Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America"

Transkript

1 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse Widnau / Switzerland Tel. +41 / Fax +41 / Asia Microlife Corporation. 9F, 431, RuiGang Road, NeiHu Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C. Tel Fax North / Central / South America Microlife USA, Inc Gulf to Bay Blvd., 2nd Floor Ste A Clearwater, FL / USA Tel Fax Microlife NC 150 EN 1 RU 6 BG 12 RO 18 CZ 24 SK 30 SL 36 SR 42 HU 48 HR 54 IB NC 150 E-V

2 Microlife NC 150 Guarantee Card NC M Jméno kupujícího / Meno zákazníka / Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca / Vásárló neve / Ime i prezime kupca a 2b Sorozatszám / Serijski broj Dátum kúpy / Datum nakupa / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Datum kupovine

3 Microlife Digitální bezdotykový teplomr NC Mící sníma 2 Kontrolní svtlo 3 Displej 4 Tlaítko START 5 Tlaítko ON/OFF (ZAP/VYP) 6 Pepínání režimu mení 7 Kryt prostoru pro baterie 8 Tlaítko M (Pam) 9 Zobrazení všech segment AT Pam AK Pipraveno k mení AL Mení je dokoneno AM Nastavení mení tlesné teploty AN Nastavení mení teploty objektu AO Indikátor vybité baterie AP Možnost pepnutí na stupn Celsia nebo Fahrenheita AQ Režim vyvolání naposledy zmené hodnoty AR Možnost vyvolání 30 naposledy zmených hodnot AS Zmená teplota je píliš vysoká BT Zmená teplota je píliš nízká BK Teplota okolí je píliš vysoká BL Teplota okolí je píliš nízká BM Zobrazení chyby BN Prázdný displej BO Vybitá baterie BP Datum/as BQ Nastavení pípnutí BR Výmna baterie 24 Ped použitím tohoto výrobku si peliv pette návod. Ureno pro kontakt typu BF s ástmi lidského tla. CZ Tento teplomr znaky Microlife je kvalitní výrobek využívající nejnovjší technologii a testovaný dle mezinárodních norem. Díky jedinené technologii nabízí pi každém mení stabilní údaj neovlivnný teplotou okolí. Pístroj se pi každém zapnutí automaticky otestuje, ím vždy zaruí pesné mení. Tento teplomr znaky Microlife je uren k pravidelnému mení a sledování teploty lidského tla. Tento teplomr byl klinicky testován a bylo prokázáno, že je pi použití v souladu s návodem pesný a bezpený. Peliv si pette tento návod a seznamte se se všemi funkcemi a bezpenostními pokyny. Obsah 1. Výhody teplomìru Mení bhem nkolika sekund Mutifunkní použití (široký rozsah mení) Pesný a spolehlivý Šetrný a snadno použitelný Možnost vyvolání více naposledy zmených hodnot Bezpený a hygienický Alarm horeky 2. Dležité bezpenostní pokyny 3. Zpsoby mení tlesné teploty 4. Ovládací prvky a symboly na displeji 5. Nastavení data, asu a funkce pípnutí 6. Pepínání mezi režimem mení tlesné teploty a režimem mení teploty pedmt 7. Pokyny pro použití 8. Možnost pepnutí na stupn Celsia nebo Fahrenheita 9. Jak vyvolat 30 naposledy zmených hodnot v režimu pam 10. Chybová hlášení 11. ištní a dezinfekce 12. Výmna baterie 13. Záruka 14. Technické specifikace Záruní karta (viz zadní kryt)

4 1. Výhody teplomìru Mení bhem nkolika sekund Inovaní technologie infraerveným záením umožuje mení i bez dotýkání se objektu. To zaruuje bezpené a hygienické mení bhem nkolika sekund. Mutifunkní použití (široký rozsah mení) Tento teplomr nabízí široký rozsah mených teplot od 0-100,0 C / 32,0-212,0 F; Pístroj lze použít k mení tlesné teploty na ele, ale také k mení povrchové teploty následujících pedmt Povrchová teplota mléka v dtské lahvi Povrchová teplota vody na koupání Teplota okolí Pesný a spolehlivý Jedinená konstrukce sestavy sondy, s pokroilým infraerveným snímaem, zaruuje pesnost a spolehlivost každého mení. Šetrný a snadno použitelný Ergonomická konstrukce umožuje jednoduché a snadné použití teplomru. Tento teplomr lze použít i u spícího dítte, které není teba budit. Tento teplomr mí rychle, takže se u dtí snadno používá. Možnost vyvolání více naposledy zmených hodnot Uživatel mže v režimu pam vyvolat 30 naposledy zmených hodnot, což usnaduje sledování odchylek teploty. Bezpený a hygienický Žádný pímý kontakt s pokožkou. Nehrozí rozbití skla nebo spolknutí rtuti. Naprosto bezpený pi používání u dtí. Alarm horeky 10 krátkých pípnutí a ervené podsvícení displeje varuje pacienta, že mže mít teplotu rovnou nebo vyšší než 37.5 C. 2. Dležité bezpenostní pokyny Tento pístroj lze používat pouze pro úely popsané v této píruce. Výrobce neodpovídá za škody zpsobené nesprávným použitím. Pístoj neponoujte do vody nebo jiných kapalin. Pi ištní postupujte podle pokyn uvedených v kapitole «ištní a dezinfekce». Pístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si všimnete ehokoliv neobvyklého. NC 150 Pístroj nikdy nerozebírejte. V raných fázích horeky mže dojít k fyziologickému jevu nazývanému zúžení cév, což má za následek efekt studené kže - zimnice. Zaznamenaná teplota za použití teplomru mže být proto neobvykle nízká. Pokud se výsledek mení neshoduje nebo je neobvykle nízký, opakujte mení každých 15 minut nebo provte výsledek jiným teplomrem znaky Microlife. Tento pístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s ním nakládat opatrn. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsané v oddíle «Technické specifikace»! Dbejte, aby pístroj nepoužívaly dti bez dohledu; nkteré ásti jsou tak malé, že mže dojít k jejich spolknutí. Chrate ped: - extrémními teplotami - nárazy a upuštním na zem - zneištním a prachem - pímým slunením svitem - teplem a chladem Pokud se pístroj nebude delší dobu používat, baterie by se mly vyjmout. ADVARSEL: Brug af dette instrument bør ikke erstatte konsultationer med din læge. Dette instrument er IKKE vandtæt! Placér det ALDRIG i væsker! 3. Zpsoby mení tlesné teploty Tento teplomr mí stejn spolehliv energii infraerveného záení vyzaovanou na ele i teplotu pedmt. Tato energie je shromáždna objektivem a pevedena na údaj teploty. Nejpesnjší údaje získáme skenováním nad oboím. 4. Ovládací prvky a symboly na displeji Svítí všechny segmenty 9: Stisknte tlaítko ON/OFF 5 a pístroj se zapne, na 1 sekundu se rozsvítí všechny segmenty. Pipraveno k mení AK: Pístroj je pipraven k mení, ikona «C» nebo «F» neustále bliká, na displeji je zobrazena ikona pro mení tlesné teploty tla nebo pedmtu. Mení je dokoneno AL: Namená hodnota se zobrazí na displeji 3 spolu s ikonou «C» nebo «F», která je ustálená a nebliká. Pístroj je pipraven pro další mení, jakmile ikona «C» nebo «F» opt bliká. Indikátor vybité baterie AO: Pi zapnutí pístroj zobrazuje blikající ikona a upozoruje tak, že je nutno vymnit baterii. 25 CZ

5 5. Nastavení data, asu a funkce pípnutí Nastavenie dátumu a asu 1. Po vložení nových baterií, zane blikat rok na displeji BP. Rok nastavíte podržením tlaítka START 4. Pro potvrzení a následné nastavení msíce, stlate tlaítko M Stlate tlaítko START 4 pro nastavení msíce. Stlate tlaítko M 8 pro potvrzení a následné nastavení dne. 3. Pro nastavení dne zopakujte instrukce z bodu 2, vyberte 12 anebo 24 hodinový režim, hodiny a minuty. 4. Když jste nastavili minuty a stlaili jste tlaítko M 8, datum a as jsou nastaveny a as je zobrazený na displeji. Pokud v prbhu 20 sekund nestlaíte tlaítko, teplomr je 26 automaticky pipravený na mení teploty tla AK. Zrušení nastavení asu: Stlate tlaítko ON/OFF 5 v prbhu nastavení asu. Na displeji se ukáže ikona Datum/ as «--:--». Potom stlate tlaítko ON/OFF 5 pro zaátek mení teploty. Pokud není urobený další krok do 20 sekund, pístroj se automaticky vypne. Zmna data a asu: Stlate a pidržte tlaítko M 8 pibližn 3 sekundy, dokud se neobjeví rok na displeji BP. Te mžete zadat nové hodnoty, tak jak bylo opsané výše. Nastavení pípnutí 1. Když je pístroj vypnutý, stlate a podržte tlaítko ON/OFF 5 5 sekund pro nastavení pípnutí BQ. 2. Stlate tlaítko ON/OF 5 opt pro zapnutí/vypnutí pípnutí. Signalizace pípnutí je aktivovaná, když ikona pípnutí BQ není peškrtnutá. Pokud v prbhu 5 sekund nestlaíte tlaítko, teplomr je automaticky pipravený na mení teploty tla AK. 6. Pepínání mezi režimem mení tlesné teploty a režimem mení teploty pedmt Pokud chcete zmnit mení tlesné teploty na mení teploty pedmt, pesute pepína režimu mení 6 na boku teplomru smrem dolu. Pro zptné pepnutí do režimu mení tlesné teploty umístte pepína zpt do pedchozí polohy. 7. Pokyny pro použití Mení v režimu mení tlesné teploty 1. Stisknte tlaítko ON/OFF 5. Displej 3 je aktivován a zobrazí na 1 sekundu všechny segmenty. 2. Pokud se na displeji objeví ikona «C» nebo «F», ozve se pípnutí a teplomr je pipraven k mení AK. 3. Teplomr nasmrujte na sted ela piemž vzdálenost od pokožky ela nemá být vice než 5 cm. Pokud je elo pokryto vlasy, potem nebo špínou, tuto pekážku pro pesnost tení pedem odstrate. 4. Stisknte tlaítko START 4 a teplomr plynule posunujte ze stedu ela do oblasti mení (asi 1 cm nad oboí). Aktivované modré kontrolní svtlo signalizuje vhodnou plochu pro mení. Po 3 sekundách se ozve dlouhé pípnutí a mení je dokoneno. Pokud se nepodailo docílit mící plochy ješt ped tímto dlouhým pípnutím, mení opakujte podle výše uvedeného návodu, ale nyní teplomr posunujte smrem k mící ploše o nco rychleji. 5. Na displeji si pette namenou teplotu. Mení v režimu mení teploty pedmtu 1. Postupujte podle krok 1-2 popsaných výše, poté teplomr posunujte ke stedu pedmtu, jehož teplotu chcete mit, vzdálenost od pedmtu nemá být vtší než 5 cm. Stisknte tlaítko START 4. Po 3 sekundách se ozve dlouhé pípnutí a mení je dokoneno. 2. Na displeji si pette namenou teplotu. POZNÁMKA: Pacienti i teplomr by mli být alespo po dobu 30 minut ped mením v klidu. Nemte teplotu v prbhu nebo tsn po kojení dítte. Nepoužívejte teplomr ve vlhkém prostedí. Pacienti by nmli ped nebo v prbhu mení pít, jíst nebo se pohybovat. Pístroj nechte piložený na mící ploše, dokud neuslyšíte konené pípnutí. 10 krátkých pípnutí a ervené podsvícení displeje varuje pacienta, že mže mít teplotu rovnou nebo vyšší než 37.5 C. Pístroj vždy pikládejte na stejné místo, na jiném míst mohou být nameny odlišné hodnoty. Bhem prvních 6 msíc života novorozenc a kojenc lékai doporuují mení v koneníku, ostatní metody mení by mohly vést k nejednoznaným výsledkm. V následujících situacích se doporuuje zmit teplotu tikrát po sob, za výsledek mení se pak považuje nejvyšší namená hodnota: 1. Dti do tí let s narušeným imunitním systémem, u nichž je velmi dležité vdt, zda vdt, zda mají nebo nemají horeku.

6 2. Pokud uživatel pístroj nepoužívá dlouho a teprve se s ním seznamuje. 3. Pokud je namená teplota neekan nízká. Namené hodnoty na rzných ástech tla by ve srovnání s normální tlesnou teplotou a v závislosti na míst mení a denní dob nemly být odlišné, piemž nejvyšší hodnotu teploty namíme veer a nejnišší asi hodinu po probuzení. Normální tlesná teplota se pohybuje v rozmezí: - v podpaží: 34,7-37,3 C / 94,5-99,1 F - v ústech: 35,5-37,5 C / 95,9-99,5 F - v koneníku: 36,6-38,0 C / 97,9-100,4 F - Microlife NC 150: 35,4-37,4 C / 95,7-99,3 F 8. Možnost pepnutí na stupn Celsia nebo Fahrenheita Tento teplomr dokáže zobrazovat údaje ve stupních Celsia i Fahrenheita. Pepnutí mezi C a F: staí pístroj vypnout a pak stisknout a pidržet tlaítko START 4 na 5 sekund; pi uvolnní tlaítka START 4 po 5 sekundách se na displeji rozbliká aktuální jednotka (ikona «C» nebo «F») AP. Jednotku C nebo F mžete pepnout dalším stiskem tlaítka START 4. Po pepnutí mítka pístroj do 5 sekund automaticky pejde do režimu mení. 9. Jak vyvolat 30 naposledy zmených hodnot v režimu pam Tento teplomr umožuje vyvolání 30 naposledy zmených hodnot se záznamem asu a data. Režim Pam AQ: Stiskem tlaítka M 8 pi vypnutém napájení aktivujete režim pam. Rozbliká se ikona pamti «M». Údaj 1 - poslední mení AR: Stiskem a uvolnním tlaítka M 8 vyvoláte poslední mení. Zobrazí se hodnota 1 a ikona pamti. Hodnota 30 - postupné zobrazování: Stiskem a uvolnním tlaítka M 8 postupn vyvoláváte další mení, až po hodnotu 30. Stiskem a uvolnním tlaítka M 8 poté, co bylo zobrazeno 30 posledních hodnot, se znovu zanou zobrazovat hodnoty od Chybová hlášení Zmená teplota je píliš vysoká AS: Zobrazí se, «H» pokud je namená teplota vyšší než 42,2 C / 108,0 F v režimu mení tlesné teploty nebo 100 C / 212 F v režimu mení teploty pedmtu. Zmená teplota je píliš nízká BT: Zobrazí se, «L» pokud je namená teplota nižší než 34,0 C / 93,2 F v režimu mení NC 150 tlesné teploty nebo 0 C / 32 F v režimu mení teploty pedmtu. Teplota okolí je píliš vysoká BK: Zobrazí se, «H» spolu s ikonou, pokud je teplota okolí vyšší než 40,0 C / 104,0 F. Teplota okolí je píliš nízká BL: Zobrazí se, «L» spolu s ikonou, pokud je teplota okolí nižší než 16,0 C / 60,8 F v režimu mení tlesné teploty nebo 5,0 C / 41,0 F v režimu mení teploty pedmtu. Zobrazení chyby BM: Pokud je pístroj porouchaný. Prázdný displej BN: Zkontrolujte, zda je správn vložena baterie. Zkontrolujte také polaritu (<+> a <- >) baterii. Indikátor vybité baterie BO: Pokud se na displeji zobrazí pouze tato ikona, znamená to, že by mly být baterie okamžit vymnny. 11. ištní a dezinfekce Bavlnným tamponem nebo gázou navlhenou v alkoholu (70% isopropylalkohol) vyistte pouzdro teplomru a mící sondu. Do teplomru se nesmí dostat tekutina. K ištní nepoužívejte abrazivní istící prostedky, edidlo nebo benzín a pístroj nikdy neponoujte do vody nebo jiné istící kapaliny. Zabrate poškrábání oky snímae a displeje. 12. Výmna baterie Tento pístroj je dodáván se 2 novými 1,5 V bateriemi velikosti AAA s dlouhou životností. Pokud se na displeji zobrazí pouze tato ikona BO, znamená to, že je baterie nutno vymnit. Odsute kryt baterie BR v smru šipky. Vymte baterie zajistte jejich správnou polaritu dle symbol uvnit bateriového prostoru. Baterie a elektronické pístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými pedpisy, nikoliv s domácím odpadem. 13. Záruka Na tento pístroj se vztahuje záruka 5 let od data nákupu. Záruka je platná pouze po pedložení záruního listu vyplnném prodejcem (viz zadní strana) a potvrzením data nákupu nebo pokladního dokladu. Záruka se vztahuje na pístroj, ne na baterie a obal. Záruka propadá v pípad otevení nebo úprav pístroje. 27 CZ

7 Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v dsledku nesprávné manipulace, vybitých baterií, nehody nebo nedodržení provozních pokyn. Prosím kontaktujte Microlife-servis. 14. Technické specifikace Typ: Digitální bezdotykový teplomr NC 150 Rozsah Režim mení tlesné teploty: mení: 34,0-42,2 C / 93,2-108,0 F Režim mení teploty pedmtu: 0-100,0 C / ,0 F Rozlišení: 0,1 C / F Pesnost Laborato: mení: 0,2 C, 36,0 39,0 C / 0,4 F, 96,8 102,2 F Displej: Liquid Crystal Display, 4 íslice + zvláštní ikony Akustická signalizace: Pam: Prosvícení: Pístroj je zapnut a pipraven k mení: 1 krátké pípnutí Mení je kompletní: po dlouhém pípnutí (1 sec.), pokud je namená hodnota menší než 37,5 C / 99,5 F, po 10 krátkých pípnutích, pokud je namená hodnota stejná nebo vyšší než 37,5 C / 99,5 F. Zvukový signál chyby: 3 krátká pípnutí «pi». Možnost vyvolání 30ti naposledy namených teplot se záznamem asu a data v režimu pam. Po zapnutí pístroje svítí displej po dobu 4 sekund zelen. Pokud je namená tlesná teplota nižší než 37,5 C / 99,5 F, svítí displej po dobu 5 sekund zelen. Pokud se namená tlesná teplota rovná 37,5 C / 99,5 F nebo je vyšší, svítí displej po dobu 5 sekund erven. Režim tla: 16-40,0 C / 60,8-104,0 F Režim objektu: 5-40,0 C / ,0 F C / F max. relativní vlhkost % Provozní teplota: Skladovací teplota: Automatické vypnutí: Pibl. 1 minutu po posledním mení. Baterie: 2 x 1,5V baterie; velikost AAA Rozmry: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm Hmotnost: 90 g (s bateriemi), 67 g (bez baterií) Související normy: ASTM E1965; IEC ; IEC (EMC) Tento pístroj vyhovuje požadavkm dle smrnice 93/42/EHS o zdravotnických pomckách. Práva na technické zmny vyhrazena. V souladu se zákonem o uživatelích medicinské techniky je profesionálním uživatelm doporueno nechat pístroj každé dva roky prohlédnout technikem. Dodržujte platné pedpisy ohledn likvidace pístroje Podrobné informace o používání našich teplomr, tlakomr a o poskytovaných službách najdete na stránkách 28

8 NC CZ

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Instrukce kalibrace Paletové vozíky s váhou

Instrukce kalibrace Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce kalibrace Paletové vozíky s váhou KERN VHT

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

Bezkontaktní infračervený teploměr DT-8816H, Návod k použití

Bezkontaktní infračervený teploměr DT-8816H, Návod k použití Prosím přečtěte si před prvním zapnutím návod k použití. Obsahuje důležité informace. 1 Obsah strana 1. Obecné informace... 3 2. Varování... 3 3. Vlastnosti... 4 4. Účel použití... 5 5. Konfigurace...

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více