1 Motory s permanentními magnety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Motory s permanentními magnety"

Transkript

1 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického toku používají permanentní magnety z moderních materiál na bázi vzácných zemin nap. Sa Co, nebo Nd-Fe-B. Krom podstatného zjednodušení motoru (motor neobsahuje budicí vinutí, kroužky), odpadá zdroj budicího proudu. Motor pracuje s podstatn lepším úiníkem než srovnatelný asynchronní motor, protože neodebírá ze sít magnetizaní proud. Navíc v rotoru nevznikají ztráty ani v budicím vinutí jako u klasického synchronního motoru, ani v rotorové kleci jako u asynchronního motoru. Dsledkem je, že motor o stejném výkonu má podstatn menší rozmry než klasický asynchronní motor a lepší úinnost. Provedení motoru Schématický ez typickým provedením motoru ukazuje Obr. 1. Stator má shodné provedení jako bžný AM, tedy tífázové vinutí se shodným potem pól jako má rotor (p S = p R ). Obvykle se používá provedení se šikmým drážkování statoru. Na rotoru se stídají póly tvoené permanentními magnety, které mají vysoké sycení (okolo 1 T). Pomrná permeabilita materiálu permanentních magnet je vysoká = 1 X d = X q. Proto lze pro náhradní schéma SM s permanentními magnety použít náhradní schéma synchronního stroje s hladkým rotorem. Podle zpsobu urení se používají motory s vnjším nebo vnitním rotorem. Statorem se vždy rozumí ást stojící a rotorem ást se otáející. Napájení motoru. Z popisu konstrukce motoru je patrné, že motor v rotoru neobsahuje žádné vinutí, které by bylo možné použít k asynchronnímu rozbhu. Proto je možné tento typ motoru použít pouze v kombinaci s napájením z frekvenního mnie obvykle s napovým meziobvodem, s šíkovou pulzní modulací. Pozor nelze použít bžný FM, ale FM mni se speciálním softwarem ureným pro ízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 1

2 1.1 ízení motoru. ízení motoru je podobné vektorovému ízení asynchronního motoru. U motor s permanentními magnety slouží jako vztažný úhel poloha rotoru. Základní princip ízení vychází z náhradního schéma viz. Obr.. R S je odpor jedné fáze statorového vinutí, L S je náhradní induknost reakce kotvy, E je naptí indukované magnetickým tokem F permanentních magnet a U S je fázové napájecí naptí. R S E j jl I S S 1 F E U S Obr. Náhradní schéma motoru s permanentními magnety Pro ízení synchronního motoru s permanentními magnety se používají dva zpsoby - principy ízení, které vyplývají z fyzikálních vlastností motoru. Rozhodujícím kritériem pro volbu zpsobu ízení je velikost okamžité rychlosti otáení Oblast nízkých otáek n n N Princip: ízení zvyšováním E Velikost fázoru indukovaného naptí E je úmrná úhlové rychlosti rotoru, protože magnetický tok F permanentních magnet lze považovat za konstantní. Ve zvolené soustav d, q leží F v ose d a proudu I S v ose q. Fázový posun fázoru napájecího naptí U S vzhledem k fázoru E je dán parametry R S, L S a velikostí E a I S. Velikost U S vyplývá z fázorového diagramu. Aby motor vyvinul maximální moment, musí být, jak vyplývá z výrazu pro moment synchronního stroje s hladkým rotorem, fázory toku F a statorového proudu I S na sebe kolmé. E j 1 permanentní magnety = konst E ~ M = M MAX pi = / M I S F Závr: do U MAX tj. n N se ídí s I sd = 0 tj. = / a I sq <I SMAX Obr. 3 Fázorový diagram pro oblast nízkých otáek n n N Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory

3 1.1. Oblast vysokých otáek n n N Princip: ízení nepímým odbuzováním, tj. zavedením složky proudu I SD v záporném smru osy d Když úhlová rychlost rotoru dosáhne takové velikosti, že by bylo poteba vtší napájecí naptí U S, než mže dodat napájecí zdroj, musí být použita metoda odbuzování. Protože ídit magnetický tok permanentních magnet F není možné, dosahuje se úinku odbuzení nepímo, zavedením složky proudu I S v záporném smru osy d. Fázor statorového proudu I S se v dsledku toho natoí proti ose q. Složka I SQ vytváí stejn jako pi ízení v oblasti n n N moment motoru. Vzhledem k velké vzduchové mezee je efekt odbuzování mén úinný než u klasických synchronních stroj. Pi popsaném zpsobu ízení musí být vždy dodržené následující podmínky: - Modul fázoru napájecího naptí musí nesmí pekroit velikost, kterou je schopný dodat napájecí zdroj. - Musí být dodržené proudové omezení, vyplývající z dimenzováním statorového vinutí. I S I Sd I Sq I SMAX I SMAX - maximální statorový proud Z uvedeného výrazu vyplývá, že pi odbuzování dochází ke snížení momentu na hídeli, protože generování složky I SD potebné pro odbuzování pi zachování I SMAX probíhá na úkor momentotvorné složky I SQ. E j 1 U S = U SMAX = konst E = konst ~ 1/ F M I Sq Odb I Sd F Podmínky ízení: U S U MAX, tak aby: I S I Sd I Sq I SMAX Závr: Pro n > n N se ídí natáením fázoru I S pi U= konst. Obr. 4 Fázorový diagram pro oblast vysokých otáek n n N Souhrn zpsob ízení: oblast nízkých otáek I SqMAX = I SMAX oblast vysokých otáek I Sq I SMAX s rostoucím I Sd klesá I Sq pi I S = konst. pokles momentu M I Sq ízení odbuzováním pi M = konst. = M MAX pouze pro krátkodobé provozní stavy pro trvalý chod ešení pedimenzovat stator Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 3

4 1. Oblast použití synchronních motor s permanentními magnety Servomotory Oblast menších výkon cca. do 10 kw. Rozhodujícím parametry jsou penos informace (nap. poloha), a vysoká dynamika, nikoliv úinnost. Pomalubžné regulované pohony n N 600 min -1 Použití synchronních motor s permanentními magnety pro pomalubžné regulované pohony vychází ze snahy o maximální zjednodušení pohonu pi souasném zvýšení spolehlivosti a užitných vlastností. Obr. 5 Zjednodušení pohonu pi použití motoru s permanentními magnety Cíl náhrada pevodovky, zjednodušení pohonu, zvýšení spolehlivosti a úinnosti pohonu. Oblast použití papírenské stroje, extrudéry, elevátory, výtahy. Provedení obvykle je ada motor navržena pouze s jedním konstantním potem pól (nap. 1) pro každou typovou velikost. Zmna jmenovitého pracovního bodu (jmenovitých otáek) je docílená posouváním bodu odbuzení ve fázi návrhu motoru, která je v závislosti na chlazení bu spojená s redukcí výkonu (motory s vlastním chlazením) nebo je bez redukce (motory s cizím chlazením). Jako výchozí zatžovací kivku lze pi tom použít zatžovací kivku pro motor s nejvyššími jmenovitými otákami. Motor je proto vždy navržen na uritou polohu bodu odbuzení (kmitoet) ze které vyplývají jmenovité otáky. Tím se dosáhne optimální velikosti (zmenšení) frekvenního mnie. Kdyby tomu tak nebylo a motor ml konstantní polohu bodu odbuzení, tak by se výkon do motoru pedával v proudu a frekvenní mni, který se dimenzuje podle proudu, by byl zbyten velký a tudíž drahý. Platí stejné zákonitosti viz. návrh frekvenního mnie a motoru pro klasický regulovaný pohon. Závr Synchronní motory s permanentními magnety se pro rzné jmenovité otáky, pi pibližn stejné velikosti jmenovitého momentu motoru, neliší potem pól, ale polohou bodu odbuzení, tedy velikostí kmitotu pi kterém je dosažené jmenovité naptí. Pro konkrétní polohu bodu odbuzení má motor navržené vinutí. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 4

5 M [ % ] ,5 0,5 0,75 1 1,5 n [ - ] IC411 IC416 IC411 + IC416 Obr. 6 Zatžovací diagram synchronního motoru s permanentními magnety Pednosti pomalubžného regulovaného pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety: - permanentní magnety umístné v rotoru budí konstantní magnetický tok v motoru. Magnetizaní proud odebíraný ze sít je minimální. Úiník motoru je výrazn lepší než srovnatelného asynchronního motoru viz.tab. 1, nezávisí na jmenovitých otákách motoru - lepší úiník a úinnost pohonu vedou pi stejném výkonu k menšímu proudu motoru, ze kterého vyplývá menší typová velikost a cena frekvenního mnie viz.tab. 1 Výkon Synchronní motor Asynchronní motor [ kw ] Cos [ - ] [ - ] m [ kg ] Cos [ - ] [ - ] m [ kg ] 57 80SM 0,93 93, MB 0,83 9, SM 0,9 94, LB 0,8 93, ML 0,91 95, MX 0,8 94, SM 0,96 95, LB 0,81 94, ML 0,90 95, LN 0,80 95, LK 0,96 96, LL 0,80 96, Tab. 1 Porovnání úiníku a úinnosti u srovnatelných synchronních a asynchronních motor 600 min synchronní motor s permanentními magnety má podstatn menší rozmry než srovnatelný asynchronní motor viz. Tab. 1, konstrukce motoru je však stejn robustní jako konstrukce klasického asynchronního motoru s kotvou nakrátko - neobsahuje pevodovku jednodušší instalace, menší prostorové nároky, nevznikají ztráty v pevodovce, odpadají možné poruchy pevodovky - cena pevodovky s klasickým asynchronním motorem je srovnatelná s cenou synch. motoru - synchronní motory umožují vtší pesnost ízení nepracují se skluzem, nemusí mít zptnou vazbu odpadá u nkterých aplikací velmi nároná instalace idel Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 5

6 Dosažená velikosti momentu - srovnání M [ Nm ] SM 315SM 315ML 355SM 355ML 400LK Asynchronní motor Osová výška dle IEC Synchronní motor Obr. 7 Porovnání velikosti jmenovitého momentu u synchronních a asynchronních motor 600 min -1 stejné konstrukní velikosti. - moment na hídeli je do jmenovitého kmitotu konstantní, limitujícím faktorem je chlazení stejn jako u klasického asynchronního motoru Závr výsledkem je motor, který v sob spojuje robustní konstrukci asynchronního motoru s pesností synchronního motoru. Nevýhody pomalubžného regulovaného pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety: - permanentní magnety budí trvale konstantní magnetický tok. Pi samovolném protáení vypnutého motoru se do statorového vinutí indukuje naptí. Jeho velikost závisí na rychlosti otáení. - vnitní naptí je pi konstantním magnetickém toku ve vzduchové mezee pímo úmrné rychlosti otáení. Proto jsou maximální otáky omezené na n MAX = 1. n N, jinak by mohlo dojít k poškození izolace. - synchronní motor je citlivjší na dodržování štítkového naptí než klasický AM. Píina viz. zpsoby ízení. - synchronní motor má menší momentovou petížitelnost (1, 1,7 M N ) než klasický AM (,7 M N ). Pi napájení klasického AM z FM je však jeho petížitelnost definovaná proudovou petížitelností FM, která má obvykle hodnotu 1,1 resp. 1,5 I N ( M N ). - u motoru s permanentními magnety je teba vždy pamatovat na to, že motor i ve vypnutém stavu je zdrojem magnetického pole. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 6

7 Pohony s reluktanními motory Princip funkce: Otáivý moment motoru vzniká v dsledku rozdílných magnetických odpor magnetického obvodu, které jsou dsledkem nerovnomrné vzduchové mezery nad póly statorového vinutí. Rotor reluktanního motoru je složený pouze z vhodn tvarovaných plech. Neobsahuje budicí ani jiné vinutí ani permanentní magnety. Klasický reluktanní motor má stejný poet pól na statoru i rotoru. Pro reluktanní moment platí výraz viz. Teorie synchronních stroj: M REL 3 p p U 1 X q 1 X d sin Velikost reluktanního momentu zásadn ovlivuje pomr podélné X d a píné reaktance X q, který u speciáln navržených rotor mže dosáhnout 5 až 10 násobku. I pi tomto pomru je však reluktanní moment pomrn malý ve srovnáním s jinými typy motor. Reluktanní motory se stejným potem pól na statoru a rotoru se proto prakticky nepoužívají. Problém s velikostí vyvozovaného momentu odstraují spínané reluktanní motory..1 Spínaný reluktanní motor (SRM) Spínaný reluktanní motor mže být napájený vždy jen ze speciálního vícefázového napájecího zdroje. Pro motor je charakteristický rozdílný poet pól na statoru a rotoru. K nejastji užívaným kombinacím patí pomry 3/, 4/3, 5/4. Další výklad je provedený pro nejpoužívanjší pomr 3/, zárove se pedpokládá, že platí, že šíka pólu je vždy rovná jedné polovin píslušné pólové roztee (b PS = PS / a b PR = PR /). Stator má tedy 6 pól, rotor 4 póly a ob ásti jsou složené z plech. Na statorových pólech je nasazeno 6 budicích cívek, které jsou zapojené do 3 fází statorového vinutí, tj. dv protilehlé cívky jsou zapojeny vždy tak, aby jejich mmn psobilo ve smru magnetického obvodu a tvoilo jednu fázi. Pi otáení rotoru se induknost cívek jedné fáze mní. Je-li pól statoru zcela nad pólem rotoru je objem vzduchové mezery mezi póly nejmenší a induknost fáze je nejvtší (L MAX ). Naopak, nachází-li se pól statoru zcela mimo pól rotoru, je objem vzduchové mezery mezi obma póly nejvtší a induknost fáze je nejmenší (L MIN ). Protože šíka pólu rotoru je vtší, než šíka pólu statoru, nemní se po uritou dobu otáení objem vzduchové mezery a induknost je po tuto dobu vždy prakticky konstantní. Idealizovaný prbh L=f() jedné fáze statorového vinutí, kde je úhel natoení rotoru, je pro pootoení rotoru o 90 O na Obr. 8. Pro pochopení prbhu induknosti si je teba uvdomit - nezapomenout, že z rozdílného potu pól na statoru a rotoru (6/4) vyplývá rzná skutená šíka pól ve stupních - stator 30 O, rotor 45 O. Prbh lze proto podle úhlu natoení rotoru vi statoru rozdlit na 4 úseky: 0 O 15 O proti pólu statoru je vždy ást pólu rotoru, tlouška vzduchové mezery nad pólem je konstantní induknost je maximální a konstantní 15 O 45 O pekrytí pólu statoru ástí pólu rotoru se postupn zmenšuje, tlouška vzduchová mezery nad pólem se postupn zvtšuje induknost lineárn klesá z maximální na minimální hodnotu, kterou dosáhne v 45 O Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 7

8 45 O 60 O proti pólu statoru není žádná ást pólu rotoru, tlouška vzduchová mezery nad pólem je konstantní induknost je minimální a konstantní 60 O 90 O pól statoru zaíná postupn pekrývat další pól rotoru, vzduchová mezera nad pólem se postupn zmenšuje induknost lineárn stoupá z minimální na maximální hodnotu, kterou dosáhne v 90 O Obr. 8 Prbh induknosti jedné fáze budicího vinutí v závislosti na poloze rotoru vi statoru. Zpsob napájení motoru Každá fáze je pipojena na dvoukvadrantový elektronický stejnosmrný mni pro jednu polaritu proudu a dv polarity naptí zátže. Schéma zapojení takového mnie je na Obr. 9. Obvod je tvoen dvma elektronickými spínai V1, V a dvma zptnými diodami V11, V1. Jsou-li sepnuty oba spínae V1 a V je na fázi pipojeno naptí zdroje v kladné polarit a fází protéká proud ve smru propustnosti spína. Je-li sepnut pouze jeden ze spína, je vinutí fáze spojeno dokrátka a proud se uzavírá fází, sepnutým spínaem (nap. V1) a diodou (V11). Pokud budou oba spínae vypnuty, bude na vinutí fáze do doby zániku proudu pes diody V11, V1 pipojené naptí zdroje o záporné polarit, které povede k rychlému zániku proudu. Obr. 9 Schéma elektronického spínae jedné fáze pro SRM Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 8

9 Souhrn: V1 + V + U L je spotebi V1 + V11 0 (- U) L je zdroj V + V1 0 (- U) L je zdroj V11 + V1 - U L je zdroj Prbhy základních veliin Pro okamžité hodnoty v jedné fázi platí: u R i d dt d( L, i) dt dl dt i di L dt p u i dl d i d dt L i di dt První len v rovnici - p 1 pedstavuje okamžitý inný výkon p dl d i 1 Druhý len v rovnici - p pedstavuje energii pro nabíjení a vybíjení induknosti p d 1 ( L dt i Pro okamžitý moment na hídeli motoru proto platí m p dl d 1 i ) Z rovnice pro výpoet momentu vyplývá, že okamžitá hodnota momentu na hídeli závisí na velikosti zmny induknosti L v závislosti na úhlu natoení rotoru a na druhé mocnin proudu fází. Z hlediska zpsobu napájení se rozlišuje napájení z napového a proudového zdroje. p 1 p..1 Napájení ze zdroje naptí Obr. 10 shrnuje prbhy základních veliin v závislosti na poloze rotoru, pro dva možné zpsoby spínání napájení vinutí pomocí spína V1 a V. Jednotlivé prbhy vyplývají z ešení výše uvedených diferenciálních rovnic pro okamžité hodnoty. Struné shrnutí: Vstupní veliiny Prbh induknosti je identický s dív vysvtleným prbhem viz.obr. 8 Prbh naptí vychází ze zvoleného zpsobu ízení Výstupní veliiny Zpsob ízení a. V prvém úseku 0 15 O, kdy je induknost vinutí minimální a konstantní (L MIN ), narstá proud ve vinutí z nuly na maximální velikost L MAX. Kladné naptí zstává pipojené i v dalším úseku 15 O 30 O. V tomto úseku se již dochází ke zmn induknosti L. V dsledku této zmny se do obvodu indukuje naptí a Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 9

10 jeho dsledkem zane proud obvodem klesat. Pi dosažení polohy 30 O jsou spínae V1 a V vypnuty. Proud který protéká vinutím se zane uzavírat pes diody V11, V1 a na vinutí se tak objeví záporné naptí U. Toto pepólování naptí zvýší strmost poklesu proudu a souasn se zmní i smr toku energie, tj. nyní se vrací energie z vinutí do zdroje. Pi poloze 45 O dosáhne induknost své maximální hodnoty L MAX. Lze odvodit, že v tomto okamžiku proud poklesne na hodnotu i L L min max i max Obr. 10 Píklady prbh induknosti L, naptí u, proudu i, momentu m a toku - napový zdroj V následujícím úseku 45 O 60 O, kdy je induknost konstantní, dochází k lineárnímu poklesu proudu k nule. Konen v posledním úseku mezi úhly 60 O 90 O neprotéká vinutím žádný proud. Moment generovaný konkrétní fází vzniká pouze pi zmn induknosti tj. v rozmezí 15 O 45 O. V prvním okamžiku dosáhne maximální velikosti a dále prudce klesá. Pomr mezi maximální a stední hodnotou bývá až 10. V Obr. 10 je zakreslen také prbh magnetického toku. Tok lineárn stoupá v rozmezí 0 O 30 O a lineárn klesá mezi úhly 30 O 60 O. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 10

11 Spínae zbývajících dvou fází jsou spínané shodným zpsobem, pouze s asovým posunem odpovídajícím pi dané rychlosti rotoru jeho otoení o úhel 30 O (t = /(6)). Na Obr. 11 je nakreslený asový prbh výsledného momentu na hídeli. Je z nj patrné, že momenty od jednotlivých fází se navzájem vhodn stídají. Pesto je nerovnomrnost momentu znaná a projevuje se nejen zvýšeným namáháním spojky a dalších mechanických ástí, ale i zvýšeným hlukem. Obr. 11 Prbh celkového momentu asové prbhy naptí i proudu v jednotlivých fázích jsou nesinusové. Proto nelze urit úiník nebo initel výkonu. Zavádí se proto pomrné íslo ER (Energy Ratio), které je definované W W P ER W W P W V W P - W V P V celková pivedená energie energie vrácená do zdroje užitená energie Popsaný zpsob ízení a má hodnotu ER kolem 0.9. Zpsob ízení b. Spínae V1 a V se opt sepnou v poloze 0 O a na vinutí je tím pipojené kladné naptí U. V prvním úseku 0 O 15 O, kdy je induknost vinutí minimální a konstantní L MIN, narstá proud ve vinutí lineárn z nuly na stejnou maximální velikost a jako u zpsobu ízení a. V okamžiku dosažení polohy 15 O je jeden ze spína vypnut a vinutí je spojené dokrátka pes druhý spína a píslušnou diodu. Protože se v tomto úseku mní induknost L, indukuje se v dsledku této zmny do obvodu naptí, které urychluje zanikání proudu. Proud obvodem zane prudce klesat. Pi dosažení úhlu 45 O je vypnut i druhý spína, proud se zane uzavírat pes diody V11, V1 a na vinutí se tak objeví záporné naptí zdroje U a energie se zane vracet z vinutí do zdroje. Pi úhlu 45 O ale dosáhla induknost souasn i své maximální hodnoty L MAX a proto opt platí výraz pro velikost proudu i L L min max i max V následujícím úseku mezi úhly 45 O 60 O, kdy je induknost konstantní, dochází k lineárnímu poklesu proudu k nule. Konen v posledním úseku neprotéká vinutím žádný proud. Z porovnání obou zpsob ízení je patrné, že pi zpsobu ízení typu b je prbh proudu a proto i momentu prakticky stejný. Podstatný rozdíl je však v prbhu magnetického toku, jehož maximální Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 11

12 hodnota je poloviní. Protože velikost maximálního magnetického toku je rozhodující pro dimenzování magnetického obvodu, zdálo by se, že bude možné pro stejný moment zmenšit rozmry magnetického obvodu. Ve skutenosti ale vychází nepíznivji namáhání jha jak rotoru tak statoru a proto musí být jejich rozmry vtší než pi zpsobu ízení a. Oba uvedené zpsoby ízení vycházejí z pedpokladu napájení z napového zdroje, tj. prbh naptí je píinou a prbh proudu dsledkem. Opaným pípadem je napájení z proudového zdroje, kdy vycházíme z vhodného zdroje proudu tj. prbh proudu je píinou a prbh naptí je naopak dsledkem... Napájení ze zdroje proudu Obr. 1 shrnuje prbhy základních veliin v závislosti na poloze rotoru. Jednotlivé prbhy vyplývají z ešení výše uvedených diferenciálních rovnic pro okamžité hodnoty. Obr. 1 Píklady prbh okamžitých hodnot induknosti L, naptí u, proudu i, momentu m a toku - proudový zdroj Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 1

13 Potebná hodnota napájecího naptí je daná požadavkem na pokles proudu z hodnoty i MAX v úseku mezi 45 O 60 O, kdy je induknost vinutí maximální. Naopak k sepnutí spína mže dojít podstatn pozdji, protože k nmu dochází pi L=L MIN a požaduje se nárst na stejný proud. Protože ale vlivem zmny induknosti se do vinutí indukuje naptí, které se snaží tento proud zmenšit, musí spínae spínat tak, aby stední hodnota napájecího naptí toto indukované naptí eliminovala. Díky konstantnímu proudu v úseku mezi 15 O 45 O je prbh momentu konstantní, což je hlavní pedností tohoto zpsobu ízení. Naopak ER je velmi nízké, pohybuje se okolo 0.. Velká napová rezerva vyžaduje napové pedimenzování napájecího zdroje. Podle podklad rzných výrobc je úinnost SRM pohon pln srovnatelná s pohony s permanentními magnety a v porovnání se stídavými regulovanými pohony dokonce o % lepší. Díky jednoduché konstrukci rotoru lze dosáhnout vysokých otáek (až ot/min), motory lze navrhovat i pro vysoké teploty okolí (500 O C). Pomr hmotnosti a výkonu je píznivjší než u bžných pohon. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 13

14 3 Krokové motory 3.1 Princip funkce Motor pracuje na principu pohybu rotoru o definovaný poet krok (poloh) rotoru na základ promnného magnetického odporu vzduchové mezery. V každém kroku se rotor vždy snaží zaujmout takovou polohu, aby energie naakumulovaná v magnetickém obvodu byla co nejvtší. Ke zmn polohy rotoru dojde v dsledku zmny hodnoty proudu procházejícím ídícím vinutím. ízení je pouze dvouhodnotové +I, 0, -I. 3. Provedení motoru Stator má vyniklé póly. Na každém pólu je umístná jedna cívka ídicího vinutí, která pi prtoku proudu vytváí magnetické pole. Statorové vinutí je zapojené jako dvoufázové, tj. cívky na pólech jsou rozdlené do dvou skupin. Póly jedné a druhé skupiny se navzájem stídají. Cívky každé skupiny jsou navzájem zapojené do série. Ob skupiny cívek pak tvoí dva navzájem galvanicky oddlené obvody. Rotor má stejný poet pól jako stator p S = p R a mže být pasivní nebo aktivní. Pasivní rotor má speciáln navržený tvar rotorových plech s nerovnomrnou vzduchovou mezerou. Aktivní rotor má na rotoru konstrukn uchycené permanentní magnety nebo jeden permanentní magnet s mnoha s pólovými nástavci. 3.3 ízení Zmna polohy rotoru se dosahuje zmnou velikosti ídicího proudu. Na rozdíl od jiných typ pohon je ízení pouze dvouhodnotové. ídicí proud mže nabývat pouze hodnot +I, 0, -I ( I je jmenovitá hodnota proudu proudového napájecího zdroje). Podle zpsobu souslednosti zmn velikosti proudu se rozlišuje tytaktní a osmitaktní ízení. Pi zmn hodnoty ídicího proudu dojde k pechodnému jevu, který se projeví natoením rotoru do nové polohy s pípadným zakmitáním okolo této nové polohy viz. Obr. 13. Frekvence tchto tlumených kmit je vlastní frekvencí pohonu. Vlastní frekvence pohonu nesmí být rovná nebo blízká k frekvenci pepínání (krokování) nebo jejímu násobku. Pokud by tomu tak bylo, došlo by k vzájemné rezonanci, která by vedla ke ztrát kroku nebo k zastavení motoru. Rychlost krokování krokového motoru je tedy omezena: - vlastní frekvencí pohonu a jejími násobky - ze zhora poklesem velikosti momentu dsledkem omezené konené rychlosti nárstu proudu di/dt v ídicím vinutí. Díky induknosti L ídicího vinutí totiž nestaí pi vyšších frekvencích ídicí proud narst na svou jmenovitou hodnotu a v dsledku toho se sníží stední moment na hídeli motoru viz. Obr. 14. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 14

15 Obr. 13 Závislost prbhu zmny natoení Obr. 14 Závislost momentu krokového motoru Prbhy proud v obou fázích ídicího vinutí, pro oba zpsoby ízení, jsou uvedené v Obr. 15. Pi tytaktním ízení se pravideln stídají stavy napájení jedné nebo druhé fáze. Magnetické pole se pi každém pepnutí posune o jeden krok, daný úhlem mezi dvma sousedními póly. V dob napájení jedné fáze je druhá fáze vypnuta. Teoreticky tedy nenastávají stavy, kdy by byly ob fáze napájené souasn. Prakticky ale vždy po krátkou dobu dochází k souasnému vedení proudu v obou fázích tento stav se nazývá komutací. Pi osmitakním ízení je doba zapnutí tikrát delší, než je doba vypnutí T ZAP = 3 T VYP. V takovém pípad krom stav, popsaných pro tytaktní ízení nastávají ješt další tyi stavy viz. Obr. 15, v nichž proudy protékají obma skupinami vinutí. Mezi každou polohou magnetického pole pi tytaktním ízení tak vzniká další poloha. Získá se tak dvojnásobný poet poloh dvojnásobná pesnost krokování. Pi vyšších spínacích frekvencích oba zpsoby ízení splynou, protože skutené proudy po pepnutí pi tytaktním ízení nestaí sledovat žádané proudy a doba komutace, která zstává stále stejná, se relativn ke zkracující se délce proudového pulsu prodlužuje. Obr. 15 Zpsoby spínání fází krokového motoru. Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 15

16 4 Literatuta Elektrické pohony, skriptum VUT, Pavelka J., eovský Z., Javrek J. Drive IT Low Voltage Permanent Magnet Motors M3000 Range, katalog ABB Drive Low Voltage Permanent Magnet Motors for low speed applications, Technical Notes ABB DYNASYS S, Getriebelose Aufzugsantriebe,katalog Loher GmbH Pohony s motory s permanentními magnety, reluktanními motory, krokové motory 16

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Softstartéry Prvodce problematikou softstartér

Softstartéry Prvodce problematikou softstartér ABB/NN/ 05/06CZ_09/2009 Softstartéry Prvodce problematikou softstartér 2 Pedmluva Tato píruka je napsaná s cílem být podstatnou studnicí informací pro osoby již pracující se softstartéry, ale také pro

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

RLC obvody Jaroslav Reichl, 2006

RLC obvody Jaroslav Reichl, 2006 obvody Jaroslav eichl, 6 obvody obvody e název pro obvody, které sou pipoeny ke zdroi stídavého naptí a které sou obecn tvoeny rezistore o odporu, ideální cívkou s indukností a ideální kondenzátore s kapacitou

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Reluktanční motor a elektromobil

Reluktanční motor a elektromobil SRM a elektromobil - 1 - Reluktanční motor a elektromobil (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2008 Pro pohon elektrických vozidel se nejčastěji používají stejnosměrné komutátorové motory, stejnosměrné motory s

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MASTER ignition FAQ CZ. Rev 8.37

MASTER ignition FAQ CZ. Rev 8.37 12.4.2015 Ideas make future MASTER ignition FAQ CZ Rev 8.37 IMFsoft, s.r.o. /16 Diagnostika jednotky MASTER a komunikace s PC? 1) Napájení - Základní podmínkou správné funkce jednotky MASTER nebo komunikace

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jaroslav PAJSKR VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn

Více

Možnosti sbru dat pro studium topoklimatu. Miroslav Vysoudil

Možnosti sbru dat pro studium topoklimatu. Miroslav Vysoudil Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2007 s. 167-174 Možnosti sbru dat pro studium topoklimatu Miroslav Vysoudil miroslav.vysoudil@upol.cz Katedra geografie PF UP Olomouc, Svobody

Více

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Jindich Petruška, Jaroslav Horský, Lukáš Vavreka FSI VUT v Brn Na píkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profil je ilustrován postup pi návrhu

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více