II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY"

Transkript

1 Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc

2 Subtémata: Trendy výzkumů a jejich aplikace v praxi. Interdisciplinární pojetí diagnostiky. Interdisciplinarita v edukačním procesu osob se speciálními potřebami. Interdisciplinární kontext pojetí terapeutických intervencí u osob se speciálními potřebami. Pohledy na jinakost, které nejsou tradičně spojovány se speciální pedagogikou. Organizátoři a partneři konference: Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Vědecký výbor: doc. PaedDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Organizační a programový výbor: Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. Mgr. BcA. Pavel Kučera doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D Mgr. Oldřich Műller, Ph.D. Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. doc. Dita Finková, Ph.D. Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D. PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Mgr. Lucie Moudrá Lukáš Franc

3 Program konference XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami :00-10:00 Auditorium přízemí Slavnostní zahájení konference Moderuje O. Müller prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (rektor Univerzity Palackého v Olomouci) doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. IGIP (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) Slovo a zvuk jinak Blahovec, B., Kantorová, Z., Svoboda, P., Kantor, J., Kučera, P. a Spěváček, J. Úvodní přednášky Perspektivy vývoje speciální pedagogiky ve světle výsledků výzkumu Ludíková, L. Vítková, M. - téma bude upřesněno Jinakost jako výzva pro speciálně pedagogické myšlení, teorii i praxi Květoňová, L. Ohlédnutí za počátky Kysučan, J. 10:00-10:30 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 10:30-12:00 Auditorium přízemí Cesta ke svobodě Štreit, J. Z lokality do školy vede cesta dlouhá Šimáček, M., Navrátil, M Disability Studies: Jiný pohled na jinakost/ postižení Kolářová, K. Předsálí Auditoria přízemí Křest knihy Přehled speciální pedagogiky Valenta, M. a kol. 12:00-13:00 Oběd

4 13:00-14:30 Učebna N11 1. patro Moderuje K. Vitásková Logopedická prevence v mateřských školách Bočková, B., Klenková, J. Nové nástroje pro diagnostiku raného jazykového vývoje Smolík, F., Bytešníková, I. Logopedická zahrada Don Bosco Denemarková, K. Hodnota a význam vývojově zaměřené diagnostiky a terapie odchylek artikulačních schopností dětí předškolního věku a v počátku školní docházky Neubauer, K. Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie Vitásková, K. Učebna N12 1. patro Moderuje M. D. Polínek Hodnoty dospívajících jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování) Balátová, K. HUM London, HUM Olomouc, inspirace z tvůrčí práce Růžička, M. Předpoklady projevů socializované poruchy chování v paradigmatu sociální sítě Spěváček, J. Terapeutická práce se žáky se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami Polínková, Z. Dítě s problémem v chování v kontextu institucí Hutyrová, M., Růžička, M. Interdisciplinárny prístup v starostlivosti o mentálne postihnuté deti s poruchami správania Prečuchová Štefanovičová, A. Učebna N13 1. patro Moderuje P. Svoboda Mimo jiné Krhutová, L. Využití metod měření kvality života při evaluaci sociálních služeb Wittmannová, J. Podpůrná opatření - nová forma speciálně pedagogické podpory Michalík, J. Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením Pančocha, K. Přístup veřejné správy k osobám se specifickými potřebami na příkladu Olomouckého kraje Vočka, Z. Učebna N14 1. patro Moderuje D. Finková Špecifiká edukácie jednotlivcov so zrakovým postihnutím v inkluzívnom prostredí s akcentom na saturáciu ich špeciálnych edukačných potrieb Lopúchová, J.

5 Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v základních školách Malotová, M., Šumníková, P. Projekt "Byli bychom další na řadě" Navrátilová, J., Zichová, E. Psychosociální determinanty kvality života jedinců se zrakovým postižením Stejskalová, K. Možnosti šetření školní zralosti a připravenosti z pohledu pedagogů mateřských škol Finková, D. Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy Růžičková, V. Učebna N15 1. patro Moderuje L. Pastieriková Spolužáci jako faktor inkluzivního vzdělávání Potměšil, M., Ge, Ch., Lei, Y., Xie, Y., Zhou, Y., Zedková, V., Kunhartová, M., Ewa, J., Eburikure, J., Peters, B. Výskum neformálnej edukácie žiakov s postihnutím v inkluzívnom prostredí Bizová, N. Resource support of activity of regional centre of higher education for people with disabilities crimean university for the humanities Boginska, I. Social context of Theory of Mind in typical and intypical development Kossewska, J. Analýza niektorých výsledkov výskumov zameraných na písomnú komunikáciu žiakov so sluchovým postihnutím Dobišová,E., Priesterová, K. Učebna N16 1. patro Moderuje Z. Kozáková New approaches in teaching of mathematics students with intellectual disabilities Antropov, A. Osobitosti profesijnej prípravy a pracovnej integrácie mentálne postihnutých Repka, M. Edukace žáků s poruchou autistického spektra Adamus, M. Sexual development of people with intellectual disabilities - selected aspects Kijak, R Determinanty procesu profesní přípravy žáků s PAS - komparace ČR a Polska Urbanovská, E. Učebna P111 Přízemí Moderuje J. Chrastina Vliv vyřazení zrakového analyzátoru na udržení přímého směru plavce při použití plaveckého způsobu kraul Břečková, G., Kovařovic, K. Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pešat, P., Meier, M. Vplyv EEG biofeedbacku na senzomotoriku u jednotlivcov s Downovým syndrómom Jancurová, A. Analýza dát v Single Subject Design Šulovská, M.

6 Seminární místnost 2.patro Workshop (90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce) Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením Procházková, L. 14:30-15:00 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 15:00-16:30 Učebna N11 1. patro Moderuje K. Vitásková Socio-profesní statut logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí Kopečný, P. Rozdíly v opakování vět u žáků 3. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu Mlčáková, R. Propojení kvalitativních a kvantitativních výzkumných charakteristik při hodnocení terapeutického přínosu programu mentio pro rozvoj komunikačních schopností žáků základní školy praktické, speciální a logopedické. Neubauerová, L., Filounková,M., Nohejlová, A., Pospíšilová, A., Vaňková, I., Neubauer, K. Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí Zapletalová, L., Pospíšilová, L. Domácí vzdělávání jako alternativní výuková forma pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Kochan, K., Skorek, E.M Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu Vitásková, K., Říhová, A., Učebna N12 1. patro Moderuje K. Krahulcová On Value of Special Basic Education Perspective of Value Philosophy Shangwei, L.. The combination of medical science and education:a reflection on special educators training mode in Chengdu university Lu, Y., Peng, Y. Research on the differences of starting salary of college graduates in recent 10 years in China from the perspective of sociology Peng, D. Interdisciplinary Approach to Inclusive Early Childhood Education within the Chinese Context Peng, Y., Lu, Y. The Models of Legitimizing Inclusive Education in the Czech Republic Schmidt, V., Pančocha, K. Educational Placement of Children with Cochlear Implants Wu, J.

7 Učebna N13 1. patro Moderuje J. Kantor Terapeutické prístupy v poradenskej starostlivosti o žiakov s telesným postihnutím ako možnosť podpory integrovanej/ inkluzívnej edukácie týchto žiakov Šušorová, V., Krajčí, P. Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb Kantor, J. Interdisciplinární spolupráce v rané péči Barlová, J. Neurodynamická korekcia porúch motoriky reči u detí s poškodením CNS ako nová intervenčná metóda využívajúva poznatky neurovied a biomechaniky Vančová, A., Smolianin, A., Danilowichyute, E. Gestaltdrama: zvýšení uvědomění a základní psychické potřeby Polínek, M. D. Potenciál muzikoterapie v kontexte interdisciplinárnych súvislostí u jednotlivcov so zdravotným postihnutím Osvaldová, M. Učebna N14 1. patro Moderuje E. Urbanovská Jinakost studentů Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního poradenského týmu Akademické poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH Šándorová, Z., Skokanová, L., Jirava, P. The impact of Soviet defectology on the contemporary discourses around disability and education in Russia Efremova, G., Tsyganov Social activity as an indicator of successful socialization of students with special educational needs Rokotyanska, L. Neuropsychological characteristics of Klüver Bucy Syndrom Starowicz-Filip, A., Prochwicz, K., Milczarek, O., Kwiatkowski, S. Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči Müller, O. Učebna N15 1. patro Moderuje P. Kučera Specifické znaky českého znakového jazyka - regionální odchylky Vysuček, P. FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku Horáková, R. Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury Kučera, P. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou Langer, J. Rozvoj odborné terminologie v českém znakovém jazyce na příkladu biologických a lékařských oborů Peňázová, D., Štefková, L., Pruša, T., Kovaříková, D., Hurník, P. Slovník českého a českého znakového jazyka online Fikejs, J., Langer, J., Peňáz, P., Sklenák, T

8 Učebna N16 1. patro Moderuje Z. Kozáková Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol Hachová, S. Supervize jako možnost podpory v podmínkách speciálního vzdělávání Potměšilová, P. Lidé s postižením v umělecké tvorbě Sochor, P. Analýza školského sebahodnotenia žiakov so špecifickými poruchami učenia Harčaríková, T. Restandardizace testu T-256 OZOP a na něj navazující reedukační okulomotorická cvičení Svoboda, P. Učebna P111 přízemí Workshop (90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce) Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy Pitnerová, P. Předsálí Auditoria přízemí Posterová sekce Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru Moderuje M. Růžička Inkluze ve volném čase dětí s postižením Chroboková, K. Odlišnosti náhradnej rodinnej starostlivosti u detí s postihnutím Kročanová, Ľ. Action research in home-based early intervention of developmental disorder children Li, X. Prevence poruch chování z hlediska pedagogů Livňanská, P. Skin Picking in Polish Adolescents. A Pilot Study. Prochwicz, K., Kałużna - Wielobób, A. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením Sayoud Sloárová, K., Vrubel, M. A. Vývinové poruchy učenia a možnosti ich reedukácie v praxi Síthová, S. Two areas vocational training effects for a person with Autistic Spectrum Disorder Selecka, A., Sowa, M. Early therapeutic intervention in Metoda Krakowska Winiarska A., Świeżak J., Suruło J., Zasadni N., Szczepanik M. Terapia pevným objatím - áno či nie v starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím? Zborteková, K. Ženský princip v dimenzích speciálně pedagogických i obecně lidských Doleželová, J., Majerová, H. Poruchy učenia u študentov sekundárneho vzdelávania - profily dyslektických čitateľov a ich výkon v teste Čí(S)TA Žovinec, E., Dufeková, A. Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru

9 16:30 Auditorium přízemí Večerní program Moderuje O. Müller T. Škrdlant Průřez tvorbou sociální dokumenty Maminky a miminka, Nevítaní a Zrcadlové bludiště duše

10 II. Konference mladých vědeckých pracovníků :00-9:15 Auditorium přízemí Zahájení konference Moderuje O. Müller doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (proděkanka pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) 9:15-10:45 Učebna N13 1. patro Garant O. Müller Moderuje J. Kantor Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením Kasáčková, J. Srovnání znalosti expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve Španělsku Czereová, L. Matematická gramotnost jako součást finanční gramotnosti u žáků s mentálním postižením Hubištová, M. Otázky aktivního občanství lidí s mentálním postižením v kontextu procesu deistitucionalizace Šiška, J., Káňová, Š. Příprava mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy na samostatný život Linhartová, V. Speciálněpedagogická intervence dětí s problémovým chováním a její odraz ve výzkumu Matochová, J. Učebna N14 1. patro Garanti J. Langer a D. Finková Moderuje K. Stejskalová Odlišnosti v pojetí rodičovství u jedinců se zrakovým postižením a u osob intaktních - skutečně existují? Haklová, K. Vztahy osob se sluchovým postižením na pracovišti Hrdová Kolíbalová, B. Vnímání vlastní identity u dospělých osob se získaným těžkým zrakovým postižením Lacková, K., Růžičková, V. Mentální mapování prostoru u člověka se zrakovým postižením Majerová, H. Problematika SPU u žáků se zrakovým postižením Trefilíková, T.

11 Terénní mapování ve speciální pedagogice Vrubel, M. Učebna N16 1. patro Garant K. Vitásková Moderuje A. Hanáková Aktuální pohledy na výzkum v oblasti bilingvních dětí Keprdová, T., Vitásková, K. Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů Jehličková, K. Číselná tabulka - možnost screeningové diagnostiky matematických obtíží Červinková, H., Svoboda, P. Komparace kalkulie u případových studií pacientů po cévní mozkové příhodě Červinková, H. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií výzkumná reflexe Šebková, L., Hanáková, A., Vitásková, K. 10:45-11:15 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 11:15-12:45 Učebna N13 1. patro Garant O. Müller Moderuje J. Kantor Tútorstvo ako forma sociálnej opory v procese reedukácie Semanová, A., Horňák, L. Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese integrácie Sopková, J., Hlebová, B. Dramaterapeutický projekt v základní škole speciální v Čínské lidové republice Šilarová, J. Žáci se sluchovým postižením jako cílová skupina partnerských vztahů Švecová, V. Dílčí výsledky výzkumu disertační práce s názvem Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení Krahulcová, K. Cez dramatoterapeutické kľúčové procesy smerom k interdisciplinárnej praxi inkluzívnej edukácie Lištiaková, I. Global Storylines jako prostředník k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí: Případové studie z projektu na českých základních školách Slepičková, L., Sayoud Solárová, K. Učebna N14 1. patro Garanti J. Langer a D. Finková Moderuje K. Stejskalová Vzdělávání a odborná příprava osob s poruchami autistického spektra Urbanovská, E., Kunhartová, M., Zedková, V.

12 Moderní informační technologie a jejich využití v rané péči pro děti se sluchovým postižením Majkusová, A. Příčiny progrese krátkozrakosti u žáků základních škol v asijských zemích Malinovská, O. Kvalitní informovanost jako možnost podpory inkluze osob se specifickými potřebami Joklíková, H. Podmínky pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na intaktní spolužáky Zedková, V., Kunhartová, M., Potměšil, M., Urbanovská, E., Chen, G., Xie,Y., Zhou, Y. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v bežných základných školách Debnárová Grznárová, M. Učebna N16 1. patro Garant K. Vitásková Moderuje A. Hanáková Auditivní agnozie u osob s Aspergerovým syndromem Dostálová, L. Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě se sluchovým postižením s akcentem na sdělování nepříznivých zpráv Hanáková, A., Potměšil, M. Kazuistika Bocianová, Š. Screening dysfagii ve FN Ostrava Kaniová, M., Kopecká, B. Komparace diagnostických testových materiálů auditivní percepce Odstrčilíková, Y. 12:45-13:15 Oběd 13:15-14:45 Učebna N16 1. patro Moderuje K. Stejskalová Diplomový seminář 14:50 Auditorium přízemí Slavnostní ukončení konference doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) Organizátoři konference si vyhrazují právo v nezbytných událostech měnit čas a pořadí příspěvků.

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Program a bulletin abstraktů XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Téma konference Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Umělecké centrum Konvikt 07. 08.03. 2013

Více

IV. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

IV. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů IV. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami IV. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Klíčová aktivita č.3 metodika práce se žákem se zdravotním postižením určená pro učitele žáků s daným

Více

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika Typ: navazující magisterský Forma: prezenční

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) VÝCHODISKA A KONTEXT PROJEKTU Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika 1. Sociální pedagogika a její metody / Petra Sobková, Milena Öbrink Hobzová, Helena Pospíšilová a kolektiv -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

POČET PROŠKOLENÝCH ÚČASTNÍKŮ

POČET PROŠKOLENÝCH ÚČASTNÍKŮ Systémová podpora inkluzivního v ČR CZ.1.07/1.2.00/43.0003 POČET PROŠKOLENÝCH ÚČASTNÍKŮ 1 Žák s nadáním a talentem v běžné škole 14.11.2013 Olomouc Mgr. Lenka Baše 7 Olomoucký 2 Žák dlouhodobě selhávající

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM XIII. Konference k problematice sociálně patologických jevů s názvem ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM 25. října 2012 Vsetín Uplatnění výstupů projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální

Více

Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice

Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice Sborník příspěvků ze závěrečného mezinárodního semináře projektu reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0088 Miroslav Meier, Jan Jihlavec, Ilona Pešatová, Bohumil

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU Marie Vítková Anotace: V článku je prezentován výzkumný záměr (MSM0021622443)

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty:

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM STUDIA Student: Jméno, příjmení: Datum

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

II. olomoucké speciálněpedagogické dny

II. olomoucké speciálněpedagogické dny INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST II. olomoucké speciálněpedagogické dny XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Univerzita

Více

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele Typ: navazující magisterský

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením)

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením) MÍSTO KONÁNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, 389

Více

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den PONDĚLÍ 8. 2. 2016 PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den 08:00 Začátek registrace účastníků konference (registrace možná oba dny, po celou dobu konání konference) AUDITORIUM MAXIMUM (109 1.patro; 150

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Základy speciální pedagogiky Rozvrhová akce: KSP/ZSPKK (výuka dne: )

Základy speciální pedagogiky Rozvrhová akce: KSP/ZSPKK (výuka dne: ) Základy speciální pedagogiky Rozvrhová akce: KSP/ZSPKK (výuka dne: 30.04.2010) Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol vyučujíci: Vojtech Regec Požadavky k zápočtu: Vypracovať zadané úkoly

Více

Konference. s podporou mezioborového projektu Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 31

Konference. s podporou mezioborového projektu Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 31 Konference ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ s podporou mezioborového projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém pod záštitou děkana PdF MU doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D. Institut výzkumu školy

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 PROGRAM KONFERENCE Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské

Více

PODPORA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

PODPORA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Pedagogická fakulta PODPORA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Martin Kaleja Renata Kovářová Eva Zezulková

Více

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU pmazacov@phil.muni.cz Co je obsahem Kompetenční

Více

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni (Téma je nutno domluvit s vedoucím DP) Mgr. Radomír Bednář 1. Téma DP pouze po osobní domluvě PhDr. Dagmar Čábalová,

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace Pedagogická fakulta Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace Studijní program: Učitelství pro střední školy Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy dvouoborové studium Typ:

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 1 Současné znění 16 školského zákona (1)Dítětem, žákem a studentem se SVP potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR 2009 Více než zamotaný jazyk (More than a tangled tongue ) Téma konference: Neurologické aspekty koktavosti pod záštitou náměstkyně ministryně školství Mgr. Kláry

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Doktorský studijní program Speciální pedagogika

Doktorský studijní program Speciální pedagogika Doktorský studijní program Speciální pedagogika Marie Vítková Cíl studia Cílem studia Doktorského studijního programu Speciální pedagogika je připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou, výukovou

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference Program konference Primární prevence rizikového chování III. Upozornění pro autory: V případě přihlášeného sdělení (ústního nebo posteru) a následné neodůvodněné neúčasti na konferenci, bude k této skutečnosti

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie O b sah 1. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ŘEČOVÉ KOMUNIKACE, DEFINICE OBORU LOGOPEDIE... 11 1.1 Základní pojmy v oblasti řečové komunikace... 11 1.1.1 Řečová komunikace...11 1.1.2 Jazyk... 11 1.1.3 Individuální

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více