Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Petra Pecková Jiří Babor Petr Doležal Jiří Kučera RNDr. Jiří Mareš Mgr. Miroslav Rovenský Helena Springerová Pavel Vyskočil JUDr. Jan Zenkl Bc. Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ V sále bylo přítomno 20 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Konstatování splnění - kontrola úkolů 2.) Úprava rozpočtu města na rok ) Směna lesních pozemků na Božkově 4.) Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích k částem pozemků k budoucímu využití na zajištění obslužné komunikace k pozemkům v lokalitě ul. Sportovní 5.) Darovací smlouva na převzetí vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Vráži Božkov 6.) Kupní smlouva na odkoupení 6 m2 pozemku v areálu ČOV Mnichovice 7.) Žádost Hospice v Čerčanech o poskytnutí sociálního příspěvku 8.) Dar pozemků parc. č. 1415/1 a 1451/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic pod komunikacemi 9.) Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích - zahájení akce - informace 10.) Vodovod Myšlín - ukončení smlouvy o dílo a vyhlášení nové veřejné zakázky 11.) Žádost o odkoupení chaty č. event. 01 ve vlastnictví města na cizím pozemku 12.) Dodatky ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku se ZŠ a MŠ Mnichovice 13.) Žádost ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice o předfinancování a spolufinancování záměru "Duhové šatny - stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice" za podpory MAS Říčansko 14.) Žádost ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice o schválení ceníku pronájmů ve školním roce 2012/ ) Žádost o změnu č. 4 stávajícího ÚP města Mnichovice - na umístění supermarketu v oblasti Husínek v Mnichovicích 16.) Koncept ÚP města Mnichovice - informace 17.) Partnerská smlouva s Obcí Struhařov na provozování kompostárny ve Struhařově 18.) Darovací smlouva na převod - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu vedoucího v pozemku parc. č. 1540/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan do majetku města 19.) Darovací smlouva na převod vodovodního a kanalizačního řadu vedoucího po pozemcích parc. č. 1353/10 a 1359/17 do majetku města 20.) Doplnění veřejnoprávní smlouvy s panem Ing. Arch. Řehořkou 21.)Různé I souhlas s účetním vyřazením nemovitého majetku TJ TESKO barák na hřišti a transformátoru 22.) Různé II dary místostarostkám 23.) Různé III smlouva o smlouvě budoucí darovací na vodovod, kanalizaci a komunikaci s p. Mrlíkem 24.) Různé IV dohoda o vytvoření společného školského obvodu s Obcí Struhařov 25.) Různé V vodovodní a kanalizační řad v ul. Fričova 26.) Různé VI. změna názvu Masarykova náměstí v Mnichovicích 27.) Různé VII. interpelace na starostu

2 Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Na úvod informoval přítomné o pozitivní záležitosti na základě dotační výzvy získá Město Mnichovice samosběrný vůz. Poté seznámil členy Zastupitelstva Města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Do bodu různé navrhl zařadit 6 bodů, tak jak jsou zapsány v programu tohoto zasedání. Dále navrhl, že ke každému bodu programu bude probíhat rozprava zvlášť a ke každému bodu programu budou moci po skončení rozpravy členů zastupitelstva města přítomní občané vznést své připomínky nebo dotazy na členy zastupitelstva, případně k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva. Mgr. Rovenský navrhl rozšířit různé o bod VII Interpelace na starostu. Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Rovenského: 8 členů pro 3 členové se zdrželi - schváleno Bylo hlasováno o programu navrženého starostou: Program byl schválen. NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Jiří Babor, Mgr. Miroslav Rovenský Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: JUDr. Jan Zenkl, Pavel Vyskočil Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 Ověřovatelé zápisu byli schváleni. SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Konstatování splnění - kontrola úkolů Předkládá: Bc. Miroslava Vojtíšková Konstatování splnění úkolů, které vyplynuly z předchozích jednání Zastupitelstva města Mnichovice a to 21.3., a a úkoly pod č. usn , které trvaly a byly plněny k č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolů: č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření darovací smlouvy na převod komunikace Zahradní v Mnichovicích od spolumajitelů pozemků zastupovaných Ing. Kabátem po výmazu zástavního práva a vložení do KN. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření budoucí darovací smlouvy na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 490/6 a 1673/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve spoluvlastnictví soukromých osob zastoupených Ing. Rolandovou.

3 č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu prověření možnosti změny ceny za likvidaci odpadních vod v ceníku Veřejných služeb a stanovení nových dotovaných cen pro vlastníky nemovitostí na území města a podání zprávy na webových stránkách města a veřejných služeb a v Životě Mnichovic. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na Dovybavení JSDH Mnichovice. č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zaslání Závěrečného účtu města za rok 2011 včetně opatření starosty č. 1/2012 na Krajský úřad Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v termínu do č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyplacení finančních příspěvků rozdělených z výtěžku z Mnichovického kramaření ZŠ, MŠ Mnichovice a Dětskému domovu Strančice v termínu do č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zaslání poskytovateli sociálních služeb Domovu Mladá sociálního příspěvku na občanku našeho města, ale zároveň zastupitelstvo města bere na vědomí, že tento příspěvek byl ze strany poskytovatele sociálních služeb vrácen na účet města Mnichovice, z důvodu úmrtí občanky našeho města. č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyplacení odměn kronikáři panu Karlu Dražilovi a ilustrátorovi panu Antonínu Marečkovi za vzorné vedení kroniky, psané záznamy a krásné ilustrace. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu starostou města jako zástupcem zřizovatele podepsání souhlasných stanovisek k podání žádostí na realizaci projektů ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Úprava rozpočtu města na rok 2012 Předkládá: Helena Springerová Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládáno rozpočtové opatření č. 105/2012 viz příloha, spočívající v následující úpravě rozpočtu: Příjmová část rozpočtu: přijetí dotace na PAP(pomocný analytický přehled) ,-Kč přijetí za výkon služby hasičů pro spol. SolOps a. s ,-Kč Příjmy celkem ,-Kč Výdajová část rozpočtu: činnosti knihovnické : nákup nového programu do knihovny zájmová činnost a rekreace: přeúčtování příspěvku pro dětský domov Strančice 5.000,-Kč ,-Kč

4 na ústavy péče pro mládež pečovatelská služby : příspěvek pro Hospic Čerčany dopravní prostředky automobil pro pečovatelskou službu ,-Kč ,-Kč ,-Kč požární ochrana : převod mezi položkami z výdaje na opravy na budovy stavby oprava vozidla CAS ,-Kč ,-Kč ,-Kč činnost místní správy: zaúčtování části dotace PAP na mzdy pracovnice účetní zaúčtování části dotace PAP na programové vybavení stroje přístroje a zařízení dopravní prostředky( ojetý automobil pro MěÚ ) Výdaje celkem : ,-Kč 5.090,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Rozdíl příjmy a výdaje : bude použit z nespecifické rezervy města ,-Kč Diskuse: Mgr. Rovenský proč Město nepořídí nový vůz? Bc. Vojtíšková navrhujeme pořizovat 2 ojeté vozy, protože na vůz pečovatelské služby nezískalo Město dotaci. Současné 2 vozy jsou 20 let staré. Jedno vozidlo se opraví dále pro potřeby MěÚ, především stavebního úřadu, a druhé budou zřejmě používat Veřejné služby. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 105/2012. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě schváleného rozpočtového opatření souhlasí se zakoupením ojetého vozu Ford Fusion 1,4 l Ebony rok výroby 2009, najeto km pro potřeby města a MěÚ za cenu ,-Kč a zároveň souhlasí se zakoupením ojetého vozu pro pečovatelskou službu dle schváleného rozpočtového opatření do ,-Kč. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvy na ojetá vozidla dle schválených dispozic zastupitelstvem města Směna lesních pozemků na Božkově Předkládá: Petr Doležal Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne na základě žádosti manželů Ovečkových zveřejnilo úmysl směny lesních pozemků : části lesního pozemku parc. č. 1457/1 (část B) v k. ú. Božkov u Mnichovic, který je v majetku města Mnichovice za stejně velkou část lesního pozemku parc. č. 1456/1 (část A) v k. ú. Božkov u Mnichovic ve vlastnictví manželů Michala a Kristiny Ovečkových na dobu 30 dní na úřední

5 desce města, a to v termínu od do v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Dle geometrického oddělovacího plánu oba směňované pozemky mají výměru 377 m2. Na základě zveřejněného úmyslu směny těchto pozemků projevili žadatelé manželé Ovečkovi zájem o směnu a souhlasí s případě schválení směny Zastupitelstvem města Mnichovice s vypracováním oddělovacího geometrického plánu na jejich náklady. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zveřejnění úmyslu směny části lesního pozemku parc. č. 1457/1 (část B) v k. ú. Božkov u Mnichovic, který je v majetku města Mnichovice za stejně velkou část lesního pozemku parc. č. 1456/1 (část A) v k. ú. Božkov u Mnichovic ve vlastnictví manželů Michala a Kristiny Ovečkových, oba pozemky o rozloze 377 m2 na dobu 30 na úřední desce města, a to v termínu od do č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě projeveného zájmu žadatelů o směnu pozemků manželů Michala a Kristiny Ovečkových na zveřejněný úmysl směny lesních pozemků dle situačního plánu vyznačená část A a B souhlasí se směnou části lesního pozemku parc. č. 1457/1 (část B) v k. ú. Božkov u Mnichovic, který je v majetku města Mnichovice o rozloze 377 m2 za stejně velkou část lesního pozemku parc. č. 1456/1 (část A) v k. ú. Božkov u Mnichovic ve vlastnictví manželů Michala a Kristiny Ovečkových, o rozloze 377 m2 za podmínky zadání a finanční úhrady geometrického plánu žadateli manželi Ovečkovými. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít směnnou smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích k částem pozemků k budoucímu využití na zajištění obslužné komunikace k pozemkům v lokalitě ul. Sportovní Předkládá: Ing. Petr Schneider Žadatel Ing. Jan Francán s plnou mocí majitelů pozemků předložil městu Mnichovice návrh na darování částí pozemků, které budou využity jako obslužná komunikace k pozemkům za účelem výstavby. Městu Mnichovice byly předloženy návrhy budoucích darovacích smluv na darování částí pozemků: parc. č. 1498/2, části pozemku parc. č. 1498/3, části pozemku parc. č. 1498/4, části pozemku parc. č. 1501/1 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan dle konceptů smluv o smlouvách budoucích darovacích č. 1, 2, 3 a 7 a přiložených situačních plánů za podmínky, závazku uzavření darovacích smluv nejpozději do na odměřené části pozemků, které budou používány jako přístupová komunikace a město Mnichovice nebude bránit uložení inženýrských sítí do těchto pozemků a nebude bránit vydání stavebního povolení z hlediska momentálního stavu komunikace. Diskuse: Ing.Schneider je třeba zdůraznit, že vybudování komunikace je spojeno s rekonstrukcí mostu v ulici Sportovní. pí. Pecková o rekonstrukci mostu se mluví 2 roky, proč se to řeší až v tomto období a je s tím spojovaná výstavba komunikace? Ing. Schneider protože jsme povinni zajistit přístup a příjezd pro stávající obyvatele ul. Sportovní po dobu rekonstrukce mostku. JUDr. Zenkl proč je potřeba mostek, když bude komunikace od stavebnin? Stačila by snad lávka pro pěší, aby lidé mohli chodit na vlak. Ing. Schneider komunikace od stavebnin bude 3 metry široký úvoz. Ještě jsem nejednal s firmou ASA, jaká bude dostupnost pro popelářský vůz. pí. Pecková tento bod jsme odložili minule, protože jsme podkladové materiály dostali až na zastupitelstvu. Kdo silnici vybuduje?

6 Ing. Schneider v rámci položkového rozpočtu na opravu mostku je stavba silnice. Bez přístupu nám komunikaci nepovolí. Šíře pozemků je v režimu 7 metrů. Ing. Francán nahoře jsou zkolaudované domy a parcely nemají vlastní přístup. Součástí systému je legální přístup. občan cesta je špatná a v zimě se tam nedostanou hasiči ani záchranná služba. pí. Pecková Co z toho vyplývá pro město? Je zde řečeno, že město nebude bránit vydání stavebního povolení z důvodu stavu komunikace. Ale stavebníkům v tom může zabránit stavební úřad. Kdo nemá zpevněnou komunikaci, není mu vydáno stavební povolení. Ing. Schneider není to o budování komunikace po darování, ale v případě rekonstrukce mostu. p.doležal zdůraznil, že zrušení mostu ve Sportovní ulici by byl nesmysl. V případě problémů s potokem, dále je zde také areál sportoviště. Ing. Třebická je třeba říci,že mostů je v obci více. pí. Pecková proč se mostek v letošním roce neopravil? Ing. Schneider máme 3 mosty v ulici Sportovní, dále Podskalí a Potočiny. Na mostě v Podskalí nám loni velká voda způsobila škody. Pro letošní rok jsme na opravu tohoto mostu měli vyčleněno ,- Kč. Požádal jsem firmu Pontex o odborný posudek stavu mostu. Bylo nám sděleno, že stav je špatný a tato oprava by nebyla efektivní. Mgr. Rovenský peníze v rozpočtu na opravu mostku byly ale uvolněny už v roce 2011 a p.doležal je třeba ocenit,že jsme neprofinancovali ,- Kč, když to nemá efekt. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích darovacích se spolumajiteli těchto pozemků, kde město Mnichovice je budoucím obdarovaným: části pozemku parc. č. 1498/2 části pozemku parc. č. 1498/3 části pozemku parc. č. 1498/4 části pozemku parc. č. 1501/1 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan dle konceptů smluv o smlouvách budoucích darovacích č. 1, 2, 3 a 7 a přiložených situačních plánů za podmínky, závazku uzavření darovacích smluv nejpozději do na odměřené části pozemků, které budou používány jako přístupová komunikace a město Mnichovice nebude bránit uložení inženýrských sítí do těchto pozemků. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města předložit na jednání Zastupitelstva města Mnichovice na základě uzavřených budoucích darovacích smluv, darovací smlouvy ke schválení tak, aby došlo ke splnění závazku uzavření darovacích smluv do Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice sděluje, že Město Mnichovice zbuduje komunikaci minimálně zpevněnou štěrkem na darovaných částech pozemků v rámci rekonstrukce mostu v ulici Sportovní. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: Darovací smlouva na převzetí vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Vráži Božkov Předkládá: Jiří Babor Manželé Ovečkovi vybudovali na vlastní náklady vodovodní a kanalizační řad a nabídli městu Mnichovice darovat vodovodní a kanalizačního řad vedoucím pod povrchem pozemku parc. č v k. ú. Božkov u Mnichovic, obec Mnichovice v délce vodovodního řadu 59,9 m a kanalizačního řadu 58,2 m, který je napojen na stávající vodovodní a kanalizační řad v majetku města Mnichovice.

7 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím daru městem Mnichovice jako obdarovaným: vodovodního a kanalizačního řadu vedoucím pod povrchem pozemku parc. č v k. ú. Božkov u Mnichovic, obec Mnichovice od dárců manželů Ing. Michala a Bc. Kristíny Ovečkových, v délce vodovodního řadu 59,9 m a kanalizačního řadu 58,2 m. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle návrhu a pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouva na odkoupení 6 m2 pozemku v areálu ČOV Mnichovice Předkládá: RNDr. Jiří Mareš Pan Josef Hanzl souhlasí s prodejem pozemku st o výměře 6 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, obec Mnichovice, okres Praha východ, který se nachází v areálu ČOV Mnichovice a město Mnichovice z důvodu plánované intenzifikace ČOV Mnichovice tento pozemek potřebuje vlastnit. Pan Josef Hanzl se zavázal, že předmětný pozemek městu Mnichovice prodá za cenu 100,-Kč/m2 pozemku a to do bez dalších podmínek. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh kupní smlouvy, kdy tento pozemek kupující město Mnichovice kupuje do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 600,-Kč splatnou ke dni podpisu smlouvy. Diskuse: Ing. Schneider chtěl by poděkovat Veřejným službám, že uzavřely nájemní smlouvu s panem Hanzlem. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s odkoupením pozemku st o výměře 6 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, obec Mnichovice, okres Praha východ za cenu 100,-Kč/m2 od majitele pana Josefa Hanzla, a to v termínu do bez dalších podmínek a s předloženým návrhem kupní smlouvy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Žádost Hospice v Čerčanech o poskytnutí sociálního příspěvku Předkládá: Ing. Magdalena Třebická Občanské sdružení TŘI Čerčany, provozovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech se obrátilo na město Mnichovice o finanční podporu, protože občané Mnichovice jsou klienty tohoto zařízení. V loňském roce 2 občané našeho města s celkovým počtem 8 lůžko dnů a v letošním roce 1 občan zde strávil 30 lůžko dnů. Předsedkyně komise sociální a zdravotní navštívila Hospic Dobrého Pastýře a navrhuje Zastupitelstvu města Mnichovice udělit finanční podporu ve výši ,-Kč.

8 Diskuse: Ing. Třebická informovala, že navštívila hospic a velice oceňuje přívětivé prostředí a náročnou práci všech zaměstnanců. JUDr. Zenkl sdělil, že pořádá dvakrát ročně koncert na podporu. Prostředí je silné, obdivuje práci zaměstnanců. Domnívá se, že hospic by mohl být i v Mnichovicích. Chtěl by, aby pozemek na hospic byl zahrnut v novém územním plánu. Ing. Třebická chce ještě informovat o Domu seniorů Blaník, který bude otevřen v lednu 2013 v objektu bývalého hotelu U Dvou pštrosů v Jiráskově ulici. S majitelem panem Kumprechtem se zná, je to spolehlivý člověk a v této oblasti pracuje 10 let. Plánuje se zde 40 lůžek pro ležící, něco jako forma LDN léčebny. Zaměstná zde 20 lidí a má snahu podpořit tento region. občanka Rovenská proč si Město nechalo ujít příležitost vlastnit tento objekt? Ing. Schneider Město nemá zkušenosti s provozováním takového zdravotnického zařízení. Nákup objektu nebyl součástí schváleného rozpočtu na rok 2012 a osobně se domnívám, že tento nákup by byl mimo finanční možnosti města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost o finanční podporu Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech a souhlasí s udělením finančního příspěvku na provoz ve výši ,-Kč. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zajistit vyplacení finančního příspěvku dle schválených dispozic zastupitelstvem města Dar pozemků parc. č. 1415/1 a 1451/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic pod komunikacemi Předkládá: Mgr. Miroslav Rovenský Majitel pozemků : parc. č. 1415/1 o rozloze 252 m2 a pozemku parc. č. 1451/5 o výměře 92 m2 oba vedeny jako ostatní plocha komunikace vše v k. ú. Božkov u Mnichovic pan Miroslav Drška, zastoupený vnukem Ing. Martinem Všetičkou, nabídl městu Mnichovice darovat tyto předmětné pozemky, které jsou vedené jako ostatní plocha komunikace. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na přijetí daru. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím daru pozemků: parc. č. 1415/1 o výměře 252 m2 a parc. č. 1451/5 o výměře 92 m2 oba vedeny jako ostatní plocha komunikace v k. ú. Božkov u Mnichovic od majitele pozemků Miroslava Dršky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na přijetí daru pozemků a ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města.

9 Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích - zahájení akce informace Předkládá: Bc. Miroslava Vojtíšková Město Mnichovice na základě usnesení Zastupitelstva města Mnichovice o přijetí dotace ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Středočeského rozvoje obcí na projekt města Mnichovice Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky, vyhlásilo otevřené řízení na realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, doba trvání veřejné zakázky 2,5 měsíce, kdy je nutno v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách předběžné oznámení na dobu 30 dní a následné vyhlášení otevřeného řízení. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky byla firmou umístěnou na 3. místě podána námitka, námitce nebylo rozhodnutím zadavatele vyhověno a vzhledem k tomu, že stěžovatel nepodal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k přezkoumání, byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem firmou EUROVIA CS a. s.., která předložila nejvhodnější nabídku na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem: 80% cena za dílo a 20% termín realizace a došlo k zahájení prací. Zároveň město Mnichovice předalo podklady ke smlouvě o dotaci z programu FROM na Krajský úřad Středočeského kraje a dle sdělení bude smlouva do 14 dní podepsána a město bude moci požádat o zaslání finančních prostředků na základě fakturace zhotovitelem do výše 75% nákladů. Zároveň starostovi města Mnichovice byla zaslána petice podnikatelů žádost o projednání v Zastupitelstvu města Mnichovice v právním zastoupení p. Dr. Vlastislava Kučery a Ing. Jana Fujáčka, kteří nesouhlasí s architektonickým návrhem a posléze s úpravou Masarykova náměstí v Mnichovicích. z důvodu nedostatečného parkování pro klienty níže uvedených podnikatelů: Dále je v petici uváděna nespokojenost s obavou povolení záměru Tesca a likvidace podnikatelů. Blanka Stibichová Jan Fujáček Dr. Kučera Vlastislav Richard Zázvorka Josef Vosátka Maso Třebovle Gabriela Čiperová Radek Nykl Koral Gastro Corporation s.r.o.,atd. Tento podnět byl zaslán podnikateli na Středočeský kraj k prošetření a t z důvodu : likvidace místních podnikatelů a prodejců ztrátě pracovních pozic pro místní obyvatele nižšímu daňovému výnosu obce neúčelnému čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce a evropských dotací. Z výše uvedeného je patrné, že většina podnikatelů má sídlo mimo město Mnichovice a tudíž nižší daňový výnos městu nehrozí, zároveň účel dotace řeší program, ze kterého byla dotace přidělena, jedná se o dotaci na veřejný zájem obce. Dle posledních propočtů parkovacích míst na Masarykově náměstí je plánováno 62 parkovacích míst včetně odstavného parkoviště. Město bude usilovat o vytvoření dalších parkovacích míst a především dodržování stavebníky dostatečného počtu parkovacích míst pro své klienty na svém pozemku, například firmy Gastro Corporation s. r. o., která rekonstruuje objekt bývalé Snahy. Dále bude město jednat s ostatními podnikateli o parkování na svém pozemku pro své zaměstnance například s Dr. Kučerou s OD Mnichovka, parkoviště za objektem atd. Projekt rekonstrukce a revitalizace městského centra počítá s počtem 35 parkovacích míst, dále umožňuje projekt dalších 11 parkovacích míst na stávající ploše a 16 parkovacích míst na vybudovaném parkovišti u trafiky, tj. celkem 62 parkovacích míst. Diskuse: JUDr. Zenkl domnívá se, že podnikatelům jde výhradně o zisk. Navrhuje umístit na parkoviště na náměstí cedule s označením parkování l hodinu. Bc. Vojtíšková je třeba mít schválené dopravní značení od Policie a MěÚ Říčany,odbor správ.agend a dopravy. Ing. Schneider obává se, že pokud nebude kontrola, nebude také efekt tohoto opatření.

10 občanka Uhlíková omluvila se, že pečuje o velmi starou příbuznou, a proto chce projednat svoji záležitost nyní, nikoli až v závěrečné diskusi. Jedná se o stromy v Potočinách. Dostala dopis od Komise pro životní prostředí a nesouhlasí s ním. Tyto stromy zde rostou 60 let a žádné zásadní problémy nebyly. Obává se, aby nebyly vykáceny. Ing. Schneider Povodí Vltavy vlastní dřeviny v šíři l metr od potoka. Nechal se vypracovat odborný posudek. Zásadním problémem je, že tyto stromy nejsou vhodné pro růst v blízkosti vodního toku. Je určitý návrh provést selekci, zeleň bude nahrazena. občanka Vyskočilová chce tlumočit problém kvality stravy, která se dodává pečovatelskou službou starým občanům. Strava je absolutně nevyhovující, vodové polévky, příliš mastné jídlo. Proč se nevozí jídlo ze Všestar jako dříve? Bc. Vojtíšková stížnost na obědy slyším poprvé, bylo to hlášeno pečovatelce? Tento problém se bude ihned řešit. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění vyhlášení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem firmou EUROVIA CS a. s., která předložila nejvhodnější nabídku na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem: 80% cena za dílo a 20% termín realizace a předání podkladů ke smlouvě o dotaci z programu FROM. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že realizace díla proběhne v termínu do (63 kalendářních dnů), proto zadavatel město Mnichovice využilo hodnotícího kritéria termínu realizace 20% tak, aby došlo co k nejmenšímu omezení provozu na Masarykově náměstí v Mnichovicích. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomi, že na stavbě je prováděn : autorský dozor Stavební projekce architekt Mašek s. r. o. technický dozor investora Ing. Roman Chvojka koordinátor BOZP Ing. Roman Chvojka. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí podnět podnikatelů, kteří nesouhlasí s navrženým architektonickým řešením Masarykova náměstí v Mnichovicích z důvodu nedostatku parkovacích míst a sděluje, že projedná možnost vytvoření dalších parkovacích míst v centru města a zajistí u nově rekonstruovaných objektů nebo novostaveb na Masarykově náměstí v Mnichovicích dostatek parkovacích míst stavebníky (žadateli) Vodovod Myšlín - ukončení smlouvy o dílo a vyhlášení nové veřejné zakázky Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelé města Mnichovice dne jednali s vybraných zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky Vodovod Myšlín s firmou FK Bau a. s. o a na jednání bylo oznámeno, že na základě dopisu Ministerstva zemědělství ČR ze dne bylo oznámeno, že smlouva o dílo uzavřená dne mezi Městem Mnichovice a firmou FK BAU a. s. pozbyla účinnosti z důvodu neposkytnutí finanční podpory z MZE na tuto akci ke dni

11 Vzhledem k tomu, že město Mnichovice na základě vyhodnocené žádosti o dotaci na realizaci akce Vodovod Myšlín má možnost akci zrealizovat v termínu do , Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neshledal po provedeném šetření obsahu podnětu ve spojitosti s příslušnými podklady týkajícími se uvedené veřejné zakázky (dokumentace o veřejné zakázce dle 155 zákona o veřejných zakázkách) důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, ale Policie ČR dosud vyšetřování neuzavřela, proto město Mnichovice a na základě dopisu Ministerstva zemědělství ČR jednalo s firmou o odstoupení od smlouvy, aby bylo možno podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce vyhlásit, vyhodnotit a s vybraným zhotovitelem uzavřít smlouvu tak, aby realizace a závěrečné vyhodnocení stavby proběhlo nejpozději do konce roku Diskuse: Ing. Schneider chce informovat, že Mze nás informovalo o neposkytnutí finanční podpory, jelikož nebyl vystaven Registrační list akce. Ve smlouvě se zhotovitelem je bod, když město Mnichovice nezíská do finanční podporu z Mze pozbývá smlouva o dílo účinnosti. Na základě těchto skutečností byl zhotovitel informován o skutečnosti, že smlouva o dílo již není účinná. Stavba ohrožena není, realizace může podběhnout v období únor až září 2013, realizace 7 měsíců, kolaudace a další záležitosti dořešit do Zároveň by chtěl poděkovat JUDr. Oberfalzerové za právní služby v této záležitosti. pí. Pecková chtěla by vědět, kde se vzala firma Flexum Trade, jak se objevila v Mnichovicích? Ing. Schneider nabídli své služby a možnosti. Pokud vím, tato smlouva byla schválena zastupitelstvem. Obsahem mandátní smlouvy bylo získání dotace na akci Vodovod Myšlín od poskytovatele Ministerstva zemědělství a případně ze Středočeského kraje. pí. Pecková sděluje informace k firmě Flexum trade. Její jednatel byl v letech prokuristou firmy Oberreiter s.r.o., která z té doby dluží podle veřejně přístupného insolventního rejstříku 11,5 mil Kč. Dluží zhruba 70 subjektům. Státu za sociální a zdravotní za zaměstnance, za odebrané zboží, neplatila faktury, za neodvedenou práci, kdy vybrala zálohy. Pan jednatel je hlášen trvalým pobytem na OÚ v obci Suchdol u Kutné Hory. Paní Pecková by byla ráda, aby se příště lépe prověřovalo, s kým se spolupracuje. Ing. Schneider - a to je trestné s ním jednat? Byl za to odsouzen? pí Pecková - nebyl odsouzen. Pan jednatel prodal firmu občanovi z Tadžikistánu. Takže to už není na něm. Firma Flexum Trade si najala na veřejnou zakázku Krkonoše engineering a ty si najali firmu pana Kristka, který je znám z oné karlovarské losovačky. Není divu, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ing. Schneider - nebylo smluvně ošetřeno, že musí výběrové řízení administrovat přímo mandatář, tedy Flexum trade. p. Dražil odbíhá od tématu, ale chtěl by v souvislosti s rekonstrukcí náměstí upozornit na výstavu o vývoji náměstí, která bude otevřena ve výstavní síni informačního centra. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě dopisu Ministerstva zemědělství ze dne bylo na jednání mezi zástupci města Mnichovice a budoucím zhotovitelem projektu Vodovod Myšlín oznámeno, že smlouva o dílo uzavřená dne mezi Městem Mnichovice a firmou FK BAU a.s. pozbyla účinnosti z důvodu neposkytnutí finanční podpory z MZE na tuto akci. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci Vodovod Myšlín do č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města vyhlásit veřejnou zakázku dle schválených dispozic zastupitelstvem města.

12 Žádost o odkoupení chaty č. event. 01 ve vlastnictví města na cizím pozemku Předkládá: Petra Pecková Pan Oldřich Pilík, který má dlouhodobě pronajatý pozemek parc. č. 273/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan od majitele nemovitosti Pavla Jeníka, který přiléhá k nemovitosti v majetku města a to chaty č. ev. 1 a požádal na základě smlouvy o smlouvě budoucí, kterou má uzavřenu s majitelem pozemků. o odkoupení chaty č. ev. 1, která je v majetku města. Město Mnichovice tuto chatu neužívá, již v minulosti bylo jednáno o odkupu této nemovitosti s předchozími spoluvlastníky ale za symbolickou cenu a proto nedošlo k prodeji. Dle evidence majetku města Mnichovice je tato nemovitost vedena v hodnotě Kč od roku č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice. souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje objektu č. ev. 1 chaty (Šebek), která je v majetku města Mnichovice a umístěna na cizím pozemku na dobu 40 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl prodeje nemovitosti dle schválených dispozic zastupitelstvem města Dodatky ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku se ZŠ a MŠ Mnichovice Předkládá: Miroslav Rovenský Při zařazování majetku finančním pracovištěm MěÚ Mnichovice k odpisům, které jsou platné od a z důvodu rekonstrukcí objektů budov MŠ a ZŠ nástavba a přístavba MŠ a přístavba ZŠ Mates došlo ke změnám výměr stávajících pozemků a dále z důvodu digitalizace katastru nemovitostí jsou předkládány Zastupitelstvu města Mnichovice dodatky č. 1 ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku, které byly uzavřeny s příspěvkovými organizacemi města:zš T.G.Masaryka Mnichovice okres Praha východ a Mateřskou školou Mnichovice, okres Praha východ a dochází k aktualizaci údajů z evidence majetku města.. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku, které byly uzavřeny s příspěvkovými organizacemi města: ZŠ T.G.Masaryka Mnichovice, okres Praha východ a Mateřskou školou Mnichovice, okres Praha východ, kde z důvodu zhodnocení a rozšíření nemovitostí MŠ a ZŠ přístavbou a nástavbou a digitalizací katastru nemovitostí došlo ke změnám hodnoty majetku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města Mnichovice uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce s příspěvkovými organizacemi města Mnichovice dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Hlasy: pro: 0 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0

13 Žádost ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice o předfinancování a spolufinancování záměru "Duhové šatny - stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice" za podpory MAS Říčansko Předkládá: Petra Pecková Diskuse: pí. Pecková vysvětlila, že jsme byli úspěšní s dotační žádostí na projekt Duhové šatny stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice. Mgr. Erbeková přišla na zasedání s informací, kdy se na jednání MAS Říčansko dozvěděla, že je třeba mít 3 obdržené nabídky. Podmínka nebyla splněna, takže musí proběhnout nové poptávkové řízení. Do výběrového řízení se přihlásily jen 2 firmy, osloveno jich bylo více než deset. Ale nepřihlásily se. pí. Pecková konstatovala, že musí být vyhlášeno nové řízení, navrhla, že bude svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice, kde tento bod bude projednán. Tento bod programu byl z dnešního jednání zastupitelstva vyřazen Žádost ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice o schválení ceníku pronájmů ve školním roce 2012/2013 Předkládá: Jiří Kučera Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán ke schválení ceník pronájmů ve školním roce 2012/2013, který se týká pronájmu: tělocvičny, učeben, IKT učeben a Multifunkčního centra MATES a je ve stejných částkách jako v loňském školním roce 2011/2012. Návrh ceníku odráží skutečnou potřebu využívání tělocvičny a učeben pro zajištění volno časových aktivit pro děti a mnichovickou veřejnost. Využívání prostoru školní jídelny Multifunkčního centra MATES: spolkům v Mnichovicích k neziskovým účelům bez poplatku či vstupného 5 hod./týdně, tak jako v loňském roce. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje ceník pronájmů ve školním roce 2012/2013 v ZŠ T. G. Masaryka okres Praha východ dle předloženého návrhu Žádost o změnu č. 4 stávajícího ÚP města Mnichovice - na umístění supermarketu v oblasti Husínek v Mnichovicích Předkládá: Ing. Petr Schneider C.H.S. Praha s. r. o. projekční a inženýrská společnost v zastoupení navrhovatelů a majitelů pozemků parc. č. 1559/1 a 1559/10 v k. ú. Mnichovice u Říčan podala dle 46 zákona č. 183/2006 Sb. žádost o změnu Územního plánu města Mnichovice v části Husínek, kde navrhuje postavit nový supermarket včetně parkoviště a komunikace. Diskuse: JUDr. Zenkl vyjádřil, že záměr investora je vítán. Navštívil Tesco v Jaroměři, jedná se o dřevostavbu, která vhodně zapadá do okolního prostředí. pí.pecková pro Mnichovice je tato stavba zásadní věcí, která může město navždy ovlivnit. Půjde o velkou zátěž dopravní i hlukovou. Je třeba diskuse s veřejností. Ta vůbec neproběhla. JUDr. Zenkl změnu č.4 navrhuje zařadit do projednávání nového územního plánu, nevyčleňovat ji. Myslí si, že tato věc bude sloužit všem, je to veřejně prospěšná stavba. Ing. Schneider tento materiál byl předložen již v září 2011 na Komisi pro pořízení územního plánu. Mgr. Rovenský k záměru Tesca budeme požadovat odborná vyjádření, studii dopravního zatížení a hluku pí. Pecková s návrhem jsme nebyli podrobně seznámeni. Navrhuji místní referendum, mohli bychom ho udělat v rámci prezidentských voleb.

14 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost majitelů pozemků parc. č. 1559/1 a 1559/10 v k. ú. Mnichovice u Říčan o změnu č. 4 ÚP města Mnichovice za účelem výstavby supermarketu. Ukládá komisi pro pořízení územního plánu projednání a vydání stanoviska k tomuto záměru, k zařazení předmětné nemovitosti do připravovaného návrhu územního plánu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě vydání stanoviska Komise pro přípravu a pořízení Územního plánu města Mnichovice případně rozhodne o zařazení záměru do návrhu územního plánu Koncept ÚP města Mnichovice informace Předkládá: JUDr. Jan Zenkl Informace od JUDr. Jana Zenkla pověřeného zastupitele ke Konceptu ÚP města Mnichovice: 1. Námitky občanů vyzvednuty 12. července na MěÚ v Říčanech spolu s vyjádřeními DOSSů. Chybí vyjádření pořizovatele, který čeká na kladné vyjádření Krajského úřadu. Ten totiž požaduje dodatečné zpracování posudku vlivu na životní prostředí Natura 2000, které zhotovitel slíbil předat na Krajský úřad (jsou ve vzájemném kontaktu) do konce září Srpen: Pověřený zastupitel Zenkl provedl zaevidování a roztřídění všech námitek a připomínek občanů (a firem). 3. Na zářijovém zasedání ZM dojde k fyzickému předání všech písemností, včetně jejich evidence, Městu Mnichovice k rozmnožení všem zastupitelům a členům komise pro pořízení ÚP (podmínka její předsedkyně). Jedná se o relativně technicky náročný úkon (stovky písemností). 4. Předsedkyně komise pro pořízení ÚP, dle dohody, cca týden po doručení námitek a připomínek zastupitelům a členům komise oznámí termín zasedání komise a způsob projednávání námitek a připomínek směrem k vytvoření návrhu ÚP. Diskuse: Ing. Tesaříková vysvětlila, v jaké fázi je proces tvorby nového územního plánu. Čeká další nápor vypořádání připomínek. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci od pověřeného zastupitele JUDr. Jana Zenkla o Konceptu ÚP města Mnichovice viz odůvodnění. Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje, že předané námitky nemají vytvořený evidenční soupis, vyjma podání na MěÚ Mnichovice. Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0

15 Partnerská smlouva s Obcí Struhařov na provozování kompostárny ve Struhařově Předkládá: Miroslava Vojtíšková Obec Struhařov oslovila Město Mnichovice jako možného budoucího partnera na provozování kompostárny ve Struhařově, kterou bude Obec Struhařov realizovat za podpory EU z programu SFŽP s tím, že potřebuje partnera na spolufinancování projektu a že po udržitelnosti projektu po době 5 let se bude s partnerem dělit poměrem vložených investic o zisk i ztrátu. Vedoucí veřejných služeb obce Mnichovice p. Jiří Čánský předložil ekonomické zhodnocení likvidace čistírenských kalů stávající metodou v porovnání s ukládáním odvodněných kalů na kompostárnu Struhařov. Stávající metoda likvidace kalů spočívá po krátkém gravitačním zahuštění v jejich odvozu na velkou ČOV vybavenou odvodňovacím zařízením. Tato ČOV kaly převezme za poplatek, odvodní je a následně likviduje, po zajištění chemické analýzy, zaměřené na nebezpečné látky, zpravidla zhodnocením kompostováním a produkcí zahradnického substrátu atd.. Náklady tohoto způsobu likvidace kalů v podmínkách ČOV Mnichovice činí za rok 2011: ve výši ,Kč V případě likvidace zhodnocováním odvodněných kalů na kompostárně Struhařov by se snížily na ,-Kč/rok a tím ekonomický přínos by činil ,-Kč. Závazek Obce Struhařov umožnit Mnichovicím skládkování bioodpadu z obecní zeleně i od občanů včetně odvodněných čistírenských netoxických kalů v objemu min. 70 t/rok a to min. po dobu 15 let. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na uzavření partnerské smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že po dobu min. 15 let se Struhařov zavazuje umožnit skládkování bioodpadu z obecní zeleně i od občanů trvale žijících na území města Mnichovice včetně odvodněných čistírenských netoxických kalů v objemu min 70 t/rok a v rámci uzavřené partnerské smlouvy s poskytnutím investičního příspěvku na financování projektu ve výši cca 1/4 investičních nákladů na spolufinancování tj. max ,- Kč s tím, že v případě dřívějšího ukončení partnerské smlouvy výpovědí dříve než 15 let by Obec Struhařov vrátila poměrnou část spolufinancování ( ,-Kč/15 roků) za každý nenaplněný rok a zároveň je předkládán návrh na uvolnění těchto finančních prostředků z nespecifické rezervy zastupitelstva města a převedením finančních prostředků na účet Struhařova, v termínu do Zároveň je Zastupitelstvu města Mnichovice předkládán ke schválení budoucí finanční závazek po dobu min. 5ti let od dokončení realizace projektu ve výši cca ½ ročních provozních nákladů, nejvýše pak ,-Kč ročně, které budou převedeny na účet obce Struhařov vždy v termínu do příslušného kalendářního roku Diskuse: Ing. Schneider na základě telefonátu se starostkou Mgr. Zajíčkovou ze Zastupitelstva obce Struhařov, které probíhá současně, je třeba vyspecifikovat, co vyjadřuje hrubě porušeno. Po dobu 5 let nebude žádný příjem. Maximálně se uloží 700 tun od města Mnichovice, což je ¼ kapacity. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy s Obcí Struhařov na provozování kompostárny ve Struhařově s tím, že po udržitelnosti projektu 5 let se budou partneři podílet dílem vložených investic, a to na zisku i ztrátě. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že po dobu min. 15 let se Struhařov zavazuje umožnit skládkování bioodpadu z obecní zeleně i od občanů trvale žijících na území města Mnichovice včetně odvodněných čistírenských netoxických kalů v objemu max. 700 t/rok a v rámci uzavřené partnerské smlouvy s poskytnutím investičního příspěvku na financování projektu ve výši cca1/4 investičních nákladů na spolufinancování tj. max ,-Kč s tím, že v případě dřívějšího ukončení partnerské smlouvy výpovědí ze strany Obce Struhařov dříve než 15 let by Obec Struhařov vrátila poměrnou část spolufinancování ( ,-Kč/15 roků) za každý nenaplněný rok a zároveň zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uvolněním těchto finančních prostředků z nespecifické rezervy zastupitelstva města a převedením finančních prostředků na účet Struhařova, v termínu do

16 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s budoucím finančním závazkem po dobu min. 5ti let od dokončení realizace projektu cca ½ ročních provozních nákladů, nejvýše pak ,-Kč ročně, které budou převedeny na účet obce Struhařov v termínu do příslušného kalendářního roku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít partnerskou smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Darovací smlouva na převod - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu vedoucího v pozemku parc. č. 1540/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan do majetku města Předkládá: Petr Doležal Spolumajitelé František Vávra a Miluše Havlíčková vybudovali na vlastní náklady vodovodní a kanalizační řad a nabídli městu Mnichovice darovat vodovodní a kanalizačního řad vedoucím pod povrchem pozemku parc. parc. č. 1540/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, obec Mnichovice v délce v délce vodovodního řadu 86,29 m a kanalizačního řadu 93,13 m který je napojen na stávající vodovodní a kanalizační řad v majetku města Mnichovice. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na uzavření darovací smlouvy o přijetí daru městem Mnichovice jako obdarovaným do majetku města č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím daru městem Mnichovice jako obdarovaným: vodovodního a kanalizačního řadu vedoucím pod povrchem pozemku parc. č. 1540/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, obec Mnichovice od dárců Františka Vávry a Miluše Havlíčkové, v délce vodovodního řadu 86,29 m a kanalizačního řadu 93,13 m. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstva města Darovací smlouva na převod vodovodního a kanalizačního řadu vedoucího po pozemcích parc. č. 1353/10 a 1359/17 do majetku města Předkládá: Ing. Magdalena Třebická Spolumajitelé inženýrských sítí : Mgr. Pavel Šebek a Mgr. Eva Šebková, František Vávra a Miluše Havlíčková, vybudovali na vlastní náklady vodovodní a kanalizační řad a nabídli městu Mnichovice darovat vodovodní a kanalizačního řad vedoucím pod povrchem pozemků parc. č. 1353/10 a 1359/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan, obec Mnichovice, který je napojen na stávající vodovodní a kanalizační řad v majetku města Mnichovice. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na uzavření darovací smlouvy o přijetí daru městem Mnichovice jako obdarovaným do majetku města

17 Diskuse: Mgr. Rovenský když přejímáme řady, v jakém jsou stavu? Ing. Schneider provozovatel je provozuje již mnoho let zdarma a se stavem je seznámen. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím daru městem Mnichovice jako obdarovaným: vodovodního a kanalizačního řadu vedoucím pod povrchem pozemků parc. č. 1353/10, 1359/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan, obec Mnichovice, okres Praha východ od dárců spolumajitelů inženýrských sítí : Mgr. Pavla Šebka a Mgr. Evy Šebkové, Františka Vávry a Miluše Havlíčkové. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstve města Doplnění veřejnoprávní smlouvy s panem Ing. Arch. Řehořkou Předkládá: JUDr. Jan Zenkl Žádá doplnit do veřejnoprávní smlouvy s panem Ing. Arch. Řehořkou do odst. II., 2.1. bod d): Do zastavěných ploch se pro účely této smlouvy nezapočítávají příjezdové komunikace, cesty, chodníky a ostatní zpevněné plochy. Diskuse: Ing. Schneider parcelaci jsem viděl, příjezdová komunikace má své parc. číslo, jedná se tedy o cesty, chodníky a zpevněné plochy na pozemcích určených ke stavbě RD Doplnění veřejnoprávní smlouvy s panem Ing. Arch. Řehořkou č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že dosud nedošlo k uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ing. Arch. Řehořkou dle návrhu ze dne projednaného na jednání Zastupitelstva města Mnichovice Doplnění veřejnoprávní smlouvy s panem Ing. Arch. Řehořkou č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s doplněním veřejnoprávní smlouvy o požadovaná ustanovení předložená pověřeným zastupitelem JUDr. Janem Zenklem po projednání se zástupcem Ing. Arch. Řehořky : II.Předmět smlouvy 2.1. bod d) se doplňuje o: Do zastavěných ploch se pro účely této smlouvy nezapočítávají příjezdové komunikace, cesty, chodníky a ostatní nezakryté zpevněné plochy umístěné na stavebních pozemcích určených pro RD.

18 Různé I - souhlas s účetním vyřazením nemovitého majetku TJ TESKO barák na hřišti a transformátoru Předkládá: RNDr. Jiří Mareš Z důvodu změny účetní metody odepisování majetku k , při porovnání s výpisem z katastru nemovitostí byla zjištěna: neexistence stavby TJ Tesko barák v pořizovací ceně ,- Kč, výše oprávek ,-Kč a cena při vyřazení ,- Kč. chybné zařazení majetku v roce 1999 Transformátor STE Myšlín v pořizovací ceně ,-Kč, výše oprávek ,-Kč a cena při vyřazení ,-Kč. Na základě doporučení likvidační komise města Mnichovice ve složení: Ing. Magdalena Třebická, Ing. Petr Schneider a Bc. Petra Pecková je předkládán návrh Zastupitelstvu města Mnichovice na vyřazení majetku z účetní evidence Různé I - souhlas s účetním vyřazením nemovitého majetku TJ TESKO barák na hřišti a transformátoru č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě doporučení likvidační komise města Mnichovice souhlasí s účetním vyřazením hodnot nemovitého majetku města: stavba TJ Tesko barák Sokol v účetní hodnotě při vyřazení Kč stavba Transformátor STE Myšlín v účetní hodnotě ,-Kč Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé II - dary místostarostkám Předkládá: Ing. Petr Schneider Navrhuji tímto udělení peněžních darů členkám zastupitelstva - místostarostkám za plnění úkolů v období červenec září 2012: Ing.Magdaleně Třebické: Účasti na Radě Ladova kraje. V rámci MAS Říčansko projektu Za poklady venkova účast ve výběrové certifikační komisi na schvalování výrobků regionu a vytváření databáze místních výrobců a řemeslníků. Projekt Krásné vyhlídky úspěšné podání žádosti a její vyhodnocení včetně doplnění požadovaných podkladů SZIF, jednání s projektantem a se starosty obcí a přípravy výběrového řízení na dodavatele. Spolupráce s majitelem budoucího Domu pro seniory panem Kumprechtem (bývalý hotel U Dvou pštrosů) o spolupráci s městem a Klubem seniorů, návštěva Hospice v Čerčanech a jednání s vedením o spolupráci, pomoc na akci města, turistickém pochodu Po stopách kocoura Mikeše, účast v Komisi rozvoje a ŽP, psaní článků do ŽM,účast v komisi otevírání obálek na akci Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Petře Peckové komunikace s občany, psaní článků do Života Mnichovic a vykonávání svatebních obřadů. Účast na kontrolních dnech a koordinaci prací na rekonstrukci hygienického zázemí v ZŠ Mnichovice. Jednání se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje ohledně nedostatečné kapacity v základních školách a na Ministerstvu školství ČR ve věci možného získání dotace na nástavbu budovy ZŠ v Mnichovicích. Spolupráce na přípravě realizace úspěšného projektu s názvem Duhové šatny, účast ve výběrové komisi. Účast v komisi hodnocení nabídek na akci Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Příprava výstavy na železniční zastávce v Mnichovicích a podání žádosti do soutěže o nejkrásnější nádraží v ČR. Rozloučení s dětmi 9.tříd v obřadní síni MěÚ Mnichovice a zahájení školního roku v ZŠ přivítání žáků 1.tříd. Pomoc na akci města turistickém pochodu Po stopách kocoura Mikeše.

19 Diskuse: pí. Pecková vyjádřila nesouhlas se snížením daru. Dozvídá se o snížení teď. Domnívá se, že její práce v tomto období nebyla dostatečně ohodnocena a požaduje dar ve výši ,- Kč, jako obvykle za tříměsíční pravidelnou práci, kterou odvedla. Zastupitelka Helena Springerová podala návrh o zvýšení peněžního daru paní Peckové na ,- Kč. Bylo hlasováno: 7 členů pro 4 členové se zdrželi schváleno Různé II - dary místostarostkám č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů schvaluje poskytnutí peněžních darů za období 7-9/2012 místostarostkám města v uvedené výši : pí Ing. Magdaleně Třebické ,- Kč a zároveň s vyplacením peněžních darů v nejbližším výplatním termínu. Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé II - dary místostarostkám č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů schvaluje poskytnutí peněžních darů za období 7-9/2012 místostarostkám města v uvedené výši : pí Petře Peckové ,- Kč a zároveň s vyplacením peněžních darů v nejbližším výplatním termínu. Hlasy: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 4 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé III - smlouva o smlouvě budoucí darovací na vodovod, kanalizaci a komunikaci s p. Mrlíkem Předkládá: Miroslava Vojtíšková Manželé Martin a pí. Eva Tydlitátová Mrlíková požádali Město Mnichovice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na vybudování vodovodního řadu a kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 1482/4 a 1498/3 v k.ú. Mnichovice u Říčan v jejich vlastnictví a pozemku budoucího obdarovaného parc.č v k.ú. Mnichovice u Říčan Města Mnichovice včetně příslušenství napojených na řady v pozemku parc.č. 1673/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví budoucího obdarovaného Města Mnichovice. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací dle návrhu Různé III - smlouva o smlouvě budoucí darovací na vodovod, kanalizaci a komunikaci s p. Mrlíkem č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi budoucími dárci : pana Martina Mrlíka a pí Evy Tydlitátové Mrlíkové, na dar vybudování vodovodního řadu a kanalizační stoky v pozemcích parc. č. 1482/4 a 1498/3 v k. ú. Mnichovice u Říčan v jejich vlastnictví a pozemku obdarovaného parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan včetně příslušenství napojených na řady v pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan napojených na řady ve vlastnictví budoucího obdarovaného města Mnichovice

20 Různé III - smlouva o smlouvě budoucí darovací na vodovod, kanalizaci a komunikaci s p. Mrlíkem č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé IV - dohoda o vytvoření společného školského obvodu s Obcí Struhařov Předkládá: Petra Pecková Obec Struhařov požádala o uzavření dohody o společném školském obvodu z důvodu umístění 8 dětí ze Struhařova v ZŠ T.G.Masaryka v Mnichovicích. Na základě této dohody bude Obec Struhařov hradit neinvestiční náklady na žáka, které pro rok 2012 činí za deset měsíců částku 9.684,- Kč. viz příloha návrh dohody Různé IV - dohoda o vytvoření společného školského obvodu s Obcí Struhařov č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením předloženého návrhu Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi Městem Mnichovice a Obcí Struhařov pro žáky navštěvující ročník Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích s tím, že dohoda nabývá účinnosti počátkem školního roku 2012/ Různé IV - dohoda o vytvoření společného školského obvodu s Obcí Struhařov č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít Dohodu o společném školském obvodu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé V - vodovodní a kanalizační řad v ul. Fričova Předkládá: Ing. Petr Schneider V rozpočtu na rok 2012 byly náklady na stavbu odhadnuty ve výši ,- Kč/vodovodní řad a ,- Kč (kanalizační řad v ulici Fričova v Mnichovicích). Na základě vydaného stavebního povolení byl projektantem předložen oceněný položkový rozpočet, jehož výše přesahuje tyto plánované finanční částky, a proto je nutno provést rozpočtové opatření dle návrhu. Vyšší náklady předpokládají provedení bezvýkopovou technologií s ohledem na malou vzdálenost od farní zdi. Z důvodu rekonstrukce městského centra by bylo vhodné tuto stavbu provést v letošním roce s ohledem na definitivní úpravy náměstí až po křižovatku Fričova a Kostelní. Diskuse: Mgr. Rovenský ptal se, proč se rozpočtové náklady zvýšily. Ing. Schneider vycházelo se z odhadu, nebylo stavební povolení a oceněný položkový rozpočet Různé V - vodovodní a kanalizační řad v ul. Fričova č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu v roce 2012 na vodovod a kanalizaci ulice Fričova v Mnichovicích na základě předloženého položkového rozpočtu oceněného projektantem, kde dochází dle

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více