Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 TRÉNINKOVÝ DENÍK. Dlouhodobá maturitní práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 TRÉNINKOVÝ DENÍK. Dlouhodobá maturitní práce"

Transkript

1 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 TRÉNINKOVÝ DENÍK Dlouhodobá maturitní práce Autor Jan Kadeřábek Obor Informační technologie Vedoucí práce Ing. Jiří Pliska Školní rok 2013/2014

2 Anotace (Resumé) Cílem projektu Tréninkový deník bylo vytvoření prostředí, které bude umožňovat uchovávat informace související s posilováním pro zpětné zhodnocení. Základem bylo naprogramování webové aplikace pro komplexní správu, kdy bylo využito skriptovacího jazyka PHP s aplikací návrhového vzoru MVC. Mobilní klient určený pro platformu Windows Phone 8 byl naprogramován v C# s využitím návrhového vzoru MVVM. Tato práce si klade za cíl představení projektu po funkční stránce za účelem vysvětlení a obecného popsání jednotlivých kategorií. Součástí je také popis technické části projektu, ta je popsána v první kapitole katalogu požadavků. Na dalších stranách je pak rozbor jednotlivých aplikací. Summary The goal of the project Tréninkový deník (A Training Diary) was to make environment which can save work-out related information to get a reliable feedback. The basis of the project is a web application for complex management where was used a scripting language PHP with a use of MVC pattern. A mobile client for Windows Phone 8 was programmed in C# with a use of MVVM pattern. This work aims to show how the project works in its practical part, and to describe its individual categories generally. One part of the work is also focused on the description of technical parts of the project which is in the first chapter in the list of requirements. Next pages are focused on analysis of individual applications. Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou dlouhodobou maturitní práci vypracoval sám a uvedl jsem veškerou použitou literaturu a bibliografické citace. V Liberci dne Jan Kadeřábek

3 Obsah Tréninkový deník Úvod Katalog požadavků Popis okolí systému Funkční požadavky webové aplikace Chování systému Data systému Nefunkční požadavky webové aplikace Bezpečnost Výkon Spolehlivost Použité technologie Kvalifikace obsluhy Funkční požadavky mobilní aplikace Chování systému Data systému Nefunkční požadavky mobilní aplikace Bezpečnost Výkon Spolehlivost Použité technologie Kvalifikace obsluhy Vytvoření webové aplikace Návrh databáze Samotná webová aplikace Kostra aplikace Tréninky Tréninkové plány Měření Uživatelský profil Uživatelské prostředí Windows Phone 8 aplikace Lokální databáze Prostředí aplikace Účet Zásobník cviků Přidání tréninku Uložené tréninky Závěr Použitá literatura Seznam obrázků A. Obsah přiloženého CD... 1

4 Úvod Projekt Tréninkový deník vznikl za účelem usnadnění vedení si záznamů z tréninků v posilovně. Jeho cílem je nabídnout uživateli jednoduché prostředí, kde si bude moci vést tréninky co nejjednodušším způsobem. V posilování nejde jenom o zvedání závaží, ale také zejména o formování postavy. Proto bylo zapotřebí vytvořit prostředek k jejímu dlouhodobému sledování. Při posilování je důležité se neustále posouvat dál v našem úsilí a zároveň neztratit důležitou motivaci. Každý pohled o delší časové období zpět by měl vést k dalšímu motivování nebo případné změně tréninku či jídelníčku. Silový trénink v posilovně je složen z několika cviků, které zahrnují jednotlivé série. V sériích sledujeme počet opakování a váhu, s jakou bylo pracováno. Stejně tak nás zajímá pohled na série cviku jako na celek, který vypovídá o tom, s jakým pracovním objemem jsme schopni odcvičit určitý cvik. Hodnoty opakování a váhy se mohou v jednotlivých sériích lišit. Pro zjednodušení zapisování tréninků slouží tréninkové plány a jejich tréninkové jednotky. Taková jednotka představuje předpis pro zapsání tréninku s již přidanými cviky a sériemi, ke kterým je nutno doplnit váhy a případně upravit opakování. V případě sledování postavy nás zajímá obvod jednotlivých tělesných partií a tělesná hmotnost. Cílem bylo vytvořit jednoduchý nástroj pro dlouhodobé a přehledné sledování těchto údajů a následně je přehlednou formou prezentovat uživateli. Výsledkem je interaktivní graf, který velice jasně ukazuje postup a umožňuje tedy snadnou kontrolu. 1

5 1 Katalog požadavků Tréninkový deník 1.1 Popis okolí systému Veškerá data pochází od uživatelů, kteří je sami přidávají. K jejich reprezentaci je využito externí služby Google Charts od firmy Google. Tato služba umožňuje jednoduché vykreslování interaktivních grafů prostřednictvím již vytvořených knihoven. Předání dat a vykreslení je prováděno JavaScriptem. V mobilní aplikaci je pak použito rozšíření Json.NET, které umožňuje snadnou práci s daty ve formátu JSON. Jak již bylo uvedeno, systém slouží k vedení a vyhodnocování záznamů souvisejících s posilováním. Uživatelé si tak přidávají své záznamy a aplikace se jim snaží poměrně náročnou činnost záznamu tréninku co nejvíc ulehčit. 1.2 Funkční požadavky webové aplikace Chování systému Registrace uživatele Zapisování tréninků Přidávání tréninkových plánů Zapisování údajů o postavě Zpětné vyhodnocování výkonů v trénincích Zhodnocení vývoje postavy Data systému Tvorba webové aplikace pomocí architektury MVC vede k jasnému rozdělení funkcionality, což je zobrazeno na následujícím UML diagramu tříd. 2

6 Obrázek 1 - Obecný diagram tříd webové aplikace 1.3 Nefunkční požadavky webové aplikace Bezpečnost Základním prvkem bezpečnosti je autentizace uživatele, jehož heslo je kryptováno velmi bezpečnou, ale zároveň dostatečně rychlou metodou Blowfish. Každý uživatel může nastavit, zda chce svá přidaná data zpřístupnit veřejnosti či nikoliv. Databáze je 3

7 zabezpečena pomocí integritních omezení. Ještě před zapsáním do databáze jsou data ošetřena využitím MySQLi funkcionality Prepared Statements. Vstupní formulářové prvky jsou dále ověřovány pomocí jquery skriptu Výkon Vzhledem k tomu, že získání obecných dat o uživateli, respektive o jeho záznamech z tréninků, je poměrně náročná operace, kvůli jejich rozsahu. Jsou data odkládány do vedlejší tabulky a počítají se pouze při změně údajů, ze kterých vychází. Informace například o celkové nazvedané hmotnosti se spočítá při přidání, odstranění nebo úpravě tréninku a uloží se jako jeden záznam do tabulky profil, odkud jsou informace dále načítány již bez rozsáhlého procházení databáze Spolehlivost Spolehlivost a rychlá podpora je garantována ze strany poskytovatele webového hostingu. V případě nedostatečných systémových prostředků by byl brán v úvahu pronájem virtuálního serveru Použité technologie Mezi použité technologie webové aplikace patří návrhový vzor MVC, který umožňuje systematické rozdělení aplikace a snadnou rozšiřitelnost. Dále se jedná například o objektový přístup k databázi prostřednictvím MySQLi. Opomenout nemůžu ani JavaScriptovou knihovnu jquery, která umožňuje snadné procházení DOM nebo práci s AJAXem. Pro vykreslování grafů je využito služby Google Charts Kvalifikace obsluhy Systém budou používat běžní uživatelé, proto je při vývoji kladen důraz na jednoduchost uživatelského prostředí, které by mělo intuitivně vést uživatele. 1.4 Funkční požadavky mobilní aplikace Chování systému Přihlášení uživatele Možnost práce offline Synchronizace lokální databáze s webovou 4

8 Zapisování tréninků Odesílání tréninků na web Ukládání tréninků do lokální databáze Data systému K vytvoření aplikace pro platformu Windows Phone 8 byl využit návrhový vzor MVVM, který spolu s využitím XAML dělá aplikaci velice pružnou a přehlednou. K lokální databázi, kterou zastupuje Data Context je přistupováno pomocí LINQ. Základní rozdělení aplikace podle Data Contextu a ViewModelů je vidět na následujícím diagramu. Obrázek 2 - Základní diagram tříd mobilní aplikace 1.5 Nefunkční požadavky mobilní aplikace Bezpečnost Všechna data aplikace se ukládají do Isolated Storage, kam má přístup jenom samotná aplikace a nikdo jiný. To umožňuje ukládat i citlivá data uživatele pro trvalé přihlášení. 5

9 1.5.2 Výkon Vzhledem k dobré optimalizaci operačního systému a nenáročnosti aplikace, je její běh velmi rychlý. Připojení ke vzdálenému serveru a tedy rychlost komunikace však ovlivňuje více faktorů, například rychlost připojení nebo vytíženost serveru. Proto je u veškeré komunikace nastaven časový limit pro připojení Spolehlivost Spolehlivý běh aplikace je opět podpořen kvalitním operačním systémem a také ošetřením různých nevyžádaných situací, které mohou nastat při běhu aplikace. Jedním z bodů vysoké chybovosti je komunikace s webovým serverem, kde je nutné nastavit časový limit připojení timeout a také kontrolovat přijatá data Použité technologie Pro přehledný a pružný vývoj a následné rozšiřování byl zvolen návrhový vzor MVVM, který spolu s použitím XAML umožňuje poměrně snadné navázání interakce s uživatelem. Pro přístup k databázi přes Data Context je využito metod LINQ. Data se pro komunikaci s webovým serverem upravují do formátu JSON, k čemuž slouží volně dostupná knihovna Json.NET Kvalifikace obsluhy Systém budou používat běžní uživatelé, proto je při vývoji kladen důraz na jednoduchost uživatelského prostředí, které by mělo intuitivně vést uživatele. 6

10 2 Vytvoření webové aplikace Tréninkový deník Základním kamenem tohoto projektu je webová aplikace, která slouží ke komplexní správě. Uživatel zde pracuje s tréninky, které může přidávat, upravovat, procházet, sdílet atd. Stejně tak může spravovat tréninkové plány. Nedílnou součástí aplikace je sekce Měření, která slouží pro sledování postavy, k jejíž formování během posilování dochází nebo je to minimálně cílem. 2.1 Návrh databáze Nejdříve jsem provedl průzkum, co bude zapotřebí sledovat a jakým stylem zapisovat. Na základě získaných informací jsem začal s návrhem databázového modelu. Základem je tabulka user, která představuje jedinečného uživatele. Na ni se váže tabulka trenink reprezentující jeden trénink z posilovny. Na tu je navázána tabulka cvik, která slouží pro identifikaci jednotlivých sérií v tréninku a odkazuje na cvik ze zásobníku cviků, z kterého si uživatel vybírá. Entitní typ serie pak nese informace o počtu opakování a hmotnosti závaží. Dalším požadavkem uživatelů byly tréninkové plány, ty slouží k zjednodušení zapisování a představují jakýsi předpis tréninku. Každý tréninkový plán je tvořen tréninkovými jednotkami skládajících se opět ze cviků a sérií. Tréninkovou jednotku představuje entitní typ trenink_sablona, ten je téměř shodný s tabulkou trenink, jen zde nepotřebujeme sledovat údaje jako je datum a délka tréninku, ale realizuje se zde vazba na plán, tedy na plan_sablona. Cviky a série už jsou shodné jako v předchozím případě cvik_sablona, serie_sablona. Důležitou součástí projektu je sekce Měření, která slouží ke sledování údajů o postavě. Tabulka mereni tedy uchovává informace o mírách jednotlivých partií, tělesné hmotnosti, výšce a je vázána na jediného uživatele, který může mít neomezeně měření. Entitní typ profil slouží pro odlehčení zátěže na databázi. Uživateli jsou na profilu po přihlášení zobrazovány souhrnné informace, jejichž sestavení by mohlo být při větším objemu dat poměrně náročné. Proto se pouze při změně v tréninku spočítají údaje, jako je počet odcvičených tréninků, celková nazvedaná hmotnost, čas strávený v posilovně a zapíšou se do tabulky profil. Odtud jsou pak záznamy načítány vždy při zobrazení profilu, nedochází tak k opakovanému počítání nezměněných dat při každém zobrazení. 7

11 U tréninkového plánu a uživatele jsem přemýšlel o vazbě M:N. Tu jsem nakonec nerealizoval, jelikož by cizí trénink, který si uživatel přidal mezi oblíbené, mohl nečekaně zmizet, kdyby ho autor odstranil, nebo provedl nechtěné změny. Obrázek 3 - ER model webové databáze 8

12 2.2 Samotná webová aplikace Tréninkový deník Stránky jsou rozděleny na několik sekcí a to podle jejich zaměření. Každá sekce využívá vlastních controllerů a modelů Kostra aplikace Při tvorbě byl použit návrhový vzor MVC. V souboru index.php se nachází autoload funkce, která zajišťuje načtení potřebných souborů podle názvu třídy při vytváření její instance, což značně zjednodušuje tvorbu aplikace. Dále práci přebírá RouterController jemuž je prostřednictvím parametru metody Zpracuj předána zadaná URL adresa. Tento controller si adresu rozkouskuje, vezme první parametr, který převede do velbloudí notace, přidá k tomuto řetězci slůvko Controller a ověří, zda takovýto controller existuje. Pokud ano vytvoří jeho novou instanci a předá mu parametry z adresy. Následně je ještě nastavena defaultní šablona pro vykreslení. Potom si práci kompletně přebírá vybraný controller Tréninky V této sekci se řeší vše kolem tréninků, jejich výpis, přidání a další správa. Vše začíná u přidání nového tréninku. Uživatel vybere datum a čas tréninku, délku tréninku a následně přidává odcvičené cviky. Nejprve vybere partii, na kterou je cvik zaměřen a podle toho je mu nabídnut seznam cviků přidružený ke svalové partii. Poté už přidává jednotlivé série a při dokončení cvik potvrdí, v ten okamžik je zkontrolován a zabalen. Před konečným odesláním formuláře jsou ještě všechny vstupy zkontrolovány. Po odeslání se dostává na řadu TreninkController, který formulář zpracuje do objektu typu Trenink a předá ho příslušnému modelu. Již přidaný trénink lze kompletně upravovat. Zde byl asi největší problém vymyslet způsob jak to celé provést, jelikož většina údajů v tréninku je dynamická a každý má jiný počet cviků či sérií. Nakonec jsem našel řešení, které při vypsání formuláře pro úpravu přidá skryté informace k existujícím cvikům/sériím jejich ID, k cvikům/sériím, které chce uživatel odstranit, se přidá parametr odstranit a nastaví se na TRUE, pokud má být cvik odstraněn. Model potom může jednoduše rozlišit co má s daty udělat tam kde je odstranit nastaveno na TRUE záznam odstraní, pokud má záznam definované ID, použije UPDATE, jinak vloží nový záznam pomocí INSERT. 9

13 Obrázek 4 - Zapsání tréninku na webu Tréninkové plány Plány jsou složeny z jednotlivých tréninkových jednotek. Jejich správa je téměř analogická ke správě tréninků, jen jsou přiřazeny k tréninkovým plánům. Využití plánů spočívá v jednodušším zapsání tréninku. Uživatel vybere plán, jednotku a zvolí přidat trénink. Následně je vykreslen formulář, kde k sériím dosazuje pouze váhy a případně jen upravuje další parametry tréninku. U každého plánu lze nastavit jeho viditelnost zda jej vidí i jiní uživatelé než vlastník Měření Zde jde hlavně o sledování postavy. Proto se měření skládá z obvodů několika partií, váhy a výšky. Při dostatečném množství zadaných dat v delším časovém horizontu je potom v interaktivním grafu přehledně zobrazen vývoj například obvodu paže. Tyto informace slouží jako zpětná vazba během posilování a na jejich základě se může hledat příčina stagnace nebo poslouží jako motivace. 10

14 Obrázek 5 - Graf sledovaných údajů o postavě Uživatelský profil Slouží pro obecné zhodnocení posilování. Je poměrně zajímavé, když uživatel může zjistit, kolik celkově nazvedal nebo kolik času obětoval návštěvám posilovny či fitness centra Uživatelské prostředí Stránky jsou navrženy pro snadnou orientaci a pohodlné ovládání i na mobilním telefonu. Dále jsou kompletně responzivní a jsou optimalizovány i pro ty nejmenší displeje s šířkou 320 px respektive pro zařízení které používají tyto hodnoty pro zobrazení webových stránek. 11

15 3 Windows Phone 8 aplikace Tréninkový deník Když jsem přišel s ideou vytvořit elektronický tréninkový deník pro posilování, bylo mi často odpovídáno, že velkou výhodou by byla mobilní aplikace umožňující zapisování tréninku i bez připojení k internetu. Vytvořil jsem proto aplikaci, která slouží jako jednoduchý klient pro zapisování tréninků a synchronizuje lokální databázi s tou webovou. 3.1 Lokální databáze Hlavním benefitem mobilní aplikace je místní databáze, která bude synchronizovaná s tou webovou. Je zapotřebí, aby v telefonu byly cviky, které jsou na webu, včetně těch přidaných uživatelem. Téměř analogicky k webové databázi byl vytvořen Data Context reprezentující databázi a potřebné entitní typy pro zásobník cviků (partie, cviky) a také pro uložení tréninku (trenink, cvik, serie). Je však zapotřebí, aby se ID cviku v mobilním telefonu shodovalo s tím na webu. Zásobník cviků je ihned po instalaci prázdný. Při každém spuštění aplikace a v případě, že je dostupné internetové připojení, je dotázán vzdálený server, zda neexistuje novější verze zásobníku cviků. Pokud ano, je uživateli nabídnuto její stažení. Současně s aktuální verzí lokální databáze je na server odeslána informace o přihlášeném uživateli, který tak obdrží zásobník cviků včetně těch cviků, které sám přidal. Pokud uživatel zapisuje trénink a nemá k dispozici připojení k internetu, je zapotřebí jej dočasně uložit a to opět do lokální databáze. Všechny informace se tak převedou na formát vhodný pro uložení a zapíšou se pomocí LINQ do místní databáze. Odkud je možné je později odeslat na web. 3.2 Prostředí aplikace Při vývoji tohoto mobilního klientu bylo snahou vytvořit jednoduché a přehledné uživatelské prostředí, které si drží konzistentní styl platformy Windows Phone 8. Na úvodní stránce se nachází rozcestník, který nabízí několik možností. 12

16 Obrázek 6 - Náhled mobilní aplikace Účet Pro přiřazení tréninků konkrétnímu uživateli ve webové aplikaci je zapotřebí se přihlásit. K tomu slouží stejný účet, jako na webu. Rovněž díky přihlášení získáme přístup k individuálním cvikům, které lze spravovat na internetu Zásobník cviků Slouží pro zapisování tréninku a jeho cviků výběr cviku podle partie. Je shodný s tím ve webové aplikaci. Jeho aktuálnost se kontroluje při každém spuštění aplikace a v případě dostupných aktualizací je uživatel notifikován o nové verzi. Aktualizaci je možné vynutit i manuálně Přidání tréninku Z hlavního menu se po kliknutí na nápis nový trénink dostáváme na stránku, která slouží k zapsání dat z již odcvičeného tréninku nebo z právě probíhajícího. Zároveň umožňuje sledovat základní informace, jako je například počet cviků anebo poměrně významný činitel tréninku, kterým je počet sérií. V dolní části obrazovky se v takzvaném Application baru nachází potřebné ovládací prvky (nový cvik, odstranění vybraného cviku, upravení vybraného cviku, uložení tréninku). Přidání cviku znázorňuje symbol plus, po jehož stisknutí dojde k přesměrování na stránku, která umožňuje vybrat partii a k ní přiřazený cvik. V dolní části obrazovky jsou 13

17 opět ovládací prvky. Tlačítko se symbolem plus dovoluje přidat novu sérii. Po jeho stisknutí se pod cvikem objeví nový řádek s dvěma políčky umožňující zadat pouze čísla a to i desetinná. Symbol koše slouží k odstranění poslední sérii ze seznamu. Třetí a poslední tlačítko slouží pro uložení cviku a přesměrování na stránku se seznamem již přidaných cviků. Pokud je již vše zapsáno, stačí kliknout na ikonku uložení a dojde k přechodu na stránku, kde se vyplňují dodatečné informace o tréninku a to: datum a čas, délka tréninku, popis a zda je trénink veřejný či nikoliv. Následně je potřeba zvolit zda bude trénink odeslán na webový server (v případě nedostupnosti připojení je tato volba zakázána) nebo uložen do lokální databáze Uložené tréninky Na této stránce je uživateli zobrazen seznam tréninků, které jsou uložené v lokální databázi a jsou připravené k exportu na web. Možnost odeslání je opět podmíněna dostupností internetového připojení. 14

18 Závěr Tréninkový deník Výsledkem projektu je webová aplikace, která umožňuje uchovávat důležité informace související s posilováním. Součástí webové aplikace je i databáze cviků, která se díky uživatelům dále rozšiřuje. Společnou databázi využívá i vytvořená mobilní aplikace pro platformu Windows Phone 8. Ta umožňuje jednoduché zapisování tréninku z mobilního telefonu a je synchronizována právě s webovou databází. Povedlo se vytvořit způsob zadávání dat, který je co nejjednodušší a zároveň umožňuje zaznamenat všechny aspekty, které je potřeba v silovém tréninku sledovat. Rovněž se uplatnila tvorba tréninkových plánů, která jednoduchost ještě umocňuje. Styl sledování postavy se také ukázal jako velmi vypovídající a jeho reprezentace dat je velice jasná a přehledná. Mobilní aplikace se uplatňuje zejména v průběhu tréninku, kdy uživatel během pauz zapisuje série a cviky a zároveň mu jsou zobrazeny aktuální informace o tréninku. Vzhledem k tomu, že vývoj probíhal poměrně rychle, bylo možné včasně a účelně reagovat na postřehy uživatelů, které se týkaly zejména uživatelské prostředí a metody zapisování, ale také přišly podněty k dalším funkcionalitám, jež byly následně zrealizovány. Například možnost přidávat uživatelem definované cviky. Pro zajištění kontinuity projektu jsou v přípravě další funkce a navázání spolupráce s internetovými magazíny zabývajícími se problematikou posilování a rovněž kontaktování známých osobností české kulturistické scény, jejichž podpora zajistí rozšíření povědomí o projektu. Dále bych chtěl v budoucnu přidat modul pro fitness trenéry, kteří by měli kontrolu nad svými klienty. S tím souvisí oslovení a navázání spolupráce a podpory s fitness centry. Díky tomu, že jsem na tomto projektu začal pracovat již v červnu roku 2013, jsem měl dostatek času, pro shromáždění informací a požadavků na systém. Vývoj započal velmi brzy a zejména ze začátku byla brzdou nezkušenost s větší webovou aplikací a knihovnou jquery. Čas, který jsem nad prací strávil je těžko vyčíslitelný, ale podle zapisovaných hodnot jsem se dostal přes 500 hodin čistého času. Přibližně čtvrtinu času zabralo rozebrání problematiky a studium metodik vývoje. Vývoj a testování probíhalo přibližně od konce listopadu téměř souběžně. Ke konci ledna byla stěžejní část aplikací naprogramována a nadále probíhalo finální ladění. Aktuálně je projekt dostupný na adrese včetně mobilní aplikace. 15

19 Použitá literatura Tréninkový deník [1] Jednoduchý redakční systém v PHP objektově (MVC). Devbook.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] PHP: Documentation. PHP: Hypertext Preprocessor [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] JQuery API Documentation. JQuery [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Windows Phone Dev Center. [online] [cit ]. Dostupné z: https://dev.windowsphone.com/en-us/ 16

20 Seznam obrázků Tréninkový deník Obrázek 1 - Obecný diagram tříd webové aplikace... 3 Obrázek 2 - Základní diagram tříd mobilní aplikace... 5 Obrázek 3 - ER model webové databáze... 8 Obrázek 4 - Zapsání tréninku na webu Obrázek 5 - Graf sledovaných údajů o postavě Obrázek 6 - Náhled mobilní aplikace

21 A. Obsah přiloženého CD Zdrojové kódy webové aplikace Dokumentace kódu webové aplikace ve formátu HTML Diagram tříd a model databáze webové aplikace Ukázky webové aplikace Zdrojové kódy mobilní aplikace Ukázky mobilní aplikace I

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace:

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace: Aplikace AWEG3 Profil SMS Uživatelská příručka Aktualizace: 4. 5. 2012-1 - Obsah 1. O aplikaci AWEG3 Profil SMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Spuštění aplikace AWEG3 Profil SMS...

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.:

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.: CRM - manuál Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Obsah 1. Cíl... 3 2. Programové požadavky... 3 3. Přihlašovací údaje... 3 4. Nastavení programu... 4 5. Úvodní obrazovka... 4 6. Marketingové seznamy...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze KONTO OBČANA Uživatelský manuál Verze 0512013 Obsah I. Registrace a přihlášení ke kontu občana...- 2-1. Registrace...- 3-2. Přihlášení ke kontu občana...- 6 - II. Práce s kontem občana...- 7-1. Formuláře

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Karel Soukup Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23 5 Obsah O autorech 15 O odborných korektorech 15 Úvod 16 Rozdělení knihy 16 Komu je tato kniha určena? 18 Co potřebujete, abyste mohli pracovat s touto knihou? 18 Sdělte nám svůj názor 18 Zdrojové kódy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10 MOBILNÍ SKLADNÍK Příručka k základnímu ovládání Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: 30.01.2017 1 z 10 1 POPIS Mobilní skladník je software od společnosti ABRA Software s.r.o., který je určen

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Webová aplikace rezervační systém. Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní

Webová aplikace rezervační systém. Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní Webová aplikace rezervační systém Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní Obsah 1 Úvod...3 1.1 Popis aplikace...3 1.2 Popis cílové skupiny uživatelů...3 2 Test bez uživatele...4

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US)

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Uživatelská příručka FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek verze 1.1.0. 2017 Osigeno s.r.o. Formuláře 1/11 1 OBSAH 1 Obsah...2 2 Seznam zkratek...3 3 Úvod...3

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Změna hesla... 2 4. Úprava registrovaných informací... 3 5. Sdílené informace... 4 6. Domovská stránka služeb... 5 Windows Live Ve službách Windows Live.

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více