Benátecký masopust 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benátecký masopust 2013"

Transkript

1 Číslo: 3 ročník: března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola města Benátky nad Jizerou Benátečtí literáti Policie Sport

2 zprávy z benátecké radnice Ocelová konstrukce pódia v malém sále Záložny je připravena pro zaklopení OSB deskami Na Plajchu se připravuje výkop pro výtlak kanalizace Kulturně vzdělávací centrum Záložna V budoucím kulturně vzdělávacím centru jsou dokončeny všechny sádrokartonové podhledy a příčky. V současné době se provádějí obklady na sociálních zařízeních pro ženy, muže i osoby se sníženou možností pohybu. Připravuje se výměna jednoduchých skel v oknech za zdvojená, aby se zmenšily úniky tepla. Bude také potřeba upravit kovové rámy, aby bylo možné spolehlivě nová zdvojená skla uchytit. V suterénu bývalého finančního úřadu, kde bude nová šatna, proběhly bourací práce a vyzdívají se nové příčky. Proběhlo výběrové řízení na přestavbu interiéru, které vyhrála firma PAVI interiéry s.r.o., Mladá Boleslav. Bude dodávat atypické prvky jako kavárenské stolky a pulty, bufetové stolky, věšáky, dveře, parapety a dřevěné obklady pódia v malém sále a stěny ve foyer. Rekonstrukce plochy u zámku a domu čp. 172 na Plajchu Mrazivé počasí a sníh přetrvávají a proto práce na rekonstrukci objektů na Plajchu postupují pomaleji. V současné době se dokončují sádrokartonové příčky a připravuje se instalace vzduchotechniky a vytápění v hlavní budově, kde je možné si přitápět. Práce venku, tj. přístřešek, opěrná zeď a komunikace, jsou zastaveny úplně, pouze se připravuje výkop pro položení výtlaku kanalizace. Protipovodňová opatření Na protipovodňových opatřeních se začalo znovu pracovat. Započali zemní práce a beranění podzemní larzenové stěny u tenisových kurtů. Dále pokračovaly dokončovací a kosmetické práce na objektu u mateřské školy Jizerka a za poliklinikou. Po dokončení prací na objektu u tenisových kurtů bude dodavatel pokračovat přeložkou optického kabelu, který je umístěn na dně řeky Jizery a na objektu u sodovkárny, kde bude celá protipovodňová hráz končit. Podpora cyklodopravy výstavba cyklostezky Po zimní přestávce opět započaly práce na výstavbě nové cyklostezky v intravilánu města, která bude spojovat Staré a Nové Benátky. V současné době probíhá výstavba veřejného osvětlení, byly vytyčeny lampy a započala pokládka kabelu. Na tyto práce navážou za příznivého počasí zemní práce a budování vlastních povrchů. Předpoklad dokončení celé trasy je v horizontu konce měsíce května. Cyklostezka spojí obě městské části tak, že se cyklisté a chodci nebudou muset pohybovat po veřejných komunikacích. Finanční úřad v Mladé Boleslavi oznamuje, že v rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti pro podávání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období r budou pracovníci Územního pracoviště v Mladé Boleslavi pro občany města Benátky nad Jizerou a okolí k dispozici na Městském úřadě v Benátkách nad Jizerou, v prostorách zámecké krčmy (bývalé školky), dne v době od 9.00 do hodin. Výběr informací z únorového zasedání Zastupitelstva města V ý b ě r z e z p r á v y s t a r o s t y m ě s t a Výstavba nového vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek v ulici Pod Brdy na základě žádosti o prodloužení termínu dokončení této akce, z důvodu špatných klimatických podmínek, byl podepsán s firmou GEMA MB s.r.o. dodatek ke smlouvě o dílo. Nový termín dokončení je Město obdrželo dotaci na vybudování varovného protipovodňového systému. Následně proběhlo zasedání výběrové komise na jeho dodavatele. Na základě sdělení projektanta budou muset být některé nabídky doplněny. Proběhlo jednání se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve věci zahájení zkušebního sběru a následného odvozu biologického odpadu rostlinného původu (umístění speciálních popelnic u domů, popřípadě umístění kontejnerů v některých částech města). Ze strany společnosti AVE bude předložen návrh na realizaci tohoto projektu s tím, že tento návrh bude předložen k projednání Komisi místního hospodářství, podnikání a životního prostředí, dále Radě města a následně Zastupitelstvu města. Jednání ve věci spolupráce s Městskou policií Mladá Boleslav byla ukončena. Spolupráce na základě uskutečněných jednání uzavřena nebude. Dne proběhlo zasedání Komise pro dopravu a bezpečnost, kde byly projednány nabídky bezpečnostních agentur. Komise uzavření s těmito agenturami nedoporučuje. Lze zvažovat následující možnosti zda město vstoupí do jednání s představiteli měst Milovice a Lysá nad Labem, ve kterých již Městská policie funguje, o možnosti spolupráce na základě veřejnoprávní smlouvy nebo vstoupit do jednání se zástupci okolních vesnic o možnosti příspěvku na Městskou policii, která by se zřídila v Benátkách nad Jizerou a do těchto obcí by podle dohody zajížděla. Proběhlo jednání s panem Swarovskim a dalšími zástupci společnosti Tyrolit ohledně současné situace a záměrech uvedené společnosti. V současné době chce společnost Tyrolit ve svém areálu vybudovat nový sklad. Na základě tohoto jednání byla Radou města jmenována expertní skupina ve složení: Jaroslav Král, Marek Mařík, Karel Dvořák, Ing. arch. Jan Foit, Miroslav Kochman, Antonín Soumar a zástupce občanského sdružení Benátky sobě, která se dne zúčastnila dalšího jednání se zástupci společnosti Tyrolit ohledně výše uvedeného záměru (výstavba nového skladu v areálu této společnosti). Na tomto jednání byla předložena prezentace projektu a celý záměr byl podrobně projednán. Bylo domluveno, že dalších jednání se zúčastní pouze kompetentní osoby s tím, že zástupce občanského sdružení Benátky sobě bude o všech těchto jednáních informován. V ý b ě r z u s n e s e n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a Ve věci Účast Města Benátky nad Jizerou na dražebním jednání - nemovitosti v k.ú. Staré Benátky Zastupitelstvo města projednalo a vyslovilo souhlas s předloženým návrhem na účast Města Benátky nad Jizerou na dražebním jednání dne , jehož předmětem je dražba nemovitostí v k.ú. Staré Benátky a to: stavebního pozemku č o výměře m2, pozemku č. 113/3 o výměře 877 m2, pozemku č. 133/4 o výměře m2, pozemku č. 113/30 o výměře 889 m2 a budovy č.p. 655, umístěné na pozemku st. p. č Souhlasí s nabytím výše uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za cenu nejvýše Kč (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů). Zpravodaj Benátecka 2

3 Ve věci Cenová nabídka na koupi 3 přístrojů do ordinace očních lékařů na adrese tř. Osvobozených politických vězňů 407, Benátky nad Jizerou - Hoya Lens CZ, a.s. Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh a vyslovilo souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na koupi přístroje PROJEKČNÍ OPTO- TYP POTEC za cenu ve výši Kč s DPH, sadu brýlových skel TL-S30 za cenu ve výši Kč s DPH a refrakčních obrub Inami za cenu ve výši Kč s DPH do ordinace očních lékařů na adrese třída Osvobozených zprávy z benátecké radnice politických vězňů 407, Benátky nad Jizerou, prostřednictvím společnosti Hoya Lens CZ, a.s., se sídlem Bezručova 800, Turnov (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování). ZPRÁVA O PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU ZA ROK 2012 V á ž e n í o b č a n é, konec roku 2012 znamená završení 1. poloviny volebního období Jaký byl rok 2012 pro město Benátky nad Jizerou? V kontextu vnějších podmínek poněkud neurovnaný. Nově se vytvářející legislativa vyžadovala neustálou pozornost a připravenost k reakci, aby co nejméně postihla město i občana. Městu se podařilo udržet pracoviště Úřadu práce pro vyplácení sociálních dávek ve městě jen s velkým vypětím sil. Naopak se sympatiemi jsme přijali přijetí nového zákona o rozpočtovém určení daní (pro město přinese od r o cca 16 mil. Kč ročně navíc). Chaos na Středočeském kraji po zatčení hejtmana Ratha přinesl aspoň částečně uvolnění atmosféry a aspoň náznaky komunikace. V této hlavně mediálně neurovnané atmosféře jsme se snažili svou činnost orientovat hlavně k plnění záměrů daných volebním programem a strategickým plánem města s možností reakce na nové příležitosti. Již v zimních měsících jsme se snažili připravit akce tak, aby realizace mohla začít hned, jak to počasí dovolí. V oblasti dopravních staveb se to týkalo přípravy rekonstrukce ulic J. Wolkera, Obodřecká, V Zahradách, Kordinů v městské části Obodř a ulice Pod Brdy a části ulice Pražská. Kromě renovace sítí ve spolupráci se společností Vak Mladá Boleslav bylo nutno vysoutěžit dodavatele všech staveb, což se podařilo před vydáním nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který svou neexistencí prováděcích vyhlášek částečně paralyzoval průběh veřejných soutěží. Koncem února jsme se dozvěděli, že Středočeský kraj se chystá soutěžit i rekonstrukci ulice Soumarova, která je jedinou pojízdnou spojovací komunikací s městskou částí Obodř. Snažili jsme se urychlit rekonstrukce komunikací J. Wolkera, Obodřecká a V Zahradách v Obodři, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nákladů. Současně byl vysoutěžen i dodavatel na 1. etapu bezpečnostní cyklostezky od hotelu Venezia k restauraci U Čapků a vybrán dodavatel na výdlažbu hlavní cesty na hřbitově v Benátkách nad Jizerou I. Dokumentačně byly připravovány akce výstavba krytého bazénu, revitalizace slepého ramene Jizery, výstavba kulturně vzdělávacího centra v Záložně, přístavba Polikliniky, rekonstrukce chodníků ul. Mladská a začalo se s dokumentací revitalizace sídliště Na Burse. Ze strategických dokumentů pak práce na konceptu nového územního plánu města. K realizaci byly připraveny akce City park, zázemí pro volný čas při ZŠ Husovo náměstí Na Plajchu, výstavba dětského hřiště v sídlišti 17. listopadu a na školní akce přes velké prázdniny (rekonstrukce v MŠ Růženka, rekonstrukce hřiště při ZŠ Pražská, fasáda a výměna oken školní jídelny při ZŠ Pražská, rekonstrukce čtyř sociálních zařízení v MŠ Poupátko), výměna stoupaček - dům čp. 39 (Záložna) a rekonstrukce střechy na tomto domě. V oblasti kulturních památek pak rekonstrukce interiéru zámeckého kostela, restaurování andělíčků na podstavci sochy Panny Marie a oprava komínů a vikýřů na zámku. Zásobník zpracovávaných projektů byl opravdu bohatý a na zařazování do samotné realizace se hledaly finanční prostředky. Pochopitelně, kde byly možné finanční dotace, hledaly se i zdroje vnějšího financování. Podařilo se získat dotaci na rekonstrukci prostoru Na Plajchu v hodnotě 9 mil. Kč od MF ČR, na podporu cyklodopravy v Benátkách (bezpečnostní cyklostezka) 6,4 mil. Kč, na zámecký kostel 0,4 mil. Kč atd. Většina realizovaných akcí byla financována z rozpočtu města. V první polovině roku byla provedena z velké části rekonstrukce ulic Jiřího Wolkera, Obodřecká a V Zahradách. Byla provedena oprava lávky Na Křemeně. Byla provedena výstavba nového víceúčelového hřiště v sídlišti 17. listopadu. Byly opraveny komíny a vikýře na zámku. Ve velkém se rozjely práce na protipovodňových opatřeních, jejichž investorem je státní podnik Povodí Labe. Těžiště většiny realizovaných akcí se posunulo do druhé poloviny roku. V červenci 2012 bylo započato s rekonstrukcí ulice Soumarova a silničního mostku přes vodoteč u zámeckého parku. Zde byl investorem Středočeský kraj. Současně zde probíhala výměna vodovodu (investor 3 8. března 2013 VaK Mladá Boleslav) a odkanalizování 5 bytových domů (investor město Benátky). Termín ukončení byl stanoven na Současně byly zahájeny práce na tzv. školních akcích. Rekonstrukce školního hřiště a rekonstrukce fasády včetně výměny oken u ZŠ Pražská i práce v MŠ Poupátko byly ukončeny k , práce v MŠ Růženka k Průběžně byly započaty práce na výdlažbě hlavní cesty na hřbitově v Benátkách nad Jizerou I, které byly ukončeny do Svatodušních svátků. Byla provedena rekonstrukce střešního pláště a stoupaček v Záložně, bylo pracováno na rekonstrukci vnitřních prostor zámeckého kostela. Díky administrativním průtahům s dotací na MF ČR bylo započato později na rekonstrukci prostoru Na Plajchu. Na bezpečnostní cyklostezce byly realizovány jen práce nutné k bezpečnému pěšímu propojení městské části Obodř na Bursu (podkladový zpevněný povrch a veřejné osvětlení). S velkým zpožděním, díky liknavému přístupu MF ČR s převodem bývalých prostor FÚ na město, začaly práce na rekonstrukci těchto prostor a prostor kulturního sálu na moderní kulturní vzdělávací středisko. S ukončením těchto třech výše uvedených akcí počítáme nejpozději do Na podzim roku 2012 začaly práce na výstavbě vodovodu v ulici Pod Brdy. Po ukončení akce v březnu roku 2013 by mělo dojít ke zpevnění povrchu této ulice v návaznosti na vybudování chodníku do městské části Kbel, takže dojde k bezpečnému propojení pěší dopravy paralelní trasou s ulicí Pražská. V roce 2012 byly podány žádosti na dotace z různých operačních programů na akce vybudování City parku, na revitalizace slepého ramene Jizery, na revitalizaci skály u Remízku, jejichž vyhodnocení teprve proběhne. Kladně byly vyřízeny žádosti na dotaci na digitální povodňový plán a varovný informační systém ve výši 4,311 mil. Kč a na zakoupení čistícího samosběrného vozu ve výši 4,314 mil. Kč. K realizaci těchto akcí dojde v roce Tolik výčet nejdůležitějších investičních akcí. Přesný výčet vynaložených finančních prostředků najdete v tomto čísle Zpravodaje Benátecka na straně 6. Hladinu atmosféry města v minulém roce rozčeřily některé události. Na přelomu roku to byl úmysl jedné australské firmy vyrábět plyn zplynováním podzemních ložisek černého uhlí, které se vyskytují i v katastru našeho města. Spoluprací všech dotčených obcí se tuto iniciativu s pomocí Ministerstva životního prostředí podařilo odvrátit i z důvodu oprávněné obavy z poškození kvality ložisek podzemních vod. Druhou významnou událostí bylo oznámení úmyslu firmy Carborundum Tyrolit použít k nové výrobě porézních kotoučů v Benátkách nad Jizerou naftalénové technologie. Došlo zde k masivnímu petičnímu protestu občanů a vzniku občanské iniciativy Benátky sobě. Zastupitelstvo města záměr naftalénové technologie nepodpořilo, i když si je vědomo, že firma Tyrolit je významným zaměstnavatelem ve městě i regionu. Celý proces projednávání tohoto záměru byl neurovnaný s rezervami v informovanosti občanů ze strany firmy, což přispělo k určitému pocitu nedůvěry na obou stranách. K obnovení důvěry určitě přispěla návštěva nejvyššího představitele firmy p. Christiana Swarovskeho v Benátkách nad Jizerou, kdy byla domluvena jasná pravidla v jednání mezi firmou a městem s tím, že byly z obou stran stanoveny expertní skupiny i za účasti zástupce občanského sdružení Benátky sobě, které budou otevřeně projednávat investiční záměry firmy i města. Chceme vytvořit firmě standardní evropské podnikatelské prostředí ve městě, zachovat pro Benátky tradici výroby brusiva a tím i cenné pracovní příležitosti pro občany. Tak jako v minulých letech se město snažilo udržovat vysoký standard služeb jak v oblasti školství, sociálních služeb i zdravotnictví. Pro místní Polikliniku zakoupilo město nový moderní sonografický přístroj, aby hlavně starší občané nemuseli za vyšetřením dojíždět do Mladé Boleslavi. Na domově pro seniory byly nově zrekonstruovány prostory pro denní i týdenní stacionář pro seniory. Bohatý byl program Klubu seniorů v nových prostorách, konala se opět pravidelná čtvrtletní setkání se seniory. Město se snažilo podporovat i aktivity dětských organizací Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: MěÚ, PPNA team, emje

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Mateřského centra i občanského sdružení Mondík. Dobrá spolupráce byla i s Klubem dětí a mládeže. Velice je prospěšná i činnost Benáteckého čtyřlístku a kroužku Kukačky. I díky nově zřízené komisi pro mládež a rodinu při Radě města dochází ke koordinaci činností pro naše nejmenší, což určitě rodiče vítají. V oblasti sportu byl zachován vysoký standard minulých let. Město svou podporou sportovního dění vysoko převyšuje města stejného typu a velikosti. Vrací se mu to vysokou úrovní sportu ve města a hlavně množstvím sportující mládeže. Město se snaží neustále rozvíjet i kulturní dění ve městě. Projevuje se to neustálým doplňováním kulturního kalendáře akcí ve městě, z nichž některé se získaly již slušnou novodobou tradici. Velkým přínosem je vznik divadelního amatérského souboru Bazilišek benátský, který vnesl do města sympatickou vlastní tvorbu a obohatil i průběh některých společenských akcí (zahájení adventu, masopust atd.). Kalendář kulturních akcí je v tomto čísle Zpravodaje Benátecka na straně 5 a je možno pozorovat další určité obohacení proti roku Bohatá kulturní, spolková i společenská činnost vytváří i podmínky pro partnerskou spolupráci. Došlo ke specifikaci rozvíjení kontaktů s městy Modra a Hustopeče v oblasti spolupráce Klubů seniorů, divadelních souborů i možnosti sportovních činností. K naplňování tohoto programu dojde od roku Pro tyto činnosti bude vybudováno finanční zázemí tak, aby se mohly úspěšně rozvíjet. Úroveň partnerských vztahů s německými městy Rossdorf a Reinsdorf lze hodnotit na úrovni roku Město se snaží zapojit i do práce Svazu měst a obcí ČR a Svazku historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Na půdě těchto organizací je možno aktivně reagovat na tvorbu naší legislativy a vyměňovat si zkušenosti v jednotlivých problémových oblastech. Město věnuje pozornost propagaci a informovanosti občanů i návštěvníků města. Měsíčník Zpravodaj Benátecka a internetové stránky přináší pravidelně mnoho informací z bohatého dění ve městě. Informační centrum vyhledává a zprostředkovává celou řadu informací a propagačních materiálů. Celý rok 2012 probíhala příprava publikace vybraných prací pana Jiřího Antoše, bývalého městského archiváře a zasloužilého učitele. Kniha bude vydána v roce 2013 v rámci tzv. Benátecké knihovničky. K vydání jsou také připraveny dvě skládačky jedna o zámku a jedna o městě. Město je partnerem velkého projektu propagace regionu Mladoboleslavsko brána nejen do Českého Ráje. Výstupem z tohoto projektu bude řada map, propagačních tematických brožur, video a internetové stránky. Garantem projektu je Kultura Mladé Boleslav, a.s., zařízení města Mladá Boleslav. Město v oblasti cestovního ruchu je také partnerem Zlatého Pruhu Polabí. V roce 2012 bylo vydáno v pořadí již desáté CD historických i současných fotografií, tentokrát s tématikou dopravy, obchodu, peněžnictví, podnikání, řemesel a zemědělství. Byl tak ukončen opravdu vyjímečný projekt, který pomohl tematicky shromáždit a prezentovat tisíce fotografií z historie a současnosti města. Město bylo prezentováno i v publikacích, např. Slavné zahrady a parky Středočeského kraje a v knize 20 let Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Snahou vedení města není jen honba za budovatelskými úspěchy, ale hlavně vytváření příznivé atmosféry ve městě pro všechny generace. Nechceme, aby se z města stala jen noclehárna, jako je tomu u některých měst sousedících s Prahou. Vážíme si každého, kdo se snaží vytvořit pracovní místa ve městě a tím pomáhá stabilizaci určité části obyvatel, kteří se pak mohou podílet i na dění ve městě. Chceme, aby se občan pokud chce, mohl ve městě realizovat a aby se cítil dobře a bezpečně. Zde nás čeká ještě nelehké rozhodování v oblasti posílení bezpečnostního prvku ve zřízení určité formy vlastního bezpečnostního sboru. Jednání s městem Mladá Boleslav o spolupráci městské policie na základě veřejnoprávní smlouvy uvízlo na mrtvém bodě. Nechce se nám utrácet 6 mil. Kč/rok za vlastní městskou policii. Proto budeme hledat další možnosti ve spolupráci s městy Milovice a Lysá nad Labem nebo o použití najatých bezpečnostních služeb. Celou záležitost bychom rádi vyřešili v průběhu roku S touto otázkou určitě souvisí i průjezdy a parkování kamionů ve městě. Středočeský kraj zůstal jen u předvolební rétoriky a tak rok 2012 vyzněl v této problematice v duchu let předešlých. Toto, podobně jako vytvoření protihlukové bariéry ve Kbele, zůstává úkolem do let příštích. Vážení občané, tak jako ve 21 letech předešlých jsem se snažil podat stručnou zprávu o stavu unie, mou snahou je, aby dobrá a dělná atmosféra, která panuje v městském zastupitelstvu a radě byla inspirativní pro všechny, kdo se snaží pro příští lepší něco udělat. Je i platformou pro to, abych veřejně poděkoval všem, kteří pro to lepší již něco dělají. Věřte, že to dnes není samozřejmé. Je to i platforma pro toto sdělení: Občané, přesto, že se to z médií nedozvídáte, Vaše město se i nadále úspěšně rozvíjí! Jaroslav Král, starosta města ORGANIZAČNÍ SCHÉMA města Benátky nad Jizerou (platnost od ) Zpravodaj Benátecka 4

5 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU BENÁTKY NAD JIZEROU ZA ROK 2012 Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Jeho vztahy k orgánům upravuje zákon o obcích. Městský úřad je orgánem Města Benátky nad Jizerou a plní tyto úkoly: A) Samospráva samostatná působnost Do samostatné působnosti města přísluší spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, dále město pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, je povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku města. Povinnosti města jsou zajišťovány cílevědomým a odpovědným rozhodováním zastupitelstva a rady města, podporované činností komisí rady a výborů zastupitelstva. Naplnění schválených záměrů volených orgánů zajišťují výkonné orgány města - městský úřad, příspěvkové organizace (právnické osoby, které nevytvářejí zisk) a organizační složky města (bez právní subjektivity). Příspěvkové organizace a organizační složky zřizují územní správní celky k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností. B) Státní správa přenesená působnost, pověřený úřad Náš Městský úřad je pověřeným obecním úřadem. Pověřený obecní úřad je ten úřad, který vedle vlastní přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Při své činnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Počet obcí ve správním obvodu našeho pověřeného úřadu je celkem 14 a 6 jejich místních částí mimo Benátky nad Jizerou. Na výkon přenesené působnosti ve správní oblasti pověřeného úřadu Benátky nad Jizerou poskytuje stát příspěvek, to znamená, že stát nehradí v plné výši výdaje spojené s výkonem činnosti pověřeného úřadu. PŘEHLED VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU ZA POSLEDNÍCH 5 LET din v Muzeu Benátky [ Benátecký hrozen dne 2. června 2012 od 18:00 hodin v zámeckých sklepeních [ Koncert Sdružení hlubokých žesťů ČF dne 20. června 2012 od 19:30 na nádvoří zámku [ Setkání se seniory dne 14. června 2012 od 15:00 hodin v sále Záložna [ Kinematograf Bratří Čadíků srpna 2012 vždy od 21:00 hodin na Husově náměstí [ Zámecké slavnosti dne 1. září 2012 od 14:30 hodin na nádvoří zámku [ Koncert: Quartetto Con Flauto dne 11. září 2012 od 19:30 hodin v Muzeu Benátky [ Setkání se seniory dne 27. září 2012 od 15:00 hodin v sále Záložna [ Posezení s burčákem dne 29. září 2012 od 16:00 v areálu zámku Počet obyvatel ke dni [ Koncert: Seicento e Settecento dne 9. října 2012 od 19:30 v modlitebně Církve bratrské [ Benátky filmových amatérů 51. ročník dne listopadu 2012 od 15:00 a od 9:00 hodin v sále Záložna [ Koncert: In Modo Camerale dne 13. Listopadu 2012 od 19:30 v Muzeu Benátky [ Benátecký Advent s rozsvícením vánočního stromu (ve spolupráci se Správou městských lesů a divadelním spolkem Bazilišek Benátský) dne 2. prosince 2012 od 16:00 hodin na Husově náměstí [ Setkání se seniory dne 6. prosince 2012 od 15:00 hodin v sále Záložna [ Vánoční rozjímání (ve spolupráci s Klubem dětí a mládeže) dne 15. prosince 2012 od 15:00 hodin na nádvoří a v zámeckých sklepeních Počet obyvatel k Benátky nad Jizerou Část obce Počet obyvatel Benátky nad Jizerou I 2298 Benátky nad Jizerou II 3708 Benátky nad Jizerou III 255 Dražice 393 Kbel 423 Celkem obyvatel k muži 3460 ženy 3617 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok Kč Kč Kč Kč Kč Podrobnou zprávu o činnosti MěÚ, organizačních složek a příspěvkových organizací naleznete na stránkách města Marek Mařík, tajemník MěÚ Kulturní akce Města Benátky nad Jizerou rok 2012 [ 13. Novoroční ohňostroj dne 1. ledna 2012 od 19:00 hodin na nádvoří zámku [ Koncert Czech Philharmonic jazzband dne 17. ledna 2012 od 19:30 hodin v sále Záložna [ Koncert Guarneri tria Praha dne 1. února 2012 od 19:30 hodin v sále Záložna [ 19. Ples města dne 4. února 2012 od 20:00 hodin v sále Záložna [ Masopust (ve spolupráci s Klubem dětí a mládeže) dne 11. února 2012 od 14:45 hodin průvod městem, program dále pokračoval na nádvoří zámku [ Benátecký pohár 33. ročník dne 10. března 2012 od 13:30 hodin v nové sportovní hale při ZŠ Pražská [ Klavírní koncert Benátčana Miroslava Sekery a J. Špačka (housle) dne 13. března 2012 od 19:30 hodin v sále Záložna [ Setkání se seniory dne 22. března 2012 od 15:00 hodin v sále Záložna [ Sportovec roku 2011 Města Benátky nad Jizerou dne 29. březen 2012 od 18:00 hodin v sále Záložna [ Divadelní představení Světáci dne 2. dubna 2012 od 19:00 hodin v sále Záložna [ Koncert hudební skupiny Nezmaři dne 12. dubna 2012 od 19:00 hodin v sále Záložna [ Koncert: Motus harmonicus dne 17. dubna 2012 od 19:30 hodin v Muzeu Benátky [ Prvomájový jarmark dne 1. května 2012 od 9:00 do 14:00 hodin na Husově náměstí [ Koncert M. Knoblochové (cembalo) a I. Troupové (zpěv) dne 15. května 2012 od 19:30 ho března 2013

6 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Přehled skutečného finančního plnění investičních a neinvestičních akcí v roce 2012 P. č. Druh akce Zhotovitel / Dodavatel Projektant Cena (Kč) I. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 1. Odpadkové koše, lavičky, fotopasti, panely s nápisy, sloupky, oprava hodin Na Burse, Karim Kroměříž, Ktech, lomové kamenivo, inf. ukazatel Husovo nám. Ing. Podlešíková, MM Cité Zlín Pořízení vánočního osvětlení Maur s.r.o Výstavba víceúčelového hřiště na nám. 17. listopadu Gema MB s.r.o, Ml.Boleslav Sportprojekta Praha Provizorní zajištění skály Pod Remízkem Vertico Děčín Vypracování DSP Zajištění skály v ulici Pod Remízkem Ing. A. Kačora, Praha Demolice studny ve Kbele Technické služby města Oprava autobusových zastávek ve městě TS města, F. Libich, P. Hofmann Oprava kamerového systému MKDS Bessy Oprava lávky přes slepé rameno Jizery Správa městských lesů Hřiště s.r.o., Saternus s.r.o., 10. Revize a opravy veřejných dětských hřišť, pořízení nových herních prvků Sportservis Zanap, TR Antoš II. KOMUNIKACE A INFRASTRUKTURA 11. Rekonstrukce ulice J. Wolkera H-Intes s.r.o., Ml.Boleslav CR Project s.r.o Rekonstrukce ulic Obodřecká a V Zahradách Strabag a.s., Benátky CR Project s.r.o Rekonstrukce ulice Soukalova - II. etapa (doplatek) Colas a.s., Praha CR Project s.r.o Vypracování DSP Rekonstrukce komunikace Tuřice-Kbel CR Project s.r.o Vypracování DSP a DZS Úprava ulice Mladská CR Project s.r.o Vybudování přístupové cesty na hřbitově v Nových Benátkách Toman - opravy komunikací Kbel Ing. arch. Jan Foit Rekonstrukce ul. Soumarova - chodníky, veřejné osvětlení, vodovodní přípojky a dobudování kanalizace Strabag a.s., Gema MB Cityplan s.r.o. Praha, CR Project s.r.o Dotace (Kč) částka/poskytovatel 18. I. etapa bezpečnostní cyklostezky (hotel Venezia - restaurace U Čapků ) Strabag a.s. CR Project s.r.o EU - ROP 19. Vypracování DSP a DZS Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy CR Project s.r.o Výstavba vodovodu vč. přípojek v ulici Pod Brdy Gema MB s.r.o, Ml.Boleslav Ing. E. Kozák Výstavba studny na p.č. 25/9 v k.ú. Obodř (pozemek prodán na stavbu RD) ing. Grieszl, Liberec Vypracování DZS Výstavba tech. infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě nad stadionem v Obodři KK Ateliér, Ml. Boleslav Celkem III. ŠKOLSTVÍ 23. MŠ Růženka - výměna oken a zateplení obvodového pláště ZETA Benátky s.r.o MŠ Poupátko - rekonstrukce čtyř sociálních zařízení Roudnický - stavitel Ing. V. Marhan ZŠ Pražská, školní jídelna - oprava střešního pláště, výměna oken, zateplení fasády a vymalování VEKBOL OKNA s.r.o., Selecta s.r.o. Hr. Králové, ZETA Benátky s.r.o. ing. arch. Jan Foit, ing. V. Marhan ZŠ Pražská - rekonstrukce víceúčelového hřiště Gema MB s.r.o ZŠ Husovo nám. - rekonstrukce plochy a budovy č.p. 172 na Plajchu pro potřeby školy Sdružení Syner s.r.o., Liberec Ing. arch. P. Mudruňka MF - ČR 28. ZŠ Husovo nám. - oprava střechy šaten Fas Maniny, Praha Celkem IV. KULTURA A PAMÁTKY 29. Kostel Narození Panny Marie - obnova interiéru D. Frňka, Frýdek-Místek MK ČR 30. Kostel Narození Panny Marie - oprava věžních hodin a zvonu Hainz Praha Restaurování andílků z podstavce kojící Panny Marie J. Vitvar Praha MK ČR 32. Oprava komínů a vikýřů na budově zámku J. Frňka - J. Chytráček MK ČR Celkem V. TĚLOVÝCHOVA 33. Vypracování DSP a DZS Výstavba krytého bazénu Arkus studio 2000 s.r.o Oprava mantinelů na hokejbalovém hřišti Modell Partner Pořízení nového úklidového stroje do sportovní haly Unikont group s.r.o. Praha Pořízení nové vřetenové sekačky ITTEC s.r.o. Praha Celkem VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 37. Vypracování DSP Protipovodňový varovný systém města Realstav MB s.r.o Výstavba protipovodňových opatření ve městě - investiční příspěvek Povodí Labe Aquasys Praha Vypracování DUR Revitalizace slepého ramene Jizery VRV a.s. Praha Vypracování žádosti o dotaci na čistící vůz ISES s.r.o. Praha Vybudování ohrádek na tříděný odpad Správa městských lesů Celkem VII. ZDRAVOTNICTVÍ 42. Vypracování DSP a DZS - Přístavba dětského střediska k poliklinice Ing. arch. F. Šína, Ml. Boleslav Pořízení ultrazvukového přístroje (SONO) na polikliniku Electric Medical Service s.r.o Celkem VIII. BYTOVÁ A NEBYTOVÁ VÝSTAVBA 44. Výměna stoupaček v bytovém domě č.p. 41, Husovo náměstí Instalaterství Zajíček, Cetno Vypracování nového územního plánu města Ing. arch. Pavel Koubek Přestavba stacionáře ve II. patře Domova pro seniory ZETA Benátky s.r.o. Ing. arch. Jan Foit Rekonstrukce střechy na budově č.p. 39, Husovo náměstí D. Frňka, Frýdek-Místek Ing. Vl. Sobotka Rekonstrukce bývalého finančního úřadu a sálu Záložna na Kulturně vdělávací centrum ZETA Benátky s.r.o. Ing. arch. Jan Foit, Ing. arch. P. Mudruňka Oprava střechy skautské klubovny M. Slánský Liberec Zateplení střechy domu bývalé ubytovny, náměstí 17. listopadu CUIR a.s. Praha Oprava střechy na budově č.p. 41, Husovo nám. P. Hoffman, Dražice Demolice domu č.p. 53, Pražská ulice ZETA Benátky s.r.o Celkem CELKEM ZA ROK POZNÁMKA: U investičních akcí, kde je uveden projektant jsou v celkové ceně započítány i náklady za projekt LEGENDA: Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí DUR Ministerstvo kultury ČR MK ČR Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení DSP Ministerstvo financí ČR MF ČR Projektová dokumentace k provedení stavby DPS Evropská unie - Regionální operační program EU-ROP Zpravodaj Benátecka 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Futurismus 7 8. března 2013 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Jedná se o umělecký směr, který se objevil v první třetině 20. století a který je spojen s obdivem k technické civilizaci (automobilismus, telefon, film, elektřina, letadla apod.). Mobil Už mám nový mobil, hned jsem si ho dobil. Když jsem si ho dobil, ihned se mi rozbil. Dominika Muchová, 9. A Technika Viděl jsem ho včera zrána, myslel jsem, že se mi zdává. Jeho displej veliký, bude svítit na věky. Jeho rozlišení bylo fascinující, jeho design obdivující. Po zhlédnutí reklamy, rozjel jsem se do Prahy. DADAISMUS Značka Ben Q nade vše, monitory nejlépe. Petr Šebor, 9. A Auto Troubí jako o závod a má dobrý doprovod, v autě sedí psovod, a tak končí úvod. Natálie Terschová, 9. A Motorka a ponorka Jel jsem na motorce a vedle mě pán v ponorce. Oba jsme tam řádili, až jsme se tam spářili. Milan Sekera, 9. A Jedná se o umělecký směr počátku 20. století, je spojen s absurditou 1. světové války. Je založen na hře s jazykem, nelogických spojeních, hledání smyslu v nesmyslu. Slovo dada znamená hračka. On Ze světa zpívá u dveří a prosí. Šel vichřicí. Věčný máj. Kosy prosí. Perly rosy. Natálie Terschová, 9. A Fyzika Magnetické pole je támhle v dole. Elektrické pole potřebuje stroje. Energie světla včera klekla a pak koza mekla. Jaderné síly, pohánějí víly. Kristýna Petriková, 9. A Učebnice zeměpisu Zemědělec, traktorista, lesopark a terorista. Konverzační soutěž v angličtině Drůbežárna, krajina, městys a dědina. Přístav, mola, elektřina, kola. Letadla, silnice, kytka a slepice. Trilobit, les, dálnice, pes. Imigrant, kráva, dáme si páva. Veronika Haklová, 9. A Zeměpis v mnoha ohledech Těžební průmysl, energetika, ve Vltavě plave nejedna štika. Zemědělský půdní fond, regionální rozdíl, maso má na trhu značný podíl. Periferní poloha, suburbanizace, nejednoho člověka chytla modernizace. Vojtěch Sahula, 9. A Dne jsem se zúčastnil v Mladé Boleslavi konverzační soutěže v angličtině. Byli jsme rozděleni do tří skupin. První skupina byla 6. a 7. třída, druhá skupina byla 8. třída a třetí skupina byla 9. třída. V mé kategorii 6. a 7. tříd bylo celkem 30 žáků. Soutěž byla zahájena poslechovým testem a pokračovala konverzací. Moje konverzační téma bylo o mně a o rodině. Soutěž skončila vyhodnocením, podařilo se mi umístit na 2. místě. Za toto umístění jsem dostal knihu a diplom. Byla to pro mě zajímavá zkušenost. Ondřej Michálek, 6. A Konverzační soutěž v anglickém jazyce Dne se žáci naší školy zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala na 7. základní škole v Mladé Boleslavi. Do soutěže byli vybráni žáci na základě školního kola. Soutěž se skládala ze dvou částí. První část byla zaměřena na poslech textu a následnou interpretaci. Druhá část byla již samotná konverzace. Děti měly připravená témata, o kterých měly souvisle hovořit a být schopny reagovat na dotazy s těmito tématy spojenými. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Kategorie I. A, tj. žáci šestých a sedmých ročníků základních škol a primy a sekundy víceletých gymnázií. Kategorie II. A, tj. žáci osmých a devátých ročníků základních škol a naposledy kategorie II. B tj. žáci tercie a kvarty víceletých gymnázií. Naší školu reprezentovali tito žáci. Ve skupině I. A Ondřej Michálek, který se umístil na krásném druhém místě. Dále v téže skupině Veronika Dudová, která obsadila místo dvacáté šesté. A v kategorii II. A Vojtěch Sahula, který se umístil na místě čtrnáctém. Děkujeme tímto našim žákům za účast a budeme se těšit na příští ročník této soutěže. Lucie Červinková, DiS. Makarónská báseň Makarónská báseň (makarónský verš) je báseň, která vznikla ve středověku na univerzitách, básně tvořili studenti neboli žáci. Princip spočívá v kombinaci dvou jazyků, a to tehdy češtiny a latiny. Básně jsou obvykle rozverné. I love voleyball, tam je bod a není gól. My friend and me, hrajem jako jeden tým. It is very funny, nebojme se druhé strany. They don t porazit us, zlomíme jim vaz. Petra Kovářová, 8. B Every day, pořád se směj night and day si užívej. Usually say a dobrou náladu měj. In the hall voleyball play A dobrou náladu mi dej. Nikola Kudlová, 8. B After the school opustil jsem stůl. I go lunch dostal jsem pomeranč. I go home, cestou jsem viděl strom. I wait on my dog a venku byl smog. Ondřej Hlavatý, 8. B Red, white, blue and green, to jsou barvy právě in. I like color violet, ta však není na dohled. Eliška Hájková, 8. B My name is Petr, venku fouká vítr. I live in Kochánky, píšete si poznámky? I like my family, básničku mám za chvíli. Petr Šesták, 8. B Today I m not so good, bolest v očích jako střep, břicho mě bolí jako sud, I need to change my head. I m Filip Král a taky jsem si hrál, na hokej chodím rád and I m there so fast. Filip Král, 8. B When I came in home, we had fish a poté jsem viděla proběhnout myš. I looked into the fridge a můj jogurt byl pryč. I started read a book, kde se vyskytoval luk. At last I lied in bed a na hlavu si dala led. Karolína Špalková, 8. B I m a boy, ničeho se neboj. I live in house, prezident byl Klaus. I have a sister a jsem ministr. My sekond name is Kohl a vždycky dám gól. Jan Kohl, 8. B Regulary choďte do školy, correctly pište úkoly. Teachers are wonderfull, jsou pro nás jako sůl. School is cool, to je pravdy půl. The best time is break, tehdy je nám hej. Marek Erben, 8. B Matematická olympiáda ročník V letošním školním roce se zapojil do matematické olympiády rekordní počet 16 soutěžících od 6. do 8. ročníku. Ne všichni zvládli vyřešit správně alespoň 4 složité úlohy ze šesti, aby mohli postoupit do okresního kola a soupeřit v Mladé Boleslavi s reprezentanty ostatních základních škol i víceletých gymnázií. Přesto patří všem dík za práci ve svém volném čase a zájem o matematiku. Úspěšní řešitelé : VI. A Ondřej Michálek 4 b. VI. B Michaela Hroudová 4 b. VII. A Hana Vernerová 5 b. VIII. B Petr Šesták 6 b. Eliška Hájková 5 b. Velká gratulace naší školy patří Tomáši Veseckému, který se v okresním kole matematické olympiády, avšak v kategorii 5. ročníku, umístil na 8. místě z počtu 27 soutěžících. Mgr. Blanka Šlapáková

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ Okresní kolo Dějepisné olympiády Dne se nejúspěšnější řešitelé školního kola Dějepisné olympiády zúčastnili kola okresního. Zde už byla konkurence veliká, neboť v jedné skupině předváděli své znalosti jak žáci základních škol, tak i žáci víceletých gymnázií. I přesto se v poli čtyřiceti účastníků zástupci naší školy nezratili. Petr Šesták z 8. B obsadil 12. místo, přičemž na osmi příčkách před ním byli studenti gymnázií. Milan Sekera z 9. A skončil na místě 19. a Veronika Hájková z téže třídy na místě 32. Petrovi i oběma dalším gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Alena Machová Okresní kolo olympiády v českém jazyce Dne se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Eliška Hájková ze třídy 8. B a Petr Martiak rovněž ze třídy 8. B. Okresní kolo bylo samozřejmě o řád těžší než kolo školní, zaměřilo se nejen na znalosti české gramatiky, ale také na pěstování a kultivaci slovní zásoby, součástí bylo samozřejmě také psaní slohové práce. Okresního kola se zúčastnilo 34 dětí, a to jak ze základních škol, tak z víceletých gymnázií. V této velké konkurenci se však naši žáci neztratili, protože Petr Martiak skončil na děleném místě a Eliška Hájková na děleném místě. Děkujeme za účast a za reprezentaci školy. Doufáme, že účastníci zůstanou českému jazyku věrni a dál budou rozvíjet své jazykové znalosti a nadání. Mgr. Marie Pšenicová Pythagoriáda ročník Koncem ledna proběhlo školní kolo matematické Pythagoriády. Do soutěže se zapojilo celkem 116 dětí z 5. až 8. ročníku. Žáci během 60 minut řešili 15 úloh zaměřených převážně na logické uvažování, při kterém aplikovali poznatky získané při výuce matematiky. Za každý správný výsledek obdrželi 1 bod. Nejlépe se umístili: V. A Kateřina Trhoňová 12 b. Štěpán Dostál 11 b. V. B Tomáš Vesecký 11 b. Jonáš Smrčka 10 b. Petr Chalupa 10 b. Marie Kolářová 9 b. VI. B Michaela Hroudová 13 b. VII. A Veronika Dudová 9 b. VIII. B Eliška Hájková 12 b. Petr Šesták 11 b. Všichni tito matematici pojedou reprezentovat v květnu naši školu do Mladé Boleslavi. Za dobré výsledky v soutěži všem děkuji. Mgr. Blanka Šlapáková První čtení Naši prvňáčci si museli počkat do pozdního odpoledne, než obdrželi svá vytoužená vysvědčení. Se svými rodiči a ostatními hosty přišli 31. ledna na Slavnost prvního čtení, kde předvedli svá vystoupení plná básniček, písniček a žáci 1. B dokonce zahráli na flétničky. Také museli ukázat, jak umí číst. Teprve potom od svých třídních učitelek převzali první vysvědčení a v upomínku na tento slavný den také knihu. Naši prvňáci jsou šikovní a všichni získali hezké známky, za což patří poděkování také rodičům. Přejeme jim ve škole i nadále hodně úspěchů a na konci roku jen samé jedničky. Mgr. Květoslava Jará, Mgr. Vladimíra Šlamborová Proběhlo školní kolo celostátní recitační soutěže Dětská scéna Dne se na naší škole konala soutěž v dětské recitaci. Třicet dva vybraných žáků prvního stupně recitovalo ve dvou kategoriích. Žáci druhých a třetích tříd tvořili první kategorii, žáci ze čtvrté a dvou pátých tříd soutěžili v druhé kategorii. Porota měla velmi těžkou práci vybrat mezi dětmi opravdu ty nejlepší recitátory, neboť ocenění si zaslouží všichni účinkující. Nakonec rozhodla takto: v první kategorii, první místo Anička Hurtová (2. A), Lukáš Dlask (2. B), druhé místo Eliška Louková (2. A), Anežka Hájková (2. B), třetí místo Liduška Kolářová (2. A), Lenka Šestáková (2. B), čestná uznání Alexandra Motyginová (2. B), Anička Křivánková (2. B), Jan Škoda (3. A). Výsledky druhé kategorie: první místo Magda Maříková (4. tř.), Natálie Drössler (5.A), druhé místo Marie Puchernová (4. tř.), Lucy Hannah Panochová (5.B), třetí místo Matěj Čtrnáct (4. tř.), Kateřina Trhoňová (5. A), čestná uznání Barbora Cinnerová (4. tř.), Kateřina Jíchová (4. tř.), Monika Marklová (5. A). Všem recitátorům děkujeme za účast, třídním učitelkám za přípravu, paní učitelce Tůmové za těžkou práci porotce, Elišce Hájkové z 8. B za organizační pomoc. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole a hlavně všem dětem radost při objevování nových básniček a hezkých knížek. Mgr. Květoslava Jará Okresní kolo dějepisné olympiády se kvarteto našich žáků ve složení Kateřina Havlová (7. B), Vojtěch Hýbl (7. A), David Žárský a Vít Kosina (oba 9. B) vydalo společně s panem učitelem Králem na okresní kolo dějepisné olympiády, konané v DDM v Mladé Boleslavi. Cesta autobusem probíhala v pořádku, ale pěší část trasy byla poněkud obtížnější díky ledovce, která se zřejmě snažila, abychom na místo konání nedorazili. Ledovku jsme ale porazili a úspěšně jsme se probojovali až do našeho cíle. Zde jsme si krátce zopakovali, co vše víme o lidových zvycích a křesťanských tradicích, což jsou témata tohoto ročníku olympiády, a následně jsme se už pustili do otázek. V konkurenci zhruba 35 žáků byly výsledky následující: Kateřině Havlové unikl titul úspěšného řešitele o pouhý bod a skončila okolo 15. místa. Vojtěch Hýbl skončil již jako úspěšný řešitel na pěkném 11. místě. Celkovým vítězem se však stal Vít Kosina, který se o 1. příčku dělil s další žákyní. Hned za touto dvojicí skončil David Žárský. Po vyhlášení jsme se již dostavili na autobus, který nás odvezl do domovských Benátek. S výsledky jsme byli všichni spokojeni. Dvojice Kosina a Žárský navíc postoupila do krajského kola konaného v Kladně. I pro K. Havlovou a V. Hybla byla tato akce velkým přínosem v podobě nově nabytých zkušeností. Před sebou mají totiž ještě dva další ročníky, ve kterých mohou zabojovat o nejvyšší příčky a postup do krajského kola. David Žárský Exkurze do Ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi V pondělí, 18. února, se dvě třídy z naší školy vydaly do EKOCENTRA ZAHRADA v Mladé Boleslavi. Když jsme všichni dorazili na místo, tedy 6. A společně se 7. B, tak jsme si nejprve prohlédli zvířata, která byla hned u vchodu. Tady se Bohoušovi hrozně líbil krocan. Hned ho začal napodobovat. Pak jsme se rozdělili. My, 6. A, jsme měli svůj program a 7. B zase jiný. Naši třídu ještě rozdělili na dvě skupiny, protože nás je hodně. Kluci šli na mikroskopování a děvčata na povídání o kytkách. Na programu o květinách jsme si povídali o tom, odkud pocházejí všechny ty pestré květy v květinářstvích a jak se k nám dopravují a pak jsme si vyrobili takovou malou ozdobu ze sušených květin. V druhé části jsme šli mikroskopovat. Řekli jsme si, jak mikroskopy fungují a ukazovali jsme si některé věci pod ZŠ PRAŽSKÁ V pondělí, 18. února, se dvě třídy z naší školy vydaly do Ekocentra Zahrada Dověděli jsme se i jsme si vyzkoušeli, jak mikroskopy fungují mikroskopem přes televizi. Pak už jsme mikroskopovali ve dvojicích. Zkoumali jsme senný nálev a slupku od cibule. Nakonec se pán, který nám všechno předváděl, píchnul špendlíkem do prstu a ukázal nám, jak vypadá pod mikroskopem krev. Potom jsme honem něco nakoupili Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ v malém obchůdku, nasedli do autobusu a tradá domů. Exkurze byla moc fajn. Třída 6. A Naši kamarádi z 1. A Ani v únoru jsme nezapomněli na naše prvňáčky a ve středu jsme je vzali opět na druhý stupeň. Holky šly na počítače a kluci do keramické dílny, pak jsme se vystřídali. Na počítačích si vyzkoušeli výukové programy, které s pomocí deváťáka zvládli na jedničku! K našemu překvapení je nejvíce bavila matematika. V keramické dílně jsme se rovněž nenudili. Naši prvňáčci dostali za úkol vyrobit keramické květináčky s velikonočním motivem, opět s naší pomocí. Všechny se moc povedly! Po dvou hodinách jsme se museli zase vrátit k učení, i když se nám vůbec nechtělo. Kristýna Honcová, 9. A Konverzační soutěž v anglickém jazyce a) školní kolo Ve dnech a (10. 1.) 2013 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž probíhala tradičně ve dvou věkových kategoriích I. A (žáci 6. a 7. tříd) a II. A (žáci 8. a 9. ročníků). Soutěžící siprošli gramatickým testem, poslechem a konverzací na vylosované téma. Celkový počet účastníků byl 35. Vždy dva nejlepší v každé kategorii postoupili do okresního kola. Výsledky: I. A 1. Vojtěch Hýbl 2. Daniel Souček 3. Vojtěch Souček (všichni 7. A) II. A 1. Adam Polický (9. A) 2. Matouš Rejzl (8. A) 3. Helena Duštírová (9. A) b) okresní kolo Dne proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V konkurenci 26 soutěžících v kategorii I. AB (včetně gymnázií s rozšířenou výukou jazyka) se Vojta Hýbl umístil na 13. místě, Dan Souček skončil 17. V kategorii II. A se představilo 22 soutěžících. Adam Polický obsadil 10. místo a Matouš Rejzl skončil 11. Všem čtyřem žákům děkuji za reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů v dalším studiu. Jaroslav Fröhlich Lyžařský výcvik v Rokytnici V sobotu jsme odjeli spolu s pí. uč. Buriánovou, pí. uč. Poluhovou a p. instruktorem Roudnickým na lyžařský výcvik do Rokytnice n. J. na chatu Družbu. Vyjíždělo se ve 13 hod. od KB. Cesta byla dlouhá, ale zhruba v jsme dorazili do Rokytnice n. J. Odtud jsme šli kopcem a hlavně sněhem až k naší chatě. Po příchodu na chatu jsme si šli každý do svého pokoje vybalit věci a do lyžárny uklidit lyže. Až do večeře bylo volno na zabydlování a prozkoumávání chaty. Po večeři nám pí. učitelky sdělily, jak bude celý lyžák probíhat. Po večeři jsme měli přednášku o lyžování, která trvala asi hodinu. Večerka byla ve V neděli byl budíček v 7.30 a snídaně v V 9.00 jsme se sešli v lyžárně a poprvé Celý týden v Rokytnici se moc vyvedl a počasí nám skutečně přálo zamířili na kopec. Tam nás rozčlenili do tří družstev a každý se svým instruktorem vyjel vlekem nahoru, až na 3. družstvo, které šlapalo pěšky. Lyžovali jsme až do a poté jsme šli do chaty a na oběd. Do března 2013 byl polední klid a po něm se šlo znovu na lyže. Družstva se nám trochu pozměnila a po příchodu do chaty v se všichni těšili na večeři. Takto vypadaly všechny naše dny. Celý týden se moc vyvedl a počasí nám skutečně přálo. Kateřina Matějková Okresní kolo MO Po úspěšném zdolání šesti úloh školního kola, jsme vyjeli na okresní kolo matematické olympiády do Mladé Boleslavi na 7. ZŠ. Čekaly na nás čtyři úlohy v časovém limitu čtyř hodin. Pracovat jsme museli bez kalkulaček a jiných matematických pomůcek. Po prvním přečtení úloh jsme nechápali, o co se vlastně jedná a zda jsme na správném místě. Když jsme se do toho ale ponořili, vypočítali jsme téměř vše. V této olympiádě však nejsou důležité jen výsledky, ale i náš podrobný popis výpočtu, za který jsme byli bodově ohodnoceni. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal alespoň 12 bodů. Naši školu reprezentovali Zuzana Růžičková, která skončila na krásném pátém místě s 16 body, David Žárský obsadil šestou příčku s 11 body a Vít Kosina se umístil na desátém místě. Všem zúčastněným gratulujeme za pěkné umístění. Zuzana Růžičková Zimní zábava Zimní víceboj Zimní víceboj se konal v tělocvičně ZŠ Husovo náměstí. Soutěže se zúčastnila družstva tří škol. Soutěžilo se v těchto disciplínách: šplh, skoky přes švihadlo a hod míčem o zeď na čas, hod plným míčem. Naše družstvo se umístilo ve všech disciplínách na prvním místě a tím postoupilo do okresního kola. Za ZŠ Pražská Raisa Sendrea, Lucie Horáková (účastnice závodu) Rudolf II. Dne jsme místo první hodiny matematiky měli dějepisné představení o Rudolfovi II. Představení se konalo v naší školní sportovní hale a trvalo asi hodinu. Přijeli nám ho představit pan Pěnkava se synem. Otec hrál Rudolfa a jeho syn pomocníka tohoto panovníka. Dozvěděli jsme se informace o tehdejší módě mužů i žen, které musely být celé zahalené, aby nesváděly muže. Herci nám předvedli brnění a i středověká mučidla. Mohli jsme vidět i nádoby potřebné pro alchymii, protože Rudolf II. se o ni velmi zajímal. Také měl rád výtvarné umění, takže vlastnil i velkou sbírku obrazů. Předvedli nám i jak probíhala výuka ve škole Fota na této dvoustraně: ZŠ Pražská

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA a i ukázku řemeslné výroby, konkrétně výrobu provazů. Bylo to moc zajímavé, vtipné a zároveň poučné. Anna Pavlíková Zvony Zvony, zvonky, zvonečky mají kouzelnou moc, každý den vítají ráno a oznamují noc. Když zvony rozezní se údolím či krajinou, každý zastaví se nad prací svou jedinou. Přestane konat svou práci na pouhou chvíli. Jediným pohybem jsou ptáci ladní jako lesní víly. Zvony nemají hlas, přesto rozumí jim celý svět. Sbližují nás už dlouhé stovky let. Veselé i smutné zprávy nám nosí, v každém počasí i nečase nás o pozornost prosí. Pokaždé když slyšíš je, možná nemáš ani tušení, zastaví se ti srdce, vždyť roztálo by i kamení. Vrací se ti vzpomínky, úsměv, možná i slzy, jediné co opravdu víš, že uslyšíš je brzy. To jediná je jistota v tom nejistém světě, že opět zastaví se čas, možná už v příští větě. Zvon má také srdce, které nepřestává bít, žilo tu už před námi i po nás bude žít. Kristýna Honcová, 9. A Zimní sportovní den Únor v MŠ Pampeliška Na začátku měsíce jsme tvořili z hlíny s paní Janou Rejzlovou z keramického ateliéru U Matouše. Dále nás navštívilo Divadlo Koloběžka s Popletenou pohádkou. Povídali jsme si o knihách, pohádkových bytostech, vesmíru, třídění odpadu a zimních sportech. Konec měsíce vyvrcholil karnevalem celé školky, na který jsme se moc těšili a všichni si ho báječně užili. Čekalo na nás spousta soutěží, tance, sladké odměny a nádherné masky. Kolektiv MŠ Pampeliška MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MŠ Jizerka - Pavilon: Ve školce je karneval Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem. Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval! Masopustní veselí začne ráno v pondělí, od pondělka do pátku, změní třídu v pohádku. Masky byly dokonalé Letošní období masopustu vyvrcholilo v naší školce karnevalovým veselím, na které jsme se všichni moc těšili. Masky byly dokonalé, nechyběly princezny, čarodějové, kuchtík, kovboj a další nádherné masky. Nejprve se děti ve svých maskách představily, zahrály si oblíbené hry, zatancovaly si a samozřejmě nechyběla ani hostina. Všichni jsme si pochutnali na koblížkách a dokonce jsme měli i koláčky, které upekl šikovný kuchtík Vojtík s maminkou. Byli výborné, jen se po nich zaprášilo. Už se těšíme na příští karneval Krtečkové Zpravodaj Benátecka 10

11 MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ Zima u Koťátek v MŠ Růženka Co se u nás celou zimu dělo? V lednu jsme si povídali o sněhu a zvířecích stopách. Vyráběli jsme za pomoci lepidla a krupice sněhové vločky a z barviček pak malé sněhuláky. Povídali jsme si o příchodu Tří králů a vyráběli si jejich koruny. Také jsme hovořili o různých zimních sportech, mnohé z nich jsme potom i malovali. Nechybělo ani téma o ptáčcích v zimě a příprava lojových koulí, aby se i oni měli dobře. Nakonec jsme se také museli připravovat k zápisu do základní školy. V lednu nás mimo jiné navštívilo divadlo Duo Eden, kde nám ukázali cvičené opičky, pejsky a v neposlední řadě i pořádně velké hady, na které jsme si směli sáhnout. V měsíci únoru jsme si hráli na povolání. Objevovali jsme různá lidská zaměstnání, povídali si o nich a nechybělo ani vyrábění a malování. Dále nás čekal denní režim, učili jsme se, co děláme celý den, celou noc a také celý rok. Ve třídě nám visela vyrobená sluníčka a hvězdičky. Následovala dopravní výchova, Čím cestujeme?. Učili jsme se poznávat různé dopravní prostředky. Paní učitelka nám vysvětlila, kde se pohybují. Sledovali jsme auta na silnici na křižovatkách a hledali význam dopravních značek. Už také umíme bezpečně přejít po přechodu. Nesmíme zapomenout také na divadlo Koloběžka, které k nám dorazilo 4. února s představením Robot a moc se nám líbilo. Vyvrcholením však byl poslední týden v únoru, kdy propukl karneval. Celý týden jsme si o něm povídali, vyráběli jsme si ozdoby, masky a ve středu jsme pak směli všichni přijít oblečení v kostýmech. A že nás tam bylo. Zprava koukaly kočičky, gepard, zleva pak víly, tanečnice, nevěsta. Nechyběli ani kostlivci, piráti, policista a kouzelník. A paní učitelky? Místo nich přišla čarodějka a orientální tanečnice. Užili jsme si spousty legrace, zatancovali jsme si, zahráli hry a vůbec, byl to velmi příjemný den. Michaela Teplá, MŠ Růženka, Koťátka března 2013 Správa sportovních zařízení Bruslení pro veřejnost bude na místním ZS probíhat zhruba do poloviny měsíce března. Poslední možnost pro všechny bruslaře se nabízí v neděli 17. března. Další víkend pak (sobota 23. března a neděle 24. března) budou probíhat celodenní žákovské turnaje a potom už nastává konec hokejové sezóny a tím i rozpuštění ledové plochy. Jako každý rok během léta, tak samozřejmě i letos, budou na zimním stadionu probíhat údržbářské práce, malování a generální úklid šaten, sociálního zázemí a všech přilehlých prostor. O bruslení, organizovaném pro veřejnost budou všichni zájemci a příznivci tohoto druhu sportovního vyžití včas informování prostřednictvím Zpravodaje Benátecka, hlášením v městském rozhlase a na webových stránkách města. Celý personál ZS vám všem přeje pestré a příjemné prožití léta a letních prázdnin a v další sezóně se na vás opět všichni budeme těšit! VEŘEJNÉ BRUSLENÍ BŘEZEN 2013 Den Datum Hod. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota odpadá neděle UPOZORNĚNÍ bruslení pro veřejnost odpadá v následující dny: sobota mistrovské zápasy žáků a A družstva Městské centrum komplexní péče Třetí návštěva v psím útulku v Lysé nad Labem Konec roku 2012 byl pro nás v jeho samém závěru dosti časově náročný, tak jsme se na ty chlupáče do Lysé nad Labem již nestihli jet podívat, popřát hezké vánoce a co nejrychlejší umístění u nových pánečků, jak jsme si původně naplánovali. Nakonec to ale bylo pro dobrou věc, protože jsme během měsíce ledna nasbírali nějaké další dobroty, deky, plyšáky a penízky pro čtyřnohé obyvatele útulku. Tentokrát na výlet vyrazila pí. B. Volšátová, která je velkou milovnicí všech zvířat a pejsků zvlášť. Také pí. B. Stránská, která ve svém baráčku pejska také měla. Všechny vyzbrojeny sáčkem piškotů jsme obcházely jednotlivé kotce a pamlskem uklidňovaly psí štěkání, kterým na sebe pejsci B. Volštátová má pejsky velmi ráda upozorňovali a dávali nám najevo, abychom na ně s přídělem nezapomněly. Když jsme za sebou měly všechny již 2. kolečko a prázdný několikátý sáček s piškotami, tak přišlo na řadu focení. Černobílá čubina byla potěšena tím, že bude na snímku, jen nevěděla, jak si má správně stoupnout, nakonec to vyřešila po svém. Přejeme všem obyvatelům útulku, aby si je brzy našli noví páníčci. Tentokrát byl útulek zcela zaplněn. M. Megličová Ještě foto a musíme se rozloučit (na snímku B. Volštátová-vlevo a B. Stránská) Keramická dílna v MěCKP Nedílnou součástí pravidelných aktivit našich klientů je keramický kroužek, který od loňského roku rozšířil svou členskou základnu. Kromě pravidelných návštěvníků (pí. Kalkušová, pí. Plíhalová, p. Kuneš), kteří již sami dokáží své zkušenosti s keramikou předávat dál, začaly náš kroužek navštěvovat i další kĺientky. Celkem je nás tam už pravidelně 6 7. Protože se při tvoření spíše soustředíme na zpracovávání hlíny, a tak nemáme čas si příliš povídat, vyplňuje nám hudba příjemnou atmosféru. Někdy dáme kávičku, či čaj. Ptáte-li se, co právě v dílně tvoříme, tak to je překvapení. Chcete-li vidět, jak se nám to povedlo, tak vás srdečně zveme na farmářské trhy před VELIKONOCEMI. Těšíme se M. Megličová Pan V. Kuneš a B. Pánková při práci v keramické dílně Fotografie na této dvoustraně: Mateřská škola města, MěCKP

12 ZPRAVODAJSTVÍ Na A. Truksové a M. Novotné je vidět, jak je práce v keramické dílně těší Paní Z. Kalkušová patří ke zkušeným keramičkám Knihovna Knižní novinky V á ž e n í č t e n á ř i, v březnu bychom Vám chtěli z nových knih doporučit titul Luční kvítí od Kimberley Freeman. Tato autorka se narodila v Londýně, ale od svých třech let žije v Austrálii. Bakalářský, magisterský i doktorský titul získala na Queenslandské univerzitě, kde také v současnosti přednáší. Je vdaná, má dvě děti. Hlavní hrdinkou románu Luční kvítí je talentovaná a úspěšná Emma, která se od svých dětských let věnuje baletu. V dospělosti žije v Londýně, má vážnou známost a vysněnou práci špičkové tanečnice v baletním souboru. Vše se změní v okamžiku, kdy se Emma vážně zraní a její kariéra je ztracena. Také jistoty v osobním životě dostávají trhliny a mladá žena se vrací ke své rodině do Austrálie. Tam se musí ujmout nečekaného úkolu převzít dědictví po babičce a připravit k prodeji jednu zapomenutou usedlost. Při úklidu domu však Emma odhaluje velká tajemství své babičky Z dalších nových knih fondu MěK Benátky nad Jizerou uvádíme např.: Láska nebeská (Mariusz Szczygiel), Smrt v sametu (Petr Hájek), Svědkyně ohně (Lars Kepler), Večerní vánek (Elizabeth Haran). Přejeme pohodové čtení! MěK Václav Čtvrtek Je asi zbytečné připomínat jméno autora krásné pohádky o Rumcajsovi, jedné z mnoha, které pro děti - a vlastně i pro nás dospělé - napsal. Řekněme si alespoň, že Václav Čtvrtek se původně jmenoval Václav Cafourek a že ty rozkošné pohádkové příběhy začal psát v roce 1945, během vojenské služby v Děčíně, pro syna Petra. Václav Čtvrtek pohádkám naštěstí zůstal věrný i potom, když už jim jeho syn odrostl. A tak náš leckdy šedivý, studený a nevlídný svět projasnilo a proteplilo vyprávění o osudech rozšafného loupežníka Rumcajse, jeho Manky a synka Cipíska, víly Amálky a hajného Robátka, vodníka Česílka a spousty dalších pohádkových bytostí. Třeba Křemílka a Vochomůrky z pařezové chaloupky ukryté v mechu a kapradí. Však také pan Čtvrtek své pohádky považoval za preventivní ochranné očkování dětí proti suchosti ducha, necitovosti a snížené citlivosti vůči kráse. Myslím, že takové očkování si rád nechá líbit každý z nás. S dětmi z 2. třídy ZŠ Pražská jsme si připomněli život i dílo tohoto spisovatele. Povídání jsme doplnili řadou videí, obrázků a virtuální prohlídkou Rumcajsovi ševcovny. MěK Masopust kdysi a dnes Dodnes oblíbeným únorovým svátkem je masopust, kterému se na Moravě říká fašank, fašinek nebo ostatky. Kdy se vlastně slaví? Poměrně dlouho období začíná po svátku Tří králů, tedy 7. ledna. Stanovení termínu závěrečného dne masopustního úterý před Popeleční středou je tak trochu matematická úloha. Popeleční středa nemá své pravidelné datum. Zahajuje čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. A jejich termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku, první neděle po něm je velikonoční. Takže v letošním roce připadlo masopustní úterý na 12. února. O předcházejícím tučném čtvrtku bývala tradičním jídlem vepřová pečeně se zelím. Člověk měl v tento den co nejvíce jíst a pít, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli bohatým obědem. Následovala zábava s tancem, v tomto duchu se neslo také masopustní pondělí. Vyvrcholení bylo o masopustním úterý, kdy se konaly průvody maškar a divadelní představení. Na téma masopustu a karnevalového veselí jsme si povídali s dětmi z MŠ. MěK Na téma masopustu a karnevalového veselí jsme si povídali s dětmi z mateřské školy Po stopách ilustrace Významní čeští ilustrátoři knih pro děti to byl námět, kterému jsme se na konci ledna věnovali s dětmi z 1. tříd ze ZŠ Pražská. Nejdříve jsme si vysvětlili, co vůbec rozumíme pod pojmem ilustrace a následně jsme se vydali po stopách čtyřech známých ilustrátorů. Helena Zmatlíková, Radek Pilař, Zdeněk Miler a Adolf Born. O každém z nich jsme si řekli nějaké zajímavosti a samozřejmě jsme nemohli zapomenout představit postavičky, které je proslavily nebo díky kterým je jejich malířský rukopis nezapomenutelný. Naše setkání nebylo jen o strohém povídání nebo vyprávění. Bylo plné ukázek, videí, ilustrací, obrázků a zvuků. Děti samy byly velmi aktivní a měly k tomuto námětu stále co říci. MěK Na téma čeští ilustrátoři s 1. třídou ZŠ Pražská Spolek rodáků ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v úterý 19. března 2013 od 17 hodin v sále jídelny městského úřadu (vchod z nádvoří zámku) promítání starých fotografií z nového souboru FOTOARCHIV BENÁTECKA 10 II. část Námětem večera bude historie obchodu, řemesel a dopravy v našem městě. Slovem doprovází Jaromír Polák. Vstupné 10 Kč, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! Zpravodaj Benátecka 12

13 13 8. března 2013 Historie Benátečtí literáti Benátky nad Jizerou daly české literatuře nebo naopak hostily na svém území v průběhu 19. století několik vskutku významných osobností, jež svou tvorbou a popularitou výrazně překročily hranice zdejšího regionu. V tomto článku připomenu jejich jména a osudy. Ke druhé generaci národních buditelů patřil básník Věnceslav Ráb ( ). V tehdejších Nových Benátkách přišel na svět jako Wenzel Raab v česko-německé měšťanské rodině, k úplnému (naštěstí dočasnému) poněmčení pak dospěl během pobytu na Novoměstském gymnáziu v Praze. V tomto směru nic nezměnilao ani nedokončená právnická studia na pražské a poté na vídeňské univerzitě. Svědčí o tom ostatně i název jeho první básnické sbírky Phantasie eines Missmutigen an das harte Los (Mrzoutova fantazie na tvrdý osud) z roku 1829, tedy z počátku období, kdy začal pracovat na magistrátu a poté na finančním úřadě v Nových Benátkách. Rodné město jej přivedlo zpět do českého tábora a k romantickému vlastenectví, jehož jsou plny další Rábovy sbírky: Povolání (1830), Smíšené básně Věnceslava Rába (1836), Zpěv vlastenský (1838). Dědičná plicní choroba mu již nedovolila plně rozvinout básnický talent a přivodila jeho předčasnou smrt. Úzký, ale aktivní vlastenecký kroužek tehdy v Nových Benátkách vedl katolický kněz, kaplan zdejší farnosti Jan Křtitel Vlček ( ). Rodák z Jičína přišel do Benátek v roce 1830 jako absolvent studia bohosloví na pražské univerzitě a po krátkém působení ve Vinoři a ve Zlonicích. Ani on se v mládí nevyhnul německým vlivům, počeštil se však během pobytu na jezuitském gymnáziu v Jičíně. Největší část jeho nepříliš kvalitní literární tvorby spadá až do období po roce 1835, kdy Benátky opustil a stal se farářem u sv. Haštala a sv. Štěpána v Praze a posléze zámeckým kaplanem v Komorním Hrádku. Ne zcela povedené pokusy o veselohru (Bílá paní aneb Sladká kaše, 1845) či tragédii (Jeftovna aneb slib vévody, 1840) střídaly mnohem úspěšnější Jaroslav Vrťátko překlady antických literárních děl: Hesiodových Nauk domácích (1842), Theofrastových Povahopisů (1839) a dokonce i slavné Homérovy Illiady (1842). Zabýval se také pražskou historií, jejíž úseky popsal v knize Pohled na starověkou Prahu, na okoliny její na východě a na západě (1842). Právě Vlček ovlivnil ve vlasteneckém duchu mladého studenta mladoboleslavského piaristického gymnázia Antonína Jaroslava Vrťátka ( ), který již téměř zapadl do německého prostředí. Coby absolvent právnických studií na pražské univerzitě pracoval jako vychovatel v několika šlechtických rodinách, což mu umožnilo podniknout studijní cesty po zemích rakouské monarchie a do Itálie. V roce 1861 byl jmenován knihovníkem pražského Národního muzea a v této funkci setrval až do odchodu na odpočinek. Vrťátko byl mužem mnoha zájmů. Jaroslav Vrťátko Vodopis V mládí se pokoušel o povídkovou tvorbu v romantickém duchu (Snoubenci dražičtí, Vesna, Černohorka, Dívka z lesů), později bez většího V.J. Picek ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE úspěchu také zabrousil na pole poezie (sbírka Sedmikrásky, 1864). Mnohem větší ohlas měla jeho odborná pojednání z oblasti společenských i přírodních věd (Jan Šťastný, upomínka na věk patnáctý, 1840; O pomýkání těles, 1853; Vodopis království českého, 1861, 1865). Úspěšně byly přijaty také jeho překlady z němčiny, italštiny, řečtiny a angličtiny. Když byl v roce 1868 do Nových Benátek přeložen jako okresní soudce Václav Jaromír Picek ( ), přišel již do zcela českého prostředí, s poměrně rozvinutým kulturním a společenským děním. Picek měl již za sebou úspěšnou literární dráhu. Absolvent právních studií na pražské univerzitě působil celý život ve státní správě a v soudnictví, šeď svého povolání však úspěšně nahrazoval pestrou, především básnickou tvorbou. Jeho sbírky nesly nepříliš nápadité názvy (Básně, 1843; Písně, 1847; Písně, 1852; Písně školní, 1854; písně, 1856; Písně české, 1860), důležité však je, že řada z nich získala velkou oblibu a mnohé byly také zhudebněny (Čechy krásné, Čechy mé; Bývali Čechové; Písně dcery ducha mého). S mnohem menším ohlasem se setkaly jeho dramatické pokusy Václav Jaromár Picek - Písně (Král Vratislav na Moravě, 1840; Vilém Rožmberk, 1849) stejně jako drobné prózy (Ples Čechů na Karlštejně, 1848). V Benátkách mu již osud nedopřál literární dráhu plně završit. PhDr. Luděk Beneš Klub seniorů Práce, která mne baví a naplňuje V lednu 2013 mi bylo nabídnuto starostou města, zda bych převzala vedení Klubu pro seniory po Míle Vraníkové, která Klub založila a celých pět let velice úspěšně vedla, ale skončila z důvodu velkého pracovního vytížení. Míla mi nabídla spolupráci před necelými pěti lety, kdy jsem před Velikonocemi se seniorkami zdobila vejdunky voskem. Tvorba s nimi byla moc příjemná, takže jsem se nebránila další spolupráci a z jednoho odpoledne v měsíci byly pomalu odpoledne čtyři. Většinou jsme pletly z pedigu, jen před Vánocemi a Velikonocemi jsme zdobily perníčky. Za ty roky jsme napletly spousty květin, váz, opletených polystyrenových vajíček, mís, věnců, ošatek, krabic, obalů na květináče, kapesníkovníků, opletených lahví a zrcadel, věnečků, zvonečků, ryb, ježků, vánočních ozdob a další a další. Každoročně se účastníme červnové výstavy Senior a volný čas v Lysé nad Labem a poslední dva roky jsme vystavovaly na vánoční výstavě na zdejším zámku. V současné době prokládáme pedig i jinými technikami, jako například dekorování věnečků, vazby ze suchých květin, kombinujeme pedig s keramikou např. na zvonečcích a došlo i na slibované pletení z papíru. První práce nebyla ani tak o klasickém pletení, spíše motání ruliček, ze kterých se později plete, ale uznejte sami jak vidíte na přiložené fotografii, srdíčko se všem moc povedlo. Úterky patří v Klubu rehabilitačnímu, nebo řekněme zdravotnímu cvičení. Vedení se ochotně ujala paní Jitka Havlíčková, letitá cvičitelka v místním Sokole. Od března začnou chodit již přihlášení senioři každé úterý na kurz PC a internet pro seniory, který bude probíhat na Základní škole Husovo náměstí. O tento kurz byl obrovský zájem, takže od září ho budeme opakovat. Fotografie na této dvoustraně: MěCKP, Městská knihovna, Muzeum Benátky nad Jizerou

14 ZPRAVODAJSTVÍ Čtvrtek patří různým přednáškám, povídáním, kvízům a promítání zajímavých videí. Jen namátkou: v březnu k nám zavítá Jan Stluka z Českého olympijského výboru, přijede ing. Petr Šika s prezentací a přednáškou Novinky a zajímavosti ze světa handicapovaných, v dubnu povídání a zpívání s Renatou Drössler a návštěva divadelního představení Marlen a Edith, kde Renata hraje jednu ze dvou hlavních rolí. To jen co bude v nejbližší době. O dalším zase příště. Ještě se vrátím na začátek. Po nabídce pana starosty jsem dlouze přemýšlela, zda vedení Klubu po Míle převzít. Neměla jsem ponětí o fungování a organizaci a bála jsem se, abych vše zvládla při současném zaměstnání. Ale teď, když se začínám orientovat v činnosti Klubu a vím, co práce pro Klub znamená, si myslím, a jsem o tom přesvědčena, že ve svém životě dělám poprvé opravdu smysluplnou práci, která mě baví a naplňuje. Na závěr chci poděkovat Míle Vraníkové za dlouholeté vedení Klubu, všem, kteří do Klubu docházejí, protože bez nich by nebyl čím je, a zároveň vedení města Benátky nad Jizerou za velkou podporu v jeho činnosti. Růžena Dibitanzlová Klub dětí a mládeže Festival pana Pipa Mladá Boleslav března 2013 Jak se peče radost podle receptu pana Pipa: Do formy se musí dát dva medové úsměvy, čtyři dusivé smíchy, jeden chechtot a půlka lechtání. Přidá se jeden šaškovský nos, knírek Charlie Chaplina a dvacet pět a půl centimetru paprsku slunce. Peče se 33 minuty a cukruje milým úsměvem. Stanislav Holý Pavilon DDM Alena Holíková, Mgr. Hana Vidlařová, tel ; Středa pátek Festival pana Pipa Nesoutěžní přehlídka dětských divadelních souborů. Tři dopoledne naditá pohádkami pro děti předškolního i školního věku. Rezervace vstupenek nutná osobně, mailem či telefonicky. Podrobný program na 40 Kč ÚNOR V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jaroslava Mincbergerová, Zuzana Havelková tel.: , Vyrobit srdíčka se všem moc povedlo Program Klubu pro seniory náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou II BŘEZEN 2013 sobota Divadel. představení v Dolním Slivně (Prodaná nevěsta aneb cesta do hlubin národa českého) úterý Cvičení pro seniory středa Ruční práce čtvrtek Přátelské posezení se seniory společenský sál v městské části Dražice úterý Cvičení pro seniory středa Ruční práce čtvrtek Videoprojekce + kvíz úterý Cvičení pro seniory středa Ruční práce čtvrtek Povídání a videoprojekce s Janem Stlukou z Českého olympijského výboru úterý Cvičení pro seniory středa Ruční práce čtvrtek Přednáška Ing. Petra Šiky Novinky a zajímavosti ze světa handicapovaných V úterý 5.,19. a bude probíhat pro přihlášené kurz PC a internet pro seniory v Základní škole na Husově náměstí. Dne bude výuka od hodin v klubovně pro seniory. Svoz do Klubu pro seniory nahlásit do podatelny MěÚ den předem do hodin na tel. č DUBEN 2013 Ve středu mezi nás zavítá šansoniérka a zpěvačka Renata Drössler, která si s námi nejen popovídá o životě a hraní, ale především nám zazpívá písničky z jejího nového 2CD. Ve čtvrtek se pojedeme podívat do Divadla pod Palmovkou, kde má Renata Drössler jednu ze dvou hlavních rolí ve hře Edith a Marlen. Pátek Tvořivé studio Šperky z korálků a spínacích špendlíků Tvořivá dílnička, ve které si vytvoříte netradiční náramek ze spínacích špendlíků a korálků. Cena za jeden náramek je 45 Kč. Přihlášky do 5. března Neděle pátek Jarní prázdniny v Bezdědicích Prožijte s námi příjemné jarní prázdniny na turistické základně v Bezdědicích. Připraven je bohatý program plný her, soutěží a výtvarného tvoření. Akce je určena dětem od 7 do 14 let. Doprava vlastní. Příjezd do Bezdědic od 16 do 17 hodin, odjezd od 14 do 16 hodin. Cena: děti do 12 let 2000 Kč, nad 12 let 2200 Kč. Středa Keramická dílna pro veřejnost glazování Glazování keramických výrobků z předešlé hodiny. Pátek Velikonoční věnec Jaro klepe na dveře a s ním přichází i čas Velikonoc. Přijďte si k nám vyrobit originální dekoraci do vašeho interiéru či na dveře. Veškerý materiál je zahrnut v ceně kurzu. Cena: 150 Kč Sobota Maškarní bál Všechny malé milovníky převleků a masek zveme do Klubu dětí a mládeže na maškarní ples. Čekat na vás bude nejen taneční zábava, ale i celá řada her, soutěží a drobného tvoření. Vzhledem k omezeným prostorám doporučujeme předem rezervovat místo. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí děti). Pondělí Originální těžítka Vytvořte si originální doplněk do vašeho bytu kamenné těžítko. Na hladké kameny budeme malovat akrylovými barvami. Přihlášky do Cena jednoho kusu je 50 Kč Čtvrtek Velikonoční tvoření v Klubu Jarní zápich Zdobení vejdumků (s sebou 3 až 5 vejdumků) Slepička a kuřátka S sebou pracovní oděv, přezůvky, svačinu a tašku na výrobky. Přihlášky do Cena jedné lekce je 70 Kč, za všechny tři lekce 150 Kč. Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ Pátek Velikonoční tvoření v Klubu Velikonoční zajíček z vařečky Ovečky z květináče Velikonoční přáníčko S sebou pracovní oděv, přezůvky, svačinu a tašku na výrobky. Přihlášky do Cena jedné lekce je 70 Kč, za všechny tři lekce 150 Kč. Připravujeme: Pátek Tvořivé studio Šperky z korálků a spínacích špendlíků Tvořivá dílnička, ve které si vytvoříte netradiční náramek ze spínacích špendlíků a korálků. Cena za jeden náramek je 45 Kč. Přihlášky do 5. března Mateřské centrum v únoru a březnu 8. února slavilo Mateřské centrum Benátky své páté narozeniny, a to tradičním karnevalem. Poblahopřát k výročí přišli také zástupci města. Od konce února jsme pro maminky připravili novinku cvičení pilates, a to ve středu od 19 hodin, vstupné 50 Kč (pro členky 30 Kč). V neděli 3. března proběhl bazárek jarního oblečení pro děti a kojence, na další se můžete těšit mezi květnem a červnem. Benátecký plaváček pro děti pokračuje v následujících termínech plavání v Klubu Delfín v Mladé Boleslavi: 9. a 23. března. Další informace zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na webových stránkách Kontakt: Daniela Chaloupková Občanské sdružení MONDÍK Zima v lesní školce... Heslo lesní školky: S dětmi za každého počasí venku, platí i v zimě. Zpočátku jsme si, my lektorky, dělaly starost, jak tu zimu venku zvládneme, ale teď už si starost neděláme, protože zima v lese je zábavná, zajímavá, úžasná!!! Stopování a krmení zvířat, vyrábění z přírodních materiálů, vaření a opékání svačiny na ohni, stavění z větví, kamenů... a co teprve když napadne sníh! To je stavební materiál! V největších mrazech jsme se na chvíli schovali do vytopené hájovny, ale pak zase rychle na čerstvý vzduch... A když se do nás dává mráz a chlad? Nejlépe nás zahřeje pohyb třeba úplně jednoduchá honěná kolem stromů nebo na kočičku a myš. Od dubna bychom rádi rozšířili naši školku i na čtvrtky - vždy od 9.00 do Přihlášky a informace na Pozvánka na JARNÍ SLAVNOST...a Jaro si lehlo do stínu buků, s pusou od borůvek a lesních jahod se několikrát zavrtělo, aby si v mechu udělalo pohodlný důlek. S pocitem dobře vykonané práce ulehlo k dlouhému spánku... Přešlo Léto, dozrály ostružiny. Nastal Podzim a listí ze stromů přikrylo mech, trávu i borůvčí... A pak se všude usadila Zima. Přikryla zemi, větve stromů i keře, cesty i necesty. Lidé i lesní zvěř už byli z té dlouhé Zimy, tak unavení, že volali na skřivany: Zpívejte a vzbuďte Jaro! Ale po skřivanech jako když se zem slehne! MUSÍME JARO NAJÍT SAMI, řekli lidé a vydali se do lesa. Sraz rodin: v Okrouhlíku dne ve 14 hodin...a pokud se nám podaří Jaro najít a probudit, budeme slavit u ohně JARNÍ SLAVNOST S sebou: dobrodružnou povahu (čekají nás nečekaná setkání!!!), v případě deště pláštěnku a nepromokavou obuv, chuť být na čerstvém vzduchu... Vstup 50 Kč/rodinu; občerstvení zajištěno. Pořádá: o.s. Mondík a Benátecký čtyřlístek. 8. února slavilo Mateřské centrum Benátky své páté narozeniny, a to tradičním karnevalem K pátému výročí Mateřského centra přišel popřát starosta města Jaroslav Král (vlevo) a RNDr. Pavel Štifter, místostarosta města března 2013 Klub přátel umění Bardolino není jenom víno Jedinečná příležitost v museu Po únorovém koncertu v zaplněné modlitebně Církve bratrské, kde posluchači během jednoho večera vyslechli hudbu z několika pramenů a kulturních oblastí, můžeme i 9. dubna na koncertu Kruhu přátel umění slyšet hudbu sice artificiozní, ale trochu jinak, než jak jsme ji dosud znali nebo jak ji autoři zapsali notami. Ve výstavní síni musea vystoupí soubor Bardolino tvořený houslistou Pavlem Fischerem (jehož z téhož sálu pamatujeme jako primária Škampova kvarteta), violoncellistkou Margit Koláčkovou a hráčem na violoncello a perkuse Camilo Celarem. Bardolino zpívá a hraje klasiky evropské hudby po svém. To znamená podle svého nástrojového obsazení a svého hudebního cítění. Těžištěm prvé poloviny programu bude Moravská lidová poesie v písních Leoše Janáčka. Protipólem po přestávce pak Rumunské tance podle Bély Bartóka. Uslyšíme ale také Cikánské písně Antonína Dvořáka a další písně lidového původu ve zpracování Pavla Fischera. Všechno pak v nezaměnitelném podání tria pěvců a muzikantů, kteří tvoří soubor Bardolino. (Více o souboru najdete na Koncert začíná v úterý 9. dubna v hod.ve výstavní síni musea v novobenáteckém zámku. Lubomír Filipec Mistři 19. století v podání Pražákova kvarteta Ačkoli forma smyčcového kvarteta dosáhla dokonalosti již v díle svého zakladatele Josepha Haydna v poslední třetině osmnáctého století, největšího rozkvětu doznala ve století následujícím. Zahajovací skladbu, kvartet D dur DV 94 složil roku 1813 ve věku patnácti let velký obdivovatel Beethovenův, syn moravského otce a slezské matky, Franz Schubert, geniální zakladatel hudebního romantismu, jenž svého mistra přežil o necelé dva roky, zemřel v pouhých jedenatřiceti letech. V prosinci roku 1876 dokončil Bedřich Smetana svůj první smyčcový (Pokračování na str. 16) Fotografie na této dvoustraně: Mateřské centrum, Růžena Dibitanzlová

16 ZPRAVODAJSTVÍ l , 18:00-20:00, Dražická 387, Evropská evangelizace ProChrist satelitní přenosy křesťanských přednášek a hudby, rozhovory se zajímavými lidmi aktuální témata lidského života; více informací na nebo telefon , pořádá: Církev bratrská l 8. 3., 15:00-18:00, Mateřské centrum, Projektové odpoledne na téma: Vznik planety Země (děti předškolního a mladšího věku), pořádá: Občanské sdružení Mondík l 8. 3., 17:00-19:00, Klub dětí a mládeže, Tvořivé studio Šperky z korálků a spínacích špendlíků, pořádá: Klub dětí a mládeže l 8. 3., 17:00, Klub dětí a mládeže, Maňáskové představení O VELKÉ MRKVI, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička l , 17:00, Klub dětí a mládeže, Jarní prázdniny v Bezdědicích, akce je určena dětem od 7 do 14 let, připraven je bohatý program plný her, soutěží a výtvarného tvoření, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 18:00, DZ Dražice Aréna NIBE při ZŠ Pražská, ul. 5. května, Sportovec roku 2012 města Benátky nad Jizerou, pořádá: město Benátky nad Jizerou l , 9:00, nám. 17. listopadu 493, Tvoření velikonočních ozdob z různých materiálů, více informací na telefonním čísle či na u: pořádá: Mateřské centrum l , 17:00, jídelna-zámecké nádvoří, promítání starých fotografií z nového souboru FOTOARCHIV BENÁTECKA 10 - II. část, námětem večera bude historie obchodu, řemesel a dopravy v našem městě, slovem doprovází Jaromír Polák, pořádá: SPOLEČENSKÁ NABÍDKA Spolek rodáků a přátel Benátek nad Jizerou l , 17:30, Sbor církve bratrské, Dražická 387, Velikonoční koncert, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy l , 17:00-19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost - glazování, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 18:00, školní jídelna, ul. Pražská, Valná hromada, pořádá: TJ Sokol Benátky nad Jizerou l , 17:00-19:00, školní jídelna, ul. Pražská, Členská schůze, pořádá: Český svaz žen l , 17:00-19:00 Klub dětí a mládeže, Velikonoční věnec přijďte si k nám vyrobit originální dekoraci do Vašeho interiéru či na dveře, veškerý materiál je zahrnut v ceně kurzu, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 20:13-02:13, společenský sál Dražice, Skautský ples devátý ročník, vstupenky možno zakoupit od v Cyklosportu Ježek nebo v restauraci Šťastný hroch, pořádá: Skautské středisko Povodeň l , 13:30, DZ Dražice Aréna NIBE při ZŠ Pražská, ul. 5. května, Benátecký pohár - postupová soutěž ve sportovním tanci třídy A, pořádá: město Benátky nad Jizerou l , 10:00, V Olšinách, Den vody, více informací na www. benateckyctyrlistek.cz, pořádá: Benátecký čtyřlístek l , 14:00, u hájovny Okrouhlík, Jarní slavnost (pro rodiny s dětmi), pořádá: Občanské sdružení Mondík ve spolupráci s Benáteckým čtyřlístkem l , 15:00-17:00, Klub dětí a mládeže, Maškarní bál, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 17:00-19:00, Klub dětí a mládeže, Útulný domov- Originální těžítka, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 16:00, DZ Dražice Aréna NIBE při ZŠ Pražská, Zahájení kurzu dětské zumby; od 16:00 hodin pro děti od 3,5-6 let, od 17 hodin pro děti od 7-11 let; více informací na pořádá: Fit Club Milbe l , 19:30, Výstavní síň muzea, Koncert KPU: Pražákovo kvarteto, pořádá: Kruh přátel umění a město Benátky nad Jizerou l , 9:00-11:30, nám. 17. listopadu 493, Povídání o velikonočních zvycích, barvení vajíček, více informací na tel. čísle či na u: l , 8:00-15:00, Mateřská školka Jizerka-pavilon, Zápis dětí do MŠ, zápis se koná pouze na MŠ Jizerka pavilon od 8:00-12:00 a od 13:00-15:00 hodin l , 8:00-12:00, Mateřská školka Jizerka-pavilon, Zápis dětí do MŠ, zápis se koná pouze na MŠ Jizerka pavilon l , 9:00-14:00, Klub dětí a mládeže, Velikonoční tvoření v Klubu, s sebou pracovní oděv, přezůvky, svačinu a tašku na výrobky, příhlášky do , pořádá: Klub dětí a mládeže l , 9:00, Klub dětí a mládeže, Velikonoční tvoření v Klu- bu, s sebou pracovní oděv, přezůvky, svačinu a tašku na výrobky, přihlášky do , pořádá: Klub dětí a mládeže l , 9:00, u hájovny Okrouhlík, Otvírání velikonočního pokladu v lese, pořádá: Občanské sdružení Mondík l 3. 4., 17:00-19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost-modelování, pořádá: Klub dětí a mládeže l 5. 4., 15:00-18:00, Mateřské centrum, Projektové odpoledne na téma: O vzniku života na Zemi, pořádá: Občanské sdružení Mondík l 5. 4., 17:00, Klub dětí a mládeže, Tvořivé studio-hedvábné šátky, pořádá: Klub dětí a mládeže l 5. 4., 19:00, Vinotéka U Barona, Přednáška: Trabantem Jižní Amerikou, pořádá: Kulturní Benátky o.s. l 6. 4., 19:00, Okrouhlík, Zálesácký závod Kaňon, pořádá: Junák-Svaz skautů a skautek l 8. 4., 15:00-18:00, Mateřské centrum, Projektové odpoledne na téma: Vznik planet Země (děti předškolního a mladšího věku), pořádá: Občanské sdružení Mondík VZPOMÍNÁME Dne 23. února 2013 jsme vzpomněli nedožitých 86 let naší maminky a babičky, paní Marie RÝDLOVÉ Dcera Vlaďka Najmanová a vnučka Dáša Lauterkranzová s rodinami Zlatá svatba (Dokončení ze str. 15) kvartet e moll, jím samotným nazvaný Z mého života. V té době byl již zcela hluchý, přesto se toto dílo řadí k nejkrásnějším dílům tohoto žánru složených českým autorem. Toto dílo uslyšíme před přestávkou. Stejnou chorobou stižený Ludwig van Beethoven roku 1826, dva roky před smrtí, dokončil rozměrný kvartet č. 13, opus 130. Je součástí jeho pozdních kvartetů, jež jsou možná celkem, v němž žánr smyčcového kvartetu dosáhl vrcholu, a toto dílo koncert uzavře. Tato tři díla mistrů smyčcového kvartetu 19. století uslyšíme v podání, u nás pravidelně koncertujícího, Pražákova kvarteta. Houslisté Pavel Hůla a Vlastimil Holek, violista Josef Klusoň a violoncellista Michal Kaňka tráví téměř celý rok na cestách mezi koncertními podii v Evropě, ale i dalších kontinentech. V tomto pololetí vystupují pouze třikrát v naší zemi, dvakrát v Praze a u nás v Benátkách. Koncert Pražákova kvarteta s díly Schubertovými, Dvořákovými a Beethovenovými začíná v úterý před Velikonocemi, 26. března v hodin ve výstavní síni musea v novobenáteckém zámku. Lubomír Filipec Dne oslavili zlatou svatbu manželé Hana a Jiří Salačovi. Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho spokojenosti. Zpravodaj Benátecka 16

17 ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY Zlatá svatba Dne oslavili zlatou svatbu manželé Marie a Josef Polákovi. Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho spokojenosti. Dopisy INSPIRATIVNÍ ŽENY Zvu Vás na celodenní seminář, který je zaměřen na osobní rozvoj. Přiďte se inspirovat, zrelaxovat a prožít nádherné sobotní odpoledne s dalšími ženami. Získáte inspiraci v tom Jak být sebevědomá jak si lépe zorganizovat svůj život, či každodenní úkoly, naučíte se jak efektivně plánovat jak účinně relaxovat a zbavit se stresu, jednoduché cvičení pro tělo i duši jak žít život, který Vás baví, jak být spokojená sama se sebou a inspirovat v tom druhé jak být šťastná, spokojená se svým tělem a vždy s dobrou náladou Kdy: od 10:00 17:00, od 12:00 13:00 hod. je přestávka na oběd Kde: v Benátkách nad Jizerou (20 minut z Prahy), Hotel Stará kolej Cena: MÁM PRO VÁS DÁREK Zvýhodněnou cenu 1. semináře Inspirativní ženy, jen za 680 Kč (běžná cena je 990 Kč). Při zaplacení do máte navíc SLEVU 100 Kč. Máte zájem přijít na seminář? Přihlašte se hned Lektorka: Luna Isis Mašková, Kontakt: mobil: , skype: luna.isis.inspiration Co si přinést s sebou: pohodlné oblečení, deku nebo karimatku, cca 3 časopisy na rozstříhání, nůžky Neváhejte a přihlaště se hned, můžete jen získat! mobil: , skype: luna.isis.inspiration Těším se na Vás a přeju Vám mnoho štěstí a inspirace, Luna. dek či podmínkovat jejich realizaci na katastrálním území našeho města. Sdružení má 14 aktivních členů, úzce spolupracuje s petičním výborem Nechceme v Benátkách naftalen a občanským sdružením Arnika. V současné době se zajímáme o výstavbu plaveckého areálu, revitalizační program v Olšinách a nově i o záměr firmy Carborundum Electrit vybudovat ve svém areálu nový sklad výrobků. Zájemci o informace o zmiňovaných projektech, případně o členství, mohou sdružení kontaktovat na ové adrese Za OS Martin Dolejší, Markéta Vyhnánková Ženy činu a Kulturní Benátky o.s. Naši čtenáři možná zaznamenali vznik nového občanského sdružení s názvem Kulturní Benátky. A možná by se rádi dozvěděli více informací o tomto sdružení. O bližší informace o cílech nového občanského sdružení jsme proto požádali Naďu Vodstrčilovou, uvedenou v přehledu benáteckých spolků jako odpovědnou osobu. Kdo byl iniciátorem založení sdružení Kulturní Benátky a kdy skutečně vzniklo? Nové občanské sdružení Kulturní Benátky vzniklo v Benátkách nad Jizerou na sklonku loňského roku. A založily ho čtyři sympatické maminky. Znamená to, že mezi členy vašeho sdružení muži nejsou? No, prozatím tomu tak je. Neznamená to však, že by mužům byl vstup mezi nás zakázán. Dveře do našeho sdružení jsou otevřeny pro každého, kdo má chuť přispět k rozšíření pestrosti kulturního života v našem městě. Jaký záměr má vaše sdružení? Našim záměrem je obohatit kulturní život ve městě pořádáním akcí a poskytováním obecně prospěšných činností v oblasti kultury. Jedním z hlavních cílů sdružení je oživení benáteckého Husova náměstí, které je, bohužel, prozatím opomíjené pro pořádání různých akcí vhodných pro tento prostor. A tak jsme se jako ženy činu rozhodly pro téma oživení Husova náměstí uspořádat 22. června 2013 Umělecký multižánrový festival BenátkyFest 2013, spojující hudbu, řemeslo a divadlo, který by se měl konat právě v prostorách náměstí horní části Benátek nad Jizerou. Kromě oživení Husova náměstí plánujete také nějaké menší akce zaměřené do kulturněspolečenské oblasti? Kromě festivalu, který je klíčovým projektem tohoto roku, plánujeme různé menší akce: jarní blešák, prvomájový koncert, tematické projekce, výstavy aj. Chceme se zaměřit na různé kulturní oblasti. Rády bychom také podporovaly umělce nekomerčního sektoru... Případné výtěžky z akcí budeme věnovat na charitativní účely. Jaké prostory, mimo Husova náměstí, budete pro svoji činnost využívat? Momentálně využíváme prozatím nepronajatou kavárnu Altar Café patřící mému příteli, a podle možnosti také jiné vhodné a pro nás dostupné prostory v našem městě. Máte připravený nějaký program pro nejbližší období? Hned 5. dubna sdružení pořádá promítání dokumentu zachycující netradiční expedici Trabantem Jižní Amerikou. Diváci budou moct sledo- Benátky sobě V říjnu 2012 bylo na ministerstvu vnitra zaregistrováno občanské sdružení Benátky sobě, které vzniklo jako reakce na plánované změny technologie výroby brusných kotoučů ve firmě Carborundum Electrite. Občanské sdružení si dalo za cíl zvýšit informovanost občanů o tom, co se v jejich okolí děje z pohledu životního prostředí a jakým způsobem je ovlivňováno zdraví jejich i jejich dětí. Prvořadým úkolem Občanského sdružení je zabránit zavedení, případně rozšiřování technologie využívající potenciálně karcinogenní a životnímu prostředí nebezpečný naftalen. Dále byly podány žádosti o informování o dalších aktivitách zasahujících životní prostředí v Benátkách nad Jizerou nejen na MěÚ, ale i na Odbor životního prostředí magistrátu Mladé Boleslavi a Krajského úřad Středočeského kraje. Díky tomuto kroku se bude moci občanské sdružení aktivně účastnit všech rozhodovacích procesů k záměrům s možným dopadem na životní prostředí, příp. ovlivňovat jejich výsle- Fotografie na této dvoustraně: MěÚ března 2013

18 ZPrAVOdAJSTVÍ / POLiCiE vat jízdu populárního cestovatele Dana Pribáně a jeho žlutých trabantů celou Jižní Amerikou od Guyany až po nejjižnější místo Ameriky. Projekce bude doplněna přednáškou a bude se konat od hod. v prostorách bývalé restaurace U Zlatého Barona. Bude možné najít informace o činnosti občanského sdružení Kulturní Benátky také na webových stránkách? Veškeré informace a aktuální dění sdružení budou k nalezení jak na našich webových stránkách: tak na stránkách města. Děkuji za poskytnuté informace a přeji vám, aby se ženám činu, i všem dalším členům, v jejich činnosti dobře dařilo. Bazilišek se narodil, žije a doufáme, že bude žít dál Tak už to bude pomalu rok od té doby, kdy členové ochotnického divadla Bazilišek Benátský našli v sobě tu odvahu a chcete li možná i drzost, vstoupit poprvé na prkna která znamenají svět a předvést svou prvotinu Prodaná nevěsta, aneb cesta do hlubin národa českého. Tenkrát nám sál tleskal ve stoje a byl to pocit natolik slastný a opojný, že se to ani nedá popsat. Ten pocit nás nejen hřál u srdce, že jsme udělali kus poctivé práce, ale zároveň nás zavázal na časy příští. Proto mi dovolte, abych napsal pár slov o naší činnosti v uplynulém roce a o našich plánech do budoucna. Po naší premiéře jsme ještě několikrát vystoupili s,,prodankou v Benátkách a jednou v Mladé Boleslavi a začali nastudovávat hru Pravda o Baziliškovi, kterou jsme uvedli na Muzejní noci v prostorách benáteckého zámku. Byla to taková fraška se zpěvy, ale myslím, že se povedla. Když bylo po prázdninách, začali jsme se rozhlížet po režisérovi, který by s námi dále pracoval a posunul nás zase o kousek dál v našem počínání. Naše hledání bylo úspěšné a od září roku 2012 se nás ujmul pan Petr Matoušek, principál ochotnického souboru Divadélko na dlani a ten s námi začal nastudovávat novou divadelní hru o které vám zatím nic neprozradím, snad jen to, že ji uvedeme v letošním roce a že to bude legrace. Novou hru nacvičujeme pilně, snad jen s malou přestávkou kdy jsme se připravovali na zahájení benáteckého adventu, který jsme nejen pomáhali organizovat, ale na který jsme připravili hru Adventní putování za Mikulášem. Ani jsme se nenadáli a pomalu nám končí zima a náš soubor má tolik plánů, že ani nevíme co dřív. Protože nám Prodaná nevěsta dala opravdu hodně práce a jsme za to vděčni hlavně panu režisérovi Jozefu Czernickému a paní Renatě Drössler, rozhodli jsme se ji dále uvádět a doufáme, že se bude líbit i jinde než v Benátkách. Naše jarní sezóna začne v sokolovně Dolní Slivno v Na tohle představení se moc těšíme, protože bude letos první, a také proto, že na něj autobusem dorazí klub seniorů z Benátek n. J. a to jsou naši nejoblíbenější diváci. A potom,,,tramta ra ráá, jsme dostali pozvánku vystoupit na divadelním festivalu ve spřáteleném městě Modra na Slovensku, a to jako host festivalu v sobotu ve To si ani nedovedete představit jaká je to pro nás čest a jak moc se na tuhle akci těšíme. Předvedeme jim,,prodanku nejlíp jak to jen dovedeme a doufáme, že tam naše město budeme reprezentovat nejlépe, jak to jen jde. Snímek z prvního představení benáteckého ochotnického divadla To, ale ještě není všechno. Byli jsme také vybráni do soutěže sokolnických ochotnických divadel v Toušeni a tam nás čeká vystoupení od Jak vidíte, plánů máme hodně, elánu ještě víc, tak teď už zbývá jen, abychom byli zdraví a hlavně, abychom měli krapet toho pokakanýho štěstíčka. Všem vám moc děkujeme za podporu a potlesk a prosíme držte nám palce. Honza Dibitanzl- principál souboru Hašiš k uživatelům nedoputoval Zadržením pětatřicetiletého muže skončila několikaměsíční práce drogových expertů z mladoboleslavské kriminálky. Již od listopadu měli informace o dodávkách hašiše ze Španělska. Intenzivní práce za použití operativně pátracích prostředků přivedla kriminalisty na stopu Čecha, který řadu let žil a pracoval ve Španělsku. Díky té zkušenosti a kontaktům měl možnost drogu nakoupit a dovést. Díky různým informačním kanálům měli kriminalisté přehled o pohybu muže ve Španělsku. K nákupu drogy došlo ve městě Granada, poté se muž 4. února přes Malagu a Barcelonu přepravil letecky do Prahy. Cílem jeho cesty byl dům v Mladé Boleslavi. Tam několik dní dostával z těla 86 pouzder, které před cestou spolykal. Celkem v těle převezl 912 gramů kvalitního hašiše. Prodejem této zásilky by si přišel přibližně na sto dvacet pět tisíc korun. Policisté provedli zadržení muže a domovní prohlídku. Pouzdra připravená k distribuci byla uschována pod podlahou jednoho z pokojů. Jedno pouzdro bylo otevřené, protože sám pašerák je uživatelem drogy. Již držení pěti gramů této drogy je trestné. Během domovní prohlídky kriminalisté zajistili také několik gramů marihuany a její semena. Výtečníkovi tak za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Vyšetřovatelka podala podnět k návrhu na vzetí do vazby obviněného. O něm soud do současné doby nerozhodl. Zadržením tohoto muže však práce kriminalistů nekončí, během měsíců práce na tomto případu získali mnoho informací, které budou dále vyhodnocovat a použijí je v boji proti distributorům drog. Akce Marcelus Protřelou skupinu výrobců a distributorů drog zadrželi ve středu 27. února 2013 večer drogoví specialisté z mladoboleslavské kriminálky. Skupinu již několik měsíců intenzivně sledovali a jejich trestnou činnost monitorovali. Během zásahu předpokládali i možné použití střelných zbraní. Proto zasahovali s balistickou ochranou. Ač držení zbraní nebylo pachatelům cizí, nikdo z nich se při zásahu nezmohl na sebemenší odpor. Po bleskovém zadržení čtyřicetiletého muže v Benátkách nad Jizerou a dvou mužů ve věku třiačtyřicet a čtyřicet let na benzínové čerpací stanici v Bezně, následovalo zadržení sedmadvacetileté ženy v domě v Bezně. Pro nikoho ze zadržených to nebyla nová zkušenost, ani setkání s mladoboleslavskými kriminalisty. Všichni již mají za sebou několik trestů za drogovou trestnou činnost. Po úspěšném zadržení všech podezřelých následovalo několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, včetně dvou automobilů. Domovní prohlídky trvaly celou noc a poslední byla ukončena až ve čtvrtek odpoledne. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté kompletní varnu, více než šedesát gramů kvalitního pervitinu a chemikálie potřebné pro jeho výrobu. V jednom z vozidel měl čtyřiatřicetiletý muž dvě plastové ampule s více než dvaceti gramy pervitinu. Kromě toho policisté zajistili semena marihuany, několik gramů lysohlávek, dvě plynové pistole, zdánlivě nefunkční samopal i ostré devítimilimetrové náboje. Mezi další zajištěné věci patří notebooky, mobilní telefony a další věci pocházející z trestné činnosti. Kuriózní byla i skrýš hotové drogy v jednom z bytů. V mrazáku lednice byla nezabalená droga uložena v plastové nádobě. Kromě toho našli kriminalisté v mrazáku i několik plných stříkaček, připravených k aplikaci. Během Zpravodaj Benátecka 18

19 POLICIE čtvrtka probíhaly výslechy zadržených osob a svědků. Vyšetřovatelka nakonec v pátek obvinila tři muže a ženu z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a krádeže. Jednoho muže z nedovoleného ozbrojování a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. U všech mužů podala podnět k návrhu na vzetí do vazby. Pomohla DNA i otisky prstů Několik měsíců se věnovala dvojice kriminalistů z Mladé Boleslavi pátrání po pachatelích vloupání do rodinného domu v obci Plazy. Zloději využili nepřítomnosti majitelů o prázdninách a do domu se vloupali. Odnesli si elektroniku, peníze, oblečení i zlaté šperky. Hodnota odcizených věcí dosáhla téměř čtvrt milionu korun. Další škoda vznikla na poškození dveří a vybavení domu, ta se vyšplhala na pětadvacet tisíc korun. Kromě pátrání po odcizených věcech se kriminalisté zaměřili i na okruh osob, které mohly vědět o nepřítomnosti majitelů. Právě tato cesta se ukázala být správnou a nakonec dovedla kriminalisty k pachatelům. Za vloupání do domu stál příbuzný a několik jeho kamarádů. Na místě vloupání pečlivě pracoval kriminalistický technik, který zajistil částečné otisky prstů i biologický materiál. Právě zajištěné stopy přinesly definitivní důkaz, že mají kriminalisté správné osoby. U podezřelých osob byla nalezena shoda s otisky prstů i profilem DNA. V pátek 1. února 2013 vyšetřovatelka sdělila podezření ze spáchání trestného činu krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci třem mužům ve věku devatenáct, třicet dva a šestatřicet let. Nejstarší z mužů se vloupání dopustil jen několik měsíců po pravomocném odsouzení za podobnou trestnou činnost. Všem pachatelům teď hrozí pětiletý trest odnětí svobody. Snadná práce Nepříjemné překvapení čekalo v sobotu 2. únoru 2013 ráno na seniora v obci nedaleko Benátek nad Jizerou. Přes noc mu z kuchyně domu neznámý zloděj ukradl motorovou pilu. Zloději usnadnila práci mužova nepozornost. Nezamkl vrátka a navíc ve vstupních dveřích do domu nechal z venkovní strany klíč. Zloděj se tak bez problémů dostal do domu a pilu odcizil. Muži tak vznikla škoda dvanáct tisíc korun. Po pachateli i motorové pile značky Stihl, pátrají policisté z Benátek nad Jizerou. Po dopadení mu za trestný čin porušování domovní svobody a krádež hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. V tomto případě šlo krádeži jednoduše zabránit, nebo její provedení výrazně ztížit prostým uzamčením domu. V dnešní době nelze spoléhat na to, že se mi nemůže nic stát a nemůžu být okraden. Obral přítelkyni Na svou důvěřivost doplatila koncem roku sedmadvacetiletá žena z Mladé Boleslavi. Poskytla svému příteli platební kartu ke svému účtu a svěřila mu PIN. Po nějaké době se pár rozešel a žena chtěla kartu vrátit. To však jedenačtyřicetiletého muže netrápilo a díky znalosti PIN kódu vybral potají z účtu bývalé přítelkyně šestnáct set korun. Teprve po těchto výběrech kartu vrátil. O dvou výběrech se žena dozvěděla a obrátila se na policisty. Ti tak začátkem února sdělili povedenému příteli podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muži tak v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest. Další zloději půjdou do vězení Policistům z Benátek nad Jizerou se společně s kriminalisty z Mladé Boleslavi podařilo objasnit sérii vloupání do rodinných domů a hospodářských budov v Benátkách. Dva muži ve věku devatenácti a dvaceti let skončili koncem druhého únorového týdne s pouty na rukou. Od půlky prosince do minulého týdne provedli osm vloupání do domů a přilehlých budov. Do domů se dostávali násilným překonáním dveří, které vedlo k jejich značnému poškození. Zloději kradli prakticky vše, co mělo nějakou hodnotu. Od broušeného skla, elektroniky i sakrální předměty, nebo šperky. V jednom případě z garáže odcizili i motocykl značky Jawa 250 bez registračních značek s číslem rámu V případě, že v dílnách, nebo domech nebylo nic cenného, tak kradli i prodlužovací kabely a dráty. Během dvou měsíců nakradli věci za téměř čtyři sta tisíc korun. Na stopu pachatelů přivedla policisty pečlivost, kterou věnovali pátrání po odcizených věcech. V jedné zastavárně našli odcizené věci a dostali se tak blíž pachatelům. V pátek 8. února 2013 už bylo jasné, že mají správné muže. Všechna vloupání zadržení muži doznali a vyšetřovatelka je obvinila z trestného činu krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě odsouzení hrozí mužům tříletý trest odnětí svobody. Svobody si nevážil Čtyřiadvacetiletý cizinec vyšel začátkem měsíce února z vězení na amnestii, ale místo cesty domu páchal trestnou činnost. Během dvou dnů se v Mladé Boleslavi dopustil třech trestných činů. Nejprve v neděli 10. února 2013 v podvečer vnikl do komory u bytu v panelovém domě a odcizil z ní elektrický gril, sadu vrtáků a šroubováků za více než dva tisíce. Posléze na jiném místě ukradl ještě značkové sportovní boty. V úterý 12. února 2013 ráno se pohyboval po dalším domě na sídlišti, to už však neunikl pozornosti policistům, kteří ho zkontrolovali. Lustrací v databázi zjistili, že se muž na území republiky zdržuje nelegálně, protože byl soudem, mimo jiné, odsouzen k vyhoštění z území České republiky až do roku Muž tak skončil s pouty na rukou v policejní cele. Kriminalisté si při výslechu všimli, že boty, které má podezřelý obuty, se podobají botám odcizeným. To pachatel popíral, ale při jejich prohlídce začal být agresivní. Skočil jednomu z kriminalistů na záda a rukama spoutaným želízky ho několikrát udeřil do krční páteře a temene hlavy. Díky rychlé reakci policistů nedošlo k vážným zraněním a za pomocí hmatů a chvatů byl agresor posazen zpět na židli. Po tomto výstupu bylo jasné, že boty opravdu pochází z trestní činnosti a kriminalisté před sebou nemají jen pachatele trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ale také krádež a násilí proti úřední osobě. Podezření ze spáchání všech těchto činů sdělil vyšetřovatel muži v úterý odpoledne. Do rozhodnutí soudu o vině a trestu zůstává muž v policejní cele. V případě odsouzení mu za spáchané trestné činy hrozí až čtyřleté vězení. Sraz se nepovedlo utajit Pozornosti policistů neunikla utajená sešlost příznivců neonacistické scény. O chystaném dýchánku se experti na extrémismus dozvěděli nedlouho před jeho začátkem. Získat informace o přesném čase a místě konání však vůbec nebylo lehké. O přesném místě akce nevěděli dopředu ani všichni účastníci, informaci obdrželi těsně před začátkem. Přesné místo konání se kriminalistům podařilo zjistit až v sobotu 16. února 2013 v podvečer. Cesta všech nakonec vedla do restaurace v příměstské části Mladé Boleslavi. V restauraci se sešlo několik desítek neonacistů. Jednalo se již o několikátý sraz v tomto restauračním zařízení. Kromě kriminalistů monitorovala akci i pořádková jednotka. Cílem celého opatření, na kterém se podílelo několik desítek policistů, byla nulová tolerance k projevům spojených s podněcováním k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svod, případně projevům sympatií k hnutí směřujícím k potlačování práv a svobod člověka. Policisté tak byli připraveni ihned zasáhnout proti účastníkům srazu, pokud by došlo k porušení zákona. Přítomnost těžkooděnců samotné účastníky akce odradila od protiprávního jednání. Pouze dva muže museli policisté zajistit a předvést na služebnu pro spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Důkladná příprava a nekompromisní přístup, o kterém účastníci podobných akcí již dobře vědí, se policistům vyplatil a sraz proběhl bez výrazného porušení zákona. Provedl dalších pět skutků Ve středu 20. února 2013 odpoledne si vyslechl rozšíření obvinění za krádeže a porušování domovní svobody dvacetiletý muž z Benátek nad Jizerou. Díky práci kriminalistů se podařilo objasnit další pět případů krádeží věcí z nemovitostí v Benátkách nad Jizerou, ke kterým došlo konce m minulého a na začátku letošního roku. Muž z kůlen a zahrad kradl prodlužovací kabely, železo a v jednom případě i odmontoval výfuk ze zaparkované dodávky. V pěti dodatečně objasněných případech tak způsobil škodu přesahující sedm tisíc korun. Mnohem větší škodu však způsobil muž se svým o rok mladším komplicem při předešlé trestné činnosti. V osmi případech vloupání v Benátkách nad Jizerou způsobili škodu několik set tisíc korun. Z této trestné činnosti už jsou obviněni. Dodatečným objasněním dalších případů se sice nepohne trestní sazba pachatele, ale poškození mají možnost po pachateli vymáhat způsobenou škodu. Oběma obviněným mužům hrozí za trestný čin krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci až pětiletý trest odnětí svobody. komisař por. David Schön, tiskový mluvčí Policie ČR Mladá Boleslav Fotografie na této dvoustraně: Policie ČR Ml. Boleslav, Jiří Lhoťan st března 2013

20 INZERCE Šampony na vlasy s ochrannými přísadami pro děti a dospělé jsou dodávány v šesti druzích: Březový šampon pro zdravé vlasy Šampon pro mastné vlasy s extraktem lopuchu Šampon pro regeneraci narušených a barvených vlasů Dětský šampon na vlasy s extraktem ovse setého Šampon na lupy Šampon s 3 % ichtamolu Pěny do vany s obsahem léčivých bylin pěny do vany s obsahem léčivých bylin a krémových přísad vyhlazujících a zvláčňujících pokožku Sprchový gel s 8% ichtamolu Tekuté mýdlo univerzální mycí prostředek pro sprchování i odstraňování hrubé špíny Práškové prací prostředky wera pro velkoprádelny werík malé balení na 2 pračky Mimo tohoto nového sortimentu nabízíme tradiční výrobky: veterinární, čistící a prací prostředky. Vyrábí a dodává: Ing. Jan Novák, CSc. DETA výzkumný ústav spotřební chemie Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Tel.: , Zpravodaj Benátecka 20

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více