Věstník Jihočeského kraje, částka 9, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 9 Rozesláno dne Rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník Jihočeského kraje, částka 9, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 9 Rozesláno dne Rok 2013"

Transkript

1 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 9 Rozesláno dne Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 22/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 2. Nařízení Jihočeského kraje č. 23/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Štěkeň a a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 3. Nařízení Jihočeského kraje č. 24/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Tůně u Špačků a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 4. Nařízení Jihočeského kraje č. 25/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní rezervace Újezdec a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 5. Nařízení Jihočeského kraje č. 26/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Veveřský potok a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 6. Nařízení Jihočeského kraje č. 27/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Vlašimská Blanice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 7. Nařízení Jihočeského kraje č. 28/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní rezervace Vrbenské rybníky a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 8. Nařízení Jihočeského kraje č. 29/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Závišínský potok a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 9. Nařízení Jihočeského kraje č. 30/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Žofina Huť a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1

2 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 22/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní památky (1) Zřizuje se Přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice (dále jen přírodní památka ). (2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Nové Hrady, Štiptoň a Údolí u Nových Hradů. (3) Hranice přírodní památky se stanoví dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení kraje. (4) Součástí přírodní památky není vnitřní část geometrického obrazce, který tvoří první část hranice přírodní památky (příloha č. 1), která je stanovena uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení kraje. (5) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Štiptoň. (6) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v přílohách č. 4 a č. 5 k tomuto nařízení kraje. (7) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 6 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice včetně jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL), tvoří EVL s názvem "Sokolí hnízdo a bažantnice", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Předmětem ochrany přírodní památky jsou: (1) Porosty listnatých dřevin a na ně vázané biotopy zvláště chráněných nebo významných druhů živočichů, (2) Vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu páchník hnědý (Osmoderma eremita), včetně jeho biotopu. 2

3 Článek 4 Bližší ochranné podmínky Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: (1) na pozemcích určených k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat stromy označené jako biotop zvláště chráněných druhů, kácet nebo odstraňovat části takto označených stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, (2) mimo pozemky určené k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat listnaté stromy o obvodu kmene větším než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, kácet nebo odstraňovat části listnatých stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, (3) ustanovení odst. (1) a odst. (2) se nevztahuje na zásahy nezbytně nutné v mimořádné situaci nebo podle zvláštních právních předpisů (např. je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Pokácenou hmotu lze trvale odstranit z území přírodní památky pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Pro ochranné pásmo přírodní památky se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 6 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. Článek 7 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 3

4 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 22/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,43 1 ZPMZ , ,20 2 ZPMZ , ,56 3 ZPMZ , ,57 4 ZPMZ , ,13 5 ZPMZ , ,06 6 ZPMZ , ,30 7 ZPMZ , ,12 8 ZPMZ , ,16 9 ZPMZ , ,35 10 ZPMZ , ,59 11 ZPMZ , ,40 12 ZPMZ , ,17 13 ZPMZ , ,36 14 ZPMZ , ,22 15 ZPMZ , ,55 16 výpočet , ,55 17 ZPMZ , ,51 18 ZPMZ , ,02 19 ZPMZ , ,83 20 ZPMZ , ,45 21 ZPMZ , ,45 22 ZPMZ , ,44 23 ZPMZ , ,31 24 ZPMZ , ,28 25 ZPMZ , ,35 26 ZPMZ , ,29 27 ZPMZ , ,57 28 ZPMZ , ,59 29 ZPMZ , ,66 30 ZPMZ , ,63 31 ZPMZ , ,02 32 ZPMZ , ,57 33 ZPMZ , ,86 34 ZPMZ , ,48 35 ZPMZ , ,57 36 ZPMZ , ,68 37 ZPMZ , ,12 38 ZPMZ , ,59 39 ZPMZ , ,13 40 ZPMZ , ,29 41 ZPMZ , ,47 42 ZPMZ , ,72 43 ZPMZ , ,13 44 ZPMZ , ,87 45 ZPMZ , ,79 46 ZPMZ 4

5 , ,92 47 ZPMZ , ,82 48 ZPMZ , ,35 49 ZPMZ , ,57 50 ZPMZ , ,96 51 ZPMZ , ,55 52 ZPMZ , ,36 53 ZPMZ , ,07 54 ZPMZ , ,10 55 ZPMZ , ,48 56 ZPMZ , ,13 57 ZPMZ , ,30 58 ZPMZ , ,83 59 ZPMZ , ,36 60 ZPMZ , ,67 61 ZPMZ , ,28 62 ZPMZ , ,78 63 ZPMZ , ,76 64 ZPMZ , ,69 65 ZPMZ , ,21 66 ZPMZ , ,68 67 ZPMZ , ,89 68 ZPMZ , ,72 69 ZPMZ , ,64 70 ZPMZ , ,83 71 ZPMZ , ,76 72 ZPMZ , ,24 73 ZPMZ , ,66 74 ZPMZ , ,05 75 ZPMZ , ,90 76 ZPMZ , ,31 77 výpočet , ,16 78 výpočet , ,24 79 výpočet , ,71 80 výpočet , ,50 81 výpočet , ,02 82 výpočet , ,82 83 výpočet , ,65 84 výpočet , ,82 85 výpočet , ,08 86 výpočet , ,12 87 výpočet , ,50 88 výpočet , ,86 89 výpočet , ,16 90 výpočet , ,71 91 výpočet , ,52 92 výpočet , ,22 93 ZPMZ , ,86 94 ZPMZ , ,23 95 výpočet , ,76 96 výpočet , ,41 97 výpočet , ,41 98 ZPMZ , ,56 99 ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 5

6 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 6

7 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 7

8 Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 22/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 2, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,05 1 ZPMZ , ,06 2 ZPMZ , ,69 3 ZPMZ , ,73 4 ZPMZ , ,57 5 ZPMZ , ,62 6 ZPMZ , ,40 7 ZPMZ , ,66 8 ZPMZ , ,96 9 ZPMZ , ,29 10 ZPMZ , ,37 11 ZPMZ , ,02 12 ZPMZ , ,25 13 ZPMZ , ,04 14 ZPMZ , ,20 15 ZPMZ , ,34 16 ZPMZ , ,10 17 ZPMZ , ,96 18 ZPMZ , ,45 19 ZPMZ , ,43 20 ZPMZ , ,87 21 ZPMZ , ,04 22 ZPMZ , ,74 23 ZPMZ , ,70 24 ZPMZ , ,27 25 ZPMZ , ,79 26 ZPMZ , ,25 27 ZPMZ , ,01 28 ZPMZ , ,52 29 ZPMZ , ,14 30 ZPMZ , ,79 31 ZPMZ , ,32 32 ZPMZ , ,45 33 ZPMZ , ,10 34 ZPMZ , ,02 35 ZPMZ , ,67 36 ZPMZ , ,90 37 ZPMZ , ,09 38 ZPMZ , ,21 39 ZPMZ , ,99 40 ZPMZ , ,18 41 ZPMZ , ,15 42 ZPMZ , ,63 43 ZPMZ , ,04 44 ZPMZ , ,84 45 ZPMZ 8

9 , ,57 46 ZPMZ , ,02 47 ZPMZ , ,40 48 ZPMZ , ,86 49 ZPMZ , ,39 50 ZPMZ , ,31 51 ZPMZ , ,22 52 ZPMZ , ,92 53 ZPMZ , ,05 54 ZPMZ , ,51 55 ZPMZ , ,08 56 ZPMZ , ,55 57 ZPMZ , ,93 58 ZPMZ , ,30 59 ZPMZ , ,88 60 ZPMZ , ,53 61 ZPMZ , ,93 62 ZPMZ , ,16 63 ZPMZ , ,30 64 ZPMZ , ,62 65 ZPMZ , ,74 66 ZPMZ , ,50 67 ZPMZ , ,74 68 ZPMZ , ,42 69 ZPMZ , ,04 70 ZPMZ , ,50 71 ZPMZ , ,57 72 ZPMZ , ,78 73 ZPMZ , ,27 74 ZPMZ , ,71 75 ZPMZ , ,56 76 ZPMZ , ,30 77 ZPMZ , ,15 78 ZPMZ , ,30 79 ZPMZ , ,69 80 ZPMZ 9

10 Příloha č. 3 k nařízení kraje č. 22/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, který leží uvnitř obrazce č. 1 (příloha č. 1) a není součástí Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,51 1 ZPMZ , ,68 2 ZPMZ , ,14 3 ZPMZ , ,49 4 ZPMZ , ,75 5 ZPMZ , ,67 6 ZPMZ , ,88 7 ZPMZ , ,58 8 ZPMZ , ,59 9 ZPMZ , ,63 10 ZPMZ , ,50 11 ZPMZ , ,14 12 ZPMZ , ,79 13 ZPMZ , ,83 14 ZPMZ , ,56 15 ZPMZ , ,55 16 ZPMZ , ,10 17 ZPMZ , ,40 18 ZPMZ , ,73 19 ZPMZ , ,75 20 ZPMZ , ,22 21 ZPMZ , ,13 22 ZPMZ , ,48 23 ZPMZ , ,49 24 ZPMZ , ,40 25 ZPMZ , ,18 26 ZPMZ , ,29 27 ZPMZ , ,38 28 ZPMZ , ,66 29 ZPMZ , ,16 30 ZPMZ , ,49 31 ZPMZ , ,15 32 ZPMZ , ,25 33 ZPMZ 10

11 Příloha č. 4 k nařízení kraje č. 22/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,26 1 výpočet , ,55 2 výpočet , ,22 3 výpočet , ,38 4 výpočet , ,30 5 výpočet , ,52 6 výpočet Příloha č. 5 k nařízení kraje č. 22/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 2, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,26 1 výpočet , ,33 2 výpočet , ,93 3 výpočet , ,91 4 výpočet , ,25 5 výpočet , ,87 6 výpočet 11

12 Příloha č. č 6 k nařízení kraje č. 22/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnicee a jejího ochranného pásma: 12

13 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 23/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Štěkeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní památky (1) Zřizuje se Přírodní památka Štěkeň (dále jen přírodní památka ). (2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Štěkeň. (3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní památky se nezřizuje (5) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní památky Štěkeň bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL), tvoří EVL s názvem "Štěkeň", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Předmětem ochrany přírodní památky jsou: Liniové prvky starých alejí a skupin stromů a na ně vázané biotopy zvláště chráněných nebo významných druhů živočichů, hlavně silně ohroženého druhu tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Článek 4 Bližší ochranné podmínky Pro přírodní památku se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 5 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 13

14 Článek 6 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 14

15 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 23/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Štěkeň: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,25 1 výpočet , ,13 2 výpočet , ,38 3 výpočet , ,88 4 výpočet , ,13 5 výpočet , ,63 6 výpočet , ,13 7 výpočet , ,75 8 výpočet , ,50 9 výpočet , ,50 10 výpočet , ,25 11 výpočet , ,00 12 výpočet , ,88 13 výpočet , ,00 14 výpočet , ,88 15 výpočet , ,25 16 výpočet , ,50 17 výpočet , ,00 18 výpočet , ,00 19 výpočet , ,50 20 výpočet , ,00 21 výpočet , ,75 22 výpočet , ,00 23 výpočet , ,75 24 výpočet , ,38 25 výpočet , ,13 26 výpočet , ,38 27 výpočet , ,63 28 výpočet , ,50 29 výpočet , ,75 30 výpočet , ,00 31 výpočet , ,75 32 výpočet , ,13 33 výpočet , ,50 34 výpočet , ,75 35 výpočet 15

16 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Štěkeň: Příloha č. č 2 k nařízení kraje č. 23/

17 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Tůně u Špačků a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní památky (1) Zřizuje se Přírodní památka Tůně u Špačků (dále jen přírodní památka ). (2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Staré Hodějovice. (3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Staré Hodějovice. (5) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v přílohách č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení kraje. (6) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní památky Tůně u Špačků a jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL), tvoří EVL s názvem "Tůně u Špačků", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Předmětem ochrany přírodní památky je: (1) ochrana zbytků původního meandrujícího koryta Malše v nivě a drobné zatopené pískovny s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, (2) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu hořavka duhová (Rhodeus sericeus). 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 17

18 Článek 4 Bližší ochranné podmínky Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: (1) vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní rezervace mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní památky, (2) zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně, (3) zřizovat myslivecká zařízení pro krmení a vábení zvěře, chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř, (4) provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, (5) nasazovat ryby do vodních ploch a toků, (6) sbírat, odvážet či jinak odstraňovat nebo zpracovávat veškerou dřevní hmotu, (7) rozdělávat oheň, (8) bližší ochranné podmínky uvedené v bodech (1) až (7) se neuplatňují, pokud tyto činnosti vykonává přímo příslušný orgán ochrany přírody, nebo jsou příslušným orgánem ochrany přírody požadovány v rámci managementových zásahů nebo v rámci opatření ke zlepšení stavu prostředí přírodní památky a jejího ochranného pásma. Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Pro ochranné pásmo přírodní památky se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 6 Zrušující ustanovení Toto nařízení ruší čl. 1 odst. 13 a vypouští slova Tůně u Špačků II vyhlášky Okresního úřadu v Českých Budějovicích, ze dne , o zřízení chráněných přírodních výtvorů ochrany přírody. Článek 7 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. 18

19 Článek 8 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 19

20 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 24/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Tůně u Špačků: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,67 1 výpočet , ,75 2 výpočet , ,93 3 výpočet , ,69 4 výpočet , ,11 5 výpočet , ,25 6 výpočet , ,91 7 výpočet , ,58 8 výpočet , ,64 9 výpočet , ,99 10 výpočet , ,71 11 výpočet , ,53 12 výpočet , ,64 13 výpočet , ,85 14 výpočet , ,68 15 výpočet , ,18 16 výpočet , ,66 17 výpočet , ,32 18 výpočet , ,93 19 výpočet , ,69 20 výpočet , ,62 21 výpočet , ,51 22 výpočet , ,56 23 výpočet , ,40 24 výpočet , ,39 25 výpočet , ,16 26 výpočet , ,92 27 výpočet , ,49 28 výpočet , ,01 29 výpočet , ,46 30 výpočet , ,09 31 výpočet , ,54 32 výpočet , ,89 33 výpočet , ,02 34 výpočet , ,71 35 výpočet , ,27 36 výpočet , ,35 37 výpočet , ,63 38 výpočet , ,41 39 výpočet , ,94 40 výpočet , ,22 41 výpočet , ,07 42 výpočet , ,95 43 výpočet , ,07 44 výpočet , ,78 45 výpočet , ,08 46 výpočet , ,65 47 výpočet 20

21 , ,65 48 výpočet , ,23 49 výpočet , ,16 50 výpočet , ,97 51 výpočet , ,83 52 výpočet , ,65 53 výpočet , ,35 54 výpočet , ,00 55 výpočet , ,19 56 výpočet , ,91 57 výpočet , ,17 58 výpočet , ,66 59 výpočet , ,51 60 výpočet , ,70 61 výpočet , ,69 62 výpočet , ,34 63 výpočet , ,68 64 výpočet , ,79 65 výpočet , ,61 66 výpočet , ,86 67 výpočet , ,19 68 výpočet , ,99 69 výpočet , ,77 70 výpočet , ,68 71 výpočet , ,98 72 výpočet , ,22 73 výpočet , ,12 74 výpočet , ,27 75 výpočet , ,79 76 výpočet , ,64 77 výpočet , ,83 78 výpočet , ,70 79 výpočet , ,65 80 výpočet , ,76 81 výpočet , ,28 82 výpočet , ,92 83 výpočet , ,96 84 výpočet , ,61 85 výpočet , ,70 86 výpočet , ,69 87 výpočet , ,79 88 výpočet , ,02 89 výpočet , ,66 90 výpočet , ,61 91 výpočet , ,67 92 výpočet , ,21 93 výpočet , ,12 94 výpočet , ,85 95 výpočet , ,71 96 výpočet , ,01 97 výpočet , ,42 98 výpočet , ,22 99 výpočet , , výpočet 21

22 Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 24/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Tůně u Špačků: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,07 1 výpočet , ,95 2 výpočet , ,07 3 výpočet , ,78 4 výpočet , ,08 5 výpočet , ,65 6 výpočet , ,65 7 výpočet , ,23 8 výpočet , ,16 9 výpočet , ,97 10 výpočet , ,83 11 výpočet , ,65 12 výpočet , ,35 13 výpočet , ,00 14 výpočet , ,19 15 výpočet , ,91 16 výpočet , ,17 17 výpočet , ,66 18 výpočet , ,51 19 výpočet , ,70 20 výpočet , ,69 21 výpočet , ,34 22 výpočet , ,68 23 výpočet , ,79 24 výpočet , ,61 25 výpočet , ,86 26 výpočet , ,19 27 výpočet , ,99 28 výpočet , ,77 29 výpočet , ,68 30 výpočet , ,98 31 výpočet , ,22 32 výpočet , ,12 33 výpočet , ,27 34 výpočet , ,79 35 výpočet , ,64 36 výpočet , ,83 37 výpočet , ,70 38 výpočet , ,10 39 výpočet , ,83 40 výpočet , ,44 41 výpočet , ,24 42 výpočet , ,66 43 výpočet , ,45 44 výpočet , ,81 45 výpočet , ,76 46 výpočet 22

23 , ,48 47 výpočet , ,60 48 výpočet , ,65 49 výpočet , ,40 50 výpočet , ,68 51 výpočet , ,18 52 výpočet , ,49 53 výpočet , ,24 54 výpočet , ,96 55 výpočet , ,01 56 výpočet , ,76 57 výpočet 23

24 Příloha č. 3 k nařízení kraje č. 24/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 2, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Tůně u Špačků: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,67 1 výpočet , ,75 2 výpočet , ,93 3 výpočet , ,69 4 výpočet , ,11 5 výpočet , ,25 6 výpočet , ,91 7 výpočet , ,58 8 výpočet , ,64 9 výpočet , ,99 10 výpočet , ,71 11 výpočet , ,53 12 výpočet , ,64 13 výpočet , ,85 14 výpočet , ,68 15 výpočet , ,18 16 výpočet , ,66 17 výpočet , ,32 18 výpočet , ,93 19 výpočet , ,69 20 výpočet , ,62 21 výpočet , ,51 22 výpočet , ,56 23 výpočet , ,40 24 výpočet , ,39 25 výpočet , ,16 26 výpočet , ,92 27 výpočet , ,49 28 výpočet , ,01 29 výpočet , ,46 30 výpočet , ,09 31 výpočet , ,54 32 výpočet , ,89 33 výpočet , ,02 34 výpočet , ,71 35 výpočet , ,27 36 výpočet , ,26 37 výpočet , ,22 38 výpočet , ,14 39 výpočet , ,75 40 výpočet , ,51 41 výpočet , ,99 42 výpočet , ,94 43 výpočet , ,46 44 výpočet , ,49 45 výpočet , ,58 46 výpočet 24

25 , ,41 47 výpočet , ,46 48 výpočet , ,42 49 výpočet , ,92 50 výpočet , ,13 51 výpočet , ,28 52 výpočet , ,66 53 výpočet , ,55 54 výpočet , ,92 55 výpočet , ,76 56 výpočet , ,59 57 výpočet , ,97 58 výpočet , ,92 59 výpočet , ,14 60 výpočet , ,87 61 výpočet , ,87 62 výpočet , ,93 63 výpočet , ,48 64 výpočet , ,81 65 výpočet , ,76 66 výpočet , ,69 67 výpočet , ,62 68 výpočet , ,56 69 výpočet , ,60 70 výpočet , ,90 71 výpočet , ,04 72 výpočet , ,52 73 výpočet , ,10 74 výpočet , ,74 75 výpočet , ,62 76 výpočet , ,63 77 výpočet , ,13 78 výpočet , ,60 79 výpočet , ,23 80 výpočet , ,30 81 výpočet , ,80 82 výpočet , ,59 83 výpočet , ,72 84 výpočet , ,39 85 výpočet , ,49 86 výpočet , ,67 87 výpočet , ,21 88 výpočet , ,12 89 výpočet , ,85 90 výpočet , ,71 91 výpočet , ,01 92 výpočet , ,42 93 výpočet , ,22 94 výpočet , ,66 95 výpočet 25

26 Příloha č. č 4 k nařízení kraje č. 24/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Tůně u Špačků a jejího ochranného pásma: 26

27 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 25/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní rezervace Újezdec a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní rezervace (1) Zřizuje se Přírodní rezervace Újezdec (dále jen přírodní rezervace ). (2) Přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Březí u Blatné a Újezdec u Bělčic. (3) Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Březí u Blatné a Újezdec u Bělčic. (5) Hranice ochranného pásma přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje. (6) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní rezervace Újezdec včetně jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL) s názvem "Újezdec", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou: (1) společenstva rybníků a zachovalých okolních stanovišť s výskytem celé řady zvláště chráněných druhů živočichů a významným výskytem vodních makrofyt, (2) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace druhů: druhu bublinatka jižní Utricularia australis, druhu vrkoč útlý Vertigo angustior, silně ohroženého druhu čolek velký Triturus cristatus, silně ohroženého druhu čolek obecný Lissotriton (= Triturus) vulgaris, silně ohroženého druhu čolek horský Ichtyosaura (= Mesotriton = Triturus) alpestris, 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 27

28 silně ohroženého druhu kuňka obecná Bombina bombina, silně ohroženého druhu blatnice skvrnitá Pelobates fuscus, kriticky ohroženého druhu skokan ostronosý Rana arvalis, silně ohroženého druhu skokan krátkonohý Pelophylax lessonae (= Rana lessonae), silně ohroženého druhu skokan zelený Pelophylax esculentus (= Rana kl. esculenta), ohroženého druhu ropucha obecná Bufo bufo, silně ohroženého druhu rosnička zelená Hyla arborea, ohroženého druhu potápka malá Tachybaptus ruficollis, ohroženého druhu potápka roháč Podiceps cristatus, ohroženého druhu kopřivka obecná Anas strepera, ohroženého druhu moták pochop Circus aeruginosus, silně ohroženého druhu krahujec obecný Accipiter nisus, silně ohroženého druhu chřástal vodní Rallus aquaticus, silně ohroženého druhu žluva hajní Oriolus oriolus, ohroženého druhu ťuhýk obecný Lanius collurio, silně ohroženého druhu vydra říční Luta lutra, včetně jejich biotopů. Článek 4 Bližší ochranné podmínky Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci: (1) vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní rezervace mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní rezervace, (2) zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích a zemědělských materiálů s výjimkou hnojiv na zemědělských pozemcích, (3) zřizovat nová myslivecká zařízení pro krmení a vábení zvěře ve vzdálenosti menší než 20 m od břehů rybníků, (4) provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, (5) manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybníky pro chov vodní drůbeže, provádět letnění nebo zimování rybníků, (6) nasazovat do vodních ploch evidovaných jako rybníky obsádku kapra K1 větší než 65 kg/ha, nasazovat vyšší věkové kategorie ryb nebo jiné druhy ryb nižších kategorií (s výjimkou generačních línů pro přirozený výtěr v celkovém počtu menším než 50 ks u rybníka do 2 ha plochy nebo 80 ks u větších rybníků), nasazovat obsádku dravých ryb nebo nasazovat býložravé ryby, (7) aplikovat chemické prostředky, vápnění nebo chlévskou mrvu do vodních nádrží evidovaných jako rybník, (8) nasazovat ryby do vodních ploch a toků s výjimkou rybníků. 28

29 Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu přírodní rezervace: (1) zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích a zemědělských materiálů s výjimkou hnojiv na zemědělských pozemcích, (2) manipulovat s hladinou rybníka způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybník pro intenzivní chov vodní drůbeže. Článek 6 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. Článek 7 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 29

30 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 25/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní rezervace Újezdec: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,22 1 ZPMZ , ,92 2 ZPMZ , ,73 3 ZPMZ , ,33 4 ZPMZ , ,52 5 ZPMZ , ,26 6 ZPMZ , ,77 7 ZPMZ , ,07 8 ZPMZ , ,56 9 ZPMZ , ,01 10 ZPMZ , ,54 11 ZPMZ , ,79 12 ZPMZ , ,18 13 ZPMZ , ,25 14 ZPMZ , ,64 15 ZPMZ , ,40 16 ZPMZ , ,10 17 ZPMZ , ,74 18 ZPMZ , ,97 19 ZPMZ , ,29 20 ZPMZ , ,61 21 ZPMZ , ,52 22 ZPMZ , ,59 23 ZPMZ , ,89 24 ZPMZ , ,01 25 ZPMZ , ,88 26 ZPMZ , ,97 27 ZPMZ , ,59 28 ZPMZ , ,68 29 ZPMZ , ,78 30 ZPMZ , ,25 31 ZPMZ , ,08 32 ZPMZ , ,99 33 ZPMZ , ,63 34 ZPMZ , ,49 35 ZPMZ , ,47 36 ZPMZ , ,04 37 ZPMZ , ,47 38 ZPMZ , ,27 39 ZPMZ , ,84 40 ZPMZ , ,06 41 ZPMZ , ,11 42 ZPMZ , ,29 43 výpočet , ,24 44 výpočet , ,74 45 výpočet , ,51 46 výpočet , ,44 47 výpočet 30

31 , ,21 48 výpočet , ,51 49 výpočet , ,80 50 výpočet , ,41 51 výpočet , ,41 52 výpočet , ,48 53 výpočet , ,61 54 výpočet , ,25 55 výpočet , ,92 56 výpočet , ,96 57 výpočet , ,11 58 výpočet , ,91 59 výpočet , ,42 60 výpočet , ,01 61 výpočet , ,98 62 výpočet , ,40 63 výpočet , ,79 64 výpočet , ,81 65 výpočet , ,20 66 výpočet , ,59 67 výpočet , ,07 68 ZPMZ , ,16 69 ZPMZ , ,48 70 ZPMZ , ,26 71 ZPMZ , ,82 72 ZPMZ , ,02 73 ZPMZ , ,46 74 ZPMZ , ,74 75 ZPMZ , ,97 76 ZPMZ , ,52 77 ZPMZ , ,46 78 ZPMZ , ,50 79 ZPMZ , ,85 80 ZPMZ , ,25 81 ZPMZ , ,22 82 ZPMZ , ,43 83 ZPMZ , ,90 84 ZPMZ , ,30 85 ZPMZ , ,60 86 ZPMZ , ,76 87 ZPMZ , ,11 88 ZPMZ , ,99 89 ZPMZ , ,21 90 ZPMZ , ,22 91 ZPMZ , ,89 92 ZPMZ , ,62 93 ZPMZ , ,33 94 ZPMZ , ,99 95 ZPMZ , ,82 96 ZPMZ , ,63 97 ZPMZ , ,49 98 ZPMZ , ,55 99 ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 31

32 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 32

33 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 33

34 Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 25/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní rezervace Újezdec: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,59 1 ZPMZ , ,97 2 ZPMZ , ,88 3 ZPMZ , ,01 4 ZPMZ , ,89 5 ZPMZ , ,59 6 ZPMZ , ,40 7 výpočet , ,85 8 výpočet , ,83 9 výpočet , ,81 10 výpočet , ,52 11 výpočet , ,90 12 výpočet , ,59 13 výpočet , ,48 14 výpočet , ,03 15 výpočet , ,93 16 výpočet , ,30 17 výpočet , ,66 18 výpočet , ,22 19 výpočet , ,60 20 výpočet , ,25 21 výpočet , ,38 22 výpočet , ,86 23 výpočet , ,20 24 výpočet , ,90 25 výpočet , ,26 26 výpočet , ,35 27 výpočet , ,30 28 výpočet , ,38 29 výpočet , ,83 30 výpočet , ,85 31 výpočet , ,00 32 výpočet , ,32 33 výpočet , ,90 34 výpočet , ,10 35 výpočet , ,11 36 výpočet , ,33 37 výpočet , ,80 38 výpočet , ,71 39 výpočet , ,40 40 výpočet , ,00 41 výpočet , ,04 42 výpočet , ,10 43 výpočet , ,71 44 výpočet , ,00 45 výpočet , ,84 46 výpočet 34

35 , ,89 47 výpočet , ,34 48 výpočet , ,56 49 výpočet , ,94 50 výpočet , ,18 51 výpočet , ,55 52 výpočet , ,27 53 výpočet , ,27 54 výpočet , ,43 55 výpočet , ,97 56 výpočet , ,30 57 výpočet , ,72 58 výpočet , ,96 59 výpočet , ,68 60 výpočet , ,63 61 výpočet 35

36 Příloha č. č 3 k nařízení kraje č. 25/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní rezervacee Újezdec a jejího ochranného pásma: 36

37 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 26/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Veveřský potok a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní památky (1) Zřizuje se Přírodní památka Veveřský potok (dále jen přírodní památka ). (2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Veveří u Nových Hradů a Mýtiny. (3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Veveří u Nových Hradů a Mýtiny. (5) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví jako území do vzdálenosti 20 metrů od hranice přírodní památky. (6) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní památky Veveřský potok včetně jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL) s názvem "Veveřský potok", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Předmětem ochrany přírodní památky jsou: Vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu mihule potoční (Lampetra planeri), včetně jejího biotopu. Článek 4 Bližší ochranné podmínky Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: (1) zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích mimo vodoteče a pramenná místa, (2) zřizovat myslivecká zařízení k přikrmování zvěře, včetně vnadišť, újedišť a slanisek, (3) používat biocidy a průmyslová hnojiva, (4) provádět vědeckou a výzkumnou činnost, (5) těžit nebo přemisťovat sedimenty, provádět úpravy koryta. 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 37

38 Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Pro ochranné pásmo přírodní památky se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 6 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. Článek 7 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 38

39 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 26/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Veveřský potok: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,69 1 ZPMZ , ,83 2 ZPMZ , ,95 3 ZPMZ , ,84 4 ZPMZ , ,80 5 ZPMZ , ,49 6 ZPMZ , ,81 7 ZPMZ , ,14 8 ZPMZ , ,58 9 ZPMZ , ,66 10 ZPMZ , ,93 11 ZPMZ , ,91 12 ZPMZ , ,98 13 ZPMZ , ,47 14 ZPMZ , ,29 15 ZPMZ , ,09 16 ZPMZ , ,49 17 ZPMZ , ,08 18 ZPMZ , ,30 19 ZPMZ , ,63 20 ZPMZ , ,84 21 ZPMZ , ,29 22 ZPMZ , ,95 23 ZPMZ , ,49 24 ZPMZ , ,33 25 ZPMZ , ,47 26 ZPMZ , ,86 27 ZPMZ , ,56 28 ZPMZ , ,04 29 ZPMZ , ,83 30 ZPMZ , ,47 31 ZPMZ , ,55 32 ZPMZ , ,58 33 ZPMZ , ,43 34 ZPMZ , ,40 35 ZPMZ , ,26 36 ZPMZ , ,53 37 ZPMZ , ,01 38 ZPMZ , ,04 39 ZPMZ , ,44 40 ZPMZ , ,10 41 ZPMZ , ,20 42 ZPMZ , ,51 43 ZPMZ , ,87 44 ZPMZ , ,91 45 ZPMZ , ,35 46 ZPMZ , ,17 47 ZPMZ 39

40 , ,76 48 ZPMZ , ,01 49 ZPMZ , ,83 50 ZPMZ , ,43 51 ZPMZ , ,82 52 ZPMZ , ,26 53 ZPMZ , ,83 54 ZPMZ , ,36 55 ZPMZ , ,02 56 ZPMZ , ,36 57 ZPMZ , ,02 58 ZPMZ , ,63 59 ZPMZ , ,53 60 ZPMZ , ,58 61 ZPMZ , ,06 62 ZPMZ , ,15 63 ZPMZ , ,26 64 ZPMZ , ,36 65 ZPMZ , ,50 66 ZPMZ , ,64 67 ZPMZ , ,02 68 ZPMZ , ,56 69 ZPMZ , ,14 70 ZPMZ , ,07 71 ZPMZ , ,86 72 ZPMZ , ,86 73 ZPMZ , ,49 74 ZPMZ , ,24 75 ZPMZ , ,61 76 ZPMZ , ,40 77 ZPMZ , ,91 78 ZPMZ , ,11 79 ZPMZ , ,73 80 ZPMZ , ,43 81 ZPMZ , ,32 82 ZPMZ , ,45 83 ZPMZ , ,15 84 ZPMZ , ,61 85 ZPMZ , ,31 86 ZPMZ , ,22 87 ZPMZ , ,84 88 ZPMZ , ,42 89 ZPMZ , ,65 90 ZPMZ , ,15 91 ZPMZ , ,32 92 ZPMZ , ,51 93 ZPMZ , ,30 94 ZPMZ , ,23 95 ZPMZ , ,75 96 ZPMZ , ,82 97 ZPMZ , ,50 98 ZPMZ , ,23 99 ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 40

41 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 41

42 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 42

43 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 43

44 Příloha č. č 2 k nařízení kraje č. 26/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Veveřský potok a jejího ochranného pásma: 44

45 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 27/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Vlašimská Blanice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní památky (1) Zřizuje se Přírodní památka Vlašimská Blanice (dále jen přírodní památka ). (2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Běleč u Mladé Vožice, Mladá Vožice a Šebířov. (3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Mladá Vožice. (5) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje. (6) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní památky Vlašimská Blanice včetně jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL), tvoří část EVL s názvem "Vlašimská Blanice", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Předmětem ochrany přírodní památky jsou: Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu velevrub tupý (Unio crassus), kriticky ohroženého druhu mihule potoční (Lampetra planeri), silně ohroženého druhu vydra říční (Lutra lutra), silně ohroženého druhu páchník hnědý (Osmoderma eremita), včetně jejich biotopů. 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 45

46 Článek 4 Bližší ochranné podmínky Pro přírodní památku se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Pro ochranné pásmo přírodní památky se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 6 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. Článek 7 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 46

47 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 27/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Vlašimská Blanice: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,71 1 ZPMZ , ,62 2 ZPMZ , ,71 3 ZPMZ , ,63 4 ZPMZ , ,16 5 ZPMZ , ,21 6 ZPMZ , ,50 7 ZPMZ , ,01 8 ZPMZ , ,15 9 ZPMZ , ,31 10 ZPMZ , ,17 11 ZPMZ , ,56 12 ZPMZ , ,41 13 ZPMZ , ,58 14 výpočet , ,47 15 výpočet , ,79 16 výpočet , ,60 17 výpočet , ,32 18 výpočet , ,80 19 výpočet , ,98 20 výpočet , ,30 21 výpočet , ,53 22 výpočet , ,31 23 výpočet , ,19 24 výpočet , ,05 25 výpočet , ,86 26 výpočet , ,69 27 výpočet , ,16 28 výpočet , ,32 29 výpočet , ,58 30 výpočet , ,02 31 výpočet , ,27 32 výpočet , ,35 33 výpočet , ,73 34 výpočet , ,98 35 výpočet , ,49 36 výpočet , ,33 37 výpočet , ,55 38 výpočet , ,51 39 výpočet , ,18 40 výpočet , ,40 41 výpočet , ,10 42 výpočet , ,61 43 výpočet , ,26 44 výpočet , ,12 45 výpočet , ,79 46 výpočet , ,93 47 výpočet 47

48 , ,79 48 výpočet , ,76 49 výpočet , ,22 50 výpočet , ,66 51 výpočet , ,83 52 výpočet , ,86 53 výpočet , ,57 54 výpočet , ,57 55 výpočet , ,99 56 výpočet , ,17 57 výpočet , ,61 58 výpočet , ,00 59 ZPMZ , ,53 60 ZPMZ , ,55 61 ZPMZ , ,46 62 ZPMZ , ,02 63 ZPMZ , ,51 64 ZPMZ , ,24 65 výpočet , ,06 66 výpočet , ,64 67 výpočet , ,46 68 výpočet , ,57 69 výpočet , ,74 70 výpočet , ,82 71 výpočet , ,60 72 výpočet , ,19 73 výpočet , ,19 74 výpočet , ,78 75 výpočet , ,72 76 výpočet , ,54 77 výpočet , ,74 78 výpočet , ,29 79 výpočet , ,09 80 výpočet , ,28 81 výpočet , ,49 82 výpočet , ,97 83 výpočet , ,48 84 výpočet , ,34 85 výpočet , ,98 86 výpočet , ,36 87 výpočet , ,89 88 výpočet , ,09 89 výpočet , ,03 90 výpočet , ,26 91 výpočet , ,58 92 výpočet , ,84 93 výpočet , ,59 94 výpočet , ,12 95 výpočet , ,16 96 výpočet , ,31 97 výpočet , ,14 98 výpočet , ,32 99 výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 48

49 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 49

50 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 50

51 , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 51

52 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 52

53 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 53

54 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 54

55 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 55

56 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 56

57 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 57

58 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 58

59 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 59

60 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 60

61 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 61

62 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 62

63 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 63

64 Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 27/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Vlašimská Blanice: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,69 1 ZPMZ , ,00 2 výpočet , ,89 3 výpočet , ,15 4 výpočet , ,26 5 výpočet , ,88 6 výpočet , ,86 7 výpočet , ,29 8 výpočet , ,99 9 výpočet , ,54 10 výpočet , ,25 11 výpočet , ,12 12 výpočet , ,51 13 výpočet , ,90 14 výpočet , ,03 15 výpočet , ,64 16 výpočet , ,63 17 výpočet , ,08 18 výpočet , ,45 19 výpočet , ,50 20 výpočet , ,95 21 výpočet , ,95 22 výpočet , ,96 23 výpočet , ,92 24 výpočet , ,80 25 výpočet , ,43 26 výpočet , ,83 27 výpočet , ,40 28 výpočet , ,17 29 výpočet , ,49 30 výpočet , ,91 31 výpočet , ,10 32 výpočet , ,20 33 výpočet , ,94 34 výpočet , ,38 35 výpočet , ,27 36 výpočet , ,18 37 výpočet , ,51 38 výpočet , ,80 39 výpočet , ,77 40 výpočet , ,36 41 výpočet , ,46 42 výpočet , ,38 43 výpočet , ,74 44 výpočet , ,15 45 výpočet 64

65 , ,46 46 výpočet , ,45 47 výpočet , ,13 48 výpočet , ,38 49 výpočet , ,83 50 výpočet , ,10 51 výpočet , ,82 52 výpočet , ,72 53 výpočet 65

66 Příloha č. č 3 k nařízení kraje č. 27/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Vlašimská Blanice a jejíhoo ochranného pásma: 66

67 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 28/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní rezervace Vrbenské rybníky a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní rezervace (1) Zřizuje se Přírodní rezervace Vrbenské rybníky (dále jen přírodní rezervace ). (2) Přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích České Vrbné, České Budějovice 2, Haklovy Dvory. (3) Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích České Vrbné, České Budějovice 2, Haklovy Dvory, Bavorovice, Dasný. (5) Hranice ochranného pásma přírodní rezervace se stanoví dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v přílohách č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení kraje. (6) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní rezervace Vrbenské rybníky bylo zařazeno nařízením vlády 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL) s názvem "Vrbenské rybníky", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany (1) Rozsáhlý komplex vodních, mokřadních, lučních a lesních ekosystémů vysoké přírodovědné hodnoty v těsném sousedství krajského města s výskytem vzácných, chráněných a biogeograficky významných druhů rostlin a živočichů. (2) Ochrana vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu kuňka obecná (Bombina bombina), silně ohroženého druhu páchník hnědý (Osmoderma eremita), včetně jejich biotopů. 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 67

68 (3) Ochrana stanovišť: 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae). Článek 4 Bližší ochranné podmínky Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci: (1) na pozemcích určených k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat stromy označené jako biotop zvláště chráněných druhů, kácet nebo odstraňovat části takto označených stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, (2) mimo pozemky určené k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat listnaté stromy o obvodu kmene větším než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, kácet nebo odstraňovat části listnatých stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, (3) ustanovení odst. (1) a odst. (2) se nevztahuje na zásahy nezbytně nutné v mimořádné situaci nebo podle zvláštních právních předpisů (např. je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Pokácenou hmotu lze trvale odstranit z území přírodní rezervace pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, (4) vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní rezervace mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní rezervace, (5) zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, (6) zřizovat myslivecká zařízení pro krmení a vábení zvěře, chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř (s výjimkou uznané bažantnice), (7) provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, (8) manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybníky pro chov vodní drůbeže, (9) nasazovat ryby do vodních ploch a toků s výjimkou rybníků. Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Pro ochranné pásmo přírodní rezervace se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 6 Zrušující ustanovení Toto nařízení ruší vyhlášku Okresního národního výboru v Českých Budějovicích, ze dne , kterou se určuje chráněný přírodní výtvor Vrbenské rybníky. 68

69 Článek 7 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. Článek 8 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 69

70 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 28/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní rezervace Vrbenské rybníky: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,72 1 ZPMZ , ,53 2 ZPMZ , ,20 3 ZPMZ , ,19 4 ZPMZ , ,24 5 ZPMZ , ,66 6 ZPMZ , ,62 7 ZPMZ , ,81 8 ZPMZ , ,69 9 ZPMZ , ,31 10 ZPMZ , ,51 11 ZPMZ , ,98 12 ZPMZ , ,19 13 ZPMZ , ,06 14 ZPMZ , ,59 15 ZPMZ , ,75 16 ZPMZ , ,18 17 ZPMZ , ,98 18 ZPMZ , ,69 19 ZPMZ , ,72 20 ZPMZ , ,68 21 ZPMZ , ,67 22 ZPMZ , ,98 23 ZPMZ , ,92 24 ZPMZ , ,21 25 ZPMZ , ,79 26 ZPMZ , ,14 27 ZPMZ , ,56 28 ZPMZ , ,49 29 ZPMZ , ,75 30 ZPMZ , ,19 31 ZPMZ , ,44 32 ZPMZ , ,53 33 ZPMZ , ,95 34 ZPMZ , ,35 35 ZPMZ , ,14 36 ZPMZ , ,84 37 ZPMZ , ,29 38 ZPMZ , ,92 39 ZPMZ , ,17 40 ZPMZ , ,86 41 ZPMZ , ,91 42 ZPMZ , ,19 43 ZPMZ , ,41 44 ZPMZ , ,07 45 ZPMZ , ,54 46 ZPMZ , ,52 47 ZPMZ , ,09 48 ZPMZ , ,55 49 ZPMZ 70

71 , ,91 50 ZPMZ , ,15 51 ZPMZ , ,61 52 ZPMZ , ,15 53 ZPMZ , ,14 54 ZPMZ , ,11 55 ZPMZ , ,76 56 ZPMZ , ,86 57 ZPMZ , ,21 58 ZPMZ , ,79 59 ZPMZ , ,20 60 ZPMZ , ,40 61 ZPMZ , ,01 62 ZPMZ , ,83 63 ZPMZ , ,79 64 ZPMZ , ,26 65 ZPMZ , ,97 66 ZPMZ , ,03 67 ZPMZ , ,31 68 ZPMZ , ,95 69 ZPMZ , ,42 70 ZPMZ , ,49 71 ZPMZ , ,80 72 ZPMZ , ,39 73 ZPMZ , ,45 74 ZPMZ , ,78 75 ZPMZ , ,21 76 ZPMZ , ,14 77 ZPMZ , ,73 78 ZPMZ , ,56 79 ZPMZ , ,69 80 ZPMZ , ,53 81 ZPMZ , ,21 82 ZPMZ , ,68 83 ZPMZ , ,53 84 ZPMZ , ,61 85 ZPMZ , ,51 86 ZPMZ , ,20 87 ZPMZ , ,66 88 ZPMZ , ,35 89 ZPMZ , ,05 90 ZPMZ , ,41 91 ZPMZ , ,25 92 ZPMZ , ,49 93 ZPMZ , ,81 94 ZPMZ , ,83 95 ZPMZ , ,15 96 ZPMZ , ,63 97 ZPMZ , ,76 98 ZPMZ , ,44 99 ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 71

72 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 72

73 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 73

74 Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 28/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní rezervace Vrbenské rybníky: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,90 1 výpočet , ,53 2 výpočet , ,63 3 výpočet , ,06 4 výpočet , ,71 5 výpočet , ,50 6 výpočet , ,38 7 výpočet , ,64 8 výpočet , ,54 9 výpočet , ,92 10 výpočet , ,37 11 výpočet , ,48 12 výpočet , ,91 13 výpočet , ,50 14 výpočet , ,35 15 výpočet , ,43 16 výpočet , ,32 17 výpočet , ,05 18 výpočet , ,40 19 výpočet , ,05 20 výpočet , ,29 21 výpočet , ,99 22 výpočet , ,91 23 výpočet , ,85 24 výpočet , ,37 25 výpočet , ,38 26 výpočet , ,39 27 výpočet , ,63 28 výpočet , ,59 29 výpočet , ,03 30 výpočet , ,24 31 výpočet , ,45 32 výpočet , ,17 33 výpočet , ,71 34 výpočet , ,02 35 výpočet , ,76 36 výpočet , ,81 37 výpočet , ,84 38 výpočet , ,17 39 výpočet , ,76 40 výpočet , ,47 41 výpočet , ,04 42 výpočet , ,85 43 výpočet , ,65 44 výpočet , ,15 45 výpočet , ,82 46 výpočet 74

75 , ,99 47 výpočet , ,99 48 výpočet , ,77 49 výpočet , ,29 50 výpočet , ,55 51 výpočet , ,47 52 výpočet , ,39 53 výpočet , ,52 54 výpočet , ,02 55 výpočet , ,57 56 výpočet , ,20 57 výpočet , ,20 58 výpočet , ,68 59 výpočet , ,22 60 výpočet , ,58 61 výpočet , ,74 62 výpočet , ,90 63 výpočet , ,00 64 výpočet , ,91 65 výpočet , ,83 66 výpočet , ,53 67 výpočet , ,37 68 výpočet , ,47 69 výpočet , ,84 70 výpočet , ,87 71 výpočet , ,56 72 výpočet , ,90 73 výpočet , ,22 74 výpočet , ,20 75 výpočet , ,28 76 výpočet , ,80 77 výpočet , ,36 78 výpočet , ,92 79 výpočet , ,49 80 výpočet , ,05 81 výpočet , ,61 82 výpočet , ,18 83 výpočet , ,74 84 výpočet , ,31 85 výpočet , ,87 86 výpočet , ,44 87 výpočet , ,00 88 výpočet , ,56 89 výpočet , ,13 90 výpočet , ,73 91 výpočet , ,33 92 výpočet , ,89 93 výpočet , ,45 94 výpočet , ,04 95 výpočet , ,51 96 výpočet , ,05 97 výpočet , ,59 98 výpočet , ,13 99 výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 75

76 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 76

77 Příloha č. 3 k nařízení kraje č. 28/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 2, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní rezervace Vrbenské rybníky: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,59 1 výpočet , ,33 2 výpočet , ,37 3 výpočet , ,45 4 výpočet , ,63 5 výpočet , ,25 6 výpočet , ,48 7 výpočet , ,70 8 výpočet , ,81 9 výpočet , ,15 10 výpočet , ,21 11 výpočet , ,39 12 výpočet , ,02 13 výpočet , ,05 14 výpočet , ,99 15 výpočet , ,87 16 výpočet , ,24 17 výpočet , ,15 18 výpočet , ,77 19 výpočet , ,10 20 výpočet , ,82 21 výpočet , ,18 22 výpočet , ,08 23 výpočet , ,66 24 výpočet , ,50 25 výpočet , ,95 26 výpočet , ,86 27 výpočet , ,59 28 výpočet , ,31 29 výpočet , ,95 30 výpočet , ,70 31 výpočet , ,09 32 výpočet , ,57 33 výpočet , ,51 34 výpočet , ,41 35 výpočet , ,80 36 výpočet , ,06 37 výpočet , ,94 38 výpočet , ,18 39 výpočet , ,26 40 výpočet , ,35 41 výpočet , ,50 42 výpočet , ,50 43 výpočet , ,50 44 výpočet , ,56 45 výpočet , ,68 46 výpočet 77

78 , ,38 47 výpočet , ,84 48 výpočet , ,04 49 výpočet , ,37 50 výpočet , ,71 51 výpočet , ,77 52 výpočet , ,91 53 výpočet , ,23 54 výpočet , ,62 55 výpočet , ,64 56 výpočet , ,49 57 výpočet , ,43 58 výpočet , ,56 59 výpočet , ,81 60 výpočet , ,59 61 výpočet , ,75 62 výpočet , ,06 63 výpočet , ,94 64 výpočet , ,86 65 výpočet , ,42 66 výpočet , ,90 67 výpočet , ,96 68 výpočet , ,06 69 výpočet , ,38 70 výpočet , ,63 71 výpočet , ,79 72 výpočet , ,60 73 výpočet , ,18 74 výpočet , ,18 75 výpočet , ,25 76 výpočet , ,95 77 výpočet , ,73 78 výpočet , ,74 79 výpočet , ,27 80 výpočet , ,62 81 výpočet , ,44 82 výpočet , ,69 83 výpočet , ,02 84 výpočet , ,91 85 výpočet , ,62 86 výpočet , ,17 87 výpočet , ,83 88 výpočet , ,61 89 výpočet , ,98 90 výpočet , ,75 91 výpočet , ,65 92 výpočet , ,78 93 výpočet , ,10 94 výpočet , ,30 95 výpočet , ,80 96 výpočet , ,40 97 výpočet , ,32 98 výpočet , ,31 99 výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 78

79 , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 79

80 Příloha č. č 4 k nařízení kraje č. 28/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní rezervacee Vrbenské rybníky a jejíhoo ochranného pásma: 80

81 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 29/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Závišínský potok a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní památky (1) Zřizuje se Přírodní památka Závišínský potok (dále jen přírodní památka ). (2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Újezdec u Bělčic a Záhrobí. (3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Újezdec u Bělčic a Záhrobí. (5) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v přílohách č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení kraje. (6) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní památky Závišínský potok včetně jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL), tvoří část EVL s názvem " Závišínský potok ", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů mihule potoční (Lampetra planeri) a rak říční (Astacus astacus) a ohroženéhu druhu vranka obecná (Cottus gobio), včetně jejich biotopů. 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 81

82 Článek 4 Bližší ochranné podmínky Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: (1) používat biocidy a průmyslová hnojiva, (2) provádět vědeckou a výzkumnou činnost, (3) těžit nebo přemisťovat sedimenty, provádět úpravy koryta. Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Pro ochranné pásmo přírodní památky se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 6 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. Článek 7 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 82

83 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 29/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Závišínský potok: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,98 1 ZPMZ , ,79 2 ZPMZ , ,80 3 ZPMZ , ,81 4 ZPMZ , ,26 5 ZPMZ , ,43 6 ZPMZ , ,12 7 ZPMZ , ,28 8 ZPMZ , ,07 9 ZPMZ , ,96 10 ZPMZ , ,73 11 ZPMZ , ,57 12 ZPMZ , ,32 13 ZPMZ , ,21 14 ZPMZ , ,17 15 ZPMZ , ,93 16 ZPMZ , ,99 17 ZPMZ , ,63 18 ZPMZ , ,41 19 ZPMZ , ,37 20 ZPMZ , ,27 21 ZPMZ , ,75 22 ZPMZ , ,63 23 ZPMZ , ,30 24 ZPMZ , ,53 25 ZPMZ , ,08 26 ZPMZ , ,74 27 ZPMZ , ,06 28 ZPMZ , ,33 29 ZPMZ , ,11 30 ZPMZ , ,88 31 ZPMZ , ,32 32 ZPMZ , ,56 33 ZPMZ , ,98 34 ZPMZ , ,40 35 ZPMZ , ,44 36 ZPMZ , ,66 37 ZPMZ , ,48 38 ZPMZ , ,69 39 ZPMZ , ,57 40 ZPMZ , ,82 41 ZPMZ , ,03 42 ZPMZ , ,74 43 ZPMZ , ,53 44 ZPMZ , ,72 45 ZPMZ , ,40 46 ZPMZ , ,32 47 ZPMZ 83

84 , ,59 48 ZPMZ , ,82 49 ZPMZ , ,57 50 ZPMZ , ,20 51 ZPMZ , ,52 52 ZPMZ , ,85 53 ZPMZ , ,12 54 ZPMZ , ,43 55 ZPMZ , ,00 56 ZPMZ , ,57 57 ZPMZ , ,48 58 ZPMZ , ,42 59 ZPMZ , ,26 60 ZPMZ , ,32 61 ZPMZ , ,91 62 ZPMZ , ,33 63 ZPMZ , ,26 64 ZPMZ , ,76 65 ZPMZ , ,15 66 ZPMZ , ,07 67 ZPMZ , ,15 68 ZPMZ , ,84 69 ZPMZ , ,59 70 ZPMZ , ,22 71 ZPMZ , ,13 72 ZPMZ , ,53 73 ZPMZ , ,68 74 ZPMZ , ,93 75 ZPMZ , ,83 76 ZPMZ , ,96 77 ZPMZ , ,98 78 ZPMZ , ,74 79 ZPMZ , ,20 80 ZPMZ , ,31 81 ZPMZ , ,44 82 ZPMZ , ,83 83 ZPMZ , ,50 84 ZPMZ , ,41 85 ZPMZ , ,45 86 ZPMZ , ,02 87 ZPMZ , ,18 88 ZPMZ , ,78 89 ZPMZ , ,49 90 ZPMZ , ,16 91 ZPMZ , ,58 92 ZPMZ , ,91 93 ZPMZ , ,54 94 ZPMZ , ,56 95 ZPMZ , ,31 96 ZPMZ , ,67 97 ZPMZ , ,48 98 ZPMZ , ,05 99 ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 84

85 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 85

86 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 86

87 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 87

88 Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 29/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Závišínský potok: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,40 1 výpočet , ,57 2 výpočet , ,98 3 výpočet , ,82 4 výpočet , ,08 5 výpočet , ,46 6 výpočet , ,77 7 výpočet , ,02 8 výpočet , ,72 9 výpočet , ,33 10 výpočet , ,62 11 výpočet , ,82 12 výpočet , ,40 13 výpočet , ,67 14 výpočet , ,71 15 výpočet , ,55 16 výpočet , ,12 17 výpočet , ,00 18 výpočet , ,45 19 výpočet , ,77 20 výpočet , ,95 21 výpočet , ,90 22 výpočet , ,50 23 výpočet , ,52 24 výpočet , ,00 25 výpočet , ,90 26 výpočet , ,84 27 výpočet , ,16 28 výpočet , ,91 29 výpočet , ,10 30 ZPMZ , ,19 31 ZPMZ , ,96 32 ZPMZ , ,22 33 ZPMZ , ,48 34 ZPMZ , ,22 35 ZPMZ , ,69 36 ZPMZ , ,67 37 ZPMZ , ,13 38 ZPMZ , ,76 39 ZPMZ , ,34 40 ZPMZ , ,03 41 ZPMZ , ,39 42 ZPMZ , ,00 43 ZPMZ , ,82 44 ZPMZ , ,08 45 ZPMZ , ,18 46 ZPMZ 88

89 , ,59 47 ZPMZ , ,72 48 ZPMZ , ,48 49 ZPMZ , ,09 50 ZPMZ , ,53 51 ZPMZ , ,48 52 ZPMZ , ,58 53 ZPMZ , ,92 54 ZPMZ , ,63 55 ZPMZ , ,63 56 ZPMZ , ,44 57 ZPMZ , ,05 58 ZPMZ , ,48 59 ZPMZ , ,67 60 ZPMZ , ,31 61 ZPMZ , ,56 62 ZPMZ , ,54 63 ZPMZ , ,91 64 ZPMZ , ,58 65 ZPMZ , ,16 66 ZPMZ , ,49 67 ZPMZ , ,78 68 ZPMZ , ,18 69 ZPMZ , ,02 70 ZPMZ , ,45 71 ZPMZ , ,41 72 ZPMZ , ,50 73 ZPMZ , ,83 74 ZPMZ , ,44 75 ZPMZ , ,31 76 ZPMZ , ,20 77 ZPMZ , ,74 78 ZPMZ , ,98 79 ZPMZ , ,96 80 ZPMZ , ,83 81 ZPMZ , ,93 82 ZPMZ , ,68 83 ZPMZ , ,53 84 ZPMZ , ,13 85 ZPMZ , ,22 86 ZPMZ , ,59 87 ZPMZ , ,84 88 ZPMZ , ,15 89 ZPMZ , ,07 90 ZPMZ , ,15 91 ZPMZ , ,76 92 ZPMZ , ,26 93 ZPMZ , ,33 94 ZPMZ , ,91 95 ZPMZ , ,32 96 ZPMZ , ,26 97 ZPMZ , ,42 98 ZPMZ , ,48 99 ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 89

90 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , výpočet , , výpočet , , výpočet , , výpočet 90

91 Příloha č. 3 k nařízení kraje č. 29/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 2, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Závišínský potok: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,77 1 výpočet , ,58 2 výpočet , ,98 3 výpočet , ,18 4 výpočet , ,84 5 výpočet , ,89 6 výpočet , ,84 7 výpočet , ,73 8 výpočet , ,60 9 výpočet , ,40 10 výpočet , ,78 11 výpočet , ,35 12 výpočet , ,22 13 výpočet , ,65 14 výpočet , ,80 15 výpočet , ,52 16 výpočet , ,83 17 výpočet , ,99 18 výpočet , ,98 19 výpočet , ,66 20 výpočet , ,16 21 výpočet , ,61 22 výpočet , ,49 23 výpočet , ,97 24 výpočet , ,58 25 výpočet , ,12 26 výpočet , ,20 27 výpočet , ,06 28 výpočet , ,31 29 výpočet , ,15 30 výpočet , ,20 31 výpočet , ,78 32 výpočet , ,72 33 výpočet , ,88 34 výpočet , ,05 35 výpočet , ,43 36 výpočet , ,54 37 výpočet , ,74 38 výpočet , ,58 39 výpočet , ,85 40 výpočet , ,33 41 výpočet , ,01 42 výpočet , ,48 43 výpočet , ,32 44 výpočet , ,95 45 výpočet , ,49 46 výpočet 91

92 , ,03 47 výpočet , ,21 48 výpočet , ,82 49 výpočet , ,77 50 výpočet , ,16 51 výpočet , ,33 52 výpočet , ,00 53 výpočet , ,74 54 výpočet , ,38 55 výpočet , ,28 56 výpočet , ,45 57 výpočet , ,82 58 výpočet , ,52 59 výpočet , ,79 60 ZPMZ , ,98 61 ZPMZ , ,84 62 ZPMZ , ,05 63 ZPMZ , ,83 64 ZPMZ , ,48 65 ZPMZ , ,89 66 ZPMZ , ,08 67 ZPMZ , ,87 68 ZPMZ , ,73 69 ZPMZ , ,27 70 ZPMZ , ,19 71 ZPMZ , ,66 72 ZPMZ , ,14 73 ZPMZ , ,49 74 ZPMZ , ,29 75 ZPMZ , ,34 76 ZPMZ , ,23 77 ZPMZ , ,90 78 ZPMZ , ,49 79 ZPMZ , ,25 80 ZPMZ , ,38 81 ZPMZ , ,64 82 ZPMZ , ,98 83 ZPMZ , ,64 84 ZPMZ , ,33 85 ZPMZ , ,62 86 ZPMZ , ,96 87 ZPMZ , ,91 88 ZPMZ , ,24 89 ZPMZ , ,00 90 ZPMZ , ,04 91 ZPMZ , ,66 92 ZPMZ , ,76 93 ZPMZ , ,67 94 ZPMZ , ,57 95 ZPMZ , ,60 96 ZPMZ , ,79 97 ZPMZ , ,22 98 ZPMZ , ,82 99 ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 92

93 , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ , , ZPMZ 93

94 Příloha č. č 4 k nařízení kraje č. 29/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Závišínský potok a jejího ochranného o pásma: Přílohaa č. 7 k nařízení kraje č. 8/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Hlubocké hráze a jejího ochranného pásma: 94

95 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 30/2013 ze dne , o vyhlášení Přírodní památky Žofina Huť a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a v souladu s 7 a 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.: Článek 1 Vymezení přírodní památky (1) Zřizuje se Přírodní památka Žofina Huť (dále jen přírodní památka ). (2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Nová Ves nad Lužnicí. (3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje. (4) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Nová Ves nad Lužnicí. (5) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje. (6) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení kraje. Článek 2 Soustava NATURA 2000 Území přírodní památky Žofina Huť včetně jejího ochranného pásma bylo zařazeno nařízením vlády 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. srpna 2013 mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL), tvoří část EVL s názvem " Žofina Huť", kód lokality CZ Článek 3 Předmět ochrany Vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu modrásek bahenní (Maculinea nausithous), včetně jeho biotopu. 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 95

96 Článek 4 Bližší ochranné podmínky Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: (1) vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní památky mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní památky, (2) povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití. Článek 5 Činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu Pro ochranné pásmo přírodní památky se nestanovují bližší ochranné podmínky. Článek 6 Obecná ustanovení Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný. Článek 7 Závěrečná ustanovení Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 1135/2013/RK-27 ze dne a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská v.r. první náměstkyně hejtmana Mgr. Jiří Zimola v.r. hejtman kraje 96

97 Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 30/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Žofina Huť: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice souřadnice pořadí bodu 97 zdroj souřadnic Y [m] X [m] v obrazci , ,86 1 ZPMZ , ,45 2 ZPMZ , ,74 3 ZPMZ , ,69 4 ZPMZ , ,91 5 ZPMZ , ,51 6 ZPMZ , ,88 7 ZPMZ , ,08 8 ZPMZ , ,51 9 ZPMZ , ,73 10 ZPMZ , ,51 11 ZPMZ , ,43 12 ZPMZ , ,00 13 ZPMZ , ,84 14 ZPMZ , ,08 15 ZPMZ , ,08 16 ZPMZ , ,61 17 ZPMZ , ,47 18 ZPMZ , ,45 19 ZPMZ , ,09 20 ZPMZ , ,24 21 ZPMZ , ,59 22 ZPMZ , ,20 23 ZPMZ , ,28 24 ZPMZ , ,31 25 ZPMZ , ,41 26 ZPMZ , ,27 27 ZPMZ , ,64 28 ZPMZ , ,44 29 ZPMZ , ,04 30 výpočet , ,44 31 výpočet , ,65 32 ZPMZ , ,82 33 ZPMZ , ,64 34 ZPMZ , ,87 35 ZPMZ , ,00 36 ZPMZ , ,52 37 ZPMZ , ,89 38 ZPMZ , ,57 39 ZPMZ , ,74 40 ZPMZ , ,70 41 ZPMZ , ,21 42 ZPMZ , ,10 43 ZPMZ , ,31 44 ZPMZ , ,83 45 ZPMZ , ,55 46 ZPMZ , ,93 47 ZPMZ , ,53 48 ZPMZ , ,57 49 ZPMZ , ,47 50 ZPMZ

98 Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 30/2013 Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky Žofina Huť: (Poznámka ke sloupci zdroj souřadnic: Zřizované zvláště chráněné území je součástí evropsky významné lokality, jejíž hranice byla zaměřena a byl pro ni zpracován záznam podrobného měření změn. V terénu je stabilizována plastovým mezníkem s nápisem EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA. Bod, který je součástí takto zaměřené hranice má ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno ZPMZ a je mu přiděleno číslo. Body, které se nenacházejí na zaměřené hranici (např. při rozdělení EVL na více částí) mají ve sloupci zdroj souřadnic uvedeno výpočet, nejsou stabilizovány v terénu, souřadnice byly vypočteny z mapových podkladů a číslo bodu odpovídá jeho pořadovému číslu). číslo bodu souřadnice Y [m] souřadnice X [m] pořadí bodu v obrazci zdroj souřadnic , ,44 1 ZPMZ , ,04 2 výpočet , ,44 3 výpočet , ,65 4 ZPMZ , ,36 5 ZPMZ , ,90 6 ZPMZ , ,92 7 ZPMZ , ,64 8 ZPMZ , ,31 9 ZPMZ , ,75 10 ZPMZ , ,64 11 ZPMZ 98

99 Příloha č. č 3 k nařízení kraje č. 30/2013 Orientační grafické znázornění Přírodní památky Žofina Huť a jejího ochranného pásma: 99

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 28/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní rezervace Vrbenské rybníky a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 22/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 8/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Hlubocké hráze a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 13/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Lom Skalka u Sepekova a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 18/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Onšovice - Mlýny a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 17/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní rezervace Nad Zavírkou a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 3/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Bedřichovský potok a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 29/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Závišínský potok a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 6/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní rezervace Dráchovské louky a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 4/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Blanice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 25/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní rezervace Újezdec a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Baba a jejího ochranného pásma a stanovení

Více

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Poslání přírodní památky

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Poslání přírodní památky NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 32/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Matenský rybník Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 30/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 30/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 30/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992

Více

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 26/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Doubí u Žíšova Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 13/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské tůně Rada Jihočeského kraje vydává dne 8. 3. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992

Více

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 27/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 20/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Radlice Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992

Více

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 16/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Čistá hora Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb., o

Více

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 21/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Svatý Kříž Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb., o

Více

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 18/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Kozlovská stráň Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 3/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Stříbrná Huť Rada Jihočeského kraje vydává dne 8. 3. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb., o

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 3/2016 ze dne ,

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 3/2016 ze dne , NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 3/2016 ze dne 26. 5.2016, o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví dne

Více

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky

Článek 1 Vymezení přírodní památky. Článek 2 Soustava NATURA Článek 3 Poslání přírodní památky NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 23/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Veselská blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 11/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Luna Rada Jihočeského kraje vydává dne 8. 3. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 9. října 2012 č. 18/2012. o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 9. října 2012 č. 18/2012. o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 9. října 2012 č. 18/2012 o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne Rok 2011

JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne Rok 2011 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne 29. 3. 2011 Rok 2011 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 9/2011 ze dne 8. 3. 2011, kterým se zřizuje přírodní památka Přesličkový rybník 2. Nařízení

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Částka 3 Rozesláno dne 19. září 2013 O B S A H

Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Částka 3 Rozesláno dne 19. září 2013 O B S A H Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 Věstník p r á v n í c h p ř e d p i s ů P a r d u b i c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 19. září 2013 O B S A

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 10. dubna 2012 č. 5/2012. o zřízení přírodní památky Hajnice a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 10. dubna 2012 č. 5/2012. o zřízení přírodní památky Hajnice a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 10. dubna 2012 č. 5/2012 o zřízení přírodní památky Hajnice a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 2/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Myšenecká slunce Rada Jihočeského kraje vydává dne 8. 3. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb.,

Více

Strana 257 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 19. července 2018 O B S A H

Strana 257 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 19. července 2018 O B S A H Strana 257 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. července

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 4. září 2018 č. 4/2018. o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 4. září 2018 č. 4/2018. o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 4. září 2018 č. 4/2018 o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 5/2017 ze dne 26. května 2017

NAŘÍZENÍ Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 5/2017 ze dne 26. května 2017 NAŘÍZENÍ Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 5/2017 ze dne 26. května 2017 o vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Více

Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 3 Rozesláno dne 21. února 2019 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 3 Rozesláno dne 21. února 2019 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2019 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 21. února 2019 O B S A H 1. Nařízení

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 5 písm. g)

Více

VYHLÁŠKA ze dne o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek VYHLÁŠKA ze dne.. 2010 o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015 o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. února 2008 č. 1/2008. o zřízení přírodní rezervace Křemešník

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. února 2008 č. 1/2008. o zřízení přírodní rezervace Křemešník NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. února 2008 č. 1/2008 o zřízení přírodní rezervace Křemešník Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Více

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem Částka 40 Sbírka zákonů č. 106 / 2017 Strana 1173 106 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 8/2016. o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 8/2016. o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 8/2016 o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje. Částka 4 Rozesláno dne 27.

Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje. Částka 4 Rozesláno dne 27. Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 4 Rozesláno dne 27. dubna 2012 O B S A H 2. Nařízení Královéhradeckého

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje. Částka 1 Rozesláno dne 7.

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje. Částka 1 Rozesláno dne 7. Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 1 Rozesláno dne 7. ledna 2013 O B S A H 1. Nařízení Královéhradeckého

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 13. března 2014 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Javorův kopec 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2014 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 2 Rozesláno dne Rok 2014

Věstník Jihočeského kraje, částka 2, rok 2014 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 2 Rozesláno dne Rok 2014 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 2 Rozesláno dne 15. 1. 2014 Rok 2014 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2014 ze dne 19. 12. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Pod Sviňovicemi a stanovení jejích

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2008 Rozesláno dne 4. června 2008 Částka 2 OBSAH: 1.Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Křemešník 2.Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ostražka

Více

Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H

Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H 1.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2017 Rozesláno dne 9. května 2017 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2017/040.pdf

Více

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 11 Rozesláno dne 3. prosince 2012 O B S A H 12. Nařízení Královéhradeckého

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm.

Více

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 17. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní

Více

Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 2 Rozesláno dne 00. května 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 2 Rozesláno dne 00. května 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 00. května 2014 O B S A H 7. Nařízení

Více

Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2013 O B S A H

Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2013 O B S A H Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2013

Více

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 2.

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 4. září 2018 č. 2/2018. o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 4. září 2018 č. 2/2018. o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 4. září 2018 č. 2/2018 o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst.

Více

Strana 229 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 27. května 2019 O B S A H

Strana 229 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 27. května 2019 O B S A H Strana 229 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2019 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 27. května 2019

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 15. prosince 2014

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 15. prosince 2014 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 15. prosince 2014 O B S A H 3. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. dubna 2019 č. 4/2019. o zřízení přírodní rezervace Výrova skála

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. dubna 2019 č. 4/2019. o zřízení přírodní rezervace Výrova skála NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. dubna 2019 č. 4/2019 o zřízení přírodní rezervace Výrova skála Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. h) zákona

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 20. března 2018 O B S A H 1. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní rezervace

Více

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou Strana 2004 Sbírka zákonů č. 205 / 2013 205 VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Strana 413 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 9 Rozesláno dne 24.

Strana 413 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 9 Rozesláno dne 24. Strana 413 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Středočeského kraje Částka 9 Rozesláno dne 24. srpna 2012 O B S A H 15. Nařízení Středočeského

Více

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. Částka 8 Sbírka zákonů č. 20 / 2016 Strana 169 20 VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Strana 365 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 365 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 365 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 6 Rozesláno dne 28. června 2012 O B S A H Sdělení Krajského úřadu

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 19. července 2013 O B S A H

Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 19. července 2013 O B S A H Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. července

Více

Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. p r á v n í c h p ř e d p i s ů P l z e ň s k é h o k r a j e

Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. p r á v n í c h p ř e d p i s ů P l z e ň s k é h o k r a j e Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů P l z e ň s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 25. listopadu 2013 O B S A

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2009 Rozesláno dne 5. prosince 2009 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ouperek 2. N a ř í z e n í k r a j e Vy s o č i n a o zřízení přírodní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kaňkovy hory (dále jen národní přírodní památka ).

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kaňkovy hory (dále jen národní přírodní památka ). Strana 154 Sbírka zákonů č. 18 / 2016 18 VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Strana 477 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje. Částka 9 Rozesláno dne 17.

Strana 477 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje. Částka 9 Rozesláno dne 17. Strana 477 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 9 Rozesláno dne 17. září 2012 O B S A H 10. Nařízení Královéhradeckého

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 7. února 2014

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 7. února 2014 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 7. února 2014 O B S A H 1. Nařízení

Více

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma.

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 5 Rozesláno dne 13. září Nařízení Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky Pískovna Žizníkov

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 5 Rozesláno dne 13. září Nařízení Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky Pískovna Žizníkov Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 13. září 2018 O B S A H 3. Nařízení Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky Pískovna Žizníkov

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ).

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ). Částka 56 Sbírka zákonů č. 157 / 2012 Strana 2391 157 VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2012 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo

Více

Strana 253 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 3 Rozesláno dne 27. července 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 253 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 3 Rozesláno dne 27. července 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 253 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 27. července 2015 O B S A H 1.

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 10. října 2017 č. 4/2017. o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 10. října 2017 č. 4/2017. o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 10. října 2017 č. 4/2017 o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H 13.

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn ( N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2018

Zákony pro lidi - Monitor změn (  N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2018 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 5 písm.

Více

Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 9. června 2014 O B S A H

Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 9. června 2014 O B S A H Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 9. června 2014

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Kopce a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Kopce a jejího ochranného pásma Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Návrh na vyhlášení přírodní památky Kopce a jejího ochranného pásma (podle 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2016

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:   N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. h)

Více

Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 28. prosince 2018 O B S A H

Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 28. prosince 2018 O B S A H Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 28. prosince 2018 O B

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. dubna 2013 O B S A H

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. dubna 2013 O B S A H Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. dubna 2013 O B S A H

Více

Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 13. září 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 13. září 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 13. září 2013 O B S A

Více

Strana 337 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 21. října 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 337 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 21. října 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 337 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 21. října 2013 O B S

Více

Částka 1 Rozesláno dne 13. března 2015 O B S A H. 1. Nařízení č. 1/2015 Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky Vranovské skály

Částka 1 Rozesláno dne 13. března 2015 O B S A H. 1. Nařízení č. 1/2015 Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky Vranovské skály Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 13. března 2015 O B S A H 1. Nařízení č. 1/2015 Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H 3.

Více

NAŘÍZENÍ Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 14/2016 ze dne 12. prosince 2016

NAŘÍZENÍ Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 14/2016 ze dne 12. prosince 2016 NAŘÍZENÍ Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 14/2016 ze dne 12. prosince 2016 o vyhlášení přírodní památky Cvičák a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Více

právních předpisů Libereckého kraje Částka 4 Rozesláno dne 30. července 2012

právních předpisů Libereckého kraje Částka 4 Rozesláno dne 30. července 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Libereckého kraje Částka 4 Rozesláno dne 30. července 2012 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Manušické rybníky a jejího ochranného

Více

Částka 3 Rozesláno dne 26. dubna 2013 O B S A H. 2. Nařízení Libereckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Údolí Jizery a jejího ochranného pásma

Částka 3 Rozesláno dne 26. dubna 2013 O B S A H. 2. Nařízení Libereckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Údolí Jizery a jejího ochranného pásma Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 26. dubna 2013 O B S A H 2. Nařízení Libereckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Údolí Jizery

Více