Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní Orlová-Lutyně Web:

2 Výroční zpráva je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 225/2009 Sb., 7, odst. 1, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. 1 1

3 Obsah 0. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Denní a dálková forma studia Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/ Výsledky školy v programu KVALITA Výsledky projektu PRO23 - SCIO 3. ročníky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy Aktivity ICT koordinátora Práce metodických sdružení Zhodnocení současného stavu výuky v rámci metodických sdružení (MS) Předpoklady dalšího vývoje skupiny předmětů v rámci MS nové formy výuky Inovace vybavení učební pomůcky, IT, odborná literatura Evaluace výsledků srovnávací testy Soutěže a turnaje, testování žáků a jejich umístění Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity metodického sdružení Mimořádné aktivity pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

4 Při veškeré činnosti učitel nesmí zapomenout a narušovat základní poslání školy, sdílené hodnoty, kvalitu veškeré práce, kulturu. V tomto směru jeho práce vyžaduje vnitřní disciplínu a vysokou morální odpovědnost. 0. Úvod Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období Cesta ke kvalitě rok druhý 1. Na základě analýz z testování projektu KVALITA a maturitních zkoušek jsme realizovali přijatá opatření ke zlepšení výuky s důrazem na maturitní předměty. Maximálně jsme podporovali žáky v motivaci ke studiu, přípravě k maturitní zkoušce. Žáci využívali konzultační hodiny jednotlivých učitelů individuálně a zároveň jim byla nabízena možnost "doučování" především maturitních předmětů. Přes toto zvýšené úsilí jsme nedosáhli dobrých výsledků v matematice především v dálkové formě studia. Výsledky maturitní zkoušky a testování žáků 1. a 3. ročníku oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou jsou součástí této zprávy. 2. Komunitní centrum bylo efektivně využito pouze díky výuce Univerzity třetího věku třetího věku, ale hlavně nespecifickým kurzům pro uchazeče o zaměstnání, které byly realizovány v průběhu celého školního roku. Zvýšili jsme mimorozpočtové zdroje hlavně díky těmto rekvalifikačním kurzům ÚP. 3. Intenzivněji jsme spolupracovali s OPF-SU Karviná. Zahájili jsme etapu spolupráce s OPF-SU Karviná v rámci nově vznikajícího projektu "Virtuální univerzita" na OPF SU Karviná. Najít "cestičku k matematice" bude možná snazší, když se budou vyučující matematiky setkávat a vyměňovat si informace. To je také prostředek k cíli - nejen dosáhnout úspěšného procenta přijetí na VŠ, ale především úspěšného procenta absolutoria vysoké školy. Tak, jak jsme se rozhodli "jít za žáky na ZŠ" a sledovat jejich přidanou hodnotu v průběhu studia na naší škole, tak také usilujeme o to, aby informace o úspěšnosti poskytovala např. OPF SU Karviná i o našich studentech. A to se nám poprvé v uplynulém roce podařilo. Tuto aktivitu bychom chtěli rozšířit i na další VŠ. 4. Z prostředků zřizovatele jsme realizovali investiční akci "Rekonstrukce střechy pavilonu C". 5. Splnili jsme zadání zřizovatele a zřídili výdejnu stravy na Gymnáziu a SOŠ Orlová a navýšili kapacitu stravovaných ve ŠJ na 600 strávníků. 6. Pokračovali jsme v projektové činnosti, např. ukončili jsme jednoletý projekt Škola dnes a zítra - inovativní přístup k výuce technických a přírodovědných oborů a nově jsme získali dotaci na projekt "Dílčí kvalifikace - nástroj pro efektivní získání kvalifikace a cesta k rychlé změně kompetencí". Oba projekty byly a jsou financovány Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a SR ČR. Zároveň jsme dbali na udržitelnost výstupů předchozích projektů financovaných EU. 7. V uplynulém školním roce jsme v souladu s platnou legislativou realizovali sebehodnotící aktivity. Použili jsme poprvé externí evaluační nástroj snímání 3 3

5 metodou Barvy života, který pro nás v rámci projektu Učící se škola realizovala společnost DAP. Výstupy šetření byly analyzovány širším vedením školy a budou základem pro sledování efektivity vyučovacího procesu a klimatu školy i v následujícím šetření, které budeme opakovaně realizovat v rámci projektu Učící se škola v lednu r Cíle na školní rok 2012/ Maximálně podporovat žáky v motivaci ke studiu a přípravě k maturitní zkoušce. 2. Na základě analýz z testování projektu KVALITA a maturitních zkoušek realizovat přijatá opatření ke zlepšení výuky s důrazem především na matematiku. 3. V době zvýšené konkurence nabídky poskytovatelů vzdělávacích služeb usilovat i nadále o efektivní využití komunitního centra. 4. Intenzivněji spolupracovat s OPF-SU Karviná a dalšími VŠ při zajištění plynulého přechodu absolventů na VŠ. 5. Pokračovat v projektové činnosti a současně dbát na udržitelnost výstupů předchozích projektů. 6. Zahájit zjišťování tzv. "přidané hodnoty", tedy hodnoty, jak se který žák v průběhu čtyř let studia ve sledovaných ukazatelích posunul a jak škola dokázala využívat jeho potenciál. 7. Zahájit intenzívní jednání se sociálními partnery, které povede k podepsání bilaterální rámcové smlouvy o budoucí spolupráci školy a firem v okolí. Obsahem této smlouvy bude např. účast firem na novelizaci či tvorbě školních vzdělávacích programů, participace na kariérovém poradenství, poskytování témat pro absolventské práce, umožnění exkurzí a odborných stáží pedagogů i žáků, participace na evaluaci kvality výstupů u maturitních zkoušek, participace na školou připravovaných akcích. Jako první krok ke splnění tohoto úkolu považujeme předložení žádosti o dotaci z OP VK (2. kolo výzvy - září 2012) na projekt, který mimo jiné podpoří spolupráci školy a sociálních partnerů. 1. Základní údaje o škole Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Polní 964, Orlová- Lutyně IČO: DIČ: CZ , neplátce DPH Identifikátor zařízení: Tel./fax: , ID datové schránky 3tqg2tr Domovská stránka: Právní forma školy: Zřizovatel: krajská příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, Rada kraje 28. října 117, Ostrava, IČ

6 Statutární orgán: Ing. Miroslava Šromková (do ) Ke Studánce 354, Orlová-Lutyně Datum a č. j. posledního rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě: , č. j / s účinností od Datum zápisu do rejstříku: Zahájení činnosti: 1. července 2001 ZL/084/2001 Ředitelka školy: Ing. Miroslava Šromková (do ) Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Marcela Koutná, zástupce statutárního orgánu (od pověřena řízením školy) Informace poskytuje: Mgr. Marcela Koutná Školská rada zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005; zřizovací listina školské rady ŠR/086/2005 Předsedkyně školské rady Ing. Pavlína Palová Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky připravuje především pro výkon odborných činností připravuje i pro studium na vysoké škole zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně Předmět činnosti odpovídající doplňkové činnosti: hostinská činnost závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí pronájem a půjčování věcí movitých poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Přehled o počtu žáků Typ školy SOŠ denní forma studia SOŠ dálková forma studia Počet tříd Počet žáků k Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Počet žáků na pedagoga Celkem Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie kapacita: 770 žáků IZO:

7 2. Školní jídelna kapacita: 500 jídel IZO: Změna - Školní jídelna Zápis - Školní jídelna - výdejna (místo poskytování školských služeb Masarykova třída 1313, Orlová-Lutyně), kapacita 600 jídel. Datum zahájení činnosti změna v rejstříku škol a školských zařízení dne č. j. MSK 56935/2012 Školská rada V období 2010/2011proběhla celkem 2 jednání školské rady: 1. jednání ŠR v září 2011 Školská rada bez připomínek projednala Výroční zprávu o činnosti školy, Plán práce na šk. rok 2010/11, Projektové aktivity 2. jednání ŠR v březnu 2012 Vyjádření k rozboru hospodaření a navržení opatření ke zlepšení hospodaření ( 168 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) - Statistický přehled pololetní klasifikace, předběžné výsledky zájmů uchazečů o studium na škole, Zpráva o aktivitách školy za 1. pololetí a plán práce na 2. pololetí. Správní řízení Rozhodnutí podle zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy ve školním roce 2011/12 Rozhodnutí Počet Počet odvolání Přijetí k dennímu studiu 2012/ Přijetí k dálkovému studiu 2012/ Přerušení denního studia 0 0 Přerušení dálkového studia 0 0 Přestup na OA Orlová 0 0 Podmínečné vyloučení ze studia 0 0 Vyloučení ze studia 0 0 Ukončení denního studia 0 0 Ukončení dálkového studia 0 0 Oblast poskytování informací ( 18 zák. č. 106/1999 Sb.) Ve školním roce 2011/12 nebyla požadována na Obchodní akademii Orlová, příspěvkové organizaci, žádná informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Opis podstatných částí každého rozsudku: 0 Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 2. Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle těchto učebních dokumentů: 6 6

8 1. 4. ročník RVP obor vzdělání (denní i dálková forma studia 5 let, zkrácené studium 3 roky) M/02 Obchodní akademie ŠVP Daně a finance (i dálková forma studia) M/02 Ekonomické lyceum ŠVP Jazyky pro hospodářskou sféru M/01 Informační technologie ŠVP Informatika v ekonomice ročník L/51/Podnikání- ŠVP Ekonomika a zpracování informací v podnikání (dálková forma studia) Maturitní zkouška Studijní obor Profilové zkoušky M/02 Obchodní akademie Ekonomika ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba matematika, účetnictví nebo další cizí jazyk ústní zkouška *) M/02 Ekonomické lyceum Ekonomika ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba - další cizí jazyk, matematika, zeměpis, společenskovědní seminář, dějepis nebo biologie ústní zkouška *) M/01 Informační technologie Počítačové systémy ústní zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Volba matematika, ekonomika, programování, databáze nebo další cizí jazyk ústní zkouška *) *) Žák konal zkoušku ze zvoleného předmětu jen v tom případě, že nekonal zkoušku z téhož předmětu v rámci společné části maturitní zkoušky. U nepovinných zkoušek byly ministerstvem zadávané zkoušky pevnou součástí nabídky, z níž si žák vybral. 7 7

9 Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 Kód oboru (KKOV) Počet žáků Ukončilo MZ v řádném termínu Ukončilo MZ v opravném termínu (k ) Obchodní akademie M/ Informační technologie M/ Ekonomické lyceum M/ Obchodní akademie dálková forma studia/5 let Obchodní akademie dálková forma studia/5 let Obchodní akademie dálková forma studia/ zkrácená forma studia - 3 roky Informační technologie dálková forma studia/ zkrácená forma studia - 5 let Podnikání nástavbová forma studia/3 roky (1. a 2. ročník) M/ M/ M/ M/ L/

10 Stav žáků k (denní i dálková forma studia) Obor vzdělání Třída Dívky Chlapci Celkem Denní forma studia Obchodní akademie 1A A A A Informační technologie 1C C C C D Ekonomické lyceum 1B B B B Denní forma studia celkem Dálková forma studia Obchodní akademie/5 let Informační technologie/5 let Obchodní akademie/3 roky Podnikání/3 roky Dálková forma studia celkem

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy (k datu ) Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Počet hodin dle Zákona o pedagogických pracovnících v % Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Pedagogická praxe (roky) 1. Ředitelka 100 VŠ, EKO, DPS Zástupkyně ředitelky 100 VŠ, DPS Učitel - VP 100 VŠ, PS Učitel - SPJ 100 VŠ, PS Učitel ICT 100 VŠ, PS Učitel 7, Učitel 11,9 VŠ, EKO, DPS 3 8. Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 23 VŠ, PS Učitel 6,3 VŠ, DPS Učitel 28,6 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, EKO, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ,EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 81 VŠ, PS Učitel 19,0 VŠ, PS Učitel 19,0 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS Učitel 100 VŠ, PS

12 34. Učitel 20,6 VŠ, EKO, DPS Učitel 28, Učitel 100 VŠ, EKO, DPS Učitel 100 VŠ, PS 12 Věková struktura pedagogických pracovníků Do Nad 60 let let let let let let let let let Struktura podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Požadavek v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 97,3 Jeden učitel nesplňuje požadavek odborné kvalifikace. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Pracovní zařazení, Úvazek pracovníci funkce hod/týden Stupeň vzdělání 1. ekonomka 40,0 ÚSO 2. sekretářka 40,0 ÚSO 3. účetní 16,0 SO 4. administrativní zam. 8,0 ÚSO 5. správce budov 40,0 Vyučený 6. uklizečka 40,0 Vyučená 7. uklizečka 35,0 Vyučená 8. uklizečka 35,0 Vyučená 9. uklizečka 35,0 Vyučená 10. uklízečka 35,0 ÚSO 11. vedoucí školní 40,0 SO jídelny 12. kuchařka 40,0 Vyučená 13. kuchařka 40,0 Vyučená 14. kuchařka 40,0 Vyučená 15. kuchařka 40,0 ÚSO 16. kuchařka 40,0 ÚSO 17. kuchařka 40,0 Vyučená 18. kuchařka 40,0 Vyučená Změny ve stavu zaměstnanců Druh změny Uzavření pracovního poměru Ukončení pracovního poměru Počet 4 (z toho 3 pracovnice ŠJ - přestup ze ZŠ Polní 4 (1x starobní důchod, 3x dohoda 11 11

13 Počet učitelů odpovídal stanovenému limitu pracovních sil a byl v souladu s počtem týdenních vyučovacích hodin. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Stupeň vzdělání Počet pracovníků Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. a) 14 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. b) 6 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. c) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. d) - Vysokoškolské podle 9 odst. 1 písm. e) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. a) 1 Vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. b) 13 Bez odborné kvalifikace 1 Sebehodnocení pracovníků V uplynulém školním roce bylo 2x provedeno formou osobních pohovorů sebehodnocení pracovníků. Výsledkem byla analýza stávajícího stavu personální situace na škole a přijetí opatření na její zlepšení. Úrazovost Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokumentem uplatňovaným trvale v činnosti školy, zejména na turistických a výcvikových kurzech a v průběhu provozní praxe žáků. Škola realizuje podle zákona vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, školení BOZ a PO, poskytuje pracovní a ochranné prostředky, provádí namátkové kontroly BOZ, kontroluje dozory na pracovištích a dohled na kurzech, provádí veřejnou prověrku BOZ a PO. Žáci celkem - 11 úrazů z toho byly 3 úrazy odškodněny. Zaměstnanci 1 úraz. 4. Údaje o přijímacím řízení Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013 Kód Název oboru DENNÍ FORMA STUDIA Délka studia Druh studia Počet přihlášených 1.kol o 2.kol o 3.kol o STAV k Odvol ání OBCHODNÍ AKADEMIE 4 SOŠ M/ EKONOMICKÉ LYCEUM 4 SOŠ M/ INFORMAČNÍ 4 SOŠ

14 M/01 TECHNOLOGI E CELKEM M/ L/524 DÁLKOVÁ FORMA STUDIA OBCHODNÍ AKADEMIE 5 SOŠ PODNIKÁNÍ 3 SOŠ DENNÍ FORMA STUDIA Kód oboru Název oboru Max. počet žáků M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum M/01 Informační technologie 30 Všichni uchazeči ke studiu ve všech oborech denního studia konali přijímací zkoušky. Moravskoslezský kraj inicioval jednotné testování v rámci 1. kola přijímacího řízení pro denní formu studia vybraných oborů vzdělávání. Pro společné přijímací zkoušky byly zhotoveny originální didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury. Oba testy byly ve stejném časovém rozsahu (60 min) žákům předloženy v písemné podobě. Ředitelka školy stanovila tato kritéria přijímacího řízení: a) hodnocení prospěchu na ZŠ je průměrem z 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy b) výsledky přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka c) při rovnosti bodů zohlednění ZPS Vzájemné váhy výsledků z obou testů (MA, ČJ) byly v poměru 50:50. Toto skóre bylo převedeno na body, tj. ve všech oborech studia byl maximální počet bodů z českého jazyka 25 bodů a z matematiky 25 bodů. Uchazeči o přijetí byli seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení. Výsledné hodnocení žáků bylo získáno součtem dosažených bodů (max 100 bodů) DÁLKOVÁ FORMA STUDIA Zkoušky formou testů, které vyhotovili vyučující naší školy. Maximálně bylo možné získat 50 bodů. Uchazeči o přijetí byli seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Denní a dálková forma studia Přehled prospěchu, chování, absence za 1. pololetí školního roku 2011/2012 (k ) Třída Žáci Průměr Ø absence na žáka VZ P NP NK Snížená známka 13 13

15 o n z chování 1A 31 2,08 61,90 0, B 28 2,18 26,54 0, C 29 2,20 30,31 1, OA 33 2,53 0,00 0, PA 25 2,62 0,00 0, PB 24 2,67 0,00 0, A 24 2,51 53,50 0, B 25 2,27 60,16 0, C 30 2,25 57,80 0, PA 32 2,64 0,00 0, A 28 2,16 67,60 0, B 28 2,36 81,96 0, C 32 2,59 69,00 0, ZOA 8 1,85 0,00 0, A 25 1,88 72,84 0, B 27 2,16 76,85 0, C 20 2,12 99,15 0, D 18 2,33 55,88 0, IT 13 2,07 0,00 0, OA 24 1,95 0,00 0, OA 20 1,97 0,00 0, Celkem 524 2,25 40,94 0, Přehled prospěchu, chování, docházky za 2. pololetí školního roku 2011/2012 (k ) Třída Žáci Průměr Ø absence na žáka VZ P NP NK o n Snížená známka z chování 1A 31 1,98 98,58 0,

16 1B 27 1,92 50,48 0, C 29 2,16 55,55 0, OA 33 2,37 0,00 0, PA 25 2,59 0,00 0, PB 24 3,07 0,00 0, A 24 2,57 65,62 0, B 25 2,23 74,72 0, C 30 2,24 84,33 0, PA 32 2,59 0,00 0, A 28 2,13 76,50 0, B 28 2,20 98,60 0, C 32 2,59 51,46 0, ZOA 8 1,74 0,00 0, A 25 1,82 53,56 0, B 27 2,03 62,88 0, C 20 2,19 66,05 0, D 18 2,02 36,50 0, IT 13 2,06 0,00 0, OA 24 1,79 0,00 0, OA 19 2,12 0,00 0, Celkem 522 2,19 45,06 0, Celkový přehled o prospěchu školy denní a dálkové studium (2. pololetí školního roku 2011/12 stav k ) Předmět Průměr Chování 1,01 Anglický jazyk odborný 2,00 Anglický jazyk v praxi 2,15 Anglický jazyk 2,

17 Aplikace na PC 2,18 Aplikační software 2,70 Bankovnictví 1,96 Biologie 2,29 Český jazyk a literatura 2,57 Daně 1,73 Databáze 2,33 Dějepis 1,52 Ekonomická cvičení 2,26 Ekonomie 2,29 Ekonomika 2,34 Ekonomický seminář 1,26 Elektronické publikování 2,08 Ekonomické výpočty na PC 2,27 Fiktivní firma 1,48 Finanční investování 1,40 Francouzský jazyk 2,30 Fyzika 2,14 Grafika na PC 1,48 Hospodářský zeměpis 2,31 Chemie 2,25 Informační technologie 2,02 Komunikační technologie 3,34 Matematika 2,96 Matematický seminář 1,86 Německý jazyk 2,37 Občanská nauka 2,11 Písemná a elektronická komunikace 1,90 Pojišťovnictví 2,07 Právo 1,82 Programování 2,20 Počítačové systémy 2,49 Počítačové sítě 2,

18 Psychologie 2,56 Písemná a ústní komunikace 1,87 Ruský jazyk 2,30 Společenská kultura 1,51 Společenskovědní seminář 1,80 Společenské vědy 1,45 Statistika 2,43 Technická angličtina 2,25 Tělesná výchova 1,03 Účetnictví 2,44 Účetnictví na PC 1,52 Úvod do výpočetní techniky 2,06 Vývoj aplikací 1,96 Výpočetní technika 2,16 Zeměpis 2,26 Zpracování dokumentů na PC 1,50 Celkový průměrný prospěch 1. pololetí: 2,25 Celkový průměrný prospěch 2. pololetí: 2, Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/12 TŘÍDA OA 4A EL 4B IT 4C IT 4D ZDS 3ZOA OA 5OA Počet žáků VZ Průměrný prospěch , , , , , , Celkem , P NP 17 17

19 20.9.) Komentář: výsledky po opravných maturitních zkouškách. Zdroj: Bakaláři (ke dni Škola zvládla organizaci nové formy maturitní zkoušky bez problémů. Výsledky maturitní zkoušky prokázaly, že až na matematiku připravuje škola žáky kvalitně

20 Pro srovnání - údaje za šk. r. 2010/

21 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Společná Profilová praktická zkouška ústní zkouška Úspěšně vykonalo Úroveň Počet Část Předmět Obor / přihlášený maturujícíc forma ch h DT PP ÚZ OA ,92 základní EL ,67 ČJ EL vyšší ,00 IT ,91 základní OAD ,00 OA ,45 základní EL ,40 AJ EL vyšší ,50 IT ,13 základní OAD ,50 OA x x 4,50 M EL x x 3,83 základní IT x x 3,50 OAD x x 4,91 NJ OA ,00 základní IT ,00 RJ OA ,00 základní OAD ,33 OA x x 25 2,27 Praktická EL x x 27 2,11 zkouška IT x x 37 2,14 z odbornýc OAD x x 18 2,94 h předmětů ZOA 8 8 x x 8 1,87 OA x x 25 2,04 EL x x 27 1,93 Ekonomika IT 5 5 x x 5 2,00 OAD x x 18 3,00 ZOA 8 8 x x 8 1,50 Počít. systémy Anglický jazyk Prům. prospěch IT x x 36 2,32 OA 1 1 x x 1 1,00 EL 5 5 x x 5 2,40 IT 4 4 x x 4 1,75 OAD 2 2 x x 1 3,00 Databáze IT 5 5 x x 5 1,80 Dějepis EL 1 1 x x 1 2,00 Fran. jazyk EL 2 2 x x 2 1,50 Matematika EL 7 7 x x 7 1,86 IT 1 1 x x 1 1,

22 OAD 2 2 x x 2 2,50 Německý OA 2 2 x x 2 2,00 jazyk IT 1 1 x x 1 4,00 Program. IT 5 5 x x 5 1,25 Společ. seminář EL x x 12 2,25 Účetnictví Zákl. přír. věd OA x x 22 2,04 OAD x x 14 3,93 ZOA 8 8 x x 8 1,75 IT x x 16 2,73 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch řádný ,42 x x x x OA opravný , ,30 řádný ,25 x x x x EL opravný x x x x ,20 řádný ,42 x x x x IT opravný x x x x ,00 řádný , ,67 OAD opravný x x x x ,08 řádný ,71 x x x x ZOA opravný x x x x x x x x Poznámka: údaje o výsledcích jarního i podzimního termínu vyhlášeného pro daný školní rok (např. květen 2012 a září 2012 pro školní rok 2011/2012). Vysvětlivky použitých zkratek DT PP ÚZ didaktický test písemná práce ústní zkouška Komentář: - průměrný prospěch v jarním termínu zahrnuje i žáky, kteří neprospěli - průměrný prospěch v podzimním termínu zahrnuje pouze žáky, kteří konali opravnou MZK 21 21

23 5.3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání Obecně Elektrotechnika, 63 Ekonomika odborná telekomunikační a administrativa příprava a výpočetní technika* percentil percentil percentil P(o5) P(o2) P(o3) Jazyk český 66 % Matematika 48 % Jazyk anglický 73 % Jazyk německý 46 % Test krátkodobé 41 % paměti * 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika v této sk. je zařazen obor vzd. IT Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání Obecně Elektrotechnika, odborná telekomunikační příprava a výpočetní technika* Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 63 Ekonomika a administrativa úspěšnost percentil percentil P(o2) percentil P(o3) Jazyk český 73 % Matematika 46 % Jazyk anglický 63 % Jazyk německý 59 % Obecné studijní předpoklady percentil P(o5) 89 %

24 5.4. Výsledky projektu PRO23 - SCIO 3. ročníky Matematická gramotnost Třída Počet žáků Percentil Skupinový percentil 3A B C Průměr Průměr ČR 47,8 55 Finanční gramotnost Třída Počet žáků Percentil Skupinový percentil 3A B C Průměr Průměr ČR Poznámka: Percentil si lze představit jako příčku na žebříku, který je rozdělený na 100 příček, a na každé z příček stojí stejně úspěšní lidé. Percentil říká, na které příčce žák stojí. Čím vyšší příčka, tím úspěšnější žák. Také je možné si představit, že percentil vyjadřuje procento lidí, které v testu žák předčil. Skupinový percentil je to percentil, který vyjadřuje pořadí žáka mezi žáky ze stejného typu školy (OA) 23 23

25 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem prevence rizikového chování je průběžný program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. K naplňování cílů slouží Preventivní program (dále jen PP), který je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, na pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Výsledky evaluace školního roku 2011/12 a monitoring stávajícího stavu na počátku školního roku v rámci preventivního programu pro pedagogické pracovníky byly podkladem pro zpracování PP. K naplnění cílů byly uskutečněny pro jednotlivé cílové skupiny tyto aktivity: - pro pedagogy zveřejňování nabídky dalšího vzdělávání a zpřístupnění metodických materiálů pro začleňování prevence do výchovně vzdělávacího procesu metodická pomoc pro třídní učitele při aktivitách primární prevence se třídou školní metodik prevence se účastnil na schůzkách metodiků regionu, 1 pedagog absolvoval vzdělávání k problematice šikany a kyberšikany. - pro žáky informovanost o nastavených pravidlech (školní řád, krizový plán, sankce, klasifikační řád, BOZ ) zveřejněním na webových stránkách školy, seznámení a prověření proběhlo v interaktivním programu v průběhu adaptačních dnů na začátku školního roku, poté průběžně podle potřeby během školního roku studentská rada SROA, jejímž prostřednictvím mají žáci možnost být informováni o činnosti školy a také se podílet na činnosti školy. Pokračovali jsme v programech neformálního vzdělávání projektové dny. Časový harmonogram - programy a akce hromadné specifické primární prevence Měsíc Aktivita Dílčí cíle Prostředky Zodpovědni Adaptační dny Září ročník Turistický kurz - PP pro 3. ročník seznamování se, poznávání ostatních, nastavení a přijímání pravidel, komunikace poznávání sebe i ostatních, seberealizace, překonávání překážek, přijetí pravidel, zodpovědnosti, komunikace, monitorování vztahů hry, otevřené otázky, naslouchání, pracovní listy hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, artetechniky, besedy ŠMP, TU a zastupující TU ŠMP, TU, učitelé TEV 24 24

26 Říjen Den jazyků ročník Přednáška o anorexii a bulimii Den komunitního zdraví a Česko - polský den u příležitosti slavnostního otevření tělocvičny Výjezdní zasedání SROA poznávání jiných kultur, informace o dobrovolnictví, pomoci potřebným, o charitativní činnosti zvýšit informovanost o poruchách přijmu potravy seberealizace, spolupráce, týmová práce, poznávání sebe i ostatních, komunikace seberealizace, spolupráce, týmová práce, poznávání sebe i ostatních, komunikace, monitorování vztahů beseda, hry, řešení modelových situací, ukázky situace v postižených zemích Přednáška sportovní aktivity, prezentace připraveného programu, artetechniky v tvůrčích dílnách, hry hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, volby vedení MS ANJ, ICM Orlová vedení školy, ICM Vedení školy, ŠMP, TEV, učitelé. ŠMP, učitel Listopad Den otevřených dveří Prosinec Bažantka Prevence v ekonomické realitě - projektový den EKO pro ročník týmová práce, seberealizace, sounáležitost se školou, komunikace poznávání se, spolupráce, týmová práce, komunikace poznávání ekonomické reality - rodinný rozpočet, zadlužování, půjčky prezentace školy, prezentace oborů - ukázky práce žáků prezentace programu jednotlivých tříd hry, pracovní listy, řešení modelových situací VP, učitelé, SROA TU, SROA MS EKO Leden LVK - preventivní program pro 1. ročník seznamování se, poznávání sebe i ostatních, přijetí pravidel, zodpovědnosti, komunikace, monitorování vztahů hry, naslouchání, otevřené otázky, týmová práce, artetechniky, ŠMP, TU 25 25

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více