ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact"

Transkript

1 id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014

2 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor: Hoang Phi Manh, Marek Šimr, David Spousta, Petr Kulhánek, a další design úvodního loga InterDactu: Jakub Mokrohajský, Lukáš Vokurka V pøípadì, dotazù nebo chcete-li zveøejnit své èlánky posílejte je na

3 EDITORIAL Vážení a milý ètenáøi, v druhém èísle Interdact bulletinu pøedstavujeme nìkolik roèníkových prací studentù ètvrtých roèníkù z oboru Informatika v ekonomice zabývající se Operaèními systémy, Historií informaèních technologií a také Obchodováním na internetu. Tyto témata jsou zvolena zámìrnì, protože by mìla pomoci jako výchozí podklady k maturitním zkouškám, kde jsou tato právì témata také obsažena. Zároveò je také zaøazeno oddychové téma zabývající se Mass Multiplayerem a obecnì rùznými žánry moderních i starších her. Dále jsou v tomto èísle pøedstaveny grafické práce našich studentù, zejména ve vektorovém grafickém programu Corel Draw. Dále bych chtìl podìkovat všem studentùm, kteøí se podíleli na upraveném grafickém vzhledu této publikace, zejména nìkterým studentùm z IE3. Nakonec bych všem studentùm chtìl popøát hezké prázdniny, plné zajímavých zážitkù. pøeji všem pøíjemné a pouèné ètení BA Ondøej Drudik vedoucí ústavu informaèních technologií støední odborné školy Interdact 03

4 stránka 5 Operaèní systémy stránka 13 Historie IT stránka 18 Mass Multiplayer Jakub Muhlberger Lukáš Vokurka Fiala Jan pøehled vlastností dnešních a h i s t o r i c k ý c h o p e r a è n í c h systémù, nejdùležitìjších výrobcù OS; roèníková práce (povinný materiál pro IT2, IE3, a doporuèený materiál pro IT1) tento èlánek se zabývá bohatou h i s t o r i í i n f o r m a è n í c h t e c h n o l o g i í o d j e j i c h prvopoèátkù až do souèasnosti, roèníková práce (povinný materiál pro IT1, IT2, IE3) analýza mass multiplayer RPG, aspektù tìchto typù her, seminární práce stránka 24 E-commerce stránka 34 Bezpeènost Cloudu stránka 49 Grafické práce studentù Patrik Šulc Drudik rùzní autoøi p o d ro b n é z h o d n o c e n í a a n a l ý z a e l e k t r o n i c k é h o obchodování a aspektù e- commerce, vèetnì jeho vývoje, roèníková práce (povinný materiál pro IT2, IE3, doporuèený materiál pro IT1) studijní materiál, který navazuje na pøedešlý èlánek zabezpeèení poèítaèových sítí z minulého èísla, který dopodrobna rozebírá fungování cloudu a datacenter studijní materiál ( p ov i n n ý m a t e r i á l p r o I E 3, doporuèený materiál pro IT2 a IT1) pøedstavení projektù studentù naší školy, zejména vytvoøené ve v e k t o r o v é m g r a f i c k é m programu Corel Draw (prezentace školy) 04

5 OPERAÈNÍ SYSTÉMY - Jakub Mûhlberger Téma operaèní systém jsem si vybral, jelikož se o operaèní systémy zajímám a používám je, jako ostatnì každý, kdo používá poèítaèe. Operaèní systém je velmi dùležitý pro chod a práci s poèítaèem. Umožòuje nám pøístup ke všem èinnostem, které nám poèítaè nabízí. Ve své práci budu popisovat veškeré èásti operaèního systému, historii, výrobce a další. Doufám že se pøi psaní mé práce nauèím mnoho užiteèných vìcí a zdokonalím tím své znalosti poèítaèù. Co jsou informaèní technologie? Informaèní technologie, je technické odvìtví, které se zabývá zpùsobem, jakým fungují poèítaèe, respektive jakým zpùsobem funguje jejich hmotná èást, tedy hardware. Zároveò je to také souhrnné oznaèení pro tyto technologie. Co je operaèní systém? Operaèní systém je základní programové vybavení poèítaèe (software) nezbytné pro jeho provoz. Je to rozhraní, jehož prostøednictvím uživatel komunikuje s hardwarem (fyzickými èástmi poèítaèe). Je to velmi komplexní software, jehož vývoj je velmi složitý a nároèný. Døíve byl operaèní systém pouze textový, ale dnes je již plnì grafický. Skládá se z jádra (oznaèovaného jako kernel) a pomocných systémových nástrojù. Jádro - které funguje jako spojení mezi HW a OS - je základním kamenem operaèního systému. Zavádí se do operaèní pamìti poèítaèe pøi startu a zùstává v èinnosti po celou dobu bìhu operaèního systému. Jádro mùže být naprogramováno rùznými zpùsoby a podle toho rozeznáváme 3 druhy: 1) Monolitické jádro - jádro je jedním funkèním celkem 2) Mikrojádro - jádro je velmi malé a všechny oddìlené èásti pracují samostatnì jako bìžné procesy 3) Hybridní jádro - kombinuje vlastnosti monolitického jádra a mikrojádra 05

6 OPERAÈNÍ SYSTÉMY Funkce operaèního systému 1) Správce prostøedkù - resources manager 2) Virtuální poèítaè - virtual machine Správce prostøedkù - prostøedky jsou vstupní/výstupní zaøízení, soubory, procesor, pamì apod. Operaèní systém vlastní jednotlivé systémové prostøedky - pøidìluje a odebírá je jednotlivým procesùm. Virtuální poèítaè - operaèní systém skrývá detaily ovládání jednotlivých zaøízení (transparentnost), definuje standardní rozhraní pro volání systémových služeb. Programátor mùže díky "odizolování" od konkrétních zaøízení pracovat i se zaøízeními, o kterých jeho autor v dobì vytváøení programu nemìl ani ponìtí. Rozdìlení operaèních systémù: Desktopové: - Jednouživatelské - Umožòují spouštìní více aplikací jednoho uživatele - Sdílení souborù a složek s omezenou bezpeèností - Pøíklady: Microsoft Windows, Apple MAC OS, Unix/Linux Serverové: - Podpora více uživatelù souèasnì - Víceuživatelské aplikace - Robustní systémy, vìtšinou velmi naddimenzované - Výraznì vyšší stupeò bezpeènosti - Pøíklady: Windows Server, Novell NetWare, Linux, Unix Rozdìlení operaèního systému podle zpùsobu nasazení: - Dávkový OS - Interaktivní OS - Operaèní systém reálného èasu je to multitaskingový operaèní systém zamìøený na bìh procesù reálného èasu. Uplatòuje se v oblastech robotiky, telekomunikace, automatizace a embedded systémù. 06

7 OPERAÈNÍ SYSTÉMY Rozdìlení operaèního systému pro víceprocesorové stroje: Asymmetric multiprocessing pouze jeden procesor smí pracovat se systémovými datovými strukturami. Výhody: jednodušší není potøeba, aby OS umožòoval sdílení svých vnitøních datových struktur. Nevýhody: nižší pružnost, v nìkterých pøípadech nižší výkonno. Symmetric multiprocessing se systémovými datovými strukturami mùže pracovat více procesorù. Jednouživatelské operaèní systémy Monitor je jednoduchý operaèní systém, který naète úlohu z pamìti, pøedá øízení úloze a když úloha skonèí, pøedá øízení zpìt monitoru. Víceuživatelské operaèní systémy Je to takový operaèní systém, který má schopnost pøipravit pracovní prostøedí pro více uživatelù, ale zároveò tyto uživatele dokáže držet v bezpeèí pøed vlivy ostatních uživatelù (dokáže je vzájemnì oddìlit a kontrolovat). Charakteristickým rysem víceuživatelského operaèního systému je existence nástrojù pro omezování práv jednotlivých uživatelù. Díky tomu nemùže obyèejný uživatel mazat systémové soubory ani soubory jiných uživatelù, nemùže násilím ukonèovat bìh systémových procesù a procesù jiných uživatelù, apod. Vlastnosti víceuživatelských systémù: - Možnost souèasné práce více uživatelù - Indentifikace a vzájemná ochrana uživatelù Vlastnosti víceúlohových OS (multitasking) - Operaèní systém umožòuje správu více procesù - Bìh více procesù ve sdílení èasu - Ochrana pamìti, plánování procesù Vlastnosti vícevláknových OS (multithreading) - Proces se mùže skládat z nìkolika souèasnì bìžících úloh - Pøechod od plánování procesù na plánování vláken (thread) Vlastnosti víceprocesorových OS (multiprocessing) - Operaèní systém podporuje práci s více procesory 07

8 OPERAÈNÍ SYSTÉMY Módy operaèního systému: Reálný mód (real mode) - schopnost adresovat jen 1 MB pamìti Chránìný mód (protected mode) - umožòuje pøístup k celkové pamìti PC vèetnì virtuální (èást HDD urèená k emulaci RAM) - aplikace neodèerpávají pamì aktuálnì bìžícím aplikacím Virtuální reálný mód - umožòuje aplikacím v reálném módu pracovat v chránìném režimu Kompatibilní mód - vytváøí prostøedí døívìjších operaèních systémù pro nekompatibilní aplikace Privilegované prstence pro chránìný mód OS. Operaèní systém urèuje, které procesy beží v daném módu. 08

9 OPERAÈNÍ SYSTÉMY Operaèní systémy od spoleènosti Microsoft Microsoft je americká akciová spoleènost se sídlem v Redmondu ve státì Washington. Zabývá se výrobou mnoha produktù úzce spjatými s poèítaèi, nebo mobilními telefony. Tato firma byla založena roku 1975 v Albuquerque v Novém Mexiku Billem Gatesem a Paulem Allenem za úèelem vývoje a prodeje interpretù BASIC pro Altair Na zaèátku 80 let zaèala dominovat trhu s operaèními systémy se svým systémem pro domácí poèítaèe MS-DOS. Microsoft se také zaèal zamìøovat na výrobu kanceláøských programù Microsoft Office. V posledních letech se Microsoft zamìøil i na výrobu herních konzolí - Xbox a Xbox 360. V kvìtnu 2011 Microsoft zakoupil za 8,5 miliardy dolarù spoleènost Skype Communications První grafický systém, který firma Microsoft zaèala prodávat v roce Nejednalo se o operaèní systém v pravém slova smyslu, ale o nadstavbu nad 16bitový systém DOS (DOS mìl pouze textové uživatelské rozhraní s pøíkazovým øádkem). Windows pro DOS se spouštìl jako bìžný program až poté, co se zapnul systém DOS. Windows první verze tohoto operaèního systému byla na trh uvedena roku Tento operaèní systém poskytoval uživateli jednoduché grafické rozhraní, ve kterém bylo možné spouštìt vìtšinu jednoduchých programù pùvodnì vytvoøených pro DOS. Okna se u Windows 1.0 nemohla pøekrývat a nìkteré složitìjší programy se v tomto prostøedí nedali používat. Grafické programy urèené pro tento Windows postupnì nahradily programy urèené pro DOS. Windows tato verze operaèního systému Windows byla uvedena na trh v øíjnu V tomto operaèním systému se okna programù již mohla pøekrývat a byly zmìnìny a rozšíøeny klávesové zkratky. Verze 2.1 byla uvedena v kvìtnu 1988 a byla dostupná ve dvou provedeních: Windows/ a Windows/ Windows 3.0 a byly to první operaèní systémy Windows, které zaznamenaly komerèní úspìch. Jádro tìchto operaèních systémù obsahovalo èásteènou podporu 32bitových ovladaèù, které pøistupovaly k hardwaru pøímo bez využití služeb DOSu a BIOSu. Tyto systémy pøinesly také lepší design, hlavnì kvùli dispozicím nových virtuálních pamìtí a naèítatelných virtuálních ovladaèù zaøízení (VxDs). Windows 95 - jednu z nejvìtších zmìn prodìlalo grafické rozhraní, které pøineslo intuitivnìjší a snazší ovládání a tím i vyšší zájem uživatelù. Bìhem prvního dne se prodalo 300,000 kopií. Tento operaèní systém obsahoval i podporu protokolu TCP/IP, což umožòovalo pøímý pøístup k internetu bez instalace doplòkù od jiných dodavatelù. Windows 98 a 98 SE - byl uveden v èervnu Pøidal podporu USB, automatické aktualizace poèítaèe, Internet Explorer 4.01, panel pro snadné spuštìní a další. V kvìtnu 1999 byl pøedstaven Windows 98 Second Edition, který opravil øadu menších chyb a obsahovala novìjší verze programù. 09

10 OPERAÈNÍ SYSTÉMY Windows ME (Millennium Edition) - byl uveden v roce 2000 a byl posledním z øady Windows pro DOS. Windows XP (Experience - zkušenost) - byl vydán v roce Prodával se do roku 2008 v mnoha rùzných variantách. Windows Vista (výhled/rozhled) - byl vydán v roce Tento operaèní systém nebyl ani zdaleka tak úspìšný jako pøedcházející Windows XP. Windows 7 - byl vydán v roce Vydává se jak v 32bitové, tak i v 64bitové verzi. Oproti Windows Vista je tento operaèní systém výraznì modernizován a jeho cílem je plná kompatibilita s existujícími ovladaèi zaøízení, aplikací a hardwaru. Windows 8 - je nejnovìjší operaèní systém firmy Microsoft. Byl vydán 26. øíjna Stejnì jako u Windows 7 se vydává v 32 i 64bitové verzi. Je založen na uživatelském rozhraní Modern User Interface (pùvodnì Metro), které je známe ze sytému Windows Phone. Je urèen pro použití ve stolních i pøenosných poèítaèích, vèetnì tabletù. Operaèní systémy od spoleènosti Apple Apple Inc., døíve Apple Computer Inc., je podnik založený roku 1976 Stevem Jobsem, Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem v oblasti Silicon Valley ve mìste Cupertin v americké Kalifornii. Firma Apple nejdøíve zaujala na trhu se svojí poèítaèovou stavebnicí Apple I, který byl následován velmi úspìšným modelem Apple II. V 80. letech tuto øadu nahradila nová øada Macintosh - pozdìji Mac. Hlavní doménou této firmy je výroba poèítaèù a v dnešní dobì i mobilních telefonù. První iphone byl pøedstaven v lednu 2007 a od té doby se stal celosvìtovým hitem. Mac OS X 10.0 Cheetah - vydán 24. bøezna Mac OS X 10.1 Puma - vydán 25. záøí Mac OS X 10.2 Jaguar - vydán 23. srpna Pøináší mnoho nových aplikací a možností. Zvyšuje rychlost celého systému, obsahuje nové funkce pro handicapované, vylepšený "Finder", který umožòuje vyhledávat pøímo v každem oknì, nový program pro chatování "ichat" a mnoho dalších menších vylepšení 10

11 OPERAÈNÍ SYSTÉMY Mac OS X 10.3 Panther - vydán 24. øíjna Obsahuje další vylepšení aplikace "Finder", nový systém pro manipulaci s okny "Exposé", podporuje také rychlé pøepínání uživatelù. Novinkou je "ichat AV", který nyní umožòuje videokonferenèní hovory, vestavìná podpora pro faxování, vylepšená kompatibilita se systémem Microsoft Windows, nebo tøeba zvýšená rychlost celého systému s lepší podporou pro G5. Mac OS X 10.4 Tiger - vydán 29. dubna Je vybaven novou funkcí "Dashboard", která funguje jako pøídavná plocha s ovládacími prvky a také aplikací "Spotlight" umožòující vyhledávání na disku poèítaèe. Mac OS X 10.5 Leopard - vydán 26. øíjna Novinkou je tzv. "Quick Look", který umožòuje zobrazit obsah souboru bez otevírání aplikace, "Time Machine" - program pro archivaci, zálohování a obnovu dat. Další vìcí, kterou tento operaèní systém obsahuje je správce virtuálních pracovních ploch "Spaces". Mac OS X 10.6 Snow Leopard - vydán 29. srpna Jednou z jeho výhod je, že po nainstalování je velikost tohoto operaèního systému o 7 GB menší, než jeho pøedchozí verze Leopard. Je to také první 64bitový Mac OS X pro procesory Intel. Vìtšina aplikací v tomto operaèním systému je 64bitová. Obsahuje plnì integrované vícedotykové ovládání a podporu pro využití výkonu grafické karty i v negrafických aplikacích "OpenCL". Mac OS X 10.7 Lion - vydán 20. èervence Tento systém je jako první plnì dostupný v èeštinì. Má v sobì zahrnutou aplikaci "Mac App Store", pro pøístup k distribuènímu kanálu aplikací pod správou Applu. Sluèuje "Dashboard", "Exposé" a "Spaces" do jednoho celku použitím aplikace "Mission Control", podporuje fullscreenové aplikace a také obsahuje možnost procházet starší verze dokumentù (aplikace "Versions"), automatické ukládání dokumentù (aplikace "Auto Save"), nebo otevírání aplikací ve stejném rozmístìní oken a kurzorù, jako pøed zavøením okna (aplikace "Resume"). Mac OS X 10.8 Mountain Lion - zatím nejnovìjší operaèní systém z øady Mac OS X vydán 19. èervence Do tohoto operaèního systému pøibyly aplikace pro pøipomínky ("Reminders"), poznámky ("Notes"), pøevzaté z ios. Obsahuje také notifikaèní centrum a integrovaný Twitter a Facebook. 11

12 OPERAÈNÍ SYSTÉMY Volba operaèního systému: Pøi volbì operaèního systému bychom mìli zjistit, jaké aplikace chceme na poèítaèi provozovat (operaèní systém s nimi musí být kompatibilní), charakter aplikací (jestli jsou jednouživatelské, nebo víceuživatelské), jak vysokou bezpeènost potøebujeme (pokud budeme používat poèítaè pouze v domácnosti, nebo ho bude používat. napøíklad firma, která manipuluje s osobními informacemi) a také bychom mìli zjistit, jaké hardwarové nároky daný operaèní systém má. Závìr: První poèítaèe pracovaly bez operaèního systému. První operaèní systémy byly dodávány k sálovým poèítaèùm (Mainframe) firmy IBM, která na nì v té dobì mìla témìø monopol. Mezi nejznámìjší výrobce operaèních systémù pro poèítaèe patøí napøíklad firmy Microsoft, Linux, nebo Apple. Nejrozšíøenìjším operaèním systémem na svìtì (s 54% procenty celkového podílu) byl k dubnu 2011 Windows XP z øady Windows NT od firmy Microsoft, který byl vydán v roce Je urèen pro použití na domácích, firemních osobních poèítaèích, laptopech a mediálních centrech. Prodej byl ukonèen v roce Do 8. Dubna 2014 budou poskytovány jen nejdùležitìjší bezpeènostní aktualizace a poté bude jakákoliv další podpora ukonèena. Druhým nejrozšíøenìjším byl Windows 7 s 22% a tøetí místo obsadil Windows Vista se 17%. Dále pak následovaly Mac OSX s 6% a Linux s 1%. V dnešní dobì nemají operaèní systémy jen poèítaèe, ale také mobilní telefony, tablety a další. Nejrozšíøenìjší operaèní systémy pro mobilní telefony jsou Symbian od firmy Nokia, iphoneos od firmy Apple, Android od firmy Google a také Windows mobile od firmy Microsoft. 12

13 HISTORIE IT - Historie Informaèních technologií Je celkem zajímavé, že vùbec první zmínky o zaøízeních, které mùžeme považovat za tzv. prapradìdeèky dnešních poèítaèù datujeme již od roku 3000 let pø. n. l. Jeho název je ABAKUS. Zøejmì šlo o "zaprášený kámen, který se používal v Babylonii. Nejstarším dochovaným exempláøem je SALAMISKÁ TABULKA, pocházející cca z roku 300 pø. n. l.. Mechanické kalkulátory První mechanický kalkulátor vznikl mezi roky 150 a 100 pø. n. l. s názvem MECHANISMUS Z ANTIKYTHÉRY. Zøejmì sloužil k výpoètu vesmírných tìles a skládal se z více než tøiceti ozubených koleèek seøezaných v rovnostranných trojúhelnících. Byl založen nejspíše na "heliocentrickém postupu" (obíhání Zemì kolem Slunce). Vìtšina mechanických kalkulátorù byla založena na desítkové soustavì. Roku 1642 fyzik a teolog Blaise Pascal vyrobil ve pouhých 19ti letech poèítací stroj, který umìl sèítat a odèítat. Bìhem svého života nechal vyrobit ještì více než 50 kusù. Roku 1725 použil Basile Bouchon dìrovaný papír pro øízení tkalcovského stavu. O rok pozdìji je Jean-Baptiste Falcon vylepšil spojením karet Joseph Marie Jaxquard použil v tkalcovském stavu dìrné štítky, které bylo možné vymìòovat. Charles Babbage uplatnil roku 1835 tyto dìrné štítky k programování. Jeho firma se pozdìji stala základem spoleènosti IBM a tento charakter uchování a zpracování dat se zachoval na 100let. První programovatelné stroje Roku 1833 Charles Babbage pokroèil od svého Difference engine k návrhu na Analytical engine, který se stal prvním universálním PC (dokáže emulovat jiné stroje zmìnou programu). Pokus o sestavení tohoto stroje však skonèil neúspìšnì z finanèních dùvodù. 13

14 HISTORIE IT Nultá generace Elektromechanické stroje využívající vìtšinou relé. Kmitoèet mìly vìtšinou okolo 100Hz. Vývoj této technologie zpùsobila 2. svìtová válka. Roku 1934 Ing. Konrad Zuse sestrojil první funkèní poèítací stroj pracující v dvojkové soustavì s programem na dìrné pásce (kinofilm). Mìl kolíèkovou pamì 16 èísel a byl velmi poruchový. Z2 obsahoval již 200 relé, pamì byla mechanická, pøevzatá ze Z1. Z3 byl vylepšený Z2. Obsahoval 2600 elektromagnetických relé a byl využit k výpoètùm drah balistických raket V2. Pracoval pouze ve dvojkové soustavì a byl schopen provést až 50 výpoètù za minutu. Bohužel byl tento poèítaè znièen roku 1944 pøi náletu. Colossus Mark I Poèítaè vytvoøený Ing. Betchleyem Parkem pro lámání nìmeckých šifer, vytváøených šifrovacími stroji ENIGMA a dálnopisy SZ40 a T52. Obsahoval vakuové elektronky. Byl 15 metrù dlouhý a pohánìn elektromotorem o výkonu 3.7 kw. Byl øízen programem na dìrné pásce. Colossus pracoval v desítkové soustavì a pevnì danou desetinnou èárkou. Byl schopen seèíst a odeèíst dvì èísla za 0.3 sek, vynásobit za 6 sek a vypoèítat hodnotu úhlu za 1 minutu. Colossus Mark II Tento poèítaè obsahoval èistì relé a to pøibližnì Operaèní pamì byla schopna pojmout až 100 èísel s desetinnými èárkami. Byl pøibližné 2 rychlejší než jeho pøedchùdce ve všech ohledech. ABC Poèítaè schopen vyøešit lineární rovnice sestaven prof. Johnem V. Atansoffem roku SAPO První poèítaè vyroben roku 1957 v Èeskoslovensku obsahoval 7000 relé a 400 elektronek. Mìl magnetickou bubnovou pamì. Pracoval ve dvojkové soustavì s pohyblivou øádovou èárkou. Zvláštností tohoto poèítaèe bylo hlavnì to, že obsahoval 3 shodné procesory pracující souèasnì. Výsledek každé operace porovnal mezi procesory. Tento pozoruhodný poèítaè byl sestaven doc. dr. A. Svobodou, Ing. Oblonským a jejich spolupracovníky. Bohužel 3 roky po jeho spuštìní tento poèítaè shoøel. 14

15 HISTORIE IT První generace ( ) Tato generace byla charakteristická použitím elektronek a v malé míøe ještì relé. Tyto poèítaèe byly pomìrnì neefektivní, drahé, mìli vysoký výkon, èasto se porouchávali a mìli nízkou výpoèetní rychlost. U tìchto poèítaèù byl úspìch, pokud se povedlo ukonèit jeden výpoèet bez jakékoliv poruchy. ENIAC Elektronkový poèítaè pracující podobnì jako dnešní poèítaèe. Provádìl až 5000 výpoètù za sekundu a byl energeticky velmi nároèný, poruchový a drahý. Byl v provozu od roku 1944 do roku MANIAC ENIAC byl pøímou inspirací pro sestavení poèítaèe MANIAC. Sestavil ho John von Neumann a byl použit k matematickým výpoètùm pøi fyzikálních dìjích a byl velkou pomùckou pøi vývoji jaderné bomby. Druhá generace ( ) Tato generace poèítaèù využívala polovodièové elektronky (tranzistory), díky kterým se snížila spotøeba, zvýšila rychlost a spolehlivost a zmenšili se hlavnì rozmìry. UNIVAC Tento poèítaè vyroben roku 1951 byl èistì elektronkový a úspìšnì pøedpovìdìl volební vítìzství prezidenta Dwighta D. Eisenhowera. EPOS Elektronický poèítaè spuštìný roku 1960 vylepšený na EPOS II ihned rokem 1962 tranzistory vykonával 30 tisíc operací za sekundu. V 70. letech byl pøejmenován na ZPA 600 a ZPA 601 byl vybaven již operaèním systémem ASSEMBLER a tento poèítaè byl již vyrábìn i v mobilní (pøenosné) verzi. Tøetí generace ( ) Tato generace využívala již integrované obvody. V této generaci se objevují již minipoèítaèe a mikropoèítaèe. Cray Roku 1976 byl tento superpoèítaè nejvýkonnìjší na svìtì. IBM Systém 360 Nejznámìjší øada poèítaèù IBM 360. Skládaly se z elektronických souèástek (nejvíce tranzistorù). Byl schopen spustit více úloh najednou díky tøem pamì ovým oblastem 15

16 HISTORIE IT Ètvrtá generace (od roku 1981 po souèasnost) Tato generace je charakteristická mikroprocesory a osobními poèítaèi. Nastává úpadek tzv. mainframe (sálových poèítaèù). V této generaci zaèíná generace systémù DOS a vznikají GUI ( graphic user interface = grafická uživatelská rozhraní). Cena poèítaèù rapidnì klesá a zároveò se nebývalou rychlostí zvyšuje jejich výkon. S rozvojem poèítaèových sítí vzniká také internet. Výkon PC má èasem na starosti více procesorù najednou (multiprocesory). IBM PC První domácí poèítaè. V tìchto PC byla použita grafická karta typu CGA (color graphic adapter), která dovolovala zobrazit až 16barev, nebo MDA (monochrome Display Adapter), která zobrazovala informace pouze v èernobílé podobì). Nejèastìji se jako pamì ové média používali diskety. IBM XT Byl navržen pro diskety a už i pevné disky. Firma ho pøedstavila 2 roky po IMB PC. IBM XT/370 Vlastnil 3 vlastní 8mi bitové karty. ATARI 800 Øada 8-bitových domácích poèítaèù. CPU cca 1.8 MHz, grafika 384 pixelù, RAM 64 KB, ROM 24 KB, zvuk zajiš ovali 4 oscilátory. Comodore Amiga Systém byl založen na sérii mikroprocesoru Motorola 68k. Na tehdejší dobu 1982 ve svém jádru také skrýval nevídané grafické a zvukové schopnosti. Mìl v sobì integrovanì zabudovaný operaèní systém AMIGA OS. Pátá generace (budoucnost) Nikdo nedokáže pøedem øíci, kam bude technologie PC v budoucnu smìøovat, tudíž se mùžeme pouze domnívat, co by mohlo být. Nanoboti Stroje nebo roboti, které mají komponenty o velikosti kolem jednoho nanometru. Ovládají se pomocí speciálních ovladaèù a mohou pomáhat zejména pøi všelijakých onemocnìních pøímo uvnitø organismu èlovìka. 16

17 HISTORIE IT Superpoèítaèe souèasnosti Superpoèítaè je oznaèení pro extrémnì rychlý poèítaè spojený z více poèítaèù naráz. Nejèastìji s u nich využívá systém Linux, jelikož není tak èasto napadán poèítaèovými hackery. TITAN Nejrychlejší poèítaè svìta a souèasnosti. Pamìt má více než 700TB a skládá se z výpoèetních jednotek. Každá jednotka obsahuje grafickou kartu GPGPU Nvidia Tesla K20 a šesnáctijádrový procesor AMD Opteron Sestrojila ho firma Cray. Má výkon více než 20 petaflopsù (20 biliard operací za sekundu). Sequia Vyrobila ho firma IBM. Jeho výkon je vìtší, než 16 petaflopsù. Tvoøí ho 1,6 milionù procesových jader a je pro nìj zapotøebí k chodu 8 megawattù energie. K computer Japonský superpoèítaè, pracující v ústavu pokroèilých výzkumù RIKEN. Vlastní pøibližnì 705 tisíc jader, výkon má kolem 11 petaflopsù, pamì 1410 TB a pro chod je zapotøebí tìmìø 13 megawattù. SuperMUC Nìmecký superpoèítaè, který vyvinula opìt firma IBM. Vlastní 147,5 tisíc jader, výkon 3 petaflops, 288 TB HDD. Tianhe-1A Èínský superpoèítaè o výkonu 2.5 petaflops. 17

18 MASS MULTIPLAYER RPG - Fiala Jan Online hry se dìlí na nìkolik druhù. Jeden z druhù online her je RPG. Zkratka RPG znamená Role playing game v pøekladu hra na hrdiny. Tyto hry jsou vytvoøeny ze základu lepší 2D až 3D grafického rozhraní. Her RPG je mnoho a mnoho jich také bude ještì vydáno. Hry typu RPG jsou založeny na velkém prostøedí a hodnì možností ve høe. Vìtšinou hrajete za postavu/zvíøe nebo nìjakou bytost, kterou ovládáte šipkami nebo tlaèítky: w,a,s,d. Tyto hry jsou velice slavné a hraje je desítek milionù lidi v dnešní dobì. Èlovìk se,mùže pohybovat ve virtuálním svìtì, který je skvìle pøipravený na hraní pro hráèe, kde je spousty a spousty možností, jak se bavit. Tam si mùžeme vše vytvoøit nebo hrát už v pøedem vytvoøeném prostøedí, které nám nìkdo vytvoøil. Èlovìk, který hru vytvoøil a spravuje ji, se øíká zkrácenì GA - anglicky Game admin v pøekladu Herní správce. Vìk u tohoto druhu her je neomezený. Na svìtì je tìchto her mnoho a nelze je snad ani už všechny vyjmenovat natož spoèítat nebo napsat, protože by to bylo na nìkolik stovek možná tisíce stran. Každý den vyjdou minimálnì 4 RPG hry, která se vždy propagují na nìjaké další stránce, a zaplavují nás reklamou. Na internetu je dnes opravdu obrovský,,spam reklam. Mùžu tu vyjmenovat napøíklad pár online RPG her, které zná z nás urèitì mnoho. Napøíklad: World of Warcraft, League of Language, Metin2, 4 Story, Combat arms, Country strike apod... Je jich opravdu mnoho a mnoho. Základ tìchto her je postava, za kterou hrajete celou hru a vyvíjíte ji. Dìláte ji lepší vìci, level (level znamená, jak je vaše postava užvyvinutá). Ve vìtšinì tìchto her soutìžíte o to, kdo je lepší nebo, kdo to hraje déle. Získáváte vìtšinou nìjaké zkušenosti ze hry a rozvíjíte svojí postavu. Sama postava mùže také získávat zkušenosti, a pomocí tìchto zkušeností také dìlat,,levely a jak už jsem naznaèoval, tak být lepší a lepší. Mnoho lidí na tìchto hrách chce zbohatnout, a vymýšlí se komplikovanìjší a komplikovanìjší online RPG hry. Tyto hry už se platí jen za hraní a to tak, že si hru mùžete zakoupit a hrát poøád bez placení. Existují ale i hry, ve kterých se zaregistrujete a platíte za každý mìsíc, který hrajete. I v placených hrách se dají ještì samozøejmì dokoupit speciální pøedmìty, které jsou opìt k sehnání za reálné peníze. Já osobnì preferuji hry, které jsou volnì ke stažení, a mohu je hrát zadarmo. Ne každý má na koupi placených her a radši hrají volnì dostupné hry, které jsou volnì k dispozici. Pokud budete chtít hrát hry, které jsou placené, a platit je chtít nebudete, tak existuje ještì jeden zpùsob, jak je získat a to je,,cracknout si tyto hry. Slovo,,cracknout znamená, že si hru stáhnu na èerno a hraju ji zadarmo, ale takto stažený software je nebezpeèný a porušuje zákony Èeské republiky a zákony Evropské unie. Když toto zneužívání uživatelem výrobce zjistí, tak vás mùže zažalovat výrobce za zneužitíautorských práv, a mùžete zaplatit nìkolik desítek tisíc až statisíce korun. Tento zpùsob stahování nelegálních her bych asi nedoporuèoval. Samotná hra, kterou si buï stáhneme, nebo si ji zakoupíme má svùj dìj a pøíbìh, který nám nìkdo nebo nìco zajímavého vypráví. Hra se na tom zakládá, a je na tom postavena. Vìtšinou hráè hodnotí právì tento dìj nebo pøíbìh a grafické zpracování hry. Já osobnì mám také nejradìji hru s pestrým pøíbìhem a grafická úprava hry je u mì, až na druhém místì. Takto to bude mít urèitì více lidí a hráèù a bohužel si to autoøi moc neuvìdomují. To si myslím, že je velká škoda a potom i zklamání hráèù. Autoøi her chtìjí pokoøit grafické rozhraní a jiné Myslím si, že dìlají chybu, protože zapomínají na základní vìc, jako je samotný pøíbìh, který je nepostradatelnou souèástí hry samotné. 18

19 Analýza Online hry dìlíme na nìkolik druhù napøíklad: RPG, Arkády, Adventure a další, jak už jsem se zmiòoval. V RPG høe mùžeme chodit za nìjakou postavièku nebo pøíšerku èi stvoøení, které si mùžeme na zaèátku vytvoøit, nebo je jednoduše dostaneme. Na zaèátku každé hry bývá nìjaký pøíbìh, který se nám odehraje a vše vysvìtlí. Poté dostaneme menší užiteèný zaèáteènický návod, kde se vše nauèíme ovládat a mùžeme do boje. Na zaèátku je krajina vytvoøená fantazií a neplatí tu žádná pravidla. Pokud nìjaká pravidla používáme, a už jsou to pravidla jakékoliv RPG, èiníme tak proto, abychom naší fantazii dali nìjaký tvar, abychom ji vyjádøili, zkrátka abychom mohli hrát. Pravidla však nebyla stvoøena proto, aby naši fantazii omezovala. Proto se pøi tvorbì postavy se nebojíme nechat svou fantazii volnì rozletìt. Vymyslíme si opravdu originální postavu a hurá do hraní. Popis V RPG hrách chodíme plnit rùzné úkoly, zadání a pøání nìjakých postavièek ve høe, od kterých dostáváme po splnìní úkolu nìjakou odmìnu. Úkol mùže znít následovnì: Zabít 10x bezhlavou pøíšerku a jiné Vydìlat si mùžeme i jinak. Ve høe mùžeme pobíjet nelítostnì monstra, ze kterých nìco dostaneme. Ze zabíjení pøíšerek dostáváme zkušenosti, které nám pomáhají si vylepšovat vìci, které nasazujeme na postavu, abychom mohli lépe pobíjet pøíšerky a monstra. Za zkušenosti si nejen vylepšujeme výbavu na samotnou postavu, ale i vytváøíme lepší vývoj postavy a to tak, že èím více zabijeme pøíšerek a monstrum, tak se nám zvyšuje takzvaný,,level. To znamená, že si dìláme na postavì úrovnì. Úrovnì slouží proto, abychom mohli soutìžit mezi hráèi, kteøí hrají hru s vámi. Úrovnì ale také slouží proto, abychom mohli nosit lepší a lepší vìcí, protože ne všechny vìci ve høe budou od nejnižší úrovnì, když zaènete. Èím více zabijete a splníte úkolù, tím budete mít vyšší a vyšší úroveò postavy. Plnìní úkolù a zabíjení pøíšerek ale není vždy nejlehèí, protože ve høe máte vìtšinou nìjaké životy, které vám pøíšerky ubírají pøi jejich samotném zabíjení. Vždy není snadné úkol ve høe splnit, a èím vìtší máte úroveò, tak tím hùøe se úkoly plní. V RPG adventurách, jako teï popisuji, mùžeme dokonce jezdit na koni, sobu, lvovi, tygrovi a dokonce i drakovi, které získáme za splnìní nìjakého speciálního úkolu od pacholka, který bývá ve vìtšinì takových her. Z takového stvoøení pak mùžeme bojovat, a dokonce na nìm v nìkterých hrách mùžeme létat (Napøíklad: Word of Warcraft). V online hrách zdarma mùžeme dokonce i obchodovat mezi hráèi s vìcmi ze hry, ale i s vìcmi z IS (Item shop) v pøekladu Obchod s položky. Je to obchod, kde si mùžeme zakoupit speciální pøedmìty ve høe za reálné peníze (Èeská mìna). Ve høe kromì speciálních pøedmìtù máme i speciální schopnosti, které se v prùbìhu hry vaše virtuální postavy uèí a rozvijí je v boji pøi zabíjení nepøátel, a dìláním vyšší úrovnì postavy. Pøíklad tohoto druhu her je napøíklad: Word of Warcraft, Metin2. 19

20 Žánry her Každého toto nemusí bavit, ale toto je jen jeden druh online her. Existuje mnohem více druhù online her. Existuje jich strašnì mnoho. Jako pøíklad jich tu pár vypíši. Arkády - Arkády se nejèastìji hrají na kola se stupòující obtížností, nìkteré hry bývají omezeny èasem. Tento druh her byl døíve oblíben na video herních automatech, a posléze pøešel také na PC. Dle námìtu rozhoduje zejména postøeh, hbitost pohybu prstù po klávesách a jeho zautomatizování, rychlost logického myšlení, pøedvídání, trpìlivost, koncentrace, rychlost provedení nìjaké akce atd V arkádì hrách jde hlavnì o zbìsilost hraní a klikání na urèité cíle. V arkádách záleží rovnìž na šikovnosti a dùvtipu; podle množství vydávaných her na stejném principu se zaèaly dìlit do kategorií podle spoleèných znakù. Dìlení je ale jen orientaèní, nebo jedna komplikovanìjší arkáda se mùže vykazovat znaky spadajícími do více kategorií nebo naopak pro svou originalitu mùže být hùøe zaøaditelná do kterékoliv z uvedených. V Arkádách se stala také velmi populární hra pro dva a více hráèù na jednom poèítaèi. Arkáda hry se dìlí na nìkolik druhù. Dìlí se na Bojové, plošinové, sportovní, závodní a logické hry. Bojové hry Vìtšinou to bývá o dvou hrdinech, kteøí proti sobì bojují na jednom poèítaèi nebo automatech v baru ap. Hrát se ale dá i èlovìk proti poèítaèi. Hra funguje na principu zabít nepøítele, a dostat se do dalšího kola, kde hrajete proti dalšímu silnìjšímu nepøíteli. Bojujete svým vybraným hrdinou, kterého si na zaèátku vyberete a který má svoje speciální bojové údery. Ve høe asi jako ve všech se vám po zásahu do vašeho hrdiny odebírají životy, které vlastníte. Plošinové hry Plošinové hry se øadí spíše mezi takové skákaèky. Na zaèátku dostanete nìjaký úvod a tutoriál, jak postavu ovládat a projdete si menším cvièením. Poté vás hra vpustí a mùžete hrát. Váš cíl je vždy jednoduchý a to dostat se na konec. Hra se odehrává na herní kola, které se obtížností zvyšují jako pøi bojových hrách, které už jsem zmiòoval. Ve høe je asi nejdùležitìjší skákat. Musíte vìtšinou proskákat nìkolik desítek pøekážek a zlikvidovat nìkolik desítek nepøátel, abyste se dostali na konec a úspìšnì dokonèily úkol. Hra se mùže a nemusí odehrávat v èasovém limitu, a na celé kolo dostáváte omezený poèet pokusù tzv. životù, které mùžete využít, když se vám kolo nepovede a vy ho zkazíte a chcete ho zkusit znova. Nejznámìjší hra na tento zpùsob je asi Mario. Sportovní hry Sportovní hry jsou simulace a napodobeniny opravdových sportù, které mùžeme vyzkoušet. Ve sportovních hrách mùžeme vyzkoušet napøíklad jízdu na snowboardu, skateboardu, apod. V tomto sportu si mùžeme vyzkoušet speciální triky, které bychom v reálném životì asi tìžko provedli, nebo se o nì s obtížemi pokoušeli. Hra mùže být rozmanitá, ale v tomto druhu her jde spíše jen o simulaci, abychom si vyzkoušeli, jaké to mùže být. Ve sportovních hrách ale mùžeme i hrát. Mùžeme soutìžit mezi svými virtuálními protivníky. Mùžeme si zde zkusit jezdit rùzné turnaje a závody. Hra se mùže odvíjet od sbírání bodù za provádìní rùznì obtížných trikù, až po nejrychlejší jízdu a nápaditost ve høe. Závodní hry Závodní hry jsou simulace jízdy v autì, a už závodním nebo popeláøském, èi jiném úøedním vozidle. Mùžete si vyzkoušet jezdit závody a turnaje, nebo se jen projet volnì po krajinì nebo po mìstì a mnoha dalších terénù, které v takových to hrách bývá k dispozici. Závodních her je opravdu velké množství v dnešní dobì, a každým rokem jich nìkolik stovek pøibývá. Mezi nejznámìjší závodní hry patøí asi Need for speed. V takových to hrách si mùžete svoje vozidlo vylepšit, až do extrémního vzhledu 20

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II.

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II. VY_32_INOVACE_INF.15 Dějiny počítačů II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 První programovatelné stroje V roce

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Trocha obrázků na začátek..

Trocha obrázků na začátek.. Trocha obrázků na začátek.. Elementární pojmy LCD panel tower myš klávesnice 3 Desktop vs. Tower tower desktop 4 Desktop nebo Tower? 5 Obraz jako obraz? 6 A něco o vývoji.. Předchůdci počítačů Počítadlo

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

1. Informace a informatika

1. Informace a informatika 1. Informace a informatika Informatika věda zabývající se zpracováním informací (př. vyhledávání, ukládání, přenášení, třídění) Informace (data) zpráva nebo sdělení mající určitý smysl a význam př. textové

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-05

Identifikátor materiálu: ICT-1-05 Identifikátor materiálu: ICT-1-05 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Historie počítačů Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii a vývoj počítačů.

Více

Programové vybavení počítače

Programové vybavení počítače Programové vybavení počítače Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov IKT Tematický okruh Téma Počítač Programové

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_15 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

1 Historie výpočetní techniky

1 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel používaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Obsah: Historie počítačů Počítačové generace Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Klasifikace počítačů

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Úvod Jan Outrata (Univerzita Palackého v Olomouci) Úvod do informačních technologií Olomouc, září

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-55

Identifikátor materiálu: ICT-3-55 Identifikátor materiálu: ICT-3-55 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Funkce a přehled internetových prohlížečů Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM PŘEHLED TÉMATU 1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů Elektronické počítače 0. generace Elektronické počítače 1. generace Elektronické počítače 2. generace Elektronické počítače 3. generace

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_286_Historie_počítačů

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

(12) Historie počítačů. Vznik před 5000 lety Usnadňoval počítání s čísly Dřevěná / hliněná destička, do níž se vkládali kamínky (tzv.

(12) Historie počítačů. Vznik před 5000 lety Usnadňoval počítání s čísly Dřevěná / hliněná destička, do níž se vkládali kamínky (tzv. (12) Historie počítačů Předchůdci První zařízení = velmi jednoduchá (mechanické principy) Vývoj těchto zařízení probíhal do pol. 20. století (dvě větve): Analogové počítače Číslicové počítače Abakus Vznik

Více

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 09. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jak to celé vlastně začalo

Jak to celé vlastně začalo Historie počítače Jak to celé vlastně začalo Historie počítačů, tak jak je známe dnes, začala teprve ve 30. letech 20. století. Za vynálezce počítače je přesto považován Charles Babbage, který v 19. století

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9 Počítače pro úplné začátečníky Obsah 1. Jak pracuje počítač 3 Základní princip je velmi jednoduchý 3 Dokumenty a nástroje (datové soubory a programy) 3 Složky (adresáře) 4 Jak to tedy vlastně funguje 5

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury Principy počítačů a operačních systémů Operační systém úvod základní architektury Historický vývoj 1. generace počítačů (40.-50. léta 20. stol.) technologie relé, elektronky programování strojový kód propojovací

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-17

Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Operační systémy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí operační systémy. Druh učebního

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Obsah. Úvod... 9 Použité zdroje... 9 O autorovi... 10

Obsah. Úvod... 9 Použité zdroje... 9 O autorovi... 10 Obsah Obsah Úvod... 9 Použité zdroje... 9 O autorovi... 10 1. Začínáme s počítačem... 11 1.1 Základní části počítače...11 1.1.1 Počítačová skříň...11 1.1.2 Monitor...12 1.1.3 Klávesnice...13 1.1.4 Myš...15

Více

F Mravenec CD 3 vydání Praha, duben 2001 Hlavním produktem na kompaktním disku F Mravenec CD, vloženém do tohoto sešitku, je F Mravenec verze 3 50, poslední verze návrhového systému pro plošné spoje, který

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

Osnova. Základy informatiky. 1. Přednáška Historie. Úvod. Kategorie počítačů z pohledu hardware

Osnova. Základy informatiky. 1. Přednáška Historie. Úvod. Kategorie počítačů z pohledu hardware Osnova Lenka Carr Motyčková 1. Přednáška Historie 1 1. Historie vývoje počítačů 2. Struktura počítačů 3. číselné soustavy 4. Logika, logické operace 5. teorie informace, k odování 6. Operační systémy 7.

Více

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac Parallels Desktop 7 for Mac představuje zásadní upgrade softwaru Parallels pro používání Windows na Macu. O této aktualizaci Parallels Desktop 7 for Mac (sestavení

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine Tyto podmínky stanoví technické podmínky a požadavky pro poskytování vybraných Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Použití

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace Historie počítačů 1 Počítače 0. a 1. generace Snaha ulehčit si počítání vedla už daleko v minulosti ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek Následoval vývoj mechanických počítacích strojů, který

Více

Činnost operačních systémů. Beránek Pavel 1. KŠPA

Činnost operačních systémů. Beránek Pavel 1. KŠPA Činnost operačních systémů Beránek Pavel 1. KŠPA Funkce operačního systému Jedná se o systémový software (opak uživatelského = aplikace), který spravuje systémové prostředky (RAM, procesorový čas) a poskytuje

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více