ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899)"

Transkript

1 můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE kapitola čtvrtá (1885 až 1899) Eim Bang Dittrich Trstenjak Herben Gebauer Bráf Schauer Schulz Lier Tilšer Kučera Janda Tůma Pravda Chalupa Hlávka Fischer Srb Herold Grégr Grégr Preissová Křižík Lobkowicz Habsburg Thun Šolc Zedtwitz Brandes Stroupežnický Nováková Štolc Mrštík Dvořák Mrva Veselý Hostinský Štech Král Červinková Červinka Masaryk Krásnohorská Arbes Rohan Adámek Winter Tomkowicz Horáček Simonides Zeyer Kaizl Hořica Mommsen Balzer Pekař Goll Sova Rutte

2 kapitola čtvrtá

3 Gustav Eim... Nelze popříti, že hlavně omylem a chybami historické šlechty národ náš tak dlouho bloudil pouští, že národnost naše tolik musila strádati a že dnes ještě trpí následky osudných těch chyb. Nebylo by spravedlivě a moudře jednáno, kdyby tatáž šlechta prolomila národu českému nepřátelskou baštu na cestě k jeho národním cílům a postavila se v čelo snah pro zrušení kuriálních voleb, pro politickou rovnost a nejširší právo volební? Byl by to nejlepší čin a skutečná zásluha šlechty historické o český národ a její jméno, v Evropě dnes tak málo vážené, pokrylo by se ctí a uznáním.... Jenom tak Slované rakouští mohou dostati se k trvalé, bezpečné, od cizích nezávislé většině na říšské radě. A taková většina pro vši budoucnost zjedná národu českému nejen ve školství, úřadech a celém životě rovné právo a stejnou platnost, ale ona položí do rukou českých a slovanských patřičný podíl na vládě, moci a exekutivě. Potom bude čas doplniti program národní na všechny strany spravedlivým kompromisem mezi jednotlivými národnostmi této říše, aby žádná neměla důvodnou příčinu k žalobám a potom uhodí též ona toužebně čekaná hodina, kdy národ český bude míti síly a platnosti dost, aby se mohl postaviti na aktuální program svůj politický: vyrovnání mezi potřebami říše a mezi samosprávou, samobytností a neodvislostí trojjediných Zemí českých; aby připojiti mohl korunovaci českého krále na minulost, aby z rozvalin zhoubných tří věků mohl v poměrech nových zřídit a k Říši habsburské v organický svazek uvésti stát český. Gustav Eim Snad... oči nynější generace tento vrchol snažení českého národa neuvidí, avšak ona musí tuto budoucnost zakládati a připravovati. Tato budoucnost není zaručena tak starými sebectihodnějšími pergameny, jako živými srdci českými, v nichž paměť na starou slávu českou, na velkou minulost naši zapsána je písmem nezahladitelným.... A třeba z programu aktuálního n a čas zmizela otázka státoprávní, ideál českého státu nezmizí, dokud nestaví se tlukot srdcí českých.... Ne skrze státoprávní program k rozkvětu a zajištění české národnosti, ale skrze národně český program k státnímu právu!... Ne skrze paláce mocných, ale skrze nepřístupné řady celého, k volebnímu osudí volaného národa vede cesta ke splnění ideálů národních. My také neuvěříme dříve v opravdovost a upřímnost spojenectví šlechty historické, dokud neuvidíme ji skládati k nohám volební výsadu a státi v jednom šiku s národem aspoň za rovnost všech voličů!! Nečekejtež, až národ jinou cestu si vynutí! Padla by při tom tak mnohá modla v prach!! [Znoj, Havránek, Sekera (ed.): Český liberalismus. Torst, Praha 1995] Eimova úvaha»jinou cestou«byla otištěna v Národních listech 1. ledna 1886 u příležitosti 25. výročí založení tohoto proslulého listu. Jako skalní»mladočech«v ní Eim pokládá za prospěšné, kdyby čeští politici opustili státoprávní program založený na historickém právu. Ba co více, Eim v závěru podsouvá, že už se tak stalo...

4 Herman Bang Ty krásné město, jež opatrují Hradčany, kamenný král se vztyčenou rukou je někde město bohaté jako ty, kde se Valdštejnovy zbraně drolí nad branami starých paláců a mladý národ vstává, aby si svobodným životem vytvářel dějiny?... To znovuzrození dává Praze ten výraz procitající mladosti. Tr valé třenice dvou plemen napínají všechny schopnosti. D e n n í b o j d vo u kmenů otvírá oči. Zde nelze spát. Zde narážejí Čechové, nejmladší předvoj milionů Slovanů, na poslední stráž západu. Stráž je rakouská a hvízdá si valčík. Ti Rakušané se svým lehkým životem. Osud jim dal dobrý humor, a oni prožívají svůj vlastní zánik jako podívanou. Ale slabou baštou jsou ti veselí chlapíci. A je-li Vídeň branou západu, doznejme, že to jsou i dveře, jež lze snadno vyrazit. Ale národ, jenž je veselý, dá život a nezapláče a oslaví, až přijde den, svůj pohřeb po rakousku.... Rakouský člověk má pohřeb jako pařížský svatbu. Jednou umře samo Rakousko, a nad jeho hrobem zahrají»kéraus«, něco do skoku na vymetení lítostné nálady. Boj plemen nad Vltavou připomíná Helsingfors. Je v něm táž zaujatost a duchovní hybnost. Praha je skutečným Helsingforsem uprostřed Evropy. Podobnosti jsou úžasné. Jako tam Finové, vyrůstají zde Čechové ze samotné země. Je to proud, jejž nelze zadržet, neboť tryská z lůna země. Tato falanga pomalu vytlačuje ty druhé soutěskami u Hradce Králové. Herman Bang Jako Finové jsou Čechové demokrati. Přicházejí zdola, a jejich voj je obcí, kterou třeba vychovat politicky a společensky. Dílo osvobozovací je dílem výchovným. Jde to rychle, neboť Čechové jsou snad nejinteligentnějšími Slovany. Mají vtipné hlavy, jež se snadno učí u protivníků; mají nervosní ctižádost, jež je rychle bičuje kupředu.... Praho, zlaté město s pospíchavou řekou a vždy jasným horským nebem, město s Nepomukovým mostem a zvětralými náhrobky králů českých, s dvojím lidem a věčným bojem každý, kdo tě poznal, miluje tě. Dalas člověku, jenž byl neznám a sám, dny práce a naděje. A naučilas cizince, že k a ž d i č ký č l ově k, i nejchudší, má jeden statek: lásku věnovanou vlasti. Že svou práci, i tu nejnepatrnější, může věnovat vlasti. O lásce k vlasti promlouvaly hrdé Hradčany, kamenný král nad veškerou zemí českou. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] V roce 1864, kdy rakouská a pruská vojska vtrhla do jeho vlasti, začal pozdější proslulý dánský romanopisec, novinář, režisér a literární a divadelni kritik Bang teprve chodit do školy. Ona hanebnost mu však utkvěla jistě v paměti, protože při popisu svých zážitků z pobytu v našem království neskrývaně straní českému živlu.

5

6 Max Dittrich Max Dittrich???? Když jsme se procházeli na Petříně, potkali jsme v sadech mladého pána, jenž nám nejen nejvlídnějším způsobem odpovídal na naše otázky, nýbrž se k nám i připojil a dělal nám po několik hodin nejroztomilejšího průvodce. Byl to rodilý Pražan a císařský poštovní asistent, jenž měl odpoledne volno. Připomínám zde, že se mi za mého ovšem jen krátkého pobytu v Čechách nestalo ani jednou, aby nějaký Čech odpověděl nezdvořile nebo hrubě na zdvořilou otázku. Naopak, doznávám podle pravdy, že se i lidé nezcela znalí anebo vůbec neznalí němčiny co nejpoctivěji namáhali, aby mohli prokázat úslužnost a dát vysvětlení. A my se vyptávali hodně, ježto jsme si nevzali průvodce, nýbrž potulovali se různými částmi města s výslovným úmyslem poznat povahu lidu ve věcech úslužnosti a zdvořilosti. Všude k nám byli přívětiví, ochotně způsobně poučili. Cítím povinnost, abych se o tom zmínil, protože u nás pokládají Čechy namnoze za lidi naprosto neochotné a neroztomilé. Nesetkal jsem se s žádnou z těchto vlastností, ani v Praze, ani jinde. Ovšem mi říkali tamní Němci, že se Čechové cizincům ukazují vždy s nejvýhodnější stránky, nikoli však Němcům v Čechách. Ať tomu je, jak chce, mně však se zdá, jako by nynější velká roztrpčenost mezi Němci a Čechy nebyla pouze vinou Čechů. Rozumí se, že mé sympatie v tomto boji jsou nedílně v táboře německém; nemohu však přec zatajit, že se mi namnoze zdálo, jako by Němci, kteří jsou v rozhodné menšině, shlíželi na český národ s jakousi okázalou nevážností a netajili se nijak s jejím projevováním: chování, jež se mi se zřetelem k situaci v Čechách zdá ve l m i n e- moudré.... Málo povzbudivé poznámky pražských Čechů o nevábných českých zábavních místnostech nás nijak neodradily. Taneční síň jsme sice nenašli, zato však český šantán, a to Paslerovu ústřední síň na Perštýně. Bohužel byla jen slabě navštívena a poskytovala tedy jen malou příležitost k podrobnému pozorování. Obecenstvo se skládalo výhradně z pánů, důstojníků a úředníků. Přednes a toalety nebyly ani horší, ani lepší než v německých podnicích toho druhu. Obsluha byla co nejochotnější. Stejně i v ryze české pivnici U Pinkasů, jež je na Jungmannově náměstí poblíž Příkopu. Je to nízká a malá místnost. Došli jsme tam v doprovodu jednoho pražského Němce a pili tam pivo a pojedli hovězí maso s křenem a guláš, který by nenechal stát ani největší labužník. Jak dobře tam chutnalo pivo od čepu, vysvitne ze skutečnosti, že jsme se tam uvelebili tak napevno, až jsme o chlup zmeškali vlak... [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940]»Eine Fahrt ins Böhmerland«, v níž autor líčí dojmy z výletu do Čech, vyšla v Míšni roku Dittrich nezastírá své»velkoněmectví«, ale současně varuje pražské soukmenovce před projevy arogance, kterou považuje za»nemoudrou«. A, jak jinak, i tento rádce a intimus slavného Karla Maye velebí české pivo...

7 Anton Trstenjak Pozdravujeme tě, chloubo a slávo slovanská, zlatá matko naše! Buď nám tisíckrát pozdravena! Jak pečovně jsi shromáždila své syny a dcery, oznámivši jim, že se blíží den, kdy tě navštíví Slovinci a Charváti, siví sokoli z dálného jihu, že ten den je svátkem pro tebe i pro ně, pro všechen rod tvůj. Tys věru zlatá matka! Bez tebe by Čechové byli opuštěné siroty, bez krbu; tys jim byla vzornou matkou v radostných i žalostných dnech národního života utrpení. Na tvém líci se pozná, žes mnoho truchlila, přemnoho trpěla; ale dnes, kdy před sebou vidíš dávné známé, krev ze své krve, ducha ze svého ducha, dnes se ti rozjasnilo čelo, zbystřilo se tvé oko, jak se tak díváš na svůj nejdražší poklad, na své slovanské rody. Jedno jsme s tebou; jsi naše jako jsi česká. Buď nám tedy tisíckrát pozdravena! Vezmi nás k sobě, drahá zlatá matičko, a my ti vypovíme své bolesti, kolik jich máme v srdci; své utrpení, kolik jsme ho musili vytrpěti od těch dob, kdy jsme byli vyrváni z tvého náručí. Mnoho synů a dcer jsi ztratila; mnoho plemen našeho rodu odpočívá v chladné zemi; cizí zemí, kdysi naší, přes hroby svých otců a matek jsme se slzami v očích putovali k tobě, vzpomínajíce žalostné minulosti a myslíce na bolestnou přítomnost. Ty, zlatá matko, nebylas šťastnější svým osudem. Podnes pláčeš na hrobech svých slavných králů. Dnes střežíš studené hroby svých královských synů! Tvůj prestol je prázdný, bez korunované hlavy. Podlehla jsi v těžkém boji. Padli jsme i my. Jen ty jsi zůstala a duch, a dnes nás padlé zdvíháš se země a hlasně voláš: Vstaňte Slované! Plaše se rozhlížíš, jako by ses bála, že ti nás Anton Trstenjak někdo vezme. Je pravda, jsme ohroženi, ale je nás přes sto milionů; vložíme ti matce královskou korunu na hlavu. Buď nám milionkrát pozdravena!... Národní divadlo je veliký a přenádherný pomník omlazené české síly, pomník obětavosti, jaký si postavil málokterý národ. České národní divadlo nezbudoval bohatec, jenž bez zásluh zbohatl a jenž nemá pro národ srdce, a jen ze sobeckosti, aby jej lidé velebili a oslavovali, dá sto tisíc na nějaký účel. České národní divadlo si postavil národ nadšený pro všechno dobré a krásné a do krajnosti opojený láskou k vlasti. České Národní divadlo zbudovali služky, pradleny, ševci, zbudoval je nádeník, metař, drvoštěp, ba i žebrák; zbudovaly je všechny stavy české národní společnosti od nejpřednějšího do nejprostšího, zbudoval je celý národ český.... Čím byly kdysi ve staré Helladě olympské hry řeckému národu, tím snad bude české Národní divadlo národům slovanským, ale na jiný způsob. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] Praha se pro všechny neruské Slovany stávala, aniž o to (na rozdíl od Moskvy) nějak zvlášť usilovala, zhruba od poloviny 60. let XIX. století západo- a jihoslovanským»jerusalemem«, jak o tom svědčí třeba tento chvalozpěv slovinského slavisty Trstenjaka z roku Podobná vyznání se objevovala především při akcích sokolských.

8

9 Jan Herben... Jak jsem záhy poznal, bylo v Praze vůbec veřejným tajemstvím, že v Národních listech se Rukopisům nevěří... A hle přes všechny tyto skutečnosti dr. Julius Grégr zjevil se dne 5. března roku 1886 na rukopisném bojišti s hrozným mečem jako blanický rytíř. Předskočil všechny ostatní zápasníky a strhl na sebe vůdcovství.... Když vyšlo únorové Athenaeum roku 1886 s články protirukopisnými, Národní listy zachovávaly lhostejné mlčení, ale redaktoři nebyli lhostejní.... Anýž s neobmezenou chválou mluvil o profesoru Gebauerovi jako svém bývalém učiteli na české reálce pražské:»když ten něco podnikne, pak je to skálopevné.«asi za týden vkročil večer do hlavní redakční světnice dr. Julius Grégr, když byli členové redakce skoro všichni pohromadě.»co říkáte, páni, těm profesorům? Přečetl jsem to Athenaeum, a musíme proti tomu vystoupit. Vždyť ten Gebauer nemá žádných důkazů, to jsou všechno věci stokrát vyvrácené! A říká sám, že staré češtiny dosud nezná. Vymyslil si normální staročeskou gramatiku. A ten Masaryk? To je takový švec, který přijde vyučený z Vídně na vesnici, a všichni jsou mu hloupí. Všechna učenost jeho to je taková ta pověstná německá věda... Oba si hrajou do ruky jako falešní hráči, kteří si dřív namíchali karty. Jsou štrébři já jim dám!«... Všecko bylo marné. Bylo patrno, dr. Grégr už se zviklati nedá... Tím méně, když začaly vycházet šéfovy články 5. března roku 1886 na obranu Rukopisů O tom, jsou-li Gebauerovy důkazy, založené na pětadvacetileté odborné práci pochybné, rozhodoval zde muž, který se těmi věcmi obíral nejdéle od 13. února roku Dr. Grégr vytýkal dále domácím podezřívačům obou Rukopisů, že utíkali o pomoc do Němec. Je to prý historická cesta všech, kdož konspirujíce proti citům neb zájmům národa, narážejí doma na nezlomný vlastenecký odpor... Oni prý s frivolní surovostí v Athenaeu uráželi náš národní cit, namáhali svou duševní impotenci, aby zohyzdili, zlehčili a potupili kulturní práci předků. Přišli jako cizí minéři, aby podryli naši společnost, odcizili ji svému původu, zohavili naše dějiny, zlehčili naši kulturní práci a otrávili, co zbylo z dávné lepší minulosti. Tak jako žoldnéři cizí po Bílé Hoře pod záminkou pravé víry nám všechno vzali... Oni vědí, že jim již pouhé podezřívání a hanobení naší literatury, jakoby naskrze byla podvodná a falšovaná u Němců postačí! Jako by bylo úmyslně pojatým úkolem našich domácích útočníků, aby vyhladili poslední a jediné tyto zbytky někdejší dávné naší pospolitosti slovanské, otravují jedem podezření a svého německého kosmopolitismu písně našich Rukopisů. To vše národ přijímal s potleskem.... Dr. Grégr psal tu už, že se zorganisovala v Praze hotová literární Maffia, která nesahá sice do kapes jednotlivců, ale vztahuje své smělé ruce po nejdražších skvostech národa. Je to prý koterie na naší mladé universitě, která si opatřila již i svého šaška, jako jej mívaly středověké, rytířské výpravy, když šlo o to, zaskočit a obrat kupce, vracející se s vzácným zbožím z dalekého trhu.... Koterie ta stála prý na stanovisku kosmopoliticko národně indiferentním a internacionál-

10 ním; čeho nedovedla u nás ani dřívější německá universita, to způsobila vytoužená universita česká, aby se stala střediskem k šíření národního indiferentismu a otravovala vřelost v srdci českého studentstva!... Odpůrců rukopisných však se nikdo nezastal, poněvadž jakmile jde o vlastenectví, každý se u nás bál podezření, že by mohl být pokládán za studenějšího vlastence než ti, kteří jménem vlastenectví právě nějakou ideu zatracují.... Tábor odpůrců»starých památek«však přece rostl... Vedle jmenovaných už mužů Gebauera, T. G. Masaryka, Krále, Golla, Josefa Truhláře vyšli na zápasiště: Jindřich Vančura, Jaroslav Vlček, Karel Černý, Matěj Opatrný, A. Seydler, Arnošt Kraus, Otakar Hostinský, J. Polívka a jiní.... Zvěděl jsem, že dr. Grégra popudily mé články o sporu rukopisném, jež jsem psal do»našich hlasů«. Do mé výpovědi vyšly jen dva z nich.... Poněvadž se však ještě mnoho let vlekla za mnou kleveta o obsahu oněch mých článků v»našich hlasech«, jako bych v nich byl prozrazoval tajemství redakční, uvádím zde úvod a doslov k nim... *** Bolestně se dotýká každého dobrého člověka, vidí-li, jak hříšně a nezvedeně začne se hned podezřívati člověk pro náhledy, s nimiž nesouhlasíme z nevlastenectví. Toto hnusné podezřívání je nebezpečný, na massy působící prostředek právě tak jako heslo o»národní svornosti«, jímž se chce utlouci každý samostatný náhled... A již se zase zavádí guillotinování národní cti proti dvěma mužům domácím, čestným a poctivým lidem: profesoru Gebauerovi a Masarykovi. A k tomuto srážení hlav vyzývají nedospělci, 1886 Jan Herben kteří neznají slovíčka staročeského, hospodští lvové, kteří by nevěděli, jak staročeskou památku vzíti do rukou.... Stojíme před rozhodnutím. Rukopisy byly a jsou naší chloubou... Tyto Rukopisy buď zachráníme: a pak chloubou naší zůstanou. Nicméně jednotlivosti v nich a z nich asi rozhodně budou podvrženy. Očistíme tedy jen ryzí zlato od rmutu, a to bude zásluhou pochybovačův, nikoli obráncův. Avšak můžeme Rukopisy ty i zcela ztratiti. Pak bude škoda jich nenahraditelná. Spláče nad nimi jistě celý národ. Přitom budeme se musiti také zardít před nepřáteli, kteří se nám budou posmívati, že sedmdesát let věřili jsme makavému podvodu. To bude smutná věc pro naše učence i pro národ.... Užiju na konec Jungmannových slov, která se hodí na obě strany:»... Může se blud po tisíce let udržeti a nad pravdou panovati. Užívej každý svého také rozumu, toho božského daru, jejž toliko zaslepenci zatracovati smějí.«[herben: Kniha vzpomínek. Družstevní práce, Praha 1935] K jaké to bezpáteřnosti se tu Herben doznává: národ je»rukopisně rozštěpen«, Grégr hájí urputně jejich pravost, a Herben? ostře nesouhlasí, a netuší, že slušný člověk by dal výpověď sám. Pak nezaráží, že»knihu vzpomínek«hodlal podle vlastních slov původně nazvat»životopis psa«, neboť prý tak věrně sloužil celý život Masarykovi.

11 Jan Gebauer Slovutný a vysoce ctěný pane! Osměluji se psáti Vám o rukopise Královédvorském a Zelenohorském a prosím, abyste mému listu věnoval na chvíli pozornost. O Hankovi poznali jsme a víme všichni bez rozdílu, že nás klamal všelijakými»staročeskými«památkami padělanými. Od tohoto notorického podvodníka máme také RKý. RKý nemusí proto být padělkem, bankovku pravou mohu dostati i od usvědčeného padělatele; ale zajisté jest při RKém nalezení Hankou napomenutím, abychom si RKý důkladně prohlédli, jako si důkladně prohlédneme bankovku, kterou nám podává notorický penězokaz. RZý tak souvisí s RKým, že i při něm musíme být přísní. Prohlédnouti RKý a RZý důkladně bylo úkolem mým, t. j. úkolem, jejž mi ukládaly úřad můj a mé práce vědecké. Nedal jsem se do tohoto prohlížení z úmyslu zvláštního, t. j. nedal jsem se do hledání ad hoc, abych v RKZ vyhledával a takořka lovil známky pravosti a nepravosti; bylť jsem věřící, ano i obhájcem týchž RKpů; známky nepravosti jejich objevovaly se mi při pracích mých samy, mimo mé nadání a proti mému přání a způsobovaly mi mnoho zármutku a starosti.... S nálezem svým vystoupil jsem na veřejnost, a přidali se ke mně přátelé, kteří se mnou souhlasili a nalezené mnou známky podezřelosti a nepravosti svým hledáním velice rozhojnili. Za toto své poznání a za vyplnění povinnosti byl jsem v české veřejnosti nejnespravedlivěji a způsobem neslýchaně surovým ztupen. Hlavní zásluhu má o to majetník Nár. Listů dr. Julius 1886 Jan Gebauer Grégr a velikou prý také Vy, slovutný pane! Pověděl mi totiž dr. Eduard Grégr (a svolil, abych se ho dovolával), že prý jste ráčil velmi vřele pochváliti vystoupení Julia Grégra proti nám.... Vy pak, slovutný pane, musíte to připustiti aspoň ex hypothesi, že padělanost Rkpův za nedlouho bude uznána obecně; považte prosím, co se bude pak říkati těm, kteří nás pro nálezy vědecké pomluvami tupili a surovými křivdami nám ubližovali, a co se bude říkati těm, kdo toto jednání schvalovali!... Jakožto vůdce národa staráte se o to zajisté svědomitě, aby ve všech oborech potřeb národních byli dostateční a platní pracovníci, nikde nedopouštíte a neschvalujete, aby se svědomitým pracovníkům těmto bez příčiny ubližovalo; také vojevůdce nedává stříleti na ty své lidi, kteří ve prospěch voje operují a konají svou povinnost. Touž spravedlnost vůdcovskou račte, prosím snažně, zachovati také oproti nám. V úctě nejhlubší oddaný J. Gebauer, v Praze 23./ [Gebauerová: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera. Díl II. J. Šnajdr. Kladno 1926] V celkem nerudné odpovědi se Rieger mimo jiné dotáže,»co má v té věci na práci Masaryk, který ani nové češtině nerozumí...«rkz rozdělovaly český národ velmi dlouho, a i v době, kdy již pominuly ryze vlastenecké motivy jejich obhajoby ve XX. století, se jich marně zastávala řada osobností především profesor Mareš. Ostatně, kdo ví...

12 Albín Bráf Jdouce jednou z naší sobotní večerní společnosti octli jsme se, Masaryk, Storch a já, záhy v živém sporu. A pro ten spor jsem se nedal směrem k Vinohradům, kde jsem bydlil, nýbrž doprovázel oba soudruhy až na Smíchov, kde v Karlově ulici, podél Kinského zahrady vzhůru se vinoucí, bydlil Masaryk. A v čilé hádce vrátili jsme se zase k Oujezdské bráně a odtud opět vzhůru. Hádku vyvolal výrok Masarykův, stojí-li zápas o zachování naší národnosti za oběti, jež se mu přinášejí; nebylo-li by v kulturní příčině pro nás výhodnější připojiti se k nějakému velkému kulturnímu národu a uvolniti síly, nyní zápasem o zachování národnosti mařené, pro positivní práci kulturní, jejíž ovoce by nám z bohatého zdroje mocného kulturního života hojně plynulo, získali bychom větší horizonty a t. p. Přítel Storch nad těmi a podobnými vývody, jež následkem hádky nabývaly u Masaryka jisté umíněné stupňovanosti, z míry se rozčilil, mluvil se zápalem, k jakému se mezi čtyřma očima zřídka dal strhnouti, odmítaje rozhorleně všecka Masarykova tvrzení. Já jsem sice také byl trochu dopálen, ale přece jsem zachoval jistou míru a obmezil se na rozumové důvody, když u Masaryka jiné neměly platnosti. Hlavně pak jsem kladl důraz na to, že odnárodnění širokých vrstev už jednou se u nás nepodařilo a že by nebylo nižádným prospěchem kulturním, kdybychom měli zase k tomu dospěti, aby se vrstvy vyšší a inteligentnější odnárodnily, nikoliv však široké vrstvy lidové, do nichž po dobu dlouhých generací nový jazyk tak snadno nepronikne, aby mohl býti prostředkem kulturním, a přerve, přetrhne-li se vzájemný vztah mezi vrchní a širokou spodní vrstvou národa odnárodněním oné, jak bylo již u nás jednou, jaký z toho vyplývá podle naší historie hrozný stav! Masaryk nechtěl připustit, že by se chod odnárodnění nutně zase a s takovým výsledkem opakoval atd. Zkrátka bezvýsledná tahanice názorů, která měla jen ten následek, že Storch přestal od té chvíle míti jakýchkoli styků s Masarykem, já pak, připisuje jisté výstřednosti výroků, jež při tom padly o nás a našich snahách k udržení národnosti, spíše za bezděčné přehánění, k němuž se dal Masaryk často ve sporech strhnouti, nepřikládal jsem tomu výjevu mnoho váhy. Teprv když po založení»času«objevil se v něm článek mladého a nadaného, tak záhy zemřelého Schauera, žáka Masarykova, s podobnou, až nápadně podobnou tendencí, jakou měla v naší někdejší hádce slova Masarykova, oživil se mi obraz její a dostavilo se nemalé udivení, když po útocích pro ten článek na Masaryka ve veřejnosti podnikaných, on jevil tak málo chuti, také pro svou osobu se k ideám jeho znát, jevil všecku ochotu nechati ubohého Schauera na holičkách a vydati ho na soud velekněží v»národních listech«... Jinak neupře mu nikdo, že přinesl mnoho nových podnětů, a že v jistých směrech působil příznivě i na mravní smysl mládeže (pohlavní stránka, abstinentství). A le sotva kdo za celé století nadělal se tolik křivd jiným, zejména lidem, kteří tak či onak stáli v popředí. Šířil také spíše ducha kritikaření než ducha kritického. Pletl se do všech disciplin, byť o nich neměl sám jasného pojmu.... Byl to zlomyslný, ale

13

14 nikoliv zhola nepřípadný vtip, jenž se pronášel otázkou na odpověď, jaký že jest rozdíl mezi pánem Bohem, německým císařem a prof. Masarykem:»Pán Bůh ví všecko, německý císař Vilém II. ví všecko lépe, Masaryk ví všecko nejlépe.«... Přesto mohl tento neobyčejný člověk míti a zachovati si nepoměrně větší vůdčí vliv, kdyby nebyl měl zvláštní nadání, odpuzovat od sebe právě zralejší, samostatněji myslící hlavy. Proto takových bylo postupem let okolo něho stále méně. *** Dne 6. VI Pane profesore Grubře, vracím rkp. Bráfův s díky. Po mém soudu měly by Paměti být uveřejněny, ovšem celé jak jsou; to vyžaduje pieta k zesnulému.... Pokud běží o mne, tož stejně bych si přál uveřejnění, protože to patří k celku: Bráf, to je pravda, mně nerozuměl, ale nerozuměli také jiní a nerozuměl jsem sobě já sám.... S pozdravem Masaryk [Bráf: Život a dílo. Díl první Paměti. Vesmír, Praha 1922] Bráfovy paměti vyšly až ve 20. letech, a to po alibistické konsultaci s TGM, jak vyplývá z jeho»nihil obstat«, jež naše výňatky z Bráfových»Pamětí«uzavírá. Na to, jak dokonale Bráf jeho pokřivenou povahu roku 1885 rozkryl a následně popsal, byl TGM nečekaně velkorysý. Časem ale ješitný TGM velkorysosti již pozbyl zcela. Albín Bráf Hubert Gordon Schauer Co je naší základní vadou: žijeme den ze dne! Naše politika nesahá dále než od případu k případu, nanejvýše že tu onde v nějakém úvodním článku si vzpomeneme na svoje kardinální potřeby, že formulujeme svá přání, jichžto splnění by po našem soudě nás úplně uspokojilo, t. j. zaručovalo naše existenční podmínky národní ve státě takovém, jakým je Rakousko. Jazyková rovnoprávnosť, autonomie (decentralisace), státoprávní uznání sv.-václavské koruny, co možná největší kompetence zemského sněmu... těmito hesly zahrnuje se náš stálý program. Avšak určitější údaje se nám nepodávají ani v těchto otázkách. Čím nám má vlastně prakticky býti to naše»historické právo«, jak si máme mysliti pojítko mezi ústavou 16. a 17. a reálními potřebami a snahami 19. a brzo i 20. století? Až do jakých důsledků má se užiti samosprávy, jak se mají členiti úzké a užší politické jednotky uvnitř koruny, země atd.? Než otázky ty a otázky jiné, na příklad, jak by se utvořily a upravily hospodářské poměry koruny a zemí, jak by se organisovala domácí výroba, styky s ostatním mocnářstvím, se sousedy, se světovým trhem, jak měli bychom potom představovati samostatnou hospodářskou, po případě i celní individualitu, jakými prostředky by se toho dalo nejlépe docíliti atd. nesčíslné otázky ty jsou dnešního dne, počátkem 1887, vůbec zbytečny: m y jich vůbec neklademe. Ovšem ještě před několika lety, roku 1871, z nouze i roku 1879, třeba že spůsobem ve-

15

16 lice povrchním a kusým kladli jsme je, ale kladli přece taký je náš pokrok! Žijeme den ze dne. Vytčené otázky jsou velmi důležity; jsou kardinální pro přítomnosť a nejbližší budoucnosť a mohou se za změněných poměrů politických (viz Hohenwart) státi aktualními. Ale národ, jakkoli reálně žije jenom v přítomnosti, hleděti musí přece neodvratně a stále d o budoucnosti, každý jeho krok musí býti ve shodě s cílem budoucím. Co jest úkolem našeho národa? Máme-li pak určitý cíl a můžeme-li ho dosíci? Otázka ta jest ohromného dosahu. Či dostačí, když prozatím dle statistických výkazů tolik a tolik milionů mluví určitým jazykem, má-li tato massa nějakou, jakou takou organisaci a hierarchii, píše-li se jazykem tím literatura, pěstuje-li se tu hudba, výtvarné umění, divadlo, pořádají-li se schůze a slavnosti a žije-li se se sousedy rozličně, v přátelství nebo v neshodě, dle zděděných názorů a chvilkových nálad obecných? Nikoli, nestačí; říká-li se tomuto zevnímu, třeba že na pohled sebe správněji fungujícímu mechanismu národ, v očích myslitelových tento sociální úkaz nezasloužil si jména národa. To třeba říci, byť tím bylo dotknuto i valné částky našich moderních názorů. Jen tam je národ, kde je pev ná, nepřetržená a nepřetržitá souvislosť mezi minulostí, přítomností a budoucností, kde existuje skutečný vnitřní zákon rozvoje, kde je jednotný duch a cíl. Bez idealu, bez vědomí mravního povolání není národa. Nuže tedy, jaký je náš úkol v dějinách člověčenstva? Jako jednotlivec tu není sám pro sebe, nýbrž musí býti obohacením pojmu, specie člověcké, tak ani národ není tu sám pro sebe Je zde český národ proto, aby jako osamělá pivoňka vypučel, vykvetl, uvadl, či aby prostředkoval mezi svým okolím, na př. aby byl p ř e- chodiskem mezi romanogermánským Západem a slovanským Východem? Či je povolán, aby sám ze sebe vytvořil vlastní, novou kuturu, zcela nový zdroj tepla a světla? Vystačí-li však k tomu naše prostředky? Je ponětí to ve shodě s celou naší minulostí? Nebyly jsme snad v celém svém průběhu dějin v úzkém, nerozlučitelném styku se Západem, a chceme-li užíti nevážného výrazu, o d- noží Němectva? Nenadešel tudíž anebo nenadchází-liž okamžik, kdy nahromaděnou zásobu latentní energie započneme živými chvěvy převáděti na svět slovanský? Či tento svět nepotřebuje vůbec už našeho prostřednictví, nepřiblížil se již s větším porozuměním k Evropě? Nemůžeme však přesto zaujati legitimní své místo a působiti zvolna sice, ale neustále a s účinkem tím větším? Otázek těch je celá řada a s nimi zase nové a nové, z nichž nejhlavnější zní: Jaká je naše národní existence? Jsme ve svém národním bytu skutečně tak zabezpečeni, jak by se zdálo na pohled? Ochraňuje nás pro budoucnosť ten pětimilionový počet česky mluvícího obyvatelstva, ochraňuje nás intelligence, literatura a celý náš národní apparát před možným budoucím, byť sebevzdálenějším a okamžitě pravdě nepodobnějším odnárodněním, resp. přenárodněním? Otázka to není akademická, může se nenadále státi palčivou. Jak pak, kdyby nepředvídaným shlukem okolností Rakousko ve své nynější podobě důkladně se změnilo, kdyby nás moře německé zúplna obklíčilo a zaplavilo? Jaké záru-

17 ky máme proti podobné možnosti? Řeknou:»Toho Rusko nedopustí!«ale kdo může říci, že Rusko jednou bude všemohoucím, že mu nebude počítati se všeobecnou neb aspoň převážnou koalicí proti sobě? Kdo ví, jak se ještě Rusko vytvoří, kdo může říci, že na př. zvláštní rozkladný pochod, který v ruském státě se děje, stav věcí nepřivede tam, že říše carskou samodržností pevně spájená při změně vládního systému se nerozpadne v několik více méně samostatných, přátelských nebo řevnivých celků? Dokladů toho v dějinách slovanských máme dosti a proto idea ta nechť se nezdá absurdní. A potom: j e Rusko skutečně ten přátelský stát, jsou Rusové skutečně oni naši bratři, kteří by nás ochotně zachraňovali za každou cenu? Vždyť by se mohlo státi, že by nás obětovali beze všeho kompromisu mezi sebou a Evropou (Germánstvem), že by nás zcela chladně obětovali za Halič, Balkán atd.! A což kdybychom zvláštním sběhem událostí jim připadli, což kdyby nás, jako nyní Poláky, beze všeho ruštili, nebo, jako nyní Bulhary, z b avovali politické samostatnosti? Vím, že jsou lidé, kteří při pomyšlení tom jásají; ale jsou také ještě lidé, kteří by si rusifikace právě tak málo přáli jako germanisace, kterým jho bratrské je stejně protivné a snad i odpornější nežli cizí; lidé, kteří, když by jim šlo o dilemma: poněmčiti se či poruštiti, by nejdříve zcela chladnokrevně uvažovali, na které straně by jim z toho kynulo v í c e k u l t urního zisku. A právě proto, že podobná možnosť není nikterak vyloučena, naopak i dosti je pravdě podobna, musíme již před časem o ní uvažovati, a připraviti se na ni. Nechme vší citové mlhovitosti, vší zaslepenosti stranou; proti souhlasu a proti vůli Evropy, proti moři germánskému, kdyby nás objalo zcela doopravdy a mělo po nějaký čas poslední slovo mluviti, neudrželi bychom se, zajisté ne dlouho. Představme si nerovný boj Čechů s Germánstvem, boj na nůž! Přinejmenším by uchování pouhé, holé národnosti vyžadovalo nesmírně mnoho úsilí a sebeodříkání nejšlechetnější domácí inteligence, obětovnosti, která by časem ochabovala. Nastal by den, kdy by si ten či onen dejme tomu slaboch předložil otázku: Jak, stojí tato ve své existenci pochybná národnost skutečně za to, abych veškeré síly ducha svého, které bych jinak zasvětiti mohl práci positivní, pokroku vědy atd., abych tyto síly mařil úsilím prozatím zcela záporným? Což kdyby národ přes tyto námahy přece zanikl? Nemohli bychom uvažoval by dále přimknouti se k intensivnímu a extensivnímu duševnímu životu velikého národa a pro lidstvo i sebe více učiniti, nežli můžeme svými omezenými prostředky? Mohou přijíti zoufalé boje a mohou přijíti generace, které se vážně do takových myšlenek ponoří. Neříkej nikdo, že otázky ty si Jungmann a všichni naši křísitelé nekladli: především nebylo jim jednati za podmínek tak těžkých germanisace v předešlém a počátkem tohoto století dála se úplně neracionálně a Němci jakožto národnosť byli Rakouskem i jednotlivými německými panovníky právě tak ve svých aspiracích odmítáni jako my Češi. A za druhé, oni horlivci neměli před sebou odstrašujícího příkladu, který by měli apologetové české národnosti číslo II. Snad by si pomyslili: i když prozatím

18 s největším napjetím sil útok odrazíme, k d o nám za to ručí, že co nejdříve nebude opětován? A konečně: Stojí-li naše národní existence skutečně za tu námahu, je její kulturní hodnota tak ohromná? A zde jest uzel otázky, jež zní: Je náš národní fond takový, aby bojovníkům v onom krajním případě poskytoval dostatečné mravní posily, aby jim vnukal úplné přesvědčení, že zachovajíli lid vlastnímu jeho jazyku, že jej tím zachovají i vlastnímu světu myšlenkovému, že by odcizení jazyku bylo skutečnou etickou škodou, že tím zachovají typus, který v pantheonu člověčenstva zaujímá místo pevné, platné a samobytné? Zodpoví-li se otázka ta kladně, jsme zajištěni. Naše inteligence bude míti domácí, postačující zdroj inspirace a lid, národ dráhu sobě úplně přiměřenou a zároveň s ideálním řádem světovým úplně souhlasící. Potom všeliké zevní úsilí bude marné, aspoň velice obtížné; a Evropa, naučíc se oceňovati naši bytosť, nepřipustí tak lehce její zničení. Zodpoví-li se však otázka ta ve smyslu opačném, pak Evropa nemá příčiny míti s námi sympatie a naši bojovníci shledají, že je zbytečno zabraňovati zasypávání potoku, který sám se v písku ztrácí. Byly doby národní bujnosti a kypícího života, že by otázky zde a takto formulované byly se zdály naší národní orthodoxii ohromným kacířstvím a bylo by se vyslovení jich stihalo bezuzdnými, banálními útoky místo odpovědí. Dnes je doba vážná, protože zoufale nejasná, plány roztříštěny, očekávání sklamáno: dnes očekávám, že na otázky tyto, ať sebe pochmurnější, bude odpovídáno věcně, pokud 1886 Hubert Gordon Schauer sami jich příště postupně nezodpovíme. A skutečně nás potěší, vyskytne-li se pokus, na otázky ty odpověděti vážně a věcně i jinde potěšíme se, neboť nebudeme [sic!] přesvědčení, že s námi přece ještě není tak zle, a že jsou tu mužové, kteří s opravdovým citem pro vlasť a národ pojí hlubokou úctu k člověčenstvu, jehož jsme organickou částkou, a s ní povznešený rozhled po světě a dějinstvu, mužové, kteří majíce mužné přesvědčení a dovedouce ho hájiti, respektují mužné přesvědčení jiných. A toho je nám hlavně potřebí. [Schauer: Naše dvě otázky. In: Čas, číslo I., ročník I., 20. prosince 1886] Souznění mezi Masarykovým národním defétismem, jejž zmiňuje Bráf, a Schauerovou»skandální«essayí»Naše dvě otázky«v»času«z bije do očí. TGM se však i po půl století v»hovorech«zaklíná, že»šel za to Herbenovi vycinkat.«ale, my ho již známe... Důležité je, že se Schauerovy obavy nenaplnily. Zatím...

19 Ferdinand Schulz... Dne 19. února se objevila reakce na»naše dvě otázky«v mladočeském ústředním deníku v»národních listech«. Čas tu byl představen jako časopis, který páchá»nejtěžší zločin na národě«, Naše dvě otázky byly prohlášeny za návrh na»národní samovraždu«. Autor se nesnažil luštit, kdo se skrývá pod šifrou H. G., nýbrž vypořádává se přímo s prof. Masarykem, který prý»novému časopisu dodává svatého ducha«a patří k prorokům, kteří»přišli do Čech, do Prahy, dělat novu vědu«, jak se ukázalo při otázce Rukopisů, kde však prý neuspěli, a proto se protřednictvím časopisu pokoušejí založit i novou politiku. Článek, jehož autorem byl údajně novinář a spisovatel Ferdinand Schulz, čišel nenávistí a hrozbami. Český národ prý»oželí samovražedné filosofy a vymaže jich jména z počtu svých věrných synův...: Jdi k čertu, ohavný zrádce... přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš, zapomeň, že jsi se narodil z české matky... Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila«.... ***... Národním listům uznalo se konečně, po dvou měsících, potřebným, aby odpověděly na můj úvodní článek v 1. čísle Času: Naše dvě otázky a sice to udělaly 19. února úvodníkem» Filosofové samovraždy«.... Oh, jak pohodlně se to řekne našim vlastencům striktní observance: Ty necítíš česky, ty nejsi vůbec Čech, ty jsi Němec, ty jsi renegát! Šťastní lidé! Vy jste nikdy nezkusili toho zoufalství, které se mé duše zmáhá, rozvažuju-li si všecku tu naši bídu, 1887 Ferdinand Schulz pomním-li, že spějeme k propasti nejen své národnosti, nýbrž i své mravnosti, svého blahobytu. Milovati tuto formu životní a zároveň si býti jasně vědomým, že nikterak nevyhovuje, že srovnána s ideálem je mrzkým porušením zákona božího! Vy věříte v budoucnost národa ale já nemohu, poněvadž vidím, že takto hyneme, až zahyneme! Proč jsi mi nedal, Bože, naroditi se Němcem či Angličanem... Mnoho schází i těmto velkým národům, ale přece se tu najde pro každou snažlivou inteligenci obor, v němž může aspoň relativně klidně a se zdarem pracovati, kdežto u nás, vystoupí-li přímo a nekoří-li se zakořeněným předsudkům, narazí všude a vždycky a vidí tříštěno nejlepší své úsilí... A káže skutečně mravní řád, abych na tomto stanovisku svém setrval, nemám práva, ano povinnost, bych přesvědčiv se o nemožnosti zde zdárně pracovati bez úplného paralysování svých sil, vyvolil si jiné jeviště, na němž bych síly své osvědčiti mohl... H. G. Schauer. [Růžička: Hubert Gordon Schauer. Město Litomyšl, Litomyšl 2002] Je šokující, s jakým očividně jednostranným zaujetím presentuje Růžička v knize o Schauerovi (2002) příběh starý 115 let:»ze Schulze čiší hrozivá nenávist«, zatím co ze Schauerova rozervaneckého dopisu Hubáčkovi zřejmě sebevědomé češství! Sakra, odvažte se už někdo napsat rovnou, že jsme se měli dávno dát k Němcům...

20 Jan Lier Pouze optimisté, zaslepení hlučným divadlem, jež u nás veřejným životem nazýváno bývá, mohou neviděti, že hyneme, že naše probuzení bylo rozběhem, jenž zabředl na scestí.... A důmyslní, prohlédaví, praktičtí vlastenci, dbalí o blaho našich potomků, kážou důtklivě tu:»němčina spasí nás!«tam:»ruština jest naše budoucnost!«a proroci sami spěchají naznačenou drahou úprkem vpřed, prchajíce před kynoucí prý pohromou a opuštějíce s lehkým srdcem tonoucí prý českou lodici. Ano, takto slavná loď naše utone! Neboť v této vřavě a v tomto zmatku pozbývají šíré vrstvy lidu nezbytně všechnu důvěru v platnost, v jsoucnost, v budoucnost české existence, odvracejí se od svých kulturních potřeb, aby s nimi utíkali jinam; tak uvádí se všecko české v nevážnost jako malicherné, bezúčelné, dočasné, podtíná se mladý stromek našeho vývinu, aby byl zasazen kam? Jedni vlekou jej do německého, druzí do ruského lesa.... My se svou minulostí, se svou osvědčenou životní silou, se svou pružností, agilností a nevšední geografickou situací, která nám umožňuje býti platným a váženým faktorem mezi národy, my s tím vším, co po tisíciletí krvavě a nadšeně uhájeno, my jsme snad jen k tomu, abychom hledali svou blaženost v utonutí na dně ruského moře vedle inferiorních ras nebo na dně germánského moře vedle Polabanů?... Ex pari dohodneme se s Rusy a s každým národem. Jinak, za paroby-li se pouze hodíme a pravdu-li mají exaltovaní slavjanofilové, mají také naši germanizátoři pravdu; oni jsou také 1887 Jan Lier dbalí našeho prospěchu, i oni jsou přátelé našeho blaha a naší budoucnosti. Neblahé následky, jaké vzápětí jdou nerozvážnému podvrácení přirozených a historicky ustálených podmínek národní existence, možno studovati na Slovácích. Přetrhali svůj svazek s námi, chtíce býti svým osobitým národem. Hrdý věru čin! A jedva že vystěhovali se ze společného domu, jedva že vzali svůj podíl z podniku společné a jednotné práce naší, seznali, že na zbudování svého domu nestačí... A kdyby se dnes nakrásně chtěli s námi zase sjednotiti, maďarští jejich páni tomu nepřipustí... Ponižujeme se, zavrhujeme se, tupíme svůj rodný dům, abychom strýčkův mohli vynášeti. Běháme za ním, věšíme se mu na kabát a on nás nechá vzdychati a škemrati jako pyšná kráska komického milovníka.... A pestré balonky dutých frází budou se hemžiti a srážeti po českém nebi zas a budou nás unášeti dále a dále z té naší svaté, slavné české půdy [Lier: Feuilletony. Díl II. Knihtiskárna F. Šimáček nakladatelstvo, Praha 1888] Úryvky z Lierova fejetonu»v kritické době«z března 1887 svědčí o tom, že Schauerovy»Dvě otázky«řádně zkypřily půdu defétismu již beztak úrodnou. Lier oproti Schauerovi správně tuší, že zánik národa jako entity ideální ohrožuje na životě i jednotlivce. Malověrnost pak chápe jako cestu do záhuby a odnímá jí legitimitu.

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_100 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě...

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... OBSAH Kopřivnice... 11 Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně... 13 Zprávy knižní a literární......................................... 18 Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... 21 Před 25 lety...

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

b) r. - r.. spor o Balkán Bosna a Hercegovina připojena k Rakousko-Uhersku Srbské království se cítilo poškozeno zamezen přístup k moři

b) r. - r.. spor o Balkán Bosna a Hercegovina připojena k Rakousko-Uhersku Srbské království se cítilo poškozeno zamezen přístup k moři EVROPA PŘED VELKOU VÁLKOU PŘÍČINY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY a) f. - n.. soupeření od r. 1871 1891 - sblížení Francie s Ruskem b) r. - r.. spor o Balkán 1908 - Bosna a Hercegovina připojena k Rakousko-Uhersku Srbské

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_46 Název vzdělávacího materiálu Tři pruty Svatoplukovi Jméno

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář počet stran 186 vazba pevná fotografií a ilustrací včetně barevných301 běžná cena 499 Kč, naše cena 450 Kč, cena K M K 400 Kč ISBN 978-80-86930-69-5

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více