Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63"

Transkript

1 Lieferprogramm / Výrobní program / Program dostaw / product range Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Instrukcja instalowania i obs³ugi Instructions for installation and operation Öl-Wasser Trennsystem Systém pro odluèování oleje a vody Uk³ad separacji mieszaniny olejowo-wodnej Oil-water separation systems ÖWAMAT Emulsionsspaltanlagen Zaøízení pro štìpení emulzí Instalacje rozszczepiania emulsji Emulsion splitting plants BEKOSPLIT Filtersysteme Filtraèní systémy Uk³ady filtracyjne Filter systems CLEARPOINT Druckluft-Membrantrockner Membránový vysoušeè tlakového vzduchu Osuszacz membranowy sprê onego powietrza Compressed-air membrane dryers DRYPOINT M Druckluft-Adsorptionstrockner Compressed-air adsorption dryers DRYPOINT AC Druckluft-Tiefkühlsystem Systém chlazení na nízké teploty pomocí stlaèeného vzduchu Ciœnieniowy powietrzny uk³ad g³êbokiego ch³odzenia Deep-cooling system BEKOBLIZZ BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, daß Sie sich für den Kondensatableiter BEKOMAT entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des BEKOMAT diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam und befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise ist die einwandfreie Funktion des BEKOMAT und damit eine zuverlässige Kondensatableitung sichergestellt. Vážený zákazníku, Dìkujeme, že jste se rozhodli pro odluèovaè kondenzátu BEKOMAT. Pøed montáží a uvedením pøístroje BEKOMAT do provozu si laskavì pozornì pøeètìte tento návod k instalaci a použití a postupujte pøitom podle našich pokynù. Jen pøi pøesném dodržování popsaných pøedpisù a pokynù je zaruèena správná funkce pøístroje BEKOMAT a je zajištìno spolehlivé odluèování kondenzátu. Szanowni Pañstwo, w pierwszych s³owach pragniemy Wam podziêkowaæ za wybór urz¹dzenia do usuwania kondensatu BEKOMAT. Przed przyst¹pieniem do monta u i uruchomienia BEKOMATU prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji i o stosowanie siê do podanych wskazówek. Tylko dok³adne dotrzymywanie zamieszczonych przepisów i wskazówek zapewni bezb³êdne funkcjonowanie BEKOMATU i pewne odprowadzenie kondensatu. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vyhrazujeme si právo na zmìny technických údajù a opravy chyb Zmiany techniczne oraz b³êdy zastrze one Subject to technical changes without prior notice; errors not ecluded. XN KA Stand/Stav/w druko/edition: Dear Customer, Thank you for deciding in favour of the condensate drain BEKOMAT. Please read the present instructions carefully before installing your BEKOMAT unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate drain BEKOMAT - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

2 Technische Daten Technické údaje Dane techniczne Technical Data Abmessungen Rozmìry Wymiary Dimensions IP 65 BEKOMAT CO 12 CO PN63 min./ma. Temperatur Min./ma. teplota Zakres temperatur min./maks. min/ma temperature +1/+60 C Kondensatzulauf Prívod kondenzátu Dop³yw kondensatu Condensate feed G ½ Kondensatablauf (Schlauch) Odpad kondenzátu (hadice) Odp³yw kondensatu (w¹ ) Condensate discharge (hose) G 3/8-A (di=10-13mm) G 3/8" - i BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO ma. Kompressorleistung Ma. výkon kompresoru Maksymalna wydajnoœæ kompresora peak compressor performance ma. Kältetrocknerleistung (nur mit Vorabscheidung) Ma. výkon chladicího vysoušeèe (jen u pøedbìžného odluèování) Maksymalna wydajnoœæ osuszania (tylko z separatorem wstêpnym) peak refrigeration dryer performance (only with pre-separation) ma. Filterleistung (hinter Trockner) Ma. výkon filtru (jen u pøedbìžného odluèování) Maksymalna wydajnoœæ filtracji (tylko z separatorem wstêpnym) peak filter performance (behind dryer) sieahe Seite 4+5 / Viz str. 4 a 5 patrz strona 4+5 / see page 4+5 6,5 m³/min 13 m³/min 65 m³/min min./ma. Betriebsdruck Min./ma. pracovní tlak Ciœnienie robocze min./maks. operating pressure, min/ma 0, bar 1, bar 1, bar Gewicht (leer) Hmotnost (bez náplnì) Ciê ar w³asny (na pusto) weight (empty) 0,8 kg 0,9 kg BEKOMAT 12 CO PN63 Kondensat Kondenzát Kondensat condensate Gehäuse Skøíò Obudowa housing ölhaltig Obsahující olej zaolejony oil-contaminated Aluminium Hliník Aluminium Aluminium ölhaltig + ölfrei Obsahující olej a bez oleje zaolejony + pozbawiony oleju oil-contaminated + oil-free Aluminium, hartcoatiert Hliník Aluminium Aluminium, hard-coated 2 23

3 Zubehör Pøíslušenství Wyposa enie dodatkowe Accessories Anschluß-Set Sada spojovacích dílù Zestaw przy³¹czeniowy Connection set Ablauf-Set Sada pro odpad Zestaw odprowadzaj¹cy Discharge set Haltewinkel Upevòovací úhelník K¹townik mocuj¹cy Fiing brackets Thermostatisch geregelte Heizung Vyhøívání øízené termostatem Ogrzewanie z regulacj¹ termostatyczn¹ Thermostatically controlled heating Rohrbegleitheizung für Zu-/Ablauf Pøíložné vyhøívání trubek pro pøívod a odpad Ogrzewanie dodatkowe do rur doprowadzeni/odprowadzenia Trace heating for inlet/outlet Isolationsschalen Izolaèní segmenty upiny izolacyjne Insulating shells Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia *) Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia *) Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia *) Order reference Bestellnummer XZ KA00 HB2 Objednací èíslo Numer zamówienia Order reference Bestellnummer XZ KA Objednací èíslo Numer zamówienia Order reference *) Nur bis 25 bar zugelassen! Povoleno pouze do 25 barù! Dopuszczony tylko do 25 bar! Only allowed up to 25 bar. SICHERHEITSHINWEISE 1.Ma.Betriebsdruck nicht überschreiten (siehe Typenschild)! ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen! 2.Nur Druckfestes Installationsmaterial verwenden! Zulaufleitung (½") fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer Druckschlauch an druckfestes Rohr. Verhindern Sie, daß Personen oder Gegenstände von Kondensat getroffen werden können. 3. Werden am Zulauf konische Verschraubungen verwendet, übermäßige Anzugshärte vermeiden. 4.Bei Montage Schlüsselfläche (SW32) am Zulauf zum Gegenhalten bzw. Kontern benutzen! 5.Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (VDE 0100)! ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen! Alle elektrischen Arbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden. 6.Bei Frostgefahr thermostatische Heizung nachrüsten (Zubehör). 7. BEKOMAT ist nur bei anliegender Spannung funktionstüchtig. 8. Test-Taster nicht zur Dauerentwässerung nutzen. 9.BEKOMAT nicht in eplosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 10. Nur Original-Ersatzteile verwenden. Andernfalls erlischt die Garantie. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY 1. Nepøekraèujte ma. povolený provozní tlak (viz typový štítek)! POZOR! Práce spojené s údržbou provádìjte jen ve stavu bez tlaku! 2. Používejte výhradnì instalaèní materiály odolné tlaku! Pøívodní vedení (½"), pevné potrubí. Odpadní vedení: krátká tlaková hadice na tlakové trubce. Zabraòte tomu, aby se osoby nebo pøedmìty dostaly do styku s kondenzátem. 3. Pokud jsou na pøívodu použita kuželová šroubení, vyvarujte se jejich nadmìrného dotažení. 4. Pøi montáži použijte plošky pro klíè (OK 32) na pøívodu k pøidržení resp. dotažení proti sobì! 5. U elektrických instalací dodržujte všechny platné pøedpisy (VDE 0100)! POZOR! Práce spojené s údržbou provádìjte jen ve stavu bez napìtí! Jakékoli práce na elektrickém zaøízení smí provádìt pouze oprávnìný odborný personál. 6. Pøi nebezpeèí mrazu je tøeba zaøízení vybavit vyhøíváním s termostatem (pøíslušenství). 8. Testovací tlaèítko nepoužívejte k trvalému odvodòování. 9. Pøístroj BEKOMAT nepoužívejte v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. 10. Používejte jen originální náhradní díly. V opaèném pøípadì zaniká nárok na plnìní ze záruky. WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA 1. Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego (patrz tabliczka znamionowa)! UWAGA! Czynnoœci konserwacyjne prowadziæ tylko gdy urz¹dzenie nie znajduje siê pod ciœnieniem! 2. Stosowaæ do instalowania tylko materia³y odporne na ciœnienie! Przewód doprowadzaj¹cy (½") z umocowanej na sta³e rury. Przewód odprowadzaj¹cy: krótki w¹ ciœnieniowy na rurze ciœnieniowej. Uniemo liwiæ uderzenie kondensatu w ludzi lub przedmioty. 3. Przy u yciu sto kowych z³¹czek unikaæ nadmiernych si³ naprê aj¹cych. 4. Podczas monta u na dop³ywie u ywaæ przeciwnakrêtkê (SW32) do podtrzymywania lub kontrowania! 5. Podczas instalacji elektrycznej stosowaæ wszystkie obowi¹zuj¹ce przepisy (VDE 0100)! UWAGA! Prace konserwacyjne wykonywaæ wy³¹cznie po od³¹czeniu napiêcia! Wszelkie prace elektryczne mog¹ byæ wykonywane tylko przez upowa niony i wyszkolony personel. 6. W przypadku zagro enia mrozem wyposa yæ w ogrzewanie termostatyczne (wyposa enie dodat- 7. Pøístroj BEKOMAT je kowe). schopen funkce pouze pøi pøipojeném elektrickém 7. BEKOMAT jest zdolny do napìtí. pracy tylko po przy³¹czeniu napiêcia. 8. Nie u ywaæ przycisku Test-Taster do ci¹g³ego odwadniania. 9. Nie stosowaæ BEKOMAT w pomieszczeniach zagro onych wybuchem. 10. Stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne. W przeciwnym wypadku wygasa udzielona gwarancja. SAFETY RULES 1.Do not eceed ma.operating pressure (see type plate)! NOTE: Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure! 2.Only use pressure-proof installation material! The feed line (½ ) must be firmly fied. Discharge line: short pressure hose to pressureproof pipe. Please ensure that condensate cannot squirt onto persons or objects. 3. In case conical connectors are used on the inlet side, avoid ecessive tightening of the connectors. 4. For locking or holding in position during installation, use spanner area at inflow point (spanner size 32)! 5.The electrical installation must be carried out in compliance with the valid regulations! NOTE: Maintenance work is only allowed when the device is in a de-energized condition! Electrical work must always be performed by a qualified electrician. 6.In areas where there is a danger of frost, the device should be retrofitted with thermostatically controlled heating (accessories). 7. The BEKOMAT condensate drain will only function when voltage is being applied to the device. 8. Do not use the test button for continuous draining. 9.Do not use the BEKOMAT device in hazardous areas (with potentially eplosive atmospheres). 10. Only employ original spare parts, otherwise the guarantee will no longer be valid. 22 3

4 Klimazonen Klimatické oblasti Strefy klimatyczne Climatic zone Dodávané sady náhradních dílù Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Available sets of spare parts Sada opotøebitelných dílù Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych Set of wearing parts Souèásti ventilu Czêœci sk³adowe zaworów Valve mounting parts Jednotka ventilu, kompletní Kompletny modu³ zaworów Valve unit, complete Sada tìsnìní Zestaw uszczelek Set of seals Skøíò, kompletní Kompletna obudowa Housing, complete Klimazone Klimatická oblast Strefa klimatyczna Climatic zone Ma. Kompressorleistung Ma. výkon kompresoru Maksymalna wydajnoœæ kompresora Peak compressor performance m 3 /min. Ma. Trocknerleistung Ma. výkon vysoušeèe. Maksymalna wydajnoœæ osuszania Peak dryer performance m 3 /min. Ma. Filterleistung Ma. výkon filtru Maksymalna wydajnoœæ filtracji Ma. filtercapaciteit m 3 /min. Dodávané sady náhradních dílù Sada opotøebitelných dílù Souèásti ventilu Jednotka ventilu, kompletní Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych Czêœci sk³adowe zaworów Kompletny modu³ zaworów Available sets of spare parts Set of wearing parts Valve mounting parts Valve unit, complete BEKOMAT 21 BEKOMAT 12 BEKOMAT 13 BEKOMAT 14 BEKOMAT 16 grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red grün/zelená/zielona/green blau/modrá/niebieska/blue rot/èervená/czerwona/red 5,0 4,0 2,5 8,0 6,5 4,0 35,0 30,0 20,0 150,0 130,0 90,0 1700,0 1400,0 1000,0 10,0 8,0 5,0 16,0 13,0 8,0 70,0 60,0 40,0 300,0 260,0 180,0 3400,0 2800,0 2000,0 50,0 40,0 25,0 80,0 65,0 40,0 350,0 300,0 200,0 1500,0 1300,0 900,0 Sada tìsnìní Skøíò, kompletní Dodávané sady náhradních dílù Sada opotøebitelných dílù Souèásti ventilu Jednotka ventilu, kompletní Sada tìsnìní Skøíò, kompletní Zestaw uszczelek Kompletna obudowa Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych Czêœci sk³adowe zaworów Kompletny modu³ zaworów Zestaw uszczelek Kompletna obudowa Set of seals Housing, complete Available sets of spare parts Set of wearing parts Valve mounting parts Valve unit, complete Set of seals Housing, complete Auskünfte zu den Klimazonen geben weltweit unsere Vertriebspartner, Niederlassungen, BEKO Deutschland oder schauen Sie auf unsere Homepage Informace týkající se klimatických oblastí ve svìtovém mìøítku obdržíte od našich odbytových partnerù, poboèek a BEKO Deutschland, nebo mùžete navštívit naši internetovou stránku /www.beko.de. Dodávané sady náhradních dílù Dostarczane zestawy czêœci zamiennych Available sets of spare parts Informacje dotycz¹ce stref klimatycznych na ca³ym œwiecie uzyskaæ mo na od naszych partnerów prowadz¹cych dystrybucjê, miejscowych filii, BEKO Deutschland lub w naszym homeopage If you need further information about the three BEKO climate zones, contact your local BEKO dealer, BEKO subsidiary, BEKO Germany or look into our website at Deska Øízení Deska Sí ový díl (230 V støíd./24 V ss) Deska Sí ový díl (110 V støíd./24 V ss) Deska Sí ový díl (24 V støíd./24 V ss) Horní díl pouzdra, kompletní P³ytka Sterowanie P³ytka Zasilacz sieciowy (230Vac/24 Vdc) P³ytka Zasilacz sieciowy (110Vac/24 Vdc) P³ytka Zasilacz sieciowy ( 4Vda/24 Vdc) Górna czêœæ pokrywy, komplet PCB control PCB power supply (230Vac/24 Vdc) PCB power supply (110Vac/24 Vdc) PCB power supply ( 24Vac/24 Vdc) Top of cover, complete 4 21

5 Ersatzteil-Set Sada náhradních dílù Zestaw czêœci zamiennych Spare part kits Klimazonen Klimatické oblasti Strefy klimatyczne Climatic zone BEKOMAT 12 Leistungstests und unsere jahrelange Markterfahrung ermöglichen uns eine neue Leistungszuordnung der BEKOMAT. Die Berücksichtigung von weltweiten Klimazonen bewirkt Verbesserungen der jeweiligen Auslegungsdaten Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. Inhalt Obsah Treœæ content Lieferbare Ersatzteil-Sets Die angebenen Leistungsdaten beziehen sich auf gemäßigtes Klima mit Gültigkeit für Europa, weite Teile Süd-Ost-Asiens, Nord- und Südafrika, Teile Nord- und Südamerikas (Klimazone: Blau). XE KA XE KA , 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43 22, 23, 24, 29, 37, 38, 41, 42, 43 Verschleißteilsatz Ventilanbauteile Für trockenes und/oder kühles Klima (Klimazone: Grün) gilt folgender Faktor: Leistung in Klimazone Blau ca. 1,2 XE KA XE KA , 23, 24, , 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43 Ventileinheit, komplett Dichtungssatz Für warmes und/oder feuchtes Klima (Tropen; Klimazone: Rot) gilt folgender Faktor: Leistung in Klimazone Blau ca. 0,7 XE KA BEKOMAT 12 CO Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. XE KA XE KA XE KA , 3, 4, 6, 10, 22, 43 Inhalt Obsah Treœæ content 22, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43 22, 23, 24, 29, 37, 38, 41, 42, 43 22, 23, 24, Gehäuse, komplett Lieferbare Ersatzteil-Sets Verschleißteilsatz Ventilanbauteile Ventileinheit, komplett Výsledky výkonových testù a naše dlouholeté zkušenosti na trhu nám umožòují novì pøiøadit hodnoty výkonu u jednotek BEKOMAT. Pøi použití v urèitých klimatických oblastech lze konstatovat zlepšení výkonových vlastností oproti tabulkovým údajùm. Uvedené výkonové údaje platí pro klimatickou oblast mírného pásma v Evropì, velké èásti jihovýchodní Asie, severní a jižní Africe, èásti severní a jižní Ameriky (klimatická oblast: modrá). Pro suché a chladné klima (klimatická oblast: zelená) platí faktor: Výkon v klimatické oblasti modrá cca 1,2 Pro teplé a vlhké klima (tropy; klimatická oblast: èervená) platí faktor: Výkon v klimatické oblasti modrá cca 0,7 XE KA , 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43 Dichtungssatz XE KA Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. 1, 3, 4, 6, 10, 22, 43 BEKOMAT 12 CO PN63 Inhalt Obsah Treœæ content Gehäuse, komplett Lieferbare Ersatzteil-Sets Testy sprawnoœci oraz wieloletnie doœwiadczenia rynkowe umo liwi³y nam okreœlenie nowego przyporz¹dkowania sprawnoœci BEKOMAT-u. Uwzglêdnienie œwiatowych stref klimatycznych zaowocowa³o lepsz¹ interpretacj¹ danych do danego przypadku zastosowania. Podane dane o sprawnoœci odnosz¹ siê do klimatu umiarkowanego i s¹ wa ne dla Europy, du ej czêœci po³udniowowschodniej Azji, pó³nocej i po³udniowej Afryki, czêœci Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej (strefa klimatyczna: niebieska). XE KA XE KA XE KA XE KA , 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43 22, 23, 24, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48 22, 23, 24, 28-43, 48 4, 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43 Verschleißteilsatz Ventilanbauteile Ventileinheit, komplett Dichtungssatz Dla klimatu suchego i / lub ch³odnego (strefa klimatyczna: zielona) obowi¹zuje nastêpuj¹cy wspó³czynnik: sprawnoœæ w strefie klimatycznej niebieskiej ok. 1,2 Dla klimatu upalnego i / lub wilgotnego (tropik, strefa klimatyczna: czerwona) obowi¹zuje nastêpuj¹cy wspó³czynnik: sprawnoœæ w strefie klimatycznej niebieskiej ok. 0,7 XE KA Bestell-Nr. Objednací èíslo Nr zamówienia order ref. 1, 3, 4, 6, 10, 22, 43 BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63 XE KA , 12 Inhalt Obsah Treœæ content Gehäuse, komplett Lieferbare Ersatzteil-Sets Platine "Steuerung" Capacity tests and our long market eperience have given us the opportunity to reallign our capacity figures for BEKOMAT. In addition to the known capacity data, we considered world climate data and incorporated these into the capacity figures. The compressor capacity figures relate to mild climate valid for Europe, large parts of South-East Asia, Nothern Africa, parts of North- and South America (climate zone: Blue) For dry and/or cold climate (climate zone: Green), multiply the Blue zone figure with the following correction factor: appro. 1.2 XE KA XE KA , 12 21, 12 Platine "Netzteil" (230Vac/24 Vdc) Platine "Netzteil" (110Vac/24 Vdc) For warm and/or wet climate (climate zone: Red), multiply the Blue zone figure with the following correction factor: appro. 0.7 XE KA , 12 Platine "Netzteil" ( 24Vac/24 Vdc) XE KA Haubenoberteil, komplett 20 5

6 Funktion Funkce Funkcjonowanie Function Schaltfolge des Ventils im Alarmmodus Poøadí spínání ventilu v režimu alarmu Kolejnoœæ prze³¹czania zaworów w modusie alarmowym Switching sequence of valve in alarm mode 7,5 sec > < 1 min 3 min 4 min 4 min < > < > < > < > Alarmmeldung über potentialfreien Kontakt Hlášení alarmu prostøednictvím Meldowanie alarmu przez zestyk bezpotencja³owy Alarm signal via potential-free contact 2 4 Das Kondensat strömt über die Zulaufleitung (1) in den BEKOMAT und sammelt sich im Gehäuse (2). Ein kapazitiv arbeitender Sensor (3) erfaßt permanent den Füllstand und gibt ein Signal an die elektronische Steuerung sobald sich der Behälter gefüllt hat. Das Vorsteuerventil (4) wird betätigt und die Membrane (5) öffnet zur Kondensatausschleusung die Ablaufleitung (6). Ist der BEKOMAT geleert, wird die Ablaufleitung rechtzeitig wieder dicht verschlossen, bevor unnötige Druckluftverluste entstehen können. 1 Betriebsbereitschaft Spannung liegt an Ableitvorgang Ablaufleitung ist geöffnet Störung Alarmmodus ist aktiviert Test manuelle Entwässerung/Alarm Der Test-Taster dient zur Funktionskontrolle. Betätigung ca. 2 sek. > 1 min Wirkung manuelle Entwässerung Alarmmodus Stellt der Mikrocontroller eine Betriebsstörung fest, wird der Alarmmodus ausgelöst. Die Schaltfolge des Ventils (siehe Bild) dauert so lange an, bis die Ursache der Störung behoben ist (selbsttätig oder durch Wartung). Die rote LED blinkt während der Alarmfunktion. Mögliche Störungsursachern sind z.b.: Fehler in der Installation Unterschreiten des Minimaldruckes zu hoher Kondensatanfall (Überlast) verstopfte/gesperrte Ablaufleitung etreme Schmutzpartikelmenge eingefrorene Rohrleitungen Ist die Störung nicht innerhalb der ersten Minute behoben, wird eine Störmeldung ausgelöst (siehe Bild), die als potentialfreies Signal über das Alarmrelais abgegriffen werden kann. 1 Gehäuse 2 Verschlußelement R½ 3 Masseschraube 4 O-Ring 4 1,5 5 Fühlerrohr 6 O-Ring 31,42 2,62 7 Befestigungsschraube 8 O-Ring 34,59 2,62 9 Haubenunterteil 10 Haubenbefestigung 11 Steuer-Platine 12 Linsenschraube M Rundschnurring Haubenoberteil 15 Linsenschraube M Dichtring für PG9 17 Klemmkäfig für PG9 18 Staubschutzscheibe 19 Druckschraube für PG9 20 Verschlußelement 21 Netzteil-Platine 22 O-Ring 5,5 1,5 23 Steuerluftdeckel 24 Linsenschraube M Steckerdichtung 26 Ventilstecker 27 Befestigungsschraube 28 Magnetspule 29 Senkschraube M O-Ring 11,1 1,78 31 Flansch 32 O-Ring 6,7 1,3 33 Kernführungsrohr 34 Oval-Ring 21,81,52,5 35 Ventilkern 36 Kegelfeder 37 Membrandeckel 38 O-Ring 5,5 1,5 39 Druckfeder für Membrane 40 Membrane 41 Membranaufnahme 42 Linsenschraube M O-Ring 9,25 1,78 44 Schlauchtülle ø Druckschraube für PG7 46 Druckring für PG7 47 Dichtring für PG7 Für BEKOMAT 12 CO PN63 22 O-Ring 5 1,5 38 O-Ring 5 1,5 42 Zylinderschraube M O-Ring 5 1,5 44 Schlauchtülle ø13 1 Skøíò 2 Uzavírací element R 1 / 2 3 Šroub ukostøení 4 O-kroužek 4 1,5 5 Plnicí trubka 6 O-kroužek 31,42 2,62 7 Upevòovací šrouby 8 O-kroužek 34,59 2,62 9 Spodní díl pouzdra 10 Upevnìní pouzdra 11 Deska øízení 12 Šroub s èoèkovou hlavou M Kroužek tìsnicí šòùry Horní díl pouzdra 15 Šroub s èoèkovou hlavou M Tìsnicí kroužek pro PG9 17 Upínací vložka pro PG9 18 Protiprachová podložka 19 Tlaèný šroub pro PG9 20 Uzavírací element 21 Deska sí ového dílu 22 O-kroužek 5,5 1,5 23 Víko jednotky øízení vzduchu 24 Šroub s èoèkovou hlavou M Násuvné tìsnìní 26 Konektor ventilu 27 Upevòovací šrouby 28 Cívka elektromagnetu 29 Šroub se zapuštìnou hlavou M O-kroužek 11,1 1,78 31 Pøíruba 32 O-kroužek 6,7 1,3 33 Trubka vedení jádra 34 Oválný kroužek 21,8 1,5 2,5 35 Jádro ventilu 36 Kuželová pružina 37 Víko membrány 38 O-kroužek 5,5 1,5 39 Tlaèná pružina pro membránu 40 Membrána 41 Objímka membrány 42 Šroub s èoèkovou hlavou M O-kroužek 9,25 1,78 44 Hadicový nátrubek ø Tlaèný šroub pro PG7 46 Tlaèný kroužek pro PG7 47 Tìsnicí kroužek pro PG7 Jen pro BEKOMAT 12 CO PN3 22 O-kroužek 5 1,5 38 O-kroužek 5 1,5 42 Šroub s válcovou hlavou M O-kroužek 5 1,5 44 Hadicový nátrubek ø 13 1 Obudowa 2 Zamkniêcie R 1 / 2 3 Œruba po³¹czenia z mas¹ 4 Pierœcieñ O 4 1,5 5 Rurka czujnika 6 Pierœcieñ O 31,42 2,62 7 Nakrêtka mocuj¹ca 8 Pierœcieñ O 34,59 2,62 9 Dolna czêœæ pokrywy 10 Mocowanie pokrywy 11 P³ytka uk³adu steruj¹cego 12 Œruba soczewkowa M Pierœcieñ sznurkowy Górna czêœæ pokrywy 15 Œruba soczewkowa M Pierœcieñ uszczelniaj¹cy do PG9 17 Zacisk do PG9 18 Os³ona przeciwpy³owa 19 Pierœcieñ dociskaj¹cy do PG9 20 Element zamykaj¹cy 21 P³ytka zasilacza sieciowego 22 Pierœcieñ O 5,5 1,5 23 Wieczko steruj¹ce 24 Œruba soczewkowa M Uszczelka nasadkowa 26 Wtyczka zasilania zaworu 27 Œruba mocuj¹ca 28 Cewka elektromagnesu 29 Œruba z ³bem p³askim M Pierœcieñ O 11,1 1,78 31 Ko³nierz 32 Pierœcieñ O 6,7 1,3 33 Prowadnica rurkowa 34 Pierœcieñ owalny 21,8 1,5 2,5 35 Rdzeñ zaworu 36 Sprê yna sto kowa 37 Os³ona membrany 38 Pierœcieñ O 5,5 1,5 39 Sprê yna dociskaj¹ca membranê 40 Membrana 41 Gniazdo membrany 42 Œruba soczewkowa M Pierœcieñ O 9,25 1,78 44 Koñcówka do przewodu giêtkiego (())10 45 Œruba dociskaj¹ca do PG7 46 Pierœcieñ dociskaj¹cy do PG7 47 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy do PG7 Tylko BEKOMAT 12 CO PN3 22 Pierœcieñ O 5 1,5 38 Pierœcieñ O 5 1,5 42 Œruba z ³bem walcowym M Pierœcieñ O 5 1,5 44 Koñcówka przewodu giêtkiego ø 13 1 Housing 2 Closing element R ½ 3 Earthing screw 4 O-ring 4 1,5 5 Sensor tube 6 O-ring 31,42 2,62 7 Fiing screw 8 O-ring 34,59 2,62 9 Bottom of cover 10 Cover mounting element 11 Control PCB 12 Pan-head screw M Cord packing Top of cover 15 Pan-head screw M Sealing ring for PG9 17 Clamping fiture for PG9 18 Dust protection disk 19 Clamping bolt for PG9 20 Closing element 21 Power supply board 22 O-ring 5,5 1,5 23 Control-air cover 24 Pan-head screw M Plug sealing panel 26 Valve connector 27 Fiing screw 28 Solenoid 29 Countersunk screw M O-ring 11,1 1,78 31 Flange 32 O-ring 6,7 1,3 33 Core guide pipe 34 Oval ring 21,81,52,5 35 Valve core 36 Conical spring 37 Diaphragm cap 38 O-ring 5,5 1,5 39 Pressure spring f. diaphragm 40 Diaphragm 41 Diaphragm seat 42 Pan-head screw M O-ring 9,25 1,78 44 Hose connector ø10 45 Clamping bolt for PG7 46 Clamping ring for PG7 47 Sealing ring for PG7 For BEKOMAT 12 CO PN63 22 O-ring 5 1,5 38 O-ring 5 1,5 42 Cheese-head screw M O-ring 5 1,5 44 Hose connector ø

7 Bauteile Konstrukèní díly Spis czêœci Components Kondenzát proudí pøívodním vedením (1) do pøístroje BEKOMAT a shromažïuje se ve skøíni (2). Snímaè pracující na kapacitním principu (3) soustavnì zjiš uje stav naplnìní a pokud se nádrž naplní, pøedá signál elektronickému øízení. Je aktivován ventil pro pøedbìžné øízení (4) a membrána (5) se otevøe, aby kondenzát vypustil do odpadního vedení (6). Jakmile je pøístroj BEKOMAT vyprázdnìn, odpadní vedení se okamžitì znovu tìsnì uzavøe, ještì pøedtím, než by mohlo dojít k nežádoucím tlakovým ztrátám. Kondensat dop³ywa do BEKOMATU przewodem doprowadzaj¹cym (1) i zbiera siê w obudowie (2). Czujnik pojemnoœciowy (3) kontroluje bez przerwy stopieñ wype³nienia i podaje sygna³ do elektronicznego sterowania w chwili gdy dosz³o do nape³nienia siê zbiornika. Wstêpny zawór sterowania (4) zostaje uruchomiony i nastêpuje otwarcie siê membrany (5) umo liwiaj¹ce odpuszczenie kondensatu do przewodu odprowadzaj¹cego (6). Po opró nieniu BEKOMAT, zanim dojdzie do zbêdnych strat ciœnienia, nastêpuje ponowne szczelne zamkniê-cie przewodu odprowadzaj¹cego. The condensate flows through the feed line (1) into the BEKOMAT unit and accumulates in the container (2). A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled. The pilot valve (4) is then activated and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) for discharging the condensate. When the BEKOMAT unit has been emptied, the outlet line is closed again quickly and tightly without wasting compressed air. 1 Pøipraveno k provozu je pod napìtím 1 Gotowoœæ do pracy Napiêcie jest przy³¹czone 1 Ready for operation Voltage is being applied 2 Fáze vypouštìní odpadní potrubí je otevøeno 2 Faza odprowadzania odp³ywu Przewód odp³ywowy jest otwarty 2 Discharge procedure Outlet line is open 3 Porucha je aktivován režim alarmu 3 Zak³ócenie Modus alarmowy jest aktywny 3 Malfunction Alarm mode is activated 4 Test ruèní odvodnìní/alarm 4 Testowanie Odwadnianie rêczne / alarm 4 Test Manual drainage/alarm Testovací tlaèítko slouží ke kontrole funkce Aktivace cca 2 sek > 1 min Úèinek ruèní odvodnìní Režim alarmu Przycisk Test-Tatser s³u y do kontroli funkcjonowania Uruchomienie Skutek Ok. 2 sek. odwadnianie rêczne > 1 min modus alarmowy The test button is used for checking correct functioning. Pressing appro. 2 sec > 1 min Effect Manual drainage Alarm mode Nur für BEKOMAT 12 CO PN63 Jen pro BEKOMAT 12 CO PN63 Tylko BEKOMAT 12 CO PN63 Only for BEKOMAT 12 CO PN63 Zjistí-li mikroøadiè poruchu provozu, bude spuštìn režim alarmu. Cyklus spínání ventilu (viz obrázek) bude pokraèovat tak dlouho, dokud nebude odstranìna pøíèina poruchy (samoèinnì nebo pomocí opravy). Èervená kontrolka LED bude po dobu èinnosti alarmu blikat. Možné pøíèiny poruch jsou napøíklad: Chyba pøi instalaci Nedosažení minimálního tlaku Pøíliš velké množství kondenzátu (pøetížení) Ucpané nebo zablokované odpadní vedení Etrémní množství èástic neèistot Promrzlé potrubí Pokud porucha není odstranìna bìhem první minuty, spustí se hlášení poruchy (viz obrázek), který je jako bezpotenciálový signál zpracován prostøednictvím relé alarmu. W przypadku stwierdzenie przez mikrokontroler wyst¹pienia zak³ócenia, w³¹cza siê modus alarmowy. Kolejnoœæ za³¹czania zaworów (patrz schemat) trwa tak d³ugo, a usuniêta zosta³a przyczyna zak³ócenia (samoczynnie lub w wyniku naprawy). Podczas alarmu miga czerwony wska- Ÿnik alarmowy LED. Mo liwe zak³ócenia to np.: b³¹d w instalacji ciœnienie poni ej ciœnienia minimalnego zbyt du y nap³yw kondensatu (przeci¹ enie) zapchany / zamkniêty przewód odprowadzaj¹cy ekstremalnie du a iloœæ cz¹stek zanieczyszczeñ zamarzniête przewody Je eli zak³ócenie nie zostanie usuniête w przeci¹gu 1 min., to podawany jest meldunek zak³ócenia (patrz rycina), który jako sygna³ bezpotencja- ³owy mo e byæ odbierany przez przekaÿnik alarmowy. When the microcontroller registers a malfunction, the device will automatically change to the alarm mode. The switching sequence of the valve (see illustration) continues until the fault is cleared (automatically or through maintenance). The red LED flashes as long as the device is in the alarm mode. Malfunctioning could be caused by, e.g.: Mistakes during installation Dropping below the necessary minimum pressure Ecessive condensate quantities (overloading) Blocked/shut off outlet line Etreme amount of dirt particles Frozen piping If the fault is not cleared within the first minute, a fault signal is triggered (see illustration) which can be picked off as a potential-free signal via the alarm relay. 18 7

8 Installation Instalace Instalowanie Installation 1. Zulaufrohr und Fitting mind. ½" (Innendurchmesser <_13 mm)! 2. Keine Filter im Zulauf! 3. Gefälle im Zulauf >1%! 4. Nur Kugelventile verwenden! 5. Druck: mind. 0,8 bzw. 1,2 bar! (Druck auf Typenschild ablesen) 6. Kurzer Druckschlauch! 7. Pro Meter Steigung in der Ablaufleitung, erhöht sich der erforderliche Mindestdruck um 0,1 bar! Ablaufleitung ma. 5 m steigend! 8. Sammelleitung mind. ½" mit 1% Gefälle verlegen! 9. Bei Zulaufproblemen Entlüftungsleitung instalieren Možné pøíèiny: Napájení je vadné Deska sí ového dílu je vadná Deska øízení je vadná -> Napìtí pøeètìte na typovém štítku -> Zkontrolujte napìtí na desce sí ového dílu na svorkách > Zkontrolujte napìtí 24 V ss na desce øízení na svorkách (bez zatížení lze namìøit až 36 V ss) -> Zkontrolujte konektorové spoje a plochý kabel Mo liwe przyczyny: B³¹d po stronie zasilanie w napiêcie Uszkodzona p³ytka zasilacza sieciowego Uszkodzona p³ytka steruj¹ca -> Odczytaæ na tabliczce znamionowej wartoœæ napiêcia -> Sprawdziæ napiêcie na zaciskach p³ytki zasilacza sieciowego -> Sprawdziæ napiêcie 24 Vdc na zaciskach p³ytki steruj¹cej (wartoœci mierzone bez obci¹ enia do 36 Vdc) -> Sprawdziæ po³¹czenie wtykowe / Flac kabla wstêgowego Possible causes: Power supply faulty Power supply board defective Control PCB defective -> Check voltage on type plate. -> Check voltage on power supply board at terminals > Check 24 Vdc voltage on control PCB at terminals (without load up to 36 Vdc may be measured) -> Check plug connection/ribbon cable falsch nesprávnì b³êdnie wrong richtig správnì prawid³owo correct Beachte: Druckdifferenzen! Jede Kondensatanfallstelle muß separat entwässert werden! Možné pøíèiny: Pøívodní nebo odpadní vedení je zablokované nebo ucpané Opotøebení Deska øízení je vadná Elektromagnetický ventil je vadný -> Zkontrolujte pøívodní a odpadní potrubí -> Výmìna opotøebitelných dílù -> Zkontrolujte, zda ventil slyšitelnì otvírá (testovací tlaèítko nìkolikrát aktivujte) -> Zkontrolujte napìtí 24 V ss na desce øízení na svorkách (bez zatížení lze namìøit až 36 V ss) Mo liwe przyczyny: Zapchany lub zamkniêty przewód zasilaj¹cy i/lub przewód odprowadzaj¹cy Zu ycie Uszkodzona p³ytka steruj¹ca Uszkodzony zawór magnetyczny -> Sprawdziæ przewód zasilaj¹cy i odprowadzaj¹cy -> Wymieniæ zu yte czêœci -> Sprawdziæ czy s³ychaæ otwieranie siê zaworu -> Sprawdziæ napiêcie 24 Vdc na zaciskach p³ytki steruj¹cej (wartoœci mierzone bez obci¹ enia do 36 Vdc) Possible causes: Feed and/or outlet line shut off or blocked Wear Control PCB defective Solenoid valve defective -> Check feed line and outlet line -> Replace worn parts -> Check if valve opens audibly (press test button several times) -> Check 24 Vdc voltage on control PCB at terminals (without load up to 36 Vdc may be measured) < < Beachte: Entlüftung! Bei nicht ausreichendem Gefälle im Zulauf oder anderen Zulaufproblemen muß eine Luftausgleichsleitung verlegt werden! Možné pøíèiny: Pøívodní vedení bez dostateèného spádu Pøíliš velké množství kondenzátu Plnicí trubka je silnì zneèištìná Tlak pod minimální hodnotou -> Pøívodní vedení pokládejte se spádem -> Instalujte vedení pro vyrovnání tlaku vzduchu -> Vyèistìte plnicí trubku -> Zajistìte minimální tlak nebo instalujte nízkotlaký nebo podtlakový odluèovaè Mo liwe przyczyny: Przewód doprowadzaj¹cy nie posiada wystarczaj¹cego spadku Zbyt du a iloœæ kondensatu Rurka czujnika silnie zanieczyszczona Ciœnienie poni ej ciœnienia minimalnego -> Zapewniæ odpowiedni spadek przewodu zasilaj¹cego -> Zainstalowaæ powietrzny przewód wyrównuj¹cy -> Oczyœciæ rurkê czujnika -> Zapewniæ wymagane ciœnienie minimalne lub zainstalowaæ odprowadzenie Low Pressure wzglêdnie odprowadzenie pró ni Possible causes: Feed line with insufficient slope Ecessive condensate quantities Sensor tube etremely dirty Dropping below necessary minimum pressure -> Lay feed line with adequate slope -> Install venting line -> Clean sensor tube -> Ensure minimum pressure, otherwise install low-pressure or vacuum condensate drain Beachte: Prallfläche! Soll aus der Leitung direkt entwässert werden, ist eine Umlenkung des Luftstromes sinnvoll! Možné pøíèiny: Pøívodní vedení je ucpané Opotøebení -> Komplet jednotky ventilu vyèistìte -> Výmìna opotøebitelných dílù -> Vyèistìte plnicí trubku Mo liwe przyczyny: Zapchany przewód powietrza steruj¹cego Zu ycie -> Wyczyœciæ w ca³oœci modu³ zaworów -> Wymieniæ zu yte czêœci -> Wyczyœciæ rurkê czujnika Possible causes: Control air line blocked Wear -> Clean entire valve unit -> Replace worn parts -> Clean sensor tube 8 17

9 Fehlersuche Vyhledávání závad Poszukiwanie usterki Trouble shooting keine LED leuchtet Nesvítí žádná LED Nie œwieci siê aden wskaÿnik LED No LED lighting up Test-Taster ist betätigt, aber keine Kondensatableitung Testovací tlaèítko je aktivováno, nevytéká však žádný kondenzát Naciœniêto przycisk Test-Taster, ale mimo to kondensat nie odp³ywa Pressing of test button, but no condensate discharge Mögliche Ursachen: Spannungsversorgung fehlerhaft Netzteilplatine defekt Steuerplatine defekt -> Spannung auf Typenschild ablesen -> Spannung auf Netzteilplatine an Klemmen prüfen. -> 24 Vdc-Spannung auf Steuerplatine an Klemmen prüfen (ohne Last bis 36 Vdc meßbar) -> Steckerverbindung/Flachbandkabel prüfen Mögliche Ursachen: Zu- und/oder Ablaufleitung abgesperrt oder verstopft Verschleiß Steuerplatine defekt Magnetventil defekt -> Zu- und Ablaufleitung kontrollieren -> Verschleißteile austauschen -> Prüfen, ob Ventil hörbar öffnet (Test-Taster mehrmals betätigen) -> 24 Vdc-Spannung auf Steuerplatine an Klemmen prüfen (ohne Last bis 36 Vdc meßbar) 1. Pøívodní trubka a armatura o svìtlosti min. 1 / 2 " (vnitøní prùmìr <_ 13 mm)! 2. Žádné filtry v pøívodu! 3. Spády u pøívodu > 1%! 4. Používejte výhradnì kulové ventily! 5. Tlak: min. 0,8 resp. 1,2 bar! (Tlak pøeètìte na typovém štítku) 6. Kratší tlaková hadice! 7. Na jeden metr výšky odpadního potrubí se potøebný minimální tlak zvyšuje o 0,1 bar! Svislá výška odpadního potrubí ma. 5 m! 8. Sbìrné vedení o svìtlosti min. 1 / 2 " pokládejte se spádem 1%! 9. Pøi problémech s pøívodem je tøeba instalovat odvzdušòovací vedení. Pozor: Rozdíl tlaku! Každé místo s odpadem kondenzátu musí být odvodnìno zvláš! 1. Rura doprowadzaj¹ca i zùàcza (fitting) min 1 / 2 " (úrednica wewnætrzna <_ 13 mm)! 2. Na zasilaniu nie stosowaæ filtrów! 3. Spadek na doprowadzeniu > 1%! 4. Stosowaæ tylko zawory kulowe! 5. Ciœnienie: min. 0,8 wzglêdnie 1,2 bar! (Odczytaæ ciœnienie z tabliczki znamionowej) 6. Krótki w¹ ciœnieniowy! 7. Na ka dy metr wzniesienia przewodu odprowadzaj¹cego podwy sza siê wymagane ciœnienie minimalne o 0,1 bar! Maksymalne wzniesienie przewodu odprowadzaj¹cego 5 m. 8. Przewód zbiorczy min 1 / 2 " uk³adaæ ze spadkiem 1%! 9. Przy problemach z dop³ywem zainstalowaæ przewód odpowietrzaj¹cy. Uwaga: ró nice ciœnieñ! Ka dy punkt tworzenia siê kondensatu musi byæ osobno odwadniany! 1. Feed pipe and fitting at least ½" (internal dia. <_ 13 mm) 2. No filters in feed line 3. Slope in feed line > 1%! 4. Only use ball valves! 5. Pressure: min. 0.8 bar or 1.2 bar! (check type plate for correct pressure) 6. Short pressure hose! 7. For each metre of rising slope in the outlet line, the required minimum pressure will increase by 0.1 bar. The rise of the outlet line must not eceed 5 metres! 8. Collecting line min. ½" with 1% slope 9. In the case of inflow problems, install venting line. Note: Pressure differences! Each condensate source must be drained separately! Kondensatableitung nur wenn Test- Taster betätigt ist Kondenzát vytéká jen pokud je stisknuté testovací tlaèítko Odp³yw kondensatu wy³¹cznie podczas naciskania przycisku Test-Taster Condensate discharge only when test button is being pressed Mögliche Ursachen: Zulaufleitung ohne ausreichendes Gefälle zu hoher Kondensatanfall Fühlerrohr sehr stark verschmutzt Mindestdruck unterschritten -> Zulaufleitung mit Gefälle verlegen -> Luftausgleichsleitung installieren -> Fühlerrohr reinigen -> Mindestdruck sicherstellen oder Low Pressure- oder Vakuumableiter installieren Pozor: Odvzdušnìní! Pøi nedostateèném spádu na pøívodu nebo pøi jiných problémech s pøívodem je nutno instalovat trubku pro vyrovnání tlaku vzduchu! Uwaga: Odpowietrzenie! Przy niedostatecznym spadku na dop³ywie lub przy innych problemach z dop³ywem konieczne jest zainstalowanie powietrznego przewodu wyrównuj¹cego! Note: Venting! If the feed line cannot be laid with sufficient slope or if there are other inflow problems, it will be necessary to install a venting line! Gerät bläst permanent ab Pøístroj soustavnì odfukuje Ci¹g³y wydmuch z urz¹dzenia Device keeps blowing off air Mögliche Ursachen: Steuerluftleitung verstopft Verschleiß -> Ventileinheit komplett reinigen -> Verschleißteile austauschen -> Fühlerrohr reinigen Pozor: Odrazová plocha! Jestliže je vedení odvodòováno pøímo, má usmìrnìní proudu vzduchu svùj význam! Uwaga: Powierzchnia nara ona na uderzenia strugi! Je eli przewód ma byæ odwadniany bezpoœrednio, to zaleca siê skierowanie strugi powietrza przez Note: Deflector area! If drainage is to take place directly from a line, it is advisable to arrange the piping so that the air flow is diverted. obejœcie! 16 9

10 Installation Instalace Instalowanie Installation falsch nesprávnì b³êdnie wrong richtig správnì prawid³owo correct Beachte: kontinuierliches Gefälle! Wird ein Druckschlauch als Zulauf verwendet, Wassersack vermeiden! BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT Prostøednictvím bezpotenciálového kontaktu mùže být dále pøeveden signál alarmu. Mùže jím být napø. ovládán pøepínací kontakt v režimu fail-safe: Jestliže je pøivedeno provozní napìtí a pøístroj BEKOMAT pracuje bez závad, je relé alarmu aktivní. Pracovní kontakt ( ) je sepnut. ZESTYK BEZPOTENCJA OWY Sygna³ alarmowy mo e byæ dalej przekazywany przez zestyk bezpotencja³owy. Prze³¹cznik mo e byæ stosowany np. w modusie failsafe: PrzekaŸnik alarmowy znajduje siê przy przy³o onym napiêciu i bezusterkowej pracy BEKOMATU w pozycji wzbudzonej. Zestyk roboczy ( ) jest zwarty. POTENTIAL-FREE CONTACT The alarm signal can be relayed via a potential-free contact. The changeover contact can be operated, e.g., in the fail-safe mode. When operating voltage is being applied and the BEKOMAT device is functioning correctly, the alarm relay is energized. The contact element ( ) is closed. Beachte: kontinuierliches Gefälle! Auch bei Verrohrung der Zulaufleitung, Wassersack vermeiden. Jestliže provozní napìtí pøivedeno není nebo došlo k hlášení závady, relé alarmu odpadne. Pracovní kontakt se rozepne (alarm). Przy braku napiêcia lub przy meldunku zak³ócenia przekaÿnik alarmowy siê opuszcza. Zestyk roboczy jest rozwarty (alarm). When there is no operating voltage or in the case of a fault signal, the alarm relay drops out. The contact element is open (alarm). Doporuèení pro údržbu: Jednou do roka vyèistìte pouzdro a ventil Jednou do roka vymìòte opotøebitelné díly Zalecenia dotycz¹ce konserwacji: Raz do roku oczyœciæ obudowê i zawór Co roku wymieniæ czêœci szybko siê zu ywaj¹ce Maintenance recommendation: Housing and valve should be cleaned once a year. Replace wearing parts once a year. Sada opotøebitelných dílù () Zestaw czêœci szybko siê zu ywaj¹cych () Set of wearing parts ( ) BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA Test funkce pøístroje BEKOMAT: Testovací tlaèítko aktivujte na dobu cca 2 sek. Ventil se otvírá, aby se vypustil kondenzát Kontrola chybového hlášení: Uzavøete pøívod kondenzátu Testovací tlaèítko aktivujte min. po dobu 1 minuty èervená LED bliká (po 1 minutì ) Bude spínán signál alarmu Kontrola funkcjonowania BEKOMATU: Naciskaæ przez ok. 2 sek. przycisk Test-Taster. Zawór odprowadzania kondensatu otwiera siê. Sprawdzenie meldunku o zak³óceniu: Zamkn¹æ dop³yw kondensatu Obs³u yæ przycisk Test-Taster w przeci¹gu min. 1 minuty Mruga czerwone lampka sygnalizacyjna LED (po 1 minucie) Sygna³ alarmowy zostaje prze³¹czony Functional test of BEKOMAT device: Briefly press test button 2 sec. Valve opens for condensate discharge. Checking of alarm signal: Shut off condensate inflow. Press test button for at least 1 minute. Red LED flashes (after 1 minute). Alarm signal is being relayed. 15

11 Elektrische Daten Elektrické údaje Dane elektryczne Electrical data ma. Leistungsaufnahme Ma. pøíkon maksymalny pobór mocy Ma. power input Netzspannung (siehe Typenschild) Sí ové napìtí (viz typový štítek) napiêcie sieci (patrz tabl. znamionowa) Supply voltage (see type plate) Kabelquerschnitt und Absicherung Prùøez vodièù a jištìní przekrój kabla i zabezpieczenia Cable cross-section and fuse protection Kontaktbelastung Relais bzw. OUT1 Zatížení kontaktù Relé resp. OUT1 obci¹ enie styków przekaÿnik wzglêdnie OUT1 Contact loading relay or OUT1 230/110/24/... Vac P < 2,0 VA Uac =... ±10% Hz ø 5,8-8,5 mm 0,75 mm² 0,5 A (mt) <250Vac/<0,5A >12Vdc/>50mA 24 Vdc P < 2,0 W U 0 = 24Vdc -10/+25% ø 5,8-8,5 mm 0,75 mm² 100 ma (mt) POTENTIALFREIER KONTAKT Über einen potentialfreien Kontakt kann das Alarmsignal weitergeleitet werden. Der Umschaltkontakt kann z.b. im failsafe-modus betrieben werden: Liegt Betriebsspannung an und arbeitet der BEKOMAT störungsfrei, ist das Alarmrelais angezogen. Der Arbeitskontakt ( ) ist geschlossen. Liegt keine Betriebsspannung an oder erfolgt eine Störmeldung, fällt das Alarmrelais ab. Der Arbeitskontakt ist offen (Alarm). Pozor: Plynulý spád! Pokud je na pøívodu použita tlaková hadice, zamezte vzniku vodních pytlù. Pozor: Plynulý spád! Rovnìž u potrubí na pøívodu zamezte vzniku vodních pytlù. Uwaga: Spadek ci¹g³y! W przypadku stosowania na dop³ywie wê a ciœnieniowego, uwa aæ aby nie pozostawa³a w nim ciecz! Uwaga: Spadek ci¹g³y! Tak e przy doprowadzeniu rur¹ uwa aæ, aby nie pozostawa³a w niej ciecz! Note: Continuous slope It is important to avoid water pockets when using a pressure hose as a feed line! Note: Continuous slope! Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe. Wartung Údržba Konserwacja Maintenance Empfehlung zur Wartung: Jährlich Gehäuse und Ventil reinigen Jährlich Verschleißteile ersetzen Verschleißteilsatz ( ) BEKOMAT 12 XE KA BEKOMAT 12 CO XE KA BEKOMAT 12 CO PN63 XE KA Funktionstest des BEKOMAT: Test-Taster kurz betätigen. Ventil öffnet zur Kondensatableitung Überprüfung der Störmeldung: Kondensatzulauf absperren Test-Taster mind. 1 Minute betätigen rote LED blinkt (nach 1 Minute) Alarmsignal wird durchgeschaltet 14 11

12 Elektrische Installation Elektrická instalace Instalacja elektryczna Electrical installation C H A B Haubendeckel (A) nach Lösen der 4 Schrauben (B) demontieren Netzteilplatine (C) aus Haubendeckel (A) nach Lösen der Schraube (D) herausnehmen Kabel für Spannungsversorgung (E) und potentialfreien Kontakt (F) durch Kabelverschraubungen führen Víko pouzdra (A) demontujte po uvolnìní 4 šroubù (B) Desku sí ového dílu (C) vyjmìte z víka pouzdra (A) po uvolnìní šroubu (D) Kabel napájení (E) a bezpotenciálový kontakt (F) protáhnìte kabelovým šroubení Po odkrêceniu 4 œrub (B) zdemontowaæ pokrywê (A) Po uprzednim odkrêceniu œruby (D) wyj¹æ p³ytkê zasilacza (C) z pokrywy (A) Kabel zasilaj¹cy w napiêcie (E) i zestyk bezpotencja³owy (F) przeprowadziæ przez nakrêtki ustalaj¹ce Lift off domed cover (A) after removing the 4 screws (B). Take power supply board (C) out of the domed cover (A) after removing the screw (D). Guide cables for power supply (E) and potential-free contact (F) through screwed cable fittings K E F D Klemmenbelegung Zulässige Netzspannung unbedingt auf Typenschild (G) ablesen! Vac Spannungsversorgung 0.0 L 0.1 N 0.2 PE 24 Vdc Spannungsversorgung +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) Obsazení svorek Pøíslušné sí ové napìtí je tøeba bezpodmíneènì pøeèíst na typovém štítku (G)! V støíd. Napájení 24 V ss Napájení 0.0 L 0.1 N 0.2 PE +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) Ob³o enie zacisków Koniecznie odczytaæ z tabliczki znamionowej (G) wartoœæ dopuszczalnego napiêcia! Va Napiêcie zasilania 0.0 L 0.1 N 0.2 PE 24 Vdc Napiêcie zasilania +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) Terminals Check type plate (G) for permissible mains voltage and ensure conformity! Vac power supply 24 Vdc power supply 0.0 L 0.1 N 0.2 PE +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc) K K H H G C F E F Vac - voltages 0.8 normally open 0.7 common 0.6 normally closed 0.2 PE Earth/Ground 0.1 N Neutral 0.0 L Phase 24 Vdc - voltage 0.8 normally open 0.7 common Potentialfreien Kontakt (F) an Klemmen (bei Störung geschlossen) oder (bei Störung geöffnet) anschließen Kabel (E + F) straffen und Kabelverschraubungen festschrauben Netzteilplatine (C) im Haubendeckel (A) mit Schraube (D) befestigen Kabelstecker (H) auf Steuerplatine (K) aufstecken Haubendeckel (A) aufsetzen und die 4 Schrauben (B) anziehen Beachte! Netzteilplatine (C) sitzt gedreht (über Kopf) im Haubendeckel (A). Im lastfreien Betrieb kann an den Klemmen 1.0 und 1.1 (Kabelstecker (H)) eine Spannung von bis zu 36 Vdc gemessen werden. Installationsarbeiten gemäß VDE 0100 ausführen. Pøipojte bezpotenciálový kontakt (F) na svorkách (pøi poruše sepnut) nebo (pøi poruše rozepnut) Kabel (E + F) napnìte a pevnì dotáhnìte kabelová šroubení Desku sí ového dílu (C) upevnìte ve víku pouzdra (A) pomocí šroubu (D) Kabelový konektor (H) zasuòte do desky øízení (K) Nasaïte víko pouzdra (A) a dotáhnìte 4 šrouby(b) Pozor! Deska sí ového dílu (C) je uložena ve víku pouzdra (A) obrácenì. Pøi provozu bez zatížení mùže být na svorkách 1.0 a 1.1 (kabelový konektor (H)) namìøeno napìtí až 36 V ss. Instalaèní práce provádìjte v souladu s VDE Zestyk bezpotencja³owy (F) przy³¹czyæ do zacisków (przy zak³óceniu zestyk zwarty) lub (przy zak³óceniu zestyk rozwarty) Napi¹æ kabel (E + F) i dokrêciæ nakrêtki ustalaj¹ce P³ytkê zasilacza (C) przymocowaæ œrub¹ (D) do pokrywy (A) Nasadziæ na p³ytkê steruj¹c¹ (K) wtyczkê kabla (H) Na³o yæ pokrywê (A) i dokrêciæ 4 œruby (B) Uwaga! P³ytka zasilacza (C) jest umieszczona w pokrywie (A) w odwróconej pozycji (do góry nogami). Zaciski 1.0 i 1.1 (wtyczka kabla (H)) mog¹ podczas ruchu ja³owego znajdowaæ siê pod napiêciem do 36 Vdc. Prace instalacyjne wykonywaæ zgodnie z norm¹ VDE Connect potential-free contact (F) to terminals (fail safe) or (open during malfunction). Pull cable (E + F) tight and screw down cable fittings. Screw power supply board (G) with screw (D) into domed cover (A) Plug ribbon cable (H) into control PCB (K) Put on top of cover (A) and tighten the 4 screws (B) Please note: The power supply board (C) is in a reverse position (upside down) in the domed cover (A). During no-load operation, a voltage of up to 36 Vdc may be measured at terminals 1.0 and 1.1(plug ribbon cable (H)). Please ensure that the installation is carried out according to the valid regulations. 0.6 normally closed ±24V +24 Vdc (0V) ±24V 0V (+24 Vdc) G C E 12 13

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 13 BEKOMAT 13 CO BEKOMAT 13 CO PN25 BEKOMAT 13 CO PN40

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 13 BEKOMAT 13 CO BEKOMAT 13 CO PN25 BEKOMAT 13 CO PN40 Lieferprogramm / Výrobní program / Program dostaw / product range Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Èesky Instrukcja instalowania i obs³ugi Instructions for installation

Více

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 21 BEKOMAT 21PRO. Návod k instalaci a provozu Èesky Instrukcja instalowania i obs³ugi polski

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 21 BEKOMAT 21PRO. Návod k instalaci a provozu Èesky Instrukcja instalowania i obs³ugi polski Klimazonen Klimatické oblasti Strefy klimatyczne Climatic zone Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Èesky Instrukcja instalowania i obs³ugi Instructions for installation and

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Mounting Instructions Návod k montáži LS 106 LS 176 LS 186

Mounting Instructions Návod k montáži LS 106 LS 176 LS 186 Montageanleitung Mounting Instructions Návod k montáži LS 106 LS 176 LS 186 2/2002 Warnhinweise. Warnings. Důležitá upozorněn DIN EN 100 015 1 CECC 00015 1 0 I Maße in mm Dimensions in mm Rozměry v mm

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box K zapojení/for connecting:! optického senzoru/optoelectronic safety edges! kontaktu průchozích dveří/es! lankového kontaktu/es pro

Více

Obrazový česko-anglický slovník pojmů z oblasti automatizace

Obrazový česko-anglický slovník pojmů z oblasti automatizace Produkt č.11 Obrazový česko-anglický slovník pojmů z oblasti automatizace Kolektiv autorů 2014 Obsah Pístový kompresor... 1 Přímočarý hydromotor... 2 Rozvaděč... 3 Filtr... 4 Pneumatické válce... 5 Hydraulický

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

essential ventilation manual - SOLO

essential ventilation manual - SOLO essential ventilation manual - SOLO EN Dear Customer, We thank you for purchasing KLIMATOM product. Please read this user manual carefully before installing or servicing DE Sehr geehrter Kunde, Wir danken

Více

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz Usměrňovač a nabíječ KTA Gleichrichter und Ladegerät KTA Rectifier and Batterey Charger KTA Устройство для заря батарей KTA Usměrňovač a nabíječ KTZ Gleichrichter und Ladegerät KTZ Rectifer and Batterey

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 Návod na instalaci a použití ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 CZ verze 1.2 Popis: Zónové ventily s vratnou pružinou jsou určeny do hydraulických

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0084: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0084: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0084: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 12 84 33 32

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0020: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0020: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0020: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, RIVETEC E100517 Pg./Str. 1 / 12 34 33 31 30 29 28 27 32 26 13 9 12 11

Více

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod ROLLO STANDARD ELECTRIC Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílů (1) 2x ( 2) 2x (3) 2x Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Více

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality filtrace filtration filtraèní komlety filtration sets filtraèní jednotky filtration units kvalita quality Swimmingpool Technology Filtraèní komplety Filtration sets Kompletní písková filtraèní jednotka

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0021: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0021: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0021: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100517 Pg./Str. 1 / 12 31 23 30

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01 Vodící váleček, pozinkovaný,pohyb v Prachuvzdorných a voděvzdorných ložiscích Hmotnost 4,2 kg Objednací číslo: 009.402.00 Vodící váleček s podstavcem, pozinkovaný Hmotnost 5,25 kg Objednací číslo: 009.403.00

Více

BD250NE305 BD250SE305

BD250NE305 BD250SE305 ENGLISH ÈESKY INSTRUCTIONS OR USE, NÁVOD K POU ITÍ SWITCHING UNIT SPÍNACÍ BLOK BD5NE35 BD5SE35 BD5NE35 BD5SE35 OD-BHD-KS x CS-BD-A OD-BD-MS Installation, service and maintenance of the electrical equipment

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Převod Gear ratio Základní Standard provedení Příbal Included D-ANA s.r.o. - JRM Divišov Vlašimská 216 257 26 Divišov 1.67 1.59 Kolo

Více

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 PouÏití pfiístroj na ãi tûní, regulaci tlaku vzduchu a oddûlení vody (více neï 90%) Use device for air cleaning, air controlling and water separation (more than

Více

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 Size / Světlost : DN 1/4" to 4" / DN 1/4" až 4" Ends / Konce : Female-Female BSP / Závitové, vnitřní-vnitřní závit BSP Min.

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0139

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0139 SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0139 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100524 Pg./Str. 1 / 8 5 2 3 4 73 19 18

Více

VENTIL ZPĚTNÝ MEZIPŘÍRUBOVÝ PRUŽINOU - CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/400 C TYP C09 PN 40 DN15-100

VENTIL ZPĚTNÝ MEZIPŘÍRUBOVÝ PRUŽINOU - CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/400 C TYP C09 PN 40 DN15-100 VENTIL ZPĚTNÝ MEZIPŘÍRUBOVÝ PRUŽINOU - CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/400 C TYP C09 PN 40 DN15-100 Size / Světlost : DN 15 to DN 100 / DN 15 až DN 100 Ends / Konce : Between flanges ISO PN 10/16/25/40

Více

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Montážní návod Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Operating instructions Crimping pliers PV-CZM... for MC3, MC4 and MC4-EVO 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2

Více

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce :

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D71 137 PN16 DN1/4-2 Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : Female Female BSP / Závitové BSP (vnitřní-vnitřní) Min. Temperature

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

VXC. Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA. Bulletin D117/3-6 Pl/Cz

VXC. Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA. Bulletin D117/3-6 Pl/Cz Skraplacze wyparne Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA Bulletin D117/3-6 Pl/Cz DANE I PROCEDURA DOBORU / DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI VÝBÌRU TABELA 1 - BAZOWE

Více

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Peugeot 206 alle Modelle ab 09/98 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run TECHNICKÝ MANUÁL 2. 1. ELEKTRICKÉ POPIS OVLÁDACÍCH ZAPOJENÍ PRVKŮ 1.1. AirKIT mod.2012 ovládací prvky 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run 7 6 AirKIT ovládací

Více

KULOVÉ KOHOUTY S TOPNÝM PLÁŠTĚM BALL VALVES WITH HEATING JACKET ZEUS TYP / TYPE K91.9

KULOVÉ KOHOUTY S TOPNÝM PLÁŠTĚM BALL VALVES WITH HEATING JACKET ZEUS TYP / TYPE K91.9 KULOÉ KOHOUTY S TOPNÝM PLÁŠTĚM BALL ALES WITH HEATING JACKET TYP / TYPE K91.9 Použití Kulové kohouty K91.9 jsou určeny k úplnému otevření nebo zavření průtoku pracovní látky. Uplatňují se pro přepravu

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

DITRONIC TOUCH PARAMETRY KOMUNIKACE MODBUS / MODBUS INTERFACE PARAMETERS MODBUS KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE

DITRONIC TOUCH PARAMETRY KOMUNIKACE MODBUS / MODBUS INTERFACE PARAMETERS MODBUS KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE Komunikační rozhraní MODBUS - CZ Popis konektorů: (na řídící desce) - 1. PORT (RS 485) - konektor typu RJ 45 (8-pinový) - zápis parametrů do regulátoru z řídícího systému. - 2. PORT (RS 485) - konektor

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0023: Rivetec. для. Схема

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0023: Rivetec. для. Схема SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0023: Rivetec заклепочник для вытяжных заклепок Заклепочник Rivetec RL-60 Схема запчастей Гермес Групп (499) 502-15-65 Germes Grupp www.moscvetmet.narod.ru

Více

2N Helios Vario departure switch

2N Helios Vario departure switch Description 2N Helios Vario departure switch Order no. 9135251E The purpose of this module is to extend the 2N Helios Vario door communicator with another switch, e.g., for switching the electric door

Více

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING - (06-57) - ADDRESS CVERSI TABLE FOR MANUAL SETTING In the case of a multiple refrigerant system, each refrigerant system should be set an exclusive refrigerant. Conversion table of refrigerant and rotary

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

rozvodnice jednoduchá instalace spolehlivost reliability Swimmingpool Technology distribution boards simple installation

rozvodnice jednoduchá instalace spolehlivost reliability Swimmingpool Technology distribution boards simple installation rozvodnice distribution boards jednoduchá instalace simple installation spolehlivost reliability Swimmingpool Technology Transformátory Transformers Transformátor 100W - 100W transformer Trafo 100W v plastovém

Více

Jednotka obìhového èerpadla

Jednotka obìhového èerpadla Popis Description Používá se pro okruhy topných systémù beze zmìny teploty topného media. Napojuje se pøímo na rozdìlovaè. Teplotu pøívodu a zpáteèky lze kontrolovat pomocí dvou teplomìrù. Na zpáteèce

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 40 PLASMA PFC

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 40 PLASMA PFC MG-- PEGAS 0 PLASMA PFC SERVICE MANUAL page SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 0 PLASMA PFC SERVICE MANUAL PEGAS 0 PLASMA PFC. VAROVÁNÍ WARNG UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0026: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 12 31 30 29

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 FIAT PUNTO ab 09/99 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig, 1 Leitungssatz 7-adrig, 1 Gummidichtung

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0022: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, RIVETEC E100518 Pg./Str. 1 / 12 32 33 42 34 43 35 38 40 39 36 41 37 105

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0026: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0026: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0026: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 12 31 30 29

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0020: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100517 Pg./Str. 1 / 12 34 33 31

Více

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN 6-100 Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature /

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa DN 10 50, Pp MPa DN 10 50, Pp MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména primárních,

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0023: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16 RIVETEC E100518 Pg./Str. 1 / 12 38 35 36 34 37 33 32 30 31 27 29 28 44

Více

Zkušební tlak statický Prüfdruck statisch Static Pressure. ipojovací závit Anschlußgewinde Connecting thread 20 Mpa 40 Mpa 0,95 cm 3 M10x1

Zkušební tlak statický Prüfdruck statisch Static Pressure. ipojovací závit Anschlußgewinde Connecting thread 20 Mpa 40 Mpa 0,95 cm 3 M10x1 11/28 Ru ní mazací lisy pákové - technické údaje Handhebelfettpresse - Technische Daten Hand lever Grease Gun - Technical data íslušenství k mazacím lis m (hadice, spojky, pevné nástavce) je dodáváno samostatn.

Více

ZI-DOP600. Návod k použití Čerpadlo na naftu a oleje. Operation Manual Diesel Oil Pump EAN: 9120039230085. Fax: +43 7248 61116-720

ZI-DOP600. Návod k použití Čerpadlo na naftu a oleje. Operation Manual Diesel Oil Pump EAN: 9120039230085. Fax: +43 7248 61116-720 ZIPPER Maschinen GmbH Gewerbepark 8 A-4707 Schlüsslberg Tel.: +43 7248 61116-700 Fax: +43 7248 61116-720 E-Mail: info@zippermaschinen.at Web: www.zipper-maschinen.at CZ Návod k použití Čerpadlo na naftu

Více

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN Vydání: 1 ze dne 23.01.2009 Nahrazuje vydání: ---------------- ČESKY 1. Určení. Relé modul MP5 (AWZ 520) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích.

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0141: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100524 Pg./Str. 1 / 12 35 34 33

Více

1. ROZLIŠENÍ CS CU-05 a CS CU-05C

1. ROZLIŠENÍ CS CU-05 a CS CU-05C - 1 Evidenční číslo: MG 004-01 Stroj / podskupina: Vodní chlazení Počet stran: 6 Počet příloh: Kopie č.: Vypracoval: Pavel Mastný Kontroloval: Holý Schválil: Holý Podpis: Podpis: Podpis: Datum: 9.2.2009

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0140: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0140: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0140: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, RIVETEC E100524 Pg./Str. 1 / 12 27 25 26 23 24 22 30 29 28 42 33 82 4

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Service Instruction F400-14a

Service Instruction F400-14a Service Instruction F400-14a Item + rev. 540783 540784 Subject Výměna ložisek nábojů MB16-66, LS15 GLADEL Rev. Modification Date Author name ECN - Original version jjjj/mm/dd Name A 2011-04-08 P.Mauci

Více