MUDr. STANISLAV WASSERBAUER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr. STANISLAV WASSERBAUER"

Transkript

1 JAK JSME NA TOM SE ZDRAVÍM V KRAJI VYSOČINA MUDr. STANISLAV WASSERBAUER ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V JIHLAVĚ ŘÍJEN 2003

2 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL V KRAJI VYSOČINA

3 Obsah 1. Úvod 4 2. Charakteristika regionu 5 3. Střední délka života 8 4. Úmrtnost Standardizovaná úmrtnost celková Novorozenecká úmrtnost Kojenecká úmrtnost Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Kardiovaskulární onemocnění Nádorová onemocnění Poranění, úrazy a otravy Úmyslné sebepoškození Celková úmrtnost podle příčin úmrtí 41 strana 5. Nemocnost Počet hospitalizovaných osob Celkem Kardiovaskulární onemocnění Novotvary Incidence novotvarů Celkem Novotvary prsu Novotvary plic a průdušek Novotvary konečníku Novotvary tlustého střeva Diabetes Pracovní neschopnost Nemoci z povolání Incidence infekčních onemocnění Sexuálně přenosné infekce Syfilis Kapavka Tuberkulóza Střevní nákazy Salmonelózy Kampylobakteriózy Virové hepatitidy Virová hepatitis typu A Virová hepatitis typu B Ostatní infekce Lymeská borelióza Svrab Souhrn Nejdůležitější závěry Závěry, týkající se hodnocení kraje Vysočina jako celku Závěry, týkající se hodnocení okresů kraje Vysočina A co dál

4 1.ÚVOD Na první pohled by se mohlo zdát, že pojmu zdraví každý z nás rozumí, protože toto slovo používáme velmi často už od dětství. Obvykle pro nás zdraví znamená, že nás nic nebolí", že nám nic není". Pojem zdraví však není zdaleka tak jednoduchý. Zdraví má totiž mnoho aspektů, které se mění v průběhu života v závislosti na širokém spektru faktorů a okolností. Zdraví je výsledkem komplikovaného působení mnoha faktorů. Obecně je nazýváme determinanty zdraví. Zdraví člověka je pak především výslednicí jeho životního stylu a spolupůsobení celé řady dalších faktorů. Střetávají se zde zejména momenty biologické podstaty člověka, přírodní i společenské faktory a konečně možnosti a schopnosti zdravotnického systému. Graf č 1: Základní determinanty zdraví a jejich vliv na zdraví Ve vyspělých zemích je zdraví předmětem a samozřejmou součástí politiky řízení procházející napříč individuálními, skupinovými i celospolečenskými aktivitami. Poslední doba s sebou nese podstatné zlepšení zdravotního stavu lidí především v průmyslově vyspělých zemích severní polokoule. Uvedený trend našel svoji odezvu i v podmínkách České republiky.

5 2. Charakteristika regionu Kraj Vysočina zaujímá plochu km 2. Na této ploše žilo k obýváte: s relativně nízkým podílem městského obyvatelstva oproti ostatním krajům ČR. Jak vyplývá z tabulky č.l, došlo v období posledních 5 let k poklesu počtu obyvatel kraje s poměrně významným poklesem počtu obyvatel v nejmladší věkové skupině, tj. od O - 14 let a nárůstem počtu obyvatel ve věku nad 65 let a více. Charakterizuje to stárnutí obyvatelstva v kraji Vysočina a tento trend kopíruje vývoj v celé ČR. Mírný pokles je možné zaregistrovat rovněž v počtu žen fertilního věku. Věkovou strukturu obyvatel kraje Vysočina blíže specifikují tabulka č.l a grafy č. 2 a 3. Z grafu č. 3 je zřejmé, že maxima počtu obyvatel jsou v oblasti kolem 25 a mezi 50 až 55 lety věku. Tabulka č. 1: Základní demografické údaje v kraji Vysočina Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel v kraji Vysočina v letech ve věkových skupinách do 14 let a nad 65 let

6 Graf č. 3: Věková struktura obyvatelstva kraje Vysočina k Důležitým demografickým ukazatelem je počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel. Výsledky srovnání kraje Vysočina s ostatními kraji vyznívají velice příznivě pro region Vysočina do roku V roce 2001 došlo k poklesu tohoto ukazatele pod průměrnou hodnotu České republiky, v roce 2002 však nastal návrat k příznivějším hodnotám. V uvedeném ukazateli, podobně jako v počtu živě narozených dětí celkem, je možno dlouhodobě pozorovat klesající trend. Například v roce 2001 se oproti roku 1995 v kraji Vysočina narodilo o 746 živých dětí méně, což činí úbytek 1,4 dětí v přepočtu na 1000 obyvatel kraje. V roce 2002 dochází k pozitivnímu nárůstu, ale až další roky ukáží, zda-li se bude jednat o dlouhodobý pozitivní trend. Podobná situace existuje u ukazatele procenta živě narozených do 2500 gramů, kdy v letech jsou výsledky srovnání s ostatními kraji ČR negativní s tím, že opět je možné vysledovat mírný pozitivní nárůst ukazatele v rámci kraje Vysočina. Tabulka č. 2: Počet živě narozených dětí v kraji Vysočina v letech

7 Graf č. 4: Počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel v kraji Vysočina v letech Dalším důležitým demografickým ukazatelem je přirozený přírůstek na 1000 obyvatel, který charakterizuje přírůstek či úbytek obyvatel daný přirozeným způsobem, tj. narozením a úmrtím. V rámci kraje Vysočina vykazuje v posledních letech negativní hodnoty, které každoročně oscilující kolem záporné hodnoty -1,1 obyvatel na každých 1000 obyvatel, což v přepočtu na počet obyvatel kraje znamená každoroční přirozený úbytek v počtu zhruba 500 obyvatel. Graf č. 5: Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel na 1000 obyvatel v kraji Vysočina v letech

8 3, Střední délka života Střední délka života při narození je v okresech kraje Vysočina hodnocena v porovnání za roky 1985 až Srovnání kraje Vysočina s ostatními kraji a ČR je provedeno za rok Ukazatel je dělen podle pohlaví na muže a ženy. Při srovnání v rámci ČR se u střední délky života při narození u mužů nachází kraj Vysočina na třetím místě se střední délkou života o 0,8 roku vyšší nad průměrem republiky, u žen pak na druhém místě s hodnotou vyšší o 0,5 roku. Lze tedy konstatovat, že v tomto základním ukazateli našeho zdraví je kraj Vysočina lepší než je průměr v ČR. Průměrná střední délka života v kraji Vysočina je u mužů 72,9 let a u žen 79,0 let. Znamená to také, že ženy v našem kraji žijí v průměru o 6 let déle jak muži. Při porovnání jednotlivých okresů je jak u mužů, tak i u žen ve všech případech patrné prodlužování střední délky života. Protože se jedná o vyhodnocení patnáctiletého období, je možno přijmout závěr, že se jedná o trvalý pozitivní trend. Střední délka života se za toto období prodloužila v průměru o 3 a půl roku! Nejdelší střední délka života je u mužů v okrese Žďár nad Sázavou, naopak nejkratší v okrese Jihlava. Nejdelší střední délka života je u žen v okrese Jihlava, naopak nejkratší v okrese Pelhřimov. V obou nejlepších" okresech současně pozorujeme nejstrmější nárůst tohoto ukazatele v uvedených letech. Střední délka se dá vyjádřit i v hodnotách týkajících se l, 15, 40 a 65 let věku. Uvedené roky pak znamenají počet let, kterých by se muži nebo ženy, kterým je právě tolik let, měli ještě v průměru dožít.

9 Graf č. 6: Střední délka života při narození v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 7: Střední délka života při narození v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

10 Graf č. 8: Střední délka života při narození dle krajů a v ČR- MUŽI v roce 2002 Graf č. 9: Střední délka života při narození dle krajů a v ČR- ŽENY v roce 2002

11 4. Úmrtnost 4.1. Standardizovaná úmrtnost celková (SMR) Tento ukazatel vyjadřuje počet zemřelých na všechny příčiny úmrtí na každých 100 tisíc obyvatel daného území. Jedná se o standardizovanou úmrtnost, tj. korigovanou na určitý standard, čímž se odstraní vliv různého stáří populace, čímž je možno hodnoty v jednotlivých územích vzájemně srovnávat. Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje v posledních letech jak v kraji Vysočina, tak v jednotlivých okresech kraje sestupnou, tj. pozitivní tendenci. Tato skutečnost se tyká mužů i žen a odpovídá celorepublikovému trendu. U mužů při srovnání jednotlivých krajů zaujímal v roce 2002 kraj Vysočina v rámci republiky 2. místo s hodnotou o 79 zemřelých na mužů nižší než je republikový průměr. Jak pozitivní je tento údaj ukazuje přepočet na celý kraj - kdyby v roce 2002 v našem kraji umírali muži stejně jako umírali muži v průměru v celé ČR, zemřelo by jich zhruba o 200 více! Za šestileté období (od roku 1996) zde došlo k výraznému poklesu ukazatele o hodnotu 136 zemřelých na každých 100 tisíc mužů. U žen je situace podobná, zaujímají 6. místo v republice s hodnotou ukazatele také pod republikovým průměrem (o 16 zemřelých). Relativní pokles za sledované období je oproti mužům méně výrazný, rozdíl oproti roku 1996 činí 22 zemřelých na každých 100 tisíc žen v kraji. Při srovnání jednotlivých okresů kraje je, jak již bylo uvedeno, u mužů i žen markantní klesající trend celkové úmrtnosti, přičemž rozdíly mezi okresy jsou malé a nejsou významné (viz grafy č. 12 a 13). V roce 2002 dosáhl ukazatel nejnižší hodnoty u mužů v okrese Havlíčkův Brod (997), nejvyšší v okrese Žďár nad Sázavou (1170). Nejmarkantnější pokles úmrtnosti v posledním desetiletí nastal u mužů v okrese Havlíčkův Brod (tabulka č. 5), nejstrmější trend poklesu je však patrný v okrese Pelhřimov (graf č. 14). Rovněž u žen dosahuje ukazatel nejpříznivější hodnoty v okrese Havlíčkův Brod (629), nejméně příznivé pak v okrese Žďár nad Sázavou (698). Nejstrmější pokles ukazatele u žen je ve sledovaném období možné registrovat v okrese Havlíčkův Brod. Nad republikovým průměrem se v roce 2002 (viz grafy č. 16 a 17) u mužů nacházely okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč, u žen přesáhl sledovaný ukazatel hodnotu celorepublikového průměru pouze u okresu Žďár nad Sázavou. V následujících tabulkách je uvedena standardizovaná úmrtnost v jednotlivých okresech kraje v letech 1985 a 2002 a procentuální pokles v počtu zemřelých mužů a žen v tomto období. Tabulka č. 5: Standardizovaná úmrtnost mužů a žen v jednotlivých okresech kraje v letech 1985 a pokles úmrtnosti v %

12 Bližší údaje o standardizované celkové úmrtnosti v rámci kraje Vysočina jsou předmětem následujících grafu. Graf č. 10: Standardizovaná úmrtnost dle krajů a v ČR celkem - MUŽI v letech 1996 a 2002 Graf č. 11: Standardizovaná úmrtnost dle krajů a v ČR celkem - ZENY v letech 1996 a 2002

13 Graf č. 12: Standardizovaná úmrtnost v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 13: Standardizovaná úmrtnost v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

14 Trend ve vývoji ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva je nejlépe patrný proložíme-li hodnotami ukazatele v jednotlivých letech lineární přímku, ze které je pak patrný pokles či vzestup daného ukazatele ve sledovaném období. Na následujících grafech je zobrazen trend ve vývoji celkové standardizované úmrtnosti v jednotlivých okresech kraje Vysočina v období od roku 1993 do roku Grafy ukazují, že nejstrmější pokles celkové úmrtnosti je v posledním desetiletí u mužů v okrese Pelhřimov a u žen v okrese Havlíčkův Brod. Graf č. 14: Trendy standardizované úmrtnosti v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 15: Trendy standardizované úmrtností v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

15 Graf č. 16: Standardizovaná úmrtnost dle okresů a v ČR- MUŽI v roce 2002 Graf č. 17: Standardizovaná úmrtnost dle okresů a v ČR - ŽENY v roce 2002

16 4.2. Novorozenecká úmrtnost Novorozenecká úmrtnost vyjadřuje počet zemřelých novorozenců do 28 dnů věku na 1000 živě narozených dětí. Jak v České republice, tak i v kraji Vysočina a okresech tohoto kraje vykazuje novorozenecká úmrtnost v posledním desetiletí sestupnou, tj. pozitivní tendenci. Určité výkyvy v datech jsou způsobeny poměrně malými statistickými soubory. Zajímavé srovnání nabízí novorozenecká úmrtnost za posledních 5 let, tj. v letech V tomto srovnání jednotlivých krajů České republiky se kraj Vysočina nachází až na předposledním místě s hodnotou 3,3, což je hodnota vyšší než je celorepublikový průměr (2,7). Při srovnání jednotlivých okresů v kraji je nejnižší novorozenecká úmrtnost za uvedené období v okrese Havlíčkův Brod (1,6) a nejvyšší naopak v okrese Jihlava (4,0) a Pelhřimov (4,0). Bližší údaje o novorozenecké úmrtnosti jsou obsaženy v grafech č. 18 a 19. Graf č. 18: Novorozenecká úmrtnost dle krajů a v ČR -průměr m období Graf č. 19: Novorozenecká úmrtnost v okresech kraje Vysočina v letech

17 4.3. Kojenecká úmrtnost Kojenecká úmrtnost vyjadřuje počet zemřelých kojenců do l roku věku na 1000 živě narozených dětí. Podobně jako novorozenecká, vykazuje i kojenecká úmrtnost v kraji Vysočina v posledních letech mírně sestupný (pozitivní) trend. Hodnota ukazatele v letech (4,8) se však nachází nad republikovým průměrem (4,4) a mezi 14 kraji je kraj Vysočina až na 12. místě. Porovnání okresů v tomto období má podobný charakter jako předchozí ukazatel - nejnižší kojenecká úmrtnost je opět v okrese Havlíčkův Brod (2,9), nejvyšší pak v okrese Pelhřimov (7,3). Pro okres Pelhřimov je opět v dlouhodobém trendu typická velká rozkolísanost ukazatele. Podrobnější údaje o kojenecké úmrtnosti v kraji Vysočina vyplývají z následujících grafů, bližší specifikace parametrů kojenecké a novorozenecké úmrtnosti a dalších navazujících charakteristik v rámci kraje Vysočina je předmětem tabulky č. 6. Graf č. 20: Kojenecká úmrtnost dle krajů a v ČR -průměr za období Graf č. 21: Kojenecká úmrtnost v okresech kraje Vysočina v letech

18 Tabulka č. 6: Parametry vybraných ukazatelů úmrtnosti v kraji Vysočina v letech v přepočtu na 1000 živě narozených dětí (1-4.) a v absolutních hodnotách ( ) S výše diskutovanou problematikou souvisí otázka samovolných potratů, umělého přerušení těhotenství, počtu rozvodů a sňatků. Konkrétní hodnoty za období let jsou předmětem tabulky č. 7. Tabulka č. 7: Doplňující ukazatele porodnosti a kojenecké úmrtnosti U hodnocených ukazatelů je velice obtížné vyjádřit konkrétní trend. Klesající, a zřejmě trvale klesající, trend je patrný u počtu potratů na 100 narozených dětí a v případě umělého přerušení těhotenství, podobně i u počtu sňatků. V letech je vidět i narůstající trend v počtu rozvodů. Pro potvrzení trendů bude zajímavé sledovat vývoj těchto ukazatelů i v následujících letech. Graf č. 22: Počet potratů na 100 narozených dětí v kraji Vysočina v letech

19 4.4. Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Kardiovaskulární onemocnění Kardiovaskulární onemocnění jako příčina úmrtí mají ve sledovaném období v rámci kraje Vysočina ( ) i v rámci okresů kraje Vysočina ( ) ve standardizované podobě (na obyvatel) trvale sestupný trend, a to jak u mužů, tak u žen. Kraj Vysočina zaujímal v roce 2002 v uvedeném ukazateli u mužů až jedenácté místo v rámci srovnání s ostatními kraji České republiky a s hodnotou 585 úmrtí se nacházel nad průměrem České republiky, který činí 561 zemřelých na obyvatel. U žen je situace analogická, s hodnotou 415 úmrtí zaujímá kraj Vysočina nelichotivé předposlední místo v republikovém srovnání. Stejně tak se hodnota ukazatele nachází nad republikovým průměrem, který v tomto případě činí 379 zemřelých na obyvatel. Při srovnání okresů kraje Vysočina vyznívá příznivě v roce 2002 situace v úmrtích na nemoci oběhové soustavy u mužů pro okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod, kde standardizovaná úmrtnost dosahuje hodnot 475 a 470 zemřelých (na obyvatel). Nejméně příznivá situace v tomto roce se vyskytovala v okrese Třebíč, kdy se jednalo o 599 zemřelých. U žen standardizovaná úmrtnost na kardiovaskulární choroby je analogická, nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2002 v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod (329 a 335), nejvyšší potom opět v okrese Třebíč (426). Nejvýraznější pokles úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy je v letech u mužů i žen patrný v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Rozdíly mezi jednotlivými okresy v kontextu celého období jsou však malé a nejsou statisticky významné. Bližší informace o úmrtích na kardiovaskulární onemocnění jsou předmětem následujících grafu a tabulky č. 8. Tabulka č. 8: Standardizovaná úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění v roce 2002

20 Graf č. 23: Standardizovaná úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění v okresech a v ČR MUŽI v roce 2002 Graf č.. 24: Standardizovaná úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění v okresech a v ČR ŽENY v roce 2002

21 Graf č. 25: Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v okresech kraje Vysočina -MUŽI v letech Graf. č. 26: Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v okresech kraje Vysočina -ŽENY v letech

22 Narovnáme-li trendy lineární přímkou je z následujících grafu patrné, že u mužů je pokles analogický ve všech okresech, nejstrmější, tj. nejpříznivější je pak v okrese Havlíčkův Brod, podobná situace je i u žen. Graf č. 27: Trendy ve standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf. č. 28: Trendy ve standardizované úmrtností na nemoci oběhové soustavy v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

23 Graf č. 29: Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy dle krajů a v ČR -MUŽI v letech 1996 a 2002 Graf č. 30: Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy dle krajů a v ČR -ŽENY v letech 1996 a 2002

24 Nádorová onemocnění U tohoto ukazatele je bohužel nutné ve sledovaném období ( ) v kraji Vysočina, a to jak u mužů tak u žen, konstatovat mírný nárůst v počtu úmrtí na tato onemocnění. Přes uvedenou skutečnost se hodnoty ukazatele pro muže (301 zemřelých na obyvatel) i pro ženy (164 zemřelých na obyvatel) nacházejí mírně pod republikovým průměrem (muži - 323, ženy - 175). Při vzájemném porovnání krajů České republiky se muži v daném ukazateli nacházejí v pozitivním smyslu na šestém, ženy pak na čtvrtém místě. Současně musíme předpokládat určité výkyvy v datech u jednotlivých hodnocených regionů, které jsou způsobeny především malými statistickými soubory. U mužů dosáhla úmrtnost na nádorová onemocnění v roce 2002 nejnižší hodnoty v okrese Havlíčkův Brod (293). Nejvyšší hodnoty ve stejném roce dosáhl ukazatel v okrese Třebíč (388). U žen dosáhla úmrtnost na nádorová onemocnění v roce 2002 nejnižší hodnoty v okresech Třebíč a Zďár nad Sázavou (143 a 145). Nejvyšší hodnoty ve stejném roce dosáhl ukazatel v okrese Havlíčkův Brod (171). Podrobnější údaje o standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění jsou uvedeny v následujících grafech a v tabulce č. 9. Tabulka č. 9: Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění v roce 2002

25 Graf č.. 31: Standardizovaná úmrtnost na novotvary v okresech a v ČR -MUŽI v roce 2002 Graf č.. 32: Standardizovaná úmrtnost na novotvary v okresech a v ČR-ŽENY v roce 2002

26 Graf č.. 33: Standardizovaná úmrtnost na novotvary dle krajů a v ČR- MUŽI v letech 1996 a 2002 Graf. č. 34: Standardizovaná úmrtnost na novotvary dle krajů a v ČR -ŽENY v letech 1996 a 2002

27 Graf č.. 35: Standardizovaná úmrtnost na novotvary v okresech kraje Vysočina -MUŽI v letech Graf č. 36: Standardizovaná úmrtnost na novotvary v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

28 I přesto, že hodnoty standardizované úmrtnosti na novotvary v jednotlivých letech poměrně kolísají, lze ve sledovaném období jimi proložit přímku a zjistit trendy vývoje v okresech kraje Vysočina. U úmrtnosti mužů je patrné, že nejpozitivnější trend, tj. nejvyšší pokles úmrtnosti je v okrese Pelhřimov, naopak nejméně příznivá situace je v okrese Třebíč. U žen je nejvyšší, téměř analogický, pokles v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Pelhřimov, nepříznivý vývoj lze pozorovat pouze v okrese Třebíč. Graf č. 37: Trendy ve standardizované úmrtností na novotvary v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 38: Trendy ve standardizované úmrtnosti na novotvary v okresech kraje Vysočina ŽENY v letech

29 Standardizovanou úmrtnost na jednotlivé zhoubné nádory lze podle dostupných dat hodnotit v kraji Vysočina pouze za období od roku 1996 do roku U většiny diagnóz nelze příliš dobře hodnotit trend v počtu zemřelých, a to především právě pro krátké časové období a pro většinou statisticky nízké hodnoty zemřelých osob. Poměrně trvalý trend v nárůstu úmrtnosti v tomto období v kraji Vysočina lze nejspíše sledovat u mužů i žen v úmrtnosti na zhoubné nádory tlustého střeva, u mužů pak v úmrtnosti na zhoubné nádory prostaty a močového měchýře (zde s výjimkou posledního hodnoceného roku). Naopak příznivý trend, a to jak u mužů, tak i u žen, lze pozorovat u úmrtnosti na novotvary žaludku. Úmrtnost na jednotlivé diagnózy zhoubných nádorů lze podle dostupných dat hodnotit v jednotlivých okresech kraje Vysočina v období od roku 1980 do roku Při statistickém hodnocení však určitým způsobem narážíme na skutečnost, že jsou hodnoceny poměrně malé statistické soubory. Protože dochází i k určitým výkyvům v jednotlivých letech, jsou v následujících grafech zobrazeny trendy ve vývoji úmrtnosti na některé vybrané novotvary. Při hodnocení trendů úmrtnosti na novotvary je samozřejmě nutné mít také na vědomí tu skutečnost, že v posledních letech dochází k výrazně vyšší úspěšnosti při léčbě většiny zhoubných nádorů, což pozitivně ovlivňuje počty zemřelých. Proto vyšší vypovídací hodnotu o výskytu zhoubných nádorů v populaci má incidence (tj. výskyt nových případů) jednotlivých novotvarů (viz dále v příslušné kapitole). Graf č.. 39: Trendy ve standardizované úmrtností na NOVOTVARY PRŮDUŠEK A PLIC v okresech kraje Vysočina v letech U mužů je v úmrtnosti na zhoubné nádory průdušek a plic vidět spíše klesající trend, u žen naopak hodnoty v posledních dvaceti letech mírně narůstají. Nejlepší situace se jeví v okrese Havlíčkův Brod, naopak nejhorší v okrese Jihlava.

30 Graf č. 40: Trendy ve standardizované úmrtnosti na NOVOTVARY TLUSTÉHO STŘEVA v okresech kraje Vysočina v letech U mužů je v úmrtnosti na zhoubné nádory tlustého střeva zřejmý ve všech okresech kraje Vysočina narůstající trend, což odpovídá i situaci v celé ČR. Největší nárůst je v okrese Jihlava, nejmenší v okrese Pelhřimov. U žen jsou hodnoty v posledních dvaceti letech víceméně na stejné úrovni, nejvyšší pokles je v okrese Jihlava. Graf č. 41: Trendy ve standardizované úmrtností na NOVOTVARY KONEČNÍKU v okresech kraje Vysočina v letech U mužů je v úmrtnosti na zhoubné nádory konečníku patrný v okresech Jihlava a Třebíč poměrně významný nárůst, v ostatních okresech je spíše setrvalá situace. Podobně u žen je narůstající trend patrný v okrese Třebíč, zatímco v ostatních okresech kraje je úmrtnost v celém období zhruba na srovnatelné úrovni.

31 Graf č. 42: Trendy ve standardizované úmrtností na NOVOTVARY ŽALUDKU v okresech kraje Vysočina v letech U mužů i u žen je v úmrtnosti na zhoubné nádory žaludku patrný jednoznačně klesající trend. U mužů i přesto, že je nejnižší úmrtnost v okrese Třebíč, nestrmější pokles je v okrese Havlíčkův Brod. U žen je také nejvyšší trend poklesu v okrese Havlíčkův Brod, naopak nejnižší v okrese Třebíč. Grafe. 43: Trendy ve standardizované úmrtností na NOVOTVARY PROSTATY A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE v okresech kraje Vysočina v letech V úmrtnosti na zhoubné nádory prostaty je zřejmý za celé období poměrně výrazný narůstající trend - nejhůře se situace jeví v okrese Pelhřimov, nejlépe v okrese Jihlava. Naopak v úmrtnosti na novotvary močového měchýře je u mužů trvalý sestupný trend, určitou výjimku tvoří okres Třebíč, kde pokles výskytu není patrný.

32 Graf č.. 44: Trendy ve standardizované úmrtností na NOVOTVARY v okresech kraje Vysočina v letech V úmrtnosti na zhoubné nádory prsů je patrný v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou narůstající trend, v ostatních okresech je možno výskyt hodnotit na setrvalých hodnotách. Úmrtnost na novotvary vaječníku a jiných ženských pohlavních orgánů nejeví v celém období nárůst ani pokles. Graf č. 45: Trendy ve standardizované úmrtnosti na NOVOTVARY v okresech kraje Vysočina v letech Úmrtnost na zhoubné nádory dělohy (jak hrdla tak těla děložního) je v celém období prakticky velmi nízká, a je tudíž obtížně hodnotitelný trend ve vývoji. Dá se konstatovat, že úmrtnost na tyto diagnózy je zhruba stále na stejné úrovni.

33 Poranění, úrazy a otravy Poranění, úrazy a otravy jako příčina úmrtí jsou ve sledovaném období v rámci kraje ( ) i v rámci okresů kraje Vysočina ( ) častější u mužů než u žen. Je možné konstatovat, že u mužské části populace úmrtnost na poranění, úrazy a otravy dosahuje více jak dvojnásobné četnosti než u žen. Při porovnání krajů se v roce 2002 kraj Vysočina u mužů nacházel pod republikovým průměrem, u žen dosahoval jeho hodnoty (standardizovaná úmrtnost muži ČR - 91 / Vysočina - 77, ženy ČR - 33 / Vysočina - 32). Při porovnání s ostatními kraji se v uvedeném ukazateli muži nacházejí v pozitivním hodnocení na prvním místě, ženy pak na šestém místě v rámci České republiky. Porovnání standardizované úmrtnosti na poranění, úrazy a otravy v jednotlivých okresech kraje Vysočina neumožňuje specifikovat jednoznačný trend, příčinou rozkolísanosti dat jsou pravděpodobně malé hodnocené soubory. Nejspíše lze konstatovat, že úmrtnost na tyto příčiny již dlouhodobě zachovává zhruba stejnou úroveň, a to jak u mužů, tak u žen. Nejnižší hodnoty ukazatele v roce 2002 dosáhl u mužů okres Třebíč (69), nejvyšší hodnoty vykazoval okres Žďár nad Sázavou (105). U žen dosáhl v roce 2002 ukazatel nejnižších hodnot také v okrese Třebíč (18), nejvyšších pak v okrese Havlíčkův Brod (40). Tabulka č. 10: Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy v roce 2002

34 Graf č. 46: Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy v okresech a v ČR- MUŽI v roce 2002 Graf č. 47: Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy v okresech a v ČR-ŽENY v roce 2002

35 Graf č. 48: Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy dle krajů a v ČR MUŽI v letech 1996 a 2002 Graf č. 49: Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy dle krajů a v ČR -ŽENY v letech 1996 a 2002

36 Graf č. 50: Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 51: Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

37 Úmyslné sebepoškození Úmyslné sebepoškození je v rámci sledovaného období v kraji Vysočina ( ) i v rámci jednotlivých okresů ( ) výrazně častější příčinou úmrtí u mužů než u žen. V praxi se u mužů jedná o 2-4krát vyšší hodnoty než u žen. Při srovnání kraje Vysočina s ostatními kraji a Českou republikou se standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození jak u mužů, tak u žen v roce 2002 pohybovala pod republikovým průměrem (ČR - muži 23 zemřelých, ženy - 5 zemřelé, Vysočina - muži 17 zemřelých, ženy - 4 zemřelé, vždy na obyvatel). Při porovnání krajů zaujímá Vysočina v rámci republiky u mužů první místo, u žen druhé až třetí místo v pozitivním slova smyslu v rámci České republiky. Vzájemné porovnání okresů kraje Vysočina opět nenabízí možnost definování jednoznačných trendů ve vývoji ukazatele. Situace je s největší pravděpodobností způsobena relativně malými statistickými soubory, se kterými je na okresní úrovni pracováno. V roce 2002 dosáhl ukazatel standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození u mužů nejnižších hodnot v okrese Havlíčkův Brod (16 zemřelých na obyvatel), u žen potom v okrese Žďár nad Sázavou (2 zemřelé na obyvatel. Nejvyšších hodnot v uvedeném roce dosáhl ukazatel u mužů v okrese Pelhřimov (30 zemřelých na obyvatel), u žen potom v okrese Havlíčkův Brod (6 zemřelých na obyvatel). Lze konstatovat, že ve sledovaném období od roku 1993 do roku 2002, je úmrtnost na úmyslné sebepoškození v kraji Vysočina i v jednotlivých jeho okresech zhruba stále na stejné úrovni. Tabulka č. 11: Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození v roce 2002

38 Graf č. 52: Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození v okresech a v ČR- MUŽI v roce 2002 Graf č. 53: Standardizovaná úmrtnost úmyslné sebepoškození v okresech a v ČR - MUŽI v roce 2002

39 Graf č.. 54: Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození dle krajů a v ČR- MUŽI v letech 1996 a 2002 Graf č.. 55: Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození dle krajů a v ČR - ŽENY v letech 1996 a 2002

40 Graf č.. 56: Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození v okresech kraje Vysočina -MUŽI v letech Graf č.. 57: Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození v okresech kraje Vysočina -ŽENY v letech

41 Celková úmrtnost podle příčin úmrtí Detailnější hodnocení celkové úmrtnosti podle příčin úmrtí v rámci kraje Vysočina, včetně porovnání počtu zemřelých na obyvatel mezi jednotlivými kraji České republiky a hodnocení standardizované úmrtnosti podle příčin u mužů a žen v rámci kraje Vysočina v období let je uvedeno v tabulkách č av následujících grafech. U mužů i u žen je pořadí nejčastějších příčin úmrtí stejné. Nejčastější příčinou úmrtí bývají onemocnění kardiovaskulárního (oběhového) systému, následují nádorová onemocnění, poranění a otravy, nemoci dýchací soustavy, onemocnění trávicí soustavy a jako šesté v pořadí jsou úmrtí v důsledku dopravních nehod. Podíl nejčastějších příčin úmrtí je u mužů a žen poněkud odlišný. Zatímco u žen tvoří nemoci oběhové soustavy téměř 60%, u mužů tomu je pouze" 54%. Podíl úmrtí na nádorová onemocnění je u mužů vyšší než u žen (27% x 24%), podobně je tomu i u poranění a otrav (7% x 4%). Tabulka č. 12: Standardizovaná úmrtnost podle příčin v rámci kraje Vysočina v % Tabulka č. 13: Úmrtnost podle příčin úmrtí- absolutní hodnoty v kraji Vysočina - MUŽI a ŽENY CELKEM

42 Tabulka č. 14: Standardizovaná úmrtnost podle příčin u MUŽŮ v rámci kraje Vysočina Graf č. 58: Standardizovaná úmrtnost podle příčin u MUŽŮ v rámci kraje Vysočina Graf č. 59: Standardizovaná úmrtnost podle příčin u MUŽŮ v rámci kraje Vysočina v %

43 Tabulka č. 15: Standardizovaná úmrtnost podle příčin u ŽEN v rámci kraje Vysočina Graf č. 61: Standardizovaná úmrtnost podle příčin u ZEN v rámci kraje Vysočina Graf č. 62: Standardizovaná úmrtnost podle příčin u ŽEN v rámci kraje Vysočina v %

44 Tabulka č. 16: Standardizovaná úmrtnost CELKEM- srovnám krajů v ČR v letech Graf č. 62: Standardizovaná úmrtnost CELKEM - srovnání krajů v ČR v letech 1995 a 2002

45 5. Nemocnost Nemocnost je jeden z nejdůležitějších ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva. Jednoduše řečeno vyjadřuje, jak často a čím lidé onemocní. Lze ji vyjadřovat různými způsoby. Nejčastěji se vyjadřuje jako incidence, což je počet nově vzniklých (nebo hlášených, registrovaných apod.) onemocnění za určité období (nejčastěji za rok) vztažený na daný počet obyvatel (nejčastěji na 100 nebo 10 tisíc). Dalším využívaným ukazatelem je prevalence. Ta udává počet všech případů daného onemocnění za určité období vztažený na daný počet obyvatel (nejčastěji opět na 100 nebo 10 tisíc obyvatel). Oba ukazatele jsou tedy relativní čísla, pro vzájemná srovnávání nemocnosti, např. mezi jednotlivými okresy či kraji, je nutné hodnoty standardizovat, což je matematické vyrovnání věkových rozdílů obyvatel ve srovnávaných územích. Méně zajímavým a vhodným ukazatelem je počet hospitalizovaných osob na určité onemocnění v přepočtu na 100 tisíc obyvatel Je to především proto, že počet hospitalizovaných osob v daném území (okresech či krajích) závisí i na jiných faktorech, než je nemocnost a úroveň zdraví. Zejména se jedná o úroveň zdravotnických zařízení, o kvalitu, dostupnost a nabídku zdravotnické péče v daných územích Počet hospitalizovaných osob Celkem Celkovou nemocnost lze hodnotit jen velmi obtížně, jedním z ukazatelů pro hodnocení může být se všemi uvedenými riziky celkový počet hospitalizovaných osob. Údaje se vážou na místo bydliště nemocného, nikoliv na místo hospitalizace a jsou údaji relativními, tj. přepočtenými na 100 tisíc obyvatel. Počet hospitalizovaných osob v rámci kraje Vysočina jak u mužů, tak u žen v posledních letech stále vzrůstá, což potvrzuje celorepublikový trend. Je jen několik krajů, kde počet hospitalizovaných osob byl v roce 2002 nižší než v roce Při srovnání jednotlivých krajů v ČR v roce 2002 vidíme, že kraj Vysočina má 2. nejvyšší hospitalizovanost, která je nad celorepublikovým průměrem. Co se týče jednotlivých okresů v kraji Vysočina, trvalý nárůst je patrný v okresech Žďár nad Sázavou a Jihlava, kde jsou také nejvyšší relativní počty hospitalizovaných osob. V okrese Třebíč jsou počty hospitalizovaných již deset let zhruba na stejné úrovni. V okrese Pelhřimov a Havlíčkův Brod je možno pozorovat do roku 1999 (respektive 1998) spíše sestupný trend a od této doby dochází již k trvalému nárůstu. Nejnižší počet hospitalizovaných je po celé sledované období v okrese Havlíčkův Brod. Tabulka č. 17: Počet hospitalizovaných osob v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR v letech 1993,1998 a 2002 na obyvatel

46 Graf č. 63: Počet hospitalizovaných osob dle krajů a v ČR v letech 1996 a 2002 CELKEM na obyvatel Graf č. 64: Počet hospitalizovaných osob dle krajů a v ČR v roce CELKEM na obyvatel

47 Graf č. 65: Počet hospitalizovaných osob v okresech kraje Vysočina v letech CELKEM na obyvatel Kardiovaskulární onemocnění Údaje o počtu hospitalizovaných osob se opět vážou na místo bydliště nemocného, nikoliv na místo hospitalizace a jsou údaji relativními, tj. přepočtenými na 100 tisíc obyvatel. Údaje - podobně jako u celkové hospitalizovanosti - opět částečně závisí i na jiných faktorech, než je nemocnost a úroveň zdraví, zejména se jedná o úroveň zdravotnických zařízení, o kvalitu, dostupnost a nabídku zdravotnické péče v daných územích apod. Počet hospitalizovaných osob na nemoci oběhové soustavy v rámci kraje Vysočina, a to i v jednotlivých okresech, jak u mužů, tak u žen v posledních letech stále vzrůstá, což potvrzuje celorepublikový trend. Nárůst u mužů je vyšší než u žen. Nejvyšší počet hospitalizovaných osob na oběhové nemoci je vykazován v okrese Pelhřimov, nejnižší pak v okrese Třebíč. Tabulka č. 18: Počet hospitalizovaných MUŽŮ a ŽEN na nemoci oběhové soustavy v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR v letech 1994,1998 a na obyvatel

48 Graf č. 65: KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ - MUŽI HOSPITALIZOVANÍ v okresech kraje Vysočina v letech 1994,1998 a 2002 na obyvatel Graf č. 66: KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ - ŽENY HOSPITALIZOVANÉ v okresech kraje Vysočina v letech 1994,1998 a 2002 na obyvatel

49 Novotvary Počet hospitalizovaných osob na novotvary se jak u mužů tak u žen v rámci kraje Vysočina nevymyká republikovému průměru.stálý nárůst počtu hospitalizovaných je u mužů i u žen patrný v pouze v okrese Jihlava. V roce 2002 byla nejvyšší hospitalizovanost na novotvary u mužů i u žen právě v tomto okrese. Tabulka č.19: Počet hospitalizovaných mužů a žen na novotvary v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR v letech 1994,1998 a 2002-na obyvatel

50 Graf č.. 67: NOVOTVARY - MUŽI HOSPITALIZOVANÍ v okresech kraje Vysočina v roce 1994, 1998 a 2002 na obyvatel

51 Graf č. 68: NOVOTVARY - ŽENY HOSPITALIZOVANÉ v okresech kraje Vysočina v roce 1994, 1998 a 2002 na obyvatel

52 5.2. Incidence novotvarů Celkem Incidence novotvarů vyjadřuje počet všech nových novotvarů (celkem nebo dle jednotlivých diagnóz) u obyvatel (event. mužů nebo žen) na obyvatel v rámci určitého období (nejčastěji roku). Při srovnání s Českou republikou, kde je patrný ve srovnávaných letech mírný nárůst incidence nádorových onemocnění, je v rámci kraje Vysočina ve stejném období u mužů i u žen, a tudíž i v celkovém počtu, registrovatelná spíše stagnace ve výskytu zhoubných nádorů. V rámci ČR je u mužů v roce 2000 v kraji Vysočina 3. nejnižší výskyt, u žen pak dokonce nejnižší výskyt novotvarů ze všech krajů, a to již třetím rokem. Současně se u obou pohlaví nachází kraj Vysočina poměrně výrazně pod republikovým průměrem. Porovnání celkové incidence novotvarů v kraji Vysočina s ostatními kraji a s ČR jsou uvedena v následujících tabulkách a grafech. Tabulka č. 20: Incidence novotvarů v jednotlivých krajích ČR a v ČR v letech 1995 a 2000 V následujících třech grafech je provedeno srovnání incidence novotvarů v letech mezi krajem Vysočina, průměrem v ČR a dalšími třemi vybranými kraji - vždy se jedná o jeden kraj, který má incidenci a trend podobný jako je v kraji Vysočina a o dva kraje, kde je výskyt novotvarů nejvyšší, nebo kde incidence ve sledovaném období nejstrměji stoupá. Srovnání je provedeno ve výskytu novotvarů u mužů, u žen a u obou pohlaví dohromady.

53 Graf č. 69: Incidence novotvarů v kraji Vysočina, v ČR a ve vybraných krajích ČR - CELKEM (muži + ženy) v letech Graf č. 70: Incidence novotvarů v kraji Vysočina, v ČR a ve vybraných krajích ČR-MUŽI v letech

54 Graf č. 71: Incidence novotvará v kraji Vysočina, v ČR a ve vybraných krajích ČR - ŽENY v letech Následující dva grafy hodnotí výskyt novotvarů v jednotlivých krajích ČR ve srovnání v letech 1996 a 2002, kde je patrný nárůst, event. pokles incidence. Z dalších dvou grafu je patrno postavení jednotlivých okresů kraje Vysočina ve srovnání s ostatními okresy v ČR a ve srovnání s incidencí v ČR.

55 Graf č. 72: Incidence všech novotvarů dle krajů a v ČR- MUŽI v letech 1996 a 2000 Graf č. 73: Incidence všech novotvarů dle krajů a v ČR - ŽENY v letech 1996 a 2000

56 Graf č. 74: Incidence všech novotvarů v okresech kraje Vysočina a v ČR-MUŽI v roce 2000 Graf č. 75: Incidence všech novotvarů v okresech kraje Vysočina a v ČR -ŽENY v roce 2000

57 Při porovnávání jednotlivých okresů v rámci kraje Vysočina je možno u incidence zhoubných nádorů konstatovat, že ve všech okresech došlo ve sledovaném období poměrně k výraznému nárůstu celkového výskytu novotvarů. Platí to jak pro ženy, tak i pro muže a odpovídá to celorepublikovému trendu. Avšak s tím -jak bylo patrné na předcházejících grafech - že tento nárůst není tak výrazný jako v jiných krajích a je i méně výrazný než vzestup celorepublikové incidence. Jedinou výjimkou je okres Havlíčkův Brod, kde je trend v celkové incidenci nádorů víceméně setrvalý. Při porovnávání jednotlivých okresů v kraji Vysočina vyznívá incidence novotvarů v součtu u obou pohlaví do roku 1993 nejpříznivěji pro okres Žďár nad Sázavou a po tomto roce pak pro okres Havlíčkův Brod. V okrese Žďár nad Sázavou došlo v posledních zhruba 8-10 letech k nejvýraznějšímu nárůstu ze všech okresů kraje Vysočina. Nejvyšší výskyt novotvarů byl v osmdesátých letech v okrese Pelhřimov, v dalších letech v okrese Jihlava a v posledních několika letech v okrese Žďár nad Sázavou. U mužů při porovnání jednotlivých okresů kraje Vysočina vyzníval dlouhodobě ukazatel nejpříznivěji pro okres Žďár nad Sázavou (trvale až do roku 1994), v posledních letech byla nejnižší incidence zaznamenána v okresech Havlíčkův Brod a v roce 2000 v okrese Pelhřimov. Nejvyšší výskyt novotvarů u mužů byl v posledních letech v okrese Jihlava. U žen lze konstatovat podobný trend - do roku 1992 byl nejnižší výskyt v okrese Žďár nad Sázavou, od roku 1994 pak s jedinou výjimkou v okrese Havlíčkův Brod. Naopak nejvyšší incidence byla v posledních letech po výrazném nárůstu v okrese Žďár nad Sázavou. Na níže uvedených grafech jsou velice dobře vidět trendy v incidenci zhoubných nádorů v jednotlivých okresech kraje Vysočina. Alarmující je trend zejména v okrese Žďár nad Sázavou, a to jak u mužů, tak u žen. Nejpozitivnější trend je naopak patrný v okrese Havlíčkův Brod, kde je nárůst v incidenci nejnižší. Sedm nejčastějších zhoubných nádorů u mužů a žen, jejichž četnost je vyjádřena z celkového počtu novotvarů (bez ostatních nádorů kůže) v procentech, je předmětem následujícího přehledu:

58 Tabulka č. 21: Incidence novotvarů v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR- CELKEM (MUŽI + ŽENY) v letech Tabulka č. 22: Incidence novotvarů v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR - MUŽI v letech Tabulka č. 23: Incidence novotvarů v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR- ŽENY v letech

59 Graf č. 76: Incidence novotvarů (včetně dg C 44) v okresech kraje Vysočina - CELKEM (MUŽI + ŽENY) v letech Graf č. 77: Trendy v incidenci novotvarů (včetně dg C 44) v okresech kraje Vysočina - CELKEM (MUŽI+ŽENY) v letech

60 Graf č. 78: Incidence novotvarů (včetně dg C 44) v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 79: Trendy v incidenci novotvarů (včetně dg C 44) v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech

61 Graf č. 80: Incidence novotvarů (včetně dg C 44) v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech Graf č. 81: Trendy v incidenci novotvarů (včetně dg C 44) v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

62 5.2,2. Novotvary prsu V rámci České republiky je ve sledovaném období let patrný vzestup incidence novotvarů prsu, který činí více jak 10 procent. Na úrovni kraje Vysočina je nárůst incidence novotvarů prsu o něco nižší, činí necelých 8 procent. Vzájemným porovnáním mezi kraji České republiky zaujímal kraj Vysočina v roce 2000 v pozitivním významu 1. místo - znamená to, že v kraji Vysočina byl nejnižší výskyt novotvarů prsu ze všech krajů ČR. V grafu č. 82 je např. zřejmý výrazný rozdíl v incidenci zhoubného nádoru prsu mezi krajem Vysočina a hlavním městem Prahou. Při vzájemném porovnání okresů kraje Vysočina vyzněla v uvedeném roce situace nejpříznivěji pro okres Jihlava, nejméně příznivě pak pro okres Pelhřimov, kde incidence byla téměř dvojnásobná. Dlouhodobý trend incidence novotvarů prsu se jeví jako mírně narůstající, a to analogicky ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Havlíčkův Brod, kde je trend setrvalý, a kde také byl v posledním desetiletí nejnižší výskyt těchto nádorů. Graf č. 82 : Incidence novotvarů prsu ve vybraných krajích ČR a v ČR- ŽENY v letech

63 Graf č. 83: Incidence novotvarů prsu dle krajů a v ČR - ŽENY v letech 1996 a 2000 Graf č. 84: Incidence novotvarů prsu v okresech kraje Vysočina a v ČR-ŽENY v roce 2000

64 Graf č. 85: Incidence novotvará prsu v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech Graf č. 86: Trendy v incidenci novotvarů prsu v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

65 Novotvary plic a průdušek Při hodnocení incidence novotvarů plic a průdušek (dále jen novotvary plic) v rámci kraje Vysočina v hodnoceném intervalu se jak u mužů, tak u žen, v rámci porovnání s ČR a ostatními kraji v roce 2000, nacházely hodnoty pod republikovým průměrem. Porovnání situace v jednotlivých okresech kraje Vysočina v letech ukazuje u mužů na mírně sestupný trend. Obecně je možné konstatovat výrazný rozdíl ve výskytu těchto nádorů mezi muži a ženami, kde, jak na úrovni kraje či okresů, převyšuje incidence u mužů incidenci žen 4-7 krát. Tabulka č. 24: Incidence novotvarů plic v kraji Vysočina v roce 2000 Bližší informace o situaci v rámci kraje i okresů jsou předmětem následujících grafů. Do následujícího grafu byl vybrán Zlínský kraj, který má podobně nízkou incidenci jako kraj Vysočina a kraje Karlovarský a Liberecký, které mají nejvyšší incidenci v ČR. Graf č. 87: Incidence novotvarů plic ve vybraných krajích a v ČR - MUŽI v letech

66 Graf č. 88: Incidence novotvarů plic dle krajů a v ČR- MUŽI v roce 1996 a 2000 Graf č. 89: Incidence novotvarů plic dle krajů a v ČR-ZENY v roce 1996 a 2000

67 Graf č. 90: Incidence novotvarů plic v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 91: Incidence novotvarů plic v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

68 Graf č. 92: Incidence novotvarů plic v okresech kraje Vysočina a v ČR-MUŽI v roce 2000 Graf č. 93: Incidence novotvarů plic v okresech kraje Vysočina a v ČR-ŽENY v roce 2000

69 Novotvary konečníku V případě diagnózy zhoubných nádorů konečníku je incidence (tj. počet nových onemocnění) u mužů zhruba dvojnásobně vyšší než u žen. Toto platí jak v rámci celého kraje Vysočina (sledované období ), tak i v rámci jednotlivých okresů (v období ). V rámci kraje je u žen registrovatelný mírný pokles ukazatele, zatímco u mužů naopak mírný nárůst. Incidence u mužů patří k nejvyšším v rámci celé ČR. Kraj Vysočina při srovnání s ostatními kraji v republice v posledním hodnoceném roce, tj. v roce 2000, zaujímá u mužů až 13. místo (tzn., že výskyt v kraji Vysočina je 13. nejvyšší ze 14 krajů v ČR), u žen se potom při stejném hodnocení dělí o místo. Při porovnání trendu incidence v jednotlivých okresech kraje Vysočina v průběhu dvou desetiletí je u mužů patrný nárůst ve všech okresech s výjimkou Pelhřimov. U žen není nárůst incidence tak zřejmý, největší je v okresech Havlíčkův Brod a Jihlava, v okrese Třebíč je v trendu patrný dlouhodobý mírný pokles. V celostátním žebříčku okresů v roce 2000 (grafy č. 100 a 101) patří u mužů k okresům s nejnižší incidencí okresy Pelhřimov a Žďár nad Sázavou a u žen okres Havlíčkův Brod. V tomto okrese byla naopak u mužů 5. nejvyšší incidence ze všech okresů v ČR. Obdobně na tom byl i okres Pelhřimov u žen. Pro konkrétní porovnání je možné uvést data incidence onemocnění na novotvary konečníku z roku Tabulka č..25: Incidence novotvarů konečníku v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR v roce 2000

70 Graf č. 94: Incidence novotvarů konečníku dle krajů a v ČR- MUŽI v roce 1996 a 2000 Graf č. 95: Incidence novotvarů konečníku dle krajů a v ČR-ŽENY v roce 1996 a 2000

71 Graf č. 96: Incidence novotvarů konečníku v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 97: Trendy v incidenci novotvarů konečníku v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech

72 Graf č. 98: Incidence novotvarů konečníku v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech Graf č. 99: Trendy v incidenci novotvarů konečníku v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

73 Graf č. 100: Incidence novotvarů konečníku v okresech kraje Vysočina a v ČR- MUŽI v roce 2000 Graf č. 101: Incidence novotvarů konečníku v okresech kraje Vysočina a v ČR-ŽENY v roce 2000

74 Novotvary tlustého střeva Jak u mužů, tak u žen se kraj Vysočina ve výskytu nových onemocnění (incidence) novotvarů tlustého střeva na konci hodnoceného období nacházel svými údaji lehce nad republikovým průměrem. U mužů pozorujeme mírný nárůst tohoto ukazatele, u žen spíše stabilní výskyt. Samozřejmě - podobně jako u incidence jiných diagnóz - je hodnoceno pouze velmi krátké pětileté období. Stejný ukazatel je v rámci okresů kraje Vysočina hodnotitelný již mnohem lépe, protože je zachyceno poměrně dlouhé dvacetileté období od roku 1980 do roku U mužů i u žen je v incidenci zhoubných nádorů u všech okresů patrný vzestupný, tj. nepříznivý trend. U mužů je nejméně příznivý trend zřejmý v okrese Jihlava, u žen pak v okrese Třebíč. Naopak nejméně narůstající trend je u mužů v okrese Pelhřimov a u žen v okrese Jihlava. Grafy č. 108 a 109 znázorňující pořadí okresů v rámci ČR v incidenci za rok 2000 potvrzují údaje znázorněné v tabulce č. 26. Alarmující může být pořadí nejhorších okresů našeho kraje - u mužů 8. nejhorší místo okresu Třebíč a u žen 4. nejhorší místo okresu Pelhřimov. Zajímavé jsou i pozice jednotlivých okresů vůči celostátnímu průměru. Názorná porovnání nabízejí následující tabulka a grafy. Tabulka č. 26: Incidence novotvarů tlustého střeva v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR v roce 2000

75 Graf č. 102: Incidence novotvarů tlustého střeva dle krajů a v ČR- MUŽI v roce 1996 a 2000 Graf č. 103: Incidence novotvarů tlustého střeva dle krajů a v ČR -ŽENY v roce 1996 a 2000

76 Graf č. 104: Incidence novotvarů tlustého střeva v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 105: Trendy v incidenci novotvarů tlustého střeva v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech

77 Graf č. 106: Incidence novotvarů tlustého střeva v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech Graf č. 107: Trendy v incidenci novotvarů tlustého střeva v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

78 Graf č. 108: Incidence novotvarů tlustého střeva v okresech a v ČR-MUŽI v roce 2000 Graf č. 109: Incidence novotvarů tlustého střeva v okresech a v ČR -ŽENY v roce 2000

79 5.3. Diabetes Výskyt diabetů je možno hodnotit pomocí tzv. prevalence. Ta vyjadřuje poměr počtu všech existujících případů daného onemocnění (nejen nových případů) k počtu obyvatel (konkrétně počet nemocných na obyvatel) v daném území. Jedná se o relativní hodnoty, pomocí kterých lze srovnávat výskyt na různých územích (např. v okresech, krajích). Diabetes se jako onemocnění dostává svým významem do popředí spolu s dalšími civilizačními chorobami. Při hodnocení prevalence diabetiků podle krajů v České republice jak u mužů, tak u žen, byl ve sledovaném období ( ) zaregistrován nárůst ukazatele v souladu s celorepublikovým trendem. Hodnotami ukazatele se kraj Vysočina v těchto letech nacházel pod republikovým průměrem, při porovnání s ostatními kraji se kraj Vysočina nacházel u mužů v pozitivním slova smyslu na prvním místě, naprosto analogická situace se objevila u žen. Při porovnání prevalence diabetiků mezi jednotlivými okresy kraje Vysočina je v rámci sledovaného období ( ) patrný jak u mužů, tak u žen evidentní nárůst. V roce 2002 dosáhla prevalence diabetů u mužů nejvyšších hodnot v okrese Žďár nad Sázavou, nejnižších potom v okrese Havlíčků Brod, u žen je situace analogická. Podobně i trend vývoje v prevalenci diabetiků je v posledních 18 letech nejméně příznivý v okrese Žďár nad Sázavou, naopak nejpříznivější trend lze - i přes zřejmý nárůst - pozorovat v okrese Jihlava a u žen také v okrese Havlíčkův Brod. Při srovnání výskytu diabetiků v jednotlivých okresech v rámci celé ČR (grafy č. 116 a 117) lze pozorovat, že pouze prevalence v okrese Žďár nad Sázavou je nad celorepublikovým průměrem, prevalence v okresech Jihlava, Třebíč a Havlíčkův Brod patří k nejnižším v celé ČR. Platí to pro muže i ženy. Nutno upozornit, že svoji negativní úlohu při hodnocení však může sehrát i různorodá úroveň vykazování počtu diabetiků jednotlivými lékaři do statistických souhrnů. Bližší údaje jsou předmětem následujících grafů.

80 Graf č. 110: Prevalence diabetiků dle krajů a v ČR -MUŽI v letech 1996 a 2002 Graf č. 111: Prevalence diabetiků dle krajů a v ČR -ŽENY v letech 1996 a 2002

81 Graf č. 112: Prevalence diabetiků v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech Graf č. 113: Trendy v prevalenci diabetiků v okresech kraje Vysočina - MUŽI v letech

82 Graf č. 114: Prevalence diabetiků v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech Graf č. 115: Trendy v prevalenci diabetiků v okresech kraje Vysočina - ŽENY v letech

83 Graf č. 116: Prevalence diabetiků v okresech kraje Vysočina a v ČR-MUŽI v roce 2002 Graf č. 117: Prevalence diabetiků v okresech kraje Vysočina a v ČR-ŽENY v roce 2002

84 5.4. Pracovní neschopnost Nemocnost lze též vyjádřit ukazatelem, který vyjadřuje míru pracovní neschopnosti dané všemi nemocemi a úrazy. Tento ukazatel se vyjadřuje hodnotou, která udává průměrné procento pracovní neschopnosti v daném území a za dané období. Průměrné procento celkové pracovní neschopnosti (dané nemocemi i všemi úrazy) je ve sledovaném období v kraji Vysočina mírně nad republikovým průměrem, rozdíly však nejsou významné. U jednotlivých okresů Kraje Vysočina lze v rámci období pozorovat trend nárůstu průměrného procenta pracovní neschopnosti, což je také v souladu s trendem v celé ČR. Nejvyšších hodnot dosahuje tento ukazatel trvale v okrese Žďár nad Sázavou, naopak nejnižších v okrese Jihlava. Tabulka č. 27: Průměrné procento celkové pracovní neschopnosti v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR v roce 2002 Graf č. 118: Průměrné procento celkové pracovní neschopnosti v kraji Vysočina, v ČR a ve vybraných krajích ČR v letech

85 Graf č. 119: Průměrné procento celkové pracovní neschopnosti v okresech kraje Vysočina v letech Graf č. 120: Trendy průměrného procenta celkové pracovní neschopnosti v okresech kraje Vysočina v letech

86 Při hodnocení průměrného procenta pracovní neschopnosti, jejíž příčinou jsou onemocnění, odpovídají hodnoty i trend svým charakterem předchozím údajům, tj. celkové pracovní neschopnosti. Jeho hodnoty jsou v kraji Vysočina zhruba stejné jako je republikový průměr. U všech okresů v kraji Vysočina můžeme po celé hodnocené období zaregistrovat trvalý nárůst. Nejvyšších hodnot ukazatel trvale dosahuje opět v okrese Žďár nad Sázavou, nejnižších naopak v okrese Jihlava. Úrazy jako příčina pracovní neschopnosti se na celkových hodnotách podílí řádově desetinami procenta. Kraj Vysočina při srovnání s celorepublikovým průměrem dosahuje sice poněkud vyšších hodnot, rozdíly však nejsou významné. Situace v jednotlivých okresech kraje Vysočina je obdobná. Od roku 1985 až dosud lze sledovat pozvolný, ale trvalý nárůst hodnot tohoto ukazatele. Nejnižší procento pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy je v posledních letech v okrese Třebíč, pro ostatní úrazy v okrese Havlíčkův Brod. Naopak nejvyšší hodnoty lze u pracovních úrazů sledovat v posledních letech v okrese Pelhřimov a Havlíčkův Brod a u mimopracovních úrazů pak v okrese Žďár nad Sázavou. Tabulka č. 28: Průměrné procento pracovní neschopností dané onemocněními, pracovními a mimopracovními úrazy v okresech kraje Vysočina, v kraji Vysočina a v ČR v roce 2002 Graf č. 121: Průměrné procento pracovní neschopností dané ONEMOCNĚNÍMI v okresech kraje Vysočina v letech

87 Graf č. 122: Průměrné procento pracovní neschopnosti dané PRACOVNÍMI ÚRAZY v okresech kraje Vysočina v letech Graf č. 123: Průměrné procento pracovní neschopností dané MIMOPRACOVNÍMI ÚRAZY v okresech kraje Vysočina v letech

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města JIHLAVA. MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města JIHLAVA. MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města JIHLAVA MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, prosinec 2010 Obsah 1 Úvod. 4

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Vsetín, 1. listopadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti,

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TÁBOR. MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TÁBOR. MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Jihlava, srpen

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v a ČR Ostrava, 2.12.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav, Praha Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV MUDr. Miloslav

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ STRAKONICE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL MĚSTA MUDR. STANISLAV WASSERBAUER MUDR. MILOSLAV KODL HANA POKORNÁ

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ STRAKONICE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL MĚSTA MUDR. STANISLAV WASSERBAUER MUDR. MILOSLAV KODL HANA POKORNÁ ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL MĚSTA STRAKONICE MUDR. STANISLAV WASSERBAUER MUDR. MILOSLAV KODL HANA POKORNÁ ZDRAVÁ VYSOČINA, O.S. SRPEN 2010 Obsah 1 Úvod. 4 2 Slovníček základních pojmů.......

Více

3. Zemřelí podle příčin smrti

3. Zemřelí podle příčin smrti 3. Zemřelí podle příčin smrti Nejvíce obyvatel ČR umíralo ve zkoumaném období na nemoci oběhové soustavy (téměř jedna polovina) a dále na novotvary (jedna čtvrtina zemřelých). S větším odstupem byly třetí

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel města LITOMĚŘICE

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel města LITOMĚŘICE ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel města LITOMĚŘICE Zpracoval: MUDr. Jozef Král a MUDr. Josef Trmal Ph.D. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Aktualizované vydání 2016 1 Obsah 1. Úvod

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Zdravotní politika města byly shromážděny podklady a data pro zpracování Zdravotního

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Trvale vysoký podíl městského obyvatelstva Počet obyvatel se meziročně prakticky nezměnil, kladný přirozený přírůstek Ústecký kraj se již od roku 1998 skládá z 354 obcí, z toho téměř

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Ukazatele zdravotního stavu. Martin Horváth Kateřina Ivanová

Ukazatele zdravotního stavu. Martin Horváth Kateřina Ivanová Ukazatele zdravotního stavu Martin Horváth Kateřina Ivanová 1 Subjektivní hodnocení zdraví Zdroj 2 Střední délka života při narození a její část prožitá bez zdravotního omezení, muži, 2003 emě, které byly

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 213 zemřelo 19,2 tisíce osob, což bylo o jeden tisíc více než v předchozím roce. Oproti předchozímu roku se snížil počet zemřelých kojenců o 2 na 265 a zároveň se snížila i kojenecká

Více

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města Analýzy zdravotního stavu obyvatel pro zdravotní plány města Seminář: Ukazatele populačního zdraví Praha 30. 3. 2016 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného

Více

6. Úmrtnost. 6.1 Zemřelí podle počtu, pohlaví, kalendářních dnů, standardizovaná míra úmrtnosti

6. Úmrtnost. 6.1 Zemřelí podle počtu, pohlaví, kalendářních dnů, standardizovaná míra úmrtnosti 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 1961 1971 1976 1986 21 26 Počet zemřelých osob Podíl zemřelých mužů na zemřelých (v %) Standardizovaná úmrtnost (na 1 tis. obyv.) 6. Úmrtnost 6.1 Zemřelí podle

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost 6 Úmrtnost Počet zemřelých se meziročně zvýšil o 5,5 tisíce na 111,2 tisíce. Naděje dožití při narození mužů po více než dekádě nepřetržitého růstu pouze stagnovala na hodnotě 75,8 let a naděje dožití

Více

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další ze série článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel kraje poklesl Každý šestý obyvatel kraje bydlí v krajském městě Rok 2013 představoval další pokles počtu obyvatel Olomouckého kraje. Na konci roku žilo v kraji celkem

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice

Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel Dokument byl vytvořen v rámci projektu "Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce" a byl financován v rámci Dotačního

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH 1959 2001 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 214 se počet zemřelých meziročně snížil o 3,5 tisíce na 15,7 tisíce. Naděje dožití při narození se zvýšila u obou pohlaví o,6 roku a dosáhla 75,8 let u mužů a 81,6 let u žen. Kojenecká

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Bc. Martin Šinál, 2019 Analýza byla zpracována v rámci projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549)

Více

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL KOPŘIVNICE

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL KOPŘIVNICE ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL KOPŘIVNICE 2019 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní pojmy... 5 2.1 Zdraví a jeho determinanty... 5 2.2 Základní použité pojmy... 6 3 Charakteristika území a demografické údaje...

Více

Vybrané zdravotní a socioekonomické. ke znečištěnému ovzduší , Ostrava

Vybrané zdravotní a socioekonomické. ke znečištěnému ovzduší , Ostrava KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní a socioekonomické ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší 8.11.2012, Ostrava MUDr. Helena Šebáková a kol. Mgr.

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 13.12.211, Třinec MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Aktualizované a přepracované vydání 2014 Komise pro Zdravé město a Místní agendu 21 ve Valašském

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 13.12.211, Třinec MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 14. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina hospitalizovaní s psychiatrickou

Více

3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči

3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010 2015 3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči Všechny zdroje dat potřebné k sestavení zdravotnických účtů nepřinášejí

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj 1.1 Sídelní struktura Na území Libereckého kraje žije 4,2 % obyvatel republiky. V krajském městě žije 23,5 % populace, v nejmenší obci pouze 86 obyvatel. Liberecký kraj tvoří pouze

Více

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 10. 2013 47 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2011 Congenital malformations in births in year 2011 V roce

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Zpráva o úrazovosti v Jihomoravském kraji

Zpráva o úrazovosti v Jihomoravském kraji 1 Zpráva o úrazovosti v Jihomoravském kraji Úrazy jsou celosvětově považovány za závažný společenský, sociální a ekonomický problém. Úrazem se rozumí jakékoliv úmyslné či neúmyslné tělesné poškození náhlým

Více

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JILEMNICE

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JILEMNICE ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JILEMNICE 2017 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní pojmy... 5 2.1 Zdraví a jeho determinanty... 5 2.2 Základní použité pojmy... 6 3 Charakteristika území a demografické údaje...

Více

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JILEMNICE

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JILEMNICE ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JILEMNICE 2017 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní pojmy... 5 2.1 Zdraví a jeho determinanty... 5 2.2 Základní použité pojmy... 6 3 Charakteristika území a demografické údaje...

Více

Úrazy v roce 2003 z hlediska věku postižených

Úrazy v roce 2003 z hlediska věku postižených Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.2004 81 Úrazy v roce 2003 z hlediska věku postižených Úrazy jako nenadálé události, v jejichž důsledku dojde

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska věku postižených

Úrazy v roce 2002 z hlediska věku postižených Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.12.2003 73 Úrazy v roce 2002 z hlediska věku postižených Dlouhodobé sledování ovosti prokazuje zřejmou skutečnost,

Více

Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší , Bohumín

Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší , Bohumín KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší 23.3.2011, Bohumín MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 4/7/211 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke kvalitě ovzduší v MS kraji , Havířov

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke kvalitě ovzduší v MS kraji , Havířov KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke kvalitě ovzduší v MS kraji 2.1.211, Havířov MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr.

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší , Bohumín

Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší , Bohumín KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší 23.3.211, Bohumín MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů 1. Střední délka zdravého života při narození a ve věku 65 let v ČR a vybraných zemích EU Zdroj: Eurostat Střední délka zdravého života vyjadřuje průměrný počet let, jež má osoba

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 22/05/2012 1 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

14. Srovnání údajů o sebevraždách v České republice se Slovenskou republikou

14. Srovnání údajů o sebevraždách v České republice se Slovenskou republikou 14. Srovnání údajů o sebevraždách v České republice se Slovenskou republikou Dlouhodobá existence ve společném státě a díky tomu stejná a tedy dobře srovnatelná datová základna umožnily porovnání údajů

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ke konci roku 2014 žilo v Moravskoslezském kraji 1 217 676 osob, z toho 51 % žen. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje snížil o 35,5 tis. osob.

Více

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JIHLAVY. prosinec 2016

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JIHLAVY. prosinec 2016 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL JIHLAVY prosinec 2016 Zdraví nevzniká v nemocnicích, tam se pouze napravuje, ale vzniká v rodinách, ve školách, na pracovištích, ve městech, prostě tam,

Více

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel začal v kraji mírně klesat v roce 211 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Vliv SLDB 211 představuje snížení početního stavu obyvatel kraje. Královéhradecký

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Aktuální populační vývoj v kostce

Aktuální populační vývoj v kostce Aktuální populační vývoj v kostce Populace České republiky dlouhodobě roste. Od roku 2003 byl růst populace přerušen pouze jednou, v roce 2013. V roce 2016 obyvatel 1) ČR přibylo jak přirozenou měnou (počet

Více