ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899)"

Transkript

1 můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE kapitola čtvrtá (1885 až 1899) Eim Bang Dittrich Trstenjak Herben Gebauer Bráf Schauer Schulz Lier Tilšer Kučera Janda Tůma Pravda Chalupa Hlávka Fischer Srb Herold Grégr Grégr Preissová Křižík Lobkowicz Habsburg Thun Šolc Zedtwitz Brandes Stroupežnický Nováková Štolc Mrštík Dvořák Mrva Veselý Hostinský Štech Král Červinková Červinka Masaryk Krásnohorská Arbes Rohan Adámek Winter Tomkowicz Horáček Simonides Zeyer Kaizl Hořica Mommsen Balzer Pekař Goll Sova Rutte

2 kapitola čtvrtá

3 Gustav Eim... Nelze popříti, že hlavně omylem a chybami historické šlechty národ náš tak dlouho bloudil pouští, že národnost naše tolik musila strádati a že dnes ještě trpí následky osudných těch chyb. Nebylo by spravedlivě a moudře jednáno, kdyby tatáž šlechta prolomila národu českému nepřátelskou baštu na cestě k jeho národním cílům a postavila se v čelo snah pro zrušení kuriálních voleb, pro politickou rovnost a nejširší právo volební? Byl by to nejlepší čin a skutečná zásluha šlechty historické o český národ a její jméno, v Evropě dnes tak málo vážené, pokrylo by se ctí a uznáním.... Jenom tak Slované rakouští mohou dostati se k trvalé, bezpečné, od cizích nezávislé většině na říšské radě. A taková většina pro vši budoucnost zjedná národu českému nejen ve školství, úřadech a celém životě rovné právo a stejnou platnost, ale ona položí do rukou českých a slovanských patřičný podíl na vládě, moci a exekutivě. Potom bude čas doplniti program národní na všechny strany spravedlivým kompromisem mezi jednotlivými národnostmi této říše, aby žádná neměla důvodnou příčinu k žalobám a potom uhodí též ona toužebně čekaná hodina, kdy národ český bude míti síly a platnosti dost, aby se mohl postaviti na aktuální program svůj politický: vyrovnání mezi potřebami říše a mezi samosprávou, samobytností a neodvislostí trojjediných Zemí českých; aby připojiti mohl korunovaci českého krále na minulost, aby z rozvalin zhoubných tří věků mohl v poměrech nových zřídit a k Říši habsburské v organický svazek uvésti stát český. Gustav Eim Snad... oči nynější generace tento vrchol snažení českého národa neuvidí, avšak ona musí tuto budoucnost zakládati a připravovati. Tato budoucnost není zaručena tak starými sebectihodnějšími pergameny, jako živými srdci českými, v nichž paměť na starou slávu českou, na velkou minulost naši zapsána je písmem nezahladitelným.... A třeba z programu aktuálního n a čas zmizela otázka státoprávní, ideál českého státu nezmizí, dokud nestaví se tlukot srdcí českých.... Ne skrze státoprávní program k rozkvětu a zajištění české národnosti, ale skrze národně český program k státnímu právu!... Ne skrze paláce mocných, ale skrze nepřístupné řady celého, k volebnímu osudí volaného národa vede cesta ke splnění ideálů národních. My také neuvěříme dříve v opravdovost a upřímnost spojenectví šlechty historické, dokud neuvidíme ji skládati k nohám volební výsadu a státi v jednom šiku s národem aspoň za rovnost všech voličů!! Nečekejtež, až národ jinou cestu si vynutí! Padla by při tom tak mnohá modla v prach!! [Znoj, Havránek, Sekera (ed.): Český liberalismus. Torst, Praha 1995] Eimova úvaha»jinou cestou«byla otištěna v Národních listech 1. ledna 1886 u příležitosti 25. výročí založení tohoto proslulého listu. Jako skalní»mladočech«v ní Eim pokládá za prospěšné, kdyby čeští politici opustili státoprávní program založený na historickém právu. Ba co více, Eim v závěru podsouvá, že už se tak stalo...

4 Herman Bang Ty krásné město, jež opatrují Hradčany, kamenný král se vztyčenou rukou je někde město bohaté jako ty, kde se Valdštejnovy zbraně drolí nad branami starých paláců a mladý národ vstává, aby si svobodným životem vytvářel dějiny?... To znovuzrození dává Praze ten výraz procitající mladosti. Tr valé třenice dvou plemen napínají všechny schopnosti. D e n n í b o j d vo u kmenů otvírá oči. Zde nelze spát. Zde narážejí Čechové, nejmladší předvoj milionů Slovanů, na poslední stráž západu. Stráž je rakouská a hvízdá si valčík. Ti Rakušané se svým lehkým životem. Osud jim dal dobrý humor, a oni prožívají svůj vlastní zánik jako podívanou. Ale slabou baštou jsou ti veselí chlapíci. A je-li Vídeň branou západu, doznejme, že to jsou i dveře, jež lze snadno vyrazit. Ale národ, jenž je veselý, dá život a nezapláče a oslaví, až přijde den, svůj pohřeb po rakousku.... Rakouský člověk má pohřeb jako pařížský svatbu. Jednou umře samo Rakousko, a nad jeho hrobem zahrají»kéraus«, něco do skoku na vymetení lítostné nálady. Boj plemen nad Vltavou připomíná Helsingfors. Je v něm táž zaujatost a duchovní hybnost. Praha je skutečným Helsingforsem uprostřed Evropy. Podobnosti jsou úžasné. Jako tam Finové, vyrůstají zde Čechové ze samotné země. Je to proud, jejž nelze zadržet, neboť tryská z lůna země. Tato falanga pomalu vytlačuje ty druhé soutěskami u Hradce Králové. Herman Bang Jako Finové jsou Čechové demokrati. Přicházejí zdola, a jejich voj je obcí, kterou třeba vychovat politicky a společensky. Dílo osvobozovací je dílem výchovným. Jde to rychle, neboť Čechové jsou snad nejinteligentnějšími Slovany. Mají vtipné hlavy, jež se snadno učí u protivníků; mají nervosní ctižádost, jež je rychle bičuje kupředu.... Praho, zlaté město s pospíchavou řekou a vždy jasným horským nebem, město s Nepomukovým mostem a zvětralými náhrobky králů českých, s dvojím lidem a věčným bojem každý, kdo tě poznal, miluje tě. Dalas člověku, jenž byl neznám a sám, dny práce a naděje. A naučilas cizince, že k a ž d i č ký č l ově k, i nejchudší, má jeden statek: lásku věnovanou vlasti. Že svou práci, i tu nejnepatrnější, může věnovat vlasti. O lásce k vlasti promlouvaly hrdé Hradčany, kamenný král nad veškerou zemí českou. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] V roce 1864, kdy rakouská a pruská vojska vtrhla do jeho vlasti, začal pozdější proslulý dánský romanopisec, novinář, režisér a literární a divadelni kritik Bang teprve chodit do školy. Ona hanebnost mu však utkvěla jistě v paměti, protože při popisu svých zážitků z pobytu v našem království neskrývaně straní českému živlu.

5

6 Max Dittrich Max Dittrich???? Když jsme se procházeli na Petříně, potkali jsme v sadech mladého pána, jenž nám nejen nejvlídnějším způsobem odpovídal na naše otázky, nýbrž se k nám i připojil a dělal nám po několik hodin nejroztomilejšího průvodce. Byl to rodilý Pražan a císařský poštovní asistent, jenž měl odpoledne volno. Připomínám zde, že se mi za mého ovšem jen krátkého pobytu v Čechách nestalo ani jednou, aby nějaký Čech odpověděl nezdvořile nebo hrubě na zdvořilou otázku. Naopak, doznávám podle pravdy, že se i lidé nezcela znalí anebo vůbec neznalí němčiny co nejpoctivěji namáhali, aby mohli prokázat úslužnost a dát vysvětlení. A my se vyptávali hodně, ježto jsme si nevzali průvodce, nýbrž potulovali se různými částmi města s výslovným úmyslem poznat povahu lidu ve věcech úslužnosti a zdvořilosti. Všude k nám byli přívětiví, ochotně způsobně poučili. Cítím povinnost, abych se o tom zmínil, protože u nás pokládají Čechy namnoze za lidi naprosto neochotné a neroztomilé. Nesetkal jsem se s žádnou z těchto vlastností, ani v Praze, ani jinde. Ovšem mi říkali tamní Němci, že se Čechové cizincům ukazují vždy s nejvýhodnější stránky, nikoli však Němcům v Čechách. Ať tomu je, jak chce, mně však se zdá, jako by nynější velká roztrpčenost mezi Němci a Čechy nebyla pouze vinou Čechů. Rozumí se, že mé sympatie v tomto boji jsou nedílně v táboře německém; nemohu však přec zatajit, že se mi namnoze zdálo, jako by Němci, kteří jsou v rozhodné menšině, shlíželi na český národ s jakousi okázalou nevážností a netajili se nijak s jejím projevováním: chování, jež se mi se zřetelem k situaci v Čechách zdá ve l m i n e- moudré.... Málo povzbudivé poznámky pražských Čechů o nevábných českých zábavních místnostech nás nijak neodradily. Taneční síň jsme sice nenašli, zato však český šantán, a to Paslerovu ústřední síň na Perštýně. Bohužel byla jen slabě navštívena a poskytovala tedy jen malou příležitost k podrobnému pozorování. Obecenstvo se skládalo výhradně z pánů, důstojníků a úředníků. Přednes a toalety nebyly ani horší, ani lepší než v německých podnicích toho druhu. Obsluha byla co nejochotnější. Stejně i v ryze české pivnici U Pinkasů, jež je na Jungmannově náměstí poblíž Příkopu. Je to nízká a malá místnost. Došli jsme tam v doprovodu jednoho pražského Němce a pili tam pivo a pojedli hovězí maso s křenem a guláš, který by nenechal stát ani největší labužník. Jak dobře tam chutnalo pivo od čepu, vysvitne ze skutečnosti, že jsme se tam uvelebili tak napevno, až jsme o chlup zmeškali vlak... [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940]»Eine Fahrt ins Böhmerland«, v níž autor líčí dojmy z výletu do Čech, vyšla v Míšni roku Dittrich nezastírá své»velkoněmectví«, ale současně varuje pražské soukmenovce před projevy arogance, kterou považuje za»nemoudrou«. A, jak jinak, i tento rádce a intimus slavného Karla Maye velebí české pivo...

7 Anton Trstenjak Pozdravujeme tě, chloubo a slávo slovanská, zlatá matko naše! Buď nám tisíckrát pozdravena! Jak pečovně jsi shromáždila své syny a dcery, oznámivši jim, že se blíží den, kdy tě navštíví Slovinci a Charváti, siví sokoli z dálného jihu, že ten den je svátkem pro tebe i pro ně, pro všechen rod tvůj. Tys věru zlatá matka! Bez tebe by Čechové byli opuštěné siroty, bez krbu; tys jim byla vzornou matkou v radostných i žalostných dnech národního života utrpení. Na tvém líci se pozná, žes mnoho truchlila, přemnoho trpěla; ale dnes, kdy před sebou vidíš dávné známé, krev ze své krve, ducha ze svého ducha, dnes se ti rozjasnilo čelo, zbystřilo se tvé oko, jak se tak díváš na svůj nejdražší poklad, na své slovanské rody. Jedno jsme s tebou; jsi naše jako jsi česká. Buď nám tedy tisíckrát pozdravena! Vezmi nás k sobě, drahá zlatá matičko, a my ti vypovíme své bolesti, kolik jich máme v srdci; své utrpení, kolik jsme ho musili vytrpěti od těch dob, kdy jsme byli vyrváni z tvého náručí. Mnoho synů a dcer jsi ztratila; mnoho plemen našeho rodu odpočívá v chladné zemi; cizí zemí, kdysi naší, přes hroby svých otců a matek jsme se slzami v očích putovali k tobě, vzpomínajíce žalostné minulosti a myslíce na bolestnou přítomnost. Ty, zlatá matko, nebylas šťastnější svým osudem. Podnes pláčeš na hrobech svých slavných králů. Dnes střežíš studené hroby svých královských synů! Tvůj prestol je prázdný, bez korunované hlavy. Podlehla jsi v těžkém boji. Padli jsme i my. Jen ty jsi zůstala a duch, a dnes nás padlé zdvíháš se země a hlasně voláš: Vstaňte Slované! Plaše se rozhlížíš, jako by ses bála, že ti nás Anton Trstenjak někdo vezme. Je pravda, jsme ohroženi, ale je nás přes sto milionů; vložíme ti matce královskou korunu na hlavu. Buď nám milionkrát pozdravena!... Národní divadlo je veliký a přenádherný pomník omlazené české síly, pomník obětavosti, jaký si postavil málokterý národ. České národní divadlo nezbudoval bohatec, jenž bez zásluh zbohatl a jenž nemá pro národ srdce, a jen ze sobeckosti, aby jej lidé velebili a oslavovali, dá sto tisíc na nějaký účel. České národní divadlo si postavil národ nadšený pro všechno dobré a krásné a do krajnosti opojený láskou k vlasti. České Národní divadlo zbudovali služky, pradleny, ševci, zbudoval je nádeník, metař, drvoštěp, ba i žebrák; zbudovaly je všechny stavy české národní společnosti od nejpřednějšího do nejprostšího, zbudoval je celý národ český.... Čím byly kdysi ve staré Helladě olympské hry řeckému národu, tím snad bude české Národní divadlo národům slovanským, ale na jiný způsob. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] Praha se pro všechny neruské Slovany stávala, aniž o to (na rozdíl od Moskvy) nějak zvlášť usilovala, zhruba od poloviny 60. let XIX. století západo- a jihoslovanským»jerusalemem«, jak o tom svědčí třeba tento chvalozpěv slovinského slavisty Trstenjaka z roku Podobná vyznání se objevovala především při akcích sokolských.

8

9 Jan Herben... Jak jsem záhy poznal, bylo v Praze vůbec veřejným tajemstvím, že v Národních listech se Rukopisům nevěří... A hle přes všechny tyto skutečnosti dr. Julius Grégr zjevil se dne 5. března roku 1886 na rukopisném bojišti s hrozným mečem jako blanický rytíř. Předskočil všechny ostatní zápasníky a strhl na sebe vůdcovství.... Když vyšlo únorové Athenaeum roku 1886 s články protirukopisnými, Národní listy zachovávaly lhostejné mlčení, ale redaktoři nebyli lhostejní.... Anýž s neobmezenou chválou mluvil o profesoru Gebauerovi jako svém bývalém učiteli na české reálce pražské:»když ten něco podnikne, pak je to skálopevné.«asi za týden vkročil večer do hlavní redakční světnice dr. Julius Grégr, když byli členové redakce skoro všichni pohromadě.»co říkáte, páni, těm profesorům? Přečetl jsem to Athenaeum, a musíme proti tomu vystoupit. Vždyť ten Gebauer nemá žádných důkazů, to jsou všechno věci stokrát vyvrácené! A říká sám, že staré češtiny dosud nezná. Vymyslil si normální staročeskou gramatiku. A ten Masaryk? To je takový švec, který přijde vyučený z Vídně na vesnici, a všichni jsou mu hloupí. Všechna učenost jeho to je taková ta pověstná německá věda... Oba si hrajou do ruky jako falešní hráči, kteří si dřív namíchali karty. Jsou štrébři já jim dám!«... Všecko bylo marné. Bylo patrno, dr. Grégr už se zviklati nedá... Tím méně, když začaly vycházet šéfovy články 5. března roku 1886 na obranu Rukopisů O tom, jsou-li Gebauerovy důkazy, založené na pětadvacetileté odborné práci pochybné, rozhodoval zde muž, který se těmi věcmi obíral nejdéle od 13. února roku Dr. Grégr vytýkal dále domácím podezřívačům obou Rukopisů, že utíkali o pomoc do Němec. Je to prý historická cesta všech, kdož konspirujíce proti citům neb zájmům národa, narážejí doma na nezlomný vlastenecký odpor... Oni prý s frivolní surovostí v Athenaeu uráželi náš národní cit, namáhali svou duševní impotenci, aby zohyzdili, zlehčili a potupili kulturní práci předků. Přišli jako cizí minéři, aby podryli naši společnost, odcizili ji svému původu, zohavili naše dějiny, zlehčili naši kulturní práci a otrávili, co zbylo z dávné lepší minulosti. Tak jako žoldnéři cizí po Bílé Hoře pod záminkou pravé víry nám všechno vzali... Oni vědí, že jim již pouhé podezřívání a hanobení naší literatury, jakoby naskrze byla podvodná a falšovaná u Němců postačí! Jako by bylo úmyslně pojatým úkolem našich domácích útočníků, aby vyhladili poslední a jediné tyto zbytky někdejší dávné naší pospolitosti slovanské, otravují jedem podezření a svého německého kosmopolitismu písně našich Rukopisů. To vše národ přijímal s potleskem.... Dr. Grégr psal tu už, že se zorganisovala v Praze hotová literární Maffia, která nesahá sice do kapes jednotlivců, ale vztahuje své smělé ruce po nejdražších skvostech národa. Je to prý koterie na naší mladé universitě, která si opatřila již i svého šaška, jako jej mívaly středověké, rytířské výpravy, když šlo o to, zaskočit a obrat kupce, vracející se s vzácným zbožím z dalekého trhu.... Koterie ta stála prý na stanovisku kosmopoliticko národně indiferentním a internacionál-

10 ním; čeho nedovedla u nás ani dřívější německá universita, to způsobila vytoužená universita česká, aby se stala střediskem k šíření národního indiferentismu a otravovala vřelost v srdci českého studentstva!... Odpůrců rukopisných však se nikdo nezastal, poněvadž jakmile jde o vlastenectví, každý se u nás bál podezření, že by mohl být pokládán za studenějšího vlastence než ti, kteří jménem vlastenectví právě nějakou ideu zatracují.... Tábor odpůrců»starých památek«však přece rostl... Vedle jmenovaných už mužů Gebauera, T. G. Masaryka, Krále, Golla, Josefa Truhláře vyšli na zápasiště: Jindřich Vančura, Jaroslav Vlček, Karel Černý, Matěj Opatrný, A. Seydler, Arnošt Kraus, Otakar Hostinský, J. Polívka a jiní.... Zvěděl jsem, že dr. Grégra popudily mé články o sporu rukopisném, jež jsem psal do»našich hlasů«. Do mé výpovědi vyšly jen dva z nich.... Poněvadž se však ještě mnoho let vlekla za mnou kleveta o obsahu oněch mých článků v»našich hlasech«, jako bych v nich byl prozrazoval tajemství redakční, uvádím zde úvod a doslov k nim... *** Bolestně se dotýká každého dobrého člověka, vidí-li, jak hříšně a nezvedeně začne se hned podezřívati člověk pro náhledy, s nimiž nesouhlasíme z nevlastenectví. Toto hnusné podezřívání je nebezpečný, na massy působící prostředek právě tak jako heslo o»národní svornosti«, jímž se chce utlouci každý samostatný náhled... A již se zase zavádí guillotinování národní cti proti dvěma mužům domácím, čestným a poctivým lidem: profesoru Gebauerovi a Masarykovi. A k tomuto srážení hlav vyzývají nedospělci, 1886 Jan Herben kteří neznají slovíčka staročeského, hospodští lvové, kteří by nevěděli, jak staročeskou památku vzíti do rukou.... Stojíme před rozhodnutím. Rukopisy byly a jsou naší chloubou... Tyto Rukopisy buď zachráníme: a pak chloubou naší zůstanou. Nicméně jednotlivosti v nich a z nich asi rozhodně budou podvrženy. Očistíme tedy jen ryzí zlato od rmutu, a to bude zásluhou pochybovačův, nikoli obráncův. Avšak můžeme Rukopisy ty i zcela ztratiti. Pak bude škoda jich nenahraditelná. Spláče nad nimi jistě celý národ. Přitom budeme se musiti také zardít před nepřáteli, kteří se nám budou posmívati, že sedmdesát let věřili jsme makavému podvodu. To bude smutná věc pro naše učence i pro národ.... Užiju na konec Jungmannových slov, která se hodí na obě strany:»... Může se blud po tisíce let udržeti a nad pravdou panovati. Užívej každý svého také rozumu, toho božského daru, jejž toliko zaslepenci zatracovati smějí.«[herben: Kniha vzpomínek. Družstevní práce, Praha 1935] K jaké to bezpáteřnosti se tu Herben doznává: národ je»rukopisně rozštěpen«, Grégr hájí urputně jejich pravost, a Herben? ostře nesouhlasí, a netuší, že slušný člověk by dal výpověď sám. Pak nezaráží, že»knihu vzpomínek«hodlal podle vlastních slov původně nazvat»životopis psa«, neboť prý tak věrně sloužil celý život Masarykovi.

11 Jan Gebauer Slovutný a vysoce ctěný pane! Osměluji se psáti Vám o rukopise Královédvorském a Zelenohorském a prosím, abyste mému listu věnoval na chvíli pozornost. O Hankovi poznali jsme a víme všichni bez rozdílu, že nás klamal všelijakými»staročeskými«památkami padělanými. Od tohoto notorického podvodníka máme také RKý. RKý nemusí proto být padělkem, bankovku pravou mohu dostati i od usvědčeného padělatele; ale zajisté jest při RKém nalezení Hankou napomenutím, abychom si RKý důkladně prohlédli, jako si důkladně prohlédneme bankovku, kterou nám podává notorický penězokaz. RZý tak souvisí s RKým, že i při něm musíme být přísní. Prohlédnouti RKý a RZý důkladně bylo úkolem mým, t. j. úkolem, jejž mi ukládaly úřad můj a mé práce vědecké. Nedal jsem se do tohoto prohlížení z úmyslu zvláštního, t. j. nedal jsem se do hledání ad hoc, abych v RKZ vyhledával a takořka lovil známky pravosti a nepravosti; bylť jsem věřící, ano i obhájcem týchž RKpů; známky nepravosti jejich objevovaly se mi při pracích mých samy, mimo mé nadání a proti mému přání a způsobovaly mi mnoho zármutku a starosti.... S nálezem svým vystoupil jsem na veřejnost, a přidali se ke mně přátelé, kteří se mnou souhlasili a nalezené mnou známky podezřelosti a nepravosti svým hledáním velice rozhojnili. Za toto své poznání a za vyplnění povinnosti byl jsem v české veřejnosti nejnespravedlivěji a způsobem neslýchaně surovým ztupen. Hlavní zásluhu má o to majetník Nár. Listů dr. Julius 1886 Jan Gebauer Grégr a velikou prý také Vy, slovutný pane! Pověděl mi totiž dr. Eduard Grégr (a svolil, abych se ho dovolával), že prý jste ráčil velmi vřele pochváliti vystoupení Julia Grégra proti nám.... Vy pak, slovutný pane, musíte to připustiti aspoň ex hypothesi, že padělanost Rkpův za nedlouho bude uznána obecně; považte prosím, co se bude pak říkati těm, kteří nás pro nálezy vědecké pomluvami tupili a surovými křivdami nám ubližovali, a co se bude říkati těm, kdo toto jednání schvalovali!... Jakožto vůdce národa staráte se o to zajisté svědomitě, aby ve všech oborech potřeb národních byli dostateční a platní pracovníci, nikde nedopouštíte a neschvalujete, aby se svědomitým pracovníkům těmto bez příčiny ubližovalo; také vojevůdce nedává stříleti na ty své lidi, kteří ve prospěch voje operují a konají svou povinnost. Touž spravedlnost vůdcovskou račte, prosím snažně, zachovati také oproti nám. V úctě nejhlubší oddaný J. Gebauer, v Praze 23./ [Gebauerová: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera. Díl II. J. Šnajdr. Kladno 1926] V celkem nerudné odpovědi se Rieger mimo jiné dotáže,»co má v té věci na práci Masaryk, který ani nové češtině nerozumí...«rkz rozdělovaly český národ velmi dlouho, a i v době, kdy již pominuly ryze vlastenecké motivy jejich obhajoby ve XX. století, se jich marně zastávala řada osobností především profesor Mareš. Ostatně, kdo ví...

12 Albín Bráf Jdouce jednou z naší sobotní večerní společnosti octli jsme se, Masaryk, Storch a já, záhy v živém sporu. A pro ten spor jsem se nedal směrem k Vinohradům, kde jsem bydlil, nýbrž doprovázel oba soudruhy až na Smíchov, kde v Karlově ulici, podél Kinského zahrady vzhůru se vinoucí, bydlil Masaryk. A v čilé hádce vrátili jsme se zase k Oujezdské bráně a odtud opět vzhůru. Hádku vyvolal výrok Masarykův, stojí-li zápas o zachování naší národnosti za oběti, jež se mu přinášejí; nebylo-li by v kulturní příčině pro nás výhodnější připojiti se k nějakému velkému kulturnímu národu a uvolniti síly, nyní zápasem o zachování národnosti mařené, pro positivní práci kulturní, jejíž ovoce by nám z bohatého zdroje mocného kulturního života hojně plynulo, získali bychom větší horizonty a t. p. Přítel Storch nad těmi a podobnými vývody, jež následkem hádky nabývaly u Masaryka jisté umíněné stupňovanosti, z míry se rozčilil, mluvil se zápalem, k jakému se mezi čtyřma očima zřídka dal strhnouti, odmítaje rozhorleně všecka Masarykova tvrzení. Já jsem sice také byl trochu dopálen, ale přece jsem zachoval jistou míru a obmezil se na rozumové důvody, když u Masaryka jiné neměly platnosti. Hlavně pak jsem kladl důraz na to, že odnárodnění širokých vrstev už jednou se u nás nepodařilo a že by nebylo nižádným prospěchem kulturním, kdybychom měli zase k tomu dospěti, aby se vrstvy vyšší a inteligentnější odnárodnily, nikoliv však široké vrstvy lidové, do nichž po dobu dlouhých generací nový jazyk tak snadno nepronikne, aby mohl býti prostředkem kulturním, a přerve, přetrhne-li se vzájemný vztah mezi vrchní a širokou spodní vrstvou národa odnárodněním oné, jak bylo již u nás jednou, jaký z toho vyplývá podle naší historie hrozný stav! Masaryk nechtěl připustit, že by se chod odnárodnění nutně zase a s takovým výsledkem opakoval atd. Zkrátka bezvýsledná tahanice názorů, která měla jen ten následek, že Storch přestal od té chvíle míti jakýchkoli styků s Masarykem, já pak, připisuje jisté výstřednosti výroků, jež při tom padly o nás a našich snahách k udržení národnosti, spíše za bezděčné přehánění, k němuž se dal Masaryk často ve sporech strhnouti, nepřikládal jsem tomu výjevu mnoho váhy. Teprv když po založení»času«objevil se v něm článek mladého a nadaného, tak záhy zemřelého Schauera, žáka Masarykova, s podobnou, až nápadně podobnou tendencí, jakou měla v naší někdejší hádce slova Masarykova, oživil se mi obraz její a dostavilo se nemalé udivení, když po útocích pro ten článek na Masaryka ve veřejnosti podnikaných, on jevil tak málo chuti, také pro svou osobu se k ideám jeho znát, jevil všecku ochotu nechati ubohého Schauera na holičkách a vydati ho na soud velekněží v»národních listech«... Jinak neupře mu nikdo, že přinesl mnoho nových podnětů, a že v jistých směrech působil příznivě i na mravní smysl mládeže (pohlavní stránka, abstinentství). A le sotva kdo za celé století nadělal se tolik křivd jiným, zejména lidem, kteří tak či onak stáli v popředí. Šířil také spíše ducha kritikaření než ducha kritického. Pletl se do všech disciplin, byť o nich neměl sám jasného pojmu.... Byl to zlomyslný, ale

13

14 nikoliv zhola nepřípadný vtip, jenž se pronášel otázkou na odpověď, jaký že jest rozdíl mezi pánem Bohem, německým císařem a prof. Masarykem:»Pán Bůh ví všecko, německý císař Vilém II. ví všecko lépe, Masaryk ví všecko nejlépe.«... Přesto mohl tento neobyčejný člověk míti a zachovati si nepoměrně větší vůdčí vliv, kdyby nebyl měl zvláštní nadání, odpuzovat od sebe právě zralejší, samostatněji myslící hlavy. Proto takových bylo postupem let okolo něho stále méně. *** Dne 6. VI Pane profesore Grubře, vracím rkp. Bráfův s díky. Po mém soudu měly by Paměti být uveřejněny, ovšem celé jak jsou; to vyžaduje pieta k zesnulému.... Pokud běží o mne, tož stejně bych si přál uveřejnění, protože to patří k celku: Bráf, to je pravda, mně nerozuměl, ale nerozuměli také jiní a nerozuměl jsem sobě já sám.... S pozdravem Masaryk [Bráf: Život a dílo. Díl první Paměti. Vesmír, Praha 1922] Bráfovy paměti vyšly až ve 20. letech, a to po alibistické konsultaci s TGM, jak vyplývá z jeho»nihil obstat«, jež naše výňatky z Bráfových»Pamětí«uzavírá. Na to, jak dokonale Bráf jeho pokřivenou povahu roku 1885 rozkryl a následně popsal, byl TGM nečekaně velkorysý. Časem ale ješitný TGM velkorysosti již pozbyl zcela. Albín Bráf Hubert Gordon Schauer Co je naší základní vadou: žijeme den ze dne! Naše politika nesahá dále než od případu k případu, nanejvýše že tu onde v nějakém úvodním článku si vzpomeneme na svoje kardinální potřeby, že formulujeme svá přání, jichžto splnění by po našem soudě nás úplně uspokojilo, t. j. zaručovalo naše existenční podmínky národní ve státě takovém, jakým je Rakousko. Jazyková rovnoprávnosť, autonomie (decentralisace), státoprávní uznání sv.-václavské koruny, co možná největší kompetence zemského sněmu... těmito hesly zahrnuje se náš stálý program. Avšak určitější údaje se nám nepodávají ani v těchto otázkách. Čím nám má vlastně prakticky býti to naše»historické právo«, jak si máme mysliti pojítko mezi ústavou 16. a 17. a reálními potřebami a snahami 19. a brzo i 20. století? Až do jakých důsledků má se užiti samosprávy, jak se mají členiti úzké a užší politické jednotky uvnitř koruny, země atd.? Než otázky ty a otázky jiné, na příklad, jak by se utvořily a upravily hospodářské poměry koruny a zemí, jak by se organisovala domácí výroba, styky s ostatním mocnářstvím, se sousedy, se světovým trhem, jak měli bychom potom představovati samostatnou hospodářskou, po případě i celní individualitu, jakými prostředky by se toho dalo nejlépe docíliti atd. nesčíslné otázky ty jsou dnešního dne, počátkem 1887, vůbec zbytečny: m y jich vůbec neklademe. Ovšem ještě před několika lety, roku 1871, z nouze i roku 1879, třeba že spůsobem ve-

15

16 lice povrchním a kusým kladli jsme je, ale kladli přece taký je náš pokrok! Žijeme den ze dne. Vytčené otázky jsou velmi důležity; jsou kardinální pro přítomnosť a nejbližší budoucnosť a mohou se za změněných poměrů politických (viz Hohenwart) státi aktualními. Ale národ, jakkoli reálně žije jenom v přítomnosti, hleděti musí přece neodvratně a stále d o budoucnosti, každý jeho krok musí býti ve shodě s cílem budoucím. Co jest úkolem našeho národa? Máme-li pak určitý cíl a můžeme-li ho dosíci? Otázka ta jest ohromného dosahu. Či dostačí, když prozatím dle statistických výkazů tolik a tolik milionů mluví určitým jazykem, má-li tato massa nějakou, jakou takou organisaci a hierarchii, píše-li se jazykem tím literatura, pěstuje-li se tu hudba, výtvarné umění, divadlo, pořádají-li se schůze a slavnosti a žije-li se se sousedy rozličně, v přátelství nebo v neshodě, dle zděděných názorů a chvilkových nálad obecných? Nikoli, nestačí; říká-li se tomuto zevnímu, třeba že na pohled sebe správněji fungujícímu mechanismu národ, v očích myslitelových tento sociální úkaz nezasloužil si jména národa. To třeba říci, byť tím bylo dotknuto i valné částky našich moderních názorů. Jen tam je národ, kde je pev ná, nepřetržená a nepřetržitá souvislosť mezi minulostí, přítomností a budoucností, kde existuje skutečný vnitřní zákon rozvoje, kde je jednotný duch a cíl. Bez idealu, bez vědomí mravního povolání není národa. Nuže tedy, jaký je náš úkol v dějinách člověčenstva? Jako jednotlivec tu není sám pro sebe, nýbrž musí býti obohacením pojmu, specie člověcké, tak ani národ není tu sám pro sebe Je zde český národ proto, aby jako osamělá pivoňka vypučel, vykvetl, uvadl, či aby prostředkoval mezi svým okolím, na př. aby byl p ř e- chodiskem mezi romanogermánským Západem a slovanským Východem? Či je povolán, aby sám ze sebe vytvořil vlastní, novou kuturu, zcela nový zdroj tepla a světla? Vystačí-li však k tomu naše prostředky? Je ponětí to ve shodě s celou naší minulostí? Nebyly jsme snad v celém svém průběhu dějin v úzkém, nerozlučitelném styku se Západem, a chceme-li užíti nevážného výrazu, o d- noží Němectva? Nenadešel tudíž anebo nenadchází-liž okamžik, kdy nahromaděnou zásobu latentní energie započneme živými chvěvy převáděti na svět slovanský? Či tento svět nepotřebuje vůbec už našeho prostřednictví, nepřiblížil se již s větším porozuměním k Evropě? Nemůžeme však přesto zaujati legitimní své místo a působiti zvolna sice, ale neustále a s účinkem tím větším? Otázek těch je celá řada a s nimi zase nové a nové, z nichž nejhlavnější zní: Jaká je naše národní existence? Jsme ve svém národním bytu skutečně tak zabezpečeni, jak by se zdálo na pohled? Ochraňuje nás pro budoucnosť ten pětimilionový počet česky mluvícího obyvatelstva, ochraňuje nás intelligence, literatura a celý náš národní apparát před možným budoucím, byť sebevzdálenějším a okamžitě pravdě nepodobnějším odnárodněním, resp. přenárodněním? Otázka to není akademická, může se nenadále státi palčivou. Jak pak, kdyby nepředvídaným shlukem okolností Rakousko ve své nynější podobě důkladně se změnilo, kdyby nás moře německé zúplna obklíčilo a zaplavilo? Jaké záru-

17 ky máme proti podobné možnosti? Řeknou:»Toho Rusko nedopustí!«ale kdo může říci, že Rusko jednou bude všemohoucím, že mu nebude počítati se všeobecnou neb aspoň převážnou koalicí proti sobě? Kdo ví, jak se ještě Rusko vytvoří, kdo může říci, že na př. zvláštní rozkladný pochod, který v ruském státě se děje, stav věcí nepřivede tam, že říše carskou samodržností pevně spájená při změně vládního systému se nerozpadne v několik více méně samostatných, přátelských nebo řevnivých celků? Dokladů toho v dějinách slovanských máme dosti a proto idea ta nechť se nezdá absurdní. A potom: j e Rusko skutečně ten přátelský stát, jsou Rusové skutečně oni naši bratři, kteří by nás ochotně zachraňovali za každou cenu? Vždyť by se mohlo státi, že by nás obětovali beze všeho kompromisu mezi sebou a Evropou (Germánstvem), že by nás zcela chladně obětovali za Halič, Balkán atd.! A což kdybychom zvláštním sběhem událostí jim připadli, což kdyby nás, jako nyní Poláky, beze všeho ruštili, nebo, jako nyní Bulhary, z b avovali politické samostatnosti? Vím, že jsou lidé, kteří při pomyšlení tom jásají; ale jsou také ještě lidé, kteří by si rusifikace právě tak málo přáli jako germanisace, kterým jho bratrské je stejně protivné a snad i odpornější nežli cizí; lidé, kteří, když by jim šlo o dilemma: poněmčiti se či poruštiti, by nejdříve zcela chladnokrevně uvažovali, na které straně by jim z toho kynulo v í c e k u l t urního zisku. A právě proto, že podobná možnosť není nikterak vyloučena, naopak i dosti je pravdě podobna, musíme již před časem o ní uvažovati, a připraviti se na ni. Nechme vší citové mlhovitosti, vší zaslepenosti stranou; proti souhlasu a proti vůli Evropy, proti moři germánskému, kdyby nás objalo zcela doopravdy a mělo po nějaký čas poslední slovo mluviti, neudrželi bychom se, zajisté ne dlouho. Představme si nerovný boj Čechů s Germánstvem, boj na nůž! Přinejmenším by uchování pouhé, holé národnosti vyžadovalo nesmírně mnoho úsilí a sebeodříkání nejšlechetnější domácí inteligence, obětovnosti, která by časem ochabovala. Nastal by den, kdy by si ten či onen dejme tomu slaboch předložil otázku: Jak, stojí tato ve své existenci pochybná národnost skutečně za to, abych veškeré síly ducha svého, které bych jinak zasvětiti mohl práci positivní, pokroku vědy atd., abych tyto síly mařil úsilím prozatím zcela záporným? Což kdyby národ přes tyto námahy přece zanikl? Nemohli bychom uvažoval by dále přimknouti se k intensivnímu a extensivnímu duševnímu životu velikého národa a pro lidstvo i sebe více učiniti, nežli můžeme svými omezenými prostředky? Mohou přijíti zoufalé boje a mohou přijíti generace, které se vážně do takových myšlenek ponoří. Neříkej nikdo, že otázky ty si Jungmann a všichni naši křísitelé nekladli: především nebylo jim jednati za podmínek tak těžkých germanisace v předešlém a počátkem tohoto století dála se úplně neracionálně a Němci jakožto národnosť byli Rakouskem i jednotlivými německými panovníky právě tak ve svých aspiracích odmítáni jako my Češi. A za druhé, oni horlivci neměli před sebou odstrašujícího příkladu, který by měli apologetové české národnosti číslo II. Snad by si pomyslili: i když prozatím

18 s největším napjetím sil útok odrazíme, k d o nám za to ručí, že co nejdříve nebude opětován? A konečně: Stojí-li naše národní existence skutečně za tu námahu, je její kulturní hodnota tak ohromná? A zde jest uzel otázky, jež zní: Je náš národní fond takový, aby bojovníkům v onom krajním případě poskytoval dostatečné mravní posily, aby jim vnukal úplné přesvědčení, že zachovajíli lid vlastnímu jeho jazyku, že jej tím zachovají i vlastnímu světu myšlenkovému, že by odcizení jazyku bylo skutečnou etickou škodou, že tím zachovají typus, který v pantheonu člověčenstva zaujímá místo pevné, platné a samobytné? Zodpoví-li se otázka ta kladně, jsme zajištěni. Naše inteligence bude míti domácí, postačující zdroj inspirace a lid, národ dráhu sobě úplně přiměřenou a zároveň s ideálním řádem světovým úplně souhlasící. Potom všeliké zevní úsilí bude marné, aspoň velice obtížné; a Evropa, naučíc se oceňovati naši bytosť, nepřipustí tak lehce její zničení. Zodpoví-li se však otázka ta ve smyslu opačném, pak Evropa nemá příčiny míti s námi sympatie a naši bojovníci shledají, že je zbytečno zabraňovati zasypávání potoku, který sám se v písku ztrácí. Byly doby národní bujnosti a kypícího života, že by otázky zde a takto formulované byly se zdály naší národní orthodoxii ohromným kacířstvím a bylo by se vyslovení jich stihalo bezuzdnými, banálními útoky místo odpovědí. Dnes je doba vážná, protože zoufale nejasná, plány roztříštěny, očekávání sklamáno: dnes očekávám, že na otázky tyto, ať sebe pochmurnější, bude odpovídáno věcně, pokud 1886 Hubert Gordon Schauer sami jich příště postupně nezodpovíme. A skutečně nás potěší, vyskytne-li se pokus, na otázky ty odpověděti vážně a věcně i jinde potěšíme se, neboť nebudeme [sic!] přesvědčení, že s námi přece ještě není tak zle, a že jsou tu mužové, kteří s opravdovým citem pro vlasť a národ pojí hlubokou úctu k člověčenstvu, jehož jsme organickou částkou, a s ní povznešený rozhled po světě a dějinstvu, mužové, kteří majíce mužné přesvědčení a dovedouce ho hájiti, respektují mužné přesvědčení jiných. A toho je nám hlavně potřebí. [Schauer: Naše dvě otázky. In: Čas, číslo I., ročník I., 20. prosince 1886] Souznění mezi Masarykovým národním defétismem, jejž zmiňuje Bráf, a Schauerovou»skandální«essayí»Naše dvě otázky«v»času«z bije do očí. TGM se však i po půl století v»hovorech«zaklíná, že»šel za to Herbenovi vycinkat.«ale, my ho již známe... Důležité je, že se Schauerovy obavy nenaplnily. Zatím...

19 Ferdinand Schulz... Dne 19. února se objevila reakce na»naše dvě otázky«v mladočeském ústředním deníku v»národních listech«. Čas tu byl představen jako časopis, který páchá»nejtěžší zločin na národě«, Naše dvě otázky byly prohlášeny za návrh na»národní samovraždu«. Autor se nesnažil luštit, kdo se skrývá pod šifrou H. G., nýbrž vypořádává se přímo s prof. Masarykem, který prý»novému časopisu dodává svatého ducha«a patří k prorokům, kteří»přišli do Čech, do Prahy, dělat novu vědu«, jak se ukázalo při otázce Rukopisů, kde však prý neuspěli, a proto se protřednictvím časopisu pokoušejí založit i novou politiku. Článek, jehož autorem byl údajně novinář a spisovatel Ferdinand Schulz, čišel nenávistí a hrozbami. Český národ prý»oželí samovražedné filosofy a vymaže jich jména z počtu svých věrných synův...: Jdi k čertu, ohavný zrádce... přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš, zapomeň, že jsi se narodil z české matky... Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila«.... ***... Národním listům uznalo se konečně, po dvou měsících, potřebným, aby odpověděly na můj úvodní článek v 1. čísle Času: Naše dvě otázky a sice to udělaly 19. února úvodníkem» Filosofové samovraždy«.... Oh, jak pohodlně se to řekne našim vlastencům striktní observance: Ty necítíš česky, ty nejsi vůbec Čech, ty jsi Němec, ty jsi renegát! Šťastní lidé! Vy jste nikdy nezkusili toho zoufalství, které se mé duše zmáhá, rozvažuju-li si všecku tu naši bídu, 1887 Ferdinand Schulz pomním-li, že spějeme k propasti nejen své národnosti, nýbrž i své mravnosti, svého blahobytu. Milovati tuto formu životní a zároveň si býti jasně vědomým, že nikterak nevyhovuje, že srovnána s ideálem je mrzkým porušením zákona božího! Vy věříte v budoucnost národa ale já nemohu, poněvadž vidím, že takto hyneme, až zahyneme! Proč jsi mi nedal, Bože, naroditi se Němcem či Angličanem... Mnoho schází i těmto velkým národům, ale přece se tu najde pro každou snažlivou inteligenci obor, v němž může aspoň relativně klidně a se zdarem pracovati, kdežto u nás, vystoupí-li přímo a nekoří-li se zakořeněným předsudkům, narazí všude a vždycky a vidí tříštěno nejlepší své úsilí... A káže skutečně mravní řád, abych na tomto stanovisku svém setrval, nemám práva, ano povinnost, bych přesvědčiv se o nemožnosti zde zdárně pracovati bez úplného paralysování svých sil, vyvolil si jiné jeviště, na němž bych síly své osvědčiti mohl... H. G. Schauer. [Růžička: Hubert Gordon Schauer. Město Litomyšl, Litomyšl 2002] Je šokující, s jakým očividně jednostranným zaujetím presentuje Růžička v knize o Schauerovi (2002) příběh starý 115 let:»ze Schulze čiší hrozivá nenávist«, zatím co ze Schauerova rozervaneckého dopisu Hubáčkovi zřejmě sebevědomé češství! Sakra, odvažte se už někdo napsat rovnou, že jsme se měli dávno dát k Němcům...

20 Jan Lier Pouze optimisté, zaslepení hlučným divadlem, jež u nás veřejným životem nazýváno bývá, mohou neviděti, že hyneme, že naše probuzení bylo rozběhem, jenž zabředl na scestí.... A důmyslní, prohlédaví, praktičtí vlastenci, dbalí o blaho našich potomků, kážou důtklivě tu:»němčina spasí nás!«tam:»ruština jest naše budoucnost!«a proroci sami spěchají naznačenou drahou úprkem vpřed, prchajíce před kynoucí prý pohromou a opuštějíce s lehkým srdcem tonoucí prý českou lodici. Ano, takto slavná loď naše utone! Neboť v této vřavě a v tomto zmatku pozbývají šíré vrstvy lidu nezbytně všechnu důvěru v platnost, v jsoucnost, v budoucnost české existence, odvracejí se od svých kulturních potřeb, aby s nimi utíkali jinam; tak uvádí se všecko české v nevážnost jako malicherné, bezúčelné, dočasné, podtíná se mladý stromek našeho vývinu, aby byl zasazen kam? Jedni vlekou jej do německého, druzí do ruského lesa.... My se svou minulostí, se svou osvědčenou životní silou, se svou pružností, agilností a nevšední geografickou situací, která nám umožňuje býti platným a váženým faktorem mezi národy, my s tím vším, co po tisíciletí krvavě a nadšeně uhájeno, my jsme snad jen k tomu, abychom hledali svou blaženost v utonutí na dně ruského moře vedle inferiorních ras nebo na dně germánského moře vedle Polabanů?... Ex pari dohodneme se s Rusy a s každým národem. Jinak, za paroby-li se pouze hodíme a pravdu-li mají exaltovaní slavjanofilové, mají také naši germanizátoři pravdu; oni jsou také 1887 Jan Lier dbalí našeho prospěchu, i oni jsou přátelé našeho blaha a naší budoucnosti. Neblahé následky, jaké vzápětí jdou nerozvážnému podvrácení přirozených a historicky ustálených podmínek národní existence, možno studovati na Slovácích. Přetrhali svůj svazek s námi, chtíce býti svým osobitým národem. Hrdý věru čin! A jedva že vystěhovali se ze společného domu, jedva že vzali svůj podíl z podniku společné a jednotné práce naší, seznali, že na zbudování svého domu nestačí... A kdyby se dnes nakrásně chtěli s námi zase sjednotiti, maďarští jejich páni tomu nepřipustí... Ponižujeme se, zavrhujeme se, tupíme svůj rodný dům, abychom strýčkův mohli vynášeti. Běháme za ním, věšíme se mu na kabát a on nás nechá vzdychati a škemrati jako pyšná kráska komického milovníka.... A pestré balonky dutých frází budou se hemžiti a srážeti po českém nebi zas a budou nás unášeti dále a dále z té naší svaté, slavné české půdy [Lier: Feuilletony. Díl II. Knihtiskárna F. Šimáček nakladatelstvo, Praha 1888] Úryvky z Lierova fejetonu»v kritické době«z března 1887 svědčí o tom, že Schauerovy»Dvě otázky«řádně zkypřily půdu defétismu již beztak úrodnou. Lier oproti Schauerovi správně tuší, že zánik národa jako entity ideální ohrožuje na životě i jednotlivce. Malověrnost pak chápe jako cestu do záhuby a odnímá jí legitimitu.

SKUTEČNOST. 1l0 N E Z 1 I R E U E. R 1 D J RED I A L A' / K i< V li I / O V 2) v.v.1 1/N lchov i. Roinik III. Dlc?cn Dnben-1951 číslo 3 4.

SKUTEČNOST. 1l0 N E Z 1 I R E U E. R 1 D J RED I A L A' / K i< V li I / O V 2) v.v.1 1/N lchov i. Roinik III. Dlc?cn Dnben-1951 číslo 3 4. SKUTEČNOST N E Z 1 I R E U E R 1 D J RED I A L A' / K i< V li I / O V 2) v.v.1 1/N lchov i Roinik III. Dlc?cn Dnben-1951 číslo 3 4. O B S A H T.

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem

Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem Úvahy a projevy Tomáš Baťa Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem TAK HO VIDÍME PŘED SEBOU uprostřed zástupu mužů

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

Z Á K L A D B L A H O B Y T U

Z Á K L A D B L A H O B Y T U Z Á K L A D B L A H O B Y T U (THRIFT.) SEPSAL SAMUEL SMILES. Z ANGLICKÉHO PŘELOŽIL BOHUSLAV JANÁČEK. V PRAZE. TISKEM A NÁKLADEM JOSEFA KOLÁŘE. 1877. www.securityprinting.org 1 BÁJKA. Cvrček, zkřehlý zimou

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KRITIKA SLOV Kdo by chtěl podati kritický obraz vládnoucích dnes názorů, napsal by patrně kritiku velkých filozofických systémů, životních proudů, politických ideologií, uměleckých

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Září - abychom jako Panna Maria plnili vůli Otce, a tak spolupracovali na rozvoji Božího království. Říjen - aby Rytířstvo Neposkvrněné, s pomocí Tebe,

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Zapomeňte, že jste byli lidmi

Zapomeňte, že jste byli lidmi Miloslav Moulis Roman Cílek Zapomeňte, že jste byli lidmi Nacistické koncentrační tábory symbol barbarství nakladatelství epocha Spravedlivé je to, co nepůsobí zlo druhému člověku. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Více

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA ABC MARXISMU / LENINISMU UTOPIE Thomas More Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA Dr. Jiří Černý, CSc. Ing. Miroslav Wenzl Prof. dr. Jiřina Popelová-Otáhalová, DrSc. Dr. Jan Sedláček, Doc.

Více

Inazo Nitobe Busˇido

Inazo Nitobe Busˇido Inazo Nitobé Bušido Obsah 1 Bušido jako ethická soustava - 3 2 Prameny Bušidy - 6 3 Přímost a spravedlnost - 9 4 Udatnost, duch odvahy a trpění - 11 5 Láska k dobru, soucit s bídou - 13 6 Zdvořilost -

Více

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ mnoho tisíc lidí stojí před Traberhofem v Rosenheimu a upírají zrak na Ústa muže na balkónu, který pro mnohé z nich byl poslední nadějí. Zázračný lékař", jak

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon Skautský zákon 1 Autor této knížky, kapitán R. E. Philipps, padl, či jak my skauti říkáme, byl povolán k vyšší službě 6. července 1916, když statečně vedl mužstvo

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

I Ě>@1Y F ^LCE SWET0VI I. KNIHA. PROCÍTIL A NAPSAL ^ á lm

I Ě>@1Y F ^LCE SWET0VI I. KNIHA. PROCÍTIL A NAPSAL ^ á lm Zasvěcuji Vám, vy těžkou práci ztvrdlé paže dělnické. I Ě>@1Y F ^LCE SWET0VI I. KNIHA. PROCÍTIL A NAPSAL ^ á lm Bylo psáno pod pseudonymem za doby utisku Rakouského. Dnes jest pseudonym ponechán jen v

Více