Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne"

Transkript

1 Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne /55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 53. a 54. schůze Rady města Humpolce. 1. Jiřímu Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 1.1. sledovat následující váznoucí usnesení č.: z roku , 265, 266, 348, z roku , z roku , 853, 897, z roku , 935, 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1003, Termín: /55/RM/2018 Studie pro stavbu "Nástavba budovy ZŠ Hálkova" - přístavba prostor pro školní družinu I. Rada města bere na vědomí předložené varianty studií pro stavbu "Nástavba budovy Základní školy Hálkova" - přístavba prostor pro školní družinu, zpracovanou Ing. Petrem Machkem. I Základní škole Humpolec, Hálkova 591 zadání vypracování projektové dokumentace dle předložené studie pro stavbu "Nástavba budovy Základní školy Hálkova - přístavba prostor pro školní družinu" dle předložené varianty nástavby nad budovou I. stupně základní školy. 1023/55/RM/2018 Lesy nájemné na kal. r a vyúčtování roku 2017 I. Rada města bere na vědomí výši nájemného z lesů města Humpolce za rok 2017 (vyhodnocení hospodaření) ve výši sjednaného nájemného tj ,-Kč. I uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem obecních lesů s tím, že předpokládaná výše nájemného na kalendářní rok 2018 je stanovena na Kč. I 1.1. v souladu s přijatým usnesením zajistit potřebné podklady pro podepsání Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem lesních pozemků v majetku města mezi městem Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec a společností Lesní společnost, Ledeč nad Sázavou a.s. Termín:

2 1024/55/RM/2018 Vyhodnocení veřejné zakázky - Stavební úpravy objektu na st.p. KN č v Humpolci I. Rada města ruší dle ustanovení 127 odst.2, písmeno d), zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na veřejnou zakázku - Stavební úpravy objektu na st. p. KN č v Humpolci (bývalá márnice na místním hřbitově) informovat účastníky zadávacího řízení na akci Stavební úpravy objektu p.č v Humpolci o rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle podmínek zadávací dokumentace Termín: /55/RM/2018 Vyhodnocení veřejné zakázky - Oprava komunikace Světlice závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na akci - Oprava komunikace Světlice II. Rada města stanovuje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce nabídku účastníka zadávacího řízení - Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Praha 1 IČO : za cenu nejvýše přípustnou ,88 Kč vč. DPH I 1.1. zajistit v zákonném termínu podklady potřebné pro uzavření smlouvy o dílo s účastníkem zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a to s firmou - Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Praha 1, IČO : za cenu nejvýše přípustnou ,88 Kč vč. DPH Termín: /55/RM/2018 Záměr prodeje části p.p.č. 29, k.ú. Humpolec - MUDr. Kusov S. I. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 29 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Humpolec informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Humpolec.

3 1027/55/RM/2018 Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení - ZTV Blanická Smlouvu o výpůjčce plynárenského zařízení - STL plynovod a přípojky - ZTV pro RD, Blanická, nyní ulice Jakuba Hrušky, k.ú. Humpolec s firmou E.ON Distribuce, a.s Zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení, plynovodu a plynovodních přípojek, které bylo vybudováno v rámci výstavby ZTV pro RD Blanická, (nyní ulice Jakuba Hrušky) a je v majetku Města Humpolec, mezi městem Humpolec Horní náměstí 300, Humpolec a E.On Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: Termín: /55/RM/2018 Smlouva o zřízení služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako strannou povinnou a městem Humpolec jako strannou oprávněnou pro stavbu "Humpolec-oprava vodovodu a kanalizace v ulici Jihlavská" spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemcích parcela č. 2421/1 a parcela č. 2421/28 v k.ú. Humpolec ve vlastnictví Kraje Vysočina 1.1. zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a Městem Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec Termín: /55/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) - CTPark Humpolec II - Hala HU 1 - přeložka vodovodního řadu zřízení věcného břemene (služebnosti) přes pozemkovou parcelu KN č. 2490/4 v katastrálním území Humpolec v majetku Kraje Vysočina pro stavbu "CTPark Humpolec II - Hala HU 1 - přeložka vodovodního řadu" ve prospěch města Humpolec jako oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu, po kterou bude stavba oprávněným (městem Humpolec) provozována. I návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. OM 211/2018. I 1.1. zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Humpolec, Horní Náměstí 300, Humpolec a Krajem Vysočina.

4 1030/55/RM/2018 Zřízení věcného břemene (služebnosti) - Prodl. STL plyn. a příp., Humpolec č.p. 789 I. Rada města ruší usnesení č. 875/46/RM/2017 z týkající se uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Humpolec a panem Zbyňkem Škrampalem, bytem Vystrkov 82, Humpolec. I zřízení věcného břemene (služebnosti) přes pozemkovou parcelu KN č. 2432/3 a pozemkovou parcelu KN č. 2432/7 vše v katastrálním území Humpolec pro společnost E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.800,- Kč + příslušné DPH. II návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. ZP /001. IV. Rada města ukládá 1.1. zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Humpolec, Horní Náměstí 300, Humpolec a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 1031/55/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) - Humpolec, V Cípku, Zbirovský - kabel NN uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) vedení sítí přes pozemkovou parcelu KN č. 2273/39 v katastrálním území Humpolec pro stavbu "Humpolec, V Cípku, Zbirovský - kabel NN" mezi městem Humpolec a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gertnera 2151/6, České Budějovice zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Humpolec, Horní Náměstí 300, Humpolec a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 1032/55/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Bohuslav Šidlák Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - uložení vodovodní přípojky do pozemku parcelní číslo 750 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace III. třídy číslo 1c Vilémov u Humpolce, v majetku Města Humpolec, pro pozemek parc. 673/7 k.ú. Vilémov u Humpolce v majetku Bohuslava Šidláka

5 1.1. Zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - uložení inženýrské sítě vodovodní přípojky do pozemku parcelní číslo 750, ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace III. třídy číslo 1c Vilémov u Humpolce, v majetku Města Humpolec, mezi městem Humpolec Horní náměstí 300, Humpolec a Bohuslavem Šidlákem Termín: /55/RM/2018 Smlouva o výpůjčce výtvarných děl - výstava Otakar Štáfl Čechoslovák a brodský patriot smluvní zápůjčku obrazů Otakara Štáfla v počtu 6 ks (4 akvarely a 2 oleje) z majetku města Humpolce ve prospěch Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod za účelem výstavy s názvem "Otakar Štáfl Čechoslovák a brodský patriot", která se uskuteční ve dnech , kdy výpůjčka potrvá od 5.4. do Jiřímu Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 1.1. zajistit přípravu Smlouvy o výpůjčce šesti obrazů Otakara Štáfla pro Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod pro výstavu těchto děl k podpisu. Termín: /55/RM/2018 Program 22. zasedání ZM program 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolce konaného dne 25. dubna /55/RM/2018 Aktualizace závazné nabídky na odkoupení Humpolec budovy ČS I. Rada města stanoví částku ,- Kč jako výši nabízené kupní ceny do závazné nabídky předkládané pro III. kolo výběrového řízení na odprodej nemovitosti č.p. 252 na Dolním náměstí v Humpolci, včetně souvisejících pozemkových parcel a dále ,- Kč jako kupní cenu movitého vybavení a zařízení souvisejícího s prodejem nemovitosti. I zahájení platby zpětného pronájmu nebytových prostor pro potřeby České spořitelny a.s. od 1. dne v měsíci následujícího po dokončení plánované rekonstrukce pobočky spořitelny.

6 1036/55/RM/2018 Vyhodnocení veřejné zakázky " Rekonstrukce školního hřiště" ZŠ Humpolec, Hradská 894 závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na akci " Rekonstrukce školního hřiště" ZŠ Humpolec, Hradská 894. II. Rada města bere na vědomí stanovené pořadí nabídek uchazečů o tuto veřejnou zakázku: 1. StavoSport s.r.o., Přehradní 233, Fryšták, a to za cenu nejvýše přístupnou ,-- Kč bez DPH 2. S-Vision s.r.o., Staňkov 16, Pecka, a to za cenu nejvýše přístupnou ,-- Kč bez DPH 3. A SPORT PRODUKT s.r.o., Sarajevská 1232/3, Praha 2, Vinohrady, a to za cenu nejvýše přístupnou ,-- Kč bez DPH I 1. Vlastimilu Fialovi, řediteli ZŠ Hradská 1.1. zajistit realizaci veřejné zakázky na akci " Rekonstrukce školního hřiště" ZŠ Humpolec, Hradská 894 v souladu s výsledky veřejné souteže Termín: /55/RM/2018 Mimořádná dotace pro realizaci babyboxu v Jihlavě na základě pověření zastupitelstvem města pod č. usnesení 470/21/ZM/ IV poskytnutí částky ve výši 5.000,- Kč společnosti Babybox pro odložené děti-statim, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10, na zřízení nového babyboxu v Jihlavě. 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. připravit podklady potřebné pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve prospěch společnosti Babybox pro odložené děti-statim, z.s., Praha 10. Termín: /55/RM/2018 Souhlas se zařazením do sítě sociálních služeb pro Včelku, Senior Care sociální služby o.p.s. I. Rada města souhlasí s výkonem činnosti pečovatelské služby Včelka nového poskytovatele sociálních služeb Senior Care sociální služby o.p.s., Pivovarská 170, Beroun, IČ: na svém území. Souhlas se vydává pro účely aktualizace krajské sítě sociálních služeb v roce vedoucímu OZSV 1.1. vypracování vyjádření v souladu s přijatým usnesením. Termín:

7 Jiří Kučera starosta města K. Namyslo, L. Bartáková místostarostové

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 27.6.2018 1130/62/RM/2018 Vyjádření k záměru zřízení základní školy I. Rada města nemá námitek proti

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 3.10.2018 1193/66/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 63., 64. a 65. schůze RM I. Rada města bere

Více

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne 10.4. 20 19 176/8/RM/2019 Kontrola plnění usnesení ze 7. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 12.9.2018 1149/64/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 61. a 62. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 14.11.2018 1/1/RM/2018 Kontrola plnění usnesení ze 66. a 67. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 6.6.2018 1090/61/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 58., 59. a 60. schůze RM I. Rada města bere na

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 15.11.2017 438/19/ZM/2017 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 1.3.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 1.3. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 1.3.2017 348/15/ZM/2017 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 24.4.2019 70/5/ZM/2019 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o Kontrole

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 14.3.2018 975/53/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 50., 51. a 52. schůze RM I. Rada města bere na

Více

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne 30.1.2013 v kanceláři starosty města 632/42/RM/2013 Kontrola plnění usnesení ze 41. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 41. schůze

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 10.2.2016 393/20/RM/2016 Kontrola plnění usnesení z 19. schůze RM kontrolu plnění usnesení z 19.

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 67. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 67. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 14.5.2014 1034/67/RM/2014 Kontrola plnění usnesení z 65. a 66. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 65. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 9.4.2014 999/65/RM/2014 Kontrola plnění usnesení z 62., 63. a 64. schůze RM I. Rada města bere na

Více

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne 6.2.201 9 92/5/RM/2019 Žádost o prominutí penále za nedodržení termínu I. Rada města bere na

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne 16.1.20 19 59/4/RM/2019 Kontrola plnění usnesení z 2. a 3. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

USNESENÍ. 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ. 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne 30.5.2012 v kanceláři starosty města 471/30/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 29. schůze RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 15.5.2019 202/10/RM/2019 Kontrola plnění usnesení z 8. a 9. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití Rozšíření vlastnictví u RD č.p. 322 na Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne 4.4.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku Ing. P. M., ZR k.ú.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 20.3.2019 125/7/RM/2019 Kontrola plnění usnesení z 5. a 6. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.4.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.4. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.4.2018 484/22/ZM/2018 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o plnění

Více

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: omluven: tajemnice: ověřovatelé zápisu:

Více

Rada města Humpolec. P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec. P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 26.6.2013 788/50/RM/2013 Schválení čerpání finančních prostředků z investičních fondů školských PO

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení č. 373/18 k žádosti o souhlas s umístěním sídla. s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z. s.,

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.4.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.4. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.4.2017 364/16/ZM/2017 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o plnění

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 103. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 04. 2018 Kontrola usnesení 103/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 103/2. Rada města

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.6.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.6. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.6.2019 88/6/ZM/2019 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o Kontrole

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 5.12.2018 20/2/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 1. schůze RM I. Rada města bere na vědomí kontrolu

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 3.6.2015 214/9/RM/2015 Kontrola plnění usnesení z 8. schůze RM I. Rada města bere na vědomí kontrolu

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 2538/2014 spisová značka 2536/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 107. zasedání dne 28. května 2014 R M 1 / 1 0 7 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 107. 1.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 31. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 16.12.2015 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/31R/2015

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne 7. 11. 2012 v kanceláři starosty města 573/37/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 35. schůze RM kontrolu plnění usnesení z 35. schůze Rady města Humpolec

Více

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. schůze Rady města Rychvald, dne 17. 06. 2019 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 26/2. Rada města b e

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.9.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.9. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.9.2019 110/7/ZM/2019 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o Kontrole

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 2. 5. 2016 (usnesení č. 114-130) USNESENÍ č. 114/10-16 R se snížením nájemného xxxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 4 o velikosti 3+1 v

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 31.10.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24.09.2018 od 17,00 hodin. Usnesení č. 42-53/2018 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 13.5.2015 168/8/RM/2015 Kontrola plnění usnesení ze 7. schůze RM I. Rada města bere na vědomí kontrolu

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

-1- Zápis č. 14/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš

-1- Zápis č. 14/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš -1- Zápis č. 14/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 5.8.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 11. 12. 2018 1 Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky doba určitá RM-3/2018/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 105. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.01. 2018 1643/105/RM/2018 Schválení programu 105. schůze rady města program 105. schůze: 1. Schválení

Více

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 88. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 10. 2017 Kontrola usnesení 88/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 88/2. Rada města

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016 Přítomno: 12 členů ZM Omluveno: 3 členové ZM (M.Mrkvička, M.Málek, M.Šveřepa) Neomluveno: 0 členů ZM 147/2016

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO:

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: a usnesením č. 698 Rady města Vimperk ze dne 17.7.2017 záměr č. 43/21/2017 změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené dne 17.03.2017 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž předmětem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z

Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne 27. 9. 2018 (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z 27. 9. 2018) Rada města schvaluje: RM/459/2018 - navržený program

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

USNESENÍ 39. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města. 596/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 37. a 38.

USNESENÍ 39. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města. 596/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 37. a 38. USNESENÍ 39. schůze Rady města Humpolec konané dne 3.12.2012 v kanceláři starosty města 596/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 37. a 38. schůze RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 957/2017/OP dne Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Smlouvy o

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 957/2017/OP dne Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Smlouvy o Obsah majetkoprávních jednání RM č. 957/2017/OP dne 27.2.2017 Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Smlouvy o O. B., Světnov k.ú. Město ZR viz příloha Snížení výměry části

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 2428/2017 Číslo spisu jednání: 2425/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 03. 2018 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Ing. Vladislav

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 69. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 69. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 69. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.6.2014 1063/69/RM/2014 Kontrola plnění usnesení z 67. a 68. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 17.1.2018 924/49/RM/2018 Kontrola plnění usnesení ze 47. a 48. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 55. schůz e Rady města Humpol ec, která se konala d ne

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 55. schůz e Rady města Humpol ec, která se konala d ne Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůz e Rady města Humpol ec, která se konala d ne 9.10.2013 838/55/RM/2013 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM kontrolu plnění usnesení

Více

22. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

22. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 22. schůze Rady města Rychvald, dne 06. 05. 2019 Kontrola usnesení 22/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 22/2. Rada města b e

Více