Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?"

Transkript

1 Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích svého postupu neměli obcházet dostupné zdroje pro získání základních informací u oficiálních míst, která jsou pro tento účel zřízená v České republice (ČR). A to buď na příslušném ministerstvu nebo v jiné s tím spojené instituci. Osobní kontakty v orgánech EU, včetně vlivu a možností českých poslanců v Evropském parlamentu, jsou velmi důležitým faktorem, přesto v souvislosti se žádostí o finanční podporu z pramenů EU se nelze vyhnout schváleným procedurám, které platí pro všechny členské státy, jejich podnikatelské subjekty a občany. Ani vlivné osobnosti a útvary v orgánech EU nebudou v této souvislosti brát na sebe jednostranné závazky či postupovat na "vlastní pěst" s rizikem možných negativních důsledků. V každém případě je však jejich povinností poradit, jak máte postupovat při předkládání žádosti, s kterými českými orgány je nutno věc nejdřív projednat a případně jaké žádosti vyplnit. Počáteční orientaci však můžete získat již doma. Především na stálých zastoupeních Evropské komise, Evropského parlamentu (EP) v Praze nebo v Informačním centru EU při Ministerstvu zahraničí dostanete k předmětu Vašeho zájmu potřebné informace podle charakteru požadované finanční podpory od institucí EU. Koordináty na tyto základní informační zdroje v ČR jsou následující: "Informační kancelář Evropského parlamentu" (IKEP) se nachází v Jungmannově ulici č. 24, Praha 1 Nové Město. Požádejte tam o aktuální informace a brožury. Telefon na IKEP v Praze je: Na stejné adrese sídlí "Zastoupení Evropské Komise v ČR" Telefon: Zde Vám poskytnou souhrnné informace o problematice EU, o možnostech finanční podpory, o novinkách, pořádaných seminářích či jiných akcích atd. Doporučujeme rovněž kontaktovat "Informační centrum Evropské unie" při Ministerstvu zahraničí ČR sídlí v Rytířské ul. 31, Praha 1. Telefon: , I tam mají řadu užitečných informací a potřebné dokumentace. Na některých českých ministerstvech jsou specializovaná oddělení, jejichž povinností je Vám poradit. V ČR existují rovněž mnohé agentury, které žádost o podporu z fondů EU správně sestaví, ovšem za peníze. Poradit Vám mohou taktéž svazy zaměstnavatelů a místní regionální orgány. Kontakty na resorty a různé výkonné (implementační) agentury jsou na V současné době existují v EU zejména strukturální fondy, ze kterých ČR čerpá finance prostřednictvím "národních" programů - přesněji operačních programů (OP). Tyto OP musí sledovat základní cíle regionální politiky. Mezi podporované sektory patří m.j. infrastruktura, lidské zdroje, venkov a zemědělství, životní prostředí, podnikání a inovace, výzkum a inovace, rozvoj regionů a přeshraniční spolupráce, kultura a media, vzdělávání atd. Během plánovacího období je na programy EU vyděleno celkem 975 miliard Euro. Tyto prostředky spravují a zároveň rozhodují o jejich přidělení následující instituce: Přes 76% celkového rozpočtu EU spravují přímo členské státy prostřednictvím národních a regionálních úřadů. Sem spadají strukturální fondy a zemědělské dotace; Dalších zhruba 22% rozpočtu řídí Evropská komise a jedná se o centrálně řízené programy např. na výzkum, vzdělávání, zdravotnictví, mládežnické akce a pod.; 1

2 Zbylých cca 2% připadá na třetí země a mezinárodní organizace (např. Červený kříž). I. Užitečná kontaktní místa podle typu dotace nebo zaměření příjemce: 1. Podpory ze strukturálních fondů. Vzhledem k tomu, že převážná část prostředků určených na strukturální fondy a zemědělské dotace EU je spravovaná na národní nebo regionální úrovní a přidělovaná prostřednictvím OP, potřebné informace obdržíte přímo u národních, regionálních nebo místních úřadu. Tyto informace jsou dostupné v českém jazyce. Seznam regionálních úřadů pro ČR najdete na: Jedná se zejména o následující ministerstva a centra: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Informace - tel.: , Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) - CRR je státní příspěvková organizace, kterou založilo MMR na podporu regionální politiky vlády ČR. Poskytuje mimo jiné také informace a služby případným žadatelům o podporu ze zdrojů EU jako jsou např. malé a střední podniky (MSP). Síť poboček existuje po celé ČR. Adresa CRR v Praze je: Vinohradská 46, Praha 2 tel: fax: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Na Františku 32, Praha 1 tel.: fax: E mail: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Vršovická 65, Praha 10 tel: fax: U projektů z této oblasti je zvláště nutné, aby žádosti o finanční spoluúčast orgánů EU (zejména tedy Evropské komise) odpovídaly příslušné legislativě Evropských společenství (jinými slovy EU), např. Regulaci č. 1083/2006, jež zakládá obecná ustanovení o Evropském regionálním fondu rozvoje (the European Regional Development Fund), Evropského sociálního fondu (the European Social Fund) a Fondu soudržnosti (the Cohesion Fund) a též to, aby byly zařazeny do tzv. plánu řešení problémů odpadu (Waste Management Plan) ČR a příslušného národního regionálního plánu (Regional Waste Management Plan) ČR. Vládní orgány ČR předkládají Evropské komisi operační programy spolufinancování z prostředků EU (Operational programmes for Community co-finding) vždy na delší období (teď jsou to léta ). OP jsou poté oficiálně projednány na vládní úrovni s příslušnými departamenty (generálními direktoráty - DG) v Evropské komisi podle stanovených unijních priorit a v návaznosti na příslušnou kapitolou rozpočtu EU. Nicméně je ve výlučné kompetenci vládních míst v ČR, aby rozhodla o výběru vhodných projektů, dala jim svou oficiální podporu a zařadila je do plánu na 2

3 období Při těchto projektech je odpovědným státním orgánem MŽP ČR. Jeho povinností je však konsultovat s Evropskou komisi hlavně tzv. velké projekty, jejichž realizace překročí sumu 25 milionů Euro. Nutno mít též na zřeteli, že z příslušných fondů EU lze obdržet na tyto projekty jen část peněz na krytí nákladů. Právě to je předmětem dalších jednání MŽP ČR s příslušnými místy v Evropské komisi. Velmi přitom záleží na správném vyplnění žádosti a na její doplnění o požadovanou projektovou dokumentaci s hlavním důrazem na energetickou účinnost a efektivitu projektu, což nyní přísně sledují příslušné orgány EU. (Další informace k tomu můžete získat též na adrese: - K Evropskému regionálnímu fondu rozvoje najdete informace na: - K regionální politice EU obecněji na webových stránkách: - K Fondu soudržnosti na: 2. Podnikatelské společnosti, zejména MSP, mohou kontaktovat Euro Info Centra (EIC), kterých je více než 300 a nacházejí se ve více než 45 zemích světa. V ČR působí v současné době 7 EIC, kromě Prahy také v Brně, Liberci, Mostě, Ostravě, Pardubicích, Plzni. EIC poskytují informace a konzultace k různým tématům důležitým pro působení firem na jednotném evropském trhu. Jedná se především o nařízení, směrnice a další legislativu EU, o informace k programům, projektům a jiným akcím na podporu podnikání v EU, včetně asistence při přípravě těchto projektů, o organizaci návazných seminářů, vzdělávacích akcí atd. Seznam EIC pro ČR najdete na: Kontakt na EIC v Praze: tel: fax: Informace lze získat rovněž u Europe Direct Centre (EDC). Telefon na bezplatnou linku: Uchazeči o granty, které zajišťují spolufinancování konkrétních projektů prostřednictvím tzv. výzev, najdou potřebné údaje na internetových stránkách Evropské komise - EUROPA. Informace jsou zde však pouze v angličtině, němčině a francouzštině. 5. Zájemci o informace k dotacím udělovaným na základě veřejných zakázek najdou potřebné údaje na adrese (tyto stránky jsou rovněž v anglickém, německém a francouzském jazyce): 6. Pokud se Váš projekt vztahuje na profesionální aktivitu, můžete hledat radu přímo u Vaší profesionální agentury. Některé podpory EU jsou totiž zaměřené na specifický obor. Např. učitelé/profesoři mohou získat pomoc prostřednictvím Integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního učení (viz. níže) anebo filmaři prostřednictvím programu Media 2007, který se zabývá přípravou mediálních profesionálů, vývojem produkčních projektů a společností, distribucí a propagací kinematografických prací a audiovizuálních děl či podporou kinematografických festivalů. Obraťte se na stránky programu Media 2007: II. Vybrané programy EU dle typu organizace nebo odborného zaměření 3

4 1. Zemědělci V rámci Politiky rozvoje venkova EU v období bude investováno více než 88 miliard Euro. Tyto prostředky budou směřovat na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšování životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. Odkaz na internetové stránky EK věnované politice rozvoje venkova (informace jsou zde v českém jazyce): Údaje k OP pro oblast zemědělství, ale také k návazným programům a iniciativám EU v této oblasti najdete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR: 2. Vědečtí pracovníci Hlavním finančním zdrojem pro vědecké pracovníky je Sedmý rámcový program Evropských společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace na léta (7.RP). Odkaz na internetové stránky, které obsahují informace ohledně 7.RP, včetně aktuálních výzev k předložení projektu, dále odpovědi na nejčastější dotazy atd.: Ve všech členských státech EU jsou zřízena tzv. Národní kontaktní místa (NCP - National Contact Points), která poskytují pomoc případným zájemcům o podporu v rámci 7.RP a která Vás nasměrují na konkrétní specifický program. Seznam NCP: 3. Mládež Mladí lidé mohou využít podpory z Integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního učení nebo programu Mládež v akci. Integrovaný akční program v oblasti celoživotního učení: Pokud máte zájem o studium v zahraničí, je pro Vás vhodný program Erasmus. Do tohoto systému je v současné době zapojeno 90 % evropských vysokoškolských zařízení. Dále v rámci programu v oblasti celoživotního učení lze využít program Comenius, zaměřující se na všeobecné školní vzdělávání na nižších stupních škol nebo program Leonardo da Vinci, který je vhodný pro všechny ostatní druhy odborného vzdělávání a přípravy. Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku let s tím, že největší důraz je kladen na věkovou skupinu let. Cílem programu je podpora a rozvoj neformálního vzdělávání. Program propaguje myšlenku sjednocené Evropy. Odkaz na stánky EK obsahující informace ohledně programů v oblasti vzdělávání: 4. Informace k programům v oblasti zdravotnictví najdete na stránkách Medicínského informačního centra pro evropské projekty (MICEP): Adresa na MICEP je: Karlovo náměstí 40 Faustův dům, Praha 2 tel: /7 MICEP bylo založeno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Karlovy university jako Oborová kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví. Jako součást národní informační sítě (NINET) sjednocuje oblast výzkumu ve zdravotnictví s oblastmi definovanými jako priority a aktivity rámcových programů EU pro rozvoj. Přitom respektuje specifické podmínky, které zdravotnictví charakterizují. Jeho cílem je lepší informovanost medicínských a ostatních zdravotnických výzkumných pracovišť o možnostech účasti v projektech EU. 4

5 O možnostech finanční podpory EU v oblasti zdravotnictví (medicíny) zveřejňuje údaje i Medicínské informační centrum pro evropské projekty (viz. webové stránky: a dále "Public Health - Projects" (http://ec.europa.eu/health/phprogramme/projects/projects_en.htm). Posloužit může též Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (http://www.czelo.cz), kde kromě jiných informací najdete odpovědi i na některé Vaše otázky z úseku zdravotnictví. 5. Pro uchazeče o dotace v oblasti kultury existuje program Culture 2007, který poskytuje pomoc na projekty v uměleckých a kulturních oblastech. Odkaz na stránky: 6. Zájemci o podpory v oblasti životního prostředí budou mít možnost žádat o finanční spoluúčast též z programu LIFE +. Program má mít rozpočet téměř 2 miliard Euro a vztahuje se na následující oblastí: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa životního prostředí, informace a komunikace. Odkaz na webové stránky: 7. MSP mohou využít podpory z některého z následujících fondů, programů nebo iniciativ EU: Strukturální fondy EU mají klíčový význam pro stimulaci podnikání i dovedností a pro zlepšování potenciálu a růstu zejména MSP, např. podporou jejich technického rozvoje, poskytováním služeb a posilováním spolupráce s jinými MSP. Velká část podpory MSP v EU pochází z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), který spadá do strukturálních fondů. EFRR se zaměřuje na nejchudší regiony v EU a je spravován národními orgány. Jeho cílem je v první řadě pomoci malým podnikům, které teprve začínají rozvíjet svou podnikatelskou činnost, dále poskytováním investiční podpory na školení, rozvoj technologii, financování inovací a sdružování nebo vytváření síti MSP. Sedmý rámcový program Evropských společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace na léta (7.RP) byl zahájen ledna 2007 v Bonnu. Představuje nový podstatný impuls pro výzkum v rámci EU. Rozpočet 7.RP je více než 53 miliard Euro. První výzva k návrhům v rámci 7.RP byla vyhlášena generálním direktorátem pro energii a dopravu (DG TREN) v Evropské komisi již 22. prosince Podrobnější informace k tomu najdete na webových stránkách: Iniciativa EUREKA byla vyhlášena v roce 1985 s cílem podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu a rozvoje budováním společné infrastruktury v EU. Iniciativa EUREKA nyní sdružuje 27 členských zemí EU, ale i kolem desítky dalších států, mezi nimi ty, které mají statut přidrženého členství k EU. Program EUROSTARS patří do iniciativy EUREKA a jeho cílem je pomáhat MSP zaměřeným na výzkum a rozvoj jako klíčovým účastníkům inovačního procesu. V současné době je do programu EUROSTAR zapojeno 22 států a společně s Evropskou komisi vytvářejí program, jehož rozpočet bude mít 65 milionů Euro ročně. Předpokládá se však, že rozpočet bude na příštích 7 let navýšen na celkem 0,4 miliardy Euro. Počítá se s nejméně 400 projekty. Přitom by ovšem měla být zohledněna i dosavadní negativní skutečnost, že dosud se z některých fondů EU dostalo k zainteresovaným MSP v průměru jen asi 10 % vydělených finančních prostředků. Podrobněji hledejte na webových stránkách EUREKA a EUROSTARS: CIP (Competitiveness and Innovation Programme) - Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace pro období Rozpočet programu je zhruba 3,6 miliard Euro a 80% těchto prostředků je určeno právě na podporu MSP. 5

6 Program v oblasti životního prostředí - LIFE + Program Marco Polo II, jehož rozpočet pro období je 400 milionů Euro. Cílem programu je omezit dopravní neprůjezdnost, zlepšit vliv systému nákladní dopravy na životní prostředí, účinný a udržitelný dopravní systém. Podrobněji viz. na webových stránkách: Program econtentplus s celkovým rozpočet pro období ve výši 149 milionů Euro. Cílem programu je odstraňovat organizační bariéry a podporovat zavádění nejnovějších moderních technických řešení za účelem zlepšit přístupnost a užitečnost digitálních materiálů v mnohojazyčném prostředí. Odkaz na webové stránky: Iniciativa INNOVA (Europe INNOVA) byla zřízena Evropskou komisí k výměně informací a zkušeností v oblasti inovací mezi podnikovými manažery, investory, universitami a výzkumnými ústavy. V roce 2007 Evropská komise hodlá vyzkoušet strategii, která by měla usnadnit vznik nových inovací. V této souvislosti chce provést podrobnou analýzu potenciálních překážek, které brání zavádění nových technologií do praxe. Viz. podrobněji webové stránky: Iniciativa Gate2Growth (the pan-european gateway for business and innovation) - jedná se o platformu mezi podniky v EU. Byla zřízena za účelem navázaní kontaktů mezi investory a inovačními podnikateli. Odkaz na webové stránky: Integrovaný akční program pro celoživotní vzdělávání Program Culture 2007 Program Media 2007 Kromě toho i Evropský parlament (Ředitelství pro informace) zveřejňuje sdělení o tématech a podmínkách grantů. Mají za cíl podpořit objektivní informace o práci Evropského parlamentu a najdete je na webových stránkách: Adresáty těchto grantů mohou být především média (tisk,tv, rádio) na národní i regionální úrovni, dále nevládní organizace, místní správa atd. Podrobnější údaje o podmínkách jejich udělení, texty formulářů pro žádosti a pod. naleznete na odkazu: Uvedené ředitelství, které granty v Evropském parlamentu vyhlašuje, detailně uvádí témata a podmínky účasti na své webové stránce: Cílem takových nabídkového řízení je výběr projektů nekomerční povahy, které jsou způsobilé získat finanční podporu. I tato podpora však probíhá formou spolufinancování. Programy mají být zaměřeny především na skupiny široké veřejnosti a na návaznou práci médií. Loni byla takto nabídnuta finanční podpora pro aktivity nekomerční povahy, které se některého ze 4 specifických témat: - INFO/2007/01: televize - INFO/2007/02: rádio - INFO/2007/03: debaty, konference či semináře - INFO/2007/04: události včetně výstav. Podpora "de minimis" - Evropská komise schválila nařízení o poskytování státní podpory malého rozsahu, kterou není potřeba předem oznamovat Evropské komisi. Toto nařízení je platné od 1. ledna Podle něj nebude jako státní pomoc označována podpora do výše Euro udělená v průběhu tříletého referenčního období. Dále podle tohoto nového nařízení získají vlády členských zemí EU možnost poskytnout MSP garanční úvěry až do 6

7 výše 1,5 milionu Euro bez toho, aby tyto musely projít regulačním přezkoumáním. Výjimky se budou vztahovat pouze na určené a dostatečně průzračné (transparentní) způsoby pomoci. Iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to Medium Enterprices) - "Společné evropské zdroje pro zvláště malé a střední podniky". Tato iniciativa má usnadnit přístup těmto MSP k rizikovému kapitálu, s cílem zjednodušit proces inovací a vytvářet nová pracovní místa. Klíčovou roli zprostředkovatelského subjektu má sehrávat Evropský investiční fond, který by měl pracovat s penězi vyčleněnými ze Strukturálních fondů. Evropská komise poskytne 75 % prostředků (potřebných na financování hodnocení) a zbývajícími 25 % přispěje Evropský investiční fond (EIF). Celkový rozpočet na rok 2006 byl 3.5 mil. Euro. Podrobnější informace viz. webové stránky: Další informace najdete i na webových stránkách Evropské komise, které jsou určeny speciálně MSP: III. Jiné doporučované odkazy na internetové stránky v českém jazyce: Průvodce fondy EU - Oficiální portál pro podnikání a export - Oficiální server Ministerstva zahraničí ČR: Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu - Ministerstvo financí ČR - Ministerstvo kultury - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Ministerstvo vnitra - Ministerstvo zdravotnictví - Ministerstvo zemědělství - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 7

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více