REALIZACE PROJEKTU PŘÍRODNÍ UČEBNA PRO ŽÁKY ZŠ HEYROVSKÉHO 32 V BYSTRCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZACE PROJEKTU PŘÍRODNÍ UČEBNA PRO ŽÁKY ZŠ HEYROVSKÉHO 32 V BYSTRCI"

Transkript

1 á č í ř č á Čá á á ž čů řá š á í ž á íš á í ž úč ž č ž á č á í í č žá Š č á č ž ř žá ž í á í č í ř š š í ř Š í á í ž á íš č č ů ý ů ž č í ž ý ž ž á íš ž č ř ů ž ý č ý ů í ýš ž ř ů ý ů á ý č á í žá í š ž čá á á í č í ů Č ť ť í ž á ž á í á í Ř ČŮ í č í úč á í í

2 REALIZACE PROJEKTU PŘÍRODNÍ UČEBNA PRO ŽÁKY ZŠ HEYROVSKÉHO 32 V BYSTRCI MÍSTO REALIZACE: Základní škola ZŠ Heyrovskho 32 - školní hřišt za školou HISTORIE A CHARAKTERISTIKA ŽADATELE V roce 2009 začal při škole ZŠ Heyrovskho v Bystrci fungovat Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovskho. Díky nesmírn aktivit zástupců jednotlivých td se za tuto krátkou dobu existence může Klub pochlubit mnoha úspšnými akcemi realizací projektu Úprava chodeb školy s ohledem na využití sportovních a relaxačních koutků, kde dti tráví volný čas, Bazar knih, Výtvarnou soutží s tmatikou bezpečnho pohybu dtí na vozovce v rámci akce Brnnsk dny bez úrazu 2011, Upí stezkou pochodem rodin s dtmi, úpravou stravovacího režimu dtí ve ŠJ. Všechny tyto aktivity smřují k jedinmu cíli zajistit dtem pjemn zdrav prostředí ve škole a blízkm okolí. Klub úzce spolupracuje s vedením školy, školním dtským parlamentem, vedením bystrck radnice, která část aktivit finančn podporuje. Klub má již sv bezpečn místo mezi rodiči a je nebývale aktivní díky spoust obtavých rodičů. V soubhu s hlavní charakteristikou školy ZŠ Heyrovskho jako je: klidn prostředí a přátelská atmosfra výuka podle vlastního Školního vzdlávacího programu ve všech ročnících škola je zařazena do projektu SZÚ a nese titul Škola podporující zdraví Školní poradensk pracovišt činnost školního psychologa, výchovnho poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, pracovišt zajišťuje pči o žáky s poruchami učení, chování a o žáky nadan, poradenskou a preventivní činnost Projekt EU peníze do škol s názvem Zdrav učení zajišťuje mimo jin zvýšení úrovn čtenářsk gramotnosti a zkvalitnní výuky anglickho jazyka zavádní nových forem a metod práce tdní a celoškolní projekty, projekty patcí do oblasti environmentální výchovy akce školy pro všechny bystrck dti, pro rodičovskou i ostatní veřejnost pravidelná spolupráce s Kancelá Brno-Zdrav msto Dny otevřených dve ppravka na 1. tdu - edukativn stimulační skupiny pestrá činnost školní družiny nabídka zájmových kroužků školy v prod, výlety, exkurze možnost aktivního zapojení do činnosti žákovskho parlamentu zapojení do projektů např.: Zdrav zuby, Stonožka, Školní mlko, Cel Česko čte dtem - se Klub snaží podpořit tyto aktivity vlastními projekty, jako je Zdravá a bezpečná hygiena dtí, na kterm průbžn pracuje a nyní projekt Prodní učebny.

3 CÍL A OBSAH PROJEKTU: Zpracoval pan učitel ze ZŠ Heyrovskho 32 Mgr. Ji Mitaš. V jnu 2011 byla podána žádost o dotaci na Odbor životního prostředí MMB na realizaci projektu Prodní učebna pro ZŠ Heyrovskho 32. Výsledky by mly být známy v msíci březnu Dotace by mla pokrýt velkou část realizace stavební části altánu a základov desky. Část finančních nákladů je připraven nst Klub rodičů, o finanční pspvek žádáme touto cestou i ÚMČ Brno Bystrc, protože předpokládáme, že Altán bude využíván i pro veřejnost v rámci aktivit spojených s rekonstruovaným hřištm za školou. Prodní učebna Základní škola Heyrovskho sídlí v mstsk části Brno Bystrc, tedy na okraji msta v blízkosti řeky Svratky a Brnnsk přehrady. Do prody to tedy naši žáci mají blízko. Škola má k dispozici pomrn velký školní areál, ve kterm jsou nov vybudovaná sportovní hřišt a nkolik travnatých ploch bez využití. Část areálu bychom rádi přetvořili pro venkovní výuku. Rádi bychom postavili prodní učebnu v podob zastřešenho altánu a v návaznosti na ni realizovali další aktivity, kter budou zakotveny v dlouhodobých cílech plánu environmentální výchovy. Učebna v prod má sv nezastupiteln místo ve školní výuce stejn jako tlocvična nebo počítačová učebna. Podle průzkumu provedenho na naší škole, by prodní učebnu uvítali všichni vyučující a tak vtšina žáků. Cíle spojen s využíváním prodní učebny: 1. Zdravá škola učíme se v prod Naše škola užívá statut zdravá škola, čemuž odpovídá i výuka a odpočinek žáků ve zdravm prostředí, tedy i na čerstvm vzduchu v prod. Jako zázemí pro takový pobyt by sloužila práv prodní učebna. 2. Využití pro výuku Prodní učebna je ideálním místem pro praktickou výuku prodovdných předmtů na I. i II. stupni školy. Hlavn prodopisu, pstitelských prací, prvouky, zempisu a vlastivdy, ale i jiných předmtů. Propojení řady tmat ppovdných předmtů má zásadní souvislost s vyučovacím prostřením. Prodní učebna je vhodná zejmna na různá pozorování či realizaci prodovdných projektů pmo v ternu, kdy nedochází k časovým ztrátám z důvodu přemisťování žáků z ternu do td. V neposlední řad je výuka zejmna v jarních a letních msících pro žáky i učitele jist pjemnjší venku, než ve td v budov školy. 3. Naplňování cílů environmentální výchovy Cílem výuky environmentální výuky na naší škole je šířit myšlenky souladu človka s prodou a principu trval udržitelnosti, pomáhat jejich uvádní do života výchovou, vzdláním a vlastním pkladem. Environmentální výchova je na naší škole nedílnou součástí vzdlávacího programu. Podílí se na ní vtšina vyučujících a je uskutečňována v nkolika rovinách. Environmentální tmata zařazujeme do výuky jednotlivých předmtů na I. i II. stupni. Velmi často se žáci s tmito tmaty seznamují formou projektovho vyučování k čemuž bychom rádi využívali prodní učebnu.

4 4. Využití mimo vyučování Prodní učebna by byla využívána i v dob po vyučování např. školní družinou, pro další akce pro dti a veřejnost, kter naše škola ve spolupráci s rodiči pořádá a jist by posloužila jako pjemn odpočinkov místo pro veřejnost sportující na školních hřištích v odpoledních hodinách. 5. Další aktivity navazující na prodní učebnu S využíváním prodní učebny souvisí i další projekty, kter bychom rádi postupn realizovali v areálu školy. Sloužily by k praktickým činnostem ve výuce (pozorování, výzkumy, projekty) a přisply by ke zpestření a zkrášlení prostředí okolo školy. Pat mezi n napklad: - vytvoření dendrologick naučn stezky - výsev kvtn louky - vytvoření záhonu pro pstitelsk práce - rozmístní ptačích budek a krmítek - založení kompostu jako ukázka využití bioodpadu - výsadba okrasn zelen a ovocných stromů - mal jezírko s vlhkomilnými rostlinami a drobnými vodními živočichy CÍLOVÁ SKUPINA: Cílovou skupinou jsou žáci základní školy ZŠ Heyrovskho 32 v rámci školní výuky, dti ze ŠD, další zájemci o využití prostorů Prodní učebny z řad brnnských ZŠ a MŠ, veřejnost. HARMONOGRAM: Po získání dotace probhne pracovní schůzka zástupců školy, Klubu rodičů a vedení bystrck radnice, kde budou projednány kroky potřebn k realizaci výstavby Prodní učebny. Dle výše finančních prostředků, která bude přidlena bude ppadn upraven a přepracován rozpočet a stanoveny priority v nákupu potřebnho materiálu potřebnho k realizaci akce. Pracovní schůzky Výboru klubu jsou vždy 1x za msíc. Jsou otevřeny všem rodičům, kte mají vůli a ochotu pomoci. Harmonogram: - pprava a koordinace prací na realizaci akce Prodní učebna, komunikace s partnerem akce (firma Česmad Bohemia) - nákup stavebního materiálu na základovou desku - ternní úpravy, pprava základov desky - osazení dřevnho altánu zajistí dodavatelsky firma, výbr firmy probhne na základ výbrovho zení oslovených firem - slavnostní předání altánu v rámci Slavnosti otevření Prodní učebny s pozvánkou zástupců Odboru životního prostředí MMB, vedení bystrck radnice, zástupců školy, rodičů a žáků školy, mdií, brnnsk televize, RTA atd. - zhodnocení aktivity - pprava projektu na II.etapu - návrhy na pští rok na zasedání výboru Klubu v červnu 2012 vytvoření dendrologick naučn stezky,výsev kvtn louky, vytvoření záhonu pro pstitelsk práce, rozmístní ptačích budek a krmítek, založení kompostu jako ukázka využití bioodpadu, výsadba okrasn zelen a ovocných stromů, mal jezírko s vlhkomilnými rostlinami a drobnými vodními živočichy - vyúčtování projektu, odevzdání vyúčtování

5 PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI Koordinátoři projektu mají zkušenosti s vedením projektů, jejich realizací a vyúčtováním. Vzhledem ke spolupráci jednotlivých členů Klubu rodičů a vzájemn komunikaci se školou a jejím vedením předpokládáme bezproblmovou realizaci tohoto projektu. Výraznou mrou se na pprav a financování akce podílí pan Ing Vojtch Máša, ředitel regionálního pracovišt Brno, firma Česmad Bohemia. Tato firma ve spolupráci s Scania Czech republic a Renault Truck zajistí dopravu materiálu. Tato firma má s pořádáním obdobných dobrovolnických aktivit dlouholet zkušenosti. Klub má zájem na další vzájemn spolupráci při realizaci dlouhodobho projektu Bezpečná a zdravá škola. HODNOCENÍ, VÝSTUPY PROJEKTU Akce Prodní učebna je tmaticky zamřena na rozvoj environmentální výchovy dtí ze ZŠ Heyrovskho. Po domluv s vedením školy může být altán zapůjčen i ostatním bystrckým školám bude tak sloužit jako pilotní projekt pro brnnsk školy. Žáci 1. a 2.stupeň ZŠ získají nov učební prostředí, kter si budou moci sami tvořit, realizovat naučnou stezku, start se o následn využití i udržitelnost celho projektu. Tento projekt navazuje na dvjší aktivity školy, jako byla tvorba školních pozemků a výuka dtí venkovním zahradnickým pracem. Další novátorskou myšlenkou je možnost realizace mal vodní vtrn elektrárny zatím v jednání a ve fázi technických úvah Výstupem akce bude podrobná fotodokumentace a video záznam, článek do bystrckých novin, popis akce na webových stránkách klubu, nástnka ve vestibulu školy. Klub připraví osobní pozvánku pro všechny složky, kter pomohly realizaci tohoto projektu, kte budou, v ppad jejich zájmu, přizváni na slavnostní otevření Altánu. Pokud by se tento projekt podařilo realizovat do zá 2012, probhlo by slavnostní zahájení v rámci Brnnských dnů pro zdraví na konci zá ROZPOČET, SPOLUÚČAST, VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE Rozpočet cel akce je podrobn rozpracován v ploze. Pjmy Vklad Klub rodičů Kč Požadovaná dotace Kč Sponzorský dar Kč Požadovaná dotace OŽP MMB Kč Celkem Kč Výdaje Celkem Kč ROZDÍL PŘÍJEM NÁKLADY = ZISK 0,- KČ

6 Rozpočet na projekt Prodní učebna pro žáky ZŠ Heyrovskho 32 v Bystrci Hrazeno ze zdrojů: NÁKLADY ÚMČ Brno-Bystrc název položky cena celkem Klub rodičů MMB OŽP dotace sponzorsk dary celkem a ZŠ Heyrovskho SLUŽBY a ÚMČ Bystrc doprava materiálu služby-telefon, kancelářsk potřeby kopírovací služby medializace akce služby celkem: MATERIÁL 0 palubka střecha 19 mm 30m palubka obložení boční 14 mm, 16m bobrovka 30 m Ipa pod bobrovku hranoly 100 x m hranoly 120 x 60 90m barva patkyna kotvení + šrouby dílenská práce montáž základová deska materiál, osazení, základov patky materiál celkem SLUŽBY ORGANIZAČNÍ na akci Slavnostní otevření 0 medializace organizace akce dary sponzorům a dobrovolníkům - kvtiny služby celkem Náklady celkem PŘÍJEM vklad Klub rodičů 8000 dotace OŽP MMB sponzoring, dary, dotace ÚMČ Bystrc celkem dotace ÚMČ Brno Bystrc ,- Kč NÁKLADY Pjem Pjem-náklady, zisk 0

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, LETNÍ POLE, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, PSČ 682 01, Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Sochor, ředitel ZŠ Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více