VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK"

Transkript

1 PROŢIL JSEM ZVLÁŠTNÍ STOLETÍ VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK

2 Oční lékař prof.mudr.jan Vanýsek ( ) vedl celkem 24 let oční kliniky v Hradci Králové a v Brně. Zaváděl v Československu keratoplastiky, elektroretinografii (měření elektrických proudŧ v oku), oční ultrazvukovou diagnostiku a implantaci umělých čoček. V šedesátých létech se stal členem řídících výborŧ světových a evropských vědeckých lékařských organizací. Zúčastnil se oftalmologických kongresŧ v Evropě, USA i v Asii. Deset let byl předsedou Purkyňovy lékařské společnosti, která sdruţovala všechny československé vědecké lékařské společnosti. 1

3 DVA TISÍCE SLOV Purkyňova lékařská společnost na jaře 1968 hodnotila, co bylo za rok uděláno. Zmínil jsem se o velkém úspěchu nefrologického kongresu, který připravil profesor Brod. Kongres byl navštíven lékaři ze všech světadílů. Jako předseda společnosti jsem za to Brodovi poděkoval. O přestávce jsme zašli do kavárny na náměstí, které se tehdy jmenovalo Kubánské. Pila se černá káva ve stoje a při této příležitosti mně profesor Brod poděkoval za hodnocení kongresu. Prý si myslel, že mu nejsem přátelsky nakloněn. Já jsem ho do té doby neznal. Pak se zeptal, zda bych byl ochoten se podepsat pod manifest vědců, který hlásá demokracii a lidské svobody. Tyto ideály tehdy proklamovalo vedení komunistické strany a celý národ jí za to tleskal. Řekl jsem, že když budu s textem souhlasit, jsem ochoten se podepsat. Po celý rok 1968 za mnou stále někdo chodil a vyptával se, co si myslím o tom či onom. Předchozích dvacet let se o to nikdo nezajímal. Stal jsem se vděčným objektem pro novináře a redaktory z rozhlasu a televize. Často za mnou přicházela zejména paní redaktorka Tučková z brněnského rozhlasu a soustavně mě vyslýchala. Díky jejímu vysílání jsem se stal v Brně dosti známý. Studenti pořádali nejrůznější akce a chtěli si mě brát jako záštitu. Podobnými rozhovory jsem už trávil nejméně hodinu denně. Když jsem manifest Dva tisíce slov viděl poprvé, tak ještě neměl název. Divil jsem se, že jsem pod ním podepsaný, protože jsem autorům napsal, že s některými pasážemi nesouhlasím. Po přečtení jsem text rozebral a opravil nevhodné pasáže. Odmítl jsem například zmínku o tom, že je třeba se zbraní v ruce vytáhnout proti těm, kdo nás utlačují. Nedovedl jsem si představit některé své universitní kolegy profesory - třeba Polčáka nebo Krůtu - jak se zbraní v ruce táhnou na politické nepřátele. Dále se tam psalo, že nemáme mluvit s lidmi, kteří znásilňují lidské svobody. Tak přesný návod byl zbytečný. Nikdo mě nemohl donutit, abych jednal, s kým nechci. Nebylo mi jasné, kdo svobody znásilňuje a kdo ne. "Doporučuji stmelit celý elaborát jako prohlášení do několika hlavních myšlenek. Zatím to působí dojmem bojovného novinářského článku a ne podnětu vědců. Je tam velmi málo toho, co zajímá vědce," napsal jsem na závěr. Podivný byl i způsob, jak mi byl článek doručen. Přinesla ho v osm ráno sekretářka z Fyziologického ústavu a řekla Zdence Walletzké, že to mám hned podepsat, aby to zase mohla odnést profesoru Krůtovi. Já jsem v té chvíli operoval. Zdenka Walletzká mi text přinesla na sál. 2

4 Přečtěte si to a když bude potřeba, tak to podepište, řekl jsem jí během operace. Zdenka mě uměla podepisovat tak dobře, že jsem nepoznal, kdo z nás dvou to podepsal. Za chvíli přišla znovu a řekla: Je to docela zajímavý počtení, já bych to podepsala. Ale za vás to, pane profesore, nepodepíšu. Já myslím, že bude dobrý, když si to přečtete. Po operacích jsem si text v klidu přečetl. Ve dvou odstavcích mi připadal nadnesený. Ihned jsem napsal dopis do Literárních Listů, že svůj podpis podmiňuji vypuštěním těchto dvou odstavců. Pak jsem jednou v televizních zprávách slyšel, že poslanec generál Kodaj protestoval proti kontrarevolučnímu manifestu Dva tisíce slov, který vyšel v týdeníku Literární Listy. Poslanci v parlamentu se prý pohádali, je-li to kontrarevoluce nebo není. Druhý den ráno jsem pln zvědavosti šel vybrat poštovní schránku, kde měly být Literární Listy. V našem domě bylo plno kanceláří a někteří z úředníků neměli v pracovní době co dělat. Vytahovali si noviny a časopisy ze schránek, aby měli v práci co číst. Musel jsem pak chodit pro noviny do trafiky. Ale v trafice byly Literárky už vyprodány. Šel jsem tedy k pouličnímu stánku i tam byly vyprodány. Na Kobližné ulic jsem potkal primátora města Brna Josefa Kaláška. Sháněl Literární Listy. Člověče, v Literárkách vyšel nějakej kontrarevoluční manifest a já to nemůžu sehnat. Tak půjdeme spolu, Karle, třeba s tebou budu mít větší štěstí." V trafice na Kobližné sáhla naše známá pod pult a prodala nám dvoje Literární Listy. Vyšli jsme s Kaláškem na ulici a četli jsme. Sakra, vždyť to už jsem někde četl. Mně to něco připomíná, řekl jsem a když jsem otočil stránku, spatřil jsem své jméno. Safraporte, já jsem pod tím podepsanej! Mně se zdá, že se řítím do průšvihu, dodal jsem. Kalášek mně uklidňoval, abych to nebral tak vážně, že jsou to jen voloviny. Všichni prý stejně vědí, že to tak je. Za nedlouhou dobu se ukázalo, že jsem měl pravdu já. Během dvou následujících let se zhroutil nejen život můj, ale i život celé mé rodiny. 3

5 PRVNÍ VZPOMÍNKA První vzpomínka z mého ţivota je krásná. Vzpomínám si, ţe jsem stál u vany ze zinkového plechu, do níţ se napouštěla voda z koupelnových kamen. Matka byla v nedbalkách. Přišel otec a projevil k ní něhu, která se mladým manţelkám projevuje. Tato vzpomínka je hřejivá dodnes. Bylo v ní štěstí všech. Byly mi tehdy dva roky. Kdyţ mi byly tři, rodiče se rozvedli. Druhá vzpomínka na dětství je opět z koupelny. Otec mi řekl, ţe matka odešla. Moje opatrovnice Julie mi řekla, ţe matka umřela. Kdyţ se otec seznámil a oţenil s matkou, bylo mu uţ pětatřicet, zatímco matce teprve devatenáct. Otec ţil krásným ţivotem primáře zemské nemocnice. Večer vyrazil na večeři, za šesták byl zajíc na smetaně s pivem. Po večeři vypil tři, čtyři pŧllitry piva. Medici mi jednou vykládali historku, ţe mŧj otec se prý jednou v Hanákskeleru na Zelném trhu chlubil, ţe nikdo v lokálu nevypil tolik piv jako on. Ale ano, odvětil mu kdosi, váš syn, který sedí tady za sloupem. Nebyla to pravda, otec by tam nikdy nešel a já pivo nepil. Matka si myslila, ţe bude mít primáře, ţe se do něj zavěsí a bude s ním chodit do divadla, na koncerty a do společnosti. Byla z nóbl rodiny. Kdyţ mŧj otec slyšel o nóbl rodině, dělalo se mu mdlo. To byla asi příčina, proč ji zanedbával. Někde mám uloţený jejich rozvodový spis, ale nikdy jsem ho nečetl. Nechci to vědět. Při letmém nahlédnutí jsem se zasmál svědectví o tom, jak otec vstoupil do místnosti s tvrdým kloboukem na hlavě, v ruce třímaje hŧl. Touto holí chtěl přetáhnout mou matku a rentgenologa MUDr. Nováka, který s ní počestně večeřel. Jako svědka si matka vzala kuchařku. U soudu to uváděla jako poníţení - aby bylo vidět, jaký je otec křupan. Byl v klobouku a ještě mával holí...! Jednou jsem na Františkově něco udělal nějakému pánovi, který mě za to přetáhnul vycházkovou hŧlčičkou. Otec k němu přistoupil, vytrhl mu hŧlku z ruky, mlčky ji zlomil o koleno a pak mu ji hodil pod nohy. Otec byl synem rolníka a matka dcerou brněnské městské honorace. Její rod pocházel z Nesovic, kde byl mŧj dědeček tesařem. Později stavěl v Brně domy, aţ jich měl nakonec dvanáct. Kaţdé dítě dostalo tři činţáky. Ve stáří byl nevrlý, protoţe ho všecko bolelo. Matka jednou řekla mé ţeně, ţe 4

6 s ním byla taková otrava, ţe se raději vdala. Těsně před svatbou ukončila dívčí školu Vesna na Augustýnské ulici. Otec připsal svŧj manţelský nezdar na vrub matčiny rodiny a brněnské městské burţoasie. Vţdy dával najevo, ţe jako první český primář v Brně, Thomayerŧv ţák a úspěšný člověk zŧstává venkovským synkem. Přes den byl v nemocnici, večery trávil ve čtenářském spolku a v neděli vyrazil s Nohou. Matka si zřejmě myslela, ţe manţel by jí měl dělat kušéra ţe by měl sedět u loţe své ţeny a vyčkávat. Neshodli se a matka jednoho dne odešla. Otec prosadil, ţe jsem byl proti tehdejším zvyklostem přisouzen jemu. Matka souhlasila. Později toho litovala a opět se s otcem soudila. Tvrdila, ţe byla při svém souhlasu postiţena střídavým zmatením smyslŧ. Soud to přes řadu kladných psychiatrických posudkŧ neuznal. To vše jsem tehdy nevěděl, protoţe mi byly tři roky. Kdyţ jsem později s Julií chodíval do Luţánek na procházku, často jsme potkávali jednu paní, která pořád říkala: To je hezký chlapeček! a hladila mě. Časem mi došlo, ţe to byla moje matka. Faktem je, ţe se provdala za MUDr.Nováka. Pak se s ním opět rozvedla a vzala si advokáta JUDr. Františka Pauka, se kterým spokojeně proţila zbytek ţivota. Děti uţ neměli. Pauk se rozvedl s Miladou Stránskou z rodu politikŧ a majitelŧ Lidových novin. Kdyţ mi bylo šest, oznámil mi otec, ţe budu jednou týdně navštěvovat matku. Vše mi vysvětloval velice taktně, takţe jsem nic nepochopil. O matce nikdy neřekl špatné slovo, přestoţe v něm nezdařené manţelství zanechalo na celý ţivot ostny ukřivdění. Matka vedla poněkud zvláštní zpŧsob ţivota. Jednou odjela do Prahy a přivezla si kánoi. To bylo v roce 1925 dost neobvyklé, kánoe byla tehdy známa jen z indiánských povídek. V Praze existovala jen jediná firma, která kánoe dodávala. V této první keňu v Brně jezdila mezi Jundrovem a Pisárkami. Sama si šila většinu šatŧ, sama vedla domácnost a výborně vařila. K tomu všemu byla vychována ve Vesně. Obstojně řídila auto a ráda jezdila do ciziny. Byla zručná. Šila si rukavice, klobouky, zahradničila. Kdyţ jsem si dělal skautské potřeby nebo čalounění na Harleye, pomáhala mi. Kdyţ se měl narodil mŧj první syn Jenda, moje ţena se k ní kaţdý den dopoledne chodila učit vařit. Později jsem začal chodit k matce na nedělní obědy. Matčin manţel JUDr. Pauk měl vţdycky strach, 5

7 abychom všechno snědli a on to nemusel jíst dva dny. Odpoledne se šlo do veslařského klubu v Jundrově. Chodili tam lepší lidé. Pŧjčil jsem si buď matčinu keňu (kanoi), anebo jsem si mohl vzít cokoliv z jejich parku: jolu, maňase, skif anebo skul. Jezdilo se od jezu v Pisárkách aţ ke Komínu. OTEC Otec měl zvláštní zálibu ve výškách. Nedovedl pochopit lidi, kteří jezdí k moři. Podle něj byla všechna moře stejná. Nebe, slunce, případně mraky a písek. Hory se mu zdály pokaţdé jiné a pobyt v nich byl pro něj odpočinkem. Dle rodinné ságy tuto náklonnost získal uţ v dětství ve Velkém Týnci u Olomouce, kde se narodil. Babička Anna Vanýsková najala čtrnáctiletou dívku, aby malého Rudolfka opatrovala. Dívka ho nosila s oblibou v nŧši. Jednoho dne ji přistihli, jak s nŧší vylezla na topol. Větve topolu se snadno lámou a není se čeho pořádně chytit. Lidé na ni křičeli, ale ona se nemohla dostat dolŧ. Nakonec ji i s dědečkem sundali hasiči. Od té doby měl prý mŧj otec zálibu ve výškách. Jméno Rudolf se mu nelíbilo - neboť to bylo jméno u nás neoblíbeného rakouského Kronenprinze. Vysvědčení měl vţdy dobré, byl primusem. Měl talent pro matematické a přírodní vědy. Rád jsem se díval na jeho kresby, malby a hlavy jeho soch. Měl velké výtvarné nadání. Jeho učitel přemluvil mého dědečka, ţe by bylo škoda nepřihlásit Rudolfka na gymnázium v Olomouci. Z Velkého Týnce to nebylo daleko. Do Grygova chodil pěšky, pak pokračoval vlakem. Po maturitě studoval medicínu v Praze. Tam byl upoután postavou profesora vnitřního lékařství Josefa Thomayera. Thomayer měl slavné asistenty, z nichţ vyrostly velké osobnosti českého lékařství. Byli to vesměs lidé s hlubokým vztahem k Praze, která se dodnes řídí starým latinským příslovím Extra Praga non est vita (Mimo Prahu není ţivota). Otec byl aţ kdesi od moravských hranic - z bílých míst na mapě. Přestoţe si ho Thomayer také oblíbil, jako český vlastenec ho poslal v roce 1906 do Brna, kde se uvolnilo místo primáře vnitřního oddělení v Brně. Česká menšina poţadovala na toto místo Čecha. V Brně byla tehdy řada výborných německých lékařŧ. Jedním z nich byl slavný patolog Sternberg - objevitel lymfogranulomu. Obsazení takového místa Čechem bylo i věcí politickou, prosadit otce do této funkce mohli jedině politici. Nejvíce pomohl 6

8 poslanec Ţáček, který ţil s rodinou na Lipové ulici. Jeho syn byl za první republiky naším velvyslancem v Caracasu. Velmi mě přemlouval, abych odešel do Venezuely. Otec byl hrdý, ţe je Čechem. Nenáviděl německý útlak, i kdyţ byl jinak dosti tolerantní. Buršáctví ho popuzovalo. Jedl raději horší housky od českého pekaře, neţ lepší od německého. Jako syn rolníka byl názorově socialistou a dokazoval to celým svým ţivotem. Za svého pobytu v Praze napsal svou nejvýznamnější práci o změnách srdeční činnosti při rŧzných polohách. Thomayer řekl otci, ţe by v Brně neměl zanechat vědecké činnosti a měl by usilovat o docenturu. Byl přesvědčen, ţe v Brně bude zaloţena druhá česká univerzita včetně lékařské fakulty. Uloţil otci, aby o to usiloval. Ale primář z Brna se tehdy nemohl habilitovat v Praze, tam měli přednost místní lékaři. Proto začal přednášet na České vysoké škole technické pracovní lékařství. Na technice předloţil také svou habilitační práci a stal se docentem. Na této škole měl řadu přátel. Zaloţil také Spolek českých lékařŧ v Brně. Čeští profesoři se tehdy setkávali v turistickém spolku Noha, který pořádal kaţdou neděli rŧzné pochody a vycházky. Většinou se chodilo pěšky do Ochozu k Votrubŧm. Vedlo tam 32 rŧzných tras o délce kilometrŧ. Z Brna, Bílovic, Babic, Adamova, Blanska, Rousínova, Pozořic a Líšně. Říkalo se, ţe se jde do Upcŧ. Na výlety s Nohou chodívali profesoři, advokáti, lékárníci, bankovní ředitelé a rŧzní finanční odborníci. Chodil s nimi i básník Petr Bezruč. Noha se rozpadla teprve po druhé světové válce. Někteří zemřeli a jiní udělali politické kotrmelce. Například z legionáře Trávníčka se přes noc stal komunista. V padesátých letech chodil otec do Ochozu uţ jen sám. V dobách mého dětství chodil otec skoro denně do českého Čtenářského spolku, který byl centrem českého dění. Politické spolky nebyly za Rakouska povolovány a tak se vše národní odehrávalo ve Čtenářském spolku, který měl své prostory v zadní části Besedního domu. MOJE VÝCHOVA Otec mě vychovával spartánsky. Měl rád prostá jídla, brzy vstával, cítil se dobře v přírodě a neměl rád módní výstřelky. Často mi říkával: Budeš mít jen to, co budeš umět. Ţádné jmění tě neuţiví. 7

9 Mými přáteli v dětství byli nejen děti vzdělaných lidí, ale z větší části i děti z vrstev sociálně slabších. Otec nechtěl, aby ze mě vyrostlo městské dítě dobře situovaného otce. Všechny své zásady mi denně vštěpoval. Odpoledne se mnou chodíval na procházky. Nejprve jsme zašli do nemocnice, kam chodil i odpoledne. Čekával jsem v jeho pokoji, kde se o mě starala sestra Dušková. Pak jsme chodili po brněnském okolí. Horší to bylo v neděli. Otec chodíval na pěší túry s Nohou, zatímco já jsem chodíval s Julií na menší vycházky. Někdy jsme však s otcem šli na procházku i v neděli po obědě. Většinou to bylo s rodinou finančního rady Janíka, který měl dva syny: Poldu a Zdeňka. Nejhezčím členem rodiny byla paní Janíková. Otec se rád bavíval s paní Janíkovou, zatímco pan Janík si hrál s námi. Šli jsme do Pisárek a pak divokým kaňonem Libušina údolí. Nahoře na kraji lesa byla hospoda, kde jsme dostali limonádu. Jindy jsme jezdívali tramvají Líšeňkou po samostatné trati, která začínala u mostu na Olomoucké. Jednou si otec vzal na cestu do Líšně nový fotoaparát. Nabídnul jsem se, ţe mu ho ponesu, ale on mi ho nechtěl pŧjčit. Nakonec ale svolil a já jsem fotoaparát zapomněl v tramvaji. Přišli jsme na to hned na konečné v Líšni. Kdyţ jsme se za minutu do tramvaje vrátili, byl uţ fotoaparát pryč. Otec mi pak celý ţivot říkal, ţe stále něco ztrácím. Od deseti let jsem směl jezdit na kole. Mohl jsem také jet sám vlakem aţ do Týnce. Matka se děsila a Julie tím byla uraţena ještě víc neţ mými samostatnými vycházkami po Brně. Ale otec ve mně vedle samostatnosti pěstoval i obezřetnost. Měl odpor ke všemu, co střílelo, ať to byl prak, luk či všelijaké pistolky. Kamením jsem směl házet jen do vody. Nesměl jsem naskočit či seskočit z jedoucí tramvaje. Mezi spoluţáky jsem byl většinou povaţován buď za zbabělce anebo za přechytralého. Chodil jsem do Sokola, ale cvičení jsem si neoblíbil. Prostná jsem nenáviděl a na nářadích jsem byl nešikovný. Měl jsem slabé ruce a byl jsem příliš dlouhý, vţdy největší z oddílu. Nešikovnost a nedostatečná síla mě provázely i později. Na gymnáziu mi říkal profesor tělocviku Martin Šmiřák ze Slezska: Chlapečku, slez z těch bradel, jinak zanikne myšlenka Tyrše a Fügnera. Skačeš přes toho koňa jak neoblizane telatko. 8

10 Podivejte se - tak se na kruzich hompe mořska panna. VELKÝ TÝNEC Jako malé dítě jsem tam trávil prázdniny od června do konce srpna ve Vsisku a v Týnci. Doprovázela mě moje opatrovnice Julie. V Týnci jsme měli grunt a pozemky, které otec pronajímal. Za války byla vyhlášena charitativní akce pro české děti z měst, strádající za hladem. Brali si je k sobě sedláci a strýc se přihlásil, ţe si také nějaké vezme. Hlavně prý proto, abych měl společnost. S bryčkou, které se říkalo tramvaj, zajel do Olomouce na nádraţí. Přijel tam vagón dětí, které si sedláci rozebrali. Teta nechtěla holky, protoţe měla strach, ţe by mě svedly. Vybrali jsme si tedy Jana a Karla Kyndlovy. Jan byl trochu rapl, ale jinak to byl hodný kluk. Kyndlovi nezŧstali v Týnci dva měsíce, jak bylo ujednáno, ale deset let. Vychodili měšťanskou školu v Olomouci a strýc je dal oba vyučit číšníkem. Snad proto, ţe jeho sestra byla majitelkou hotelu Paříţ v Praze. Jeden z Kyndlŧ se stal papeţským komořím, druhý si koupil statek na Ţatecku a za komunistŧ přišel o všecko. Třetí si koupil hotel Imperial na Poříčí a přišel o něj také. S Kyndlovými jsem zaţil spoustu legrace. Strýc měl rŧzné nápady. Tenkrát se lidé báli rekvizic. Po vesnici chodili vojáci a prohlíţeli, zda sedláci odevzdali dost obilí. Češi to dělali dost nedbale, sotva pohlédli do stodoly. Dŧstojník pojedl v kuchyni a vojáci dostali výsluţku. Strýc jim řekl: Takhle to, chlapci, nemŧţete dělat! Tady je plevník, tam se pořádně vyválejte, ať vesnice vidí, ţe jste to prolezli pořádně. Vojáci měli smysl pro humor, šli do plevníku a vyváleli se tam. Strýc si z nás rád střílel. Chlapci velcí jak vy u nás ten potok přeskočí. Ale děti z města ne. A my tři hned hup! doprostřed potoka. Julka mě samozřejmě chtěla mít pořád čistého. Strýce to dráţdilo, tak si vymyslel kulišárnu. Namluvil nám, ţe zdi na zahradě padají, protoţe je tam špatná malta, která nedrţí. Zdi však nepadaly, byly jen křivě postavené. Strýc nám nařídil, abychom do malty přidávali hnojŧvku (močŧvku). Do večera jsme smrděli tak, ţe nás nechtěli pustit do stavení. Museli jsme se vykoupat v trokách na dvoře a domŧ nás pustili teprve, aţ jsme vysmrádli. 9

11 Strýc měl rád lovecké psy. První se jmenoval Chvoj a kaţdý další se také jmenoval Chvoj. Jméno se udrţelo po několik generací. S Kyndlovými jsme Chvoje učili lézt po ţebříku nahŧru (na pŧdu). Pes tam vylezl, ale slézt dolŧ uţ neuměl. A my jsme ho nedokázali snést. Byl to pes jak tele. Museli jsme sházet dolŧ hromadu slámy a psa na ni shodit. Chvoj nám byl nesmírně vděčný, ţe jsme si s ním hráli. Do polí směl jen kdyţ na něj dával strýc pozor, aby nelovil zvěř a neplašil koroptve. Naší oblíbenou zábavou bylo plavení koňŧ v plavisku. Za poledne se koně napájeli v potoce, protoţe to bylo jednodušší, neţ za nimi vozit vodu na pole. Jakmile strýcova kobylku Baronka ucítila vodu, lehla si na bok a cákla. To nám ovšem strýc neřekl, posadil nás na ni, my jsme vjeli do vody a Baronka cák sebou do plaviska. Samozřejmě jsme spadli do vody a k jeho velké radosti jsem se vrátili zmáčení. V kvartě - to uţ bylo po válce - jsem se stal členem jízdního Sokola. Ve zvěrolékařské škole jsme se učili jezdit na koni a já se tedy povaţoval za jezdce. Strýc mi tehdy řekl: Ty jezdíš na koni? Toţ - máme koňa. A máme aji sedlo. Ukázalo se, ţe je to anglické sedlo - malé ţokejské. Strýc mi schválně neřekl, ţe kŧň nebyl ještě nikdy sedlán. Podrţeli mi ho, já jsem nasedl a kŧň vyrazil tryskem. Přehnal se přes náves a pádil dál. Pokud cválal, bylo to dobré. Kdyţ jsem se mu znelíbil, stal se neřiditelným a pádil do neznáma. Za humny se vzepřel a pokoušel se mě shodit tak dlouho, aţ se mu to podařilo. Naštěstí jsem se ho drţel kolem krku, takţe se mi podařilo svézt se bez pohromy dolŧ. Ale řekl jsem si, ţe na něm musím dojet zpátky. Na nasednutí se pouţívala manýra, ţe se kŧň postavil ke zdi nebo k plotu, aby neuhnul. Zavedl jsem ho k plotu a chtěl na něj vyskočit. Kŧň mi uhnul a shodil asi dvacet metrŧ plotu. Přes všechno úsilí se mi na něj nasednout nepodařilo a musel jsem ho potupně vést za uzdu přes celou vesnici. Ve Vsisku jsem se selského ţivota příliš neúčastnil. Zatímco všichni vstávali, já jsem ještě spal. Na chleba se muselo zadělávat ve tři a v době ţní musela teta nachystat jídlo pro třicet lidí. Pekla vdolky s povidlím z kříţal, pomletých na masovém strojku. Byly velice dobré. Od pěti jiţ vše kypělo prací. Dva pacholci nosili koním vodu a krmení. Dvě děvečky dojily krávy. Zpívaly přitom tklivé písně, do rytmu tahání za struky - crk, crk. Od těch dob 10

12 jsem tyto písně neslyšel. Aţ paní Šulcová z Adamova, která k nám teď chodí pomáhat s úklidem, si při práci zpívá písně podobně tklivé. Pak se nasedlo na vŧz a jelo se okopávat, sklízet. Teta navařila hrnec ţitné kávy, kterou za války sama praţila. Máslo jsme měli málokdy, spíš tvaroh a sádlo. Kdyţ sádlo zbylo, tak ho teta prodávala. Na dětském ţebřiňáku jsme vozili na pole vodu a pivo ve dţbánu. Po válce jsem uţ jezdil do Týnce bez Julie. Rád jsem jezdíval na strýcově ďábelském kole značky Steyer-Fofnerrad. Mělo úţasně vysoký rám, takţe jsme jezdili pod rámem. O kolo jsme se prali, jezdit chtěli všichni. ŠKOLA Za války jsme se nakazili hysterií naší kuchařky a zaměstnancŧ nemocnice, kteří stále probírali, zda bude otec odveden, nebo prohlášen za nepostradatelného. Ţil jsem s ním sám a neuměl jsem si představit, co bych dělal, kdyby odjel. Ferdinandovou ulicí čas od času pochodovali vojáci v modrých polních uniformách s květinami v hlavních pušek. Jezdily tam i nákladní automobily s ocelovými koly namísto pneumatik. Divil jsem se, ţe přitom Brno nespadlo. Nakonec otci pomohl německý patolog Sternberg, který prohlásil, ţe takový internista je potřebnější v Brně neţ v prvním týlu. Otec totiţ také vedl vojenské infekční oddělení, kde byly rŧzné cholery a další nakaţlivé nemoci, které byly tenkrát ještě rozšířeny. Psal se rok 1916, bylo mi šest a měl jsem začít chodit do školy. Jelikoţ jsme bydleli na Ferdinandsgasse (později Masarykova, za Němcŧ Vítězství, po válce Masarykova, za komunistŧ Vítězství, dnes opět Masarykova), do školy jsem měl chodit na Křenovou. O této škole se říkalo, ţe se tam denně zpívají oslavné ódy na císaře Františka Josefa a ţáci se musí stále modlit. Mŧj otec byl vlastenecky zaměřený a do kolaborantské školy mě nechtěl pustit. Vlastenecké cítění bylo tehdy velmi silné. Naše sluţka musela chodit pro rohlíky kus cesty, protoţe v našem okolí nebylo české pekařství. Kopací míč mi otec nekoupil jen proto, ţe všechny tři sportovní obchody v Brně byly německé. Ve škole jsme vţdy začínali modlitbou. O císaři pánovi jsme se neučili a teprve ze Švejka jsem se dozvěděl o rŧzných historkách z dějin rodu Habsburkŧ. Rakušanství se na mě nepodepsalo, ţádný nepřátelský útlak 11

13 jsem necítil. Německý duch v Brně, to bylo jen několik továrnických rodin, které na sebe vázaly německé dělníky, mistry a obchodníky. K německému ţivlu se hlásili také Ţidé, kteří s němectvím koketovali aţ do příchodu Hitlera. Teprve za republiky jsem se dozvěděl, ţe císař jezdil rád do Bad Ischlu. O Ferdinandovi a korunním princi Rudolfovi nás neučili nic. Jak Masaryk bojoval v Americe za vytvoření československého státu a jak byla Podkarpatská Rus přisouzena Československu - to jsem kupodivu věděl. Český národ ţil dlouho s Františkem Josefem a pak si chtěl udělat nového císaře z Masaryka. V první třídě jsme měli nad katedrou císaře pána a ve třetí jsme ho sundávali. To jsem ještě netušil, ţe takových změn bude víc. Později jsme měli na oční klinice krásný rám, ve kterém byl tatíček Masaryk, později Beneš, pak Hácha, Hitler, Gottwald, Zápotocký, Novotný a v době mého odchodu z kliniky Svoboda. Zřízenec Tomáš Vejhonek dával kaţdý další obraz vţdy na ten předchozí. Obsah rámu byl stále tlustší a tlustší, ale Vejhonek si nedal říci. Říkal, ţe se tímto zpŧsobem obrázky nejlépe archivují. PŘÍJEZD MASARYKA Jednoho dne se všude začaly prodávat československé trikolory a praporky. Byly to ovšem jen tři barevné pásy bez trojúhelníku. Hasiči strhávali německé nápisy. Orlici na Ditrichsteinském paláci otloukali hasiči majzlíky a kladivy. Český národ ţil dlouho s Františkem Josefem a pak si chtěl udělat nového císaře z Masaryka. Byl jsem s otcem na jeho přivítání v Praze. Dívali jsme se z balkonu prof.thomayera, který bydlel na Václavském náměstí. Masaryk měl jet kočárem, kterým jezdil jen císař pán. Nakonec však do tohoto kočáru odmítl nastoupit a odjel obyčejným automobilem. Stáli jsme na balkoně a velmi dlouho čekali. Pak se konečně objevil kočár. Lidé křičeli nadšením, ale v kočáře nikdo nebyl. Teprve za chvíli přijel Masaryk v obyčejném autě. Tento záţitek mám pevně spojený se zpáteční cestou do Brna. Jeli jsme sice rychlíkem, ale vlak pořád někde stál. Lidé byli nadšení, jásali a připíjeli si na kaţdé stanici. Otec popíjel v České Třebové pivo s takovým úspěchem, ţe jsem coby řvoucí dítě odejel rychlíkem do Brna bez něj. Jeho koţich visel v kupé a otec zŧstal jen v saku. Naštěstí se mě ujali hodní lidé, kteří jeli se mnou. Dovedli mě domŧ i s koţichem a buřinkou. 12

14 Otec přijel za pět hodin dalším vlakem. Na tento okamţik nezapomenu - jak osmiletý kluk řvoucí kluk odjíţdí sám do temné noci. Pamatuji si, ţe jako dítěti mi byly ve škole předkládány dojemné historky z rodiny Habsburkŧ. Jeden z členŧ rodu vylezl na skálu a nemohl dolŧ. Prostý horal ho zachránil a kdyţ mu za to dole chtěl dát Habsburk zlatý peníz, horal jej odmítl se slovy: Neudělal jsem to pro vás, ale pro Rakousko. Po roce 1918 začali titíţ lidé vyprávět podobné historky i o Masarykovi. Masaryk se však snaţil podobným věcem vzdorovat. Ţil prostě a nesnášel, aby byl střeţen policisty. Jednou unikl z Lán a jel vlakem do Prahy. Na nádraţí spatřil člověka v buřince, který jej sledoval a vypadal jako policista. Šel k němu a řekl mu, ţe si nepřeje, aby s ním jel do Prahy. Ale kdyţ já musím, úpěl muţ. Nařizuji vám to jako president! řekl mu Masaryk. Muţ v buřince zŧstal na nádraţí. Nebyl to policista, ale místní řezník, který jel do Prahy sjednat nějaký obchod. Masaryk se mu pak zašel omluvit. Takového Masaryka jsme milovali. Ale jeho okolí mu tehdy i později připisovalo mnohé, s čím Masaryk nechtěl mít nic společného. Všude se pořádaly sbírky na novou republiku a peníze se kolkovaly dle měnové reformy ministra Rašína. První československá bankovka byla padesátikoruna. Dostal jsem ji od babičky Kubíčkové. Měl jsem z ní velkou radost, ukazoval jsem ji ve škole, nechtěl jsem ji přeloţit a tak podobně. Bylo po osvobození a kaţdý vymýšlel, co by se mělo začít dělat. V Brně si lidé usmysleli, ţe postaví České národní divadlo. Dnešní Mahenovo divadlo bylo tehdy německé a nazývalo se Stadttheater. Česky se v něm nehrálo, Němci tam český ţivel nechtěli pustit. Češi museli chodit do nehezké boudy na rohu Veveří. Na nové divadlo byla uspořádána sbírka a vybíralo se i ve škole. Předpokládalo se, ţe kaţdý dá korunu. Zřejmě jsem byl plný nadšení, neboť jsem na české divadlo dal svoji krásnou padesátikorunu od tetičky z Týnce. Kdyţ se to otec dozvěděl, tak prohlásil, ţe jsem blbec, který nikdy nic nebude mít, protoţe nedovede s penězi hospodařit, peněz si neváţí a divadlo tam stejně nikdy stát nebude. V tomto směru měl pravdu. Divadlo postaveno nebylo a co se stalo s mou padesátikorunou mi není známo. 13

15 Otec se stal členem přípravného výboru Masarykovy univerzity. Byl jmenován profesorem vnitřního lékařství, neurologie a psychiatrie. Profesorŧ nebylo mnoho. Kvalifikovaných odborníkŧ bylo dost, ale nebylo je kde habilitovat. Praţáci dělali vše jen pro Prahu. Profesor Teyschl byl habilitován mým otcem, protoţe v Praze to odmítli udělat. Byly to obtíţně začátky, ale celkové ovzduší bylo velmi radostné. Lidé byli nadšení, ţe válka skončila. V nemocnici U svaté Anny proţil otec celý svŧj ţivot od roku 1906 aţ do roku 1940, kdy ho Němci vyhodili. Na jeho místo byl jmenován obergruppenführer Marquart, který byl lékařem gestapa. Později byl odsouzen a oběšen. Po válce se otec vrátil na kliniku, ale vedl ji jen rok a pak byl penzionován. Bylo mu 70 let. V letech 1926/27 byl děkanem lékařské fakulty a v roce 1932 byl zvolen rektorem. JAK JSME TEHDY ŢILI Ţivot byl tehdy jednodušší, ţilo se daleko skromněji neţ dnes. Mŧj otec byl univerzitním profesorem a mohl si vydělat i v soukromé praxi a z "třídních" pacientŧ. Náš ţivot byl však spartánský. V kuchyni jsme měli sporák se dvěma troubami a velkou plotnu. Kdyţ se topilo, ohřívala se na plotně i voda do koupelny. Vodu na koupání to však moc nevyhřálo. Velkým pokrokem byl plyn, ale měli jsme jen dvoukolový vařič. Elektrické ţehličky neexistovaly. Dvě kovové ţehličky se ohřívaly nad Bunsenovým kahanem, jedna se nahřívala, druhou se ţehlilo. Otec rád vypil pivo i doma, coţ nám přinášelo značné problémy. Naproti našemu domu byla Hanákova restaurace, kde měli dobré sklepy a chladné pivo. Pŧllitry byly masivní, teplé a pivo se od nich hřálo. Proto se musely doma vypláchnout studenou vodou a u Hanákŧ ještě jednou. Sluţka běţela se dvěma pŧllitry rychle domŧ, ale otec si přesto stále stěţoval, ţe je aţ do smrti odsouzen k pití teplého piva. Elektrické ledničky neexistovaly, byly pouze ledničky, do kterých se kupoval led. Po ulicích jezdili ledaři, zvonili a prodávali led, který roznášely sluţebné v kýblech. Prostor, kde se dalo něco vychladit, byl velmi malý. Ve velké místnosti jsme svítili 40W ţárovkou. Kdyţ se psalo, pouţívaly se stolní lampy. Jinak doma nic elektrického nebylo. Nebylo zvykem, ţe by se bohatě jedlo. Vymýšlení jídel jsem se naučil u Paukŧ, kde se pěstovala experimentální ku- 14

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Souvětí podřadné IV. shrnutí Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují souhrnné vědomosti

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn Základní škola Týnec nad Labem 5. číslo Školtýn 1 Obsah Akademie 3 Škola v přírodě...3 Omalovánky 4 Výlet 9.B 5 Vtipy 6 Hudební kvíz 7 Vodácký výlet 7. třídy 8 2 Akademie Letos se konala jubilejní, jiţ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika 1 2 Taťana Březinová Tanec na paletě Eroika 3 Taťana Březinová, 2007 Eroika, 2007 ISBN 978-80-86337-70-8 4 Taťana Březinová Tanec na paletě 5 6 Poznámka autorky Knihou Tanec na paletě jsem se vyznala ze

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více