1 Motory s permanentními magnety

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Motory s permanentními magnety"

Transkript

1 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického toku používají permanentní magnety z moderních materiál na bázi vzácných zemin nap. Sa Co, nebo Nd-Fe-B. Krom podstatného zjednodušení motoru (motor neobsahuje budicí vinutí, kroužky), odpadá zdroj budicího proudu. Motor pracuje s podstatn lepším úiníkem než srovnatelný asynchronní motor, protože neodebírá ze sít magnetizaní proud. Navíc v rotoru nevznikají ztráty ani v budicím vinutí jako u klasického synchronního motoru, ani v rotorové kleci jako u asynchronního motoru. Dsledkem je, že motor o stejném výkonu má podstatn menší rozmry než klasický asynchronní motor a lepší úinnost. Provedení motoru Schématický ez typickým provedením motoru ukazuje Obr. 1. Stator má shodné provedení jako bžný AM, tedy tífázové vinutí se shodným potem pól jako má rotor (p S = p R ). Obvykle se používá provedení se šikmým drážkování statoru. Na rotoru se stídají póly tvoené permanentními magnety, které mají vysoké sycení (okolo 1 T). Pomrná permeabilita materiálu permanentních magnet je vysoká = 1 X d = X q. Proto lze pro náhradní schéma SM s permanentními magnety použít náhradní schéma synchronního stroje s hladkým rotorem. Podle zpsobu urení se používají motory s vnjším nebo vnitním rotorem. Statorem se vždy rozumí ást stojící a rotorem ást se otáející. Napájení motoru. Z popisu konstrukce motoru je patrné, že motor v rotoru neobsahuje žádné vinutí, které by bylo možné použít k asynchronnímu rozbhu. Proto je možné tento typ motoru použít pouze v kombinaci s napájením z frekvenního mnie obvykle s napovým meziobvodem, s šíkovou pulzní modulací. Pozor nelze použít bžný FM, ale FM mni se speciálním softwarem ureným pro ízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 1

2 1.1 ízení motoru. ízení motoru je podobné vektorovému ízení asynchronního motoru. U motor s permanentními magnety slouží jako vztažný úhel poloha rotoru. Základní princip ízení vychází z náhradního schéma viz. Obr.. R S je odpor jedné fáze statorového vinutí, L S je náhradní induknost reakce kotvy, E je naptí indukované magnetickým tokem F permanentních magnet a U S je fázové napájecí naptí. R S E j jl I S S 1 F E U S Obr. Náhradní schéma motoru s permanentními magnety Pro ízení synchronního motoru s permanentními magnety se používají dva zpsoby - principy ízení, které vyplývají z fyzikálních vlastností motoru. Rozhodujícím kritériem pro volbu zpsobu ízení je velikost okamžité rychlosti otáení Oblast nízkých otáek n n N Princip: ízení zvyšováním E Velikost fázoru indukovaného naptí E je úmrná úhlové rychlosti rotoru, protože magnetický tok F permanentních magnet lze považovat za konstantní. Ve zvolené soustav d, q leží F v ose d a proudu I S v ose q. Fázový posun fázoru napájecího naptí U S vzhledem k fázoru E je dán parametry R S, L S a velikostí E a I S. Velikost U S vyplývá z fázorového diagramu. Aby motor vyvinul maximální moment, musí být, jak vyplývá z výrazu pro moment synchronního stroje s hladkým rotorem, fázory toku F a statorového proudu I S na sebe kolmé. E j 1 permanentní magnety = konst E ~ M = M MAX pi = / M I S F Závr: do U MAX tj. n N se ídí s I sd = 0 tj. = / a I sq <I SMAX Obr. 3 Fázorový diagram pro oblast nízkých otáek n n N Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory

3 1.1. Oblast vysokých otáek n n N Princip: ízení nepímým odbuzováním, tj. zavedením složky proudu I SD v záporném smru osy d Když úhlová rychlost rotoru dosáhne takové velikosti, že by bylo poteba vtší napájecí naptí U S, než mže dodat napájecí zdroj, musí být použita metoda odbuzování. Protože ídit magnetický tok permanentních magnet F není možné, dosahuje se úinku odbuzení nepímo, zavedením složky proudu I S v záporném smru osy d. Fázor statorového proudu I S se v dsledku toho natoí proti ose q. Složka I SQ vytváí stejn jako pi ízení v oblasti n n N moment motoru. Vzhledem k velké vzduchové mezee je efekt odbuzování mén úinný než u klasických synchronních stroj. Pi popsaném zpsobu ízení musí být vždy dodržené následující podmínky: - Modul fázoru napájecího naptí musí nesmí pekroit velikost, kterou je schopný dodat napájecí zdroj. - Musí být dodržené proudové omezení, vyplývající z dimenzováním statorového vinutí. I S I Sd I Sq I SMAX I SMAX - maximální statorový proud Z uvedeného výrazu vyplývá, že pi odbuzování dochází ke snížení momentu na hídeli, protože generování složky I SD potebné pro odbuzování pi zachování I SMAX probíhá na úkor momentotvorné složky I SQ. E j 1 U S = U SMAX = konst E = konst ~ 1/ F M I Sq Odb I Sd F Podmínky ízení: U S U MAX, tak aby: I S I Sd I Sq I SMAX Závr: Pro n > n N se ídí natáením fázoru I S pi U= konst. Obr. 4 Fázorový diagram pro oblast vysokých otáek n n N Souhrn zpsob ízení: oblast nízkých otáek I SqMAX = I SMAX oblast vysokých otáek I Sq I SMAX s rostoucím I Sd klesá I Sq pi I S = konst. pokles momentu M I Sq ízení odbuzováním pi M = konst. = M MAX pouze pro krátkodobé provozní stavy pro trvalý chod ešení pedimenzovat stator Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 3

4 1. Oblast použití synchronních motor s permanentními magnety Servomotory Oblast menších výkon cca. do 10 kw. Rozhodujícím parametry jsou penos informace (nap. poloha), a vysoká dynamika, nikoliv úinnost. Pomalubžné regulované pohony n N 600 min -1 Použití synchronních motor s permanentními magnety pro pomalubžné regulované pohony vychází ze snahy o maximální zjednodušení pohonu pi souasném zvýšení spolehlivosti a užitných vlastností. Obr. 5 Zjednodušení pohonu pi použití motoru s permanentními magnety Cíl náhrada pevodovky, zjednodušení pohonu, zvýšení spolehlivosti a úinnosti pohonu. Oblast použití papírenské stroje, extrudéry, elevátory, výtahy. Provedení obvykle je ada motor navržena pouze s jedním konstantním potem pól (nap. 1) pro každou typovou velikost. Zmna jmenovitého pracovního bodu (jmenovitých otáek) je docílená posouváním bodu odbuzení ve fázi návrhu motoru, která je v závislosti na chlazení bu spojená s redukcí výkonu (motory s vlastním chlazením) nebo je bez redukce (motory s cizím chlazením). Jako výchozí zatžovací kivku lze pi tom použít zatžovací kivku pro motor s nejvyššími jmenovitými otákami. Motor je proto vždy navržen na uritou polohu bodu odbuzení (kmitoet) ze které vyplývají jmenovité otáky. Tím se dosáhne optimální velikosti (zmenšení) frekvenního mnie. Kdyby tomu tak nebylo a motor ml konstantní polohu bodu odbuzení, tak by se výkon do motoru pedával v proudu a frekvenní mni, který se dimenzuje podle proudu, by byl zbyten velký a tudíž drahý. Platí stejné zákonitosti viz. návrh frekvenního mnie a motoru pro klasický regulovaný pohon. Závr Synchronní motory s permanentními magnety se pro rzné jmenovité otáky, pi pibližn stejné velikosti jmenovitého momentu motoru, neliší potem pól, ale polohou bodu odbuzení, tedy velikostí kmitotu pi kterém je dosažené jmenovité naptí. Pro konkrétní polohu bodu odbuzení má motor navržené vinutí. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 4

5 M [ % ] ,5 0,5 0,75 1 1,5 n [ - ] IC411 IC416 IC411 + IC416 Obr. 6 Zatžovací diagram synchronního motoru s permanentními magnety Pednosti pomalubžného regulovaného pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety: - permanentní magnety umístné v rotoru budí konstantní magnetický tok v motoru. Magnetizaní proud odebíraný ze sít je minimální. Úiník motoru je výrazn lepší než srovnatelného asynchronního motoru viz.tab. 1, nezávisí na jmenovitých otákách motoru - lepší úiník a úinnost pohonu vedou pi stejném výkonu k menšímu proudu motoru, ze kterého vyplývá menší typová velikost a cena frekvenního mnie viz.tab. 1 Výkon Synchronní motor Asynchronní motor [ kw ] Cos [ - ] [ - ] m [ kg ] Cos [ - ] [ - ] m [ kg ] 57 80SM 0,93 93, MB 0,83 9, SM 0,9 94, LB 0,8 93, ML 0,91 95, MX 0,8 94, SM 0,96 95, LB 0,81 94, ML 0,90 95, LN 0,80 95, LK 0,96 96, LL 0,80 96, Tab. 1 Porovnání úiníku a úinnosti u srovnatelných synchronních a asynchronních motor 600 min synchronní motor s permanentními magnety má podstatn menší rozmry než srovnatelný asynchronní motor viz. Tab. 1, konstrukce motoru je však stejn robustní jako konstrukce klasického asynchronního motoru s kotvou nakrátko - neobsahuje pevodovku jednodušší instalace, menší prostorové nároky, nevznikají ztráty v pevodovce, odpadají možné poruchy pevodovky - cena pevodovky s klasickým asynchronním motorem je srovnatelná s cenou synch. motoru - synchronní motory umožují vtší pesnost ízení nepracují se skluzem, nemusí mít zptnou vazbu odpadá u nkterých aplikací velmi nároná instalace idel Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 5

6 Dosažená velikosti momentu - srovnání M [ Nm ] SM 315SM 315ML 355SM 355ML 400LK Asynchronní motor Osová výška dle IEC Synchronní motor Obr. 7 Porovnání velikosti jmenovitého momentu u synchronních a asynchronních motor 600 min -1 stejné konstrukní velikosti. - moment na hídeli je do jmenovitého kmitotu konstantní, limitujícím faktorem je chlazení stejn jako u klasického asynchronního motoru Závr výsledkem je motor, který v sob spojuje robustní konstrukci asynchronního motoru s pesností synchronního motoru. Nevýhody pomalubžného regulovaného pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety: - permanentní magnety budí trvale konstantní magnetický tok. Pi samovolném protáení vypnutého motoru se do statorového vinutí indukuje naptí. Jeho velikost závisí na rychlosti otáení. - vnitní naptí je pi konstantním magnetickém toku ve vzduchové mezee pímo úmrné rychlosti otáení. Proto jsou maximální otáky omezené na n MAX = 1. n N, jinak by mohlo dojít k poškození izolace. - synchronní motor je citlivjší na dodržování štítkového naptí než klasický AM. Píina viz. zpsoby ízení. - synchronní motor má menší momentovou petížitelnost (1, 1,7 M N ) než klasický AM (,7 M N ). Pi napájení klasického AM z FM je však jeho petížitelnost definovaná proudovou petížitelností FM, která má obvykle hodnotu 1,1 resp. 1,5 I N ( M N ). - u motoru s permanentními magnety je teba vždy pamatovat na to, že motor i ve vypnutém stavu je zdrojem magnetického pole. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 6

7 Pohony s reluktanními motory Princip funkce: Otáivý moment motoru vzniká v dsledku rozdílných magnetických odpor magnetického obvodu, které jsou dsledkem nerovnomrné vzduchové mezery nad póly statorového vinutí. Rotor reluktanního motoru je složený pouze z vhodn tvarovaných plech. Neobsahuje budicí ani jiné vinutí ani permanentní magnety. Klasický reluktanní motor má stejný poet pól na statoru i rotoru. Pro reluktanní moment platí výraz viz. Teorie synchronních stroj: M REL 3 p p U 1 X q 1 X d sin Velikost reluktanního momentu zásadn ovlivuje pomr podélné X d a píné reaktance X q, který u speciáln navržených rotor mže dosáhnout 5 až 10 násobku. I pi tomto pomru je však reluktanní moment pomrn malý ve srovnáním s jinými typy motor. Reluktanní motory se stejným potem pól na statoru a rotoru se proto prakticky nepoužívají. Problém s velikostí vyvozovaného momentu odstraují spínané reluktanní motory..1 Spínaný reluktanní motor (SRM) Spínaný reluktanní motor mže být napájený vždy jen ze speciálního vícefázového napájecího zdroje. Pro motor je charakteristický rozdílný poet pól na statoru a rotoru. K nejastji užívaným kombinacím patí pomry 3/, 4/3, 5/4. Další výklad je provedený pro nejpoužívanjší pomr 3/, zárove se pedpokládá, že platí, že šíka pólu je vždy rovná jedné polovin píslušné pólové roztee (b PS = PS / a b PR = PR /). Stator má tedy 6 pól, rotor 4 póly a ob ásti jsou složené z plech. Na statorových pólech je nasazeno 6 budicích cívek, které jsou zapojené do 3 fází statorového vinutí, tj. dv protilehlé cívky jsou zapojeny vždy tak, aby jejich mmn psobilo ve smru magnetického obvodu a tvoilo jednu fázi. Pi otáení rotoru se induknost cívek jedné fáze mní. Je-li pól statoru zcela nad pólem rotoru je objem vzduchové mezery mezi póly nejmenší a induknost fáze je nejvtší (L MAX ). Naopak, nachází-li se pól statoru zcela mimo pól rotoru, je objem vzduchové mezery mezi obma póly nejvtší a induknost fáze je nejmenší (L MIN ). Protože šíka pólu rotoru je vtší, než šíka pólu statoru, nemní se po uritou dobu otáení objem vzduchové mezery a induknost je po tuto dobu vždy prakticky konstantní. Idealizovaný prbh L=f() jedné fáze statorového vinutí, kde je úhel natoení rotoru, je pro pootoení rotoru o 90 O na Obr. 8. Pro pochopení prbhu induknosti si je teba uvdomit - nezapomenout, že z rozdílného potu pól na statoru a rotoru (6/4) vyplývá rzná skutená šíka pól ve stupních - stator 30 O, rotor 45 O. Prbh lze proto podle úhlu natoení rotoru vi statoru rozdlit na 4 úseky: 0 O 15 O proti pólu statoru je vždy ást pólu rotoru, tlouška vzduchové mezery nad pólem je konstantní induknost je maximální a konstantní 15 O 45 O pekrytí pólu statoru ástí pólu rotoru se postupn zmenšuje, tlouška vzduchová mezery nad pólem se postupn zvtšuje induknost lineárn klesá z maximální na minimální hodnotu, kterou dosáhne v 45 O Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 7

8 45 O 60 O proti pólu statoru není žádná ást pólu rotoru, tlouška vzduchová mezery nad pólem je konstantní induknost je minimální a konstantní 60 O 90 O pól statoru zaíná postupn pekrývat další pól rotoru, vzduchová mezera nad pólem se postupn zmenšuje induknost lineárn stoupá z minimální na maximální hodnotu, kterou dosáhne v 90 O Obr. 8 Prbh induknosti jedné fáze budicího vinutí v závislosti na poloze rotoru vi statoru. Zpsob napájení motoru Každá fáze je pipojena na dvoukvadrantový elektronický stejnosmrný mni pro jednu polaritu proudu a dv polarity naptí zátže. Schéma zapojení takového mnie je na Obr. 9. Obvod je tvoen dvma elektronickými spínai V1, V a dvma zptnými diodami V11, V1. Jsou-li sepnuty oba spínae V1 a V je na fázi pipojeno naptí zdroje v kladné polarit a fází protéká proud ve smru propustnosti spína. Je-li sepnut pouze jeden ze spína, je vinutí fáze spojeno dokrátka a proud se uzavírá fází, sepnutým spínaem (nap. V1) a diodou (V11). Pokud budou oba spínae vypnuty, bude na vinutí fáze do doby zániku proudu pes diody V11, V1 pipojené naptí zdroje o záporné polarit, které povede k rychlému zániku proudu. Obr. 9 Schéma elektronického spínae jedné fáze pro SRM Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 8

9 Souhrn: V1 + V + U L je spotebi V1 + V11 0 (- U) L je zdroj V + V1 0 (- U) L je zdroj V11 + V1 - U L je zdroj Prbhy základních veliin Pro okamžité hodnoty v jedné fázi platí: u R i d dt d( L, i) dt dl dt i di L dt p u i dl d i d dt L i di dt První len v rovnici - p 1 pedstavuje okamžitý inný výkon p dl d i 1 Druhý len v rovnici - p pedstavuje energii pro nabíjení a vybíjení induknosti p d 1 ( L dt i Pro okamžitý moment na hídeli motoru proto platí m p dl d 1 i ) Z rovnice pro výpoet momentu vyplývá, že okamžitá hodnota momentu na hídeli závisí na velikosti zmny induknosti L v závislosti na úhlu natoení rotoru a na druhé mocnin proudu fází. Z hlediska zpsobu napájení se rozlišuje napájení z napového a proudového zdroje. p 1 p..1 Napájení ze zdroje naptí Obr. 10 shrnuje prbhy základních veliin v závislosti na poloze rotoru, pro dva možné zpsoby spínání napájení vinutí pomocí spína V1 a V. Jednotlivé prbhy vyplývají z ešení výše uvedených diferenciálních rovnic pro okamžité hodnoty. Struné shrnutí: Vstupní veliiny Prbh induknosti je identický s dív vysvtleným prbhem viz.obr. 8 Prbh naptí vychází ze zvoleného zpsobu ízení Výstupní veliiny Zpsob ízení a. V prvém úseku 0 15 O, kdy je induknost vinutí minimální a konstantní (L MIN ), narstá proud ve vinutí z nuly na maximální velikost L MAX. Kladné naptí zstává pipojené i v dalším úseku 15 O 30 O. V tomto úseku se již dochází ke zmn induknosti L. V dsledku této zmny se do obvodu indukuje naptí a Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 9

10 jeho dsledkem zane proud obvodem klesat. Pi dosažení polohy 30 O jsou spínae V1 a V vypnuty. Proud který protéká vinutím se zane uzavírat pes diody V11, V1 a na vinutí se tak objeví záporné naptí U. Toto pepólování naptí zvýší strmost poklesu proudu a souasn se zmní i smr toku energie, tj. nyní se vrací energie z vinutí do zdroje. Pi poloze 45 O dosáhne induknost své maximální hodnoty L MAX. Lze odvodit, že v tomto okamžiku proud poklesne na hodnotu i L L min max i max Obr. 10 Píklady prbh induknosti L, naptí u, proudu i, momentu m a toku - napový zdroj V následujícím úseku 45 O 60 O, kdy je induknost konstantní, dochází k lineárnímu poklesu proudu k nule. Konen v posledním úseku mezi úhly 60 O 90 O neprotéká vinutím žádný proud. Moment generovaný konkrétní fází vzniká pouze pi zmn induknosti tj. v rozmezí 15 O 45 O. V prvním okamžiku dosáhne maximální velikosti a dále prudce klesá. Pomr mezi maximální a stední hodnotou bývá až 10. V Obr. 10 je zakreslen také prbh magnetického toku. Tok lineárn stoupá v rozmezí 0 O 30 O a lineárn klesá mezi úhly 30 O 60 O. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 10

11 Spínae zbývajících dvou fází jsou spínané shodným zpsobem, pouze s asovým posunem odpovídajícím pi dané rychlosti rotoru jeho otoení o úhel 30 O (t = /(6)). Na Obr. 11 je nakreslený asový prbh výsledného momentu na hídeli. Je z nj patrné, že momenty od jednotlivých fází se navzájem vhodn stídají. Pesto je nerovnomrnost momentu znaná a projevuje se nejen zvýšeným namáháním spojky a dalších mechanických ástí, ale i zvýšeným hlukem. Obr. 11 Prbh celkového momentu asové prbhy naptí i proudu v jednotlivých fázích jsou nesinusové. Proto nelze urit úiník nebo initel výkonu. Zavádí se proto pomrné íslo ER (Energy Ratio), které je definované W W P ER W W P W V W P - W V P V celková pivedená energie energie vrácená do zdroje užitená energie Popsaný zpsob ízení a má hodnotu ER kolem 0.9. Zpsob ízení b. Spínae V1 a V se opt sepnou v poloze 0 O a na vinutí je tím pipojené kladné naptí U. V prvním úseku 0 O 15 O, kdy je induknost vinutí minimální a konstantní L MIN, narstá proud ve vinutí lineárn z nuly na stejnou maximální velikost a jako u zpsobu ízení a. V okamžiku dosažení polohy 15 O je jeden ze spína vypnut a vinutí je spojené dokrátka pes druhý spína a píslušnou diodu. Protože se v tomto úseku mní induknost L, indukuje se v dsledku této zmny do obvodu naptí, které urychluje zanikání proudu. Proud obvodem zane prudce klesat. Pi dosažení úhlu 45 O je vypnut i druhý spína, proud se zane uzavírat pes diody V11, V1 a na vinutí se tak objeví záporné naptí zdroje U a energie se zane vracet z vinutí do zdroje. Pi úhlu 45 O ale dosáhla induknost souasn i své maximální hodnoty L MAX a proto opt platí výraz pro velikost proudu i L L min max i max V následujícím úseku mezi úhly 45 O 60 O, kdy je induknost konstantní, dochází k lineárnímu poklesu proudu k nule. Konen v posledním úseku neprotéká vinutím žádný proud. Z porovnání obou zpsob ízení je patrné, že pi zpsobu ízení typu b je prbh proudu a proto i momentu prakticky stejný. Podstatný rozdíl je však v prbhu magnetického toku, jehož maximální Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 11

12 hodnota je poloviní. Protože velikost maximálního magnetického toku je rozhodující pro dimenzování magnetického obvodu, zdálo by se, že bude možné pro stejný moment zmenšit rozmry magnetického obvodu. Ve skutenosti ale vychází nepíznivji namáhání jha jak rotoru tak statoru a proto musí být jejich rozmry vtší než pi zpsobu ízení a. Oba uvedené zpsoby ízení vycházejí z pedpokladu napájení z napového zdroje, tj. prbh naptí je píinou a prbh proudu dsledkem. Opaným pípadem je napájení z proudového zdroje, kdy vycházíme z vhodného zdroje proudu tj. prbh proudu je píinou a prbh naptí je naopak dsledkem... Napájení ze zdroje proudu Obr. 1 shrnuje prbhy základních veliin v závislosti na poloze rotoru. Jednotlivé prbhy vyplývají z ešení výše uvedených diferenciálních rovnic pro okamžité hodnoty. Obr. 1 Píklady prbh okamžitých hodnot induknosti L, naptí u, proudu i, momentu m a toku - proudový zdroj Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 1

13 Potebná hodnota napájecího naptí je daná požadavkem na pokles proudu z hodnoty i MAX v úseku mezi 45 O 60 O, kdy je induknost vinutí maximální. Naopak k sepnutí spína mže dojít podstatn pozdji, protože k nmu dochází pi L=L MIN a požaduje se nárst na stejný proud. Protože ale vlivem zmny induknosti se do vinutí indukuje naptí, které se snaží tento proud zmenšit, musí spínae spínat tak, aby stední hodnota napájecího naptí toto indukované naptí eliminovala. Díky konstantnímu proudu v úseku mezi 15 O 45 O je prbh momentu konstantní, což je hlavní pedností tohoto zpsobu ízení. Naopak ER je velmi nízké, pohybuje se okolo 0.. Velká napová rezerva vyžaduje napové pedimenzování napájecího zdroje. Podle podklad rzných výrobc je úinnost SRM pohon pln srovnatelná s pohony s permanentními magnety a v porovnání se stídavými regulovanými pohony dokonce o % lepší. Díky jednoduché konstrukci rotoru lze dosáhnout vysokých otáek (až ot/min), motory lze navrhovat i pro vysoké teploty okolí (500 O C). Pomr hmotnosti a výkonu je píznivjší než u bžných pohon. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 13

14 3 Krokové motory 3.1 Princip funkce Motor pracuje na principu pohybu rotoru o definovaný poet krok (poloh) rotoru na základ promnného magnetického odporu vzduchové mezery. V každém kroku se rotor vždy snaží zaujmout takovou polohu, aby energie naakumulovaná v magnetickém obvodu byla co nejvtší. Ke zmn polohy rotoru dojde v dsledku zmny hodnoty proudu procházejícím ídícím vinutím. ízení je pouze dvouhodnotové +I, 0, -I. 3. Provedení motoru Stator má vyniklé póly. Na každém pólu je umístná jedna cívka ídicího vinutí, která pi prtoku proudu vytváí magnetické pole. Statorové vinutí je zapojené jako dvoufázové, tj. cívky na pólech jsou rozdlené do dvou skupin. Póly jedné a druhé skupiny se navzájem stídají. Cívky každé skupiny jsou navzájem zapojené do série. Ob skupiny cívek pak tvoí dva navzájem galvanicky oddlené obvody. Rotor má stejný poet pól jako stator p S = p R a mže být pasivní nebo aktivní. Pasivní rotor má speciáln navržený tvar rotorových plech s nerovnomrnou vzduchovou mezerou. Aktivní rotor má na rotoru konstrukn uchycené permanentní magnety nebo jeden permanentní magnet s mnoha s pólovými nástavci. 3.3 ízení Zmna polohy rotoru se dosahuje zmnou velikosti ídicího proudu. Na rozdíl od jiných typ pohon je ízení pouze dvouhodnotové. ídicí proud mže nabývat pouze hodnot +I, 0, -I ( I je jmenovitá hodnota proudu proudového napájecího zdroje). Podle zpsobu souslednosti zmn velikosti proudu se rozlišuje tytaktní a osmitaktní ízení. Pi zmn hodnoty ídicího proudu dojde k pechodnému jevu, který se projeví natoením rotoru do nové polohy s pípadným zakmitáním okolo této nové polohy viz. Obr. 13. Frekvence tchto tlumených kmit je vlastní frekvencí pohonu. Vlastní frekvence pohonu nesmí být rovná nebo blízká k frekvenci pepínání (krokování) nebo jejímu násobku. Pokud by tomu tak bylo, došlo by k vzájemné rezonanci, která by vedla ke ztrát kroku nebo k zastavení motoru. Rychlost krokování krokového motoru je tedy omezena: - vlastní frekvencí pohonu a jejími násobky - ze zhora poklesem velikosti momentu dsledkem omezené konené rychlosti nárstu proudu di/dt v ídicím vinutí. Díky induknosti L ídicího vinutí totiž nestaí pi vyšších frekvencích ídicí proud narst na svou jmenovitou hodnotu a v dsledku toho se sníží stední moment na hídeli motoru viz. Obr. 14. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 14

15 Obr. 13 Závislost prbhu zmny natoení Obr. 14 Závislost momentu krokového motoru Prbhy proud v obou fázích ídicího vinutí, pro oba zpsoby ízení, jsou uvedené v Obr. 15. Pi tytaktním ízení se pravideln stídají stavy napájení jedné nebo druhé fáze. Magnetické pole se pi každém pepnutí posune o jeden krok, daný úhlem mezi dvma sousedními póly. V dob napájení jedné fáze je druhá fáze vypnuta. Teoreticky tedy nenastávají stavy, kdy by byly ob fáze napájené souasn. Prakticky ale vždy po krátkou dobu dochází k souasnému vedení proudu v obou fázích tento stav se nazývá komutací. Pi osmitakním ízení je doba zapnutí tikrát delší, než je doba vypnutí T ZAP = 3 T VYP. V takovém pípad krom stav, popsaných pro tytaktní ízení nastávají ješt další tyi stavy viz. Obr. 15, v nichž proudy protékají obma skupinami vinutí. Mezi každou polohou magnetického pole pi tytaktním ízení tak vzniká další poloha. Získá se tak dvojnásobný poet poloh dvojnásobná pesnost krokování. Pi vyšších spínacích frekvencích oba zpsoby ízení splynou, protože skutené proudy po pepnutí pi tytaktním ízení nestaí sledovat žádané proudy a doba komutace, která zstává stále stejná, se relativn ke zkracující se délce proudového pulsu prodlužuje. Obr. 15 Zpsoby spínání fází krokového motoru. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 15

16 4 Literatuta Elektrické pohony, skriptum VUT, Pavelka J., eovský Z., Javrek J. Drive IT Low Voltage Permanent Magnet Motors M3000 Range, katalog ABB Drive Low Voltage Permanent Magnet Motors for low speed applications, Technical Notes ABB DYNASYS S, Getriebelose Aufzugsantriebe,katalog Loher GmbH Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 16

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory TRASFORMÁTORY reno pro stdenty bakaláských stdijních program na FBI. Princip innosti ideálního transformátor. Princip innosti skteného transformátor 3. Pracovní stavy transformátor Transformátor naprázdno

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

1. POHONY S VENTILÁTOROVOU CHARAKTERISTIKOU A ÚSPORY

1. POHONY S VENTILÁTOROVOU CHARAKTERISTIKOU A ÚSPORY 1. POHONY S VENTILÁTOROVOU CHARAKTERISTIKOU A ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE 1.1 Úvod K nejastji se vyskytujícím pohonm patí pohony s ventilátorovou charakteristikou tedy pohony ventilátor, odstedivých erpadel

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

REZONAN NÍ MOTOR p ehled

REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1 REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1. Vlastnosti sériové a paralelní rezonance. ádku Vlastnost Sériová rezonance Paralelní rezonance 1 Schéma zapojení 2 Impedance v rezonanci Nejmenší Nejv tší 3 initel jakosti

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

Rozvody elektrické energie a pohony

Rozvody elektrické energie a pohony Rozvody elektrické energie a pohony Rozsah pedmtu: p + 1l Laboratorní mení hodiny s periodou týdn (liché a sudé micí týdny) Garant pedmtu: Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Pednášející: doc. Ing. Pavel Mindl,

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Typ: MTA pevodník stídavé elektrické práce v jednofázové síti

Typ: MTA pevodník stídavé elektrické práce v jednofázové síti Typ: MTA 102 - pevodník stídavé elektrické práce v jednofázové síti Popis funkce: pevodník MTA 102 je uren pro mení a indikaci odebrané nebo dodané energie v jednofázové stídavé síti. Výstup je indikován

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁSKÁ PRÁCE 006 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Využití Rogowskiho cívky pi mení proudu a analýza

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Dimenzování potrubních rozvod

Dimenzování potrubních rozvod Pednáška 6 Dimenzování potrubních rozvod Cílem je navrhnout profily potrubí, jmenovité svtlosti armatur a nastavení regulaních orgán tak, aby pi požadovaném prtoku byla celková tlaková ztráta okruhu stejn

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Typ: MTI pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní)

Typ: MTI pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní) Typ: MTI 103 - pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní) Popis funkce: vstupní signál je galvanicky oddlen micím transformátorem uvnit pevodníku. Dále je usmrnn a vyfiltrován. Výstup

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

obr. 3.1 Pohled na mící tra

obr. 3.1 Pohled na mící tra 3. Mení tecích ztrát na vzduchové trati 3.1. Úvod Problematika urení tecích ztrát je hodná pro vodu nebo vzduch jako proudící médium (viz kap..1). Micí tra e liší použitými hydraulickými prvky a midly.

Více

Řízení asynchronních motorů

Řízení asynchronních motorů Řízení asynchronních motorů Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. 1. 1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. Q I [A] t 2. Co ovlivuje velikost odporu? Velikost odporu

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Skalární řízení asynchronních motorů

Skalární řízení asynchronních motorů Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Pohony s krokovými motorky

Pohony s krokovými motorky Pohony s krokovými motorky V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost setkat se s

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

HYDRAULICKÁ ZAÍZENÍ STROJ

HYDRAULICKÁ ZAÍZENÍ STROJ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava HYDRAULICKÁ ZAÍZENÍ STROJ uební text Bohuslav Pavlok Lumír Hružík Miroslav Bova Ureno pro projekt: Název: íslo: Inovace studijních program strojních obor

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Analýza spoteby energie ídicího systému kolesa velkorypadla

Analýza spoteby energie ídicího systému kolesa velkorypadla Analýza spoteby energie ídicího systému kolesa velkorypadla Praha, 2008 Jan Švec 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakaláskou práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty,

Více

Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru

Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru Jakým způsobem lze řídit napětí alternátoru? Z čeho je složena budící soustava alternátoru? Popište budící

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 6. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 6. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 6 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz -v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Charakteristika naprázdno,

Více

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru 1 Principy rezonan ního ízení BLDC motoru Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2016 Tento lánek není mín n jako návod na stavbu n jakého konkrétního za ízení, ale jeho ú elem je objasn ní princip, jak v ci fungují.

Více

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru - 1 - Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Úvod Spínaný reluktanční motor (SRM) je rotační elektrický stroj, kde jak stator, tak rotor má vyniklé póly. Statorové

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole Historie Staréecko: elektrizace tením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec pitahuje železo Hans Christian Oersted objevil souvislost mezi elektinou a magnetismem procházející proud vytváí magnetické

Více

Regulace napětí automobilového alternátoru

Regulace napětí automobilového alternátoru Regulace napětí automobilového alternátoru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Název: Autor: Číslo: Listopad Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Listopad Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Motor s kotvou nakrátko Ing.

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více