Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská Praha 5 L

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská Praha 5 L"

Transkript

1 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská Praha 5 L Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka 'fsto/cen/16 '"fl- Hiavat/PhD OZP/Fok/ Ing. Sendlerova Praha / dne Vyjádření k žádosti o vydání 14. změny integrovaného povolení společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. pro Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů" Výše uvedeným dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, nám bylo zasláno oznámení o zahájení řízení a postoupení žádosti o vydání 14. změny integrovaného povolení (dále IP) společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., se sídlem U Letiště 374, Odolena Voda, IČ , pro Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů", umístěné v katastru obcí Odolena Voda, Postřižín a Vodochody. Toto zařízení bylo ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., v platném znění, zařazeno do kategorie 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3. AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je největším výrobcem letecké techniky v ČR v oblasti výroby cvičných proudových letadel. Hlavními technickými činnostmi povrchových úprav dílců letecké techniky jsou ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. linky chemického frézování, víceúčelového moření a systémy galvanování, včetně anodické oxidace (eloxování). K přímo spojeným činnostem patří i finální úpravy výrobků, jako např. lakování v rámci procesu povrchových úprav vyrobených či opravovaných dílců. Vzhledem k tomu, že instalací nových zařízení, které jsou předmětem níže požadované změny IP, dojde k navýšení emisí znečišťujících látek (dále ZL) do ovzduší, vyhodnotil KÚ žádost ve smyslu 2 písm. i) zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, jako podstatnou změnu IP a důvod, aby bylo o jeho změnu požádáno. Ve smyslu 11 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, jsme byli vyzváni ke zpracování odborného vyjádření k žádosti o vydání změny IP, včetně aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) v zákonem stanovené lhůtě. K posuzovanému zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů bylo KÚ Středočeského kraje, odborem životního prostředí, provozovateli zařízení AERO Vodochody AEROSPACE a.s., vydáno IP kjeho provozu rozhodnutím, č.j /14943/2004/OŽP/He, ze dne , které bylo postupně změněno 13 rozhodnutími: č.j. 500/169/50328/05, ze dne , IČ: , DIČ: CZ (neni plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

2 č.j. 6327/58089/2006 ŽP/St, ze dne , č.j /2009/KUSK OŽP/Oh, ze dne , č.j /2010/KUSK OŽP/Oh, ze dne , č.j /2011/KUSK OŽP/Oh, ze dne , č.j /2011/KUSK OŽP/Jak, ze dne , č.j /2011/KUSK OŽP/Jak, ze dne ,. č.j /2011/KUSK OŽP/Jak, ze dne ,. č.j /2013/KUSK OŽP/Dvk, ze dne ,. č.j /2014/KUSK OŽP/Fok, ze dne , č.j /2014/KUSK OŽP/Fok, ze dne , č.j /2014/KUSK OŽP/Fok, ze dne , č.j /2015/kusk OŽP/Fok, ze dne K žádosti o vydání 14. změny IP bylo zpracovatelem žádosti (CZ BIJO a.s.) a KÚ Středočeského kraje, OŽP zasláno: Plán areálu s vyznačením jednotlivých objektů. Výpis z Obchodního rejstříku AERO Vodochody AEROSPACE a.s., ze dne u Městského soudu Praha. Seznam pozemků a parcelních čísel. Odborný posudek ke zdroji znečišťování ovzduší s názvem Lakovací box a sušící pec v hale č. 4, zpracovaný Ing. Vejrem, dle 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Blokové schéma zdrojů znečišťování ovzduší. Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší v náležitostech přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Úplné znění rozhodnutí KÚ SČK, OŽP o vydání IP a jeho změn pro AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Důvodem žádosti o 14. změnu integrovaného povolení je instalace a povolení provozu nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: lakovacího boxu s ručním nástřikem nátěrových hmot (dále NH) v uzavřené stříkací kabině s vertikálním větráním a sušící pece v hale 4, stolového odsávacího boxu v hale 3, ve kterém bude probíhat nanášení NH výhradně v pracovním prostoru boxu. U obou technologických zařízení, která jsou předmětem této žádosti, se budou používat následující suroviny, pomocné materiály či další látky na bázi NH a organických ředidel (dále OR), jako nátěrová hmota BR 127 PRIMER, OR aceton či ředidlo S 6000, různé druhy polyuretanových a syntetických barev. Obě zařízení budou opatřena zařízeními na odsávání a snižování emisí ZL filtrací před vypouštěním do ovzduší. Používanými palivy a energiemi pro technologie bude pouze elektrická energie. Obě zařízení nejsou zdroji emisí škodlivého hluku, vibrací a neionizujícího záření mimo hranice zařízení. Poznámky: - K posuzovaným zařízením, která jsou předmětem změny IP, nebyly ve smyslu 7 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, doloženy žádné doklady o provedení zjišťovacího řízení za účelem posouzení jeho vlivu na ŽP od KÚ Středočeského kraje, OŽP. - Výstupem či výrobkem z obou zařízení jsou nalakované nebo opravené díly a části letadel, připravené pro další použití. - AERO Vodochody AEROSPACE a.s. má zaveden integrovaný systém řízení podniku podle norem EN ISO 9001, EN ISO (EMS), EN ISO (OHSAS) Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: ID datové schránky: wjxibvp, IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú : /0100

3 a dalších oborových norem. Dále má zaveden systém řízení podniku podle normy BS :2007 Business Continuity Management Systém (BCMS), jehož předmětem je předcházení a zvládání mimořádných událostí. Údaje o zařízení Lakovací box a sušící pec v hale 4 Lakovací box s ručním nástřikem NH bude tvořen uzavřenou průjezdnou stříkací kabinou s klimatizační jednotkou, ve které probíhá nanášení nátěrových hmot, jejich vytékání, popř. zasychání. Následně jsou natřené dílce dopravovány k dokonalému vytvrzení laku do sušící pece s posuvnými vraty pro zavážení výrobků a vertikálním větráním. Pracovní prostor boxu je tvořen izolovanými panely a shora ohraničen kazetovým mezistropem s filtrací a distribucí přiváděného vzduchu. Lakovací box bude dále osazen zařízeními na suché omezování emisí z odsávání přestřiků NH dvěma druhy filtrační tkaniny v roštech podlahy kabiny (omezení emisí TZL) a VOC v odsávací skříni z boxu (filtr s patronami aktivního uhlí - dále AU). Elektrická komorová pec typu TKS 080.EKZW je určena pro dokonalé vytvrzování nanesených nátěrových hmot ze stříkací kabiny lakovacího boxu v hale 4. Vytvrzovací pec se skládá ze skříně průchozí pece, vzduchového rozvodu, topného systému a elektrorozvaděče. Topný systém je tvořen ventilátorem, topnými spirálami a soustavou žaluzií, které usměrňují ohřátý vzduch na výrobky. Stolový odsávací box OSS 12 v hale 3 Nanášení nátěrových hmot (syntetické a polyuretanové NH, včetně různých druhů OR) je prováděno za účelem opravy povrchu dílců již od roku 2015, a to výhradně v pracovním prostoru boxu. Odsávání znečištěné vzdušiny z pracovního prostoru boxu bude zajišťovat odsávací ventilátor. V odsávacím proudu z boxu je instalován vícestupňový suchý filtrační systém, složený z plošného papírového skládaného filtru ANDREAE (FSTE-P) či plechových žaluzií (FSTE-Z), plošného filtru z netkané textilie a filtrační rohože, zaručující vysoké odloučení tuhých částí z přestřiků NH. Konstrukční řešení jednotlivých filtračních stupňů umožňuje jednoduchou manipulaci při údržbě a čištění. Na boční stěně je nainstalován mikromanometr (tzv. odporoměr) pro indikaci stupně znečištění filtračního systému. Odsávání vzduchu z pracovního prostoru zajišťuje odsávací ventilátor. Energetické zdroje v rámci změny IP pro nové zdroje jsou a budou v potřebném množství instalovaného příkonu závislými pouze na smluvním nákupu pro zásobování elektrickou energií. Spotřeba vzhledem k ostatním výrobním zařízením v areálu bude zanedbatelná. Zdroje emisí znečišťujících látek z posuzovaného zařízení do ovzduší zůstávají i po změně IP stejné, tj. odsávání znečištěné vzdušiny ze stacionárních zdrojů používajících OR, je a bude vyvedeno do zařízení ke snižování emisí TZL a VOC. Technologické odpadní vody z provozu posuzovaného zařízení nebudou vznikat. Odpady ze zařízení se po realizaci změny IP oproti současnému stavu nemění. Jsou a budou druhově stejné jako odpady uvedené v IP. Ty budou nadále tříděny, shromažďovány a označovány dle jednotlivých druhů, o jejich výskytu a způsobech nakládání bude vedena průběžná evidence. Nevyužitelné druhy odpadů budou předávány k odstranění externím, ze zákona oprávněným odběratelům. Hluk, vibrace, neionizující záření Zařízení není zdrojem hluku, vibrací a neionizujícího záření mimo hranice zařízení nebo pásmo hygienické ochrany zařízení. Skladování surovin a chemikálií, včetně meziskladů, je již zahrnuto do stávajícího IP. IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú /0100

4 Přímo spojené činnosti Technické parametry posuzovaných zařízení (viz detailní popis uvedený v části Údaje o zařízení" vyjádření): Lakovací box a sušící pec v hale 4 Lakovací box s ručním nástřikem NH na bázi BR 127 Primer a OR Aceton s předpokládanou max. spotřebou OR 0,45 t/rok bude tvořen uzavřenou průjezdnou stříkací kabinou s klimatizační jednotkou, ve které bude probíhat nanášení nátěrových hmot a vytékání, popř. zasychání. Lakovací box bude osazen zařízeními na suché omezování emisí přestřiků NH filtrační tkaninou v roštech podlahy kabiny (omezení emisí TZL) a VOC v odsávací skříni z boxu (filtr s patronami aktivního uhlí - dále AU). Předpokládané technologické parametry zařízení: Rozměry stříkací kabiny: 3,7 x 2,8 x 3 m Celková spotřeba OR: max. 0,45 t/r (předpoklad spotřeby NH BR 127 Primer a OR Aceton) Odsávané množství vzdušiny: m3/h Výsledná účinnost zachycení emisí VOC: cca 50 % (snížena o samodesorpci z filtrů AU) Spotřeba AU: cca 260 kg/rok Max. hodnota emisí VOC do ovzduší: 0,2251 VOC/rok Směnnost: neuvedena Elektrická komorová sušící pec typu TKS 080.EKZW je určena pro dokonalé vytvrzování nanesených nátěrových hmot ze stříkací kabiny lakovacího boxu v hale 4. Topný systém je tvořen ventilátorem, topnými spirálami a soustavou žaluzií, které usměrňují ohřátý vzduch na výrobky. Stolový odsávací box OSS 12 v hale 3 Nanášení nátěrových hmot (syntetické a polyuretanové NH, včetně různých druhů OR) je zaměřeno na opravy laku kovových dílců, které je prováděno již od roku 2015 výhradně v pracovním prostoru boxu. Odsávání znečištěné vzdušiny z pracovního prostoru boxu bude zajišťovat odsávací ventilátor. V odsávacím proudu z boxu je instalován vícestupňový suchý filtrační systém, složený z plošného papírového skládaného filtru ANDREAE (FSTE-P) či plechových žaluzií (FSTE-Z), plošného filtru z netkané textilie a filtrační rohože, zaručující vysoké odloučení tuhých částí z přestřiků NH. Na boční stěně je nainstalován mikromanometr (tzv. odporoměr) pro indikaci stupně znečištění filtračního systému. Předpokládané technologické parametry zařízení: Celková spotřeba NH + OR: max. 0,050 t/rok (syntetické a polyuretanové NH, včetně různých druhů OR) Odsávané množství vzdušiny: 0,83 m3/s (3 000 m3/h) Max. hodnota emisí VOC do ovzduší: cca 0,030 t VOC/rok Max. hodnota emisí TZL do ovzduší: 3 mg/m3 Provoz: jedna směna/den Návrh závazných podmínek provozu zařízení Ovzduší Realizaci záměru instalace nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou předmětem požadované 14. změny IP - Lakovacího boxu, včetně sušící pece v hale 4 a stolového odsávacího boxu v hale 3, dojde k mírnému navýšení emisí znečišťujících látek (dále ZL) do ovzduší. Jejich uvedení do trvalého provozu představuje zařazení těchto zařízení ve smyslu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, mezi vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší s kódem 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ů : /0100

5 (uplatněno sčítání kapacit zdrojů dle 4 odst. 7 a odst. 8 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Zařazení zdrojů uvedených v žádosti o změnu IP provedl provozovatel zařízení. K těmto vyjmenovaným stacionárním zdrojům není dle výše uvedené přílohy vyžadováno zpracování rozptylová studie a stanovení kompenzačních opatření, pouze vypracování provozního řádu v náležitostech přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. (viz příloha žádosti). Vzhledem k tomu, že se v rámci změny IP jedná o žádost povolení provozu nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/20132 Sb. do trvalého provozu, ke kterým dosud nejsou k dispozici naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících emisních ukazatelů, navrhujeme na základě porovnání posuzovaného zařízení s obdobnými technologiemi provozovanými v ČR a doporučenými hodnotami BAT, následující podmínky: 1) Dodržovat navrhované emisní limity koncentrací znečišťujících látek uvedené v následujících tabulkách. Tabulka 1 Návrh závazných emisních limitů pro 148 Lakovací box a 149 Elektrickou sušící pec TKS 080.EKZW (hala 4) Emisní zdroj 148 Lakovací box 149 Sušící pec Spotřeba OR max. 0,45 t/rok (Tkaninový filtr a filtr AU) Výduchy č. 148 a 149 Kód zdroje 9.8. Látka nebo Emisní limit Návrh závazného Jednotka ukazatel dle platné legislativy emisního limitu TOC mg/m3 50 1)'2) 30 vztažné podmínky B VOC % 20 3) ) 3 TZL mg/m3 (bez ohledu (pro hmot. tok na hmot. tok) < g/h) vztažné podmínky B 1) 2)'3) Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, příloha č. 5, část II, bod 4.1 1) Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů. 2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené hodnoty specifického emisního limitu v g/m2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů - nanášení, vytékání, sušení, vypalování. 3) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel (OR) 4) Obecný emisní limit dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Poznámka: Dle sdělení žadatele nelze objektivně stanovovat velikost upravované plochy povrchově upravovaných dílců vzhledem k jejich různorodosti a složitosti tvarů. Tabulka 2 Návrh závazných emisních limitů pro 147 Stolový odsávací box OSS 12 (hala 3) Emisní zdroj 147 Stolový odsávací box OSS 12 Spotřeba OR max. 0,050 t/rok (Papírový a tkaninový filtr) Výduch č. 147 Kód zdroje 9.8. Látka nebo ukazatel TOC TZL Jednotka g/m2 mg/m3 Emisní limit dle platné legislativy CO o 200 3) (pro hmot. tok < g/h) Návrh závazného emisního limitu 60 vztažné podmínky B 3 (bez ohledu na hmot. tok) vztažné podmínky B 1) 2) Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, příloha č. 5, část II, bod 4.1 GENIA, česká informační agentura životního prostředí IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

6 1) Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů. 2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené hodnoty specifického emisního limitu v g/m2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů - nanášení, vytékání, sušení, vypalování. 3) Obecný emisní limit dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Voda 2) Provozovatel zajistí ve smyslu 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. provedení jednorázového autorizovaného měření emisí stanovených pro nové vyjmenované zdroje (Lakovací box s elektrickou sušící pecí a Stolový odsávací box). T: do 3 měsíců od uvedení zařízení do provozu 3) Provozovatel zdrojů znečišťování bude provozovat posuzovaná zařízení v souladu s platným a ve správním řízení schváleným provozním řádem zařízení Zdrojů znečišťování ovzduší" společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. T: dle dohody s KÚ Středočeského kraje 4) Provozovatel bude provádět jednorázové měření emisních koncentrací TOC u zdrojů 148 Lakovací box a 149 Elektrická sušící pec dle 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. s četností 1 x kalendářní rok, nejdříve vždy po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. V případě zdroje 147 Stolový odsávací box je možno ve smyslu 3 odst. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. upustit od měření TOC a emise zjišťovat výpočtem z bilance roční spotřeby OR. T: dle dohody s KÚ Středočeského kraje Odebírané množství užitkové a pitné vody nebude změnou IP dotčeno. Technologické odpadní vody z provozu posuzovaného zařízení nebudou vznikat. Hluk, vibrace a neionizující záření a) Hluk 1) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: Denní doba 50 db (od 6,00 až do 22,00 h) Noční doba 40 db (od 22,00 až do 6,00 h) V případě hluku s tónovými složkami se přičte korekce - 5 db. b) Vibrace - nerelevantní c) Neionizující záření - nerelevantní Nakládání s odpady V důsledku realizace záměru instalace nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou předmětem požadované 14. změny IP, se druhy odpadů ze zařízení po změně IP oproti současnému stavu nezmění. Budou vznikat navíc pouze odpady druhově stejné jako odpady uvedené v IP. Jedná se zejména o nebezpečné odpady kat. č. v množství uvedených v tabulce 3. CENíA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10. tel.: , ID datové schránky: wjxibvp, IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

7 Tabulka 3 Podstatné druhy odpadů vznikajících po realizaci záměru instalace nových stacionárních zdrojů Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství (t/rok) Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 0, Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 0,15 N 0,2 Poznámka: Tyto odpady budou nadále tříděny, shromažďovány a označovány dle jednotlivých druhů, o jejich výskytu a způsobech nakládání vedena průběžná evidence. Nevyužitelné druhy odpadů budou předávány k odstranění externím, ze zákona oprávněným odběratelům. Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti zařízení Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení bude předložen povolovacímu orgánu Plán postupu ukončení provozu" podléhající schválení všemi dotčenými orgány. Opatření pro předcházení haváriím Společnost má vypracovány provozní řády pro jednotlivá pracoviště, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, provozní instrukce a návody k obsluze pro zařízení, ve kterých jsou popsány bezpečné postupy a opatření pro případy poruch či havárií. Součástí opatření je vypracovaný Plán havarijních opatření společnosti a Bezpečnostní program, schválený rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, č.j /2011/KUSK/24, ze dne Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu Poznámka: Opatření budou uvedena v návrhu aktualizovaného Provozního řádu posuzovaného zařízení a v Havarijním plánu společnosti. Kontrola a monitorování Návrh závazných podmínek pro kontrolu a monitorování emisí z posuzovaného zařízení je uveden v kapitolách Ovzduší a Hluk, vibrace a neionizující záření. Další podmínky monitoringu v kap. 12 žádosti uvádí monitoring nasycenosti patron aktivního uhlí při filtraci vzdušiny z Lakovacího boxu, monitoring textilních filtrů a jejich zanesení a monitoring spotřeby VOC. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: - předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP KÚ Středočeského kraje, odboru ŽP, k běžného roku, - ohlásit KÚ Středočeského kraje plánovanou změnu zařízení, - neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení KÚ Středočeského kraje, odborem ŽP, nám nebyla doručena žádná vyjádření k žádosti o změnu IP. IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojeni: KB Praha 4, č. ú.: /0100

8 Stanovení BAT Žadatelem nebylo v žádosti o změnu IP provedeno porovnání rozhodujících parametrů posuzovaného zařízení 14. změny IP - Lakovacího boxu včetně sušící pece v hale 4 a stolového odsávacího boxu v hale 3 společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. s BAT. V kap. 5 žádosti je žadatelem uvedeno, že charakter zařízení je technicky a emisně srovnatelný s obdobnými zařízeními na trhu a ve smyslu definice BAT je možné konstatovat, že uvedené technologie, které jsou součástí zařízení AERO Vodochody AEROSPACE a.s., odpovídají kritériím BAT. Ve smyslu požadavku na zpracování vyjádření k žádosti o změnu IP uvádíme porovnání navrhovaného zařízení s BAT s použitím níže uvedených BREF: Referenční dokument (BREF STS) - Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla, vydaný European IPPC Bureau Sevilla v 08/2007, překlad z Referenční dokument (BREF MON) - Obecné principy monitorování, překlad originálu z Tabulka 4 Porovnání úrovně zařízení Lakovacího boxu včetně sušící pece v hale 4 a stolového odsávacího boxu v hale 3 s BAT Předmět porovnání Projekt, konstrukce a provoz zařízení Snižování emisí TZL a VOC z lakoven Technologické nebo technické řešení v zařízení Ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je zaveden systém environmentálního řízení (certifikace dle ISO 14001), EN ISO 9001 a EN ISO (OHSAS). Lakovací box bude osazen zařízeními na suché omezování emisí přestřiků NH filtrační tkaninou v roštech podlahy kabiny (omezení emisí TZL) a VOC v odsávací skříni z boxu (filtr s patronami AU). Stolový odsávací box je vybaven vícestupňovým suchým filtračním systémem. Zanesení filtračních vložek je monitorováno, náplně jsou vyměňovány. Garantované výsledky emisí TZL jsou předpokládány v hodnotě max. 3,0 mg/m3. Nejlepší dostupná technika BAT je zavedení EMS a dalších systémů zahrnujících plánované nebo trvalé snížení zátěže složek ŽP. BAT pro snížení prachových podílů a VOC v ovzduší při stříkání nátěrových hmot je snížení emisí použitím výrobní techniky s mokrým odlučováním nátěrových hmot, či jiné koncové techniky, je spojena s úrovněmi výstupních emisí TZL: ^5 mg/m3 u stávajících zařízení, - ^3 mg/m3 u nových zařízení. Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení V souladu s BAT. Bude v souladu s BAT. Poznámka: Z výše uvedeného hodnocení a porovnání posuzovaného zařízení společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je zřejmé, že jeho provozování je technicky a technologicky zdůvodnitelné a reálně srovnatelné s doporučenými hodnotami BA T. IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení KB Praha 4, č ú.: /0100

9 Souhrnné hodnocení BAT Použití nízkoodpadové technologie Technologie lakování je nízkoodpadové, odpady vesměs tvoří znečištěné filtry z přestřiků a patrony AU. Hledisko je plněno. Použití látek méně nebezpečných Profesionálně je vyžadováno použití antikorozního nátěru epoxyfenolické pryskyřice BR 127 s malým obsahem SrCr03 (< 2 %). Hledisko nelze zohlednit. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum Posuzovaná zařízení jsou odsávána a vybavena prostředky pro snižování emisí TZL z přestřiků a VOC ze znečištěné vzdušiny. Hledisko je plněno. Na základě posouzení žádosti, včetně dostupných informací a došlé dokumentace k posuzovanému zařízení, doporučujeme při zohlednění výše navržených závazných podmínek vydat společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. rozhodnutí o 14. změně IP. ředitel úseku technické ochrany životního prostředí IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

10

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Rozhodnutí. podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 67 správního řádu

Rozhodnutí. podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 67 správního řádu V Praze dne: 12.1.2015 Číslo jednací: 0155390/2014/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_155390/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Kateřina Foudová Značka: OŽP/Fok Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 27. 9. 2016 Číslo jednací: 126184/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_121540/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne JMK 21949/2006 S-JMK14252/2006 OŽP/Zl/1 5630/CEN/06

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zedníkova 177/4, Brno

Zedníkova 177/4, Brno Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení integrované prevence pan Ing. Karol Durdík Zborovská 81/11 150 21 PRAHA 5 DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O 9. ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Více

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117 702 18 Ostrava Vaše zn.: Zn.: Vyřizuje : Datum : Ing.Pastucha/603 263 420 12.5.2016 Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona

Více

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel 16. ledna 2018, Praha OBSAH Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Váš dopis č.j. / ze dne KUOK 101612/2007 ze dne 3.10.2007 Naše č.j. / značka 8357/CEN/07 Vyřizuje /

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství ORLIČAN s.r.o. Londýnská 376/57 120 00 Praha 2 Vinohrady Dopis ze dne: 28. 7. 2016 Spisová značka: SpKrÚ 56070/2016/OŽPZ Číslo jednací:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01RRMF9* Čj: MSK 45549/2017 Sp. zn.: ŽPZ/13747/2016/Kro 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Ondřej Kroupa

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JF6ZP* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95317/2015 Sp. zn.: ŽPZ/20418/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Právnické osobě Maxion Wheels Czech s.r.o., se sídlem Vratimovská 707, Ostrava Kunčice, IČ , se vydává. integrované povolení

Právnické osobě Maxion Wheels Czech s.r.o., se sídlem Vratimovská 707, Ostrava Kunčice, IČ , se vydává. integrované povolení Maxion Wheels Czech s.r.o. Zařízení pro povrchovou úpravu autokol Kataforetická lakovací linka Eisenmann V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

provozovateli zařízení: ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav IČ

provozovateli zařízení: ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav IČ V Praze dne: 10.4.2013 Číslo jednací: 003790/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_003790/2013/KUSK/9 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017P33S* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 61720/2013 Sp. zn.: ŽPZ/14057/2013/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Českých Budějovicích dne 24.2.2015 Č.j. 44/510/15 2002/ENV/15 Spisová značka: PŘ 1/2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne OŽPZ/12478/05/PP 5848/CEN/06 Ing.Foytlová/212

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka:

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: V Praze dne: 19.7.2012 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: 078664/2012/KUSK OŽP/Vk SZ_078664/2012/KUSK/8 Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 7. 2013 Č.j.: 50381ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27.5.2013 Číslo jednací: 0576922013/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_057692/2013/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

R o z h o d n u t í. provozovateli zařízení: TOS-MET slévárna a.s., se sídlem Čelákovice, Stankovského 1687, PSČ , IČ

R o z h o d n u t í. provozovateli zařízení: TOS-MET slévárna a.s., se sídlem Čelákovice, Stankovského 1687, PSČ , IČ V Praze dne: 2. 12. 2016 Číslo jednací: 157894/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_157894/2016/KUSK/8 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5.

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01N8TB7* Čj: MSK 68039/2016 Sp. zn.: ŽPZ/13493/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0161BAE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 24466/2013 Sp. zn.: ŽPZ/40315/2012/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: BENET AUTOMOTIVE s. r. o. Chobotecká 365/ Mladá Boleslav

R o z h o d n u t í. V Praze dne: BENET AUTOMOTIVE s. r. o. Chobotecká 365/ Mladá Boleslav V Praze dne: 21.9.2015 Číslo jednací: 091849/2015/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_091849/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Foudová l. 586 BENET AUTOMOTIVE s. r. o. Chobotecká 365/139 293

Více

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Vyjádření k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. V Praze, 22.06.2006 Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01X5ZPG* Čj: MSK 40534/2018 Sp. zn.: ŽPZ/7616/2018/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik GLYCONA s.r.o. tř. T. Bati 1635 areál Toma a.s., budova č. 39 765 82 OTROKOVICE datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

- nová vyhláška, která nahradí stávající vyhlášku č. 355/2002 Sb. v platném znění

- nová vyhláška, která nahradí stávající vyhlášku č. 355/2002 Sb. v platném znění Legislativa ochrany ovzduší týkající se těkavých organických látek (VOC) - nová vyhláška, která nahradí stávající vyhlášku č. 355/2002 Sb. v platném znění Stávající vyhláška Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 6. 2014 Č.j.: 36074/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

OŽP/Pav /

OŽP/Pav / Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská 11 150 21 Praha 5 L Váš dopis č. j. / ze dne Naše č. j / značka j Vyřizuje / linka Praha/dne 0583008/2017/KUSK [UNIČENÍM Ing. Sendlerová

Více

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í Praha: 22.6.2017 Číslo jednací: 063728/2017/KUSK OŽP/Hr Spisová značka: SZ_063728/2017/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Hromadová l. 443 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova 42 500 02 Hradec Králové Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne ZP/25090/05-Mt-G 6425/CEN/06 Ing.Foytlová/22

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ *KUPAX00QTHV7* KUPAX00QTHV7 Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Váš dopis zn.: --- Ze dne: 8. 4. 2019 Spisová značka: SpKrÚ 29187/2019/OŽPZ/4 Číslo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01M8QGK* Čj: MSK 37207/2016 Sp. zn.: ŽPZ/5620/2016/Dre 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Michal Dreksa

Více

Hlavní změny vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel

Hlavní změny vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel Hlavní změny vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel 24. říjen 2012, Hradec Králové Právní předpisy zákon č. 201/2012

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista 1. Název dokumentu Změna integrovaného povolení zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 2. Název zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 3. Adresa zařízení Hejdof 1666, 286

Více

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Novela zákona a vyhlášky

Novela zákona a vyhlášky Novela zákona a vyhlášky technologické zdroje znečišťování ovzduší Jakub Achrer seminář Ekomonitor 21. 2. 2017, Praha Novela zákona a vyhlášky - obsah Novela zákona, příloha č. 2 Novela vyhlášky č. 415/2012

Více

1.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

1.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu Výroková část I., Popis zařízení slévárny železných kovů V prvním odstavci popisu zařízení Jádrovna s e pátá věta n a h r a z u j e větou, která z n í t a k t o: V jádrovně jsou instalovány dva vstřelovací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. technologické zdroje znečišťování ovzduší a navazující témata Jakub Achrer Seminář Koneko 16.1.2018, Praha vybraná ustanovení k měření emisí V 2 nové písmeno f), které zní:

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015 Aplikace nejlepších dostupných technik v procesu IPPC Jan Kolář březen 2015 Obsah OZO ve vztahu k BAT Zdroje informací k posouzení BAT Systém výměny informací o BAT Způsob stanovení závazných podmínek

Více

Rozhodnutí. vydává 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení (dále jen 11. změna IP )

Rozhodnutí. vydává 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení (dále jen 11. změna IP ) Číslo jednací: KUJI 20926/2018 Spisová zn.: OZPZ 225/2018 KubP KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24,

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OEYF1* Čj: MSK 89340/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20110/2016/Bar 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 3. 3. 2009 Č.j.: 14723/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí - Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01R1HJ2* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 164529/2016 Sp. zn.: ŽPZ/34053/2016/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Postup při uplatnění snížení či nevyměření poplatku za stacionární zdroj znečišťování ovzduší:

Postup při uplatnění snížení či nevyměření poplatku za stacionární zdroj znečišťování ovzduší: Nejčastější dotazy k postupu při uplatňování snížení a/nebo nevyměření poplatku za zdroj znečišťování ovzduší dle ustanovení 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více