Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America"

Transkript

1 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse Widnau / Switzerland Tel. +41 / Fax +41 / Asia Microlife Corporation. 9F, 431, RuiGang Road, NeiHu Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C. Tel Fax North / Central / South America Microlife USA, Inc Gulf to Bay Blvd., 2nd Floor Ste A Clearwater, FL / USA Tel Fax Microlife NC 150 EN 1 RU 6 BG 12 RO 18 CZ 24 SK 30 SL 36 SR 42 HU 48 HR 54 IB NC 150 E-V

2 Microlife NC 150 Guarantee Card NC M Jméno kupujícího / Meno zákazníka / Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca / Vásárló neve / Ime i prezime kupca a 2b Sorozatszám / Serijski broj Dátum kúpy / Datum nakupa / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Datum kupovine

3 Microlife Digitální bezdotykový teplomr NC Mící sníma 2 Kontrolní svtlo 3 Displej 4 Tlaítko START 5 Tlaítko ON/OFF (ZAP/VYP) 6 Pepínání režimu mení 7 Kryt prostoru pro baterie 8 Tlaítko M (Pam) 9 Zobrazení všech segment AT Pam AK Pipraveno k mení AL Mení je dokoneno AM Nastavení mení tlesné teploty AN Nastavení mení teploty objektu AO Indikátor vybité baterie AP Možnost pepnutí na stupn Celsia nebo Fahrenheita AQ Režim vyvolání naposledy zmené hodnoty AR Možnost vyvolání 30 naposledy zmených hodnot AS Zmená teplota je píliš vysoká BT Zmená teplota je píliš nízká BK Teplota okolí je píliš vysoká BL Teplota okolí je píliš nízká BM Zobrazení chyby BN Prázdný displej BO Vybitá baterie BP Datum/as BQ Nastavení pípnutí BR Výmna baterie 24 Ped použitím tohoto výrobku si peliv pette návod. Ureno pro kontakt typu BF s ástmi lidského tla. CZ Tento teplomr znaky Microlife je kvalitní výrobek využívající nejnovjší technologii a testovaný dle mezinárodních norem. Díky jedinené technologii nabízí pi každém mení stabilní údaj neovlivnný teplotou okolí. Pístroj se pi každém zapnutí automaticky otestuje, ím vždy zaruí pesné mení. Tento teplomr znaky Microlife je uren k pravidelnému mení a sledování teploty lidského tla. Tento teplomr byl klinicky testován a bylo prokázáno, že je pi použití v souladu s návodem pesný a bezpený. Peliv si pette tento návod a seznamte se se všemi funkcemi a bezpenostními pokyny. Obsah 1. Výhody teplomìru Mení bhem nkolika sekund Mutifunkní použití (široký rozsah mení) Pesný a spolehlivý Šetrný a snadno použitelný Možnost vyvolání více naposledy zmených hodnot Bezpený a hygienický Alarm horeky 2. Dležité bezpenostní pokyny 3. Zpsoby mení tlesné teploty 4. Ovládací prvky a symboly na displeji 5. Nastavení data, asu a funkce pípnutí 6. Pepínání mezi režimem mení tlesné teploty a režimem mení teploty pedmt 7. Pokyny pro použití 8. Možnost pepnutí na stupn Celsia nebo Fahrenheita 9. Jak vyvolat 30 naposledy zmených hodnot v režimu pam 10. Chybová hlášení 11. ištní a dezinfekce 12. Výmna baterie 13. Záruka 14. Technické specifikace 15. Záruní karta (viz zadní kryt)

4 1. Výhody teplomìru Mení bhem nkolika sekund Inovaní technologie infraerveným záením umožuje mení i bez dotýkání se objektu. To zaruuje bezpené a hygienické mení bhem nkolika sekund. Mutifunkní použití (široký rozsah mení) Tento teplomr nabízí široký rozsah mených teplot od 0-100,0 C / 32,0-212,0 F; Pístroj lze použít k mení tlesné teploty na ele, ale také k mení povrchové teploty následujících pedmt Povrchová teplota mléka v dtské lahvi Povrchová teplota vody na koupání Teplota okolí Pesný a spolehlivý Jedinená konstrukce sestavy sondy, s pokroilým infraerveným snímaem, zaruuje pesnost a spolehlivost každého mení. Šetrný a snadno použitelný Ergonomická konstrukce umožuje jednoduché a snadné použití teplomru. Tento teplomr lze použít i u spícího dítte, které není teba budit. Tento teplomr mí rychle, takže se u dtí snadno používá. Možnost vyvolání více naposledy zmených hodnot Uživatel mže v režimu pam vyvolat 30 naposledy zmených hodnot, což usnaduje sledování odchylek teploty. Bezpený a hygienický Žádný pímý kontakt s pokožkou. Nehrozí rozbití skla nebo spolknutí rtuti. Naprosto bezpený pi používání u dtí. Alarm horeky 10 krátkých pípnutí a ervené podsvícení displeje varuje pacienta, že mže mít teplotu rovnou nebo vyšší než 37.5 C. 2. Dležité bezpenostní pokyny Tento pístroj lze používat pouze pro úely popsané v této píruce. Výrobce neodpovídá za škody zpsobené nesprávným použitím. Pístoj neponoujte do vody nebo jiných kapalin. Pi ištní postupujte podle pokyn uvedených v kapitole «ištní a dezinfekce». Pístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si všimnete ehokoliv neobvyklého. NC 150 Pístroj nikdy nerozebírejte. V raných fázích horeky mže dojít k fyziologickému jevu nazývanému zúžení cév, což má za následek efekt studené kže - zimnice. Zaznamenaná teplota za použití teplomru mže být proto neobvykle nízká. Pokud se výsledek mení neshoduje nebo je neobvykle nízký, opakujte mení každých 15 minut nebo provte výsledek jiným teplomrem znaky Microlife. Tento pístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s ním nakládat opatrn. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsané v oddíle «Technické specifikace»! Dbejte, aby pístroj nepoužívaly dti bez dohledu; nkteré ásti jsou tak malé, že mže dojít k jejich spolknutí. Chrate ped: - extrémními teplotami - nárazy a upuštním na zem - zneištním a prachem - pímým slunením svitem - teplem a chladem Pokud se pístroj nebude delší dobu používat, baterie by se mly vyjmout. ADVARSEL: Brug af dette instrument bør ikke erstatte konsultationer med din læge. Dette instrument er IKKE vandtæt! Placér det ALDRIG i væsker! 3. Zpsoby mení tlesné teploty Tento teplomr mí stejn spolehliv energii infraerveného záení vyzaovanou na ele i teplotu pedmt. Tato energie je shromáždna objektivem a pevedena na údaj teploty. Nejpesnjší údaje získáme skenováním nad oboím. 4. Ovládací prvky a symboly na displeji Svítí všechny segmenty 9: Stisknte tlaítko ON/OFF 5 a pístroj se zapne, na 1 sekundu se rozsvítí všechny segmenty. Pipraveno k mení AK: Pístroj je pipraven k mení, ikona «C» nebo «F» neustále bliká, na displeji je zobrazena ikona pro mení tlesné teploty tla nebo pedmtu. Mení je dokoneno AL: Namená hodnota se zobrazí na displeji 3 spolu s ikonou «C» nebo «F», která je ustálená a nebliká. Pístroj je pipraven pro další mení, jakmile ikona «C» nebo «F» opt bliká. Indikátor vybité baterie AO: Pi zapnutí pístroj zobrazuje blikající ikona a upozoruje tak, že je nutno vymnit baterii. 25 CZ

5 5. Nastavení data, asu a funkce pípnutí Nastavenie dátumu a asu 1. Po vložení nových baterií, zane blikat rok na displeji BP. Rok nastavíte podržením tlaítka START 4. Pro potvrzení a následné nastavení msíce, stlate tlaítko M Stlate tlaítko START 4 pro nastavení msíce. Stlate tlaítko M 8 pro potvrzení a následné nastavení dne. 3. Pro nastavení dne zopakujte instrukce z bodu 2, vyberte 12 anebo 24 hodinový režim, hodiny a minuty. 4. Když jste nastavili minuty a stlaili jste tlaítko M 8, datum a as jsou nastaveny a as je zobrazený na displeji. Pokud v prbhu 20 sekund nestlaíte tlaítko, teplomr je 26 automaticky pipravený na mení teploty tla AK. Zrušení nastavení asu: Stlate tlaítko ON/OFF 5 v prbhu nastavení asu. Na displeji se ukáže ikona Datum/ as «--:--». Potom stlate tlaítko ON/OFF 5 pro zaátek mení teploty. Pokud není urobený další krok do 20 sekund, pístroj se automaticky vypne. Zmna data a asu: Stlate a pidržte tlaítko M 8 pibližn 3 sekundy, dokud se neobjeví rok na displeji BP. Te mžete zadat nové hodnoty, tak jak bylo opsané výše. Nastavení pípnutí 1. Když je pístroj vypnutý, stlate a podržte tlaítko ON/OFF 5 5 sekund pro nastavení pípnutí BQ. 2. Stlate tlaítko ON/OF 5 opt pro zapnutí/vypnutí pípnutí. Signalizace pípnutí je aktivovaná, když ikona pípnutí BQ není peškrtnutá. Pokud v prbhu 5 sekund nestlaíte tlaítko, teplomr je automaticky pipravený na mení teploty tla AK. 6. Pepínání mezi režimem mení tlesné teploty a režimem mení teploty pedmt Pokud chcete zmnit mení tlesné teploty na mení teploty pedmt, pesute pepína režimu mení 6 na boku teplomru smrem dolu. Pro zptné pepnutí do režimu mení tlesné teploty umístte pepína zpt do pedchozí polohy. 7. Pokyny pro použití Mení v režimu mení tlesné teploty 1. Stisknte tlaítko ON/OFF 5. Displej 3 je aktivován a zobrazí na 1 sekundu všechny segmenty. 2. Pokud se na displeji objeví ikona «C» nebo «F», ozve se pípnutí a teplomr je pipraven k mení AK. 3. Teplomr nasmrujte na sted ela piemž vzdálenost od pokožky ela nemá být vice než 5 cm. Pokud je elo pokryto vlasy, potem nebo špínou, tuto pekážku pro pesnost tení pedem odstrate. 4. Stisknte tlaítko START 4 a teplomr plynule posunujte ze stedu ela do oblasti mení (asi 1 cm nad oboí). Aktivované modré kontrolní svtlo signalizuje vhodnou plochu pro mení. Po 3 sekundách se ozve dlouhé pípnutí a mení je dokoneno. Pokud se nepodailo docílit mící plochy ješt ped tímto dlouhým pípnutím, mení opakujte podle výše uvedeného návodu, ale nyní teplomr posunujte smrem k mící ploše o nco rychleji. 5. Na displeji si pette namenou teplotu. Mení v režimu mení teploty pedmtu 1. Postupujte podle krok 1-2 popsaných výše, poté teplomr posunujte ke stedu pedmtu, jehož teplotu chcete mit, vzdálenost od pedmtu nemá být vtší než 5 cm. Stisknte tlaítko START 4. Po 3 sekundách se ozve dlouhé pípnutí a mení je dokoneno. 2. Na displeji si pette namenou teplotu. POZNÁMKA: Pacienti i teplomr by mli být alespo po dobu 30 minut ped mením v klidu. Nemte teplotu v prbhu nebo tsn po kojení dítte. Nepoužívejte teplomr ve vlhkém prostedí. Pacienti by nmli ped nebo v prbhu mení pít, jíst nebo se pohybovat. Pístroj nechte piložený na mící ploše, dokud neuslyšíte konené pípnutí. 10 krátkých pípnutí a ervené podsvícení displeje varuje pacienta, že mže mít teplotu rovnou nebo vyšší než 37.5 C. Pístroj vždy pikládejte na stejné místo, na jiném míst mohou být nameny odlišné hodnoty. Bhem prvních 6 msíc života novorozenc a kojenc lékai doporuují mení v koneníku, ostatní metody mení by mohly vést k nejednoznaným výsledkm. V následujících situacích se doporuuje zmit teplotu tikrát po sob, za výsledek mení se pak považuje nejvyšší namená hodnota: 1. Dti do tí let s narušeným imunitním systémem, u nichž je velmi dležité vdt, zda vdt, zda mají nebo nemají horeku.

6 2. Pokud uživatel pístroj nepoužívá dlouho a teprve se s ním seznamuje. 3. Pokud je namená teplota neekan nízká. Namené hodnoty na rzných ástech tla by ve srovnání s normální tlesnou teplotou a v závislosti na míst mení a denní dob nemly být odlišné, piemž nejvyšší hodnotu teploty namíme veer a nejnišší asi hodinu po probuzení. Normální tlesná teplota se pohybuje v rozmezí: - v podpaží: 34,7-37,3 C / 94,5-99,1 F - v ústech: 35,5-37,5 C / 95,9-99,5 F - v koneníku: 36,6-38,0 C / 97,9-100,4 F - Microlife NC 150: 35,4-37,4 C / 95,7-99,3 F 8. Možnost pepnutí na stupn Celsia nebo Fahrenheita Tento teplomr dokáže zobrazovat údaje ve stupních Celsia i Fahrenheita. Pepnutí mezi C a F: staí pístroj vypnout a pak stisknout a pidržet tlaítko START 4 na 5 sekund; pi uvolnní tlaítka START 4 po 5 sekundách se na displeji rozbliká aktuální jednotka (ikona «C» nebo «F») AP. Jednotku C nebo F mžete pepnout dalším stiskem tlaítka START 4. Po pepnutí mítka pístroj do 5 sekund automaticky pejde do režimu mení. 9. Jak vyvolat 30 naposledy zmených hodnot v režimu pam Tento teplomr umožuje vyvolání 30 naposledy zmených hodnot se záznamem asu a data. Režim Pam AQ: Stiskem tlaítka M 8 pi vypnutém napájení aktivujete režim pam. Rozbliká se ikona pamti «M». Údaj 1 - poslední mení AR: Stiskem a uvolnním tlaítka M 8 vyvoláte poslední mení. Zobrazí se hodnota 1 a ikona pamti. Hodnota 30 - postupné zobrazování: Stiskem a uvolnním tlaítka M 8 postupn vyvoláváte další mení, až po hodnotu 30. Stiskem a uvolnním tlaítka M 8 poté, co bylo zobrazeno 30 posledních hodnot, se znovu zanou zobrazovat hodnoty od Chybová hlášení Zmená teplota je píliš vysoká AS: Zobrazí se, «H» pokud je namená teplota vyšší než 42,2 C / 108,0 F v režimu mení tlesné teploty nebo 100 C / 212 F v režimu mení teploty pedmtu. Zmená teplota je píliš nízká BT: Zobrazí se, «L» pokud je namená teplota nižší než 34,0 C / 93,2 F v režimu mení NC 150 tlesné teploty nebo 0 C / 32 F v režimu mení teploty pedmtu. Teplota okolí je píliš vysoká BK: Zobrazí se, «H» spolu s ikonou, pokud je teplota okolí vyšší než 40,0 C / 104,0 F. Teplota okolí je píliš nízká BL: Zobrazí se, «L» spolu s ikonou, pokud je teplota okolí nižší než 16,0 C / 60,8 F v režimu mení tlesné teploty nebo 5,0 C / 41,0 F v režimu mení teploty pedmtu. Zobrazení chyby BM: Pokud je pístroj porouchaný. Prázdný displej BN: Zkontrolujte, zda je správn vložena baterie. Zkontrolujte také polaritu (<+> a <- >) baterii. Indikátor vybité baterie BO: Pokud se na displeji zobrazí pouze tato ikona, znamená to, že by mly být baterie okamžit vymnny. 11. ištní a dezinfekce Bavlnným tamponem nebo gázou navlhenou v alkoholu (70% isopropylalkohol) vyistte pouzdro teplomru a mící sondu. Do teplomru se nesmí dostat tekutina. K ištní nepoužívejte abrazivní istící prostedky, edidlo nebo benzín a pístroj nikdy neponoujte do vody nebo jiné istící kapaliny. Zabrate poškrábání oky snímae a displeje. 12. Výmna baterie Tento pístroj je dodáván se 2 novými 1,5 V bateriemi velikosti AAA s dlouhou životností. Pokud se na displeji zobrazí pouze tato ikona BO, znamená to, že je baterie nutno vymnit. Odsute kryt baterie BR v smru šipky. Vymte baterie zajistte jejich správnou polaritu dle symbol uvnit bateriového prostoru. Baterie a elektronické pístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými pedpisy, nikoliv s domácím odpadem. 13. Záruka Na tento pístroj se vztahuje záruka 5 let od data nákupu. Záruka je platná pouze po pedložení záruního listu vyplnném prodejcem (viz zadní strana) a potvrzením data nákupu nebo pokladního dokladu. Záruka se vztahuje na pístroj, ne na baterie a obal. Záruka propadá v pípad otevení nebo úprav pístroje. 27 CZ

7 Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v dsledku nesprávné manipulace, vybitých baterií, nehody nebo nedodržení provozních pokyn. Prosím kontaktujte Microlife-servis. 14. Technické specifikace Typ: Digitální bezdotykový teplomr NC 150 Rozsah Režim mení tlesné teploty: mení: 34,0-42,2 C / 93,2-108,0 F Režim mení teploty pedmtu: 0-100,0 C / ,0 F Rozlišení: 0,1 C / F Pesnost Laborato: mení: 0,2 C, 36,0 39,0 C / 0,4 F, 96,8 102,2 F Displej: Liquid Crystal Display, 4 íslice + zvláštní ikony Akustická signalizace: Pam: Prosvícení: Pístroj je zapnut a pipraven k mení: 1 krátké pípnutí Mení je kompletní: po dlouhém pípnutí (1 sec.), pokud je namená hodnota menší než 37,5 C / 99,5 F, po 10 krátkých pípnutích, pokud je namená hodnota stejná nebo vyšší než 37,5 C / 99,5 F. Zvukový signál chyby: 3 krátká pípnutí «pi». Možnost vyvolání 30ti naposledy namených teplot se záznamem asu a data v režimu pam. Po zapnutí pístroje svítí displej po dobu 4 sekund zelen. Pokud je namená tlesná teplota nižší než 37,5 C / 99,5 F, svítí displej po dobu 5 sekund zelen. Pokud se namená tlesná teplota rovná 37,5 C / 99,5 F nebo je vyšší, svítí displej po dobu 5 sekund erven. Režim tla: 16-40,0 C / 60,8-104,0 F Režim objektu: 5-40,0 C / ,0 F C / F max. relativní vlhkost % Provozní teplota: Skladovací teplota: Automatické vypnutí: Pibl. 1 minutu po posledním mení. Baterie: 2 x 1,5V baterie; velikost AAA Rozmry: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm Hmotnost: 90 g (s bateriemi), 67 g (bez baterií) Související normy: ASTM E1965; IEC ; IEC (EMC) Tento pístroj vyhovuje požadavkm dle smrnice 93/42/EHS o zdravotnických pomckách. Práva na technické zmny vyhrazena. V souladu se zákonem o uživatelích medicinské techniky je profesionálním uživatelm doporueno nechat pístroj každé dva roky prohlédnout technikem. Dodržujte platné pedpisy ohledn likvidace pístroje Podrobné informace o používání našich teplomr, tlakomr a o poskytovaných službách najdete na stránkách 28

8 NC CZ

Microlife BP A150 AFIB

Microlife BP A150 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Microlife BP A2 Basic

Microlife BP A2 Basic Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

Microlife NC 100 Microlife NC 100. Guarantee Card NC 100. Hypertension Human Fever Asthma Flexible Heating

Microlife NC 100 Microlife NC 100. Guarantee Card NC 100. Hypertension Human Fever Asthma Flexible Heating Guarantee Card NC 100 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Digitální Infračervený Ušní Teploměr

Digitální Infračervený Ušní Teploměr Digitální Infračervený Ušní Teploměr Obsah 1. Bezpečnostní Informace 2. Vlastnosti 3. Konfigurace Možností 4. Popis, jakým způsobem měří infračervený digitální ušní teploměr teplotu. 5. Ovládací Displej

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk Obj..: 121 641 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

P íru ka uživatele Verze 1.0

P íru ka uživatele Verze 1.0 Píruka uživatele Verze 1.0 esky Blahopejeme vám k zakoupení pístroje LE 200. Bezpenostní pokyny najdete v samostatné brožue, která je piložena k píruce uživatele. Bezpenostní pokyny i píruku uživatele

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener NÁVOD K OBSLUZE Bezpenostní laserový skener CZ Návod k obsluze Tato p,íru.ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z3stávají spole.nosti SICK AG. Spole.nost SICK AG poskytuje

Více

IR10. český. Víceúčelový teploměr Návod k použití:

IR10. český. Víceúčelový teploměr Návod k použití: český IR10 Víceúčelový teploměr Návod k použití: Před prvním použitím vašeho víceúčelového teploměru si, prosím, pečlivě přečtěte návod k použití. IR10 víceúčelový teploměr Verze 1.0 2011/08 311-1110200-003

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31 Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902 Obj..: 51 92 31 Vážený zákazníku, dkujeme Vám za Vaši dvru a za nákup bezdrátové stanice Eurochron EFTH 902 pro mení teploty a vlhkosti. Tento návod k obsluze

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC008 Bezdotykový teploměr 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod !"# OBSAH 1. Bezpenostní pokyny... 2 2. Herní plán... 3 3. Návod ke he... 4 4. Popis VHA 02 4.1. Popis VHA 02 zepedu... 6 4.2. Popis VHA 02 z boku... 7 4.3. Popis VHA 02 zezadu... 8 4.4. Popis tlaítek

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL SK EN Model: RC004T For Dogs Bezdotykový teploměr pro psy Bezdotykový teplomer pre psov Non-Contact Thermometer For Pets www.helpmation.com OBSAH Bezpečnostní

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Model: RC006 Bezdotykový Teploměr

Model: RC006 Bezdotykový Teploměr CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC006 Bezdotykový Teploměr OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití bezdotykového teploměru Zásady pro správné

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní informace. 1 Obsah 1) Obecné informace... 3 2)

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí TOPNÝ TERMOSTAT S TÝDENNÍM PROGRAMOVÁNÍM. Popis Topný termostat s týdenním programováním má integrovánu nejnovjší technologii ovládání pomocí jednoipového poítae. Vyznauje se vysokou spolehlivostí a odolností

Více

North / Central / South America

North / Central / South America Guarantee Card IFR 100 Europe / Middle-East / Africa Asia North / Central / South America Microlife IFR 100 Microlife IFR 100 Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC009. Bezdotykový Teploměr. www.roboticky-vysavac.cz

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC009. Bezdotykový Teploměr. www.roboticky-vysavac.cz NÁVOD K OBSLUZE CZ Model: RC009 Bezdotykový Teploměr OBSAH Bezpečnostní instrukce 3 Představení bezdotykového teploměru 4 Instrukce před používáním 5 Funkce 5 Použití bezdotykového teploměru 6 Zásady pro

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití CZ 1 Microlife WatchBP Home S je světová jednička mezi přístroji určenými k měření krevního tlaku umožňující

Více

Vaše uživatelský manuál COBRA MT 800 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2335711

Vaše uživatelský manuál COBRA MT 800 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2335711 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

www.jsp.cz JSP Měření a regulace

www.jsp.cz JSP Měření a regulace Návod k obsluze GCO 100 1.1 POUŽITÍ GCO100... 1 1.2 BEZPENOSTNÍ POKYNY... 2 1.3 POKYNY K PROVOZU A ÚDRŽB:... 2 1.4 UPOZORNNÍ K LIKVIDACI... 2 2.1 ZOBRAZOVACÍ PRVKY... 2 2.2 OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.3 PIPOJENÍ...

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití

Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití COMMETER C3631 Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití Návod na použití teploměru-vlhkoměru COMMETER C3631 Přístroj je určen pro měření prostorové teploty a relativní

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 57 16 50 www.conrad.sk SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 Úelové použitie Toto solární osvtlení domovního ísla v atraktivním provedení upoutá

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1)

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1) DIGITAL SHADE GUIDE UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte pouze s originálním napáječem. 2. Nikdy se nedívejte přímo do špičky sondy při zapnuté lampě. 3. Nikdy neponořujte ručku nebo základnu do vody či jiné kapaliny.

Více

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 1 OBSAH I) POPIS 3 1) OBSAH BALENÍ 3 2) FUNKCE 3 3) VLOŽENÍ BATERIÍ 3 4) POPIS TLAČÍTEK 3 5) NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 4 6)

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Digitální teploměr-vlhkoměr s dotykovou sondou povrchové teploty Návod k použití

Digitální teploměr-vlhkoměr s dotykovou sondou povrchové teploty Návod k použití COMMETER C3633 Digitální teploměr-vlhkoměr s dotykovou sondou povrchové teploty Návod k použití Návod na použití teploměru-vlhkoměru COMMETER C3633 Přístroj je určen pro měření prostorové teploty a relativní

Více