UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC"

Transkript

1 UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

2

3 Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno: a komu bylo více svěřeno, od toho bude více žádáno. Evangelium sv. Lukáše Podobenství o bdělých služebnících, 35 překlad: Dr. Rudolf Col, profesor CM Bohoslovecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci Historie urologické kliniky v Olomouci Urologie vznikala z chirurgie procesem velmi pomalým a plným zvratů. Pokud se chceme zabývat jejím vznikem, musíme se soustředit na samostatný vývoj chirurgie a z něj odvodit vznik svébytného oboru urologie. Je třeba vědět, že sama chirurgie byla až do 18. století postavena mimo oficiální medicinu jako činnost nehodná graduovaného lékaře. Chirurgie byla jakýmsi opovrhovaným a nekalým řemeslem, které provozovali ranhojiči, lazebníci, mastičkáři, dryáčníci, bradýři a občas i kati. Do téže kategorie patřili řezači kýl, měchýřových kamenů i okulisté specializující se na léčení šedého zákalu. V dalším vývoji pak vznikl cech chirurgů, kteří ale stále zůstávali na okraji společenského žebříčku, neboť ve slavnostním průvodu cechů šli až na předposledním místě za nimi šli jen židé. Chirurgové se stavovsky organizovali až na podkladě privilegia z roku 1747, ale společensky se jejich postavení nezlepšilo. Dvorním dekretem z téhož roku byl chirurg vyloučen z možnosti dosáhnout některého z akademických titulů /děkan nebo rektor/, i když mu byla přiznána hodnost: chirurg-ranhojič. Do lékařství a léčení však nesměl zasahovat. Chirurgové byli považováni za pouhé řemeslníky nižší úrovně a nemohli proto být akceptováni vyšší společenskou třídou, kterou tehdy představovali graduovaní lékaři. Doba Josefa II. však přinesla obrat v nazírání na chirurgii. Z ranhojičů se stávali skuteční chirurgové a výuka chirurgie dostala přesný plán a program. V roce 1786 bylo studium chirurgie sloučeno se studiem lékařství a upraven rozsah přednášek i zkoušky z chirurgie. Urologie jako svébytný medicínský obor vznikl poměrně pozdě, neboť jeho osamostatnění bránili sami chirurgové mající obavy z nekalé konkurence a atomizace oboru. Chirurgické výkony spadající do kategorie urologických mají v Olomouci hluboké kořeny sahající do minulosti. Je zaznamenáno, že jistý Dominik Waidele / / provedl v Olomouci 113 operací močových kamenů. Jako operatér močových kamenů je mimo jiné také znám František Hauser / /, který uskutečnil v Olomouci první operaci v éterové narkóze. Bohužel rozsah a počty urologických operací prováděných na chirurgickém oddělení Zemské nemocnice v Olomouci v letech nejsou statisticky zpracovány. Je však třeba zmínit další zajímavou skutečnost, že v roce 1926 vzniká v secesní vile Primavesi (národní kulturní památka, a její výzdobě se podílem mimo jiné i malíř Gustav Klimt, sochař Anton Hanak),

4 v Olomouci soukromé chirurgické sanatorium pod vedením Dr. Koutného specializující se na urologické a gynekologické operace a porody. Bylo vybaveno 2 operačními sály, 8 pokoji pro rodičky a 9 pokoji pro pacienty po břišních a urologických operacích. Po smrti Dr. Koutného zakoupil sanatorium 1939 chirurg Dr. Pospíšil a pokračoval zde až do znárodnění soukromých zdravotnických zařízení v roce Před vznikem samostatných urologických pracovišť se onemocnění urogenitálního traktu léčila na odděleních chirurgických. V té době pěstovali urologii převážně primáři nebo jejich zástupci jednak proto, že znamenala určité oživení tehdejší chirurgické rutiny a dále z těch důvodů, že šlo o nový, atraktivní a náročný obor, vyžadující manuální zručnost a operační zkušenost. Byla to v neposlední řadě i nutnost zvládnout akutní traumatické stavy uropoetické soustavy, pokud stav nemocného nedovolil překlad na pracoviště schopné tuto péči zabezpečit. S narůstajícím množstvím nových morfologických, fysiologických patofysiologických poznatků a rovněž i s rozvojem lékařské techniky nabývala urologie svého specifického charakteru, odlišujícího se od všeobecné chirurgie. Urologická diagnostika i léčebná péče se překotně rozvíjela do šířky i hloubky, takže se ukázalo, že všeobecný chirurg již nemůže obsáhnout celou problematiku urologie a proto se někteří chirurgové začali věnovat pouze tomuto oboru a postupně začala vznikat samostatná urologická pracoviště. Rozvoj urologie v Olomouci se nijak nelišil od rozvoje urologie světové. Stejně jako jinde byli i v Olomouci původně nemocní s onemocněními urogenitálního traktu léčeni na chirurgii. Po obnovení Palackého university v Olomouci v roce 1946 se stal přednostou chirurgické kliniky prof. MUDr. Vladimír Rapant, který měl pro urologii pochopení. Mimo něj prováděli tehdy urologické operace jeho zástupce doc. Jan Burian a spolu s ním dr. František Richter, který ale záhy odešel na primariát chirurgického oddělení v Jeseníku. Profesor Rapant jako jeden z mála tehdejších přednostů chirurgických klinik v Československu si uvědomil, že všeobecný chirurg již nemůže obsáhnout problematiku prudce se rozvíjející chirurgie v celé její šíři a hloubce. Rozhodl se proto, že pověří své nejzkušenější asistenty vedením a rozvíjením jednotlivých chirurgických odvětví. Úkolem vybudovat moderní pracoviště rychle se rozvíjejícího oboru urologie pověřil asistenta Kučeru. Ten přistoupil k realizaci tohoto úkolu velmi zodpovědně. Systematickým studiem a stážemi na renomovaných zahraničních urologických klinikách si osvojil moderní názory, které pak plánovitě a cílevědomě aplikoval v Olomouci. Tak se mu podařilo vybudovat moderní urologické pracoviště. Logickým vyústěním tohoto vývojového procesu bylo osamostatnění a vznik urologické kliniky v Olomouci dne 1. února Všimněme si podrobněji s jakým vybavením a personálním obsazením klinika ve srovnání s dnešními poměry začínala. Pro urologickou kliniku bylo vyčleněno z I. chirurgické kliniky lůžkové oddělení 20 pro muže a l pokoj z oddělení 27 pro ženy. Je třeba si uvědomit, že převážnou část lůžkového fondu

5 oddělení 20 tvořil velký pokoj o 22 lůžkách dovolující nemocným jen minimální soukromí a kam byli též ukládáni všichni nemocní bezprostředně po operaci. Ženský pokoj disponoval 10 lůžky. Lůžkovou složku doplňovala ambulance tvořená vyšetřovnou, radiodiagnostickou jednotkou, malou močovou laboratoří a archivem. Operovalo se na operačním sále I. chirurgické kliniky a k endoskopickým operacím sloužila jedna z místností ambulance. Klinika poskytovala běžnou péči nemocným s afekcemi urogenitálního traktu z okresu Olomouc i přilehlých okresů a navíc pak přispívala nadstavbovou péčí nemocným z celého tehdejšího Severomoravského kraje. Programově se klinika zaměřila na rekonstrukční operace močových cest, urologickou onkologii a diagnostiku a léčbu vrozených i získaných vad urogenitální soustavy u dětí. Pokud jde o personální obsazení kliniky, byly začátky velmi skromné. Při jejím založení na ní pracovalo 6 lékařů. Přednosta prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc., jeho zástupce odb. asistent Dr. Jiří Scheinar, zástupce pro léčebně preventivní péči Dr. Hruška, asistent Dr. Báňa a Dr. Utíkalová s Dr. Veselým vedoucím ambulance. Narůstající objem služeb, jež klinika poskytovala si vyžádal postup-

6 ně nejen další rozšíření personálu kliniky ale také provozních místností, jejich technického vybavení i lůžkového fondu. Tyto potřeby byly uspokojeny v 70. letech, kdy klinika převzala další provozní místnosti po dermatologické klinice a bylo tak vytvořeno dobře vybavené radiodiagnostické pracoviště, stážovna, knihovna, místnosti pro sekretariát a vedení kliniky včetně inspekčních pokojů pro lékaře. Lůžkový fond se zvýšil o další postele na odd. 7. Posléze po roce 1980 získala klinika další lůžka pro dětské pacienty mimo kojence, takže v roce 1990 dosáhl lůžkový fond maxima 95 lůžek, mezi něž patřila i jednotka pooperační intenzivní péče se 6 lůžky. Klinika měla k disposici 2 operační sály jeden čistě endoskopický a další pro všeobecné operace. Počet lékařů se zvýšil na 20. Aby byl pohled na vývoj urologické kliniky úplný, pojednáme dále o zdravotnické, výzkumné a pedagogické činnosti kliniky. Ještě v rámci chirurgické kliniky se začaly provádět první plastické operace, především resekční plastiky primární hydronefrózy, na které později navázaly originální lalokové plastiky dlouhých zúženin pelviureterálního úseku, které se uplatnily i v řešení močové stázy v podkovovité ledvině. Tyto operace navrhl a propracoval prof. Kučera. Priorita patří klinice i v zavádění náhrad močového měchýře exkludovanou kličkou střevní v tehdejším Československu. Proble-matiku účinné a spolehlivé hemostázy u operací prostaty zpracoval prof. Scheinar, který účinně přispěl i k realizaci nových směrů v léčení karcinomu prostaty. Doc. Báňa realizoval nové trendy v operativě a metafylaxi urolitiázy. Doc. Utíkalová do běžné praxe zavedla řadu účinných diagnostických a operačních postupů v léčbě dětských pacientů, což vedlo ke vzniku centra-lizované péče dětské urologie využívané nemocnými z větší části Moravy. Pro komplikované operace na ledvinném parenchymu / nádory solitární ledviny a korálové kameny/ umožňující výkon v bezkrevném terénu při přerušené cirkulaci krve v ledvině byla vyvinuta speciální chladící aparatura vlastní konstrukce, jež vznikla za spolupráce doc. Scheinara a doc. Záťury. To umo-žnilo zvýšit počet i náročnost výkonů na ledvině a vyloučit zhoršení ledvinových funkcí způsobených teplou ischemií. Otázkami moderní andrologie se zabýval doc. Reif, který zavedl nové léčebné postupy v terapii priapismu a varikokély. Onkologická péče na urologické klinice Stěžejní úlohou urologa v onkologické léčbě je chirurgická intervence. Avšak mnohdy je nutná i další onkologická léčba, zejména chemoterapie, která je v současnosti doménou onkologů. V 70. a 80. letech minulého století byla chemoterapie nádorů prostaty a močového měchýře v naší oblasti výhradně prováděna na urologické klinice. Ale také adjuvantní cytostatická léčba testikulárních tumorů byla jak v éře před platinou, tak i po roce 1980, z větší části vedena zde. Chemoterapie byla podmíněna vyškolením ordináře pro urologickou onkologii, který nabýval zkušeností opakovaně na onkologických pracovištích v Ostravě-Porubě a v Brně - Žlutém kopci (MUDr. Vladimír Černý). Další podmínkou byla vyškolená sestra (Alena Orlichová) a samostatná ordinace s digestoří na přípravu ředění cytostatik a infůzí.

7 V zásadě lze problematiku rozdělit do těchto skupin: 1. Nádory varlete (non-seminomy) - nemocné jsme centralizovali ze Severní Moravy od r V té době byla chemoterapie indikována brzy po retroperitoneální lymfadenectomii, takže 1. sérii cytostatické léčby podstoupili pacienti již na naší klinice. A někdy i kompletní 3 až 4 cykly kombinace Vinblastin, Bleomycin a Cisplatina. Do roku 1990 jsme léčili celkem 270 nemocných. Od počátku léčby nádorů varlat jsme uvedli jako první v Československu do praxe ve spolupráci s gynekologickou klinikou (ing. Fingerová, RNDr. Janoušková, prof. Talaš) klinické využití onkologických markerů alfafp a beta HCG. 2. Pokročilé nádory prostaty chemoterapii CaP jsme na urologické klinice zavedli již v r. 1976, u nemocných ve stadiu metastáz, po předcházející hormonální léčbě či orchiectomii. Základní kombinací byl Cyklofosfamid, Fluorouracil a Prednison, v počátcích též s Vincristinem, a to ve čtyřtýdenních intervalech po dobu 18 až 24 měsíců. Do roku 1990 bylo léčeno 95 nemocných, průměrná doba nespecifického přežití byla 29 měsíců. 3. Karcinom močového měchýře u pokročilých inoperabilních stavů při generalizaci onemocnění jsme ordinovali M-VAC, avšak zde výsledky nebyly

8 povzbudivé. Zaměřili jsme se na intravesikální profylaxi povrchových nádorů močového měchýře. Ve spolupráci s mikrobiologickým ústavem LFUP jsme klinicky vyzkoušeli originální nespecifickou bakteriální vakcínu Propionibacterium acnes Carvacol patent č Léčbu podstoupilo celkem 29 pacientů ve více než 200 intravesikálních aplikacích. Klinické zkoušky byly přerušeny v r kvůli chybějícím testům na zvířatech. (Počátkem 90. let byly problémy s ochránci zvířat pozn. V.Č.) Se zaváděním privatizace a tržně ekonomických vztahů ve zdravotnictví, zejména po zavedení moderních vyšetřovacích i operačních metod, bylo možno postupně redukovat počet lůžek. Po roce 1989 se těžiště předoperačních vyšetření nemocných přesouvalo do ambulantní složky a tím se podařilo významně zkrátit dobu hospitalizace z původních 17 dní na nynějších 4,3. Počet lůžek klesl z 96 na nynějších 31. Technologické inovace diagnostických a léčebných postupů Zdravotnické technologie výrazně ovlivnily vývoj urologie jako oboru. Urologická klinika Fakultní nemocnice a lékařské fakulty UP v Olomouci tento vývoj včas zachytila, i když při nedostatku deviz v socialistickém Československu bylo jejich získání obtížné. Jednou cestou byl vlastní vývoj, druhou pomoc průmyslových podniků s exportem do devizových zemí, které měly možnost klinice věnovat určité prostředky.

9 Vlastní vývoj, o který se zasloužil hlavně MUDr. František Záťura, začal již koncem 70. let konstrukcí aparatury pro operaci ledviny v podchlazení. Zde nám významně pomohl šumperský podnik Pramet. Vznikla měřicí aparatura pro monitorování teploty ledviny i chladiče ledviny pro operace v hypoxii. Dále byla pozornost zaměřena na konstrukci urodynamické aparatury, se kterým nejprve pomohly vývojové dílny Univerzity Palackého, rozhodující pak byla spolupráce s Teslou Valašské Meziříčí a počítačovým centrem Condata. Prvním produktem byl v roce 1978 rotační uroflowmetr, postupně byl vyvinut váhový uroflowmetr a nakonec v roce 1983 kompletní urodynamická aparatura. Stálé vylepšování přineslo jednu z prvních digitálních pacientských jednotek na světě v roce 1986 a první jednotku řízenou osobním počítačem v roce Bohužel se v plánovitém hospodářství urodynamika nedostala do výroby a teprve v roce 1990 získané poznatky využila firma Condata pro konstrukci komerční urodynamické aparatury, od roku 2004 se urodynamické výrobky z Olomouce již vyváží do 30 zemí. Ultrasonografii začali lékaři kliniky využívat již v roce 1977, kdy na gynekologicko-porodnické klinice byly hledány nádory ledviny a pod sonografickou kontrolou byla provedena jedna z prvních punkčních nefrostomií u nemocné s obstrukcí močovodů. V roce 1983 se klinice podařilo získat specializovaný ultrasonograf pro urologii, výrobek dánské firmy Bruel &Kjær. Spolu s nemocnicí v Ostravě Vítkovicích to byly zřejmě dva první specializované typy v Československu. Začaly se využívat jak transrektální sonografii, tak intervence pod sonografickou kontrolou. Vzhledem k dobrým výsledkům začala dlouhodobá spolupráce s výrobcem, kdy jsme měli k dispozici nejnovější produkty, a vzniklo výukové středisko, kde intenzivní ultrasonografické kurzy absolvovalo více než 300 lékařů. Díky doc. Záťurovi se široké využití sonografie stalo olomouckou tradicí, zejména intervenční sonografie a kontrola biopsií prostaty transrektální sonografií. V současnosti využívá jako první pracoviště v České republice i metody počítačové tkáňové analýzy histoscanning. Možnost získat devizy od Tesly Rožnov pomohla v roce 1992 při nákupu aparatury pro perkutánní litotrypsi, která dramaticky změnila obraz léčby nefrolitiázy. Lékaři kliniky získali první zkušenosti na Slovensku u dr. Obšitníka a velmi brzy zavedli vlastní modifikaci úvodní punkce pod sonografickou kontrolou, která jim umožňuje výrazně redukovat radiační zátěž. Extrakorporální litotrypse byla koncem 80 let dostupná pouze v Praze. Proto jsme spolupracovali s Chiranou Brno na vývoji druhé generace českého litotryptoru. Přístroj Medilit byl v Olomouci instalován v roce 1992 jako druhý litotryptor po přístroji Siemens ve VFN v Praze. Vývojová spolupráce pokračovala připojením ultrasonografického zaměření i optimalizací software. Postupně bylo instalováno více než 20 přístrojů Medilit v českých nemocnicích

10 a dostupnost extrakorporální litotrypse pro české pacienty se vyrovnala evropským standardům. Urologická klinika je i výukovým pracovištěm. Na základě řešení výzkumného úkolu ministerstva školství v letech bylo zjištěno, že metody výuky a její úroveň neodpovídala moderním požadavkům. Ve spolupráci s firmou Condata (doc. Záťura) byla vyvinuta elektronická aparatura pro zkoušení znalostí a postupně inovovány metody a náplň studia. Obdobně jako na 1. a 2. LF v Praze bylo iniciováno soustředění výuky urologie do jednoho intenzivního kurzu v 5. ročníku studia a zavedena samostatná zkouška z urologie. Způsob výuky byl změněn tak, že je zaměřen na získání nejen teoretických znalostí, ale zejména na schopnost tyto znalosti využívat. Širší využití multimediálních technologií výuky, fantomy pro nácvik praktických dovedností bohužel nevyváží úbytek pacientů při redukci lůžek, které pak chybí při praktické výuce. Na klinice probíhá i výuka lékařů před atestací, probíhají 3 standardní kurzy zaměřené na diagnostiku, ženskou urologii i onkologii. Na klinice jsou organizovány předatestační operace a budou zde i atestační zkoušky, protože se jednotlivá klinická pracoviště při atestačních zkouškách střídají. Celoživotní vzdělávání podporují i další kurzy a workshopy pro české i zahraniční lékaře. Olomouc nabízí i krásné a kulturní prostředí, proto se kurzy staly oblíbenými pro celou řadu zemí, zatím nejvzdálenější cestu měli lékaři z Kuala Lumpur. Klinika také pořádala 20 ročníků mezinárodní konference Praktická ultrasonografie, kde přednášeli vynikající specialisté z Německa, Švýcarska, Dánska i Anglie, kteří pomohli výrazně rozšířit znalosti ultrasonografie. Na klinice vznikl časopis Česká urologie, po prvních 10 let až do roku 2005 pracoviště zajišťovalo jeho vydávání. Již tradičně pořádá Moravské urologické sympózium, které má význam pro zvyšování erudice a stalo se vyhledávanou platformou pro získání prvních přednáškových zkušeností urologických rezidentů z celé České republiky. Ambulantní činnost urologické kliniky V době těsně po vzniku urologické kliniky v roce 1964 nebylo po nějakou dobu potřeba vytvořit samostatné ambulantní pracoviště a proto se o předoperační vyšetření a pooperační péči dělili všichni členové kliniky. S nárůstem počtu pacientů, odesílaných z terénu i přebíraných od kolegů chirurgů, se situace rychle změnila. Všeobecní chirurgové rádi respektovali nastupující superspecializaci a uvolnili si tak ruce pro rozvoj specializace ve vlastním oboru. Prvním urologem pověřeným profesorem Kučerou vedením urologické všeobecné ambulance se stal MUDr. Jiří Veselý, který na této pozici setrval řadu let. Po jeho boku se postupně vystřídala řada kolegů. Prvním z nich se

11 stal v době, kdy rozsah ambulantní činnosti přesáhl kapacitní možnosti jednoho plného úvazku, MUDr. Jiří Němec. Přestože oba kmenoví ambulanti měli možnost podílet se na operativě, těžištěm jejich činnosti byla práce na ambulanci tedy diagnostika, konzervativní léčba urologických onemocnění, příprava nemocných k operačnímu výkonu a po něm pooperační a další následná péče. Kromě dr. Veselého, který ochotně přiznává, že si práci na ambulanci doslova zamiloval, se po odchodu Dr. Němce vystřídalo na pozici druhého ambulanta několik kolegů. Šlo většinou o rodilé operatéry, kteří si neuměli představit svůj profesní život jinde, než na operačním sále a lůžkovém oddělení kliniky. Byli to kolegové Záťura, Látal, Pernička, Výborný a krátce i další. Prof. Kučera měl zájem získat do kolektivu kliniky dalšího lékaře, který by se profiloval na pozici druhého kmenového ambulanta. S touto skoro podmínkou byl na kliniku přijat v roce 1981 MUDr. Zdeněk Mucha, který po dvojstupňovém odatestování převzal po dr. Němcovi pozici druhého ambulanta a po odchodu dr. Veselého na penzi také funkci vedoucího klinické urologické ambulance. Od té doby se druhým ambulantem stal MUDr. Pavel Rajmon. V této sestavě funguje klinická všeobecná ambulance dodnes. Ambulantní činnost zaznamenala za uplynulých 50 let významné změny. Nejstarší členové kliniky pamatují ještě urologii, která stavěla především na pečlivé anamnéze a klinickém vyšetření. K dispozici bylo jen nevelké spektrum paraklinických a laboratorních vyšetření (vyšetření moče a krve, ze současného pohledu jen velmi technicky nedokonalá endoskopie a základní RTG vyšetření, z nichž mnohá jsou již zcela opuštěna a mladými kolegy zapomenuta ). Paralelně vznikl ojedinělý úsek urologického rentgenu, kde dlouhá léta rozvíjel urologickou diagnostiku MUDr. Břetislav Brázda. Vše se změnilo nástupem ultrasonografie a postupným zaváděním moderních vyšetřovacích metod. Posledních deset let přivedlo obor urologie tam, kde nyní je, tj. na místo významného, moderního a stále se vyvíjejícího oboru, na hranice jehož možností nejde dohlédnout. Přesto v ambulantní činnosti převládá mravenčí a zdánlivě neatraktivní práce s nemocným, který leckdy potřebuje více lidské slovo, pochopení a pohlazení duše než zapadnout do současného soukolí neosobně fungujícího stroje na zdraví. V současné době je klinická ambulance strukturována takto: denně běží dvě ambulance všeobecné a ambulance příjmová a to v době od 07:00 do 13:00 hod., pro předem objednané nemocné. Objednání je možné osobně, písemně, em, telefonicky či faxem. Akutní případy jsou řešeny mimo ambulanci cestou urgentní urologické ordinace, detašované na OUP (oddělení urgentního příjmu) FNOL. Zbytek pracovní doby je věnován konziliární a další činnosti. Současně s ambulancí všeobecnou běží v době od 09:00 do 13:00 hod. specializované poradny zmiňované na jiném místě (poradna přednosty kliniky, onkologická poradna primáře kliniky a dále andrologická, transplantační, dětská a ordinace pro invazivní sonografickou diagnostiku). Všichni lékaři pracující na jednotlivých úsecích klinické ambulance se snaží maximálně uvádět do reality motto FNOL: Profesionalita a lidský přístup.

12 Dětská urologie Oddělení dětské urologie Urologické kliniky Olomouc zabezpečuje péči o děti s veškerými vrozenými vadami ledvin, močového měchýře a genitálu. Vyšetřuje a léčí také malé pacienty s močovými infekcemi, pomočováním, močovými kameny i některými nádory. Dětská urologie není jen zmenšenou urologií pro dospělé pacienty. Je to obor, který má svoje specifické zvláštnosti, který řeší vady a poruchy mnohdy spojené jen s dětským věkem, ale které při nesprávné léčbě mohou významně ovlivnit zdravotní stav v průběhu celého dalšího života. Tento krásný obor starající se o urologicky nemocné děti od miminka až po teenagery v Olomouci vybudovala doc. MUDr. Anna Utíkalová, CSc. Paní docentka byla vynikající, obětavá lékařka, která malým pacientům věnovala převážnou část svého profesního života. Patřila mezi nejvýznamnější osobnosti české dětské urologie. Zavedla do praxe řadu diagnostických a operačních postupů, které jsou využívány na naší klinice i v současnosti. Dnešní dětská urologie v Olomouci navazuje na základy, které docentka Utíkalová položila a které se dále s rozvojem medicíny vyvíjejí. Současný záchyt vrozených vývojových poruch ledvin se posunul do období před

13 porodem nebo těsně po porodu. Převážná část závažných vad je diagnostikována a vhodným způsobem léčena již v kojeneckém a batolecím věku. Při včasné diagnostice a léčbě se u většiny dětí podaří zabránit poškození ledvin a umožnit jim plnohodnotný život. Díky dlouhodobé tradici, využívání nejnovějších současných diagnostických a léčebných metod vzniklo v Olomouci významné nadregionální pracoviště dětské urologie, které pečuje o urologicky nemocné děti ze severní a střední Moravy, ale cestu si k nám najdou rodiče se svými dětmi z celé České republiky. Ročně provedeme téměř 280 operací, při kterých využíváme nejmodernější postupy, včetně laparoskopie a mikrochirurgických technik. Uskutečníme i kolem 130 endoskopických diagnostických a operačních výkonů v močovém měchýři, močovodech, ledvině nebo v močové trubici. Pečujeme o děti z celé Moravy s močovými kameny, které jsou takové velikosti, že nemohou samy odejít a je nutné jejich odstranění. Operace jsou však jen malou částí vykonané práce. Každý rok v naší ambulanci ošetříme kolem 2400 dětí. Společně se specialisty z radiologické kliniky, z kliniky nukleární medicíny a dětskými nefrology je provedeno v centru dětské urologie přes 4600 ultrazvukových, rentgenových a izotopových vyšetření, která jsou nutná pro stanovení správné diagnózy a pro pooperační sledování dětí. Právě tato velmi dobrá vzájemná spolupráce s dalšími obory, výborná péče o dětské pacienty poskytovaná lékaři a sestrami dětské kliniky, kde jsou děti hospitalizovány a spolupráce se specializovanými dětskými anesteziology nám umožňuje dosahovat velmi dobrých léčebných výsledků. Věříme, že dalším zavedením nejmodernějších diagnostických a operačních metod budeme naši práci rozvíjet a zkvalitňovat a že budeme nadále patřit mezi nejvýznamnější centra dětské urologie v České republice. Dětské urologii se věnují MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Jan Vrána, MUDr. Jan Šarapatka. Laparoskopie V období po roce 1989 (po sametové revoluci) se nabízela řada možností pro lékaře na zahraniční stáže ve vyspělých zemích Evropy. Prof. Jiří Scheinar, tehdejší přednosta Urologické kliniky v Olomouci těmto studijním pobytům přál. Během jednoho takového dlouhodobého pobytu v Rakousku v roce 1992 na urologické klinice v Grazu, se MUDr. Vladimír Študent poprvé setkal s laparoskopií. Jednalo se o operaci varikokély. Dovezené materiály včetně videí z operací přivezl do Olomouce a prof. Jiří Scheinar domluvil provádění těchto

14 operací na II. chirurgické klinice v Olomouci Řepčíně s tehdejším přednostou prof. Milošem Dudou. První operace byla provedena v září 1993 prof. M. Dudou s asistenty MUDr. A. Grygou a MUDr. V. Študentem. Olomoučtí urologové díky chirurgům, tehdy již v laparoskopii zkušeným operatérům, překonali poměrně rychle začátečnické rozpaky, hlavně zásluhou MUDr. Adolfa Grygy. Brzy laparoskopie zcela vytlačila klasickou operaci varikokély. Výsledky byly opakovaně prezentovány na urologických konferencích a publikovány v odborných časopisech. Vyvrcholením tehdejších aktivit bylo přijetí inovátorské práce k publikaci do European Urology.: Testicle Hemodynamics in Patients after Laparoscopic Varicocelectomy Evaluated Using Color Doppler Sonography. Eur.Urol., 1998;33; Práce hodnotí jednotlivé modality při laparoskopické operaci varikokély. Další rozvoj laparoskopie na olomoucké urologické klinice již probíhal více samostatně, ale opět pomohl svými zkušenostmi chirurg doc. Čestmír Neoral hlavně při operacích lézí nadledvin. Od roku 1995 provádíme nefrektomie, nejprve pro benigní léze, takže počty výkonů nebyly vysoké. Se zavedením laparoskopické adrenalektomie významně vzrostl počet velkých laparoskopických výkonů. V roce 2005 obhájil MUDr. Vladimír Študent, habilitační práci na téma Laparoskopická adrenalektomie. Z dalších výkonů se rozšířila

15 hlavně laparoskopická radikální nefrektomie a později laparoskopická resekce menších tumorů ledvin. Olomoucká urologická klinika se stala centrem výuky laparoskopie v urologii, pořádá pravidelné workshopy s přenosy z operačního sálu. Univerzitní robotické centrum (pět let zkušeností) Ve vyspělých zemích i v ČR se rozvíjí a zavádí robotické operace, které patří k nejmodernější chirurgické léčbě. S rostoucí onkologickou zátěží zaznamenáváme velký nárůst mužů s rakovinou prostaty i v mladším věku. S ohledem na tyto skutečnosti a z iniciativy přednosty urologické kliniky doc. Vladimíra Študenta, se vedení FNOL s tehdejším ředitelem MUDr. R. Maráčkem rozhodlo zakoupit robotický systém da Vinci. Systém byl instalován v září r Po školení ve Strassburku ve Francii doc. Študent s asistenty dr. Greplem a dr Hartmanem provedli 25. Září 2009 první operaci. Další rozvoj následoval po studijním pobytu na Hackensack University

16 medical center New Jersey. Robotická chirurgie si velmi rychle na klinice získala oblibu pro preciznost provedení operace, minimální invazivitu, malé krevní ztráty a rychlou rekonvalescenci pacienta. Olomoucká urologická klinika se stala prvním univerzitním pracovištěm v ČR disponující touto unikátní technikou. Převážně jsou prováděny operace pro rakovinu prostaty, v menší míře (díky administrativnímu omezení) i resekce nádorů ledvin. V univerzitním olomouckém centru se provádí více jak 200 robotických operací, kapacita i zájem je minimálně o 50 % vyšší, bohužel jsme limitováni administrativními opatřeními. Dle našich zkušeností a přesvědčení robotická chirurgie má velmi slibnou budoucnost. Robotické chirurgii se kromě přednosty kliniky věnují i MUDr. Michal Grepl, Ph.D., MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D. a rezidenti MUDr. David Hradil, MUDr. Jan Šarapatka, MUDr. František Hruška, MUDr. Vladimír Študent, ml. Své výsledky prezentují na mezinárodních i národních konferencích a olomoucká urologie je opět vysoce kladně diskutována v odborných kruzích. Univerzitní robotické centrum navazuje svými úspěchy na slavnou tradici olomoucké urologické školy.

17 Karcinom prostaty Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů v ČR, odborným odhadem onemocnělo v r nově asi mužů v České republice a mužů žijících s tímto nádorovým onemocněním je dle odhadu téměř Vzhledem k této onkologické zátěži se lékaři Urologické kliniky FN Olomouc intenzivněji zabývají problematikou karcinomu prostaty. Urologická klinika Olomouc patří mezi špičkové pracoviště v oblasti diagnostiky a léčby karcinomu prostaty (je školicím centrem). Diagnostika karcinomu prostaty Karcinom prostaty byl původně diagnostikován palpací při vyšetření per rectum. Posléze se zavedením bioptických metod se počátkem 40-tých let minulého století začala provádět biopsie prostaty transperineálně a pod digitální kontrolou. V té době se provádělo cca 35 výkonů ročně. Se zavedením ultrasonografie počátkem 80-tých let minulého století se pak sonografie, a zejména biopsie pod sonografickou kontrolou, stala zlatým standardem v diagnostice karcinomu prostaty. V 90-tých letech pak byla do praxe zavedena sextantová biopsie.

18 V té době se na našem pracovišti provádělo cca 100 biopsií ročně. V r byl iniciován doc. Fialou a doc. Študentem program včasného záchytu karcinomu prostaty KAPROS. Jednalo se o edukaci praktických lékařů v olomouckém kraji. V éře zavedení PSA do praxe a snahy o včasnou detekci karcinomu prostaty se pak zvýšil počet prováděných biopsií na současných cca 450 biopsií ročně. Tímto se zvyšuje počet nově diagnostikovaných karcinomů prostaty, který činí v současnosti cca 33 % všech biopsií. Léčba karcinomu prostaty Urologická klinika poskytuje komplexní péči u pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty. Dominuje operační řešení, kdy po zavedení robotického systému se počet operací zdvojnásobil. Při velkém počtu prováděných operací a při získaných zkušenostech se pracoviště stalo high-volume centrem a daří se mu dosahovat výborných onkologických i funkčních výsledků. Kliniku vyhledávají pacienti z celé ČR i zahraničí. Pracoviště má však zkušenosti i s řešením případných časných nebo pozdních komplikací (inkontinence, píštěle, striktury), léčbu poskytujeme i pacientům operovaným na jiných pracovištích.

19 Urologická klinika poskytuje i léčbu pokročilých onemocnění, včetně hormonální léčby, prevence kostních komplikací. A v rámci klinických studií i léčbu kastračně rezistentního a metastatického karcinomu prostaty. Dále je poskytována i symptomatická a paliativní léčba po vyčerpání dostupných léčebných možností. Nádory ledvin Česká republika má smutný primát v nejvyšším výskytu karcinomu ledviny na světě. I v olomouckém regionu počet operací pro nádor ledviny stoupá, v roce 2000 jsme provedli 32 výkonů, v roce 2013 již 162 operací. V počátečním období převládalo odstranění ledviny (až do roku 2009 se pohybovalo kolem 75 %). Díky rozšířené diagnostice (sono a CT) se zvyšuje záchyt menších tumorů. V souladu s trendy moderní urologie provádíme častěji záchovné výkony, kdy je nádor odstraněn, ale ledvina zůstává. Zachovaná funkce ledviny má významný vliv na dlouhodobé přežívání pacientů. Procento odstraněných ledvin kleslo v posledních třech letech na 47-54%. Pokud to stádium nádoru

20 umožňuje, preferujeme laparoskopický nebo robotický přístup, kdy byla v loňském roce těmito metodami operována třetina nemocných. Tyto operace jsou prováděny nejčastěji doc. Študentem, dr. Greplem a dr. Hartmannem. Transuretrální resekce tumoru močového měchýře Transuretrální resekce tumorů močového měchýře (Transurethral Resection of Bladder Tumour, TURBT) jsou dlouhodobě jednou z hlavních endoskopických operačních metod u svalovinu neinvadujících nádorů měchýře. Počet výkonů v průběhu posledních let vykazuje vzestupný trend. Vysokou technickou úroveň TUR vypracoval a po celou dobu svého působení nejen udržoval, ale zejména předával mladším kolegům MUDr. Břetislav Brázda. Kromě klasických monopolárních endoresektorů se podařilo postupně rozšířit operační armamentárium o dva bipolární nástroje pracujících v prostředí fyziologického roztoku (tzv. TURIS), čímž je eliminováno riziko TUR syndromu. Tím je zajištěna lepší bezpečnost pacientů při endoskopických výkonech za současně vyššího komfortu pro operatéra. Z onkologického hlediska je podstatné, že Urologická klinika pořídila vybavení pro fotodynamickou diagnostiku (Photodynamic Diagnosis, PDD) a dále pro úzkopásmové zobrazení (Narrow Band Imaging, NBI). Tyto inovativní metody, vzhledem k vyšší preciznosti detekce neoplastických lézí urotelu, tak dále zlepšují diagnostickou a terapeutickou výtěžnost endoskopických operací, vedoucích k nižší četnosti recidiv tumorů močového měchýře. Radikální cystektomie Operace pro pokročilý karcinom močového měchýře (radikální cystektomie) patří mezi méně četné, ale velice komplikované výkony. Jako takové jsou prováděny jen v některých centrech v České republice. Kromě radikálního odstranění samotného nádoru je nutné provést poměrně složitou rekonstrukci močových cest. Tyto procedury vyžadují použití střev k odtoku moči nebo náhradě močového měchýře. Asi 30 % zachycených nádorů močového měchýře je pokročilých tak, že vyžadují agresivní operační léčbu. Ne každý pacient je ale schopen takový výkon podstoupit, protože tyto karcinomy jsou typické pro vyšší věk. Proto počet radikálních cystektomií v posledních letech značně kolísá. Náhrady močového měchýře a použití střevních segmentů má na klinice dlouhou tradici. Derivace moči prošly vývojem a řadou změn. Se zlepšením operačních technologií i postupů se daří zkracovat operační čas (pod čtyři

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA ADC SANATORIUM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ADC SANATORIUM OBSAH: 1. Stručná historie zařízení. 2 1.1. Plány dalšího rozvoje..4 1.2. Pracovníci Sanatoria... 4 1.3. Prostorové vybavení...7 1.4. Prováděné výkony..

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

leden 2012 Beseda v Librexu

leden 2012 Beseda v Librexu 1 leden 2012 Cvičení, které zvedlo Ostravany ze židlí Ocenění pro nejlepší Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní nemocnici Ostrava. Zde totiž

Více