Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014"

Transkript

1 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová Blanka (účetní obce) Místo jednání: Obecní úřad Nová Telib, Nová Telib č.p.9, Březno Při jednání přítomno všech 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:05 hodin a ukončeno v 19:52 hodin. Program: 1. Úvod 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení rozpočtových opatření č. 8 a 9 na rok Schválení rozpočtu obce na rok Schválení rozpočtových výhledů na roky Schválení vyhlášky na svoz komunálního odpadu na rok Finanční příspěvek základní škole v Březně 9. Územní plán 10. Došlá pošta, různé, veřejná schůze, vítání občánků 11. Diskuze, závěr 1. Úvod Starosta obce přivítal všechny přítomné na jednání zastupitelstva. Starosta obce konstatoval, že pozvánka na jednání zastupitelstva byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib a dále byla všem členům zastupitelstva doručena v písemné formě. Následně byl starostou obce představen program jednání zastupitelstva dne Usnesení č. 1/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce /8

2 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů Starostou obce byl navržen zapisovatelem Jiří Vacek, a dále ověřovatelem zápisu Jan Truneček a Václav Rybář. Usnesení č. 2/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne Jiřího Vacka a ověřovatele Jana Trunečka a Václava Rybáře. 3. Kontrola zápisu z minulé schůze Zastupitel Jiří Vacek přečetl zápis z 2. jednání zastupitelstva obce Nová Telib ze dne Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib. Vzhledem k nejednotnému názoru při hlasování v bodě č. 8 zápisu ze dne , byly jmenovitě doplněni hlasující. Usnesení č. 3/12/2014 Po doplnění bodu č. 8 zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek. Schválení zápisu bylo odhlasováno. 4. Schválení rozpočtových opatření č. 8 a 9 na rok 2014 Za účasti účetní obce Nová Telib paní Poupové, byla jednotlivá rozpočtová opatření č. 8 a 9 v detailu představena a předložena ke schválení. Usnesení č. 4/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 8 a Schválení rozpočtu obce na rok 2015 Za účasti účetní obce paní Poupové byl starostou obce představen rozpočet obce Nová Telib pro rok Rozpočtové příjmy ve výši ,-Kč Rozpočtové výdaje ve výši ,-Kč Rozdíl ,-Kč Rozpočet pro rok 2015 je plánován jako přebytkový, s přebytkem ve výši ,-Kč. Rozpočet byl dne vyvěšen na úřední desce obce Nová Telib. V rámci 15-ti denní zákonné lhůty nebyly k rozpočtu obce Nová Telib vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo rozpočet obce pro rok Usnesení č. 5/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Nová Telib na rok /8

3 6. Schválení rozpočtových výhledů na roky Za účasti účetní obce paní Poupové byl starostou obce představen rozpočtový výhled obce Nová Telib pro rok 2015 a Rozpočtový výhled pro rok 2015 je shodný s rozpočtem roku Rozpočtový výhled pro rok 2016: Rozpočtové příjmy ve výši ,-Kč Rozpočtové výdaje ve výši ,-Kč Rozdíl ,-Kč Rozpočtový výhled pro rok 2016 je plánován jako přebytkový, s přebytkem ve výši ,-Kč. Rozpočtový výhled byl dne vyvěšen na úřední desce obce Nová Telib. V rámci 15-ti denní zákonné lhůty nebyly k rozpočtovému výhledu obce Nová Telib vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo rozpočtový výhled obce pro rok Usnesení č. 6/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Nová Telib na roky Schválení vyhlášky na svoz komunálního odpadu na rok 2015 Starostou obce byla představena Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Dle provedeného hlasování při jednání zastupitelstva dne zůstává poplatek za svoz komunálních odpadů v nezměněné výši 500,-Kč/poplatník. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Usnesení č. 7/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku za svoz komunálního odpadu na rok 2015 v původním znění. 8. Finanční příspěvek základní škole v Březně Aktuálně navštěvuje základní a mateřskou školu v Březně 28 dětí z Nové Telibi. Z toho 15 dětí mateřskou školu a 13 dětí základní školu. Starostkou obce Březno byla zastupitelstvu obce Nová Telib předána žádost o finanční příspěvek na uhrazení zrealizované rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a jídelně. Celkové náklady na vzduchotechniku byly ve výši ,-Kč. Po rozdělení nákladů na jednotlivé obce, byla obec Nová Telib požádána o příspěvek ve výši ,-Kč Usnesení č. 8/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek základní škole v Březně ve výši ,-Kč. 3/8

4 9. Územní plán Všichni členové zastupitelstva obce obdrželi em od zastupitele Jiřího Křoviny zprávu o vyhodnocení společného jednání k návrhu územního plánu Nová Telib, včetně stanovisek uplatněných k návrhu územního plánu. Zastupitelstvo obce Nová Telib bere na vědomí předloženou zprávu. Zastupitel Jiří Křovina byl pověřen jako zodpovědná osoba určená pro další aktivity spojené s dokončením územního plánu obce Nová Telib. Dne je naplánováno projednání zpracovaného návrhu územního plánu za účasti objednavatele, zpracovatele a zástupce magistrátu (oddělení územního plánování). Zastupitel Jiří Křovina požádá a dohodne se zpracovatelem návrhu územního plánu termín představení na zastupitelstvu obce. Následně bude naplánováno veřejné představení a projednání návrhu územního plánu obce Nová Telib na sále místního pohostinství U kapličky. V rámci problematiky návrhu nového územního plánu byla znovu diskutována problematika řešení splaškových vod. 10. Došlá pošta, různé, veřejná schůze, vítání občánků a. Dne je naplánována veřejná schůze na sále v pohostinství U kapličky b. Vítání nově narozených občánků proběhne formou návštěvy člena zastupitelstva a zástupce kulturní komise přímo v rodině narozeného. c. Členem JPO 5 Nová Telib, panem Zvěřinou byla předána písemná žádost na zakoupení odlehčeného rozdělovače a nové savice v hodnotě cca 9.300,-Kč. Zastupitelstvo žádost odsouhlasilo. Usnesení č. 9/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na zakoupení nového vybavení na základě žádosti JPO 5, ve výši cca 9.300,-Kč. d. Občan M.Tesař předal žádost o pokácení neplodící hrušky v dolní části návsi. Hrušeň je částečně uschlá a hrozí zde riziko ohrožení zdraví. Kácení bude provedeno do , kdy končí období vegetačního klidu. Dřevo bude použito na topení na Obecním úřadě. Pokácený strom bude nahrazen novou dřevinou. Po uplynutí zákonné lhůty vydá Obecní úřad povolení ke kácení. e. Oprava místní komunikace Poupova zahrada - starostou obce podána informace o proběhnuté schůzce s projektantem na zahájení příprav akce. f. Starostou obce podána informace o plánovaném auditu na Obecním úřadě v termínu g. Předseda SKNT pan Jiří Vacek předal žádost o finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na organizaci tradičního Novoročního turnaje ve stolním tenise, který bude zorganizován na sále místního pohostinství U kapličky. Usnesení č. 10/12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek bez vyúčtování, na organizaci novoročního turnaje ve stolním tenise, ve výši 2.000,-Kč. 4/8

5 h. Předseda sportovní komise Jiří Vacek přednesl první návrh programu pořádání sportovních akcí pro rok 2015, včetně výše žádostí na finanční příspěvek pro jednotlivé akce. K návrhu nebylo zásadních připomínek. Návrh sportovní komise bude porovnán a sladěn s návrhem kulturní komise, aby nedocházelo k termínovým kolizím a jednotlivé akce byly rovnoměrně rozvrženy po celý rok ch. Předseda sportovní komise Jiří Vacek přednesl návrh na využití betonového letního parketu za hospodou pro vybudování hokejového hřiště. Před letní sezonou bude parket uveden do původního stavu. Hokejové hřiště bude vybudováno svépomocí. Eventuální náklady na materiál pro mantinely a branky budou po předložení faktury uhrazeny. Návrh sportovní komise byl odsouhlasen. 11. Diskuze, závěr Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva a ještě jednou připomněl blížící se životní jubileum pana Josefa Kollátora. 5/8

6 Usnesení z 3. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na Obecním úřadě Nová Telib dne Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje: Usnesení č. 1/12/2014 představený program jednání zastupitelstva obce Usnesení č. 2/12/2014 zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne Jiřího Vacka a ověřovatele Jana Trunečka a Václava Rybáře. Usnesení č. 3/12/2014 po doplnění bodu č. 8, předložený zápis z 2. jednání zastupitelstva obce dne Usnesení č. 4/12/2014 předložená rozpočtová opatření č.8 a 9 roku Usnesení č. 5/12/2014 rozpočet obce Nová Telib na rok 2015 Usnesení č. 6/12/2014 rozpočtový výhled obce Nová Telib na roky Usnesení č. 7/12/2014 vyhlášku za svoz komunálního odpadu na rok 2015 v původním znění Usnesení č. 8/12/2014 finanční příspěvek základní škole v Březně ve výši ,-Kč.. 6/8

7 Usnesení č. 9/12/2014 finanční příspěvek na zakoupení nového vybavení na základě žádosti JPO 5, ve výši cca 9.300,-Kč. Usnesení č. 10/12/2014 finanční příspěvek bez vyúčtování, na organizaci novoročního turnaje ve stolním tenise, ve výši 2.000,-Kč Zapsal: Vacek Jiří Starosta obce: Ing. Řezáč Pavel Zápis ověřil: Truneček Jan Rybář Václav 7/8

8 8/8

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více