Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní Orlová-Lutyně Web:

2 Výroční zpráva je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 225/2009 Sb., 7, odst. 1, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. 1 1

3 Obsah 0. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Denní a dálková forma studia Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/ Výsledky školy v programu KVALITA Výsledky projektu PRO23 - SCIO 3. ročníky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy Aktivity ICT koordinátora Práce metodických sdružení Zhodnocení současného stavu výuky v rámci metodických sdružení (MS) Předpoklady dalšího vývoje skupiny předmětů v rámci MS nové formy výuky Inovace vybavení učební pomůcky, IT, odborná literatura Evaluace výsledků srovnávací testy Soutěže a turnaje, testování žáků a jejich umístění Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity metodického sdružení Mimořádné aktivity pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

4 Při veškeré činnosti učitel nesmí zapomenout a narušovat základní poslání školy, sdílené hodnoty, kvalitu veškeré práce, kulturu. V tomto směru jeho práce vyžaduje vnitřní disciplínu a vysokou morální odpovědnost. 0. Úvod Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období Cesta ke kvalitě rok druhý 1. Na základě analýz z testování projektu KVALITA a maturitních zkoušek jsme realizovali přijatá opatření ke zlepšení výuky s důrazem na maturitní předměty. Maximálně jsme podporovali žáky v motivaci ke studiu, přípravě k maturitní zkoušce. Žáci využívali konzultační hodiny jednotlivých učitelů individuálně a zároveň jim byla nabízena možnost "doučování" především maturitních předmětů. Přes toto zvýšené úsilí jsme nedosáhli dobrých výsledků v matematice především v dálkové formě studia. Výsledky maturitní zkoušky a testování žáků 1. a 3. ročníku oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou jsou součástí této zprávy. 2. Komunitní centrum bylo efektivně využito pouze díky výuce Univerzity třetího věku třetího věku, ale hlavně nespecifickým kurzům pro uchazeče o zaměstnání, které byly realizovány v průběhu celého školního roku. Zvýšili jsme mimorozpočtové zdroje hlavně díky těmto rekvalifikačním kurzům ÚP. 3. Intenzivněji jsme spolupracovali s OPF-SU Karviná. Zahájili jsme etapu spolupráce s OPF-SU Karviná v rámci nově vznikajícího projektu "Virtuální univerzita" na OPF SU Karviná. Najít "cestičku k matematice" bude možná snazší, když se budou vyučující matematiky setkávat a vyměňovat si informace. To je také prostředek k cíli - nejen dosáhnout úspěšného procenta přijetí na VŠ, ale především úspěšného procenta absolutoria vysoké školy. Tak, jak jsme se rozhodli "jít za žáky na ZŠ" a sledovat jejich přidanou hodnotu v průběhu studia na naší škole, tak také usilujeme o to, aby informace o úspěšnosti poskytovala např. OPF SU Karviná i o našich studentech. A to se nám poprvé v uplynulém roce podařilo. Tuto aktivitu bychom chtěli rozšířit i na další VŠ. 4. Z prostředků zřizovatele jsme realizovali investiční akci "Rekonstrukce střechy pavilonu C". 5. Splnili jsme zadání zřizovatele a zřídili výdejnu stravy na Gymnáziu a SOŠ Orlová a navýšili kapacitu stravovaných ve ŠJ na 600 strávníků. 6. Pokračovali jsme v projektové činnosti, např. ukončili jsme jednoletý projekt Škola dnes a zítra - inovativní přístup k výuce technických a přírodovědných oborů a nově jsme získali dotaci na projekt "Dílčí kvalifikace - nástroj pro efektivní získání kvalifikace a cesta k rychlé změně kompetencí". Oba projekty byly a jsou financovány Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a SR ČR. Zároveň jsme dbali na udržitelnost výstupů předchozích projektů financovaných EU. 7. V uplynulém školním roce jsme v souladu s platnou legislativou realizovali sebehodnotící aktivity. Použili jsme poprvé externí evaluační nástroj snímání 3 3

5 metodou Barvy života, který pro nás v rámci projektu Učící se škola realizovala společnost DAP. Výstupy šetření byly analyzovány širším vedením školy a budou základem pro sledování efektivity vyučovacího procesu a klimatu školy i v následujícím šetření, které budeme opakovaně realizovat v rámci projektu Učící se škola v lednu r Cíle na školní rok 2012/ Maximálně podporovat žáky v motivaci ke studiu a přípravě k maturitní zkoušce. 2. Na základě analýz z testování projektu KVALITA a maturitních zkoušek realizovat přijatá opatření ke zlepšení výuky s důrazem především na matematiku. 3. V době zvýšené konkurence nabídky poskytovatelů vzdělávacích služeb usilovat i nadále o efektivní využití komunitního centra. 4. Intenzivněji spolupracovat s OPF-SU Karviná a dalšími VŠ při zajištění plynulého přechodu absolventů na VŠ. 5. Pokračovat v projektové činnosti a současně dbát na udržitelnost výstupů předchozích projektů. 6. Zahájit zjišťování tzv. "přidané hodnoty", tedy hodnoty, jak se který žák v průběhu čtyř let studia ve sledovaných ukazatelích posunul a jak škola dokázala využívat jeho potenciál. 7. Zahájit intenzívní jednání se sociálními partnery, které povede k podepsání bilaterální rámcové smlouvy o budoucí spolupráci školy a firem v okolí. Obsahem této smlouvy bude např. účast firem na novelizaci či tvorbě školních vzdělávacích programů, participace na kariérovém poradenství, poskytování témat pro absolventské práce, umožnění exkurzí a odborných stáží pedagogů i žáků, participace na evaluaci kvality výstupů u maturitních zkoušek, participace na školou připravovaných akcích. Jako první krok ke splnění tohoto úkolu považujeme předložení žádosti o dotaci z OP VK (2. kolo výzvy - září 2012) na projekt, který mimo jiné podpoří spolupráci školy a sociálních partnerů. 1. Základní údaje o škole Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Polní 964, Orlová- Lutyně IČO: DIČ: CZ , neplátce DPH Identifikátor zařízení: Tel./fax: , ID datové schránky 3tqg2tr Domovská stránka: Právní forma školy: Zřizovatel: krajská příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, Rada kraje 28. října 117, Ostrava, IČ

6 Statutární orgán: Ing. Miroslava Šromková (do ) Ke Studánce 354, Orlová-Lutyně Datum a č. j. posledního rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě: , č. j / s účinností od Datum zápisu do rejstříku: Zahájení činnosti: 1. července 2001 ZL/084/2001 Ředitelka školy: Ing. Miroslava Šromková (do ) Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Marcela Koutná, zástupce statutárního orgánu (od pověřena řízením školy) Informace poskytuje: Mgr. Marcela Koutná Školská rada zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005; zřizovací listina školské rady ŠR/086/2005 Předsedkyně školské rady Ing. Pavlína Palová Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky připravuje především pro výkon odborných činností připravuje i pro studium na vysoké škole zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně Předmět činnosti odpovídající doplňkové činnosti: hostinská činnost závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí pronájem a půjčování věcí movitých poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Přehled o počtu žáků Typ školy SOŠ denní forma studia SOŠ dálková forma studia Počet tříd Počet žáků k Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Počet žáků na pedagoga Celkem Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie kapacita: 770 žáků IZO:

7 2. Školní jídelna kapacita: 500 jídel IZO: Změna - Školní jídelna Zápis - Školní jídelna - výdejna (místo poskytování školských služeb Masarykova třída 1313, Orlová-Lutyně), kapacita 600 jídel. Datum zahájení činnosti změna v rejstříku škol a školských zařízení dne č. j. MSK 56935/2012 Školská rada V období 2010/2011proběhla celkem 2 jednání školské rady: 1. jednání ŠR v září 2011 Školská rada bez připomínek projednala Výroční zprávu o činnosti školy, Plán práce na šk. rok 2010/11, Projektové aktivity 2. jednání ŠR v březnu 2012 Vyjádření k rozboru hospodaření a navržení opatření ke zlepšení hospodaření ( 168 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) - Statistický přehled pololetní klasifikace, předběžné výsledky zájmů uchazečů o studium na škole, Zpráva o aktivitách školy za 1. pololetí a plán práce na 2. pololetí. Správní řízení Rozhodnutí podle zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy ve školním roce 2011/12 Rozhodnutí Počet Počet odvolání Přijetí k dennímu studiu 2012/ Přijetí k dálkovému studiu 2012/ Přerušení denního studia 0 0 Přerušení dálkového studia 0 0 Přestup na OA Orlová 0 0 Podmínečné vyloučení ze studia 0 0 Vyloučení ze studia 0 0 Ukončení denního studia 0 0 Ukončení dálkového studia 0 0 Oblast poskytování informací ( 18 zák. č. 106/1999 Sb.) Ve školním roce 2011/12 nebyla požadována na Obchodní akademii Orlová, příspěvkové organizaci, žádná informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Opis podstatných částí každého rozsudku: 0 Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 2. Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle těchto učebních dokumentů: 6 6

8 1. 4. ročník RVP obor vzdělání (denní i dálková forma studia 5 let, zkrácené studium 3 roky) M/02 Obchodní akademie ŠVP Daně a finance (i dálková forma studia) M/02 Ekonomické lyceum ŠVP Jazyky pro hospodářskou sféru M/01 Informační technologie ŠVP Informatika v ekonomice ročník L/51/Podnikání- ŠVP Ekonomika a zpracování informací v podnikání (dálková forma studia) Maturitní zkouška Studijní obor Profilové zkoušky M/02 Obchodní akademie Ekonomika ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba matematika, účetnictví nebo další cizí jazyk ústní zkouška *) M/02 Ekonomické lyceum Ekonomika ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba - další cizí jazyk, matematika, zeměpis, společenskovědní seminář, dějepis nebo biologie ústní zkouška *) M/01 Informační technologie Počítačové systémy ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba matematika, ekonomika, programování, databáze nebo další cizí jazyk ústní zkouška *) *) Žák konal zkoušku ze zvoleného předmětu jen v tom případě, že nekonal zkoušku z téhož předmětu v rámci společné části maturitní zkoušky. U nepovinných zkoušek byly ministerstvem zadávané zkoušky pevnou součástí nabídky, z níž si žák vybral. 7 7

9 Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 Kód oboru (KKOV) Počet žáků Ukončilo MZ v řádném termínu Ukončilo MZ v opravném termínu (k ) Obchodní akademie M/ Informační technologie M/ Ekonomické lyceum M/ Obchodní akademie dálková forma studia/5 let Obchodní akademie dálková forma studia/5 let Obchodní akademie dálková forma studia/ zkrácená forma studia - 3 roky Informační technologie dálková forma studia/ zkrácená forma studia - 5 let Podnikání nástavbová forma studia/3 roky (1. a 2. ročník) M/ M/ M/ M/ L/

10 Stav žáků k (denní i dálková forma studia) Obor vzdělání Třída Dívky Chlapci Celkem Denní forma studia Obchodní akademie 1A A A A Informační technologie 1C C C C D Ekonomické lyceum 1B B B B Denní forma studia celkem Dálková forma studia Obchodní akademie/5 let Informační technologie/5 let Obchodní akademie/3 roky Podnikání/3 roky Dálková forma studia celkem

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy (k datu ) Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Počet hodin dle Zákona o pedagogických pracovnících v % Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Pedagogická praxe (roky) 1. Ředitelka 100 VŠ, EKO, DPS Zástupkyně ředitelky 100 VŠ, DPS Učitel - VP 100 VŠ, PS Učitel - SPJ 100 VŠ, PS Učitel ICT 100 VŠ, PS Učitel 7, Učitel 11,9 VŠ, EKO, DPS 3 8. Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 23 VŠ, PS Učitel 6,3 VŠ, DPS Učitel 28,6 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, EKO, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ,EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 81 VŠ, PS Učitel 19,0 VŠ, PS Učitel 19,0 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS

12 34. Učitel 20,6 VŠ, EKO, DPS Učitel 28, Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS 12 Věková struktura pedagogických pracovníků Do Nad 60 let let let let let let let let let Struktura podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Požadavek v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 97,3 Jeden učitel nesplňuje požadavek odborné kvalifikace. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Pracovní zařazení, Úvazek pracovníci funkce hod/týden Stupeň vzdělání 1. ekonomka 40,0 ÚSO 2. sekretářka 40,0 ÚSO 3. účetní 16,0 SO 4. administrativní zam. 8,0 ÚSO 5. správce budov 40,0 Vyučený 6. uklizečka 40,0 Vyučená 7. uklizečka 35,0 Vyučená 8. uklizečka 35,0 Vyučená 9. uklizečka 35,0 Vyučená 10. uklízečka 35,0 ÚSO 11. vedoucí školní 40,0 SO jídelny 12. kuchařka 40,0 Vyučená 13. kuchařka 40,0 Vyučená 14. kuchařka 40,0 Vyučená 15. kuchařka 40,0 ÚSO 16. kuchařka 40,0 ÚSO 17. kuchařka 40,0 Vyučená 18. kuchařka 40,0 Vyučená Změny ve stavu zaměstnanců Druh změny Uzavření pracovního poměru Ukončení pracovního poměru Počet 4 (z toho 3 pracovnice ŠJ - přestup ze ZŠ Polní 4 (1x starobní důchod, 3x dohoda 11 11

13 Počet učitelů odpovídal stanovenému limitu pracovních sil a byl v souladu s počtem týdenních vyučovacích hodin. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Stupeň vzdělání Počet pracovníků Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. a) 14 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. b) 6 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. c) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. d) - Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. e) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. a) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. b) 13 Bez odborné kvalifikace 1 Sebehodnocení pracovníků V uplynulém školním roce bylo 2x provedeno formou osobních pohovorů sebehodnocení pracovníků. Výsledkem byla analýza stávajícího stavu personální situace na škole a přijetí opatření na její zlepšení. Úrazovost Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokumentem uplatňovaným trvale v činnosti školy, zejména na turistických a výcvikových kurzech a v průběhu provozní praxe žáků. Škola realizuje podle zákona vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, školení BOZ a PO, poskytuje pracovní a ochranné prostředky, provádí namátkové kontroly BOZ, kontroluje dozory na pracovištích a dohled na kurzech, provádí veřejnou prověrku BOZ a PO. Žáci celkem - 11 úrazů z toho byly 3 úrazy odškodněny. Zaměstnanci 1 úraz. 4. Údaje o přijímacím řízení Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013 Kód Název oboru DENNÍ FORMA STUDIA Délka studia Druh studia Počet přihlášených 1.kol o 2.kol o 3.kol o STAV k Odvol ání OBCHODNÍ AKADEMIE 4 SOŠ M/ EKONOMICKÉ LYCEUM 4 SOŠ M/ INFORMAČNÍ 4 SOŠ

14 M/01 TECHNOLOGI E CELKEM M/ L/524 DÁLKOVÁ FORMA STUDIA OBCHODNÍ AKADEMIE 5 SOŠ PODNIKÁNÍ 3 SOŠ DENNÍ FORMA STUDIA Kód oboru Název oboru Max. počet žáků M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum M/01 Informační technologie 30 Všichni uchazeči ke studiu ve všech oborech denního studia konali přijímací zkoušky. Moravskoslezský kraj inicioval jednotné testování v rámci 1. kola přijímacího řízení pro denní formu studia vybraných oborů vzdělávání. Pro společné přijímací zkoušky byly zhotoveny originální didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury. Oba testy byly ve stejném časovém rozsahu (60 min) žákům předloženy v písemné podobě. Ředitelka školy stanovila tato kritéria přijímacího řízení: a) hodnocení prospěchu na ZŠ je průměrem z 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy b) výsledky přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka c) při rovnosti bodů zohlednění ZPS Vzájemné váhy výsledků z obou testů (MA, ČJ) byly v poměru 50:50. Toto skóre bylo převedeno na body, tj. ve všech oborech studia byl maximální počet bodů z českého jazyka 25 bodů a z matematiky 25 bodů. Uchazeči o přijetí byli seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení. Výsledné hodnocení žáků bylo získáno součtem dosažených bodů (max 100 bodů) DÁLKOVÁ FORMA STUDIA Zkoušky formou testů, které vyhotovili vyučující naší školy. Maximálně bylo možné získat 50 bodů. Uchazeči o přijetí byli seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Denní a dálková forma studia Přehled prospěchu, chování, absence za 1. pololetí školního roku 2011/2012 (k ) Třída Žáci Průměr Ø absence na žáka VZ P NP NK Snížená známka 13 13

15 o n z chování 1A 31 2,08 61,90 0, B 28 2,18 26,54 0, C 29 2,20 30,31 1, OA 33 2,53 0,00 0, PA 25 2,62 0,00 0, PB 24 2,67 0,00 0, A 24 2,51 53,50 0, B 25 2,27 60,16 0, C 30 2,25 57,80 0, PA 32 2,64 0,00 0, A 28 2,16 67,60 0, B 28 2,36 81,96 0, C 32 2,59 69,00 0, ZOA 8 1,85 0,00 0, A 25 1,88 72,84 0, B 27 2,16 76,85 0, C 20 2,12 99,15 0, D 18 2,33 55,88 0, IT 13 2,07 0,00 0, OA 24 1,95 0,00 0, OA 20 1,97 0,00 0, Celkem 524 2,25 40,94 0, Přehled prospěchu, chování, docházky za 2. pololetí školního roku 2011/2012 (k ) Třída Žáci Průměr Ø absence na žáka VZ P NP NK o n Snížená známka z chování 1A 31 1,98 98,58 0,

16 1B 27 1,92 50,48 0, C 29 2,16 55,55 0, OA 33 2,37 0,00 0, PA 25 2,59 0,00 0, PB 24 3,07 0,00 0, A 24 2,57 65,62 0, B 25 2,23 74,72 0, C 30 2,24 84,33 0, PA 32 2,59 0,00 0, A 28 2,13 76,50 0, B 28 2,20 98,60 0, C 32 2,59 51,46 0, ZOA 8 1,74 0,00 0, A 25 1,82 53,56 0, B 27 2,03 62,88 0, C 20 2,19 66,05 0, D 18 2,02 36,50 0, IT 13 2,06 0,00 0, OA 24 1,79 0,00 0, OA 19 2,12 0,00 0, Celkem 522 2,19 45,06 0, Celkový přehled o prospěchu školy denní a dálkové studium (2. pololetí školního roku 2011/12 stav k ) Předmět Průměr Chování 1,01 Anglický jazyk odborný 2,00 Anglický jazyk v praxi 2,15 Anglický jazyk 2,

17 Aplikace na PC 2,18 Aplikační software 2,70 Bankovnictví 1,96 Biologie 2,29 Český jazyk a literatura 2,57 Daně 1,73 Databáze 2,33 Dějepis 1,52 Ekonomická cvičení 2,26 Ekonomie 2,29 Ekonomika 2,34 Ekonomický seminář 1,26 Elektronické publikování 2,08 Ekonomické výpočty na PC 2,27 Fiktivní firma 1,48 Finanční investování 1,40 Francouzský jazyk 2,30 Fyzika 2,14 Grafika na PC 1,48 Hospodářský zeměpis 2,31 Chemie 2,25 Informační technologie 2,02 Komunikační technologie 3,34 Matematika 2,96 Matematický seminář 1,86 Německý jazyk 2,37 Občanská nauka 2,11 Písemná a elektronická komunikace 1,90 Pojišťovnictví 2,07 Právo 1,82 Programování 2,20 Počítačové systémy 2,49 Počítačové sítě 2,

18 Psychologie 2,56 Písemná a ústní komunikace 1,87 Ruský jazyk 2,30 Společenská kultura 1,51 Společenskovědní seminář 1,80 Společenské vědy 1,45 Statistika 2,43 Technická angličtina 2,25 Tělesná výchova 1,03 Účetnictví 2,44 Účetnictví na PC 1,52 Úvod do výpočetní techniky 2,06 Vývoj aplikací 1,96 Výpočetní technika 2,16 Zeměpis 2,26 Zpracování dokumentů na PC 1,50 Celkový průměrný prospěch 1. pololetí: 2,25 Celkový průměrný prospěch 2. pololetí: 2, Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/12 TŘÍDA OA 4A EL 4B IT 4C IT 4D ZDS 3ZOA OA 5OA Počet žáků VZ Průměrný prospěch , , , , , , Celkem , P NP 17 17

19 20.9.) Komentář: výsledky po opravných maturitních zkouškách. Zdroj: Bakaláři (ke dni Škola zvládla organizaci nové formy maturitní zkoušky bez problémů. Výsledky maturitní zkoušky prokázaly, že až na matematiku připravuje škola žáky kvalitně

20 Pro srovnání - údaje za šk. r. 2010/

21 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Společná Profilová praktická zkouška ústní zkouška Úspěšně vykonalo Úroveň Počet Část Předmět Obor / přihlášený maturujícíc forma ch h DT PP ÚZ OA ,92 základní EL ,67 ČJ EL vyšší ,00 IT ,91 základní OAD ,00 OA ,45 základní EL ,40 AJ EL vyšší ,50 IT ,13 základní OAD ,50 OA x x 4,50 M EL x x 3,83 základní IT x x 3,50 OAD x x 4,91 NJ OA ,00 základní IT ,00 RJ OA ,00 základní OAD ,33 OA x x 25 2,27 Praktická EL x x 27 2,11 zkouška IT x x 37 2,14 z odbornýc OAD x x 18 2,94 h předmětů ZOA 8 8 x x 8 1,87 OA x x 25 2,04 EL x x 27 1,93 Ekonomika IT 5 5 x x 5 2,00 OAD x x 18 3,00 ZOA 8 8 x x 8 1,50 Počít. systémy Anglický jazyk Prům. prospěch IT x x 36 2,32 OA 1 1 x x 1 1,00 EL 5 5 x x 5 2,40 IT 4 4 x x 4 1,75 OAD 2 2 x x 1 3,00 Databáze IT 5 5 x x 5 1,80 Dějepis EL 1 1 x x 1 2,00 Fran. jazyk EL 2 2 x x 2 1,50 Matematika EL 7 7 x x 7 1,86 IT 1 1 x x 1 1,

22 OAD 2 2 x x 2 2,50 Německý OA 2 2 x x 2 2,00 jazyk IT 1 1 x x 1 4,00 Program. IT 5 5 x x 5 1,25 Společ. seminář EL x x 12 2,25 Účetnictví Zákl. přír. věd OA x x 22 2,04 OAD x x 14 3,93 ZOA 8 8 x x 8 1,75 IT x x 16 2,73 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch řádný ,42 x x x x OA opravný , ,30 řádný ,25 x x x x EL opravný x x x x ,20 řádný ,42 x x x x IT opravný x x x x ,00 řádný , ,67 OAD opravný x x x x ,08 řádný ,71 x x x x ZOA opravný x x x x x x x x Poznámka: údaje o výsledcích jarního i podzimního termínu vyhlášeného pro daný školní rok (např. květen 2012 a září 2012 pro školní rok 2011/2012). Vysvětlivky použitých zkratek DT PP ÚZ didaktický test písemná práce ústní zkouška Komentář: - průměrný prospěch v jarním termínu zahrnuje i žáky, kteří neprospěli - průměrný prospěch v podzimním termínu zahrnuje pouze žáky, kteří konali opravnou MZK 21 21

23 5.3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání Obecně Elektrotechnika, 63 Ekonomika odborná telekomunikační a administrativa příprava a výpočetní technika* percentil percentil percentil P(o5) P(o2) P(o3) Jazyk český 66 % Matematika 48 % Jazyk anglický 73 % Jazyk německý 46 % Test krátkodobé 41 % paměti * 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika v této sk. je zařazen obor vzd. IT Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání Obecně Elektrotechnika, odborná telekomunikační příprava a výpočetní technika* Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 63 Ekonomika a administrativa úspěšnost percentil percentil P(o2) percentil P(o3) Jazyk český 73 % Matematika 46 % Jazyk anglický 63 % Jazyk německý 59 % Obecné studijní předpoklady percentil P(o5) 89 %

24 5.4. Výsledky projektu PRO23 - SCIO 3. ročníky Matematická gramotnost Třída Počet žáků Percentil Skupinový percentil 3A B C Průměr Průměr ČR 47,8 55 Finanční gramotnost Třída Počet žáků Percentil Skupinový percentil 3A B C Průměr Průměr ČR Poznámka: Percentil si lze představit jako příčku na žebříku, který je rozdělený na 100 příček, a na každé z příček stojí stejně úspěšní lidé. Percentil říká, na které příčce žák stojí. Čím vyšší příčka, tím úspěšnější žák. Také je možné si představit, že percentil vyjadřuje procento lidí, které v testu žák předčil. Skupinový percentil je to percentil, který vyjadřuje pořadí žáka mezi žáky ze stejného typu školy (OA) 23 23

25 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem prevence rizikového chování je průběžný program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. K naplňování cílů slouží Preventivní program (dále jen PP), který je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, na pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Výsledky evaluace školního roku 2011/12 a monitoring stávajícího stavu na počátku školního roku v rámci preventivního programu pro pedagogické pracovníky byly podkladem pro zpracování PP. K naplnění cílů byly uskutečněny pro jednotlivé cílové skupiny tyto aktivity: - pro pedagogy zveřejňování nabídky dalšího vzdělávání a zpřístupnění metodických materiálů pro začleňování prevence do výchovně vzdělávacího procesu metodická pomoc pro třídní učitele při aktivitách primární prevence se třídou školní metodik prevence se účastnil na schůzkách metodiků regionu, 1 pedagog absolvoval vzdělávání k problematice šikany a kyberšikany. - pro žáky informovanost o nastavených pravidlech (školní řád, krizový plán, sankce, klasifikační řád, BOZ ) zveřejněním na webových stránkách školy, seznámení a prověření proběhlo v interaktivním programu v průběhu adaptačních dnů na začátku školního roku, poté průběžně podle potřeby během školního roku studentská rada SROA, jejímž prostřednictvím mají žáci možnost být informováni o činnosti školy a také se podílet na činnosti školy. Pokračovali jsme v programech neformálního vzdělávání projektové dny. Časový harmonogram - programy a akce hromadné specifické primární prevence Měsíc Aktivita Dílčí cíle Prostředky Zodpovědni Adaptační dny Září ročník Turistický kurz - PP pro 3. ročník seznamování se, poznávání ostatních, nastavení a přijímání pravidel, komunikace poznávání sebe i ostatních, seberealizace, překonávání překážek, přijetí pravidel, zodpovědnosti, komunikace, monitorování vztahů hry, otevřené otázky, naslouchání, pracovní listy hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, artetechniky, besedy ŠMP, TU a zastupující TU ŠMP, TU, učitelé TEV 24 24

26 Říjen Den jazyků ročník Přednáška o anorexii a bulimii Den komunitního zdraví a Česko - polský den u příležitosti slavnostního otevření tělocvičny Výjezdní zasedání SROA poznávání jiných kultur, informace o dobrovolnictví, pomoci potřebným, o charitativní činnosti zvýšit informovanost o poruchách přijmu potravy seberealizace, spolupráce, týmová práce, poznávání sebe i ostatních, komunikace seberealizace, spolupráce, týmová práce, poznávání sebe i ostatních, komunikace, monitorování vztahů beseda, hry, řešení modelových situací, ukázky situace v postižených zemích Přednáška sportovní aktivity, prezentace připraveného programu, artetechniky v tvůrčích dílnách, hry hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, volby vedení MS ANJ, ICM Orlová vedení školy, ICM Vedení školy, ŠMP, TEV, učitelé. ŠMP, učitel Listopad Den otevřených dveří Prosinec Bažantka Prevence v ekonomické realitě - projektový den EKO pro ročník týmová práce, seberealizace, sounáležitost se školou, komunikace poznávání se, spolupráce, týmová práce, komunikace poznávání ekonomické reality - rodinný rozpočet, zadlužování, půjčky prezentace školy, prezentace oborů - ukázky práce žáků prezentace programu jednotlivých tříd hry, pracovní listy, řešení modelových situací VP, učitelé, SROA TU, SROA MS EKO Leden LVK - preventivní program pro 1. ročník seznamování se, poznávání sebe i ostatních, přijetí pravidel, zodpovědnosti, komunikace, monitorování vztahů hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, artetechniky, ŠMP, TU 25 25

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964 Preventivní program školní rok 2013/2014 OBSAH : 1. Výchozí podmínky 2. Cíle preventivního programu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2008/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2008/10-T. Předmět inspekční činnosti ,m Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2008/10-T Název školy: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Adresa: Polní 964, 735 14 Orlová - Lutyně Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více