52a53 Magnetické pole v okolí vodičů Ověření Biotova-Savartova zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "52a53 Magnetické pole v okolí vodičů Ověření Biotova-Savartova zákona"

Transkript

1 52a53 Magnetické pole v okolí vodičů Ověření Biotova-Savartova zákona TEORIE Magnetické pole vzniká pouze tam, kde se pohybují elektrické náboje. Mohou to být např. elektrony ve vodiči nebo ionty v plynu. Dokonce i magnetické pole permanentních magnetů vzniká pohybem elektrických nábojů. Zde se jedná o elektrony pohybující se po kruhových trajektoriích kolem jádra atomu. Veličina, kterou se popisuje magnetické pole se označuje B a nazývá se indukce magnetického pole nebo také magnetická indukce. Je to vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částice s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem. Magnetické pole lze graficky znázornit magnetickými indukční čárami. Jsou to uzavřené neprotínající se orientované křivky, jejichž tečna v daném bodě má směr vektoru magnetické indukce B a jejichž hustota je úměrná velikosti vektoru magnetické indukce. Protéká-li proud přímým vodičem, tvoří magnetické indukční čáry soustředné kružnice, v jejichž ose vodič leží. Pokud je v nějaké oblasti magnetické pole homogenní jsou tam indukční čáry rovnoběžné a od sebe stejně vzdálené. Na částici nesoucí náboj q pohybující se v magnetickém poli rychlostí v působí magnetická síla F m = qv B. Pokud je současně přítomno také pole elektrické popsané intenzitou E je nutno připočítat i sílu elektrickou Fe = qe. Jejich součet F= qe ( + v B) (52.1) se nazývá Lorentzova síla 1. Síla, jež působí v magnetickém poli B na vodič, kterým teče proud I se vypočítá integrací z Ampérova zákona v diferenciálním tvaru df = I d B, (52.2) kde d je element sledovaného vodiče. Pro homogenní magnetické pole a přímkový vodič lze vztah zjednodušit na tvar pro celkovou sílu působící na vodič F = I B sinα, (52.3) kde je délka vodiče a α je úhel, který svírá směr vodiče se směrem vektoru magnetické indukce. Jak již bylo výše konstatováno, zdrojem magnetického pole jsou pohybující se elektrické náboje, tedy elektrický proud. V okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud, můžeme proto očekávat existenci magnetického pole. Takto vzniklé magnetické pole je popsáno pomocí Biotova-Savartova zákona. Podle tohoto zákona je magnetická indukce db vytvořená proudovým elementem I d ve vzdálenosti r od tohoto elementu dána vztahem µ 0 I d r db =. (52.4) 3 4π r Zde r je vektor, který směřuje od elementu I d do bodu, v němž určujeme magnetickou indukci Veličina µ 0 je permeabilita vakua, µ 0 = 4π 10 TmA 1, Hm. Hodnota µ pro vzduch je jen nepatrně vyšší než µ 0. Integrací (52.4) se získají vztahy pro konkrétní tvar uvažovaného vodiče. 1 Někdy je jako Lorentzova síla označován pouze příspěvek magnetické síly, tzn. F m. 52/1

2 PŘÍMÝ VODIČ Pro velikost magnetické indukce pole dlouhého přímého vodiče v kolmé vzdálenosti a od něj lze z Biotova-Savartova zákona odvodit μ 0 I B = (52.5) 2π a Pro určení směru indukce magnetického pole se používá pravidlo pravé ruky: Vodič uchopíme do dlaně pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr proudu; zahnuté prsty ukazují směr magnetických indukčních čar. KRUHOVÁ SMYČKA Velikost magnetické indukce uprostřed kruhové smyčky (viz úloha 53) o poloměru R je μ 0 I B =. (52.6) 2R Magnetická indukce leží v ose smyčky. Její orientaci určíme opět pravidlem pravé ruky. VÁLCOVÁ CÍVKA (SOLENOID) Vztah (52.5) pro přímý vodič lze jednodušší cestou získat také z Ampérova zákona celkového proudu B. dl = µ 0Ic, (52.7) (c) kde Ic je celkový proud protékající vodičem, který je obepnutý uzavřenou křivkou c. Tento zákon také umožňuje určit velikost magnetické indukce uvnitř válcové cívky (solenoidu). Pro ideální solenoid (nekonečně dlouhý, hustě vinutý, uvnitř solenoidu B homogenní, vně potom B = 0) dostaneme B= μ0 In, kde n je počet závitů na jednotku délky solenoidu (lineární hustota závitů). Pro práci s reálnými cívkami, u nichž známe celkový počet závitů N a délku cívky L dosadíme za lineární hustotu závitů výraz n= N L. Potom vztah N B= μ 0 I. (52.8) L bude správně vyjadřovat velikost magnetické indukce pouze v místě uprostřed cívky, které je dostatečně daleko od jejich okrajů. Magnetické pole zde můžeme považovat za homogenní. Vektor B bude ležet v ose cívky a směřovat na stejnou stranu jako u všech kruhových smyček, které cívku vytváří. Experiment 52/2

3 ZÁKLADNÍ POUŽITÉ PŘÍSTROJE Měření velikosti elektromagnetické indukce je prováděno přístrojem, kterému se říká teslametr, obr Přístroj je založen na detekci magnetického pole Hallovou sondou pólová kulatá zásuvka pro připojení Hallovy sondy 2. hrubé nastavení nuly 3. přepínač rozsahů 20mT, 200mT, 2T 4. přepínač měření stejnosměrného nebo střídavého pole 5. třímístný sedmisegmentový displej LED o výšce 20 mm 6. jemné nastavení nuly 7. výstup pro připojení zapisovače Obr : Digitální teslametr Elektrický proud, který protéká vodiči je zajišťován zdrojem (obr ) a transformátorem. Transformátor se ke zdroji připojuje prostřednictvím svorek, které jsou označeny číslem 3. Obr : Nastavení napájecího zdroje 1. zelená luminiscenční dioda, signalizující zapnutí přístroje 2. plovoucí výstup usměrněného napětí 0 12 V ss / 5 A 3. plovoucí výstup střídavého napětí 0 15 V st / 5 A 4. nadproudový jistič 6 A výstupů 2, 3 s vratnou tepelnou pojistkou 5. plynulá regulace na výstupech 2, 3 6. zemnicí zdířka 7. výstup střídavého napětí 6 V st / 6 A 8. výstup střídavého napětí 12 V st / 6 A 9. nadproudový jistič 10 A výstupu 8 s vratnou tepelnou pojistkou, při současném odběru z výstupu 7 jistí součet proudů 10. nadproudový jistič 10 A výstupu 7 s vratnou tepelnou pojistkou, při současném odběru z výstupu 8 jistí součet proudů 52 MĚŘENÍ MAGNETICKÉHO POLE PŘÍMÝCH VODIČŮ ÚKOL 1. U přímého vodiče proměřte závislost velikosti elektromagnetické indukce na velikosti vodičem procházejícího elektrického proudu. 2. Při konstantní velikosti proudu procházejícího vodičem měřte změnu velikosti elektromagnetické indukce v závislosti na změně vzdálenosti od vodiče. 3. Měřte velikost magnetické indukce v okolí dvou paralelních vodičů, kterými protéká elektrický proud stejným směrem a kterými poté protéká elektrický proud směry navzájem opačnými. 52/3

4 POSTUP PŘI MĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ Příprava pracoviště Obr. 52.3: Pracoviště pro měření velikosti magnetické indukce přímých vodičů. 1. Pracoviště zapojte podle obr Před připojením ke zdroji nechejte zkontrolovat zapojení vyučujícím. 2. Ampérmetr (proudové kleště) nastavte na rozsah 200A. Ujistěte se, že je na něm údaj OUTPUT: 1 mv/a. Znamená to, že ampérmetr převádí proud na napětí tak, že 1 A odpovídá 1 mv. Procházející proud tedy odečítejte na připojeném digitálním multimetru na rozsahu 200 mv. 3. Hallovu sondu připojte k číslicovému teslametru, nastavte typ měřeného pole (stejnosměrné, střídavé) a vhodný rozsah. 4. Ujistěte se, že primární vinutí transformátoru má 140 závitů a sekundární vinutí 6 závitů. Uvědomte si, jak velký bude elektrický proud procházející sekundárním vinutím transformátoru, pokud bude primárním vinutím procházet pouze 1 A. Měření studovaných závislostí 1. Obdélníková smyčka č. 1. Změřte závislost velikosti B indukce magnetického pole B na velikosti proudu tekoucího vodičem. Rozsah proudu volte od 10 A do 110 A s krokem 10 A. Během tohoto měření je sonda těsně u vodiče. 2. Obdélníková smyčka č. 1. V dalším měření sledujeme, jak velikost magnetického pole klesá se vzdáleností od vodiče, kterým protéká proud. Při konstantní hodnotě elektrického proudu (např. 80 A) pomalu posouvejte sondou na obě strany od vodiče a zapisujte změnu velikosti intenzity magnetického pole v závislosti na vzdálenosti sondy od vodiče. 52/4

5 3. Obdélníková smyčka č. 2. Proměřte závislost magnetického pole dvou paralelních vodičů na vzdálenosti od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud těmito vodiči protéká ve vzájemně opačném směru. Měřte nejen mezi oběma vodiči, ale i v oblasti na jednu i druhou stranu od této dvojice. Velikost proudu volte z rozsahu 50 A až 100 A. Předem vhodně promyslete, jaký krok budete volit při nastavování vzdálenosti od vodiče (v blízkosti vodičů měřte např. 6 hodnot po jednom milimetru a dále už po pěti milimetrech). 4. Obdélníková smyčka č. 3. Stejný úkol jako v předcházejícím bodě, avšak s tím rozdílem, že proud ve vodičích protéká stejným směrem. 5. Naměřené hodnoty z bodů 1, 2, 3 a 4 zapište do tabulky a vyneste do grafů. 6. Na obrázcích 52.4 až 52.7 vidíte, k jakému tvaru by se měly závislosti, které naměříte, blížit. 7. V závěru protokolu uveďte 2 části: a. Věnujte se měřením, které jste prováděli v bodech 1 a 2 pracovního postupu. Uveďte teoretické vztahy pro závislosti, které jste zde studovali a zjistěte, zda naměřený průběh teoretickým vztahům odpovídá, či nikoliv. Své tvrzení zdůvodněte. Vytvořte tabulku, ve které porovnáte naměřené hodnoty s hodnotami vypočítanými z teoretických vztahů. Ze závislosti B = B(I) vyberte pro toto porovnání 4 různé body, ze závislosti B = B(a) pak 4 body z každé větve. Pro jeden bod z každé čtveřice uveďte jako příklad vašeho postupu teoretický vztah, dosazení, výpočet a výslednou hodnotu. Formulujte závěry plynoucí z porovnání. b. Najděte a zdůvodněte případné rozdíly mezi grafy závislostí měřenými v bodech 3 a 4 pracovního postupu. Svoji pozornost zaměřte na oblast mezi paralelními vodiči! OČEKÁVANÉ PRŮBĚHY MĚŘENÝCH ZÁVISLOSTÍ Následují čtyři obrázky s grafy očekávaných průběhů měřených závislostí. Dotazy na tyto průběhy jsou i mezi otázka mi vstupního testu. Obrázky ilustrují pouze cílový tvar grafů. Hodnoty, které naměříte, budou odlišné. Jeden vodič Obr : Závislost B na velikosti proudu I, který teče vodičem. Parametrem je konstantní vzdálenost a měřicí sondy od vodiče. Obr : Závislost B na vzdálenosti a měřicí sondy od vodiče 4,5 3,5 4,0 3,5 a = 5 mm 3,0 2,5 a < 0; I = 100A a > 0; I = 100A 3,0 B (mt) B (mt) 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0, I (A) Obr : Závislost B na velikosti proudu I, který teče vodičem 0, a (mm) Obr : Závislost B na vzdálenosti a sondy od vodiče. 52/5

6 Dva paralelní vodiče Obr : Magnetické pole dvou paralelních vodičů jako funkce vzdálenosti sondy od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud ve druhém vodiči protéká v opačném směru. Obr : Magnetické pole dvou paralelních vodičů jako funkce vzdálenosti sondy od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud v obou vodičích protéká ve stejném směru. Podívejme se podrobněji na grafy na obr a 52.7, na nichž jsou vyneseny hodnoty velikosti magnetické indukce v oblasti mezi dvěma paralelními vodiči, kterými protéká proud. Kolem každého z vodičů vzniká magnetické pole. Vektory indukce těchto magnetických polí jsou v každém bodě v oblasti mezi vodiči v závislosti na směru proudu ve vodičích buď souhlasně nebo nesouhlasně rovnoběžné. Znamená to, že jejich velikosti se buď sčítají nebo odečítají. Na obr je magnetické pole dvou paralelních vodičů jako funkce vzdálenosti sledovaného bodu od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud ve druhém vodiči protéká v opačném směru. Vektory magnetické indukce mají v bodech mezi vodiči stejný směr a jejich velikosti se sčítají. Velikost každého z těchto vektorů je však také závislá na vzdálenosti od vodiče, který je zdrojem popisovaného pole, rov. (52.5). Výsledkem je situace, že v některém z bodů mezi vodiči má velikost výsledné magnetické indukce minimum. Pokud jsou proudy v obou paralelních vodičích stejně velké je toto minimum uprostřed mezi oběma vodiči. Na obr je magnetické pole dvou paralelních vodičů jako funkce vzdálenosti sledovaného bodu od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud v obou vodičích protéká ve stejném směru. Vektory magnetické indukce mají tentokrát v bodech mezi vodiči opačný směr a jejich velikosti se tedy odečítají. I zde je samozřejmě velikost každého z těchto vektorů je také závislá na vzdálenosti od vodiče, který je zdrojem popisovaného pole, rov. (52.5). Výsledkem je situace, že v některém z bodů mezi vodiči má velikost výsledné magnetické indukce nulovou hodnotu. Pokud jsou proudy v obou paralelních vodičích stejně velké je magnetické pole nulové uprostřed mezi oběma vodiči. I = 80 A 3,5 3 I = 100 A 2,5 2 2,5 1,5 2 B (mt) 1,5 B (mt) 1 1 0,5 0, a (mm) Obr : Magnetické pole dvou paralelních vodičů jako funkce vzdálenosti sondy od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud ve druhém vodiči protéká v opačném směru a (mm) Obr : Magnetické pole dvou paralelních vodičů jako funkce vzdálenosti sondy od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud v obou vodičích protéká ve stejném směru. Při tvorbě grafů k měření magnetického pole paralelních vodičů berte v úvahu, že průměr měřených vodičů je 4 milimetry a vzdálenost mezi středy obou vodičů je 60 milimetrů. Při správném měření by se vaše grafy měly podobat grafům z obrázků 52.6 a /6

7 53 MĚŘENÍ MAGNETICKÉHO POLE CÍVEK ÚKOL Cívky 1. Proměřte nejdříve velikost B magnetické indukce B ve směru podélných os pro tři vybrané cívky. Kruhové smyčky Měřte pouze na pokyn učitele 2. Změřte velikost B indukce magnetického pole B ve středu tří různých smyček. Zjistěte její závislost na poloměru smyčky a na počtu závitů smyčky. 3. Pro vybraná měření vypočtěte permeabilitu (tzv. magnetickou konstantu) vakua μ0. Obr : Uspořádání pracoviště pro měření magnetického pole cívek a smyček POSTUP PŘI MĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ Hallovou sondou teslametru měříme magnetické pole uprostřed smyček a podél osy cívek s různými rozměry a různým počtem závitů. Hledáme vztah mezi změřenou indukcí magnetického pole a rozměry smyčky nebo cívky. Naměřené hodnoty vyneseme do grafu a zjišťujeme, zda experimentální závislosti odpovídají teoretickým. 1. Sestavte pracoviště a zapojte přístroje podle obr Napájecí zdroj použijte jako zdroj konstantního proudu. Napětí nastavte na 18V. Velikost proudu zvolte podle toho, zda budete měřit cívky nebo smyčky.! POZOR! Pro dlouhé cívky navinuté na plastové trubici použijeme proud o velikosti 1A a necháme jej protékat pouze po dobu nezbytně nutnou pro měření. Jinak se cívky zahřejí a teplem zničí. Smyčkami necháme protékat proud 5A!. 52/7

8 Měření s cívkami 2. Proměřte velikost magnetické indukce B postupně uvnitř tří stejně dlouhých cívek s různým počtem závitů. Pro měření si zvolte cívky o stejné délce a průměru, s počtem závitů N =75, 150 a Měření provádějte podél osy cívky postupným zasouváním a vysouváním Hallovy sondy ke středu a od středu cívky. Střed cívky určete výpočtem. Velikosti B zaznamenávejte z digitálního teslametru. 4. Naměřené závislosti vyneste do společného grafu, kde střed cívky bude v nulové poloze uprostřed osy z. Výsledný graf bude podobný grafu na obr Podélná osa cívky je zde označena písmenem z. 5. Pokuste se o interpretaci naměřených závislostí. Jaký typ magnetického pole se v oblasti kolem středu cívek vytvoří? Je některá z měřených cívek je z tohoto hlediska nejvhodnější? 6. Uveďte teoretický vztah pro ideální solenoid, dosaďte do něj hodnoty z experimentu a výsledek porovnejte s hodnotami magnetické indukce uprostřed reálné cívky, tj. v bodě z = 0. 2,5 B/mT 2 1,5 1 0, závitů z z z/ cm Obr : Závislost velikosti magnetické indukce podél osy cívky. Cívky s konstantní délkou L a konstantním poloměrem R. Cívky s počtem závitů: N1 = 75 (-), N2 = 150 (-) a N3 = 300 (-) Měření s kruhovými smyčkami 52/8

9 Měření s kruhovými smyčkami 7. Pomocí Hallovy sondy teslametru měřte velikost B indukce magnetického pole B v ose a zároveň ve středu kruhové smyčky. Ověřte její závislosti na počtu závitů a na poloměru smyčky. 8. Pro měření vyberte a. tři smyčky takové, abyste mohli stanovit závislost měřené magnetické indukce na počtu N závitů smyčky. b. tři smyčky takové, abyste mohli stanovit závislost měřené magnetické indukce na poloměru R smyčky. 9. Pro odstranění rušení poli, která se vyskytují v okolí, měřte nejprve mimo smyčku a potom v jejím středu. Do úvahy berte relativní změny velikosti indukce magnetického pole, tj. rozdíly mezi hodnotou naměřenou uprostřed smyčky a hodnotou zjištěnou mimo smyčku. 10. K vyloučení vlivu asymetrie v měřící aparatuře otočte při měření ve smyčce směr proudu smyčkou (přepólujte smyčku) a měřte znovu. Výsledek získáte zprůměrováním naměřených hodnot. 11. Měření zaznamenávejte do vhodných tabulek. 12. Z naměřených hodnot vytvořte graf závislosti B = B(N). Závislost B = B(R) vyneste do grafu s logaritmickými osami (log log), aby se nepřímá úměra zobrazila jako klesající přímka. Měli byste získat grafy podobné těm na obr Uveďte teoretický vztah pro indukci magnetického pole ve středu kruhové smyčky, vypočítané hodnoty zaneste do tabulky k hodnotám naměřeným. Hodnoty porovnejte. Posuďte, zda průběhy změřených závislostí odpovídají průběhu očekávanému podle teoretických vztahů. 14. Vyberte si z každé měřené závislosti jeden bod a z naměřených hodnot B, I a R spočítejte hodnotu permeability µ a porovnejte hodnotou µ 0. Obr : Graf velikosti magnetické indukce smyčky v závislosti a) na N počtu závitů smyčky, b) na R poloměru smyčky POSOUZENÍ PŘESNOSTI MĚŘENÍ Přesnost měření je dána přesností použitého teslametru, přesností nastavení a odečtu elektrického proudu procházejícího vodičem a přesností odečítání polohy Hallovy sondy v prostoru. 52/9

10 KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Popište podstatu vzniku magnetického pole. Která fyzikální veličina toto pole popisuje? Jaká je její jednotka? 2. Vysvětlete pojem magnetické indukční čáry. Uveďte jejich základní vlastnosti. 3. Graficky znázorněte magnetické indukční čáry magnetického pole v okolí přímého vodiče, kterým protéká elektrický proud. Vyberte a vyznačte konkrétní směr proudu a tomu od povídající orientaci magnetických indukčních čar. 4. Graficky znázorněte magnetické indukční čáry magnetického pole v okolí kruhového závitu, kterým protéká elektrický proud. Vyberte a vyznačte konkrétní směr proudu a tomu od povídající orientaci magnetických indukčních čar. 5. Popište solenoid. Graficky znázorněte magnetické indukční čáry magnetického pole uvnitř a vně solenoidu, kterým protéká proud, jehož konkrétní směr zvolíte a do obrázku vyznačíte. 6 Co je to Lorentzova síla? Popište její složky. 52/10

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou. S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u Ú k o l : Na základě pohybu elektronu v homogenním magnetickém poli stanovit jeho specifický náboj. P o t ř e b y : Viz seznam v deskách u úlohy na pracovním

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Název: Měření magnetického pole solenoidu Název: Měření magnetického pole solenoidu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Elektřina

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Kde se nacházíme? ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Mapování elektrického pole -jak? Detektorem.Intenzita

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

18. Stacionární magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole 18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická

Více

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge. V1. Hallův jev Úkoly měření: 1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge. Použité přístroje a pomůcky:

Více

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Martin Bruchanov 31. května 24 1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek 1.1. Vlastní indukčnost cívky Naměřené hodnoty Napětí na primární

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy. Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

Elektromagnetismus 163

Elektromagnetismus 163 Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: X Název: Hallův jev Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 19.12.2008 Odevzdal dne:

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium magnetického pole Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického 1 Pracovní úkol 1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200 V (s minimálním krokem 0.1-0.3 V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole se nachází v okolí planety Země, v okolí permanentních magnetů a také v okolí vodičů s proudem. Všechna tato pole budeme v laboratorní práci studovat za pomoci

Více

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E.

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E. MAGNETICKÉ POLE V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E. Podobně i magnety vytvářejí pole v každém bodě prostoru.

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika 1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Korekční křivka napěťového transformátoru

Korekční křivka napěťového transformátoru 8 Měření korekční křivky napěťového transformátoru 8.1 Zadání úlohy a) pro primární napětí daná tabulkou změřte sekundární napětí na obou sekundárních vinutích a dopočítejte převody transformátoru pro

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona. 1 Pracovní úkol 1. Změřte závislost výchlk magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívk a různé počt závitů (5 a 10). Maximální povolený proud obvodem je 4. 2. Výsledk měření

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické

Více

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli FYZIKA II Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli Osnova přednášky Stacionární magnetické pole Lorentzova síla Hallův jev Pohyb a urychlování nabitých částic (cyklotron,

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. r je vyjádřen vztahem

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. r je vyjádřen vztahem MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU udeme se zabývat výpočtem magnetického pole vytvořeného danou konfiguací elektických poudů (podobně jako učení elektického pole vytvořeného daným ozložením elektických

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Praktikum IV

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Praktikum IV Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum IV Úloha č. A13 Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu Název: Pracoval: Martin Dlask. stud. sk.: 11 dne:

Více

1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek

1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek 1 Pracovní úkoly 1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek (a) v zapojení s nesouhlasným směrem proudu při vzdálenostech 1, 16, 0 cm (b) v zapojení se

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Eva Bochníčková žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu, porovná získanou závislost s teoretickou

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Měření magnetické indukce elektromagnetu Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=1 V tomto experimentu jsme využili digitální kuchyňské váhy, pomocí kterých jsme určovali sílu, kterou elektromagnet působí

Více

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Měření na digitálním osciloskopu a přenosném dataloggeru LabQuest 2. 2. Ověřte Faradayovy zákony pomocí pádu magnetu skrz trubici

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

7. Měření na elektrických přístrojích

7. Měření na elektrických přístrojích Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Návod pro měření Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Cíl měření: 1. Prakticky ověřte funkci těchto

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Příklay: 1. Přímý voič o élce 0,40 m, kterým prochází prou 21 A, leží v homogenním magnetickém poli kolmo k inukčním čarám. Velikost vektoru magnetické inukce je 1,2 T. Vypočtěte práci, kterou musíme vykonat

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A] Pracovní úkol 1. Proměřte závislost magnetické indukce na proudu magnetu. 2. Pomocí kamery změřte ve směru kolmém k magnetickému poli rozštěpení červené spektrální čáry kadmia pro 8-10 hodnot magnetické

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Alena Škárová Název: Magnetická indukce

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Jan Pacák (007) Obsah 10. POSUVNÝ PROUD A POYNTINGŮV VEKTOR 3 10.1 ÚKOLY 3 10. POSUVNÝ

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

Hlavní body - elektromagnetismus

Hlavní body - elektromagnetismus Elektromagnetismus Hlavní body - elektromagnetismus Lorenzova síla, hmotový spektrograf, Hallův jev Magnetická síla na proudovodič Mechanický moment na proudovou smyčku Faradayův zákon elektromagnetické

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení: Přístroje: Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku zdroj stejnosměrného napětí 24 V odporová dekáda 2 ks voltmetr 5kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr 1kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Magnetická indukce příklady k procvičení

Magnetická indukce příklady k procvičení Magnetická indukce příklady k procvičení Příklad 1 Rozhodněte pomocí (Flemingova) pravidla levé ruky, jakým směrem bude působit síla na vodič, jímž protéká proud, v následujících situacích: a) Severní

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

Cílem tohoto měření je pochopit a vyzkoušet si, jak funguje Hallův jev a jak ho lze využít pro určení koncentrace nosičů náboje v polovodičích.

Cílem tohoto měření je pochopit a vyzkoušet si, jak funguje Hallův jev a jak ho lze využít pro určení koncentrace nosičů náboje v polovodičích. 27 Hallův jev Hallův jev je v elektrotechnice velmi využívaným jevem. Využívá se pro konstrukci sond a čidel určených k měření či detekci magnetických polí, v zabezpečovacích zařízeních či mnoha dalších

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA) MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA) Aplikace : Magnetický HD Snímání binárního signálu u HD HD vývoj hustota záznamu PC hard disk drive capacity (in GB). The vertical axis is logarithmic,

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30) 5 STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE HRW 28, 29(29, 30) 31 5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30) 5.1 Magneticképole,jehozdrojeaúčinkyHRW28(29) 5.1.1 Permanentní magnet Vedle výhradně přitažlivé interakce

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Úloha č. 10: Magnetizmus jarní semestr 2015 1 Magnetické pole stacionárních (ustálených)

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole vytváří buď pemanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet buzený elektrickým proudem, elektromagnet

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 15.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Úloha 11: Termická emise elektronů

Více

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha Pokusy s transformátorem Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha Pracovní materiál pro setkání KSE, Plzeň, 14. května 2009 1. Transformátor naprázdno O transformátoru naprázdno se mluví tehdy, pokud sekundární

Více