II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY"

Transkript

1 Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc

2 Subtémata: Trendy výzkumů a jejich aplikace v praxi. Interdisciplinární pojetí diagnostiky. Interdisciplinarita v edukačním procesu osob se speciálními potřebami. Interdisciplinární kontext pojetí terapeutických intervencí u osob se speciálními potřebami. Pohledy na jinakost, které nejsou tradičně spojovány se speciální pedagogikou. Organizátoři a partneři konference: Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Vědecký výbor: doc. PaedDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Organizační a programový výbor: Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. Mgr. BcA. Pavel Kučera doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D Mgr. Oldřich Műller, Ph.D. Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. doc. Dita Finková, Ph.D. Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D. PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Mgr. Lucie Moudrá Lukáš Franc

3 Program konference XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami :00-10:00 Auditorium přízemí Slavnostní zahájení konference Moderuje O. Müller prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (rektor Univerzity Palackého v Olomouci) doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. IGIP (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) Slovo a zvuk jinak Blahovec, B., Kantorová, Z., Svoboda, P., Kantor, J., Kučera, P. a Spěváček, J. Úvodní přednášky Perspektivy vývoje speciální pedagogiky ve světle výsledků výzkumu Ludíková, L. Vítková, M. - téma bude upřesněno Jinakost jako výzva pro speciálně pedagogické myšlení, teorii i praxi Květoňová, L. Ohlédnutí za počátky Kysučan, J. 10:00-10:30 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 10:30-12:00 Auditorium přízemí Cesta ke svobodě Štreit, J. Z lokality do školy vede cesta dlouhá Šimáček, M., Navrátil, M Disability Studies: Jiný pohled na jinakost/ postižení Kolářová, K. Předsálí Auditoria přízemí Křest knihy Přehled speciální pedagogiky Valenta, M. a kol. 12:00-13:00 Oběd

4 13:00-14:30 Učebna N11 1. patro Moderuje K. Vitásková Logopedická prevence v mateřských školách Bočková, B., Klenková, J. Nové nástroje pro diagnostiku raného jazykového vývoje Smolík, F., Bytešníková, I. Logopedická zahrada Don Bosco Denemarková, K. Hodnota a význam vývojově zaměřené diagnostiky a terapie odchylek artikulačních schopností dětí předškolního věku a v počátku školní docházky Neubauer, K. Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie Vitásková, K. Učebna N12 1. patro Moderuje M. D. Polínek Hodnoty dospívajících jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování) Balátová, K. HUM London, HUM Olomouc, inspirace z tvůrčí práce Růžička, M. Předpoklady projevů socializované poruchy chování v paradigmatu sociální sítě Spěváček, J. Terapeutická práce se žáky se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami Polínková, Z. Dítě s problémem v chování v kontextu institucí Hutyrová, M., Růžička, M. Interdisciplinárny prístup v starostlivosti o mentálne postihnuté deti s poruchami správania Prečuchová Štefanovičová, A. Učebna N13 1. patro Moderuje P. Svoboda Mimo jiné Krhutová, L. Využití metod měření kvality života při evaluaci sociálních služeb Wittmannová, J. Podpůrná opatření - nová forma speciálně pedagogické podpory Michalík, J. Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením Pančocha, K. Přístup veřejné správy k osobám se specifickými potřebami na příkladu Olomouckého kraje Vočka, Z. Učebna N14 1. patro Moderuje D. Finková Špecifiká edukácie jednotlivcov so zrakovým postihnutím v inkluzívnom prostredí s akcentom na saturáciu ich špeciálnych edukačných potrieb Lopúchová, J.

5 Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v základních školách Malotová, M., Šumníková, P. Projekt "Byli bychom další na řadě" Navrátilová, J., Zichová, E. Psychosociální determinanty kvality života jedinců se zrakovým postižením Stejskalová, K. Možnosti šetření školní zralosti a připravenosti z pohledu pedagogů mateřských škol Finková, D. Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy Růžičková, V. Učebna N15 1. patro Moderuje L. Pastieriková Spolužáci jako faktor inkluzivního vzdělávání Potměšil, M., Ge, Ch., Lei, Y., Xie, Y., Zhou, Y., Zedková, V., Kunhartová, M., Ewa, J., Eburikure, J., Peters, B. Výskum neformálnej edukácie žiakov s postihnutím v inkluzívnom prostredí Bizová, N. Resource support of activity of regional centre of higher education for people with disabilities crimean university for the humanities Boginska, I. Social context of Theory of Mind in typical and intypical development Kossewska, J. Analýza niektorých výsledkov výskumov zameraných na písomnú komunikáciu žiakov so sluchovým postihnutím Dobišová,E., Priesterová, K. Učebna N16 1. patro Moderuje Z. Kozáková New approaches in teaching of mathematics students with intellectual disabilities Antropov, A. Osobitosti profesijnej prípravy a pracovnej integrácie mentálne postihnutých Repka, M. Edukace žáků s poruchou autistického spektra Adamus, M. Sexual development of people with intellectual disabilities - selected aspects Kijak, R Determinanty procesu profesní přípravy žáků s PAS - komparace ČR a Polska Urbanovská, E. Učebna P111 Přízemí Moderuje J. Chrastina Vliv vyřazení zrakového analyzátoru na udržení přímého směru plavce při použití plaveckého způsobu kraul Břečková, G., Kovařovic, K. Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pešat, P., Meier, M. Vplyv EEG biofeedbacku na senzomotoriku u jednotlivcov s Downovým syndrómom Jancurová, A. Analýza dát v Single Subject Design Šulovská, M.

6 Seminární místnost 2.patro Workshop (90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce) Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením Procházková, L. 14:30-15:00 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 15:00-16:30 Učebna N11 1. patro Moderuje K. Vitásková Socio-profesní statut logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí Kopečný, P. Rozdíly v opakování vět u žáků 3. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu Mlčáková, R. Propojení kvalitativních a kvantitativních výzkumných charakteristik při hodnocení terapeutického přínosu programu mentio pro rozvoj komunikačních schopností žáků základní školy praktické, speciální a logopedické. Neubauerová, L., Filounková,M., Nohejlová, A., Pospíšilová, A., Vaňková, I., Neubauer, K. Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí Zapletalová, L., Pospíšilová, L. Domácí vzdělávání jako alternativní výuková forma pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Kochan, K., Skorek, E.M Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu Vitásková, K., Říhová, A., Učebna N12 1. patro Moderuje K. Krahulcová On Value of Special Basic Education Perspective of Value Philosophy Shangwei, L.. The combination of medical science and education:a reflection on special educators training mode in Chengdu university Lu, Y., Peng, Y. Research on the differences of starting salary of college graduates in recent 10 years in China from the perspective of sociology Peng, D. Interdisciplinary Approach to Inclusive Early Childhood Education within the Chinese Context Peng, Y., Lu, Y. The Models of Legitimizing Inclusive Education in the Czech Republic Schmidt, V., Pančocha, K. Educational Placement of Children with Cochlear Implants Wu, J.

7 Učebna N13 1. patro Moderuje J. Kantor Terapeutické prístupy v poradenskej starostlivosti o žiakov s telesným postihnutím ako možnosť podpory integrovanej/ inkluzívnej edukácie týchto žiakov Šušorová, V., Krajčí, P. Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb Kantor, J. Interdisciplinární spolupráce v rané péči Barlová, J. Neurodynamická korekcia porúch motoriky reči u detí s poškodením CNS ako nová intervenčná metóda využívajúva poznatky neurovied a biomechaniky Vančová, A., Smolianin, A., Danilowichyute, E. Gestaltdrama: zvýšení uvědomění a základní psychické potřeby Polínek, M. D. Potenciál muzikoterapie v kontexte interdisciplinárnych súvislostí u jednotlivcov so zdravotným postihnutím Osvaldová, M. Učebna N14 1. patro Moderuje E. Urbanovská Jinakost studentů Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního poradenského týmu Akademické poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH Šándorová, Z., Skokanová, L., Jirava, P. The impact of Soviet defectology on the contemporary discourses around disability and education in Russia Efremova, G., Tsyganov Social activity as an indicator of successful socialization of students with special educational needs Rokotyanska, L. Neuropsychological characteristics of Klüver Bucy Syndrom Starowicz-Filip, A., Prochwicz, K., Milczarek, O., Kwiatkowski, S. Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči Müller, O. Učebna N15 1. patro Moderuje P. Kučera Specifické znaky českého znakového jazyka - regionální odchylky Vysuček, P. FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku Horáková, R. Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury Kučera, P. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou Langer, J. Rozvoj odborné terminologie v českém znakovém jazyce na příkladu biologických a lékařských oborů Peňázová, D., Štefková, L., Pruša, T., Kovaříková, D., Hurník, P. Slovník českého a českého znakového jazyka online Fikejs, J., Langer, J., Peňáz, P., Sklenák, T

8 Učebna N16 1. patro Moderuje Z. Kozáková Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol Hachová, S. Supervize jako možnost podpory v podmínkách speciálního vzdělávání Potměšilová, P. Lidé s postižením v umělecké tvorbě Sochor, P. Analýza školského sebahodnotenia žiakov so špecifickými poruchami učenia Harčaríková, T. Restandardizace testu T-256 OZOP a na něj navazující reedukační okulomotorická cvičení Svoboda, P. Učebna P111 přízemí Workshop (90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce) Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy Pitnerová, P. Předsálí Auditoria přízemí Posterová sekce Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru Moderuje M. Růžička Inkluze ve volném čase dětí s postižením Chroboková, K. Odlišnosti náhradnej rodinnej starostlivosti u detí s postihnutím Kročanová, Ľ. Action research in home-based early intervention of developmental disorder children Li, X. Prevence poruch chování z hlediska pedagogů Livňanská, P. Skin Picking in Polish Adolescents. A Pilot Study. Prochwicz, K., Kałużna - Wielobób, A. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením Sayoud Sloárová, K., Vrubel, M. A. Vývinové poruchy učenia a možnosti ich reedukácie v praxi Síthová, S. Two areas vocational training effects for a person with Autistic Spectrum Disorder Selecka, A., Sowa, M. Early therapeutic intervention in Metoda Krakowska Winiarska A., Świeżak J., Suruło J., Zasadni N., Szczepanik M. Terapia pevným objatím - áno či nie v starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím? Zborteková, K. Ženský princip v dimenzích speciálně pedagogických i obecně lidských Doleželová, J., Majerová, H. Poruchy učenia u študentov sekundárneho vzdelávania - profily dyslektických čitateľov a ich výkon v teste Čí(S)TA Žovinec, E., Dufeková, A. Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru

9 16:30 Auditorium přízemí Večerní program Moderuje O. Müller T. Škrdlant Průřez tvorbou sociální dokumenty Maminky a miminka, Nevítaní a Zrcadlové bludiště duše

10 II. Konference mladých vědeckých pracovníků :00-9:15 Auditorium přízemí Zahájení konference Moderuje O. Müller doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (proděkanka pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) 9:15-10:45 Učebna N13 1. patro Garant O. Müller Moderuje J. Kantor Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením Kasáčková, J. Srovnání znalosti expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve Španělsku Czereová, L. Matematická gramotnost jako součást finanční gramotnosti u žáků s mentálním postižením Hubištová, M. Otázky aktivního občanství lidí s mentálním postižením v kontextu procesu deistitucionalizace Šiška, J., Káňová, Š. Příprava mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy na samostatný život Linhartová, V. Speciálněpedagogická intervence dětí s problémovým chováním a její odraz ve výzkumu Matochová, J. Učebna N14 1. patro Garanti J. Langer a D. Finková Moderuje K. Stejskalová Odlišnosti v pojetí rodičovství u jedinců se zrakovým postižením a u osob intaktních - skutečně existují? Haklová, K. Vztahy osob se sluchovým postižením na pracovišti Hrdová Kolíbalová, B. Vnímání vlastní identity u dospělých osob se získaným těžkým zrakovým postižením Lacková, K., Růžičková, V. Mentální mapování prostoru u člověka se zrakovým postižením Majerová, H. Problematika SPU u žáků se zrakovým postižením Trefilíková, T.

11 Terénní mapování ve speciální pedagogice Vrubel, M. Učebna N16 1. patro Garant K. Vitásková Moderuje A. Hanáková Aktuální pohledy na výzkum v oblasti bilingvních dětí Keprdová, T., Vitásková, K. Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů Jehličková, K. Číselná tabulka - možnost screeningové diagnostiky matematických obtíží Červinková, H., Svoboda, P. Komparace kalkulie u případových studií pacientů po cévní mozkové příhodě Červinková, H. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií výzkumná reflexe Šebková, L., Hanáková, A., Vitásková, K. 10:45-11:15 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 11:15-12:45 Učebna N13 1. patro Garant O. Müller Moderuje J. Kantor Tútorstvo ako forma sociálnej opory v procese reedukácie Semanová, A., Horňák, L. Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese integrácie Sopková, J., Hlebová, B. Dramaterapeutický projekt v základní škole speciální v Čínské lidové republice Šilarová, J. Žáci se sluchovým postižením jako cílová skupina partnerských vztahů Švecová, V. Dílčí výsledky výzkumu disertační práce s názvem Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení Krahulcová, K. Cez dramatoterapeutické kľúčové procesy smerom k interdisciplinárnej praxi inkluzívnej edukácie Lištiaková, I. Global Storylines jako prostředník k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí: Případové studie z projektu na českých základních školách Slepičková, L., Sayoud Solárová, K. Učebna N14 1. patro Garanti J. Langer a D. Finková Moderuje K. Stejskalová Vzdělávání a odborná příprava osob s poruchami autistického spektra Urbanovská, E., Kunhartová, M., Zedková, V.

12 Moderní informační technologie a jejich využití v rané péči pro děti se sluchovým postižením Majkusová, A. Příčiny progrese krátkozrakosti u žáků základních škol v asijských zemích Malinovská, O. Kvalitní informovanost jako možnost podpory inkluze osob se specifickými potřebami Joklíková, H. Podmínky pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na intaktní spolužáky Zedková, V., Kunhartová, M., Potměšil, M., Urbanovská, E., Chen, G., Xie,Y., Zhou, Y. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v bežných základných školách Debnárová Grznárová, M. Učebna N16 1. patro Garant K. Vitásková Moderuje A. Hanáková Auditivní agnozie u osob s Aspergerovým syndromem Dostálová, L. Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě se sluchovým postižením s akcentem na sdělování nepříznivých zpráv Hanáková, A., Potměšil, M. Kazuistika Bocianová, Š. Screening dysfagii ve FN Ostrava Kaniová, M., Kopecká, B. Komparace diagnostických testových materiálů auditivní percepce Odstrčilíková, Y. 12:45-13:15 Oběd 13:15-14:45 Učebna N16 1. patro Moderuje K. Stejskalová Diplomový seminář 14:50 Auditorium přízemí Slavnostní ukončení konference doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) Organizátoři konference si vyhrazují právo v nezbytných událostech měnit čas a pořadí příspěvků.

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Program a bulletin abstraktů XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Téma konference Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky Umělecké centrum Konvikt

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a V. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE

Více

Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice

Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY pořádané u příležitosti 440. výročí Univerzity Palackého v Olomouci XIV. Mezinárodní

Více

Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice

Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice Miluše Hutyrová a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. Mgr. Martin

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019

REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019 REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019 Vážená paní Ing. Jana Říhová MŠMT Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Olomouci dne 26. 3. 2015 Čj.: UPOL-51024/9310-2015

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků (bulletin abstraktů) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV. 2. - 3. 2. 2015 Umělecké centrum Konvikt, Olomouc Neoprávněné

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením 213 215 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214 AUTORSKÝ

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

Integrativní školní (speciální) pedagogika

Integrativní školní (speciální) pedagogika Integrativní školní (speciální) pedagogika Základy, teorie, praxe Učební text k projektu Integrované poradenství pro pro znevýhodněné osoby osoby na trhu práce na v trhu kontextu práce národní v kontextu

Více