Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev"

Transkript

1 Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Jiří Sobek, Daniel Randula, Václav Durďák Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Pavel Špaček - Chemcomex Praha a.s. Souhrn Příspěvek popisuje postup vývoje technologie založené na cíleném in-situ mikrovlnném ohřevu znečištěných povrchů, který vede k uvolnění pevně navázaných kontaminantů, jež jsou zachytávány v následném systému čištění procesní vzdušiny. V rámci příspěvku jsou popsány jednotlivé fáze vývoje této technologie - teoretický koncept, experimentální a konstrukční fáze dekontaminační technologie. Dále jsou blíže ukázány a diskutovány výsledky poloprovozních testů aplikace mikrovlnné části technologie v modelových podmínkách. Společně s předchozími laboratorními testy umožnily popsat průběh ohřevu materiálu a některé jevy uplatňující se při procesu. Testy pomohly odhadnout plánovanou výkonnost a uplatnitelnost vyvíjeného zařízení, které budou v blízké budoucnosti ověřovány s modelově a reálně kontaminovanými materiály a na znečištěných plochách Klíčová slova: termická desorpce, perzistentní organické polutanty, mikrovlnný ohřev, sanační technologie, dekontaminace povrchu Development of innovative in-situ remediation technology with microwave heating Summary The contribution describes the development of innovative technology which is based on the in-situ microwave heating of contaminated surfaces leading to the mobilization of bound contaminants that are caught in subsequent off-gas treatment system. Technology development have been divided into several steps - theoretical, experimental and engineering. The results of pilot-scale tests of the microwave heating part of the constructed unit in the model case of clear material are discussed. The tests allowed describe heating process and some phenomena occurring during the process and helped estimate future decontamination performance and the applicability of developed device that will be verified using model and real contaminated materials and surfaces. Keywords: thermal desorption, persistent organic pollutants, microwave heating, remediation technologies, surface decontamination Úvod Zkušenosti z minulých let, kdy byly do nápravy ekologických škod z veřejných zdrojů vloženy mimořádně vysoké finanční prostředky a zároveň aktuální snaha o šetření v souvislosti s ekonomickou situací spolu s požadavkem na vyřešení zátěží v poměrně krátkém časovém úseku vedou k zamyšlení se nad novými technologickými alternativami, které by sanace vhodným způsobem racionalizovaly. Mezi toxické látky obtížně odstranitelné z tuhých materiálů patří obecně málo těkavé organické látky (SVOCs), mezi něž patří např. skupina perzistentních organických polutantů (POPs) či některé produkty zpracování ropy. Vzhledem ke specifickým vlastnostem těchto látek, především POPs, mezi něž se řadí silná schopnost adsorpce na povrchy tuhých matric, nízká těkavost a rozpustnost ve vodě či vysoká odolnost vůči chemickým a biologickým vlivům, je použití běžných sanačních postupů limitované převážně jejich nízkou účinností, časovou náročností procesu a vysokými náklady. Jednou z technologií používaných v praxi při sanaci lokalit kontaminovaných POPs je technologie termické desorpce, která ve srovnání s jinými metodami dosahuje vysoké účinnosti odstranění kontaminantů v krátkém časovém horizontu. Principem této ex-situ technologie je ohřev kontaminovaného materiálu, při němž dochází k evaporaci organických polutantů a k jejich následnému transportu do systému čištění odpadních plynů. Nevýhodou termodesorpce je vysoká nákladnost jejího uplatnění, která je spojená zejména s vysokou provozní spotřebou energie z důvodu energeticky náročného ohřevu málo tepelně vodivých materiálů, dále také s investičními nároky konstrukce technologie, především systému čištění procesních plynů, a rovněž s nákladností procesu předúpravy znečištěného materiálu, zahrnujícího zejména odtěžbu zeminy, příp. demolici objektu, homogenizaci, třídění či drcení/mletí a transport materiálu, často na delší vzdálenost.

2 Příkladem velmi drahé aplikace technologie termické desorpce je sanace dioxinové zátěže v areálu Spolany Neratovice [1]. Vývoj technologie se tedy zaměřuje především na ekonomickou racionalizaci uplatnění jejího principu v praxi, obecným účelem vývoje je pak rozšířit možný okruh aplikace této metody, který je v současné praxi značně omezený (vysokou nákladností) pouze na situace s vysoce nebezpečnou kontaminací o velkém rozsahu, kde zároveň jiné tradiční sanační techniky selhávají. Cestou k dosažení těchto cílů může být jednak zvýšení účinnosti ohřevu, snížení efektivní dekontaminační teploty a zjednodušení či modernizace jednotlivých částí technologie. Těchto kroků se drží také cíle projektu aplikovaného výzkumu na vývoj zcela unikátní inovativní in-situ dekontaminační technologie využívající principu termické desorpce, s jehož postupem blíže seznamuje tento příspěvek. Vývoj mobilní mikrovlnné dekontaminační technologie Na VŠCHT Praha se před časem zrodil teoretický koncept nového technického přístupu k sanacím znečištěných povrchů, jež se posléze stal obrovskou výzvou vědecko-inženýrského úsilí kolektivu řešitelů projektu TAČR. Jeho cílem je vyvinutí dekontaminačního nástroje, který bude vykazovat vedle vysoké efektivity a rychlosti přímého odstranění kontaminace ze znečištěných povrchů rovněž vysokou míru mobility, jednoduchosti obsluhy a bezpečnosti provozu. Řešení projektu bylo rozděleno do několika navazujících a částečně se prolínajících etap tvořených teoretickými, experimentálními a inženýrskými činnostmi zakončenými důkladným testováním nového postupu využívajícího unikátního zařízení. Teoretický koncept Principem nového řešení je cílený in-situ mikrovlnný ohřev malé plochy znečištěného materiálu do určité hloubky, odsátí takto mobilizovaných par kontaminantů z povrchu a jejich následného zkoncentrování. Tímto postupem s použitím mobilní jednotky bude možné dekontaminovat postupně větší zasažené plochy. Vyvinutá technologie potom může nalézt uplatnění při sanacích mnoha menších a méně závažných ohnisek znečištění, mezi které typově patří některé bývalé či nynější průmyslové, armádní nebo zemědělské objekty, chlorovanými pesticidy zasažené zemědělské plochy, příp. úniky ropných produktů. Mezi cílové materiály patří zeminy a povrchy stavebních materiálů znečištěných různými těkavými a málo těkavými organickými látkami. V souvislosti se silným účinkem zvýšené teploty na mobilitu kontaminantů od počátku vývoje technologie termodesorpce existovaly snahy o uplatnění jejího principu také v kombinaci s in-situ sanačními postupy. Jmenovat lze metody jako in-situ termická desorpce, tepelně podporovaný venting, vstřikování vodní páry apod. Tyto aplikace využívají klasického způsobu buďto kondukčního nebo advektivního (transport tepelné energie prostupem vyhřátého média zeminou), příp. elektrického odporového ohřevu (ERH). Vyvíjená technologie cílí na povrchové kontaminace, kdežto ERH a advektivní způsoby jsou doménou pouze aplikace v podloží. [2] Kondukční ohřev takto limitován není, povrchová aplikace využívá sítě topných těles rozmístěných na kontaminovaném povrchu (kobercové uspořádání), tepelně izolovaných a zatěsněných vůči úniku kontaminace, nicméně trpí nízkou rychlostí a účinností a vysokými teplotními gradienty [3]. Z tohoto hlediska se jeví daleko vhodnější možností využití mikrovlnného ohřevu, jež je základní výkonovou částí vyvíjené techniky a umožňuje ohřev zefektivnit a urychlit a v poslední době jeho uplatnění jak v environmentální technické chemii, tak i pro účely termické desorpce, stále více získává na popularitě [4, 5]. Principem konvenčního ohřevu je prostup tepla z povrchu materiálu do hlubších partií. Rychlost ohřevu materiálu tedy závisí zejména na tepelné vodivosti materiálu, jež je obecně pro cílové matrice (zemina, stavební) nízká. Mikrovlnný ohřev má oproti konvenčnímu řadu výhod. Materiál se v mikrovlnném poli zahřívá objemově, což významným způsobem snižuje tepelné ztráty a ohřev tepelně málo vodivých materiálů urychluje, především při obsahu polárních dielektrických (voda) a dalších dobře mikrovlny absorbujících látek (např. kovy). Navíc byly mikrovlnám prokázány některé specifické efekty neteplotního charakteru [6]. Z hlediska mobility zařízení, jež je pro uplatnění technologie nezbytnou podmínkou, je aplikace mikrovlnné techniky rovněž výhodná, neboť potřebné součásti a především generátor mikrovln jsou velmi kompaktními zařízeními. Stěžejní částí jednotky v tomto ohledu tak je prostorově náročný systém čištění procesního plynného proudu, který je v praxi termické desorpce POPs většinou založený na kondenzaci par polutantů a adsorpci zbytkového podílu na aktivní uhlí. Tato kombinace s sebou nicméně přináší určité technologické problémy spojené s desublimací kontaminantů a zanášením teplosměnné

3 plochy vedoucím k postupnému snižování účinnosti procesu záchytu par kontaminantů. Navíc proces odsávání kontaminantů z prostoru aplikátoru přináší do systému vysoké množství nekondenzujícího plynu, který také výrazně účinek zařízení snižuje [7]. Z důvodu důrazu na bezpečnost provozu technologie, ale za podmínek nároků na mobilitu, a tedy na kompaktnost zařízení, je tak nutné designu této části technologie věnovat zvýšenou pozornost. Experimentální část Účinnost dekontaminačního termického procesu je řízena především dosahovanou teplotou v materiálu [8]. Z tohoto pohledu jsou důležité jednak obecně interakce materiálu s mikrovlnami, jež byly v rámci řešení projektu detailně studovány [9] a jednak rozsah penetrace mikrovln do hloubky částečně popsané v tomto příspěvku. Stejně tak byly studovány procesy, které by mohly významně ovlivnit proces odstranění kontaminantů z matrice za účelem snížení efektivní teploty. Takovou možností je především využití vody, jako transportního média pro odstranění kontaminantů při tepelném procesu [10] nebo částečně také možnost využití podpůrného efektu mikrovln na účinek destrukce polutantů za relativně nízké teploty in-situ aplikací nzvi suspenze [11]. Obě tato řešení se v laboratorních podmínkách prokázala jako slibná a rozsáhlá sada experimentů zaměřených na tuto problematiku pomohla odhalit některé jevy uplatňující se při dekontaminačním procesu. V souvislosti se snahou o zvýšení účinnosti a optimalizací procesu čištění procesní vzdušiny byl prováděn také laboratorní experimentální výzkum procesu absorpce kontaminantů, zahrnující výběr rozpouštědla a testování procesu za různých podmínek. Absorpce par kontaminantů do vhodného média jako doplňkový prvek čištění procesního proudu může částečně pomoci eliminovat problémy spojené s desublimací kontaminantů a zvýšit výkon zařízení za současného snížení prostorových nároků kondenzátoru [12]. Výsledky tohoto výzkumu vedly k zařazení této techniky do konstrukce mobilní jednotky. Nejdůležitější částí experimentální fáze řešení projektu pak jsou zajisté poloprovozní testy vyvinutého zařízení. V dosavadním průběhu řešení projektu byla připravena k testování prozatím pouze mikrovlnná část jednotky tvořená generátorem, vlnovodem a otevřeným aplikátorem. Tento systém byl vždy pro experiment aplikován na nekontaminovanou plochu, kdy byla ohřívána plocha o různé velikosti při různém stupni zakrytí plochy kovovými plechy. Cílem těchto testů v reálném měřítku bylo simulovat dekontaminační proces a pomocí sofistikovaného systému měření teploty využívajícího optovlákenné techniky (Obr. 3) sledovat průběh ohřevu v exponovaném prostoru. Zároveň bylo možné na základě testů odhadnout výkonnost a některé provozní parametry technologie, účinnost procesu ohřevu a sledovat v průběhu testů bezpečnost aplikace mikrovln pomocí měření úniku mikrovln. Konstrukce zařízení Zařízení se skládá ze dvou dílčích vzájemně propojených a neoddělitelných technických celků - mikrovlnné výkonové časti, jejíž funkcí je ohřev povrchové vrstvy kontaminovaného materiálu, a technologie zpracovávající vystupující směs procesních par a vzduchu, která zajišťuje separaci a zkoncentrování kontaminantů z nosné vzdušiny a dosažení legislativou stanovených emisních limitů. Jednotlivé součásti zařízení jsou vzájemně propojeny a připevněny na nosném rámu tak, že tvoří jeden celek. Celistvou konstrukci lze přemisťovat mezi kontaminovanými lokalitami na vleku nebo nákladním automobilu a připojení konstrukce na podvozek opatřený koly umožňuje pohyb jednotky po kontaminované oblasti v průběhu její dekontaminace. Mikrovlnná výkonová část je tvořena jedním průmyslovým generátorem mikrovln o frekvenci 2450 MHz a výkonu 6 kw, který je přímo připojen pomocí vlnovodu k otevřenému aplikátoru. Tato kompaktní část je upevněna na nosné konstrukci technologie, přičemž je opatřena zdvihem za účelem přesunů jednotky. Otevřený aplikátor má tvar komolého jehlanu a slouží k aplikaci mikrovln na povrch znečištěného materiálu. Boční stěny otevřeného aplikátoru a vlnovodu jsou vyrobeny z materiálu odrážejícího mikrovlny a okraj aplikátoru je vybaven uhlíkovými vlákny pro zamezení úniku mikrovln. Při mikrovlnném ohřevu plochy těsně přikryté aplikátorem dochází k mobilizaci kontaminantů z materiálu společně s evaporací vody. Otevřený aplikátor je opatřen výstupem pro odtah směsi procesních par a vzduchu, který je napojen na další prvky technologie a odsávací zařízení, které zajišťuje odnos této procesní směsi z aplikátoru pro její následné zpracování. Podstatou řešení technologie zpracovávající vystupující směs procesních par a vzduchu je absorbér pro absorpci par polutantů, kondenzátor, kde dochází ke kondenzaci vodní páry a par kontaminantů,

4 a adsorbéru s aktivním uhlím sloužícím k adsorpci zbytkového neodstraněného množství kontaminantů. Absorpce je prováděna v probublávané koloně, ke kondenzaci slouží svazkový protiproudý tepelný výměník a základem adsorbéru je statické sypané lože aktivního uhlí. Vzdušina je po jejím vyčištění výfukem vypouštěna do ovzduší. Schéma vyvinuté mobilní jednotky, dle nároků užitného vzoru [13], je uvedeno na Obr. 1 a finální podoba na Obr průmyslový magnetron 2- otevřený aplikátor 3 izolační deska 4 odtah procesní směsi 5 sklopný aretační mech. 6 - filtrace 7 absorbér 8 tepelný výměník 9 odsávací zařízení 10 adsorbér 11 pohyblivý nosný rám 12 výfuk Obr. 1: Zjednodušené schéma mikrovlnné mobilní jednotky. Obr. 2: Mobilní jednotka při pohledu zezadu Obr. 3: Schéma rozložení teplotních čidel v průběhu poloprovozních testů mikrovlnné části vyvíjené mobilní jednotky

5 Výsledky a diskuze Dosažené výsledky poloprovozních testů mikrovlnného ohřevu porovnávající různé podmínky a nastavení prakticky potvrdily a částečně také rozšířily závěry předchozích terénních experimentů v laboratorním měřítku, které obecný charakter průběhu mikrovlnného ohřevu dostatečně popsaly. Příklad teplotního průběhu in-situ mikrovlnného ohřevu s použitým vyvinutým mikrovlnným zařízením a měřený optickými vlákny v prostorovém rozložení v exponované oblasti dle schématu na Obr. 3 je uveden na Obr. 4. Jednalo se o ohřev zeminy o ploše 70x70 cm a vlhkosti 17 % hm. Po experimentech byla detailněji proměřována teplotní distribuce v matrici a výstup z tohoto měření stejného experimentu z hloubky 10 cm pod povrchem je uveden na Obr. 5. Obecný charakter těchto výsledků pro další experimenty byl velmi podobný lišící se pouze v absolutních hodnotách Teplota [ C] doba ohřevu [min] Obr. 4: Mikrovlnný ohřev zeminy o ploše 70x70 cm při výkonu 6 kw a vlhkosti 17 %. 200 Teplota [ C] plocha pod aplikátorem Obr. 5: Distribuce teploty po 2,5 hod mikrovlnného ohřevu (výkon 6 kw) zeminy v hloubce 10 cm pod povrchem s vlhkostí 17 %. Mikrovlnný ohřev je založen na postupném ohřevu materiálu od středu na povrchu směrem jednak do stran povrchové vrstvy a jednak do hloubky. Principiálně se však nejedná o postupný ohřev, mikrovlnný

6 ohřev probíhá díky jeho objemovému charakteru současně v celé exponované oblasti, ale s různou intenzitou v různých bodech exponované mocniny, kdy největší hustota mikrovlnné energie dopadá na nejbližší místo od generátoru ve středu exponovaného povrchu a směrem do stran exponované plochy se intenzita pole zeslabuje. Směrem do hloubky je pak intenzita a tedy hustota mikrovlnné energie zeslabována její absorpcí v povrchových vrstvách. Znovu byl také prokázán jistý efekt vody obsažené v materiálu na dosahovaný teplotní gradient, kdy dochází v hlubších partiích k mnohem účinnějšímu zeslabení intenzity mikrovlnného pole vlivem zvýšené absorpce energie vodou v povrchových vrstvách. Zároveň však byl pozorován jistý účinek vlhkosti v materiálu rovněž na plošný teplotní gradient. Výsledky vzorkování a určení obsahu vlhkosti v určitých regionech exponované oblasti dle očekávání zároveň prokázaly zcela jasnou spojitost stratifikace vody v materiálu s teplotní distribucí. Testy prováděné aplikací mikrovln na různé matrice také potvrdily jejich rozdílný průběh ohřevu, který plyne již ze samé fyzikální podstaty interakce elektromagnetického pole s materiálem, a tedy z rozdílných dielektrických vlastností různých materiálů. Testy zaměřené na některé možnosti řízení procesu nastavením určitých parametrů neobjevily prakticky nic neočekávatelného. Zvýšení výkonu magnetronu vede k úměrně zvýšené rychlosti ohřevu a dosahu ohřevu pro větší množství materiálu. Změna velikosti ohřívané plochy má obdobný, avšak opačný efekt, kdy se snižující se exponovanou plochou dochází k urychlení procesu ohřevu, který ale působí na úměrně tomu zmenšené množství materiálu. Z výsledků, které jsou zatížené jistou chybou měření spojenou s přesnou lokalizací senzorů a nehomogenitou ohřevu a které neprokázaly významné dosažené rozdíly v účinnosti ohřevu při různých nastavených parametrech procesu, nelze vyvodit jednoznačný závěr ukazující na ideální nastavení těchto parametrů. Vedle hodnocení účinku aplikace mikrovln dle dosahovaných teplotních distribucí byla také posuzována energetická stránka procesu, kdy bylo během testů měřeno jednak množství odražené energie z povrchu zpět z prostoru aplikátoru a jednak také množství tepla odvedeného při chlazení součástí generátoru mikrovln, které se během procesu zahřívají. Výsledky měření množství odražené energie prokázaly efektivitu designu mikrovlnné části vyvíjené technologie z hlediska účinné transformace elektromagnetické energie produkované v magnetronu na tepelnou energii v cílovém materiálu. Vypočtená množství tepla odvedeného chladicí vodou během jednotlivých experimentů potvrdila dobře známou omezenou energetickou účinnost magnetronu, která se pohybuje mezi %. Obě metody těchto měření neumožnily stejně jako měření teploty odhadnout optimální parametry pro řízení mikrovlnného procesu, neboť nebyly zjištěny významné rozdíly mezi jednotlivými měřeními za různých podmínek. V průběhu poloprovozních testů mikrovlnného ohřevu byla systematicky a pečlivě sledována bezpečnost provozu mikrovlnné techniky z hlediska úniku elektromagnetického záření. Měření neprokázala výrazné ohrožení bezpečnosti pro obsluhu zařízení, která by přímo vyplývala z nedostatků samotného technického řešení mikrovlnné části technologie. Nicméně také měření pomohla odhalit určité slabé místo technologie v tomto ohledu, které je spojené s nerovností povrchu, a tudíž nedostatečným kontaktem aplikátoru s tímto povrchem, kdy může za jistých okolností dojít k odhalení prostoru, kde dochází k interakcím mikrovln s povrchem materiálu. Tato netěsnost může pak vést k úniku elektromagnetického záření do prostoru, kde pobývá obsluha. Může tak dojít k lokálnímu porušení plnění limitů a ohrožení bezpečnosti. Nicméně je nutné podotknout, že každý únik mikrovln z prostoru aplikátoru nutně nemusí vést k překročení limitu a ani v případě překročení lokálního limitu nelze vždy hovořit o riziku pro obsluhu. Následně byla navržena některá opatření, která budou v poslední etapě řešení projektu posuzována a dále rozvíjena. Mezi tato opatření patří jednak vylepšení technického řešení, ale zároveň implementace některých kroků do provozních postupů při aplikaci technologie. Závěr Naměřené výsledky v průběhu laboratorních a poloprovozních testů obecně ukazují, že charakter procesu mikrovlnného ohřevu je velmi komplexní, kdy se na jeho průběhu podílí celá řada jevů a odhad, popis, příp. sledování jeho průběhu v rámci budoucího praktického uplatnění vyvíjené technologie je velmi obtížné, a to především z důvodu nemožnosti dosažení kompletní nebo alespoň přibližné informace o distribuci teploty v celé exponované mocnině. Z tohoto důvodu je nutné hledat sofistikovanější metody odhadu průběhu tohoto procesu, zejména založené na matematickém

7 modelování procesu. Komplexnost procesu se projevuje také v případě matematického popisu, který se skládá z úloh elektromagnetismu popsané Maxwellovými rovnicemi a procesů sdílení tepla a hmoty, jež jsou všechny vzájemně zcela závislé a propojené. Řešení takto složité soustavy parciálních diferenciálních rovnic vyžaduje využití numerických metod a především sofistikované softwarové nástroje. Pomocí matematických simulací je pak možné také snáze a účinněji zhodnotit vliv různých parametrů na proces a účinněji při budoucích aplikacích reagovat na konkrétní podmínky. Poloprovozní testy mikrovlnné části technologie prokázaly účinné uspořádání jak z hlediska efektivity ohřevu, tak z hlediska bezpečnosti procesu. Bylo prokázáno, že účinek zařízení na ohřev materiálu přibližně odpovídá deklarovanému výkonu zařízení s nízkými ztrátami energie, a to "ztrátami" do okolní matrice a odrazem od povrchu. Největším problémem z hlediska energetické účinnosti zůstává účinnost použitého magnetronu, jež je technicky nepřekročitelná. Výkon ohřevu vyvinutého zařízení se pohybuje okolo 5,5 kw, příkon 10 kw. Odhadovaný dekontaminační výkon zařízení, za předpokladu průměrného dosažení teploty v exponované mocnině 220 C, je vyčištění 2,5 m 2 plochy do hloubky 20 cm za jeden den nepřetržitého provozu, což odpovídá množství přibližně 0,7-1 t materiálu. Tento odhad výkonnosti technologie, který vyplývá z limitů výkonu především použitého průmyslového generátoru mikrovln, naznačuje budoucí uplatnitelnost technologie především při dekontaminaci znečištěných ploch malého rozsahu - lokální technologické úkapy, skvrny či znečištěné stavební prostory. Pro teoretické navýšení výkonnosti technologie lze do jisté míry uvažovat aplikaci magnetronu s vyšším výkonem, jež by však musela být doprovázena odpovídajícím výkonnějším systémem čištění procesní vzdušiny, což by mohlo omezit mobilitu zařízení. Vhodnějším přístupem tak spíše může být aplikace většího počtu podobných zařízení. Přesné určení výkonu zařízení a vymezení podmínek je uplatnění v praxi bude předmětem poloprovozních a provozních experimentů plánovaných na letošní rok. Poděkování Příspěvek byl připraven v rámci výzkumu realizovaného s podporou projektu Vývoj mobilní technologie pro sanaci pozemních staveb a povrchů (TAČR TA ). Literatura 1. Bozek, F., et al., Implementation of best available techniques in the sanitation of relict burdens. Clean Technologies and Environmental Policy, (1): p U.S. EPA, In Situ Thermal Treatment of Chlorinated Solvents Fundamentals and Field Applications. 2004, Office of Solid Waste and Emergency Response Office of Superfund Remediation and Technology Innovation: Washington, DC. 3. Iben, I.E.T., et al., Thermal Blanket for In-Situ Remediation of Surficial Contamination: A Pilot Test. Environmental Science & Technology, (11): p Mašín, P., et al., Removal of persistent organic pollutants from a solid matrix by thermal desorption technology using conventional and microwave heating. Fressenius Environmental Bulletin, (7a): p Wu, T.-N., Environmental perspectives of microwave applications as remedial alternatives: review. Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, (2): p Tierney J.P., L.P., Microwave Assisted Organic Synthesis. 2005, Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 7. Kroužek, J., et al., Separace kontaminujících složek odpadních plynů vznikajících při termické desorpci odpadů znečištěných POPs, in Sborník konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, O. Halousková, Editor , Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o: Praha. p Lighty, J.S., et al., Fundamentals for the thermal remediation of contaminated soils. Particle and bed desorption models. Environmental Science & Technology, ((5)): p Kroužek, J., et al., Laboratorní testy mikrovlnného ohřevu odpadů při vývoji technologie termické desorpce. Waste Forum, : p Maňáková, I., et al., Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu, in Sborník konference Odpadové forum. 2015, CEMC: Hustopeče. 11. Randula, D., et al., Vliv zvolených aditiv na proces termické desorpce, in Sborník konference Odpadové forum. 2014, CEMC: Hustopeče. 12. Durďák, V., et al., Absorpce perzistentních kontaminantů po termické desorpci, in Sborník konference Odpadové forum. 2014, CEMC: Hustopeče. 13. Kroužek, J., et al., Zařízení na dekontaminaci znečištěných povrchů, užitný vzor, ÚPV ČR, 2014.

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Pavel Mašín, Ing. Jiří Sobek Ph.D. Tepelná energie v sanačních technologií Zvýšení mobility

Více

TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING

TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING TRANSPORT KONTAMINANTŮ PŘI TERMICKÉ DESORPCI TUHÝCH ODPADŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU Jiří Kroužek, Pavel Mašín,

Více

Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch

Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická

Více

USE OF MICROWAVE ABSORBERS DURING THERMAL DESORPTION PROCESS UTILIZING MICROWAVE HEATING

USE OF MICROWAVE ABSORBERS DURING THERMAL DESORPTION PROCESS UTILIZING MICROWAVE HEATING USE OF MICROWAVE ABSORBERS DURING THERMAL DESORPTION PROCESS UTILIZING MICROWAVE HEATING VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín 1), Jiří Hendrych 2), Jiří Kroužek

Více

CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES

CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES SEPARACE KONTAMINUJÍCÍCH SLOŽEK ODPADNÍCH PLYNŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ ZNEČIŠTĚNÝCH

Více

THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING

THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING TERMICKÁ DESORPCE S PROPAŘOVÁNÍM TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ VYUŽÍVAJÍCÍ KONVENČNÍ

Více

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín - Dekonta, a.s Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, VŠCHT Praha Martin Kubal Jiří Sobek - ÚCHP AV ČR Inovativní sanační technologie

Více

Vliv zvolených aditiv na proces termické desorpce

Vliv zvolených aditiv na proces termické desorpce Vliv zvolených aditiv na proces termické desorpce Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Simona Kubíčková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická

Více

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště TERMICKÁ DESORPCE Zpracování odpadů Sanační technologie XVI 23.5. 2013, Uherské Hradiště Termická desorpce - princip Princip Ohřev kontaminované matrice na teploty, při kterých dochází k uvolňování znečišťujících

Více

Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu

Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu Ingrid Maňáková, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5,

Více

ČTVRTPROVOZNÍ OVĚŘENÍ MIKROVLNNÉ TERMICKÉ DESORPCE S REÁLNĚ KONTAMINOVANÝMI MATERIÁLY

ČTVRTPROVOZNÍ OVĚŘENÍ MIKROVLNNÉ TERMICKÉ DESORPCE S REÁLNĚ KONTAMINOVANÝMI MATERIÁLY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 78-83 ISSN 1335-0285 ČTVRTPROVOZNÍ OVĚŘENÍ MIKROVLNNÉ TERMICKÉ DESORPCE S REÁLNĚ KONTAMINOVANÝMI MATERIÁLY Pavel Mašín

Více

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY Ing. Petr Kaštánek VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 16628, Praha 6 Konvenční metody zpracování PCB s klasickým ohřevem

Více

Sledování účinnosti termické desorpce v závislosti na aplikovaných procesních podmínkách

Sledování účinnosti termické desorpce v závislosti na aplikovaných procesních podmínkách Sledování účinnosti termické desorpce v závislosti na aplikovaných procesních podmínkách Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany

Více

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF SOLID WASTES STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF SOLID WASTES STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ STUDY OF THERMAL DESORPTION OF SOLID WASTES STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Lucie Kochánková, Martin Kubal, Pavel Mašín Vysoká škola chemicko-technologická

Více

THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS

THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS VLIV VYBRANÝCH PROCESNÍCH PODMÍNEK NA PRŮBĚH TERMICKÉ DESORPCE TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ Jiří Hendrych,

Více

Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla

Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Souhrn Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí,

Více

Absorpce perzistentních kontaminantů po termické desorpci

Absorpce perzistentních kontaminantů po termické desorpci Absorpce perzistentních kontaminantů po termické desorpci Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6. e-mail:

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Laboratorní ověřování mechanismů termické desorpce s mikrovlnným ohřevem Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych Doc.Dr.Ing. Martin Kubal Ing. Lucie Kochánková

Více

Výzkum použití aditiv při mikrovlnné termické desorpci a následné přenesení poznatků do praxe

Výzkum použití aditiv při mikrovlnné termické desorpci a následné přenesení poznatků do praxe Výzkum použití aditiv při mikrovlnné termické desorpci a následné přenesení poznatků do praxe Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Václav Durďák Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta

Více

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY Petr Kohout Forsapi s.r.o. Václav Durďák, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in. 2000 3000 3000 podporovaná biodegradace 3000-5000 3000 3500 3500.

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in. 2000 3000 3000 podporovaná biodegradace 3000-5000 3000 3500 3500. Příloha č. 1 k metodickému pokynu odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Rámcové náklady na nápravu

Více

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních

Více

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Ing. Helena Váňová, Ing. Robert Raschman, RNDr. Jan Kukačka Dekonta, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43

Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43 Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43 Výroba a zpracování paliv a maziv, produkce nemrznoucích směsí pro chlazení automobilů a

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody. Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je

Více

Kosmická technologie v galvanizovnách

Kosmická technologie v galvanizovnách Kosmická technologie v galvanizovnách Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Využívání galvanických povlaků vyloučených ze slitinových lázní v současné době nabývá na významu vzhledem k požadavkům

Více

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 7. kontrolní den 28.4.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Kontaminované zeminy. Ing. Jan Horsák, Ph.D.

Kontaminované zeminy. Ing. Jan Horsák, Ph.D. Kontaminované zeminy Ing. Jan Horsák, Ph.D. Co je zemina? Pohled zemědělců zemina není, existuje půda, ta se dělí na jednotlivé horizonty Pohled geologů zemina je jen nejsvrchnější část zemské kůry obsahující

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Radomír Adamovský Pavel Neuberger Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze H = 1,0 2,0 m; D = 0,5 2,0 m; S = 0,1

Více

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

AQUATEST a.s. - sanace

AQUATEST a.s. - sanace SLOVNAFT a.s. TERMINÁL KOŠICE PREZENTACE PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ APLIKACE NPAL A FENTONOVA ČINIDLA (METODA ISCO) Mgr. Richard Hampl, Mgr. Jan Patka, AQUATEST, a.s ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU OBSAH PREZENTACE POSTUP

Více

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Souhrn. Summary. Úvod

Souhrn. Summary. Úvod Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty Application of molecular spectroscopy on efficiency monitoring of thermal desorption

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 11 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 PODPORA A PROPAGACE OBLASTI PODPORY 4.2 OSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 17. 18. 6. 2009, Dům kultury Kladno, Kladno - Sítná Hlavní témata

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF CONTAMINATED MATERIALS USING MICROWAVE HEATING

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF CONTAMINATED MATERIALS USING MICROWAVE HEATING STUDY OF THERMAL DESORPTION OF CONTAMINATED MATERIALS USING MICROWAVE HEATING STUDIUM TERMICKÉ DESORPCE KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek,

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA ForArch 2015 Ing. Jan Sedlář, Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov České Vysoké Učení Technické v Praze OBSAH Motivace k vývoji tepelných čerpadel pokročilejších

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Co je CFD? 2 Computational Fluid Dynamics (CFD) je moderní metoda jak získat představu o proudění tekutin, přenosu tepla a hmoty, průběhu chemických reakcích

Více

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy Helena Burešová 1, Zdeněk Formánek 1, Ondřej Pařízek 2 Vladimír Kočí 2 1 GIS-GEOINDUSTRY, s. r. o., Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň e-mail:

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění Anhydritový potěr s podlahovým topením Elektrické nízkoteplotní vytápění ANHYLEVEL a se řadí mezi nejefektivnější podlahové topné systémy současnosti. Využití nanotechnologie karbonu pro elektrické topné

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z MECHANIKY A TERMIKY Ústav fyziky a biofyziky Školitelka: Studentka: Ing. Helena Poláková, PhD. Bc. Lenka Kadlecová AKTUÁLNOST ZPRACOVÁNÍ TÉMATU Původně

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2 MODEL MIKROVLNNÉHO VYSOUŠEČE OLEJE Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2 ANOTACE Příspěvek přináší výsledky numerického modelování při návrhu zařízení pro úpravy transformátorového oleje. Zařízení pracuje v oblasti

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Přírodovědecká fakulta Katedra chemie Zpráva o řešení projektu pro využití prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje Pedagogické fakulty UHK - Specifický výzkum 2010/2126

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

The Shower cleaner of contaminated spills

The Shower cleaner of contaminated spills Název funkčního vzorku v originále Sprchový čistič kontaminovaných úkapů Název funkčního vzorku česky (anglicky) The Shower cleaner of contaminated spills Obrázek 1. Model sprchového čističe pro kontaminované

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení Ing. Stanislav Kraml, TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno Ing. Zdeněk Frömel, TENZA, a.s., Svatopetrská 7,

Více