Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02"

Transkript

1 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou, dvacátou tøetí, dvacátou pátou, dvacátou sedmou, dvacátou devátou a tøicátou první stránku dosavadního seznamu obsahu -Zaøaïte tøicátou tøetí, tøicátou pátou a tøicátou sedmou stránku obsahu -Vymìòte elektrická schémata 19/5,28/3,32/3,33/5,33/15,34/1,38/1,39/1,39/3, 39/5, 40/3, 45/3, 50/1, 51/1, 53/1, 8 ' 53/3,53/5,55/1,61/5,64/1,64/3,65/1,65/3,65/5, 65/7, 65/9, 66/5, 66/7, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15, 67/1, 68/3, 70/1, 70/3 -Zaøaïte elektrická schémata 65/11, Vymìòte montážní místa 1/1, 1/3, 1/5,2/13 [IJ Kabelové svazky smí být opravovány pouze Servisním kufrem 8 8 Printed in CR

2 Obsah Modelový rok 2000 I - Modelový rok / Montážní místa èíslo ~ Pojistkový box, pojístkový box na akumulátoru, reléový box 1/1 V' Icepo 'I' ove svor k ovnlce 2/1 Hledání závad èíslo Upozornìní: služeb" Pokyny k odstranìní závad, které jsou typícké pro daný typ vozidla viz "Pøíruèka techniky servisních Samovolné vybíjení akumulátoru 1/1 Spouštìè se neotáèi 2/1 Stiraèe pøedniho skla nefungují 3/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefunguji 4/1 Ckl y ovac - s t Iracu _o ne f unguje 5/1 Kontrola zadního stiraèe, 6/1 Vyhøívání zadního skla bez funkce 7/1 Kontrola ventilátoru èerstvého vzduchu 8/1 Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu 9/1 Kontrola vyhøivacího èlenu pøidavného topení (PTC) -Z35-10/1 Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) 11/1 Kontrola elektricky ovládaného støešního okna 12/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek 13/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù 14/1 Kontrola prasklých vláken žárovek 15/1-2 -Vydání

3 , 1 Modelovy rok 2000 Obsah Elektrická schémata èíslo Fabia (1,01 -Simos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od srpna 1999 do le Fabia (1,41 -Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od srpna 1999 do ledna /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2' -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 2/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 2/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 2/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 2/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 2/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 2/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 2/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box '" ''' ' 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box ' ''''' ' ' "'''' 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti, 2/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe " 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,41-4LV/55 kw), typ motoru AUA, od srpna /1 Fabia (1,41-4LV/74 kw), typ motoru AUB, od srpna /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 3/2 -øídicí jednotka 4LV, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, potenciometr zpìtného vedení výfukových plynù 3/3 -øídicí jednotka 4LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 3/4 -øídicí jednotka 4 LV, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 3/5 -øídicí jednotka 4LV, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 3/6 -øídicí jednotka 4LV, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 3/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 3/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 -~~I~~~i~:ì~I~~:~ttl~~j\~~~nv~è~o~ 1/7 Vydání

4 Obsah Modelový rok 2000 I, Elektrická schémata èíslo! -I -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 ~ -zad~í pr~vá s~upin?vá s~ítilna, tøe~í br~dové svìtlo : ; ; ; : ; 1/9 -osvetlenl odkladacl schranky, osvetlenl zavazadloveho prostoru, osvetlenl poznavacl znacky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 3/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 I Elektrická schémata èíslo Fabia (1,91 -SDI/47 kw), typ motoru ASY, od srpna /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 4/2 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù : ' '"" ' 4/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, snímaè teploty nasávaného vzduchu, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 4/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè teploty paliva, snímaè polohy regulaèního šoupátka, nastavovaè množství paliva 4/5 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, snímaè zdvihu jehly '""'" 4/6 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC), pøídavný držák pojistek 4/7 ~ ~~~ -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 -potenciometr osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù, potenciometr nastavení sklonu svìtlometù, nastavovaèe sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky, 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) ' '"'" """'" 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 4/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe ",""""""""""" 1/20-4- Vydání

5 -panel Modelový rok 2000 Obsah Elektrická schémata èíslo pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, spínaè kontrolky ruèní brzdy, spínaè hladiny brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 I Elektrická schémata èislo Fabia (1,01 -Simos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od srpna 1999 do ledna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/50 kw), typ motoru ATZ, AQW, od srpna 1999 do ledna /1 -akumulátor, spínací skøiòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 5/2 -øídici jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 5/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 5/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 5/5 -~~d!c~!ednotka S~mos, ~nímaè klep~ní,i',sní~a~ polohy vaèkov~h~ høídele 5/6 -rldlcl jednotka Slmos, jednotka ovladanl skrtlcl klapky, zapalovanl 5/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 5/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla, 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení " 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním), 1/15 -zvuková houkaèka,, 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box, 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 5/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 Vydání

6 Obsah Modelový rok 2000 I Elektrická schémata èíslo ' -I Fabia (1,91 -TDI s jednotkou èerpadlo -tryska /74 kw), typ motoru ATD, od února /1 _/ -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box """""'"""" '""''''''"'" 1/2 I -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 28/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 28/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky 28/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 28/5 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, snímaè teploty paliva, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrticí klapky sacího potrubí 28/6 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè polohy vaèkového høídele, snímaè množství nasávaného vzduchu, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu 28/7 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, ventily pro èerpadlo -tryska 28/8 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC), pøídavný držák pojistek 28/9 -relé palivového èerpadla, relé pøímého vstøikování vznìtového motoru, pojistkový box 28/10 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla -potenciometr osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù, potenciometr nastavení sklonu svìtlometù, 1/6 nastavovaèe sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 28/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe : """""""""""""''"""""""' " 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù, 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) ; 1/23-6 -Vydání

7 - Modelový rok 2000 Obsah I Elektrická schémata èislo Fabia (1,01 -Simos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od února / Fabia (1,41 -Simos 3 PB/44 kw), typ motoru AlE, od února /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od února /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 29/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 29/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 29/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 29/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 29/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 29/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box '''' '' ' '' ' 29/8 -spínaè svìtel 1/4 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 1/5 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 -potenciometr osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù, potenciometr nastavení sklonu svìtlometù, nastavovaèe sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla ''' '''"''" ' 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 29/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 Elektrická schémata èislo Fabia (1,01 -Simos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od února /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/44 kw), typ motoru AlF, od února /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/50 kw), typ motoru ATl, AQW, od února /1 -akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box 1/2 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 1/3 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 30/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 30/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 30/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 30/5 Vydání SOO

8 Obsah Modelový rok 2000 I Elektrická schémata -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 30/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 30/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 30/8 ~ ~~: -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 1/6 sklonu svìtlometù, pojistkový box 1/7 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 1/8 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo 1/9 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru, osvìtlení poznávací znaèky 1/10 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla 1/11 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 1/12 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 1/13 -topení 1/14 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 1/15 -zvuková houkaèka 1/16 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 1/17 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box ; 1/18 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 30/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 1/19 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 1/20 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 1/21 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 1/22 -svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 1/23 èíslo -I I I -8- Vydání

9 Modelový rok 2000 Obsah I Elektrická schémata èislo Protiblokovaci systém (ABS) Proti blokovací systém (ABS) s uzávìrkou diferenciálu (EDS) a regulace prokluzu (ASR), od srpna /1 Airbag øidièe a spolujezdce, od srpna /1 Boèní airbag, od srpna /1 Centrální zamykání Varovná svìtla dveøí, od srpna /1 Elektricky ovládaná okna vpøedu a vzadu Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektricky ovládaná okna vpøedu Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), od srpna /1 Servoøízení, od srpna /1 Pøední mlhová svìtla, od srpna /1 Tempomat, od srpna /1 Vícefunkèní ukazatel (MFA), od srpna /1 Elektrícky ovládané støešní okno, od srpna /1 Vyhøívané sedaèky, od srpna /1 Klímatízace, od srpna /1 Autorádio, od srpna /1 Varovné zaøízení proti krádeži, od srpna /1 Ostøikovaèe svìtlometù, od srpna /1 Kontrola prasklých vláken žárovek, od srpna /1 Vyhøívané trysky ostøikovaèù pøedního skla, od srpna /1 Svìtla pro denní provoz, od srpna /1 Tažné zaøízení, od srpna /1 Pøíprava pro telefon, od srpna /1 Automatická pøevodovka, od kvìtna /1 Propojení CAN-Bus -hnacího ústrojí, od srpna /1 Vydání

10 - Obsah Modelový rok 2001 Modelový rok I Montážní místa èíslo I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box 1/1 V' 'I' k Icepo ove svor ovnlce 2/1 I Hledání závad èíslo Upozornìní: Pokyny k odstranìní závad, které jsou typické pro daný typ vozidla viz "Pøíruèka techniky servisních služeb" Samovolné vybíjení akumulátoru 1/1 Spouštìè se neotáèí 2/1 Stíraèe pøedního skla nefungují 3/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefungují 4/1 C kl W t ' wo f y ovac s Iracu ne unguje,, 5/1 Kontrola zadního stiraèe,,,,, 6/1 Vyhøíváni zadního skla bez funkce, ", 7/1 Kontrola ventílátoru èerstvého vzduchu,, 8/1 Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu,, 9/1 Kontrola vyhøívacího èlenu pøídavného topení (PTC) -Z35-,, 10/1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), 11/1 Kontrola elektricky ovládaného støešního okna, 12/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek, 13/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù, 14/1 Kontrola prasklých vláken žárovek, 15/1-10- Vydání

11 Modelový rok 2001 Obsah I! Elektrická schémata èíslo! Fabia (2,01 -Motronic/85 kw), typ motoru AZL, od srpna /1 I -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 I -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 40/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 40/3 -øídicí jednotka Motronic, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 40/4 -øídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 40/5 -øídicí jednotka Motronic, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedál u 40/6 -øídicí jednotka Motronic, snímaè klepání I, snímaè klepání II, snímaè polohy vaèkového høídele 40/7 -øídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrticí klapky, èerpadlo sekundárního vzduchu 40/8 -øídicí jednotka Motronic, zapalování, relé èerpadla sekundárního vzduchu 40/9 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 40/10 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 40/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,01 -Simos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od srpna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PB/44 kw), typ motoru AZE, od srpna /1 Fabia (1,41- Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 41/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 41/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 41/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového ped á I u 41/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 41/6 Vydání

12 Obsah Modelový rok 2001 I I, Elektrická schémata èislo ' -I -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 41/7 / -relé palivového èerpadla, pojistkový box 41/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 41/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabía (1,01 -Símos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od srpna /1 Fabia (1,41 -Símos 3 PA/44 kw), typ motoru AZF, od srpna /1 Fabia (1,41 -Símos 3 PA/50 kw), typ motoru AQW, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínac~ ~elé pro ~-kontak~, pojistkov~ ~ox naakum~!átoru : : -spoustec, alternator, ventllator chladlci kapaliny, pojlstkovy box na akumulatoru 33/4 42/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 42/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 42/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 42/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 42/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 42/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 42/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/ Vydání

13 Modelový rok 2001 Obsah 1, Elektrická schémata èíslo -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadni sklo I ~ :~t~~: ;;~~~ I -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, spínaè tlaku oleje, mìøicí ústroji palivomìru, palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 42/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,41-4LV/55 kw), typ motoru AUA, od srpna /1 Fabia (1,41-4LV/74 kw), typ motoru AUB, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 43/2 -øídicí jednotka 4LV, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, potenciometr zpìtného vedení výfukových plynù 43/3 -øídicí jednotka 4 LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 43/4 -øídicí jednotka 4LV, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 43/5 -øídicí jednotka 4 LV, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 43/6 -øídicí jednotka 4 LV, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 43/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 43/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklon~ svìtlo~etù, p~jistkový ~ox ; : : :: :: : 33/8 -splnac brzdovych svetel, zadnl leva skuplnova svitli na, pojlstkovy box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 43/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 ~ svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 i Vydání SOO

14 I Obsah Modelový rok 2001 I I Elektrická schémata èíslo! Fabía (1,91 -SDI/47 kw), typ motoru ASY, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2, 'kvvk tk ' -splnacl s rln a, pojls ovy b OX 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 I -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 44/2 I -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù 44/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, snímaè teploty nasávaného vzduchu, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu "'' "" ' "'' 44/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè teploty paliva, snímaè polohy regulaèního šoupátka, nastavovaè množství paliva 44/5 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny, snímaè zdvihu jehly 44/6 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického t ' (PTC ) v, d d -k, openl, prl avny rza pojls te k 44/7 I,v'h k" -t'h t ' k ' -re e prlme o vs rl ovanl vzne ove o mo oru, poj 1St ovy box,, 44/8 -spínaè svìtel 33/5 -'V-ti Vtlhkvk Y d ' _ ti t " k -preplnac sve e a sve e ne ou ac y, pre ni sve ome y, pojlst ovy b ox 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7-33/8 -P zadní s ínaè brzdov' yc h sve Vt e Id',za ni I eva s k uplnova ' SVI t1 I na, pojls, tk ovy ' box 33/9 Pravá sku pinová s II t' b d '- ti Vtl ' " V -VI -osvìtlení odkládací schránky, I na, osvìtlení re I rz zavazadlového ove sve o, osve prostoru enl poznavacl znac ky 33/10 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 'k I -, t Vtl ' I ' k tk ' -zasuv a, zapa ovac clgare, osve enl pope ni u, pojls ovy box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 44/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 -I I Elektrická schémata èíslo Fabia (1,91 -TDI s jednotkou èerpadlo -tryska /74 kw), typ motoru ATD, od srpna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 45/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 45/3 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, relé žhavicích svíèek, žhavicí svíèky 45/4 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 45/5-14 -Vydání

15 I Modelový rok 2001 Obsah I I Elektrická schémata èíslo! paliva, elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù, elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrticí klapky sacího potrubí 45/6 -øídicí jednotka pøímého vstøikováni vznìtového motoru, snímaè otáèek motoru, snímaè polohy vaèkového høídele, snímaè množství nasávaného vzduchu, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu 45/7 -øídicí jednotka pøímého vstøikování vznìtového motoru, ventily pro èerpadlo -tryska 45/8 -relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC), pøídavný držák pojistek 45/9 -relé palivového èerpadla, relé pøimého vstøikováni vznìtového motoru, pojistkový box 45/10 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøedni svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 ~ -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 ;;~~~ -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 45/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 I Vydání

16 Obsah Modelový rok Elektrická schémata èíslo! Servoøízení, od srpna /1 Pøední mlhová svìtla, od srpna /1 I Tempomat, od srpna /1 I Vícefunkèní ukazatel (MFA), od srpna /1 Propojení CAN-Bus -hnacího ústrojí, od srpna /1 Protíblokovací systém (ABS) Protiblokovací systém (ABS) s uzávìrkou díferencíálu (EDS) a regulace prokluzu (ASR), od srpna /1 V k d _ arovne zarlzenl pro I ra ezi, o d srpna /1 Ètecí lampíèky vzadu, od srpna /1 A Ir b ag rl -d- Ice a spo I ujez dce, o d srpna /1 Kontrola prasklých vláken žárovek, od srpna /1 Svìtla pro denní provoz, od srpna 2000 (Neplati pro vozídla s xenonovýmí svìtlomety) 39/1 Boèní aírbag, od srpna /1 Centrální zamykání Varovná svìtla dveøí, od srpna /1 Elektrícky ovládaná okna vpøedu a vzadu Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektrícky ovládaná okna vpøedu Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka, od srpna /1 Elektrícky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), od srpna /1 Elektricky ovládané støešní okno, od srpna 2000, 51/1 Vyhøívané sedaèky, od srpna /1 Klimatizace, od srpna /1 Autorádio, od srpna /1 Ostøikovaèe svìtlometù, od srpna /1 Vyhøívané trysky ostøikovaèù pøedního skla, od srpna /1 T azne zarlzenl, o d srpna /1 Pøíprava pro telefon, od srpna /1 Automatická pøevodovka, od srpna /1 Autorádio s CD-mìnièem, od ledna /1 Navigaèní systém s CD-mìnièem, od ledna /1 Pøiprava pro telefon 2-Cullmann, od ledna /1 -I -16 -Vydání

17 -- Modelový rok 2001 Obsah 1 Elektrická schémata : :~:i:~o::~:k:::t:~ 0(:::): 6311 I stabilizaèní program (ESP), od dubna èíslo Vydání SOO

18 Obsah Modelový - rok Modelový rok 2002 Montážní místa èíslo ~ Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box 1/1 Vícepólové svorkovnice 2/1 Hledání závad èíslo -- Upozornìní: služeb" Pokyny k odstranìní závad, které jsou typické pro daný typ vozídla víz "Pøíruèka techniky servisních Samovolné vybíjení akumulátoru 1/1 Spouštìè se neotáèí 2/1 Stíraèe pøedního skla nefungují 3/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefungují 4/1 Cyklovaè stíraèù nefunguje 5/1 Kontrola zadního stíraèe 6/1 Vyhøívání zadního skla bez funkce 7/1 Kontrola ventilátoru èerstvého vzduchu 8/1 Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu 9/1 Kontrola vyhøívacího èlenu pøídavného topení (PTC) -Z35-10/1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) 11/1 Kontrola elektricky ovládaného støešnih okna 12/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek 13/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù 14/1 Kontrola prasklých vláken žárovek 15/1-18 -Vydání

19 Modelový rok 2002 Obsah Elektrická schémata èíslo Fabia (2,01 -Motronic/85 kw), typ motoru AZL, od kvìtna 2001 do èervna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, pojistkový box na akumulátoru 40/2 -øídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny 40/3 -øídicí jednotka Motronic, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 40/4 -øídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 40/5 -øídicí jednotka Motronic, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedál u 40/6 -øídicí jednotka Motronic, snímaè klepání I, snímaè klepání II, snímaè polohy vaèkového høídele 40/7 -øídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrticí klapky, èerpadlo sekundárního vzduchu 40/8 -øídicí jednotka Motronic, zapalování, relé èerpadla sekundárního vzduchu 40/9 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 40/10 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 -zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 40/11 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata èíslo Fabia (1,01 -Símos 3 PB/37 kw), typ motoru ARV, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabía (1,41 -Símos 3 PB/44 kw), typ motoru AlE, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabía (1,41 -Simos 3 PB/50 kw), typ motoru AME, od kvìtna 2001 do èervna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 41/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 41/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 41/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 41/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 41/6 Vydání

20 Obsah Modelový rok èislo - -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 41/7 -' -relé palivového èerpadla, pojistkový box 41/8 -spinaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/14 -spínaè vyhøívání zadního skla, vyhøívané zadní sklo 33/15 Elektrická schémata -topení 33/16 -vnitøní osvìtlení vpøedu, dveøní spínaèe (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) 33/17 -zvuková houkaèka 33/18 zásuvka, zapalovaè cigaret, osvìtlení popelníku, pojistkový box 33/19 -spínaè couvacích svìtel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box 33/20 palivové èerpadlo, snímaè rychlomìru, palivomìr, rychlomìr, ukazatel ujeté vzdálenosti 41/9 -panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, digitální hodiny 33/21 spínaè zapnutí bezpeènostního pásu øidièe 33/22 -imobilizér, panel pøístrojù, øídicí jednotka panelu pøístrojù, kontrolky, akustická signalizace panelu pøístrojù 33/23 brzdové kapaliny, snímaè hladiny chladicí kapaliny, snímaè hladiny v nádržce ostøikovaèù 33/24 -svorkovnice pro autorádio nebo øídicí jednotku navigaèního systému, svorkovnice pro pøipojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sbìrnice (Gateway) 33/25 Elektrická schémata, èíslo Fabia (1,01 -Simos 3 PA/37 kw), typ motoru AQV, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/44 kw), typ motoru AlF, od kvìtna 2001 do èervna /1 Fabia (1,41 -Simos 3 PA/50 kw), typ motoru AQW, od kvìtna 2001 do èervna /1 -akumulátor, pojistkový box na akumulátoru 33/2 -spínací skøíòka, pojistkový box 33/3 -spinací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru 33/4 -spouštìè, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru 42/2 -øídicí jednotka Simos, vstøikovací ventily, snímaè otáèek motoru, snímaè teploty chladicí kapaliny 42/3 -øídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímaè tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím 42/4 -øídicí jednotka Simos, snímaè polohy pedálu akcelerace, spínaè brzdového pedálu, spínaè spojkového pedálu 42/5 -øídicí jednotka Simos, snímaè klepání I, snímaè polohy vaèkového høídele 42/6 -øídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování 42/7 -relé palivového èerpadla, pojistkový box 42/8 -spínaè svìtel 33/5 -pøepínaè svìtel a svìtelné houkaèky, pøední svìtlomety, pojistkový box 33/6 -pøepínaè smìrových a parkovacích svìtel, spínaè varovných svìtel, boèní smìrová svìtla 33/7 sklonu svìtlometù, pojistkový box 33/8 -spínaè brzdových svìtel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box 33/9 -zadní pravá skupinová svítilna, tøetí brzdové svìtlo, osvìtlení poznávací znaèky 33/10 -osvìtlení odkládací schránky, osvìtlení zavazadlového prostoru 33/11 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (neplatí pro sedan) 33/12 -spínaè stíraèù, motor stíraèù pøedního skla, (pouze pro sedan) 33/13 -motor stíraèe zadního skla, èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla 33/ Vydání

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740 Motorizace modelu Fabia: /63kW EU5-5,2 l/100km - 121 g/km CO2, Motorizace modelu Roomster: /63kW EU5-5,7 l/100km - 134 g/kmco2, Motorizace modelu : /63kW EU5-6,1 l/100km - 119 g/kmco2, /77kW EU5-6,4 l/100km

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky:

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky: 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4L52359 Tovární značka (výrobce): Peugeot Obchodní označení: 208 Výrobní číslo

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: AUTO EDER Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 12.8.2013 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 311 Kč Olej

Více

VÝBAVY A CENY CRUZE SW

VÝBAVY A CENY CRUZE SW VÝBAVY A CENY CRUZE SW CENÍK PLATNÝ OD 1.9.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA EMISE CO2 380 000 Kč + 1.7D Eco 1.4 Turbo 1.7D Eco 2.0 VCDi AT 1.4 Turbo 2.0 VCDi 2.0 VCDi AT 302900 Kč 317900 Kč 415900 Kč

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 288 810 Již od 288 810 Kč MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl chytře navržen tak, aby byly vnitřní rozměry co největší a je tak

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961 1/11 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky

Více

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 74 Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Škoda důsledně pokračuje ve své strategii TSI a novým 1,2litrovým motorem o výkonu 77 kw navazuje na úspěšnou

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LOUWMAN PRAHA Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 277 Kč 4

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Znalecký posudek č. 188-03/14

Znalecký posudek č. 188-03/14 Znalecký posudek č. 188-03/14 Posudek pro: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice IČ: 60933496 Posudek vyžádal: Ing. David Jánošík, insolvenční správce Žádost, usnesení

Více

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC (uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC Motor - 2987cm3 (OM 642 DE30LA) Převodovka manuální 6-ti stupňová Výkon - 140 kw / 190 koní Barva ČERNÁ METALÍZA Emisní norma EURO 6 Celková

Více

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00.

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00. , Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Servisní prohlídky a údržba Vydání 0899 Servisní služby Technické informace Printed in CR 50053010015 8 Servis 18, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily akční NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) motorizace standardní ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) MOTORIZACE STANDARDNÍ ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Ceník

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Ceník SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Ceník Motorizace Fabia Motorizace Exhalační norma Komb. spotřeba Emise CO 2 Easy Active Ambition Elegance Monte Carlo Scout GreenLine 1,2 HTP/44 kw EU 5 5,5 l/100 km 128 g/km

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN BUS modul MCB 01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 99 00 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická schémata

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Ceník

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Ceník SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Ceník Motorizace Fabia Motorizace Exhalační norma Komb. spotřeba Emise CO 2 Active Ambition Elegance Monte Carlo Scout GreenLine 1,2 HTP/44 kw EU 5 5,5 l/100 km 128 g/km 224 900

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. 3.11 Elektrika ve voze

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. 3.11 Elektrika ve voze Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: 3.11 Elektrika ve voze Obor: Autokarosář Ročník: 3. Zpracoval(a): Tomáš Dolina, Bc. Petr Ondrůšek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah 1. 1 Úvod...3

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více