Nenechte si ujít: sobota 7. þervence þeská pouģ do Ellwangen!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!"

Transkript

1 Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence þeská pouģ do Ellwangen!

2 Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní dopis duchovní služby v N mecku. Vydával ho Otec K iš an - Dr. Alexandr Heidler, pozd ji Otec Karel Karel Fo t. V roce 1961 byla zahájena p íprava oslav výro í p íchodu sv. Cyrila a Metod je na Velkou Moravu roku 963. Duchovní úvahy, povzbuzení o našich v rozv stech a zprávy o p ípravách oslav se staly nedílnou sou ástí pastora ních list. V lét 1962 se pastora ní dopis poprvé p ejmenoval na Hlas sv. Cyrila a Metoda. Od po átku jej provází logo paní Gertrudy G. Gruberové, jak jej známe dodnes ervence 1963 se v ím konala veliká Cyrilometod jská pou. V roce 1970 je v Hlasu první zmínka o Ellwangen: Metod j byl patrn souzen též v ezn a v zn n v klášte e Ellwangen (Švábsko). Tento rok se zde konala první pou Slovinc. P i ní byla pé í m stské rady Ellwangen (starosta Karl Hermann Wöhr) slavnostn posv cena pam tní deska, znázor ující soud nad Metod jem. Vytvo il ji místní socha Hans Schebler. Na podzim roku 1970 se v Ellwangen konala eská sch zka kn ží z N mecka a dalších zemí, zú astnil se jí eský delegát pro krajany z íma Dr. Jaroslav Škarvada. V listu Z Mnichova do Mnichova. 6/1971 je oznámena 1. Cyrilometod jská pou krajan do Ellwangen. Konala se v sobotu 10. ervence Hlavním celebrantem byl opat Anastáz Opasek OSB., p i mši sv. bi moval. Novokn z P. Benno Kusý OFM ud loval po mši sv. požehnání. 2. pou do Ellwangen 8. ervence 1972 byla sou asn i eskou primi ní mší P. Stanislava Glücka a P. Radima Valíka OSB. Kn žské sv cení p ijali v Regensburku 1. ervence. Otec opat Anastáz Opasek OSB. op t udílel svátost bi mování, po mši sv. bylo novokn žské požehnání. Od té doby se eská pou do Ellwangen konala každoro n, jen dvakrát se nekonala: v r putovali krajané na moravský Velehrad, podruhé (2006) jsme jeli do Norimberku oslavit 75. narozeniny Otce Pavla Ku ery. Prameny: Archiv eské misie v Mnichov Diplomová práce Ing. Mgr. Kristiny Šimek: Pout národ k Sv. Metod jovi do Ellwangen s d razem na eské pout. (2004) Obrázek na 1. stran Hlasu: Freska v basilice sv. Klementa v ím. Nejstarší zobrazení svatých Cyrila a Metod je z 9. století: Papež Hadrián II. pokládá (a tím i schvaluje) staroslov nské texty bohoslužeb na oltá. Protože se blíží as dovolených, adresy eských Velehrad ve sv t : Evropa: P. ThDr. Jan Horák SDB., Hagenmüllergasse 31, 1030 Wien Österreich P. Antonín Špa ek SDB., Brauerstr. 99, 8004 Zürich, Schweiz P. Jaromír Zádrapa SDB., Via delle Fornaci 200, Roma, Italien Velehrad, 22, Ladbroke Square, W11 3NA, London, England P. Antonín Hrá ek, Velehrad, Lahm 6, St. Martin-Gsies, Italien Zámo í: Biskup pro krajany v zahrani í: Mons. ThDr. Petr Esterka, Pastoral Center for Czech Catolics, 344 Koch Avenue, Placentia CA 92870, USA Rev. Ant. Kocourek, Roman Our Lady Queen of Martyrs Queens Blvd, Forest Hills, NY Rev. Mons. ThDr. Dušan Hladík, 2414 South 61st Ave, Cicero (Chicago) IL Rev. Libor Švor ík, 496 Gladstone Avenue, Toronto, Ontario, M6H 3H9, Canada Austrálie zatím neobsazeno 2

3 sobota 7. þervence NÁRODNÍ POUġ KE SV. METODċJOVI DO ELLWANGEN (JAGST) slavnostní poutní bohoslužba v basilice sv. Víta na námčstí P. Bohuslav Švehla + P. Waldemar Obrebski CMF. prĥvod a modlitba u pamčtní desky sv. MetodČje spoleþný občd v exerciþním domč - Schönenberg divadlo o sv. Cyrilu a MetodČji, skupina ze Zubþic u ýeského Krumlova mariánská pobožnost s požehnáním rozlouþení SamozĜejmČ jsou zváni dámy, dčti i páni v krojích. Poutní menu stojí 15 : pĝedkrm, hlavní jídlo, zákusek, káva. PĜihlášky ke spoleþnému občdu adresujte na misii v MnichovČ. TČšíme se na shledanou! 3

4 Sprecher vedoucí ýeské duchovní služby v NČmecku bĝezna: Duchovní obnova na Svaté HoĜe obnovu vedli: Mons. Josef Žák (PlzeĖ) a jáhen Josef Jonáš (Zdice) bĝezna: Zasedání výboru Velehradu v ěímč kvčtna: NČmecko þeské setkání knčží v Brannenburgu PoĜadatelem byl Sudetendeutsches Priesterwerk, Mons. Karl Wuchterl. 14. kvčtna: Úþast na slavnostní bohoslužbč v ýeských BudČjovicích Oslava 60. narozenin generálního vikáĝe P. Adolfa PintíĜe. 16. kvčtna: Oslava sv. Jana Nepomuckého v MnichovČ spolu s Ackermann Gemeinde (Mons. Johann Tasler) 28. kvčtna: Bohoslužba pro Sokoly v rakouském Oetzu 15. þervna: Setkání krajanských skupin v MnichovČ poĝadatel: generální konzul Mgr. Josef Hlobil Slavnost Božího TČla v MnichovČ Eucharistii ustanovil Pán Ježíš pĝi Poslední veþeĝi. Od té doby se ve spoleþenství kĝesģanĥ slaví mše svatá nepĝetržitč. Protože je Zelený þtvrtek zastínčn Ježíšovým utrpením a dalšími událostmi Velikonoc, ustanovila se asi pĝed 700 lety v církvi liturgická slavnost - slavnost TČla a Krve PánČ, zvláštní podčkování za mši svatou. Ve þtvrtek 7. þervna jsme v MnichovČ slavili Boží TČlo. Na námčstí Marienplatz byla slavná mše svatá. Bohoslužbu vedl arcibiskup Reinhard kardinál Marx, pĝítomen byl i Friedrich kardinál Wetter a další biskupové. Poþasí nám pĝálo, proto byla veliká úþast. PrĤvod s NejsvČtČjší svátostí vyšel z námčstí ke kostelu St. Ludwig, kde byl druhý oltáĝ a zpčt na námčstí. Tam slavným Bože tebe chválíme a požehnáním lidu i mčstu slavnost vyvrcholila. V prĥvodu bylo mnoho knčží, ministrantĥ a Ĝeholních sester. Za nimi šli pĝedstavitelé university, zástupci vlády a mčsta, buršové se šavlemi, Ĝezníci, truhláĝi a další Ĝemeslníci v zástčrách, jednotlivé farnosti s prapory a mnozí další. Velikou skupinu každoroþnč tvoĝí misie; prapory, nápisy, národní kroje a pestrobarevné obleþení pĝipomínají rĥznorodost národĥ a jazykĥ. ýeská skupinka každoroþnč budí pozornost svými kroji a sv. Janem Nepomuckým. 4

5 Životní jubileum papežského preláta P. Pavla Kuþery PĜipomeĖme si požehnanou životní cestu Otce preláta Pavla Kuþery Narozen 27. kvčtna 1932 v Praze. Po maturitč v Praze (1951) pracoval jako dčlník, hoblíĝ a pomocník. PĜitom tajnč studoval teologii tajnč vysvčcen v Praze na jáhna. SvČtil jej litomčĝický biskup Dr. ŠtČpán Trochta. V r opustil ýssr pobyt v ěímč a v Itálii, doplnční studia. V r odešel z Itálie do NČmecka, byl zaþlenčn do diecéze Augsburg. 22. srpna 1965 v St. Ottilien vysvčcen na knčze. P. Pavel Kuþera byl povčĝen duchovní správou pro krajany v uprchlickém táboĝe Zirndorf u Norimberku. PozdČji pak duchovní správou pro krajany v diecézích Bamberg, Eichstätt, Regensburg a Würzburg. Od r pĥsobil v Zirndorfu a Norimberku. V r jmenován papežským kaplanem (monsignorem). V letech navíc vykonával službu delegáta ýeské duchovní služby v NČmecku. V r jmenován papežským prelátem a biskupským vikáĝem pro správu krajanĥ v EvropČ. V r ocenčn medailí Za zásluhy o stát. V r odešel do dĥchodu a ukonþil delegátskou službu. Do r pĥsobil v Zirndorfu, od r bydlí v Praze. V nedčli 27. kvčtna 2012 mu Pán dopĝál oslavit 80. narozeniny v kruhu nejbližších v Praze. AD MULTOS ANNOS! JEŠTċ MNOHÁ LÉTA VE ZDRAVÍ, SÍLE I RADOSTI MEZI KRAJANY I VE VLASTI, OTýE PAVLE! Tak, kdo si dá ještč limonádu? Fotografie s Otcem Pavlem z letošní duchovní obnovy na Svaté HoĜe. 5

6 Vysoká státní vyznamenání do Mnichova Spoleþnost pro včdu a umční (SVU) je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje þeské a slovenské včdce a umčlce. Spoleþnost založili v roce 1958 významní þeští a slovenští krajané žijící v USA. Místní skupiny pĥsobí po celém svčtč. Ve þtvrtek 24. þervna 2012 v Senátu ýeské republiky ocenila SVU významné þeské a slovenské osobnosti kultury a výzkumu. Mezi laureáty byli napĝ. ekonom a prezidentský kandidát Jan Švejnar, hereþka Hana Maciuchová nebo chirurg Pavel Pafko. Cenu pĝevzal také nčkdejší rozhlasový a televizní redaktor a Ĝeditel slovenského vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa Ivan Cikl, þestný pĝedseda nčmecké skupiny SVU. fotografie zleva: RytíĜský sál v Praze laureáti 2012 hereþka Hana Maciuchová a Dr. Ivan Cikl 1. þervna 2012 udčlil první místopĝedseda vlády a ministr zahraniþních včcí Karel Schwarzenberg 12 laureátĥm cenu Gratias Agit. Cenu udčluje ministr zahraniþních včcí ýr za šíĝení dobrého jména ýeské republiky v zahraniþí. Laureáty ceny jsou þeští krajané, kteĝí žijí v rĥzných þástech svčta a šíĝí včhlas své rodné zemč, ale také pĝátelé ýr a význaþné osobnosti, které nezištnč podporují dobré vztahy mezi svými zemčmi a naší vlastí. Mezi vyznamenanými byl ing. Ladislav Pavlík, pĝedseda mnichovské SVU. Cenu tvoĝí plastika v podobč stylizované kĝišģálové zemčkoule, která je dílem akademického malíĝe ZdeĖka Petra, diplom a odznak. fotografie zleva: kĝišģálová koule 12 ocenčných pan ministr a Ing. Ladislav Pavlík ObČma vyznamenaným rádi a srdeþnč blahopĝejeme! 6

7 Naše nové (obnovené a aktualizované) internetové stránky Doporu ujeme všem uživatel m internetu návšt vu našich stránek Najdete tam aktuální kalendárium eské duchovní služby v N mecku, program bohoslužeb ve Frankfurtu, Mnichov, Stuttgartu i Zirndorfu. P ehledn jsou zpracovány pozvánky a ohlédnutí, fotogalerie, užite né adresy a mnohé další. Díky všem, kte í na obnov stránek pracovali. Sv tové setkání rodin v Milán Od 30. kv tna do 3. ervna se na severu Itálie konalo VII. sv tové setkání rodin. Téma: Rodina práce a slavení. Papež Benedikt XVI. ekl: Sv tové setkání rodin vytvá í jedine nou p íležitost pro nové zamyšlení nad prací a slavením s ohledem na sjednocenou, životu otev enou rodinu, dob e za len nou ve spole nosti a v církvi, která vedle ekonomického zajišt ní rodinného jádra v nuje pozornost i kvalit vztah. Setkání se zú astnila i eská delegace, vedená královéhradeckým biskupem Janem Vokálem. Ned lní bohoslužbu, které se zú astnilo milión lidí, p enášela eská televize. P íští setkání by m lo být za 3 roky ve Philadelphii v USA. N mecko naše farnost P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München 089/ , fax: 089/ sál Velehradu: Dachauerstr. 23, München 089/ bankovní spojení: LigaBank München; konto , BLZ Prelát Pavel Ku era, Slune ní nám stí 1, Praha 5 - Stod lky P. ThDr. Emil Valášek, Pastoratsstr. 4, Kevelaer /573 P. Waldemar Obr bski CMF Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, Frankfurt 0173/ Mons. Karel Fo t, Rheinstr. 39, München 089/ Kn žský domov, Želivského 3, eské Bud jovice 00420/ Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, Petershausen 08137/99265 Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein Jáhen Josef Jonáš, ernín 73, Zdice u Berouna 00420/ Slovenské katolické misie v N mecku: Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str München (089) Pfr. Arpád Bernath (zodpov dný za Norimberk), Ring Str Naila (09282) Pfr. Peter Ce uch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str Frankfurt am Main (069) Pfr. Peter Hudyma, August Bebel Str Mannheim (0621)

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme brat i * Jsme jedna rodina * Svátost k tu: Nikolas Cocoroski, Mnichov Svátost manželství: Vít Smolek ( eské Bud jovice) a Michaela Bogenhausen (Steinkirchen bei Rohrdorf) Na v nost nás p edešli: Miroslav Šmatlák, Kernen im Remstal 76 let Wilfried Pechula, Marbach Stuttgart 74 let Dorothea von Thun, Norimberk 88 let Marie Anna Hole ková, Luzern, Švýcarsko 90 let Naši jubilanti: 30 let Vendula Bílková, Mnichov (12. 6.) 35 let Martina Putala, Norimberk (27. 6.) 40 let Adela Walker, Hainburg (26. 4.) Aleš Vojt chovský, Gilching (20. 5.) 45 let Rostislav Antoš, Norimberk (10. 5.) 50 let Eva Mezerová, Köln am Rhein (13. 5.) Tomáš Hinšt, Mnichov ( 4. 5.) Helena Schmidt, Oberursel (18. 5.) Eckhard Gathof, Frankfurt ( 7. 6.) 55 let P. Antonín Špa ek, eská misie ve Švýcarsku ( 3. 4.) Milan Granak, Hanau ( 1. 5.) Jaroslav Dvorak, Kirchseeon ( 4. 5.) Irena Fuchs, Mnichov ( 6. 6.) 60 let Zden k Hanzl, Mnichov (13. 4.) Markéta Pilz, Unterwangenbach (11. 6.) Karel Friml, Frankfurt (16. 6.) 65 let Marie Reim, Mnichov ( 9. 4.) R žena Tuhá ková, Zirndorf Blatná (10. 4.) Pavel Knecht, Mnichov ( 8. 5.) Vladimíra Mošinská, Mnichov (10. 6.) 70 let Rosemarie Höfer, Norimberk (17. 4.) Emmeran Kränkl OSB., Schäftlarn (17. 5.) 75 let Vlastimil Novak, Mnichov (21. 5.) V nceslava Kinzl, Regensburg (23. 5.) Engelbert Siebler, sv tící biskup v Mnichov (29. 5.) Miroslav Velíšek, Norimberk (38. 5.) Mons. Karl Wuchterl, Edling (22. 6.) 80 let V ra Bradatsch, Herrsching (10. 4.) Miloslav kardinál Vlk, Praha (17. 5.) Prelát Pavel Ku era, Zirndorf Praha (27. 5.) Milada Burdychová, Weisendorf (21. 6.) Marta Kuttelvaser, Mnichov - Planegg (25. 6.) 85 let Miroslava Brada, Mnichov (19. 3.) Papež Benedikt XVI., ím (16. 4.) Marianne Schwehla, Mnichov ( 4. 6.) 100 let!! ThDr. Rudolf Zdražil, Baden Baden (12. 6.) a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozv d li. Pok t ní a vytrvají, v manželství a pokoj mají, zem elé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilant m? - Živió, živió,. Výro í ordinace: kn žské sv cení: 25. výro í Mons. Rudolf Maslák, Mnichov v ím 35. výro í P. Josef upr SJ., Kolín u Prahy v ím 40. výro í Mons. Anton Otte, Heiligenstadt v Königsteinu Hlas Sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München Korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, Plze 8

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

listopad 11/2012 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON

listopad 11/2012 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON listopad 11/2012 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON 2012 Anděl Samoty (Poselství shůry, Anselm Grün vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří 2002) Mnozí dnes mají strach ze samoty.

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice.

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice. Z historie eského horolezectví Níže uvedený lánek p ipravil pro webové stránky HS v roce 2007, ke 111. výro í eského horolezectví, Vladimír Chroust Procházka ml. ze zápisk svého otce, poprvé áste publikovaných

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské březen 2014 číslo 1 ročník XVIII www.hostyn.cz čtvrtletník Matice svatohostýnské Snímek Ivo Buráň přehled poutních slavností v roce 2014 NE 16. 3. Svatojosefská pouť mužů PÁ SO 4. 5. 4. Pěší pouť ze Svatého

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014)

Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014) Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014) 1. Uvád ní jména sv. Josefa v eucharistických modlitbách Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila dekretem. 113/14 ze dne 6. 5. 2014 uvád ní jména sv. Josefa

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 2 ñ B ezen 2010 SVAT T DEN Na Květnou neděli 28. března začínáme prožívat největší událost lidských dějin a uvědomujeme

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více