ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č. j. SOŠ OOM 480/2010 Název: OCHRANA OSOB A MAJETKU Obor vzdělání: M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST platný od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem Místo poskytovaného vzdělání: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Svornosti 1, Karviná-Darkov 4. května 336, Želechovice nad Dřevnicí

2 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vznik školy Materiálně technické zabezpečení školy Pedagogický sbor Školní projekty, mimoškolní aktivity, soutěže Spolupráce Spolupráce s rodiči Spolupráce s partnerskými institucemi PROFIL ABSOLVENTA Pracovní uplatnění absolventa Očekávané kompetence absolventa Obecné kompetence Odborné kompetence Základní orientace absolventa v oblasti citů, postojů a hodnot Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace CHARAKTERISTIKA ŠVP Organizace výuky Praktická výuka Projektové dny Odborné kurzy Zdravotnický kurz Způsoby hodnocení žáků Způsoby hodnocení teoretického vyučování Způsoby hodnocení praktické výuky Způsob hodnocení klíčových kompetencí Společné zásady hodnocení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Žáci mimořádně nadaní Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Společná část maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky: Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu

3 6 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP ZPŮSOB ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Základní postupy rozvoje klíčových kompetencí ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY NA PODPORU KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Krátkodobé projekty Dlouhodobé projekty APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Anglický jazyk B Ruský jazyk A Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Biologie a ekologie Aplikovaný psychologie Matematika Tělesná výchova Zeměpis Technika administrativy Informační a komunikační technologie Ekonomika Právo Bezpečnostní činnost Kriminologie Kriminalistika Dopravní činnost Speciální tělesná výchova Cvičení z informační a komunikační technologie Cvičení z matematiky Seminář ze společenských věd Konverzace v cizím jazyce OSNOVY POVINNÝCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ Lyžařský kurz

4 11.2 Branný kurz Horolezecký kurz Střelecký kurz

5 1 Základní údaje Školní vzdělávací program: Ochrana osob a majetku Zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro obor M/01 Bezpečnostně právní činnost čtyřleté denní studium Platnost od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem. Název školy: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o. Sídlo školy: Svornosti 1, Karviná-Darkov Místo vzdělávání: Svornosti 1, Karviná-Darkov 4. května 336, Želechovice nad Dřevnicí Rezortní identifikátor: IČO: IZO RED: Zřizovatel: Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy: Ing. Slavka Krystová Florková Bytem: Tř. 17. listopadu 2359/ Karviná-Mizerov Ing. Slavka Krystová Florková Mgr. Ivo Kmětík (Karviná) Mgr. Viktor Brebera (Želechovice nad Dřevnicí) Kontakty: Telefon: Ing. Slavka Krystová Florková Mgr. Ivo Kmětík Sekretariát Karviná , Mgr. Viktor Brebera Sekretariát Želechovice WWW: L. S. Ing. Slavka Krystová Florková ředitelka školy 5

6 2 Charakteristika školy Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 2.1 Vznik školy SOŠ OOM Karviná s. r. o. byla zařazena do sítě škol ke dni 1. září 1994 na základě souhlasného vyjádření MŠMT ČR z 22. srpna 1994, č. j /9461. Pravidelná výuka byla zahájena 1. září Na základě rozhodnutí MŠMT je škola od 17. října 1997 právnickou osobou ve formě společnosti s ručením omezeným. Místo poskytování vzdělávání v Želechovicích nad Dřevnicí bylo zřízeno 1. září 2009 a od téhož data tam probíhá pravidelná výuka 2.2 Materiálně technické zabezpečení školy V budově, která je majetkem Mgr. Josefa Krysty, je škola v nájmu a ve správě SOŠ OOM Karviná. Pro výuku tělesné výchovy využívá tělocvičnu, která patří nedalekému Dětskému domovu Srdce v Karviné. Škola v Želechovicích působí od 1. září 2009 v pronajaté budově Základní školy Želechovice (okr. Zlín) na adrese 4. května 336. Rozmístění tříd, odborných učeben a ostatních provozních místností: SOŠ OOM s.r.o. v Karviné Přízemí: šatní chodba s osobními šatními skříňkami pro žáky ředitelna, sekretariát kancelář zástupce ředitelky školy sborovna posilovna 4 klasické učebny 1. patro: odborná učebna ICT a techniky administrativy šatny a sprchy pro TEV tělocvična (dojo) 2 klasické učebny SOŠ OOM s.r.o. v Želechovicích nad Dřevnicí Suterén školy: šatní boxy pro žáky šatny a sprchy pro TEV posilovna Zvýšené přízemí: dvě učebny ředitelství a sekretariát školy sborovna tři kabinety (pro učitele odborných předmětů, tělesné výchovy a cizích jazyků) kabinet protidrogového preventisty tělocvična školní bufet 1. patro: odborná učebna ICT a techniky administrativy kabinet výchovného poradce kabinety učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů tělocvična (dojo) Na pozemku školy je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty a atletický ovál. 6

7 Vybavenost školy prostředky ICT Učebny ICT jsou vybaveny žákovskými počítači s připojením na internet, při dělených hodinách má každý žák zajištěn samostatný PC. Stejné podmínky jsou zajištěny v učebně techniky administrativy. Obě budovy školy jsou částečně pokryty bezdrátovým (wifi) připojením k internetu, které je žákům k dispozici, jelikož mohou ve škole používat osobní notebooky. S ohledem na realizované výukové strategie se škola snaží o vysokou vybavenost v oblasti audiovizuální techniky a její další doplňování. V hodinách mohou učitelé využívat mobilní interaktivní tabuli, notebook a dataprojektor. Žáci mají možnost kopírování, tisku i skenování studijních i osobních materiálů. 2.3 Pedagogický sbor Pedagogický sbor je tvořen interními i externími pedagogy, vždy je dbáno na co nejvyšší kvalifikovanost učitelů. Výuka odborných předmětů je vedena především fundovanými odborníky z praxe s odpovídajícím vzděláním. Vedení školy zajišťuje širokou nabídku dalšího vzdělávání a dbá na její účelné využití. Ve škole je zajištěna činnost výchovného poradce, školního metodika prevence i koordinátora EVVO. Školní koordinátor EVVO každoročně zpracovává a vyhodnocuje plán EVVO, stejně dokumentuje svou činnost i výchovný poradce. Školní metodik prevence stanovuje dlouhodobou školní preventivní strategii a každoročně vypracovává minimální preventivní program. 2.4 Školní projekty, mimoškolní aktivity, soutěže Žáci se každoročně aktivně zapojují do řady charitativních akcí, tradici má již Světluška, která podporuje nevidomé, nebo KAM (Křesťanská akademie mladých), která nabízí kulturní a sportovní aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Dále se naši žáci podílejí na sbírkách fondů Červená stužka, Renarkon, o. p. s. (centrum primární prevence), Česká společnost AIDS pomoc, o. s. (sbírková akce Červená stužka zaměřená na boj proti AIDS) aj. Dlouhodobě spolupracujeme a pomáháme Slezské diakonii (Hosana), fond Sidus, o. p. s. (sbírka pro nemocné děti a onkologické pacienty). Svým žákům škola nabízí např. i aktivity v rámci Školního klubu Kung-fu, či pravidelně mohou navštěvovat divadelní představení a jiné kulturní akce, které jsou vždy propojeny s výukou. 2.5 Spolupráce Spolupráce s rodiči Kontakt s rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání je zajištěn především díky elektronické školní databázi, k níž mají rodiče on-line přístup na internetu. Jsou tak nepřetržitě informováni o aktuálním prospěchu, docházce svých dětí a školních akcích. Osobní kontakt rodičů s pedagogy je zajištěn formou třídních schůzek, rodiče dále mají možnost učitele navštěvovat i v určených konzultačních hodinách, popř. kdykoli po předchozí telefonické domluvě. Při škole funguje tříčlenná školská rada, jeden ze členů je volen přímo zákonnými zástupci a zletilými žáky Spolupráce s partnerskými institucemi S některými partnery škola spolupracuje již dlouhodobě, každoročně se však snažíme oslovovat i nové instituce tak, aby nabídka pro žáky byla pestrá a odpovídala aktuální situaci na trhu práce. 7

8 Partnerskými institucemi jsou především orgány Policie ČR, městské policie, ale i bezpečnostní agentury. Každoroční exkurze žáků jsou realizovány na odděleních služební kynologie, jízdní policie, soudního lékařství, žáci mají možnost navštívit stanici báňské záchranné služby, hasičské stanice, účastní se i soudních jednání. V průběhu studia jsou zajišťovány i besedy s odbornými pracovníky přímo ve škole při výuce, zejména v rámci projektových dnů. Významným spolupracovníkem je i oblastní spolek Českého červeného kříže, který zajišťuje pro žáky 4. ročníku zdravotnický kurz. Již několik let škola spolupracuje i se školou podobného zaměření v Polsku, a to s XV Liceem Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach. Tato spolupráci spočívá především ve výměnných pobytech našich žáků na sportovních kurzech škol. V rámci celorepublikové sítě středních škol ochrany osob a majetku dochází k velmi úzké spolupráci i s ostatními školami tohoto typu. 8

9 3 Profil absolventa Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Obor vzdělávání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň vzdělávání: Platnost ŠVP: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ing. Slavka Krystová Florková Ochrana osob a majetku M/01, Bezpečnostně právní činnost čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou od (počínaje 1. ročníkem) 3.1 Pracovní uplatnění absolventa Absolvent ŠVP Bezpečnostně právní činnost získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent se dále může ucházet o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách s výukou bezpečnostně právních, právních a sportovních oborů. V praxi se absolvent uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a na fyzickou zdatnost. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech (PČR, armáda, obecní policie, HZS aj.), ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, ve složkách integrovaného záchranného systému, CBS apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky (např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti). Uplatní se pak jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo justiční stráži. Pro svoji fyzickou zdatnost a speciální dovednosti z profesní sebeobrany je schopen zařadit se do speciálních jednotek PČR a armády. 3.2 Očekávané kompetence absolventa Vzdělání směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové kompetence Obecné kompetence Absolvent se vyznačuje těmito základními kompetencemi: - vyjadřuje se kultivovaně, věcně a jazykově správně v mluvené i psané podobě; - komunikuje a písemně se vyjadřuje ve dvou cizích jazycích; - je schopen efektivně vyhledávat a zpracovávat informace z psaných i mluvených zdrojů; - uvědomuje si potřebu dalšího vzdělávání a rozvoje své osobnosti; - dokáže samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi řešit osobní i profesní problémy s přihlédnutím ke všem možným alternativám; - zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence a efektivně se jimi řídí; - odpovědně přistupuje k vlastní profesní budoucnosti, s přihlédnutím ke svým schopnostem reálně plánuje svůj kariérní rozvoj; - uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti; - chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje; - funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích; 9

10 - pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, komunikuje elektronickou poštou, využívání celosvětové sítě internet v souladu se základními zásadami zabezpečení Odborné kompetence Absolvent se vyznačuje těmito základními kompetencemi: - využívá poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi různých etnických, náboženských a sociálních skupin a při řešení problémových situací; - rozpozná protiprávní chování a jednání, umí je správně kvalifikovat, odhaduje důsledky protiprávního jednání; - využívá různé zdroje právních informací k vyhledání a analýze informací potřebných pro vedení dokumentace o protiprávní činnosti; - aktivně vystupuje proti rasismu, nesnášenlivosti, diskriminaci a xenofobii; - orientuje se v právním systému ČR a základech evropského práva; - vymezí úlohu policie v demokratické společnosti, etické aspekty její práce, sociální pozadí a dosah policejní činnosti; - využívá ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikuje základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky; - je vybaven vědomostmi o zásadách první pomoci a dokáže první pomoc sám poskytnout Základní orientace absolventa v oblasti citů, postojů a hodnot Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: - jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování; - respektoval lidská práva a přispíval k uplatňování demokratických hodnot; - měl úctu k ostatním lidem; - měl aktivní přístup ke svému osobnímu i profesnímu životu, uvědomoval si potřebu celoživotního vzdělávání; - byl zodpovědný za své zdraví, pečoval o svůj fyzický a psychický rozvoj, usiloval o zdravý životní styl; - chránil životní prostředí; - dbal o ochranu zdraví ostatních; - jednal vždy v duchu profesní etiky. 3.3 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělání je v tomto vzdělávacím programu ukončeno maturitní zkouškou, která se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o ukončení středního vzdělání je maturitní vysvědčení. 10

11 4 Charakteristika ŠVP Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Obor vzdělávání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň vzdělávání: Platnost ŠVP: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ing. Slavka Krystová Florková Ochrana osob a majetku M/01, Bezpečnostně právní činnost čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou od (počínaje 1. ročníkem) Školní vzdělávací plán Ochrana osob a majetku vychází ze základní koncepce RVP pro obor vzdělávání Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01). Specifika vzdělávání se projevují spíše v oblasti metod a forem výuky a způsobů provázanosti mezi teoretickou a praktickou rovinou. 4.1 Organizace výuky Konkrétní metody a formy výuky jsou rozpracovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů, základním principem je využití širokého spektra moderních výukových strategií. Prioritou školy je využívání nejmodernějších prostředků didaktické techniky tak, aby výuka všeobecně vzdělávacích, ale především odborných předmětů byla pro žáky zajímavá a dokázala je motivovat a aktivizovat. V řadě předmětů jsou žáci vedeni ke zpracování odborných referátů, samostatných i skupinových projektů, elektronických prezentací. Při těchto činnostech jsou vedeni k tomu, aby samostatně vyhledávali a hodnotili informace, dokázali je vhodně zpracovat a také prezentovat před ostatními Praktická výuka Specifikem studia je praktická výuka, která je realizována těmito způsoby: - řízená praxe, která je organizována zejména na pracovištích bezpečnostních agentur, tato praxe je pro žáky povinná; - odborné exkurze, které žáci absolvují na pracovištích partnerských organizací PČR, městské policie, Armáda ČR, Univerzita obrany, bezpečnostní agentury, úřadů a soudů Projektové dny Druhá část praktické výuky je koncipována formou projektových dnů ve ročníku, kdy žáci individuálně i ve skupinách zpracovávají témata zadávaná učiteli odborných předmětů. Výsledky své práce následně prezentují před ostatními. Témata jsou vždy volena tak, aby propojovala učivo co nejvíce všeobecných i odborných předmětů. Při projektových dnech jsou v maximální míře využívány elektronicky zpracované studijní opory, které jsou do jednotlivých témat modulově integrovány. Hlavním cílem je přitom s použitím nejmodernějších didaktických pomůcek (audiovizuální technika, speciální software, kriminalistické prostředky aj.) upevňovat probírané učivo a ukázat je žákům ve vzájemných vazbách tak, jak se tyto souvislosti projevují v praxi. Vše je pak dle možností doplňováno přednáškami a besedami s odborníky Odborné kurzy Odborné sportovní kurzy (náplň kurzů je zpracována samostatně v rámci učebních osnov): I. ročník zimní lyžařský výcvik; II. ročník branný výcvik, horolezecký výcvik; III. ročník střelecký výcvik. 11

12 4.1.4 Zdravotnický kurz Ve 4. ročníku absolvují žáci kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který je externě organizován Českým červeným křížem. Jeho náplní je především zvládání zásad poskytnutí první pomoci v teoretické i praktické rovině. Rozsah kurzu je 40 vyučovacích hodin. 4.2 Způsoby hodnocení žáků Hodnocení chování a prospěchu žáků vychází z platné legislativy a interních školních předpisů, zejména klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Způsob klasifikace má svá specifika v rovině teoretického i praktického vyučování, stejně jako při hodnocení dosahování klíčových kompetencí žáků Způsoby hodnocení teoretického vyučování Ve všeobecně vzdělávacích předmětech a teoretické rovině odborných předmětů je využíváno ústní i písemné formy hodnocení. Písemná forma se opírá především o otevřené či uzavřené testové úlohy. Nejsou hodnoceny jen faktické znalosti, ale také forma vyjadřování a úprava písemných prací. Žáci jsou hodnoceni i za samostatné domácí práce, referáty a aktivitu v hodinách Způsoby hodnocení praktické výuky Praktická výuka je zaměřena především na rozvíjení nejdůležitějších schopností a dovedností žáků v odborné rovině. Hodnocení bývá často slovní. Zohledňována je úroveň zpracování seminárních prací, projektových témat, ve sportovních činnostech se hodnocení odvíjí od výkonnostních tabulek a kritérií Způsob hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení klíčových kompetenci se provádí zejména v případě komplexnějších prací žáků (projekty, samostatné mluvené projevy, odborné práce). Úroveň dosahování klíčových kompetencí je zahrnuta i v případě hodnocení praktické výuky Společné zásady hodnocení - kromě informační a diagnostické funkce je hodnocení vždy bráno i jako prostředek k motivaci žáků; - pokud to umožňují okolnosti, je využíváno nejen jednostranné hodnocení učitelem, ale zohledněno je rovněž sebehodnocení a kolektivní hodnocení skupinou; - hodnocení vždy reflektuje dispoziční rozdíly žáků, ale také specifická doporučení u žáků s poruchami učení. 4.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Pojmem žáci se speciálními potřebami označujeme ve smyslu školského zákona ( 16) žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Podmínky studia žáků mimořádně nadaných upravuje 17 školského zákona. 12

13 4.3.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Charakter studijního oboru bezpečnostně právní činnost vyžaduje podmínku zdravotní způsobilosti ke studiu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zdravotní způsobilost posuzuje příslušný registrující praktický lékař (potvrzení na přihlášce ke studiu). Žáci s vývojovými poruchami učení se prokazují zprávou z odborného vyšetření ve školském poradenském zařízení, jsou evidováni výchovným poradcem a třídními učiteli a ve výchovně vzdělávacím procesu i při hodnocení jeho výsledků uplatňují příslušní učitelé individuální přístup podle doporučení školského poradenského zařízení. Potřeby vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) vzniklým v průběhu studia jsou řešeny individuálně (např. v STV náhrada zameškaných hodin, zvláštní kurzy, plavání apod.) Žáci se sociálním znevýhodněním jsou vždy dlouhodobě motivování k tomu, aby si sami uvědomovali potřebu a význam vzdělání pro svůj budoucí život. V případě romských žáků se škola pravidelně zapojuje do projektu MŠMT ČR, který studium těchto žáků finančně podporuje. Na škole je preferována především individuální integrace všech žáků se SVP do výuky, ale i do dalších oblastí činnosti školy (školní akce, zájmová činnost, společné projekty). Problematika žáků se SVP je zohledněna i při tvorbě školní strategie v oblasti prevence sociálně patologických jevů Žáci mimořádně nadaní Strategie výchovy a vzdělávání se u těchto žáků zaměřuje především na: - možnost volby náročnějších metod a postupů; - podporu v samostudiu; - využívání projektového vyučování; - samostatné vyhledávání informací ze všech dostupných zdrojů a kritický přístup k nim; - zpracování samostatných odborných prací; - účast na meziškolních soutěžích. Ředitel školy může dle podmínek stanovených školským zákonem umožnit těmto žákům vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, případně i jejich přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. 4.4 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Do prvního ročníku studijního oboru Bezpečnostně právní činnost jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou bodově hodnoceni podle přepočteného průměru vybraných předmětů v pololetí 9. třídy ZŠ po odečtení případné penalizace za hodnocení stupněm dostatečný na vysvědčení z 8. a poloviny 9. ročníku.. Součástí přijímacího řízení je rovněž bodově hodnocený test fyzické zdatnosti a psychotest. Součástí přihlášky uchazeče o studium je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 13

14 4.5 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou ve formě odpovídající platné legislativě. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce Forma maturitní zkoušky se řídí školským zákonem, který stanoví dvě základní části - společnou část (zadávaná a řízená centrálně MŠMT ČR) a profilovou část (její náplň a forma je určována ředitelkou školy) Společná část maturitní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří předmětů, dvou povinných a třetího povinně volitelného. Předměty pro společnou část maturitní zkoušky jsou určovány MŠMT ČR. Nabídku maturitních předmětů stanovuje ředitelka školy. 1) český jazyk a literatura ústní zkouška, písemná práce, didaktický test; 2) cizí jazyk ústní zkouška, písemná práce, didaktický test; 3) matematika nebo informatika nebo občansko a společenskovědní základ didaktický test Profilová část maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří, resp. čtyř předmětů vyučovaných během 4 let studia, z toho jeden maturitní předmět obsahuje dva předměty odborné: 1) praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy zkouška probíhá v tělocvičně na tatami, žák si losuje jedno ze zadaných témat, příprava zkoušky trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut; 2) právo ústní zkouška zahrnuje učivo předmětu právo, žák si losuje jedno ze zadaných témat, příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut; 3) kriminalistika a bezpečnostní příprava, zkouška zahrnuje učivo obou předmětů, žák si losuje jedno ze zadaných témat, příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut. Žáci mají rovněž možnost zvolit si až dvě dobrovolné zkoušky dle aktuální nabídky a zájmu v ročníku. 4.6 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Realizace BOZP a PO vychází z platných externích i interních předpisů a s ohledem na odbornou orientaci studia je i součástí výuky. Ředitelkou školy je vydán Metodický pokyn k zajištění BOZP a PO a příslušné osnovy školení pro žáky i zaměstnance. Žáci jsou v této problematice proškoleni vždy na začátku každého školního roku a zvlášť i před každou školní akcí či sportovním kurzem. Na škole probíhají také požární cvičení ve spolupráci s hasičským záchranným sborem. Vedení školy a pověřený pracovník průběžně vyhodnocují všechna možná rizika a stanovují příslušná opatření. V této oblasti dochází i k pravidelným externím kontrolám. 14

15 5 Učební plán Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Obor vzdělávání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň vzdělávání: Platnost ŠVP: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ing. Slavka Krystová Florková Ochrana osob a majetku M/01, Bezpečnostně právní činnost čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou od (počínaje 1. ročníkem) Vyučovaní předmět Počet týdenních vyučovacíh hodin v ročníku Zkratka A POVINNÉ PŘEDMĚTY předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem 1. Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura CJL cizí jazyk B1 ANJ cizí jazyk A2 RUJ Dějepis DEJ Občanská nauka ONA Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIO Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKO Odborné předměty Právo PRA Bezpečnostní činnost BEČ Kriminologie KRE Kriminalistika KRA Dopravní činnost DOČ Aplikovaná psychologie PSY Speciální tělesná výchova STV Zeměpis ZEM Technika administrativy TEA Celkem B VOLITELNÉ 1. volitelný předmět Cvičení z ICT ICTc Cvičení z matematiky MATc Seminář ze společenských věd SSV volitelný předmět Konverzace v cizím jazyce KAJ, KRJ Celkem volitelné CELKEM Nepovinný předmět (STV) STVv

16 5.1 Poznámky k učebnímu plánu Nabídka cizích jazyků zahrnuje anglický a ruský jazyk. Do skupin jsou žáci děleni v cizích jazycích, technice administrativy, ICT, TEV a STV podle počtu žáků ve třídě. V rámci studia je realizována praktická výuka a čtyři sportovní kurzy (lyžařský, branný, horolezecký a střelecký). Přehled využití týdnů v období září - červen Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Standardní výuka Sportovní kurzy Odborná praxe 2 Maturitní zkouška 3 Časová rezerva (opakování a procvičování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, projektové dny apod.) Celkem

17 6 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Obor vzdělávání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň vzdělávání: Platnost ŠVP: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ing. Slavka Krystová Florková Ochrana osob a majetku M/01, Bezpečnostně právní činnost čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou od (počínaje 1. ročníkem) RVP ŠVP Min. počet Vyučovací Počet Hodiny Vzdělávací oblasti a obsahové týdenních předmět týdenních nad min. okruhy vyuč. hodin (zkratka) vyuč. hodin počet Jazykové vzdělání český jazyk 5 CJL cizí jazyk 13 Jazykové vzdělání cizí jazyk cizí jazyk 6 1 KAJ, KRJ* 2* DEJ 4 Společenskovědní vzdělání 7 ONA 3 0 SSZ* 4* FYZ 2 Přírodovědné vzdělání 6 CHE 4 3 BIO 3 Matematické vzdělání 8 MAT 9 MATc* 4* 1 Estetické vzdělání 5 CJL 5 0 Vzdělávání pro zdraví 8 TEV 8 BIO 1 1 Vzdělávání v informačních a ICT 4 4 komunikačních technologiích ICTc* 4* 0 Ekonomické vzdělávání 3 EKO 3 0 Právní vzdělávání 14 PRA 14 0 Bezpečnostní činnost 7 BEČ 5 DOČ 2 0 Prevence a odhalování KRA 3 5 kriminality KRE 2 0 Pedagogicko-psychologické vzdělávání 3 PSY 4 1 Sebeobrana 2 STV Geografické vzdělávání 2 ZEM 2 0 Administrativa a technika bezpečnostní 3 TEA 4 1 Počet hodin nad minimální rámec využívá jednak disponibilních hodin (28) a čerpá i z dispozice, která je stanovena maximálním možným limitem týdenních vyučovacích hodin, jenž je v RVP stanoven na

18 *Volitelné předměty jsou zařazeny ve 3. a 4. ročníku paralelně, počet vyučovacích hodin týdně je proto uveden souhrnně za všechny předměty. 18

19 7 Způsob rozvoje klíčových kompetencí Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Obor vzdělávání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň vzdělávání: Platnost ŠVP: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ing. Slavka Krystová Florková Ochrana osob a majetku M/01, Bezpečnostně právní činnost čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou od (počínaje 1. ročníkem) Rozvoj klíčových kompetencí (KK) se prolíná všemi předměty, opírá se o aktivizující výukové strategie, při nichž jsou žáci vedeni k samostatnosti a činorodosti tak, jak to po nich bude vyžadováno zaměstnavateli, ale i dle potřeb, které vyvstanou v jejich osobním životě. Způsob, jakým se na rozvoji klíčových kompetencí podílejí jednotlivé předměty, je uveden v jejich učebních osnovách, nejvýznamnější vliv na prohlubování konkrétních dovedností žáků má však především odborná praxe a realizace významných projektů. Během studia se žáci navíc aktivně zapojují do života školy, třídí odpad, dbají na čistotu a kulturnost prostor školy i jejího okolí, prostřednictvím žákovského parlamentu se v některých záležitostech mohou spolupodílet na řízení školy, učí se formulovat své názory a demokraticky rozhodovat. 7.1 Základní postupy rozvoje klíčových kompetencí Konkrétně jsou uvedeny ty předměty, v nichž dochází k realizaci klíčových kompetencí nejvýrazněji. KK však nejsou izolované, jsou rozvíjeny napříč celým učebním plánem. Kompetence k učení Žáci jsou vedeni k samostatnému objevování při získávání nových poznatků a jejich zpracování. Pracují s dostupnými informačními zdroji a jsou vedeni ke kritickému přístupu k nim. Je využíváno sebehodnocení, úroveň dosažených výsledků je také diskutována společně s ostatními žáky. Důležitým faktorem je i motivace k dalšímu vzdělávání po skončení studia. Realizace v předmětech: tyto kompetence jsou rozvíjeny ve všech předmětech stejnou měrou. Kompetence k řešení problému Žáci individuálně či společně řeší úkoly v jednotlivých předmětech, využívají dostupných informací, samostatně navrhují možné způsoby řešení, dokáží se poučit z chyb svých i druhých. Modelové situace vytvářené při výuce ve škole pak doplňují reálné problémové okamžiky během odborné praxe. Realizace v předmětech: zejména odborné předměty. Komunikativní kompetence Žáci jsou vedeni k samostatnosti, kultivovanosti, věcné i jazykové správnosti svých psaných i mluvených projevů při ověřování výsledků vzdělávání, komunikaci s žáky i učiteli, vystupování na veřejnosti. Formou referátů často prezentují své poznatky před třídou. Zapojují se do moderování významných školních akcí (stužkovací večírek, školní akce), v rámci náborových aktivit navštěvují své základní školy a debatují s tamními žáky o studiu na naší škole. Realizace v předmětech: CJL, ANJ, RUJ, ONA, PSY, PRA. 19

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více