Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015"

Transkript

1 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov Antonín Čepelák, Bohuslav Vokáč Program: 1. Jednání se zástupci JSDHO Komárov, Ing. Sojkou 2. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 3. Vyhodnocení nabídek na opravu rozvaděče a dělících skříní veřejného osvětlení v Komárově 4. Projednání a schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s městem Hořovice na roky Žádost Z.K. o příspěvek na rekonstrukci chodníku na pozemku pč. 203/2 6. Žádost Klubu Zvonek, Beroun o příspěvek na činnost pro rok Žádost o poskytnutí dotace na rok 2015 Svaz tělesně postižených, MO Hořovice 8. Volební řád Školské rady 9. Projednání zápisů z jednání Grantové komise 10. Žádost o finanční podporu na vydávání Podbrdských novin 11. Diskuse Hlasování o takto navrženém programu: Program jednání byl schválen všemi hlasy. 1. Jednání se zástupci JSDHO Komárov, Ing. Sojkou Jednání se týkalo rekonstrukce hasičské zbrojnice a získání dotací na tuto akci. Ing. Sojka seznámil přítomné s možnostmi získání dotace, doporučil zajistit prodloužení stavebního povolení na tuto akci, připravit prezentaci projektu tj. fotodokumentaci stávajícího stavu zbrojnice, vyčíslit četnost zásahů, místa konání zásahů, celkovou prezentaci útvaru atd. RM ukládá veliteli JSDHO Komárov v součinnosti s Ing. Sojkou připravit prezentaci k žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice do RM ukládá Ing. Sojkovi zajistit prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci hasičské zbrojnice na MěÚ Hořovice do Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů - zpracování návrhu zásad a postupů při zadávání malých zakázek probíhá - soupis probíhajících smluv- probíhá - sběrný dvůr pokračuje příprava prostoru určeného k umístění sběrného dvora - videoprezentace Komárova na infopanelu v Berouně RM neschvaluje prodloužení smlouvy na videoprezentaci městyse Komárov na infopanelu v Berouně s fa. DARUMA. - problematika vzrostlých stromů na veřejném prostranství KRVŽP probíhá

2 RM ukládá p. Havlíkovi zajistit analýzu platných pojistných smluv do umístění umyvadel do tříd ZŠ KRVŽP Ing. Andrt probíhá - lokalita Nad Dráteníkem KRVŽP Ing. Andrt - probíhá - osazení měřičů tepla jednání s fa. Spektrum Beroun p. Vácha - probíhá - náplň práce technické čety k nahlédnutí byly předloženy měsíční výkazy, kniha jízd, náplně práce - úprava vyhlášky č. 3/2012 dle konzultace s Mgr. Wachtlovou osvobození od poplatků je v pořádku. Po zřízení sběrného dvora je možná aktualizace OZV. - autobusová zastávka v ul. Záskalská projednáno s dopravním odborem MěÚ Hořovice s kladným výsledkem RM ukládá starostovi, v souladu s vyjádřením dotčených orgánů, připravit zpracování projektové dokumentace na autobusovou zastávku v ul. Záskalská do dokumenty na webových stránkách městyse RM ukládá p. Vokáčové projednat s p. Humlem úpravu stránek, aktualizace atd. - podněty pro kontrolní výbor k prověření smlouvy s Městskou policií Hořovice připraveno k jednání ZM - projednání možnosti umístění osvětlení na rod. dům p. M. paní M. nesouhlasí s navrženou variantou - pojistná událost poškození chodníku v ul. Sokolská podáno na Kooperativu pojišťovnu a.s. - projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení včetně kompletní rekonstrukce rozvaděče ul. Spojovací - probíhá - rozšíření Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas o zástupce muzea osloveni kandidáti jednání probíhá - schůzka s vedením Městské policie Hořovice žádost fa. Strategy One a.s. o poskytnutí informací o veřejném osvětlení dle zákona č. 106/1999 Sb. konzultace s Mgr. Wachtlovou informace lze poskytnout RM ukládá Ing. Křikavovi připravit odpověď fa Strategy One a.s. ve věci podání informací o veřejném osvětlení. - řešení správy veřejného osvětlení KRVŽP probíhá příprava 3. Vyhodnocení nabídek na opravu rozvaděče a dělících skříní veřejného osvětlení v Komárově RM posuzovala dvě nabídky a rozhodla přidělit zakázku fa. Hoel elektromontáže s. r.o., Cerhovice. RM na základě výběrového řízení schvaluje přidělení zakázky na opravu rozvaděče a dělících skříní veřejného osvětlení v Komárově fa. Hoel elektromontáže s.r.o., Cerhovice. RM pověřuje starostu městyse Komárov uzavřením smlouvy na opravu rozvaděče a dělících skříní veřejného osvětlení v Komárově s fa. Hoel elektromontáže s.r.o., Cerhovice.

3 4. Projednání a schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s městem Hořovice na roky Smlouva se sepisuje na čtyřleté období. Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti. Orgány MěÚ Hořovice budou vykonávat, jako místně příslušný orgán, přenesenou působnost na úseku agendy přestupků dle 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb. Příspěvek na výkon správy činí 1 500,00 za každý projednaný přestupek ukončený pravomocným rozhodnutím spadající do správního obvodu městyse Komárov a 500,00 Kč za každý odložený přestupek spadající do správního obvodu městyse Komárov. RM schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s městem Hořovice na roky RM pověřuje starostu městyse Komárov podpisem Veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s městem Hořovice na roky Žádost p. Z.K. o příspěvek na rekonstrukci chodníku na pozemku p.č. 203/2 Chodník u nemovitosti č. p. 43, která je ve vlastnictví žadatele, je na obecním pozemku p.č. 203/2. Výměra chodníku je 30 m². Výše příspěvku ,00 Kč. Hlasování o poskytnutí příspěvku. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku p. Z.K. na rekonstrukci chodníku o výměře 30 m², na pozemku p.č. 203/2, který je ve vlastnictví městyse, ve výši ,00 Kč. 6. Žádost Klubu Zvonek, Beroun o příspěvek na činnost pro rok 2015 Návrh : poskytnout příspěvek ve výši 1 000,00 Kč jako v loňském roce. Pro 2 proti 3 zdržel se - Návrh nebyl schválen.

4 Návrh: poskytnout příspěvek ve výši 2 000,00 Kč. Hlasování : Pro 3 proti 2 zdržel se - Návrh byl schválen většinou hlasů. RM schvaluje finanční příspěvek na činnost Klubu Zvonek, Beroun ve výši 2 000,00 Kč. 7. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2015 Svaz tělesně postižených, MO Hořovice Návrh: poskytnout příspěvek ve výši 3 000,00 Kč. Pro 4 proti - Zdržel se 1 Návrh byl schválen většinou hlasů. RM schvaluje finanční příspěvek pro Svaz tělesně postižených, MO Hořovice ve výši 3 000,- Kč. 8. Volební řád Školské rady RM projednala návrh volebního řádu. RM ukládá p. Havlíkovi dopracovat návrh volebního řádu Školské rady a předat jej místostarostovi k následné konzultaci s Mgr. Wachtlovou. 9. Projednání zápisů z jednání Grantové komise Jednání Grantové komise se uskutečnilo dne a p. Havlík členy rady seznámil s průběhem jednání a informoval je o dohodě s účetní městyse o předávání informací mezi Grantovou komisí a městysem. Předal informace o časovém harmonogramu schůzek Grantové komise. RM bere zápisy Grantové komise na vědomí. RM ukládá p. Vokáčové zveřejnit zápisy Grantové komise na webové stránky městyse. 10. Žádost o finanční podporu na vydávání Podbrdských novin Návrh : poskytnout příspěvek ve výši ,00 Kč jako v loňském roce. Návrh byl schválen všemi hlasy. RM schvaluje finanční příspěvek na vydávání Podbrdských novin ve výši ,00 Kč.

5 11. Diskuse Místostarosta seznámil členy rady se záměrem p. Marka Šmieda uskutečnit v Komárově 1. ročník Divadelního festivalu Pešík. Festival by se měl konat ve dnech dubna 2015 v Domě kultury OS KOVO Buzuluk a.s. Komárov. p. Šmied žádá radu městyse o schůzku k představení svého plánu. RM ukládá místostarostovi sjednat schůzku členů rady, p. Šmieda, Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas a p. Ernesta, zástupce OS KOVO Buzuluk a.s. Komárov, na v 18 hodin. Místostarosta - Projekt na revitalizaci zeleně na nám. Míru a zahrad MŠ a ZŠ fa. Living in green podala návrh smlouvy na zpracování studie - připravit k projednání na ZM p. Ernest - Přemostění ZŠ RM ukládá místostarostovi doplnit materiály k akci Přemostění ZŠ o stavební povolení. Starosta objednána oprava vánoční výzdoby Zapsala: E. Vokáčová

6 Usnesení č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne RM schvaluje: a) přidělení zakázky na opravu rozvaděče a dělících skříní veřejného osvětlení v Komárově fa. Hoel elektromontáže s.r.o., Cerhovice. b) návrh Veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s městem Hořovice na roky c) poskytnutí finančního příspěvku p. Z.K. na rekonstrukci chodníku o výměře 30 m², na pozemku p.č. 203/2, který je ve vlastnictví městyse, ve výši ,00 Kč. d) finanční příspěvek na činnost Klubu Zvonek, Beroun ve výši 2 000,00 Kč. e) finanční příspěvek pro Svaz tělesně postižených, MO Hořovice ve výši 3 000,00Kč. f) finanční příspěvek na vydávání Podbrdských novin ve výši ,00 Kč. 2. RM neschvaluje: a) prodloužení smlouvy na videoprezentaci městyse Komárov na infopanelu v Berouně s fa. DARUMA. 3. RM pověřuje: a) starostu městyse Komárov uzavřením smlouvy na opravu rozvaděče a dělících skříní veřejného osvětlení v Komárově s fa. Hoel elektromontáže s.r.o., Cerhovice. b) starostu městyse Komárov podpisem Veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s městem Hořovice na roky RM ukládá: a) veliteli JSDHO Komárov v součinnosti s Ing. Sojkou připravit prezentaci k žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice do b) Ing. Sojkovi zajistit prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci hasičské zbrojnice na MěÚ Hořovice do c) p. Havlíkovi zajistit analýzu platných pojistných smluv do d) starostovi, v souladu s vyjádřením dotčených orgánů, připravit zpracování projektové dokumentace na autobusovou zastávku v ul. Záskalská do e) p. Vokáčové projednat s p. Humlem úpravu webových stránek, aktualizace atd. f) Ing. Křikavovi připravit odpověď fa. Strategy One a.s. ve věci podání informace o veřejném osvětlení g) p. Havlíkovi dopracovat návrh volebního řádu Školské rady a předat jej místostarostovi k následné konzultaci s Mgr. Wachtlovou. h) p. Vokáčové zveřejnit zápisy Grantové komise na webové stránky městyse i) místostarostovi sjednat schůzku členů rady, p. Šmieda, Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas a p. Ernesta, zástupce OS KOVO Buzuluk a.s. Komárov, na v 18 hodin. j) místostarostovi doplnit materiály k akci Přemostění ZŠ o stavební povolení 5. RM bere na vědomí: a) zápisy jednání Grantové komise Antonín Merhaut, starosta, v.r. Radim Šíma, místostarosta, v.r.

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více