Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?"

Transkript

1 Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích svého postupu neměli obcházet dostupné zdroje pro získání základních informací u oficiálních míst, která jsou pro tento účel zřízená v České republice (ČR). A to buď na příslušném ministerstvu nebo v jiné s tím spojené instituci. Osobní kontakty v orgánech EU, včetně vlivu a možností českých poslanců v Evropském parlamentu, jsou velmi důležitým faktorem, přesto v souvislosti se žádostí o finanční podporu z pramenů EU se nelze vyhnout schváleným procedurám, které platí pro všechny členské státy, jejich podnikatelské subjekty a občany. Ani vlivné osobnosti a útvary v orgánech EU nebudou v této souvislosti brát na sebe jednostranné závazky či postupovat na "vlastní pěst" s rizikem možných negativních důsledků. V každém případě je však jejich povinností poradit, jak máte postupovat při předkládání žádosti, s kterými českými orgány je nutno věc nejdřív projednat a případně jaké žádosti vyplnit. Počáteční orientaci však můžete získat již doma. Především na stálých zastoupeních Evropské komise, Evropského parlamentu (EP) v Praze nebo v Informačním centru EU při Ministerstvu zahraničí dostanete k předmětu Vašeho zájmu potřebné informace podle charakteru požadované finanční podpory od institucí EU. Koordináty na tyto základní informační zdroje v ČR jsou následující: "Informační kancelář Evropského parlamentu" (IKEP) se nachází v Jungmannově ulici č. 24, Praha 1 Nové Město. Požádejte tam o aktuální informace a brožury. Telefon na IKEP v Praze je: Na stejné adrese sídlí "Zastoupení Evropské Komise v ČR" Telefon: Zde Vám poskytnou souhrnné informace o problematice EU, o možnostech finanční podpory, o novinkách, pořádaných seminářích či jiných akcích atd. Doporučujeme rovněž kontaktovat "Informační centrum Evropské unie" při Ministerstvu zahraničí ČR sídlí v Rytířské ul. 31, Praha 1. Telefon: , I tam mají řadu užitečných informací a potřebné dokumentace. Na některých českých ministerstvech jsou specializovaná oddělení, jejichž povinností je Vám poradit. V ČR existují rovněž mnohé agentury, které žádost o podporu z fondů EU správně sestaví, ovšem za peníze. Poradit Vám mohou taktéž svazy zaměstnavatelů a místní regionální orgány. Kontakty na resorty a různé výkonné (implementační) agentury jsou na V současné době existují v EU zejména strukturální fondy, ze kterých ČR čerpá finance prostřednictvím "národních" programů - přesněji operačních programů (OP). Tyto OP musí sledovat základní cíle regionální politiky. Mezi podporované sektory patří m.j. infrastruktura, lidské zdroje, venkov a zemědělství, životní prostředí, podnikání a inovace, výzkum a inovace, rozvoj regionů a přeshraniční spolupráce, kultura a media, vzdělávání atd. Během plánovacího období je na programy EU vyděleno celkem 975 miliard Euro. Tyto prostředky spravují a zároveň rozhodují o jejich přidělení následující instituce: Přes 76% celkového rozpočtu EU spravují přímo členské státy prostřednictvím národních a regionálních úřadů. Sem spadají strukturální fondy a zemědělské dotace; Dalších zhruba 22% rozpočtu řídí Evropská komise a jedná se o centrálně řízené programy např. na výzkum, vzdělávání, zdravotnictví, mládežnické akce a pod.; 1

2 Zbylých cca 2% připadá na třetí země a mezinárodní organizace (např. Červený kříž). I. Užitečná kontaktní místa podle typu dotace nebo zaměření příjemce: 1. Podpory ze strukturálních fondů. Vzhledem k tomu, že převážná část prostředků určených na strukturální fondy a zemědělské dotace EU je spravovaná na národní nebo regionální úrovní a přidělovaná prostřednictvím OP, potřebné informace obdržíte přímo u národních, regionálních nebo místních úřadu. Tyto informace jsou dostupné v českém jazyce. Seznam regionálních úřadů pro ČR najdete na: Jedná se zejména o následující ministerstva a centra: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Informace - tel.: , Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) - CRR je státní příspěvková organizace, kterou založilo MMR na podporu regionální politiky vlády ČR. Poskytuje mimo jiné také informace a služby případným žadatelům o podporu ze zdrojů EU jako jsou např. malé a střední podniky (MSP). Síť poboček existuje po celé ČR. Adresa CRR v Praze je: Vinohradská 46, Praha 2 tel: fax: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Na Františku 32, Praha 1 tel.: fax: E mail: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Vršovická 65, Praha 10 tel: fax: U projektů z této oblasti je zvláště nutné, aby žádosti o finanční spoluúčast orgánů EU (zejména tedy Evropské komise) odpovídaly příslušné legislativě Evropských společenství (jinými slovy EU), např. Regulaci č. 1083/2006, jež zakládá obecná ustanovení o Evropském regionálním fondu rozvoje (the European Regional Development Fund), Evropského sociálního fondu (the European Social Fund) a Fondu soudržnosti (the Cohesion Fund) a též to, aby byly zařazeny do tzv. plánu řešení problémů odpadu (Waste Management Plan) ČR a příslušného národního regionálního plánu (Regional Waste Management Plan) ČR. Vládní orgány ČR předkládají Evropské komisi operační programy spolufinancování z prostředků EU (Operational programmes for Community co-finding) vždy na delší období (teď jsou to léta ). OP jsou poté oficiálně projednány na vládní úrovni s příslušnými departamenty (generálními direktoráty - DG) v Evropské komisi podle stanovených unijních priorit a v návaznosti na příslušnou kapitolou rozpočtu EU. Nicméně je ve výlučné kompetenci vládních míst v ČR, aby rozhodla o výběru vhodných projektů, dala jim svou oficiální podporu a zařadila je do plánu na 2

3 období Při těchto projektech je odpovědným státním orgánem MŽP ČR. Jeho povinností je však konsultovat s Evropskou komisi hlavně tzv. velké projekty, jejichž realizace překročí sumu 25 milionů Euro. Nutno mít též na zřeteli, že z příslušných fondů EU lze obdržet na tyto projekty jen část peněz na krytí nákladů. Právě to je předmětem dalších jednání MŽP ČR s příslušnými místy v Evropské komisi. Velmi přitom záleží na správném vyplnění žádosti a na její doplnění o požadovanou projektovou dokumentaci s hlavním důrazem na energetickou účinnost a efektivitu projektu, což nyní přísně sledují příslušné orgány EU. (Další informace k tomu můžete získat též na adrese: - K Evropskému regionálnímu fondu rozvoje najdete informace na: - K regionální politice EU obecněji na webových stránkách: - K Fondu soudržnosti na: 2. Podnikatelské společnosti, zejména MSP, mohou kontaktovat Euro Info Centra (EIC), kterých je více než 300 a nacházejí se ve více než 45 zemích světa. V ČR působí v současné době 7 EIC, kromě Prahy také v Brně, Liberci, Mostě, Ostravě, Pardubicích, Plzni. EIC poskytují informace a konzultace k různým tématům důležitým pro působení firem na jednotném evropském trhu. Jedná se především o nařízení, směrnice a další legislativu EU, o informace k programům, projektům a jiným akcím na podporu podnikání v EU, včetně asistence při přípravě těchto projektů, o organizaci návazných seminářů, vzdělávacích akcí atd. Seznam EIC pro ČR najdete na: Kontakt na EIC v Praze: tel: fax: Informace lze získat rovněž u Europe Direct Centre (EDC). Telefon na bezplatnou linku: Uchazeči o granty, které zajišťují spolufinancování konkrétních projektů prostřednictvím tzv. výzev, najdou potřebné údaje na internetových stránkách Evropské komise - EUROPA. Informace jsou zde však pouze v angličtině, němčině a francouzštině. 5. Zájemci o informace k dotacím udělovaným na základě veřejných zakázek najdou potřebné údaje na adrese (tyto stránky jsou rovněž v anglickém, německém a francouzském jazyce): 6. Pokud se Váš projekt vztahuje na profesionální aktivitu, můžete hledat radu přímo u Vaší profesionální agentury. Některé podpory EU jsou totiž zaměřené na specifický obor. Např. učitelé/profesoři mohou získat pomoc prostřednictvím Integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního učení (viz. níže) anebo filmaři prostřednictvím programu Media 2007, který se zabývá přípravou mediálních profesionálů, vývojem produkčních projektů a společností, distribucí a propagací kinematografických prací a audiovizuálních děl či podporou kinematografických festivalů. Obraťte se na stránky programu Media 2007: II. Vybrané programy EU dle typu organizace nebo odborného zaměření 3

4 1. Zemědělci V rámci Politiky rozvoje venkova EU v období bude investováno více než 88 miliard Euro. Tyto prostředky budou směřovat na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšování životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. Odkaz na internetové stránky EK věnované politice rozvoje venkova (informace jsou zde v českém jazyce): Údaje k OP pro oblast zemědělství, ale také k návazným programům a iniciativám EU v této oblasti najdete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR: 2. Vědečtí pracovníci Hlavním finančním zdrojem pro vědecké pracovníky je Sedmý rámcový program Evropských společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace na léta (7.RP). Odkaz na internetové stránky, které obsahují informace ohledně 7.RP, včetně aktuálních výzev k předložení projektu, dále odpovědi na nejčastější dotazy atd.: Ve všech členských státech EU jsou zřízena tzv. Národní kontaktní místa (NCP - National Contact Points), která poskytují pomoc případným zájemcům o podporu v rámci 7.RP a která Vás nasměrují na konkrétní specifický program. Seznam NCP: 3. Mládež Mladí lidé mohou využít podpory z Integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního učení nebo programu Mládež v akci. Integrovaný akční program v oblasti celoživotního učení: Pokud máte zájem o studium v zahraničí, je pro Vás vhodný program Erasmus. Do tohoto systému je v současné době zapojeno 90 % evropských vysokoškolských zařízení. Dále v rámci programu v oblasti celoživotního učení lze využít program Comenius, zaměřující se na všeobecné školní vzdělávání na nižších stupních škol nebo program Leonardo da Vinci, který je vhodný pro všechny ostatní druhy odborného vzdělávání a přípravy. Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku let s tím, že největší důraz je kladen na věkovou skupinu let. Cílem programu je podpora a rozvoj neformálního vzdělávání. Program propaguje myšlenku sjednocené Evropy. Odkaz na stánky EK obsahující informace ohledně programů v oblasti vzdělávání: 4. Informace k programům v oblasti zdravotnictví najdete na stránkách Medicínského informačního centra pro evropské projekty (MICEP): Adresa na MICEP je: Karlovo náměstí 40 Faustův dům, Praha 2 tel: /7 MICEP bylo založeno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Karlovy university jako Oborová kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví. Jako součást národní informační sítě (NINET) sjednocuje oblast výzkumu ve zdravotnictví s oblastmi definovanými jako priority a aktivity rámcových programů EU pro rozvoj. Přitom respektuje specifické podmínky, které zdravotnictví charakterizují. Jeho cílem je lepší informovanost medicínských a ostatních zdravotnických výzkumných pracovišť o možnostech účasti v projektech EU. 4

5 O možnostech finanční podpory EU v oblasti zdravotnictví (medicíny) zveřejňuje údaje i Medicínské informační centrum pro evropské projekty (viz. webové stránky: a dále "Public Health - Projects" (http://ec.europa.eu/health/phprogramme/projects/projects_en.htm). Posloužit může též Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (http://www.czelo.cz), kde kromě jiných informací najdete odpovědi i na některé Vaše otázky z úseku zdravotnictví. 5. Pro uchazeče o dotace v oblasti kultury existuje program Culture 2007, který poskytuje pomoc na projekty v uměleckých a kulturních oblastech. Odkaz na stránky: 6. Zájemci o podpory v oblasti životního prostředí budou mít možnost žádat o finanční spoluúčast též z programu LIFE +. Program má mít rozpočet téměř 2 miliard Euro a vztahuje se na následující oblastí: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa životního prostředí, informace a komunikace. Odkaz na webové stránky: 7. MSP mohou využít podpory z některého z následujících fondů, programů nebo iniciativ EU: Strukturální fondy EU mají klíčový význam pro stimulaci podnikání i dovedností a pro zlepšování potenciálu a růstu zejména MSP, např. podporou jejich technického rozvoje, poskytováním služeb a posilováním spolupráce s jinými MSP. Velká část podpory MSP v EU pochází z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), který spadá do strukturálních fondů. EFRR se zaměřuje na nejchudší regiony v EU a je spravován národními orgány. Jeho cílem je v první řadě pomoci malým podnikům, které teprve začínají rozvíjet svou podnikatelskou činnost, dále poskytováním investiční podpory na školení, rozvoj technologii, financování inovací a sdružování nebo vytváření síti MSP. Sedmý rámcový program Evropských společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace na léta (7.RP) byl zahájen ledna 2007 v Bonnu. Představuje nový podstatný impuls pro výzkum v rámci EU. Rozpočet 7.RP je více než 53 miliard Euro. První výzva k návrhům v rámci 7.RP byla vyhlášena generálním direktorátem pro energii a dopravu (DG TREN) v Evropské komisi již 22. prosince Podrobnější informace k tomu najdete na webových stránkách: Iniciativa EUREKA byla vyhlášena v roce 1985 s cílem podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu a rozvoje budováním společné infrastruktury v EU. Iniciativa EUREKA nyní sdružuje 27 členských zemí EU, ale i kolem desítky dalších států, mezi nimi ty, které mají statut přidrženého členství k EU. Program EUROSTARS patří do iniciativy EUREKA a jeho cílem je pomáhat MSP zaměřeným na výzkum a rozvoj jako klíčovým účastníkům inovačního procesu. V současné době je do programu EUROSTAR zapojeno 22 států a společně s Evropskou komisi vytvářejí program, jehož rozpočet bude mít 65 milionů Euro ročně. Předpokládá se však, že rozpočet bude na příštích 7 let navýšen na celkem 0,4 miliardy Euro. Počítá se s nejméně 400 projekty. Přitom by ovšem měla být zohledněna i dosavadní negativní skutečnost, že dosud se z některých fondů EU dostalo k zainteresovaným MSP v průměru jen asi 10 % vydělených finančních prostředků. Podrobněji hledejte na webových stránkách EUREKA a EUROSTARS: CIP (Competitiveness and Innovation Programme) - Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace pro období Rozpočet programu je zhruba 3,6 miliard Euro a 80% těchto prostředků je určeno právě na podporu MSP. 5

6 Program v oblasti životního prostředí - LIFE + Program Marco Polo II, jehož rozpočet pro období je 400 milionů Euro. Cílem programu je omezit dopravní neprůjezdnost, zlepšit vliv systému nákladní dopravy na životní prostředí, účinný a udržitelný dopravní systém. Podrobněji viz. na webových stránkách: Program econtentplus s celkovým rozpočet pro období ve výši 149 milionů Euro. Cílem programu je odstraňovat organizační bariéry a podporovat zavádění nejnovějších moderních technických řešení za účelem zlepšit přístupnost a užitečnost digitálních materiálů v mnohojazyčném prostředí. Odkaz na webové stránky: Iniciativa INNOVA (Europe INNOVA) byla zřízena Evropskou komisí k výměně informací a zkušeností v oblasti inovací mezi podnikovými manažery, investory, universitami a výzkumnými ústavy. V roce 2007 Evropská komise hodlá vyzkoušet strategii, která by měla usnadnit vznik nových inovací. V této souvislosti chce provést podrobnou analýzu potenciálních překážek, které brání zavádění nových technologií do praxe. Viz. podrobněji webové stránky: Iniciativa Gate2Growth (the pan-european gateway for business and innovation) - jedná se o platformu mezi podniky v EU. Byla zřízena za účelem navázaní kontaktů mezi investory a inovačními podnikateli. Odkaz na webové stránky: Integrovaný akční program pro celoživotní vzdělávání Program Culture 2007 Program Media 2007 Kromě toho i Evropský parlament (Ředitelství pro informace) zveřejňuje sdělení o tématech a podmínkách grantů. Mají za cíl podpořit objektivní informace o práci Evropského parlamentu a najdete je na webových stránkách: Adresáty těchto grantů mohou být především média (tisk,tv, rádio) na národní i regionální úrovni, dále nevládní organizace, místní správa atd. Podrobnější údaje o podmínkách jejich udělení, texty formulářů pro žádosti a pod. naleznete na odkazu: Uvedené ředitelství, které granty v Evropském parlamentu vyhlašuje, detailně uvádí témata a podmínky účasti na své webové stránce: Cílem takových nabídkového řízení je výběr projektů nekomerční povahy, které jsou způsobilé získat finanční podporu. I tato podpora však probíhá formou spolufinancování. Programy mají být zaměřeny především na skupiny široké veřejnosti a na návaznou práci médií. Loni byla takto nabídnuta finanční podpora pro aktivity nekomerční povahy, které se některého ze 4 specifických témat: - INFO/2007/01: televize - INFO/2007/02: rádio - INFO/2007/03: debaty, konference či semináře - INFO/2007/04: události včetně výstav. Podpora "de minimis" - Evropská komise schválila nařízení o poskytování státní podpory malého rozsahu, kterou není potřeba předem oznamovat Evropské komisi. Toto nařízení je platné od 1. ledna Podle něj nebude jako státní pomoc označována podpora do výše Euro udělená v průběhu tříletého referenčního období. Dále podle tohoto nového nařízení získají vlády členských zemí EU možnost poskytnout MSP garanční úvěry až do 6

7 výše 1,5 milionu Euro bez toho, aby tyto musely projít regulačním přezkoumáním. Výjimky se budou vztahovat pouze na určené a dostatečně průzračné (transparentní) způsoby pomoci. Iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to Medium Enterprices) - "Společné evropské zdroje pro zvláště malé a střední podniky". Tato iniciativa má usnadnit přístup těmto MSP k rizikovému kapitálu, s cílem zjednodušit proces inovací a vytvářet nová pracovní místa. Klíčovou roli zprostředkovatelského subjektu má sehrávat Evropský investiční fond, který by měl pracovat s penězi vyčleněnými ze Strukturálních fondů. Evropská komise poskytne 75 % prostředků (potřebných na financování hodnocení) a zbývajícími 25 % přispěje Evropský investiční fond (EIF). Celkový rozpočet na rok 2006 byl 3.5 mil. Euro. Podrobnější informace viz. webové stránky: Další informace najdete i na webových stránkách Evropské komise, které jsou určeny speciálně MSP: III. Jiné doporučované odkazy na internetové stránky v českém jazyce: Průvodce fondy EU - Oficiální portál pro podnikání a export - Oficiální server Ministerstva zahraničí ČR: Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu - Ministerstvo financí ČR - Ministerstvo kultury - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Ministerstvo vnitra - Ministerstvo zdravotnictví - Ministerstvo zemědělství - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 7

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

OP ESPON Odborný seminář k EÚS. PS ESPON 2020 vs. OP ESPON 2013

OP ESPON Odborný seminář k EÚS. PS ESPON 2020 vs. OP ESPON 2013 OP ESPON Odborný seminář k EÚS PS ESPON 2020 vs. OP ESPON 2013 Program ESPON ESPON 2020 European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (Evropská monitorovací síť pro územní plánování

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika, 3. prosince 2014, Praha Michaela Vlková CZELO: historie a cíle Česká

Více

A3RIP Řízení projektů. 2. seminář. 19. a

A3RIP Řízení projektů. 2. seminář. 19. a A3RIP Řízení projektů 2. seminář 19. a 23. 9. 2016 Obsah 1. projekty EU 2. fáze realizace projektu (porovnání EU a běžného projektu) 3. trojimperativ projektu 4. bonusový úkol 1. projekty EU princip programování

Více