Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 3/1 Zodpovídá: OSV Termín: organizační změnu, která nastane v organizaci Sociální služby Šternberk, p.o. k Číslo: 4/1 Zodpovídá: OSV Termín: nákup nového vozu pro organizaci Sociální služby Šternberk, p.o. dle návrhu v důvodové zprávě zprávu z jednání komise pro posouzení nabídek ze dne a vítěze poptávkového řízení dle návrhu komise na akci: Sociální služby Šternberk, p.o. - nákup nového osobního automobilu a vítěze poptávkového řízení dle návrhu komise pro posouzení nabídek na akci Sociální služby Šternberk, p.o. - nákup nového osobního automobilu - firmu: AUTO HÉGR a.s. IČ: , se sídlem, Olomoucká 2318/110, nabídková cena: Kč a Mgr. Haně Dvorské, ředitelce organizace Sociální služby Šternberk, p.o. uzavřít smlouvu o nákupu osobního automobilu s vybranou firmou Číslo: 5/1 Zodpovídá: OSV Termín: odměnu ředitelce organizace Sociální služby Šternberk, p.o. za 2. pololetí 2014 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

2 Číslo: 6/1 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 566/06/s ze dne uzavřené s ****** na část pozemku parc. č. 221/1 v k. ú. Lhota u Šternberka dohodou k a k podpisu dohody o ukončení nájmu starostu. Číslo: 7/1 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 221/1 ost. plocha o výměře cca 300 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem využití zahrada za cenu 900 Kč/rok dle předloženého materiálu. Číslo: 8/1 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc.č ostatní plocha - ost. komunikace, dle geometrického plánu č /2014 ze dne , označená jako pozemkový díl a o výměře 92 m2, který je sloučen do pozemku parc.č ostatní plocha - ost. komunikace v k.ú. a obci Šternberk (ul. Ořechová), z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: , z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Města Šternberka, IČ: Za Podmínky, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zmocnit starostu k podpisu předložené darovací smlouvy. Číslo: 9/1 Zodpovídá: SMM Termín: dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.122/10/s/ormi uzavřené dne s Českými drahami, a.s. a starostu k podpisu předložené dohody.

3 Číslo: 10/1 Zodpovídá: SMM Termín: nabídku pana a uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání ve zvýšeném přízemí stavby občanského vybavení ve Šternberku, místní část Chabičov, č. pop. 35, která je součástí pozemku parc. č. st. 58 zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Chabičov (pohostinství v kulturním domě) mezi Městem Šternberkem a panem Milanem Ondrákem, bytem Šternberk, Lomená 1444/15, IČ za podmínek důvodové zprávy a starostu k podpisu smlouvy o nájmu. Číslo: 11/1 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka revokovat usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 636/26 ze dne a Zastupitelstvu města Šternberka schválit převod níže uvedených stavebních objektů a uzavření kupní smlouvy takto: - komunikace (neveřejná účelová) na pozemcích parc. č. 6043/1, 3819, 3821/2, veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 3819, 3821/2, 6043/1, připojení sousední nemovitosti pozemek parc. č. 6043/1 k místní komunikaci na pozemku parc. č. 3788/1 ulice Přikrylova a na pozemku parc. č ulice Valíčkova ve Šternberku, vše v katastrálním území Šternberk pro 17 rodinných domů ve Šternberku, provedené podle veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne pod č. j. MEST 9580/2013 Sp. zn. OS 297/2013 z vlastnictví společnosti PPS realizace staveb s. r. o., Labutí 321/2, Šternberk, IČ: do vlastnictví Města Šternberk, Horní nám. 16, Šternberk, IČ: za cenu Kč vč. DPH dle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy starostu. Číslo: 12/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na parkovací box č. 1 v domě ve Šternberku, č. pop. 2411, který je součástí pozemku parc. č. 3344/4 zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Šternberk (ulice Labutí, č. o. 25) mezi Městem Šternberkem a Bytovým družstvem Šternberk - Labutí, IČ na straně jedné a paní ****** za podmínek důvodové zprávy a starostu k podpisu nájemní smlouvy.

4 Číslo: 13/1 Zodpovídá: SMM Termín: žádost paní ze dne a prodloužení nájmu bytu č. 102 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v budově ve Šternberku, Dvorská 960/13, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1 k.ú. Šternberk (ulice Dvorská č.o. 13) pro nájemkyni bytu paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a starostu k podpisu nájemní smlouvy. Číslo: 14/1 Zodpovídá: SMM Termín: žádost paní ze dne a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 203 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě Horní náměstí 61/13 ve Šternberku, který je součástí pozemku parc. č. 23 zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Šternberk (Horní náměstí č. o. 13) mezi Městem Šternberkem a paní****** za podmínek důvodové zprávy a starostu k podpisu nájemní smlouvy. Číslo: 15/1 Zodpovídá: SMM Termín: žádost ze dne a ne prodloužení nájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 156,96 m2 v přízemí budovy č. pop. 140, která je součástí pozemku parc. č. 248 k.ú. Šternberk (Partyzánská č. o. 1) pro pana Ing. Petra Tomaštíka, bytem Šternberk, Hlavní náměstí 139/15, IČ a žádá Ing. Petra Tomaštíka o odevzdání výše uvedeného prostoru nejpozději k a zaplacení nájemného z prostoru za období od do data odevzdání ve výši Kč/měsíc v termínu nejpozději do a záměr pronajmout výše uvedený prostor za podmínek důvodové zprávy a záměr zveřejnit.

5 Číslo: 16/1 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 101/98/s ze dne , ve znění pozdějšího dodatku č. 1, uzavřené s manž. ****** na pozemky parc. č a parc. č v k. ú. Šternberk, dohodou k a k podpisu dohody o ukončení nájmu starostu. Číslo: 17/1 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout pozemky parc. č a parc. č za účelem využití zahrada vlastníkům stavby č. e. 238 postavené na pozemku parc. č. 4938, vše v k. ú. Šternberk, za cenu Kč/rok. Číslo: 18/1 Zodpovídá: SMM Termín: žádost firmy INTERWORK SERVICE s.r.o. ze dne a skončení smlouvy o nájmu č. 309/13/S/SBNP ze dne na pronájem souboru místností sloužících podnikání o ploše 36,84 m2 v 1.patře budovy č. pop. 2566, která je součástí pozemku parc. č. 28/2 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Šternberk (ulice Opavská č. o. 1/B) dohodou k pro nájemce INTERWORK SERVICE s.r.o. se sídlem v Přerově, Nerudova 2192/10, IČ a starostu k podpisu dohody o zániku nájmu dle předloženého znění a záměr pronájmu výše uvedeného souboru místností za podmínek dle důvodové zprávy a záměr zveřejnit.

6 Číslo: 19/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a přístupu za účelem údržby a oprav opěrné zídky v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti. Číslo: 20/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 106 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě Hanácká č. pop. 386, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Šternberk (ulice Hanácká č. o. 2) pro pana ****** za podmínek dle důvodové zprávy a starostu k podpisu nájemní smlouvy. Číslo: 21/1 Zodpovídá: SMM Termín: skončení nájemní smlouvy ze dne , č. 22/11/S/SBNP na pronájem bytové jednotky č. 2214/27 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku č. pop. 2214, který je součástí pozemku parc. č. 1789/3 zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Šternberk (ulice U Vrby č. o. 12) dohodou k pro nájemce pana****** a starostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytové jednotky v předloženém znění a uzavření nájemní smlouvy na shora citovanou bytovou jednotu mezi Městem Šternberkem a paní****** za podmínek důvodové zprávy a starostu k podpisu nájemní smlouvy.

7 Číslo: 22/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky ke služebnému pozemku - část parc. č. 5915/2 (dle GP č /2014 označené jako parc. č. 5915/19) v k.ú. Šternberk, který bude ve vlastnictví Města Šternberka ve prospěch ****** na dobu neurčitou, bezúplatně a starostu k podpisu předložené kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti. Číslo: 23/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby IV včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 3564, 3568 a 3587 v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2012 a za jednorázovou úhradu ve výši 5.145,- Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a starostu k podpisu předložené smlouvy. Číslo: 24/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby EP včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 504/23 v k.ú. Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2014 a za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a starostu k podpisu předložené smlouvy.

8 Číslo: 25/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s právem umístění a provozování vedení dešťové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v části pozemku parc. č. 211/3 ve prospěch pozemku parc. č. 210, jehož součástí je stavba č.p.1836, obj. bydlení (oprávněný B), na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 714 Kč (vč. DPH) a v části pozemku pozemků parc. č. 211/3 a 203/4 ve prospěch pozemku parc. č. 205, jehož součástí je stavba č.p. 1844, obj. bydlení (oprávněný C), na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 659 (vč. DPH) vše v k.ú. Lhota u Šternberka, obec Šternberk, v rozsahu geom. plánu č /2014 a starostu k podpisu předložené smlouvy. Číslo: 26/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (č. stavby M ) s právem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 4900/1 a 5068 v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2014 a za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku č ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu této smlouvy a starostu k podpisu předložené smlouvy Číslo: 27/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování plynárenského zařízení (č. stavby ) s právem vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č. 520, parc. č. 521, parc. č. 522, parc. č. 523 a parc. č v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 a za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a starostu k podpisu předložené smlouvy.

9 Číslo: 28/1 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č a 6051/10 v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2014 a za jednorázovou úhradu ve výši 8.050,- Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a starostu k podpisu předložené smlouvy. Číslo: 29/1 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit nabytí nemovité věci - věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě s právem umístění a provozování přípojky dešťové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním ve prospěch Města Šternberka v části pozemku parc. č. 3673/1 v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, Olomouc, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2014, za jednorázovou úhradu ve výši 900 Kč, včetně DPH stanovenou znaleckým posudkem č /2014 a zmocnit starostu k podpisu předložené smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě Číslo: 30/1 Zodpovídá: SMM Termín: důvodovou zprávu a návrh na realizaci vytápění stavby občanského vybavení ve Štermnberku místní část Dalov, č. pop. 71, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/3 k.ú. Dalov (kulturní dům) vytápění na el. energii a projednat návrh s osadním výborem Číslo: 31/1 Zodpovídá: SMM Termín: záměr výpůjčky prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy č. pop. 18, která je součástí pozemku parc. č. st. 28 zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Krakořice (obchod potravin v kulturním domě) za podmínek důvodové zprávy a záměr zveřejnit.

10 Číslo: 32/1 Zodpovídá: SMM Termín: zprávu TK Šternberské sportovní centrum s.r.o. se sídlem ve Šternberku, Svatoplukova 2404/15, IČ ze dne o činnosti městského koupaliště a vypracovat návrh nové smlovy o zajištění provozu městského koupaliště a smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy a neuplatnění ustanovení o inflační doložce ve smlouvě o zajištění provozu městského koupaliště a smlouvě o nájmu ze dne , č. smlouvy 173/09/S pro rok 2014 pro provozovatele a nájemce TK Šternberské sportovní centrum s.r.o., IČ Číslo: 33/1 Zodpovídá: OSRI Termín: důvodovou zprávu ve věci realizace akce Šternberk - Revitalizace centra města - Ulice U Horní brány, týkající se změny technologie kladení dlažby v městské památkové zóně Šternberk u stavebních objektů SO 02 - Zpevněné plochy pojízdné a SO 03 - Zpevněné plochy pochůzné a záznam o provedeném průzkumu trhu, návrh dodatku č.3 smlouvy o dílo Šternberk - Revitalizace centra města - Ulice U Horní brány mezi Městem Šternberk, Horní nám 16, Šternberk, IČ: a firmou KARETA, s.r.o. Krnovská 51, Bruntál, IČ a starostu podpisem dodatku smlouvy o dílo Číslo: 34/1 Zodpovídá: OSRI Termín: návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací pro personalistiku se společností Vema, a.s., Okružní 871/3a, Brno, (celková cena za využívání aplikací Kč bez DPH) a starostu podpisem dodatku ke smlouvě. Číslo: 35/1 Zodpovídá: OSRI Termín: návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku na zajistění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

11 Číslo: 36/1 Zodpovídá: OSRI Termín: důvodovou zprávu ve věci realizace akce: Šternberk, lokalita ulic Masarykova-Krampolova, týkající se termínu dokončení akce, návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Šternberk, lokalita ulic Masarykova-Krampolova a starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. Číslo: 37/1 Zodpovídá: OSRI Termín: zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Šternberk-restaurování sochy sv.rocha a sv.karla Boromejského na Mariánském sloupu Šternberk, Horní náměstí ze dne a , vítěze tohoto zadávacího řízení, uchazeče Mgr. Ladislav Werkmann, Blažejské náměstí 14, Olomouc, IČ: , nabídková cena: Kč včetně DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězem tohoto zadávacího řízení dle přílohy. Číslo: 38/1 Zodpovídá: OSRI Termín: zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - nádoby na bioodpad, kompostéry - část 1 biopopelnice, část 2 biokontejnery,část 3 kompostéry ze dne a , vítěze všech tří částí tohoto zadávacího řízení, uchazeče ELKOPLAST CZ, s.r.o.štefánikova 2664, Zlín, IČ: ,nabídková cena za všechny tři části zakázky: Kč včetně DPH a starostu podpisem kupní smlouvy s vítězem tohoto zadávacího řízení dle přílohy.

12 Číslo: 39/1 Zodpovídá: OSRI Termín: informaci Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk, p.o. o výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Přírodní dětské hřiště při MŠ Šternberk - U Dráhy, vítězný uchazeč: Hřiště pod Květinou, s.r.o., Mladotice 34, Drhovle, Písek, IČ: , nabídková cena: ,65 Kč včetně DPH a ředitelce Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk, p.o. uzavřít smlouvu s vítězem zadávacího řízení dle předloženého návrhu. Číslo: 40/1 Zodpovídá: OŠK Termín: žádost místní pobočky Junáka o změnu použití příspěvku poskytnutého z rozpočtu města v roce 2014 změnu účelu použití příspěvku a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 113/14/S/OŠK ze dne uzavřené s Junákem-svazem skautů a skautek ČR, středisko Šternberk, IČ , Babická 10,, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě starostu k podpisu dodatku Číslo: 41/1 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit příspěvky na rok 2015: T.J. Sokol, Zahradní 23,, IČ , na provoz sokolovny ve výši Kč a na činnost oddílu volejbalu vč. extraligy ve výši Kč; Fotbalový klub, Blahoslavova 15,, IČ , na provoz fotbalového stadionu ve výši Kč a na činnost ve výši Kč; Petr Endrödy, Uničovská 39, Šternberk, IČ , na provoz budovy kina ve výši Kč dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 42/1 Zodpovídá: OŠK Termín: přijetí peněžitého daru Základní školou Dr. Hrubého, Šternberk na akci vypouštění balónků v rámci Dne otevřených dveří školy dle důvodové zprávy Číslo: 43/1 Zodpovídá: OŠK Termín: vyřazení majetku vedeného pod inventárním číslem MESTH00017Q6 (pódium) z evidence majetku Města Šternberka a jeho odprodej dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

13 Číslo: 44/1 Zodpovídá: OŠK Termín: zápisy z jednání školských rad při základních školách Svatoplukova z ; Dr. Hrubého z ; nám. Svobody z výroční zprávy o činnosti základních škol Svatoplukova, Dr. Hrubého, nám. Svobody za školní rok 2013/14 Číslo: 45/1 Zodpovídá: OŠK Termín: odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury za 2. pololetí 2014 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 46/1 Zodpovídá: OŠK Termín: stížnost Mgr. Renaty Snihotové, vyjádření Mgr Jaromíra Sedláka, ředitele ZŠ Svatoplukova a stanovisko školské rady při ZŠ Svatoplukova starostovi odpovědět stěžovatelce dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 47/1 Zodpovídá: OŽP Termín: návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Zastupitelstvu města Šternberka tuto vyhlášku vydat.

14 Číslo: 48/1 Zodpovídá: T Termín: členství města v právnických osobách, orgánech a organizacích dle přiloženého materiálu, zrušuje dosavadní delegace zástupců města v právnických osobách, orgánech a organizacích, delegování zástupců města dle předloženého návrhu a Zastupitelstvu města Šternberka schválit delegování zástupců města do VHS Sitka s.r.o. a Bytového družstva Labutí Číslo: 49/1 Zodpovídá: T Termín: Zastupitelstvu města Šternberka svěřit v souladu s ustanovením 104 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místostarostům Michalu Obornému a Ing. Pavlu Stonawskému plnění úkolů v rozsahu dle předloženého návrhu s účinností od Číslo: 50/1 Zodpovídá: T Termín: návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru a jejich složení dle předloženého materiálu a Zastupitelstvu města Šternberka tento návrh schválit Číslo: 51/1 Zodpovídá: T Termín: komise rady města dle předloženého návrhu a jmenuje zřizuje předsedy komisí: dopravní - Pavel Pospíšil, kulturní - RNDr. Libor Svoboda, sociální a zdravotní MUDr. Bohumila Kropáčová, rozvoje města a správy majektu - Ing. arch. Pavel Martinka, bytová - Mgr. Lubomír Papica, pro sport a volný čas - MUDr. Leo Puszkailer, škodní - Jaroslav Nerušil, veřejných zakázek - Ing. Pavel Stonawský, životního prostředí - Petr Zajíc ml., bezpečnosti a prevence kriminality - Ing. Stanislav Orság, cestovního ruchu a MPZ - Mgr. Vlasta Šafránková a jmenuje členy komisí dle předloženého návrhu

15 Číslo: 52/1 Zodpovídá: T Termín: termíny schůzí RM na rok 2015 podle předloženého návrhu a Zastupitelstvu města Šternberka schválit termíny zasedání ZM na rok 2015 a přípravy rozpočtu na rok 2016 podle předloženého návrhu Číslo: 53/1 Zodpovídá: T Termín: provozní dobu Městského úřadu Šternberk v době vánočních a novoročních svátků a informaci zveřejnit dle předloženého návrhu Číslo: 54/1 Zodpovídá: T Termín: pověřuje prováděním občanských sňatků podle ustanovení 11a odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto členy Zastupitelstva města Šternberka: Mgr. Jaromíra Sedláka, Pavla Pospíšila, Mgr. Lubomíra Papicu, MUDr. Bohumilu Kropáčovou, RNDr. Libora Svobodu a Mgr. Jiřího Zemánka a stanovuje těmto pověřeným členům ZM, místostarostům a tajemníkovi MěÚ právo užívat závěsného odznaku se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech v souladu s ustanovením 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Číslo: 55/1 Zodpovídá: T Termín: aktuální informace k bezpečnosti ve městě, informaci o zahájení a postupu zpracování nové koncepce bezpečnosti a prevence kriminality ve městě a předložit tyto informace Zastupitelstvu města Šternberka

16 Číslo: 56/1 Zodpovídá: Ing. Pavel Stonawský Termín: program 68. valné hromady VHS SITKA s.r.o. pověřuje zástupce města Šternberka Ing. Pavla Stonawského hlasovat na 68. valné hromadě společnosti VHS SITKA s.r.o. v souladu s předloženými návrhy Ing. Stanislav Orság Michal Oborný starosta místostarosta

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.11.2013 Číslo 2231 Zodpovídá: OdPVV Termín: 25.11.2013 program schůze dne 25.11.2013 Číslo 2232 Zodpovídá: FO Termín: 28.11.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více