Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1

2 Učitelský sbor 2012/2013 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 byla projednána na provozní poradě pracovníků školy dne , projednána a schválena školskou radou dne Výroční zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ředitel školy předseda školské rady 3

4 Obsah výroční zprávy: (dle 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání včetně výsledků maturitních zkoušek. 6. Údaje o výchovném poradenství a prevenci rizikového chování žáků. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 15. Aktivity vlastního hodnocení školy 16. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Učební plány Organizační schéma školy Účast a umístění žáků školy v soutěžích 4

5 1. Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, Frýdek-Místek zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj IČ: REDIZO: telefon: , ředitel: , internet: ředitel: Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele: Ing. Eva Mojžíšová, organizační záležitosti OA, do zástupce statutárního orgánu do Ing. Tamara Fajkusová, organizační záležitosti SPŠ Ing. Zbyněk Pospěch, pedagogické záležitosti a oblast ICT zástupce statutárního orgánu, od Ing. Čestmír Závodný, pedagogické záležitosti, do oblast dalšího vzdělávání a praktické výuky Mgr. Petr Volník, pedagogické záležitosti, od jazyková škola: PhDr. Šárka Mrnuštíková, organizační záležitosti a dokumentace JŠ Mgr. Marcela Lukovská, koncepce kurzů a propagace JŠ domov mládeže: PaedDr. Drahomír Šebesta, vedoucí vychovatel výchovný poradce: sekretariát SPŠ: sekretariát OA: sekretariát JŠ: hospodářský úsek: mzdová účtárna: školní jídelna: Mgr. Renáta Uherková, SPŠ, JŠ Mgr. Magda Richterová, OA Mgr. Libor Kmenta, metodik prevence rizikového chování Jarmila Pobudová Petra Jurásková PhDr. Šárka Mrnuštíková Ing. Jarmila Guňková, ekonom školy Jana Šmírová, Eva Oprštěná, Svatava Janečková, Ing. Miroslav Hrůzek, správce budov Sylva Buzková Zdeňka Garbová Sdružení rodičů a přátel školy: Doc., Ing. Miroslav Vozňák, PhD. 5

6 Předsedové předmětových komisí: PK společenskovědních předmětů: PK cizích jazyků: PK přírodovědných předmětů: PK tělesné výchovy: PK ekonomických a administrativních předmětů: PK ICT a základů mechatroniky: PK strojírenství a praxe: PK hutnictví: PK technická zařízení budov: Mgr. Ludmila Trbušková Mgr. Jaromír Přidal Jiří Závodný PaedDr. Danuše Górecká Ing. Eva Palkovská Ing. Marta Murínová Ing. Jan Durčák Ing. Milena Pavlicová Ing. Jana Jonasová Školská rada při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 89/5549 ze dne 20. července 2011 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku zřízena dnem 1. září 2011 školská rada. Členové školské rady: Zástupci zřizovatele: Ing. Jan Rafaj, MBA ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava a.s. Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny a.s. do Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Jaroslav Zachurczok předseda školské rady Ing. Michal Pavlita místopředseda školské rady Zástupci pedagogů: Ing. Jarmila Guňková Mgr. Jan Caletka Změny ve složení školské rady v průběhu školního roku v souvislosti s uplynutím tříletého období - AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ Zástupci zřizovatele: Ing. Jaroslav Zachurczok předseda školské rady, jmenován od Ing. Jan Rafaj, MBA ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava a.s. Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Michal Pavlita místopředseda školské rady Ing. Richard Břenek zvolen v doplňovacích volbách dne Zástupci pedagogů: Ing. Jarmila Guňková Mgr. Jan Caletka 6

7 Charakteristika školy ve školním roce 2012/13 Školní rok 2012/2013 byl celkově druhým školním rokem existence sloučeného subjektu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. Byl to však první školní rok, který můžeme plnohodnotně považovat za školní rok, kdy původní sloučené organizace se staly jednolitým živým organizmem. Naše škola je perspektivní pro své zaměstnance, je školou, kde budou rádi pracovat a budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu. Ve škole pracuje vyrovnaný profesionální tým pedagogů, který splňuje kvalifikační i odborné předpoklady pro pedagogickou práci i konkrétní předměty. Pedagogičtí pracovníci ve stále větší míře pracují s vlastními multimediálními učebními materiály, využívají e-learning. Využívání moderních technologií oceňují v době digitalizace zejména žáci, protože přispívá ke zpestření výuky, možnosti pracovat z domu, k rychlejší komunikaci učitele a žáka. Jednou ze zásadních priorit naší školy je prohloubení mezipředmětové týmové spolupráce pedagogů naší školy. Ke zlepšení kvality vzdělávání se naše škola zaměřuje: - na uplatňování nových forem a metod výuky (činnostní učení, realizace, mezipředmětové a mezioborové integrace, využití e-learningu), - v rámci grantů na hledání výměnných praxí studentů v zahraničí, - na využívání projektů mobility pro studenty i učitele, - na mimoškolní zájmovou činnost žáků, - na rozvíjení zájmů a individuálních potřeb žáků, - na vytváření příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu, - na týmovou spolupráci mezi žáky, budování ovzduší tolerance. Velmi potěšitelným rysem jsou úspěchy žáků školy a to jak v oblasti výsledků vzdělávání v rámci společné části maturitní zkoušky či programu Kvalita, kde škola dosahuje výborných výsledků. Žáci školy vedeni svými učiteli dosáhli vynikajících výsledků v soutěžích. Vynikajících výsledků dosáhla škola v projektu Kvalita 2013, který se zaměřuje na porovnání přidané hodnoty vzdělávání na jednotlivých typech škol. Bylo konstatováno, že škola dosahuje ve většině sledovaných kritérií stupně 1 ze čtyřstupňové škály. Bohužel další událost zasáhla do života školy velmi nepříjemně - nepříznivý demografický vývoj, odchod velkého počtu maturantů ze 4. ročníku, trvale nízký zájem o studium technických oborů měl za následek velký pokles počtu žáků. S tím samozřejmě souvisí nutnost rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodu organizační změny dle 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tato nepříjemná životní událost se dotkla 5 učitelů školy. V nezbytné míře došlo ke snížení pracovního úvazku u některých pedagogů školy. Hlavním úkolem školy vymezeným ve zřizovací listině je příprava především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky. Dálkové studium ve školním roce 7

8 2012/2013 bylo ukončeno úspěšným absolvováním žáků pátého ročníku oboru Obchodní akademie. V následujících letech otevření dálkového studia není plánováno. V souladu se školskými právními předpisy jsou zde však vytvářeny podmínky pro celoživotní učení. V současné době škola nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou v širším spektru technických a ekonomických oborů vzdělání. Mezi hlavní oblasti profilující školu patří výuka CAD/CAM a CNC technologií v oblasti strojírenství, která je nově podpořena špičkovou měřící technikou z oblasti kontroly a měření. Výuka hutnictví (jediná průmyslová škola v České republice) byla rovněž v tomto školním roce podporována významnými zaměstnavateli, bohužel však v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 nebyl tento obor naplněn. Ve spolupráci s partnerskými firmami a intenzivní prací při propagaci oboru Hutnictví se specializací na nauku o materiálech se pro školní rok 2013/2014 podařilo obor znovu otevřít. Za úspěch považujeme otevření nového oboru Informační technologie, který představuje perspektivní, atraktivní obor a perspektivu dalšího uplatnění absolventů. Jako zklamání pak vnímáme malý zájem o obor Technická zařízení budov, který jsme pro nízký počet uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 nemohli otevřít. Zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických oborů je na škole již po mnoho let samozřejmostí. Škola je nositelkou certifikátů, zejména v oblasti CAD/CAM technologií a ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady soutěží. Ve školním roce 2012/2013 se škola stala testovacím střediskem European Computer Driving Licence včetně tří proškolených pedagogů školy. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov mládeže. V uplynulém školním roce 2011/12 realizovala SPŠOAJŠ výuku v osmi čtyřletých oborech denního studia, od se výuka podle nových školních vzdělávacích programů posunula do 4. ročníků. I letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením SPŠ do aktivit podporujících žádané odborné technické vzdělávání. SPŠ velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství v Národním strojírenském klastru. Dále byl rozvíjen účinný systém spolupráce školy s partnerskými firmami. Koncem školního roku 2012/2013 se rozběhl projekt NatTech, který si klade za cíl podporovat technické vzdělávání v Moravskoslezském kraji a zatraktivnit technické obory pro žáky základních a středních škol. Škola má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit v průmyslové praxi, podnikání i při studiu na vysokých školách. Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování. V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, započali jsme s výstavbou zcela nové učebny mechatroniky v rámci projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko

9 Pro praktickou přípravu techniků škola disponuje 6 výukovými obráběcími CNC stroji, jejichž počet byl v roce 2006 rozšířen o 2 profesionální CNC stroje, které umožňují pracovat v systému CAD/CAM/CNC. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem, interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou nabízí žákům i učitelům mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je školní knihovna se studovnou (více než 9000 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy), sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní hala pro míčové sporty a tenis, v níž byl v roce 2009 za sponzorského přispění položen zcela nový umělohmotný povrch, ve školním roce 2012/2013 byla zrekonstruována sociální zařízení, vyměněna okna a vstupní dveře. V budově Obchodní akademie byl za přispění sponzorů vybudován nový multifunkční sál. V tomto zajímavém prostoru se budou moci odehrávat školení, přednášky, setkání se studenty i rodiči. Sál je vybaven audiovizuální technikou tak, aby se v něm mohla také odehrávat divadelní představení kroužku anglického divadla. V průběhu maturitních zkoušek vykonali studenti druhých a třetích ročníků řízenou čtrnáctidenní praxi. Ta se uskutečnila v mnoha organizacích výrobního a terciálního sektoru, v organizacích státních, komerčních a jiných podnikatelských subjektech. Z výrobních podniků je nejužší spolupráce se společnostmi Třinecké železárny a.s., VÚHŽ a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Distep a.s., Huisman Konstrukce s.r.o., Hutní projekt Frýdek-Místek a. s., BorCAD, a.s., NOVOGEAR, Ferrit s.r.o., Vodotop s.r.o. Kunčičky u Bašky a dalšími. V rámci členství školy v Národním strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními školami podobného zaměření, kontakt se společnostmi sdruženými v profesním klastru a samozřejmě s vedením klastru je udržován. Na škole pracují dva výchovní poradci a dva metodici prevence sociálně patologických jevů, kteří jsou pro výkon těchto funkcí plně kvalifikováni. Tým dvou výchovných poradců a dvou metodiků prevence plně pokrývá tuto oblast. Společně s preventistou domova mládeže byly realizací minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a podstatná část problémů byla zachycena a řešena v jejich počátku. Studium ekonomických oborů se zaměřuje na vzdělání všeobecné i odborné, podporuje osobnostní růst žáků, schopnost adaptovat se pro různé druhy činností, připravuje žáky zejména pro studium na VŠ, ale také k začlenění na trhu práce i pro život v EU. Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, práva, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, znalost anglického a dalšího cizího jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem (soukromé, obchodní společnosti, družstva atd.), v peněžnictví, ve státní a veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Mnozí z absolventů pracují ve významných profesních funkcích, jiní jsou úspěšní ve vlastní podnikatelské činnosti. 9

10 Po stránce materiální je OA vybavena řadou multimediálních učeben, které jsou využívány k zavádění nových forem výuky do jednotlivých předmětů. Celkově pěkný vzhled OA je umocněn revitalizací (výměnou oken a vstupních dveří), rekonstrukcí hygienických zařízení, estetiku vnitřních prostor zajišťuje mimo jiné sdružení fotografů Art Collegium, které využívá vnitřní prostory jako výstavní prostory pro veřejnost. Součást Jazyková škola (dále JŠ): JŠ vyučuje v prostorách domova mládeže při škole na ulici 28. října 1639 a na odloučeném pracovišti: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, J. Palacha 794, příspěvková organizace. V rámci sloučení škol byla JŠ přemístěna do výše zmíněných prostor areálu domova mládeže, který je zřejmě prostorem velmi důstojným, kompaktním a esteticky velmi pěkně uzpůsobeným. JŠ je školou specifického rázu. Je zařazena do systému škol středních, ale aby dosáhla optimálních cílů, které jsou na ni kladeny, musí zohlednit reálnou situaci. JŠ pracuje pouze s učiteli jazyků, kterých je ve všech školách je nedostatek. Výuka na JŠ probíhá celý den interními vyučujícími s plnými úvazky, externí vyučující pracují na JŠ v rámci DPP. Vzhledem k velké motivaci žáků, kteří k nám přicházejí, obzvláště těch, kteří se připravují na státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodní zkoušku typu Cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE), je příprava na výuku velmi náročná. Vzhledem k tomu, že je studium jazyků na JŠ dobrovolné a navíc si jej žáci hradí sami, jejich spokojenost je prvním měřítkem dobrého fungování. Za nedílnou součást vedení je považována kontrola, protože je jedním ze zdrojů informací o stavu na JŠ a má mít motivující charakter. Patří zde hospitace, průběžné kontroly, ekonomické, kontroly povinné dokumentace, ale také prověrky PO a BOZP, při kterých jsou zjišťovány hygienické podmínky a celkový stav pracovního prostředí, což vytváří důležitou podmínku spokojenosti nejen zaměstnanců, ale i žáků. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení Denní studium (čtyřleté): M/01 hutnictví (zaměření koksárenství resp. nauka o materiálech) M/01 strojírenství M/02 obchodní akademie M/01 ekonomika a podnikání dobíhající obor (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství) M/01 technická zařízení budov M/01 technické lyceum M/02 ekonomické lyceum M/01 informační technologie nově od

11 Několik informací k jednotlivým oborům: M/01 Strojírenství Absolvent získá vědomosti a dovednosti konstrukčního, technologického a provozního charakteru. Při studiu využívá nejmodernější výpočetní techniku, učebnu počítačové grafiky AUTOCAD, učebnu CNC strojů s využitím systému CAD/CAM. Konstruktér a obsluha CNC strojů jsou velmi žádané profese. Od školního roku 2003/04 dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou. Ale teprve v tomto školním roce 2010/2011 byl realizací projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku uzavřen tzv. životní cyklus strojní součásti. Dosavadní profilaci oboru směrem CAD/CAM a CNC se podařilo uzavřít vytvořením materiálních podmínek pro oblast kontroly a měření na skutečně špičkové úrovni. Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů. Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praxí a exkurzí podniky v regionu Huisman Konstrukce, VÚHŽ, FERRIT, NOVOGEAR, Strojírny Třinec a mnoho dalších. Naši strojaři se svým technickým řešením konstrukčního zadání firmy HUISMAN opět zúčastnili mezinárodní soutěže Den strojaře, kde se svým řešením Bankiho turbíny opět obsadili stupně vítězů. Významným krokem k modernizaci výuky v oblasti strojírenství je realizace krajského projektu Mechatronika nová odborná učebna vybudovaná v tomto školním roce bude pro oblast elektrotechniky, automatizace, mechatroniky a pneumatiky sloužit žákům všech technických oborů školy M/01 Hutnictví Obor je určen především pro chlapce, absolventi jsou připraveni pro výkon středně technických funkcí a náročných činností v oblasti výroby a zpracování železných kovů i materiálů nekovových. Specializace koksař je silně podporována významnými zaměstnavateli regionu. Problematickým se v reálných podmínkách ekonomické recese a nepříznivého demografického vývoje stalo udržení oboru hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní zkouškou studuje na zdejší škole jako na jediné průmyslové škole v republice. Velmi intenzivně se rozvíjela spolupráce zejména se společností ArcelorMital Ostrava a.s. V návaznosti na realizaci projektu Modernizace laboratoří pro praktickou výuku byl ve školním roce 2012/2013 aktualizován školní vzdělávací program oboru se specializací nauka o materiálech. I když byla tato aktivita podporována partnery školy (zejména VÚHŽ a ArcelorMittal Ostrava), nepodařilo se v rámci přijímacího řízení tento obor uspokojivě naplnit. 11

12 36-45-M/01 Technická zařízení budov Absolvent získá znalosti a dovednosti se zaváděním moderních způsobů vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky, plynofikace, dovede konstruovat pomocí počítače a využívat informačních zdrojů. Obor technická zařízení budov, který se tradičně těšil velkému zájmu z řad uchazečů o studium, je již na škole ve vyšších ročnících studia stabilizován po stránce personální i materiálně-technického vybavení. Od roku 2010/2011 zaznamenáváme menší zájem uchazečů o obor i proto a v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem nebyl tento obor nabízen v rámci přijímacího řízení M/01 Informační technologie (nově od školního roku 2012/2013) Absolvent získá znalosti a dovednosti z HW oblasti PC stanic, serverů a počítačových sítí, dovede instalovat i konfigurovat operační systémy Windows i Linux. Zvládnutím algoritmizace bude schopen programovat desktopové, databázové i webové aplikace. Výběrovou profilací jsou řídící systémy PLC nebo informační systémy SAP. Studium oboru bude podpořeno realizací krajského projektu, v rámci něhož bude na škole vybudována nová odborná učebna ICT se zaměřením na počítačové sítě. Zavedení oboru vzdělání informační technologie motivovalo předmětovou komisi k aktivitě v oblasti ECDL. Škola se stala akreditovaným testovacím střediskem ECDL a žáci oboru informační technologie získají během studia tento certifikát. Snahou je rozšířit aktivity ECDL na všechny obory vzdělání včetně oborů součásti obchodní akademie M/01 Technické lyceum Technické lyceum je perspektivní studijní obor, který je určen pro žáky s hlubším zájmem o techniku i přírodní vědy, s předpoklady pro další studium na vysokých školách. Technická profilace lycea směřuje do oblastí strojírenství a hutnictví. Profilovými předměty jsou grafické komunikace (CAD systémy). Obor technické lyceum se ve školním roce 2012/2013 posunul již do sedmého běhu maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné i technické složky vzdělávání s jasným cílem připravit studenty k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup, jeden student však maturitní práci neobhájil, a to ani v podzimním období maturitních zkoušek. Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia. Studenti technického lycea skládali maturitní zkoušku v rozsahu nejvyššího naplnění. Matematika volitelně s anglickým jazykem ve společné části, matematika povinná pro všechny v profilové části (včetně písemné části zkoušky) a nadto maturitní práce a její 12

13 obhajoba před zkušební maturitní komisí (forma dřívější dlouhodobé maturitní práce) a v profilové části odborné vzdělávání na technickém lyceu M/02 Obchodní akademie Absolventi oboru jsou dále připravování zejména ke studiu na VŠ ekonomických, sociálně právních, ale také přírodovědných, filosofických a jiných směrů. Úspěšnost přijetí na VŠ je stále vysoká, pohybuje se kolem 80 %. Absolventi, kteří nechtějí dále studovat, nejčastěji z důvodů finančních, jsou připraveni k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobní i nevýrobní sféře, v peněžnictví, ve státní správě, cestovním ruchu a dalších službách. Absolventi jsou vedeni k samostatné podnikatelské činnosti, zvyšuje se počet absolventů, kteří odcházejí po maturitě pracovat do zahraničí. Někteří z absolventů dávají po maturitě přednost jednoletému studiu cizího jazyka na jazykových školách a teprve po zdokonalení v cizím jazyce pokračují ve studiu na filosofických fakultách v jazykových oborech M/02 Ekonomické lyceum Tento obor je ze strany uchazečů a jejich rodičů velmi žádaný právě pro svou příbuznost s gymnaziálním typem studia, přičemž je absolvent vybaven maximální odborností. Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, práva, velmi dobré znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, znalost dvou cizích jazyků, středoškolské matematické znalosti a další odborné vědomosti. Přes 90 % absolventů pokračuje ve studiu na VŠ širokého spektra fakult, samozřejmě, tak jako u absolventů oboru OA, převažují fakulty ekonomické. Úspěšnost přijetí na VŠ se pohybuje každoročně mezi 95 až 100%. 13

14 Podle stavu k 1. únoru 2013 studovalo na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku: ve 28 třídách denního studia čtyřletého a jedné třídě dálkového studia pětiletého dle jednotlivých oborů žáků celkem z toho dívek hutnictví 35 3 strojírenství technická zařízení budov 71 8 informační technologie 21 0 ekonomika a podnikání technické lyceum 82 8 obchodní akademie ekonomické lyceum Celkem Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou obsahem Přílohy č. 1. Statistika kurzů JŠ Frýdek-Místek k : Anglický jazyk odpolední kurzy Místek: 4 kurzy základní 4 dvouhodinové 8 hodin 4 kurzy speciální 2 tříhodinové 6 hodin 1 dvouhodinový 2 hodiny 1 jednohodinový 1 hodina Bohumín: 2 kurzy speciální 2dvouhodinové 4 hodiny CELKEM: 10 KURZŮ 21 HODIN Německý jazyk odpolední kurzy Místek: 1 kurz základní 1 dvouhodinový 2 hodiny CELKEM: 1 KURZ 2 HODINY Dopolední kurzy AJ Místek: 2 kurzy 2 dvacetihodinové 40 HODIN DOPOLEDNÍ KURZY 40 HODIN = 40:24 1,7 TŘÍD ODPOLEDNÍ KURZY 23HODIN = 23:24 1,0 TŘÍD CELKEM: 63 HODIN 2,7 TŘÍDY 14

15 Statistika kurzů JŠ Frýdek-Místek k : Anglický jazyk odpolední kurzy Místek: 4 kurzy základní 4 dvouhodinové 8 hodin 3 kurzy speciální 2 tříhodinové 6 hodin 1 dvouhodinový 2 hodiny Bohumín: 3 kurzy speciální 3 dvouhodinové 6 hodin CELKEM: 10 KURZŮ 22 HODIN Německý jazyk odpolední kurzy Místek: 1 kurz základní 1 dvouhodinový 2 hodiny CELKEM: 1 KURZ 2 HODINY Dopolední kurzy AJ Místek: 2 kurzy 2 dvacetihodinové 40 HODIN DOPOLEDNÍ KURZY 40 HODIN = 40:24 = 1,7 TŘÍD ODPOLEDNÍ KURZY 24HODIN = 24:24 = 1,0 TŘÍD CELKEM: 64 HODIN = 2,7 TŘÍDY 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci školy splňují ve školním roce 2012/13 podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících s využitím výjimek daných tímto právním předpisem. Učitelé školy jsou podle své odbornosti a aprobací zařazeni do následujících předmětových komisí, z nichž každá je řízena předsedou předmětové komise. PK společenskovědní PK přírodovědná PK tělovýchovná PK strojírenství PK hutnictví PK technická zařízení budov PK ekonomiky a administrativy PK ICT, elektrotechniky, automatizace a základů mechatroniky Každá z předmětových komisí je metodicky vedena svým předsedou, který je garantem požadované úrovně výuky, na základě svého hodnotícího systému poskytuje vedení školy podklady pro hodnocení učitelů a podává návrhy na účast v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Každému z nastupujících učitelů je přidělen tzv. zavádějící učitel, který kolegu s krátkou pedagogickou praxí vede zejména po metodické stránce. Všichni třídní učitelé 15

16 využívají součinnosti s výchovnou poradkyní a metodikem prevence, jejímž cílem je včasné řešení a prevence případných problémů ve třídách - prospěchových i výchovných. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vzdělávání odpovídá rovněž pojmu prohlubování kvalifikace dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále ustanovením vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je realizováno na základě každoročního plánu, jehož hlavními prvky jsou: - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - studium k prohlubování odborné kvalifikace - samostudium Účast pedagogů na DVPP se rovněž řídí aktuálními potřebami vzhledem k profilaci školy, k aktuálním školským tématům a rovněž s ohledem na finanční možnosti školy. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsou obsahem kapitoly 7. A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) - škola Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem Předměty VŠ ÚSO SO Z I.všeobecně vzdělávací společenskovědní přírodovědné tělesná výchova II. odborné hutnictví strojírenství technická zařízení budov technická administrativa a ekonomika ICT elektrotechnika a automatizace Celkem Poznámka: pedagogičtí pracovníci-učitelé bez odborné způsobilosti: předměty společenskovědní (cizí jazyky) 1 16

17 B. Pedagogičtí pracovníci - domov mládeže Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem VŠ ÚSO SO Z Celkem C. Ostatní pracovníci Kvalifikace: vzdělání VŠ ÚSO SO Z technickohospodářští pracovníci kuchyň a) technickohospodářští pracovníci b) dělníci dělníci SPŠ a DM Celkem Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Přijímací zkouška se konala pouze v 1. kole přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči byli přijati na základě výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a studijních výsledků na základních školách, kdy preferovány byly výsledky vzdělávání v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Pro přijetí ke studiu ve školním roce 2013/14 vyhlásil ředitel školy 2 kola přijímacího řízení. Studijní obory Přihlášení odjinud* Odevzdali zápisový lístek odjinud* celkem dívky z 9. r. (přestup) celkem dívky z 9.r. (přestup) Hutnictví Strojírenství Technické lyceum Informační technologie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Celkem * Počet uchazečů o studium do 1. ročníku šk. roku 2013/14 byl doplněn do celkového počtu 149 studenty, kteří opakují ročník a dále studenty, kteří byli přijati ke studiu formou přestupu z jiné školy (tedy mimo přijímací řízení). 17

18 V letošním přijímacím řízení byly otevřeny tyto třídy: 1 třída oboru strojírenství, 1 třída oboru strojírenství + hutnictví 1 třída oboru technické lyceum, 1 třída oboru informační technologie, 1 třídy oboru obchodní akademie, 1 třída oboru ekonomické lyceum. V prvních ročnících školního roku 2013/14 byla s ohledem na počet žáků formována jedna víceoborová třída. V organizaci výuky společných předmětů (tak, jak je stanoveno v ŠVP) samozřejmě dochází ke sdružování žáků pro výuku. Ve školním roce 2013/14 bude přímo s partnerskými firmami resp. prostřednictvím školské rady velmi intenzívně konzultována podpora oboru hutnictví, jehož absolventi budou po odeznění projevů recese pro zaměstnavatele (i pro celý region) zřejmě velmi potřební. Přijímací řízení na Jazykové škole Zápis do dopoledních intenzívních kurzů JŠ ve Frýdku-Místku pro školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 byly na SJŠ ve Frýdku-Místku otevřeny 2 dopolední intenzívní kurzy v následujícím členění: angličtina - skup. A1 + A2 28 žáků přihlášených 31 žáků přijatých 31 žáků nastoupilo 28 žáků Přijímací řízení do těchto kurzů proběhlo během června a náhradní přijímací řízení během srpna a dále pak byli žáci přijímáni na volná místa během měsíce září a října Charakter přijímacího řízení do kurzů jazykové školy V souladu s Rozhodnutím MŠMT ČR č.j /93-21 o uznání jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou, organizovaného pro absolventy středních škol s úplným středním vzděláním, nebo s úplným středním odborným vzděláním na státních jazykových školách a soukromých jazykových školách a institucích v České republice, byli do těchto kurzů přijati absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku. Kritériem pro přijetí žáků byly testy zkoumající jejich základní jazykové dovednosti - porozumění čtenému textu, znalost základních gramatických struktur a schopnost komunikace v daném jazyce. Na základě bodového ohodnocení testu byli žáci zařazeni do tříd 1,2. Zápis do odpoledních jazykových kurzů Zápis pro školní rok 2012/2013 do odpoledních jazykových kurzů probíhal ve třech etapách. 1. Vnitřní zápis určený pro stávající žáky JŠ, kteří navštěvovali kurz již ve školním roce 2011/2012, probíhal od do V rámci tohoto zápisu se do těchto kurzů přihlásilo cca 20 žáků. 2. Hlavní zápis (určený pro nové žáky JŠ) probíhal ve dnech V rámci tohoto zápisu bylo přijato cca 20 nových žáků. 18

19 3. Doplňkový zápis probíhal v srpnu, září a říjnu Bylo přijato cca 100 žáků. Během tohoto školního roku 2012/2013 byli do těchto kurzů postupně přijímáni další žáci. K byl celkový stav žáků na JŠ 143, a to včetně studentů intenzivních kurzů. 19

20 5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek, výsledků vzdělávání v jazykové škole a KVALITY Výsledky vzdělávání žáků I. Na konci školního roku 2012/2013: Denní studium čtyřleté obor vzdělání s maturitní zkouškou ročník na konci roku (4. r. - květen, r. - červen) stav po opravných zkouškách a doklasifikaci žáků z toho PV P Neprospělo jiný dův. Neklas. průměr. celkem dívek Neklas. Neprospělo opakuje odchází ze školy prospěch ze 3 a více max ze 2 ročník Hutnictví 1. x x x x x x x x x x x x , , ,14 celkem ,88 Strojírenství , , , ,61 celkem ,59 Ekonomika a podnikání , ,17 celkem ,94 20

21 Technická zařízení budov , , , ,14 celkem ,72 Technické lyceum , , , ,45 celkem ,39 Informační technologie ,45 celkem ,45 Ekonomické lyceum , , , ,84 celkem ,84 Obchodní akademie , , , ,39 celkem ,18 Denní studium úhrnem celkem ,50 Dálkové studium celkem ,58 21

22 Profilová Společná Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, II. Maturitní zkoušky 2013 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2012/2013 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ EPO ,6 STR ,5 HUT ,3 ČJ TZB ,0 TLC ,2 OA ,4 EL ,0 STA ,0 EPO ,0 STR ,6 HUT x x x x x X AJ TZB ,8 TLC ,3 OA ,1 EL ,2 EPO x x 3,1 STR x x 2,6 HUT x x 2,9 M TZB x x 2,8 TLC x x 2,3 OA x x 2,8 EL x x 1,7 OA ,8 NJ EL ,2 STA ,5 RJ OA ,5 EL ,0 AJP EL 3 3 x x 3 1,3 OA x x 10 2,5 CAD TLC x x 20 2,1 DEJ OA 5 3 x x 3 2,0 EL 1 1 x x 1 2,0 DEG TLC 2 1 x x 1 1,0 EKO OA x x 63 2,4 EL x x 26 2,0 EKO, UCT STA 2 2 x x 2 3,0 EKO, UCD EPO x x 12 2,8 KO-PMZ OA x 62 x 2,4 EL x 26 x 1,5 MA OA 4 4 x x 4 1,3 EL 9 9 x x 9 1,3 MPO TLC x 19 x 1,5 NAK HUT 10 7 x x 7 3,1 NJP OA 3 3 x x 3 2,3 22

23 Profilová Společná Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, EL 2 2 x x 2 1,0 OSVZ OA 2 0 x x x X EL 5 4 x x 4 1,5 ODB 1 TZB x x 20 2,3 ODB 2 TZB x x 20 2,8 EPO x 12 x 2,8 HUT 10 7 x 7 x 2,7 PMZ STA 2 2 x 2 x 4,0 STR x 50 x 2,6 TLC x ,5 TZB x 20 x 2,8 RJP OA 8 6 x x 6 2,3 SPS STR x x 51 2,5 STT STR x x 51 2,6 TVK HUT 4 3 x x 3 2,7 UCE OA x x 38 2,0 EL 7 7 x x 7 1,3 VYK HUT 6 4 x x 4 2,0 ZST EPO x x 12 2,9 ZVY STA 2 2 x x 2 4,0 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ EPO ,0 HUT ,3 ČJ STR ,8 TLC ,0 OA ,7 EPO ,0 AJ STR ,0 OA ,7 HUT x x 4,0 M STR x x 4,0 TLC x x 4,0 OA x x 3,8 RJ OA ,0 EPO 1 1 x 1 x 3,0 PMZ HUT 3 3 x 3 x 3,3 STR 5 5 x 5 x 3,6 EKO, UCD EPO 1 1 x x 1 1,0 ZST EPO 1 1 x x 4 4,0 NAK HUT 3 3 x x 3 3,7 VYK HUT 3 3 x x 3 3,3 SPS STR 5 5 x x 5 4,0 STT STR 5 5 x x 5 4,0 MPO TLC 2 1 x 1 x 1,0 CAD TLC 1 1 x x 4 4,0 MAT TLC 1 1 x x 1 4,0 KO-PMZ OA 8 8 x 7 x 3,5 AJP OA 1 1 x x 4 4,0 23

24 EKO OA 8 8 x x 8 3,1 RJP OA 1 1 x x 1 4,0 UCE OA 6 6 x x 1 3,7 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor TLC STA EPO HUT TZB STR OA EL Termín Jarní termín prospěl prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch Podzimní termín prospěl prospěl s vyzn. neprospěl řádný ,2 opravný ,5 x x x x řádný x x x x x x x x opravný 2 x x 3,5 x x x x řádný 11 1 x 2, ,2 opravný x x x x x x x x řádný , ,6 opravný , ,4 řádný ,7 x x x x opravný x x x x x x x x řádný , ,9 opravný , ,6 řádný , ,2 opravný , ,6 řádný ,7 x x x x opravný x x x x x x x x prům. prospěch Vysvětlivky použitých zkratek společná část MZ DT PP ÚZ didaktický test písemná práce ústní zkouška Vysvětlivky použitých zkratek profilová část MZ DT didaktický test PP písemná práce ÚZ ústní zkouška STA Strojírenská technická administrativa STR Strojírenství HUT Hutnictví TLC Technické lyceum ZVS Základy výroby, strojírenství EKU Ekonomika, účetnictví SPS Stavba a provoz strojů STT Strojírenská technologie NAK Nauka o kovech VYK Výroba kovů TVK Tváření kovů MAT Matematika CAD CAD systémy PRO Praktická zkouška z odborných předmětů PMZ Praktická zkouška z odborných předmětů EKO Ekonomika UCE Účetnictví DEJ Dějepis ZEM Zeměpis AJP Anglický jazyk v praxi FJP Francouzský jazyk v praxi RJP Ruský jazyk v praxi OSV Občanský a společenskovědní základ 24

25 III. Výsledky vzdělávání v jazykové škole Výsledky státní jazykové zkoušky základní anglický a německý jazyk podzim 2012: 1. celkové výsledky anglický jazyk celkem kandidátů 2 posluchačů JŠ 2 úspěšní 1=50% úspěšní posluchači JŠ 1 2. celkový prospěch anglický jazyk prospěli s vyznamenáním 0 prospěli velmi dobře 0 prospěli dobře 1 neprospěli 1 Státní jazyková zkouška základní z německého jazyka se v podzimním termínu nekonala. Výsledky státní jazykové zkoušky základní anglický jazyk a německý jazyk jaro 2013: 1. celkové výsledky anglický jazyk celkem kandidátů 7 posluchačů JŠ 7 úspěšní 7=100% úspěšní posluchači JŠ 7 2. celkový prospěch: prospěli s vyznamenáním 2 prospěli velmi dobře 2 prospěli dobře 3 neprospěli 0 Státní jazyková zkouška základní z německého jazyka se v podzimním termínu nekonala. Další zkoušky ANGLICKÝ JAZYK: PET, FCE, CAE CAMBRIDGE VE SPOLUPRÁCI S BRITISH COUNCIL podzim 2011: účastníků FCE: 4 jaro 2012: účastníků PET: 10 účastníků FCE: 8 účastníků CAE: 4 25

26 IV. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Výsledky školy Výsledky školy v rámci škol téže skupiny v rámci všech testovaných Předmět oborů vzdělání * škol P(o4) P(o3) P(o2) úspěšnost % percentil percentil Jazyk český Matematika Jazyk anglický * Pozn.: P(o4) Skupina oborů ekonomického zaměření: Ekonomické lyceum, Obchodní akademie P(o3) Skupina oborů technického zaměření: Strojírenství, Technická zařízení budov, Informační technologie P(o2) Skupina oborů obecně odborná příprava: Technické lyceum, Ekonomické lyceum Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost % Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání * percentil P(o4) R(o4) P(o3) R(o3) P(o2) R(o2) Jazyk český Matematika Jazyk anglický Jazyk německý * Pozn.: P(o4) Skupina oborů ekonomického zaměření: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Ekonomika a podnikání P(o3) Skupina oborů technického zaměření: Strojírenství, Hutnictví, Technická zařízení budov P(o2) Skupina oborů obecně odborná příprava: Technické lyceum, Ekonomické lyceum R(o4), R(o3), R(o2) stupně relativního přírůstku Stupně relativního přírůstku znalostí třídy, školy - 4 stupně Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvantilovému rozdělení tříd, resp. škol podle hodnot jejich relativních přírůstku v daném oboru vzdělání a předmětu. Hodnota relativního přírůstku třídy, resp. školy odpovídá průměru relativních přírůstku žáků dané třídy, resp. školy. 1. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání a testovaném předmětu mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání v horním kvartilu. 2. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve druhém kvartilu. 26

27 6. Údaje o výchovném poradenství a prevenci rizikového chování žáků Zpráva o plnění minimálního preventivního programu Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Ve školním roce 2012/2013 se naše škola opět účastnila programu prevence rizikového chování. Tento program je realizován celým pedagogickým sborem a zpracován a aktualizován ve školních vzdělávacích programech jednotlivých předmětových komisí. Na naší škole se věnuje velká pozornost prevenci především formou jednorázových kulturních společenskovědních akcí, jako jsou exkurze, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení, výstavy, ale i soutěží sportovních a jazykových. Jde o posílení kolektivní sounáležitosti, budování vztahu ke škole, zlepšení estetického vzhledu třídy, posílení pozitivního vlivu kolektivu na jednotlivce, posílení schopnosti bavit se bez návykových látek. Během školního roku zhlédli divadelní představení Bílá nemoc. Navštěvovali taneční kurzy v Národním domě v Místku. V měsíci září se studenti 3. ročníků pod vedením Mgr. M. Michalákové účastnili výměnné praxe v Německu v Gelnhausenu. V období podzimních prázdnin se uskutečnil poznávací zájezd do Paříže, Versailles a Remeše. V předvánočním období žáci zavítali do Vídně. Nechyběl ani tradiční školní ples v Národním domě v Místku. Žáci na naší škole mohli získávat informace k problematice rizikového chování z nástěnky na škole. Žáci měli možnost své osobní problémy řešit s výchovnými poradkyněmi a preventisty. Na škole je vyvěšena schránka důvěry. Existuje školní knihovnička výchovných poradkyň k problémovým otázkám. Pokračovala spolupráce s Renarkonem, Centrem nové naděje, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku. Září Jako každoročně byla aktualizována nástěnka k návykové problematice preventisty Mgr. Vladimírou Papřokovou a Mgr. Liborem Kmentou. Do tematických plánů vyučujících byla zapracována problematika rizikového chování. V září proběhla aktualizace informační nástěnky k rizikovému chování, včetně adres a telefonních čísel daných organizací. Rodiče žáků 1. ročníku se seznámili s činností školy a jejími požadavky na třídních schůzkách dne Dne se žáci L3. zúčastnili 10. ročníku sbírky Den, kdy svítí světlušky. Dne proběhla třídní schůzka s rodiči žáků prvních ročníků. V období od 14. do se žáci 3. ročníků zúčastnili sportovně turistického pobytu ve Španělsku. Současně se uskutečnil adaptační pobyt 1. ročníků na školní chatě na Morávce. 27

28 Dne proběhla přednáška na téma Vztahy v kolektivu pro 2. ročníky. Jak se stává tradicí ve dnech se uskutečnila odborná praxe žáků 3. ročníků v Gelnhausenu v SRN pod vedením Mgr. M. Michalákové. Dne byla pro dívky 1. ročníku uspořádána přednáška s besedou S tebou o tobě. Ve dnech se uskutečnila přednáška s besedou na téma Drogy a já pro 1. ročníky. Ve svém volném čase se žáci věnovali volnočasovým aktivitám (sportovní kroužky volejbal, aerobic, posilování). Říjen Ve dnech proběhla 5. krajská konference k prevenci rizikových forem chování v Malenovicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové, které se zúčastnili preventisté. Dne se konala charitativní sbírka Bílá pastelka, účastnili se žáci 2. A. Dne se uskutečnil 36. ročník tradičního turistického pochodu Okolo Frýdku cestička. Na konci měsíce, , žáci navštívili Paříž, Versailles a Remeš. Listopad Dne se konal Den otevřených dveří pro budoucí žáky, rodiče a veřejnost proběhla schůzka TU s výchovnou poradkyní a vedením školy, téhož dne se konaly třídní schůzky. Prosinec Dne se žáci 2. A účastnili charitativní sbírky Srdíčkový den organizovaný Adrou. Dne se uskutečnila porada PPP pro metodiky prevence. Dne proběhla beseda na téma Bezpečnost na internetu pro první ročníky. Dne v Národním domě v Místku žáci čtvrtých ročníků zhlédli divadelní představení pražského divadla Bílá nemoc. Dne se pro žáky školy v aule promítal film Síla lidskosti. Pod vedením Mgr. Michalákové žáci navštívili předvánoční Vídeň. Leden Dne se uskutečnily konzultace s rodiči. Dne se konal školní ples v Národním domě pro rodiče a žáky proběhl 2. termín Dne otevřených dveří. Žáci 4. ročníků se zúčastnili psychologických testů k volbě VŠ. Únor Ve dnech se uskutečnil LVVZ pro první ročníky na Bílé a ve Velkých Karlovicích. 28

29 Březen Ve dnech 6., 19. a se žáci 3. A, B OA a 4. EL zúčastnili Hlavního soudního líčení u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Dne se žáci 2. A opět účastnili charitativní sbírky Srdíčkový den pořádaný organizací Život dětem. Duben Dne se žáci 1.ročníků účastnili přednášky a besedy Rady začínajícím milencům o sexuální výchově. Dne se žáci 3.L zúčastnili Hlavního soudního líčení u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Květen Dne na škole části Obchodní akademie proběhl Svačinkový den, charitativní akce na rozvoj a podporu dobrovolnictví, zorganizovaná žáky 1. B OA, pořádaná Adrou. Dne se žáci 2. ročníku SPŠ zúčastnili humanitární sbírky pořádané Ligou proti rakovině Květinový den. Červen V závěru školního roku probíhaly školní výlety, exkurze, sportovní a kulturní aktivity. Závěrečná zpráva výchovného poradenství za školní rok 2012/ Oblast výchovně vzdělávací Konzultace pro studenty s výukovými, výchovnými a osobními problémy a jejich rodiče V tomto roce proběhlo na SPŠ a OA celkem 29 výchovných komisí byl řešen neprospěch žáků, absence a nevhodné chování vůči učitelům a spolužákům. Studenti přicházeli konzultovat také své osobní problémy, týkající se nejčastěji nepříznivých rodinných poměrů, dále neshody se spolužáky či učiteli. Výchovní poradci problémy řešili ve spolupráci především s třídními učiteli, rodiči a vedením školy. Registrace žáků s VPU a ZPS Na SPŠ je 13 studentů, kteří jsou evidování v pedagogicko-psychologické poradně s vývojovými poruchami učení. Na OA má v současné době zohlednění pro VPU 1 student, další dva žáci jsou evidováni pro zdravotní problémy s dopadem na chování žáka ve výuce. Vyučující jsou informováni o individuálním přístupu k těmto studentům. Vytváření podmínek pro studium handicapovaných žáků Na SPŠ byl zpracován 1 individuální vzdělávací plán pro sluchově postiženého studenta a na OA byl zpracován 1 individuální vzdělávací plán pro studentku s PAS s podporou asistenta pedagoga. Škola pravidelně konzultovala problémy obou studentů se SPC a rodiči. Zveřejnění kontaktů na odborná a krizová centra V uplynulém roce byly kontakty poskytovány pouze individuálně např. kontakt na psychology při výchovných komisích. V příštím školním roce budeme usilovat o umístění kontaktů na web školy. Účast výchovného poradce na seminářích a dalších školeních týkajících se vzdělávacích a výchovných problémů dětí a mládeže 29

30 Výchovné poradkyně se zúčastnily přednášky o problémech dětí s PAS, kterou organizovalo Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku a semináře Využití mediačních technik jako prevence konfliktů a rizikového chování na ZŠ a SŠ pořádaného NIDV. 2. Kariérové poradenství Informace o možnostech pomaturitního studia, situaci na trhu práce, přihláškách na VŠ, dnech otevřených dveří Studenti byli informováni prostřednictvím webových stránek školy, informačních nástěnek a přímé distribuce časopisů do tříd. Organizace besed pro žáky V letošním roce proběhla beseda agentury SOKRATES o pomaturitním studiu a přijímacích zkouškách na VŠ, školu navštívili zástupci Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, VUT v Brně, Vyšší odborné školy GOODWILL ve Frýdku Místku. Studenti se zúčastnili dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách VŠB-TU v Ostravě. Účast na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně. V letošním školním roce se spolu se studenty zúčastnila veletrhu Mgr. Richterová. Registrace přihlášek studentů na jednotlivé obory VŠ (4. ročník) Přihlášku ke studiu na vysoké škole zaslalo 73 studentů SPŠ a 77 studentů OA. Každý student zaslal průměrně 2 přihlášky. Zajištění testování pro volbu povolání na PPP ve Frýdku-Místku pro zájemce z řad studentů Testování studijních předpokladů se zúčastnilo 18 studentů 3. ročníku SPŠ oboru technické lyceum a 56 žáků 4. ročníku oboru ekonomické lyceum a obchodní akademie. Účast výchovného poradce na dalších školeních a seminářích týkajících se kariérového poradenství Výchovní poradci se zúčastnili setkání se zástupci Úřadu práce ve Frýdku-Místku a zástupci pedagogicko-psychologické poradny a speciálních pedagogických center a e-learningového kurzu kariérového poradenství e-kariéra pořádaného NIDV. 3. Spolupráce s organizacemi V letošním roce studenti ve spolupráci s výchovným poradcem uspořádali sbírku krmiva pro útulek pro opuštěná zvířata v Ostravě vybrali přes 100 kg krmiva. Studenti se zúčastnili sbírky Český den proti rakovině pořádané Ligou proti rakovině a humanitární sbírky Světluška. 7. Údaje o další vzdělávání pedagogických pracovníků 2012/2013 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí se řídí zejména Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vydaným ředitelem školy a zpracovaným na základě potřeb jednotlivých předmětových komisí. Znakem DVPP ve školním roce 2012/13 byly opět EU peníze středním školám ŠABLONY. 30

31 Přehled DVPP ve školním roce 2012/2013 Vzdělávací akce Termín Pořadatel, místo konání, akreditace Účastníci PK Česko-německá výměna Gelnhausen Mezinárodní konference Podpora vícejazyčnosti v praxi Metalografický seminář Školení ECDL Ostrava Projekt IB Mittal Progress Konverzační kurz německého jazyka Projekt mobilita Lepší učitel trh práce a systém odborného vzdělávání v Irsku Odborná stáž učitelů ArcelorMittal Odborná stáž učitelů Metalografické laboratoře Akreditované vzdělávací akce pro učitele Gelnhausen Německo Mgr. Michaláková SPV Praha Mgr. Přidal SPV Hustopeče u Brna, firma Hanyko Praha s.r.o. Arcelor-Mittal Irsko Ostrava Ostrava Seminář Bakaláři Ostrava Závěrečný workshop k projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků ArcelorMital Ostrava Mgr. Tobiáš Ing. Fajkusová, Ing. Durčák Ing. Murínová, Ing. Wyka Mgr. Tobiáš, Mgr. Volník Ing. Fajkusová, Ing. Beňová, Ing. Bradáčová, RNDr. Červenková, Ing. Kocháňová, Ing. Pindurová, PhDr. Šnytová Mgr. Michaláková, Ing. Kocháňová, Mgr. Rozsypalová, Mgr. Korbášová, RNDr. Červenková, Ing. Vajčnerová, Mgr. Tobiáš, Mgr. Volník, Mgr. Lukovská, Ing. Durčák, Mgr. Kmenta, Ing. Murínová, Ing. Beňová, Ing. Lipinová, Ph.D., Ing. Pindurová Ing. Cholevová, Ing. Fajkusová, Mgr. Bača Ing. Fajkusová, Mgr. Bača, Ing. Cholevová Ing. Fajkusová, Ing. Pospěch, Mgr. Volník Ing. Fajkusová, Mgr. Bača, Ing. Cholevová, Mgr. Zárubová ŘŠ,HUT,STR ICT ŘŠ,ZŘ ICT EKO PŘ SPV ŘŠ ICT EKO PŘ HUT STR HUT STR HUT STR PŘ 31

32 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Z dosud uvedeného textu výroční zprávy jsou zřejmé hlavní oblasti aktivit školy ve školním roce 2012/13. Zde je shrneme a doplníme souhrnným přehledem konkrétních aktivit. 8.1 Spolupráce s partnerskými subjekty I v uplynulém období se podařilo, i přes projevy ekonomické recese, udržet spolupráci s významnými firmami regionu se společným cílem - podpora odborného technického vzdělávání v regionu. Mezi hlavní formy spolupráce a podpory směrem k naší škole patří podpora praktické výuky našich studentů samozřejmostí jsou odborné exkurze, souvislé odborné praxe i mimořádné stáže talentovaných studentů. Škola i nadále udržovala kontakt se sdružením Národní strojírenský klastr. Daří se prohlubovat spolupráci s agenturou Alvit, která s využitím programu Leonardo zprostředkovává stáže studentů v zahraničí. Ve školním roce 2012/13 se pobytu v Německu zúčastnilo 11 studentů školy, kteří se ve městě Lipsku seznámili s reálným chodem strojírenské firmy. Studenti zde uplatnili nejen své odborné znalosti a dovednosti v oblasti CNC obrábění, ale rovněž využili své jazykové znalosti. Mezi akce prezentující potřebu technicky vzdělaných středoškoláků patří dny otevřených dveří (dva za školní rok), účast na třídních schůzkách na většině ZŠ Frýdeckomístecka a Třinecka a účast na akcích typu Učeň, středoškolák, vysokoškolák apod. Významným přínosem v oblasti mobilit byla účast 15 pedagogů školy na mezinárodní pedagogické stáži v irském Dublinu. Učitelé školy se seznámili se vzdělávacím systémem v Irsku, navštívili střední i vysoké školy podobného technického i administrativního zaměření. Akce byla zároveň přípravou pro plánovanou praxi studentů školy, kdy učitelé školy zajistili kontakty s partnerskými organizacemi školami i zaměstnavateli Úspěchy studentů v soutěžích jako forma prezentace školy Z Přílohy č. 3 je zřejmé, jak velký důraz škola klade na přípravu a účast studentů v soutěžích - od místních a regionálních až po celostátní a dokonce mezinárodní. Na škole se dlouhodobě daří zapojit studenty do Středoškolské odborné činnosti, kde dosahujeme již tradičně velmi dobrých výsledků. Škola již třetím rokem organizuje okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zdrojem úspěchů studentů v soutěžích jsou nejen oblasti profilující školu (Autodesk Academia Design, Den strojaře, SOČ, Mladý strojař mezinárodní strojírenský veletrh) a soutěže sportovní, úspěchů dosahujeme i v soutěžích společenskovědních a dokonce uměleckých. Významnými úspěchy žáků školy ve školním roce 2012/13 bylo zejména: 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti František Tofel, žák 4. ročníku oboru Technické lyceum 5. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti Jakub Gaszek, žák 3. ročníku oboru Strojírenství 1. místo v celostátní soutěži Junior Achievement soutěž Think Big School 32

33 1. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Bydlím v Beskydech Jakub Gaszek, žák 3. ročníku oboru Strojírenství 3. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Bydlím v Beskydech Markéta Mužíková, žákyně 3. ročníku oboru Technické lyceum 8.3. Škola jako viditelná součást regionu Frýdecko-místecko Vedle typicky školských akcí je škola ve svém regionu známá pořádáním soutěží, sportovních (Okolo Frýdku cestička) a společenských (Ples OA, Ples SPŠ) akcí. Velmi viditelnou aktivitou naší školy je Anglické divadlo. Pod vedením vyučující anglického jazyka žáci školy připravili již 4. divadelní hru v anglickém jazyce, z nichž tři poslední jsou originálním autorským dílem paní kolegyně. Divadelní hry jsou určeny žákům základních škol města Frýdku-Místku a okolí i širší veřejnosti. Žáci základních škol nesledují divadelní hry pouze pasivně, jsou vybaveni pracovními listy, v rámci kterých mohou plnit jednoduché úkoly. Škola pokračovala v myšlenkách již realizovaného projektu Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje v intenzivním kontaktu směrem k žákům městských základních škol, pro které vedle tradičních dnů otevřených dveří pořádá již druhým rokem zcela novou formu seznámení žáků ZŠ s prostředím technické střední školy. Během akce s názvem Den na škole, jejímž cílem je samozřejmě podpora odborného vzdělávání, plní žáci soutěživou formou konkrétní úkoly v prostředí odborných učeben pro výuku počítačové grafiky a ve školních dílnách. Pro žáky základních škol jsme ve školním roce 2012/13 pořádali přípravné kurzy pro přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. V rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech) uspořádala naše škola akci Prázdninové motivační soustředění pro žáky základních škol. 30 žáků 5 partnerských základních škol se aktivně zúčastnilo týdenního zážitkového programu v Kunčicích pod Ondřejníkem, kdy se formou hry Stroj času seznamovali se stěžejními prvky rozvoje vědy a techniky. Děti ze základních škol potenciální žáci školy - stavěli lodě, horkovzdušné balóny, seznámili se s fyzikálním principem dvojkolky segway, letěli balónem. Významným hostem akce byl Dr. Michael Londesborough popularizátor vědy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí, Moravskoslezským inspektorátem. 10. Základní údaje o hospodaření školy Při hodnocení školního roku z ekonomického hlediska je nutno vycházet ze skutečnosti, že školní rok zasahuje do dvou účetních období, druhého pololetí roku 2012 a prvního pololetí roku

34 Pro srovnání vývoje hospodaření organizace jsou uvedeny i výsledky za rok 2011, tak, aby zpráva obsahovala dvě úplná účetní období. Hodnocení zahrnuje v jednotlivých letech následující oblasti: 1. Závazné ukazatele organizace 2. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření hlavní činnosti 3. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření doplňkové činnosti 4. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat 5. Přijaté finanční dary 6. Učební pomůcky, DVPP 1. Závazné ukazatele (v Kč) Závazný ukazatel 2013 (stav k 30.6.) Příspěvek na provoz v tom: Příspěvky a dotace - MŠMT Příspěvky a dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční Účelová investiční dotace do investičního fondu Odvod do rozpočtu kraje- odvod z IF Výsledek hospodaření za rok Přepočtený počet zaměstnanců 95,72 110,9 99,83 Vyhodnocení závazných ukazatelů a zúčtování dotací se státním rozpočtem a rozpočtem zřizovatele je prováděno vždy k každého roku. V letech 2011 a 2012 organizace zúčtovala poskytnuté účelové dotace s jednotlivými poskytovateli. Veškeré poskytnuté příspěvky organizace vyčerpala v plné výši na účel, pro který byly poskytnuty. 34

35 2. Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření hlavní činnost (v Kč) 2013 (stav k 30.6.) Výnosy celkem Výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Výsledek hospodaření Při srovnávání VH jednotlivých období je nutno vzít v úvahu nepravidelné poskytování prostředků územních rozpočtů organizacím. Tzn., že účelové prostředky veřejných rozpočtů jsou organizací zaúčtovány do výnosů tak, jak jsou připisovány na účet organizace. V průběhu účetního období se neprovádí časové rozlišení těchto poskytovaných prostředků, výsledek hospodaření není za ukončené účetní období a tím je zkreslující. Z uvedeného je vidět zhoršování výsledku hospodaření mezi jednotlivými účetními obdobími. Je dáno především vysokou inflací v roce 2012 (3,3 %), nepokrytím odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů mimo rozpočet zřizovatele a nižším počtem uchazečů o jazykové vzdělávání na jazykové škole, která je součástí organizace od

36 3. Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření doplňková činnost (v Kč) Výnosy celkem Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné ostatní výnosy Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Silniční daň, ostatní daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z odepsaných pohledávek Finanční náklady Jiné ostatní náklady Náklady z dlouhodobého majetku Výsledek hospodaření Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat (v Kč) 2013 (stav k ) Mzdové prostředky celkem Přepočtený počet zaměstnanců 99, ,160 95,113 Průměrný plat (Kč/měsíc) z toho: pedagogičtí zaměstnanci Přepočtený počet zaměstnanců 66,830 73,730 64,286 Průměrný plat (Kč/měsíc) nepedagogičtí zaměstnanci Přepočtený počet zaměstnanců 32,350 32,431 30,827 Průměrný plat (Kč/měsíc) Uvedené údaje uvádějí srovnání hlavní činnosti organizace (Výkaz P 1-04) 4. Přijaté finanční dary Objem přijatých finančních darů byl v uvedených letech následující (jmenovitý výčet dárců včetně účelu použití daru uvádí organizace ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za jednotlivé roky): 36

37 k Učební pomůcky, DVPP Přehled prostředků vynaložených organizací na uvedený účel: (údaje v Kč) (údaje v Kč) K Učební pomůcky DVPP Podrobnou Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok zpracovává organizace na základě pokynů zřizovatele po skončení účetního období v termínu do 28. února každého roku. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 se škola zapojila do následujících rozvojových programů: KVALITA Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou V termínu od se podrobilo testování 151 žáků 1. ročníků v 7 třídách. Testování probíhalo elektronickou formou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, test krátkodobé paměti. Se souhrnnou zprávou Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byli seznámeni vyučující školy, testovaní studenti a jejich zákonní zástupci. KVALITA Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou V termínu od se podrobilo testování 140 žáků 3. ročníků v 8 třídách. Testování probíhalo elektronickou formou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Se souhrnnou zprávou Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byli seznámeni vyučující školy, testovaní studenti a jejich zákonní zástupci. Cílem testování bylo podchytit přidanou hodnotu vzdělávacího procesu ve škole. Lze říci, že škola dosahuje velmi dobrých a vynikajících výsledků. Souhrnné výsledky testování jsou uvedeny výše v kapitole 5. Lepší učitel V rámci grantového programu Leonardo ve měsíci únoru 2013 se zúčastnilo 15 pedagogů školy pedagogické stáže v irském Dublinu. Cílem akce bylo seznámit se se systémem irského školství, přípravou a dalším vzděláváním učitelů a dále získaní kontaktů a dojednání podmínek účasti žáků naší školy na praxi v roce

38 Rozvoj dalšího vzdělávání nový úkol pro školy Projekt svým obsahem dále navazuje na realizované projekty VTOMC a Rozvoj dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje tím, že ve šk. r. 2012/13 jednak inovuje a rozšiřuje o další 2 moduly vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC, vytváří pro jednotlivé moduly tohoto programu studijní opory a spolu s podpůrným vzdělávacím programem Matematicko fyzikální vzdělávání pro techniky bylo pilotně ověřeno jeho 5 modulů na dalších cílových skupinách a sice zaměstnaní, ženy na mateřské dovolené a OSVČ v oboru strojírenství a příbuzném. Inovace obsahu a rozšíření programu se realizuje na základě připomínek absolventů programu a požadavků zaměstnavatelů. Třítýdenní odborná praxe - Gelnhausen 2012 V roce 2012 proběhla třítýdenní odborná praxe v Gelnhausenu. Zúčastnilo se 6 studentů školy. Tato praxe byla podpořena z programu Leonardo da Vinci se spolupráci s Českoněmeckým koordinačním centrem Tandem. Studenti, kteří se praxe zúčastnili, dostali evropsky uznávaný certifikát Europass mobility. Tento certifikát jim může pomoci v budoucnosti při prosazení se na evropském trhu práce. Někteří účastníci této praxe se rozhodli pro studium němčiny na vysoké škole. V roce 2012/2013 měla proběhnout českoněmecká výměna, která bohužel z důvodu malého zájmu německých studentů neproběhla. Uskuteční se až v letošním školním roce. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola vidí i nadále v realizaci celoživotního vzdělávání šanci, jak se v budoucnu vypořádat s nepříznivým demografickým vývojem v kategorii středoškolské mládeže. Vzdělávací programy pořádané jednak pro Úřad práce ve Frýdku-Místku a dále pro firmy jsou zřejmě další příležitostí, jak prohloubit vztahy s významnými partnery. Mezi hlavní formy realizace celoživotního vzdělávání na škole patří rekvalifikační kurzy a dále kurzy odborného rozvoje pro partnerské firmy. Ve druhé polovině roku 2006 vzniklo na škole Místní centrum celoživotního vzdělávání, jehož vznik je úzce spjat s investičním projektem ESF realizovaným v rámci SROPu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou. Pětiletá udržitelnost projektu sice skončila v dubnu 2011, nicméně rekvalifikační kurzy a kurzy odborného rozvoje pro partnerské firmy se pořádaly i v následujícím roce. Podstata komplexní přípravy spočívá v nasazení počítačových technologií od konstrukce přes přípravu výroby až po výrobu samotnou na CNC strojích. Jedná se o tzv. životní cyklus výrobku, který je v počítačové podobě reprezentován technologiemi CAD CAM CNC. Kurzy jsou určeny pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, pro zaměstnance, ženy na mateřské dovolené, OSVČ, kteří mají SŠ ukončenou výučním listem nebo maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ nejlépe v oboru strojírenství, popř. oboru příbuzném. Cílem vzdělávání je u účastníků oživit a aktualizovat jejich znalosti získané v rámci předchozího vzdělávání a předchozího 38

39 zaměstnání a získat nové kompetence, které odpovídají současným podmínkám a vývojovým trendům v technické přípravě strojírenské výroby. Ve spolupráci se zaměstnavateli Ferrit s.r.o., VÚHŽ a.s. Dobrá a Úřadem práce Frýdek Místek byly vytvořeny čtyři na sebe navazující moduly, které tvoří inovativní jádro odborného vzdělávání v oblasti přípravy strojírenské výroby na pracovní pozice strojírenský technik konstruktér a strojírenský technik technolog podle absolvovaných modulů: Modul č.1: (60 h) Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD Modul č.2: (60 h) Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a AutoCAD Mechanicalu Modul č.3: (60 h) Modelování strojních součástí a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor Modul č.4: (120 h) Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM Výše uvedené moduly tvoří v souhrnu vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC. Rekvalifikační kurzy: V roce se realizoval na základě úspěšného výběrového řízení rekvalifikační kurz v modifikovaném vzdělávacím programu Strojírenský technik pracující v CAD systémech a programování CNC strojů v rozsahu 4 modulů. Počty kurzů a absolventů ve školním roce 2011/12 36 CAD 1_15/ CAD 2 _13/ ST_1_2011 INV 1 _12/ CNC 1_11/ Kurzy odborného rozvoje v rámci programu MPSV Vzdělávejte se pro růst : Moduly vzdělávacího programu Strojírenský technik byly využity pro vzdělávání zaměstnanců firmy v kurzech odborného rozvoje v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst. Čtení a tvorba dokumentace ve strojírenství s využitím SW AutoCAD a AutoCAD Mechanical poř. čís. období realizace rozsah označení kurzu počet objednatel kurzu kurzu hod. účastníků název firmy OR 5_VÚHŽ_ VÚHŽ a.s. Modelování strojních součástí a tvorba 2D dokumentace s využitím programu INVENTOR poř. čís. období realizace rozsah označení kurzu počet objednatel kurzu kurzu hod. účastníků název firmy OR 6_VÚHŽ_ VÚHŽ a.s. 39

40 Pilotní ověřování v rámci projektu Další vzdělávání nový úkol pro školy V roce 2011/12 pokračoval druhý rok pilotního ověřování modulů a studijních opor vytvořených k rozšířenému vzdělávacímu programu Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC s podporou matematicko-fyzikálního vzdělávání. Vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC s podporou matematicko-fyzikálního vzdělávání pro techniky p.č.m. zkratka modulu název modulu a studijní opory období ověřování účastníků CNC-CAM 1 Programování CNC strojů * 14 5 CNC_ ISO 1 v ISO kódu CNC_HDH 1 v systému Heidenhain CNC_EdgeCAM 1 v EdgeCAM STT-KOM 1 Základy strojírenské technologie, kontroly a měření 7 MAT 1 Matematika FYZ 1 Fyzika MAT 2 Matematika FYZ 2 Fyzika Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/12 se škola podílela na realizaci projektů, v nichž vystupuje jako partner. Významnou aktivitou bylo předložení vlastního projektu spolufinancovaného ze zdrojů SFŽP. Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Dotační zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Předkladatel: škola Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání Podoblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání ve středních školách Celkové náklady projektu: Kč Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou (tzv. DUM) a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 40

41 Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy Frýdek-Místek Dotační zdroj: Předkladatel: Oblast podpory: Podoblast podpory: Celkové náklady projektu: OP Životní prostředí škola 3. Udržitelné využívání zdrojů energie Realizace úspor energie Kč Cílem projektu, je zateplení a výměna oken s budově součásti SPŠ. Je zde uvažováno nejen o energetických úsporách budova SPŠ pochází z roku 1958, ale významným motivem, proč se pustit do projektu tohoto rozsahu, je estetizace budovy školy. V rámci vlastního hodnocení je žáky i rodiči tradičně zmiňován zastaralý a nemoderní vzhled školní budovy, který zřejmě může hrát velkou roli při rozhodování o volbě střední školy. Celá akce je financována formou dotace ze SFŽP (způsobilé výdaje), spolufinancujícím subjektem je Moravskoslezský kraj (nezpůsobilé výdaje). Mechatronika Ve školním roce 2010/11 byla škola zřizovatelem přizvána jako partner (celkem 6 škol MSK) k projektu Mechatronika. Projekt svým zaměřením zcela zapadá do profilace školy, všechny obory vzdělání mají ve svém ŠVP. Dotační zdroj: Předkladatel: Oblast podpory: Podoblast podpory: Celkové náklady projektu: ROP II Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání ,17 Kč Projekt Mechatronika reaguje na zjištěné a výše zmíněné potřeby současně. Řeší stavební úpravy nutné pro vybudování učeben pro odbornou výuku pneumatiky, elektropneumatiky a mechatroniky, které jsou jedny ze stěžejních odborných předmětů v oborech strojírenství a elektrotechniky, jejichž znalost je nezbytnou podmínkou pro dobré uplatnění na trhu práce. Tyto učebny budou nově vybaveny potřebným materiálním vybavením k výuce těchto odborných předmětů včetně vybavení ICT a multimediální technikou. Veškeré pořízené vybavení bude využíváno mimo primární výuku i pro další vzdělávání a volnočasové aktivity. Hlavním cílem stavebních úprav a pořízení nového vybavení je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku pneumatiky, elektropneumatiky a mechatroniky, které budou reálně simulovat pracovní prostředí. Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem. Realizací projektu se výuka odborných předmětů výrazně přiblíží praxi, vzroste uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v neposlední řadě dojde k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací programy. 41

42 Výstupem projektu budou vybudované odborné učebny laboratoře umožňující: simulaci a návrh schémat s následnou praktickou realizací obvodů, realizaci variabilních manipulátorů pomocí pneumatických a elektrických prvků, programování programovatelných logických automatů (PLC) různých výrobců, projektování a modelování celků v CAD/CAM systémech. Podpora jazykového vzdělávání Ve školním roce 2011/12 byla škola zřizovatelem přizvána jako partner k projektu s výše uvedeným názvem. Dotační zdroj: Předkladatel: Oblast podpory: Podoblast podpory: ROP II Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Realizací projektu vzniknou na vybraných gymnáziích a na obchodních akademiích zřizovaných Moravskoslezským krajem moderně vybavené jazykové učebny, popř. multimediální jazykové laboratoře. Tyto jazykové učebny/laboratoře budou vybaveny moderními didaktickými pomůckami pro výuku jazyků, informačními a komunikačními technologiemi, nábytkem, podlahovou krytinou, uzpůsobeny tak, aby jejich vybavení umožnilo zkvalitnění a zatraktivnění výuky jazyků na školách. Modernizace výuky informačních technologií Ve školním roce 2011/12 byla škola zřizovatelem přizvána jako partner k projektu s výše uvedeným názvem. Dotační zdroj: Předkladatel: Oblast podpory: Podoblast podpory: ROP II Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Cílem projektu je vybavení specializovaných učeben pro výuku IT technologií se zaměřením na moderní datové sítě a komunikační standardy ve školách vyučujících obor Informační technologie na šesti středních odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Výstupem projektu bude šest speciálních odborných učeben, čímž dojde k materiálně technické podpoře na šesti středních odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem partnersky zapojených do krajského projektu. Výuka technických předmětů v oborech STROJÍRENSTVÍ a HUTNICTVÍ na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku podpořena prostředky výpočetní techniky Dotační zdroj: Předkladatel: Celkové náklady projektu: Sponzorský příspěvek: grantový program ArcelorMittal Ostrava a.s. škola ,- Kč ,- Kč 42

43 Projekt se zabývá využitím moderních didaktických prostředků a inovativních metod ve výuce odborných předmětů oborů vzdělání strojírenství a hutnictví, jejichž zvládnutí je nezbytné pro osvojení odborných kompetencí potřebných pro další uplatnění v technické praxi u zaměstnavatelů, resp. při vysokoškolském studiu. Navrhovaným řešením, které směřuje k realizaci vytýčených cílů, je výrazná modernizace ICT vybavení a podpora výuky v profilových oborech součásti SPŠ F-M. Realizace projektu zřejmě přispěje i ke zvýšení atraktivity studia žádaných technických oborů, významným prvkem je návaznost na v minulosti již realizovanou podporu ze strany významného zaměstnavatele ArcelorMittal Ostrava a.s. projekt Využití modelovacího software Simufact.Forming při výuce oboru HUTNICTVÍ na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku a dále na projekt podpořený z prostředků EU Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku- Místku. Podpora výuky technických oborů prostřednictvím modernizace odborné učebny fyziky Dotační zdroj: Předkladatel: Celkové náklady projektu: Sponzorský příspěvek: Nadační fond EVRAZ Vítkovice Steel Ostrava a.s. škola ,- Kč ,- Kč Předložený projekt se zabývá implementací moderních prostředků výpočetní techniky do výuky fyziky na střední průmyslové škole. Cílem této modernizace je prezentovat moderními metodami (užitím měřícího systému Pasco, PC a audio-video techniky) fyziku jako základní a nepostradatelnou disciplínu pro vzdělávání budoucích techniků. Protože je fyzikální vzdělávání nedílnou součástí všech oborů na střední průmyslové škole, bude realizace tohoto projektu přínosem pro všechny studenty této součásti školy. Projekt řeší nákup (rozšíření současného stavu) moderního měřícího systému Pasco pro žákovská stanoviště tak, aby sami studenti mohli užitím měřícího systému ověřovat platnost fyzikálních vztahů a zákonů. Součástí projektu je i nákup studentských PC určených primárně pro měření pomocí systému Pasco. Podpora výuky technických oborů prostřednictvím modernizace odborné učebny chemie Dotační zdroj: Předkladatel: Celkové náklady projektu: Sponzorský příspěvek: grantový program VÚHŽ a.s. škola ,- Kč ,- Kč Předložený projekt se zabývá implementací moderních prostředků výpočetní techniky do výuky chemie na střední průmyslové škole. Cílem této modernizace je prezentovat chemii moderními metodami (užitím měřícího systému Pasco) a současně přispět k rozvoji technického myšlení studentů metodou TRIZ. Protože je chemické vzdělávání nedílnou součástí všech oborů na střední průmyslové škole, bude realizace tohoto projektu přínosem pro všechny studenty této součásti školy. Projekt řeší nákup moderního měřícího systému 43

44 Pasco pro žákovská stanoviště tak, aby sami studenti mohli užitím měřícího systému ověřovat své teoretické znalosti. 44

45 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 8.4. Spolupráce s odborovou organizací Na škole působí odborová organizace, která má 19 členů z řad stálých pracovníků školy. V odborové organizaci jsou zastoupeny všechny součásti školy (12 pedagogů, 1 vedoucí pracovník, 6 nepedagogů). Zaměstnavatel má s odborovou organizací uzavřenu standardní kolektivní smlouvu, dle vzoru uveřejněného na webových stránkách Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Součástí kolektivní smlouvy je i Vnitřní platový řád. Zaměstnavatel informuje výbor odborové organizace dle příslušných ustanovení právních předpisů. Předmětem každoročních jednání mezi zaměstnavatelem a výborem organizace je rovněž rozpočet FKSP, v němž je na nutné výdaje spojené s provozem odborové organizace (kopírování materiálů, telefony, ) vyčleněna částka 8000 Kč. Škola má předplacen týdeník Školství, který využívá jak výbor odborové organizace, tak vedení školy. Výbor odborové organizace se podílí na organizování kulturních, společenských a turistických akcí s příspěvkem z FKSP, vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je možné označit stále za vysoce korektní.. Ing. Jiřina Beňová, předsedkyně OS ČMOS PŠ 45

46 8.5. Spolupráce se zaměstnavateli a sdruženími zaměstnavatelů Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků Počet firem celkem 96 Dlouhodobě spolupracující firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. VÚHŽ Dobrá a.s. Huisman Konstrukce s.r.o. Třinecké železárny a.s. NOVOGEAR spol. s.r.o. Lichna Trade cz s.r.o. Ferrit s.r.o. DAS s.r.o. TŽ a.s., Válcovna trub BORCAD CZ s.r.o. Hutní projekt Frýdek Místek a.s. BERNDORF BADERBAU s.r.o. Kovona system a.s. ARCIMPEX s.r.o. Install CZ s.r.o. Lesostavby F-M a.s. MTM Stavby s.r.o Vodotop FM s.r.o Lakum KTL a.s. Brose CZ s.r.o. IPH SERVIS OLZA s.r.o. PEVA-PLAST s.r.o. MARKAGRO s.r.o. AMBRA-TRADE s.r.o. DURA Automotive Systems cz s.r.o. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce Profesní organizace Krajská hospodářská komora MSK kariérové poradenství, rozvoj klíčových kompetencí, propagace technického vzdělávání semináře, workshopy Národní strojírenský klastr aktualizace vzdělávacího programu technických oborů workshopy Svět vzdělávání celoživotní vzdělávání tvorba a realizace vzdělávacích programů DV 46

47 Firmy (jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování) ArcelorMittal Ostrava a.s. VÚHŽ Dobrá a.s. Třinecké železárny a.s. Huisman Konstrukce s.r.o. Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní - Fakulta ekonomická Komerční banka a.s. pobočka Frýdek-Místek Okresní soud Frýdek-Místek Finanční úřad Frýdek- Místek Vzdělávací středisko Ing. Pavel Stohl Znojmo Junior Achievement rozvoj kompetencí žáků i učitelů účast v grantovém programu společnosti projektové aktivity iniciované společností účast v grantovém programu společnosti podpora technického vzdělávání rozvoj odborných kompetencí učitelů odborných předmětů náměty k soutěžím, aktualizace školního vzdělávacího programu rozvoj odborných kompetencí žáků podpora technického a ekonomického vzdělávání rozvoj odborných kompetencí rozvoj finanční gramotnosti rozvoj odborných kompetencí žáků rozvoj právního vědomí žáků rozvoj odborných kompetencí žáků i pedagogů rozvoj odborných kompetencí pedagogů rozvoj odborných kompetencí žáků - projekt Edison - projekt Teaching and learning from an international perspective konzultace přednášky doplněné testováním přednášky pro studenty přednášky pro žáky 3. ročníku náslechy žáků 4. ročníků na soudních jednáních prezentace činnosti daňové správy včetně exkurze v prostorách finančního úřadu semináře pro vyučující, soutěže, učebnice, testování účetních znalostí formou softwaru spolupráce v rámci studentských programů pro žáky 1. až 4. ročníku 47

48 Další partneři (např. úřad práce, obec...) Úřad práce ČR pobočka Frýdek-Místek Stipendia žáků Počet udělených stipendií bohužel NIC celoživotní vzdělávání Firmy poskytující stipendium bohužel NIC (simulace Poznej svoje peníze, simulace Banka v akci, simulace TITAN - problematika rozhodování ve firmě) rekvalifikace 15. Aktivity vlastního hodnocení školy Ve školním roce 2010/2011 ukončily součásti školy před sloučením své cykly vlastního hodnocení, kterým věnovaly velkou pozornost. Autoevaluační proces byl na každé součásti uzavřen Zprávou o vlastním hodnocení. Ve školním roce 2011/2012 byly stanoveny následující metody, postupy a cíle procesu vlastního hodnocení: cykly vlastního hodnocení budou dvouleté studentská hodnocení - osvědčený dotazník pro žáky 4. ročníků na závěr studia studentská hodnocení - dotazník pro žáky v rámci hospitační činnosti hospitační záznamy vedení školy hodnotící systém předsedů předmětových komisí mapa spádové oblasti školy rozbory hospodaření výsledky vzdělávání - maturitní zkoušky projekt KVALITA Stanovené metody, postupy a cíle procesu vlastního hodnocení byly dle plánu realizovány ve školním roce 2012/

49 16. Přílohy Příloha č. 1: Učební plány Příloha č. 2: Organizační schéma školy Příloha č. 3: Účast a umístění žáků školy v soutěžích 49

50 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu Strojírenství Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/01 STROJÍRENSTVÍ Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CEJ Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 RUJ/NEJ Estetické vzdělávání EVZ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Matematické vzdělávání Matematika MAT Matematická cvičení MAC Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE Ekologie ZEK Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Projektování a konstruování Technické kreslení TEK Mechanika MEC PRAXE PRA Stavba a provoz strojů Stavba a provoz strojů SPS Strojírenská technologie Kontrola měření KOM Strojírenská technologie STT CAD systémy CAD CNC systémy CNC Základy mechatroniky ZAM Anglická konverzace AKO CELKOVÉ POČTY HODIN Ve školním roce 2012/13 platí pro S1., S2., SZ2., ES3., S3., S4.A, S4.B 50

51 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu Hutnictví Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/01 HUTNICTVÍ (koksárenství) Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CEJ Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 RUJ/NEJ Estetické vzdělávání EVZ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Matematické vzdělávání Matematika MAT Matematická cvičení MAC Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE Ekologie ZEK Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Základy hutnictví Technické kreslení TEK Základy strojnictví ZST Nauka o kovech NAK Nauka o materiálech NAM Metalurgie Hutnická chemie HUC Tepelná technika TET Výroba kovů VYK Hutnická cvičení HCV Kosárenství KSR Hutní tváření kovů Tváření kovů TVK Laboratorní cvičení LAC PRAXE PRA Základy mechatroniky ZAM Anglická konverzace AKO CELKOVÉ POČTY HODIN Ve školním roce 2012/13 platí pro H2., Hz3. 51

52 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu Hutnictví Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/01 HUTNICTVÍ Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CEJ Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 RUJ/NEJ Estetické vzdělávání EVZ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Matematické vzdělávání Matematika MAT Matematická cvičení MAC Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE Ekologie ZEK Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Základy hutnictví Technické kreslení TEK Základy strojnictví ZST Nauka o kovech NAK Nauka o materiálech NAM Metalurgie Hutnická chemie HUC Tepelná technika TET Výroba kovů VYK Hutnická cvičení HCV Hutní tváření kovů Tváření kovů TVK Laboratorní cvičení LAC PRAXE PRA Základy mechatroniky ZAM Anglická konverzace AKO CELKOVÉ POČTY HODIN Ve školním roce 2012/13 platí pro HZ4. 52

53 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CEJ Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 RUJ Estetické vzdělávání EVZ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Matematické vzdělávání Matematika MAT Matematická cvičení MAC 2 2 Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE Ekologie ZEK Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Stavební a technický základ Technické kreslení TEK CAD Systémy CAD Základy stavitelství ZAS Základy strojnictví ZST Mechanika MEC Technická zařízení budov Vytápění VTP Zdravotechnika ZDT Vzduchotechnika VZD Rozvod a použití plynu RPP Konstrukční cvičení KOC PRAXE PRA Základy mechatroniky ZAM Anglická konverzace AKO CELKOVÉ POČTY HODIN Ve školním roce 2012/13 platí pro třídu Z1., SZ2.HZ3., HZ4. 53

54 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu Technické lyceum Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost učebního plánu: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Počet hodin Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CEJ Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 NEJ Estetické vzdělávání EVZ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE Zeměpis ZEM Matematické vzdělávání Matematika MAT Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Technická fyzika TEF Aplikovaná matematika APM Nauka o materiálech NAM Grafická komunikace a průmyslový design CAD systémy CAD Deskriptivní geometrie DEG Průmyslové výtvarnictví PMV Technické kreslení TEK Volitelný předmět 1 PMT strojírenství PMTs PMT hutnictví PMTh Volitelný předmět 2 Seminář z grafické komunikace SGK Základy mechatroniky ZAM Technická měření TEM Anglická konverzace AKO CELKOVÉ POČTY HODIN Ve školním roce 2012/13 platí pro L1., L2., L3, L4. 54

55 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CEJ Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 RUJ Estetické vzdělávání EVZ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE Ekologie ZEK Matematické vzdělávání Matematika MAT Matematická cvičení MAC Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Základy strojnictví ZST Technické kreslení TEK CAD Systémy CAD Kontrola měření KOM Ekonomika EKO Účetnictví a daně UCD Obchodní činnost OCI Komunikace KNC Technika administrativy TAD PRAXE PRA Hospodářský zeměpis HOZ Anglická konverzace AKO CELKOVÉ POČTY HODIN Ve školním roce 2012/13 platí pro ES3., E4.S. 55

56 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CEJ Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 NEJ/RUJ Estetické vzdělávání EVZ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ 2 2 Občanská nauka OBN Matematické vzdělávání Matematika MAT Cvičení z matematiky MAC Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE 2 2 Ekologie ZEK 1 1 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Odborné předměty Architektura PC APC Síťový hardware SHW OS windows OSW OS Linux OSL Kancelářský aplikační software KAS Počítačová grafika PGR Základy algoritmizace a programování ZAL Programování PRC Programování v Java PRJ Tvorba webových stránek WEB Relační databázové systémy RDS Technika administrativy TAD Informační technologie v praxi (SAP/PLC) ITP Základy mechatroniky ZAM

57 Angličtina v ICT AIT Konverzace v CIJ AKO CELKOVÉ POČTY HODIN Ve školním roce 2012/13 platí pro třídu IT1. 57

58 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu OBCHODNÍ AKADEMIE Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu: M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CJL Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 RUJ NEJ FRJ Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Základy společenských věd ZSV Hospodářský zeměpis HOZ Matematické vzdělávání Matematika MAT Přírodovědné vzdělávání Přírodní vědy I PVI Přírodní vědy II PVII Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Ekonomická cvičení EKC Ekonomické teorie EKT Ekonomické výpočty a statistika EVS Fiktivní firma FIF Písemná a elektronická komunikace PEK Právo PRV Účetnictví UCE Volitelný předmět Cvičení z informatiky CINT 2 Matematická cvičení MAC 2 2 Občanský a společenskovědní seminář OSV 2 Finanční trh a daně FTD 2 Historický seminář HIS 2 Anglická/německá/ruská konverzace 2 4 Matematická cvičení MAC 2 Občanský a společenskovědní seminář OSV 2 CELKOVÉ POČTY HODIN Ve 3. ročníku si žák vybírá pouze 1 volitelný předmět, ve 4. ročníku si žák vybírá 2 volitelné předměty. 58

59 Zkratka předmětu Hodiny celkem Dělené hodiny Využití disponibilních Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Učební plán školního vzdělávacího programu EKONOMICKÉ LYCEUM Škola: Střední průmyslová, Obchodní akademie, Jazyková škola Frýdek-Místek, p. o. Adresa školy: 28. října 1598, , Frýdek-Místek Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Kód a název vzdělávacího programu:78-42-m/02 EKONOMICKÉ LYCEUM Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Počet hodin týdně počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Český jazyk CJL Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk 2 (francouzský FRJ, německý NEJ, ruský RUJ) Společenskovědní vzdělávání Dějepis DEJ Občanský a společenskovědní základ OSZ Psychologie PSY Společenská kultura SPK Zeměpis ZEM Matematické vzdělávání Matematika MAT Přírodovědné vzdělávání Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova TEV Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie ICT Ekonomické vzdělávání Ekonomika EKO Ekonomická cvičení EKC Fiktivní firma FIF Písemná a elektronická komunikace PEK Právo PRV Účetnictví UCE Volitelný předmět 1 Cvičení z informatiky CINT 2 Matematická cvičení MAC 2 2 Občanský a společenskovědní seminář OSV 2 Volitelný předmět 2 Cvičení z informatiky CINT 2 Historický seminář HIS 2 Anglická/německá/ruská konverzace 2 4 Matematická cvičení MAC 2 Občanský a společenskovědní seminář OSV 2 CELKOVÉ POČTY HODIN Ve 3. ročníku si žák vybírá pouze 1 volitelný předmět, ve 4. ročníku si žák vybírá 2 volitelné předměty. 59

60 60 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok /2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015/2016 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 647 066

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více