VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ Škvorec, okres Praha - východ Za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších vyhlášek MŠMT. 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Škvorec, okres Praha východ Tyršova Škvorec Příspěvková organizace IČ: poslední zápis v zařazení do sítě škol: Zřizovatel (název, sídlo) Městys Škvorec Právní forma obec IČ: Se sídlem Masarykovo náměstí Škvorec 3. Charakteristika školy Základní škola Škvorec je základní školou kompletní to je s oběma stupni. Vzhledem k malému počtu žáků má pouze 6 tříd (spojené druhá + čtvrtá a třetí + pátá třída). Sedmá třída chybí úplně. Ve škole došlo na konci školního roku 2004/2005 k obměně pedagogického sboru ze tří čtvrtin, včetně vedení školy. Současný pedagogický sbor má trvalý úkol zastavit klesající počet žáků, zvládnout přechodové stádium mezi současnými učebními osnovami a novým školním vzdělávacím programem a pozvednout školu na úroveň běžných evropských standard. Podle zápisů do 1. třídy se počet žáků zvýší, lze očekávat až 20 dětí do 1. třídy. Odešla však 9. třída, která byla silně nadprůměrná na naše poměry. Celkem 22 dětí, přičemž průměr školy je 14 žáků na třídu. Takže v příštím školním roce dojde ke snížení počtu žáků, ale počet žáků na 1. stupni opět vzroste. Pokud by se stávající trend udržel ještě po dva roky, což lze předpokládat, pak by počet žáků ve školním roce 2010/2011 přesáhl stovku. V novém školním roce 2008/2009 dojde i k dalšímu rozdělení tříd na prvním stupni. V současné době se učí podle osnov Základní škola. Vzdělávací cíle školy zahrnují jak sféru poznávací (osvojování poznatků, dovedností, režimových návyků apod.), tak oblast dovedností (tj.způsobilost žáků aplikovat získané poznatky v praktických situacích) a i oblast hodnot a postojů. Zvláštní důraz je kladen na výchovu k toleranci odlišných názorů, postojů, ras a náboženství. Od nového školního roku se budou žáci v první a druhé třídě a šesté a sedmé třídě vzdělávat podle ŠVP ZŠ Škvorec. Na škole pracuje Školská rada ZŠ Škvorec v počtu 9 osob po třech z každé skupiny. Složení školské rady je na internetových stránkách školy. V letošním školním roce končí mandát některých členů ŠR a v září proběhne volba nových zástupců z řad rodičů, popřípadě prodloužení mandátu stávajících.

2 4. Vzdělávací program školy Jak již bylo výše uvedeno, v současné době se škola nachází ve stádiu postupného přechodu od osnov Základní škola ke školnímu vzdělávacímu programu. Podle rozhodnutí MŠMT jsou nové ŠVP povinné od školního roku 2008/2009 pro první, druhou, šestou a sedmou třídu. Všechny doposud užívané učebnice mají doložku MŠMT pro základní školy. 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení k pracovníci fyzické osoby přepoč. pracovníci pedagogičtí 11 10,135 nepedagogičtí 5 4,495 celkem 16 14,63 Oproti školnímu roku 2006/2007 došlo ke snížení počtu pracovníků o 3 pedagogické pracovníky, (respektive 0,419 přepočteného pracovníka). Ke snížení došlo hlavně tím, že ubylo učitelů na snížený úvazek. V příštím roce dojde opět ke zvýšení počtu pedagogů, ale souhrnný počet přepočtených pracovníků bude zřejmě jen nepatrně vyšší, než letos. Silný pokles bude zaznamenán v počtu nepedagogických pracovníků pro příští školní rok je počítáno pouze se 3 pracovníky, respektive 2,2 přepočtenými pracovníky. Další změny v počtu pracovníků jsou již nemožné a byly by v neprospěch školy. b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 52,0. Průměrný věk se tedy zvýšil o 6,16 let. To lze přičíst běžnému stárnutí současného sboru a přijetím další důchodkyně. c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 3 0 II. stupeň 7 1 vychovatelé 0 1 Oproti roku 2006/2007 se zvýšil počet kvalifikovaných učitelů o 1 pracovníka. d) aprobovanost výuky v % Aprobovanost v tomto školním roce činí 80,44 %.Zvýšení o 5,6% lze přičíst příchodu nové aprobované učitelky. Procento je vlastně ještě vyšší, protože výuku PC a německého jazyka nelze v současné době aprobovaně učit. Pedagogická fakulta ještě neprodukuje učitele s touto aprobací. e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 3 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0

3 h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 2 Ing. Stašková studuje němčinu v systému MŠMT akreditovaných kurzů Mgr. Sedláček dokončil studium CŠM v oblasti management, právo a řízení organizace Mgr. Sedláček zahájil studium v on-line kurzech se zaměřením na manažerské dovednosti a vedení organizace. 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): 2 V průběhu roku se využívaly k výuce pouze třídy v budově školy a tělocvična v sokolovně. 7. Počet tříd k I. stupeň II. stupeň celkem 2004/ / / / z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem 2004/ / / / Počet žáků k I. stupeň II. stupeň Celkem průměr na třídu průměr na učitele K ,1 8,44 K ,14 8,25 K ,85 15,83 * 7,46-7,91 * K ,16 9,1 Průměr je počítán bez ředitele školy * průměr do a po ( - šestá třída) 9. Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy Spec. třídy běžné třídy Spec. třídy za oba stupně 17,0 0 13, ,16 b) na učitele ( jedná se o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy Spec. třídy běžné třídy Spec. třídy za oba stupně 17,00 0 4,91 0 9,43

4 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů): nemáme specializované třídy předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Počet žáků ve spec. třídách Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované celkem 2004/ / / / Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky přijímacího řízení do první třídy U zápisu K přijetí odklad Leden Leden Leden Leden (19)* 8 * k přijetí 28, ale následně 9 rodičů oznámilo, že udělali zápis i v Úvalech a nastoupí do úvalské školy. 15.Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijatí žáci z pátého ročníku z devátého ročníku 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 gymnázia zřiz. krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia střední odborné školy učební obor s maturitou střední odborná učiliště

5 16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 21 - v nižším ročníku: 0 9. ročník nižší ročník 2004/ / / / Chování žáků Nejčastější výchovné problémy byly drobné ale soustavné neplnění školního řádu, zapomínání pomůcek. a) klasifikace chování 1. pololetí 2.pololetí 1 Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 0 0 b) zameškané hodiny neomluvené 2004/ / / / stupeň stupeň celkem c) zameškané hodiny omluvené 2004/ / / / stupeň stupeň celkem Průměr na žáka 99,06 102,99 113,85 Z tabulky je patrné, že absence dětí rok od roku stoupá. Tento jev je celorepublikový, stoupá počet dětí alergických, počet dětí se sníženou imunitou a roste i průměrná délka nemocnosti u dětí. Tento stav se přičítá dlouhodobě znečištěnému prostředí a špatným návykům v oblasti životosprávy dětí. 18. Prospěch žáků Průměr známek celkový průměr známek 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,28 1,34 II. stupeň 1,90 2,10 Celkem 1,55 1,67

6 Přehled klasifikace prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % klasifikováni 1.stupeň stupeň prospěli 1.stupeň stupeň z toho 1.stupeň vyznamenání 2.stupeň neprospěli 1.stupeň stupeň neklasifikov. 1.stupeň stupeň Neklasifikován byl jeden žák prvního stupně a jeden žák druhého stupně z důvodů dlouhodobé nepřítomnosti v ČR, jedna žákyně druhého stupně z důvodů dlouhodobé nemoci. Klasifikace všech tří bude ukončena do V matematické soutěži Klokan se v roce 2006 naše škola umístila v průměru až podprůměru kraje. V roce 2007 pak díky výbornému výsledku žáků třetí třídy ( prvních pět míst v okrese) umístění mírně nad průměrem. V roce 2008 byly výsledky adekvátní roku Žáci 3. třídy, letošní 4. třídy sice neuspěli tak jako v loňském roce, ale celkové zlepšení ostatních tříd hlavně na 1. stupni zajistilo srovnatelné postavení s loňským rokem. V tabulce uvedené přílohy jsou z předcházejících dvou ročníků. V letošním roce jsme se testů KALIBRO, ani SCIO nezúčastnili.. český jazyk matematika studijní dovednosti rozdíl rozdíl rozdíl ve Středočeském kraji 65,4 56,3-9,1 41,9 47,9 + 6,0 61,4 66,9 + 5,5 v České republice 66,5 56,0-10,5 43,2 46,9 + 3,7 61,5 66,4 + 4,9 19.Školní družina klub počet oddělení počet žáků Školní družina 1 32 Školní klub 0 0 Počty žáků ve školní družině 2004/ / / /2008 žáků Poradenské služby školy Spolupráce s PPP Říčany probíhá průběžně v návaznosti na pedagogickopsychologická vyšetření žáků na žádost rodičů a doporučení školy. Spolupráce je zajištěna hlavně s dr. Trávníčkovou, možná je i konzultace s dr. Drtilovou. Integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů. V letošním roce přesídlila PPP z Říčan do Prahy. Tím se zkomplikovala doprava, ale spolupráce zůstává na stejné úrovni. Pokud jde o volbu povolání byli žáci 9. třídy testováni Profitestem zmíněnou poradnou v listopadu r Již od září školního roku byli žáci 9. tříd informováni o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám na SŠ (osobně třídním učitelem, na třídních schůzkách, prostřednictvím

7 nástěnky apod.). V listopadu byly rozdány přihlášky na střední školy a žáci průběžně informováni o jejich vyplnění, následně pak po kontrole výchovným poradcem a podpisu ředitele školy, přihlášky odeslány koncem února na příslušné střední školy a učiliště. Spolupráce s třídními učiteli byla realizována po celý školní rok ( bylo dbáno na to, aby se žáci navzájem chovali slušně, neubližovali si, neponižovali spolužáky, nenapadali je ani slovně. Všechny problémové situace byly s příslušnými žáky diskutovány. Učitelé zabavovali nebezpečné předměty, rozmlouvali žákům riskantní záležitosti, jež by mohly vést k úrazům, motivovali je k smysluplnému prožívání volného času). Rovněž tak bylo jednáno s rodiči na sjednaných schůzkách, v průběhu třídních schůzek i v nahodilých příležitostech a setkáních. 21. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů. Oblast sociálně patologických jevů měla na starosti ing. Stašková. Zpracovala velmi dobrý plán akcí působení na žáky a kontroly a zjišťování příslušných jevů ve škole. Pro žáky uspořádala několik akcí včetně přednášky o nebezpečí drog a přednášky příslušníka policie ČR. S příslušnou problematikou velice dobře a pozorně pomáhali jednotliví učitelé. Na škole se objevilo jedno podezření na několik případů kouření žáků mimo budovu školy. S těmito žáci z 8. a 9. třídy bylo několikrát jednáno třídní učitelé, výchovný poradce a ředitel školy. Rodiče byli na tento jev upozorněni bez valného výsledku. Pokud se drog týče, nebyl shledán jediný případ. Šikana se na škole objevila v náznaku v 5. třídě. Po projednání s rodiči a za pomoci odboru soc. věcí v Č. Brodě se podařilo dostat i tento problém pod kontrolu. Šikana se už na naší škole neobjevila Školská rada počet, vznik, hodnocení činnosti Školská rada vznikla v září září 2005 na prvních třídních schůzkách. Skládá se z 9 členů po třech v každé skupině (rodiče, učitelé, zřizovatel. Složení ŠR se podstatně změnilo. Po volbách do zastupitelstva v říjnu 2006 odstoupili všichni tři zástupci zřizovatele. Na konci školního roku odstoupila i paní Hlaváčová (obě děti ukončili základní vzdělávání). Školská rada pracuje nyní ve stávajícím složení: Zást. rodičů Zást. školy Zást. zřizovatele Kučera Alexander, MUDr. Kůstková Šárka, Mgr. Trojan Vladimír, PhDr. Holub Petr, MUDr. Kosobudová Marta, Mgr. Hromas Pavel, Mgr. Vančová Lenka Trnka Josef, Mgr. Šedivá Jaroslava Školská rada bude v příštím školním roce obměněna. V tomto roce končí tříletý mandát zástupců rodičů (MUDr. Kučera a MUDr. Holub) a zástupců učitelů (Mgr. Kosobudová). Volby proběhnou pro zástupce rodičů na třídní schůzce 4. září 2008 a pro zástupce učitelů na pedagogické radě. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy třídní schůzky proběhly 3x ( začátek školního roku, po 1. a 3. čtvrtletí) konzultační hodiny nebyly stanoveny. Rodiče docházeli do školy na základě telefonické domluvy, nebo osobního dopisu. Od příštího školního roku budou stanoveny konzultační hodiny výchovného poradce. den otevřených dveří byl uspořádám, ale využit hlavně pro rodiče příštích prvňáčků. Na pravidelných akcích, pořádaných školou. 24. Školní stravování Počty přihlášených strávníků k každého školního roku. Školní jídelna je v objektu na náměstí mimo budovu školy.

8 2004/ / / /2008 Mateřská škola stupeň stupeň Zaměstnanci celkem Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy ŠvP 5 79 lyžařské kurzy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol V průběhu školního roku 2007/2008 došlo k několika kontrolám: 1. Audit zřizovatele na hospodaření byly učiněny následující závěry: Nebyly shledány závažnější nedostatky drobnější formální nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. 2. Kontrola OSSZ a VZP na placení a evidenci mezd a sociálního a zdravotního pojištění bez závad. 3. Kontrola ČŠI na stížnost ohledně snížené známky z chování žákyně 8. třídy v říjnu Inspekce se zaměřila na veškerou evidenci školy. Od základních listin, pracovní smlouvy, kvalifikaci pedagogů, pracovní smlouvy, evidenci žáků, dodržování učebního plánu, rozvrhů, statistických výkazů a výročních zpráv a hlášení od roku 2002/2003 po rok 2006/2007. Dále pak na práci s integrovanými dětmi a dětmi s individuálním vzdělávacím plánem. Inspekce nesouhlasila s klasifikací žákyně. Výhrady měla i k formě individuálních plánů. 4. Následná inspekce ČŠI v květnu Inspekce opětovně překontrolovala všechny výše uvedené doklady a zaměřila se na odstranění formálních nedostatků. V závěru konstatovala, že formální nedostatky byly odstraněny a práce školy ve všech sledovaných oblastech je v mezích příslušných zákonů a vyhlášek. 27. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce) Plánovaná spolupráce školy s jinými subjekty ze zahraničí nebyla stále ještě realizována. Důvodů je několik. Předně nepříliš vysoká úroveň znalostí jazyka dětí druhého stupně, částečné úvazky jazykářů a své sehrála i vyšší cena zájezdů. V příštím školním roce by mohlo dojít k úvodní akci. Kontakty na zahraničí dosud nebyly navázány. 28. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých 2005/ / /

9 b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých 2005/ / / Cizí státní příslušníci Na škole není žádný cizí státní příslušník. 30. Akreditované programy dalšího vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 byla účast na vzdělávacích akcí podstatně nižší, zaměřena hlavně na tvorbu a práci se ŠVP. K tomuto tématu byly zaměřeny téměř všechny vzdělávací akce. Další vzdělávání na naší škole probíhá v určitých cyklech, pro příští rok je plánován větší počet školení a seminářů pro všechny učitele. jméno Počet zaměření seminářů Stašková 1 Seminář k ŠVP + protidrogová prevence Radoň 1 Seminář k ŠVP Sedláček 4 Seminář pro vedoucí pracovníky Sedláček 6 On-line kurzy manažerských dovedností Pokud se dalšího vzdělávání týče, jejich počet a druh vzdělávání je uveden v bodě 5.h 31. Ekologická výchova, resp. enviromentální výchova Enviromentální výchova začleněna do učebních osnov vyučovacích předmětů Přírodopis, Občanská výchova, Vlastivěda, Prvouka a Zeměpis, příležitostně zahrnuta do výuky dalších vyučovacích předmětů. Podle nových ŠVP pak v oborech Umění a kultura, Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. Byly zahájeny programy ekologické povahy třídění odpadu, sběr recyklovatelných surovin a sběr nebezpečného odpadu. V hodinách hlavně přírodovědného zaměření je zdůrazňován vztah člověka k přírodě. 32. Další údaje o personálním zajištění školy k učitelé zařazení Kosobudová Marta, Mgr. Třídní 1. třídy Pokorná Jitka, Mgr. Třídní třídy Olšovská Tereza, Mgr. Třídní třídy Kůstková Šárka, Mgr. Třídní 6. třídy, Čj, Rv, Hv, Pč Stašková Eva, Ing. Třídní 9.třídy, Nj, SvS, Z, Př. Trnka Josef, Mgr. Třídní 8. třídy, M,Ch, F, Př. Macková Sylvie, Mgr. Aj Radoň Václav, Ing. Informatika Koblasová Miluše, Mgr. Čj, D, Z, Rv, Vv Gramanová Božena Vedoucí vychovatelka školní družiny provozní zaměstnanci Kindlová Anna Svatošová Iveta Školnice Úklid, kancelář

10 pracovnice školní jídelny Smolíková Ilona Vedoucí školní jídelny do Weiglová Libuše Hlavní kuchařka do Vančová Lenka Pomocná kuchařka Výchovný poradce : Mgr. Olšovská Tereza Bezpečnostní technik : Mgr. Trnka Josef Protidrogový koordinátor : Ing. Stašková Eva 33. Hospodaření školy Hospodaření školy je dáno rozpočtem a to ze čtyř hlavních zdrojů. 1. Zřizovatel: hradí veškeré neinvestiční náklady. Každoročně stanovuje výši svého příspěvku do rozpočtu školy. Dále doplácí i další položky (mzdy zaměstnanců a podobně), které nehradí stát v plné výši. 2. Stát prostřednictvím kraje hradí náklady na mzdy a část neinvestičních nákladů (vzdělávání učitelů, učebnice, plavání). Dále příspěvek ze státního rozpočtu (prostřednictvím obce). Výše obou příspěvků se odvíjí od počtu žáků 3. Rodiče hradí další náklady návštěva kina, divadla, školy v přírodě, lyžařský výcvik, fotografování a další. Rozpočet školy je možné navýšit ještě ze tří zdrojů sponzoři, doplňková činnost, fondy EU a granty. V podstatě se dá říct, že škola hospodaří tím způsobem, že vyčerpá všechny dotace z kraje a potřebné částky z rozpočtu obce se snahou ušetřit do rezervního fondu přibližně 10% příslušné dotace obce.. Naše škola již dva roky vcelku úspěšně využívá granty a fondy EU. Čerpání položek z rozpočtu školy k bylo ve výši 49,89%. V některých položkách bylo čerpání vyšší, v některých nižší podle potřeby. Základní čerpání ve vybraných položkách (celkově rozpočet obsahuje 67 položek) ukazuje následující tabulka. Položky je třeba brát s určitou výhradou některé položky jsou čerpány na začátku roku, jiné spíše na konci roku. Největší suma z položky učebnice byla čerpána v červenci a srpnu. Pojištění bylo hrazeno zálohově, takže doplatek bude potom nižší. Naopak největší spotřeba energie bude hlavně v podzimních měsících říjen, listopad, prosinec. Některé položky jsou záměrně bržděny v čerpání pro případ nenadálé potřeby (poruchy a podobně) a dočerpání bude provedeno v měsících listopad a prosinec.. Čerpání vybraných položek k položka plán čerpání procento Učebnice, učební pomůcky ,83 Služby (poplatky,opravy) ,08 Opravy ,46 Materiál (papíry,tonery) ,17 Energie ,49 Platy ,69 Pojištění ,38 Rozpočet celkem ,89 Zpracoval: Mgr. Miroslav Sedláček ředitel školy Schváleno Školskou radou dne viz zápis z jednání Školské rady.

11 Příloha: Akce školy školní rok 2007/2008 datum akce účast místo poznámka Září Turnaj v kopané u příležitosti oslav v Hradešíně 2. stupeň Hradešín MINOR - divadlo 2. stupeň Praha Výstava obrazů malířů paní Pechové a pana Václavka Celá škola Škvorec oslavy výročí obce Říjen Kino - Gympl 2. stupeň Praha Halloween 2. stupeň Škvorec Listopad Den otevřených dveří 1. třída pro předškoláky a rodiče 1. třída Škola Divadlo 2. stupeň Praha Turnaj florbal Hoši 2.st. Čelákovice Prosinec Celá škola Náměstí Lampionový průvod Celá škola Náměstí Rozsvícení vánočního stromku 9. třída MŠ+Škvoreček Mikulášská besídka Celá škola Mikuláš a čert 2. stupeň Sokolovna Vítání občánků radnice Škvorec Výlet do Hrusic 1. třída Hrusice Ukázka bojových umění 2. stupeň Sokolovna Školní výlet třída Praha Výstava J. Lady Výstava Valdštejn očima dějin 8.třída Praha Divadlo 6. třída Praha Dílna 1. třídy 1. třída škola Pro předškoláky Pražské památky třída Praha Zpívání a pískání na schodech třída škola Ván. koncert pro rodiče Vánoční besídky Škola Škvorec Všechny třídy Divadlo 1. třída Praha Leden Divadlo 1. třída Praha Únor Škola v přírodě 1. třída Monínec Lyžařský výcvikový kurz 8.-9.třída Dolní Dvůr Ozdravný pobyt 6. třída Monínec Škola v přírodě tř. Monínec Březen Vernisáž obrazů ZŠ Škvorec, ZŠ Úvaly Celá škola Bud. školy Josefský průvod masek+ pohádka Pyšná princezna Celá škola Škvorec Divadlo Metro 4. třída Praha Školní dílna pro budoucí školáky 1. třída Bud. školy Mgr. Kosobudová Školní ples + 9. třída Sokolovna Předtančení žáků 9. třídy Duben Klokánek Celá škola Bud. školy Matematická soutěž Výstava Schola Nova třída Výstaviště Praha CocaCola Cup turnaj v kopané třída Kounice Klepec vystoupení našich žáků třída Klepec Regionem po spirále času a 9. třída exkurze do národního muzea tř. Praha Dílna pro předškoláky 1. tř. Bud. školy Pro budoucí prvňáky Sportovní dopoledne a pálení čarodějnic Celá škola Malé hřiště Květen Výlet Prahou parníkem po Vltavě 1. tř. Praha Podlipanské muzeum Český Brod tř. Český Brod Ekologický výlet arboretum + hvězdárna 1. tř. Kostelec + Ondřejov Přednáška o 1. pomoci Bud. školy Dr. Kučera ŠvP tř. Mozolov Okr. Tábor

12 Dílna pro předškoláky 1. tř. Bud. školy Pro budoucí prvňáky Ekovláček ekologická výchova v praxi 2. stupeň Praha Výlet do pohádkové země 1. tř Ekologický výlet arboretum, zahradnictví, hvězdárna 1. tř. Kostelec Ondřejov Červen Den dětí sportovní akce Celá škola Škvorec Pořádá 9. třída Divadlo v Dlouhé 1. tř. Praha Ekologický den Celá škola Škvorec Dílna pro předškoláky 1. tř. Bud. školy Pro budoucí prvňáky Závěrečný koncert kroužku Veselé pískání a zpívání 1. tř. Bud. školy Návštěva Židovského města v Praze 2. stupeň Praha ŠvP 1. třída Mozolov ZOO Trója třída Praha Vyřazení absolventů 9. třídy 9. třída Škvorec Sportovní dopoledne 1. tř. Hradešín

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ Škvorec, okres Praha - východ Za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Zpráva je vypracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j. 31/2003 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2002/2003

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2006/2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více