Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní Orlová-Lutyně Web:

2 Výroční zpráva je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 225/2009 Sb., 7, odst. 1, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. 1 1

3 Obsah 0. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Denní a dálková forma studia Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/ Výsledky školy v programu KVALITA Výsledky projektu PRO23 - SCIO 3. ročníky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy Aktivity ICT koordinátora Práce metodických sdružení Zhodnocení současného stavu výuky v rámci metodických sdružení (MS) Předpoklady dalšího vývoje skupiny předmětů v rámci MS nové formy výuky Inovace vybavení učební pomůcky, IT, odborná literatura Evaluace výsledků srovnávací testy Soutěže a turnaje, testování žáků a jejich umístění Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity metodického sdružení Mimořádné aktivity pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

4 Při veškeré činnosti učitel nesmí zapomenout a narušovat základní poslání školy, sdílené hodnoty, kvalitu veškeré práce, kulturu. V tomto směru jeho práce vyžaduje vnitřní disciplínu a vysokou morální odpovědnost. 0. Úvod Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období Cesta ke kvalitě rok druhý 1. Na základě analýz z testování projektu KVALITA a maturitních zkoušek jsme realizovali přijatá opatření ke zlepšení výuky s důrazem na maturitní předměty. Maximálně jsme podporovali žáky v motivaci ke studiu, přípravě k maturitní zkoušce. Žáci využívali konzultační hodiny jednotlivých učitelů individuálně a zároveň jim byla nabízena možnost "doučování" především maturitních předmětů. Přes toto zvýšené úsilí jsme nedosáhli dobrých výsledků v matematice především v dálkové formě studia. Výsledky maturitní zkoušky a testování žáků 1. a 3. ročníku oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou jsou součástí této zprávy. 2. Komunitní centrum bylo efektivně využito pouze díky výuce Univerzity třetího věku třetího věku, ale hlavně nespecifickým kurzům pro uchazeče o zaměstnání, které byly realizovány v průběhu celého školního roku. Zvýšili jsme mimorozpočtové zdroje hlavně díky těmto rekvalifikačním kurzům ÚP. 3. Intenzivněji jsme spolupracovali s OPF-SU Karviná. Zahájili jsme etapu spolupráce s OPF-SU Karviná v rámci nově vznikajícího projektu "Virtuální univerzita" na OPF SU Karviná. Najít "cestičku k matematice" bude možná snazší, když se budou vyučující matematiky setkávat a vyměňovat si informace. To je také prostředek k cíli - nejen dosáhnout úspěšného procenta přijetí na VŠ, ale především úspěšného procenta absolutoria vysoké školy. Tak, jak jsme se rozhodli "jít za žáky na ZŠ" a sledovat jejich přidanou hodnotu v průběhu studia na naší škole, tak také usilujeme o to, aby informace o úspěšnosti poskytovala např. OPF SU Karviná i o našich studentech. A to se nám poprvé v uplynulém roce podařilo. Tuto aktivitu bychom chtěli rozšířit i na další VŠ. 4. Z prostředků zřizovatele jsme realizovali investiční akci "Rekonstrukce střechy pavilonu C". 5. Splnili jsme zadání zřizovatele a zřídili výdejnu stravy na Gymnáziu a SOŠ Orlová a navýšili kapacitu stravovaných ve ŠJ na 600 strávníků. 6. Pokračovali jsme v projektové činnosti, např. ukončili jsme jednoletý projekt Škola dnes a zítra - inovativní přístup k výuce technických a přírodovědných oborů a nově jsme získali dotaci na projekt "Dílčí kvalifikace - nástroj pro efektivní získání kvalifikace a cesta k rychlé změně kompetencí". Oba projekty byly a jsou financovány Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a SR ČR. Zároveň jsme dbali na udržitelnost výstupů předchozích projektů financovaných EU. 7. V uplynulém školním roce jsme v souladu s platnou legislativou realizovali sebehodnotící aktivity. Použili jsme poprvé externí evaluační nástroj snímání 3 3

5 metodou Barvy života, který pro nás v rámci projektu Učící se škola realizovala společnost DAP. Výstupy šetření byly analyzovány širším vedením školy a budou základem pro sledování efektivity vyučovacího procesu a klimatu školy i v následujícím šetření, které budeme opakovaně realizovat v rámci projektu Učící se škola v lednu r Cíle na školní rok 2012/ Maximálně podporovat žáky v motivaci ke studiu a přípravě k maturitní zkoušce. 2. Na základě analýz z testování projektu KVALITA a maturitních zkoušek realizovat přijatá opatření ke zlepšení výuky s důrazem především na matematiku. 3. V době zvýšené konkurence nabídky poskytovatelů vzdělávacích služeb usilovat i nadále o efektivní využití komunitního centra. 4. Intenzivněji spolupracovat s OPF-SU Karviná a dalšími VŠ při zajištění plynulého přechodu absolventů na VŠ. 5. Pokračovat v projektové činnosti a současně dbát na udržitelnost výstupů předchozích projektů. 6. Zahájit zjišťování tzv. "přidané hodnoty", tedy hodnoty, jak se který žák v průběhu čtyř let studia ve sledovaných ukazatelích posunul a jak škola dokázala využívat jeho potenciál. 7. Zahájit intenzívní jednání se sociálními partnery, které povede k podepsání bilaterální rámcové smlouvy o budoucí spolupráci školy a firem v okolí. Obsahem této smlouvy bude např. účast firem na novelizaci či tvorbě školních vzdělávacích programů, participace na kariérovém poradenství, poskytování témat pro absolventské práce, umožnění exkurzí a odborných stáží pedagogů i žáků, participace na evaluaci kvality výstupů u maturitních zkoušek, participace na školou připravovaných akcích. Jako první krok ke splnění tohoto úkolu považujeme předložení žádosti o dotaci z OP VK (2. kolo výzvy - září 2012) na projekt, který mimo jiné podpoří spolupráci školy a sociálních partnerů. 1. Základní údaje o škole Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Polní 964, Orlová- Lutyně IČO: DIČ: CZ , neplátce DPH Identifikátor zařízení: Tel./fax: , ID datové schránky 3tqg2tr Domovská stránka: Právní forma školy: Zřizovatel: krajská příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, Rada kraje 28. října 117, Ostrava, IČ

6 Statutární orgán: Ing. Miroslava Šromková (do ) Ke Studánce 354, Orlová-Lutyně Datum a č. j. posledního rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě: , č. j / s účinností od Datum zápisu do rejstříku: Zahájení činnosti: 1. července 2001 ZL/084/2001 Ředitelka školy: Ing. Miroslava Šromková (do ) Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Marcela Koutná, zástupce statutárního orgánu (od pověřena řízením školy) Informace poskytuje: Mgr. Marcela Koutná Školská rada zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005; zřizovací listina školské rady ŠR/086/2005 Předsedkyně školské rady Ing. Pavlína Palová Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky připravuje především pro výkon odborných činností připravuje i pro studium na vysoké škole zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně Předmět činnosti odpovídající doplňkové činnosti: hostinská činnost závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí pronájem a půjčování věcí movitých poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Přehled o počtu žáků Typ školy SOŠ denní forma studia SOŠ dálková forma studia Počet tříd Počet žáků k Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Počet žáků na pedagoga Celkem Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie kapacita: 770 žáků IZO:

7 2. Školní jídelna kapacita: 500 jídel IZO: Změna - Školní jídelna Zápis - Školní jídelna - výdejna (místo poskytování školských služeb Masarykova třída 1313, Orlová-Lutyně), kapacita 600 jídel. Datum zahájení činnosti změna v rejstříku škol a školských zařízení dne č. j. MSK 56935/2012 Školská rada V období 2010/2011proběhla celkem 2 jednání školské rady: 1. jednání ŠR v září 2011 Školská rada bez připomínek projednala Výroční zprávu o činnosti školy, Plán práce na šk. rok 2010/11, Projektové aktivity 2. jednání ŠR v březnu 2012 Vyjádření k rozboru hospodaření a navržení opatření ke zlepšení hospodaření ( 168 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) - Statistický přehled pololetní klasifikace, předběžné výsledky zájmů uchazečů o studium na škole, Zpráva o aktivitách školy za 1. pololetí a plán práce na 2. pololetí. Správní řízení Rozhodnutí podle zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy ve školním roce 2011/12 Rozhodnutí Počet Počet odvolání Přijetí k dennímu studiu 2012/ Přijetí k dálkovému studiu 2012/ Přerušení denního studia 0 0 Přerušení dálkového studia 0 0 Přestup na OA Orlová 0 0 Podmínečné vyloučení ze studia 0 0 Vyloučení ze studia 0 0 Ukončení denního studia 0 0 Ukončení dálkového studia 0 0 Oblast poskytování informací ( 18 zák. č. 106/1999 Sb.) Ve školním roce 2011/12 nebyla požadována na Obchodní akademii Orlová, příspěvkové organizaci, žádná informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Opis podstatných částí každého rozsudku: 0 Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 2. Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle těchto učebních dokumentů: 6 6

8 1. 4. ročník RVP obor vzdělání (denní i dálková forma studia 5 let, zkrácené studium 3 roky) M/02 Obchodní akademie ŠVP Daně a finance (i dálková forma studia) M/02 Ekonomické lyceum ŠVP Jazyky pro hospodářskou sféru M/01 Informační technologie ŠVP Informatika v ekonomice ročník L/51/Podnikání- ŠVP Ekonomika a zpracování informací v podnikání (dálková forma studia) Maturitní zkouška Studijní obor Profilové zkoušky M/02 Obchodní akademie Ekonomika ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba matematika, účetnictví nebo další cizí jazyk ústní zkouška *) M/02 Ekonomické lyceum Ekonomika ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba - další cizí jazyk, matematika, zeměpis, společenskovědní seminář, dějepis nebo biologie ústní zkouška *) M/01 Informační technologie Počítačové systémy ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba matematika, ekonomika, programování, databáze nebo další cizí jazyk ústní zkouška *) *) Žák konal zkoušku ze zvoleného předmětu jen v tom případě, že nekonal zkoušku z téhož předmětu v rámci společné části maturitní zkoušky. U nepovinných zkoušek byly ministerstvem zadávané zkoušky pevnou součástí nabídky, z níž si žák vybral. 7 7

9 Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 Kód oboru (KKOV) Počet žáků Ukončilo MZ v řádném termínu Ukončilo MZ v opravném termínu (k ) Obchodní akademie M/ Informační technologie M/ Ekonomické lyceum M/ Obchodní akademie dálková forma studia/5 let Obchodní akademie dálková forma studia/5 let Obchodní akademie dálková forma studia/ zkrácená forma studia - 3 roky Informační technologie dálková forma studia/ zkrácená forma studia - 5 let Podnikání nástavbová forma studia/3 roky (1. a 2. ročník) M/ M/ M/ M/ L/

10 Stav žáků k (denní i dálková forma studia) Obor vzdělání Třída Dívky Chlapci Celkem Denní forma studia Obchodní akademie 1A A A A Informační technologie 1C C C C D Ekonomické lyceum 1B B B B Denní forma studia celkem Dálková forma studia Obchodní akademie/5 let Informační technologie/5 let Obchodní akademie/3 roky Podnikání/3 roky Dálková forma studia celkem

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy (k datu ) Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Počet hodin dle Zákona o pedagogických pracovnících v % Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Pedagogická praxe (roky) 1. Ředitelka 100 VŠ, EKO, DPS Zástupkyně ředitelky 100 VŠ, DPS Učitel - VP 100 VŠ, PS Učitel - SPJ 100 VŠ, PS Učitel ICT 100 VŠ, PS Učitel 7, Učitel 11,9 VŠ, EKO, DPS 3 8. Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 23 VŠ, PS Učitel 6,3 VŠ, DPS Učitel 28,6 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, EKO, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ,EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 81 VŠ, PS Učitel 19,0 VŠ, PS Učitel 19,0 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS

12 34. Učitel 20,6 VŠ, EKO, DPS Učitel 28, Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS 12 Věková struktura pedagogických pracovníků Do Nad 60 let let let let let let let let let Struktura podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Požadavek v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 97,3 Jeden učitel nesplňuje požadavek odborné kvalifikace. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Pracovní zařazení, Úvazek pracovníci funkce hod/týden Stupeň vzdělání 1. ekonomka 40,0 ÚSO 2. sekretářka 40,0 ÚSO 3. účetní 16,0 SO 4. administrativní zam. 8,0 ÚSO 5. správce budov 40,0 Vyučený 6. uklizečka 40,0 Vyučená 7. uklizečka 35,0 Vyučená 8. uklizečka 35,0 Vyučená 9. uklizečka 35,0 Vyučená 10. uklízečka 35,0 ÚSO 11. vedoucí školní 40,0 SO jídelny 12. kuchařka 40,0 Vyučená 13. kuchařka 40,0 Vyučená 14. kuchařka 40,0 Vyučená 15. kuchařka 40,0 ÚSO 16. kuchařka 40,0 ÚSO 17. kuchařka 40,0 Vyučená 18. kuchařka 40,0 Vyučená Změny ve stavu zaměstnanců Druh změny Uzavření pracovního poměru Ukončení pracovního poměru Počet 4 (z toho 3 pracovnice ŠJ - přestup ze ZŠ Polní 4 (1x starobní důchod, 3x dohoda 11 11

13 Počet učitelů odpovídal stanovenému limitu pracovních sil a byl v souladu s počtem týdenních vyučovacích hodin. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Stupeň vzdělání Počet pracovníků Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. a) 14 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. b) 6 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. c) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. d) - Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. e) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. a) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. b) 13 Bez odborné kvalifikace 1 Sebehodnocení pracovníků V uplynulém školním roce bylo 2x provedeno formou osobních pohovorů sebehodnocení pracovníků. Výsledkem byla analýza stávajícího stavu personální situace na škole a přijetí opatření na její zlepšení. Úrazovost Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokumentem uplatňovaným trvale v činnosti školy, zejména na turistických a výcvikových kurzech a v průběhu provozní praxe žáků. Škola realizuje podle zákona vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, školení BOZ a PO, poskytuje pracovní a ochranné prostředky, provádí namátkové kontroly BOZ, kontroluje dozory na pracovištích a dohled na kurzech, provádí veřejnou prověrku BOZ a PO. Žáci celkem - 11 úrazů z toho byly 3 úrazy odškodněny. Zaměstnanci 1 úraz. 4. Údaje o přijímacím řízení Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013 Kód Název oboru DENNÍ FORMA STUDIA Délka studia Druh studia Počet přihlášených 1.kol o 2.kol o 3.kol o STAV k Odvol ání OBCHODNÍ AKADEMIE 4 SOŠ M/ EKONOMICKÉ LYCEUM 4 SOŠ M/ INFORMAČNÍ 4 SOŠ

14 M/01 TECHNOLOGI E CELKEM M/ L/524 DÁLKOVÁ FORMA STUDIA OBCHODNÍ AKADEMIE 5 SOŠ PODNIKÁNÍ 3 SOŠ DENNÍ FORMA STUDIA Kód oboru Název oboru Max. počet žáků M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum M/01 Informační technologie 30 Všichni uchazeči ke studiu ve všech oborech denního studia konali přijímací zkoušky. Moravskoslezský kraj inicioval jednotné testování v rámci 1. kola přijímacího řízení pro denní formu studia vybraných oborů vzdělávání. Pro společné přijímací zkoušky byly zhotoveny originální didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury. Oba testy byly ve stejném časovém rozsahu (60 min) žákům předloženy v písemné podobě. Ředitelka školy stanovila tato kritéria přijímacího řízení: a) hodnocení prospěchu na ZŠ je průměrem z 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy b) výsledky přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka c) při rovnosti bodů zohlednění ZPS Vzájemné váhy výsledků z obou testů (MA, ČJ) byly v poměru 50:50. Toto skóre bylo převedeno na body, tj. ve všech oborech studia byl maximální počet bodů z českého jazyka 25 bodů a z matematiky 25 bodů. Uchazeči o přijetí byli seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení. Výsledné hodnocení žáků bylo získáno součtem dosažených bodů (max 100 bodů) DÁLKOVÁ FORMA STUDIA Zkoušky formou testů, které vyhotovili vyučující naší školy. Maximálně bylo možné získat 50 bodů. Uchazeči o přijetí byli seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Denní a dálková forma studia Přehled prospěchu, chování, absence za 1. pololetí školního roku 2011/2012 (k ) Třída Žáci Průměr Ø absence na žáka VZ P NP NK Snížená známka 13 13

15 o n z chování 1A 31 2,08 61,90 0, B 28 2,18 26,54 0, C 29 2,20 30,31 1, OA 33 2,53 0,00 0, PA 25 2,62 0,00 0, PB 24 2,67 0,00 0, A 24 2,51 53,50 0, B 25 2,27 60,16 0, C 30 2,25 57,80 0, PA 32 2,64 0,00 0, A 28 2,16 67,60 0, B 28 2,36 81,96 0, C 32 2,59 69,00 0, ZOA 8 1,85 0,00 0, A 25 1,88 72,84 0, B 27 2,16 76,85 0, C 20 2,12 99,15 0, D 18 2,33 55,88 0, IT 13 2,07 0,00 0, OA 24 1,95 0,00 0, OA 20 1,97 0,00 0, Celkem 524 2,25 40,94 0, Přehled prospěchu, chování, docházky za 2. pololetí školního roku 2011/2012 (k ) Třída Žáci Průměr Ø absence na žáka VZ P NP NK o n Snížená známka z chování 1A 31 1,98 98,58 0,

16 1B 27 1,92 50,48 0, C 29 2,16 55,55 0, OA 33 2,37 0,00 0, PA 25 2,59 0,00 0, PB 24 3,07 0,00 0, A 24 2,57 65,62 0, B 25 2,23 74,72 0, C 30 2,24 84,33 0, PA 32 2,59 0,00 0, A 28 2,13 76,50 0, B 28 2,20 98,60 0, C 32 2,59 51,46 0, ZOA 8 1,74 0,00 0, A 25 1,82 53,56 0, B 27 2,03 62,88 0, C 20 2,19 66,05 0, D 18 2,02 36,50 0, IT 13 2,06 0,00 0, OA 24 1,79 0,00 0, OA 19 2,12 0,00 0, Celkem 522 2,19 45,06 0, Celkový přehled o prospěchu školy denní a dálkové studium (2. pololetí školního roku 2011/12 stav k ) Předmět Průměr Chování 1,01 Anglický jazyk odborný 2,00 Anglický jazyk v praxi 2,15 Anglický jazyk 2,

17 Aplikace na PC 2,18 Aplikační software 2,70 Bankovnictví 1,96 Biologie 2,29 Český jazyk a literatura 2,57 Daně 1,73 Databáze 2,33 Dějepis 1,52 Ekonomická cvičení 2,26 Ekonomie 2,29 Ekonomika 2,34 Ekonomický seminář 1,26 Elektronické publikování 2,08 Ekonomické výpočty na PC 2,27 Fiktivní firma 1,48 Finanční investování 1,40 Francouzský jazyk 2,30 Fyzika 2,14 Grafika na PC 1,48 Hospodářský zeměpis 2,31 Chemie 2,25 Informační technologie 2,02 Komunikační technologie 3,34 Matematika 2,96 Matematický seminář 1,86 Německý jazyk 2,37 Občanská nauka 2,11 Písemná a elektronická komunikace 1,90 Pojišťovnictví 2,07 Právo 1,82 Programování 2,20 Počítačové systémy 2,49 Počítačové sítě 2,

18 Psychologie 2,56 Písemná a ústní komunikace 1,87 Ruský jazyk 2,30 Společenská kultura 1,51 Společenskovědní seminář 1,80 Společenské vědy 1,45 Statistika 2,43 Technická angličtina 2,25 Tělesná výchova 1,03 Účetnictví 2,44 Účetnictví na PC 1,52 Úvod do výpočetní techniky 2,06 Vývoj aplikací 1,96 Výpočetní technika 2,16 Zeměpis 2,26 Zpracování dokumentů na PC 1,50 Celkový průměrný prospěch 1. pololetí: 2,25 Celkový průměrný prospěch 2. pololetí: 2, Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/12 TŘÍDA OA 4A EL 4B IT 4C IT 4D ZDS 3ZOA OA 5OA Počet žáků VZ Průměrný prospěch , , , , , , Celkem , P NP 17 17

19 20.9.) Komentář: výsledky po opravných maturitních zkouškách. Zdroj: Bakaláři (ke dni Škola zvládla organizaci nové formy maturitní zkoušky bez problémů. Výsledky maturitní zkoušky prokázaly, že až na matematiku připravuje škola žáky kvalitně

20 Pro srovnání - údaje za šk. r. 2010/

21 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Společná Profilová praktická zkouška ústní zkouška Úspěšně vykonalo Úroveň Počet Část Předmět Obor / přihlášený maturujícíc forma ch h DT PP ÚZ OA ,92 základní EL ,67 ČJ EL vyšší ,00 IT ,91 základní OAD ,00 OA ,45 základní EL ,40 AJ EL vyšší ,50 IT ,13 základní OAD ,50 OA x x 4,50 M EL x x 3,83 základní IT x x 3,50 OAD x x 4,91 NJ OA ,00 základní IT ,00 RJ OA ,00 základní OAD ,33 OA x x 25 2,27 Praktická EL x x 27 2,11 zkouška IT x x 37 2,14 z odbornýc OAD x x 18 2,94 h předmětů ZOA 8 8 x x 8 1,87 OA x x 25 2,04 EL x x 27 1,93 Ekonomika IT 5 5 x x 5 2,00 OAD x x 18 3,00 ZOA 8 8 x x 8 1,50 Počít. systémy Anglický jazyk Prům. prospěch IT x x 36 2,32 OA 1 1 x x 1 1,00 EL 5 5 x x 5 2,40 IT 4 4 x x 4 1,75 OAD 2 2 x x 1 3,00 Databáze IT 5 5 x x 5 1,80 Dějepis EL 1 1 x x 1 2,00 Fran. jazyk EL 2 2 x x 2 1,50 Matematika EL 7 7 x x 7 1,86 IT 1 1 x x 1 1,

22 OAD 2 2 x x 2 2,50 Německý OA 2 2 x x 2 2,00 jazyk IT 1 1 x x 1 4,00 Program. IT 5 5 x x 5 1,25 Společ. seminář EL x x 12 2,25 Účetnictví Zákl. přír. věd OA x x 22 2,04 OAD x x 14 3,93 ZOA 8 8 x x 8 1,75 IT x x 16 2,73 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch řádný ,42 x x x x OA opravný , ,30 řádný ,25 x x x x EL opravný x x x x ,20 řádný ,42 x x x x IT opravný x x x x ,00 řádný , ,67 OAD opravný x x x x ,08 řádný ,71 x x x x ZOA opravný x x x x x x x x Poznámka: údaje o výsledcích jarního i podzimního termínu vyhlášeného pro daný školní rok (např. květen 2012 a září 2012 pro školní rok 2011/2012). Vysvětlivky použitých zkratek DT PP ÚZ didaktický test písemná práce ústní zkouška Komentář: - průměrný prospěch v jarním termínu zahrnuje i žáky, kteří neprospěli - průměrný prospěch v podzimním termínu zahrnuje pouze žáky, kteří konali opravnou MZK 21 21

23 5.3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání Obecně Elektrotechnika, 63 Ekonomika odborná telekomunikační a administrativa příprava a výpočetní technika* percentil percentil percentil P(o5) P(o2) P(o3) Jazyk český 66 % Matematika 48 % Jazyk anglický 73 % Jazyk německý 46 % Test krátkodobé 41 % paměti * 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika v této sk. je zařazen obor vzd. IT Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání Obecně Elektrotechnika, odborná telekomunikační příprava a výpočetní technika* Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 63 Ekonomika a administrativa úspěšnost percentil percentil P(o2) percentil P(o3) Jazyk český 73 % Matematika 46 % Jazyk anglický 63 % Jazyk německý 59 % Obecné studijní předpoklady percentil P(o5) 89 %

24 5.4. Výsledky projektu PRO23 - SCIO 3. ročníky Matematická gramotnost Třída Počet žáků Percentil Skupinový percentil 3A B C Průměr Průměr ČR 47,8 55 Finanční gramotnost Třída Počet žáků Percentil Skupinový percentil 3A B C Průměr Průměr ČR Poznámka: Percentil si lze představit jako příčku na žebříku, který je rozdělený na 100 příček, a na každé z příček stojí stejně úspěšní lidé. Percentil říká, na které příčce žák stojí. Čím vyšší příčka, tím úspěšnější žák. Také je možné si představit, že percentil vyjadřuje procento lidí, které v testu žák předčil. Skupinový percentil je to percentil, který vyjadřuje pořadí žáka mezi žáky ze stejného typu školy (OA) 23 23

25 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem prevence rizikového chování je průběžný program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. K naplňování cílů slouží Preventivní program (dále jen PP), který je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, na pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Výsledky evaluace školního roku 2011/12 a monitoring stávajícího stavu na počátku školního roku v rámci preventivního programu pro pedagogické pracovníky byly podkladem pro zpracování PP. K naplnění cílů byly uskutečněny pro jednotlivé cílové skupiny tyto aktivity: - pro pedagogy zveřejňování nabídky dalšího vzdělávání a zpřístupnění metodických materiálů pro začleňování prevence do výchovně vzdělávacího procesu metodická pomoc pro třídní učitele při aktivitách primární prevence se třídou školní metodik prevence se účastnil na schůzkách metodiků regionu, 1 pedagog absolvoval vzdělávání k problematice šikany a kyberšikany. - pro žáky informovanost o nastavených pravidlech (školní řád, krizový plán, sankce, klasifikační řád, BOZ ) zveřejněním na webových stránkách školy, seznámení a prověření proběhlo v interaktivním programu v průběhu adaptačních dnů na začátku školního roku, poté průběžně podle potřeby během školního roku studentská rada SROA, jejímž prostřednictvím mají žáci možnost být informováni o činnosti školy a také se podílet na činnosti školy. Pokračovali jsme v programech neformálního vzdělávání projektové dny. Časový harmonogram - programy a akce hromadné specifické primární prevence Měsíc Aktivita Dílčí cíle Prostředky Zodpovědni Adaptační dny Září ročník Turistický kurz - PP pro 3. ročník seznamování se, poznávání ostatních, nastavení a přijímání pravidel, komunikace poznávání sebe i ostatních, seberealizace, překonávání překážek, přijetí pravidel, zodpovědnosti, komunikace, monitorování vztahů hry, otevřené otázky, naslouchání, pracovní listy hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, artetechniky, besedy ŠMP, TU a zastupující TU ŠMP, TU, učitelé TEV 24 24

26 Říjen Den jazyků ročník Přednáška o anorexii a bulimii Den komunitního zdraví a Česko - polský den u příležitosti slavnostního otevření tělocvičny Výjezdní zasedání SROA poznávání jiných kultur, informace o dobrovolnictví, pomoci potřebným, o charitativní činnosti zvýšit informovanost o poruchách přijmu potravy seberealizace, spolupráce, týmová práce, poznávání sebe i ostatních, komunikace seberealizace, spolupráce, týmová práce, poznávání sebe i ostatních, komunikace, monitorování vztahů beseda, hry, řešení modelových situací, ukázky situace v postižených zemích Přednáška sportovní aktivity, prezentace připraveného programu, artetechniky v tvůrčích dílnách, hry hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, volby vedení MS ANJ, ICM Orlová vedení školy, ICM Vedení školy, ŠMP, TEV, učitelé. ŠMP, učitel Listopad Den otevřených dveří Prosinec Bažantka Prevence v ekonomické realitě - projektový den EKO pro ročník týmová práce, seberealizace, sounáležitost se školou, komunikace poznávání se, spolupráce, týmová práce, komunikace poznávání ekonomické reality - rodinný rozpočet, zadlužování, půjčky prezentace školy, prezentace oborů - ukázky práce žáků prezentace programu jednotlivých tříd hry, pracovní listy, řešení modelových situací VP, učitelé, SROA TU, SROA MS EKO Leden LVK - preventivní program pro 1. ročník seznamování se, poznávání sebe i ostatních, přijetí pravidel, zodpovědnosti, komunikace, monitorování vztahů hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, artetechniky, ŠMP, TU 25 25

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964 Preventivní program školní rok 2013/2014 OBSAH : 1. Výchozí podmínky 2. Cíle preventivního programu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka-orlova.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více