Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?"

Transkript

1 Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích svého postupu neměli obcházet dostupné zdroje pro získání základních informací u oficiálních míst, která jsou pro tento účel zřízená v České republice (ČR). A to buď na příslušném ministerstvu nebo v jiné s tím spojené instituci. Osobní kontakty v orgánech EU, včetně vlivu a možností českých poslanců v Evropském parlamentu, jsou velmi důležitým faktorem, přesto v souvislosti se žádostí o finanční podporu z pramenů EU se nelze vyhnout schváleným procedurám, které platí pro všechny členské státy, jejich podnikatelské subjekty a občany. Ani vlivné osobnosti a útvary v orgánech EU nebudou v této souvislosti brát na sebe jednostranné závazky či postupovat na "vlastní pěst" s rizikem možných negativních důsledků. V každém případě je však jejich povinností poradit, jak máte postupovat při předkládání žádosti, s kterými českými orgány je nutno věc nejdřív projednat a případně jaké žádosti vyplnit. Počáteční orientaci však můžete získat již doma. Především na stálých zastoupeních Evropské komise, Evropského parlamentu (EP) v Praze nebo v Informačním centru EU při Ministerstvu zahraničí dostanete k předmětu Vašeho zájmu potřebné informace podle charakteru požadované finanční podpory od institucí EU. Koordináty na tyto základní informační zdroje v ČR jsou následující: "Informační kancelář Evropského parlamentu" (IKEP) se nachází v Jungmannově ulici č. 24, Praha 1 Nové Město. Požádejte tam o aktuální informace a brožury. Telefon na IKEP v Praze je: Na stejné adrese sídlí "Zastoupení Evropské Komise v ČR" Telefon: Zde Vám poskytnou souhrnné informace o problematice EU, o možnostech finanční podpory, o novinkách, pořádaných seminářích či jiných akcích atd. Doporučujeme rovněž kontaktovat "Informační centrum Evropské unie" při Ministerstvu zahraničí ČR sídlí v Rytířské ul. 31, Praha 1. Telefon: , I tam mají řadu užitečných informací a potřebné dokumentace. Na některých českých ministerstvech jsou specializovaná oddělení, jejichž povinností je Vám poradit. V ČR existují rovněž mnohé agentury, které žádost o podporu z fondů EU správně sestaví, ovšem za peníze. Poradit Vám mohou taktéž svazy zaměstnavatelů a místní regionální orgány. Kontakty na resorty a různé výkonné (implementační) agentury jsou na V současné době existují v EU zejména strukturální fondy, ze kterých ČR čerpá finance prostřednictvím "národních" programů - přesněji operačních programů (OP). Tyto OP musí sledovat základní cíle regionální politiky. Mezi podporované sektory patří m.j. infrastruktura, lidské zdroje, venkov a zemědělství, životní prostředí, podnikání a inovace, výzkum a inovace, rozvoj regionů a přeshraniční spolupráce, kultura a media, vzdělávání atd. Během plánovacího období je na programy EU vyděleno celkem 975 miliard Euro. Tyto prostředky spravují a zároveň rozhodují o jejich přidělení následující instituce: Přes 76% celkového rozpočtu EU spravují přímo členské státy prostřednictvím národních a regionálních úřadů. Sem spadají strukturální fondy a zemědělské dotace; Dalších zhruba 22% rozpočtu řídí Evropská komise a jedná se o centrálně řízené programy např. na výzkum, vzdělávání, zdravotnictví, mládežnické akce a pod.; 1

2 Zbylých cca 2% připadá na třetí země a mezinárodní organizace (např. Červený kříž). I. Užitečná kontaktní místa podle typu dotace nebo zaměření příjemce: 1. Podpory ze strukturálních fondů. Vzhledem k tomu, že převážná část prostředků určených na strukturální fondy a zemědělské dotace EU je spravovaná na národní nebo regionální úrovní a přidělovaná prostřednictvím OP, potřebné informace obdržíte přímo u národních, regionálních nebo místních úřadu. Tyto informace jsou dostupné v českém jazyce. Seznam regionálních úřadů pro ČR najdete na: Jedná se zejména o následující ministerstva a centra: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Informace - tel.: , Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) - CRR je státní příspěvková organizace, kterou založilo MMR na podporu regionální politiky vlády ČR. Poskytuje mimo jiné také informace a služby případným žadatelům o podporu ze zdrojů EU jako jsou např. malé a střední podniky (MSP). Síť poboček existuje po celé ČR. Adresa CRR v Praze je: Vinohradská 46, Praha 2 tel: fax: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Na Františku 32, Praha 1 tel.: fax: E mail: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Vršovická 65, Praha 10 tel: fax: U projektů z této oblasti je zvláště nutné, aby žádosti o finanční spoluúčast orgánů EU (zejména tedy Evropské komise) odpovídaly příslušné legislativě Evropských společenství (jinými slovy EU), např. Regulaci č. 1083/2006, jež zakládá obecná ustanovení o Evropském regionálním fondu rozvoje (the European Regional Development Fund), Evropského sociálního fondu (the European Social Fund) a Fondu soudržnosti (the Cohesion Fund) a též to, aby byly zařazeny do tzv. plánu řešení problémů odpadu (Waste Management Plan) ČR a příslušného národního regionálního plánu (Regional Waste Management Plan) ČR. Vládní orgány ČR předkládají Evropské komisi operační programy spolufinancování z prostředků EU (Operational programmes for Community co-finding) vždy na delší období (teď jsou to léta ). OP jsou poté oficiálně projednány na vládní úrovni s příslušnými departamenty (generálními direktoráty - DG) v Evropské komisi podle stanovených unijních priorit a v návaznosti na příslušnou kapitolou rozpočtu EU. Nicméně je ve výlučné kompetenci vládních míst v ČR, aby rozhodla o výběru vhodných projektů, dala jim svou oficiální podporu a zařadila je do plánu na 2

3 období Při těchto projektech je odpovědným státním orgánem MŽP ČR. Jeho povinností je však konsultovat s Evropskou komisi hlavně tzv. velké projekty, jejichž realizace překročí sumu 25 milionů Euro. Nutno mít též na zřeteli, že z příslušných fondů EU lze obdržet na tyto projekty jen část peněz na krytí nákladů. Právě to je předmětem dalších jednání MŽP ČR s příslušnými místy v Evropské komisi. Velmi přitom záleží na správném vyplnění žádosti a na její doplnění o požadovanou projektovou dokumentaci s hlavním důrazem na energetickou účinnost a efektivitu projektu, což nyní přísně sledují příslušné orgány EU. (Další informace k tomu můžete získat též na adrese: - K Evropskému regionálnímu fondu rozvoje najdete informace na: - K regionální politice EU obecněji na webových stránkách: - K Fondu soudržnosti na: 2. Podnikatelské společnosti, zejména MSP, mohou kontaktovat Euro Info Centra (EIC), kterých je více než 300 a nacházejí se ve více než 45 zemích světa. V ČR působí v současné době 7 EIC, kromě Prahy také v Brně, Liberci, Mostě, Ostravě, Pardubicích, Plzni. EIC poskytují informace a konzultace k různým tématům důležitým pro působení firem na jednotném evropském trhu. Jedná se především o nařízení, směrnice a další legislativu EU, o informace k programům, projektům a jiným akcím na podporu podnikání v EU, včetně asistence při přípravě těchto projektů, o organizaci návazných seminářů, vzdělávacích akcí atd. Seznam EIC pro ČR najdete na: Kontakt na EIC v Praze: tel: fax: Informace lze získat rovněž u Europe Direct Centre (EDC). Telefon na bezplatnou linku: Uchazeči o granty, které zajišťují spolufinancování konkrétních projektů prostřednictvím tzv. výzev, najdou potřebné údaje na internetových stránkách Evropské komise - EUROPA. Informace jsou zde však pouze v angličtině, němčině a francouzštině. 5. Zájemci o informace k dotacím udělovaným na základě veřejných zakázek najdou potřebné údaje na adrese (tyto stránky jsou rovněž v anglickém, německém a francouzském jazyce): 6. Pokud se Váš projekt vztahuje na profesionální aktivitu, můžete hledat radu přímo u Vaší profesionální agentury. Některé podpory EU jsou totiž zaměřené na specifický obor. Např. učitelé/profesoři mohou získat pomoc prostřednictvím Integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního učení (viz. níže) anebo filmaři prostřednictvím programu Media 2007, který se zabývá přípravou mediálních profesionálů, vývojem produkčních projektů a společností, distribucí a propagací kinematografických prací a audiovizuálních děl či podporou kinematografických festivalů. Obraťte se na stránky programu Media 2007: II. Vybrané programy EU dle typu organizace nebo odborného zaměření 3

4 1. Zemědělci V rámci Politiky rozvoje venkova EU v období bude investováno více než 88 miliard Euro. Tyto prostředky budou směřovat na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšování životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. Odkaz na internetové stránky EK věnované politice rozvoje venkova (informace jsou zde v českém jazyce): Údaje k OP pro oblast zemědělství, ale také k návazným programům a iniciativám EU v této oblasti najdete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR: 2. Vědečtí pracovníci Hlavním finančním zdrojem pro vědecké pracovníky je Sedmý rámcový program Evropských společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace na léta (7.RP). Odkaz na internetové stránky, které obsahují informace ohledně 7.RP, včetně aktuálních výzev k předložení projektu, dále odpovědi na nejčastější dotazy atd.: Ve všech členských státech EU jsou zřízena tzv. Národní kontaktní místa (NCP - National Contact Points), která poskytují pomoc případným zájemcům o podporu v rámci 7.RP a která Vás nasměrují na konkrétní specifický program. Seznam NCP: 3. Mládež Mladí lidé mohou využít podpory z Integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního učení nebo programu Mládež v akci. Integrovaný akční program v oblasti celoživotního učení: Pokud máte zájem o studium v zahraničí, je pro Vás vhodný program Erasmus. Do tohoto systému je v současné době zapojeno 90 % evropských vysokoškolských zařízení. Dále v rámci programu v oblasti celoživotního učení lze využít program Comenius, zaměřující se na všeobecné školní vzdělávání na nižších stupních škol nebo program Leonardo da Vinci, který je vhodný pro všechny ostatní druhy odborného vzdělávání a přípravy. Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku let s tím, že největší důraz je kladen na věkovou skupinu let. Cílem programu je podpora a rozvoj neformálního vzdělávání. Program propaguje myšlenku sjednocené Evropy. Odkaz na stánky EK obsahující informace ohledně programů v oblasti vzdělávání: 4. Informace k programům v oblasti zdravotnictví najdete na stránkách Medicínského informačního centra pro evropské projekty (MICEP): Adresa na MICEP je: Karlovo náměstí 40 Faustův dům, Praha 2 tel: /7 MICEP bylo založeno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Karlovy university jako Oborová kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví. Jako součást národní informační sítě (NINET) sjednocuje oblast výzkumu ve zdravotnictví s oblastmi definovanými jako priority a aktivity rámcových programů EU pro rozvoj. Přitom respektuje specifické podmínky, které zdravotnictví charakterizují. Jeho cílem je lepší informovanost medicínských a ostatních zdravotnických výzkumných pracovišť o možnostech účasti v projektech EU. 4

5 O možnostech finanční podpory EU v oblasti zdravotnictví (medicíny) zveřejňuje údaje i Medicínské informační centrum pro evropské projekty (viz. webové stránky: a dále "Public Health - Projects" (http://ec.europa.eu/health/phprogramme/projects/projects_en.htm). Posloužit může též Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (http://www.czelo.cz), kde kromě jiných informací najdete odpovědi i na některé Vaše otázky z úseku zdravotnictví. 5. Pro uchazeče o dotace v oblasti kultury existuje program Culture 2007, který poskytuje pomoc na projekty v uměleckých a kulturních oblastech. Odkaz na stránky: 6. Zájemci o podpory v oblasti životního prostředí budou mít možnost žádat o finanční spoluúčast též z programu LIFE +. Program má mít rozpočet téměř 2 miliard Euro a vztahuje se na následující oblastí: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa životního prostředí, informace a komunikace. Odkaz na webové stránky: 7. MSP mohou využít podpory z některého z následujících fondů, programů nebo iniciativ EU: Strukturální fondy EU mají klíčový význam pro stimulaci podnikání i dovedností a pro zlepšování potenciálu a růstu zejména MSP, např. podporou jejich technického rozvoje, poskytováním služeb a posilováním spolupráce s jinými MSP. Velká část podpory MSP v EU pochází z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), který spadá do strukturálních fondů. EFRR se zaměřuje na nejchudší regiony v EU a je spravován národními orgány. Jeho cílem je v první řadě pomoci malým podnikům, které teprve začínají rozvíjet svou podnikatelskou činnost, dále poskytováním investiční podpory na školení, rozvoj technologii, financování inovací a sdružování nebo vytváření síti MSP. Sedmý rámcový program Evropských společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace na léta (7.RP) byl zahájen ledna 2007 v Bonnu. Představuje nový podstatný impuls pro výzkum v rámci EU. Rozpočet 7.RP je více než 53 miliard Euro. První výzva k návrhům v rámci 7.RP byla vyhlášena generálním direktorátem pro energii a dopravu (DG TREN) v Evropské komisi již 22. prosince Podrobnější informace k tomu najdete na webových stránkách: Iniciativa EUREKA byla vyhlášena v roce 1985 s cílem podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu a rozvoje budováním společné infrastruktury v EU. Iniciativa EUREKA nyní sdružuje 27 členských zemí EU, ale i kolem desítky dalších států, mezi nimi ty, které mají statut přidrženého členství k EU. Program EUROSTARS patří do iniciativy EUREKA a jeho cílem je pomáhat MSP zaměřeným na výzkum a rozvoj jako klíčovým účastníkům inovačního procesu. V současné době je do programu EUROSTAR zapojeno 22 států a společně s Evropskou komisi vytvářejí program, jehož rozpočet bude mít 65 milionů Euro ročně. Předpokládá se však, že rozpočet bude na příštích 7 let navýšen na celkem 0,4 miliardy Euro. Počítá se s nejméně 400 projekty. Přitom by ovšem měla být zohledněna i dosavadní negativní skutečnost, že dosud se z některých fondů EU dostalo k zainteresovaným MSP v průměru jen asi 10 % vydělených finančních prostředků. Podrobněji hledejte na webových stránkách EUREKA a EUROSTARS: CIP (Competitiveness and Innovation Programme) - Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace pro období Rozpočet programu je zhruba 3,6 miliard Euro a 80% těchto prostředků je určeno právě na podporu MSP. 5

6 Program v oblasti životního prostředí - LIFE + Program Marco Polo II, jehož rozpočet pro období je 400 milionů Euro. Cílem programu je omezit dopravní neprůjezdnost, zlepšit vliv systému nákladní dopravy na životní prostředí, účinný a udržitelný dopravní systém. Podrobněji viz. na webových stránkách: Program econtentplus s celkovým rozpočet pro období ve výši 149 milionů Euro. Cílem programu je odstraňovat organizační bariéry a podporovat zavádění nejnovějších moderních technických řešení za účelem zlepšit přístupnost a užitečnost digitálních materiálů v mnohojazyčném prostředí. Odkaz na webové stránky: Iniciativa INNOVA (Europe INNOVA) byla zřízena Evropskou komisí k výměně informací a zkušeností v oblasti inovací mezi podnikovými manažery, investory, universitami a výzkumnými ústavy. V roce 2007 Evropská komise hodlá vyzkoušet strategii, která by měla usnadnit vznik nových inovací. V této souvislosti chce provést podrobnou analýzu potenciálních překážek, které brání zavádění nových technologií do praxe. Viz. podrobněji webové stránky: Iniciativa Gate2Growth (the pan-european gateway for business and innovation) - jedná se o platformu mezi podniky v EU. Byla zřízena za účelem navázaní kontaktů mezi investory a inovačními podnikateli. Odkaz na webové stránky: Integrovaný akční program pro celoživotní vzdělávání Program Culture 2007 Program Media 2007 Kromě toho i Evropský parlament (Ředitelství pro informace) zveřejňuje sdělení o tématech a podmínkách grantů. Mají za cíl podpořit objektivní informace o práci Evropského parlamentu a najdete je na webových stránkách: Adresáty těchto grantů mohou být především média (tisk,tv, rádio) na národní i regionální úrovni, dále nevládní organizace, místní správa atd. Podrobnější údaje o podmínkách jejich udělení, texty formulářů pro žádosti a pod. naleznete na odkazu: Uvedené ředitelství, které granty v Evropském parlamentu vyhlašuje, detailně uvádí témata a podmínky účasti na své webové stránce: Cílem takových nabídkového řízení je výběr projektů nekomerční povahy, které jsou způsobilé získat finanční podporu. I tato podpora však probíhá formou spolufinancování. Programy mají být zaměřeny především na skupiny široké veřejnosti a na návaznou práci médií. Loni byla takto nabídnuta finanční podpora pro aktivity nekomerční povahy, které se některého ze 4 specifických témat: - INFO/2007/01: televize - INFO/2007/02: rádio - INFO/2007/03: debaty, konference či semináře - INFO/2007/04: události včetně výstav. Podpora "de minimis" - Evropská komise schválila nařízení o poskytování státní podpory malého rozsahu, kterou není potřeba předem oznamovat Evropské komisi. Toto nařízení je platné od 1. ledna Podle něj nebude jako státní pomoc označována podpora do výše Euro udělená v průběhu tříletého referenčního období. Dále podle tohoto nového nařízení získají vlády členských zemí EU možnost poskytnout MSP garanční úvěry až do 6

7 výše 1,5 milionu Euro bez toho, aby tyto musely projít regulačním přezkoumáním. Výjimky se budou vztahovat pouze na určené a dostatečně průzračné (transparentní) způsoby pomoci. Iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to Medium Enterprices) - "Společné evropské zdroje pro zvláště malé a střední podniky". Tato iniciativa má usnadnit přístup těmto MSP k rizikovému kapitálu, s cílem zjednodušit proces inovací a vytvářet nová pracovní místa. Klíčovou roli zprostředkovatelského subjektu má sehrávat Evropský investiční fond, který by měl pracovat s penězi vyčleněnými ze Strukturálních fondů. Evropská komise poskytne 75 % prostředků (potřebných na financování hodnocení) a zbývajícími 25 % přispěje Evropský investiční fond (EIF). Celkový rozpočet na rok 2006 byl 3.5 mil. Euro. Podrobnější informace viz. webové stránky: Další informace najdete i na webových stránkách Evropské komise, které jsou určeny speciálně MSP: III. Jiné doporučované odkazy na internetové stránky v českém jazyce: Průvodce fondy EU - Oficiální portál pro podnikání a export - Oficiální server Ministerstva zahraničí ČR: Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu - Ministerstvo financí ČR - Ministerstvo kultury - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Ministerstvo vnitra - Ministerstvo zdravotnictví - Ministerstvo zemědělství - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 7

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU PROJEKTU.

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více