Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02"

Transkript

1 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou, dvacátou tøetí, dvacátou pátou, dvacátou sedmou, dvacátou devátou a tøicátou první stránku dosavadního seznamu obsahu -Zaøaïte tøicátou tøetí, tøicátou pátou a tøicátou sedmou stránku obsahu -Vymìòte elektrická schémata 19/5,28/3,32/3,33/5,33/15,34/1,38/1,39/1,39/3, 39/5, 40/3, 45/3, 50/1, 51/1, 53/1, 8 ' 53/3,53/5,55/1,61/5,64/1,64/3,65/1,65/3,65/5, 65/7, 65/9, 66/5, 66/7, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15, 67/1, 68/3, 70/1, 70/3 -Zaøaïte elektrická schémata 65/11, Vymìòte montážní místa 1/1, 1/3, 1/5,2/13 [IJ Kabelové svazky smí být opravovány pouze Servisním kufrem 8 8 Printed in CR

2 Obsah Modelový rok 2000 I - Modelový rok / Montážní místa èíslo ~ Pojistkový box, pojístkový box na akumulátoru, reléový box 1/1 V' Icepo 'I' ove svor k ovnlce 2/1 Hledání závad èíslo Upozornìní: služeb" Pokyny k odstranìní závad, které jsou typícké pro daný typ vozidla viz "Pøíruèka techniky servisních Samovolné vybíjení akumulátoru 1/1 Spouštìè se neotáèi 2/1 Stiraèe pøedniho skla nefungují 3/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefunguji 4/1 Ckl y ovac - s t Iracu _o ne f unguje 5/1 Kontrola zadního stiraèe, 6/1 Vyhøívání zadního skla bez funkce 7/1 Kontrola ventilátoru èerstvého vzduchu 8/1 Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu 9/1 Kontrola vyhøivacího èlenu pøidavného topení (PTC) -Z35-10/1 Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) 11/1 Kontrola elektricky ovládaného støešního okna 12/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek 13/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù 14/1 Kontrola prasklých vláken žárovek 15/1-2 -Vydání

3 , 1 Modelovy rok 2000 Obsah Elektrická schémata èíslo Fabia (1,01 -Simos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od srpna 1999 do le Fabia (1,41 -Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od srpna 1999 do ledna /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2' -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 2/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 2/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 2/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 2/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 2/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 2/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 2/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box '" ''' ' 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box ' ''''' ' ' "'''' 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti, 2/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe " 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,41-4LV/55 kw), typ motoru AUA, od srpna /1 Fabia (1,41-4LV/74 kw), typ motoru AUB, od srpna /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 3/2 -øídicí jednotka 4LV, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, potenciometr zpìtného vedení výfukových plynù 3/3 -øídicí jednotka 4LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 3/4 -øídicí jednotka 4 LV, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 3/5 -øídicí jednotka 4LV, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 3/6 -øídicí jednotka 4LV, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 3/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 3/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 -~~I~~~i~:ì~I~~:~ttl~~j\~~~nv~è~o~ 1/7 Vydání

4 Obsah Modelový rok 2000 I, Elektrická schémata èíslo! -I -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 ~ -zad~í pr~vá s~upin?vá s~ítilna, tøe~í br~dové svìtlo : ; ; ; : ; 1/9 -osvetlenl odkladacl schranky, osvetlenl zavazadloveho prostoru, osvetlenl poznavacl znacky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 3/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 I Elektrická schémata èíslo Fabia (1,91 -SDI/47 kw), typ motoru ASY, od srpna /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 4/2 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù : ' '"" ' 4/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, snímaè teploty nasávaného vzduchu, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 4/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè teploty paliva, snímaè polohy regulaèního šoupátka, nastavovaè množství paliva 4/5 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, snímaè zdvihu jehly '""'" 4/6 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC), pøídavný držák pojistek 4/7 ~ ~~~ -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 -potenciometr osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù, potenciometr nastavení sklonu svìtlometù, nastavovaèe sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky, 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) ' '"'" """'" 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 4/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe ",""""""""""" 1/20-4- Vydání

5 -panel Modelový rok 2000 Obsah Elektrická schémata èíslo pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, spínaè kontrolky ruèní brzdy, spínaè hladiny brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 I Elektrická schémata èislo Fabia (1,01 -Simos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od srpna 1999 do ledna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/50 kw), typ motoru ATZ, AQW, od srpna 1999 do ledna /1 -akumulátor, spínací skøiòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 5/2 -øídici jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 5/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 5/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 5/5 -~~d!c~!ednotka S~mos, ~nímaè klep~ní,i',sní~a~ polohy vaèkov~h~ høídele 5/6 -rldlcl jednotka Slmos, jednotka ovladanl skrtlcl klapky, zapalovanl 5/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 5/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla, 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení " 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním), 1/15 -zvuková houkaèka,, 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box, 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 5/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 Vydání

6 Obsah Modelový rok 2000 I Elektrická schémata èíslo ' -I Fabia (1,91 -TDI s jednotkou èerpadlo -tryska /74 kw), typ motoru ATD, od února /1 _/ -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box """""'"""" '""''''''"'" 1/2 I -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 28/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 28/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky 28/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 28/5 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, snímaè teploty paliva, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrticí klapky sacího potrubí 28/6 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè polohy vaèkového høídele, snímaè množství nasávaného vzduchu, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu 28/7 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, ventily pro èerpadlo -tryska 28/8 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC), pøídavný držák pojistek 28/9 -relé palivového èerpadla, relé pøímého vstøikování vznìtového motoru, pojistkový box 28/10 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla -potenciometr osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù, potenciometr nastavení sklonu svìtlometù, 1/6 nastavovaèe sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 28/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe : """""""""""""''"""""""' " 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù, 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) ; 1/23-6 -Vydání

7 - Modelový rok 2000 Obsah I Elektrická schémata èislo Fabia (1,01 -Simos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od února / Fabia (1,41 -Simos 3 PB/44 kw), typ motoru AlE, od února /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od února /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 29/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 29/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 29/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 29/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 29/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 29/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box '''' '' ' '' ' 29/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 -potenciometr osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù, potenciometr nastavení sklonu svìtlometù, nastavovaèe sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla ''' '''"''" ' 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 29/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 Elektrická schémata èislo Fabia (1,01 -Simos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od února /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/44 kw), typ motoru AlF, od února /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/50 kw), typ motoru ATl, AQW, od února /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 30/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 30/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 30/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 30/5 Vydání SOO

8 Obsah Modelový rok 2000 I Elektrická schémata -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 30/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 30/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 30/8 ~ ~~: -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box ; 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 30/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 èíslo -I I I -8- Vydání

9 Modelový rok 2000 Obsah I Elektrická schémata èislo Protiblokovaci systém (ABS) Proti blokovací systém (ABS) s uzávìrkou diferenciálu (EDS) a regulace prokluzu (ASR), od srpna /1 Airbag øidièe a spolujezdce, od srpna /1 Boèní airbag, od srpna /1 Centrální zamykání Varovná svìtla dveøí, od srpna /1 Elektricky ovládaná okna vpøedu a vzadu Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektricky ovládaná okna vpøedu Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), od srpna /1 Servoøízení, od srpna /1 Pøední mlhová svìtla, od srpna /1 Tempomat, od srpna /1 Vícefunkèní ukazatel (MFA), od srpna /1 Elektrícky ovládané støešní okno, od srpna /1 Vyhøívané sedaèky, od srpna /1 Klímatízace, od srpna /1 Autorádio, od srpna /1 Varovné zaøízení proti krádeži, od srpna /1 Ostøikovaèe svìtlometù, od srpna /1 Kontrola prasklých vláken žárovek, od srpna /1 Vyhøívané trysky ostøikovaèù pøedního skla, od srpna /1 Svìtla pro denní provoz, od srpna /1 Tažné zaøízení, od srpna /1 Pøíprava pro telefon, od srpna /1 Automatická pøevodovka, od kvìtna /1 Propojení CAN-Bus -hnacího ústrojí, od srpna /1 Vydání

10 - Obsah Modelový rok 2001 Modelový rok I Montážní místa èíslo I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box 1/1 V' 'I' k Icepo ove svor ovnlce 2/1 I Hledání závad èíslo Upozornìní: Pokyny k odstranìní závad, které jsou typické pro daný typ vozidla viz "Pøíruèka techniky servisních služeb" Samovolné vybíjení akumulátoru 1/1 Spouštìè se neotáèí 2/1 Stíraèe pøedního skla nefungují 3/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefungují 4/1 C kl W t ' wo f y ovac s Iracu ne unguje,, 5/1 Kontrola zadního stiraèe,,,,, 6/1 Vyhøíváni zadního skla bez funkce, ", 7/1 Kontrola ventílátoru èerstvého vzduchu,, 8/1 Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu,, 9/1 Kontrola vyhøívacího èlenu pøídavného topení (PTC) -Z35-,, 10/1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), 11/1 Kontrola elektricky ovládaného støešního okna, 12/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek, 13/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù, 14/1 Kontrola prasklých vláken žárovek, 15/1-10- Vydání

11 Modelový rok 2001 Obsah I! Elektrická schémata èíslo! Fabia (2,01 -Motronic/85 kw), typ motoru AZL, od srpna /1 I -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 I -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 40/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 40/3 -øídicí jednotka Motronic, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 40/4 -øídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 40/5 -øídicí jednotka Motronic, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedál u 40/6 -øídicí jednotka Motronic, snímaè klepání I, snímaè klepání II, snímaè polohy vaèkového høídele 40/7 -øídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrticí klapky, èerpadlo sekundárního vzduchu 40/8 -øídicí jednotka Motronic, zapalování, relé èerpadla sekundárního vzduchu 40/9 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 40/10 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 40/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,01 -Simos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od srpna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PB/44 kw), typ motoru AZE, od srpna /1 Fabia (1,41- Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 41/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 41/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 41/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového ped á I u 41/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 41/6 Vydání

12 Obsah Modelový rok 2001 I I, Elektrická schémata èislo ' -I -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 41/7 / -relé palivového èerpadla, pojistkový box 41/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 41/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabía (1,01 -Símos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od srpna /1 Fabia (1,41 -Símos 3 PA/44 kw), typ motoru AZF, od srpna /1 Fabia (1,41 -Símos 3 PA/50 kw), typ motoru AQW, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínac~ ~elé pro ~-kontak~, pojistkov~ ~ox naakum~!átoru : : -spoustec, alternator, ventllator chladlci kapaliny, pojlstkovy box na akumulatoru 33/4 42/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 42/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 42/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 42/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 42/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 42/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 42/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/ Vydání

13 Modelový rok 2001 Obsah 1, Elektrická schémata èíslo -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadni sklo I ~ :~t~~: ;;~~~ I -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, spínaè tlaku oleje, mìøicí ústroji palivomìru, palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 42/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,41-4LV/55 kw), typ motoru AUA, od srpna /1 Fabia (1,41-4LV/74 kw), typ motoru AUB, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 43/2 -øídicí jednotka 4LV, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, potenciometr zpìtného vedení výfukových plynù 43/3 -øídicí jednotka 4 LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 43/4 -øídicí jednotka 4LV, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 43/5 -øídicí jednotka 4 LV, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 43/6 -øídicí jednotka 4 LV, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 43/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 43/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklon~ svìtlo~etù, p~jistkový ~ox ; : : :: :: : 33/8 -splnac brzdovych svetel, zadnl leva skuplnova svitli na, pojlstkovy box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 43/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 ~ svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 i Vydání SOO

14 I Obsah Modelový rok 2001 I I Elektrická schémata èíslo! Fabía (1,91 -SDI/47 kw), typ motoru ASY, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2, 'kvvk tk ' -splnacl s rln a, pojls ovy b OX 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 I -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 44/2 I -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù 44/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, snímaè teploty nasávaného vzduchu, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu "'' "" ' "'' 44/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè teploty paliva, snímaè polohy regulaèního šoupátka, nastavovaè množství paliva 44/5 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, snímaè zdvihu jehly 44/6 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického t ' (PTC ) v, d d -k, openl, prl avny rza pojls te k 44/7 I,v'h k" -t'h t ' k ' -re e prlme o vs rl ovanl vzne ove o mo oru, poj 1St ovy box,, 44/8 -spínaè svìtel 33/5 -'V-ti Vtlhkvk Y d ' _ ti t " k -preplnac sve e a sve e ne ou ac y, pre ni sve ome y, pojlst ovy b ox 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7-33/8 -P zadní s ínaè brzdov' yc h sve Vt e Id',za ni I eva s k uplnova ' SVI t1 I na, pojls, tk ovy ' box 33/9 Pravá sku pinová s II t' b d '- ti Vtl ' " V -VI -osvìtlení odkládací schránky, I na, osvìtlení re I rz zavazadlového ove sve o, osve prostoru enl poznavacl znac ky 33/10 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 'k I -, t Vtl ' I ' k tk ' -zasuv a, zapa ovac clgare, osve enl pope ni u, pojls ovy box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 44/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 -I I Elektrická schémata èíslo Fabia (1,91 -TDI s jednotkou èerpadlo -tryska /74 kw), typ motoru ATD, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 45/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 45/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky 45/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 45/5-14 -Vydání

15 I Modelový rok 2001 Obsah I I Elektrická schémata èíslo! paliva, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrticí klapky sacího potrubí 45/6 -øídicí jednotka pøímého vstøikováni vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè polohy vaèkového høídele, snímaè množství nasávaného vzduchu, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu 45/7 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, ventily pro èerpadlo -tryska 45/8 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC), pøídavný držák pojistek 45/9 -relé palivového èerpadla, relé pøimého vstøikováni vznìtového motoru, pojistkový box 45/10 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøedni svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 ~ -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 ;;~~~ -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 45/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 I Vydání

16 Obsah Modelový rok Elektrická schémata èíslo! Servoøízení, od srpna /1 Pøední mlhová svìtla, od srpna /1 I Tempomat, od srpna /1 I Vícefunkèní ukazatel (MFA), od srpna /1 Propojení CAN-Bus -hnacího ústrojí, od srpna /1 Protíblokovací systém (ABS) Protiblokovací systém (ABS) s uzávìrkou díferencíálu (EDS) a regulace prokluzu (ASR), od srpna /1 V k d _ arovne zarlzenl pro I ra ezi, o d srpna /1 Ètecí lampíèky vzadu, od srpna /1 A Ir b ag rl -d- Ice a spo I ujez dce, o d srpna /1 Kontrola prasklých vláken žárovek, od srpna /1 Svìtla pro denní provoz, od srpna 2000 (Neplati pro vozídla s xenonovýmí svìtlomety) 39/1 Boèní aírbag, od srpna /1 Centrální zamykání Varovná svìtla dveøí, od srpna /1 Elektrícky ovládaná okna vpøedu a vzadu Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektrícky ovládaná okna vpøedu Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), od srpna /1 Elektricky ovládané støešní okno, od srpna 2000, 51/1 Vyhøívané sedaèky, od srpna /1 Klimatizace, od srpna /1 Autorádio, od srpna /1 Ostøikovaèe svìtlometù, od srpna /1 Vyhøívané trysky ostøikovaèù pøedního skla, od srpna /1 T azne zarlzenl, o d srpna /1 Pøíprava pro telefon, od srpna /1 Automatická pøevodovka, od srpna /1 Autorádio s CD-mìnièem, od ledna /1 Navigaèní systém s CD-mìnièem, od ledna /1 Pøiprava pro telefon 2-Cullmann, od ledna /1 -I -16 -Vydání

17 -- Modelový rok 2001 Obsah 1 Elektrická schémata : :~:i:~o::~:k:::t:~ 0(:::): 6311 I stabilizaèní program (ESP), od dubna èíslo Vydání SOO

18 Obsah Modelový - rok Modelový rok 2002 Montážní místa èíslo ~ Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box 1/1 Vícepólové svorkovnice 2/1 Hledání závad èíslo -- Upozornìní: služeb" Pokyny k odstranìní závad, které jsou typické pro daný typ vozídla víz "Pøíruèka techniky servisních Samovolné vybíjení akumulátoru 1/1 Spouštìè se neotáèí 2/1 Stíraèe pøedního skla nefungují 3/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefungují 4/1 Cyklovaè stíraèù nefunguje 5/1 Kontrola zadního stíraèe 6/1 Vyhøívání zadního skla bez funkce 7/1 Kontrola ventilátoru èerstvého vzduchu 8/1 Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu 9/1 Kontrola vyhøívacího èlenu pøídavného topení (PTC) -Z35-10/1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) 11/1 Kontrola elektricky ovládaného støešnih okna 12/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek 13/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù 14/1 Kontrola prasklých vláken žárovek 15/1-18 -Vydání

19 Modelový rok 2002 Obsah Elektrická schémata èíslo Fabia (2,01 -Motronic/85 kw), typ motoru AZL, od kvìtna 2001 do èervna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 40/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 40/3 -øídicí jednotka Motronic, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 40/4 -øídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 40/5 -øídicí jednotka Motronic, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedál u 40/6 -øídicí jednotka Motronic, snímaè klepání I, snímaè klepání II, snímaè polohy vaèkového høídele 40/7 -øídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrticí klapky, èerpadlo sekundárního vzduchu 40/8 -øídicí jednotka Motronic, zapalování, relé èerpadla sekundárního vzduchu 40/9 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 40/10 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 40/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,01 -Símos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabía (1,41 -Símos 3 PB/44 kw), typ motoru AlE, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabía (1,41 -Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od kvìtna 2001 do èervna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 41/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 41/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 41/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 41/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 41/6 Vydání

20 Obsah Modelový rok èislo - -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 41/7 -' -relé palivového èerpadla, pojistkový box 41/8 -spinaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 Elektrická schémata -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 41/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata, èíslo Fabia (1,01 -Simos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/44 kw), typ motoru AlF, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/50 kw), typ motoru AQW, od kvìtna 2001 do èervna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spinací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 42/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 42/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 42/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 42/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 42/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 42/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 42/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/ Vydání

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k..

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k.. "'"=- Servis CD Dodatek È. 22 FELICIA Dílenská pøíruèka:, hledání závad a montážní místa Vydání: 01.00 C Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, dvacátou tøetí a dvacátou pátou

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah AUTO PARTS náhradní díly automobilù Obsah kategorie strana Motor 1-3 Chlazení, vytápìní, klimatizace 4-5 Vnitøní vybavení 5 Díly karoserie 5 Nápravy a øízení 5-10 Brzdové systémy 10 Pøevodovka a pohon

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,9/47 SDI -vstøikování. Vydání -08.99. služby. Technické informace Printed in CR 800.5312.00.15

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,9/47 SDI -vstøikování. Vydání -08.99. služby. Technické informace Printed in CR 800.5312.00.15 ' Servis f) Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Kód Motor 1,9/47 SDI -vstøikování Vydání -0899 motoru Servisní služby Technické informace Printed in CR 80053120015 8 Servis ~ - i Dílenská pøíruèka je urèena

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Rozmístìní relé. 2 - spínací relé pro X-kontakt. Rozmístìní relé. 12 - relé elektromagnetické spojky klimatizace. Rozmístìní relé

Rozmístìní relé. 2 - spínací relé pro X-kontakt. Rozmístìní relé. 12 - relé elektromagnetické spojky klimatizace. Rozmístìní relé SUPERB Elektrická schémata è.16/1 Climatronic, od srpna 2003 l pro vozy s 4-válcovými motory Reléový box: Rozmístìní relé 2 - spínací relé pro X-kontakt Pøídavný nosiè relé nad reléovým boxem: Rozmístìní

Více

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana 231.04 40 301.44.1 40 232.06 40 301.45 12 232.09 40 301.46 26 232.11 40 301.52 17 232.13 40 301.55. 6 301.01 19 301.57 27 301.07 26 301.58 28 301.10 20 301.59

Více

Servis 8. F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování. Vydání 11.00. služby. Technické informace ~ Printed in Czech Republic 800.5314.00.15.

Servis 8. F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování. Vydání 11.00. služby. Technické informace ~ Printed in Czech Republic 800.5314.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování Vydání 1100 Kód motoru ATD Servisní služby Technické informace ~ Printed in Czech Republic 80053140015 8 Servis - Dílenská pøíruèka

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 74

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 74 1/14 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012 Toyota Avensis 5dv. 2,0 D-4D 125 Terra RZ VIN Èíslo TP Pùvod vozidla Uvedeno do provozu Stav tachometru Poslední servisní kontrola datum / km Platost STK Karoserie Zdvihový objem / Výkon motoru Palivo

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96 Pravý světlomet včetně ovládacího motůrku pro naklápění světel. Světlomet je bez skla a bez naklápěcích prvků.. V případě zájmu zašlu větší fotografie. V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Transporter Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2365

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2365 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum

Více

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 2406

1/11 Číslo protokolu: csob cr 2406 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Caddy Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými např.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Servis f) "'-) Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15

Servis f) '-) Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15 - ' "'-) Servis f) Dílenská F Elektrická ABIA 2000 zaøízení pøíruèka Vydání 08.99 Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15 f) Servis J - r, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì

Více

1/15 Číslo protokolu: csobl asset 69

1/15 Číslo protokolu: csobl asset 69 1/15 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 2125

1/13 Číslo protokolu: csob cr 2125 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Požadované údaje. Stránka 3 z 10

Požadované údaje. Stránka 3 z 10 Technické podmínky Každé vozidlo musí být jiné tovární značky! Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740 Motorizace modelu Fabia: /63kW EU5-5,2 l/100km - 121 g/km CO2, Motorizace modelu Roomster: /63kW EU5-5,7 l/100km - 134 g/kmco2, Motorizace modelu : /63kW EU5-6,1 l/100km - 119 g/kmco2, /77kW EU5-6,4 l/100km

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j Servis Ci) Dílenská FELCA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P /~ ( Servisní služby Technické informace 50052160015 Vydáni 1096, j -- Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámcí

Více

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech Obsah přednášky Senzory a akční členy v automobilech Ing. Michal Kubík 6. 5. 2010 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky

Více

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44... 44 Pøedstavujeme vozidlo Peugeot 306... 11 Bezpeènost pøedevším!... 12 Závady pøi startování motoru... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15

Více

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky:

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky: 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4L52359 Tovární značka (výrobce): Peugeot Obchodní označení: 208 Výrobní číslo

Více

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min -

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min - FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 (' 017 Vlastní diagnostika VII Blokynamerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 050...069 regulace otácek zobrazovaná skupina 050, regulace

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94 Servis & Dílenská FELICIA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motron ic Servisní služby Technické informace 50052030015 Vydání 1194 / ~ ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1329

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1329 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více

VITO 116CDI KB SPORT

VITO 116CDI KB SPORT VITO 116CDI KB SPORT Cena základního modelu VITO 116CDI/K KB SPORT Cena s DPH (Kč) 774 000,- Cena bez DPH (Kč) 645 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 116CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více

1/17 Číslo protokolu: csob cr 2031

1/17 Číslo protokolu: csob cr 2031 1/17 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů Obsah Vaše příručka pro Citroën Xsara Picasso... 12 Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 14 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 14

Více

1/15 Číslo Expertízy: csobl crg 834

1/15 Číslo Expertízy: csobl crg 834 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Země: Česko

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA Akční ceník Octavia Edition OCTAVIA OCTAVIA COMBI PRIMA EDITION CZ 1,2 TSI/77 kw 334 900 Kč 39 000 Kč 364 900 Kč 49 000 Kč 1,4 TSI/90 kw 374 900 Kč nově

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA75-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 WA 90 WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA90-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c2 CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1282

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1282 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. auta bez starostí Protokol kontroly motorového vozidla Ford Kuga Datum kontroly 1.1.01 Kód technika UZ0001 Cena Základní informace Rok výroby 010 Počet 9 000 Motor 389 000 Kč 94% Hodnocení automatické

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia.

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. U vozů Škoda nyní i tříválec! SP45_11 Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. Nejprve bude v nabídce 6ventilový

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia a Roomster Scout Ceník

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia a Roomster Scout Ceník SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia a Roomster Scout Ceník Fabia Scout a Fabia Combi Scout Střešní nosič, černo-stříbrný Kola z lehké slitiny Arktos 6,5J 16" Motorizace ŠKODA Fabia Scout ŠKODA Fabia Combi Scout

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R".."'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '.

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R..'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '. Servis 8 Dílenská FELCA pøíruèka Elektrická zaøízení?: ~~R" "'Rg ~g ~~ "", '-'~ r Servisní služba Technické informace 50052080015 Vydání 1194 ~- - -, ;,cf ',c -, " Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1216

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1216 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

SCHÉMA ZAPOJENÍ 14. 690 Enduro 2008 690 SMC 2008 600653-01 -S1 -S2 /2.C1 -X1 /3.B3 /3.B6 -K2 -M1 -K1 -K3 -G1 /2.D3 -K4 -G2 -N1 /3.A5 /2.D3 /2.B7 /2.

SCHÉMA ZAPOJENÍ 14. 690 Enduro 2008 690 SMC 2008 600653-01 -S1 -S2 /2.C1 -X1 /3.B3 /3.B6 -K2 -M1 -K1 -K3 -G1 /2.D3 -K4 -G2 -N1 /3.A5 /2.D3 /2.B7 /2. SHÉM ZPOJNÍ SHÉM ZPOJNÍ. ze -S Y/ V/ 90 nduro 00 90 SM 00 9 0 0 0,9, R/ K/ -S /. 9, 0-0 0-9 0 9 -X, /. /. / 9 /.,,,,, -K -M M -K / /. /.,, / -K 0 -G -K / 9 9,0 /. /. U/ I/ gn M/ N/ G U -N -G 00-0 SHÉM

Více

1/14 Číslo protokolu: csob cr 1376

1/14 Číslo protokolu: csob cr 1376 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k)

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k) Ceník Polo Zdvihový objem (l) Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) Comfort Edition 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 324 900 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 316 900 342 900 1,0

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více