Kvalita potravin a ekologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita potravin a ekologie"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie

2 Identifikační údaje školy Název školy: Adresa: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec náměstí Svobody 318, 9 81 Bzenec Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5 č.p. 449, Brno Název ŠVP: Kvalita potravin a ekologie Kód a název oboru vzdělání: M/01 Analýza potravin zaměření: Plody tropů a subtropů Vinařství Pekárenství a cukrářství Konzervárenství Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Typ školy: střední odborné s maturitní zkouškou 4 roky denního studia státní škola Platnost: od Ředitel: Kontakty: Ing. Emil Ševčík tel.: spojovatelka fax.: kancelář školy Školní vzdělávací program vznikl podle návrhu rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání M/01 Analýza potravin v období červen 2008 až červen Program sestavil kolektiv pracovníků VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec, náměstí Svobody 318, 9 81 Bzenec. 2

3 Obsah Identifikační údaje školy 2 Obsah 3 1. Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje 1.2 Uplatnění absolventa v praxi 1.3 Výsledky vzdělávání 1.4 Způsob ukončení vzdělání 9 2. Charakteristika ŠVP Identifikační údaje Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost Pojetí a cíle ŠVP 10 Klíčové kompetence 10 Odborné kompetence 12 Výchovné a vzdělávací strategie Metody a formy výuky Charakteristika obsahových složek 14 Jazykové vzdělávání 14 Společenskovědní a ekonomické vzdělávání 15 Přírodovědné vzdělávání 15 Matematické vzdělávání 15 Vzdělávání pro zdraví 15 Odborná vzdělávání Začlenění průřezových témat 17 Občan v demokratické společnosti 17 Člověk a svět práce 17 Člověk a životní prostředí 18 Informační a komunikační technologie Organizace výuky 24 Projektová výuka 24 Odborná praxe 24 Další vzdělávací aktivity Způsob hodnocení a diagnostika žáků Mezioborové vztahy v rámci školy Vzdělávání žáků s SPU, speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Učební plán Učební plán Učební osnovy 33 Český jazyk a literatura 34 Anglický jazyk 44 3

4 Německý jazyk 53 Občanský základ 3 Dějepis 72 Fyzika 7 Chemie 85 Biologie 91 Matematika 95 Environmentální výchova 101 Práce s počítačem 105 Tělesná výchova 109 Analytická chemie 118 Odborná terminologie v cizích jazycích Analytická chemie 140 Fyzikální chemie 142 Odborná terminologie v cizích jazycích Fyzikální chemie 149 Chemie potravin a biochemie 150 Technologie 154 Odborná terminologie v cizích jazycích: 10 Odborná terminologie v cizích jazycích: 17 Odborná terminologie v cizích jazycích: 174 Technologie 175 Odborná terminologie v cizích jazycích: 181 Mikrobiologie 182 Ekonomika 197 Základy výživy 200 Food Science 204 Lebensmittel 20 Bezpečnost potravin 208 Společenskovědní seminář 210 Anglická konverzace 218 Německá konverzace 222 Cvičení z matematiky 225 Seminář z výpočetní techniky 228 Technologický seminář 231 Technika obsluhy Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky školy Personální podmínky Organizační podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 248 4

5 . Spolupráce se sociálními partnery Převodní tabulka souladu RVP s ŠVP Vlastní hodnocení školy Autorský kolektiv - ŠVP Analýza potravin 25 5

6 1. Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kvalita a bezpečnost potravin Kód a název oboru: M/01 Analýza potravin Zaměření: Plody tropů a subtropů Vinařství Pekárenství a cukrářství Konzervárenství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia Platnost ŠVP: od Uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích. Uplatní se zejména jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích a institucích zabývajících se fyzikálně-chemickými, chemickými, biologickými a mikrobiologickými rozbory (např. provozní laboratoře potravinářských závodů, státní laboratoře inspekce jakosti potravin, soukromé akreditované laboratoře, úpravny a čistírny odpadních vod, instituce ochrany životního prostředí, stravovací zařízení, apod.). Uplatní se ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, v obchodních firmách v oblasti marketingu, případně jako technolog v potravinářském provozu. Může se uplatnit také v oblasti kontroly a péče o životní prostředí. Má možnost nalézt uplatnění i v podnikatelské činnosti v oblasti potravinářství nebo pracovat ve stravovacích službách. Je schopen pracovat i jako dealer v oblasti prodeje hotových potravinářských výrobků, polotovarů, nákupu surovin, přídatných látek a sanitačních prostředků pro potravinářské provozy. Další možnost uplatnění absolventa je v organizacích a institucích zajišťujících dozor nad dodržováním hygienických norem a v oblasti životního prostředí. Absolventi mohou najít uplatnění i při samostatném podnikání a při obchodně provozních činnostech podle živnostenského zákona všude tam, kde je požadováno střední vzdělání potravinářského zaměření s maturitní zkouškou. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na analýzu a technologii potravin a příbuzných oborů podle platných právních předpisů. Absolvent disponuje odborností v oblasti chemie, biologie, technologie, dovedností pracovat s odbornými texty a informačními technologiemi. 1.3 Výsledky vzdělávání Absolventi oboru vzdělávání analýza potravin jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi potřebnými ke kvalifikovanému výkonu pracovních činností v oblasti analýzy potravin, tj. sledování jakosti a bezpečnosti potravin. Provádí vstupní kontroly surovin, mezioperační kontroly během technologického procesu v potravinářské výrobě a výstupní kontroly finálních výrobků. K rozborům používá metody fyzikální, fyzikálně-chemické, analytické, mikrobiologické a senzorické. Podle svého zájmu se zaměří na vinařství, pekařství, cukrářství nebo konzervárenství a plody tropů a subtropů. Škola je zodpovědná za teoretickou i praktickou výuku žáků. Složky vzdělání musí směřovat ke splnění vzdělávacího cíle, tj. k přípravě kvalifikovaného pracovníka ochotného a schopného přizpůsobit se změnám na trhu práce.

7 Cílem vzdělávacího programu je, aby vzdělávání a výchova směřovaly k tomu, aby absolvent - získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se na trhu práce a které mu usnadní rozhodování o další vzdělávací cestě (zejména na fakultách zaměřujících se na studium analýzy potravin a příbuzných oborů) - porozuměl významu vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost celoživotního vzdělávání a učení - osvojil si dovednosti potřebné pro další studium, tj. metody vlastního učení a práci s informačními a komunikačními technologiemi - byl schopen pohotově se rozhodovat a pracovat samostatně i v týmu - vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně - komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování - uvědomoval si identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnit své morální a zákonné povinnosti - uznával lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné - rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života - používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení - dokázal cizí jazyk, který studoval, používat pro potřeby svého povolání - uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech - usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti - zasazoval se o udržitelnost života na Zemi a o udržitelný rozvoj jako integraci ekonomických, technologických a sociálních přístupů k problematice ochrany životního prostředí V profilující oblasti odborného vzdělání, aby absolvent - používal správnou odbornou terminologii - znal podstatu chemických, fyzikálně-chemických a biochemických procesů a uměl je aplikovat v praxi - uměl pracovat s odbornou literaturou, technickou dokumentací a normami - orientoval se v právních předpisech ČR a EU v oblasti analýzy potravin - znal principy, postupy a užití klasických a instrumentálních metod chemické analýzy - měl pracovní návyky pro praktickou činnost v chemické a mikrobiologické laboratoři - uměl provádět odborné práce při vzorkování a úpravě vzorků, při analýze surovin, polotovarů a produktů za použití přístrojové techniky a v souladu s platnými normami - uměl obsluhovat laboratorní zařízení a diagnostikovat závady - uměl vést laboratorní záznamy, zpracovat a vyhodnotit výsledky analýz za použití chemických výpočtů a látkových bilancí, s využitím výpočetní techniky - dokázal z výsledků měření formulovat závěry a navrhovat příslušná opatření - aplikoval ekonomické znalosti v laboratorních činnostech a jejich řízení - uměl navrhnout efektivní využívání surovin a energií a minimalizovat vznik odpadu - znal chemické složení, vlastnosti a zásady skladování surovin a pomocných látek a jejich využití v potravinářském průmyslu - porozuměl podstatě technologických procesů jednotlivých potravinářských výrob a orientoval se v technologických schématech - osvojil si hygienické a bezpečnostní návyky a dodržoval zásady při práci v chemické a mikrobiologické laboratoři, dovedl poskytovat první pomoc - dovedl zajistit činnost chemické a mikrobiologické laboratoře a vést menší pracovní kolektiv pracovníků - respektoval zásady hospodaření se surovinami, chemikáliemi, energií a ostatními přírodními zdroji - dovedl používat standardy a normy využívané v potravinářství, znal požadavky pro udělení atestu jakosti a trvanlivosti - uměl posoudit trvanlivost a bezpečnost potravin (zdravotní nezávadnost) 7

8 - znal systém sledování kontroly potravin ve výrobním procesu, uměl vypracovat a naplánovat systém kontroly jakosti konkrétní potravinářské výroby, prováděl kontrolu kritických bodů, např. pomocí systému HACCP - dovedl vysvětlit zásady racionální výživy a její vliv na zdraví člověka - znal principy a způsoby uchovávání surovin a potravinářských výrobků, jejich trvanlivost, popsal způsoby označování a certifikace výrobků - využíval poznatky a dovednosti získané studiem odborné literatury a odborných materiálů z různých relevantních informačních zdrojů k řešení praktických problémů - dovedl objasnit základní ekonomické pojmy a orientoval se v tržní ekonomice, základní problematice organizace a řízení výroby a obchodu - uměl posoudit potravinářskou výrobu včetně laboratorní kontroly z ekologického hlediska, eliminovat nežádoucí vlivy, nakládat s odpady podle platných vyhlášek a hledat další možnosti k ochraně životního prostředí (např. bezodpadová technologie) - byl seznámen s platnou potravinářskou legislativou, dodržoval platné předpisy a zákony v oblasti potravinářských výrob. Absolvent je veden k tomu, aby - dodržoval příslušné normy a standardní postupy - dodržoval předpisy bezpečné práce s chemickými látkami, přístroji, stroji a zařízeními se zřetelem na zdraví a minimalizaci škodlivých vlivů na pracovní a životní prostředí - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti - pracoval se svěřenými pracovními prostředky a pomůckami šetrně - jednal odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování - ctil život jako nejvyšší hodnotu - vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - aktivně se zajímal o společenské a kulturní dění u nás i ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru - byl hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápal a znal jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu - uměl myslet kriticky dokázal posoudit věrohodnost informací, nenechával se manipulovat, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen diskuse - dbal o dobré jméno firmy a usiloval o dosažení nejvyšší kvality své práce, výrobků a služeb V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů se absolvent vyznačuje - spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice - znalostí světového jazyka na úrovni běžné komunikace a dovednosti číst s porozuměním a s pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty - osvojením poznatků z matematiky a přírodních věd a určitých principů vědeckého myšlení - schopností aktivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro osobní, studijní i pracovní úkoly - schopností orientovat se na trhu práce a vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli - pochopením principů fungování demokratické společnosti - schopností aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usilovat o zdokonalení své tělesné zdatnosti 8

9 1.4 Způsob ukončení vzdělání V návaznosti na zákon č 51/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění předpisů, se maturitní zkoušky skládají ze dvou částí. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Do maturitní zkoušky může být zařazena i nepovinná zkouška, ale žák si nemůže zvolit stejný předmět jako v povinné části. Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinných a volitelných zkoušek. Povinné zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický a německý jazyk). Volitelné zkoušky jsou z matematiky, informatiky nebo občanského a společenskovědního základu. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek, a to ze zkoušky praktické (analytická chemie nebo biologie a mikrobiologie), ústní zkoušky z analytické chemie nebo biologie a mikrobiologie a z volitelné ústní zkoušky (chemie potravin a biochemie, práce s počítačem, technologie, analytické chemie, biologie a mikrobiologie). Žák může skládat až 2 nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu. Nabídku volitelných zkoušek pro daný studijní obor určuje ředitel školy s přihlédnutím k profilu absolventa. 9

10 2. Charakteristika ŠVP 2. 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kvalita a bezpečnost potravin Kód a název oboru: M/01 Analýza potravin Zaměření: Plody tropů a subtropů Vinařství Pekárenství a cukrářství Konzervárenství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia Platnost ŠVP: od Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání ŠVP Analýzy potravin je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Přijetí je podmíněno pořadím sestaveným podle průměru známek. Hodnotí se vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy nebo obdobně z posledních dvou ročníků povinné školní docházky a výstupní hodnocení ze základního vzdělávání. Přijímací zkouška se nekoná Zdravotní způsobilost Na přihlášce ke studiu oboru Analýza potravin je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ( 3 odst. 5 zákona č. 51/2004 Sb.). Podmínkou pro přijetí ke studiu je i splnění zdravotních kritérií pro vydání zdravotního průkazu podle obecně platných předpisů Pojetí a cíle ŠVP Cílem vzdělání v oboru Analýza potravin je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělání směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, případně posílili klíčové a odborné kompetence. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Obecně klíčové kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány především v oblasti společenskovědního vzdělávání, jejich utváření však významně napomáhá působení třídního učitele, výchovného poradce, poradce pro sociální a patologické jevy a také demokratické klima školy otevřené rodičům žáků, odborné praxi i širší občanské komunitě v místě bydliště. Vedle vědomostí a dovedností zahrnuje komplex klíčových, tedy obecně použitelných a přenosných kompetencí také postoje, návyky a způsoby jednání osobnosti. Osvojují se při výuce různého obsahu učiva po celou dobu studia a prolínají v různé míře do všech předmětů, tj. odborných i všeobecných. Jejich rozvíjení je záležitostí celého pedagogického kolektivu. Přispívají ke zvýšení schopnosti absolventa přijímat nové podněty a adaptovat se na změny v oboru, na měnící se pracovní podmínky i změny v občanské společnosti. Dále přispívají k dalšímu celoživotnímu vzdělávání, a tím k dlouhodobému uplatnění na trhu práce. Vzhledem ke specifičnosti oboru Analýza potravin a uplatnění absolventa v praxi či při studiu na vysoké škole je třeba posilovat následující klíčové kompetence: a) komunikativní - vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli 10

11 - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata - dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - dosahovat jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí - chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení b) personální a sociální vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu a kritiku - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledku nezdravého životního stylu a závislostí - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým c) řešit problémy - vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli - rozeznat problém, navrhnout a zvažovat cesty k řešení, vyhodnotit a ověřit správnost, zvolit vhodné prostředky a způsoby řešení, využívat již nabytých zkušeností a vědomostí - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi d) k učení vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky - uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, využívat různé informační zdroje - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání e) využívat prostředky informačních a komunikačních technologií vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, 11

12 ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. že absolventi by měli - při vyhledávání a zpracovávání informací zvolit vhodné zdroje i postupy - používat počítač a jeho periferie, pracovat se soubory, textovým editorem, tabulkovým procesorem a databází (s běžným základním a aplikačním vybavením), komunikovat elektronickou poštou, informace získávat pomocí internetu - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní f) k aplikaci matematických postupů při řešení praktických úkolů - vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli - správně používat a převádět běžné jednotky - volit adekvátní matematické postupy a algoritmy a aplikovat je při řešení praktických i obecných úloh, odhadovat výsledky a ověřovat jejich správnost, na základě dílčích výsledků sestavit celé řešení praktického úkolu - vytvářet různé formy grafů a tabulek, rozumět informacím se standardními matematickými pojmy g) k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnat se svými představami a předpoklady - umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb v oblasti světa práce - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání ODBORNÉ KOMPETENCE Odborné kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa ŠVP Analýza potravin. Tyto kompetence jsou posilovány především v teoretické i praktické výuce odborných předmětů. Vzhledem ke specifičnosti oboru Analýza potravin a uplatnění absolventa v praxi či při studiu na vysoké škole je třeba posilovat tyto kompetence: a) provádět laboratorní a senzorickou analýzu, vyhodnocovat výsledky a navrhovat opatření, tzn. aby absolventi - volili vhodný způsob analýzy, znali principy, postupy a užití klasických i moderních metod laboratorní a senzorické analýzy v potravinářství - odebírali a upravovali vzorky k analýze podle technologického postupu - prováděli kompletní analýzy vzorků a kontrolní analýzy výrobních operací v souladu s platnými předpisy - vyhodnocovali výsledky prováděných analýz a navrhovali příslušná opatření - obsluhovali laboratorní techniku a zajišťovali její údržbu, vedli provozní záznamy - dbali na dodržování hygieny, bezpečnosti práce a požární prevence v laboratoři 12

13 b) řídit, plánovat a organizovat systém kontroly technologického procesu a jakosti potravinářských výrobků, tzn. aby absolventi - organizovali a plánovali systém kontroly jakosti technologických procesů a potravinářských výrobků - dbali na dodržování technologických norem (standardů) a systému a kontroly jakosti a požadavků na bezpečnost potravin - dbali na dodržování právních předpisů v oblastech osobní hygieny a sanitace pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v potravinářském provozu - vedli dokumentaci a provozní evidenci - využívali i nové kontrolní laboratorní metody zohledňující národní a mezinárodní standardizaci c) dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci - rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik - znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáním práce) - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout d) usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti - dbali na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta e) jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi - znali význam, účel a užitelnost vykonané práce, její finanční ohodnocení - zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány prostřednictvím společně uplatňovaných a upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně aktivit, příležitostí či pravidel. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klíčových kompetencí tak, aby bylo patrné, ke kterým klíčovým kompetencím se vztahují. Tím dává škola prokazatelně najevo, jak zajišťuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech žáků a všemi pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy jsou společné pro všechny učitele. Konkretizují, jaké postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity budou uplatňovat všichni vyučující školy, bez ohledu na to, jaký vyučovací předmět učí. Pro lepší srozumitelnost je vhodné formulovat je z pozice 13

14 učitele. Tyto strategie jsou cíleně směřovány k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a procházejí celým výchovným a vzdělávacím procesem ve škole. Učitelé zadávají žákům takové úkoly, které řeší ve skupinách, jejich výsledky pak prezentují ostatním (KK sociální a personální, komunikativní). Učitelé periodicky požadují po žácích zpracování rozsáhlejší (ročníkové, seminární ) práce, žáci si volí témata jim blízká, používají při tom více zdrojů, které konfrontují, výstupy své práce prezentují i s využitím IKT ostatním (KK k učení, komunikativní). Učitelé při hodnocení žákovských prací využívají sebehodnocení žáků, např. formou týdenních plánů osobních rozhovorů (KK sociální a personální). Výchovné a vzdělávací strategie vymezené na úrovni školy se stanou východiskem pro výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni vyučovacích předmětů Celý proces učení se odehrává v konkrétním procesu sociální interakce. Vyučovací postupy a strategie učitelů se prolínají se strategiemi učení žáků. Schopnost učitelů dobře tyto strategie nastavit, vyladit a vzájemně přiblížit mohou vést k dobrým studijním a vzdělávacím výsledkům. 2.5 Metody a formy výuky Vzdělávací formy pro obor Analýza potravin zahrnují frontální, individuální, skupinové, týmové a projektové vyučování. Mezi stěžejní metody školní výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování na naší škole patří dle pramene poznání metody slovní, názorné a praktické a dle samotné struktury vyučovacího procesu metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické. Využíváme také metody autodidaktické, tzn. učíme žáky technikám samostatného učení a práce. K tomuto účelu je na naší škole zřízeno speciální středisko informací, které zahrnuje knihovnu beletrie, odbornou knihovnu a studovnu. Všichni naši vyučující mají ve svém rozvrhu každý týden zařazeny konzultační hodiny, ve kterých pomáhají studentům řešit jejich studijní problémy. Ve výuce společenskovědních předmětů kladou naši vyučující důraz převážně na řízené rozhovory, diskuse a besedy s žáky. Praktické části přírodovědného vzdělávání se soustředí na metody činnostního vyučování, ve kterém naši žáci získávají poznatky na základě vlastního samostatného pozorování a zkoumání. V oblasti projektového vyučování se na naší škole uplatňují zejména problémové metody, situační neboli případové metody, inscenační a brainstormingové metody. Důležité je optimální zapojení a využití všech žáků včetně těch se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU). Pro tyto žáky jsou na naší škole vypracovány speciální zkouškové programy. Cílem těchto metod je zaujmout žáky, podnítit jejich aktivitu a angažovanost, vzájemnou spolupráci, usnadnit procesy učení, poskytnout prostor pro individuální tvořivost, rozvíjet u žáků jejich samostatnost a vlastní zodpovědnost, komunikativní, personální a interpersonální kompetence, které jim usnadní rozhodování v pracovně lidských problémech. Projektová výuka dále umožní našim žákům induktivními, deduktivními a analogickými postupy hledat fakta, odhalovat vztahy mezi poznatky různých vyučovacích předmětů a získávat nové poznatky v rámci průřezových témat. 2. Charakteristika obsahových složek JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Jazykové vzdělání se podílí na začleňování žáků do společnosti a její kultury v návaznosti na předcházející vzdělávání. Je zaměřeno především na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako formativním prostředkem. Vzdělávání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní životní situace v cizojazyčném prostředí. Dává jim také možnost komunikovat v cizím jazyce i v odborné oblasti v rámci jejich zaměření. Dobrá znalost cizího jazyka umožňuje absolventům studium na vysokých školách v České republice i v zahraničí a zároveň napomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce. Vzdělávání se realizuje především v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, Food Science a Lebensmittel. 14

15 SPOLEČENSKOVĚDNÍ A EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Tato oblast je zaměřena na kladné ovlivňování hodnotové orientace žáků a usiluje o to, aby byli žáci připraveni na aktivní občanský život i na řešení různých životních situací v osobním životě. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je sociální a osobnostní kultivace žáka. Ekonomické vzdělávání uvádí žáka do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožňuje poznat základní ekonomické činnosti pro úspěšné uplatnění ve své profesi jak v zaměstnanecké, tak v podnikatelské pozici. Obsahem je učivo vycházející z těchto disciplin: historie, politologie, sociologie, filozofie, právo, ekonomie a etika. Vzdělávání se realizuje především v předmětech dějepis, občanský základ a ekonomika. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důležitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních věd. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě, a žáci si na jejich základě formují žádoucí vztah k přírodě a životnímu prostředí a ve vztahu k potravinářskému zaměření a odborné praxi. Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat poznatky přírodních věd v profesním i každodenním životě tak, aby vnímali okolní svět, kladli si otázky, které se jich aktuálně týkají, a hledali na ně na důkazech založené odpovědi, na jejichž základě si vytvoří svůj vlastní názor. Nezbytným předpokladem je koordinace přírodovědného vzdělání se vzděláním odborným. V ekologické oblasti je rovněž nutné propojit obecnou část vzdělávání s odbornou složkou. Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo z předmětů fyzika, biologie, chemie. MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cílem matematického vzdělávání je podpora všeobecného i odborného vzdělávání, které žáci využijí v různých životních situacích (v osobním životě, v dalším vzdělávání, v zaměstnání, ve volném čase). Vzdělávání povede ke zvýšenému zájmu o matematiku a její aplikace tak, aby žáci uměli používat získané vědomosti a dovednosti při řešení běžných situací a k tomuto řešení využívat odbornou literaturu, počítač, internet. Matematika se výrazně podílí na formování intelektových schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Cíle vzdělávání jsou směřovány do předmětu matematika, získané poznatky a jejich aplikace žáci využijí i v dalších předmětech chemického a fyzikálního charakteru. VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a na rozvoj fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby chápali jejich význam pro zdraví. Tato oblast se realizuje v předmětu tělesná výchova, formou sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných školou. Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Jsou rozvíjeny vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména otázky bezpečnosti a hygieny práce, první pomoc apod. Žáci se učí rozumět tomu, jak na jejich zdraví působí výživa, životospráva, stres a další faktory prostředí. Důraz se klade na výchovu proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato oblast se realizuje v předmětech environmentální výchova a základy výživy. 15

16 ODBORNÁ VZDĚLÁVÁNÍ Složka odborného vzdělávání poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění na trhu práce. Odborné vzdělávání je koncipováno tak, aby žáci získali potřebné vědomosti a dovednosti odborného charakteru v souladu s profesním profilem a požadavky na absolventa. Chemické a biologické disciplíny poskytují žákům dovednosti, aby žáci mohli provádět komplexní analýzy vzorků různých druhů surovin, meziproduktů a hotových výrobků potravinářského průmyslu v provozních a jiných akreditovaných laboratořích. Jedná se zejména o tyto disciplíny: fyzikální chemie, analytická chemie, chemie potravin a mikrobiologie. V předmětu technologie potravin žáci získají přehled o jednotlivých potravinářských technologiích, principech jednotlivých výrob, složení a vlastnostech používaných surovin, jejich skladování a úpravě, což jim umožňuje dobře se orientovat při hodnocení prováděných analýz, porovnávání výsledků, určení chyb a odvozování návrhů na případnou nápravu v technologickém procesu. Praktická příprava probíhá formou praktických laboratorních cvičení ve škole a formou odborné praxe. Odborná praxe žáků probíhá na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Žáci aplikují získané teoretické vědomosti a praktické dovednosti v praxi, a tím si je i ověřují. Obsahový okruh předmětů chemie v návaznosti na učivo všeobecného přírodovědného a technického vzdělání poskytuje znalosti o chemickém a složení a vnitřní struktuře látek a jejich vlastnostech. Učí žáky správně používat chemické názvosloví i odbornou terminologii, vede je k porozumění obsahu příslušných pojmů a základních principů, zákonitostí, metod a technik v potravinářském průmyslu a ke schopnostem tyto vědomosti aplikovat. Učí žáky správně volit a provádět různé metody, postupy a techniky kontroly chemických látek, surovin, produktů i likvidaci odpadů. Během studia získávají základní vědomosti a dovednosti pro kvalitativní i kvantitativní stanovení látek nebo zjišťování jejich vlastností na základě chemických rozborů a instrumentálních analýz. Učí se pracovat s těmito látkami v souladu s bezpečnostními předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Učivo rozvíjí vědomosti i dovednosti žáků o složení, výskytu a biologických funkcích nejdůležitějších látek a napomáhá k porozumění podstaty dějů probíhajících v živých organismech. V návaznosti na obsahový okruh se žáci v rámci praktické výuky učí pracovat s měřící technikou, zařízeními, aparaturami, pomůckami používanými v laboratořích, obsluhovat je a podílet se na jejich běžné údržbě. Žáci získávají základní vědomosti o normalizaci a standardizaci metod a učí se je aplikovat v rámci odborné praxe. Učivo prohlubuje znalosti žáků z hlediska porozumění fyzikálních, chemických i fyzikálně chemických dějů. Rozvíjí rovněž u žáků přehled o sortimentu chemických látek, surovin, materiálů, meziproduktů, finálních výrobků a také upřesňuje i jejich funkce, vlastnosti a použití z hlediska odběratelů. Nedílnou součástí výuky je i správná orientace v platné legislativě a platných normách. V okruhu technologické procesy potravinářských výrob jde zejména o pochopení podstaty dějů a funkčních mechanismů jednotlivých technologických procesů a o zafixování si základních principů jednotlivých technologických operací potravinářských výrob. Tento okruh zahrnuje i specifické učivo, které navazuje na základní učivo a využívá poznatků z ostatních odborných okruhů, které s tím úzce souvisí, např. suroviny, stroje a zařízení. Správného pochopení celé problematiky technologie potravinářských výrob lze u žáků docílit pouze prostupností jednotlivých odborných okruhů. Žák si může vybrat zaměření vinařství, konzervárenství, pekárenství a cukrářství. Do výuky odborných předmětů je zařazena odborná terminologie v německém a anglickém jazyce. K prohloubení znalosti cizího jazyka slouží předměty Food Science a Lebensmittel. 1

17 2.7 Začlenění průřezových témat Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým vzdělávacím programem a ve které se odráží i celkové klima školy. V ŠVP Analýza potravin jsou zařazena čtyři průřezová témata. OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole, protože jejím základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže. Předpokladem úspěšnosti je jednotné působení všech pracovníků školy na žáky, protože každý pracovník školy se svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace podílí na výsledku procesu a spoluvytváří celkové klima školy. Za priority při naplňování průřezového tématu Občan v demokratické společnosti považujeme informovanost a kritické myšlení, aktivní toleranci, slušnost, zdvořilost, sledovat nejen osobní, ale i veřejné zájmy (účast na životě společnosti) a ochranu hodnot. Jsou zařazeny do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech ročnících včetně praxe, budou součástí jednání v rámci třídnických hodin i studentské rady, dále součástí akcí organizovaných metodikem prevence sociálněpatologických jevů, výchovným poradcem i akcí mimo školu. Stanovená témata vzdělávání pro výchovu k občanství jsou - osobnostní a sociální výchova, jednání, komunikace - společnost, její struktura, kultura, náboženství - historický vývoj společnosti ( především 19. a 20. stol.) - stát, politika, politický systém, současný svět - morální výchova, praktická etika - právní výchova Tato témata budou realizovat především předměty občanský základ, dějepis, ekonomika, cizí jazyky, český jazyk a literatura. Nový prvek vzdělávání mediální výchova (výchova k orientaci v masových médiích a kritickému přístupu) bude realizován jako součást vyučování českého jazyka a literatury, občanského základu a cizího jazyka. Pro realizaci úkolů vyplývajících z tématu využijeme všech vhodných, především aktivizujících metod a forem, např. diskuse, řízený rozhovor na aktuální témata a řešení modelových situací, mluvní cvičení a písemné slohové práce (etické a morální okruhy, prosperita, hodnotová orientace), plánované exkurze, besedy a setkání (se zástupci státní správy a samosprávy, vysokých škol a podniků), účast žáků na soutěžích (olympiády, SOČ), účast na kulturních a sportovních akcích (soutěže, závody). ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu pracovnímu životu s důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jako celku a seznamujeme je s alternativami možnosti uplatnění po absolvování studovaného oboru. Přínosem jsou i besedy se zástupci z praxe, jako například majiteli, ekonomy nebo finančními poradci firem. Žáci navštěvují nejen pracoviště sociálních partnerů školy, ale i výzkumné ústavy, vysoké školy, banky a další. Žáky učíme vyhledávat informace o vzdělávání, nabídce a profesních příležitostech, písemně i verbálně formulovat svá očekávání a své priority. Učivo průřezového tématu Člověk a svět práce je začleněno v těchto předmětech: ekonomika, občanský základ, český jazyk a literatura, environmentální výchova. Nedílnou součástí je i spolupráce žáků, učitelů a výchovného poradce. Ten zejména pomáhá vyhodnotit získané informace a na jejich základě se odpovědně rozhodnout. Pro tuto oblast vzdělávání mají významnou roli projektové úkoly, 17

18 které žáci řeší v pracovních týmech. Odborná praxe žáků v reálných podmínkách, exkurze v zaměstnavatelských organizacích, které jsou typické pro příslušnou oblast uplatnění absolventů, kariérové poradenství výchovného poradce a spolupráce s Úřadem práce pomohou při vstupu na trh práce a při uplatnění pracovních práv. ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Průřezové téma Člověk a životní prostředí přispívá k tomu, aby naši absolventi uměli poznávat svět a lépe mu rozuměli (rozuměli přírodním zákonům, přírodním jevům a procesům, uvědomovali si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali se v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně přispívali k jejich uplatňování, kladli si otázky týkající se existence a života člověka a organismů žijících na naší planetě, diskutovali o nich a zaujímali k nim vlastní postoj, hodnotili sociální chování své i druhých lidí, osvojovali si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí), zapojovali se do ochrany a zlepšování životního prostředí, uměli pracovat s informacemi, jednali hospodárně a dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné v různých předmětech. Jedná se především o předměty environmentální výchova, biologie, občanský základ, analytická chemie, fyzikální chemie a technologie. Mimo to se o environmentálních problémech diskutuje i v ostatních předmětech v návaznosti na probírané učivo. Mezi hlavní obsahové okruhy tématu Člověk a životní prostředí patří základní biologické poznatky, základy obecné ekologie, ekologie člověka, životní prostředí člověka, ochrana přírody, prostředí a krajiny a ekologické aspekty pracovní činnosti. Environmentální výchova je rovněž aplikovaná dalšími aktivitami, jako je separace odpadů, účast v různých ekologicky zaměřených projektech, ekologicky zaměřené exkurze a soutěže. Naše škola se zařadila do projektu Ekoškola. Podrobnější informace o ekologických aktivitách a činnostech vedoucích k environmentální výchově jsou popsány v dlouhodobém a ročním plánu EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Cílem tématu Člověk a životní prostředí je vychovat jedince, který je schopen svou činností přispívat k zlepšení životního prostředí a jednat v zásadách trvale udržitelného rozvoje. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Průřezové téma informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávacím procesu prostupuje všemi vzdělávacími předměty, které využívají prostředků ICT pro svoji činnost. Využívání nových technologií podmiňuje budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a jejich uplatnění na trhu práce. Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prostředků ICT v běžném životě a ve studiu. Prioritami ve vzdělávacím procesu ICT jsou schopnosti: pracovat s počítačem, používat běžné aplikace (kancelářské balíčky), učit se používat nové aplikace, komunikace ovou poštou, získávat informace na internetu, pracovat s informacemi, prezentování a publikování svých názorů a výsledků na internetu. Výše uvedené kompetence žáci získávají výukou samotného předmětu práce s počítačem. Jednotlivé složky ICT rozvíjejí znalosti v oblasti hardwarového a softwarového vybavení moderních počítačů. Po absolvování tohoto předmětu jsou žáci schopni využívat textové editory pro písemný styk s okolním světem, vytvářet tabulky a grafy v tabulkových procesorech, vytvářet obrázky, pracovat s fotografiemi a videem, tvořit prezentace a publikovat na webových stránkách. Žáci zvládají internetovou komunikaci, umějí se orientovat na webových stránkách, využívají komunikační programy a ovládají práci s poštou. Všechny výše uvedené kompetence umožňují integrální začlenění do společnosti, poskytují nezbytná východiska pro práci v ostatních předmětech zpracování dat, vyhodnocení výsledků, vyhledávání informací na internetu, zjišťování alternativních forem řešení určitých problémů. Výuka ICT orientuje žáky na samostatnou práci, rozvíjí jejich logické myšlení, orientuje je na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah k učení. Ve výuce ICT využijeme také aktivizujících metod výuky (problémová metoda, vypracovávání projektů, využití didaktických her). Schopnost využívat ICT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech 18

19 pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu je výuka ICT interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech výuka ICT vhodně doplňuje klasickou formu výuky o nadstavbovou část (vyhledávání informací o spisovatelích, o událostech ve světě, zpracovávání poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku cizích jazyků, komunikace s partnerskými školami v zahraničí apod.). Výuka probíhá v předmětu práce s počítačem. V přírodovědných a odborných předmětech poskytuje ICT nejen nezbytné znalosti a dovednosti pro zpracovávání naměřených dat formou protokolů, SOČ, ročníkových prací, ale také umožňuje získávat informace a tvořivě pracovat s informacemi z nejrozmanitějších oblastí vědy a techniky. Na základě těchto poznatků jsou žáci schopni efektivně pracovat s moderní přístrojovou technikou, a tím jsou i lépe připraveni na svou profesní dráhu. Ve výuce ICT reagujeme na požadavky praxe (seznámení žáků s ekonomickým a organizačním softwarem firem). Tabulky pro začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti - obsah průřezového tématu je převážně realizován výukou předmětu občanská nauka, dějepis, ekonomika, český jazyk a literatura, cizí jazyky. Mimo tyto základní předměty se průřezové téma integruje do dalších předmětů. Realizace průřezového tématu Občan v demokratické společnosti ukazuje následující tabulka: Obsahový okruh Předměty 1. roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. český jazyk a literatura X X X X cizí jazyk X X X X tělesná výchova X X X X dějepis občanská nauka X X X Osobnost a její rozvoj matematika X X X X environmentální výchova Food Science/Lebensmittel X X práce s počítačem X X X biologie X biochemie X X český jazyk X X X X cizí jazyk X X X X Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů Food Science/Lebensmittel X environmentální výchova X matematika X X X X ekonomika X X technologie X X X X bezpečnost potravin X 19

20 fyzika X X chemie X X X X biologie X český jazyk a literatura X X X X Společnost cizí jazyk X X X X dějepis X technologie X X X dějepis X Historický vývoj český jazyk a literatura X X X X ekonomika X X Stát, politický systém, politika, soudobý svět Masová média ekonomika X X občanský základ X X dějepis X český jazyk X X X X práce s počítačem X český jazyk a literatura X X X X cizí jazyk X X X X základy výživy X dějepis X práce s počítačem X ekonomika X X Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita environmentální výchova X tělesná výchova X X X X matematika X X X X fyzika X X technologie X X základy výživy X chemie potravin a biochemie X X biologie X X X X chemie X Člověk a životní prostředí - obsah průřezového tématu je převážně realizován výukou v předmětu ekologie a toxikologie, biologie, chemie, technologie, chemie potravin. Mimo tento základní předmět se průřezové téma integruje do dalších předmětů. Realizaci průřezového tématu Člověk a životní prostředí ukazuje následující tabulka: 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... 5 2.1 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA... 5 2.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA... 5 2.2.1 Odborné kompetence... 5 2.2.2 Klíčové kompetence... 7 2.2.3 Kompetence

Více