Řešené příklady ze stavební fyziky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešené příklady ze stavební fyziky"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Řešené příklady ze stavební fyziky Šíření tepla konstrukcí, tepelná bilance prostoru a vlhkostní bilance vzduchu v ustáleném stavu Ing. Jiří Novák, Ph.D. Praha 4 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Obsah ŠÍŘENÍ TEPLA V USTÁLENÉM STAVU ZÁKLADNÍ TEORIE VEDENÍ Fourriérův zákon vedení tepla, D: Rovnice vedení tepla, D, neustálený stav: Rovnice vedení tepla, D, ustálený stav: Hustota tepelného toku, tepelný odpor, tepelný tok PROUDĚNÍ Proudění vzduchu při povrchu konstrukce přirozené Proudění vzduchu při povrchu konstrukce vynucené Výměna vzduchu v místnosti SÁLÁNÍ DLOUHOVLNNÉ TEPELNÉ Stefan-Bolzmannův zákon, černé těleso Reálné povrchy, emivita, pohltivost Dlouhovlnné sálání mezi dvěma povrchy Dlouhovlnné sálání mezi dvěma rovnoběžnými plochami SÁLÁNÍ - KRÁTKOVLNNÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ LITERATURA... MODELOVÉ PŘÍKLADY.... OBVODOVÁ STĚNA..... Známé veličiny:..... Neznámé veličiny:..... Další potřebné informace: Analýza problému: Předpoklady řešení: Postup řešení: Schéma problému: Výpočty: Výsledky: OBVODOVÁ STĚNA Známé veličiny: Neznámé veličiny: Další potřebné informace: Analýza problému: Schéma problému: Předpoklady řešení: Postup řešení: Výpočty: Výsledky: OBVODOVÁ STĚNA..... Známé veličiny:..... Neznámé veličiny:..... Další potřebné informace: Analýza problému: Schéma problému: Předpoklady řešení: Postup řešení: Výpočty: Výsledky:... 4

3 PŘÍKLADY K SAMOSTATNÉMU ŘEŠENÍ TEPELNÁ BILANCE PROSTORU VLHKOSTNÍ BILANCE PROSTORU PŘÍLOHA - EMISIVITA (DLOUHOVLNNÉ TEPELNÉ ZÁŘENÍ) PŘÍLOHA - POHLTIVOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ... 9

4 Šíření tepla v ustáleném stavu základní teorie. Vedení.. Fourriérův zákon vedení tepla, D: Hustota tepelného toku je úměrná změně teploty ve směru šíření tepla, konstantou úměrnosti je součinitel tepelné vodivosti materiálu, ve kterém k vedení dochází: d dx () je hustota tepelného toku ve W/m je součinitel tepelné vodivosti materiálu ve W/(m.K) je teplota ve C x délka v m.. Rovnice vedení tepla, D, neustálený stav: Změna hustoty tepelného toku, který protéká určitým místem, odpovídá časové změně teploty v tomto místě (rozdíl mezi vstupujícím a vystupujícím tepelným tokem spotřebuje na zvýšení teploty jedna z možných formulací zákona o zachování energie): c () x Po dosazení vztahu () do () c (a) x x c (b) x je hustota v kg/m cje měrná tepelná kapacita v J/(kg.K) je čas v s.. Rovnice vedení tepla, D, ustálený stav: V ustáleném stavu teplota v ča nemění, proto platí: d d (4) Po dosazení do vztahu (a, b): d dx (5)

5 T [ C] Řešení diferenciální rovnice (5): ( x) C x C (6) C a C jsou integrační konstanty odpovídající konkrétním okrajovým podmínkám. Pro jednovrstvou stěnu tloušťky d z homogenního materiálu o součiniteli tepelné vodivosti podle obr. platí tyto okrajové podmínky: = s pro x = = s pro x =d Pro tyto okrajové podmínky má řešení diferenciální rovnice (5) tvar přímky (v ustáleném stavu je průběh teploty ve vrstvě z homogenního materiálu lineární): (7) d s s ( x) x s s d s x [m] Obr. Schéma stěny (svislý řez) a průběh teploty..4 Hustota tepelného toku, tepelný odpor, tepelný tok Dosazením rovnice (7) do vztahu () je možné vypočítat hustotu tepelného toku skrz řešenou jednovrstvou stěnu: ( s s ) ( s s ) (8) d R kde: d R (9) R je tepelný odpor vrstvy v (m.k)/w Hustota tepelného toku udává tepelný tok jedním metrem čtverečným zkoumané stěny. Tepelný tok procházející celou stěnou o ploše A vypočítá takto: A Q A ( ) s s () R

6 . Proudění.. Proudění vzduchu při povrchu konstrukce přirozené Pohyb vzduchu je vyvolaný rozdílem hustoty vzduchu v důsledku rozdílné teploty. Pokud je např. teplota vzduchu nižší než teplota povrchu, bude vzduch při povrchu ohřívat, jeho hustota bude klesat a vzduch začne v tenké vrstvě při povrchu proudit směrem vzhůru (obr. ). Výměnu tepla, která tímto způsobem nastane mezi povrchem a okolním vzduchem je možné vyjádřit takto (podobně jako v případě vedení): ( a ) () h c s h c je součinitel přestupu tepla prouděním ve W/(m..K) s je teplota povrchu ve C a je teplota vzduchu ve C Samotný součinitel přestupu tepla prouděním h c závisí rovněž na rozdílu teploty povrchu a okolního vzduchu. Pro případ proudění na vnitřním povrchu stavební konstrukce je možno použít orientační vztah []: hc,5 a s () s a Obr. Přestup tepla přirozeným prouděním.. Proudění vzduchu při povrchu konstrukce vynucené Proudění není vyvoláno rozdílem teplot, ale např. větracím zařízením, větrem apod. Výslednou hustotu tepelného toku je možné opět vyjádřit vztahem (). Součinitel přestupu tepla h c závisí především na rychlosti proudění vzduchu v. V literatuře je možné najít řadu vztahů, některé jsou uvedené níže. Pro proudění rovnoběžné s povrchem []: h c 6 4v pro v 5 m/s (),78 h c 7,4v pro v 5 m/s (4) Pro vnější povrch stavebních konstrukcí orientovaných kolmo na směr větru (o rychlosti v) je možno použít tyto orientační vztahy []: h c 5 4,5 v,4v pro návětrnou stranu a v m/s (5) h c 5, 5v pro v 8 m/s (6)

7 .. Výměna vzduchu v místnosti Tepelný tok souvijící s výměnou vzduchu v místnosti (např. tepelná ztráta větráním) vypočítá podle vztahu: Q V c ( ) e (7) Q je tepelný tok ve W ai V je objemový tok vzduchu v m /s je hustota vzduchu v kg/m c je měrná tepelná kapacita v J/(kg.K) ai je teplota vnitřního vzduchu ve C e je teplota venkovního vzduchu ve C. Sálání dlouhovlnné tepelné.. Stefan-Bolzmannův zákon, černé těleso Černé těleso je ideální těleso, které: je schopné při stejné teplotě vyzařovat (emitovat) více energie než ostatní tělesa je schopné pohltit (absorbovat) veškerou dopadající sálavou energii Hustota sálavého toku černého tělesa je dána vztahem (Stefan-Bolzmannův zákon): 4 E b T (8) E b je hustota sálavého toku černého tělesa (tepelného toku sdíleného sáláním) ve W/m je Stefan-Bolzmannova konstanta, = 5, W/(m.K 4 ) T je termodynamická teplota tělesa v K (termodynamické teplotě T [K] = [ C] + 7,5).. Reálné povrchy, emivita, pohltivost Reálná, tzv. šedá tělesa jsou při stejné teplotě schopna vyzařovat menší množství energie než černé těleso. Poměr mezi hustotou sálavého toku reálného a černého tělesa udává emivita: E( T ) (9) E ( T ) b je emivita šedého tělesa, bezrozměrná E je hustota sálavého toku vyzařovaného šedým tělem při teplotě T ve W/m E b je hustota sálavého toku vyzařovaného černým tělem při teplotě T ve W/m Emivita šedých těles je vždy menší než a není závislá na teplotě. Hustota sálavého toku šedého tělesa je dána vztahem: E T 4 () Ve stavební fyzice předpokládá, že reálná tělesa jsou schopná pohltit stejné množství sálavé energie, jaké jsou schopná vyzářit. Emivita je shodná s pohltivostí: = ()

8 je pohltivost, bezrozměrná Pohltivost dlouhovlnného tepelného záření nemá vztah k barvě povrchu. Tuhá tělesa a kapaliny považují za nepropustné pro dlouhovlnné tepelné záření... Dlouhovlnné sálání mezi dvěma povrchy Hustotu sálavého tepelného toku mezi dvěma povrchy je možné vyjádřit vztahem: hr ( T T ) () h r je součinitel přestupu tepla sáláním ve W/(m..K) T je termodynamická teplota prvního povrchu v K T je termodynamická teplota druhého povrchu v K Součinitel přestupu tepla sáláním je možné vyjádřit vztahem []: h r,, 4 T F A A () T, je střední termodynamická teplota sálajících povrchů v K je emivita prvního sálajícího povrchu, bezrozměrná je emivita druhého sálajícího povrchu, bezrozměrná F, je poměr vzájemného sálání povrchů a Poměr sálání vyjadřuje, jaká část radiačního toku vyzářeného povrchem dopadá přímo (bez odrazů) na povrch. Poměr sálání je geometrická veličina, její hodnota může být nanejvýše rovná. Závisí na velikosti, tvaru, vzdálenosti a úhlu, který svírají sálající povrchy []. Výpočet poměru sálání pro obecné případy je velmi složitý, v literatuře je však možné nalézt vztahy pro typické tuace, které v praxi často opakují. Složitý vztah () je zde uveden zejména proto, aby mohlo být upozorněno na jednu velice důležitou vlastnost sálání: hustota tepelného toku sdíleného sáláním je závislá na geometrickém uspořádání, zejména na úhlu, který svírají sálající povrchy...4 Dlouhovlnné sálání mezi dvěma rovnoběžnými plochami Pro dvě rovnoběžné, nekonečně velké plochy (roviny) je poměr vzájemného sálání F, = (veškerý radiační tok vyzářený jedním povrchem musí bez odrazů dopadnout na druhý povrch). Vztah () je možné upravit do tvaru []: h r,, 4 T (4) Pro poměrnou emivitu povrchů a,, platí []:, (5) Střední termodynamická teplota sálajících povrchů vypočítá podle vztahu: T, T T (6) Vztah pro výpočet hustoty tepelného toku sáláním je zde uveden ve tvaru (), aby byla zřejmá analogie vztahy (8,, 7). Alternativně je možné vypočítat hustotu tepelného toku sáláním také takto:

9 4 4, F, T T (7) Označení veličin je shodné s předchozími vztahy, T a T jsou opět termodynamické teploty sálajících povrchů v Kelvinech. Pro rovnoběžné, nekonečné povrchy je F, =..4 Sálání - krátkovlnné sluneční záření Sluneční záření je formou sálavého tepelného toku. Intenzita slunečního záření ve W/m je sálavý tok slunečního záření dopadající na m povrchu. Při dopadu na povrch tělesa může být část dopadajícího sálavého toku odražena, část pohlcena a část může tělem procházet (obr..): I sol [W/m ] (.) r a t kde I sol je intenzita slunečního záření dopadajícího na povrch tělesa ve W/m r odražená složka dopadajícího sálavého toku ve W/m a pohlcená složka dopadajícího sálavého toku ve W/m t procházející složka dopadajícího sálavého toku ve W/m [W/m ] (.) r I sol [W/m ] (.) a I sol [W/m ] (.4) t I sol kde je pohltivost slunečního záření, bezrozměrná odrazivost slunečního záření, bezrozměrná propustnost slunečního záření, bezrozměrná Pro pohltivost, odrazivost a propustnost slunečního záření platí: [W/m ] (.5) I sol r = sol t = sol a = sol povrch materiál těleso Obr. -: Průběh teploty v jednovrstvé konstrukci s vyznačením přestupu a vedení tepla Stavební materiály jsou nepropustné pro sluneční záření ( = ). To znamená, že dopadající energie slunečního záření je částečně odražena a částečně pohlcena. Výjimku tvoří pouze sklo a průsvitné plasty, které jsou pro sluneční záření propustné. V případě běžných, neprůsvitných materiálů je sluneční záření pohlceno ve velmi tenké vrstvě na povrchu tělesa (detiny až tisíciny milimetru). Pohltivost slunečního záření dobře koreluje s barvou povrchu - světlejší povrchy mají menší pohltivost slunečního záření než tmavší (Příloha X). Pohlcená energie slunečního záření mění na teplo a to šíří z povrchu dále. Pohltivost slunečního záření

10 tedy chápe jako vlastnost povrchu. Podobně jako odrazivost, neboť k odrazu dochází rovněž na povrchu tělesa..5 Literatura [] Hagentoft, C.-E.: Introduction to building phycs, Studentlitteratur [] Hens, H.: Building phycs heat, air and moisture transport, Erns & Sohn Verlag, 7 [] Halahyja, M. a kol.: Stavebná tepelná technika Tepelná ochrana budov, Jaga, Bratislava 998 [4] EN ISO 6946: Building components and building elements Thermal restance and thermal transmittance Calculation method

11 Modelové příklady. Obvodová stěna Zadání Uvažujte obvodovou stěnu s touto skladbou (od interiéru): železobetonová stěna tl. mm, tepelná vodivost,6 W/m K tepelná izolace tl. 5 mm, tepelná vodivost,5 W/m K pohledové zdivo z plných cihel tl. 5 mm, tepelná vodivost W/m K Teplota vnitřního vzduchu je C a teplota venkovního vzduchu -5 C. Je noc, obloha je zatažená. Fouká vítr o rychlosti 4 m/s. Vypočítejte teploty na vnitřním povrchu, vnějším povrchu a na rozhraní vrstev konstrukce. Vykreslete průběh teploty, vypočítejte tepelnou ztrátu. Řešení.. Známé veličiny: tloušťky jednotlivých materiálových vrstev d až d součinitele tepelné vodivosti pro materiál každé vrstvy l až l teplota vnitřního vzduchu i = C teplota venkovního vzduchu e = -5 C rychlost větru v = 4 m/s.. Neznámé veličiny: teploty na vnitřním a venkovním povrchu konstrukce, a teploty na rozhraní materiálových vrstev, a, tepelná ztráta obvodové stěny vyjádříme jí hustotou tepelného toku [W/m].. Další potřebné informace: nejsou..4 Analýza problému: Teplo šíří skrz stěnu z vnitřního prostředí do vnějšího. Z vnitřního prostředí teplo šíří na povrch konstrukce prouděním a sáláním. Uvnitř konstrukce, mezi vnitřním a vnějším povrchem, teplo šíří vedením. Z vnějšího povrchu teplo může do vnějšího prostředí šířit těmito způsoby: prouděním (vítr) sáláním proti obloze (oblohu představujeme jako fiktivní povrch, jehož teplota závisí na oblačnosti) sáláním proti povrchu země (terénu) sáláním proti povrchům okolních těles (např. stěny okolních budov) Kromě toho může výměnu tepla na vnějším povrchu ovlivnit také sluneční záření. Protože uvažujeme noční zataženou oblohu, můžeme rovnou říci, že slunečním zářením počítat nebudeme.

12 Hustota tepelného toku prouděním z vnějšího povrchu stěny závisí na rychlosti větru. Pro výpočet hustoty každého z výše uvedených tepelných toků sáláním je potřeba dopředu odhadnout teploty sálajících povrchů (včetně teploty vnějšího povrchu řešené stěny) a jejich vzájemné poměry sálání. Poměr sálání Fij dvou povrchů přitom závisí na jejich vzájemném prostorovém uspořádání...5 Předpoklady řešení: ustálený stav předpokládáme, že v hodnotě tepelné vodivosti tepelné izolace l =,5 W/m K je již zahrnutý vliv tepelných mostů (kotvení přizdívky k železobetonové stěně) protože pro vnitřní prostředí nejsou předepsány žádné zvláštní podmínky, vyjádříme přestup tepla z vnitřního prostředí na povrch konstrukce obvyklou hodnotou odporu při přestupu tepla R =, ( ) přestup tepla z vnějšího povrchu by bylo možné, při zadaných podmínkách, přibližně započítat pomocí běžné hodnoty odporu při přestupu tepla R =,4 ( ) (tato hodnota byla stanovena pro podobné podmínky jako v tomto příkladu. My však pro výpočet přestupu tepla stavíme podrobnější bilanci tepelných toků pro vnější povrch, ve které budeme odděleně uvažovat přestup tepla prouděním a sáláním pro odhad součinitele přestupu tepla prouděním použijeme vztah hce = v a budeme předpokládat rychlost větru v = 4 m/s budeme zjednodušeně předpokládat, že teplota zatažené oblohy je stejná, jako teplota venkovního vzduchu (rozumný předpoklad běžně používaný pro podobné případy) teplotu povrchu země a teplotu povrchů okolních těles při zatažené obloze budeme zjednodušeně uvažovat stejnou jako teplota vnějšího vzduchu (oblačnost brání sálavé výměně mezi tělesy na zemském povrchu a jasnou oblohou viz následující příklad). Všechna tělesa, vůči kterým může vnější povrch stěny sálat, můžeme tedy souhrnně chápat jako jediný povrch s jedinou (sálavou) povrchovou teplotou r = e. Problém zjednodušuje na případ sálání dvou povrchů vzájemným poměrem sálání F = (veškerý sálavý tepelný tok z povrchu (vnější stěna) dopadá přímo, bez odrazů na povrch ( náhradní povrch), což v tomto případě platí). Navíc, plocha stěny A je zanedbatelně malá oproti ploše tohoto náhradního povrchu A a jejich vzájemný poměr A/A můžeme považovat za rovný nule. tento předpoklad nám podstatně zjednoduší výpočet především proto, že nebudeme mut stanovovat poměry sálání povrchu stěny a každého dalšího sálajícího povrchu. Takový výpočet je obecně komplikovaný a v našem případě nemožný, neboť nemáme informace o poloze okolních těles a povrchu země. pro výpočet součinitele přestupu tepla sáláním z vnějšího povrchu stěny musíme dopředu odhadnout jeho teplotu budeme zjednodušeně předpokládat, že teplota vnějšího povrchu je rovná teplotě vnějšího vzduchu = e..6 Postup řešení: stavíme bilanci tepelných toků pro všechna místa v konstrukci, kde chceme zjistit teplotu pro vnitřní povrch, vnější povrch a obě rozhraní materiálových vrstev předpokládáme ustálený stav součet tepelných toků směrem k libovolnému místu v konstrukci a směrem z tohoto místa musí být rovný nule získáme čtyři rovnice, kde neznámými jsou teploty na vnitřním a vnějším povrchu stěny a na rozhraní vrstev řešením soustavy rovnic získáme hodnoty,,, a, správnost výsledku zkontrolujeme vypočítáme tepelnou ztrátu konstrukce

13 vykreslíme průběh teploty protože konstrukce je složena z homogenních materiálových vrstev, bude průběh teploty v každé vrstvě lineární..7 Schéma problému: zatažená obloha re r = e i,, re r = e okolní povrchy ce e re povrch země r = e h ce R R R R i,, h re e..8 Výpočty: Bilance tepelných toků: vnitřní povrch: rozhraní vrstev, : rozhraní vrstev, : vnější povrch: ce re ce Hustoty tepelných toků: ( i ) h R ( ) (. ) K ( R i, (,, ) K (, R ( R ) K ( ), ) ),, ce h ce re h re ( e) ( ) e re

14 Soustava rovnic (neznámé jsou,,, a, hodnoty ostatních veličin jsou zadané nebo dopočítají): h ( i ) K (, ) K (, ) K (,, ) K (,, ) K (, ) K (, ) hce ( e ) hre ( e ) Po roznásobení: h h i K K, K K, K, K, K K, K, K, K, K hce hcee hre hree Po úpravách: ( h K ) K, h i K ( K K), K, K, ( K K), K K K h h ) ( h h ), Vyčíslení: ( ce re re e Výpočet tepelných odporů a tepelných propustností jednotlivých vrstev je uspořádán do tabulky: Vrstva i [ - ] Materiál Tloušťka di [m] Tepelná vodivost l i [W/(m K)] Tepelný odpor Ri = di/li [(m K)/W] Tepelná vodivost Ki = /Ri železobeton,,6,5 8 tepelná izolace,5,5, zdivo z plných cihel,5,5,667 Tepelný odpor konstrukce R = ΣRi,75,5 h 7,69W/(m K) R, Součinitel přestupu tepla prouděním na vnějším povrchu vypočítáme z rychlosti větru v = 4 m/s (viz Předpoklady řešení): h ce 4 4v W/(m K) Součinitel přestupu tepla sáláním na vnějším povrchu vypočítáme z obecného vztahu pro sálání mezi dvěma povrchy: h re,, 4 T A F A Protože uvažujeme F, = a A/A =, zjednoduší vztah takto (indexem značí vnější povrch stěny, indexem souhrnně všechny ostatní sálající povrchy s teplotou r = e viz Předpoklady výpočtu):

15 h re,, 4 T 4 T 4 T Průměrnou teplotu sálání vypočítáme za předpokladu, že = e (viz Předpoklady řešení) a r = e: T T T (, 7,5) ( r 7,5) ( 5 7,5) ( 5 7,5), Po dosazení do vztahu pro hre: h re 8 4 T, 45,67,9 68,5,94 W/(m K) Soustava rovnic po dosazení čílných hodnot: 5,69 8, 5, ,,,,,, 7, 6,667,667,,6 9,678 68,5K Jedná o soustavu lineárních rovnic, kterou je možné vyřešit např. postupem podle Přílohy X...9 Výsledky: Teploty (po zaokrouhlení): = 9, C, = 8, C, = -,6 C = -4,7 C Kontrola výpočet hustot tepelných toků: Do výpočtu je potřeba dosadit teploty zaokrouhlené na větší počet platných číl nebo zcela bez zaokrouhlení (např. při výpočtu v tabulkovém procesoru). Do zápisu uvedeného níže jsou pro přehlednost dosazeny teploty zaokrouhlené pouze na jedno detinné místo (což je pro kontrolu správnosti málo!). ( i ) h R ( ) 7,69 ( 9,) i 7,5 W/m (. ) K (, ) 8 (9, 8,) 7,5 W/m R (,, ) K (,, ), (8,,6) 7,5 W/m R (, ) K (, ) 6,667 (,6 4,7) 7,5 W/m R R ( ) h e ( ) 5 ( 4,7 5) e 7,57 W/m Hustoty tepelných toků shodují, což odpovídá předpokladu ustáleného stavu. Podobně můžeme dopočítat i hustotu tepelného toku mezi povrchy konstrukce : R R R ( ) (9, 4,7) 7,5 W/m,75 Teploty tedy byly vypočítány správně. Tepelná ztráta obvodové stěny je 7, W/m.

16 Průběh teploty je vynen do grafu:. Obvodová stěna Zadání Uvažujte stejnou obvodovou stěnu jako v předchozím příkladu. Teplota vnitřního vzduchu je C a teplota venkovního vzduchu -5 C. Uvažujte jasnou noc a vítr o rychlosti 4 m/s. Vypočítejte teploty na vnitřním povrchu, vnějším povrchu a na rozhraní vrstev konstrukce. Vykreslete průběh teploty, vypočítejte tepelnou ztrátu. Řešení.. Známé veličiny: tepelné vlastnosti jednotlivých materiálových vrstev: tepelné odpory R až R, tepelné propustnosti K až K (z předchozího příkladu) teplota vnitřního vzduchu i = C teplota venkovního vzduchu e = -5 C rychlost větru v = 4 m/s.. Neznámé veličiny: teploty na vnitřním a venkovním povrchu konstrukce, a teploty na rozhraní materiálových vrstev, a, tepelná ztráta obvodové stěny vyjádříme jí hustotou tepelného toku [W/m].. Další potřebné informace: emivita vnějšího povrchu obvodové stěny Pro povrch zdiva z červených cihel můžeme použít hodnotu emivity e =,9 (viz Přílohu X)...4 Analýza problému: Způsob šíření tepla z vnitřního prostředí až k vnějšímu povrchu stěny je stejný jako v předchozím příkladu. Na vnějším povrchu dochází k přestupu tepla z povrchu do vnějšího prostředí těmito způsoby:

17 prouděním (vítr) sáláním proti jasné obloze (obloha není zakryta oblačností, na rozdíl od předchozího příkladu je teplota jasné oblohy výrazně nižší než teplota vnějšího vzduchu) sáláním proti povrchu země (terénu) sáláním proti povrchům okolních těles (např. stěny okolních budov)..5 Schéma problému: jasná obloha re r = sky i,, re r = sky okolní povrchy ce e re povrch země r = sky h ce i R R R R,, h re e sky..6 Předpoklady řešení: ustálený stav předpokládáme, že v hodnotě tepelné vodivosti tepelné izolace l =,5 W/m K je již zahrnutý vliv tepelných mostů (kotvení přizdívky k železobetonové stěně) protože pro vnitřní prostředí nejsou předepsány žádné zvláštní podmínky, vyjádříme přestup tepla z vnitřního prostředí na povrch konstrukce obvyklou hodnotou odporu při přestupu tepla R =, ( ) přestup tepla z vnějšího povrchu už není možné počítat pomocí běžné hodnoty odporu při přestupu tepla R =,4 ( ), neboť v ní není zohledněno sálání proti jasné obloze pro výpočet přestupu tepla stavíme podrobnější bilanci tepelných toků pro vnější povrch, ve které budeme odděleně uvažovat přestup tepla prouděním a sáláním součinitel přestupu tepla prouděním hce odhadneme stejným způsobem jako v předchozím příkladu teplotu jasné oblohy sky [ C] odhadneme v závislosti na teplotě vnějšího vzduchu e [ C] takto (platí pro případ svislého povrchu stěny): sky, 5, ( 5) 5,5 C e součinitel přestupu tepla sáláním hre s vlivem sálání proti jasné obloze vypočteme podobně jako v předchozím příkladu. Teplotu povrchu země a teplotu povrchů okolních těles budeme opět zjednodušeně uvažovat stejnou jako teplotu oblohy (tentokrát jako teplotu jasné oblohy sky).

18 Teplotu vnějšího povrchu stěny budeme opět zjednodušeně uvažovat stejnou jako teplotu vnějšího vzduchu. Celý postup a jeho výhody jsou podrobněji vysvětleny v předchozím příkladu...7 Postup řešení: stavíme bilanci tepelných toků pro vnější povrch stěny předpokládáme ustálený stav součet tepelných toků směrem k vnějšímu povrchu a směrem z vnějšího povrchu musí být rovný nule bilance tepelných toků pro vnitřní povrch a pro rozhraní mezi vrstvami konstrukce převezmeme z předchozího příkladu jejich obecná formulace zůstává platná i pro tento příklad získáme čtyři rovnice, kde neznámými jsou teploty na vnitřním a vnějším povrchu stěny a na rozhraní vrstev řešením soustavy rovnic získáme hodnoty,,, a, správnost výsledku zkontrolujeme z hodnot a vypočítáme hustotu tepelného toku skrz konstrukci, určíme směr tepelného toku a určíme, zda jedná o tepelnou ztrátu nebo o tepelný zisk pro vnitřní prostředí vykreslíme průběh teploty protože konstrukce je složena z homogenních materiálových vrstev, bude průběh teploty v každé vrstvě lineární..8 Výpočty: Bilance tepelných toků: vnitřní povrch: rozhraní vrstev, : rozhraní vrstev, : vnější povrch: ce re ce Hustoty tepelných toků: re Pro výpočet hustot tepelných toků a až platí vztahy uvedené v předchozím příkladu. Pro hustoty tepelných toků z vnějšího povrchu stěny platí: ce h ce ( e) re h re ( sky ) V hustotě tepelného toku re je souhrnně započítáno sálání vnějšího povrchu stěmy proti obloze, okolním povrchům i povrchu země (viz Předpoklady řešení) Soustava rovnic (neznámé jsou,,, a, hodnoty ostatních veličin jsou zadané nebo dopočítají): h ( i ) K (, ) K (, ) K (,, ) K (,, ) K (, ) K (, ) hce ( e) hre ( sky ) Po roznásobení: h h i K K, K K, K, K, K, K, K, K

19 K, K hce hce e hre hre sky Po úpravách: ( h K ) K, K h ( K K), K, K, ( K K), K K K h h ), Vyčíslení: ( ce re i h ce h e re sky Tepelné odpory a tepelné propustnosti vrstev konstrukce byly vypočítány v předchozím příkladu a pro tento příklad zůstávají stejné. Stejná zůstávjí i hodnoty součinitelů přestupu tepla h a hce. Součinitel přestupu tepla sáláním na vnějším povrchu vypočítáme z upraveného vztahu (odvození z obecného vztahu pro sálání mezi dvěma povrchy viz předchozí příklad): h re 4 T, Průměrnou teplotu sálání vypočítáme za předpokladu, že = e a sky = -,5 C (viz Předpoklady řešení): T T T ( 7,5) ( 7,5) ( 5 7,5) (,5 7,5) sky, Po dosazení do vztahu pro hre: h re 8 4 T, 4 5,67,9 65,4,8 W/(m K) Soustava rovnic po dosazení čílných hodnot: 5,69 8, 5, ,,,,,, 7, 6,667,667,,48 4,66 65,4 Jedná o soustavu lineárních rovnic, kterou je možné vyřešit např. postupem podle Přílohy X. K..9 Výsledky: Teploty (po zaokrouhlení): = 9 C, = 8, C, = -4,4 C = -5,6 C Kontrola výpočet hustot tepelných toků: Do výpočtu je potřeba dosadit teploty zaokrouhlené na větší počet platných číl nebo zcela bez zaokrouhlení (např. při výpočtu v tabulkovém procesoru). Do zápisu uvedeného níže jsou pro přehlednost dosazeny teploty zaokrouhlené pouze na jedno detinné místo (což je pro kontrolu správnosti málo!). ( i ) h R ( ) 7,69 ( 9) i 7,58 W/m

20 (. ) K (, ) 8 (9 8,) 7,58 W/m R (,, ) K (,, ), (8, 4,4) 7,58 W/m R (, ) K (, ) 6,667 (4,4 5,6) 7,58 W/m R ce re h ce ( ) h ( ) * ( 5,6 5),86* ( 5,6,5) 7,58 W/m e re sky Hustoty tepelných toků shodují, což odpovídá předpokladu ustáleného stavu. Podobně můžeme dopočítat i hustotu tepelného toku mezi povrchy konstrukce: R R R ( ) (9 5,6) 7,58 W/m,75 Teploty tedy byly vypočítány správně. Tepelná ztráta obvodové stěny je 7,5 W/m. Průběh teploty je vynen do grafu:. Obvodová stěna Zadání Uvažujte stejnou obvodovou stěnu jako v předchozím příkladu. Teplota vnitřního vzduchu je C a teplota venkovního vzduchu -5 C. Je den, bez oblačnosti, na stěnu dopadá sluneční záření s celkovou intenzitou 4 W/m (vztaženo na m povrchu stěny). Vypočítejte teplotu na vnějším povrchu konstrukce, na vnitřním povrchu konstrukce a tepelnou ztrátu obvodovou stěnou. Řešení.. Známé veličiny: tepelné vlastnosti jednotlivých materiálových vrstev: tepelné odpory R až R, tepelné propustnosti K až K (z předchozích příkladů) teplota vnitřního vzduchu i = C teplota venkovního vzduchu e = -5 C emivita vnějšího povrchu obvodové stěny e =,9 (z předchozího příkladu) teplota jasné oblohy pro stěnu při teplotě nevkovního vzduchu -5 C sky = -,5 C (z předchozího příkladu)

21 celková intenzita slunečního záření vztažená na m povrchu stěny Isol = 4 W.. Neznámé veličiny: teploty na vnitřním a venkovním povrchu konstrukce, a teploty na rozhraní materiálových vrstev, a, tepelná ztráta obvodové stěny vyjádříme jí hustotou tepelného toku [W/m].. Další potřebné informace: pohltivost slunečního záření pro vnější povrch a [ - ] Pro povrch přizdívky z plných cihel můžeme použít hodnotu a =,75 (viz Přílohu X)..4 Analýza problému: Způsob šíření tepla z vnitřního prostředí až k vnějšímu povrchu stěny je stejný jako v předchozích dvou příkladech. V tomto příkladu je ovšem tepelná bilance vnějšího povrchu navíc ovlivněna slunečním zářením. Část energie slunečního záření dopadajícího na vnější povrch stěny je pohlcena přemění na teplo. Povrch stěny ohřeje, jeho teplota bude vyšší než teplota vnějšího vzduchu. Dochází k šíření (přestupu) tepla z vnějšího povrchu do vnějšího prostředí: prouděním (vítr) dlouhovlnným sáláním proti povrchům okolních těles a proti zemskému povrchu dlouhovlnným sáláním proti jasné obloze (jasnou obloha představujeme jako povrch s velmi nízkou teplotou) Tyto procesy jsou podrobněji popsány v předchozích dvou příkladech a při jejich výpočtu budeme postupovat obdobně. Teplota vnějšího povrchu bude závit na vzájemném poměru tepelných zisků (tepelný tok stěnou z vnitřního prostředí a pohlcená energie slunečního záření) a ztrát (tepelný tok prouděním a sáláním do vnějšího prostředí). Pokud bude výsledná teplota vnějšího povrchu vyšší, než teplota vnitřního povrchu ( > ), bude teplo z vnějšího povrchu šířit směrem k vnitřnímu povrchu. Pokud bude ( < ), bude teplo šířit konstrukcí z vnitřního povrchu směrem k vnějšímu podobně jako v případě bez slunečního záření, který jsme zvyklí uvažovat v běžných výpočtech. Zatím budeme předpokládat, že <.

22 ..5 Schéma problému: sluneční záření sol re r sky jasná obloha i,, re r = sky okolní povrchy ce e re povrch země r = sky sol R R R R h ce i,, h re e sky..6 Předpoklady řešení: ustálený stav předpokládáme, že v hodnotě tepelné vodivosti tepelné izolace l =,5 W/m K je již zahrnutý vliv tepelných mostů (kotvení přizdívky k železobetonové stěně) protože pro vnitřní prostředí nejsou předepsány žádné zvláštní podmínky, vyjádříme přestup tepla z vnitřního prostředí na povrch konstrukce obvyklou hodnotou odporu při přestupu tepla R =, ( ) přestup tepla z vnějšího povrchu už není možné počítat pomocí běžné hodnoty odporu při přestupu tepla R =,4 ( ), neboť v ní není zohledněno sálání proti jasné obloze ani vliv slunečního záření pro výpočet přestupu tepla stavíme podrobnější bilanci tepelných toků pro vnější povrch, ve které budeme odděleně uvažovat přestup tepla prouděním, přestup tepla sáláním a vliv slunečního záření součinitel přestupu tepla prouděním hce odhadneme stejně jako v předchozím příkladu (opět budeme předpokládat rychlost větru v = 4 m/s) součinitel přestupu tepla sáláním hre s vlivem sálání proti jasné obloze vypočteme stejně jako v předchozím příkladu. Teplotu povrchu země a teplotu povrchů okolních těles budeme opět zjednodušeně uvažovat stejnou jako teplotu oblohy. Teplotu vnějšího povrchu stěny budeme opět zjednodušeně uvažovat stejnou jako teplotu vnějšího vzduchu. Celý postup a jeho výhody jsou podrobněji vysvětleny v předchozím příkladu. Předpoklad, že teplota povrchu země a ostatních okolních povrchů shoduje s teplotou jasné oblohy je konzervativní. V případě jasné oblohy s poměrně intenzivním slunečním zářením bude skutečná povrchová teplota terénu a těles na zemském povrchu pravděpodobně vyšší, možná bližší teplotě venkovního vzduchu. Naše volbou opět nadhodnotíme tepelnou ztrátu stěny, tentokrát významněji, než v předchozím příkladu.

23 ..7 Postup řešení: stavíme bilanci tepelných toků pro vnější povrch stěny předpokládáme ustálený stav součet tepelných toků směrem k vnějšímu povrchu a směrem z vnějšího povrchu musí být rovný nule bilance tepelných toků pro vnitřní povrch a pro rozhraní mezi vrstvami konstrukce převezmeme z předchozích příkladů jejich obecná formulace zůstává platná i pro tento příklad získáme čtyři rovnice, kde neznámými jsou teploty na vnitřním a vnějším povrchu stěny a na rozhraní vrstev řešením soustavy rovnic získáme hodnoty,,, a, správnost výsledku zkontrolujeme z hodnot a vypočítáme hustotu tepelného toku skrz konstrukci, určíme směr tepelného toku a určíme, zda jedná o tepelnou ztrátu nebo o tepelný zisk pro vnitřní prostředí vykreslíme průběh teploty..8 Výpočty: Bilance tepelných toků: vnitřní povrch: rozhraní vrstev, : rozhraní vrstev, : vnější povrch: sol ce re Hustoty tepelných toků: sol ce re Vztahy pro výpočet hustot tepelných toků, až, ce a re a jejich hodnoty jsou shodné jako v předchozím příkladu, proto je vynecháme. Hustota tepelného toku ze slunečního záření vypočítá takto: sol I sol Soustava rovnic (neznámé jsou,,, a, hodnoty ostatních veličin jsou zadané nebo dopočítají): h ( i ) K (, ) K (, ) K (,, ) K (,, ) K (, ) K (, ) Isol hce ( e) hre ( sky ) Po roznásobení: h h i K K, K K, K, K, K K, K, K, K, Isol K hce hce e hre hre sky Po úpravách: ( h K ) K, K h ( K K), K, K, ( K K), K i

24 K K h h ), Vyčíslení: ( ce re I sol h ce h e re Tepelné odpory R a tepelné propustnosti K vrstev konstrukce byly vypočítány v předchozím příkladu a pro tento příklad zůstávají stejné. Stejné zůstávají i hodnoty součinitelů přestupu tepla na vnitřním povrchu h a na vnějším povrchu hce a hre. Soustava rovnic po dosazení čílných hodnot: 5,69 8, 5, ,,,,,, 7, 6,667,667,,48 59,94 Jedná o soustavu lineárních rovnic, kterou je možné vyřešit např. postupem podle Přílohy X. sky..9 Výsledky: Teploty (po zaokrouhlení): = 9,5 C, = 9, C, = 7,5 C = 6,9 C Kontrola výpočet hustot tepelných toků: Do výpočtu je potřeba dosadit teploty zaokrouhlené na větší počet platných číl nebo zcela bez zaokrouhlení (např. při výpočtu v tabulkovém procesoru). Do zápisu uvedeného níže jsou pro přehlednost dosazeny teploty zaokrouhlené pouze na jedno detinné místo (což je pro kontrolu správnosti málo!). ( i ) h R ( ) 7,69(9,5),854 W/m i (. ) K (, ) 8 (9,5 9),854 W/m R (,, ) K (,, ),(9 7,5),854 W/m R (, ) K (, ) 6,667(7,5 6,9),854 W/m R Hustota tepelného toku mezi povrchy konstrukce: R R R ( ) (9,5 6,9),854 W/m,75 Hustoty tepelných toků shodují, což odpovídá předpokladu ustáleného stavu. Liší ovšem hodnota hustoty tepelného toku z vnějšího povrchu stěny do vnějšího prostředí: ce re h ce ( ) h ( ) * (6,9 5),86* (6,9,5),854 W/m e re sky Rozdíl hustoty tepelného toku a hustoty tepelného toku v jiných místech konstrukce je přesně W/m = sol = a Isol. Rovnováha tepelných toků na vnějším povrchu je tedy zachována: sol ce re sol,854,854 Teploty tedy byly vypočítány správně. Tepelná ztráta obvodové stěny je,9 W/m.

25 Průběh teploty je vynen do grafu:

26 Příklady k samostatnému řešení. Tepelná bilance prostoru Majitel garáže zapomněl při odchodu zhasnout. Tuto chybu zjistil, když do garáže po čtyřiceti hodinách vrátil. Vypočítejte, kolik peněz jej tato chyba stála. Světlo po celou dobu jeho nepřítomnosti svítilo. Rozměry garáže jsou uvedeny na obrázku. Garáž je nevytápěná a nevětraná. Jednou delší stěnou soudí s rodinným domem. Součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí garáže jsou uvedeny v tabulce. konstrukce orientace souč. prostupu tepla U [W/(m.K)] garážová vrata do vnějšího prostředí 5, obvodová stěna garáže do vnějšího prostředí,5 střecha garáže do vnějšího prostředí,5 podlaha garáže do vnějšího prostředí,5 stěna mezi garáží a rodinným domem do vnitřního prostředí, Teplota v garáži byla po celou dobu nepřítomnosti majitele C, venkovní teplota C a vnitřní teplota v soudním rodinném domě C. Tyto podmínky po dobu nepřítomnosti neměnily. Teplotu pod podlahou garáže uvažujte stejnou, jako venkovní teplotu. Tyto podmínky po dobu nepřítomnosti neměnily (ustálený stav). Garáž je osvětlená běžnou žárovkou. Můžete tedy zjednodušeně předpokládat, že veškerá elektrická energie spotřebovaná žárovkou přemění na teplo. Za jednu kilowatthodinu elektrické energie platí majitel garáže 4 Kč. Postup řešení: nakreslete schéma problému vyznačte v něm teploty a tepelné toky vyznačte známé a neznámé veličiny stavte v obecném tvaru bilanční rovnici vyjádřete z ní neznámé veličinu dosaďte čílné hodnoty známých vstupních veličin vypočítejte neznámou hodnotu napište odpověď na otázku postup řešení stručně okomentujte

27 . Vlhkostní bilance prostoru Majitel bazénové haly ptá: Kolik mám větrat, aby relativní vlhkost uvnitř haly byla 75%? Větrací zařízení přivádí do haly vzduch o teplotě 5 C a relativní vlhkosti %. Hala vytápí na C. Poraďte mu, svoji odpověď založte na výpočtu. Vodní hladina bazénu má plochu 4 m. Z hladiny bazénu odpařuje vodní pára rychlostí,99 kg/(m.h). Jiné zdroje vnitřní vlhkosti neuvažujte. Postup řešení: nakreslete schéma problému vyznačte v něm parametry vzduchu a vlhkostní toky vyznačte známé a neznámé veličiny stavte v obecném tvaru bilanční rovnici vyjádřete z ní neznámé veličinu dosaďte čílné hodnoty známých vstupních veličin vypočítejte neznámou hodnotu napište odpověď na otázku postup řešení stručně okomentujte

28 4 Příloha - emivita (dlouhovlnné tepelné záření) povrch emivita zdroj emivita zdroj povrch [ - ] [ - ] zlato leštěné. [] hliník leštěný.5 [] stříbro leštěné. [] hliník drsný.7 [] měď leštěná. [] hliník oxidovaný. -. [] měď oxidovaná.78 [] litina opracovaná [] hliník leštěný.5 [] litina oxidovaná.9 [] hliník oxidovaný. [] chrom - lesklý povrch. [] ocel válcovaná.77 [] zlato - pozlacený povrch. [] ocel zkorodovaná.6 [] plech pocínovaný.9 [] ocel pozinkovaná.6 [] plech pozinkovaný. [] ocel leštěná.7 [] plech oxidovaný.8 [] olovo oxidované.8 [] ocel jemně opracovaná.4 [] sklo.9 [] ocel válcovaná.77 [] porcelán.9 [] ocel oxidovaná.8 [] cihla, omítka.9 [] ocel zkorodovaná.85 [] dřevo.9 [] azbestocementové desky.96 [] nátěr - černý lak.97 [] beton.89 [] nátěr - olejová barva.94 [] břidlice.66 [] nátěr - bílá barva.85 [] čedič.68 [] mramor leštěný.55 [] pálené cihly.9 [] papír.9 [] šamotové cihly.85 [] voda.95 [] vápenec.58 [] led, C.97 [] dřevo.9 [] guma měkká.86 [] guma tvrdá.9 [] střešní lepenka.9 [] mramor.9 [] žula.4 [] vápenná omítka.9 [] papír.9 [] textilní tapety [] sklo.9 [] Literatura [] Hagentoft, C.-E. Introduction to building phycs Studentlitteratur [] Halahyja, m. a kol. Stavebná tepelná technika Jaga 998

29 5 Příloha - pohltivost slunečního záření materiál pohltivost sl. záření zdroj materiál pohltivost sl. záření zdroj [ - ] [ - ] sníh.5 [] černé nekovové povrchy.9 [] bílý nátěr.5 [] červená cihla, střešní taška, kámen.7 [] nabílený povrch. [] žlutá a leštěná cihla, kámen.6 [] světlé barvy. -.5 [] okenní sklo.5 [] leštěný hliník. -.6 [] matné sklo.5 [] cihla žlutá.55 [] leštěný hliník. [] cihla červená.75 [] ocel.5 [] beton [] bílá barva. [] listy, tráva.75 [] světlé povrchy podlah [] tmavé povrchy podlah, koberce [] vlhká zemina.9 [] břidlice tmavě šedá.9 [] bitumen.9 [] Literatura [] Hagentoft, C.-E. Introduction to building phycs Studentlitteratur [] Halahyja, m. a kol. Stavebná tepelná technika Jaga 998

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy Úloha č. pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu záklaní vztahy Veení Fourriérův zákon veení tepla, D: Hustota tepelného toku je úměrná změně teploty ve směru šíření tepla, konstantou úměrnosti je součinitel

Více

Řešené příklady ze stavební fyziky

Řešené příklady ze stavební fyziky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Řešené příklady ze stavební fyziky Šíření tepla konstrukcí v ustáleném stavu doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda Ing. Jiří Novák, Ph.D. Praha 04 Evropský

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22 M T I B ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ KLIMATICKOU TEPLOTOU A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA Ing. Kamil Staněk, k124 2010/03/22 ROVNICE VEDENÍ TEPLA Cíl = získat rozložení teploty T T x, t Řídící rovnice (parciální diferenciální)

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A48 tywoniak@fsv.cvut.cz součásti stavební fyziky Stavební tepelná technika Stavební akustika Denní osvětlení. 6 4

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 54

Identifikátor materiálu: ICT 2 54 Identifikátor ateriálu: ICT 2 54 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjece podpory název ateriálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního ateriálu Druh interaktivity

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

ICS Listopad 2005

ICS Listopad 2005 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection

Více

Přenos tepla 1: ustálený stav, okrajové podmínky, vliv vlhkosti. Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 124XTDI TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA.

Přenos tepla 1: ustálený stav, okrajové podmínky, vliv vlhkosti. Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 124XTDI TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA. 124XTDI TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA Přenos tepla 1: ustálený stav, okrajové podmínky, vliv vlhkosti Ing. Kamil Staněk, Ph.D. kamil.stanek@fsv.cvut.cz Praha, 30.10. 2012 1D Přenos tepla obvodovou konstrukcí

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost Voda - skupenství led voda vodní pára ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost ve stavebních konstrukcích nežádoucí účinky... zdroje: srážková v. zemní v.

Více

Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás

Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás Zkvalitnění vzdělávání a rozvoj praktických dovedností studentů SŠ v oborech chemie a fyziky CZ.04.1.03/3.1.15.2/0154 Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás Co je třeba znát V oblasti vytápění

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

osdílení tepla zářením - radiace

osdílení tepla zářením - radiace osdílení tepla zářením - radiace Stefanova-Bolzmannova konstanta Konstanta záření dokonale černého tělesa 4 T E = E. cr. T = E. co' 00. ( ) cr = 567 0'8, W m'2 K-4 Co = 5,67 W m'2 K'4 E E=-.- E o 4 řenášený

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (1. část) 3. 4. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku obecně popíšeme výpočetní případy dle ČSN EN ISO 13 370 pro konstrukce přilehlé

Více

Měření prostupu tepla

Měření prostupu tepla KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření prostupu tepla Úvod Prostup tepla je kombinovaný případ

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 12 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

1. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ŠÍŘENÍ TEPLA

1. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ŠÍŘENÍ TEPLA . FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ŠÍŘENÍ TEPLA. Veličiny, symboly, jednotky Teplota, teplotní rozdíl ϑ... teplota Θ... termodynamická teplota = ϑ - ϑ... teplotní rozdíl Θ = Θ - Θ... teplotní rozdíl C... stupeň Celsia

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž)

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž) TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž) podle EN ISO 13792 Simulace 2017 Roubenka Název úlohy : Zpracovatel : Michael Pokorný Zakázka : Datum : 29.5.2018 ZADANÉ

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Řešené příklady ze stavební fyziky

Řešené příklady ze stavební fyziky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Řešené příklady ze stavební fyziky Šíření tepla a vlhkosti ve větrané dutině Pavel Kopecký Praha 2014 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Měření odrazu světla

Měření odrazu světla Úloha č. 5 Měření odrazu světla Úkoly měření: 1. Proměřte velikost činitele odrazu světla pro různě barevné povrchy v areálu školy dvěma různými metodami. 2. Hodnoty naměřených průměrných činitelů odrazu

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Co to je činitel teplotní redukce b? Činitel teplotní redukce b je bezrozměrná hodnota, pomocí které se zohledňuje

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

MRT Analysis. Copyright 2005 by VZTech. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace:

MRT Analysis. Copyright 2005 by VZTech. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace: MRT Analysis Autor: Organizace: E-mail: Web: České vysoké učení tecnické v Praze Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz http://www.fs.cvut.cz/cz/u216/people.html Copyright

Více

DIFÚZNÍ MOSTY. g = - δ grad p (2) Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze

DIFÚZNÍ MOSTY. g = - δ grad p (2) Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze DIFÚZNÍ MOSTY ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř střešního pláště podle ČSN EN ISO

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

R9.1 Molární hmotnost a molární objem Fyzika pro střední školy I 73 R9 M O L E K U L O V Á F Y Z I K A A T E R M I K A R9.1 Molární hmotnost a molární objem V čl. 9.5 jsme zavedli látkové množství jako fyzikální veličinu, která charakterizuje

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

Více

1 Zatížení konstrukcí teplotou

1 Zatížení konstrukcí teplotou 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ TEPLOTOU 1 1 Zatížení konstrukcí teplotou Časově proměnné nepřímé zatížení Klimatické vlivy, zatížení stavebních konstrukcí požárem Účinky zatížení plynou z rozšířeného Hookeova zákona

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Výpočtové nadstavby pro CAD

Výpočtové nadstavby pro CAD Výpočtové nadstavby pro CAD 4. přednáška eplotní úlohy v MKP Michal Vaverka, Martin Vrbka Přenos tepla Př: Uvažujme pro jednoduchost spalovací motor chlazený vzduchem. Spalováním vzniká teplo, které se

Více

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Teplota je nepřímo měřená veličina!!! TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286. Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286. Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286 Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie podle PN-EN 14351-1:2006 Č. práce: NF-0631/A/2008 (LF-89/2008)

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Technologie a procesy sušení dřeva

Technologie a procesy sušení dřeva strana 1 Technologie a procesy sušení dřeva 3. Teplotní pole ve dřevě během sušení Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Obsah 1 Předmět normy 4

Obsah 1 Předmět normy 4 ČESKÁ NORMA MDT 699.86.001.4 Květen 1994 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN 73 0540-3 Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování Thermal Protection of Buildings La Protection Thermique en Bâtiments

Více

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení

Více

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K]

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K] Problematika stanovení Uem u vícezónových budov (podněty k vyhlášce o ENB č. 78 /2013 část 1) 3. 5. 2016 Autor: Ing. Martin Varga Zásady výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy (Uem)

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

1/64 Solární kolektory

1/64 Solární kolektory 1/64 Solární kolektory účinnost zkoušení optická charakteristika měrný zisk Solární kolektory - princip 2/64 Odraz na zasklení Odraz na absorbéru Tepelná ztráta zasklením Odvod tepla teplonosnou látkou

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla

17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla 1/14 17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla Příklad: 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9,

Více

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více