BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu E-commerce platform development with web backend support Jan Barcík

2 Un ico rn Co lle ge Un ico rn Co lle ge, V Ka pslo vn ě / 2, P ra ha 3, Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v A J: V ývo j e-co mm e rce p la t f o rm y p ro mo biln í za říze n í s p od po ro u we b o vé h o b acke nd u E -com me rce p la tf o rm d e ve lop me n t wit h we b b acke nd sup po rt A ut o r: Jan B a rcík A kad em ický ro k: / K on ta kt : E -m ail: b a se zn a m. cz T el. : ( )

3 1. ZADÁNÍ 3

4 2. ABSTRAKT Cílem práce je popsat, analyzovat, navrhnout a implementovat obecnou platformu pro podporu mcommerce pro mobilní zařízení, využívající platformu Android. Platforma je tvořena dvojicí modulů: mobilní aplikací a webovým backendem, sloužícím jako zdroj dat mobilní aplikace a jako administrační rozhraní pro obchodníky používající tuto platformu. Platforma bude nabízena jako služba poskytující unikátní marketingový kanál dodavatelům v prostředí stále oblíbenějších chytrých telefonů. Práce se v první části zabývá problematikou e-commerce a m-commerce, jejích přínosy pro obchodníky i koncové zákazníky. Protože bude platforma částečně využívat technologii Cloud Computingu, je tomuto tématu věnována celá kapitola práce. Následuje popis a filozofie platformy včetně popisu její přidané hodnoty pro dodavatele. Poté následují kapitoly zabývající se popisem návrhu a architektury obou modulů platformy, tzn. mobilní aplikace a webového backendu. Na analýzu, návrh a architekturu navazují kapitoly s popisem implementace obou modulů. Na závěr jsou nastíněny další možnosti rozvoje a směřování vzniklé platformy. Výsledkem práce je analýza a návrh platformy s implementací její první etapy, která obsahuje mobilní aplikaci a webový backend v definovaném funkčním rozsahu. K práci nebudou přiloženy zdrojové kódy platformy, protože se jedná o obchodní tajemství společnosti eman s.r.o. Zdrojové kódy budou k dispozici k nahlédnutí při obhajobě této závěrečné bakalářské práce. Klíčová slova: e-commerce, m-commerce, B2C, Android, Google App Engine, platforma, služba, mobilní aplikace, web backend. 4

5 3. ABSTRACT The aim of this thesis is to describe, analyze, design and implement a general platform for supporting m-commerce for mobile devices using the Android platform. The platform consists of a pair of modules: mobile applications and backend web, serving as a data source for mobile applications and as an administration interface for businessmen using (users of) this platform. The platform will be offered as a service providing suppliers with unique marketing channel in increasingly popular "smart phones" environment. In the first part, the thesis describes e-commerce and m-commerce, focuses on its benefits for resellers and end users. Because the platform will partly use cloud computing - a single chapter is devoted to this topic. Further a description and introduction of philosophy of the platform is explained, including description of its added value for suppliers followed by chapters dealing with the description of the design and architecture of both modules of the plat form, i.e. mobile web applications and backend. The analysis, design and architecture, leads into chapters describing the implementation of both modules. At the end of the thesis further development opportunities and possible directions of the final platform are outlined.the result of this thesis is analysis and design of the platform and the first phase of its implementation, containing a mobile web application and backend defined in the functional range. Platform source code is not included in this thesis, because it is an object of trade secret of eman, s.r.o. Source codes will be available for inspection at the thesis defence. Keywords: e-commerce, m-commerce, B2C, Android, Google App Engine platform, service, mobile applications, web backend. 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. Nemam zavazny duvod proti uziti tohoto skolniho dila ve smyslu 60 Zakona c. 121/2000 Sb., o pravu autorskem, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zmene nekterych zakonu (au torsky zakon) vyjma zverejneni zdrojovych kodu, ktere jsou majetkem spolecnosti eman s.r.o. Zdrojove kody budou poskytnuty k nahlednuti oponentovi bakalarske prace a komisi pritomne pri obhajobe teto prace. V Praze dne.. Jméno Příjmení 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce, panu Mgr. Peterovi Buchlákovi, za vítanou odbornou pomoc, ochotu, čas a užitečné rady, které mi poskytl při tvorbě této bakalářské práce. 7

8 6. OBSAH Zadání... 3 Abstrakt... 4 Abstract... 5 Prohlášení... 6 Poděkování... 7 Obsah... 8 Úvod E-commerce B2B Business to Business B2C Business to Customer C2C Customer to Customer M-commerce Možnosti a aplikace m-commerce M-Payment Premium SMS Přímé zpoplatnění u operátora Mobilní webové platby M-Shop Cloud Computing SaaS Software as a Service PaaS Platform as a Service Google App Engine Popis a filozofie platformy Jak služba funguje Mobilní aplikace Přidaná hodnota služby Služba z pohledu dodavatele Registrace do služby Nabídka produktů prostřednictvím služby Profil dodavatele Služba z pohledu zákazníka Registrace do služby Výběr produktů Objednání produktů Registrovaný versus neregistrovaný uživatel Profil Etapizace Popis první etapy Popis mobilní aplikace v první etapě Popis webového backendu v první etapě Analýza a návrh řešení aplikace Aktéři v aplikaci Procesy aplikace Identifikované požadavky Funkčnost: Použitelnost: Spolehlivost: Výkon: Podpora: Jiné požadavky: Přehled use-case

9 Přehled mapování požadavků na use-case Use-case diagramy UC01.01 Výběr květiny UC01.02 Objednání UC02.01 Registrace zákazníka UC02.02 Správa profilu zákazníka Doménový model Objednávka a její stavy Návrh uživatelského rozhraní Implementace mobilní aplikace Aplikační business class model Struktura aplikace Aplikační data Komunikace s webovým backendem Platební brána České spořitelny Uživatelské rozhraní Implementace webového backendu Aplikační business class model Struktura aplikace Aplikační data Komunikace s mobilní aplikací Serverové výjimky Autentifikace Synchronizace dat Metody Platební brána České spořitelny Budoucnost platformy Druhá etapa Třetí etapa Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1 Class model mobilní aplikace Příloha 2 Class model webového backendu Příloha 3 Návrh UI mobilní aplikace UI0000 SplashScreen UI1003 Kategorie UI1002 Seznam produktů UI1001 Detail produktu UI1004 Vložení do košíku UI1005 Košík UI1006 Zadej počet kusů UI1007 Nepřihlášený uživatel UI1008 Vyprázdni košík UI1009 Aplikuj Bonus UI1010 Detail položky košíku UI1010_A Dialog UI1010_B Detail položky košíku s jedním textem blahopřání UI1020_A Objednej přihlášený uživatel strana UI1020_A Objednej přihlášený uživatel strana

10 UI1020_B Objednej nepřihlášený uživatel strana UI1020_B Objednej nepřihlášený uživatel strana UI1020 Fakturační údaje...86 UI1020 Poznámka UI1020 Čas dodání UI1021 Zrušit objednávku...88 UI1023 Platební brána...88 UI1023 Platební brána ČS...89 UI2001 Registrace UI2010 Nastavení UI2003 Přihlášení UI2012 Profil UI2011 Historie objednávek...92 UI2019 Detail historické objednávky

11 7. ÚVOD Cílem této závěrečné bakalářské práce je navrhnout a implementovat platformu podporující m-commerce pro drobné dodavatele zboží. Toto zboží pak bude snadno doručeno pomocí donáškové služby. Platforma bude nabízena jako hotová služba jednotlivým dodavatelům s možností okamžitého použití, ale zároveň s prostorem pro případné úpravy na míru jednotlivým dodavate lům. Tato platforma bude v rámci mé bakalářské práce implementována pro pilotní provoz na mobilních zařízeních s operačním systémem Android. Bude tvořena webovým backendem, dodávajícím data pro mobilní část platformy, a zároveň bude sloužit jako administrační rozhraní pro jednotlivé dodavatele. Platforma bude umožňovat vstup libovolného počtu dodavatelů. Mobilní část platformy bude tvořit aplikace podporující Android OS verze 2.1 a vyšší. Tuto část budou používat potenciální zákazníci k výběru, objednání a zaplacení jimi vybraného zboží. Typ a nabídku zboží určí do davatelé, kteří budou tuto službu využívat. Jediným omezením typu zboží bude požadavek na do ručitelnost pomocí donáškových služeb, tzn. požadavek na rozměry a hmotnost zboží. V teoretické části bakalářské práce budou definovány pojmy e-commerce, SaaS a m-commerce, s nimi související zkratky, pojmy a technologie, a budou uvedeny základní typy aplikací, které se těchto pojmů dotýkají. Součástí platformy bude i platební brána sloužící k zaplacení objednaného zboží, proto bude kladen důraz i na možnosti placení v prostředí e-commerce/m-commerce. V rámci teoretické části bude i popis, filozofie a obchodní model služby, pomocí které bude platfor ma nabízena obchodníkům a dodavatelům, dále výhody, nevýhody této služby a přidaná hodnota pro obchodníky a dodavatele, kteří se rozhodnou tuto službu využívat. V praktické části bude provedena analýza a návrh řešení této platformy. Na tuto část bude navazovat popis implementace navrženého řešení a reálná implementace platformy. V závěru práce budou nastíněny možnosti dalšího zlepšování a rozšiřování platformy, např. její převod na mobilní zařízení s jiným operačním systémem než je Android a podobně. Práce se nezabývá popisem platformy Android použité pro mobilní část a platforma Google App Engine použitá k tvorbě webového backendu je popsána pouze stručně, práce tudíž předpokládá alespoň základní znalost zmíněných platforem a programovacího jazyka Java, který tyto platformy využívají. 11

12 8. E-COMMERCE E-commerce je poměrně široký pojem používaný k označení veškerých obchodních transakcí rea lizovaných za pomoci internetu a dalších elektronických prostředků. E-commerce je tedy společně s dalšími (e-learning apod.) součástí e-business (elektronického podnikání). [1] E-commerce, neboli elektronická komerce, představuje realizaci obchodních transakcí s využitím internetu. Artiklem těchto transakcí může být nejen fyzické zboží, ale i služby a informace. Fyzické zboží je reprezentováno především spotřebním zbožím prodávaným pomocí e-shopů 1. Hovoříme-li o obchodu s informacemi, pak se jedná o prodej zpráv, publikací či multimediálního obsahu. V případě služeb bych rád vyzdvihl koncept SaaS 2, kterému bude věnována jedna z dalších kapitol, protože se přímo dotýká tématu této práce. Jak již bylo řečeno výše, e-commerce jako pojem slouží k označení obchodních transakcí, které jsou realizované pomocí nějakého elektronického média. Tyto transakce vždy probíhají mezi dvěma entitami, kdy jedna entita nějaké zboží, informaci či službu nabízí a druhá entita zmíněné produkty využívá. Podle toho, do kterého segmentu spadá první či druhá entita účastnící se transakce, lze e-commerce charakterizovat následujícími vztahy: B2B - Business to Business B2C - Business to Customer C2C - Customer to Customer Existují i další vztahy, které však nejsou pro potřeby této práce důležité. Jen pro úplnost se jedná například o C2B - Customer to Business (například fyzická osoba figurující jako dodavatel pracovní síly pro společnost), B2E - Business to Employee (vztah obchodníka se zaměstnanci, řízení pracovního procesu). Do další skupiny vztahů vstupuje písmeno G z angl. Government, což je v angličtině výraz pro vládu, respektive stát. Jedná se tedy o vztahy utvářené mezi státem a druhou stranou ve smyslu různých státních zakázek. 8.1 B2B Business to Business Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business). Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník obchodník), koncept B2B se tedy týká 1 E-shop, elektronický obchod (někdy také eshop, internetový obchod nebo online obchod) je speciální webová aplikace sloužící ke zprostředkování obchodních transakcí na internetu, většinou v oblasti B2C. [2] 2 SaaS Software jako služba(software as a Service) je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostingu aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes internet. [3] 12

13 obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi. B2B vztahy většinou fungují na principu elektronické výměny dat. Těmi mohou být základní informace (např. objednávky, faktury), jejichž elektronická podoba umožňuje snížit náklady, automatizovat celý proces a zvýšit jeho rychlost. Vyšším stupněm B2B obchodování jsou různáb2b internetová tržiště, jejich hlavním úkolem je zprostředkování obchodů. Nejsložitější B2B systémy potom fungují jako komunikační a distribuční sítě, sloužící především k regulaci již navázaných obchodních vztahů. Častým případem je i přímé napojení takovýchto B2B systémů na další programy v rámci softwarové struktury prodávající firmy, což přináší úspory a zvyšuje efektivitu celého prodejního procesu. [4] Platforma se nepochybně týká B2B e-commerce vztahů vzhledem k tomu, že bude nabízena jako služba jiným podnikatelům, v tomto případě obchodníkům prodávajícím své zboží, kterým tak otevře nový komunikační kanál pro prodej v prostředí chytrých telefonů. 8.2 B2C Business to Customer B2C je patrně nejrozšířenějším modelem internetového podnikání (e-business). Zkratka B2Cpochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník zákazník). Segment B2Ctedy zahrnuje především přímý prodej koncovým zákazníkům či alespoň jeho podporu. Obvykle se rozlišují tři úrovně B2C modelu. Základem služeb B2C je snaha informovat o produktech, webová stránka zde vlastně plní funkci jakéhosi letáku či elektronického katalogu. Vyšší úroveň B2C služeb přidává interaktivní formuláře, např. Možnosti zpětné vazby. Nejvyšší úrovní B2C je potom samozřejmě samotný internetový obchod, nejlépe s možností rovnou zaplatit objednané zboží online. [5] Mobilní část platformy je určena k prodeji zboží koncovým uživatelům. Toto zboží je prodáváno a dodáváno jednotlivými dodavateli, což je typický případ B2C. 8.3 C2C Customer to Customer Termín C2C (zkratka z anglického Customer to Customer) se používá k popisu vztahu a vzájemné komunikace mezi dvěma zákazníky (nepodnikateli). C2C vztahy se však obvykle odehrávají bez přímé účasti obchodníka, proto koncept C2C nebývá zahrnován mezi služby elektronického podnikání. 13

14 Protože C2C služby se většinou týkají použitého zboží, k provozování C2C operací na internetu obvykle slouží různé inzertní služby, bazary, burzy či přímo specializované aukční systémy. [6] Umožnit uživatelům mobilní části platformy směnu zboží bez účasti dodavatelů není cílem této platformy, tedy ani bakalářské práce, nicméně podle mého názoru do této kategorie vztahů patří i komunikace mezi zákazníky, která zvyšuje povědomí o platformě a o dodavatelích. Z toho důvodu by uživatelům měla být komunikace umožněna například pomocí Facebookové stránky či přímo v aplikaci pomocí implementované možnosti hodnotit zboží či dodavatele. Z důvodu zachování poža dovaného rozsahu není toto hodnocení součástí práce, ale představuje jednu z možností zdokonalení v budoucím vývoji aplikace. 14

15 9. M-COMMERCE M-Commerce představuje použití mobilní komunikace s jakoukoli aplikací dostupnou a vytvořenou pro mobilní koncová zařízení, jejíž využití slouží k obchodním účelům. [7] Jedná se o poměrně nedávno vzniklý pojem, který lze vymezit jako jakoukoli obchodní transakci vykonanou pomocí bezdrátově připojeného mobilního zařízení v reálném čase. Mobilní zařízení v dnešní době představují převážně mobilní telefony, PDA, tablety a jiné. Bezdrátové přenosy jsou realizovány nejčastěji pomocí technologií mobilních sítí 1. až 4. generace nebo pomocí wifi připojení. Z definice vyplývá, že je m-commerce v podstatě součástí elektronického obchodování, tedy součástí e-commerce. Na rozdíl od e-commerce má několik velice užitečných vlastností, které při nášejí vysokou přidanou hodnotu všem zúčastněným stranám obchodování. Mezi hlavní patří především: Dostupnost aplikace jsou nainstalovány v mobilním zařízení, které má uživatel většinou stále na dosah a které na rozdíl od pc a notebooků v případě využití datového tarifu umožňuje připojení na internet v podstatě odkudkoli. Lokalizace velký počet zařízení umožňuje zjištění aktuální polohy, což otevírá nové možnosti marketingu a prodeje s vazbou na konkrétní místo, kde se uživatel právě nachází. Ekonomická dostupnost mobilní zařízení mají nižší pořizovací náklady než počítače. Bezpečnost lepší a spolehlivější identifikace uživatele, lepší zabezpečení proti virům a jinému škodlivému softwaru. Pohodlí váha a velikost mobilních zařízení společně s dostupností zvyšují komfort koncového uživatele. Personalizace mobilní zařízení většinou patří jednomu konkrétnímu uživateli, který má své požadavky a způsoby nakupování, což umožňuje obchodníkům osobní přístup k zákazníkům na bázi one-to-one marketingu. 15

16 Vlastnosti m-commerce Příklady aplikací Pohodlí Ceny akcií, počasí v oblasti výskytu zařízení, obchody v okolí, MHD v okolí Personalizace Cílená inzerce, aukce Dostupnost Bankovnictví, nákup zboží Lokalizace Místní marketing, Navigace, Mapové aplikace Tabulka 1: Příklady m-commerce aplikací a jejich vazba na vlastnosti m-commerce. M-commerce má však i jistá omezení a nevýhody, které je třeba mít na paměti: Velikost displeje zařazení mobilní zařízení již ze své mobilní podstaty nemají a ani nebudou mít displeje odpovídající velikosti obrazovky počítače, z čehož vyplývají omezení pro uživatele. Nepohodlné zadávání dat zařízení většinou nedisponují plnohodnotnou klávesnicí. Rychlost připojení relativně pomalejší připojení pomocí mobilních sítí, v případě nedostupnosti wifi připojení. Krátká životnost baterie zařízení krátká doba fungování na jedno nabití baterie, která je navíc snižována používáním datových přenosů. Neexistence standardů mnoho rozdílných řešení a aplikací m-commerce, různých mobilních zařízení podporujících různé platformy ztěžuje práci a vývoj především tvůrcům samotných aplikací pro podporu m-commerce. Vzhledem k neustálému rozvoji a vývoji mobilních zařízení je možné předpokládat, že tyto nevýho dy budou v průběhu času postupně minimalizovány nebo zčásti dokonce úplně odstraněny. 9.1 Možnosti a aplikace m-commerce M-commerce lze využívat různými způsoby s různými cíli. Hlavní oblasti m-commerce služeb se dají charakterizovat pomocí několika oblastí: [8] Prodej obsahu prodej tapet, her, hudby, videí apod. Informační služby zprávy, jízdní řády, počasí, hustota provozu apod., realizováno formou SMS, MMS, nebo speciálními aplikacemi. 16

17 Lokační a navigační služby navigace, mapové aplikace, reklama vázaná na určitou lokalitu, informace o nejbližší bance, bankomatu, restauraci apod., lokalizace zaměstnanců, automobilů aj. v rámci společnosti. Finanční služby - bankovnictví, investování, platby za různé služby. Objednávání zboží - pomocí speciálních aplikací či e-shopů optimalizovaných pro mobilní zařízení. Jednotlivé aplikace m-commerce mohou pokrývat jednu i více oblastí m-commerce. Mezi základní aplikace m-commerce patří: [9] m-presence prezentace společnosti, představení služeb a zboží; jedná se o ekvivalent standardních webových prezentací společností, avšak tyto prezentace jsou optimalizované pro zobrazování na mobilních zařízeních. m-banking mobilní bankovnictví, u nás zatím nejrozšířenější typ aplikací díky podpoře všech tří hlavních operátorů; lze provozovat i na starších typech telefonů, tzn. není potřeba vlastnit chytrý telefon. m-marketing nejnovější forma marketingu, kam patří například věrnostní programy, propagační hry, reklamní sdělení zasílaná pomocí SMS, infokanály, soutěže nebo marketing v závislosti na lokalizaci zákazníka, což znamená, že zákazník dostane reklamní zprávu, pokud se nachází v blízkosti inzerovaného obchodu. m-auction ekvivalent klasických internetových aukcí (ebay, Aukro aj.), v prostředí mobilních zařízení, například aplikace ebay pro Android OS a ios. m-purchasing mobilní B2B transakce určená pro nákup služeb a materiálu nutných pro výrobu či obchod; vždy se jedná o konkrétní nákupy, nikoli o kompletní zásobování; umožňuje obchodníkům nákup zboží přímo v místě potřeby; bývá součástí mprocurementu. m-procurement mobilní zásobování, B2B vztahy, stálé doplňování zásob a udržení jejich stavů; umožňuje lépe plánovat kapacity a snížit náklady. m-care mobilní péče o zákazníka, kontaktní zákaznická centra, bezplatné informační linky apod. m-tracking umožňuje sledovat analýzy přístupů na WWW stránky a identifikovat zákazníka a jeho operace. Mass Customization speciální nabídky pro určité skupiny zákazníků, kterým jsou nabízené věrnostní programy, lepší služby, přednostní odbavení apod. 17

18 Powershopping - Powershopping je založen na tom, že podnik sloužící jako zprostředkovatel nákupu vyhlásí zboží a odpovídající cenu, která se liší podle počtu zákazníků. Cena je tak stanovena až nakonec, kdy je počet zákazníků znám; [10] v dnešní době velmi populární v podobě různých slevových portálů, například Slevomat aj. V seznamu záměrně chybí dvě hlavní aplikace: m-shop a m-payment. Tyto aplikace se přímo dotýkají oblasti mé práce, a proto se jim budu věnovat ve vlastních kapitolách. 9.2 M-Payment M-payment jsou mobilní platby, které umožňují bezhotovostní a elektronickou formou pomocí mobilního zařízení poukázat potřebné finanční částky. Jejich výhodou oproti platbám přes internet je dostupnost mobilního zařízení na rozdíl od klasického PC, protože většina uživatelů má mobilní zařízení stále u sebe. Další nespornou výhodou jsou lepší možnosti autorizace, například s využitím funkcí SIM karty. Mobilní platby lze využít k placení široké škály služeb, digitálního i fyzického zboží, je možné nakupovat hudbu, videa, vyzváněcí tóny a melodie, hry, prémiové účty her a aplikací, tapety, digitální publikace, jízdenky MHD, vstupenky a tak dále. Mobilní platby jsou relativně novou záležitostí. Jejich vývoj závisel na pokročilosti mobilních techno logií a na ochotě mobilních operátorů a bankovních ústavů tyto technologie podporovat. ké republice se první mobilní platby objevily v roce 1999, kdy je mobilní operátor Paegas V Čes(v dnešní době T-mobile) předvedl na veletrhu Invex nápojové automaty. V těchto automatech bylo možné platit nápoje za použití mobilního telefonu, nicméně nikdy nedošlo k masovému rozšíření. Následovalo zavedení GSM bankingu ve spolupráci Expandia banky a Paegasu, který již byl mnohem úspěšnější. V současné době existují čtyři hlavní směry v mobilním placení: Premium SMS. Přímé zpoplatnění u operátora. Mobilní webové platby. Bezkontaktní NFC (Near Field Communication). Premium SMS Prémiové SMS jsou v České republice podporovány všemi mobilními operátory. Jedná se o speciální SMS zprávy s navýšenou tarifikací, které umožňují pomocí mobilního zařazení zaplatit 18

19 menší finanční částky, takzvané mikroplatby. Existují dva druhy prémiových SMS: Moblie Originated a Mobile Terminated. Liší se tím, že je zpoplatněna odchozí (Mobile Originated) či příchozí (Mobile Terminated) zpráva. V České republice jsou v převážné většině používány zprávy Mobile Originated. Uživatel nakupující službu nebo zboží odešle SMS v definovaném formátu na definované číslo, obratem obdrží speciální kód, který použije pro získání přístupu k požadovanému zboží, například zadáním do stahovacího formuláře. Prémiové SMS však trpí několika závažnými nedostatky: Nízká spolehlivost platební transakce může selhat v případě ztráty/nedoručení zprávy. Nízká rychlost odeslání zprávy trvá relativně dlouho, obchodník může obdržet potvrzení platby po delší době, zákazníci však nejsou ochotni čekat déle než několik sekund. Bezpečnost zprávy nejsou nijak šifrovány. Vysoké poplatky cca 50% placené částky připadne operátorovi, respektive agregátorům, kteří platby pro operátora zprostředkovávají. Výše poplatků a omezení výše platby tuto platební metodu předurčují k placení za drobné zboží či služby v rámci vztahu B2C, tzn. prodej koncovým zákazníkům Přímé zpoplatnění u operátora O přímé zpoplatnění se jedná pokud uživatel zaplatí obchodníkovi pomocí svého mobilního telefonu tím způsobem, že placená částka je zákazníkovi stržena z kreditu, nebo je mu v případě tarifního zákazníka vyúčtována v rámci pravidelného měsíčního vyúčtování operátorem. Tuto službu u nás nabízejí všichni tři největší operátoři, příkladem může být služba m-platba nabízená společnos tí T-Mobile. Princip je jednoduchý: zákazník dodá prodejci číslo jeho telefonu, prodejce vyšle žádost o autorizaci pomocí SMS ve tvaru: Obchodník XY žádá o autorizaci nákupu zboží ZY v ceně XYZ Kč, zákazník potvrdí zprávu zadáním PIN kódu a dočasného hesla a částka je mu stržena z kreditu, či započítána do měsíčního vyúčtování. Výhody tohoto platebního způsobu jsou: Bezpečnost dvou-faktorová autorizace jako prevence zneužití. Pohodlí - žádná registrace či instalace dodatečného softwaru do zařízení. Rychlost transakce může být dokončena řádově v sekundách. Přímé zpoplatnění je opět využíváno v B2C vztazích. 19

20 9.2.3 Mobilní webové platby V případě mobilních webových plateb používá zákazník pro placení webové stránky nebo speciální aplikace nainstalované do telefonu. Využíván je WAP protokol, nebo wifi, pokud je telefon wifi modulem vybaven a nějaká wifi síť je dostupná. Existují dva hlavní způsoby mobilních webových plateb, které jsou však společné i pro e-commerce platby: Platby elektronickou peněženkou. Platby platebními kartami. Elektronická peněženka funguje podobně jako bankovní účet. Jedná se o on-line elektronický pla tební systém podporující mikro- i makroplatby. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o on-line sys tém, jsou platby neporovnatelně rychlejší a obvykle i levnější než doposud zmíněné způsoby pla cení. Elektronická peněženka není vázána na žádný bankovní účet, lze jí dobít převodem z libovolného bankovního účtu či jiné elektronické peněženky. Samotná platba je velmi rychlá a jednoduchá. Samozřejmostí je přístup do webového administračního rozhraní, kde uživatel spravuje svůj účet, méně samozřejmou věcí je možnost spravovat účet pomocí SMS či u. V ČR jsou dostupné všechny ve světě rozšířené elektronické peněženky: PayPal, MoneyBookers, GoPay, PayPay, dále český PaySec od ČSOB nebo mpeníze od mbank. Asi nejvýraznějším kladným rysem elektronických peněženek je bezpečnost, na níž se podílí několik dále popsaných faktorů. Zákazník si do elektronické peněženky převádí většinou pouze nižší částky, potřebné k běžným platbám, na rozdíl od běžného bankovního účtu, kde se většinou nachází celý objem finančních prostředků zákazníka. Tím se eliminuje riziko, že zákazník přijde o všechny své prostředky v případě zneužití elektronické peněženky. Dalším faktorem je absence uvádění citlivých a obecně zneužitelných dat při provádění platby. Zajímavá je také možnost nastavení limitu platby, při jehož překročení je k autorizaci platby potřeba nejen uživatelské jméno a heslo, ale je nutné platbu autorizovat vložením jednorázového hesla, zaslaného na mobilní telefon pomocí SMS. Tuto službu nabízí například český PaySec. Platby platebními kartami jsou univerzálním platebním prostředkem. Existuje mnoho druhů platebních karet, ale v ČR se většinou setkáme s debetními a kreditními kartami, které jsou vydané dvěma největšími asociacemi: VISA a MasterCard. Tyto karty lze dále rozdělit na elektronické a embosované. V ČR jsou nejrozšířenější elektronické platební karty, které lze využít pouze k on-line transakcím jako například k výběru z bankomatu nebo k úhradě částky za nákup na platebních terminálech v obchodech. Embosované karty je pak možné využít ke všem on-line transakcím, přičemž navíc umožňují díky plasticky vystouplým údajům na kartě platbu pomocí takzvaného imprinteru, který tyto údaje dokáže mechanicky okopírovat. Po okopírování údajů je třeba ještě podpis majitele karty a často ještě hlasová autorizace. V poslední době dochází též k rozmachu takzvaných virtuálních platebních karet. U těch zákazník nevlastní plastovou kartu, ale disponuje 20

21 pouze s údaji jako je číslo karty, CVC kód apod. Tyto karty jsou určené převážně pro placení na internetu a je obvyklé, že jsou za účelem zvýšení bezpečnosti nákupu chráněny limitem výběru, který bývá nižší než u běžných karet. Platby přes internet nejsou v ČR zajišťovány vydavateli karet. Zprostředkovávají je partnerské banky pomocí systému 3D Secure. ČSOB, KB a ebanka používají platební bránu Pay MUZO od společnosti Global Payments, Česká spořitelna používá vlastní platební bránu. Systém 3D Secure umožňuje neposkytovat údaje o kartě obchodníkovi, ale tyto údaje poskytuje přímo bance. Informace o kartě jsou přenášeny pomocí šifrovaného HTTPS protokolu. Výhodou elektronické peněženky oproti platebním kartám jsou nulové či velmi nízké náklady pro obchodníky za přijímání plateb. Nevýhodou obou metod jsou vyšší požadavky na datové přenosy. 9.3 M-Shop Mobilní obchod (m-shop) je založen na B2C vztahu. Může se jednat o e-shop optimalizovaný pro mobilní zařízení či o specializovanou aplikaci instalovanou do mobilního zařízení. Výhodou je opět trvalá dostupnost, zákazník tak nemusí nikam fyzicky cestovat a nakupovat může 24 hodin denně. M-shop tak představuje další příležitost pro obchodníky ve smyslu nového prodejního kanálu, který mohou zákazníci využít v situaci, kdy návštěva kamenného obchodu není možná. Názorným příkladem může být modelová situace, kdy zaměstnaný manžel zapomene na výročí svatby a svou chybu si uvědomí až cestou domů z práce, kdy je již většina obchodů zavřená nebo mimo dosah místa bydliště. V případě, že je tento muž majitelem chytrého telefonu a má nainstalovanou aplikaci, která je součástí platformy v této práci vznikající, přičemž dodavatelem vznikající platformou nabízené služby je majitel květinářství, pak je objednání květin až domů pomocí této platformy elegantním řešením celé situace. Příkladem stávajících m-shopů může být mobilní obchod nákupní galerie Vltava.cz jako zástupce skupiny m-shopů realizovaných v podobě pro mobilní zařízení optimalizovaných e-shopů nebo Android Market (obchod s hrami, aplikacemi a rozšířeními pro zařízení s Android OS) jako zástup ce m-shopů realizovaných pomocí speciálních aplikací instalovaných do mobilního zařízení. 21

22 10. CLOUD COMPUTING Cloud computing je model vývoje a používání počítačových technologií v prostředí internetu. [11] Zjednodušeně se jedná o poskytování služeb a aplikací provozovaných na serverech na internetu. Uživatelé tyto služby či aplikace nejčastěji využívají pomocí webových prohlížečů nebo specializovaných klientů. Výhodou je možnost využívat tyto služby v podstatě odkudkoli, stačí vlastnit počítač s připojením na internet, čímž také odpadnou náklady na pořízení specializovaného hardwaru a softwaru. S tím souvisí i nulové náklady na správu a údržbu hardwaru a softwaru, protože uživatel platí pouze poplatek za využití funkční služby či aplikace. V dnešní době je tento model nejvíce používán pro kancelářské aplikace (Google Documents, Microfost Office 365), online operační systémy (Chrome OS, icloud), různorodá business řešení, ale i pro složité distribuované výpočty. Model cloud computingu umožňuje využívat oba dva distribuční modely, jak SaaS, tak i PaaS, který bude popsaný dále SaaS Software as a Service SaaS (Software jako služba - Software as a Service) je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostingu aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení se SaaS v poslední době stává oblíbeným způsobem provozu aplikace. SaaS vznikla jako reakce na potřebu snižování nákladů na software, rychlého nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS mohou firmy také redukovat přímé náklady na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají menší a zároveň není potřeba například licence na servery. [3] V poslední době mohutného rozvoje internetu a přenosových kapacit sítí, se stal SaaS velmi populárním. Platforma vznikající v rámci této práce využívá model SaaS k distribuci mezi dodavatele. Dodavatelé si tak nemusí pořizovat vlastní hardware ani software a jediné, co potřebují, aby mohli platformu využívat, je osobní počítač s připojením na internet, což je pro naprostou většinu dnešních obchodníků naprostou samozřejmostí. S pojmem Saas souvisí ještě dva další pojmy: Cloud Computing a PaaS PaaS Platform as a Service Pokud nějaká společnost nabízí platformu jako službu (Platform as a Service), znamená to, že po skytuje kompletní prostředí, které je plně k dispozici na internetu a podporuje celý životní cyklus vývoje aplikace a poskytování webových služeb. [12] Takováto platforma tedy může nabízet prostředky pro design, vývoj aplikace, testování, nasazení a hosting, ale i podporu týmové práce 22

23 a webových služeb. Zástupci těchto služeb jsou například Google App Engine, Salesforce force.com nebo Amazon EC2. Platforma vznikající v rámci této práce bude ve své backendové části využívat Google App Engine (dále jen GAE) Google App Engine GAE je známá cloudová služba umožňující provozování webových aplikací zdarma, pokud nároky na aplikaci nepřesáhnou určitou mez. V případě, kdy přidělené prostředky pro danou webovou aplikaci nedostačují, poskytuje tato platforma placené navýšení přidělených prostředků. Zmíněnými prostředky jsou myšleny zdroje, přenosové kapacity, úložný prostor atd. GAE je součástí Google Cloud (dále jen GC) platformy. Velkou výhodou GC jsou otevřená apli kační rozhraní (API), umožňující integraci mezi všemi částmi GC, a tím i využití všech jeho funkcí. V současné době tvoří GC tři základní prvky: [13] základní služby v balíku Google Apps (Gmail, Dokumenty Google apod.), vlastní aplikace již zmíněné GAE, aplikace třetích stran Google Apps Marketplace. Pro práci s aplikacemi a přístup k datům nabízí GC následující vstupní body: [13] webový prohlížeč Chrome, mobilní operační systém Android, cloudově orientovaný operační systém Chrome OS. Obrázek 1: Google Cloud platforma [13] Pro přístup do této platformy, potažmo do GAE, je třeba mít zřízený Google účet. Tento účet je shodný např. s účtem pro přístup do Gmail služby, respektive jeden účet ovládá všechny služby a uživatel, který již má zřízen účet pro Gmail, má zároveň přístup ke všem ostatním službám. 23

24 11. POPIS A FILOZOFIE PLATFORMY Jak již bylo řečeno, platforma bude nabízena jako internetová služba, která bude dodavatelům poskytovat prodejní kanál prostřednictvím mobilních zařízení, tzv. chytrých telefonů. Tato mobilní zařízení představují unikátní nástroj k časově neomezené komunikaci se zákazníkem a jejich použití je jednodušší než v případě klasických webových aplikací Jak služba funguje Služba bude prostřednictvím mobilní aplikace poskytovat zákazníkovi nabídku produktů jednotlivých dodavatelů. Mobilní aplikace bude zatím dostupná pro mobilní platformu Android, v bu - doucnosti se dá také uvažovat o platformách iphone, ipad, Windows Mobile, Blackberry či Symbian. Tato služba se zaměřuje na prodej produktů tzv. donáškového stylu, jedná se tedy o pro - dukty, které kurýr dodavatele v krátké době doručí na konkrétní místo. Tato služba má za úkol zprostředkovat obchod mezi zákazníkem a dodavatelem, tj. umí vytvořit objednávku, nechat za ni zákazníka zaplatit, přičemž o realizaci objednávky se stará výhradně dodavatel. Ve chvíli, kdy je dodavateli prokazatelně doručena informace o uzavřené objednávce, kompetence služby končí a přebírá ji dodavatel ve smyslu realizace pohledávky vůči zákazníkům. Obrázek 2: Fungování služby 11.2 Mobilní aplikace Mobilní aplikace může být dvojího druhu: Společná aplikace - aplikace, která nabízí produkty více dodavatelů, přičemž je nabízen jeden typ produktů. Tato aplikace je unikátní v rámci jednoho státu. Lze ji při- 24

25 rovnat např. k aplikaci Navigon, navigaci do automobilů, která má pro každou zemi aplikaci s jinými mapami. Služba, pomocí které bude navrhovaná platforma nabízena, bude mít například aplikaci pro prodej květin, ve které se budou nabízet květiny distribuované pouze v České republice. Vznik a vývoj jednotlivých aplikací pro další země bude probíhat v následujících etapách vývoje platformy a bude se přizpůsobovat aktuální poptávce dodavatelů. Společné aplikace budou patřit do předem definovaných kategorií podle toho, jaké produktové portfolio se v těchto aplikacích bude nabízet. Aplikace na míru - aplikace, která nabízí produkty pouze jednoho konkrétního dodavatele. Pokud dodavatel usoudí, že se nechce dělit o prodejní kanál s dalšími dodavateli, je mu platforma schopna nabídnout aplikaci na míru, kde může nabízet své produkty pouze on. Nicméně tato aplikace má stejný prodejní mechanismus a funkce jako společná aplikace, jedná se např. o košík, registraci zákazníka atd. Obrázek 3: Kategorie mobilních aplikací Za užívání této služby je dodavatel povinen platit. Možností placení je několik, zejména v prvních etapách vývoje platformy bude záležet na konkrétní dohodě s jednotlivými dodavateli. V podstatě existují dva typy placení za tuto službu: Procenta z každé uskutečněné objednávky - dodavatel bude odvádět určité procento z každé zaplacené objednávky podle předem dohodnutých podmínek. 25

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe 1 Stav e-commerce v České republice se zaměřením na platební metody a porovnání s Evropou 2 Nakupování

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

HC ČSOB Pojištovna Pardubice

HC ČSOB Pojištovna Pardubice HC ČSOB Pojištovna Pardubice Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmět obchodních podmínek 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní nebo jiné akce

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platební metody MTSMS a průběhu platby verze / 9..0 Obsah Přehled platebních metod. MTSMS. MTSMS [erotický obsah] Průběh platby. Platba s přesměrování na platební

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I.

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I. BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva se provádí mezi BK Pardubice, a.s.a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společnostídeep

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod PRSMS a průběhu platby verze 17 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Premium rate SMS 3 1.2 Premium rate SMS [erotický obsah] 3

Více

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 Co to je NFC? NFC ve zkratce: NFC = Near Field Communication - Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost Technologie

Více

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012)

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Tento manuál popisuje základní operace internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. a změny v roce 2012. Nejdůležitější změnou

Více

WALETKA FIREMNÍ SMART KARTA

WALETKA FIREMNÍ SMART KARTA WALETKA FIREMNÍ SMART KARTA 1 K A R T A W A L E T K A N A B Í Z Í C E L O U Ř A D U P E R S O N I F I K O V A N Ý C H F U N K C Í, V Ý H O D A F I R E M N Í C H Ř E Š E N Í 2 W A L E T K A J E U N I V

Více

Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB

Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB Mobilní aplikace SEJF základní informace SEJF = Systém elektronických peněz v mobilu, UNIKÁTNÍ PLATEBNÍ NÁSTROJ, který umí víc než jen platit napojení na prověřený

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o.

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezhotovostní platby Bezhotovostní platby Využití Obchodníků: Platba Věrnost

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

BizConn je JEDINEČNOU on-line aplikací, která umožní prodejním firmám (např.

BizConn je JEDINEČNOU on-line aplikací, která umožní prodejním firmám (např. 1 BizConn je JEDINEČNOU on-line aplikací, která umožní prodejním firmám (např. velkoskladům) představit své produkty svým odběratelům. Tato aplikace neslouží jako běžný eshop, spíše jako sofistikovaný

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE KOŠÍK E-SHOPU

PŘÍPADOVÁ STUDIE KOŠÍK E-SHOPU PŘÍPADOVÁ STUDIE KOŠÍK E-SHOPU Až 40 % Vašich klientů rozhodnutých k nákupu objednávku obvykle nedokončí. Nevěříte? Na následujícím příkladu Vám ukážeme, jak toto číslo snížit. Nejdůležitější částí nákupního

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

NFC nákup. Realita současnosti & Vize budoucnosti. Retail Summit 5.-6.2.2013. Jiří VÍTEK

NFC nákup. Realita současnosti & Vize budoucnosti. Retail Summit 5.-6.2.2013. Jiří VÍTEK NFC nákup Realita současnosti & Vize budoucnosti Retail Summit 5.-6.2.2013 Jiří VÍTEK Head of NFC & Financial Services Telefonica Czech Republic vitek.j@telefonica.com NFC s Komerční Bankou Telefónica

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant. 2. Elektronická evidence tržeb. ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant. 2. Elektronická evidence tržeb. ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant POS Merchant je webová aplikace určená pro komfortní správu platebních bran. Základní

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví Představení společnosti ATS Společnost Advanced Telecom Services působí na trhu hlasových služeb a mobilního marketingu od roku 1997. ATS patří mezi největší

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Bohuslav Mach, Správce úkolů. pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6

Bohuslav Mach, Správce úkolů. pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6 Správce úkolů pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6 Popis aplikace - D1 Aplikace umožňující uživateli s vytvořeným účtem v informačním systému firmy s-cape.cz prohlížet a editovat s nim spojené úkoly.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Uživatelská příručka v0.99

Uživatelská příručka v0.99 PneuIS Uživatelská příručka v0.99 Obsah 1 Popis aplikace.3 2 Zákaznická část... 4 2.1 Registrace nového zákazníka.. 4 2.2 Objednávka zboží 4 2.2.1 Výběr zboží. 4 2.2.2 Vložení do košíku... 5 2.2.3 Objednání

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Dobíjení Plzeňské karty na ATM České spořitelny v rámci Plzeňského kraje

Dobíjení Plzeňské karty na ATM České spořitelny v rámci Plzeňského kraje Dobíjení Plzeňské karty na ATM České spořitelny v rámci Plzeňského kraje Ve spolupráci se společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. připravila Česká spořitelna novou službu, která bude nabízet

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Mobilní skladová evidence v QI

Mobilní skladová evidence v QI Mobilní skladová evidence v QI Vzhledem k potřebám některých zákazníků pracovat se zbožím označeným čárovými kódy v rozlehlých prostorách skladů nebo na cestách, byla firmou Dingo, spol. s r.o. vytvořena

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK http://geophila.wikidot.com autoři: Ondřej Vodáček, Jiří Anděl, Armen Hajrapetjan, Filip Hřebačka, Michal Strelec Datum: 23.3.2008 OBSAH 1. Slovní zadání 3 2. Katalog požadavků

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Prezentace pro konferenci Smart city Brno

Prezentace pro konferenci Smart city Brno Prezentace pro konferenci Smart city Brno - Česká spořitelna, a.s. CHYTRÁ řešení v dopravě, Brno Vývoj odbavení cestujících Včera Dnes Zítra PAPÍROVÉ JÍZDENKY DOPRAVNÍ KARTY, SMS BANKOVNÍ KARTY, MOBILNÍ

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA,

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA, Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na kteroukoli z často kladených otázek uvedených níže. Pokud nemůžete odpověď na Vaši otázku najít, kontaktujte prosím tým Členské podpory na telefonu 235 090 252 od

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Nastavení telefonu LG P970 Optimus Black

Nastavení telefonu LG P970 Optimus Black Nastavení telefonu LG P970 Optimus Black Telefon LG P970 Optimus Black, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Trendy v mobilním placení

Trendy v mobilním placení Trendy v mobilním placení David Brendl, brendld@visa.com Visa Europe 18 March 2015 Spolehlivost Rozsah Visa: silný byznys, o který se lze opřít 516 milionů karet 1 z každého 6.00 36,7 miliardy transakcí

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 06/03/15 Exekuce ios Deliverable 01 Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 Zadání Migrace části webové aplikace Lustrátor (lustrator.bisnode.cz) od

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více