U P R A V E N É U S N E S E N Í

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U P R A V E N É U S N E S E N Í"

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll Omluveni PROGRAM 1) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Městského střediska sociálních služeb a následné použití tohoto fondu investic 2) Použití finančních prostředků z fondu investic ZŠ J. K. Tyla 3) Platy ředitelů příspěvkových organizací města Písku 4) Návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky na akci Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek, II. etapa 5) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací 6) Věcná břemena 7) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města 8) Návrh na pronájmy nebytových prostor 9) Řešení nájemních vztahů k bytům 10) Návrh na řešení bytových záležitostí 11) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 12) Poskytnutí bytů pro osoby v tíživé životní situaci 13) Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení v majetku města Písku 14) Informace o přijatých klientech Diakonie ČCE středisko Blanka Písek 15) Dražba pozemků v k. ú. Mladotice u Drhovle 16) Převod majetku veřejného osvětlení ve městě Písku 17) Sladovna revize hasicího zařízení + doplnění hasiva 18) Uzavření dohody se společností CSPP Group a. s., vyhrazené parkování pro Římskokatolickou farnost Písek 19) Servisní smlouva k multifunkčnímu zařízení RICOH MP C2011SP se společností RICOH Czech Republic s. r. o. 20) Rámcová smlouva na poskytování mobilních telekomunikačních služeb se společností T-Mobile Czech Republic a. s.

2 21) Výpověď smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji softwarového produktu CLIX2006 se společností BMI SYSTÉM CZECH, a. s. 22) Aktualizace přílohy č. 1 Nemovitosti nebytové k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou, a. s. 23) Smlouva o partnerství s firmou Mgr. Jaroslav Formánek závod dračích lodí 24) Smlouva o dílo s firmou MgA. Josef Faltus sochy z písku v Písku ) Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru Národnímu technickému muzeu 26) Dohoda o umístění mikrovlnného spoje městského kamerového dohlížecího systému s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje 27) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě na zajištění provozu veřejných záchodků s Veřejnými službami Písek s. r. o. 28) Záměr zpracování plánu Územního systému ekologické stability pro správní obvod ORP Písek s možností podat žádost o dotaci 29) Záměr podání žádostí o dotaci z dotačních programů Jihočeského kraje na podporu provozu kontaktního místa Senior Point 30) Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce výzva, vzorová veřejnoprávní smlouva 31) Umístění Turistického informačního centra Písek 32) Provedené fyzické kontroly v oblasti sportu a volnočasových aktivit za rok ) Informace o výsledku měření protiradonových opatření v ZŠ E. Beneše 34) Připojení města Písek k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 35) Návrh přílohy 4 Pravidel pro poskytnutí informací, výroční zpráva o poskytování informací za rok ) Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok ) Výjimky z vyhlášky 38) Informace z jednání komisí 39) Kontrola plnění usnesení 40) Návrh zadání veřejné zakázky Modernizace a rozvoj lyžařského svahu v Písku 41) Návrh zadání veřejné zakázky Demolice objektu č. p na p. č. 4786/1 a 4848 k. ú. Písek 42) Návrh zadání veřejné zakázky Cyklistická stezka a chodník Hradiště průmyslová zóna Písek 1. etapa 43) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Noclehárna, nízkoprahové denní centrum komunitní sociální práce města Písek 44) Podání žádosti o dotaci z výzvy MŽP na projekt Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně na sídlišti Jih v Písku 45) Smlouvy se společností Local Energies, a. s. v rámci projektu Smart City 46) Stávající úpravna vody Písek 47) Voda převzatá z Vodárenské soustavy Jižní Čechy 48) Různé JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Městského střediska sociálních služeb a následné použití tohoto fondu investic stránka 2 (celkem 28)

3 Usnesení č. 35/18 Rada města schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a následné použití tohoto fondu investic Městského střediska sociálních služeb na pořízení konvektomatu v hodnotě Kč. Ing. L. Toman K bodu 2) Použití finančních prostředků z fondu investic ZŠ J. K. Tyla Usnesení č. 36/18 Rada města schvaluje použití finančních prostředků z fondu investic Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek pro účely pořízení konvektomatu do školní jídelny základní školy v hodnotě Kč. Ing. L. Toman K bodu 3) Platy ředitelů příspěvkových organizací města Písku Usnesení č. 37/18 Rada města schvaluje platy příplatky ředitelů příspěvkových organizací uvedené v neveřejné příloze A, která je nedílnou součástí důvodové zprávy, s účinností od Ing. J. Petrášek K bodu 4) Návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky na akci Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek, II. etapa Usnesení č. 38/18 Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na akci Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek, II. etapa, návrh smlouvy a návrh členů komise pro otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Miloslav Šatra, Ing. David Schwedt, Ing. Ladislav Toman a jejich náhradníků: Ing. Karel Holubář, Ing. Zlata Striebliková, Ing. Roman Koc. Ing. M. Šatra K bodu 5) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací Usnesení č. 39/18 Rada města 1. schvaluje vyloučení účastníka Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Římská 2135/45, Praha 2, IČO , 2. schvaluje účastníka Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO za cenu Kč, jehož nabídka jako jediná splnila podmínky účasti v zadávacím řízení, dodavatelem veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací a pověřuje starostku podpisem pojistných smluv pro město Písek, rozhodnutí o výběru dodavatele a rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení. stránka 3 (celkem 28)

4 Mgr. M. Hanus K bodu 6) Věcná břemena b1) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Za Nádražím, par. 1049/2: NN přip. kab. Usnesení č. 40/18 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši 102 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b2) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Táborská, Alnus Timber: NN přip. kab. Usnesení č. 41/18 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN s uzemněním a kabelovým pilířem na částech pozemků parc. č. 1903/4, 1903/5, 1903/14 a 1903/15 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b3) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Hradiště, chaty, p. 1/1 přip. kab. Usnesení č. 42/18 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN s uzemněním a 2 kabelovými pilíři na části pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b4) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Staré Lázně, pí Picková: NN přip. kab. stránka 4 (celkem 28)

5 Usnesení č. 43/18 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN a kabelového pilíře na části pozemku parc. č. 1828/2 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b5) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a. s. akce: TM_BTA_Písek_32004_PIYIN_OK Usnesení č. 44/18 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě práva umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků parc. č. 2665/9, 2665/46, 2665/43 a 587/8 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a. s., IČO , Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b6) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Teplárny Písek, a. s. akce: Přechod parovodu na horkovod Písek, etapa 1.1. rok 2018 Výtopna Samoty, VS Pazderny + areál MS Usnesení č. 45/18 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení horkovodu včetně obslužného zařízení na částech pozemků parc. č. st. 2989, st. 3855, st a parc. č. 1776/1, 1779/1, 1779/3, 1779/4, 1780/2, 1780/7 a 1781/19 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby tohoto horkovodu, dále provádět na horkovodu úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonosti ve prospěch Teplárny Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. 2. schvaluje souhlas vlastníka demontáž parovodu na částech pozemků parc.č.st. 2989, 3855, 7436 a parc. č. 1776/1, 1779/1, 1779/3, 1779/4, 1780/2, 1780/7 a 1781/19 vše k. ú. Písek za dodržení podmínek odboru životního prostředí pro Teplárnu Písek a. s., IČO , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem souhlasu vlastníka dle přílohy. stránka 5 (celkem 28)

6 b7) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Teplárny Písek, a. s. akce: Nástupní prostor Nemocnice Písek Usnesení č. 46/18 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení horkovodu včetně obslužného zařízení na částech pozemků parc. č. 1545/29, 1545/28, 1547, 2190/4, 1567/1, 2680, 2681, 1568/4, 1566, 1565 a 2674 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby tohoto horkovodu, dále provádět na horkovodu úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšen jeho výkonosti ve prospěch Teplárny Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. 2. schvaluje souhlas vlastníka výměna horkovodního potrubí ve stávajících trasách na částech pozemků parc. č. 1568/5, 1568/4, 1567/1, 2680, 1568/1, 1561/1 a 1566 k. ú. Písek za dodržení podmínek odboru životního prostředí pro Teplárnu Písek a.s., IČO , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem souhlasu vlastníka dle přílohy. b8) Záměr zřízení služebnosti cesty na pozemku parc. č. 1721/121 ve prospěch pozemků parc. č. 1721/93 a 1721/83 v současné době ve vlastnictví žadatelů Usnesení č. 47/18 Rada města Písku po projednání schvaluje záměr zřízení služebnosti cesty na části pozemku parc. č. 1721/121 k. ú. Písek ve prospěch pozemků parc. č. 1721/93 a 1721/83 k. ú. Písek, které jsou nyní ve vlastnictví žadatelů. b9) Smlouva o převodu práv a povinností mezi městem Písek a společností ČEVAK, a. s. ve vazbě na Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Dobev Usnesení č. 48/18 Rada města Písku po projednání schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi městem Písek coby vlastníkem vodovodu a kanalizace a společností ČEVAK, a. s., coby provozovatelem vodovodu a kanalizace ve vazbě na Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Dobev. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy dle přílohy. b10) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Rek. NTL na STL Písek, Za Kapličkou I. etapa Usnesení č. 49/18 Rada města Písku po projednání: 1. ruší usnesení č. 634/17 ze dne stránka 6 (celkem 28)

7 2. schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení STL plynovodu na částech pozemků parc. č. st. 2259, parc. č. 1528/2, 1528/3, 1530/10, 1530/21, 1530/30, 1530/31, 1535/2 a parc. č. 2190/3 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši ,50 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b11) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: rekonstrukce NTL na STL plynovod Písek sídliště JIH III. etapa Usnesení č. 50/18 Rada města projednala změnu podmínek odboru životního prostředí, které tvoří přílohu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena dne usnesením č. 7/18. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy s touto změněnou přílohou. K bodu 7) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a převedení pronájmu části pozemku parc. č. st. 2521/2 k. ú. Písek na nového nájemce (pozemek pod montovanou garáží vnitroblok Dvořákova ul.) Usnesení č. 51/18 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. st. 2521/2 o výměře 16 m 2 k. ú. Písek dohodou ke dni pro žadatele, bytem Písek za podmínky převedení pronájmu na nového nájemce. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku. 2. schvaluje pronájem části pozemku parc. č. st. 2521/2 o výměře 16 m 2 k. ú. Písek za účelem užívání jako pozemek pod montovanou garáží na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 3 měsíce za úplatu ve výši 100 Kč/m 2 /rok pro nového nájemce, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku. b) SVJ domu č. p v Erbenově ulici v Písku oprava usnesení č. 772/17 ze dne Usnesení č. 52/18 Rada města Písku po projednání schvaluje opravu usnesení č. 772/17 ze dne ve smyslu změny výměry u pronajaté části pozemku parc. č. 1757/20 k. ú. Písek ze 141 m 2 na 185 m 2. stránka 7 (celkem 28)

8 c) Ředitelství silnic a dálnic ČR žádost o pronájem části pozemku parc. č k. ú. Horosedly (stavba D4 Lety Čimelice ) Usnesení č. 53/18 Rada města Písku po projednání schvaluje pronájem části pozemku parc. č o výměře 16 m 2 k. ú. Horosedly za účelem veřejně prospěšné stavby D4 Lety Čimelice na dobu určitou ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do dne protokolárního předání pozemků nájemcem zpět pronajímateli za nájemné ve výši 20 Kč/m 2 /rok pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO , sídlem Praha 4 Nusle, Na Pankráci 546/56. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku dle přílohy. d) Mgr. Eliška Dovoleová žádost o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 116/13 k. ú. Písek dohodou Usnesení č. 54/18 Rada města Písku po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 116/13 o výměře 3 m 2 k. ú. Písek dohodou ke dni pro paní Mgr. Elišku Dovoleovou, IČO , sídlem Písek, Žižkova třída 246. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku. e) euroawk, s. r. o. oznámení o fúzi sloučením - uzavření dodatku ke smlouvě Usnesení č. 55/18 Rada města Písku po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě ze dne na umístění velkoplošných reklamních panelů a městských informačních vitrín, kterým dochází ke změně identifikačních údajů na straně nájemce pro euro AWK, s. r. o., IČO , sídlem Praha 10 Vršovice, Konopišťská 739/16. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 10 ke smlouvě dle přílohy. f) Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek žádost o užití Kamenného mostu v Písku Usnesení č. 56/18 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje užití Kamenného mostu v Písku v rámci konání akcí Jarní slavnost - velikonoční jarmark dne , procesí k soše sv. Nepomuka na mostě dne , letní slavnost dne , sportovní akci Běh mezi mosty dne a Svatomartinská slavnost dne pro Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek, IČO , sídlem Písek, Purkyňova 548/4, zastoupené předsedkyní JUDr. Hanou Šebestovou. Souhlas rady města nenahrazuje povolení příslušného správního orgánu ke zvláštnímu užívání dle platných předpisů. 2. schvaluje prominutí poplatku za užití Kamenného mostu v Písku v rámci konání akcí Jarní slavnost - velikonoční jarmark dne , procesí k soše sv. Nepomuka na mostě dne , letní slavnost dne , sportovní akci Běh mezi mosty dne a Svatomartinská slavnost dne pro Spolek Přátelé stránka 8 (celkem 28)

9 Kamenného mostu Písek, IČO , sídlem Písek, Purkyňova 548/4, zastoupené předsedkyní JUDr. Hanou Šebestovou. g) Zemědělsko-obchodní družstvo MÁJ žádost o pacht pozemků parc. č. 729/4, parc. č. 729/6 a parc. č. 729/7 vše k. ú. Písek Usnesení č. 57/18 Rada města Písku po projednání schvaluje pacht pozemků parc. č. 729/4 o výměře 217 m 2, parc. č. 729/6 o výměře 647 m 2 a parc. č. 729/7 o výměře 525 m 2 vše k. ú. Písek za účelem zemědělské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců s tím, že smlouva může být ukončena vždy ke konci pachtovního roku tj. k běžného roku, s pachtovným ve výši Kč/ha/rok pro Zemědělsko-obchodní družstvo MÁJ Kestřany, IČO , sídlem Kestřany čp Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě. h) žádost o pacht pozemků parc. č. 1187/31, parc. č. 1159/1, parc. č. 1159/3 a parc. č. 1161/6 vše k. ú. Písek Usnesení č. 58/18 Rada města Písku po projednání schvaluje pacht pozemků parc. č. 1187/31 o výměře 7069 m 2, parc. č. 1159/1 o výměře 2918 m 2, parc. č. 1159/3 o výměře 302 m 2 a parc. č. 1161/6 o výměře 1366 m 2 vše k. ú. Písek za účelem zemědělské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců s tím, že smlouva může být ukončena vždy ke konci pachtovního roku tj. k běžného roku, s pachtovným ve výši Kč/ha/rok pro žadatele, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem pachtovní smlouvy. i) pí Vyshnevska žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2159/11 k. ú. Písek Usnesení č. 59/18 Rada města Písku po projednání neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2159/11 o výměře 40 m 2 k. ú. Písek za účelem umístění předváděcího domku (chaty) o rozměrech 10,8 x 3,4 m na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné ve výši Kč/m 2 /rok pro paní Yanu Vyshnevskou, IČO , sídlem Písek, Lipová alej j) Zemědělské obchodní družstvo Hradiště ukončení pronájmu pozemků parc. č. 1/12 a parc. č. 87/6 vše k. ú. Hradiště u Písku dohodou a převedení na nového nájemce Usnesení č. 60/18 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje ukončení pronájmu pozemku parc. č. 1/12 o výměře 652 m 2 a pozemku parc. č. 87/6 o výměře 535 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku dohodou ke dni pro Zemědělské obchodní družstvo Hradiště, IČO , sídlem Písek, Hradiště 183. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 7 k nájemní smlouvě. stránka 9 (celkem 28)

10 2. schvaluje pacht pozemku parc. č. 1/12 o výměře 652 m 2 a pozemku parc. č. 87/6 o výměře 535 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku za účelem užívání k zemědělské činnosti na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 12 měsíců s tím, že smlouva může být ukončena vždy ke konci pachtovního roku tj. k běžného roku, s pachtovným ve výši Kč/ha/rok pro nového nájemce, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem pachtovní smlouvy. k) žádost o výpůjčku části pozemku parc. č k. ú. Písek Usnesení č. 61/18 Rada města Písku po projednání neschvaluje výpůjčku části pozemku parc. č o výměře 15 m 2 k. ú. Písek za účelem vyhrazení jednoho parkovacího místa na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro žadatele, bytem Písek. l) žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 725 k. ú. Semice u Písku Usnesení č. 62/18 Rada města Písku po projednání neschvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 725 o výměře 15 m 2 k. ú. Semice u Písku za účelem vyhrazení jednoho parkovacího místa na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro žadatele, bytem Praha 8. m) Tělocvičná jednota Sokol Písek ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 126/3, pozemků parc. č. 125, parc. č. 130/7 a parc.č.st. 2472/6 vše k. ú. Písek dohodou Usnesení č. 63/18 1. Rada města Písku po projednání schvaluje ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 126/3 o výměře 265 m 2, pozemku parc. č. 125 o výměře 610 m 2, pozemku parc. č. 130/7 o výměře 3505 m 2 a pozemku parc. č. st. 2472/6 o výměře 531 m 2 vše k. ú. Písek dohodou ke dni pro Tělocvičnou jednotu Sokol Písek, IČO , sídlem Písek, Tyršova 395/3. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku. 2. Rada města ukládá odboru správy majetku požadovat odstranění betonových patek včetně ocelové konstrukce na pozemcích parc. č. 126/3, parc. č. 125 a parc. č. 130/7 vše k. ú. Písek na TJ Sokol Písek, IČO , sídlem Písek, Tyršova 395/3. n) Domovní a bytová správa města Písku uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku (úprava předmětu nájmu) Usnesení č. 64/18 Rada města Písku po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne za účelem umístění nádob na směsný komunální odpad dle přílohy, kterým se upravuje předmět nájmu pro Domovní a bytovou správu města Písku, IČO stránka 10 (celkem 28)

11 , sídlem Písek, Fügnerovo náměstí 42. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku. o) žádost o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1972/3 díly 18 a 20 k. ú. Písek dohodou Usnesení č. 65/18 Rada města Písku po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1972/3 (díly 18 a 20) o výměře 300 m 2 k. ú. Písek dohodou ke dni pro žadatelku, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku. p) Rybářství Zdeněk Tichý žádost o pronájem městských rybníků v k. ú. Nepodřice, Zátaví, Ražice, Putim, Smrkovice, Hradiště u Písku, Chřešťovice, Kluky u Písku a Údraž Usnesení č. 66/18 Rada města Písku po projednání bere na vědomí nabídku na pronájem městských rybníků od Rybářství Zdeněk Tichý, IČO , sídlem Horažďovice, U Jatek 124 a konstatuje, že není důvod k odstoupení od smlouvy se současným nájemcem městských rybníků. r) Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích Jihočeského kraje parc. č. 1545/6 a č. 1545/30 vše k. ú. Písek akce: Nástupní prostor Nemocnice Písek Usnesení č. 67/18 Rada města Písku po projednání schvaluje smlouvu o právu provést stavbu dle přílohy právo provést stavbu na pozemcích parc. č. 1545/6 a parc. č. 1545/30 vše k. ú. Písek ve vlastnictví Jihočeského kraje v rámci akce: Nástupní prostor Nemocnice Písek. Smlouva bude uzavřena mezi Jihočeským krajem, Domovem pro seniory Světlo, IČO , se sídlem Drhovle 44, Písek, PSČ jako vlastníkem a městem Písek jako investorem. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o právu provést stavbu dle přílohy. s) Oprava usnesení č. 773/17 ze dne změna identifikačních údajů nájemce Usnesení č. 68/18 Rada města Písku po projednání schvaluje opravu usnesení č. 773/17 ze dne ve smyslu opravy identifikačních údajů nájemce na JH dětský lékař, s. r. o., IČO , sídlem Písek, Budějovická 884/3. K bodu 8) Návrh na pronájmy nebytových prostor stránka 11 (celkem 28)

12 1) Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 342, Čechova ulice v Písku Usnesení č. 69/18 Rada města schvaluje prodloužení pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 342, Čechova ulice v Písku, který je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek o výměře 67 m 2, pro žadatele dobu určitou do a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání. 2) Pronájem části budovy č. 25 v objektu bývalých kasáren vojenského muničního skladu ve Vráži u Písku ukončení nájemního vztahu Usnesení č. 70/18 Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni s nájemcem Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, se sídlem Čimelice 60 na pronájem části budovy č. 25 o výměře 169 m 2 v areálu bývalých kasáren muničního skladu ve Vráži u Písku v k. ú. Horní Ostrovec a budovy čp. 71 na stav. parc. 86 a pověřuje starostku města podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání. 3) Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 2036, Kollárova ul. v Písku Usnesení č. 71/18 Rada města schvaluje provést výběrové řízení formou obálkové metody mezi přihlášenými zájemci s vyvolávací cenou vypočtenou dle koeficientu cenové mapy s tím, že toto výběrové řízení provede DBS města Písku, a dále určuje jako nájemce prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 2036, Kollárova ul. v Písku, který je součástí pozemku stavební parcely parc. č. 834/1 v k. ú. Písek, vítěze výběrového řízení s nejvyšší nabídnutou cenou. Rada města pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou za cenu nájemného nabídnutou vítězem a smlouvy o složení jistoty. 4) Žádost o pronájem vývěsní vitríny umístěné v průchodu objektem čp. 97 z Heydukovy ulice do Palackého sadů Usnesení č. 72/18 Rada města schvaluje pronájem vývěsní vitríny č. 1 o rozměru 1,25 x 1,50 m umístěné v průchodu objektem čp. 97 z Heydukovy ulice do Palackého sadů, který je součástí pozemku stavební parcely parc. č. 122 k. ú. Písek, pro žadatele za účelem propagace prodejny nábytku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za úplatu ve výši 5 tis./rok + zákonem stanovena sazba DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o nájmu. 5) Žádost o povolení podnájmu stránka 12 (celkem 28)

13 Usnesení č. 73/18 Rada města schvaluje podnájem části prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 143, Kocínova ul. v Písku, jehož nájemcem je na základě nájemní smlouvy ze dne žadatelka pro podnájemce. 6) Výpůjčka prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1364, nábřeží 1. máje v Písku Usnesení č. 74/18 Rada města schvaluje výpůjčku prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1364, nábřeží 1. máje v Písku, který je součástí pozemku stavební parcely parc. č v k. ú. Písek o výměře 53,10 m 2, pro Městské středisko sociálních služeb, nábřeží 1. máje 2142, Písek, IČO za účelem poskytování registrované sociální služby noclehárna na dobu určitou od do a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem smlouvy o výpůjčce. Výpůjčka bude v tomto případe uplatněna z důvodu poskytnuté dotace na noclehárnu. 7) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 437, Jablonského ul. v Písku dohodou Usnesení č. 75/18 Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni s nájemcem na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 437, Jablonského ul. v Písku a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. 8) Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 437, Jablonského ul. v Písku Usnesení č. 76/18 Rada města schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 437, Jablonského ul. v Písku, který je součástí pozemku stavební parcely parc. č v k. ú. Písek o výměře 24 m 2, pro žadatele za účelem chovu akvarijních rybiček na dobu neurčitou za úplatu ve výši 400 Kč/m 2 /rok a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o složení jistoty. K bodu 9) Řešení nájemních vztahů k bytům Usnesení č. 77/ Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp. 133, Hradební II, Písek pro žadatele, Hradební II 133, Písek o 1 rok. 02. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 417, Vinařického, Písek pro žadatele, Vinařického 417, Písek o 1 rok. 03. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 418, Vinařického, Písek pro žadatelku, Vinařického 418, Písek o 1 rok. stránka 13 (celkem 28)

14 04. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 26 v čp. 432, Na Pěníku, Písek pro žadatele, Na Pěníku 432, Písek o 1 rok. 05. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 888, Kollárova, Písek pro žadatelku, Kollárova 888, Písek o 1 rok. 06. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 948, Jeronýmova, Písek pro žadatelku, Jeronýmova 948, Písek o 1 rok. 07. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 1402, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1402, Písek o 1 rok. 08. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1571, Kollárova, Písek pro žadatelku, Kollárova 1571, Písek o 1 rok. 09. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 1628, Mírové náměstí, Písek pro žadatelku, Mírové náměstí 1628, Písek o 1 rok. 10. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 1848, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1848, Písek o 1 rok. 11. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 26 v čp. 1962, Budějovická, Písek pro žadatele, Budějovická 1962, Písek o 1 rok. 12. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v čp. 2024, třída Přátelství, Písek pro žadatelku, třída Přátelství 2024, Písek o 1 rok. 13. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 2287, třída Přátelství, Písek pro žadatelku, třída Přátelství 2287, Písek o 1 rok. 14. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 341, Čechova, Písek pro žadatele, Čechova 341, Písek o 1 rok. 15. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 1626, Mírové náměstí, Písek pro žadatelku, Mírové náměstí 1626, Písek o 1 rok. 16. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 2162, Truhlářská, Písek pro žadatelku, Truhlářská 2162, Písek o 1 rok. 17. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 30 v čp. 2218, Smrkovická, Písek pro žadatele, Smrkovická 2218, Písek o 1 rok. 18. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 2242, Harantova, Písek pro žadatele, Harantova 2242, Písek o 1 rok. 19. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 435, Na Pěníku, Písek pro žadatele, Na Pěníku 435, Písek o 12 měsíců za částku 65 Kč/m 2 /měsíc. 20. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek o 12 měsíců za částku 65 Kč/m 2 /měsíc. 21. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatele, nábřeží 1. máje 1364, Písek o 12 měsíců za částku 65 Kč/m 2 /měsíc. 22. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 346, Pražská, Písek pro žadatele, Pražská 346, Písek na dobu neurčitou. 23. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek o 6 měsíců. 24. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 2024, třída Přátelství, Písek pro žadatele, třída Přátelství 2024, Písek o 5 let. 25. Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek o 1 rok. 26. Rada města schvaluje podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu porušování povinností nájemců zvlášť závažným způsobem. Ing. Z. Šartnerová K bodu 10) Návrh na řešení bytových záležitostí 1) Výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného stránka 14 (celkem 28)

15 Usnesení č. 78/18 Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytů: č. 40 o velikosti 1+0 v budově čp. 2165, Truhlářská ulice v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, č. 8 o velikosti 1+0 v budově čp. 381, Třebízského ulice v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, č. 22 o velikosti 1+1 v budově čp. 230, Ke Střelnici v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č. 341 v k. ú. Hradiště u Písku, č. 8 o velikosti 2+1 v budově čp. 1637, Dr. M. Horákové v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek. 2) Žádost o povolení podnájmu Usnesení č. 79/18 Rada města schvaluje povolení podnájmu bytu č. 17 v objektu čp. 230, Ke Střelnici v Písku, jehož nájemcem je na základě smlouvy o nájmu ze dne žadatelka, na dobu 1 roku pro podnájemce. 3) Žádost o povolení podnájmu Usnesení č. 80/18 Rada města schvaluje podnájem bytu č. 241 včetně garážového stání č. 241 v domě čp. 448/8, Čechova ul. v Písku, jehož nájemcem je na základě smlouvy o nájmu ze dne žadatel, na dobu 1 roku pro podnájemce. 4) Žádost o povolení podnájmu Usnesení č. 81/18 Rada města schvaluje povolení podnájmu bytu č. 14 v objektu čp. 1831, nábřeží 1. máje v Písku, jehož nájemcem je na základě smlouvy o nájmu ze dne žadatel, na dobu 1 roku pro podnájemce. 5) Žádost o povolení podnájmu Usnesení č. 82/18 Rada města schvaluje podnájem bytu č v domě čp. 450, V Portyči v Písku, jehož nájemcem je na základě smlouvy o nájmu ze dne žadatelka, na dobu 1 roku třetí osobě. stránka 15 (celkem 28)

16 6) Oprava usnesení č. 18/18 Usnesení č. 83/18 Rada města schvaluje opravu usnesení č. 18/18 ze dne : vypouští se text. č. 14 v budově čp. 1836, nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek o velikosti 1+1 a nahrazuje se textem. č. 14 v budově čp. 1835, nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek o velikosti 1+1. Ostatní ustanovení usnesení č. 18/18 zůstávají beze změny. K bodu 11) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 1. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 2 ul. Nádražní čp. 107 v Písku Usnesení č. 84/18 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 2 o velikosti 1+0 v budově čp. 107, ul. Nádražní, která je součástí pozemku stavební parcely č. 321/1 v k. ú. Písek, za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. 2. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 4 ul. Erbenova čp. 950 v Písku Usnesení č. 85/18 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 4 o velikosti 1+0 v budově čp. 950, ul. Erbenova, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy a náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. 3. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 15 ul. Třebízského čp. 411 v Písku Usnesení č. 86/18 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 15 o velikosti 1+1 v budově čp. 411, ul. Třebízského, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. K bodu 12) Poskytnutí bytů pro osoby v tíživé životní situaci Usnesení č. 87/18 Rada města neuzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v budově čp. 1363, nábřeží 1. máje, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek o velikosti 34 m 2, a opětovné zveřejnění bytu ve výběrovém řízení schvaluje. stránka 16 (celkem 28)

17 Mgr. M. Baslerová K bodu 13) Písku Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení v majetku města Usnesení č. 88/18 Rada města: 1. ruší usnesení č. 456/17 bod 26, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č. 1496, nábřeží 1. máje s žadatelkou, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 v domě č. 1496, nábřeží 1. máje s žadatelem na výjimku. 2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě č. 1496, nábřeží 1. máje s žadatelem na výjimku schvaluje. 3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č. 2443, Jiráskovo nábřeží s žadatelem na výjimku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 4. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v domě č. 2443, Jiráskovo nábřeží s žadatelem na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 5. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46 v domě č. 2443, Jiráskovo nábřeží s žadateli na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 6. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 73 v domě č. 2443, Jiráskovo nábřeží s žadateli na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 7. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 36 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 8. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 55 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 9. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 10. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 60 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 11. ruší usnesení č. 598/17 bod 14, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 65 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 65 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 12. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 v domě č. 424, ulice Topělecká s žadateli na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. stránka 17 (celkem 28)

18 13. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č. 425, ulice Topělecká s žadateli na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 14. ruší usnesení č. 456/17 bod 12, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě č. 425, ulice Topělecká s žadatelem, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě č. 425 ulice Topělecká s žadatelem na základě pořadníku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 15. ruší usnesení č. 598/17 bod 14, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 31 v domě č. 425, ulice Topělecká s paní žadatelkou, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31 v domě č. 425, ulice Topělecká s žadatelkou na základě pořadníku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 16. ruší usnesení č. 171/17 bod 29, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě č. 1467, nábřeží 1. máje s panem žadateli, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě č. 1467, nábřeží 1. máje s žadateli na základě pořadníku. 17. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v domě č. 1467, nábřeží 1. máje s žadateli na základě pořadníku schvaluje. 18. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě č. 1468, nábřeží 1. máje s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Mgr. M. Baslerová K bodu 14) Informace o přijatých klientech Diakonie ČCE středisko Blanka Písek Usnesení č. 89/18 Rada města projednala informaci o přijatých klientech ČCE středisko Blanka Písek v období od do Mgr. M. Baslerová K bodu 15) Dražba pozemků v k. ú. Mladotice u Drhovle Usnesení č. 90/18 Rada města bere na vědomí informaci o připravované dražbě 1/6 podílu na pozemcích parc. č. 1244, 1245, 1246, 1248/1, 1248/2, 1309/2, 1401, 1433 a 1464 vše k. ú. Mladotice u Drhovle. K bodu 16) Převod majetku veřejného osvětlení ve městě Písku Usnesení č. 91/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod veřejného osvětlení z majetku města Písku do majetku Městských služeb Písek s. r. o., a to formou vkladu z majetku města do majetku společnosti Městské služby Písek s. r. o. navýšením základního kapitálu společnosti. stránka 18 (celkem 28)

19 K bodu 17) Sladovna revize hasicího zařízení + doplnění hasiva Usnesení č. 92/18 Rada města: I) bere na vědomí informaci o nutnosti doplnění a revize plniva v hasicích zařízeních ve Sladovně. II) odkládá své rozhodnutí ve věci plnění a revizí plniva v hasicích zařízeních ve Sladovně za účelem doložení podrobnějších podkladů pro rozhodnutí. K tomu ukládá odboru správy majetku: a) zjistit, zda neexistuje na trhu levnější nabídka plnění a revize tlakových lahví než nabídka společnosti KLIKA BP a. s., b) prověřit, zda existují jiné způsoby řešení hasicího systému měně finančně náročné, c) ve spolupráci s vedením Sladovny Písek o. p. s. zajistit po dohodě s orgány HZS a požárním preventistou provizorní ochranu Sladovny a jejích návštěvníků před vznikem požárů do doby, dokud nebude zajištěna plná funkčnost stávajícího nebo jiného funkčně srovnatelného řešení, d) připravit materiál pro jednání zastupitelstva města - rozpočtovou změnu na kapitole 739 výdaje, Sladovna Písek o. p. s. - revize navýšení o Kč +DPH pro případ, že by nebylo nazeleno v dohledné době jiné řešení než objednání dodávky plnění tlakových lahví a revize u společnosti KLIKA BS a. s. nebo na úhradu alternativního řešení, e) prověřit, zda nejde v případě spuštění hasicího systému ve Sladovně v říjnu 2017 o škodu způsobenou na majetku města, popř. zjistit osobu, která za takovou škodu odpovídá. K bodu 18) Uzavření dohody se společností CSPP Group a. s., vyhrazené parkování pro Římskokatolickou farnost Písek Usnesení č. 93/18 I. Rada města schvaluje uzavření dohody o spolupráci na rozvoji obchodní zóny Galerie Písek se společností CSPP Group a. s., IČ: , se sídlem Bašty 413/2, Brnoměsto, Brno dle přílohy a pověřuje starostku města jejím podpisem. II. Rada města schvaluje dvě nová parkovací místa na pozemku parc. č. 2090/12 k. ú. Písek, která budou vyhrazena pro vozidla s povolením města Písek pro Římskokatolickou farnost Písek. K bodu 19) Servisní smlouva k multifunkčnímu zařízení RICOH MP C2011SP se společností RICOH Czech Republic s. r. o. Usnesení č. 94/18 Rada města schvaluje servisní smlouvu číslo 01510/17/440 k multifunkčnímu zařízení RICOH MP C2011SP se zhotovitelem RICOH Czech Republic s. r. o., Jihlavská 1558/21, Praha 4, IČO s předpokládanými servisními náklady za 60 měsíců ve výši Kč bez DPH. Ing. J. Votýpka stránka 19 (celkem 28)

20 K bodu 20) Rámcová smlouva na poskytování mobilních telekomunikačních služeb se společností T-Mobile Czech Republic a. s. Usnesení č. 95/18 Rada města schvaluje rámcovou smlouvu na poskytování mobilních telekomunikačních služeb se společností T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha, IČO za nabídkovou cenu ,10 Kč bez DPH. Ing. J. Votýpka K bodu 21) Výpověď smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji softwarového produktu CLIX2006 se společností BMI SYSTÉM CZECH, a. s. Usnesení č. 96/18 Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji aplikačních programových produktů udržovací smlouvy číslo 1350/2008 s dodavatelem BMI SYSTEM CZECH, a. s., Klimkovická 2345/13, Ostrava Poruba, IČO Ing. J. Votýpka K bodu 22) Aktualizace přílohy č. 1 Nemovitosti nebytové k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou, a. s. Usnesení č. 97/18 Rada města schvaluje aktualizaci přílohy č. 1 Nemovitosti nebytové k pojistné smlouvě č uzavřené mezi městem Písek a Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO: Mgr. Bc. M. Hanus K bodu 23) lodí Smlouva o partnerství s firmou Mgr. Jaroslav Formánek závod dračích Usnesení č. 98/18 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi firmou Mgr. Jaroslav Formánek, Hellichova 668, Poděbrady, IČO a městem Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, IČO Ing. M. Cibulková K bodu 24) Smlouva o dílo s firmou MgA. Josef Faltus sochy z písku v Písku 2018 Usnesení č. 99/18 Rada města 1. schvaluje smlouvu o dílo Sochy z písku v Písku 2018 mezi firmou MgA. Josef Faltus, Záryby-Martinov 205, Kostelec nad Labem, IČO a městem Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, 2. určuje z předložených návrhů k pořízení děl Sochy z písku v Písku 2018 sochy č. 1, 2, 3, 4, 5 na náplavce v Čechově ulici a sochu č. 8 u Městské elektrárny. stránka 20 (celkem 28)

21 Ing. M. Cibulková K bodu 25) Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru Národnímu technickému muzeu Usnesení č. 100/18 Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Národnímu technickému muzeu Praha, IČO ve výši Kč na základě darovací smlouvy. Ing. M. Cibulková K bodu 26) Dohoda o umístění mikrovlnného spoje městského kamerového dohlížecího systému s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje Usnesení č. 101/18 Rada města schvaluje dohodu o umístění mikrovlnného spoje městského kamerového dohlížecího systému uzavřenou mezi městem Písek, Velké náměstí 114/3, Písek a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Lannova 193/26, České Budějovice. Mgr. Bc. J. Rapant K bodu 27) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě na zajištění provozu veřejných záchodků s Veřejnými službami Písek s. r. o. Usnesení č. 102/18 Rada města schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na zajištění provozu veřejných záchodků města Písek mezi Veřejnými službami Písek s. r. o. a městem Písek. Ing. L. Toman K bodu 28) Záměr zpracování plánu Územního systému ekologické stability pro správní obvod ORP Písek s možností podat žádost o dotaci Usnesení č. 103/18 Rada města schvaluje záměr zpracování plánu Územního systému ekologické stability pro správní obvod ORP Písek s možností podat žádost o dotaci. Ing. M. Šatra K bodu 29) Záměr podání žádostí o dotaci z dotačních programů Jihočeského kraje na podporu provozu kontaktního místa Senior Point Usnesení č. 104/18 Rada města 1. schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji na podporu provozu kontaktního místa Senior Point, stránka 21 (celkem 28)

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.02.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.01.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.02.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.01.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 29.04.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. Hladík, Ing. arch.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.12.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.10.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.11.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.11.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.01.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 04.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.07.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.12.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29. 5. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19. 6. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Více

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.07.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 14.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 27.05.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.03.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 06.09.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Mgr.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 11.03.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 05.05.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 24.11.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr.

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 21.01.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J.

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 01. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1866: Rada města schvaluje: RO č. 1 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 07.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 19.01.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.06.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Přítomni U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.10.2016 od 11:30 hodin - výjezdní zasedání - návštěva nové úpravny, staré úpravny a čistírny odpadních vod

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 25.02.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.08.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 07.06.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová,

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.03.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 12.02.2019 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 12.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Rady města Bučovice ze dne 7.1.2019 82/5/RM/2019 KZ 01 - Žádost o poskytnutí slev poskytnutí slev na kulturní akce pořádané městem Bučovice členům Spolku zdravotně postižených

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.12.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.4.2019 238/16/RM/2019 OÚP 01 - Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích" výběr

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.09.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.11.2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.10.2015 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 09.02.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 27.11.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 23.01.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Veselý, Ing. Bubník,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 26.05.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.08.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 06.04.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 25.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 08.03.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 09.09.2015 Přítomni Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne 08.09.2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Ing. Zdeněk

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne 20. 09. 2017 od 19:00 hodin 1) Zastupitelstvo města Nová Včelnice s c h v a l u j e předložený program zasedání. Návrh usnesení byl

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 13.06.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.02.2018.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.02.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.03.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.03.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 Program: 1. DSP a PDPS chodníky, opěrné zdi a VO ul. Komenského. 2. Nabídka PD studie čp. 106. 3. PD kanalizace Komenského. 4. Prodej

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 82. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.04.2017 1243/82/RM/2017 Schválení programu 82. schůze rady města program 82. schůze: 1. Schválení programu

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více