Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st."

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007

2

3 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

5 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account 7 Nadační investiční fond / Foundations Investment Fund 21 Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. 1. část / Extraordinary Auction of Visual Art donated by ČEZ, a.s. Part One 24 Pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY / Postcards and Calendars of the Barriers Account 26 2 Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds 31 Fond RWE Transgas / RWE Transgas Fund 32 Fond Globus / Globus Fund 34 TIPFOND / TIPFOND 36 Fond Skanska / Skanska Fund 37 3 Počítače proti bariérám / PCs against Barriers 39 Microsoft Zaměstnavatel bez bariér / Microsoft Employer without Barriers 44 Burza práce / Job Fair 45 Universita 4G / 4G University 47 4 Sport bez bariér / Sport without Barriers 51 5 Konto MÍŠA / Míša Account 57 6 Ceny / Prizes 61 Cena Toma Stopparda / Tom Stoppard Prize 62 Cena Jaroslava Seiferta / Jaroslav Seifert Prize 63 Cena Františka Kriegla / František Kriegel Prize 65 Cena Josefa Vavrouška / Josef Vavroušek Prize 66 7 Malé projekty / Minor Projects 69 Kulturní fond, Expedice Altaj Cimrman, Fond Elekta Instruments, Dům čtyř múz, Fond lidských práv / Cultural Fund, Altai Cimrman Expedition, Elekta Instruments Fund, House of Four Muses, Human Rights Fund 70 8 Finanční část / Financial part 73 Poskytnuté příspěvky / Fund Payments Released 74 Sponzorské dary a granty / Sponsor Gifts and Grants 82 Dary nefinanční povahy / Non-financial Gifts 89 Finanční hospodaření / Financial Economy 92 Grantová pravidla NIF / NIF Grant Rules 95 Zpráva auditora / Auditor s Report 96 Statutární orgány / Statutory Bodies 98 Kontakty / Contacts 99 Poděkování sponzorům / Sponsors Acknowledgement 100 ANNUAL REPORT 2007

6 Dobrý rok Tato výroční zpráva, plná čísel a pozoruhodných faktů, vypovídá o roce, který byl nejen zajímavý, ale pro naši nadaci také mimořádně úspěšný. Tabulky ale nemohou říci vše, proto si dovolujeme připomenout, že jsme byli účastníky nových, a věřme, že trvalých změn. Především trvale se nám hlásí dárci, donátoři, kteří chtějí pomoci a směřovat svůj příspěvek do konkrétního projektu. Věří nám, že právě my takový cíl najdeme. Moc nás to těší a dokazuje, že transparentnost hospodaření nadace a její důvěryhodnost se opravdu zúročí. Těší nás, že se v rámci našeho projektu Počítače proti bariérám přímo podílíme na tom, že roste počet kvalifikovaných a schopných lidí s handicapem. A nejen to, daří se nám měnit vztah firem a podnikatelů k jejich zaměstnávání. Stali jsme se spoluorganizátory ceny Zaměstnavatel bez bariér a vidíme i když k ideálu je daleko že firem, které chtějí dát postiženým příležitost, přibývá. Patnáct let práce Konta BARIÉRY, to je už opravdu hodně zkušeností a možností porovnávat. Vidíme například, jak vzrůstají počty lidí se zdravotním postižením, zvláště mladých, kteří usilují o získání vzdělání, rekvalifikují se a nacházejí novou cestu životem. Fandíme tomu a pomáháme. Jsme rádi, že můžeme ve stále větší míře podporovat i aktivity, které naplňují jejich volný čas a obohacují život. Vnímáme také narůstající kvalitu, efektivitu a zajímavost projektů občanských sdružení, kterým poskytujeme granty. Obdivujeme vynalézavost a bohatost programů, které usnadňují rodinám péči o znevýhodněné členy a doplňují ji poskytováním odborné pomoci. V tabulkách také nenajdete, jakou autoritu má naše Seifertova cena, jak se nadace stává důvěryhodným subjektem pro uměleckou a kulturní veřejnost. Vždyť právě nám svěřil ČEZ aukci velké sbírky svých výtvarných děl. Nabídli jsme k prodeji zatím jednu třetinu z celé kolekce a pro Konto BARIÉRY to znamenalo příjem více než 3 miliony korun. A Successful Year This annual report, with its wealth of numbers and intriguing facts, gives testimony of a year that was not only full of interesting events, but also exceptionally successful for our Foundation. However, tables and charts do not tell it all, which is why we would like to also let you know that we have been witness to unprecedented changes that, we hope, are here to stay. Above all there is a steady influx of donors who want to help, who would even like to aim their contribution at specific projects. By approaching us, they express their trust in our ability to find just such a suitable goal. We are obviously very pleased by this fact, which proves that the transparency of our Foundation s financial management and its credibility do bear fruit. We take great pleasure in the fact that we directly contribute to the growing number of qualified and skilled people with handicaps, through our program PCs without Barriers. And that is not all: we have also been able to change the attitude of firms and entrepreneurs towards the employment of handicapped persons. Having become co-organizers of the Employer without Barriers Award, we see more and more companies who are willing to give handicapped job applicants a chance even though we are still a long way from the ideal. The Barriers Account looks back on fifteen years of work surely a lot of experience, and ample opportunity for comparison. For instance, we witness an increasing number of individuals, especially young people, who make an effort in educating themselves, participate in retraining to become eligible for new jobs, and find a new path through life. We endorse this attitude and help where we can. We are happy to be increasingly able to support leisure-time activities that give meaning to people s lives. We also see lots of improvement in terms of the quality, efficacy, and attractiveness of projects offered by the citizens association that we support with grants. What we find especially awesome is the inventive spirit and the diversity of programs that facilitate domestic care for challenged family members and supplement this care with professional assistance. Another thing you won t be able to find in tables and charts is the renown acquired by our Seifert Prize, is the growing credit which our Foundation enjoys on the artistic and cultural scene. After all, it was our Foundation that ČEZ chose to entrust with 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

7 Úvod / Introduction Staré pravidlo říká, abychom se nechválili, mohli bychom leccos dobrého zakřiknout. My však jenom chceme připomenout, že naše nadace dál spojuje lidi, kteří potřebují pomoci, s lidmi velkorysými a štědrými. A takových obrazů jsme v loňském roce viděli stovky. Praha, březen 2008 the auction of its huge artwork collection. So far, we have put up a third of the entire collection for sale, which translated into revenues of more than three million crowns for the Barriers Account. According to an old adage, we should not indulge in self-praise, lest we undo a lot of good things waiting to happen. Far be it from us to blow our own trumpet: we merely wish to uphold the public awareness of our Foundation as an organization that continues to connect people in need with people who are generous and willing to help. And that is a side we were priviledged to see hundreds of times over the course of last year. Prague, March 2008 Gita Tučná, místopředsedkyně Správní rady / Board of Directors Deputy Chairwoman Božena Jirků, výkonná ředitelka / Chief Executive ANNUAL REPORT

8 1 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

9 Konto BARIÉRY / Barriers Account I malými př íspěvky pomáháme vybudovat pevná zázemí. ANNUAL REPORT

10 1 Konto BARIÉRY Konto BARIÉRY v roce 2007 pracovalo již patnáctý rok a je to skutečně nejstarší, kontinuálně fungující nadační projekt v České republice. Po celá léta je financován prostřednictvím veřejné sbírky, kterou podporují desetitisíce dárců. Všeobecně dobře známý transparentní účet č /2400 má nadace vedený v ebance. Sbírka si udržuje po celou dobu stabilní zájem cca 40 tisíc dárců. Konto BARIÉRY ale rozhodně neusíná na vavřínech a prostřednictvím osvědčených direct mailových kampaní hledá nové dárce. V březnu Rada Konta BARIÉRY mohla rozdělit čistý výnos za předchozí období korun. Kalendář akcí Konta BARIÉRY v roce 2007: Leden: Rada se zabývala otázkami financování nejmodernějších řečových procesorů, které pomáhají neslyšícím dětem rozvinout řeč. Stanovila výše finančních příspěvků, které bude z Fondu na podporu neslyšících poskytovat. Pokračovala spolupráce s benefit programem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Každý zákazník této společnosti může na náš projekt věnovat svoje body. Spolupráce funguje od května V roce 2007 se rozhodlo věnovat nám benefitbody ze svého účtu 674 zákazníků společnosti O2. The Barriers Account In 2007, the Barriers Account has been operative for fifteen years already indeed, it is the oldest continuous foundation project in the Czech Republic. Throughout this entire period, the project has been funded by public fundraising, supported by tens of thousands of donors. The foundation entertains its universally known and transparent account No /2400 at ebanka. Over the years, this charity fundraiser has been able to maintain a stable base of about 40,000 donors. That said, the Barriers Account certainly does not rest on its laurels and is constantly on the lookout for new donors, by way of its time- -tested direct-mail campaign. In March, the Project Council of the Barriers Account was able to distribute net revenues for the past accounting period in the amount of CZK 2,249,345. The event calendar 2007 of the Barriers Account: January: The Council contemplated issues related to the financing of state- -of-the-art speech processors that would help deaf children in developing language. It decided on the amount of funds that will be allocated to assistance to the deaf. The cooperation continued with a benefit program organized by Telefónica O2 Czech Republic, a.s., whose customers may elect to support our project by donating their loyalty credit ( benefit points ). This cooperation has been in place since May In 2007, 674 customers of O2 decided to donate us their benefit points in this way. Únor: Byl rozdělen výtěžek Sbírky MIRKA, kterou pro naši stipendistku Mirku Š. vyhlásil internetový portál idnes. Březen: Rada se zabývala vznikem nového projektu, který vychází z potřeb žadatelů. Jde většinou o mladé lidi těšně po úrazu, kteří se musí smířit s novou situací a potřebují pomoc jak materiální, tak psychickou. Projekt bude mít název Nový start a připravíme zásady pro poskytování pomoci v jeho rámci. February: The money generated by the MIRKA fundraiser organized by the idnes internet portal on behalf of our scholarship holder Mirka Š. were paid out. March: The Council discussed the launch of a new project based on a perceived need of petitioners, most of whom are young people in the immediate aftermath of an accident, who must come to terms with the new situation and require both material and mental assistance. The project will be named A New Start. We are 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

11 Konto BARIÉRY / Barriers Account Dále rozdělila čistý výnos direct mailových zásilek, částku korun, takto: Fond na podporu neslyšících 400 tisíc korun Počítače proti bariérám 400 tisíc korun Sport bez bariér 400 tisíc korun Nový start 400 tisíc korun Rezervní fond korun. Duben: Rada vyhlásila výběrové řízení na rozdělení výnosů finančních prostředků z Nadačního investičního fondu. Schválila spolupráci Konta BARIÉRY na projektu cyklu dokumentárních filmů, který připravuje Česká televize pod názvem RESTART. Květen: Již podruhé jsme se aktivně spolupodíleli na soutěži Zaměstnavatel roku, konkrétně je Konto BARIÉRY garantem a spoluorganizátorem kategorie Microsoft Zaměstnavatel bez bariér. Byl vyhlášen již 8. ročník Stipendia BARIÉRY pro školní rok Červen Červenec: 20. června jsme ve sportovním areálu Dukly Praha na stadionu Juliska uspořádali tiskovou konferenci Konta BARIÉRY a projektu Sport bez bariér a představili novou tvář sportovního projektu, skokana na lyžích Jana Mazocha. Od 29. června do 7. července se Konto BARIÉRY zúčastnilo 42. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech července se Konto BARIÉRY zúčastnilo v pražské Stromovce druhého ročníku festivalu Music in the Park. Prezentovali jsme se svým informačním stánkem a přivezli jsme také nepřehlédnutelnou osmimetrovou horolezeckou stěnu, kterou si vyzkoušely stovky zájemců. Srpen: Od 2. do 5. srpna jsme se zúčastnili 7. ročníku festivalu O2 Sázava fest v Kácově u Kutné Hory. Hlavní sponzor festivalu, Telefonica O2, nám nabídl místo pro náš stánek. Poslední srpnový víkend uspořádali pořadatelé známého trutnovského Open Air Festivalu jako dozvuky této akce charitativní koncert Muzika bez bariér pro Konto BARIÉRY. Ve stejném termínu bylo Konto BARIÉRY partnerem dalšího festivalu pod názvem Rockování v Mnichovicích. currently engaged in formulating the principles that will guide when and how assistance will be provided within the framework this project. Further, the Council distributed the net revenues from direct mail activities, an amount of CZK 2,249,345, as follows: Deaf Support Fund CZK 400,000 PCs against Barriers CZK 400,000 Sport without Barriers CZK 400,000 A New Start CZK 400,000 Reserve CZK 649,345 April: The Council announced the tender for the distribution of revenues from the NIF funds. The Council approved the involvement of the Barriers Account in a project for a cycle of documentaries prepared by Czech Television under the title RESTART. May: For the second time we actively participated in the Employer of the Year contest. Specifically, the Barriers Account is the guarantor and co-organizer for the category Microsoft Employer without Barriers. We announced the 8th-year Barriers scholarships for the term June July: On June 20, we held a press conference regarding the Barriers Account and the Project Sport without Barriers at the sports facility Dukla Praha, Juliska stadium, during which we introduced the new face of our sports project, the ski jumper Jan Mazoch. From June 29 to July 7, the Barriers Account participated in the 42nd International Film Festival in Karlovy Vary. On July 27/28, the Barriers Account participated in the festival Music in the Park, which was held for the second year at Stromovka park. We promoted our activities on our information stand, bringing along a conspicuous eight-meter climbing wall that was given a try by hundreds of curious visitors. August: From August 2 5, we participated in the 7th year of the O2 Sázava fest festival in Kácov near Kutná Hora. The main sponsor of the festival, Telefonica O2, offered us space for our stand, thus enabling us to present the work of the Barriers Account to more than 15,000 festival goers and offering them useful gifts for sale. On the last weekend in August, the hosts of the well-known Open Air Festival in Trutnov organized a charity concert, Music Without Barrier, as a coda to their event. At the same time, the Barriers Account was also partner to another festival, Let s Rock in Mnichovice. ANNUAL REPORT

12 1 Září: Na poprázdninovém zasedání schválila Rada stipendia pro 76 letošních stipendistů Konta BARIÉRY celková částka pro financování školního roku činí tisíc korun. Říjen: 11. října, u příležitosti Dne stavitelství a architektury, jsme na slavnostní akci v Betlémské kapli získali od Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR šek na částku 300 tisíc korun. 17. října se konala slavnostní premiéra norského filmu Kurz negativního myšlení, který se drsným způsobem zabývá problémy člověka, vracejícího se po úrazu obtížně zpět do života. Konto BARIÉRY se stalo patronem filmu. 31. října jsme uspořádali pro sponzory, přátele a příznivce nadace setkání v Divadle Palace Theatre v Praze. Soubor našim hostům představil hru Neila Simona Druhá kapitola. Při této příležitosti jsme slavnostně uvedli do provozu schodišťovou plošinu, na jejímž financování se spolupodílelo Konto BARIÉRY a firma VECOM a.s. Listopad: 8. listopadu uspořádal BONTONland ve své největší prodejně v Praze na Václavském náměstí autogramiádu tradiční vánoční pohlednice Konta BARIÉRY. Účast autora pohlednice, výtvarníka Adolfa Borna, přilákala velké množství zájemců. V průběhu měsíce vyvrcholily přípravy výstavy a aukce uměleckých děl, které získalo Konto BARIÉRY od společnosti ČEZ, a.s. (více viz Mimořádná aukce). 26. listopadu se ředitelka Konta BARIÉRY zúčastnila natáčení vánočního pořadu TV Prima Hádej kdo jsem a převzala zde šek na částku korun. Prosinec: 1. prosince podpořili Konto BARIÉRY herečka Dana Morávková s členem Rady Konta BARIÉRY hercem a režisérem Janem Kačerem. Za velkého zájmu zákazníků nabízeli na půdě hypermarketu našeho dlouholetého významného partnera, společnosti Globus ČR, vánoční pohlednici Konta BARIÉRY. 2. prosince se na Žofíně uskutečnila Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. UniCredit Bank nabídla svým klientům možnost zřízení charitativní karty. Jde o první projekt tohoto druhu a Konto BARIÉRY je mezi nadacemi, které si mohou uživa- September: On the first meeting after the summer recess, the Council approved scholarships for 76 young people, the 2007 scholarship holders of the Barriers Account. The total amount of funding for the school year was CZK 1,560,000. October: On October 11, on occasion of Engineering and Architecture Day, we received a CZK 300,000 cheque for the benefit of the Barriers Account during a festive event in the Bethlehem Chapel in Prague. On October 17, the Norwegian movie The Art of Negative Thinking had its festive premiere. In a raw manner, the film depicts the challenges encountered by a person who has reintegration difficulties after having suffered crippling injuries. The Barriers Account acted as the patron of the movie. On October 31, we organized a gathering for sponsors, supporters, and friends of the Foundation at the Palace Theatre in Prague. A theater troupe presented Neil Simon s Chapter Two to the audience. During a festive ceremony that night, we a staircase lift into operation that had been co-funded by the Barriers Account and VECOM a.s. November: On November 8, BONTONland held an autograph session on the premises of its largest store in Prague, on Wenceslas square, during which the traditional Christmas postcard of the Barrier Account was sold. The participation of the postcard s author, the graphic artist Adolf Born, drew the crowds. During that month, the preparation of the exhibition and auction of art work donated to the Barriers Account by ČEZ, a.s. entered its peak stage (see also Special ČEZ Auction ) On November 26, the director of the Barriers Account attended the recording of TV Prima s Christmas feature Guess who I am, where she accepted a CZK 142,500 cheque. December: On December 1, actress Dana Morávková and actor, director, and Barriers Account council member Jan Kačer, supported the Barriers Account by offering its Christmas postcard (designed by Adolf Born) on the premises of a hypermarket operated by our major long-term partner, Globus ČR, an event that attracted many visitors. On December 2, the Special Auction of paintings donated by ČEZ, a.s. took place at the Žofín. UniCredit Bank offered their clients to take out a charity ATM card. This is the first project of its kind, and the Barriers Account is one of the foundations that card users may choose to support (alongside the Partnership Foundation and the Tereza Maxová Foundation). 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

13 Konto BARIÉRY / Barriers Account telé karty vybrat pro poskytnutí podpory (společně s nadací Partnerství a Nadací Terezy Maxové). Od 3. prosince probíhala na portálu idnes sbírka MARTIN. Návštěvníci internetových stránek mohli podpořit handicapovaného Martina H. Výsledek předčil všechna očekávání. Do konce roku se v rámci této sbírky sešlo neuvěřitelných 729 tisíc korun. 5. prosince 2007 jsme se zúčastnili již potřetí Mikulášského bazaru, který pořádá několik významných českých nadací a neziskových organizací. Hostitelem je Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která zve nadace do prostor Pražské křižovatky (kostel sv. Anny). 10. prosince jsme v Hudebním divadle v Karlíně na vánočním benefičním koncertu Lucie Bílé Hvězdy pod betlémskou hvězdou, pořádaném agenturou Bon Art Production, převzali pro Konto BARIÉRY šek ve výši 200 tisíc korun. 12. prosince na vánočním večírku Unicredit Bank předal generální ředitel Jiří Kunert ředitelce Konta BARIÉRY šek na částku 1 milion korun. V roce 2007 pokračovala spolupráce se společností RWE Transgas, Globus, TIPSPORT a nově také Skanska (více viz Fondy Konta BARIÉRY). V roce 2007 projednala Rada Konta BARIÉRY na svých pravidelných zasedáních 686 žádostí a finančně podpořila 652 z nich. Celková částka schválená k podpoře projektů činila korun. Konto BARIÉRY rozhoduje také o přidělování výnosů z Nadačního investičního fondu. V roce 2007 byla rozdělena částka tisíc korun. Od počátku své činnosti v lednu 1993 podpořilo Konto BARIÉRY projektů a věnovalo na jejich financování korun, včetně podpořených projektů v rámci Nadačního investičního fondu. Rehabilitační a kompenzační pomůcky V roce 2007 zachovala Rada Konta BARIÉRY osvědčenou stupnici standardní podpory pro širokou škálu rehabilitačních pomůcek. Naše příspěvky pomáhají lidem se zdravotním postižením i rodinám, které o ně pečují, eliminovat a nebo výrazně snižovat rozdíl mezi platbami zdravotních pojišťoven nebo příspěvky městských úřadů a skutečnou cenou pomůcek. Technická úroveň pomůcek se zvyšuje, zlepšuje se tak kvalita života lidí, kteří je potřebují, ceny pomůcek ale rostou. Na tuto situaci musíme reagovat, As of December 3, the idnes portal held the MARTIN fundraiser, in which webpage visitors could donate for the benefit of handicapped Martin H. The result exceeded all expectations. By the end of the year, an incredible CZK 729,000 amassed in the account for this fundraiser. On December 5, 2007, we participated for the third time in the St. Nicholas bazaar organized by a number of leading Czech foundations and non-profit organizations. The host was the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97, which invited the other foundations to St. Ann s, a church building that houses the Pražská křižovatka (Prague crossing). On December 10, we received a cheque for the benefit of the Barriers Account on occasion of Lucie Bílá s Christmas charity concert, Stars Beneath the Star of Bethlehem which had been organized by Bon Art Production at the Karlín Music Hall. On the Christmas dinner of Unicredit Bank, which took place on December 12, Jiří Kunert, the bank s managing director provided the director of the Barriers Account with a cheque made out in the amount of one million crowns say the continuation of our cooperation with RWE Transgas, Globus, TIPSPORT, and newly also Skanska (see also Funds of the Barriers Account). In 2007, the Project Council of the Barriers Account heard 686 petitions on its regular meetings and approved financial support for 652 of them. The total amount earmarked for project assistance was CZK 9,465,262. The Barriers Account is also in charge of deciding on the distribution of NIF funds. In 2007, CZK 1,350,000 were thus released. Since its inception in January 1993, the Barriers Account has supported 8,821 projects by funding them to the tune of CZK 160,516,862. This includes projects supported through the Foundation Investment Fund. Rehabilitation and Compensatory Aids In 2007, the Council of the Barriers Account upheld its time- -tested ranging system for supporting the purchase of a broad range of rehab aids. Our contribution helps to bring down (or to wholly eradicate) the difference between the health insurance (or welfare) coverage and the actual price for the aids that handicapped people and their families who care for them need to buy. The level of technical sophistication of such aids is on the increase, which improves the quality of life of those who need them, but the prices have kept up with this develop- ANNUAL REPORT

14 1 a proto o značném počtu žádostí o příspěvek na nejmodernější pomůcky rozhoduje Rada Konta BARIÉRY individuálně, s ohledem na konkrétní situaci žadatele a jeho rodiny. Do kategorie rehabilitačních a kompenzačních pomůcek spadají mechanické a elektrické vozíky, speciální tříkolky, rehabilitační i skládací kočárky, autosedačky, elektrické skútry, dvojkola, cyklovozíky, rehabilitační stoly, hydraulické zvedáky a zvedací systémy vůbec, zdravotní lůžka, televizní lupy i doplňky nebo opravy všech typů vozíků. V roce 2007 podpořilo Konto BARIÉRY z tohoto fondu cca 300 žádostí. Částka schválená na průběžné financování těchto pomůcek přesáhla 3,5 milionu korun. Bezbariérové úpravy Konto BARIÉRY jako jedna z mála nadací přispívá žadatelům na odstraňování architektonických bariér. V roce 2007 jsme pomohli financovat několik desítek žádostí. Podpořili jsme téměř 70 rodin, ve kterých žijí lidé s handicapem. Poskytli jsme jim příspěvky především na přebudování sociálního zařízení v bytě, ale i na náklady spojené s pořizováním schodišťových plošin nebo výtahů, které odstraní bariéry v přístupech do bytů a domků. Podpořili jsme také projekty, které odstraní bariéry ve veřejných budovách. Naše logo a sdělení Podpořilo nás Konto BARIÉRY se v roce 2007 objevilo na deseti místech, např. v Kulturním zařízení města Boskovice, v Divadle Palace Theatre v Praze, v budově Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Třebíči, ve Vsetíně, v Lounech. Bariéry jsme pomohli odstranit v železničních stanicích v Českém Krumlově, Strakonicích a ve Veselí nad Lužnicí. Celkem jsme v roce 2007 podpořili více než 80 žádostí (včetně bezbariérových úprav škol). Částka schválená na financování těchto projektů je více než tisíc korun. Peníze jsou čerpány po dokončení stavebních úprav v průběhu roku a nebo v dalším období. Stipendium BARIÉRY Školní rok 2007/2008 je již osmým rokem projektu vyhlášeného Kontem BARIÉRY na podporu vzdělávání mladých lidí s těžkým zdravotním postižením, studentů středních a vysokých škol. Stipendium je mezi studenty velice populární. Ucházejí se o něj v otevřeném výběrovém řízení. Rada Konta BARIÉRY uplatňuje praxi, která ment. We must respond to this situation, which is why the Council of the Barriers Account decides individually on a large number of those petitions, in which the petitioner asks for a contribution to purchase state-of-the-art rehab aids, such as to reflect the specific situation of the petitioner and his or her family. The category of rehabilitative and compensatory aids covers mechanical and electrical wheelchairs, special tricycles, rehab prams and collapsible prams, car seats, electric scooters, bicycles, special cycling vehicles, rehabilitations stools, hydraulic lifters (and lifting systems in general), therapeutic beds, TV magnifying glasses, as well as accessories to, and repairs of, all types of vehicles and wheelchairs. In 2007, the Barriers Account gave financial support to approx. 300 petitioners. The amount released for on-going financial support exceeded CZK 3,5 million. Handicapped-friendly reconstructions The Barriers Account is one of only a handful of foundations that financially supports the removal of architectural barriers. In 2007, we funded several dozens of them, helping almost 70 families who have a handicapped member. We contributed to the refitting of sanitary facilities in apartments, the purchase of mobile platforms (staircase lifts or elevators) that remove barriers on the access ways to apartments and houses. We also supported a number of projects that removed access barriers to public buildings. In 2007, our logo and the tagline Supported by Barriers Account appeared on ten buildings, among them the Cultural Center of Boskovice, the Palace Theatre in Prague, the parish building of the Evangelical Church of Bohemian Brethren in Třebíč, Vsetín, and Louny. We removed barriers at the train stations in Český Krumlov, Strakonice, and Veselí nad Lužnicí. Altogether, we accommodated more than 80 petitions (including the disability-friendly refurbishment of schools) in The amount released for funding these projects exceeded CZK 1,800,000. The money is released upon completion of the construction work, either during the current year or in the next year. Barriers Scholarships The academic year 2007/2008 is the eighth year of existence of a project created by the Barriers Account to support severely handicapped students at secondary schools and collages. The 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

15 Konto BARIÉRY / Barriers Account studentům pobírajícím stipendium zaručuje při dobrém průběhu studia jistotu financování pro další studijní roky. Studenti, zařazení do programu, nově nahrazují více méně ty, kteří již školu dokončili. Konto BARIÉRY si vytváří finanční zdroje z výnosů aukčních salonů, které pořádá. Výtvarníci vědí, že se podílejí na tomto projektu, a mají radost z toho, že prodej jejich uměleckých děl pomáhá mladým lidem k získání vzdělání, které je pro ně jedním z nejdůležitějších předpokladů proto, aby mohli žít plnohodnotný a často profesně velmi úspěšný život. Od září 2007 pobírá stipendium celkem 76 studentů, z toho je 46 studentů vysokých škol a 30 středoškoláků. Počet studentů celé škály fakult Univerzity Karlovy zůstal, tak jako v minulém roce, na čísle 17. Dalších osm navštěvuje Metropolitní univerzitu v Praze (dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů). Škola vytváří studentům se zdravotním postižením mimořádné podmínky. Funguje zde Denní centrum, speciální poradenství, zdravotně postižení studenti na této soukromé škole neplatí školné, škola se rozšiřuje a i díky naší pomoci odstraňuje architektonické bariéry. Vynikající program pro zdravotně postižené studenty má i Masarykova univerzita v Brně, z této školy jich je v našem programu pět. Další jsou např. z Technické univerzity v Liberci, z Univerzity v Hradci Králové, z ČVUT a z dalších vysokých a středních škol v celé republice. Pravidla pro poskytování stipendia se nezměnila. Výše měsíční platby se pohybuje od jednoho do čtyř tisíc korun, podle typu školy a skutečných nákladů spojených se studiem. Zdůrazňujeme, že nejde o prospěchové stipendium, ale o pomoc pro schopné, aktivní studenty s postižením, kteří vesměs pocházejí ze sociálně slabých rodin. V pololetí musejí studenti dokládat výsledky studia. Teprve na základě předložení průběžné zprávy pokračuje vyplácení v druhém pololetí, resp. v dalším semestru. Celkem byla pro průběžné měsíční vyplácení 76 stipendií ve školním roce 2007/2008 určena částka tisíc korun. scholarship is very popular among its target group. Students apply for scholarships in an open tender procedure. Under the current practice of the Council of the Barriers Account, scholarship holders with good academic performance are guaranteed funding for future school years. Thus, the number of new entries into the scholarship program basically balances the number of graduates whom they replace. The scholarship is financed from revenues from the auction shows organized by the Barriers Account. The artists know the project to which they contribute and enjoy the fact that the sale of their artwork paves the road to better education for young people, thus laying the foundation for a full-value life and not seldom a very successful career. As of September 2007, 76 students (of which 46 college students and 30 secondary-school students) receive a scholarship. The number of students enrolled with the variety of faculties that constitute the Charles University remains at least year s seventeen. Another eight students attend the Metropolitan University in Prague (formerly the College for Public Administration and International Relations). This college has been creating exceptionally accommodating conditions for its handicapped students, operating a Day Center, offering special consulting services, and waiving the tuition fee for handicapped students. The institution has been growing and in so doing removing further architectural barriers, not least with our assistance. The Masaryk University in Brno also has an excellent program for handicapped students, five of whom are participating in our scholarship program. Other students are enrolled e.g. with the Technical University in Liberec, the University in Hradec Králové, or the Czech Technical College (ČVUT), as well as other colleges and secondary schools across the country. The rules for granting scholarships remain unchanged. The amount of the monthly allowance is in the range from CZK 1,000 to CZK 4,000, depending on the type of school and the actual study-related costs. We would like to stress that this is no performance-dependent scholarship, but a form of financial aid for able and active (but handicapped) students from socially challenged families. At the end of the semester, the students must substantiate their results (study scores). Payment of the allowance will be resumed in the second semester only on the basis of an on-going report. Altogether, CZK 1,560,000 were earmarked for the on-going financing of scholarships in the school year of 2007/2008. ANNUAL REPORT

16 1 Fond vzdělání Hlavním vzdělávacím projektem Konta BARIÉRY zůstává Stipendium BARIÉRY. Pro pomoc žadatelům, kteří stanoveným pravidlům tohoto fondu nevyhovují, a přesto potřebují pomoci s financováním vzdělávání např. v mimořádně sociálně slabých rodinách, nebo jim chybí peníze na vzdělávací pomůcky, které dětem s handicapem významně při studiu pomohou, stále udržujeme Fond vzdělávání. Jde o nevelké finanční částky, které však hrají v pomoci rodinám významnou roli. Pomohli jsme tak uhradit školné vynikající studentce Vyšší odborné školy herecké v Praze, studentovi Konzervatoře Jaroslava Ježka a dále rodinám dětí, které studují soukromé a speciální školy např. v Brně, Holýšově, Hradci Králové nebo Ostravě. V roce 2007 jsme z Fondu vzdělání podpořili 10 žadatelů. Celková částka určená pro financování těchto žádostí je cca 100 tisíc korun. Počítače a speciální vzdělávací pomůcky a potřeby Se vzděláváním souvisí i další skupina žádostí. Jsou to žádosti o vzdělávací pomůcky a speciální programy potřebné ke studiu. Občanskému sdružení Nymburáček jsme přispěli např. na notebook, Tyflokabinetu v Českých Budějovicích na přenosný zápisník s hlasovým výstupem, Federaci sluchově postižených v Praze a Středisku rané péče z Kutné Hory jsme pomohli s pořízením speciálních počítačových programů podporujících komunikaci jejich klientů se zdravotními handicapy. Na financování těchto žádostí využívá Konto BARIÉRY výnos z prodeje nástěnných a stolních kalendářů. V roce 2007 získalo podporu 5 žadatelů. Na uhrazení jejich potřeb je vyčleněno cca 60 tisíc korun. Cestování bez bariér V rámci tohoto projektu přispíváme v omezeném rozsahu na nákup automobilů, na opravy a nebo speciální úpravy automobilů, jež jdou nad rámec státního příspěvku, který jednotlivci dostávají. Projekt je podporován společností API CZ, která se sama na úpravách automobilů podílí. Přispívá Kontu BARIÉRY 5% z ceny každé zakázky. Osmi žadatelům jsme poskytli příspěvek na speciální úpravu automobilu, např. na ruční řízení, klimatizaci i další úpravy vyhovující typu postižení žadatele. Dalším Education Fund The main educational project of the Barriers Account is and remains the Barriers Scholarship. However, we keep an Education Fund in order to help those petitioners who do not meet the criteria for such a scholarship, yet need assistance in covering educational costs, e.g. in socially challenged families, or require additional money to purchase educational aids and tools that may facilitate learning for a handicapped child. The amounts are not outrageous, but they may play a crucial role in the budget of many familie. In this manner, we e.g. covered the tuition fee for an excellent student at the Secondary School of Professional Acting in Prague, a student at the Jaroslav Ježek Conservatory, and helped the families of children who attend private and special needs schools e.g. in Brno, Holýšov, Hradec Králové, or Ostrava. In 2007, the Education Fund assisted 10 petitioners. The total amount allocated to funding these petitions is about CZK 100,000. Computers and Special Educational Aids and Supplies Another group of petitions related to education concerned school and study supplies. For instance, the Citizens Association Nymburáček received a contribution for the purchase of a notebook, the Tyflokabinet in České Budějovice was able to purchase a portable voice recorder, and the Federation of Persons with Hearing Impairments in Prague and the Early Care Center in Kutná Hora received a grant to purchase special software that facilitates communication for their handicapped clients. The Barriers Account uses the revenues from selling wall and desk calendars to fund these petitions. In 2007, 5 petitioners received financial aid. Approx. CZK 60,000 have been earmarked to cover their needs. Traveling without Barriers This fund contributes to a limited extent to the purchase, repair, or special refitting of automobiles beyond the limit of state welfare received by individuals. The project has the support of API CZ, a company that is directly involved in refitting the cars. They contribute 5% from the volume of each contract to the Barriers Account. Eight petitioners received a donation for special adjustments to their cars (such as manual gear shifting, air conditioning, and other adjustments tailored to specific handicaps). Another seven recipients received donations for car repairs. The car of 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

17 Konto BARIÉRY / Barriers Account sedmi žadatelům jsme přispěli na opravy aut. Logo upozorňující na podporu Konta BARIÉRY budou vozit auta pěstounské rodiny z Ostravy a šesti organizací z Vrbna pod Pradědem, Jesenice u Rakovníka, Roudnice nad Labem, Trhových Svinů, Horšovského Týna a Olomouce, které získaly náš příspěvek. Rada podpořila více než dvě desítky žadatelů a uvolnila pro financování částku téměř 550 tisíc korun. a foster family from Ostrava now bears the logo that indicates that they received financial assistance from the Barriers Account, and so do the cars of six organizations in Vrbno pod Pradědem, Jesenice u Rakovníka, Roudnice nad Labem, Trhové Sviny, Horšovský Týn, and Olomouc. The Council accommodated more than twenty petitioners and released a financing amount of almost CZK 550,000. Pomoc sluchově postiženým spoluobčanům Jde o oblast, kterou Konto BARIÉRY podporuje dlouhodobě. Situace neslyšících, stejně jako rodin, ve kterých vyrůstá neslyšící dítě, se nemění. V roce 2007 zůstaly platby zdravotních pojišťoven za nezbytné pomůcky moderní digitální sluchadla na stejné úrovni jako v předchozích letech. Příspěvek zdravotních pojišťoven nepokrývá ani 30% nákladů na tyto pomůcky. Každým rokem ve výroční zprávě připomínáme, že cena sluchátka na jedno dětské ouško se pohybuje kolem tisíc korun, příspěvek zdravotní pojišťovny je cca korun. Přitom jde o kompenzační pomůcku, která neslyšícím neuvěřitelným způsobem zkvalitní život. Proto se částka schválená pro žadatele na pořízení sluchadel každoročně zvyšuje. V roce 2007 jsme pomohli více než 50 žadatelům a částka schválená pro financování těchto žádostí přesáhla 600 tisíc korun. Kromě této podpory, se kterou máme již letité zkušenosti, rozhodlo Konto BARIÉRY vytvořit speciální Fond pro sluchově postižené. Vložili jsme do něj částku 400 tisíc korun z výnosů direct mailových zásilek. Z tohoto fondu budeme rodinám přispívat na nejnovější řečový procesor Nucleus Freedom, který umožňuje lepší slyšení a je podstatně komfortnější než předcházející systémy. Je také velice drahý. Složitý systém schvalování financování pomůcky pojišťovnami vyřazuje některé žadatele. Těm přispěje nadace. Schválená výše podpor je: na pomůcku která stojí do 100 tisíc korun budeme poskytovat 15 tisíc na pomůcku do 200 tisíc korun přispějeme částkou 30 tisíc korun Fund in Support of Citizens with Hearing Impairments This area has been enjoying the support of the Barriers Account for a long time. The situation of deaf people, and of families who bring up a deaf child, remains unchanged. Health insurance coverage for indispensable aids modern digital hearing aids remained at the same level in 2007 as through the years before, thus covering not even 30% of the actual costs. Each year, we remind the readers of our annual report that the price of a hearing device for one ear of a child is around CZK 18,000 to CZK 19,000, whereas the health insurance coverage is approx. CZK 5,500. This flies in the face of the fact that this compensatory aid improves the life of a person with hearing impairments in an incredible way. Therefore the amount approved for support of petitioners from this fund increases every year. In 2007, we helped more than 50 petitioners; the amount approved for financing the petitions was more than CZK 600,000. Aside from the above-described form of charity support, in which we have many years of experience, the Barriers Account decided to create a special Fund for the Hearing Impaired, which we seeded with an amount of CZK 400,000 from the revenues from direct mail activities. This fund will be used to help families purchase the latest speech processor, Nucleus Freedom, which improves the faculty of hearing and is substantially more comfortable than previous system. It is also very expensive. The complex system used to approve the financing of compensatory aids leaves some petitioners behind, and the Foundation intends to help them. The following limits of funding have been approved: for aids priced up to CZK 100,000, an amount of CZK 15,000 will be granted ANNUAL REPORT

18 1 částka 300 tisíc je pro nás limitní a o případné podpoře rozhodneme pouze individuálně. V roce 2007 jsme podpořili 5 žadatelů a vyčlenili jsme pro ně z fondu více než 130 tisíc korun. Osobní asistence V předchozím roce jsme upozorňovali na to, že vzhledem k přijetí Zákona o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb.) omezí nadace v průběhu roku příspěvky na osobní asistenci a počkáme na zkušenosti s fungováním tohoto zákona v praxi. Zdá se, že zákon působí dobře. Počet žádostí se výrazně snížil, a proto tento fond letos podpořil pouze dvě organizace Chráněné bydlení Sokolov a Základní školu Vápno a tři individuální žadatele, rodiny, které se skutečně dostaly do velké tísně při financování osobní asistence svých dětí. Na financování 5 žádostí byla uvolněna částka 80 tisíc korun. Kulturní aktivity, sportovní aktivity a rekondiční a ozdravné pobyty Konto BARIÉRY podporuje zajímavé akce, jejichž cílem je aktivní zapojení handicapovaných a nebo sociálně diskriminovaných skupin a aktivní naplňování jejich volného času. Podpořili jsme např. víkendové setkání rodin s popálenými dětmi, přispěli jsme Občanskému sdružení Berkat na pouliční multikulturní festival nebo občanskému sdružení VIDA, které pečuje o psychiatricky nemocné klienty, na aktivní účast těchto lidí na konferenci v Jáchymově. Podpořené projekty mohou být orientované i do oblasti rehabilitačně sportovní. Z této oblasti jsme podpořili např. sdružení žen po ablaci prsu ALEN, kterému jsme přispěli na rehabilitační program a pronájem bazénu, centru pro handicapované studenty Univerzity Karlovy CEPOA ZP jsme přispěli na uspořádání rektorského dne, Svazu zdravotně postižených v ČR z Teplic na sportovní setkání jeho členů a České abilympijské asociaci na letenky handicapovaných účastníků na 7. mezinárodní abilympiádu v Japonsku. Žádosti o financování sportovních aktivit podporuje již druhým rokem samostatný projekt Sport bez bariér. Každoročně se na Konto BARIÉRY obrací nevelké množství organizací se žádostmi o podporu ozdravných, for aids priced up to CZK 200,000, an amount of CZK 30,000 will be granted our threshold is an amount of 300,000; the decision to support the purchase of such aid will be made on a case-by-case basis. In 2007, we supported 5 petitioners, allocating more than CZK 130,000 of fund money. Personal Assistance Last year, we announced that the Foundation would limit the disbursement of contributions to personal assistance services during the year due to the passage of the Social Services Act (act No. 108/2006 Coll.) and wait until the practical effects of this new law would be known. For this reason, the Fund supported only two organizations this year a halfway house project, Chráněné bydlení Sokolov, and the grammar school in Vápno, as well as three individual petitioners: families who ended up in truly dire straits when they tried to finance personal assistance for their children. An amount of CZK 80,000 was approved for disbursement in order to fund these five petitions. Cultural Activities, Sporting Activities, Stays at Rehabilitation and Spa Facilities The Barriers Account supports interesting events that seek to integrate groups of handicapped or ostracized people and fill their leisure time with meaningful activities. We supported e.g. a weekend gathering of families with children who suffer from burns, contributed to the multicultural festival organized by the Citizens Association Berkat, and donated to the Citizens Association VIDA who care for psychiatric patients, so that they could attend a conference in Jáchymov. Projects that fall into the category rehab and sports are also eligible. From this area, we e.g. supported ALEN, an association of women after breast ablation surgery, by co-funding their rehab program and their costs for renting a swimming pool. We also made a contribution to CEPOA ZP, the Center for Handicapped Students at Charles University, so they could organize a Principal s Day, the Association of Handicapped Czechs in Teplice, so that they could organize a sporting event for their members, and the Czech Abilympic Association, so they could purchase flight tickets for their handicapped members to attend the 7th International Abilympics in Japan. Other than that, petitions for support of sporting activities have for two years now been answered by the separate project Sport without Barriers. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

19 Konto BARIÉRY / Barriers Account rehabilitačních a rekondičních pobytů. V omezeném rozsahu jsme podpořili např. Asociaci muskulárních dystrofiků v ČR, občanské sdružení Náruč z Plzně nebo Asociaci PRO. Příspěvek na ozdravné pobyty 10 žadatelů nepřevýšil celkově 100 tisíc korun. Domy na půli cesty Konto BARIÉRY věnuje od počátku své činnosti pozornost projektům zaměřeným na pomoc mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy a hledají, často složitě, svoje místo v životě. Na tento náš fond se mohou obracet organizace, které provozují domy na půli cesty, různé typy krizových center nebo chráněných bydlení a také klienti těchto zařízení. Přispíváme jak na provozní náklady, tak na investice, které pomáhají rozšiřovat kapacitu osvědčených zařízení. Fond je otevřen i pro žadatele, kteří se dokázali osamostatnit a pořizují si vlastní bydlení. Člověk v nouzi Konto BARIÉRY se i v roce 2007 setkávalo se žádostmi lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích a potřebovali třeba jenom malou, ale velice důležitou pomoc a podporu. V roce 2007 jsme z fondu Člověk v nouzi poskytli pomoc cca dvěma desítkám žadatelů. Uvolněná částka nepatrně přesáhla 130 tisíc korun. Mimořádný zdravotnický fond Konto BARIÉRY zcela výjimečně podporuje malými částkami žádosti o lékařské přístroje nebo zákroky, které potřebují žadatelé pro zkvalitnění života. V roce 2007 jsme např. podpořili žadatele o příspěvek na asistovanou reprodukci, přispěli jsme na pulzní oxymetr a na monitor dechu. Podporu z tohoto fondu získalo 6 žadatelů a výše uvolněné částky je 75 tisíc korun. Fond PETROF Konto BARIÉRY získalo z výtěžku benefičního koncertu Hudbou proti bariérám v listopadu 2005 částku korun. Peníze byly z větší části rozděleny ve výběrovém řízení v roce Nevyčerpaná částka cca 200 tisíc korun je využívána průběžně na podporu žadatelů z řad mladých lidí s postižením zraku, přede- Each year, a significant number of organizations approach the Barriers Account and ask for financial help concerning stays at rehabilitation and spa facilities. To a limited extent, we e.g. supported the Association of Muscular Dystrophy Sufferers in the Czech Republic, the Citizens Association Náruč from Pilsen, or the PRO Association. These allowances for health stays of 10 petitioners remained below generally CZK 100,000. Halfway Houses From its very inception, the Barriers Account has been interested in projects that focus on assisting young people as they leave orphanages and protectories and seek their place in life, often on convoluted paths. Organizations that operate halfway houses, various kinds of crisis centers, and sheltered residence schemes, as well as their clients, may address their petitions for help to this particular fund. We contribute to the operating costs and to investments that help increasing the capacity of established facilities. The fund is also open to petitioners who have managed to become self-dependent and are looking for their own place to live. Člověk v nouzi / People in Need In 2007, the Barriers Account was again confronted with pleas for help by people who find themselves in dire straits and would appreciate even a small, but to them essential, allowance In 2007, we granted allowances to about two dozen petitioners from the People in Need Fund. The released amount of money was slightly above CZK 130,000. Exceptional Health-care Fund In absolutely exceptional cases, the Barrier Account provides small amounts of financial aid in response to requests for medical equipment which the petitioners need to improve their lives. In 2007, we e.g. accommodated a petitioner who asked for financial support related to assisted reproduction, and contributed to the purchase of a pulse oxymeter and breathing monitor. Financial aid from this fund went to 6 petitioners; the amount released was CZK 75,000. PETROF Fund The charity concert Music against Barriers in November 2005 yielded revenues in the amount of CZK 1,465,750 for the Barriers Account. For the most part, these funds were allocated in a grant procedure in The remainder of CZK 200,000 ANNUAL REPORT

20 1 vším studentů konzervatoře nebo dalších uměleckých škol. V roce 2007 jsme dvěma studentům přispěli na pořízení hudebních nástrojů, příčné flétny a klavíru. Uvolněná částka z Fondu PETROF činí 50 tisíc korun a fond ještě není vyčerpán. Sbírka MIRKA V prosinci 2006 se na stránkách MF DNES i na internetovém portálu idnes projevila spolupráce stvrzená smlouvou mezi Kontem BARIÉRY a Mafrou, která nám pomáhá prezentovat konkrétní osudy lidí, kterým pomáháme. is used as an on-going reserve for assisting young petitioners with visual impairments, especially conservatory students or other art school students. In 2007, we helped two students purchase their musical instruments: a transverse flute and a piano. The amount of funds released from the PETROF Fund was CZK 50,000. MIRKA Fundraiser In December 2006, the contractual cooperation between the Barriers Account and the publishing house Mladá fronta ( Mafra ) resulted in Mafra publishing features on the pages of the MF DNES daily and the idnes internet portal that helped us to present the work of our Foundation and to map the fates of our beneficiaries. Vůbec poprvé jsme uspořádali společnou sbírku, do které se čtenáři idnes zapojili. Příběh stipendistky Konta BARIÉRY, studentky z Domažlicka, která studuje jednu z vysokých škol v Praze, Mirky Š. oslovil čtenáře idnes a během několika dnů byla na účtu částka 120 tisíc korun, kterou Mirka potřebovala na celoroční dofinancování osobního asistenta. Celkově Sbírka MIRKA vynesla téměř 300 tisíc korun a mohli jsme tak pomoci dalším šesti mladým lidem s pořízením potřebných kompenzačních pomůcek a také přenosných počítačů. Konto BARIÉRY na 42. MFF v Karlových Varech Konto BARIÉRY od 29. června do 7. července prezentovalo svoji činnost na 42. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Byli jsme partnery projektu Kino bez bariér. Je to projekt se sedmiletou tradicí a vozíčkáři ho mají opravdu rádi. Jezdí sem, využívají nabízených služeb, vstupenek, rezervací, ubytování, přepravy i osobní asistence. Konto BARIÉRY ve spolupráci s Kinem bez bariér připravilo na úterý 3. července Den bez bariér. Pro návštěvníky festivalu jsme nachystali řadu akcí, ať už na stánku Konta BARIÉRY u hlavního vřídla nebo přímo v karlovarských ulicích. Na kolonádě zhlédli diváci exhibiční streetball na vozíčku, v němž poměřili své síly reprezentanti českého vozíčkářského basketbalu, celebrity i zájemci z řad veřejnosti. Kolemjdoucí si mohli vyzkoušet jízdu na vozíčku přes For the first time, we co-organized a joint fundraiser in which idnes readers participated. The tale of Barriers Account scholarship holder Mirka Š., a student from near Domažlice who now studies at the university in Prague, struck a chord in the hearts of idnes readers, and after a few days, CZK 120,000 had arrived which Mirka needed to finance a personal assistant for a full year. Altogether, the MIRKA fundraiser generated almost CZK 300,000, so that we were in the end able to help another six young people with their purchase of compensatory aids and portable computers. Barriers Account at the 42nd International Film Festival in Karlovy Vary From June 29 to July 7, the Barriers Account for the first time presented its work at the 42nd International Film Festival in Karlovy Vary. We were partners of the Cinema without Barriers project. Looking back on a tradition of seven years and being very popular among wheelchaired cinema-goers, who come to enjoy the services on offer, from tickets and reservations through accommodation and transport to personal assistance. For July 3, the Barriers Account, in cooperation with the Cinema without Barriers project, had prepared a Day without Barriers. We had a number of events in store for festival visitors, both at our Barriers Account stand at the main fountain and in the streets of Karlovy Vary. On the colonnades, passers-by could watch a wheelchair street ball show, during which representatives of the Czech wheelchaired basketball team measured their strength with 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2008 Annual report 2008. Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ. Independent Social-Ecological Movement

Výroční zpráva 2008 Annual report 2008. Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ. Independent Social-Ecological Movement 1 11 Výroční zpráva 2008 Annual report 2008 Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Independent Social-Ecological Movement 4 3 2 5 6 1 10 1. Irena Košíčková, 2. Milan Štefanec, 3. Kristýna Pešáková,

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více