UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC"

Transkript

1 UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

2

3 Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno: a komu bylo více svěřeno, od toho bude více žádáno. Evangelium sv. Lukáše Podobenství o bdělých služebnících, 35 překlad: Dr. Rudolf Col, profesor CM Bohoslovecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci Historie urologické kliniky v Olomouci Urologie vznikala z chirurgie procesem velmi pomalým a plným zvratů. Pokud se chceme zabývat jejím vznikem, musíme se soustředit na samostatný vývoj chirurgie a z něj odvodit vznik svébytného oboru urologie. Je třeba vědět, že sama chirurgie byla až do 18. století postavena mimo oficiální medicinu jako činnost nehodná graduovaného lékaře. Chirurgie byla jakýmsi opovrhovaným a nekalým řemeslem, které provozovali ranhojiči, lazebníci, mastičkáři, dryáčníci, bradýři a občas i kati. Do téže kategorie patřili řezači kýl, měchýřových kamenů i okulisté specializující se na léčení šedého zákalu. V dalším vývoji pak vznikl cech chirurgů, kteří ale stále zůstávali na okraji společenského žebříčku, neboť ve slavnostním průvodu cechů šli až na předposledním místě za nimi šli jen židé. Chirurgové se stavovsky organizovali až na podkladě privilegia z roku 1747, ale společensky se jejich postavení nezlepšilo. Dvorním dekretem z téhož roku byl chirurg vyloučen z možnosti dosáhnout některého z akademických titulů /děkan nebo rektor/, i když mu byla přiznána hodnost: chirurg-ranhojič. Do lékařství a léčení však nesměl zasahovat. Chirurgové byli považováni za pouhé řemeslníky nižší úrovně a nemohli proto být akceptováni vyšší společenskou třídou, kterou tehdy představovali graduovaní lékaři. Doba Josefa II. však přinesla obrat v nazírání na chirurgii. Z ranhojičů se stávali skuteční chirurgové a výuka chirurgie dostala přesný plán a program. V roce 1786 bylo studium chirurgie sloučeno se studiem lékařství a upraven rozsah přednášek i zkoušky z chirurgie. Urologie jako svébytný medicínský obor vznikl poměrně pozdě, neboť jeho osamostatnění bránili sami chirurgové mající obavy z nekalé konkurence a atomizace oboru. Chirurgické výkony spadající do kategorie urologických mají v Olomouci hluboké kořeny sahající do minulosti. Je zaznamenáno, že jistý Dominik Waidele / / provedl v Olomouci 113 operací močových kamenů. Jako operatér močových kamenů je mimo jiné také znám František Hauser / /, který uskutečnil v Olomouci první operaci v éterové narkóze. Bohužel rozsah a počty urologických operací prováděných na chirurgickém oddělení Zemské nemocnice v Olomouci v letech nejsou statisticky zpracovány. Je však třeba zmínit další zajímavou skutečnost, že v roce 1926 vzniká v secesní vile Primavesi (národní kulturní památka, a její výzdobě se podílem mimo jiné i malíř Gustav Klimt, sochař Anton Hanak),

4 v Olomouci soukromé chirurgické sanatorium pod vedením Dr. Koutného specializující se na urologické a gynekologické operace a porody. Bylo vybaveno 2 operačními sály, 8 pokoji pro rodičky a 9 pokoji pro pacienty po břišních a urologických operacích. Po smrti Dr. Koutného zakoupil sanatorium 1939 chirurg Dr. Pospíšil a pokračoval zde až do znárodnění soukromých zdravotnických zařízení v roce Před vznikem samostatných urologických pracovišť se onemocnění urogenitálního traktu léčila na odděleních chirurgických. V té době pěstovali urologii převážně primáři nebo jejich zástupci jednak proto, že znamenala určité oživení tehdejší chirurgické rutiny a dále z těch důvodů, že šlo o nový, atraktivní a náročný obor, vyžadující manuální zručnost a operační zkušenost. Byla to v neposlední řadě i nutnost zvládnout akutní traumatické stavy uropoetické soustavy, pokud stav nemocného nedovolil překlad na pracoviště schopné tuto péči zabezpečit. S narůstajícím množstvím nových morfologických, fysiologických patofysiologických poznatků a rovněž i s rozvojem lékařské techniky nabývala urologie svého specifického charakteru, odlišujícího se od všeobecné chirurgie. Urologická diagnostika i léčebná péče se překotně rozvíjela do šířky i hloubky, takže se ukázalo, že všeobecný chirurg již nemůže obsáhnout celou problematiku urologie a proto se někteří chirurgové začali věnovat pouze tomuto oboru a postupně začala vznikat samostatná urologická pracoviště. Rozvoj urologie v Olomouci se nijak nelišil od rozvoje urologie světové. Stejně jako jinde byli i v Olomouci původně nemocní s onemocněními urogenitálního traktu léčeni na chirurgii. Po obnovení Palackého university v Olomouci v roce 1946 se stal přednostou chirurgické kliniky prof. MUDr. Vladimír Rapant, který měl pro urologii pochopení. Mimo něj prováděli tehdy urologické operace jeho zástupce doc. Jan Burian a spolu s ním dr. František Richter, který ale záhy odešel na primariát chirurgického oddělení v Jeseníku. Profesor Rapant jako jeden z mála tehdejších přednostů chirurgických klinik v Československu si uvědomil, že všeobecný chirurg již nemůže obsáhnout problematiku prudce se rozvíjející chirurgie v celé její šíři a hloubce. Rozhodl se proto, že pověří své nejzkušenější asistenty vedením a rozvíjením jednotlivých chirurgických odvětví. Úkolem vybudovat moderní pracoviště rychle se rozvíjejícího oboru urologie pověřil asistenta Kučeru. Ten přistoupil k realizaci tohoto úkolu velmi zodpovědně. Systematickým studiem a stážemi na renomovaných zahraničních urologických klinikách si osvojil moderní názory, které pak plánovitě a cílevědomě aplikoval v Olomouci. Tak se mu podařilo vybudovat moderní urologické pracoviště. Logickým vyústěním tohoto vývojového procesu bylo osamostatnění a vznik urologické kliniky v Olomouci dne 1. února Všimněme si podrobněji s jakým vybavením a personálním obsazením klinika ve srovnání s dnešními poměry začínala. Pro urologickou kliniku bylo vyčleněno z I. chirurgické kliniky lůžkové oddělení 20 pro muže a l pokoj z oddělení 27 pro ženy. Je třeba si uvědomit, že převážnou část lůžkového fondu

5 oddělení 20 tvořil velký pokoj o 22 lůžkách dovolující nemocným jen minimální soukromí a kam byli též ukládáni všichni nemocní bezprostředně po operaci. Ženský pokoj disponoval 10 lůžky. Lůžkovou složku doplňovala ambulance tvořená vyšetřovnou, radiodiagnostickou jednotkou, malou močovou laboratoří a archivem. Operovalo se na operačním sále I. chirurgické kliniky a k endoskopickým operacím sloužila jedna z místností ambulance. Klinika poskytovala běžnou péči nemocným s afekcemi urogenitálního traktu z okresu Olomouc i přilehlých okresů a navíc pak přispívala nadstavbovou péčí nemocným z celého tehdejšího Severomoravského kraje. Programově se klinika zaměřila na rekonstrukční operace močových cest, urologickou onkologii a diagnostiku a léčbu vrozených i získaných vad urogenitální soustavy u dětí. Pokud jde o personální obsazení kliniky, byly začátky velmi skromné. Při jejím založení na ní pracovalo 6 lékařů. Přednosta prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc., jeho zástupce odb. asistent Dr. Jiří Scheinar, zástupce pro léčebně preventivní péči Dr. Hruška, asistent Dr. Báňa a Dr. Utíkalová s Dr. Veselým vedoucím ambulance. Narůstající objem služeb, jež klinika poskytovala si vyžádal postup-

6 ně nejen další rozšíření personálu kliniky ale také provozních místností, jejich technického vybavení i lůžkového fondu. Tyto potřeby byly uspokojeny v 70. letech, kdy klinika převzala další provozní místnosti po dermatologické klinice a bylo tak vytvořeno dobře vybavené radiodiagnostické pracoviště, stážovna, knihovna, místnosti pro sekretariát a vedení kliniky včetně inspekčních pokojů pro lékaře. Lůžkový fond se zvýšil o další postele na odd. 7. Posléze po roce 1980 získala klinika další lůžka pro dětské pacienty mimo kojence, takže v roce 1990 dosáhl lůžkový fond maxima 95 lůžek, mezi něž patřila i jednotka pooperační intenzivní péče se 6 lůžky. Klinika měla k disposici 2 operační sály jeden čistě endoskopický a další pro všeobecné operace. Počet lékařů se zvýšil na 20. Aby byl pohled na vývoj urologické kliniky úplný, pojednáme dále o zdravotnické, výzkumné a pedagogické činnosti kliniky. Ještě v rámci chirurgické kliniky se začaly provádět první plastické operace, především resekční plastiky primární hydronefrózy, na které později navázaly originální lalokové plastiky dlouhých zúženin pelviureterálního úseku, které se uplatnily i v řešení močové stázy v podkovovité ledvině. Tyto operace navrhl a propracoval prof. Kučera. Priorita patří klinice i v zavádění náhrad močového měchýře exkludovanou kličkou střevní v tehdejším Československu. Proble-matiku účinné a spolehlivé hemostázy u operací prostaty zpracoval prof. Scheinar, který účinně přispěl i k realizaci nových směrů v léčení karcinomu prostaty. Doc. Báňa realizoval nové trendy v operativě a metafylaxi urolitiázy. Doc. Utíkalová do běžné praxe zavedla řadu účinných diagnostických a operačních postupů v léčbě dětských pacientů, což vedlo ke vzniku centra-lizované péče dětské urologie využívané nemocnými z větší části Moravy. Pro komplikované operace na ledvinném parenchymu / nádory solitární ledviny a korálové kameny/ umožňující výkon v bezkrevném terénu při přerušené cirkulaci krve v ledvině byla vyvinuta speciální chladící aparatura vlastní konstrukce, jež vznikla za spolupráce doc. Scheinara a doc. Záťury. To umo-žnilo zvýšit počet i náročnost výkonů na ledvině a vyloučit zhoršení ledvinových funkcí způsobených teplou ischemií. Otázkami moderní andrologie se zabýval doc. Reif, který zavedl nové léčebné postupy v terapii priapismu a varikokély. Onkologická péče na urologické klinice Stěžejní úlohou urologa v onkologické léčbě je chirurgická intervence. Avšak mnohdy je nutná i další onkologická léčba, zejména chemoterapie, která je v současnosti doménou onkologů. V 70. a 80. letech minulého století byla chemoterapie nádorů prostaty a močového měchýře v naší oblasti výhradně prováděna na urologické klinice. Ale také adjuvantní cytostatická léčba testikulárních tumorů byla jak v éře před platinou, tak i po roce 1980, z větší části vedena zde. Chemoterapie byla podmíněna vyškolením ordináře pro urologickou onkologii, který nabýval zkušeností opakovaně na onkologických pracovištích v Ostravě-Porubě a v Brně - Žlutém kopci (MUDr. Vladimír Černý). Další podmínkou byla vyškolená sestra (Alena Orlichová) a samostatná ordinace s digestoří na přípravu ředění cytostatik a infůzí.

7 V zásadě lze problematiku rozdělit do těchto skupin: 1. Nádory varlete (non-seminomy) - nemocné jsme centralizovali ze Severní Moravy od r V té době byla chemoterapie indikována brzy po retroperitoneální lymfadenectomii, takže 1. sérii cytostatické léčby podstoupili pacienti již na naší klinice. A někdy i kompletní 3 až 4 cykly kombinace Vinblastin, Bleomycin a Cisplatina. Do roku 1990 jsme léčili celkem 270 nemocných. Od počátku léčby nádorů varlat jsme uvedli jako první v Československu do praxe ve spolupráci s gynekologickou klinikou (ing. Fingerová, RNDr. Janoušková, prof. Talaš) klinické využití onkologických markerů alfafp a beta HCG. 2. Pokročilé nádory prostaty chemoterapii CaP jsme na urologické klinice zavedli již v r. 1976, u nemocných ve stadiu metastáz, po předcházející hormonální léčbě či orchiectomii. Základní kombinací byl Cyklofosfamid, Fluorouracil a Prednison, v počátcích též s Vincristinem, a to ve čtyřtýdenních intervalech po dobu 18 až 24 měsíců. Do roku 1990 bylo léčeno 95 nemocných, průměrná doba nespecifického přežití byla 29 měsíců. 3. Karcinom močového měchýře u pokročilých inoperabilních stavů při generalizaci onemocnění jsme ordinovali M-VAC, avšak zde výsledky nebyly

8 povzbudivé. Zaměřili jsme se na intravesikální profylaxi povrchových nádorů močového měchýře. Ve spolupráci s mikrobiologickým ústavem LFUP jsme klinicky vyzkoušeli originální nespecifickou bakteriální vakcínu Propionibacterium acnes Carvacol patent č Léčbu podstoupilo celkem 29 pacientů ve více než 200 intravesikálních aplikacích. Klinické zkoušky byly přerušeny v r kvůli chybějícím testům na zvířatech. (Počátkem 90. let byly problémy s ochránci zvířat pozn. V.Č.) Se zaváděním privatizace a tržně ekonomických vztahů ve zdravotnictví, zejména po zavedení moderních vyšetřovacích i operačních metod, bylo možno postupně redukovat počet lůžek. Po roce 1989 se těžiště předoperačních vyšetření nemocných přesouvalo do ambulantní složky a tím se podařilo významně zkrátit dobu hospitalizace z původních 17 dní na nynějších 4,3. Počet lůžek klesl z 96 na nynějších 31. Technologické inovace diagnostických a léčebných postupů Zdravotnické technologie výrazně ovlivnily vývoj urologie jako oboru. Urologická klinika Fakultní nemocnice a lékařské fakulty UP v Olomouci tento vývoj včas zachytila, i když při nedostatku deviz v socialistickém Československu bylo jejich získání obtížné. Jednou cestou byl vlastní vývoj, druhou pomoc průmyslových podniků s exportem do devizových zemí, které měly možnost klinice věnovat určité prostředky.

9 Vlastní vývoj, o který se zasloužil hlavně MUDr. František Záťura, začal již koncem 70. let konstrukcí aparatury pro operaci ledviny v podchlazení. Zde nám významně pomohl šumperský podnik Pramet. Vznikla měřicí aparatura pro monitorování teploty ledviny i chladiče ledviny pro operace v hypoxii. Dále byla pozornost zaměřena na konstrukci urodynamické aparatury, se kterým nejprve pomohly vývojové dílny Univerzity Palackého, rozhodující pak byla spolupráce s Teslou Valašské Meziříčí a počítačovým centrem Condata. Prvním produktem byl v roce 1978 rotační uroflowmetr, postupně byl vyvinut váhový uroflowmetr a nakonec v roce 1983 kompletní urodynamická aparatura. Stálé vylepšování přineslo jednu z prvních digitálních pacientských jednotek na světě v roce 1986 a první jednotku řízenou osobním počítačem v roce Bohužel se v plánovitém hospodářství urodynamika nedostala do výroby a teprve v roce 1990 získané poznatky využila firma Condata pro konstrukci komerční urodynamické aparatury, od roku 2004 se urodynamické výrobky z Olomouce již vyváží do 30 zemí. Ultrasonografii začali lékaři kliniky využívat již v roce 1977, kdy na gynekologicko-porodnické klinice byly hledány nádory ledviny a pod sonografickou kontrolou byla provedena jedna z prvních punkčních nefrostomií u nemocné s obstrukcí močovodů. V roce 1983 se klinice podařilo získat specializovaný ultrasonograf pro urologii, výrobek dánské firmy Bruel &Kjær. Spolu s nemocnicí v Ostravě Vítkovicích to byly zřejmě dva první specializované typy v Československu. Začaly se využívat jak transrektální sonografii, tak intervence pod sonografickou kontrolou. Vzhledem k dobrým výsledkům začala dlouhodobá spolupráce s výrobcem, kdy jsme měli k dispozici nejnovější produkty, a vzniklo výukové středisko, kde intenzivní ultrasonografické kurzy absolvovalo více než 300 lékařů. Díky doc. Záťurovi se široké využití sonografie stalo olomouckou tradicí, zejména intervenční sonografie a kontrola biopsií prostaty transrektální sonografií. V současnosti využívá jako první pracoviště v České republice i metody počítačové tkáňové analýzy histoscanning. Možnost získat devizy od Tesly Rožnov pomohla v roce 1992 při nákupu aparatury pro perkutánní litotrypsi, která dramaticky změnila obraz léčby nefrolitiázy. Lékaři kliniky získali první zkušenosti na Slovensku u dr. Obšitníka a velmi brzy zavedli vlastní modifikaci úvodní punkce pod sonografickou kontrolou, která jim umožňuje výrazně redukovat radiační zátěž. Extrakorporální litotrypse byla koncem 80 let dostupná pouze v Praze. Proto jsme spolupracovali s Chiranou Brno na vývoji druhé generace českého litotryptoru. Přístroj Medilit byl v Olomouci instalován v roce 1992 jako druhý litotryptor po přístroji Siemens ve VFN v Praze. Vývojová spolupráce pokračovala připojením ultrasonografického zaměření i optimalizací software. Postupně bylo instalováno více než 20 přístrojů Medilit v českých nemocnicích

10 a dostupnost extrakorporální litotrypse pro české pacienty se vyrovnala evropským standardům. Urologická klinika je i výukovým pracovištěm. Na základě řešení výzkumného úkolu ministerstva školství v letech bylo zjištěno, že metody výuky a její úroveň neodpovídala moderním požadavkům. Ve spolupráci s firmou Condata (doc. Záťura) byla vyvinuta elektronická aparatura pro zkoušení znalostí a postupně inovovány metody a náplň studia. Obdobně jako na 1. a 2. LF v Praze bylo iniciováno soustředění výuky urologie do jednoho intenzivního kurzu v 5. ročníku studia a zavedena samostatná zkouška z urologie. Způsob výuky byl změněn tak, že je zaměřen na získání nejen teoretických znalostí, ale zejména na schopnost tyto znalosti využívat. Širší využití multimediálních technologií výuky, fantomy pro nácvik praktických dovedností bohužel nevyváží úbytek pacientů při redukci lůžek, které pak chybí při praktické výuce. Na klinice probíhá i výuka lékařů před atestací, probíhají 3 standardní kurzy zaměřené na diagnostiku, ženskou urologii i onkologii. Na klinice jsou organizovány předatestační operace a budou zde i atestační zkoušky, protože se jednotlivá klinická pracoviště při atestačních zkouškách střídají. Celoživotní vzdělávání podporují i další kurzy a workshopy pro české i zahraniční lékaře. Olomouc nabízí i krásné a kulturní prostředí, proto se kurzy staly oblíbenými pro celou řadu zemí, zatím nejvzdálenější cestu měli lékaři z Kuala Lumpur. Klinika také pořádala 20 ročníků mezinárodní konference Praktická ultrasonografie, kde přednášeli vynikající specialisté z Německa, Švýcarska, Dánska i Anglie, kteří pomohli výrazně rozšířit znalosti ultrasonografie. Na klinice vznikl časopis Česká urologie, po prvních 10 let až do roku 2005 pracoviště zajišťovalo jeho vydávání. Již tradičně pořádá Moravské urologické sympózium, které má význam pro zvyšování erudice a stalo se vyhledávanou platformou pro získání prvních přednáškových zkušeností urologických rezidentů z celé České republiky. Ambulantní činnost urologické kliniky V době těsně po vzniku urologické kliniky v roce 1964 nebylo po nějakou dobu potřeba vytvořit samostatné ambulantní pracoviště a proto se o předoperační vyšetření a pooperační péči dělili všichni členové kliniky. S nárůstem počtu pacientů, odesílaných z terénu i přebíraných od kolegů chirurgů, se situace rychle změnila. Všeobecní chirurgové rádi respektovali nastupující superspecializaci a uvolnili si tak ruce pro rozvoj specializace ve vlastním oboru. Prvním urologem pověřeným profesorem Kučerou vedením urologické všeobecné ambulance se stal MUDr. Jiří Veselý, který na této pozici setrval řadu let. Po jeho boku se postupně vystřídala řada kolegů. Prvním z nich se

11 stal v době, kdy rozsah ambulantní činnosti přesáhl kapacitní možnosti jednoho plného úvazku, MUDr. Jiří Němec. Přestože oba kmenoví ambulanti měli možnost podílet se na operativě, těžištěm jejich činnosti byla práce na ambulanci tedy diagnostika, konzervativní léčba urologických onemocnění, příprava nemocných k operačnímu výkonu a po něm pooperační a další následná péče. Kromě dr. Veselého, který ochotně přiznává, že si práci na ambulanci doslova zamiloval, se po odchodu Dr. Němce vystřídalo na pozici druhého ambulanta několik kolegů. Šlo většinou o rodilé operatéry, kteří si neuměli představit svůj profesní život jinde, než na operačním sále a lůžkovém oddělení kliniky. Byli to kolegové Záťura, Látal, Pernička, Výborný a krátce i další. Prof. Kučera měl zájem získat do kolektivu kliniky dalšího lékaře, který by se profiloval na pozici druhého kmenového ambulanta. S touto skoro podmínkou byl na kliniku přijat v roce 1981 MUDr. Zdeněk Mucha, který po dvojstupňovém odatestování převzal po dr. Němcovi pozici druhého ambulanta a po odchodu dr. Veselého na penzi také funkci vedoucího klinické urologické ambulance. Od té doby se druhým ambulantem stal MUDr. Pavel Rajmon. V této sestavě funguje klinická všeobecná ambulance dodnes. Ambulantní činnost zaznamenala za uplynulých 50 let významné změny. Nejstarší členové kliniky pamatují ještě urologii, která stavěla především na pečlivé anamnéze a klinickém vyšetření. K dispozici bylo jen nevelké spektrum paraklinických a laboratorních vyšetření (vyšetření moče a krve, ze současného pohledu jen velmi technicky nedokonalá endoskopie a základní RTG vyšetření, z nichž mnohá jsou již zcela opuštěna a mladými kolegy zapomenuta ). Paralelně vznikl ojedinělý úsek urologického rentgenu, kde dlouhá léta rozvíjel urologickou diagnostiku MUDr. Břetislav Brázda. Vše se změnilo nástupem ultrasonografie a postupným zaváděním moderních vyšetřovacích metod. Posledních deset let přivedlo obor urologie tam, kde nyní je, tj. na místo významného, moderního a stále se vyvíjejícího oboru, na hranice jehož možností nejde dohlédnout. Přesto v ambulantní činnosti převládá mravenčí a zdánlivě neatraktivní práce s nemocným, který leckdy potřebuje více lidské slovo, pochopení a pohlazení duše než zapadnout do současného soukolí neosobně fungujícího stroje na zdraví. V současné době je klinická ambulance strukturována takto: denně běží dvě ambulance všeobecné a ambulance příjmová a to v době od 07:00 do 13:00 hod., pro předem objednané nemocné. Objednání je možné osobně, písemně, em, telefonicky či faxem. Akutní případy jsou řešeny mimo ambulanci cestou urgentní urologické ordinace, detašované na OUP (oddělení urgentního příjmu) FNOL. Zbytek pracovní doby je věnován konziliární a další činnosti. Současně s ambulancí všeobecnou běží v době od 09:00 do 13:00 hod. specializované poradny zmiňované na jiném místě (poradna přednosty kliniky, onkologická poradna primáře kliniky a dále andrologická, transplantační, dětská a ordinace pro invazivní sonografickou diagnostiku). Všichni lékaři pracující na jednotlivých úsecích klinické ambulance se snaží maximálně uvádět do reality motto FNOL: Profesionalita a lidský přístup.

12 Dětská urologie Oddělení dětské urologie Urologické kliniky Olomouc zabezpečuje péči o děti s veškerými vrozenými vadami ledvin, močového měchýře a genitálu. Vyšetřuje a léčí také malé pacienty s močovými infekcemi, pomočováním, močovými kameny i některými nádory. Dětská urologie není jen zmenšenou urologií pro dospělé pacienty. Je to obor, který má svoje specifické zvláštnosti, který řeší vady a poruchy mnohdy spojené jen s dětským věkem, ale které při nesprávné léčbě mohou významně ovlivnit zdravotní stav v průběhu celého dalšího života. Tento krásný obor starající se o urologicky nemocné děti od miminka až po teenagery v Olomouci vybudovala doc. MUDr. Anna Utíkalová, CSc. Paní docentka byla vynikající, obětavá lékařka, která malým pacientům věnovala převážnou část svého profesního života. Patřila mezi nejvýznamnější osobnosti české dětské urologie. Zavedla do praxe řadu diagnostických a operačních postupů, které jsou využívány na naší klinice i v současnosti. Dnešní dětská urologie v Olomouci navazuje na základy, které docentka Utíkalová položila a které se dále s rozvojem medicíny vyvíjejí. Současný záchyt vrozených vývojových poruch ledvin se posunul do období před

13 porodem nebo těsně po porodu. Převážná část závažných vad je diagnostikována a vhodným způsobem léčena již v kojeneckém a batolecím věku. Při včasné diagnostice a léčbě se u většiny dětí podaří zabránit poškození ledvin a umožnit jim plnohodnotný život. Díky dlouhodobé tradici, využívání nejnovějších současných diagnostických a léčebných metod vzniklo v Olomouci významné nadregionální pracoviště dětské urologie, které pečuje o urologicky nemocné děti ze severní a střední Moravy, ale cestu si k nám najdou rodiče se svými dětmi z celé České republiky. Ročně provedeme téměř 280 operací, při kterých využíváme nejmodernější postupy, včetně laparoskopie a mikrochirurgických technik. Uskutečníme i kolem 130 endoskopických diagnostických a operačních výkonů v močovém měchýři, močovodech, ledvině nebo v močové trubici. Pečujeme o děti z celé Moravy s močovými kameny, které jsou takové velikosti, že nemohou samy odejít a je nutné jejich odstranění. Operace jsou však jen malou částí vykonané práce. Každý rok v naší ambulanci ošetříme kolem 2400 dětí. Společně se specialisty z radiologické kliniky, z kliniky nukleární medicíny a dětskými nefrology je provedeno v centru dětské urologie přes 4600 ultrazvukových, rentgenových a izotopových vyšetření, která jsou nutná pro stanovení správné diagnózy a pro pooperační sledování dětí. Právě tato velmi dobrá vzájemná spolupráce s dalšími obory, výborná péče o dětské pacienty poskytovaná lékaři a sestrami dětské kliniky, kde jsou děti hospitalizovány a spolupráce se specializovanými dětskými anesteziology nám umožňuje dosahovat velmi dobrých léčebných výsledků. Věříme, že dalším zavedením nejmodernějších diagnostických a operačních metod budeme naši práci rozvíjet a zkvalitňovat a že budeme nadále patřit mezi nejvýznamnější centra dětské urologie v České republice. Dětské urologii se věnují MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Jan Vrána, MUDr. Jan Šarapatka. Laparoskopie V období po roce 1989 (po sametové revoluci) se nabízela řada možností pro lékaře na zahraniční stáže ve vyspělých zemích Evropy. Prof. Jiří Scheinar, tehdejší přednosta Urologické kliniky v Olomouci těmto studijním pobytům přál. Během jednoho takového dlouhodobého pobytu v Rakousku v roce 1992 na urologické klinice v Grazu, se MUDr. Vladimír Študent poprvé setkal s laparoskopií. Jednalo se o operaci varikokély. Dovezené materiály včetně videí z operací přivezl do Olomouce a prof. Jiří Scheinar domluvil provádění těchto

14 operací na II. chirurgické klinice v Olomouci Řepčíně s tehdejším přednostou prof. Milošem Dudou. První operace byla provedena v září 1993 prof. M. Dudou s asistenty MUDr. A. Grygou a MUDr. V. Študentem. Olomoučtí urologové díky chirurgům, tehdy již v laparoskopii zkušeným operatérům, překonali poměrně rychle začátečnické rozpaky, hlavně zásluhou MUDr. Adolfa Grygy. Brzy laparoskopie zcela vytlačila klasickou operaci varikokély. Výsledky byly opakovaně prezentovány na urologických konferencích a publikovány v odborných časopisech. Vyvrcholením tehdejších aktivit bylo přijetí inovátorské práce k publikaci do European Urology.: Testicle Hemodynamics in Patients after Laparoscopic Varicocelectomy Evaluated Using Color Doppler Sonography. Eur.Urol., 1998;33; Práce hodnotí jednotlivé modality při laparoskopické operaci varikokély. Další rozvoj laparoskopie na olomoucké urologické klinice již probíhal více samostatně, ale opět pomohl svými zkušenostmi chirurg doc. Čestmír Neoral hlavně při operacích lézí nadledvin. Od roku 1995 provádíme nefrektomie, nejprve pro benigní léze, takže počty výkonů nebyly vysoké. Se zavedením laparoskopické adrenalektomie významně vzrostl počet velkých laparoskopických výkonů. V roce 2005 obhájil MUDr. Vladimír Študent, habilitační práci na téma Laparoskopická adrenalektomie. Z dalších výkonů se rozšířila

15 hlavně laparoskopická radikální nefrektomie a později laparoskopická resekce menších tumorů ledvin. Olomoucká urologická klinika se stala centrem výuky laparoskopie v urologii, pořádá pravidelné workshopy s přenosy z operačního sálu. Univerzitní robotické centrum (pět let zkušeností) Ve vyspělých zemích i v ČR se rozvíjí a zavádí robotické operace, které patří k nejmodernější chirurgické léčbě. S rostoucí onkologickou zátěží zaznamenáváme velký nárůst mužů s rakovinou prostaty i v mladším věku. S ohledem na tyto skutečnosti a z iniciativy přednosty urologické kliniky doc. Vladimíra Študenta, se vedení FNOL s tehdejším ředitelem MUDr. R. Maráčkem rozhodlo zakoupit robotický systém da Vinci. Systém byl instalován v září r Po školení ve Strassburku ve Francii doc. Študent s asistenty dr. Greplem a dr Hartmanem provedli 25. Září 2009 první operaci. Další rozvoj následoval po studijním pobytu na Hackensack University

16 medical center New Jersey. Robotická chirurgie si velmi rychle na klinice získala oblibu pro preciznost provedení operace, minimální invazivitu, malé krevní ztráty a rychlou rekonvalescenci pacienta. Olomoucká urologická klinika se stala prvním univerzitním pracovištěm v ČR disponující touto unikátní technikou. Převážně jsou prováděny operace pro rakovinu prostaty, v menší míře (díky administrativnímu omezení) i resekce nádorů ledvin. V univerzitním olomouckém centru se provádí více jak 200 robotických operací, kapacita i zájem je minimálně o 50 % vyšší, bohužel jsme limitováni administrativními opatřeními. Dle našich zkušeností a přesvědčení robotická chirurgie má velmi slibnou budoucnost. Robotické chirurgii se kromě přednosty kliniky věnují i MUDr. Michal Grepl, Ph.D., MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D. a rezidenti MUDr. David Hradil, MUDr. Jan Šarapatka, MUDr. František Hruška, MUDr. Vladimír Študent, ml. Své výsledky prezentují na mezinárodních i národních konferencích a olomoucká urologie je opět vysoce kladně diskutována v odborných kruzích. Univerzitní robotické centrum navazuje svými úspěchy na slavnou tradici olomoucké urologické školy.

17 Karcinom prostaty Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů v ČR, odborným odhadem onemocnělo v r nově asi mužů v České republice a mužů žijících s tímto nádorovým onemocněním je dle odhadu téměř Vzhledem k této onkologické zátěži se lékaři Urologické kliniky FN Olomouc intenzivněji zabývají problematikou karcinomu prostaty. Urologická klinika Olomouc patří mezi špičkové pracoviště v oblasti diagnostiky a léčby karcinomu prostaty (je školicím centrem). Diagnostika karcinomu prostaty Karcinom prostaty byl původně diagnostikován palpací při vyšetření per rectum. Posléze se zavedením bioptických metod se počátkem 40-tých let minulého století začala provádět biopsie prostaty transperineálně a pod digitální kontrolou. V té době se provádělo cca 35 výkonů ročně. Se zavedením ultrasonografie počátkem 80-tých let minulého století se pak sonografie, a zejména biopsie pod sonografickou kontrolou, stala zlatým standardem v diagnostice karcinomu prostaty. V 90-tých letech pak byla do praxe zavedena sextantová biopsie.

18 V té době se na našem pracovišti provádělo cca 100 biopsií ročně. V r byl iniciován doc. Fialou a doc. Študentem program včasného záchytu karcinomu prostaty KAPROS. Jednalo se o edukaci praktických lékařů v olomouckém kraji. V éře zavedení PSA do praxe a snahy o včasnou detekci karcinomu prostaty se pak zvýšil počet prováděných biopsií na současných cca 450 biopsií ročně. Tímto se zvyšuje počet nově diagnostikovaných karcinomů prostaty, který činí v současnosti cca 33 % všech biopsií. Léčba karcinomu prostaty Urologická klinika poskytuje komplexní péči u pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty. Dominuje operační řešení, kdy po zavedení robotického systému se počet operací zdvojnásobil. Při velkém počtu prováděných operací a při získaných zkušenostech se pracoviště stalo high-volume centrem a daří se mu dosahovat výborných onkologických i funkčních výsledků. Kliniku vyhledávají pacienti z celé ČR i zahraničí. Pracoviště má však zkušenosti i s řešením případných časných nebo pozdních komplikací (inkontinence, píštěle, striktury), léčbu poskytujeme i pacientům operovaným na jiných pracovištích.

19 Urologická klinika poskytuje i léčbu pokročilých onemocnění, včetně hormonální léčby, prevence kostních komplikací. A v rámci klinických studií i léčbu kastračně rezistentního a metastatického karcinomu prostaty. Dále je poskytována i symptomatická a paliativní léčba po vyčerpání dostupných léčebných možností. Nádory ledvin Česká republika má smutný primát v nejvyšším výskytu karcinomu ledviny na světě. I v olomouckém regionu počet operací pro nádor ledviny stoupá, v roce 2000 jsme provedli 32 výkonů, v roce 2013 již 162 operací. V počátečním období převládalo odstranění ledviny (až do roku 2009 se pohybovalo kolem 75 %). Díky rozšířené diagnostice (sono a CT) se zvyšuje záchyt menších tumorů. V souladu s trendy moderní urologie provádíme častěji záchovné výkony, kdy je nádor odstraněn, ale ledvina zůstává. Zachovaná funkce ledviny má významný vliv na dlouhodobé přežívání pacientů. Procento odstraněných ledvin kleslo v posledních třech letech na 47-54%. Pokud to stádium nádoru

20 umožňuje, preferujeme laparoskopický nebo robotický přístup, kdy byla v loňském roce těmito metodami operována třetina nemocných. Tyto operace jsou prováděny nejčastěji doc. Študentem, dr. Greplem a dr. Hartmannem. Transuretrální resekce tumoru močového měchýře Transuretrální resekce tumorů močového měchýře (Transurethral Resection of Bladder Tumour, TURBT) jsou dlouhodobě jednou z hlavních endoskopických operačních metod u svalovinu neinvadujících nádorů měchýře. Počet výkonů v průběhu posledních let vykazuje vzestupný trend. Vysokou technickou úroveň TUR vypracoval a po celou dobu svého působení nejen udržoval, ale zejména předával mladším kolegům MUDr. Břetislav Brázda. Kromě klasických monopolárních endoresektorů se podařilo postupně rozšířit operační armamentárium o dva bipolární nástroje pracujících v prostředí fyziologického roztoku (tzv. TURIS), čímž je eliminováno riziko TUR syndromu. Tím je zajištěna lepší bezpečnost pacientů při endoskopických výkonech za současně vyššího komfortu pro operatéra. Z onkologického hlediska je podstatné, že Urologická klinika pořídila vybavení pro fotodynamickou diagnostiku (Photodynamic Diagnosis, PDD) a dále pro úzkopásmové zobrazení (Narrow Band Imaging, NBI). Tyto inovativní metody, vzhledem k vyšší preciznosti detekce neoplastických lézí urotelu, tak dále zlepšují diagnostickou a terapeutickou výtěžnost endoskopických operací, vedoucích k nižší četnosti recidiv tumorů močového měchýře. Radikální cystektomie Operace pro pokročilý karcinom močového měchýře (radikální cystektomie) patří mezi méně četné, ale velice komplikované výkony. Jako takové jsou prováděny jen v některých centrech v České republice. Kromě radikálního odstranění samotného nádoru je nutné provést poměrně složitou rekonstrukci močových cest. Tyto procedury vyžadují použití střev k odtoku moči nebo náhradě močového měchýře. Asi 30 % zachycených nádorů močového měchýře je pokročilých tak, že vyžadují agresivní operační léčbu. Ne každý pacient je ale schopen takový výkon podstoupit, protože tyto karcinomy jsou typické pro vyšší věk. Proto počet radikálních cystektomií v posledních letech značně kolísá. Náhrady močového měchýře a použití střevních segmentů má na klinice dlouhou tradici. Derivace moči prošly vývojem a řadou změn. Se zlepšením operačních technologií i postupů se daří zkracovat operační čas (pod čtyři

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu:

Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu: Co je to označováno pojmem ektopický ureter? (ektopie = uložené nebo jsoucí mimo obvyklé místo) Je to tedy vrozená vývojová anomálie vývodních močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více