Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63"

Transkript

1 Lieferprogramm / Výrobní program / Program dostaw / product range Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Instrukcja instalowania i obs³ugi Instructions for installation and operation Öl-Wasser Trennsystem Systém pro odluèování oleje a vody Uk³ad separacji mieszaniny olejowo-wodnej Oil-water separation systems ÖWAMAT Emulsionsspaltanlagen Zaøízení pro štìpení emulzí Instalacje rozszczepiania emulsji Emulsion splitting plants BEKOSPLIT Filtersysteme Filtraèní systémy Uk³ady filtracyjne Filter systems CLEARPOINT Druckluft-Membrantrockner Membránový vysoušeè tlakového vzduchu Osuszacz membranowy sprê onego powietrza Compressed-air membrane dryers DRYPOINT M Druckluft-Adsorptionstrockner Compressed-air adsorption dryers DRYPOINT AC Druckluft-Tiefkühlsystem Systém chlazení na nízké teploty pomocí stlaèeného vzduchu Ciœnieniowy powietrzny uk³ad g³êbokiego ch³odzenia Deep-cooling system BEKOBLIZZ BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, daß Sie sich für den Kondensatableiter BEKOMAT entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des BEKOMAT diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam und befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise ist die einwandfreie Funktion des BEKOMAT und damit eine zuverlässige Kondensatableitung sichergestellt. Vážený zákazníku, Dìkujeme, že jste se rozhodli pro odluèovaè kondenzátu BEKOMAT. Pøed montáží a uvedením pøístroje BEKOMAT do provozu si laskavì pozornì pøeètìte tento návod k instalaci a použití a postupujte pøitom podle našich pokynù. Jen pøi pøesném dodržování popsaných pøedpisù a pokynù je zaruèena správná funkce pøístroje BEKOMAT a je zajištìno spolehlivé odluèování kondenzátu. Szanowni Pañstwo, w pierwszych s³owach pragniemy Wam podziêkowaæ za wybór urz¹dzenia do usuwania kondensatu BEKOMAT. Przed przyst¹pieniem do monta u i uruchomienia BEKOMATU prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji i o stosowanie siê do podanych wskazówek. Tylko dok³adne dotrzymywanie zamieszczonych przepisów i wskazówek zapewni bezb³êdne funkcjonowanie BEKOMATU i pewne odprowadzenie kondensatu. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vyhrazujeme si právo na zmìny technických údajù a opravy chyb Zmiany techniczne oraz b³êdy zastrze one Subject to technical changes without prior notice; errors not ecluded. XN KA Stand/Stav/w druko/edition: Dear Customer, Thank you for deciding in favour of the condensate drain BEKOMAT. Please read the present instructions carefully before installing your BEKOMAT unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate drain BEKOMAT - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

2 Technische Daten Technické údaje Dane techniczne Technical Data Abmessungen Rozmìry Wymiary Dimensions IP 65 BEKOMAT CO 12 CO PN63 min./ma. Temperatur Min./ma. teplota Zakres temperatur min./maks. min/ma temperature +1/+60 C Kondensatzulauf Prívod kondenzátu Dop³yw kondensatu Condensate feed G ½ Kondensatablauf (Schlauch) Odpad kondenzátu (hadice) Odp³yw kondensatu (w¹ ) Condensate discharge (hose) G 3/8-A (di=10-13mm) G 3/8" - i BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO ma. Kompressorleistung Ma. výkon kompresoru Maksymalna wydajnoœæ kompresora peak compressor performance ma. Kältetrocknerleistung (nur mit Vorabscheidung) Ma. výkon chladicího vysoušeèe (jen u pøedbìžného odluèování) Maksymalna wydajnoœæ osuszania (tylko z separatorem wstêpnym) peak refrigeration dryer performance (only with pre-separation) ma. Filterleistung (hinter Trockner) Ma. výkon filtru (jen u pøedbìžného odluèování) Maksymalna wydajnoœæ filtracji (tylko z separatorem wstêpnym) peak filter performance (behind dryer) sieahe Seite 4+5 / Viz str. 4 a 5 patrz strona 4+5 / see page 4+5 6,5 m³/min 13 m³/min 65 m³/min min./ma. Betriebsdruck Min./ma. pracovní tlak Ciœnienie robocze min./maks. operating pressure, min/ma 0, bar 1, bar 1, bar Gewicht (leer) Hmotnost (bez náplnì) Ciê ar w³asny (na pusto) weight (empty) 0,8 kg 0,9 kg BEKOMAT 12 CO PN63 Kondensat Kondenzát Kondensat condensate Gehäuse Skøíò Obudowa housing ölhaltig Obsahující olej zaolejony oil-contaminated Aluminium Hliník Aluminium Aluminium ölhaltig + ölfrei Obsahující olej a bez oleje zaolejony + pozbawiony oleju oil-contaminated + oil-free Aluminium, hartcoatiert Hliník Aluminium Aluminium, hard-coated 2 23

3 Zubehör Pøíslušenství Wyposa enie dodatkowe Accessories Anschluß-Set Sada spojovacích dílù Zestaw przy³¹czeniowy Connection set Ablauf-Set Sada pro odpad Zestaw odprowadzaj¹cy Discharge set Haltewinkel Upevòovací úhelník K¹townik mocuj¹cy Fiing brackets Thermostatisch geregelte Heizung Vyhøívání øízené termostatem Ogrzewanie z regulacj¹ termostatyczn¹ Thermostatically controlled heating Rohrbegleitheizung für Zu-/Ablauf Pøíložné vyhøívání trubek pro pøívod a odpad Ogrzewanie dodatkowe do rur doprowadzeni/odprowadzenia Trace heating for inlet/outlet Isolationsschalen Izolaèní segmenty upiny izolacyjne Insulating shells Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia *) Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia *) Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia *) Order reference Bestellnummer XZ KA00 HB2 Objednací èíslo Numer zamówienia Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia Order reference *) Nur bis 25 bar zugelassen! Povoleno pouze do 25 barù! Dopuszczony tylko do 25 bar! Only allowed up to 25 bar. SICHERHEITSHINWEISE 1.Ma.Betriebsdruck nicht überschreiten (siehe Typenschild)! ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen! 2.Nur Druckfestes Installationsmaterial verwenden! Zulaufleitung (½") fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer Druckschlauch an druckfestes Rohr. Verhindern Sie, daß Personen oder Gegenstände von Kondensat getroffen werden können. 3. Werden am Zulauf konische Verschraubungen verwendet, übermäßige Anzugshärte vermeiden. 4.Bei Montage Schlüsselfläche (SW32) am Zulauf zum Gegenhalten bzw. Kontern benutzen! 5.Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (VDE 0100)! ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen! Alle elektrischen Arbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden. 6.Bei Frostgefahr thermostatische Heizung nachrüsten (Zubehör). 7. BEKOMAT ist nur bei anliegender Spannung funktionstüchtig. 8. Test-Taster nicht zur Dauerentwässerung nutzen. 9.BEKOMAT nicht in eplosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 10. Nur Original-Ersatzteile verwenden. Andernfalls erlischt die Garantie. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY 1. Nepøekraèujte ma. povolený provozní tlak (viz typový štítek)! POZOR! Práce spojené s údržbou provádìjte jen ve stavu bez tlaku! 2. Používejte výhradnì instalaèní materiály odolné tlaku! Pøívodní vedení (½"), pevné potrubí. Odpadní vedení: krátká tlaková hadice na tlakové trubce. Zabraòte tomu, aby se osoby nebo pøedmìty dostaly do styku s kondenzátem. 3. Pokud jsou na pøívodu použita kuželová šroubení, vyvarujte se jejich nadmìrného dotažení. 4. Pøi montáži použijte plošky pro klíè (OK 32) na pøívodu k pøidržení resp. dotažení proti sobì! 5. U elektrických instalací dodržujte všechny platné pøedpisy (VDE 0100)! POZOR! Práce spojené s údržbou provádìjte jen ve stavu bez napìtí! Jakékoli práce na elektrickém zaøízení smí provádìt pouze oprávnìný odborný personál. 6. Pøi nebezpeèí mrazu je tøeba zaøízení vybavit vyhøíváním s termostatem (pøíslušenství). 8. Testovací tlaèítko nepoužívejte k trvalému odvodòování. 9. Pøístroj BEKOMAT nepoužívejte v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. 10. Používejte jen originální náhradní díly. V opaèném pøípadì zaniká nárok na plnìní ze záruky. WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA 1. Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego (patrz tabliczka znamionowa)! UWAGA! Czynnoœci konserwacyjne prowadziæ tylko gdy urz¹dzenie nie znajduje siê pod ciœnieniem! 2. Stosowaæ do instalowania tylko materia³y odporne na ciœnienie! Przewód doprowadzaj¹cy (½") z umocowanej na sta³e rury. Przewód odprowadzaj¹cy: krótki w¹ ciœnieniowy na rurze ciœnieniowej. Uniemo liwiæ uderzenie kondensatu w ludzi lub przedmioty. 3. Przy u yciu sto kowych z³¹czek unikaæ nadmiernych si³ naprê aj¹cych. 4. Podczas monta u na dop³ywie u ywaæ przeciwnakrêtkê (SW32) do podtrzymywania lub kontrowania! 5. Podczas instalacji elektrycznej stosowaæ wszystkie obowi¹zuj¹ce przepisy (VDE 0100)! UWAGA! Prace konserwacyjne wykonywaæ wy³¹cznie po od³¹czeniu napiêcia! Wszelkie prace elektryczne mog¹ byæ wykonywane tylko przez upowa niony i wyszkolony personel. 6. W przypadku zagro enia mrozem wyposa yæ w ogrzewanie termostatyczne (wyposa enie dodat- 7. Pøístroj BEKOMAT je kowe). schopen funkce pouze pøi pøipojeném elektrickém 7. BEKOMAT jest zdolny do napìtí. pracy tylko po przy³¹czeniu napiêcia. 8. Nie u ywaæ przycisku Test-Taster do ci¹g³ego odwadniania. 9. Nie stosowaæ BEKOMAT w pomieszczeniach zagro onych wybuchem. 10. Stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne. W przeciwnym wypadku wygasa udzielona gwarancja. SAFETY RULES 1.Do not eceed ma.operating pressure (see type plate)! NOTE: Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure! 2.Only use pressure-proof installation material! The feed line (½ ) must be firmly fied. Discharge line: short pressure hose to pressureproof pipe. Please ensure that condensate cannot squirt onto persons or objects. 3. In case conical connectors are used on the inlet side, avoid ecessive tightening of the connectors. 4. For locking or holding in position during installation, use spanner area at inflow point (spanner size 32)! 5.The electrical installation must be carried out in compliance with the valid regulations! NOTE: Maintenance work is only allowed when the device is in a de-energized condition! Electrical work must always be performed by a qualified electrician. 6.In areas where there is a danger of frost, the device should be retrofitted with thermostatically controlled heating (accessories). 7. The BEKOMAT condensate drain will only function when voltage is being applied to the device. 8. Do not use the test button for continuous draining. 9.Do not use the BEKOMAT device in hazardous areas (with potentially eplosive atmospheres). 10. Only employ original spare parts, otherwise the guarantee will no longer be valid. 22 3

4 Klimazonen Klimatické oblasti Strefy klimatyczne Climatic zone Dodávané sady náhradních dílù Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Available sets of spare parts Sada opotøebitelných dílù Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych Set of wearing parts Souèásti ventilu Czêœci sk³adowe zaworów Valve mounting parts Jednotka ventilu, kompletní Kompletny modu³ zaworów Valve unit, complete Sada tìsnìní Zestaw uszczelek Set of seals Skøíò, kompletní Kompletna obudowa Housing, complete Klimazone Klimatická oblast Strefa klimatyczna Climatic zone Ma. Kompressorleistung Ma. výkon kompresoru Maksymalna wydajnoœæ kompresora Peak compressor performance m 3 /min. Ma. Trocknerleistung Ma. výkon vysoušeèe. Maksymalna wydajnoœæ osuszania Peak dryer performance m 3 /min. Ma. Filterleistung Ma. výkon filtru Maksymalna wydajnoœæ filtracji Ma. filtercapaciteit m 3 /min. Dodávané sady náhradních dílù Sada opotøebitelných dílù Souèásti ventilu Jednotka ventilu, kompletní Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych Czêœci sk³adowe zaworów Kompletny modu³ zaworów Available sets of spare parts Set of wearing parts Valve mounting parts Valve unit, complete BEKOMAT 21 BEKOMAT 12 BEKOMAT 13 BEKOMAT 14 BEKOMAT 16 grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red 5,0 4,0 2,5 8,0 6,5 4,0 35,0 30,0 20,0 150,0 130,0 90,0 1700,0 1400,0 1000,0 10,0 8,0 5,0 16,0 13,0 8,0 70,0 60,0 40,0 300,0 260,0 180,0 3400,0 2800,0 2000,0 50,0 40,0 25,0 80,0 65,0 40,0 350,0 300,0 200,0 1500,0 1300,0 900,0 Sada tìsnìní Skøíò, kompletní Dodávané sady náhradních dílù Sada opotøebitelných dílù Souèásti ventilu Jednotka ventilu, kompletní Sada tìsnìní Skøíò, kompletní Zestaw uszczelek Kompletna obudowa Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych Czêœci sk³adowe zaworów Kompletny modu³ zaworów Zestaw uszczelek Kompletna obudowa Set of seals Housing, complete Available sets of spare parts Set of wearing parts Valve mounting parts Valve unit, complete Set of seals Housing, complete Auskünfte zu den Klimazonen geben weltweit unsere Vertriebspartner, Niederlassungen, BEKO Deutschland oder schauen Sie auf unsere Homepage Informace týkající se klimatických oblastí ve svìtovém mìøítku obdržíte od našich odbytových partnerù, poboèek a BEKO Deutschland, nebo mùžete navštívit naši internetovou stránku /www.beko.de. Dodávané sady náhradních dílù Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Available sets of spare parts Informacje dotycz¹ce stref klimatycznych na ca³ym œwiecie uzyskaæ mo na od naszych partnerów prowadz¹cych dystrybucjê, miejscowych filii, BEKO Deutschland lub w naszym homeopage If you need further information about the three BEKO climate zones, contact your local BEKO dealer, BEKO subsidiary, BEKO Germany or look into our website at Deska Øízení Deska Sí ový díl (230 V støíd./24 V ss) Deska Sí ový díl (110 V støíd./24 V ss) Deska Sí ový díl (24 V støíd./24 V ss) Horní díl pouzdra, kompletní P³ytka Sterowanie P³ytka Zasilacz sieciowy (230Vac/24 Vdc) P³ytka Zasilacz sieciowy (110Vac/24 Vdc) P³ytka Zasilacz sieciowy ( 4Vda/24 Vdc) Górna czêœæ pokrywy, komplet PCB control PCB power supply (230Vac/24 Vdc) PCB power supply (110Vac/24 Vdc) PCB power supply ( 24Vac/24 Vdc) Top of cover, complete 4 21

5 Ersatzteil-Set Sada náhradních dílù Zestaw czêœci zamiennych Spare part kits Klimazonen Klimatické oblasti Strefy klimatyczne Climatic zone BEKOMAT 12 Leistungstests und unsere jahrelange Markterfahrung ermöglichen uns eine neue Leistungszuordnung der BEKOMAT. Die Berücksichtigung von weltweiten Klimazonen bewirkt Verbesserungen der jeweiligen Auslegungsdaten Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. Inhalt Obsah Treœæ content Lieferbare Ersatzteil-Sets Die angebenen Leistungsdaten beziehen sich auf gemäßigtes Klima mit Gültigkeit für Europa, weite Teile Süd-Ost-Asiens, Nord- und Südafrika, Teile Nord- und Südamerikas (Klimazone: Blau). XE KA XE KA , 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43 22, 23, 24, 29, 37, 38, 41, 42, 43 Verschleißteilsatz Ventilanbauteile Für trockenes und/oder kühles Klima (Klimazone: Grün) gilt folgender Faktor: Leistung in Klimazone Blau ca. 1,2 XE KA XE KA , 23, 24, , 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43 Ventileinheit, komplett Dichtungssatz Für warmes und/oder feuchtes Klima (Tropen; Klimazone: Rot) gilt folgender Faktor: Leistung in Klimazone Blau ca. 0,7 XE KA BEKOMAT 12 CO Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. XE KA XE KA XE KA , 3, 4, 6, 10, 22, 43 Inhalt Obsah Treœæ content 22, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43 22, 23, 24, 29, 37, 38, 41, 42, 43 22, 23, 24, Gehäuse, komplett Lieferbare Ersatzteil-Sets Verschleißteilsatz Ventilanbauteile Ventileinheit, komplett Výsledky výkonových testù a naše dlouholeté zkušenosti na trhu nám umožòují novì pøiøadit hodnoty výkonu u jednotek BEKOMAT. Pøi použití v urèitých klimatických oblastech lze konstatovat zlepšení výkonových vlastností oproti tabulkovým údajùm. Uvedené výkonové údaje platí pro klimatickou oblast mírného pásma v Evropì, velké èásti jihovýchodní Asie, severní a jižní Africe, èásti severní a jižní Ameriky (klimatická oblast: modrá). Pro suché a chladné klima (klimatická oblast: zelená) platí faktor: Výkon v klimatické oblasti modrá cca 1,2 Pro teplé a vlhké klima (tropy; klimatická oblast: èervená) platí faktor: Výkon v klimatické oblasti modrá cca 0,7 XE KA , 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43 Dichtungssatz XE KA Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. 1, 3, 4, 6, 10, 22, 43 BEKOMAT 12 CO PN63 Inhalt Obsah Treœæ content Gehäuse, komplett Lieferbare Ersatzteil-Sets Testy sprawnoœci oraz wieloletnie doœwiadczenia rynkowe umo liwi³y nam okreœlenie nowego przyporz¹dkowania sprawnoœci BEKOMAT-u. Uwzglêdnienie œwiatowych stref klimatycznych zaowocowa³o lepsz¹ interpretacj¹ danych do danego przypadku zastosowania. Podane dane o sprawnoœci odnosz¹ siê do klimatu umiarkowanego i s¹ wa ne dla Europy, du ej czêœci po³udniowowschodniej Azji, pó³nocej i po³udniowej Afryki, czêœci Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej (strefa klimatyczna: niebieska). XE KA XE KA XE KA XE KA , 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43 22, 23, 24, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48 22, 23, 24, 28-43, 48 4, 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43 Verschleißteilsatz Ventilanbauteile Ventileinheit, komplett Dichtungssatz Dla klimatu suchego i / lub ch³odnego (strefa klimatyczna: zielona) obowi¹zuje nastêpuj¹cy wspó³czynnik: sprawnoœæ w strefie klimatycznej niebieskiej ok. 1,2 Dla klimatu upalnego i / lub wilgotnego (tropik, strefa klimatyczna: czerwona) obowi¹zuje nastêpuj¹cy wspó³czynnik: sprawnoœæ w strefie klimatycznej niebieskiej ok. 0,7 XE KA Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. 1, 3, 4, 6, 10, 22, 43 BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63 XE KA , 12 Inhalt Obsah Treœæ content Gehäuse, komplett Lieferbare Ersatzteil-Sets Platine "Steuerung" Capacity tests and our long market eperience have given us the opportunity to reallign our capacity figures for BEKOMAT. In addition to the known capacity data, we considered world climate data and incorporated these into the capacity figures. The compressor capacity figures relate to mild climate valid for Europe, large parts of South-East Asia, Nothern Africa, parts of North- and South America (climate zone: Blue) For dry and/or cold climate (climate zone: Green), multiply the Blue zone figure with the following correction factor: appro. 1.2 XE KA XE KA , 12 21, 12 Platine "Netzteil" (230Vac/24 Vdc) Platine "Netzteil" (110Vac/24 Vdc) For warm and/or wet climate (climate zone: Red), multiply the Blue zone figure with the following correction factor: appro. 0.7 XE KA , 12 Platine "Netzteil" ( 24Vac/24 Vdc) XE KA Haubenoberteil, komplett 20 5

6 Funktion Funkce Funkcjonowanie Function Schaltfolge des Ventils im Alarmmodus Poøadí spínání ventilu v režimu alarmu Kolejnoœæ prze³¹czania zaworów w modusie alarmowym Switching sequence of valve in alarm mode 7,5 sec > < 1 min 3 min 4 min 4 min < > < > < > < > Alarmmeldung über potentialfreien Kontakt Hlášení alarmu prostøednictvím Meldowanie alarmu przez zestyk bezpotencja³owy Alarm signal via potential-free contact 2 4 Das Kondensat strömt über die Zulaufleitung (1) in den BEKOMAT und sammelt sich im Gehäuse (2). Ein kapazitiv arbeitender Sensor (3) erfaßt permanent den Füllstand und gibt ein Signal an die elektronische Steuerung sobald sich der Behälter gefüllt hat. Das Vorsteuerventil (4) wird betätigt und die Membrane (5) öffnet zur Kondensatausschleusung die Ablaufleitung (6). Ist der BEKOMAT geleert, wird die Ablaufleitung rechtzeitig wieder dicht verschlossen, bevor unnötige Druckluftverluste entstehen können. 1 Betriebsbereitschaft Spannung liegt an Ableitvorgang Ablaufleitung ist geöffnet Störung Alarmmodus ist aktiviert Test manuelle Entwässerung/Alarm Der Test-Taster dient zur Funktionskontrolle. Betätigung ca. 2 sek. > 1 min Wirkung manuelle Entwässerung Alarmmodus Stellt der Mikrocontroller eine Betriebsstörung fest, wird der Alarmmodus ausgelöst. Die Schaltfolge des Ventils (siehe Bild) dauert so lange an, bis die Ursache der Störung behoben ist (selbsttätig oder durch Wartung). Die rote LED blinkt während der Alarmfunktion. Mögliche Störungsursachern sind z.b.: Fehler in der Installation Unterschreiten des Minimaldruckes zu hoher Kondensatanfall (Überlast) verstopfte/gesperrte Ablaufleitung etreme Schmutzpartikelmenge eingefrorene Rohrleitungen Ist die Störung nicht innerhalb der ersten Minute behoben, wird eine Störmeldung ausgelöst (siehe Bild), die als potentialfreies Signal über das Alarmrelais abgegriffen werden kann. 1 Gehäuse 2 Verschlußelement R½ 3 Masseschraube 4 O-Ring 4 1,5 5 Fühlerrohr 6 O-Ring 31,42 2,62 7 Befestigungsschraube 8 O-Ring 34,59 2,62 9 Haubenunterteil 10 Haubenbefestigung 11 Steuer-Platine 12 Linsenschraube M Rundschnurring Haubenoberteil 15 Linsenschraube M Dichtring für PG9 17 Klemmkäfig für PG9 18 Staubschutzscheibe 19 Druckschraube für PG9 20 Verschlußelement 21 Netzteil-Platine 22 O-Ring 5,5 1,5 23 Steuerluftdeckel 24 Linsenschraube M Steckerdichtung 26 Ventilstecker 27 Befestigungsschraube 28 Magnetspule 29 Senkschraube M O-Ring 11,1 1,78 31 Flansch 32 O-Ring 6,7 1,3 33 Kernführungsrohr 34 Oval-Ring 21,81,52,5 35 Ventilkern 36 Kegelfeder 37 Membrandeckel 38 O-Ring 5,5 1,5 39 Druckfeder für Membrane 40 Membrane 41 Membranaufnahme 42 Linsenschraube M O-Ring 9,25 1,78 44 Schlauchtülle ø Druckschraube für PG7 46 Druckring für PG7 47 Dichtring für PG7 Für BEKOMAT 12 CO PN63 22 O-Ring 5 1,5 38 O-Ring 5 1,5 42 Zylinderschraube M O-Ring 5 1,5 44 Schlauchtülle ø13 1 Skøíò 2 Uzavírací element R 1 / 2 3 Šroub ukostøení 4 O-kroužek 4 1,5 5 Plnicí trubka 6 O-kroužek 31,42 2,62 7 Upevòovací šrouby 8 O-kroužek 34,59 2,62 9 Spodní díl pouzdra 10 Upevnìní pouzdra 11 Deska øízení 12 Šroub s èoèkovou hlavou M Kroužek tìsnicí šòùry Horní díl pouzdra 15 Šroub s èoèkovou hlavou M Tìsnicí kroužek pro PG9 17 Upínací vložka pro PG9 18 Protiprachová podložka 19 Tlaèný šroub pro PG9 20 Uzavírací element 21 Deska sí ového dílu 22 O-kroužek 5,5 1,5 23 Víko jednotky øízení vzduchu 24 Šroub s èoèkovou hlavou M Násuvné tìsnìní 26 Konektor ventilu 27 Upevòovací šrouby 28 Cívka elektromagnetu 29 Šroub se zapuštìnou hlavou M O-kroužek 11,1 1,78 31 Pøíruba 32 O-kroužek 6,7 1,3 33 Trubka vedení jádra 34 Oválný kroužek 21,8 1,5 2,5 35 Jádro ventilu 36 Kuželová pružina 37 Víko membrány 38 O-kroužek 5,5 1,5 39 Tlaèná pružina pro membránu 40 Membrána 41 Objímka membrány 42 Šroub s èoèkovou hlavou M O-kroužek 9,25 1,78 44 Hadicový nátrubek ø Tlaèný šroub pro PG7 46 Tlaèný kroužek pro PG7 47 Tìsnicí kroužek pro PG7 Jen pro BEKOMAT 12 CO PN3 22 O-kroužek 5 1,5 38 O-kroužek 5 1,5 42 Šroub s válcovou hlavou M O-kroužek 5 1,5 44 Hadicový nátrubek ø 13 1 Obudowa 2 Zamkniêcie R 1 / 2 3 Œruba po³¹czenia z mas¹ 4 Pierœcieñ O 4 1,5 5 Rurka czujnika 6 Pierœcieñ O 31,42 2,62 7 Nakrêtka mocuj¹ca 8 Pierœcieñ O 34,59 2,62 9 Dolna czêœæ pokrywy 10 Mocowanie pokrywy 11 P³ytka uk³adu steruj¹cego 12 Œruba soczewkowa M Pierœcieñ sznurkowy Górna czêœæ pokrywy 15 Œruba soczewkowa M Pierœcieñ uszczelniaj¹cy do PG9 17 Zacisk do PG9 18 Os³ona przeciwpy³owa 19 Pierœcieñ dociskaj¹cy do PG9 20 Element zamykaj¹cy 21 P³ytka zasilacza sieciowego 22 Pierœcieñ O 5,5 1,5 23 Wieczko steruj¹ce 24 Œruba soczewkowa M Uszczelka nasadkowa 26 Wtyczka zasilania zaworu 27 Œruba mocuj¹ca 28 Cewka elektromagnesu 29 Œruba z ³bem p³askim M Pierœcieñ O 11,1 1,78 31 Ko³nierz 32 Pierœcieñ O 6,7 1,3 33 Prowadnica rurkowa 34 Pierœcieñ owalny 21,8 1,5 2,5 35 Rdzeñ zaworu 36 Sprê yna sto kowa 37 Os³ona membrany 38 Pierœcieñ O 5,5 1,5 39 Sprê yna dociskaj¹ca membranê 40 Membrana 41 Gniazdo membrany 42 Œruba soczewkowa M Pierœcieñ O 9,25 1,78 44 Koñcówka do przewodu giêtkiego (())10 45 Œruba dociskaj¹ca do PG7 46 Pierœcieñ dociskaj¹cy do PG7 47 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy do PG7 Tylko BEKOMAT 12 CO PN3 22 Pierœcieñ O 5 1,5 38 Pierœcieñ O 5 1,5 42 Œruba z ³bem walcowym M Pierœcieñ O 5 1,5 44 Koñcówka przewodu giêtkiego ø 13 1 Housing 2 Closing element R ½ 3 Earthing screw 4 O-ring 4 1,5 5 Sensor tube 6 O-ring 31,42 2,62 7 Fiing screw 8 O-ring 34,59 2,62 9 Bottom of cover 10 Cover mounting element 11 Control PCB 12 Pan-head screw M Cord packing Top of cover 15 Pan-head screw M Sealing ring for PG9 17 Clamping fiture for PG9 18 Dust protection disk 19 Clamping bolt for PG9 20 Closing element 21 Power supply board 22 O-ring 5,5 1,5 23 Control-air cover 24 Pan-head screw M Plug sealing panel 26 Valve connector 27 Fiing screw 28 Solenoid 29 Countersunk screw M O-ring 11,1 1,78 31 Flange 32 O-ring 6,7 1,3 33 Core guide pipe 34 Oval ring 21,81,52,5 35 Valve core 36 Conical spring 37 Diaphragm cap 38 O-ring 5,5 1,5 39 Pressure spring f. diaphragm 40 Diaphragm 41 Diaphragm seat 42 Pan-head screw M O-ring 9,25 1,78 44 Hose connector ø10 45 Clamping bolt for PG7 46 Clamping ring for PG7 47 Sealing ring for PG7 For BEKOMAT 12 CO PN63 22 O-ring 5 1,5 38 O-ring 5 1,5 42 Cheese-head screw M O-ring 5 1,5 44 Hose connector ø

7 Bauteile Konstrukèní díly Spis czêœci Components Kondenzát proudí pøívodním vedením (1) do pøístroje BEKOMAT a shromažïuje se ve skøíni (2). Snímaè pracující na kapacitním principu (3) soustavnì zjiš uje stav naplnìní a pokud se nádrž naplní, pøedá signál elektronickému øízení. Je aktivován ventil pro pøedbìžné øízení (4) a membrána (5) se otevøe, aby kondenzát vypustil do odpadního vedení (6). Jakmile je pøístroj BEKOMAT vyprázdnìn, odpadní vedení se okamžitì znovu tìsnì uzavøe, ještì pøedtím, než by mohlo dojít k nežádoucím tlakovým ztrátám. Kondensat dop³ywa do BEKOMATU przewodem doprowadzaj¹cym (1) i zbiera siê w obudowie (2). Czujnik pojemnoœciowy (3) kontroluje bez przerwy stopieñ wype³nienia i podaje sygna³ do elektronicznego sterowania w chwili gdy dosz³o do nape³nienia siê zbiornika. Wstêpny zawór sterowania (4) zostaje uruchomiony i nastêpuje otwarcie siê membrany (5) umo liwiaj¹ce odpuszczenie kondensatu do przewodu odprowadzaj¹cego (6). Po opró nieniu BEKOMAT, zanim dojdzie do zbêdnych strat ciœnienia, nastêpuje ponowne szczelne zamkniê-cie przewodu odprowadzaj¹cego. The condensate flows through the feed line (1) into the BEKOMAT unit and accumulates in the container (2). A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled. The pilot valve (4) is then activated and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) for discharging the condensate. When the BEKOMAT unit has been emptied, the outlet line is closed again quickly and tightly without wasting compressed air. 1 Pøipraveno k provozu je pod napìtím 1 Gotowoœæ do pracy Napiêcie jest przy³¹czone 1 Ready for operation Voltage is being applied 2 Fáze vypouštìní odpadní potrubí je otevøeno 2 Faza odprowadzania odp³ywu Przewód odp³ywowy jest otwarty 2 Discharge procedure Outlet line is open 3 Porucha je aktivován režim alarmu 3 Zak³ócenie Modus alarmowy jest aktywny 3 Malfunction Alarm mode is activated 4 Test ruèní odvodnìní/alarm 4 Testowanie Odwadnianie rêczne / alarm 4 Test Manual drainage/alarm Testovací tlaèítko slouží ke kontrole funkce Aktivace cca 2 sek > 1 min Úèinek ruèní odvodnìní Režim alarmu Przycisk Test-Tatser s³u y do kontroli funkcjonowania Uruchomienie Skutek Ok. 2 sek. odwadnianie rêczne > 1 min modus alarmowy The test button is used for checking correct functioning. Pressing appro. 2 sec > 1 min Effect Manual drainage Alarm mode Nur für BEKOMAT 12 CO PN63 Jen pro BEKOMAT 12 CO PN63 Tylko BEKOMAT 12 CO PN63 Only for BEKOMAT 12 CO PN63 Zjistí-li mikroøadiè poruchu provozu, bude spuštìn režim alarmu. Cyklus spínání ventilu (viz obrázek) bude pokraèovat tak dlouho, dokud nebude odstranìna pøíèina poruchy (samoèinnì nebo pomocí opravy). Èervená kontrolka LED bude po dobu èinnosti alarmu blikat. Možné pøíèiny poruch jsou napøíklad: Chyba pøi instalaci Nedosažení minimálního tlaku Pøíliš velké množství kondenzátu (pøetížení) Ucpané nebo zablokované odpadní vedení Etrémní množství èástic neèistot Promrzlé potrubí Pokud porucha není odstranìna bìhem první minuty, spustí se hlášení poruchy (viz obrázek), který je jako bezpotenciálový signál zpracován prostøednictvím relé alarmu. W przypadku stwierdzenie przez mikrokontroler wyst¹pienia zak³ócenia, w³¹cza siê modus alarmowy. Kolejnoœæ za³¹czania zaworów (patrz schemat) trwa tak d³ugo, a usuniêta zosta³a przyczyna zak³ócenia (samoczynnie lub w wyniku naprawy). Podczas alarmu miga czerwony wska- Ÿnik alarmowy LED. Mo liwe zak³ócenia to np.: b³¹d w instalacji ciœnienie poni ej ciœnienia minimalnego zbyt du y nap³yw kondensatu (przeci¹ enie) zapchany / zamkniêty przewód odprowadzaj¹cy ekstremalnie du a iloœæ cz¹stek zanieczyszczeñ zamarzniête przewody Je eli zak³ócenie nie zostanie usuniête w przeci¹gu 1 min., to podawany jest meldunek zak³ócenia (patrz rycina), który jako sygna³ bezpotencja- ³owy mo e byæ odbierany przez przekaÿnik alarmowy. When the microcontroller registers a malfunction, the device will automatically change to the alarm mode. The switching sequence of the valve (see illustration) continues until the fault is cleared (automatically or through maintenance). The red LED flashes as long as the device is in the alarm mode. Malfunctioning could be caused by, e.g.: Mistakes during installation Dropping below the necessary minimum pressure Ecessive condensate quantities (overloading) Blocked/shut off outlet line Etreme amount of dirt particles Frozen piping If the fault is not cleared within the first minute, a fault signal is triggered (see illustration) which can be picked off as a potential-free signal via the alarm relay. 18 7

8 Installation Instalace Instalowanie Installation 1. Zulaufrohr und Fitting mind. ½" (Innendurchmesser <_13 mm)! 2. Keine Filter im Zulauf! 3. Gefälle im Zulauf >1%! 4. Nur Kugelventile verwenden! 5. Druck: mind. 0,8 bzw. 1,2 bar! (Druck auf Typenschild ablesen) 6. Kurzer Druckschlauch! 7. Pro Meter Steigung in der Ablaufleitung, erhöht sich der erforderliche Mindestdruck um 0,1 bar! Ablaufleitung ma. 5 m steigend! 8. Sammelleitung mind. ½" mit 1% Gefälle verlegen! 9. Bei Zulaufproblemen Entlüftungsleitung instalieren Možné pøíèiny: Napájení je vadné Deska sí ového dílu je vadná Deska øízení je vadná -> Napìtí pøeètìte na typovém štítku -> Zkontrolujte napìtí na desce sí ového dílu na svorkách > Zkontrolujte napìtí 24 V ss na desce øízení na svorkách (bez zatížení lze namìøit až 36 V ss) -> Zkontrolujte konektorové spoje a plochý kabel Mo liwe przyczyny: B³¹d po stronie zasilanie w napiêcie Uszkodzona p³ytka zasilacza sieciowego Uszkodzona p³ytka steruj¹ca -> Odczytaæ na tabliczce znamionowej wartoœæ napiêcia -> Sprawdziæ napiêcie na zaciskach p³ytki zasilacza sieciowego -> Sprawdziæ napiêcie 24 Vdc na zaciskach p³ytki steruj¹cej (wartoœci mierzone bez obci¹ enia do 36 Vdc) -> Sprawdziæ po³¹czenie wtykowe / Flac kabla wstêgowego Possible causes: Power supply faulty Power supply board defective Control PCB defective -> Check voltage on type plate. -> Check voltage on power supply board at terminals > Check 24 Vdc voltage on control PCB at terminals (without load up to 36 Vdc may be measured) -> Check plug connection/ribbon cable falsch nesprávnì b³êdnie wrong richtig správnì prawid³owo correct Beachte: Druckdifferenzen! Jede Kondensatanfallstelle muß separat entwässert werden! Možné pøíèiny: Pøívodní nebo odpadní vedení je zablokované nebo ucpané Opotøebení Deska øízení je vadná Elektromagnetický ventil je vadný -> Zkontrolujte pøívodní a odpadní potrubí -> Výmìna opotøebitelných dílù -> Zkontrolujte, zda ventil slyšitelnì otvírá (testovací tlaèítko nìkolikrát aktivujte) -> Zkontrolujte napìtí 24 V ss na desce øízení na svorkách (bez zatížení lze namìøit až 36 V ss) Mo liwe przyczyny: Zapchany lub zamkniêty przewód zasilaj¹cy i/lub przewód odprowadzaj¹cy Zu ycie Uszkodzona p³ytka steruj¹ca Uszkodzony zawór magnetyczny -> Sprawdziæ przewód zasilaj¹cy i odprowadzaj¹cy -> Wymieniæ zu yte czêœci -> Sprawdziæ czy s³ychaæ otwieranie siê zaworu -> Sprawdziæ napiêcie 24 Vdc na zaciskach p³ytki steruj¹cej (wartoœci mierzone bez obci¹ enia do 36 Vdc) Possible causes: Feed and/or outlet line shut off or blocked Wear Control PCB defective Solenoid valve defective -> Check feed line and outlet line -> Replace worn parts -> Check if valve opens audibly (press test button several times) -> Check 24 Vdc voltage on control PCB at terminals (without load up to 36 Vdc may be measured) < < Beachte: Entlüftung! Bei nicht ausreichendem Gefälle im Zulauf oder anderen Zulaufproblemen muß eine Luftausgleichsleitung verlegt werden! Možné pøíèiny: Pøívodní vedení bez dostateèného spádu Pøíliš velké množství kondenzátu Plnicí trubka je silnì zneèištìná Tlak pod minimální hodnotou -> Pøívodní vedení pokládejte se spádem -> Instalujte vedení pro vyrovnání tlaku vzduchu -> Vyèistìte plnicí trubku -> Zajistìte minimální tlak nebo instalujte nízkotlaký nebo podtlakový odluèovaè Mo liwe przyczyny: Przewód doprowadzaj¹cy nie posiada wystarczaj¹cego spadku Zbyt du a iloœæ kondensatu Rurka czujnika silnie zanieczyszczona Ciœnienie poni ej ciœnienia minimalnego -> Zapewniæ odpowiedni spadek przewodu zasilaj¹cego -> Zainstalowaæ powietrzny przewód wyrównuj¹cy -> Oczyœciæ rurkê czujnika -> Zapewniæ wymagane ciœnienie minimalne lub zainstalowaæ odprowadzenie Low Pressure wzglêdnie odprowadzenie pró ni Possible causes: Feed line with insufficient slope Ecessive condensate quantities Sensor tube etremely dirty Dropping below necessary minimum pressure -> Lay feed line with adequate slope -> Install venting line -> Clean sensor tube -> Ensure minimum pressure, otherwise install low-pressure or vacuum condensate drain Beachte: Prallfläche! Soll aus der Leitung direkt entwässert werden, ist eine Umlenkung des Luftstromes sinnvoll! Možné pøíèiny: Pøívodní vedení je ucpané Opotøebení -> Komplet jednotky ventilu vyèistìte -> Výmìna opotøebitelných dílù -> Vyèistìte plnicí trubku Mo liwe przyczyny: Zapchany przewód powietrza steruj¹cego Zu ycie -> Wyczyœciæ w ca³oœci modu³ zaworów -> Wymieniæ zu yte czêœci -> Wyczyœciæ rurkê czujnika Possible causes: Control air line blocked Wear -> Clean entire valve unit -> Replace worn parts -> Clean sensor tube 8 17

9 Fehlersuche Vyhledávání závad Poszukiwanie usterki Trouble shooting keine LED leuchtet Nesvítí žádná LED Nie œwieci siê aden wskaÿnik LED No LED lighting up Test-Taster ist betätigt, aber keine Kondensatableitung Testovací tlaèítko je aktivováno, nevytéká však žádný kondenzát Naciœniêto przycisk Test-Taster, ale mimo to kondensat nie odp³ywa Pressing of test button, but no condensate discharge Mögliche Ursachen: Spannungsversorgung fehlerhaft Netzteilplatine defekt Steuerplatine defekt -> Spannung auf Typenschild ablesen -> Spannung auf Netzteilplatine an Klemmen prüfen. -> 24 Vdc-Spannung auf Steuerplatine an Klemmen prüfen (ohne Last bis 36 Vdc meßbar) -> Steckerverbindung/Flachbandkabel prüfen Mögliche Ursachen: Zu- und/oder Ablaufleitung abgesperrt oder verstopft Verschleiß Steuerplatine defekt Magnetventil defekt -> Zu- und Ablaufleitung kontrollieren -> Verschleißteile austauschen -> Prüfen, ob Ventil hörbar öffnet (Test-Taster mehrmals betätigen) -> 24 Vdc-Spannung auf Steuerplatine an Klemmen prüfen (ohne Last bis 36 Vdc meßbar) 1. Pøívodní trubka a armatura o svìtlosti min. 1 / 2 " (vnitøní prùmìr <_ 13 mm)! 2. Žádné filtry v pøívodu! 3. Spády u pøívodu > 1%! 4. Používejte výhradnì kulové ventily! 5. Tlak: min. 0,8 resp. 1,2 bar! (Tlak pøeètìte na typovém štítku) 6. Kratší tlaková hadice! 7. Na jeden metr výšky odpadního potrubí se potøebný minimální tlak zvyšuje o 0,1 bar! Svislá výška odpadního potrubí ma. 5 m! 8. Sbìrné vedení o svìtlosti min. 1 / 2 " pokládejte se spádem 1%! 9. Pøi problémech s pøívodem je tøeba instalovat odvzdušòovací vedení. Pozor: Rozdíl tlaku! Každé místo s odpadem kondenzátu musí být odvodnìno zvláš! 1. Rura doprowadzaj¹ca i zùàcza (fitting) min 1 / 2 " (úrednica wewnætrzna <_ 13 mm)! 2. Na zasilaniu nie stosowaæ filtrów! 3. Spadek na doprowadzeniu > 1%! 4. Stosowaæ tylko zawory kulowe! 5. Ciœnienie: min. 0,8 wzglêdnie 1,2 bar! (Odczytaæ ciœnienie z tabliczki znamionowej) 6. Krótki w¹ ciœnieniowy! 7. Na ka dy metr wzniesienia przewodu odprowadzaj¹cego podwy sza siê wymagane ciœnienie minimalne o 0,1 bar! Maksymalne wzniesienie przewodu odprowadzaj¹cego 5 m. 8. Przewód zbiorczy min 1 / 2 " uk³adaæ ze spadkiem 1%! 9. Przy problemach z dop³ywem zainstalowaæ przewód odpowietrzaj¹cy. Uwaga: ró nice ciœnieñ! Ka dy punkt tworzenia siê kondensatu musi byæ osobno odwadniany! 1. Feed pipe and fitting at least ½" (internal dia. <_ 13 mm) 2. No filters in feed line 3. Slope in feed line > 1%! 4. Only use ball valves! 5. Pressure: min. 0.8 bar or 1.2 bar! (check type plate for correct pressure) 6. Short pressure hose! 7. For each metre of rising slope in the outlet line, the required minimum pressure will increase by 0.1 bar. The rise of the outlet line must not eceed 5 metres! 8. Collecting line min. ½" with 1% slope 9. In the case of inflow problems, install venting line. Note: Pressure differences! Each condensate source must be drained separately! Kondensatableitung nur wenn Test- Taster betätigt ist Kondenzát vytéká jen pokud je stisknuté testovací tlaèítko Odp³yw kondensatu wy³¹cznie podczas naciskania przycisku Test-Taster Condensate discharge only when test button is being pressed Mögliche Ursachen: Zulaufleitung ohne ausreichendes Gefälle zu hoher Kondensatanfall Fühlerrohr sehr stark verschmutzt Mindestdruck unterschritten -> Zulaufleitung mit Gefälle verlegen -> Luftausgleichsleitung installieren -> Fühlerrohr reinigen -> Mindestdruck sicherstellen oder Low Pressure- oder Vakuumableiter installieren Pozor: Odvzdušnìní! Pøi nedostateèném spádu na pøívodu nebo pøi jiných problémech s pøívodem je nutno instalovat trubku pro vyrovnání tlaku vzduchu! Uwaga: Odpowietrzenie! Przy niedostatecznym spadku na dop³ywie lub przy innych problemach z dop³ywem konieczne jest zainstalowanie powietrznego przewodu wyrównuj¹cego! Note: Venting! If the feed line cannot be laid with sufficient slope or if there are other inflow problems, it will be necessary to install a venting line! Gerät bläst permanent ab Pøístroj soustavnì odfukuje Ci¹g³y wydmuch z urz¹dzenia Device keeps blowing off air Mögliche Ursachen: Steuerluftleitung verstopft Verschleiß -> Ventileinheit komplett reinigen -> Verschleißteile austauschen -> Fühlerrohr reinigen Pozor: Odrazová plocha! Jestliže je vedení odvodòováno pøímo, má usmìrnìní proudu vzduchu svùj význam! Uwaga: Powierzchnia nara ona na uderzenia strugi! Je eli przewód ma byæ odwadniany bezpoœrednio, to zaleca siê skierowanie strugi powietrza przez Note: Deflector area! If drainage is to take place directly from a line, it is advisable to arrange the piping so that the air flow is diverted. obejœcie! 16 9

10 Installation Instalace Instalowanie Installation falsch nesprávnì b³êdnie wrong richtig správnì prawid³owo correct Beachte: kontinuierliches Gefälle! Wird ein Druckschlauch als Zulauf verwendet, Wassersack vermeiden! BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT Prostøednictvím bezpotenciálového kontaktu mùže být dále pøeveden signál alarmu. Mùže jím být napø. ovládán pøepínací kontakt v režimu fail-safe: Jestliže je pøivedeno provozní napìtí a pøístroj BEKOMAT pracuje bez závad, je relé alarmu aktivní. Pracovní kontakt ( ) je sepnut. ZESTYK BEZPOTENCJA OWY Sygna³ alarmowy mo e byæ dalej przekazywany przez zestyk bezpotencja³owy. Prze³¹cznik mo e byæ stosowany np. w modusie failsafe: PrzekaŸnik alarmowy znajduje siê przy przy³o onym napiêciu i bezusterkowej pracy BEKOMATU w pozycji wzbudzonej. Zestyk roboczy ( ) jest zwarty. POTENTIAL-FREE CONTACT The alarm signal can be relayed via a potential-free contact. The changeover contact can be operated, e.g., in the fail-safe mode. When operating voltage is being applied and the BEKOMAT device is functioning correctly, the alarm relay is energized. The contact element ( ) is closed. Beachte: kontinuierliches Gefälle! Auch bei Verrohrung der Zulaufleitung, Wassersack vermeiden. Jestliže provozní napìtí pøivedeno není nebo došlo k hlášení závady, relé alarmu odpadne. Pracovní kontakt se rozepne (alarm). Przy braku napiêcia lub przy meldunku zak³ócenia przekaÿnik alarmowy siê opuszcza. Zestyk roboczy jest rozwarty (alarm). When there is no operating voltage or in the case of a fault signal, the alarm relay drops out. The contact element is open (alarm). Doporuèení pro údržbu: Jednou do roka vyèistìte pouzdro a ventil Jednou do roka vymìòte opotøebitelné díly Zalecenia dotycz¹ce konserwacji: Raz do roku oczyœciæ obudowê i zawór Co roku wymieniæ czêœci szybko siê zu ywaj¹ce Maintenance recommendation: Housing and valve should be cleaned once a year. Replace wearing parts once a year. Sada opotøebitelných dílù () Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych () Set of wearing parts ( ) BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA Test funkce pøístroje BEKOMAT: Testovací tlaèítko aktivujte na dobu cca 2 sek. Ventil se otvírá, aby se vypustil kondenzát Kontrola chybového hlášení: Uzavøete pøívod kondenzátu Testovací tlaèítko aktivujte min. po dobu 1 minuty èervená LED bliká (po 1 minutì ) Bude spínán signál alarmu Kontrola funkcjonowania BEKOMATU: Naciskaæ przez ok. 2 sek. przycisk Test-Taster. Zawór odprowadzania kondensatu otwiera siê. Sprawdzenie meldunku o zak³óceniu: Zamkn¹æ dop³yw kondensatu Obs³u yæ przycisk Test-Taster w przeci¹gu min. 1 minuty Mruga czerwone lampka sygnalizacyjna LED (po 1 minucie) Sygna³ alarmowy zostaje prze³¹czony Functional test of BEKOMAT device: Briefly press test button 2 sec. Valve opens for condensate discharge. Checking of alarm signal: Shut off condensate inflow. Press test button for at least 1 minute. Red LED flashes (after 1 minute). Alarm signal is being relayed. 15

11 Elektrische Daten Elektrické údaje Dane elektryczne Electrical data ma. Leistungsaufnahme Ma. pøíkon maksymalny pobór mocy Ma. power input Netzspannung (siehe Typenschild) Sí ové napìtí (viz typový štítek) napiêcie sieci (patrz tabl. znamionowa) Supply voltage (see type plate) Kabelquerschnitt und Absicherung Prùøez vodièù a jištìní przekrój kabla i zabezpieczenia Cable cross-section and fuse protection Kontaktbelastung Relais bzw. OUT1 Zatížení kontaktù Relé resp. OUT1 obci¹ enie styków przekaÿnik wzglêdnie OUT1 Contact loading relay or OUT1 230/110/24/... Vac P < 2,0 VA Uac =... ±10% Hz ø 5,8-8,5 mm 0,75 mm² 0,5 A (mt) <250Vac/<0,5A >12Vdc/>50mA 24 Vdc P < 2,0 W U 0 = 24Vdc -10/+25% ø 5,8-8,5 mm 0,75 mm² 100 ma (mt) POTENTIALFREIER KONTAKT Über einen potentialfreien Kontakt kann das Alarmsignal weitergeleitet werden. Der Umschaltkontakt kann z.b. im failsafe-modus betrieben werden: Liegt Betriebsspannung an und arbeitet der BEKOMAT störungsfrei, ist das Alarmrelais angezogen. Der Arbeitskontakt ( ) ist geschlossen. Liegt keine Betriebsspannung an oder erfolgt eine Störmeldung, fällt das Alarmrelais ab. Der Arbeitskontakt ist offen (Alarm). Pozor: Plynulý spád! Pokud je na pøívodu použita tlaková hadice, zamezte vzniku vodních pytlù. Pozor: Plynulý spád! Rovnìž u potrubí na pøívodu zamezte vzniku vodních pytlù. Uwaga: Spadek ci¹g³y! W przypadku stosowania na dop³ywie wê a ciœnieniowego, uwa aæ aby nie pozostawa³a w nim ciecz! Uwaga: Spadek ci¹g³y! Tak e przy doprowadzeniu rur¹ uwa aæ, aby nie pozostawa³a w niej ciecz! Note: Continuous slope It is important to avoid water pockets when using a pressure hose as a feed line! Note: Continuous slope! Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe. Wartung Údržba Konserwacja Maintenance Empfehlung zur Wartung: Jährlich Gehäuse und Ventil reinigen Jährlich Verschleißteile ersetzen Verschleißteilsatz ( ) BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA Funktionstest des BEKOMAT: Test-Taster kurz betätigen. Ventil öffnet zur Kondensatableitung Überprüfung der Störmeldung: Kondensatzulauf absperren Test-Taster mind. 1 Minute betätigen rote LED blinkt (nach 1 Minute) Alarmsignal wird durchgeschaltet 14 11

12 Elektrische Installation Elektrická instalace Instalacja elektryczna Electrical installation C H A B Haubendeckel (A) nach Lösen der 4 Schrauben (B) demontieren Netzteilplatine (C) aus Haubendeckel (A) nach Lösen der Schraube (D) herausnehmen Kabel für Spannungsversorgung (E) und potentialfreien Kontakt (F) durch Kabelverschraubungen führen Víko pouzdra (A) demontujte po uvolnìní 4 šroubù (B) Desku sí ového dílu (C) vyjmìte z víka pouzdra (A) po uvolnìní šroubu (D) Kabel napájení (E) a bezpotenciálový kontakt (F) protáhnìte kabelovým šroubení Po odkrêceniu 4 œrub (B) zdemontowaæ pokrywê (A) Po uprzednim odkrêceniu œruby (D) wyj¹æ p³ytkê zasilacza (C) z pokrywy (A) Kabel zasilaj¹cy w napiêcie (E) i zestyk bezpotencja³owy (F) przeprowadziæ przez nakrêtki ustalaj¹ce Lift off domed cover (A) after removing the 4 screws (B). Take power supply board (C) out of the domed cover (A) after removing the screw (D). Guide cables for power supply (E) and potential-free contact (F) through screwed cable fittings K E F D Klemmenbelegung Zulässige Netzspannung unbedingt auf Typenschild (G) ablesen! Vac Spannungsversorgung 0.0 L 0.1 N 0.2 PE 24 Vdc Spannungsversorgung +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) Obsazení svorek Pøíslušné sí ové napìtí je tøeba bezpodmíneènì pøeèíst na typovém štítku (G)! V støíd. Napájení 24 V ss Napájení 0.0 L 0.1 N 0.2 PE +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) Ob³o enie zacisków Koniecznie odczytaæ z tabliczki znamionowej (G) wartoœæ dopuszczalnego napiêcia! Va Napiêcie zasilania 0.0 L 0.1 N 0.2 PE 24 Vdc Napiêcie zasilania +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) Terminals Check type plate (G) for permissible mains voltage and ensure conformity! Vac power supply 24 Vdc power supply 0.0 L 0.1 N 0.2 PE +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) K K H H G C F E F Vac - voltages 0.8 normally open 0.7 common 0.6 normally closed 0.2 PE Earth/Ground 0.1 N Neutral 0.0 L Phase 24 Vdc - voltage 0.8 normally open 0.7 common Potentialfreien Kontakt (F) an Klemmen (bei Störung geschlossen) oder (bei Störung geöffnet) anschließen Kabel (E + F) straffen und Kabelverschraubungen festschrauben Netzteilplatine (C) im Haubendeckel (A) mit Schraube (D) befestigen Kabelstecker (H) auf Steuerplatine (K) aufstecken Haubendeckel (A) aufsetzen und die 4 Schrauben (B) anziehen Beachte! Netzteilplatine (C) sitzt gedreht (über Kopf) im Haubendeckel (A). Im lastfreien Betrieb kann an den Klemmen 1.0 und 1.1 (Kabelstecker (H)) eine Spannung von bis zu 36 Vdc gemessen werden. Installationsarbeiten gemäß VDE 0100 ausführen. Pøipojte bezpotenciálový kontakt (F) na svorkách (pøi poruše sepnut) nebo (pøi poruše rozepnut) Kabel (E + F) napnìte a pevnì dotáhnìte kabelová šroubení Desku sí ového dílu (C) upevnìte ve víku pouzdra (A) pomocí šroubu (D) Kabelový konektor (H) zasuòte do desky øízení (K) Nasaïte víko pouzdra (A) a dotáhnìte 4 šrouby(b) Pozor! Deska sí ového dílu (C) je uložena ve víku pouzdra (A) obrácenì. Pøi provozu bez zatížení mùže být na svorkách 1.0 a 1.1 (kabelový konektor (H)) namìøeno napìtí až 36 V ss. Instalaèní práce provádìjte v souladu s VDE Zestyk bezpotencja³owy (F) przy³¹czyæ do zacisków (przy zak³óceniu zestyk zwarty) lub (przy zak³óceniu zestyk rozwarty) Napi¹æ kabel (E + F) i dokrêciæ nakrêtki ustalaj¹ce P³ytkê zasilacza (C) przymocowaæ œrub¹ (D) do pokrywy (A) Nasadziæ na p³ytkê steruj¹c¹ (K) wtyczkê kabla (H) Na³o yæ pokrywê (A) i dokrêciæ 4 œruby (B) Uwaga! P³ytka zasilacza (C) jest umieszczona w pokrywie (A) w odwróconej pozycji (do góry nogami). Zaciski 1.0 i 1.1 (wtyczka kabla (H)) mog¹ podczas ruchu ja³owego znajdowaæ siê pod napiêciem do 36 Vdc. Prace instalacyjne wykonywaæ zgodnie z norm¹ VDE Connect potential-free contact (F) to terminals (fail safe) or (open during malfunction). Pull cable (E + F) tight and screw down cable fittings. Screw power supply board (G) with screw (D) into domed cover (A) Plug ribbon cable (H) into control PCB (K) Put on top of cover (A) and tighten the 4 screws (B) Please note: The power supply board (C) is in a reverse position (upside down) in the domed cover (A). During no-load operation, a voltage of up to 36 Vdc may be measured at terminals 1.0 and 1.1(plug ribbon cable (H)). Please ensure that the installation is carried out according to the valid regulations. 0.6 normally closed ±24V +24 Vdc (0V) ±24V 0V (+24 Vdc) G C E 12 13

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber 012736 Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber Quick-Start Instructions for the Operation of AST10 Controller with 320E... Screwdriver První kroky pro uvedení do provozu

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

AirPort Extreme Instalační příručka

AirPort Extreme Instalační příručka AirPort Extreme Instalační příručka Obsah 5 Začínáme 7 Porty na vaší základně AirPort Extreme 8 Zapojení základny AirPort Extreme 9 Stavová kontrolka zařízení AirPort Extreme 11 Nastavení základny AirPort

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

RINGFEDER Your System Partner NEW

RINGFEDER Your System Partner NEW 09/14 03/15 DE RU EN PL FR CZ ES EN RINGFEDER Your System Partner NEW Member of VBG GROUP www.ringfeder.de Service Сервис повышает прибавочную стоимость. Предлагаем скачать наше руководство пользователя,

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Partneři ročníku 2008

Partneři ročníku 2008 2008 Hlavní partneři: Partneři ročníku 2008 Partneři: BOHEMIA SEKT, a.s. Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s. BS vinařské

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10-AXEKVCEz Medium Voltage Cables with XLPE Insulation Standard PN 05/96 (dop.6 a dop.7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukce Design Hliníkové jádro Aluminium

Více

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I ES SI HU Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Priročnik z navodili in o pozorili Használati utasítás és figyelmeztetések

Více

FOCUS FO 641, 671, 674 ANATOM AT 986, 987, 988

FOCUS FO 641, 671, 674 ANATOM AT 986, 987, 988 FOCUS FO 641, 671, 674 ANATOM AT 986, 987, 988 NÁVO K POUŽITÍ BEIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MONTÁŽNÍ NÁVO MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS SZERELÉS NASTAVENÍ VÝŠKY SEÁKU

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVO MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS E MONTAGE, TE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN E MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, NÁVO NA MONTÁŽ

Více

NÁVOD K OBSLUZE OPERATING MANUAL. Operating Manual Handset Wireless. Mode D emploi Combiné sans fi l. Français

NÁVOD K OBSLUZE OPERATING MANUAL. Operating Manual Handset Wireless. Mode D emploi Combiné sans fi l. Français NÁVOD OPERATING MANUAL K OBSLUZE DRY AUTO AUTO COOL HEAT FAN TURBO QUIET SWING SLEEP MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL OVERRIDE ROOM TEMP. SET TEMP. Operating Manual Handset Wireless Návod k obsluze kabelem

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Novinky 2013 ED systémy & přístřešky w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete tomuto katalogu a rádi bychom Vám připomenuli, že

Více

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492 5500/5 inox Art. 1489 6000/5 inox Art. 1492 D Betriebsanleitung Tiefbrunnenpumpe GB Operating Instructions Deep Well Pump F Mode d emploi Pompe de forage NL Gebruiksaanwijzing Dieptebronpomp S Bruksanvisning

Více