UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC"

Transkript

1 UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

2

3 Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno: a komu bylo více svěřeno, od toho bude více žádáno. Evangelium sv. Lukáše Podobenství o bdělých služebnících, 35 překlad: Dr. Rudolf Col, profesor CM Bohoslovecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci Historie urologické kliniky v Olomouci Urologie vznikala z chirurgie procesem velmi pomalým a plným zvratů. Pokud se chceme zabývat jejím vznikem, musíme se soustředit na samostatný vývoj chirurgie a z něj odvodit vznik svébytného oboru urologie. Je třeba vědět, že sama chirurgie byla až do 18. století postavena mimo oficiální medicinu jako činnost nehodná graduovaného lékaře. Chirurgie byla jakýmsi opovrhovaným a nekalým řemeslem, které provozovali ranhojiči, lazebníci, mastičkáři, dryáčníci, bradýři a občas i kati. Do téže kategorie patřili řezači kýl, měchýřových kamenů i okulisté specializující se na léčení šedého zákalu. V dalším vývoji pak vznikl cech chirurgů, kteří ale stále zůstávali na okraji společenského žebříčku, neboť ve slavnostním průvodu cechů šli až na předposledním místě za nimi šli jen židé. Chirurgové se stavovsky organizovali až na podkladě privilegia z roku 1747, ale společensky se jejich postavení nezlepšilo. Dvorním dekretem z téhož roku byl chirurg vyloučen z možnosti dosáhnout některého z akademických titulů /děkan nebo rektor/, i když mu byla přiznána hodnost: chirurg-ranhojič. Do lékařství a léčení však nesměl zasahovat. Chirurgové byli považováni za pouhé řemeslníky nižší úrovně a nemohli proto být akceptováni vyšší společenskou třídou, kterou tehdy představovali graduovaní lékaři. Doba Josefa II. však přinesla obrat v nazírání na chirurgii. Z ranhojičů se stávali skuteční chirurgové a výuka chirurgie dostala přesný plán a program. V roce 1786 bylo studium chirurgie sloučeno se studiem lékařství a upraven rozsah přednášek i zkoušky z chirurgie. Urologie jako svébytný medicínský obor vznikl poměrně pozdě, neboť jeho osamostatnění bránili sami chirurgové mající obavy z nekalé konkurence a atomizace oboru. Chirurgické výkony spadající do kategorie urologických mají v Olomouci hluboké kořeny sahající do minulosti. Je zaznamenáno, že jistý Dominik Waidele / / provedl v Olomouci 113 operací močových kamenů. Jako operatér močových kamenů je mimo jiné také znám František Hauser / /, který uskutečnil v Olomouci první operaci v éterové narkóze. Bohužel rozsah a počty urologických operací prováděných na chirurgickém oddělení Zemské nemocnice v Olomouci v letech nejsou statisticky zpracovány. Je však třeba zmínit další zajímavou skutečnost, že v roce 1926 vzniká v secesní vile Primavesi (národní kulturní památka, a její výzdobě se podílem mimo jiné i malíř Gustav Klimt, sochař Anton Hanak),

4 v Olomouci soukromé chirurgické sanatorium pod vedením Dr. Koutného specializující se na urologické a gynekologické operace a porody. Bylo vybaveno 2 operačními sály, 8 pokoji pro rodičky a 9 pokoji pro pacienty po břišních a urologických operacích. Po smrti Dr. Koutného zakoupil sanatorium 1939 chirurg Dr. Pospíšil a pokračoval zde až do znárodnění soukromých zdravotnických zařízení v roce Před vznikem samostatných urologických pracovišť se onemocnění urogenitálního traktu léčila na odděleních chirurgických. V té době pěstovali urologii převážně primáři nebo jejich zástupci jednak proto, že znamenala určité oživení tehdejší chirurgické rutiny a dále z těch důvodů, že šlo o nový, atraktivní a náročný obor, vyžadující manuální zručnost a operační zkušenost. Byla to v neposlední řadě i nutnost zvládnout akutní traumatické stavy uropoetické soustavy, pokud stav nemocného nedovolil překlad na pracoviště schopné tuto péči zabezpečit. S narůstajícím množstvím nových morfologických, fysiologických patofysiologických poznatků a rovněž i s rozvojem lékařské techniky nabývala urologie svého specifického charakteru, odlišujícího se od všeobecné chirurgie. Urologická diagnostika i léčebná péče se překotně rozvíjela do šířky i hloubky, takže se ukázalo, že všeobecný chirurg již nemůže obsáhnout celou problematiku urologie a proto se někteří chirurgové začali věnovat pouze tomuto oboru a postupně začala vznikat samostatná urologická pracoviště. Rozvoj urologie v Olomouci se nijak nelišil od rozvoje urologie světové. Stejně jako jinde byli i v Olomouci původně nemocní s onemocněními urogenitálního traktu léčeni na chirurgii. Po obnovení Palackého university v Olomouci v roce 1946 se stal přednostou chirurgické kliniky prof. MUDr. Vladimír Rapant, který měl pro urologii pochopení. Mimo něj prováděli tehdy urologické operace jeho zástupce doc. Jan Burian a spolu s ním dr. František Richter, který ale záhy odešel na primariát chirurgického oddělení v Jeseníku. Profesor Rapant jako jeden z mála tehdejších přednostů chirurgických klinik v Československu si uvědomil, že všeobecný chirurg již nemůže obsáhnout problematiku prudce se rozvíjející chirurgie v celé její šíři a hloubce. Rozhodl se proto, že pověří své nejzkušenější asistenty vedením a rozvíjením jednotlivých chirurgických odvětví. Úkolem vybudovat moderní pracoviště rychle se rozvíjejícího oboru urologie pověřil asistenta Kučeru. Ten přistoupil k realizaci tohoto úkolu velmi zodpovědně. Systematickým studiem a stážemi na renomovaných zahraničních urologických klinikách si osvojil moderní názory, které pak plánovitě a cílevědomě aplikoval v Olomouci. Tak se mu podařilo vybudovat moderní urologické pracoviště. Logickým vyústěním tohoto vývojového procesu bylo osamostatnění a vznik urologické kliniky v Olomouci dne 1. února Všimněme si podrobněji s jakým vybavením a personálním obsazením klinika ve srovnání s dnešními poměry začínala. Pro urologickou kliniku bylo vyčleněno z I. chirurgické kliniky lůžkové oddělení 20 pro muže a l pokoj z oddělení 27 pro ženy. Je třeba si uvědomit, že převážnou část lůžkového fondu

5 oddělení 20 tvořil velký pokoj o 22 lůžkách dovolující nemocným jen minimální soukromí a kam byli též ukládáni všichni nemocní bezprostředně po operaci. Ženský pokoj disponoval 10 lůžky. Lůžkovou složku doplňovala ambulance tvořená vyšetřovnou, radiodiagnostickou jednotkou, malou močovou laboratoří a archivem. Operovalo se na operačním sále I. chirurgické kliniky a k endoskopickým operacím sloužila jedna z místností ambulance. Klinika poskytovala běžnou péči nemocným s afekcemi urogenitálního traktu z okresu Olomouc i přilehlých okresů a navíc pak přispívala nadstavbovou péčí nemocným z celého tehdejšího Severomoravského kraje. Programově se klinika zaměřila na rekonstrukční operace močových cest, urologickou onkologii a diagnostiku a léčbu vrozených i získaných vad urogenitální soustavy u dětí. Pokud jde o personální obsazení kliniky, byly začátky velmi skromné. Při jejím založení na ní pracovalo 6 lékařů. Přednosta prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc., jeho zástupce odb. asistent Dr. Jiří Scheinar, zástupce pro léčebně preventivní péči Dr. Hruška, asistent Dr. Báňa a Dr. Utíkalová s Dr. Veselým vedoucím ambulance. Narůstající objem služeb, jež klinika poskytovala si vyžádal postup-

6 ně nejen další rozšíření personálu kliniky ale také provozních místností, jejich technického vybavení i lůžkového fondu. Tyto potřeby byly uspokojeny v 70. letech, kdy klinika převzala další provozní místnosti po dermatologické klinice a bylo tak vytvořeno dobře vybavené radiodiagnostické pracoviště, stážovna, knihovna, místnosti pro sekretariát a vedení kliniky včetně inspekčních pokojů pro lékaře. Lůžkový fond se zvýšil o další postele na odd. 7. Posléze po roce 1980 získala klinika další lůžka pro dětské pacienty mimo kojence, takže v roce 1990 dosáhl lůžkový fond maxima 95 lůžek, mezi něž patřila i jednotka pooperační intenzivní péče se 6 lůžky. Klinika měla k disposici 2 operační sály jeden čistě endoskopický a další pro všeobecné operace. Počet lékařů se zvýšil na 20. Aby byl pohled na vývoj urologické kliniky úplný, pojednáme dále o zdravotnické, výzkumné a pedagogické činnosti kliniky. Ještě v rámci chirurgické kliniky se začaly provádět první plastické operace, především resekční plastiky primární hydronefrózy, na které později navázaly originální lalokové plastiky dlouhých zúženin pelviureterálního úseku, které se uplatnily i v řešení močové stázy v podkovovité ledvině. Tyto operace navrhl a propracoval prof. Kučera. Priorita patří klinice i v zavádění náhrad močového měchýře exkludovanou kličkou střevní v tehdejším Československu. Proble-matiku účinné a spolehlivé hemostázy u operací prostaty zpracoval prof. Scheinar, který účinně přispěl i k realizaci nových směrů v léčení karcinomu prostaty. Doc. Báňa realizoval nové trendy v operativě a metafylaxi urolitiázy. Doc. Utíkalová do běžné praxe zavedla řadu účinných diagnostických a operačních postupů v léčbě dětských pacientů, což vedlo ke vzniku centra-lizované péče dětské urologie využívané nemocnými z větší části Moravy. Pro komplikované operace na ledvinném parenchymu / nádory solitární ledviny a korálové kameny/ umožňující výkon v bezkrevném terénu při přerušené cirkulaci krve v ledvině byla vyvinuta speciální chladící aparatura vlastní konstrukce, jež vznikla za spolupráce doc. Scheinara a doc. Záťury. To umo-žnilo zvýšit počet i náročnost výkonů na ledvině a vyloučit zhoršení ledvinových funkcí způsobených teplou ischemií. Otázkami moderní andrologie se zabýval doc. Reif, který zavedl nové léčebné postupy v terapii priapismu a varikokély. Onkologická péče na urologické klinice Stěžejní úlohou urologa v onkologické léčbě je chirurgická intervence. Avšak mnohdy je nutná i další onkologická léčba, zejména chemoterapie, která je v současnosti doménou onkologů. V 70. a 80. letech minulého století byla chemoterapie nádorů prostaty a močového měchýře v naší oblasti výhradně prováděna na urologické klinice. Ale také adjuvantní cytostatická léčba testikulárních tumorů byla jak v éře před platinou, tak i po roce 1980, z větší části vedena zde. Chemoterapie byla podmíněna vyškolením ordináře pro urologickou onkologii, který nabýval zkušeností opakovaně na onkologických pracovištích v Ostravě-Porubě a v Brně - Žlutém kopci (MUDr. Vladimír Černý). Další podmínkou byla vyškolená sestra (Alena Orlichová) a samostatná ordinace s digestoří na přípravu ředění cytostatik a infůzí.

7 V zásadě lze problematiku rozdělit do těchto skupin: 1. Nádory varlete (non-seminomy) - nemocné jsme centralizovali ze Severní Moravy od r V té době byla chemoterapie indikována brzy po retroperitoneální lymfadenectomii, takže 1. sérii cytostatické léčby podstoupili pacienti již na naší klinice. A někdy i kompletní 3 až 4 cykly kombinace Vinblastin, Bleomycin a Cisplatina. Do roku 1990 jsme léčili celkem 270 nemocných. Od počátku léčby nádorů varlat jsme uvedli jako první v Československu do praxe ve spolupráci s gynekologickou klinikou (ing. Fingerová, RNDr. Janoušková, prof. Talaš) klinické využití onkologických markerů alfafp a beta HCG. 2. Pokročilé nádory prostaty chemoterapii CaP jsme na urologické klinice zavedli již v r. 1976, u nemocných ve stadiu metastáz, po předcházející hormonální léčbě či orchiectomii. Základní kombinací byl Cyklofosfamid, Fluorouracil a Prednison, v počátcích též s Vincristinem, a to ve čtyřtýdenních intervalech po dobu 18 až 24 měsíců. Do roku 1990 bylo léčeno 95 nemocných, průměrná doba nespecifického přežití byla 29 měsíců. 3. Karcinom močového měchýře u pokročilých inoperabilních stavů při generalizaci onemocnění jsme ordinovali M-VAC, avšak zde výsledky nebyly

8 povzbudivé. Zaměřili jsme se na intravesikální profylaxi povrchových nádorů močového měchýře. Ve spolupráci s mikrobiologickým ústavem LFUP jsme klinicky vyzkoušeli originální nespecifickou bakteriální vakcínu Propionibacterium acnes Carvacol patent č Léčbu podstoupilo celkem 29 pacientů ve více než 200 intravesikálních aplikacích. Klinické zkoušky byly přerušeny v r kvůli chybějícím testům na zvířatech. (Počátkem 90. let byly problémy s ochránci zvířat pozn. V.Č.) Se zaváděním privatizace a tržně ekonomických vztahů ve zdravotnictví, zejména po zavedení moderních vyšetřovacích i operačních metod, bylo možno postupně redukovat počet lůžek. Po roce 1989 se těžiště předoperačních vyšetření nemocných přesouvalo do ambulantní složky a tím se podařilo významně zkrátit dobu hospitalizace z původních 17 dní na nynějších 4,3. Počet lůžek klesl z 96 na nynějších 31. Technologické inovace diagnostických a léčebných postupů Zdravotnické technologie výrazně ovlivnily vývoj urologie jako oboru. Urologická klinika Fakultní nemocnice a lékařské fakulty UP v Olomouci tento vývoj včas zachytila, i když při nedostatku deviz v socialistickém Československu bylo jejich získání obtížné. Jednou cestou byl vlastní vývoj, druhou pomoc průmyslových podniků s exportem do devizových zemí, které měly možnost klinice věnovat určité prostředky.

9 Vlastní vývoj, o který se zasloužil hlavně MUDr. František Záťura, začal již koncem 70. let konstrukcí aparatury pro operaci ledviny v podchlazení. Zde nám významně pomohl šumperský podnik Pramet. Vznikla měřicí aparatura pro monitorování teploty ledviny i chladiče ledviny pro operace v hypoxii. Dále byla pozornost zaměřena na konstrukci urodynamické aparatury, se kterým nejprve pomohly vývojové dílny Univerzity Palackého, rozhodující pak byla spolupráce s Teslou Valašské Meziříčí a počítačovým centrem Condata. Prvním produktem byl v roce 1978 rotační uroflowmetr, postupně byl vyvinut váhový uroflowmetr a nakonec v roce 1983 kompletní urodynamická aparatura. Stálé vylepšování přineslo jednu z prvních digitálních pacientských jednotek na světě v roce 1986 a první jednotku řízenou osobním počítačem v roce Bohužel se v plánovitém hospodářství urodynamika nedostala do výroby a teprve v roce 1990 získané poznatky využila firma Condata pro konstrukci komerční urodynamické aparatury, od roku 2004 se urodynamické výrobky z Olomouce již vyváží do 30 zemí. Ultrasonografii začali lékaři kliniky využívat již v roce 1977, kdy na gynekologicko-porodnické klinice byly hledány nádory ledviny a pod sonografickou kontrolou byla provedena jedna z prvních punkčních nefrostomií u nemocné s obstrukcí močovodů. V roce 1983 se klinice podařilo získat specializovaný ultrasonograf pro urologii, výrobek dánské firmy Bruel &Kjær. Spolu s nemocnicí v Ostravě Vítkovicích to byly zřejmě dva první specializované typy v Československu. Začaly se využívat jak transrektální sonografii, tak intervence pod sonografickou kontrolou. Vzhledem k dobrým výsledkům začala dlouhodobá spolupráce s výrobcem, kdy jsme měli k dispozici nejnovější produkty, a vzniklo výukové středisko, kde intenzivní ultrasonografické kurzy absolvovalo více než 300 lékařů. Díky doc. Záťurovi se široké využití sonografie stalo olomouckou tradicí, zejména intervenční sonografie a kontrola biopsií prostaty transrektální sonografií. V současnosti využívá jako první pracoviště v České republice i metody počítačové tkáňové analýzy histoscanning. Možnost získat devizy od Tesly Rožnov pomohla v roce 1992 při nákupu aparatury pro perkutánní litotrypsi, která dramaticky změnila obraz léčby nefrolitiázy. Lékaři kliniky získali první zkušenosti na Slovensku u dr. Obšitníka a velmi brzy zavedli vlastní modifikaci úvodní punkce pod sonografickou kontrolou, která jim umožňuje výrazně redukovat radiační zátěž. Extrakorporální litotrypse byla koncem 80 let dostupná pouze v Praze. Proto jsme spolupracovali s Chiranou Brno na vývoji druhé generace českého litotryptoru. Přístroj Medilit byl v Olomouci instalován v roce 1992 jako druhý litotryptor po přístroji Siemens ve VFN v Praze. Vývojová spolupráce pokračovala připojením ultrasonografického zaměření i optimalizací software. Postupně bylo instalováno více než 20 přístrojů Medilit v českých nemocnicích

10 a dostupnost extrakorporální litotrypse pro české pacienty se vyrovnala evropským standardům. Urologická klinika je i výukovým pracovištěm. Na základě řešení výzkumného úkolu ministerstva školství v letech bylo zjištěno, že metody výuky a její úroveň neodpovídala moderním požadavkům. Ve spolupráci s firmou Condata (doc. Záťura) byla vyvinuta elektronická aparatura pro zkoušení znalostí a postupně inovovány metody a náplň studia. Obdobně jako na 1. a 2. LF v Praze bylo iniciováno soustředění výuky urologie do jednoho intenzivního kurzu v 5. ročníku studia a zavedena samostatná zkouška z urologie. Způsob výuky byl změněn tak, že je zaměřen na získání nejen teoretických znalostí, ale zejména na schopnost tyto znalosti využívat. Širší využití multimediálních technologií výuky, fantomy pro nácvik praktických dovedností bohužel nevyváží úbytek pacientů při redukci lůžek, které pak chybí při praktické výuce. Na klinice probíhá i výuka lékařů před atestací, probíhají 3 standardní kurzy zaměřené na diagnostiku, ženskou urologii i onkologii. Na klinice jsou organizovány předatestační operace a budou zde i atestační zkoušky, protože se jednotlivá klinická pracoviště při atestačních zkouškách střídají. Celoživotní vzdělávání podporují i další kurzy a workshopy pro české i zahraniční lékaře. Olomouc nabízí i krásné a kulturní prostředí, proto se kurzy staly oblíbenými pro celou řadu zemí, zatím nejvzdálenější cestu měli lékaři z Kuala Lumpur. Klinika také pořádala 20 ročníků mezinárodní konference Praktická ultrasonografie, kde přednášeli vynikající specialisté z Německa, Švýcarska, Dánska i Anglie, kteří pomohli výrazně rozšířit znalosti ultrasonografie. Na klinice vznikl časopis Česká urologie, po prvních 10 let až do roku 2005 pracoviště zajišťovalo jeho vydávání. Již tradičně pořádá Moravské urologické sympózium, které má význam pro zvyšování erudice a stalo se vyhledávanou platformou pro získání prvních přednáškových zkušeností urologických rezidentů z celé České republiky. Ambulantní činnost urologické kliniky V době těsně po vzniku urologické kliniky v roce 1964 nebylo po nějakou dobu potřeba vytvořit samostatné ambulantní pracoviště a proto se o předoperační vyšetření a pooperační péči dělili všichni členové kliniky. S nárůstem počtu pacientů, odesílaných z terénu i přebíraných od kolegů chirurgů, se situace rychle změnila. Všeobecní chirurgové rádi respektovali nastupující superspecializaci a uvolnili si tak ruce pro rozvoj specializace ve vlastním oboru. Prvním urologem pověřeným profesorem Kučerou vedením urologické všeobecné ambulance se stal MUDr. Jiří Veselý, který na této pozici setrval řadu let. Po jeho boku se postupně vystřídala řada kolegů. Prvním z nich se

11 stal v době, kdy rozsah ambulantní činnosti přesáhl kapacitní možnosti jednoho plného úvazku, MUDr. Jiří Němec. Přestože oba kmenoví ambulanti měli možnost podílet se na operativě, těžištěm jejich činnosti byla práce na ambulanci tedy diagnostika, konzervativní léčba urologických onemocnění, příprava nemocných k operačnímu výkonu a po něm pooperační a další následná péče. Kromě dr. Veselého, který ochotně přiznává, že si práci na ambulanci doslova zamiloval, se po odchodu Dr. Němce vystřídalo na pozici druhého ambulanta několik kolegů. Šlo většinou o rodilé operatéry, kteří si neuměli představit svůj profesní život jinde, než na operačním sále a lůžkovém oddělení kliniky. Byli to kolegové Záťura, Látal, Pernička, Výborný a krátce i další. Prof. Kučera měl zájem získat do kolektivu kliniky dalšího lékaře, který by se profiloval na pozici druhého kmenového ambulanta. S touto skoro podmínkou byl na kliniku přijat v roce 1981 MUDr. Zdeněk Mucha, který po dvojstupňovém odatestování převzal po dr. Němcovi pozici druhého ambulanta a po odchodu dr. Veselého na penzi také funkci vedoucího klinické urologické ambulance. Od té doby se druhým ambulantem stal MUDr. Pavel Rajmon. V této sestavě funguje klinická všeobecná ambulance dodnes. Ambulantní činnost zaznamenala za uplynulých 50 let významné změny. Nejstarší členové kliniky pamatují ještě urologii, která stavěla především na pečlivé anamnéze a klinickém vyšetření. K dispozici bylo jen nevelké spektrum paraklinických a laboratorních vyšetření (vyšetření moče a krve, ze současného pohledu jen velmi technicky nedokonalá endoskopie a základní RTG vyšetření, z nichž mnohá jsou již zcela opuštěna a mladými kolegy zapomenuta ). Paralelně vznikl ojedinělý úsek urologického rentgenu, kde dlouhá léta rozvíjel urologickou diagnostiku MUDr. Břetislav Brázda. Vše se změnilo nástupem ultrasonografie a postupným zaváděním moderních vyšetřovacích metod. Posledních deset let přivedlo obor urologie tam, kde nyní je, tj. na místo významného, moderního a stále se vyvíjejícího oboru, na hranice jehož možností nejde dohlédnout. Přesto v ambulantní činnosti převládá mravenčí a zdánlivě neatraktivní práce s nemocným, který leckdy potřebuje více lidské slovo, pochopení a pohlazení duše než zapadnout do současného soukolí neosobně fungujícího stroje na zdraví. V současné době je klinická ambulance strukturována takto: denně běží dvě ambulance všeobecné a ambulance příjmová a to v době od 07:00 do 13:00 hod., pro předem objednané nemocné. Objednání je možné osobně, písemně, em, telefonicky či faxem. Akutní případy jsou řešeny mimo ambulanci cestou urgentní urologické ordinace, detašované na OUP (oddělení urgentního příjmu) FNOL. Zbytek pracovní doby je věnován konziliární a další činnosti. Současně s ambulancí všeobecnou běží v době od 09:00 do 13:00 hod. specializované poradny zmiňované na jiném místě (poradna přednosty kliniky, onkologická poradna primáře kliniky a dále andrologická, transplantační, dětská a ordinace pro invazivní sonografickou diagnostiku). Všichni lékaři pracující na jednotlivých úsecích klinické ambulance se snaží maximálně uvádět do reality motto FNOL: Profesionalita a lidský přístup.

12 Dětská urologie Oddělení dětské urologie Urologické kliniky Olomouc zabezpečuje péči o děti s veškerými vrozenými vadami ledvin, močového měchýře a genitálu. Vyšetřuje a léčí také malé pacienty s močovými infekcemi, pomočováním, močovými kameny i některými nádory. Dětská urologie není jen zmenšenou urologií pro dospělé pacienty. Je to obor, který má svoje specifické zvláštnosti, který řeší vady a poruchy mnohdy spojené jen s dětským věkem, ale které při nesprávné léčbě mohou významně ovlivnit zdravotní stav v průběhu celého dalšího života. Tento krásný obor starající se o urologicky nemocné děti od miminka až po teenagery v Olomouci vybudovala doc. MUDr. Anna Utíkalová, CSc. Paní docentka byla vynikající, obětavá lékařka, která malým pacientům věnovala převážnou část svého profesního života. Patřila mezi nejvýznamnější osobnosti české dětské urologie. Zavedla do praxe řadu diagnostických a operačních postupů, které jsou využívány na naší klinice i v současnosti. Dnešní dětská urologie v Olomouci navazuje na základy, které docentka Utíkalová položila a které se dále s rozvojem medicíny vyvíjejí. Současný záchyt vrozených vývojových poruch ledvin se posunul do období před

13 porodem nebo těsně po porodu. Převážná část závažných vad je diagnostikována a vhodným způsobem léčena již v kojeneckém a batolecím věku. Při včasné diagnostice a léčbě se u většiny dětí podaří zabránit poškození ledvin a umožnit jim plnohodnotný život. Díky dlouhodobé tradici, využívání nejnovějších současných diagnostických a léčebných metod vzniklo v Olomouci významné nadregionální pracoviště dětské urologie, které pečuje o urologicky nemocné děti ze severní a střední Moravy, ale cestu si k nám najdou rodiče se svými dětmi z celé České republiky. Ročně provedeme téměř 280 operací, při kterých využíváme nejmodernější postupy, včetně laparoskopie a mikrochirurgických technik. Uskutečníme i kolem 130 endoskopických diagnostických a operačních výkonů v močovém měchýři, močovodech, ledvině nebo v močové trubici. Pečujeme o děti z celé Moravy s močovými kameny, které jsou takové velikosti, že nemohou samy odejít a je nutné jejich odstranění. Operace jsou však jen malou částí vykonané práce. Každý rok v naší ambulanci ošetříme kolem 2400 dětí. Společně se specialisty z radiologické kliniky, z kliniky nukleární medicíny a dětskými nefrology je provedeno v centru dětské urologie přes 4600 ultrazvukových, rentgenových a izotopových vyšetření, která jsou nutná pro stanovení správné diagnózy a pro pooperační sledování dětí. Právě tato velmi dobrá vzájemná spolupráce s dalšími obory, výborná péče o dětské pacienty poskytovaná lékaři a sestrami dětské kliniky, kde jsou děti hospitalizovány a spolupráce se specializovanými dětskými anesteziology nám umožňuje dosahovat velmi dobrých léčebných výsledků. Věříme, že dalším zavedením nejmodernějších diagnostických a operačních metod budeme naši práci rozvíjet a zkvalitňovat a že budeme nadále patřit mezi nejvýznamnější centra dětské urologie v České republice. Dětské urologii se věnují MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Jan Vrána, MUDr. Jan Šarapatka. Laparoskopie V období po roce 1989 (po sametové revoluci) se nabízela řada možností pro lékaře na zahraniční stáže ve vyspělých zemích Evropy. Prof. Jiří Scheinar, tehdejší přednosta Urologické kliniky v Olomouci těmto studijním pobytům přál. Během jednoho takového dlouhodobého pobytu v Rakousku v roce 1992 na urologické klinice v Grazu, se MUDr. Vladimír Študent poprvé setkal s laparoskopií. Jednalo se o operaci varikokély. Dovezené materiály včetně videí z operací přivezl do Olomouce a prof. Jiří Scheinar domluvil provádění těchto

14 operací na II. chirurgické klinice v Olomouci Řepčíně s tehdejším přednostou prof. Milošem Dudou. První operace byla provedena v září 1993 prof. M. Dudou s asistenty MUDr. A. Grygou a MUDr. V. Študentem. Olomoučtí urologové díky chirurgům, tehdy již v laparoskopii zkušeným operatérům, překonali poměrně rychle začátečnické rozpaky, hlavně zásluhou MUDr. Adolfa Grygy. Brzy laparoskopie zcela vytlačila klasickou operaci varikokély. Výsledky byly opakovaně prezentovány na urologických konferencích a publikovány v odborných časopisech. Vyvrcholením tehdejších aktivit bylo přijetí inovátorské práce k publikaci do European Urology.: Testicle Hemodynamics in Patients after Laparoscopic Varicocelectomy Evaluated Using Color Doppler Sonography. Eur.Urol., 1998;33; Práce hodnotí jednotlivé modality při laparoskopické operaci varikokély. Další rozvoj laparoskopie na olomoucké urologické klinice již probíhal více samostatně, ale opět pomohl svými zkušenostmi chirurg doc. Čestmír Neoral hlavně při operacích lézí nadledvin. Od roku 1995 provádíme nefrektomie, nejprve pro benigní léze, takže počty výkonů nebyly vysoké. Se zavedením laparoskopické adrenalektomie významně vzrostl počet velkých laparoskopických výkonů. V roce 2005 obhájil MUDr. Vladimír Študent, habilitační práci na téma Laparoskopická adrenalektomie. Z dalších výkonů se rozšířila

15 hlavně laparoskopická radikální nefrektomie a později laparoskopická resekce menších tumorů ledvin. Olomoucká urologická klinika se stala centrem výuky laparoskopie v urologii, pořádá pravidelné workshopy s přenosy z operačního sálu. Univerzitní robotické centrum (pět let zkušeností) Ve vyspělých zemích i v ČR se rozvíjí a zavádí robotické operace, které patří k nejmodernější chirurgické léčbě. S rostoucí onkologickou zátěží zaznamenáváme velký nárůst mužů s rakovinou prostaty i v mladším věku. S ohledem na tyto skutečnosti a z iniciativy přednosty urologické kliniky doc. Vladimíra Študenta, se vedení FNOL s tehdejším ředitelem MUDr. R. Maráčkem rozhodlo zakoupit robotický systém da Vinci. Systém byl instalován v září r Po školení ve Strassburku ve Francii doc. Študent s asistenty dr. Greplem a dr Hartmanem provedli 25. Září 2009 první operaci. Další rozvoj následoval po studijním pobytu na Hackensack University

16 medical center New Jersey. Robotická chirurgie si velmi rychle na klinice získala oblibu pro preciznost provedení operace, minimální invazivitu, malé krevní ztráty a rychlou rekonvalescenci pacienta. Olomoucká urologická klinika se stala prvním univerzitním pracovištěm v ČR disponující touto unikátní technikou. Převážně jsou prováděny operace pro rakovinu prostaty, v menší míře (díky administrativnímu omezení) i resekce nádorů ledvin. V univerzitním olomouckém centru se provádí více jak 200 robotických operací, kapacita i zájem je minimálně o 50 % vyšší, bohužel jsme limitováni administrativními opatřeními. Dle našich zkušeností a přesvědčení robotická chirurgie má velmi slibnou budoucnost. Robotické chirurgii se kromě přednosty kliniky věnují i MUDr. Michal Grepl, Ph.D., MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D. a rezidenti MUDr. David Hradil, MUDr. Jan Šarapatka, MUDr. František Hruška, MUDr. Vladimír Študent, ml. Své výsledky prezentují na mezinárodních i národních konferencích a olomoucká urologie je opět vysoce kladně diskutována v odborných kruzích. Univerzitní robotické centrum navazuje svými úspěchy na slavnou tradici olomoucké urologické školy.

17 Karcinom prostaty Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů v ČR, odborným odhadem onemocnělo v r nově asi mužů v České republice a mužů žijících s tímto nádorovým onemocněním je dle odhadu téměř Vzhledem k této onkologické zátěži se lékaři Urologické kliniky FN Olomouc intenzivněji zabývají problematikou karcinomu prostaty. Urologická klinika Olomouc patří mezi špičkové pracoviště v oblasti diagnostiky a léčby karcinomu prostaty (je školicím centrem). Diagnostika karcinomu prostaty Karcinom prostaty byl původně diagnostikován palpací při vyšetření per rectum. Posléze se zavedením bioptických metod se počátkem 40-tých let minulého století začala provádět biopsie prostaty transperineálně a pod digitální kontrolou. V té době se provádělo cca 35 výkonů ročně. Se zavedením ultrasonografie počátkem 80-tých let minulého století se pak sonografie, a zejména biopsie pod sonografickou kontrolou, stala zlatým standardem v diagnostice karcinomu prostaty. V 90-tých letech pak byla do praxe zavedena sextantová biopsie.

18 V té době se na našem pracovišti provádělo cca 100 biopsií ročně. V r byl iniciován doc. Fialou a doc. Študentem program včasného záchytu karcinomu prostaty KAPROS. Jednalo se o edukaci praktických lékařů v olomouckém kraji. V éře zavedení PSA do praxe a snahy o včasnou detekci karcinomu prostaty se pak zvýšil počet prováděných biopsií na současných cca 450 biopsií ročně. Tímto se zvyšuje počet nově diagnostikovaných karcinomů prostaty, který činí v současnosti cca 33 % všech biopsií. Léčba karcinomu prostaty Urologická klinika poskytuje komplexní péči u pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty. Dominuje operační řešení, kdy po zavedení robotického systému se počet operací zdvojnásobil. Při velkém počtu prováděných operací a při získaných zkušenostech se pracoviště stalo high-volume centrem a daří se mu dosahovat výborných onkologických i funkčních výsledků. Kliniku vyhledávají pacienti z celé ČR i zahraničí. Pracoviště má však zkušenosti i s řešením případných časných nebo pozdních komplikací (inkontinence, píštěle, striktury), léčbu poskytujeme i pacientům operovaným na jiných pracovištích.

19 Urologická klinika poskytuje i léčbu pokročilých onemocnění, včetně hormonální léčby, prevence kostních komplikací. A v rámci klinických studií i léčbu kastračně rezistentního a metastatického karcinomu prostaty. Dále je poskytována i symptomatická a paliativní léčba po vyčerpání dostupných léčebných možností. Nádory ledvin Česká republika má smutný primát v nejvyšším výskytu karcinomu ledviny na světě. I v olomouckém regionu počet operací pro nádor ledviny stoupá, v roce 2000 jsme provedli 32 výkonů, v roce 2013 již 162 operací. V počátečním období převládalo odstranění ledviny (až do roku 2009 se pohybovalo kolem 75 %). Díky rozšířené diagnostice (sono a CT) se zvyšuje záchyt menších tumorů. V souladu s trendy moderní urologie provádíme častěji záchovné výkony, kdy je nádor odstraněn, ale ledvina zůstává. Zachovaná funkce ledviny má významný vliv na dlouhodobé přežívání pacientů. Procento odstraněných ledvin kleslo v posledních třech letech na 47-54%. Pokud to stádium nádoru

20 umožňuje, preferujeme laparoskopický nebo robotický přístup, kdy byla v loňském roce těmito metodami operována třetina nemocných. Tyto operace jsou prováděny nejčastěji doc. Študentem, dr. Greplem a dr. Hartmannem. Transuretrální resekce tumoru močového měchýře Transuretrální resekce tumorů močového měchýře (Transurethral Resection of Bladder Tumour, TURBT) jsou dlouhodobě jednou z hlavních endoskopických operačních metod u svalovinu neinvadujících nádorů měchýře. Počet výkonů v průběhu posledních let vykazuje vzestupný trend. Vysokou technickou úroveň TUR vypracoval a po celou dobu svého působení nejen udržoval, ale zejména předával mladším kolegům MUDr. Břetislav Brázda. Kromě klasických monopolárních endoresektorů se podařilo postupně rozšířit operační armamentárium o dva bipolární nástroje pracujících v prostředí fyziologického roztoku (tzv. TURIS), čímž je eliminováno riziko TUR syndromu. Tím je zajištěna lepší bezpečnost pacientů při endoskopických výkonech za současně vyššího komfortu pro operatéra. Z onkologického hlediska je podstatné, že Urologická klinika pořídila vybavení pro fotodynamickou diagnostiku (Photodynamic Diagnosis, PDD) a dále pro úzkopásmové zobrazení (Narrow Band Imaging, NBI). Tyto inovativní metody, vzhledem k vyšší preciznosti detekce neoplastických lézí urotelu, tak dále zlepšují diagnostickou a terapeutickou výtěžnost endoskopických operací, vedoucích k nižší četnosti recidiv tumorů močového měchýře. Radikální cystektomie Operace pro pokročilý karcinom močového měchýře (radikální cystektomie) patří mezi méně četné, ale velice komplikované výkony. Jako takové jsou prováděny jen v některých centrech v České republice. Kromě radikálního odstranění samotného nádoru je nutné provést poměrně složitou rekonstrukci močových cest. Tyto procedury vyžadují použití střev k odtoku moči nebo náhradě močového měchýře. Asi 30 % zachycených nádorů močového měchýře je pokročilých tak, že vyžadují agresivní operační léčbu. Ne každý pacient je ale schopen takový výkon podstoupit, protože tyto karcinomy jsou typické pro vyšší věk. Proto počet radikálních cystektomií v posledních letech značně kolísá. Náhrady močového měchýře a použití střevních segmentů má na klinice dlouhou tradici. Derivace moči prošly vývojem a řadou změn. Se zlepšením operačních technologií i postupů se daří zkracovat operační čas (pod čtyři

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 08.05. DO 14.05.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Na Slovensku proplácejí robotické operace v Čechách Slovenské pojišťovny zcela hradí slovenským pacientům

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Léčba karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Nádory prostaty Benigní benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné přednášky Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Inkontinence. po operacích

Inkontinence. po operacích po operacích prostaty Zvláštní kapitolu tvoří moči u mužů. je část prostaty kolem močové trubice postupně odpařena (méně invazivní postup než její vyřezání) Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP),

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky Statistické výsledky budou prezentovány a jednou ročně aktualizovány na www stránkách Urologické kliniky

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty FN a LFUK HRADEC KRÁLOVÉ Josef Košna Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové Úvod Nádor prostaty je druhým nejčastějším nádorem u mužů po kožních nádorech

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Vzdělávací program oboru UROLOGIE

Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru UROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 12. dubna 2013 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

CYBERKNIFE DAVID FELTL

CYBERKNIFE DAVID FELTL CYBERKNIFE DAVID FELTL Obsah Smysl projektu Sliby a realita Vliv zavedení nové technologie na trh zdravotních služeb Medicína Ekonomika Věda a výzkum Budoucnost Smysl projektu Vznik myšlenky: 2007 Idea:

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

MONITORING RACH DA VINCI

MONITORING RACH DA VINCI MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 STR. 1/4 Roboticky asistovaná chirurgie aneb davinci na operačním sále Současná medicína vychází nejen z poznatků jednotlivých

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Radioterapeutická a onkologická klinika datum revize: 17. 10. 2016 S účinností od 1. ledna 2015 je v návaznosti

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více