Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce"

Transkript

1 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Host: Mgr. Ing. Pavel Urbanovský Program: 1.Žádost o vydání souhlasu k zřízení školního klubu - provedení změn v rejstříku škol 2.Žádosti - o odkoupení pozemku p. č. 2649/16 - o odkoupení pozemků p. č. 281/5 a 281/12 - o bezplatný pronájem senior klubu a o finanční příspěvek na velikonoční výstavu - o zapůjčení stolů a židlí na sportovní ples o finanční příspěvek Český svaz včelařů - o finanční příspěvek na provoz FC Dolní Bečva - o poskytnutí dotace na opravu vleku LK Radhošť - o finanční příspěvek na opravu bytu - Petr Michut - o finanční příspěvek - IC Zvonice Soláň - o připojení k akci Vlajka pro Tibet 3. Smlouvy - o poskytnutí finančního příspěvku - Spektrum - na pronájem hrobových míst - na dodávku vody z vodovodu - příloha ke smlouvě o zpracování mezd - o výpůjčce - Opel Movano - o bezúplatném převodu p. č. 2310/4 - o zřízení věcného břemene- ČEZ Distribuce 4. Nabídka na zpracování studie rekonstrukce vodovodu 5. Záměry zpracování projektů v roce Zpráva velitele JSDH obce 7. Různé - záměr umístění elektrocentrál u budovy OÚ, stavební úpravy v budově OÚ - záměr zakoupení stohovatelných židlí na společenské akce - vlhkost v bytě v zdravotním středisku - termíny konání komisí - sociální finanční příspěvek - žádost s umístěním sídla - žádost FC Dolní Bečva o zapůjčení prodlužovacího kabelu 1

2 5/02/2015- RO-U Usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1.Žádosti 1.1.Žádost o vydání souhlasu k zřízení školního klubu Rada obce schvaluje záměr zřízení školního klubu pro využití volného času žáků II. stupně v Základní škole Dolní Bečva, s tím, že koncepční záměr včetně jeho doplnění do školního vzdělávacího programu bude kladně projednán ve školské radě. Rada obce ukládá řediteli ZŠ a MŠ připravit návrh změny zřizovací listiny. Zodpovídá: Ing. Mgr. Urbanovský Termín: Provedení změn v rejstříku škol Rada obce rozhodla, že návrh změny v rejstříku škol bude podávat sama příspěvková organizace s tím, že zřizovatel k návrhu předloženém PO dá souhlas po projednání v RO. Termín: Žádosti 2.1.Žádost o odkoupení pozemku p. č. 2649/16 Rada obce projednala žádost pana Karla Hamana, Dolní Bečva č. p. 266 o odkoupení pozemku p. č. 2649/16 a požaduje ji doplnit o zaměření umístění oplocení a stanovisko vlastníka sousedního pozemku p. č. 1216/2. Termín: Žádost o odkoupení pozemků p. č. 281/5 a 281/12 Rada obce schválila přípravu kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 281/5 a 281/12 podle žádosti pana Zdeňka Mikundy, Dolní Bečva 563. Termín: Žádost o bezplatný pronájem senior klubu a o finanční příspěvek na velikonoční výstavu Rada obce schválila bezplatné užívání senior klubu v budově Osvětové besedy ve dnech na přípravu a instalaci výstavy ve dnech na vlastní výstavu dle žádosti po dohodě s předsedou Klubu seniorů. Rada obce schvaluje finanční příspěvek 5000,- Kč na zakoupení dekoračního materiálu a propagaci akce dle žádosti 2.4. Žádost o zapůjčení stolů a židlí na sportovní ples Rada obce schvaluje zapůjčení židlí ze zasedací síně obecního úřadu a stolů a židlí z galerie tělocvičny FC Dolní Bečva na konání sportovního plesu dne Rada obce neschválila zapůjčení stolů a židlí ze společenské místnosti ve sportovním areálu, z důvodu možného příjezdu hostů. 2

3 Termín: Žádost o finanční příspěvek Český svaz včelařů- Horní Bečva Rada obce ukládá komise školské, kultury a sportu navrhnout výši příspěvku na činnost z rozpočtu obce v r k projednání do ZO v 06/2015. Zodpovídá: Petr Růčka Termín: Žádost o finanční příspěvek na provoz FC Dolní Bečva Rada obce ukládá komisi školské, kultury a sportu navrhnout výši příspěvku na činnost k projednání do ZO 6/2015 s ohledem na další žádosti občanských sdružení. Rada obce rozhodla, že finanční částka nutná na opravu zavlažovacího zařízení na hřišti ve vlastnictví obce bude uhrazena z finančních prostředků obce na opravy a udržování v rámci rozpočtu obce Zodpovídá: Bc Mana Termín: Žádost o poskytnutí dotace na opravu vleku LK Radhošť Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši ,- Kč na opravy vleku TLV 12 dle žádosti. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Žádost o opravu bytu v zdravotním středisku Rada obce schválila opravu bytu č. 3 nájemce pana Petra Michuta, Dolní Bečva č. p. 577 v rozsahu dle cenové nabídky, která je přílohou usnesení. Termín: Žádost o finanční příspěvek - IC Zvonice Soláň Rada obce schválila finanční příspěvek 1000,- Kč na činnost Sdružení pro rozvoj Soláně dle žádosti. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Žádost o připojení k akci Vlajka pro Tibet Rada obce rozhodla, že obec se nepřipojí k akci Vlajka pro Tibet. Termín: Smlouvy 3.1.Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí a Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm na vydávání tisku čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska dle přílohy. Termín:

4 3.2. Smlouva na pronájem hrobových míst č. 235, 342 Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobových míst č. 235,342 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 176, 283 Rada obce schvaluje smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 176, 283 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Příloha ke smlouvě o zpracování mezd č. 1 Rada obce schválila přílohu ke smlouvě na zpracování mezdč.1 dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Smlouva o výpůjčce - Opel Movano Rada obce projednala návrh smlouvy o výpůjčce movité věci mezi obcí a SDH Dolní Bečva a její schválení bylo odsunuto na další zasedání rady v 3/2015 po obdržení vyjádření občanského sdružení Smlouva o bezúplatném převodu p. č. 2310/4 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2310/4 mezi obcí a Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 dle přílohy Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti IV /VB4, Dolní Bečva, p. č. 1183/11, Solanská, NNK Rada obce doporučuje ZO schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti IV /V, Dolní Bečva, p. č. 1183/11, Solanská, NNK za účelem umístění a provozování součástí distribuční soustavy podzemního vedení NNK na p. č. 2649/10 v k. ú. Dolní Bečva dle přílohy. Obsahem věcného břemene je právo oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, vyměňovat a modernizovat součást distribuční soustavy. Smlouva s geometrickým plánem je přílohou usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /014 ( Dolní Bečva Kamenné DTS, číslo stavby IV ) Rada obce doporučuje ZO schválit, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /014 ( Dolní Bečva Kamenné DTS, číslo stavby IV ) za účelem umístění součástí distribuční soustavy podzemního kabelového vedení VVN a NN na p. č. 2668, 2672 a Obsahem věcného břemene je právo oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat součásti distribuční soustavy na výše uvedených parcelách. Smlouva s geometrickým plánem je přílohou usnesení. 4

5 4. Nabídka na zpracování studie rekonstrukce vodovodu Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit nabídku firmy Voding Hranice spol.s r.o., Zborovská 583, Hranice na zpracování technicko-ekonomické studie rozvodné sítě vodovodu v obci Dolní Bečva dle přílohy. Termín: Záměry zpracování projektů v roce Záměr revitalizace centra obce II. etapa Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce podání žádosti na projekt Revitalizace centra obce- II. Etapa, dle přílohy., Ing. Novosadová Termín: Aktualizace záměru Obec Dolní Bečva obec bez bariér Rada obce schvaluje aktualizace záměru Obec Dolní Bečva obec bez bariér dle záměru z 10/2006. Termín: Stavební úpravy OÚ Rada obce schvaluje nabídku na vypracování PD pro SP na stavební úpravy Ing. Petra Vašíčka, Sluneční 2402, Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy., Ing. Novosadová Termín: Zpráva velitele JSDH obce Dolní Bečva Rada obce vzala na vědomí zprávu velitele jednotky SDH Dolní Bečva za rok 2014 dle přílohy. Rada obce bere na vědomí ukončení členství v jednotce SDH Dolní Bečva pana Tomáše Hruškovského, Dolní Bečva č. p. 538 a pana Tomáše Kulišťáka, Dolní Bečva č. p. 340 z důvodu změny bydliště. Rada obce jmenuje novým členem jednotky pana Antonína Vavřína, Dolní Bečva č. p. 388 a pana Petra Španihela, Dolní Bečva č. p Termín: Různé 7.1. Záměr umístění elektrocentrál u budovy OÚ, stavební úpravy v budově OÚ Rada obce schvaluje záměr umístění elektrocentrál u budovy OÚ pro případy vzniku krizového stavu a souhlasí se zapracováním záměru do PD stavebních úprav v budově OÚ podle cenové nabídky Ing. Petra Vašíčka, Sluneční č. p. 2402, Rožnov pod Radhoštěm. Termín:

6 7.2. Záměr zakoupení stohovatelných konferenčních židlí na společenské akce Rada obce schválila zakoupení 50 ks stohovatelných konferenčních židlí ISO v provedení Favorita šedá na konání společenských akcí v obci s tím, že židle budou uloženy na obecním úřadě ve velké zasedací síni. Zodpovídá: Bc Mana Termín: Posouzení odstranění vlhkosti v bytě v zdravotním středisku č. p. 577 Rada obce pověřuje komisi výstavby a ÚP provést místní šetření v bytě manželů Kretkových ve zdravotním středisku, Dolní Bečva č. p. 577 s doporučením řešení likvidace nadměrného výskytu vlhkosti s využitím služeb specializované firmy. Termín: Termíny konání komisí a výborů Rada obce ukládá předsedům komisí oznámit OÚ termíny jednání komisí a žádá předsedy výborů rovněž o jejich ohlášení OÚ. Zodpovídá: předsedové komisí a výborů Termín: Sociální finanční příspěvek Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí Okresního soudu Vsetín, pracoviště Valašské Meziříčí s tím, že Obec Dolní Bečva je určena veřejným opatrovníkem paní Haně Novákové, bytem Dolní Bečva č. p Rada obce schválila sociální finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na pokrytí nezbytně nutných potřeb opatrovance. Termín: Žádost s umístěním sídla v budově č.p.340 na Dolní Bečvě Rada obce schválila umístění sídla v nemovitosti na adrese Dolní Bečva č. p. 340 pro pana Radka Vojkůvku, Dolní Bečva č. p. 340 dle přílohy. Termín: Žádost FC Dolní Bečva o zapůjčení prodlužovacího kabelu Rada obce schválila zapůjčení prodlužovacího kabelu FC Dolní Bečva na konání plesu Termín: 8. Závěr Starosta ukončil jednání rady obce. Ing. Pavla Novosadová Místostarosta obce Bc. Pavel Mana Starosta obce 6

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR 2012 1 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více