1. Mezinárodní trh peněz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Mezinárodní trh peněz"

Transkript

1 1. Meznárodní trh peněz Na počátku 21. století je vývoj světového hospodářství slně ovlvněn procesem globalzace 1, v důsledku čehož dochází k dost výraznému otevírání národních ekonomk, které tak jž nemůžeme chápat jako ekonomky uzavřené, tj. plně soběstačné a od vnějšího světa se zolující národní hospodářství, nýbrž jako ekonomky otevřené, tj. jako národní hospodářství poměrně výrazně zapojená do meznárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že meznárodní č také zahranční obchod můžeme defnovat jako obchod se statky a službam probíhající mez jednotlvým národním ekonomkam, je zřejmé, že tento proces vyžaduje poměrně rozvnutý meznárodní měnový systém, jenž jednak umožňuje zprostředkovat platby mez jednotlvým ekonomckým subjekty a současně vytváří co možná nejpříznvější podmínky pro rozvoj meznárodních obchodních vztahů. Meznárodní transakce jsou pak v současné době nejčastěj realzovány prostřednctvím národních měn, a to zejména těch, jež jsou ekonomcké subjekty v jednotlvých zemích ochotny uznat a současně také přjímat jako platební prostředek, tj. prostřednctvím tzv. volně směntelných měn. Z výše řečeného je tedy zřejmé, že má-l být národní měna využívána v meznárodních transakcích, pak je nezbytné, aby k této měně měly přístup jak domácí, tak zahranční ekonomcké subjekty, tj. aby exstoval meznárodní trh peněz, jenž chápeme jako trh na němž se střetává nabídka národní měny s poptávkou po této měně. Na tomto trhu jsou pak obchodovány jak hotovostní peněžním prostředky, tzv. valuty, tak lkvdní bezhotovostní platebním prostředky, jež označujeme pojmem devzy. Z hledska nsttuconálního je pak tento trh představován jak specalzovaným devzovým burzam, tak komerčním bankam realzujícím devzové obchody Měnový kurz Měnový kurz (er) chápeme jako cenu peněžní jednotky jedné země vyjádřenou v peněžních jednotkách jné země, tj. jako poměr v němž se navzájem směňují dvě národní měny. Z daného je tedy zřejmé, že kurz národní měny můžeme vyjádřt buďto jako určté množství domácích peněžních jednotek, jež je nutno vynaložt na nákup jedné jednotky měny zahranční v tomto případě budeme hovořt o tzv. přímém kurzovním záznamu: 1,000 = 30,817 CZK (1.1) kde: - euro CZK - česká koruna resp. 30,817 CZK/ (1.1a) nebo jako určté množství zahrančních peněžních jednotek, které je zapotřebí vynaložt na nákup jedné jednotky domácí měny zde pak budeme hovořt o tzv. nepřímém kurzovním záznamu: resp. 0,032 = 1,000 CZK (1.2) 0,032 /CZK (1.2a) 1 Globalzac může chápat jako proces zesvětovění výroby a trhu, který se projevuje zejména rychlým růstem světového obchodu, zvýšením toků přímých nvestc, nárůstem objemu meznárodní produkce, růstem počtu nadnárodních společností a rostoucí ntegrací fnančních trhů.

2 Měnové kurzy české koruny a pět vybraných zahrančních měn v roce 2002, a to jak v přímém, tak nepřímém kurzovním záznamu zachycuje tabulka č Tabulka Měnový kurz české koruny a vybraných zahrančních měn v roce 2002 (průměr) Měna přímý kursový záznam nepřímý kursový záznam euro (UR) 30,817 0,032 lbra (GBP) 49,041 0,020 jen (JPY) 0,261 3,829 dolar (USD) 32,739 0,031 Vzhledem k tomu, že národní měnu vstupující na meznárodní trh peněz považujeme za zboží, je zřejmé, že mechansmus utvářející její cenu měnový kurz bude v tomto případě obdobný, jako u každého jného statku, tj. rovnovážná cena bude vznkat na základě vzájemného střetu mez poptávkou po dané měně a nabídkou této měny. Grafcky je tato stuace zachycena na obrázku č Předpokládejme, že se na českém peněžním trhu pohybuje kurz eura na úrovn 50,00 českých korun za jedno euro. Jak je zřejmé z obrázku č. 12-1, tuto hodnotu měnového kurzu nemůžeme považovat za rovnovážnou, neboť př této ceně nabízené množství eura q S dost výrazně překračuje poptávku po euru, která se nachází na úrovn q D. Na českém peněžním trhu tak vznká převs nabídky eura nad poptávkou po euru (D UR < S UR ), což vyvolává tlak na pokles ceny této měnové jednotky. Meznárodní trh peněz není schopen tomuto tlaku dlouhodobě odolávat, takže nakonec dojde k postupnému poklesu měnového kurzu (vz posun I. ). Tento pokles povede jak ke snížení nabídky eura (vz posun II. ), tak současně k zvýšení poptávky po euru (vz posun III. ), v důsledku čehož bude docházet k postupnému sblžování poptávky po euru s nabídkou této měnové jednotky, a to až do okamžku kdy bude na meznárodním peněžním trhu dosaženo rovnováhy. V našem případě je pak rovnovážný měnový kurz ( ) roven 30,82 CZK/. Obrázek Rovnovážný měnový kurz CZK/UR S UR = 50,00 0 D < S UR UR B I. UR = 30,82 III. II. D UR 0 q D q q S Q UR

3 Rovnovážný měnový kurz (symbolcký záps): 0 = 50,00 CZK/ D UR < S UR tlak na er er (50,00 CZK/ 30,82 CZK/ ) UR [q = q ; = 30,82 CZK/ ] Rovnovážný kurz alternatvní způsoby odvození Mmo jž výše uvedenou koncepc, dle nž je rovnovážný kurz na meznárodním peněžním trhu určen vzájemným střetáváním nabídky a poptávky po měně, exstují v ekonomcké teor, ještě další přístupy k odvození rovnovážného měnového kurzu. Pojďme se proto nyní těmto, možno říc alternatvním koncepcím věnovat poněkud podrobněj. Jako první budeme věnovat pozornost koncepc, v nž je měnový kurz odvozen na základě tzv. měnové party, což je úředně stanovený poměr dvou národních měn. Kurz národní měny je v tomto případě nejčastěj určen centrální emsní bankou, která příslušnou měnovou partu stanoví buďto na základě poměru váhových množství zlata, jež jednotlvé národní měny obsahují Příklad Zlatý obsah jednoho amerckého dolaru odpovídal v roce , gramům ryzího zlata. Československá státní banka v tomto období deklarovala zlatý obsah jedné československé koruny na úrovn 0, g ryzího zlata. Z daného tedy plyne, že 1g ryzího zlata byl v oběhu zastupován buďto 1,36 USD, nebo 8,10 CSK 2, z čehož můžeme určt měnovou partu těchto dvou národních měn pomocí následujícího poměru: z čehož pak vyplývá, že: 1,36 USD = 8,10 CSK (1.3) 1,00 USD = 5,97 CSK (1.4) Dle našch výpočtů tak byl v roce 1973 kurz československé koruny vůč amerckému dolaru v měnové partě a v přímém kurzovém záznamu 5,969 CSK/USD. nebo přímým určení měnové party k vybrané národní měně, popř. k určtému koš národních měn. Přímé určení měnové party na příkladě české koruny v letech pak lustruje následující tabulka: Tabulka Přímé určení měnové party na příkladě české koruny v letech Roky měny v koš USD DM TS CHF FRF DM (65%) USD (35%) DM od 1999 kde: USD - amercký dolar DM - německá marka TS - rakouský šlnk CHF - švýcarský frank FRF - francouzský frank 2 CSK československá koruna

4 Druhým alternatvním přístupem umožňujícím odvodt hodnotu rovnovážného měnového kurzu je koncepce založená na partě kupní síly národních měn 3 (dále také PPP), což je poměr vyjadřující rovnost kupních sl dvou srovnávaných národních měn. Z výše uvedené defnce je zřejmé, že hodnota takto stanoveného měnového kurz bude vycházet z rovnost vntřních kupních sl nám srovnávaných měn. V ekonomcké teor pak exstují dvě základní verze teore party kupní síly, a to: verze absolutní, která vychází z poměru mez peněžním vyjádřením určtého množství zboží a služeb v zem v měně této země (Σ p ) a peněžním vyjádřením téhož množství zboží a služeb v měně země B (Σ p B q q ), a to k určtému časovému okamžku: n p q = 1 r t = n (1.5) p q = 1 B kde: rt - rovnovážný měnový kurz p - cena zboží č služby v zem m m q - množství -tého zboží č služby Příklad Předpokládejme, že v roce 2001 bylo možno ve Spojených státech amerckých zakoupt určtý spotřební koš, tj. určtou kombnac statků a služeb za USD. Dále předpokládejme, že tentýž spotřební koš bylo možno v tomto roce zakoupt také v České republce, přčemž jeho cena byla CZK. Vyjdeme-l z těchto údajů, pak jsme schopn určt partu kupní síly těchto dvou národních měn, a to pomocí následujícího poměru: z čehož plyne, že: USD = CZK (1.6) 1,00 USD = 14,57 CZK (1.7) Dle našch výpočtů tak byl v roce 2001 kurz české koruny vůč amerckému dolaru v partě kupní síly a v přímém kurzovém záznamu 14,571 CZK/USD. Teore party kupní síly pak považuje takto stanovený kurz národní měny za kurz přrozený, přčemž předpokládá, že nomnální měnový kurz se od party kupní síly měny může odchýlt pouze dočasně. Měnový kurz a jeho změna Změní-l se poptávané, popř. nabízené množství národní měny na meznárodním trhu peněz, pak musí bezpodmínečně dojít také ke změně měnového kurzu této peněžní jednotky. V případě, že tato změna povede k růstu kurzu příslušné měny pak budeme hovořt o zhodnocení, nebo-l aprecac národní měny, v opačném případě pak budeme hovořt o jejím znehodnocení, č-l o tzv. deprecac. 3 Parta (česky rovnost) je pojem z latny a značí zásadu národní rovnost, dle nž se neční rozdíl mez občanem daného státu a czím státním příslušníkem, resp. mez tuzemský a zahrančním zbožím.

5 Obrázek - Deprecace eura a aprecace české koruny CZK/UR S UR 1. = 43,45 = 30,82 II. D UR < SUR UR UR D UR I. D UR III. 0 q D q q S Q UR Deprecace eura a aprecace české koruny (symbolcký záps): UR [q = q ; = 43,45 CZK/ ] D UR D UR < S UR ( ) tlak na er er (43,45 CZK/ 30,82 CZK/ ) UR [q = q ; = 30,82 CZK/ ] Pojďme s nyní analyzovat stuac, kdy na českém trhu eura dojde k poklesu poptávky po této měně, přčemž dále předpokládejme, že pokles zájmu českých ekonomckých subjektů o držbu eura není spojen s jeho relatvně vysokou cenou. Jak je zřejmé z grafu č. 12-2, dojde-l v české ekonomce k poklesu zájmu o euro (vz posun I. ), pak se křvka poptávky po euru posune směrem doleva (vz posun 1. ), tj. z polohy D UR do polohy D UR. Vzhledem k tomu, že ekonomcké subjekty nejsou schopny na tuto změnu okamžtě zareagovat, dochází na nám analyzovaném trhu peněz k převsu nabídky eura nad poptávkou po euru, v důsledku čehož roste tlak na pokles (deprecac) měnového kurzu eura. Vyjdeme-l z předpokladu, že na českém trhu eura nebude nkdo ntervenovat ve prospěch této peněžní jednotky, pak meznárodní trh peněz nebude schopen tomuto tlaku dlouhodobě odolávat, v důsledku čehož dojde k deprecac eura kurz eura poklesne z 43,45 CZK/UR na konečných 30,82 CZK/UR (vz posun II. ) a současně také k aprecac české koruny kurz CZK vzroste z 0,02 UR/CZK na 0,03 UR/CZK). Pokles ceny eura pak zvýší zájem českých ekonomckých subjektů o tuto peněžní jednotku, což vyvolá růst poptávky po euru (vz posun III. ). Meznárodní trh peněz tak opět dospěje do bodu rovnováhy, jenž je však v tomto případě reprezentován novým rovnovážným bodem UR. K podobnému závěru pak dospějeme také v okamžku, kdy na českém trhu eura vzroste nabídka této peněžní jednotky. Z výše řečeného je zřejmé, že v reálně fungující ekonomce je měnový kurz dost výrazně ovlvňován vývojem jak na nabídkové, tak na poptávkové straně příslušného meznárodního trhu peněz. Vyjdeme-l z tohoto závěru, pak před nám vyvstává otázka jaké faktory tento vývoj ovlvňují.

6 Měnový kurz a cenová hladna Jak vyplývá ze závěrů k nmž jsme dospěl v část věnované problematce party kupní síly, je vývoj měnového kurzu poměrně výrazně ovlvňován relatvním změnam mez pohybem vntřních cenových hladn v jednotlvých ekonomkách, tj. vývojem relatvní kupní síly příslušné měny. Tento závěr jsme pak demonstroval na příkladu č z nějž vyplynulo, že v okamžku, kdy v jedné z nám analyzovaných zemí poroste cenová hladna rychlej než v zem druhé, dojde v této zem k tzv. nflačnímu znehodnocení její národní měny. Pojďme se nyní na tento problém podívat trochu podrobněj. Předpokládejme, že se opět pohybujeme na českém trhu eura, kde kurz této měny dosahoval v roce 2001 hodnoty 34,07 CZK/UR. Dále předpokládejme, že cenová hladna v tomto roce v České republce vzrostla v průměru o 1,80, kdežto v zemích uro-zóny jako celku o 2,30%. Vyjdeme-l z těchto údajů, pak je zřejmé, že v roce 2001 rostla v České republce cenová hladna v průměru o 0,5 procentních bodů pomalej než tomu bylo v zemích uro-zóny, což se následně odrazlo v růstu kupní síly české koruny a současně v poklesu kupní síly eura. Pro české ekonomcké subjekty se tak zahranční zboží stalo zbožím relatvně dražším, v důsledku čehož tyto subjekty začaly obracet svou pozornost k tuzemským statkům. Nžší poptávka českých frem po zboží a službách dovážených ze zemí uro-zóny se pak musela projevt také na meznárodním trhu peněz, kde došlo k poklesu poptávky tuzemských ekonomckých subjektů po euru. Jak jž víme z předchozího textu pokles poptávky po měně vede k posunu poptávkové křvky směrem doleva dolů, přčemž tento posun následně vyvolává převs nabídky zahranční měny nad poptávkou po této měně. Na meznárodním trhu peněz tak vznká tlak na pokles ceny příslušné měnové jednotky, k čemuž také nakonec dochází. Z daného tedy vyplývá, že v důsledku vyššího tempa růstu cenové hladny v zemích euro-zóny došlo k deprecac eura a současně také k aprecac české koruny. Dle teore party kupní síly by se pak měnový kurz eura měl ustált na nové rovnovážné úrovn 33,90 CZK/UR. Inflační znehodnocení eura (symbolcký záps): UR [q = q ; = 34,07 CZK/ ] CPI CR < CPI -12 PP CZK & PP UR D CR & D U-12 D UR D UR < S UR ( ) tlak na er er (34,07 CZK/ 33,90 CZK/ ) UR [q = q ; = 33,90 CZK/ ] Vzhledem k tomu, že jsme v našem příkladu vyšly z reálných údajů, můžeme nyní porovnat skutečný výsledek, tj. skutečnou hodnotu kurzu eura, s hodnotou, které by tento kurz měl dosáhnout v okamžku pokud by plně platla teore party kupní síly. Jak je z dostupných údajů zřejmé, došlo k aprecac české koruny, avšak míra zhodnocení byla mnohem vyšší česká koruna posílla vůč euru o plných 9,55 procentních bodů. Z daného je tedy zřejmé, že ve skutečnost ovlvňuje pohyb cenové hladny měnový kurz pouze částečně. Měnový kurz a vývoj na trhu domácích aktv Dalším faktorem, jenž dost výrazně ovlvňuje výš měnového kurzu je tzv. úrokový dferencál, jehož hodnotu určíme jako rozdíl mez domácí a zahranční reálnou úrokovou mírou. Obecně pak můžeme konstatovat, že ve světové ekonomce se pohybuje určtý objem fnančních prostředků, jež se nvestoř snaží umístt do ekonomk, které se vyznačují poměrně vysokým úrokovým dferencálem, a to s cílem získat co možná největší proft plynoucí právě s rozdílnost úrokových měr. Tyto fnanční prostředky jsou pak v ekonomcké teor, vzhledem k rychlost s nž se přesouvají z jedné země do druhé, označovány pojmem horké peníze (hot money). Vyjděme opět z předpokladu, že se pohybujeme na českém trhu eura, přčemž výchozí hodnota měnového kurzu této peněžní jednotky opět odpovídá 34,07 CZK/UR. Dále předpokládejme, že nomnální úroková míra dosahovala v roce 2001 v České republce výše 4,62%, kdežto v zemích uro-zóny 3,30%, a to př 4,10 procentní nflac v ČR a dvouprocentní nflac v uro-

7 zóně jako celku. Vyjdeme-l z těchto údajů, pak dospějeme k závěru, že výše reálné úrokové míry odpovídala v tomto roce v Česku úrovn 0,50, kdežto v zemích uro-zóny 1,27%, z čehož pak vyplývá, že česká ekonomka se v roce 2001 ve srovnání s uro-zónou vyznačovala záporným úrokovým dferencálem, a to ve výš -0,77%. Pro zahranční nvestory se tak mnohem atraktvnějším stal trh fnančních aktv uro-zóny, v důsledku čehož tyto subjekty začaly prodávat česká fnanční aktva a současně zvyšovaly svou poptávku po fnančních aktvech zemí uro-zóny. Nžší poptávka po českých fnančních aktvech se pak projevla také v menším zájmu zahrančních nvestorů o českou koruny, což vedlo k poklesu poptávky po této měně. Tyto negatvní tendence pak byly dále posíleny rostoucí nabídkou české koruny, a to jak ze strany zahrančních nvestorů, tak ze strany domácích ekonomckých subjektů, které, podobně jako zahranční nvestory, vedla snaha přelít své horké peníze do oblast nesoucí vyšší úrok. Tento vývoj vedl na českém trhu eura k posunu křvky poptávky po této peněžní jednotce směrem doprava nahoru (vz posun 1. ) a současně k posunu křvky nabídky eura, a to doleva nahoru (vz posun 2. ). V důsledku tohoto posunu pak dochází na meznárodním trhu peněz k převsu poptávky po euru nad jeho nabídkou, což na tomto trhu následně vytváří tlak na růst ceny příslušné peněžní jednotky (vz posun I. ). Negatvní úrokový dferencál tak vedl k aprecac eura a současně k deprecac české koruny. Nový rovnovážný měnový kurz se pak ustáll např. na hodnotě 59,27 CZK/UR.

8 Obrázek Měnový kurz a trh aktv CZK/UR S UR S UR = 59,27 UR I. = 34,07 UR B D UR D > S UR UR D UR 0 q S q = q q D Q UR Zhodnocení eura a znehodnocení české koruny v důsledku vývoje na českém trhu aktv (symbolcký záps): UR [q = q ; = 34,07 CZK/ ] R;CR < R;-12 D C,CR D CZK & S UR D UR > S UR ( ) tlak na er UR er UR UR [q = q ; = 59,27 CZK/ ] Systém měnových kurzů Doposavad jsme hovořl o meznárodním trhu peněz jako o trhu na němž nedochází k žádným významnější ntervencím ze strany vlády, tj. vycházel jsme z předpokladu, že výše měnového kurzu je na takto defnovaném trhu ovlvněna pouze tlaky, které jsou vyvolány tzv. volnou hrou nabídky a poptávky po příslušné měně. Tento model však nelze uplatnt na všech devzových trzích, což se následně odráží také v ekonomcké teore, která tak rozlšuje mez třem základním systémy měnových kurzů: systémem plovoucího měnového kurzu nebo-l čstým floatngem, tj. systémem v němž vláda, v tomto případě zastoupená centrální emsní bankou, nentervenuje na devzových trzích ve prospěch příslušné národní měny. Z daného je tedy zřejmé, že měnový kurz je v tomto případě ovlvňován pouze působením tržních sl, č-l vzájemným střetáváním se nabídky a poptávky po příslušné měně. systémem nečstého plování měnového kurzu, nebo-l řízeného floatngu, jenž se, na rozdíl od čstého floatngu, vyznačuje jstou mírou ntervencí, které vládní nsttuce realzují na meznárodním trhu peněz. Pro tento systém je charakterstcké, že centrální banka stanovuje určté fluktuační pásmo v němž se příslušná měna může zcela volně pohybovat. Pokud se však měnový kurz dlouhodoběj pohybuje na hranc bankou stanoveného pásma, je tato donucena ntervenovat ve prospěch národní měny, přčemž tyto ntervence jsou nejčastěj spojeny s nákupem v případě tlaku na znehodnocení měny nebo prodejem v případě tlaku na zhodnocení měny příslušné peněžní jednotky na devzových trzích. Příkladem realzace tohoto systému je tzv. had v tunelu, nebo-l omezení časové dráhy měnového kurzu ntervalem povolených osclací. Tato poltka byla uplatňována v zemích vropského společenství (dále také S) od dubna 1972 a měla umožnt

9 vznk evropské měnové une. Členské země S v tomto případě zavedly fluktuační pásmo, v jehož rámc bylo jednotlvým měnám umožněno odchýlt se od ústředního kurzu o ±1,125%, čímž vznkl určtý tunel v němž se vývoj měnového kurzu podobal pohybu hada. Tento prncp byl pak v březnu 1979 využt také př zavádění vropského měnového systému. a systémem pevného (fxního) měnového kurzu v němž se centrální emsní banka snaží mnmalzovat rozdíl mez nomnální a reálnou hodnotou měnového kurzu, a to prostřednctvím průběžných ntervencí na devzových trzích. Vzhledem k tomu, že v tomto systému je volný pohyb měnového kurzu dost výrazně omezen, nehovoříme zde př změně kurzu o aprecac č deprecac měny, ale o revalvac, tj. o zhodnocení měny, resp. devalvac, tj. o znehodnocení příslušné peněžní jednotky. Příkladem využtí poltky fxních měnových kurzů v prax je systém zlatého standardu, jenž byl ve světové ekonomce uplatňován na přelomu 19. a 20. století. V rámc tohoto systému byla hodnota příslušné národní měny vymezena zákonem jako určté pevně stanovené množství zlata, což následně umožňovalo stablzac měnového kurz, který se tak mohl pohybovat jen v poměrně úzkém a předem určeném rozpětí.

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Studijní opora MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA. Část 1 Model IS-LM

Studijní opora MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA. Část 1 Model IS-LM Studjní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonome) Téma 2 MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA Část 1 Model IS-LM Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP)

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP) ZÁKLADNÍ PROBLÉMY Model chování dlouhodobého směnného kurzu není dokonalým popisem reality, ale je způsobem jak ukázat jak účastníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz a co ovlivňuje pohyby kurzu

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč.

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. I N F L A C E Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. INFLACE 5 1 17:55 1 Výukový materiál je připraven pro 9. ročník s využitím Power

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz Poměr, v němž jsou navzájem směňovány jednotlivé národní a nadnárodní měny = cena jedné měny vyjádřená v měně druhé Měnový pár Měnový trh Tržní měnový

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Prémie nad inflaci. Garantovaný vklad s prémií Srpen 2013

Prémie nad inflaci. Garantovaný vklad s prémií Srpen 2013 Prémie nad inflaci Garantovaný vklad s prémií Srpen 2013 Prémie nad inflaci Centrální banky opakovaně deklarují zvýšenou toleranci kinflaci, kterou se vřadě případů snaží cíleně povzbudit extrémně uvolněnou

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Otevřená ekonomika, měnový kurz

Otevřená ekonomika, měnový kurz Otevřená ekonomika, měnový kurz Obsah přednášky Determinace úrovně rovnovážné produkce v otevřené ekonomice Nominální a reálný měnový kurz Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období Úroková

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz 9. přednáška Makroekonomie I Peníze a parita kupní síly, měnový kurz Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Definice peněz Historie vzniku peněz Funkce peněz Osnova přednášky Nabídka peněz peněžní

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Ing.Vlasáková 2 Ceny byly dohadovány

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh Finanční trhy Doc Ing Jana Korytárová, PhD Finanční trh trh peněz (trh krátkodobých úvěrů splatnost do 1 roku), trh kapitálu (respektive zahrnuje ještě devizový trh a trh drahých kovů) 1 Historický vývoj

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé.

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. 9. kapitola Měnový kurz Úvod Měnový kurz silně ovlivňuje mezinárodní směnu statků a služeb, ale i přesuny kapitálu mezi jednotlivými státy. V této kapitole se budeme zabývat tzv. nominálním měnovým kurzem,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO157

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více