ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999"

Transkript

1

2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999 Praha 2000 SVI 3. LF UK

3 VEDENÍ, STRUKTURA A ORGANIZACE 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY DĚKANÁT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY VNITŘNÍ PŘEDPISY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY INFORMAČNÍ MÉDIA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY ÚSTAVY A KLINIKY ZAMĚSTNANCI FAKULTY PŘEHLED O KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÉ STRUKTUŘE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

4 DĚKANÁT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY, PRAHA 10, RUSKÁ 87 tel. 02/ (ústředna), fax: 02/ Děkan: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., tel. 02/ , fax: 02/ , Proděkani: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., MRCPsych., tel. 02/ proděkan pro reformu studia a zahraniční styky, Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc., tel. 02/ proděkanka pro studijní záležitosti a výuku, Doc. RNDr. Eva Samcová, CSc., tel. 02/ proděkanka pro zahraniční studenty, Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., tel. 02/ proděkan pro vědu a výzkum, Doc. MUDr. Michael Urban, tel. 02/ proděkan pro rozvoj fakulty a spolupráci s FNKV, Zastupující tajemník: Doc. MUDr. Jozef Rosina, tel. 02/ , Sekretariát děkana: Marcela Doležalová, tel. 02/ , VNITŘNÍ PŘEDPISY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Vnitřní předpisy vyšly jako zvláštní vydání VNR a jsou přístupny v elektronické podobě na www adrese INFORMAČNÍ MÉDIA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY VNS (Vita Nostra Servis) Informační zpravodaj přinášející aktuální zprávy ze 3. lékařské fakulty. Vychází od září do června v týdenní periodicitě, elektronická i tištěná podoba, přístup z www stránky 3. LF UK. Redakce: Mgr. Marie Fleissigová, tel. 02/ , VNR (Vita Nostra Revue) Všeobecně profilovaný časopis přinášející původní a přehledové práce z oblasti školství a zdravotnictví, reagující na aktuální podněty politického a společenského dění ve směru zmíněných oblastí. Vychází v pravidelné periodicitě 4x ročně, od roku 1999 také jako fulltext v pdf formátu na www stránkách fakulty. Redakce: Mgr. Marie Fleissigová, tel. 02/ , WWW stránky 3. LF UK - Komplexní a přehledné, průběžně aktualizované důležité informace o 3. lékařské fakultě. Kontaktní osoby pro úpravy a tvorbu www stránek. MUDr. Miloslav Kopeček, MUDr. Martin Votava, ÚSTAVY A KLINIKY Ústav anatomie CBO, odd. histologie a embryologie CBO, odd. lékařské chemie a biochemie buňky Ústav biochemie a patobiochemie Ústav farmakologie CPL, odd. tělovýchovného lékařství Ústav tělesné výchovy Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Ústav soudního lékařství Ústav patologie I. interní klinika CBO, odd. buněčné a molekulární imunologie CBO, odd. buněčné a molekulární biologie II. interní klinika Chirurgická klinika Klinika urologie Klinika anesteziologie a resuscitace Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Klinika plastické chirurgie Klinika popáleninové medicíny Klinika stomatologie Klinika dětí a dorostu Klinika radiologie Ústav lékařské biofyziky Klinika radioterapie a onkologie Klinika nukleární medicíny Ústav lékařské mikrobiologie Ortopedicko-traumatologická klinika Klinika rehabilitačního lékařství Neurologická klinika Psychiatrické centrum Praha PCP, odd. lékařské psychologie Klinika gynekologie a porodnictví Otorinolaryngologická klinika Dermatovenerologická klinika Oftalmologická klinika CPL, odd. epidemiologie CPL, odd. primární péče - rodinné lékařství CPL, odd. hygieny obecné CPL, odd. zdraví dětí a mládeže CPL, odd. výživy CPL, klinika nemocí z povolání Klinika geografické medicíny CBO, odd. obecné biologie a genetiky Ústav lékařské etiky Ústav cizích jazyků Klinika infekčních nemocí Středisko vědeckých informací Děkanát Laboratoř genové exprese

5 ZAMĚSTNANCI FAKULTY Středisko Název pracoviště Fyz. stav k VPP Úvazky Ústav anatomie , Ústav biochemie a patobiochemie , Ústav farmakologie , Ústav tělesné výchovy 7 0 6, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie , Ústav soudního lékařství 6 3 3, Ústav patologie , I. interní klinika , II. interní klinika , Chirurgická klinika , Klinika urologie 6 4 2, Klinika anesteziologie a resuscitace 9 7 3, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 7 6 1, Klinika plastické chirurgie , Klinika popáleninové medicíny , Klinika stomatologie , Klinika dětí a dorostu 9 1 7, Klinika radiologie 5 3 3, Ústav lékařské biofyziky 7 3 4, Klinika radioterapie a onkologie 6 5 2, Klinika nukleární medicíny 7 7 2, Ústav lékařské mikrobiologie , Ortopedicko-traumatologická klinika , Klinika rehabilitačního lékařství 4 4 1, Neurologická klinika , Psychiatrické centrum Praha , Odd. lékařské psychologie 5 4 2, Klinika gynekologie a porodnictví , Otorinolaryngologická klinika 8 5 4, Dermatovenerologická klinika 4 1 3, Oftalmologická klinika 4 1 3, Klinika geografické medicíny 2 1 0, Ústav lékařské etiky , Ústav cizích jazyků 9 1 6, Klinika infekčních nemocí 6 0 5,100 Centrum preventivního lékařství Odd. tělovýchovného lékařství 3 0 3, Odd. epidemiologie 8 1 7, Odd. primární péče - rodinné lékařství 1 1 0, Odd. hygieny obecné 7 3 3, Odd. zdraví dětí a mládeže , Odd. výživy 8 5 3, Klinika nemocí z povolání 9 3 6,901 Centrum biomedicínských oborů Odd. histologie a embryologie , Odd. lékařské chemie a biochemie buňky 8 3 7, Odd. buněčné a molekulární imunologie 4 2 3, Odd. buněčné a molekulární biologie 6 3 3, Odd. obecné biologie a genetiky ,253

6 12710 Středisko vědeckých informací , Děkanát ,172 Závodní ordinace 2 2 0, Laboratoř genové exprese (součást grantů) ,600 Ostatní granty ,640 Celkem ,787 PŘEHLED O KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÉ STRUKTUŘE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ Stav k Počet fyzických osob Přepočtený stav Počet pedagogických pracovníků celkem ,07 z toho: lektoři 1 0,391 asistenti 6 4,951 z toho: do 35 let 6 4, let 0 0 nad 40 let 0 0 odborní asistenti ,671 z toho: do 35 let 43 21, let 43 24, let 93 50, let 62 32,292 nad 60 let 10 2,775 docenti 54 44,692 z toho: do 40 let let 19 17, let 18 16, let 12 8,283 nad 65 let 4 1,5 profesoři 25 15,028 z toho: do 40 let let let 6 5, let 5 4 nad 65 let 11 2,528 Nepedagogičtí pracovníci ,054 z toho: pracovníci vědy a výzkumu 6 5,337 z toho: ostatní ,717 Celkem ,787

7 STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A AKREDITACE STUDIJNÍ PROGRAMY STAV ZAVÁDĚNÍ ECTS NA FAKULTĚ POČTY STUDENTŮ A JEJICH ROZDĚLENÍ PODLE OBORŮ PO ROČNÍCÍCH POČET STUDENTŮ NA FAKULTĚ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ABSOLVENTI POČET VYPLÁCENÝCH STIPENDIÍ JMENNÝ SEZNAM ABSOLVENTŮ SEZNAM STUDENTŮ POSTGRADUÁLNÍHO DOKTORANDSKÉHO STUDIA ABSOLVENTI PDSB V ROCE 1999 UDĚLENÉ CENY STUDENTŮM STUDENTSKÉ AKTIVITY A AKTIVITY 3. LF UK PRO STUDENTY STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 3. LF UK 1999 ČESKÁ A SLOVENSKÁ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 1999 V BRNĚ

8 INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Informace ke studijní problematice, možnostem studia v zahraničí na 3. lékařské fakultě jsou podávány na studijním oddělení, případná poradenská činnost v oblasti právního a sociálního postavení studentů je řešena ve spolupráci s Informačním poradenským centrem UK, psychologická pomoc je studentům poskytována Studentskou poradnou při Centru preventivního lékařství 3. lékařské fakulty. 1x ročně je fakultou vydáván informační leták o možnostech studia a přijímacím řízení, je organizován den otevřených dveří. Aktuální informace pro studenty jsou zveřejňovány v časopise Vita Nostra Servis, vyvěšovány na nástěnce u studijního oddělení, zveřejňovány na monitoru ve vestibulu fakulty a na www stránkách fakulty. NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A AKREDITACE: V průběhu roku 1999 došlo ke změně zařazení studijních oborů pod nové studijní programy a přiřazení kódů KKOV, mimo tento registrační zásah nebyl zařazen do obsahového spektra fakulty žádný jiný studijní program ani studijní obor. V roce 1999 byla 3. lékařská fakulta akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rozšíření magisterského studijního programu Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na výuku stipendistů v anglickém jazyce a získala od MŠ Spojených států akreditaci pro přijímání amerických státních příslušníků ke studiu medicíny. STUDIJNÍ PROGRAMY: Bakalářský studijní program Studijní program Doba studia Studijní obory Ekonomika a řízení zdravotnictví 3 Veřejné zdravotnictví Ošetřovatelství 4 Zdravotní vědy Specializace ve zdravotnictví 3 Fyzioterapie Magisterský studijní program Studijní program Doba studia Studijní obory Všeobecné lékařství 6 Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením Doktorský studijní program Studijní program Doba studia Všeobecné lékařství 3 Studijní obory Chirurgické obory Dermatovenerologie Gynekologie a porodnictví Hygiena a preventivní lékařství Neurovědy Oční lékařství Psychiatrie Vnitřní lékařství Zobrazovací metody Experimentální a vývojová morfologie Fyziologie a patologická fyziologie Lékařská imunologie Lékařská mikrobiologie Biologie 3 Biologie a patologie buňky Genetika 3 Molekulární genetika Biochemie 3 Lékařská chemie a biochemie Farmacie 3 Farmakologie Teoretické základy preventivního lékařství Bakalářské studijní programy jsou vyučovány podle akreditovaných studijních plánů, v průběhu roku nedošlo ke změnám. Magisterský studijní program je vyučován podle tzv. nového curricula studia lékařství na 3. lékařské fakultě uskutečňovaného od roku 1996/97. Inovace proběhla pouze v rámci posunu tohoto nového modelu studijního plánu do vyšších ročníků. STAV ZAVÁDĚNÍ ECTS NA FAKULTĚ: Pro magisterské studium Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením je připraven kreditní systém pro ročník v novém curriculu. Návrh pro ročník bude vytvořen postupně tak, jak se začne vyučovat dle nového curricula během následujících dvou let. POČTY STUDENTŮ A JEJICH ROZDĚLENÍ PODLE OBORŮ PO ROČNÍCÍCH Ročník Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením Fyzioterapie Veřejné zdravotnictví Zdravotní vědy (studující v českém jazyce) (tříleté studium) (tříleté studium) (čyřleté studium) I II III IV V VI POČET STUDENTŮ NA FAKULTĚ Muži 414 Bakalářské studium 276 Ženy 728 Magisterské studium 737 Celkem 1142 Doktorské studium 87 Z toho studující v anglickém jazyce 106 Celoživotní vzdělávání 42

9 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Obor Přihlášeno Přijato Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením Fyzioterapie Veřejné zdravotnictví Zdravotní vědy ABSOLVENTI Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením Fyzioterapie Veřejné zdravotnictví Zdravotní vědy Studující v anglickém jazyce Počet absolventů POČET VYPLÁCENÝCH STIPENDIÍ Fakulta 3. LF Stipendium za vynikající stud. výsledky (5.000,- Kč ,- Kč) 33 Stipendium mimoř. za vědec.výzkumné a sport. výsledky (15.000,- Kč) Vypláceno nadacemi Stipendium za tíživé soc. situace (10.000,- Kč) Vypláceno nadacemi Stipendium na podporu studia v zahraničí (10.000,- Kč) 1 Stipendium na podporu studia cizinců 11 Stipendium v případech zvl. zřetele hodných (20.000,- Kč) Vypláceno nadacemi Stipendium doktor. (1. rok 4.500,- Kč, 2. a 3. r ,- Kč) 75 JMENNÝ SEZNAM ABSOLVENTŮ: Obor: Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením S vyznamenáním prospěli: Markéta Čimburová Doubravka Frausová Hana Malcová Studium ukončili: Zdeněk Adámek Václav Báča Peter Bauer Magdaléna Bergerová Jan Beroušek Vladimír Bobek Jitka Brodecká Jitka Burkertová roz. Klašková Vasiliki Chantziara Veronika Cimická roz. Štáfová Hana Císařová Kateřina Cyprichová Eva Čermáková Milan Černík Klára Čížkovská Barbora Dandová Darina Daňková Nevelina Dodovová Jiří Doleček Martina Economopoulou Vladimíra Fejfarová roz. Kratochvílová Josef Fišar Pavla Folvarčná Hana Fuksová Petra Garnolová roz. Červinková Milan Gelnar Konstantinos Athanas Giannakop Dimitrios Gkalpakiotis Georgios Gremoutis Irena Hájková Lukáš Havlůj Jana Herczegová Šárka Hlavatá Tereza Holceplová Veronika Horvátová Pavel Horyna Markéta Humpálová Barbora Husárová Alena Iglerová Radka Imramovská Jakub Ježek Petr Jirák Marek Jokl Martina Jůzová Jakub Kadlec Markéta Kolomazníková Adila Kondič roz. Muharemspahič Ivan Kordač Slávka Koščialiková Petra Kovaříková roz. Salivarová Zuzana Krausová David Krška Michal Krutský Petra Křišťálová Lucia Kvočeková Konstantinos Kyriazis Jitka Lahodná Kateřina Langrová Konstantinos Lefkadikis Kateřina Matyášová Michal Mihula Jana Mikulová roz. Růžková Petra Mládková Vladimír Moravec Zlata Mrštíková Eva Nagyová Veronika Navrátilová Jan Novák Marek Ocilka Stelios Pantazis Dimitros Papasytlianos Jelena Paříková Pavel Pašek Andreas Petsas Eva Plášilová Robert Polnický Petr Potměšil

10 Ivo Prcín Markéta Přibíková Rafail Psaras Michaela Rendeková roz. Folbrechtová Iveta Rusová Magdalena Ředinová Barbora Řimnáčová roz. Houšťková Dagmar Samková Jan Sedláček Ondřej Skála Petr Sklenka Nikolaos Spourlis Argyirios Stamou Lucie Stárková Anastasia Stratigou Gabriela Šípková Ján Škubal Petra Štiková Kristina Štolbová Petr Šuráň Jan Tobiáš Dorota Tomíčková Zuzana Tömölová Markéta Trnková Athanasios Tsakanikas Alice Vernerová Kamila Veselá Barbara Vítková Adam Vitouš Karla Vojtíšková Jiří Vokroj Lenka Vrabcová Denisa Vránková Jiří Vrzala Zdeněk Walter Hana Zahrádková Dagmar Zelenková Obor: Fyzioterapie Pavla Auerspergová Jitka Benešová Tomáš Bruthans Jiří Hrubý Martina Ježková roz. Isopová Daniela Klímová Tomáš Křížek Klára Malcovská Martina Málková Eva Nobilisová Michaela Nová Karolína Pecová Lenka Pípalová Martina Protivová Kristýna Reichertová Markéta Soukalová Šárka Špaňhelová Alena Vitásková Oldřich Vlk Eva Vokounová Petra Zemanová roz. Kasalová Obor: Zdravotní vědy Drahomíra Boubínová roz. Šišková Jitka Chaloupková Radka Chobotová roz. Špičková Petra Doležalová Radoslava Ďurišová roz. Němečková Drahomíra Filausová Martin Gebauer Jana Hradecká roz. Skořepová Jitka Hýsková roz. Měšťanová Jiřina Kafková roz. Šiplová Dagmar Korbelářová roz. Malcová Jaroslava Kubínová roz. Novotná Lenka Novotná Jana Ochranová roz. Dřínková Lenka Tyrnerová roz. Jelínková Hana Žandovská roz. Starová Obor: Veřejné zdravotnictví Andrea Batáriová Dagmar Bobková Eva Fialová Pavlína Kroužková Šárka Miketová Šárka Mladá Lenka Pomahačová SEZNAM STUDENTŮ POSTGRADUÁLNÍHO DOKTORANDSKÉHO STUDIA INTERNÍ BÁČA Václav - experimentální chirurgie, od pracoviště: Ústav anatomie Morfologie proximálního femuru ve vztahu ke zlomeninám trochanterického masivu školitel: prof. MUDr. J. Stingl, CSc. BADALOVÁ Jana - imunologie, od pracoviště: CBO, odd. buněčné a molekulární imunologie Genetická analýza exprese IgE u myší po infekci školitelé: RNDr. M. Lipoldová, CSc., doc. MUDr. M. Jíra, CSc. BEDNÁŘ František - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Patofyziologie akutních koronárních syndromů školitel: prof. MUDr. P. Widimský, DrSc. BLAŽKOVÁ Dana - neurovědy, od pracoviště: Neurologická klinika Typologie fatických poruch u pacientů po cévní příhodě mozkové školitel: doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. BRUNOVSKÝ Martin - neurovědy, od pracoviště: PCP Změny vigility u demencí školitelé: prof. MUDr. M. Matoušek, CSc., prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc. ČIHÁKOVÁ Daniela - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: Klinika dětí a dorostu Endokrinní a metabolické aspekty fenylketonurie školitel: doc. MUDr. J. Lebl, CSc. ČIMBUROVÁ Markéta - teoretické základy preventivní medicíny, od pracoviště: CPL, odd. zdraví dětí a mládeže Community genetics - genetický screening homochromatózy školitelé: doc. MUDr. H. Provazníková, CSc., RNDr. E. Žďárský, CSc. DOLEŽAL Tomáš - farmakologie, od pracoviště: Ústav farmakologie Lékové interakce školitel: prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. FRANĚK Miloslav - neurovědy, od pracoviště: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Studium bolesti, elektrofyziologické a biochemické koreláty u různých modelů bolesti

11 školitel: prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. HÁJEK Tomáš - neurovědy, od pracoviště: PCP Lze obsah A-acetyl-aspartátu v hippokampu použít jako biologický marker schizofrenie? Studie diskordantních monozygotních dvojčat pomocí protonové magnetické rezonanční spektrografie školitel: prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., MRCPsych. HAVLÍČKOVÁ Blanka - fyziologie, od pracoviště: Dermatovenerologická klinika Charakterizace stupně diferenciace keratinocytů a melanocytů pomocí imunohistochemických metod v rekombinované kůži a její využití pro experimentální a klinické účely školitel: doc. MUDr. P. Arenberger, DrSc. HAVLÍČKOVÁ Michaela - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Glutamové a GABA receptory spřažené s G-proteiny: Mechanizmy aktivace na molekulární úrovni školitel: MUDr. J. Blahoš HAVLOVICOVÁ Marie - neurovědy, od pracoviště: Neurologická klinika Typologie mozkových iktů ve vztahu k rizikovým faktorům školitel: doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. HERIBANOVÁ Lucie - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Prognóza pacientů s diabetem mellitem po infarktu myokardu, riziko náhlé smrti školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. JŮZOVÁ Dagmar - teoretické základy preventivní medicíny, od pracoviště: Centrum HPNP SZÚ Hodnocení vlivu kouření jako faktoru interferujícího s asociací mezi vznikem nádorových onemocnění a frekvencí chromozómových aberací v kohortě profesionálně exponované karcinogenům školitel: MUDr. Z. Šmerhovský KACHLÍK David - vývojová biologie, od pracoviště: Ústav anatomie Cévní zásobení tlustého střeva člověka školitel: prof. MUDr. J. Stingl, CSc. KONEČNÁ Ivana - neurovědy, od pracoviště: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Bolest, její vnímání, zpracování a možnosti ovlivnění školitel: prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. KOPEČEK Miloslav - neurovědy, od pracoviště: PCP Nálezy jednofotonovou emisní tomografií u pacientů se schizofrenií školitel: prof. MUDr. J. Libiger, CSc. KOTULÁKOVÁ-MATOUŠOVÁ Klára - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Kognitivní disfunkce u diabetiků I. a II. typu se začátkem onemocnění v dospělosti školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. KRATOCHVÍL Antonín - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: CPL, klinika nemocí z povolání Povrchové napětí vody školitel: doc. MUDr. E. Hrnčíř, CSc. LANGROVÁ Kateřina - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: II. interní klinika Koncentrace diacylglycerolu ve stolici a ve střevní sliznici a kinetika proliferace střevního epitelu školitel: doc. MUDr. M. Kment, CSc. LINHARTOVÁ Lucie - neurovědy, od pracoviště: PCP Fenfluraminový test, pozitivní a negativní příznaky schizofrenních pacientů školitel: prof. MUDr. J. Libiger, CSc. MAJERČÍK Marek - teoretické základy preventivní medicíny, od pracoviště: CPL Vliv pohybové aktivity na metabolismus tukové tkáně školitelé: doc.mudr. E. Hrnčíř, CSc., MUDr. V. Štich MALCOVÁ Hana - teoretické základy preventivní medicíny, od pracoviště: CPL, odd. zdraví dětí a mládeže Komunitní genetika - využití genomických dat v prevenci a prognóze onemocnění školitelé: doc. MUDr. H. Provazníková, CSc., RNDr. E. Žďárský, CSc. MAROUNEK Jan - fyziologie, od , od na stáži v USA pracoviště: II. interní klinika Oxidované lipoproteiny u diabetiků I. a II. typu ve vyšším věku školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. MATĚJČKOVÁ Petra - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: Dermatovenerologická klinika Screening MHC proteinů třídy I. u vybraných kožních chorob školitel: doc. MUDr. P. Arenberger, DrSc. MATOUŠOVÁ Klára - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: II. interní klinika Kognitivní disfunkce u diabetiků I. a II. typu se začátkem onemocnění v dospělosti školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. MUSILOVÁ - TURKOVÁ Šárka - neurovědy, od pracoviště: Neurologická klinika Hodnocení diagnostiky a léčby fokálních lézí CNS školitel: doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. NOVÁK Jan - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: II. interní klinika Diabetes mellitus I. typu manifestovaný ve vyšším věku - imunologické a metabolické aspekty školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. NOVÁKOVÁ Pavla - vývojová biologie, od pracoviště: CBO, odd. histologie a embryologie Úloha komplementového systému při poruchách reprodukce zárodečné buňky školitel: prof. MUDr. R. Jelínek, DrSc. NOVOTNÁ Jana - biologie a patobiochemie buňky, od , od změna oboru - farmakologie pracoviště: Ústav farmakologie

12 Receptorové mechanizmy závislosti na benzodiazepinech - aplikace moderních postupů vč. PCR in situ. školitel: prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. NOVOTNÁ Martina - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Psychosociální faktory v roli akutní dekompenzace diabetes mellitus školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. OSMANČÍK Pavel - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Úloha trombocytů v koronární trombóze školitel: prof. MUDr. P. Widimský, DrSc. PARARA Sofia - fyziologie, od pracoviště: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Změny neuroimunomodulace u modelu adjuvantní artritidy u hypertensivních krys - potkanů školitel: prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. PEŠKOVÁ Markéta - fyziologie, od pracoviště: Dermatovenerologická klinika Měření úrovně ultrafialové radiace v prostředí vysoké koncentrace atmosferických polutantů školitel: prof. MUDr. L. Malina, DrSc. PĚNIČKA Martin - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Myocardial preconditioning školitelé: prof. MUDr. P. Gregor, DrSc., prof. MUDr. P. Widimský, DrSc. POHLREICH David - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Polymorfismus apolipoproteinu E, ateroskleróza, diabetes a demence školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. PROCHÁZKOVÁ Veronika - fyziologie, od pracoviště: Klinika dětí a dorostu Včasná detekce dětí s kongenitální adrenální hyperplazií školitelé: prof. MUDr. O. Hníková, CSc., doc. MUDr. J. Lebl, CSc. PRŮHOVÁ Štěpánka - fyziologie, od pracoviště: Klinika dětí a dorostu Časné formy diabetu II. typu v dětství (MODY) školitel: doc. MUDr. J. Lebl, CSc. PRŮCHA Marek - biofyzika, od pracoviště: Ústav lékařské biofyziky Objektivizace otomikroskopických vyšetření s tympanometrickými a audiometrickými (tónová audiometrie) vyšetřeními u pacientů před adenotomií a po adenotomii školitel: doc. MUDr. Jozef Rosina RUSINA Robert - neurovědy, od externí, od interní pracoviště: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Elektrické mozkové stimulace bolesti školitel: prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. ŘEDINOVÁ Magdalena - experimentální chirurgie, od pracoviště: Oftalmologická klinika Diferenciální diagnostika nitroočních tumorů školitel: MUDr. D. Baráková, CSc. SOUKUPOVÁ Naďa - neurovědy, od pracoviště: PCP Může biologická léčba navodit stejné biologické změny jako strukturovaná psychoterapie u nemocných s panickou poruchou? školitel: prof. MUDr. J. Libiger, CSc. STUDÝNKOVÁ Jana - imunologie, od pracoviště: Revmatologický ústav, Praha 2 Mechanizmy tkáňového zánětu u nemocných s polymyozitidou a dermatomyozitidou školitel: doc. MUDr. J. Vencovský, CSc. SULJKOVIČOVÁ Hana - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Metabolismus tukové tkáně, vztah adrenergní lipolýzy a insulinoresistence u obézních a diabetiků II. typu školitel: RNDr. Z. Drahota, DrSc., MUDr. V. Štich ŠARMANOVÁ Jana - teoretické základy preventivní medicíny, od pracoviště: Centrum HPNP SZÚ Analýza genotypu a fenotypu tumor supresorů a biotranspormačních enzymů a jejich významu pro prevenci, diagnostiku a terapii školitel: RNDr. P. Souček, CSc. ŠTOLBOVÁ Kristina - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: Otorinolaryngologická klinika Porucha chuti a sluchu u pacientů s diabetes mellitus a u pacientů s prostou obezitou školitel: doc. MUDr. A. Hahn, CSc. TRNKOVÁ Zuzana - imunologie, od pracoviště: CBO, odd. buněčné a molekulární imunologie Imunologická charakterizace diferenciačních antigenů leukocytů školitel: doc. MUDr. M. Jíra, CSc. TVRDÍK Daniel - biologie a patobiologie buňky, od prezenční, od kombinované pracoviště: Laboratoř genové exprese Fosforylace nukleárních faktorů v průběhu buněčného cyklu školitel: prof. RNDr. I. Raška, DrSc. TSEVEGJAV Altannavch - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: II. interní klinika Infekční faktory v patogenezi aterosklerozy školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. VACULÍN Šimon - fyziologie, od pracoviště: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Biochemické a elektrofyziologické parametry v mediálním thalamu při nocicepční stimulaci školitel: prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. VESELÁ Kamila - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: II. interní klinika Genetické faktory hyperhomocysteinemie u dospělých školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. VÍTOVÁ Andrea - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika Homocystein a jeho význam v patogenezi cévních onemocnění u diabetiků školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. VÍTOVÁ Lucie - antropologie, od pracoviště: Klinika plastické chirurgie

13 Využití moiré metody při studiu morfologie patra u pacientů s jednotlivými typy rozštěpových vad školitel: MUDr. Ž. Müllerová, CSc. VÍTOVÁ Radka - neurovědy, od pracoviště: Neurologická klinika Restituce kognitivních poruch při hojení difusního axonálního poranění ve srovnání s jinými traumatickými afekcemi školitel: doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. VOTAVA Martin - farmakologie a toxikologie, od EXTERNÍ BAKALÁŘ Bohumil - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: II. interní klinika Vliv glutaminu na poúrazovou inzulinovou rezistenci školitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. BĚHANOVÁ Magdalena - fyziologie a patofyziologie člověka, od interní, od externí pracoviště: Endokrinologický ústav a II. interní klinika Onemocnění štítné žlázy u diabetiků školitel: prof. MUDr. V. Zamrazil, DrSc. BORZOVÁ Klaudia - neurovědy, od Pracoviště: PCP Neurofyziologické indikátory vigility a kvality spánku při léčbě nespavosti a lékové závislosti školitel: prof. MUDr. J. Libiger, CSc. DEZORTOVÁ Monika - biofyzika, od pracoviště: Klinika radiologie On vivo 1H MR spektroskopie metabolicky důležitých sloučenin v lidském organismu školitel: Ing. M. Hájek, DrSc. DJARBORKHEL RASHED Abdul - imunologie, od prezenční, od kombinované pracoviště: Laboratoř genové exprese Exprese El gyclinů v B lymfocytech - mechanismus indukce školitel: prof. RNDr. I. Raška, DrSc. HAJER Jan - fyziologie, od prezenční, od kombinované pracoviště: II.interní klinika Úloha vybraných genů v kolorektální karcinogenezi školitel: doc. MUDr. M. Kment, CSc. HANYCHOVÁ - UHLÍŘOVÁ Leona - farmakologie a toxikologie, od prezenční, od kombinované pracoviště: Ústav farmakologie Neuropsychofarmakologie školitel: prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. HORÁČEK Jiří - neurovědy, od pracoviště: PCP Predikce odpovědi na neuroleptickou léčbu u schizofrenie školitel: prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., MRCPsych. KOŠTRNOVÁ Alexandra - farmakologie a toxikologie, od pracoviště: Ústav farmakologie Drogová závislost a a změna genové exprese školitel: prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. KRUPIČKA Jiří - fyziologie, od pracoviště: II. interní klinika pracoviště: Ústav farmakologie Preklinická neuropsychofarmakologie školitel: prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. ZEMAN Michal - vývojová biologie, od pracoviště: CBO, odd. histologie a embryologie Studium funkce komplementu a dalších biologických faktorů nespecifické imunity při sterilitě neznámé etiologie školitel: prof. MUDr. R. Jelínek, DrSc. Časné a pozdní změny funkce levé komory u akutních koronárních syndromů školitel: prof. MUDr. P. Gregor, DrSc. KŮRKOVÁ Dana - biofyzika, od pracoviště: IKEM, Praha 4 31P MR spektroskopie kosterního svalu při fyzické zátěži školitel: Ing. M. Hájek, DrSc. KUZMIAKOVÁ Marianna - fyziol. a patofyziol. člověka, od prezenční, od kombinované pracoviště: II. interní klinika Hyperinzulinismus, metabolismus tryptofanu, deprese a metabolismus mozku školitelé: prof. MUDr. M. Anděl, CSc., doc. MUDr. E. Syková, DrSc. MARHOL Petr - farmakologie a toxikologie, od pracoviště: CBO, odd. lékařské chemie a biochemie buňky Stanovení markerů oxidačního stresu v biologickém materiálu školitel: doc. RNDr. E. Samcová, CSc. MOHR Pavel - neurovědy, od pracoviště: PCP Predikce odpovědi na neuroleptika u schizofrenních pacientů s využitím senfluraminového testu školitelé: prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., MRCPsych., prof. MUDr. J. Libiger, CSc. NOVÁKOVÁ Pavla - biofyzika, od pracoviště: Ústav lékařské biofyziky Vyhodnocení efektivity a vedlejších účinků radioterapie aplikované nestandardními protrahovanými metodami školitelé: doc. MUDr. J. Rosina, doc. MUDr. J. Kovařík PAŠKOVÁ Beáta - neurovědy, od prezenční, od kombinované pracoviště: PCP Lymská borelióza, vztah k neurologickým a psychologickým symptomům a ke klinickému průběhu psychických a psychologických poruch školitel: prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., MRCPsych. PATOČKOVÁ Jitka - farmakologie, od pracoviště: Ústav farmakologie Orgánové poškození oxidativním stresem při hypoglykemii navozené antidiabetiky a jeho experimentální terapie školitel: prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. PROCHÁZKOVÁ Veronika - fyziologie a patofyziologie člověka, od interní, od externí pracoviště: Klinika dětí a dorostu Včasná detekce dětí s kongenitální adrenální hyperplazií školitelé: prof. MUDr. O. Hníková, CSc., doc. MUDr. J. Lebl, CSc. POKORNÝ Jiří - neurovědy, od

14 pracoviště: Neurologická klinika Konzervativní a operační terapie těžkých úrazů mozku školitel: doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. PRŮŠOVÁ Dagmar - teoretické základy preventivní medicíny, od pracoviště: SZÚ Mikrobiologické aspekty - Streptococcus mutans group, Actinomyces sp., sekreční IgA - při diagnostice rizikových faktorů vzniku zubního kazu a možnosti prevence u běžné populace školitel: MUDr. P. Křížová, CSc. PUČELÍKOVÁ Tereza - molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, od pracoviště: I. interní klinika Význam mutace Cys282Tyr pro manifestaci heriditární hemochromatózy, alkoholické jaterní cirhózy a pozdní kožní porfyrie. školitel: prof. MUDr. J. Horák, CSc. RADOVÁ Hana - molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, od pracoviště: CBO, odd. buněčné a molekulární biologie Molekulárně biologická diagnostika HCMV, porovnání semikvantitativní detekce DNA a RNA viru u imunosuprimovaných pacientů školitel: RNDr. E. Žďárský, CSc. RÝZLOVÁ Michaela - fyziologie, od pracoviště: I. interní klinika Význam a využití genových polymorfismů receptorů osteotropních látek pro časnou detekci osteoporózy školitel: doc. MUDr. J. Stránský, CSc. ŠPANIEL Filip - neurovědy, od pracoviště: PCP Protonová magnetická rezonanční spektroskopie u monozygotních dvojčat konkordantních a diskordantních pro schizofrenii. Sledování redukce množství A-acetylaspartátu jako markeru neuronální vitality v hippokampu školitel: Prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., MRCPsych. TŮMOVÁ Eva- farmakologie, od interní, od externí pracoviště: Ústav farmakologie Farmakologické ovlivnění poruch způsobených extrémními výkyvy vnitřního prostředí školitel: prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. VACH Bohumil - fyziologie a patofyziologie člověka, od pracoviště: Chirurgická klinika Nové metody ve sledování dispenzarizace a léčbě nemocných s karcinomem školitel: prof. MUDr. V. Zamrazil, DrSc. VAŇUROVÁ Ilona - neurovědy, od prezenční, od kombinované pracoviště: PCP Periodicita atak u schizofrenie školitelé: prof. MUDr. J. Libiger, CSc., RNDr. A. Yamamotová, CSc. ZACHOVAL Roman - fyziologie a patologická fyziologie člověka, od pracoviště: Klinika urologie Vývoj funkčních poruch dolních močových cest v průběhu onemocnění sclerosis multiplex školitelé: doc. MUDr. J. Mareš, CSc., doc. MUDr. M. Urban ŽEMLIČKOVÁ Helena - teoretické základy preventivní medicíny, od pracoviště: CEM SZÚ Klasifikace Streptococcus pneumoniae sérotyp 9V rezistentních k penicilinu a jiným antibiotikům pomocí fenotypových a genotypových metod školitel: RNDr. P. Urbášková, CSc. ABSOLVENTI PDSB V ROCE 1999 MUDr. Romana ŠLAMBEROVÁ, PhD. nar obor neurovědy, prezenční forma studia od r školitel: prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. disertační práce: GABA a excitační aminokyseliny v epileptogeneze během vývoje obhajoba: diplom předán v listopadu 1999 UDĚLENÉ CENY STUDENTŮM Cena Margaret M. Bertrand - Irena Hájková Cena Josefa Hlávky - František Dušek Cena GERANI - Zuzana Trnková Medaile 3. LF za obětavou pomoc při povodních na Moravě - Robert Polnický 1. místo na České a slovenské studentské vědecké konferenci v Brně - Rashed Abdul Djaborkhel STUDENTSKÉ AKTIVITY A AKTIVITY 3. LF PRO STUDENTY TRIMED - sdružení studentů 3. LF UK (http://trimed.lf3.cuni.cz) reprezentace 3. LF v plavání Helen Karal - 3. místo, polohový závod na 200 m, Akademické mistrovství ČR, Praha, místo, 100 m motýlek, Akademické mistrovství ČR, Praha, Jarl-Inge Merlberg - 3. místo, 100 m volný způsob, Akademické mistrovství ČR, Praha, Štafeta ženy na 4x 50 m volný způsob - 3.místo, Akademické mistrovství ČR, Praha,

15 Štafeta ženy na 4x 50 m volný způsob - 3.místo, Akademické mistrovství ČR, Praha, Štafeta ženy na 4x 50 m polohový závod - 3.místo, Akademické mistrovství ČR, Praha, Středeční čaj studentského spolku Trimed - MUDr. Zuzana Roithová Středeční čaj studentského spolku Trimed - ing. Josef Lux ples - 3. lékařské fakulty Lyžařský zájezd do Italských Dolomit VŠ liga v plavání skupina B (Brandýs n/l) VŠ liga v plavání skupina A (Praha) Středeční čaj studentského spolku Trimed - ThDr. Ivan Odilo Štampach seminář aerobiku aerobikový maraton Seminář TRIMEDU Jak mluvit a nemluvit s pacienty Aprílový mix turnaj (volejbal naslepo a basketbal v pletených rukavicích) jednodenní vodácká cesta Děkanské sportovní odpoledne Trimed ve spolupráci s fakultou uspořádal sbírku na pomoc obětem humanitární katastrofy v Kosovu Středeční čaj studentského spolku Trimed - prof. MUDr. Jiří Horák, CSc Soustředění plavců závodníků jarní víkend na horských kolech v Brdech seminář aerobiku jarní víkend na horských kolech ve Šluknovském výběžku turnaj v sálové kopané Medici di Praga Akademické mistrovství ČR v plavání Studentský majáles výjezdní zasedání k novému curriculu (profesoři, studenti) - v Třešti Rektorský sportovní den Víkend na horských kolech v Dobronicích Otevřený přebor UK v jízdě na horských kolech Středeční čaj studentského spolku Trimed - prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc Prodloužený víkend na horských i silničních kolech na Šumavě Vysokoškolské sportovní hry v Paříži Celoškolní výlet na Prachaticko seminář aerobiku fakultní studentská vědecká konference víkend na horských kolech na Živohošti vyhlášení fotografické soutěže, témata: Uzdravení. Vinohradská nemocnice nebo 3. LF UK Diskuze se senátory z Tübingenu, téma: Školský systém v Německu a studium na tamních školách Den červených nosů cyklisticko-herní kurz, Libáň vodácko-turistický kurz, Rakousko Přechod Krkonoš Sportovní soustředění odd. basketbal+aerobik cykloturistika, Rakousko vodácké putování po Vltavě Windsurfing a cyklistika, Španělsko horská kola, Itálie turistika + cyklistika, Šumava seminář pro 5. a 6. ročník, téma: Co dál, doktoři. Problematika zaměstnanosti absolventů lékařských fakult burza učebnic sportovně společenský víkend na kolech v Brdech víkend na horských kolech Brdy - Dobříš vodácký den na Sázavě děkanský den v Brně Česká a slovenská studentská vědecká konference - nejvyšší ocenění získal MUDr. Rashed Djarborkhel víkend na horských kolech v Českém ráji seminář aerobiku Cyklo - Brdy - víkend Mimořádná valná hromada studentského sdružení TRIMED Přednáškový večer Spolku českých lékařů (Lékařský dům): hosty studenti, 3. LF zastupovala Věra Fetterová, její výklad o novém curriculu doplnil děkan prof. Anděl akce k 10. výročí 17. listopadu Diskuse Naše včerejší naděje - naše nynější problémy akce k 10. výročí 17. listopadu ÚTV 2. a 3. LF Všesportovní odpoledne v Hostivaři Středeční čaj studentského spolku Trimed - prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., MRCPsych Předmikulášská zimní voda pro otrlé ples 3. LF UK kurz HTML Setkání studentů s vyjednavačem pro vstup do EU JUDr. P. Teličkou Mikulášský víkend na horách Mikulášský basketbalový turnaj S Mikulášem na horském kole, v bazénu a sauně Středeční čaj studentského spolku Trimed - doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc seminář aerobiku První sjezdové lyžování v zahraničí, oblast Sport Velt Amade Víkend na běžkách v Krkonoších Běžecký víkend na Šumavě Vánoční víkend na chatě Zukov v Rokytnici n/j Recesní vánoční víkend s historickými lyžemi

16 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 3. LF UK 1999 Studentská vědecká konference 3. LF UK proběhla ve dnech místo získala Barbara Hloušková (5. ročník), přednáška: Laserová korekce myopie, parchymetrie a změny nitroočního tlaku (školitelka MUDr. J. Hornová, CSc.), 2. místo získali H. Matějka a K. Urbancová (KAR), přednáška: Vliv hypokapnie navozené umělou plicní ventilací na mozkovou oxygenaci u kriticky nemocných nenavozuje standardně mozkovou hypoxii nebo její progresi. (školitel doc. J. MUDr. Pachl, CSc.) a 3. místo A. Urban a M. Kopeček (PCP), přednáška: Asociace poruch perfuze (SPECT) s neurologickými a psychologickými příznaky u pacientů se schizofrenním onemocněním. (školitel prof. MUDr. J. Libiger, CSc.) ČESKÁ A SLOVENSKÁ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 1999 V BRNĚ Česká a slovenská studentská vědecká konference se konala dne v Kongresovém centru BVV. Pověřena pořádáním konference byla Lékařská fakulta MU v Brně ve spolupráci se Spolkem mediků LF MU Brno. Zúčastnily se jí lékařské fakulty z České a Slovenské republiky. Účastníci prezentovali vědecké výsledky převážně z oblasti základního biomedicínského výzkumu. Za 3. lékařskou fakultu byly vybrány následující práce: v sekci pregraduální, část klinická: Hloušková B.: Laserová korekce myopie, pachymetrie a změny nitroočního tlaku. Matějka H., Urbancová K.: Vliv hypokapnie navozené umělou plicní ventilací na mozkovou oxygenaci u kriticky nemocných nenavozuje standardně mozkovou hypoxii nebo její progresi. v sekci pregraduální, část teoretická: Kahle M.: Následná beta synchronizace při distálních extenzních a flexních pohybech. Záruba P.: Růst area caxculosa kuřecího zárodku jako model studia angiogeneze. v sekci postgraduální: Rashed A. Djaborkhel: Vliv cytokinu TGF beta na proliferaci maligních lymfocytů. MUDr. Rashed Djaborkhel získal nejvyšší ocenění na konferenci.

17 VĚDA A VÝZKUM PROFESORSKÁ A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ - AKREDITACE PRO OBORY PROFESORSKÁ ŘÍZENÍ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ UDĚLENÉ MEDAILE V ROCE 1999, ZÍSKANÁ OCENĚNÍ V ROCE 1999 VÝZKUM A VÝVOJ NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ PROBÍHAJÍCÍ VÝZKUMNÉ GRANTY

18 PROFESORSKÁ A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ AKREDITACE PRO OBORY Akreditace pro habilitační řízení byla udělena pro obory: Do Do anatomie lékařská biologie lékařská farmakologie vnitřní nemoci dermatovenerologie gynekologie a porodnictví histologie a embryologie hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie chirurgické obory lékařská fyziologie lékařská mikrobiologie pediatrie psychiatrie Akreditace pro jmenování profesorem byla udělena pro obory: Do Do Do anatomie lékařská biologie lékařská farmakologie vnitřní nemoci dermatovenerologie histologie a embryologie hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie lékařská fyziologie lékařská mikrobiologie pediatrie popáleninová medicína a plastická chirurgie psychiatrie oční lékařství PROFESORSKÁ ŘÍZENÍ Doc. PhDr. Jiří KOŽENÝ, CSc. vedoucí Laboratoře psychometrických studií PCP 3. LF UK obor: lékařská psychologie přednáška: Disposiční proměnné jako prediktory terapeutické odpovědi na antidepresiva usnesení VR: VR doporučuje, hlasování: 17 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 1 neplatný hlas. pozn.: návrh nebyl zatím schválen kolegiem rektora UK HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ PhDr. Andrej STANČÁK, CSc. odborný asistent Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK obor: normální fyziologie habilitační práce: Změny korové oscilační aktivity při volním pohybu přednáška: Elektroencefalografické změny při volním pohybu usnesení VR dne : návrh jednomyslně schválen (17 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 neplatných hlasů). MUDr. Alexander Martin ČELKO, CSc. odborný asistent odd. epidemiologie Centra preventivního lékařství 3. LF UK obor: epidemiologie habilitační práce: Epidemiologická analýza úmrtnosti na nejčastější zhoubné novotvary v České republice přednáška: Příčina smrti zhoubný nádor. Proč? usnesení VR dne : návrh schválen (13 kladných hlasů, 1 záporný hlas, 1 neplatný hlas). pozn.: návrh nebyl zatím schválen kolegiem rektora UK MUDr. Petr ZATLOUKAL, CSc. zastupující přednosta Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK obor: vnitřní nemoci habilitační práce: Význam bronchoalveolární laváže přednáška: Postižení plic u progresivní systémové sklerózy usnesení VR dne : návrh schválen (14 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 1 neplatný hlas). UDĚLENÉ MEDAILE V ROCE 1999, ZÍSKANÁ OCENĚNÍ V ROCE 1999 Dr. Wolfgang Rutz vedoucí programu duševního zdraví WHO - předána MUDr. Alena Doubková odb. asistentka Ústavu anatomie 3.LF UK - předána Prof. Günter Blobel Laboratory of Cell Biology, The Rockefeller University Hovard Hugher Medical Institute, New York - předána Prof. Ueli Aebi M.E.Müller - Institute for Structural Biology, Biozentrum, University of Basel, Switzerland - předána Prof. Ronaldo Laskey Wellcome/CRC Institute, Tennis Coutr Road, University of Cambridge - předána Prof. Marco Ptashne Reed Colege, Portland, Oregon, Harvard University of Cambridge - předána Prof. Gedeoni Dreyfuss University of Pensylvania School of Medicine - předána Dr. Susannae Gasser-Wilson Swiss Institute for Experimental Cancer Research, Lausanne, Schwitzerland - předána Prof. William Charles Earnshaw University of Edinburgh, Scotland - předána Prof. Hugh Freeman Consultant to the WHO - předána NÁRODNÍ PSYCHIATRICKÁ CENA PROFESORA VLADIMÍRA VONDRÁČKA ZA ROK 1999 Doc. PhDr. Jiří Kožený, CSc. PCP - odd. lékařské psychologie 3.LF UK za nejlepší práci na téma Problematika alkoholových a drogových závislostí v kategorii věda a výzkum udělena CENA ČESKÉ NEUROPSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 1999

19 MUDr. Jiří Horáček Psychiatrické centrum Praha 3.LF UK, za práci: Horáček, J., Kuzmiaková, M., Höschl, C., Anděl, M., Bahbouh, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in health volunteers předána CENA ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Roman Zachoval Klinika urologie 3. LF UK za nejlepší přednášku výroční konference ČUS, Plzeň, : P. Palascak, M. Bouchareb, M. Urban, R. Zachoval - Treatment of ureteroenteric anastomotic structures with permanent ureteral wallstents after Camey and Wallace urinary diversion. Long-term follow-up VÝZKUM A VÝVOJ NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ Výzkumné záměry Výzkum a vývoj na 3. lékařské fakultě je určen především 5 výzkumnými záměry fakulty zaměřenými: - na prevenci, diagnostiku a terapii iniciálních stadií metabolických, endokrinních a enviromentálních poškození organizmu, - na prevenci, diagnózu a terapii iniciálních stadií toxických a infekčních poškození parenchymatózních orgánů, - na prevenci nehodovosti a časnou diagnostiku a terapii úrazů, - na invazivní terapii časných stadií kardiálních a cerebrovaskulárních onemocnění v prevenci pozdních orgánových poškození Jejich řešení bylo zahájeno v r Součástí 3 výzkumných záměrů je projekt Posílení výzkumu na vysokých školách VS Laboratoř genové exprese Na výzkumném záměru 1. LF Cíle medicíny J13/98: spolupracuje pracovník 3. lékařské fakulty (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc., psycholog). Grantová agentura UK: Na fakultě bylo v r řešeno celkem 18 projektů GAUK, z toho u 14 projektů byla 3. lékařská fakulta nositelem grantu a na 3 projektech spolupracovala. 4 projekty, jejichž řešení bylo zahájeno v r. 1997, byly v r ukončeny. Pokračovalo řešení 6 projektů z r a 4 projekty byly v r nově přijaty. Pracovníci fakulty spolupracovali na 2 projektech jiných pracovišť, a to: 1 projekt s 1. LF UK a 1 projekt s FTVS. Zapojení do tuzemských programů a projektů: Fakulta je zapojena do následujících tuzemských programů a projektů, kde pracovníci řeší nebo spolupracují celkem na 70 tuzemských projektů (mimo výzkumné záměry) - Grantová agentura UK 18 - Projekty RUK (SVI) 5 - Fond rozvoje vysokých škol 4 - Prezentace MŠMT 1 - Posílení výzkumu na vysokých školách MŠMT 1 - Porozumění MŠMT - Česká společnost na ochranu dětí (Růžová linka) 2 - Grantová agentura ČR 11 - Interní grantová agentura MZ ČR 21 - Projekty podpory zdraví MZČR (Národní program zdraví) 4 - Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením MZČR 1 - Projekt MŽP 1 - Projekt MO 1 Z toho jsou některé projekty mající charakter badatelského výzkumu (GAČR), aplikovaného výzkumu (IGA), jiné jsou projekty rozvojové (FRVŠ) a další mají dlouhodobě vytvářet podmínky pro zlepšení zdraví občanů ČR. Jsou uvedeny i projekty, které byly přijaty na výzvu RUK pro Středisko vědeckých informací. Projekt MO Genotoxicita je řešen ve spolupráci Centra biomedicínských oborů, odd. obecné biologie a genetiky a katedry toxikologie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Projekt MŽP je pokračováním spolupráce, která se zabývá znečištěním životního prostředí na území Teplic, hlavním řešitelským pracovištěm je ÚEM AV ČR. Pracovníci fakulty se rovněž účastní jako hlavní řešitelé projektů jiných organizací (nositelů grantů - FNKV, SZÚ). Jde celkem o 20 projektů (1 GAČR, 2 NPZ, 17 IGA). Spolupráce s AV ČR: Fakulta je spoluřešitelským pracovištěm projektů Grantové agentury ČR 4 projektů, kde hlavním pracovištěm jsou ústavy AV ČR, a to: - Ústav makromolekulární chemie AV ČR (Ing. Vacík), Klinika popáleninové medicíny 3. LF, - Mikrobiologický ústav AV ČR (MUDr. Fišerová,) Ústav farmakologie 3.LF, - Fyziologický ústav AV ČR (MUDr. Zemanová) Centrum biomedicínských oborů, odd. histologie a embryologie 3. LF - Ústav informatiky (RNDr. Andrej) Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF. S Ústavem experimentální medicíny AV ČR (Dr. Vodička) spolupracuje Centrum biomedicínských oborů, odd. obecné biologie a genetiky na projektu COPERNICUS. S tímto ústavem (prof. Syka) řeší jak výše uvedeno projekt o vlivu znečištění na životní prostředí (Teplice) s grantem MŽP Centrum biomedicínských oborů, odd. histologie a embryologie. Zapojení do zahraničních projektů: a) Programy EU: (V r byly řešeny 3 projekty ze 4. rámcového programu EU:) - APHEA (zdravotní důsledky znečištění prostředí) a EHSI-IT (lékařská informatika) - Centrum preventivního lékařství, odd. epidemiologie - EUREKA - Ústav anatomie zaměřený na vytvoření biomechanického modelu lidského těla pro počítačové simulace nárazových zkoušek vozidel (a bylo zahájeno řešení na 1 projektu v 5. rámcovém programu EU :) - FATLIN - Centrum preventivního lékařství, odd. tělovýchovného lékařství, jde o sledování množství tuku v potravě, vliv na tělesnou váhu a důsledky obezity na kardiovaskulární choroby. Na 2 projektech COPERNICUS spolupracovala 2 pracoviště fakulty, a to s ÚEM AV ČR v oblasti obecné biologie a Státním zdravotním ústavem a Klinikou nemocí z povolání.

20 Centrum preventivního lékařství, odd. zdraví dětí a mládeže spolupracuje na projektu IBFAN s Nizozemím. Zabývá se otázkami podpory kojení. Ústav farmakologie zahájil spolupráci na projektu FIRCA s Department of Health and Human Services v USA, který je zaměřen na studium závislosti na alkoholu metodou mikrodialýzy. Klinika dětí a dorostu se účastnila programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University. Studies). Ústředí je ve Vídni a jde o výměnný program pro studenty VŠ. Spolupráce s dalšími osobami: Ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a 1. LF a 3. LF - Klinika popáleninové medicíny a na základě Dohody o spolupodílnictví byla podána přihláška vynálezu. PROBÍHAJÍCÍ VÝZKUMNÉ GRANTY Členění: I LF je odpovědnou řešitelskou organizací II. - Pracovníci 3. LF UK jsou odpovědnými řešiteli projektů jiných organizací III. - Pracovníci 3. LF UK jsou spoluřešiteli projektů jiných organizací v ČR IV. - Pracovníci 3. LF UK se účastní na řešení zahraničních projektů I. 3. LF UK je odpovědnou řešitelskou organizací - nositelem grantu Grantová agentura České republiky - GAČR GAČR 309/98/1065 GAČR 305/98/1064 GAČR 305/99/1481 GAČR 406/99/1486 GAČR POST-DOC 304/98/P296 Událostně vázané změny sensomotorických EEG rytmů při volním pohybu a somatosensorickém dráždění Endokrinní a imunitní interakce u adjuvantní artritidy u normálních a geneticky hypertenzivních krys-potkanů Úloha GABAergního systému v anxiolytických a protikřečových účincích benzodiazepinů Etické aspekty reformních snah ve zdravotnictví vyspělých zemí na konci 20. století Buněčný cyklus jako marker projevů embryotoxicity na individuální a populační úrovni Doc. PhDr. Stančák, CSc. Ú. norm., pat. a klin. fyziologie Prof. Rokyta, DrSc. Ú. norm., pat. a klin. fyziologie Prof. Kršiak, DrSc. Ú. farmakologie Doc. Šimek, CSc. Ú. lékařské etiky MUDr. Heringová, Garant: Prof. Jelínek, CBO, odd. histol. a embryologie Interní grantová agentura MZ ČR - IGA IGA /95 Lymeská borrelióza a schizofrenní onemocnění Doc. Janovská, CSc., CPL, odd.epidemiologie, Prof. Libiger, CSc. IGA /96 Vysoké endogenní zásoby železa jako jeden z hlavních důvodů vysoké kardiovaskulární morbidity a mortality v ČR MUDr. Kraml II. interní klinika IGA /97 Biologické účinky vybraných mykotoxinů a jejich kombinací Doc. Bárta, CSc. CBO, odd. obecné biol.a genetiky IGA /97 Nový způsob kultivace a přenosu keratinocytů na polymerním nosiči pro léčbu rozsáhle popálených RNDr. Dvořánková, klinika popáleninové medicíny IGA /97 Operační řešení tříštivých zlomenin proximálního konce humeru-optimalizace terapeutické koncepce MUDr. Frič, CSc. Ortopedicko-traumat. klinika IGA /97 Stanovení virů hepatitidy G molekulárně biologickými technikami RNDr. Žďárský, CSc. CBO, odd. buněčné a mol.biologie IGA /97 Sledování expozice některým karcinogenním a mutagenním látkám v životním prostředí Doc. Samcová, CSc., CBO-odd. lék. chemie a biochemie buňky IGA /98 Úloha a mechanismus účinku volných radikálů v patogenezi a terapii bolesti Prof. Rokyta, DrSc. Ú. norm., pat. a klin. fyziologie IGA /98 Využití analýzy popálenin dětského věku k návrhu preventivních strategií MUDr. Čelko, CSc. CPL, odd. epidemiologie IGA /98 Orgánové poškození oxidativním stresem při hypoglykemii MUDr. Patočková, IGA /98 IGA /98 navozené antidiabetiky a jeho experimentální terapie Metabolismus tukové tkáně hodnocený metodami molekulární biologie u obesních z oblastí lišících se rizikem kardiovaskulárních chorob Klinické přístupy v rekonstrukci pažní pleteně a experimentální použití neurotrofických faktorů při rekonstrukci po avulzi míšních kořenů u potkana Ú. farmakologie MUDr. Štich, CPL, odd. tělovýchovného lékařství Doc. Haninec, CSc. Chirurgická klinika

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Přehled projektů IP14_39 PO2 Rozvoj vzdělávací činnosti na ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc. IP14_40 PO3 Internacionalizace Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

STAV BIOTECHNOLOGIÍ V ČR NÁRODNÍ PRIORITY VaVaI ČR 2030. Libor Grubhoffer

STAV BIOTECHNOLOGIÍ V ČR NÁRODNÍ PRIORITY VaVaI ČR 2030. Libor Grubhoffer STAV BIOTECHNOLOGIÍ V ČR NÁRODNÍ PRIORITY VaVaI ČR 2030 Libor Grubhoffer České Budějovice, 17. 10. 2013 STAV BIOTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozvoj biotechnologií Rozvoj biotechnologií doprovázejí v České

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více