Nenechte si ujít: sobota 7. þervence þeská pouģ do Ellwangen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!"

Transkript

1 Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence þeská pouģ do Ellwangen!

2 Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní dopis duchovní služby v N mecku. Vydával ho Otec K iš an - Dr. Alexandr Heidler, pozd ji Otec Karel Karel Fo t. V roce 1961 byla zahájena p íprava oslav výro í p íchodu sv. Cyrila a Metod je na Velkou Moravu roku 963. Duchovní úvahy, povzbuzení o našich v rozv stech a zprávy o p ípravách oslav se staly nedílnou sou ástí pastora ních list. V lét 1962 se pastora ní dopis poprvé p ejmenoval na Hlas sv. Cyrila a Metoda. Od po átku jej provází logo paní Gertrudy G. Gruberové, jak jej známe dodnes ervence 1963 se v ím konala veliká Cyrilometod jská pou. V roce 1970 je v Hlasu první zmínka o Ellwangen: Metod j byl patrn souzen též v ezn a v zn n v klášte e Ellwangen (Švábsko). Tento rok se zde konala první pou Slovinc. P i ní byla pé í m stské rady Ellwangen (starosta Karl Hermann Wöhr) slavnostn posv cena pam tní deska, znázor ující soud nad Metod jem. Vytvo il ji místní socha Hans Schebler. Na podzim roku 1970 se v Ellwangen konala eská sch zka kn ží z N mecka a dalších zemí, zú astnil se jí eský delegát pro krajany z íma Dr. Jaroslav Škarvada. V listu Z Mnichova do Mnichova. 6/1971 je oznámena 1. Cyrilometod jská pou krajan do Ellwangen. Konala se v sobotu 10. ervence Hlavním celebrantem byl opat Anastáz Opasek OSB., p i mši sv. bi moval. Novokn z P. Benno Kusý OFM ud loval po mši sv. požehnání. 2. pou do Ellwangen 8. ervence 1972 byla sou asn i eskou primi ní mší P. Stanislava Glücka a P. Radima Valíka OSB. Kn žské sv cení p ijali v Regensburku 1. ervence. Otec opat Anastáz Opasek OSB. op t udílel svátost bi mování, po mši sv. bylo novokn žské požehnání. Od té doby se eská pou do Ellwangen konala každoro n, jen dvakrát se nekonala: v r putovali krajané na moravský Velehrad, podruhé (2006) jsme jeli do Norimberku oslavit 75. narozeniny Otce Pavla Ku ery. Prameny: Archiv eské misie v Mnichov Diplomová práce Ing. Mgr. Kristiny Šimek: Pout národ k Sv. Metod jovi do Ellwangen s d razem na eské pout. (2004) Obrázek na 1. stran Hlasu: Freska v basilice sv. Klementa v ím. Nejstarší zobrazení svatých Cyrila a Metod je z 9. století: Papež Hadrián II. pokládá (a tím i schvaluje) staroslov nské texty bohoslužeb na oltá. Protože se blíží as dovolených, adresy eských Velehrad ve sv t : Evropa: P. ThDr. Jan Horák SDB., Hagenmüllergasse 31, 1030 Wien Österreich P. Antonín Špa ek SDB., Brauerstr. 99, 8004 Zürich, Schweiz P. Jaromír Zádrapa SDB., Via delle Fornaci 200, Roma, Italien Velehrad, 22, Ladbroke Square, W11 3NA, London, England P. Antonín Hrá ek, Velehrad, Lahm 6, St. Martin-Gsies, Italien Zámo í: Biskup pro krajany v zahrani í: Mons. ThDr. Petr Esterka, Pastoral Center for Czech Catolics, 344 Koch Avenue, Placentia CA 92870, USA Rev. Ant. Kocourek, Roman Our Lady Queen of Martyrs Queens Blvd, Forest Hills, NY Rev. Mons. ThDr. Dušan Hladík, 2414 South 61st Ave, Cicero (Chicago) IL Rev. Libor Švor ík, 496 Gladstone Avenue, Toronto, Ontario, M6H 3H9, Canada Austrálie zatím neobsazeno 2

3 sobota 7. þervence NÁRODNÍ POUġ KE SV. METODċJOVI DO ELLWANGEN (JAGST) slavnostní poutní bohoslužba v basilice sv. Víta na námčstí P. Bohuslav Švehla + P. Waldemar Obrebski CMF. prĥvod a modlitba u pamčtní desky sv. MetodČje spoleþný občd v exerciþním domč - Schönenberg divadlo o sv. Cyrilu a MetodČji, skupina ze Zubþic u ýeského Krumlova mariánská pobožnost s požehnáním rozlouþení SamozĜejmČ jsou zváni dámy, dčti i páni v krojích. Poutní menu stojí 15 : pĝedkrm, hlavní jídlo, zákusek, káva. PĜihlášky ke spoleþnému občdu adresujte na misii v MnichovČ. TČšíme se na shledanou! 3

4 Sprecher vedoucí ýeské duchovní služby v NČmecku bĝezna: Duchovní obnova na Svaté HoĜe obnovu vedli: Mons. Josef Žák (PlzeĖ) a jáhen Josef Jonáš (Zdice) bĝezna: Zasedání výboru Velehradu v ěímč kvčtna: NČmecko þeské setkání knčží v Brannenburgu PoĜadatelem byl Sudetendeutsches Priesterwerk, Mons. Karl Wuchterl. 14. kvčtna: Úþast na slavnostní bohoslužbč v ýeských BudČjovicích Oslava 60. narozenin generálního vikáĝe P. Adolfa PintíĜe. 16. kvčtna: Oslava sv. Jana Nepomuckého v MnichovČ spolu s Ackermann Gemeinde (Mons. Johann Tasler) 28. kvčtna: Bohoslužba pro Sokoly v rakouském Oetzu 15. þervna: Setkání krajanských skupin v MnichovČ poĝadatel: generální konzul Mgr. Josef Hlobil Slavnost Božího TČla v MnichovČ Eucharistii ustanovil Pán Ježíš pĝi Poslední veþeĝi. Od té doby se ve spoleþenství kĝesģanĥ slaví mše svatá nepĝetržitč. Protože je Zelený þtvrtek zastínčn Ježíšovým utrpením a dalšími událostmi Velikonoc, ustanovila se asi pĝed 700 lety v církvi liturgická slavnost - slavnost TČla a Krve PánČ, zvláštní podčkování za mši svatou. Ve þtvrtek 7. þervna jsme v MnichovČ slavili Boží TČlo. Na námčstí Marienplatz byla slavná mše svatá. Bohoslužbu vedl arcibiskup Reinhard kardinál Marx, pĝítomen byl i Friedrich kardinál Wetter a další biskupové. Poþasí nám pĝálo, proto byla veliká úþast. PrĤvod s NejsvČtČjší svátostí vyšel z námčstí ke kostelu St. Ludwig, kde byl druhý oltáĝ a zpčt na námčstí. Tam slavným Bože tebe chválíme a požehnáním lidu i mčstu slavnost vyvrcholila. V prĥvodu bylo mnoho knčží, ministrantĥ a Ĝeholních sester. Za nimi šli pĝedstavitelé university, zástupci vlády a mčsta, buršové se šavlemi, Ĝezníci, truhláĝi a další Ĝemeslníci v zástčrách, jednotlivé farnosti s prapory a mnozí další. Velikou skupinu každoroþnč tvoĝí misie; prapory, nápisy, národní kroje a pestrobarevné obleþení pĝipomínají rĥznorodost národĥ a jazykĥ. ýeská skupinka každoroþnč budí pozornost svými kroji a sv. Janem Nepomuckým. 4

5 Životní jubileum papežského preláta P. Pavla Kuþery PĜipomeĖme si požehnanou životní cestu Otce preláta Pavla Kuþery Narozen 27. kvčtna 1932 v Praze. Po maturitč v Praze (1951) pracoval jako dčlník, hoblíĝ a pomocník. PĜitom tajnč studoval teologii tajnč vysvčcen v Praze na jáhna. SvČtil jej litomčĝický biskup Dr. ŠtČpán Trochta. V r opustil ýssr pobyt v ěímč a v Itálii, doplnční studia. V r odešel z Itálie do NČmecka, byl zaþlenčn do diecéze Augsburg. 22. srpna 1965 v St. Ottilien vysvčcen na knčze. P. Pavel Kuþera byl povčĝen duchovní správou pro krajany v uprchlickém táboĝe Zirndorf u Norimberku. PozdČji pak duchovní správou pro krajany v diecézích Bamberg, Eichstätt, Regensburg a Würzburg. Od r pĥsobil v Zirndorfu a Norimberku. V r jmenován papežským kaplanem (monsignorem). V letech navíc vykonával službu delegáta ýeské duchovní služby v NČmecku. V r jmenován papežským prelátem a biskupským vikáĝem pro správu krajanĥ v EvropČ. V r ocenčn medailí Za zásluhy o stát. V r odešel do dĥchodu a ukonþil delegátskou službu. Do r pĥsobil v Zirndorfu, od r bydlí v Praze. V nedčli 27. kvčtna 2012 mu Pán dopĝál oslavit 80. narozeniny v kruhu nejbližších v Praze. AD MULTOS ANNOS! JEŠTċ MNOHÁ LÉTA VE ZDRAVÍ, SÍLE I RADOSTI MEZI KRAJANY I VE VLASTI, OTýE PAVLE! Tak, kdo si dá ještč limonádu? Fotografie s Otcem Pavlem z letošní duchovní obnovy na Svaté HoĜe. 5

6 Vysoká státní vyznamenání do Mnichova Spoleþnost pro včdu a umční (SVU) je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje þeské a slovenské včdce a umčlce. Spoleþnost založili v roce 1958 významní þeští a slovenští krajané žijící v USA. Místní skupiny pĥsobí po celém svčtč. Ve þtvrtek 24. þervna 2012 v Senátu ýeské republiky ocenila SVU významné þeské a slovenské osobnosti kultury a výzkumu. Mezi laureáty byli napĝ. ekonom a prezidentský kandidát Jan Švejnar, hereþka Hana Maciuchová nebo chirurg Pavel Pafko. Cenu pĝevzal také nčkdejší rozhlasový a televizní redaktor a Ĝeditel slovenského vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa Ivan Cikl, þestný pĝedseda nčmecké skupiny SVU. fotografie zleva: RytíĜský sál v Praze laureáti 2012 hereþka Hana Maciuchová a Dr. Ivan Cikl 1. þervna 2012 udčlil první místopĝedseda vlády a ministr zahraniþních včcí Karel Schwarzenberg 12 laureátĥm cenu Gratias Agit. Cenu udčluje ministr zahraniþních včcí ýr za šíĝení dobrého jména ýeské republiky v zahraniþí. Laureáty ceny jsou þeští krajané, kteĝí žijí v rĥzných þástech svčta a šíĝí včhlas své rodné zemč, ale také pĝátelé ýr a význaþné osobnosti, které nezištnč podporují dobré vztahy mezi svými zemčmi a naší vlastí. Mezi vyznamenanými byl ing. Ladislav Pavlík, pĝedseda mnichovské SVU. Cenu tvoĝí plastika v podobč stylizované kĝišģálové zemčkoule, která je dílem akademického malíĝe ZdeĖka Petra, diplom a odznak. fotografie zleva: kĝišģálová koule 12 ocenčných pan ministr a Ing. Ladislav Pavlík ObČma vyznamenaným rádi a srdeþnč blahopĝejeme! 6

7 Naše nové (obnovené a aktualizované) internetové stránky Doporu ujeme všem uživatel m internetu návšt vu našich stránek Najdete tam aktuální kalendárium eské duchovní služby v N mecku, program bohoslužeb ve Frankfurtu, Mnichov, Stuttgartu i Zirndorfu. P ehledn jsou zpracovány pozvánky a ohlédnutí, fotogalerie, užite né adresy a mnohé další. Díky všem, kte í na obnov stránek pracovali. Sv tové setkání rodin v Milán Od 30. kv tna do 3. ervna se na severu Itálie konalo VII. sv tové setkání rodin. Téma: Rodina práce a slavení. Papež Benedikt XVI. ekl: Sv tové setkání rodin vytvá í jedine nou p íležitost pro nové zamyšlení nad prací a slavením s ohledem na sjednocenou, životu otev enou rodinu, dob e za len nou ve spole nosti a v církvi, která vedle ekonomického zajišt ní rodinného jádra v nuje pozornost i kvalit vztah. Setkání se zú astnila i eská delegace, vedená královéhradeckým biskupem Janem Vokálem. Ned lní bohoslužbu, které se zú astnilo milión lidí, p enášela eská televize. P íští setkání by m lo být za 3 roky ve Philadelphii v USA. N mecko naše farnost P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München 089/ , fax: 089/ sál Velehradu: Dachauerstr. 23, München 089/ bankovní spojení: LigaBank München; konto , BLZ Prelát Pavel Ku era, Slune ní nám stí 1, Praha 5 - Stod lky P. ThDr. Emil Valášek, Pastoratsstr. 4, Kevelaer /573 P. Waldemar Obr bski CMF Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, Frankfurt 0173/ Mons. Karel Fo t, Rheinstr. 39, München 089/ Kn žský domov, Želivského 3, eské Bud jovice 00420/ Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, Petershausen 08137/99265 Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein Jáhen Josef Jonáš, ernín 73, Zdice u Berouna 00420/ Slovenské katolické misie v N mecku: Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str München (089) Pfr. Arpád Bernath (zodpov dný za Norimberk), Ring Str Naila (09282) Pfr. Peter Ce uch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str Frankfurt am Main (069) Pfr. Peter Hudyma, August Bebel Str Mannheim (0621)

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme brat i * Jsme jedna rodina * Svátost k tu: Nikolas Cocoroski, Mnichov Svátost manželství: Vít Smolek ( eské Bud jovice) a Michaela Bogenhausen (Steinkirchen bei Rohrdorf) Na v nost nás p edešli: Miroslav Šmatlák, Kernen im Remstal 76 let Wilfried Pechula, Marbach Stuttgart 74 let Dorothea von Thun, Norimberk 88 let Marie Anna Hole ková, Luzern, Švýcarsko 90 let Naši jubilanti: 30 let Vendula Bílková, Mnichov (12. 6.) 35 let Martina Putala, Norimberk (27. 6.) 40 let Adela Walker, Hainburg (26. 4.) Aleš Vojt chovský, Gilching (20. 5.) 45 let Rostislav Antoš, Norimberk (10. 5.) 50 let Eva Mezerová, Köln am Rhein (13. 5.) Tomáš Hinšt, Mnichov ( 4. 5.) Helena Schmidt, Oberursel (18. 5.) Eckhard Gathof, Frankfurt ( 7. 6.) 55 let P. Antonín Špa ek, eská misie ve Švýcarsku ( 3. 4.) Milan Granak, Hanau ( 1. 5.) Jaroslav Dvorak, Kirchseeon ( 4. 5.) Irena Fuchs, Mnichov ( 6. 6.) 60 let Zden k Hanzl, Mnichov (13. 4.) Markéta Pilz, Unterwangenbach (11. 6.) Karel Friml, Frankfurt (16. 6.) 65 let Marie Reim, Mnichov ( 9. 4.) R žena Tuhá ková, Zirndorf Blatná (10. 4.) Pavel Knecht, Mnichov ( 8. 5.) Vladimíra Mošinská, Mnichov (10. 6.) 70 let Rosemarie Höfer, Norimberk (17. 4.) Emmeran Kränkl OSB., Schäftlarn (17. 5.) 75 let Vlastimil Novak, Mnichov (21. 5.) V nceslava Kinzl, Regensburg (23. 5.) Engelbert Siebler, sv tící biskup v Mnichov (29. 5.) Miroslav Velíšek, Norimberk (38. 5.) Mons. Karl Wuchterl, Edling (22. 6.) 80 let V ra Bradatsch, Herrsching (10. 4.) Miloslav kardinál Vlk, Praha (17. 5.) Prelát Pavel Ku era, Zirndorf Praha (27. 5.) Milada Burdychová, Weisendorf (21. 6.) Marta Kuttelvaser, Mnichov - Planegg (25. 6.) 85 let Miroslava Brada, Mnichov (19. 3.) Papež Benedikt XVI., ím (16. 4.) Marianne Schwehla, Mnichov ( 4. 6.) 100 let!! ThDr. Rudolf Zdražil, Baden Baden (12. 6.) a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozv d li. Pok t ní a vytrvají, v manželství a pokoj mají, zem elé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilant m? - Živió, živió,. Výro í ordinace: kn žské sv cení: 25. výro í Mons. Rudolf Maslák, Mnichov v ím 35. výro í P. Josef upr SJ., Kolín u Prahy v ím 40. výro í Mons. Anton Otte, Heiligenstadt v Königsteinu Hlas Sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München Korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, Plze 8

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pou ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. zá í 2012 v 10 hodin Bu strážcem, Václave svých ech, chra laskav je v dobách všech, a mír, kterýs jim vyprosil, tak

Více

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014! Vánoce roku 2013 Jsou Vánoce! Naše tápající lidstvo þeká na tebe, betlémské DítČ, jež pĝicházíš zjevit Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právč dnes, abychom se nebáli a otevĝeli dokoĝán svá srdce

Více

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů

Více

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem Vánoce roku 2014 ím: 12. listopadu 1989: "Toto je den, který u inil Hospodin, radujme se z n ho. Na oltá je povýšena ochránkyn církve v eských zemích Anežka eská.... Vaše pou nesmí kon it dnes. Její poslání

Více

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším!

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! Léto roku 2014 Srde n zveme na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! papež František Marko Rupnik

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! Vánoce roku 2012 Bůh vzal na sebe lidskou slabost, aby z ní učinil sílu a abychom ji dokázali snáze přijímat u sebe i u druhých. Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! přejí duchovní, redakce

Více

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa.

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. Díky, Otče Františku za tvá povzbuzení mladým a překvapivě i starším. František

Více

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život!

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! Velikonoce roku 2012 Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! 2 Meditace: Umění žít Umění ţít není samozřejmě ţádnou jednoduchou uměleckou disciplínou, na ţádné umělecké škole se jí

Více

Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014

Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014 podzim roku 2014 Pro m li sv tci následovníky? Pro p itahovali velcí lidé k sob zástupy? Nic nežádali, a p ece dosáhli mnoho. Nepot ebují kázat, sta í jejich p íklad. Jejich život je výzva pro každého

Více

Velikonoce roku Svatý Otec papež František. Víru ve vzkříšení, sílu k vytrvalosti a lásku ke všem, s nimiž se o Velikonocích potkáte!

Velikonoce roku Svatý Otec papež František. Víru ve vzkříšení, sílu k vytrvalosti a lásku ke všem, s nimiž se o Velikonocích potkáte! Velikonoce roku 2013 Svatý Otec papež František Víru ve vzkříšení, sílu k vytrvalosti a lásku ke všem, s nimiž se o Velikonocích potkáte! Neobvyklá velikonoční meditace Pokud se necháme prostoupit Duchem

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou BERAN, Pavel et.al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II., H-O. Praha: Libri, 2002, s. 145. BEROUNSKÝ, Jindřich. 107 let tramvají a městské

Více

Velikonoce roku 2016 Jaký je náš svět? Bez lásky, bez víry, bez naděje, bez důvěry, bez Boha?

Velikonoce roku 2016 Jaký je náš svět? Bez lásky, bez víry, bez naděje, bez důvěry, bez Boha? Velikonoce roku 2016 Jaký je náš svět? Bez lásky, bez víry, bez naděje, bez důvěry, bez Boha? Kéţ jsme prostoupeni Ukřiţovaným a Zmrtvýchvstalým Kristem! Poţehnané Velikonoce 2016 1 Modlitba - zamyšlení

Více

Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti

Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti Fotografie v objektovém svazku komunistické rozvědky PAVEL ŽÁČEK IVANA KOUTSKÁ Příslušníci Státní bezpečnosti včetně Hlavní správy rozvědky ukládali získané či

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES. ]an Graubner

SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES. ]an Graubner ]AK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES ]an Graubner 'Olomouc 2005 KI'.TAZSK-Ý SEMINÁR sv. Fr.mtiška Xaverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNICA zapísané dňa: J f prfrnstkové číslo: tjji'/ značka: T Mons.Jan Graubner,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2015 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Felix & Maira Chytré hlavičky Zemi rozumí, 1.4. 30.6 2015...2 1.2 ECCB

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Radou kraje přidělené finančních prostředků z grantu ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB. 20 Arnoldovým

Radou kraje přidělené finančních prostředků z grantu ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB. 20 Arnoldovým okres Poř. Příspěvek se poskytuje č. žadateli: Příloha usnesení č. 505/2006/ Radou kraje přidělené finančních prostředků z grantu ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB Na obnovu památkově

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. dubna 2015 v 10:00 h V Praze 16. dubna 2015 Čj. 2228/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Vě k Po řadí na HL Po č et hlas ů

Vě k Po řadí na HL Po č et hlas ů Ve volbách do zastupitelstva obce (mě stysu, mě sta, mě stské č ásti, m ě stského obvodu) Boršice u Blatnice okres. U herské Hradišt ě... konaných ve dnech (dne) 1 0.10. - 11.10.2014 byly podle výsledk

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice odbor stavební úřad tel. : 577 680 111 fax. : 577 933 369 e-mail : radnice@muotrokovice.cz FVE 20 s.r.o. Vídeňská 546/55 639 00 Brno zastoupená

Více

Situace na Slovensku v době 2. světové války

Situace na Slovensku v době 2. světové války Situace na Slovensku v době 2. světové války 1939 1945 Na Slovensku byla jediná vládnoucí strana a to Hlinkova slovenská lidová strana Byla to pravicová politická strana se záměrem autonomie Slovenska.

Více

Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991

Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991 Řada XXV, č. 1. Řím o velikonocích 1991 Drazí bratři, Skoro se mi ulevilo, když jsem zjistil, že poslední číslo Vincula vyšlo ještě v roce 1990. Není to tedy tak zlé, jak mě mé svědomí strašilo. Přesto

Více

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne č. zápisu: 04 ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2012 2015 Zápis z jednání NR dne 08.12.2012 Přítomni: Jiří Šenkýř OFS, František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Alexandra Tesaříková OFS, Hana Reichsfeldová

Více

BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8

BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8 BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8 Oznámení obecního úřadu: Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Hejtman Jmk vyhlásil v pondělí 29. července 2013 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách,

Více

Historie pamětních knih na železnici

Historie pamětních knih na železnici Zdeněk Hrdina Miroslav Kunt Historie pamětních knih na železnici První nápad Uveřejnil časopis Železniční revue v roce 1919. Autorem přednosta stanice Chlumec nad Cidlinou František Bek (*1873). Přitom

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29.

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29. VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 29. BŘEZNA 2016 Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR Předseda Senátu

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce Otázka: Ústava a konstitucionalismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): barbora4.a - ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu,

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, z. s. konané v Olomouci dne 28. února 2015

Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, z. s. konané v Olomouci dne 28. února 2015 Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, z. s. konané v Olomouci dne 28. února 2015 Zápis jednání 1. Zahájení a uvítání hostů (v 9:30 hod.) Jednání zahájil předseda MSKA Pavel Kopeček. Následně

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Město Holýšov VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 31. schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010-2014 konané dne 19. března 2012 Rada města Holýšov: 60/2012 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení

Více

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004 Z 2. JEDNÁNÍ konaného dne 22. 12. 2004 Tento přehled obsahuje usnesení Z/12/04 až Z/21/04 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Informace hejtmana o činnosti Rady Pardubického kraje 3. Návrh rozpočtu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HUSTOPEČSKO, o.s. Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče. Zápis z valné hromady

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HUSTOPEČSKO, o.s. Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče. Zápis z valné hromady Datum konání: 3. října 2012 Zápis z valné hromady Místo konání: Kulturní dům Obecní úřad Vrbice Přítomní: Kamil Konečný Charvátová Jana Antonín Košulič Libor Sadílek Ing. Vlastimil Klobása Ing. Josef Hrouzek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA 1.1. 2012 NEDĚLE 9:00 2.1. PONDĚLÍ Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Za rodinu Jurných, Janíčkovu a Kubíčkovu Za Stanislava a Věru Večerovy a celou rodinu Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Vylušti křížovku. Michal Krejčiřík, 9. třída

Vylušti křížovku. Michal Krejčiřík, 9. třída Školní rok 2012/ 012/2013 Na co se můžete těšit? Křížovky Doplňovačky Spojovačky Přesmyčky Osmisměrky Vtipy Nové informace o Cyrilovi a Metodějovi Slovo redaktorů: V tomto čísle jsme si pro vás připravili

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Lichkovský Občasník LISTOPAD. Zleva stojící: Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš, Brůna Zdeněk,Vlček Václav, Macák Daniel

Lichkovský Občasník LISTOPAD. Zleva stojící: Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš, Brůna Zdeněk,Vlček Václav, Macák Daniel Zleva stojící: Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš, Brůna Zdeněk,Vlček Václav, Macák Daniel Zleva sedící: Bc. Richtr Roman, Macháčková Lenka, Stejskalová Alexandra LISTOPAD 2010 Lichkovský Občasník Lichkovský

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30 Farnost: Místek filiální kostely: Lysůvky Sviadnov Hodoňovice Rok: 2015 Po P OŘAD B O H O S L U Ž E B V týdnu od 08. 11. 2015 do 15. 11. 2015 32. DĚLE Udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv. v

Více

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a132207&typ=full&klic=ozk7rc

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a132207&typ=full&klic=ozk7rc Stránka. 1 z 12 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 819 Datum zápisu: 1. října 1992 Spisová značka: B 819 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 06.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/8928/2012/Prok Prokop Josef Telefon: 487 881 125 Počet

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod.

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Přítomni : 16 členů dle prezenční listiny Omluveni: 15 členů Nepřítomni :

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

ROZHODNUTÍ Nařízení odstranění nepovolené stavby Sklad krmiva u rybníka Hájky, k. ú. Rakovice

ROZHODNUTÍ Nařízení odstranění nepovolené stavby Sklad krmiva u rybníka Hájky, k. ú. Rakovice Městský úřad Mirotice, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice tel. 382 229 613, fax 382 229 287, e-mail: stavebni.urad@mirotice.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 Sekce seniorů, jako součást GC Brno, ženy 50+ a muži 55+ předkládá zprávu o činnosti za rok 2015. Níže je uvedeno v přehledu 15 soutěží včetně výsledků, kde

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917 2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41 v, r v MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Manětínská ul. 493, Kralovice PSČ 331 41 VÁŠ DOPISZN.: ZE DNE: Čj. Číslo spisu: VYŘIZUJE: TEL.: FAX:

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovodní p ípojky Útušice, Rob ice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Stavebník : Obec Útušice,

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovodní p ípojky Útušice, Rob ice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Stavebník : Obec Útušice, TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Vodovodní p ípojky Útušice, Rob ice Místo : k.ú. Útušice Obec : Útušice Kraj : Plze ský Stavebník : Obec Útušice, Útušice.p.59, 332 09 Št novice Stupe PD : DSP Stav.objekt : F.2

Více

HLAS MISIE červen - září

HLAS MISIE červen - září HLAS MISIE červen - září O běžník České katolick é misie ve Švýc a r s k u 2012-2 Předplatné : 12,- sfr R očně 4 x R oční k: X L Českomoravská NÁRODNÍ POUŤ Einsiedeln 3. června 2012 10.30 12.15 Příležitost

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice Sekretariát DSO MR Hranicko nám. Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou Zápis ze schůzky rozvojového partnerství

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/8744/13/OSVO/Gi Č.J.: MK/9719/13/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Gibalová TEL.: 541422320 E-MAIL: gibalova@radnice.kurim.cz

Více

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje VY_32_INOVACE_PRV_498 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 1.6. 2013 Datum pilotáže: 25. 6. 2013 Metodika: Děti si společně s učitelem

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 19.02. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Dinda Karel, Dolejší Jaroslav, Mgr. Horčičková

Více