Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018"

Transkript

1 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období listopadu 2014

2 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období Mezi ANO 2011, TOP 09, ČSSD a Pro Prahu. Smluvní strany tímto mezi sebou uvírají tuto koaliční smlouvu o spolupráci: I. Preambule Koaliční strany si uvědomují svoji odpovědnost efektivní správu městské části Praha 21 a její rozvoj. Na základě výsledku komunálních voleb října 2014 se rozhodly vytvořit většinovou koalici v Zastupitelstvu městské části Praha 21. Smluvní strany a jejich zvolení zástupci prohlašují, že budou společnými silami prosazovat programové body, vtělené do textu této smlouvy, které vycházejí z jejich volebních programů. Zároveň se vazují podpořit veškeré smysluplné návrhy a myšlenky v obecném zájmu. Cílem této spolupráce je, aby se z městské části Praha 21 stala hospodárná městská část, přívětivá k vlastním obyvatelům, ve které je radost žít a pracovat. II. Spolupráce smluvních stran Smluvní strany se vazují na ustavujícím sedání Zastupitelstva městské části Praha 21 (dále jen ZMČ) podpořit návrh na složení Rady městské části (dále jen RMČ) a výborů, uvedený v této smlouvě. Zároveň se smluvní strany vazují nepodpořit jakýkoliv jiný pozměňovací návrh nebo protinávrh, který by byl ve věci složení RMČ, výborů, komisí a Redakční rady Újezdského Zpravodaje na sedání ZMČ vznesen. Smluvní strany se vazují nevyvolat po dobu trvání této smlouvy na sedání ZMČ hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ či jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí. Jakákoliv případná změna ve složení RMČ musí být předem projednána a schválena smluvními stranami a musí být přiložena jako písemný dodatek k této smlouvě. III. Hlavní programové priority Smluvní strany se vazují vycházet z následujících základních programových tezí a bodů, které budou prosazovat při své práci ve všech orgánech Městské části Praha 21, Hlavního města Prahy a v rámci svých možností prostřednictvím orgánů vlastních stran na všech dalších úrovních, včetně Parlamentu ČR. Tyto základní programové teze a body jsou pouze základem. Rozpracuje je RMČ do konkrétnější podoby programového prohlášení, které bude přijato nejpozději do Strana 1 z 6

3 1. Efektivní samospráva a transparentnost - Koalice se vazuje provést finanční a personální audit a následně z jejich výsledků vyvodit příslušná opatření. 2. Otevřený úřad, komunikace s občany, zveřejňování informací - Základem je otevřený přístup k informacím od všech orgánů Městské části. - Pokračování ve zveřejňování důležitých materiálů z jednání orgánů MČ, včetně smluv. Snaha o jejich zpřehlednění. - Revize a úprava webových stránek v zájmu jejich zpřehlednění. - Bude zřízena komise pro otevřenost, transparentnost a komunikaci s občany, která bude mít úkol prodiskutovat a navrhnout řešení v této oblasti. - Revize jednacího řádu stupitelstva. 3. Školství, jeho kvalita a kapacita - Přístavba a rozšíření učeben základní školy patří mezi prioritní úkoly koalice. - V souvislosti s realicí přístavby navýšit kapacity počet tříd a míst v družině. - Zajištění efektivní elektronické komunikace s rodiči žáků základní školy. - Zajištění dostatku klinických logopedů pro všechny školy i školky v Újezdě - Podpora chování činnosti Školního poradenského pracoviště na škole. 4. Místní infrastruktura a její rozvoj - Jako prvořadý cíl si koaliční strany určily získání peněžních prostředků na dokončení kanalice v Újezdě nad Lesy. - Rozvoj sídliště Rohožník v rámci občanské vybavenosti. - Pravidelná zimní údržba chodníků a cest svěřených do správy MČ. - Navýšení finančních prostředků na opravu místních komunikací. - Důraz na sociální politiku, analý možností vybudování domova důchodců. 5. Podpora spolků, vzniku komunitního centra - Revize využití polyfunkční budovy Level. - Podpora místních sdružení a spolků - Snaha o vytvoření komunitního centra (DDM) v Újezdě. - Vyřešení situace skautské klubovny v Újezdě. 6. Doprava v obci, parkování - Vyřešení situace na hlavní křižovatce s následným realizováním přestavby. - Využití a realice dopravního generelu. - Koalice se bude snažit o udržení mezení průjezdu kamionů Újezdem. - Analý možných řešení parkování u nádraží Praha Klánovice na straně Újezda. - Podpora rozšiřování cyklodopravy. 7. Bezpečný Újezd - Naším cílem je bezpečná městská část. Na základě pravidelných konzultací s MP a PČR budou přijata opatření na ochranu zdraví a majetku obyvatel. - Koaliční strany se vazují k diskusi o vhodných opatřeních v oblasti hardu v Újezdě. Strana 2 z 6

4 8. Hospodaření MČ Praha 21 - I nadále hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a chovat transparentnost účtu - Využívat finančních možností čerpání dotací Evropské unie. Vyhradit v rozpočtu městské části zdroje na spoluúčast v projektech EU, státních a magistrátních grantech a podporovat profesionalitu v čerpání dotací. - Pravidelné zveřejňování stavu získávání dotací - Využívat grantů k rozvoji naší městské části - Zasadit se o to, aby příjmy z daně z nemovitosti zůstávaly v rozpočtu městských částí a nestávaly se součástí odvodu do magistrátní pokladny - Hospodaření bude dle zákona ověřováno finančním auditem 9. Ochrana Klánovického lesa a přírody - Koalice se vazuje k trvalé ochraně Klánovického lesa. - Komunikace s Lesy ČR v oblasti plánů těžby a obnovy Klánovického lesa. - Podpora rozvoje a údržby naučných stezek. - Zamezení černých skládek a vybudováním sběrného dvora v městské části. 10. Podpora podnikání v Újezdě - Vytvoření databáze místních podnikatelů k podávání informací o vyhlašovaných veřejných kázkách, volných prostorách pro podnikání, fungování úřadu atd. IV. Rada městské části, výbory, komise a složení Smluvní strany ANO, TOP09, ČSSD se dohodly, že v Radě Městské části Praha 21 (dále jen RMČ), která bude mít 5 členů, budou jednotlivé strany stoupeny v poměru 3 : 1 : 1. RMČ bude složena následovně: starosta, 2 neuvolnění místostarostové a 2 neuvolnění radní. Zřizují se dva výbory finanční a kontrolní. Pokud se na tom zástupci koaličních stran dohodnou, mohou být zřízeny i další výbory. RMČ zřídí následující komise: 1. Dopravní 2. Likvidační a škodní 3. Vzdělaní a výchovy 4. Volnočasových aktivit 5. Územního rozvoje 6. Životního prostředí 7. Grantová 8. Pro otevřenost, transparentnost a komunikaci s občany 9. Redakční rada Újezdského zpravodaje Všechny komise přijmou po zřízení statut, ve kterém bude v zájmu právní jistoty vymezen základní předmět jejich činnosti a práva a povinnosti členů. Personální obsazení RMČ a výborů je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se vazují ve vztahu k personálnímu obsazení postů v jednotlivých orgánech (RMČ, výbory, Strana 3 z 6

5 komise, Redakční rada Újezdského zpravodaje) dodržet počet míst uvedený v této smlouvě. V případě odstoupení zástupce některé ze stran bude nahrazen kandidátem téže strany. Smluvní strany se v dodatku k této smlouvě mohou dohodnout jinak. V. Smírčí řízení Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, pokud se jedná o otázku důležitou pro spolupráci koalice, případně pokud by nesoulad mohl ohrozit další trvání koalice. Smírčí řízení se bude konat do 7 dnů od jeho svolání a doba jeho trvání nesmí přesáhnout 7 dní. Musí se ho účastnit zástupci všech smluvních stran. VI. Výpověď smlouvy Pokud se nepodaří překonat rozpory mezi smluvními stranami na základě smírčího řízení, mají smluvní strany právo tuto smlouvu vypovědět. Musí tak učinit písemně. Výpovědní doba činí 30 dní. VII. Závěrečná ustanovení V případě jakýchkoliv sporů o výklad nebo plnění této koaliční smlouvy zástupci smluvních stran přistoupí k smírčímu jednání. Vypovězení této smlouvy musí vždy předcházet smírčí jednání. Všechny změny, doplňky, případně zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. Jakékoliv změně této smlouvy musí předcházet projednání a odsouhlasení smluvními stranami. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech zástupců koaličních stran. Tato smlouva byla vytvořena v deseti vyhotoveních. Každý z níže podepsaných představitelů smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva rovněž bude zveřejněna na internetových stránkách MČ Praha 21 a v Újezdském Zpravodaji. Strana 4 z 6

6 VIII. Personální složení RMČ a výborů RMČ: Starosta: Zdeněk Růžička ANO 2011 Místostarosta: Karla Jakob Čechová TOP 09 Místostarosta: Jan Slezák ČSSD Radní: Jaroslava Punová ANO 2011 Radní: Ing. Šárka Zátková ANO 2011 Výbory stupitelstva: 1. Finanční výbor (5 členů): Předseda: Ing. Tomáš Koutský ANO 2011 Ing. Martin Košut Svobodní Ing. Miloš Mergl TOP 09 ČSSD Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo stupitelstvo městské části. 2. Kontrolní výbor (5 členů): Předseda: Ing. Jakub Voneš Svobodní Mgr.Ing. Martin Kopecký ANO 2011 Výbor kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a RMČ. Dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ Praha 21 na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo MČ Praha 21. Strana 5 z 6

7 Jako výraz souhlasu s touto smlouvou a svobodné vůle být jí vázán připojují členové koaličních stran, zvolení do Zastupitelstva Městské části Praha 21, svůj podpis: Zdeněk Růžička ANO Ing. Tomáš Koutský ANO Jaroslava Punová ANO Ing. Marek Čížek ANO Ing. Šárka Zátková ANO Karla Jakob Čechová TOP 09.. Ing. Miloš Mergl TOP 09.. Jan Slezák ČSSD.. Ing.Roman Březina Pro Prahu.. Strana 6 z 6

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více