BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu E-commerce platform development with web backend support Jan Barcík

2 Un ico rn Co lle ge Un ico rn Co lle ge, V Ka pslo vn ě / 2, P ra ha 3, Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v A J: V ývo j e-co mm e rce p la t f o rm y p ro mo biln í za říze n í s p od po ro u we b o vé h o b acke nd u E -com me rce p la tf o rm d e ve lop me n t wit h we b b acke nd sup po rt A ut o r: Jan B a rcík A kad em ický ro k: / K on ta kt : E -m ail: b a se zn a m. cz T el. : ( )

3 1. ZADÁNÍ 3

4 2. ABSTRAKT Cílem práce je popsat, analyzovat, navrhnout a implementovat obecnou platformu pro podporu mcommerce pro mobilní zařízení, využívající platformu Android. Platforma je tvořena dvojicí modulů: mobilní aplikací a webovým backendem, sloužícím jako zdroj dat mobilní aplikace a jako administrační rozhraní pro obchodníky používající tuto platformu. Platforma bude nabízena jako služba poskytující unikátní marketingový kanál dodavatelům v prostředí stále oblíbenějších chytrých telefonů. Práce se v první části zabývá problematikou e-commerce a m-commerce, jejích přínosy pro obchodníky i koncové zákazníky. Protože bude platforma částečně využívat technologii Cloud Computingu, je tomuto tématu věnována celá kapitola práce. Následuje popis a filozofie platformy včetně popisu její přidané hodnoty pro dodavatele. Poté následují kapitoly zabývající se popisem návrhu a architektury obou modulů platformy, tzn. mobilní aplikace a webového backendu. Na analýzu, návrh a architekturu navazují kapitoly s popisem implementace obou modulů. Na závěr jsou nastíněny další možnosti rozvoje a směřování vzniklé platformy. Výsledkem práce je analýza a návrh platformy s implementací její první etapy, která obsahuje mobilní aplikaci a webový backend v definovaném funkčním rozsahu. K práci nebudou přiloženy zdrojové kódy platformy, protože se jedná o obchodní tajemství společnosti eman s.r.o. Zdrojové kódy budou k dispozici k nahlédnutí při obhajobě této závěrečné bakalářské práce. Klíčová slova: e-commerce, m-commerce, B2C, Android, Google App Engine, platforma, služba, mobilní aplikace, web backend. 4

5 3. ABSTRACT The aim of this thesis is to describe, analyze, design and implement a general platform for supporting m-commerce for mobile devices using the Android platform. The platform consists of a pair of modules: mobile applications and backend web, serving as a data source for mobile applications and as an administration interface for businessmen using (users of) this platform. The platform will be offered as a service providing suppliers with unique marketing channel in increasingly popular "smart phones" environment. In the first part, the thesis describes e-commerce and m-commerce, focuses on its benefits for resellers and end users. Because the platform will partly use cloud computing - a single chapter is devoted to this topic. Further a description and introduction of philosophy of the platform is explained, including description of its added value for suppliers followed by chapters dealing with the description of the design and architecture of both modules of the plat form, i.e. mobile web applications and backend. The analysis, design and architecture, leads into chapters describing the implementation of both modules. At the end of the thesis further development opportunities and possible directions of the final platform are outlined.the result of this thesis is analysis and design of the platform and the first phase of its implementation, containing a mobile web application and backend defined in the functional range. Platform source code is not included in this thesis, because it is an object of trade secret of eman, s.r.o. Source codes will be available for inspection at the thesis defence. Keywords: e-commerce, m-commerce, B2C, Android, Google App Engine platform, service, mobile applications, web backend. 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. Nemam zavazny duvod proti uziti tohoto skolniho dila ve smyslu 60 Zakona c. 121/2000 Sb., o pravu autorskem, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zmene nekterych zakonu (au torsky zakon) vyjma zverejneni zdrojovych kodu, ktere jsou majetkem spolecnosti eman s.r.o. Zdrojove kody budou poskytnuty k nahlednuti oponentovi bakalarske prace a komisi pritomne pri obhajobe teto prace. V Praze dne.. Jméno Příjmení 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce, panu Mgr. Peterovi Buchlákovi, za vítanou odbornou pomoc, ochotu, čas a užitečné rady, které mi poskytl při tvorbě této bakalářské práce. 7

8 6. OBSAH Zadání... 3 Abstrakt... 4 Abstract... 5 Prohlášení... 6 Poděkování... 7 Obsah... 8 Úvod E-commerce B2B Business to Business B2C Business to Customer C2C Customer to Customer M-commerce Možnosti a aplikace m-commerce M-Payment Premium SMS Přímé zpoplatnění u operátora Mobilní webové platby M-Shop Cloud Computing SaaS Software as a Service PaaS Platform as a Service Google App Engine Popis a filozofie platformy Jak služba funguje Mobilní aplikace Přidaná hodnota služby Služba z pohledu dodavatele Registrace do služby Nabídka produktů prostřednictvím služby Profil dodavatele Služba z pohledu zákazníka Registrace do služby Výběr produktů Objednání produktů Registrovaný versus neregistrovaný uživatel Profil Etapizace Popis první etapy Popis mobilní aplikace v první etapě Popis webového backendu v první etapě Analýza a návrh řešení aplikace Aktéři v aplikaci Procesy aplikace Identifikované požadavky Funkčnost: Použitelnost: Spolehlivost: Výkon: Podpora: Jiné požadavky: Přehled use-case

9 Přehled mapování požadavků na use-case Use-case diagramy UC01.01 Výběr květiny UC01.02 Objednání UC02.01 Registrace zákazníka UC02.02 Správa profilu zákazníka Doménový model Objednávka a její stavy Návrh uživatelského rozhraní Implementace mobilní aplikace Aplikační business class model Struktura aplikace Aplikační data Komunikace s webovým backendem Platební brána České spořitelny Uživatelské rozhraní Implementace webového backendu Aplikační business class model Struktura aplikace Aplikační data Komunikace s mobilní aplikací Serverové výjimky Autentifikace Synchronizace dat Metody Platební brána České spořitelny Budoucnost platformy Druhá etapa Třetí etapa Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1 Class model mobilní aplikace Příloha 2 Class model webového backendu Příloha 3 Návrh UI mobilní aplikace UI0000 SplashScreen UI1003 Kategorie UI1002 Seznam produktů UI1001 Detail produktu UI1004 Vložení do košíku UI1005 Košík UI1006 Zadej počet kusů UI1007 Nepřihlášený uživatel UI1008 Vyprázdni košík UI1009 Aplikuj Bonus UI1010 Detail položky košíku UI1010_A Dialog UI1010_B Detail položky košíku s jedním textem blahopřání UI1020_A Objednej přihlášený uživatel strana UI1020_A Objednej přihlášený uživatel strana

10 UI1020_B Objednej nepřihlášený uživatel strana UI1020_B Objednej nepřihlášený uživatel strana UI1020 Fakturační údaje...86 UI1020 Poznámka UI1020 Čas dodání UI1021 Zrušit objednávku...88 UI1023 Platební brána...88 UI1023 Platební brána ČS...89 UI2001 Registrace UI2010 Nastavení UI2003 Přihlášení UI2012 Profil UI2011 Historie objednávek...92 UI2019 Detail historické objednávky

11 7. ÚVOD Cílem této závěrečné bakalářské práce je navrhnout a implementovat platformu podporující m-commerce pro drobné dodavatele zboží. Toto zboží pak bude snadno doručeno pomocí donáškové služby. Platforma bude nabízena jako hotová služba jednotlivým dodavatelům s možností okamžitého použití, ale zároveň s prostorem pro případné úpravy na míru jednotlivým dodavate lům. Tato platforma bude v rámci mé bakalářské práce implementována pro pilotní provoz na mobilních zařízeních s operačním systémem Android. Bude tvořena webovým backendem, dodávajícím data pro mobilní část platformy, a zároveň bude sloužit jako administrační rozhraní pro jednotlivé dodavatele. Platforma bude umožňovat vstup libovolného počtu dodavatelů. Mobilní část platformy bude tvořit aplikace podporující Android OS verze 2.1 a vyšší. Tuto část budou používat potenciální zákazníci k výběru, objednání a zaplacení jimi vybraného zboží. Typ a nabídku zboží určí do davatelé, kteří budou tuto službu využívat. Jediným omezením typu zboží bude požadavek na do ručitelnost pomocí donáškových služeb, tzn. požadavek na rozměry a hmotnost zboží. V teoretické části bakalářské práce budou definovány pojmy e-commerce, SaaS a m-commerce, s nimi související zkratky, pojmy a technologie, a budou uvedeny základní typy aplikací, které se těchto pojmů dotýkají. Součástí platformy bude i platební brána sloužící k zaplacení objednaného zboží, proto bude kladen důraz i na možnosti placení v prostředí e-commerce/m-commerce. V rámci teoretické části bude i popis, filozofie a obchodní model služby, pomocí které bude platfor ma nabízena obchodníkům a dodavatelům, dále výhody, nevýhody této služby a přidaná hodnota pro obchodníky a dodavatele, kteří se rozhodnou tuto službu využívat. V praktické části bude provedena analýza a návrh řešení této platformy. Na tuto část bude navazovat popis implementace navrženého řešení a reálná implementace platformy. V závěru práce budou nastíněny možnosti dalšího zlepšování a rozšiřování platformy, např. její převod na mobilní zařízení s jiným operačním systémem než je Android a podobně. Práce se nezabývá popisem platformy Android použité pro mobilní část a platforma Google App Engine použitá k tvorbě webového backendu je popsána pouze stručně, práce tudíž předpokládá alespoň základní znalost zmíněných platforem a programovacího jazyka Java, který tyto platformy využívají. 11

12 8. E-COMMERCE E-commerce je poměrně široký pojem používaný k označení veškerých obchodních transakcí rea lizovaných za pomoci internetu a dalších elektronických prostředků. E-commerce je tedy společně s dalšími (e-learning apod.) součástí e-business (elektronického podnikání). [1] E-commerce, neboli elektronická komerce, představuje realizaci obchodních transakcí s využitím internetu. Artiklem těchto transakcí může být nejen fyzické zboží, ale i služby a informace. Fyzické zboží je reprezentováno především spotřebním zbožím prodávaným pomocí e-shopů 1. Hovoříme-li o obchodu s informacemi, pak se jedná o prodej zpráv, publikací či multimediálního obsahu. V případě služeb bych rád vyzdvihl koncept SaaS 2, kterému bude věnována jedna z dalších kapitol, protože se přímo dotýká tématu této práce. Jak již bylo řečeno výše, e-commerce jako pojem slouží k označení obchodních transakcí, které jsou realizované pomocí nějakého elektronického média. Tyto transakce vždy probíhají mezi dvěma entitami, kdy jedna entita nějaké zboží, informaci či službu nabízí a druhá entita zmíněné produkty využívá. Podle toho, do kterého segmentu spadá první či druhá entita účastnící se transakce, lze e-commerce charakterizovat následujícími vztahy: B2B - Business to Business B2C - Business to Customer C2C - Customer to Customer Existují i další vztahy, které však nejsou pro potřeby této práce důležité. Jen pro úplnost se jedná například o C2B - Customer to Business (například fyzická osoba figurující jako dodavatel pracovní síly pro společnost), B2E - Business to Employee (vztah obchodníka se zaměstnanci, řízení pracovního procesu). Do další skupiny vztahů vstupuje písmeno G z angl. Government, což je v angličtině výraz pro vládu, respektive stát. Jedná se tedy o vztahy utvářené mezi státem a druhou stranou ve smyslu různých státních zakázek. 8.1 B2B Business to Business Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business). Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník obchodník), koncept B2B se tedy týká 1 E-shop, elektronický obchod (někdy také eshop, internetový obchod nebo online obchod) je speciální webová aplikace sloužící ke zprostředkování obchodních transakcí na internetu, většinou v oblasti B2C. [2] 2 SaaS Software jako služba(software as a Service) je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostingu aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes internet. [3] 12

13 obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi. B2B vztahy většinou fungují na principu elektronické výměny dat. Těmi mohou být základní informace (např. objednávky, faktury), jejichž elektronická podoba umožňuje snížit náklady, automatizovat celý proces a zvýšit jeho rychlost. Vyšším stupněm B2B obchodování jsou různáb2b internetová tržiště, jejich hlavním úkolem je zprostředkování obchodů. Nejsložitější B2B systémy potom fungují jako komunikační a distribuční sítě, sloužící především k regulaci již navázaných obchodních vztahů. Častým případem je i přímé napojení takovýchto B2B systémů na další programy v rámci softwarové struktury prodávající firmy, což přináší úspory a zvyšuje efektivitu celého prodejního procesu. [4] Platforma se nepochybně týká B2B e-commerce vztahů vzhledem k tomu, že bude nabízena jako služba jiným podnikatelům, v tomto případě obchodníkům prodávajícím své zboží, kterým tak otevře nový komunikační kanál pro prodej v prostředí chytrých telefonů. 8.2 B2C Business to Customer B2C je patrně nejrozšířenějším modelem internetového podnikání (e-business). Zkratka B2Cpochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník zákazník). Segment B2Ctedy zahrnuje především přímý prodej koncovým zákazníkům či alespoň jeho podporu. Obvykle se rozlišují tři úrovně B2C modelu. Základem služeb B2C je snaha informovat o produktech, webová stránka zde vlastně plní funkci jakéhosi letáku či elektronického katalogu. Vyšší úroveň B2C služeb přidává interaktivní formuláře, např. Možnosti zpětné vazby. Nejvyšší úrovní B2C je potom samozřejmě samotný internetový obchod, nejlépe s možností rovnou zaplatit objednané zboží online. [5] Mobilní část platformy je určena k prodeji zboží koncovým uživatelům. Toto zboží je prodáváno a dodáváno jednotlivými dodavateli, což je typický případ B2C. 8.3 C2C Customer to Customer Termín C2C (zkratka z anglického Customer to Customer) se používá k popisu vztahu a vzájemné komunikace mezi dvěma zákazníky (nepodnikateli). C2C vztahy se však obvykle odehrávají bez přímé účasti obchodníka, proto koncept C2C nebývá zahrnován mezi služby elektronického podnikání. 13

14 Protože C2C služby se většinou týkají použitého zboží, k provozování C2C operací na internetu obvykle slouží různé inzertní služby, bazary, burzy či přímo specializované aukční systémy. [6] Umožnit uživatelům mobilní části platformy směnu zboží bez účasti dodavatelů není cílem této platformy, tedy ani bakalářské práce, nicméně podle mého názoru do této kategorie vztahů patří i komunikace mezi zákazníky, která zvyšuje povědomí o platformě a o dodavatelích. Z toho důvodu by uživatelům měla být komunikace umožněna například pomocí Facebookové stránky či přímo v aplikaci pomocí implementované možnosti hodnotit zboží či dodavatele. Z důvodu zachování poža dovaného rozsahu není toto hodnocení součástí práce, ale představuje jednu z možností zdokonalení v budoucím vývoji aplikace. 14

15 9. M-COMMERCE M-Commerce představuje použití mobilní komunikace s jakoukoli aplikací dostupnou a vytvořenou pro mobilní koncová zařízení, jejíž využití slouží k obchodním účelům. [7] Jedná se o poměrně nedávno vzniklý pojem, který lze vymezit jako jakoukoli obchodní transakci vykonanou pomocí bezdrátově připojeného mobilního zařízení v reálném čase. Mobilní zařízení v dnešní době představují převážně mobilní telefony, PDA, tablety a jiné. Bezdrátové přenosy jsou realizovány nejčastěji pomocí technologií mobilních sítí 1. až 4. generace nebo pomocí wifi připojení. Z definice vyplývá, že je m-commerce v podstatě součástí elektronického obchodování, tedy součástí e-commerce. Na rozdíl od e-commerce má několik velice užitečných vlastností, které při nášejí vysokou přidanou hodnotu všem zúčastněným stranám obchodování. Mezi hlavní patří především: Dostupnost aplikace jsou nainstalovány v mobilním zařízení, které má uživatel většinou stále na dosah a které na rozdíl od pc a notebooků v případě využití datového tarifu umožňuje připojení na internet v podstatě odkudkoli. Lokalizace velký počet zařízení umožňuje zjištění aktuální polohy, což otevírá nové možnosti marketingu a prodeje s vazbou na konkrétní místo, kde se uživatel právě nachází. Ekonomická dostupnost mobilní zařízení mají nižší pořizovací náklady než počítače. Bezpečnost lepší a spolehlivější identifikace uživatele, lepší zabezpečení proti virům a jinému škodlivému softwaru. Pohodlí váha a velikost mobilních zařízení společně s dostupností zvyšují komfort koncového uživatele. Personalizace mobilní zařízení většinou patří jednomu konkrétnímu uživateli, který má své požadavky a způsoby nakupování, což umožňuje obchodníkům osobní přístup k zákazníkům na bázi one-to-one marketingu. 15

16 Vlastnosti m-commerce Příklady aplikací Pohodlí Ceny akcií, počasí v oblasti výskytu zařízení, obchody v okolí, MHD v okolí Personalizace Cílená inzerce, aukce Dostupnost Bankovnictví, nákup zboží Lokalizace Místní marketing, Navigace, Mapové aplikace Tabulka 1: Příklady m-commerce aplikací a jejich vazba na vlastnosti m-commerce. M-commerce má však i jistá omezení a nevýhody, které je třeba mít na paměti: Velikost displeje zařazení mobilní zařízení již ze své mobilní podstaty nemají a ani nebudou mít displeje odpovídající velikosti obrazovky počítače, z čehož vyplývají omezení pro uživatele. Nepohodlné zadávání dat zařízení většinou nedisponují plnohodnotnou klávesnicí. Rychlost připojení relativně pomalejší připojení pomocí mobilních sítí, v případě nedostupnosti wifi připojení. Krátká životnost baterie zařízení krátká doba fungování na jedno nabití baterie, která je navíc snižována používáním datových přenosů. Neexistence standardů mnoho rozdílných řešení a aplikací m-commerce, různých mobilních zařízení podporujících různé platformy ztěžuje práci a vývoj především tvůrcům samotných aplikací pro podporu m-commerce. Vzhledem k neustálému rozvoji a vývoji mobilních zařízení je možné předpokládat, že tyto nevýho dy budou v průběhu času postupně minimalizovány nebo zčásti dokonce úplně odstraněny. 9.1 Možnosti a aplikace m-commerce M-commerce lze využívat různými způsoby s různými cíli. Hlavní oblasti m-commerce služeb se dají charakterizovat pomocí několika oblastí: [8] Prodej obsahu prodej tapet, her, hudby, videí apod. Informační služby zprávy, jízdní řády, počasí, hustota provozu apod., realizováno formou SMS, MMS, nebo speciálními aplikacemi. 16

17 Lokační a navigační služby navigace, mapové aplikace, reklama vázaná na určitou lokalitu, informace o nejbližší bance, bankomatu, restauraci apod., lokalizace zaměstnanců, automobilů aj. v rámci společnosti. Finanční služby - bankovnictví, investování, platby za různé služby. Objednávání zboží - pomocí speciálních aplikací či e-shopů optimalizovaných pro mobilní zařízení. Jednotlivé aplikace m-commerce mohou pokrývat jednu i více oblastí m-commerce. Mezi základní aplikace m-commerce patří: [9] m-presence prezentace společnosti, představení služeb a zboží; jedná se o ekvivalent standardních webových prezentací společností, avšak tyto prezentace jsou optimalizované pro zobrazování na mobilních zařízeních. m-banking mobilní bankovnictví, u nás zatím nejrozšířenější typ aplikací díky podpoře všech tří hlavních operátorů; lze provozovat i na starších typech telefonů, tzn. není potřeba vlastnit chytrý telefon. m-marketing nejnovější forma marketingu, kam patří například věrnostní programy, propagační hry, reklamní sdělení zasílaná pomocí SMS, infokanály, soutěže nebo marketing v závislosti na lokalizaci zákazníka, což znamená, že zákazník dostane reklamní zprávu, pokud se nachází v blízkosti inzerovaného obchodu. m-auction ekvivalent klasických internetových aukcí (ebay, Aukro aj.), v prostředí mobilních zařízení, například aplikace ebay pro Android OS a ios. m-purchasing mobilní B2B transakce určená pro nákup služeb a materiálu nutných pro výrobu či obchod; vždy se jedná o konkrétní nákupy, nikoli o kompletní zásobování; umožňuje obchodníkům nákup zboží přímo v místě potřeby; bývá součástí mprocurementu. m-procurement mobilní zásobování, B2B vztahy, stálé doplňování zásob a udržení jejich stavů; umožňuje lépe plánovat kapacity a snížit náklady. m-care mobilní péče o zákazníka, kontaktní zákaznická centra, bezplatné informační linky apod. m-tracking umožňuje sledovat analýzy přístupů na WWW stránky a identifikovat zákazníka a jeho operace. Mass Customization speciální nabídky pro určité skupiny zákazníků, kterým jsou nabízené věrnostní programy, lepší služby, přednostní odbavení apod. 17

18 Powershopping - Powershopping je založen na tom, že podnik sloužící jako zprostředkovatel nákupu vyhlásí zboží a odpovídající cenu, která se liší podle počtu zákazníků. Cena je tak stanovena až nakonec, kdy je počet zákazníků znám; [10] v dnešní době velmi populární v podobě různých slevových portálů, například Slevomat aj. V seznamu záměrně chybí dvě hlavní aplikace: m-shop a m-payment. Tyto aplikace se přímo dotýkají oblasti mé práce, a proto se jim budu věnovat ve vlastních kapitolách. 9.2 M-Payment M-payment jsou mobilní platby, které umožňují bezhotovostní a elektronickou formou pomocí mobilního zařízení poukázat potřebné finanční částky. Jejich výhodou oproti platbám přes internet je dostupnost mobilního zařízení na rozdíl od klasického PC, protože většina uživatelů má mobilní zařízení stále u sebe. Další nespornou výhodou jsou lepší možnosti autorizace, například s využitím funkcí SIM karty. Mobilní platby lze využít k placení široké škály služeb, digitálního i fyzického zboží, je možné nakupovat hudbu, videa, vyzváněcí tóny a melodie, hry, prémiové účty her a aplikací, tapety, digitální publikace, jízdenky MHD, vstupenky a tak dále. Mobilní platby jsou relativně novou záležitostí. Jejich vývoj závisel na pokročilosti mobilních techno logií a na ochotě mobilních operátorů a bankovních ústavů tyto technologie podporovat. ké republice se první mobilní platby objevily v roce 1999, kdy je mobilní operátor Paegas V Čes(v dnešní době T-mobile) předvedl na veletrhu Invex nápojové automaty. V těchto automatech bylo možné platit nápoje za použití mobilního telefonu, nicméně nikdy nedošlo k masovému rozšíření. Následovalo zavedení GSM bankingu ve spolupráci Expandia banky a Paegasu, který již byl mnohem úspěšnější. V současné době existují čtyři hlavní směry v mobilním placení: Premium SMS. Přímé zpoplatnění u operátora. Mobilní webové platby. Bezkontaktní NFC (Near Field Communication). Premium SMS Prémiové SMS jsou v České republice podporovány všemi mobilními operátory. Jedná se o speciální SMS zprávy s navýšenou tarifikací, které umožňují pomocí mobilního zařazení zaplatit 18

19 menší finanční částky, takzvané mikroplatby. Existují dva druhy prémiových SMS: Moblie Originated a Mobile Terminated. Liší se tím, že je zpoplatněna odchozí (Mobile Originated) či příchozí (Mobile Terminated) zpráva. V České republice jsou v převážné většině používány zprávy Mobile Originated. Uživatel nakupující službu nebo zboží odešle SMS v definovaném formátu na definované číslo, obratem obdrží speciální kód, který použije pro získání přístupu k požadovanému zboží, například zadáním do stahovacího formuláře. Prémiové SMS však trpí několika závažnými nedostatky: Nízká spolehlivost platební transakce může selhat v případě ztráty/nedoručení zprávy. Nízká rychlost odeslání zprávy trvá relativně dlouho, obchodník může obdržet potvrzení platby po delší době, zákazníci však nejsou ochotni čekat déle než několik sekund. Bezpečnost zprávy nejsou nijak šifrovány. Vysoké poplatky cca 50% placené částky připadne operátorovi, respektive agregátorům, kteří platby pro operátora zprostředkovávají. Výše poplatků a omezení výše platby tuto platební metodu předurčují k placení za drobné zboží či služby v rámci vztahu B2C, tzn. prodej koncovým zákazníkům Přímé zpoplatnění u operátora O přímé zpoplatnění se jedná pokud uživatel zaplatí obchodníkovi pomocí svého mobilního telefonu tím způsobem, že placená částka je zákazníkovi stržena z kreditu, nebo je mu v případě tarifního zákazníka vyúčtována v rámci pravidelného měsíčního vyúčtování operátorem. Tuto službu u nás nabízejí všichni tři největší operátoři, příkladem může být služba m-platba nabízená společnos tí T-Mobile. Princip je jednoduchý: zákazník dodá prodejci číslo jeho telefonu, prodejce vyšle žádost o autorizaci pomocí SMS ve tvaru: Obchodník XY žádá o autorizaci nákupu zboží ZY v ceně XYZ Kč, zákazník potvrdí zprávu zadáním PIN kódu a dočasného hesla a částka je mu stržena z kreditu, či započítána do měsíčního vyúčtování. Výhody tohoto platebního způsobu jsou: Bezpečnost dvou-faktorová autorizace jako prevence zneužití. Pohodlí - žádná registrace či instalace dodatečného softwaru do zařízení. Rychlost transakce může být dokončena řádově v sekundách. Přímé zpoplatnění je opět využíváno v B2C vztazích. 19

20 9.2.3 Mobilní webové platby V případě mobilních webových plateb používá zákazník pro placení webové stránky nebo speciální aplikace nainstalované do telefonu. Využíván je WAP protokol, nebo wifi, pokud je telefon wifi modulem vybaven a nějaká wifi síť je dostupná. Existují dva hlavní způsoby mobilních webových plateb, které jsou však společné i pro e-commerce platby: Platby elektronickou peněženkou. Platby platebními kartami. Elektronická peněženka funguje podobně jako bankovní účet. Jedná se o on-line elektronický pla tební systém podporující mikro- i makroplatby. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o on-line sys tém, jsou platby neporovnatelně rychlejší a obvykle i levnější než doposud zmíněné způsoby pla cení. Elektronická peněženka není vázána na žádný bankovní účet, lze jí dobít převodem z libovolného bankovního účtu či jiné elektronické peněženky. Samotná platba je velmi rychlá a jednoduchá. Samozřejmostí je přístup do webového administračního rozhraní, kde uživatel spravuje svůj účet, méně samozřejmou věcí je možnost spravovat účet pomocí SMS či u. V ČR jsou dostupné všechny ve světě rozšířené elektronické peněženky: PayPal, MoneyBookers, GoPay, PayPay, dále český PaySec od ČSOB nebo mpeníze od mbank. Asi nejvýraznějším kladným rysem elektronických peněženek je bezpečnost, na níž se podílí několik dále popsaných faktorů. Zákazník si do elektronické peněženky převádí většinou pouze nižší částky, potřebné k běžným platbám, na rozdíl od běžného bankovního účtu, kde se většinou nachází celý objem finančních prostředků zákazníka. Tím se eliminuje riziko, že zákazník přijde o všechny své prostředky v případě zneužití elektronické peněženky. Dalším faktorem je absence uvádění citlivých a obecně zneužitelných dat při provádění platby. Zajímavá je také možnost nastavení limitu platby, při jehož překročení je k autorizaci platby potřeba nejen uživatelské jméno a heslo, ale je nutné platbu autorizovat vložením jednorázového hesla, zaslaného na mobilní telefon pomocí SMS. Tuto službu nabízí například český PaySec. Platby platebními kartami jsou univerzálním platebním prostředkem. Existuje mnoho druhů platebních karet, ale v ČR se většinou setkáme s debetními a kreditními kartami, které jsou vydané dvěma největšími asociacemi: VISA a MasterCard. Tyto karty lze dále rozdělit na elektronické a embosované. V ČR jsou nejrozšířenější elektronické platební karty, které lze využít pouze k on-line transakcím jako například k výběru z bankomatu nebo k úhradě částky za nákup na platebních terminálech v obchodech. Embosované karty je pak možné využít ke všem on-line transakcím, přičemž navíc umožňují díky plasticky vystouplým údajům na kartě platbu pomocí takzvaného imprinteru, který tyto údaje dokáže mechanicky okopírovat. Po okopírování údajů je třeba ještě podpis majitele karty a často ještě hlasová autorizace. V poslední době dochází též k rozmachu takzvaných virtuálních platebních karet. U těch zákazník nevlastní plastovou kartu, ale disponuje 20

21 pouze s údaji jako je číslo karty, CVC kód apod. Tyto karty jsou určené převážně pro placení na internetu a je obvyklé, že jsou za účelem zvýšení bezpečnosti nákupu chráněny limitem výběru, který bývá nižší než u běžných karet. Platby přes internet nejsou v ČR zajišťovány vydavateli karet. Zprostředkovávají je partnerské banky pomocí systému 3D Secure. ČSOB, KB a ebanka používají platební bránu Pay MUZO od společnosti Global Payments, Česká spořitelna používá vlastní platební bránu. Systém 3D Secure umožňuje neposkytovat údaje o kartě obchodníkovi, ale tyto údaje poskytuje přímo bance. Informace o kartě jsou přenášeny pomocí šifrovaného HTTPS protokolu. Výhodou elektronické peněženky oproti platebním kartám jsou nulové či velmi nízké náklady pro obchodníky za přijímání plateb. Nevýhodou obou metod jsou vyšší požadavky na datové přenosy. 9.3 M-Shop Mobilní obchod (m-shop) je založen na B2C vztahu. Může se jednat o e-shop optimalizovaný pro mobilní zařízení či o specializovanou aplikaci instalovanou do mobilního zařízení. Výhodou je opět trvalá dostupnost, zákazník tak nemusí nikam fyzicky cestovat a nakupovat může 24 hodin denně. M-shop tak představuje další příležitost pro obchodníky ve smyslu nového prodejního kanálu, který mohou zákazníci využít v situaci, kdy návštěva kamenného obchodu není možná. Názorným příkladem může být modelová situace, kdy zaměstnaný manžel zapomene na výročí svatby a svou chybu si uvědomí až cestou domů z práce, kdy je již většina obchodů zavřená nebo mimo dosah místa bydliště. V případě, že je tento muž majitelem chytrého telefonu a má nainstalovanou aplikaci, která je součástí platformy v této práci vznikající, přičemž dodavatelem vznikající platformou nabízené služby je majitel květinářství, pak je objednání květin až domů pomocí této platformy elegantním řešením celé situace. Příkladem stávajících m-shopů může být mobilní obchod nákupní galerie Vltava.cz jako zástupce skupiny m-shopů realizovaných v podobě pro mobilní zařízení optimalizovaných e-shopů nebo Android Market (obchod s hrami, aplikacemi a rozšířeními pro zařízení s Android OS) jako zástup ce m-shopů realizovaných pomocí speciálních aplikací instalovaných do mobilního zařízení. 21

22 10. CLOUD COMPUTING Cloud computing je model vývoje a používání počítačových technologií v prostředí internetu. [11] Zjednodušeně se jedná o poskytování služeb a aplikací provozovaných na serverech na internetu. Uživatelé tyto služby či aplikace nejčastěji využívají pomocí webových prohlížečů nebo specializovaných klientů. Výhodou je možnost využívat tyto služby v podstatě odkudkoli, stačí vlastnit počítač s připojením na internet, čímž také odpadnou náklady na pořízení specializovaného hardwaru a softwaru. S tím souvisí i nulové náklady na správu a údržbu hardwaru a softwaru, protože uživatel platí pouze poplatek za využití funkční služby či aplikace. V dnešní době je tento model nejvíce používán pro kancelářské aplikace (Google Documents, Microfost Office 365), online operační systémy (Chrome OS, icloud), různorodá business řešení, ale i pro složité distribuované výpočty. Model cloud computingu umožňuje využívat oba dva distribuční modely, jak SaaS, tak i PaaS, který bude popsaný dále SaaS Software as a Service SaaS (Software jako služba - Software as a Service) je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostingu aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení se SaaS v poslední době stává oblíbeným způsobem provozu aplikace. SaaS vznikla jako reakce na potřebu snižování nákladů na software, rychlého nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS mohou firmy také redukovat přímé náklady na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají menší a zároveň není potřeba například licence na servery. [3] V poslední době mohutného rozvoje internetu a přenosových kapacit sítí, se stal SaaS velmi populárním. Platforma vznikající v rámci této práce využívá model SaaS k distribuci mezi dodavatele. Dodavatelé si tak nemusí pořizovat vlastní hardware ani software a jediné, co potřebují, aby mohli platformu využívat, je osobní počítač s připojením na internet, což je pro naprostou většinu dnešních obchodníků naprostou samozřejmostí. S pojmem Saas souvisí ještě dva další pojmy: Cloud Computing a PaaS PaaS Platform as a Service Pokud nějaká společnost nabízí platformu jako službu (Platform as a Service), znamená to, že po skytuje kompletní prostředí, které je plně k dispozici na internetu a podporuje celý životní cyklus vývoje aplikace a poskytování webových služeb. [12] Takováto platforma tedy může nabízet prostředky pro design, vývoj aplikace, testování, nasazení a hosting, ale i podporu týmové práce 22

23 a webových služeb. Zástupci těchto služeb jsou například Google App Engine, Salesforce force.com nebo Amazon EC2. Platforma vznikající v rámci této práce bude ve své backendové části využívat Google App Engine (dále jen GAE) Google App Engine GAE je známá cloudová služba umožňující provozování webových aplikací zdarma, pokud nároky na aplikaci nepřesáhnou určitou mez. V případě, kdy přidělené prostředky pro danou webovou aplikaci nedostačují, poskytuje tato platforma placené navýšení přidělených prostředků. Zmíněnými prostředky jsou myšleny zdroje, přenosové kapacity, úložný prostor atd. GAE je součástí Google Cloud (dále jen GC) platformy. Velkou výhodou GC jsou otevřená apli kační rozhraní (API), umožňující integraci mezi všemi částmi GC, a tím i využití všech jeho funkcí. V současné době tvoří GC tři základní prvky: [13] základní služby v balíku Google Apps (Gmail, Dokumenty Google apod.), vlastní aplikace již zmíněné GAE, aplikace třetích stran Google Apps Marketplace. Pro práci s aplikacemi a přístup k datům nabízí GC následující vstupní body: [13] webový prohlížeč Chrome, mobilní operační systém Android, cloudově orientovaný operační systém Chrome OS. Obrázek 1: Google Cloud platforma [13] Pro přístup do této platformy, potažmo do GAE, je třeba mít zřízený Google účet. Tento účet je shodný např. s účtem pro přístup do Gmail služby, respektive jeden účet ovládá všechny služby a uživatel, který již má zřízen účet pro Gmail, má zároveň přístup ke všem ostatním službám. 23

24 11. POPIS A FILOZOFIE PLATFORMY Jak již bylo řečeno, platforma bude nabízena jako internetová služba, která bude dodavatelům poskytovat prodejní kanál prostřednictvím mobilních zařízení, tzv. chytrých telefonů. Tato mobilní zařízení představují unikátní nástroj k časově neomezené komunikaci se zákazníkem a jejich použití je jednodušší než v případě klasických webových aplikací Jak služba funguje Služba bude prostřednictvím mobilní aplikace poskytovat zákazníkovi nabídku produktů jednotlivých dodavatelů. Mobilní aplikace bude zatím dostupná pro mobilní platformu Android, v bu - doucnosti se dá také uvažovat o platformách iphone, ipad, Windows Mobile, Blackberry či Symbian. Tato služba se zaměřuje na prodej produktů tzv. donáškového stylu, jedná se tedy o pro - dukty, které kurýr dodavatele v krátké době doručí na konkrétní místo. Tato služba má za úkol zprostředkovat obchod mezi zákazníkem a dodavatelem, tj. umí vytvořit objednávku, nechat za ni zákazníka zaplatit, přičemž o realizaci objednávky se stará výhradně dodavatel. Ve chvíli, kdy je dodavateli prokazatelně doručena informace o uzavřené objednávce, kompetence služby končí a přebírá ji dodavatel ve smyslu realizace pohledávky vůči zákazníkům. Obrázek 2: Fungování služby 11.2 Mobilní aplikace Mobilní aplikace může být dvojího druhu: Společná aplikace - aplikace, která nabízí produkty více dodavatelů, přičemž je nabízen jeden typ produktů. Tato aplikace je unikátní v rámci jednoho státu. Lze ji při- 24

25 rovnat např. k aplikaci Navigon, navigaci do automobilů, která má pro každou zemi aplikaci s jinými mapami. Služba, pomocí které bude navrhovaná platforma nabízena, bude mít například aplikaci pro prodej květin, ve které se budou nabízet květiny distribuované pouze v České republice. Vznik a vývoj jednotlivých aplikací pro další země bude probíhat v následujících etapách vývoje platformy a bude se přizpůsobovat aktuální poptávce dodavatelů. Společné aplikace budou patřit do předem definovaných kategorií podle toho, jaké produktové portfolio se v těchto aplikacích bude nabízet. Aplikace na míru - aplikace, která nabízí produkty pouze jednoho konkrétního dodavatele. Pokud dodavatel usoudí, že se nechce dělit o prodejní kanál s dalšími dodavateli, je mu platforma schopna nabídnout aplikaci na míru, kde může nabízet své produkty pouze on. Nicméně tato aplikace má stejný prodejní mechanismus a funkce jako společná aplikace, jedná se např. o košík, registraci zákazníka atd. Obrázek 3: Kategorie mobilních aplikací Za užívání této služby je dodavatel povinen platit. Možností placení je několik, zejména v prvních etapách vývoje platformy bude záležet na konkrétní dohodě s jednotlivými dodavateli. V podstatě existují dva typy placení za tuto službu: Procenta z každé uskutečněné objednávky - dodavatel bude odvádět určité procento z každé zaplacené objednávky podle předem dohodnutých podmínek. 25

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

4.3.3 Systémy fungující na principu platebních karet... 40 4.3.3.1 Pay MUZO... 40 4.3.3.2 Platby kartou na Internetu od České spořitelny...43 4.

4.3.3 Systémy fungující na principu platebních karet... 40 4.3.3.1 Pay MUZO... 40 4.3.3.2 Platby kartou na Internetu od České spořitelny...43 4. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Cíle práce... 4 1.2 Přínosy práce...5 1.3 Struktura práce...5 2 Historie... 7 2.1 Cíle kapitoly...7 2.2 Stručná historie platebních systémů...7 3 Rozdělení platebních systémů... 10

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Bankovní studie Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Trendy a nové vize Březen 2012 1 Obsah Úvod... 3 Hlavní zjištění... 5 Východiska.... 7 Distribuční kanály v bankách... 9

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

PLATEBNÍ METODY V ČR. Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice

PLATEBNÍ METODY V ČR. Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice PLATEBNÍ METODY V ČR Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice podzim 2007 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 3 1.1 Úvodní slovo... 3 1.2 Platební metody na internetu... 3 1.3 Metodika získávání

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

UNICORN COLLEGE. Vývoj ap ikací pro p a formu io. Autor BP: Daniel Honzík. : Mgr. Peter Buchlák. 2012 Praha

UNICORN COLLEGE. Vývoj ap ikací pro p a formu io. Autor BP: Daniel Honzík. : Mgr. Peter Buchlák. 2012 Praha UNICORN COLLEGE Katedra informačních chno o ií Vývoj ap ikací pro p a formu io Autor BP: Daniel Honzík V doucí : Mgr. Peter Buchlák 2012 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více