VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ Škvorec, okres Praha - východ Za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších vyhlášek MŠMT. 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Škvorec, okres Praha východ Tyršova Škvorec Příspěvková organizace IČ: poslední zápis v zařazení do sítě škol: Zřizovatel (název, sídlo) Městys Škvorec Právní forma obec IČ: Se sídlem Masarykovo náměstí Škvorec 3. Charakteristika školy Základní škola Škvorec je základní školou kompletní to je s oběma stupni. Vzhledem k malému počtu žáků má pouze 6 tříd (spojené druhá + čtvrtá a třetí + pátá třída). Sedmá třída chybí úplně. Ve škole došlo na konci školního roku 2004/2005 k obměně pedagogického sboru ze tří čtvrtin, včetně vedení školy. Současný pedagogický sbor má trvalý úkol zastavit klesající počet žáků, zvládnout přechodové stádium mezi současnými učebními osnovami a novým školním vzdělávacím programem a pozvednout školu na úroveň běžných evropských standard. Podle zápisů do 1. třídy se počet žáků zvýší, lze očekávat až 20 dětí do 1. třídy. Odešla však 9. třída, která byla silně nadprůměrná na naše poměry. Celkem 22 dětí, přičemž průměr školy je 14 žáků na třídu. Takže v příštím školním roce dojde ke snížení počtu žáků, ale počet žáků na 1. stupni opět vzroste. Pokud by se stávající trend udržel ještě po dva roky, což lze předpokládat, pak by počet žáků ve školním roce 2010/2011 přesáhl stovku. V novém školním roce 2008/2009 dojde i k dalšímu rozdělení tříd na prvním stupni. V současné době se učí podle osnov Základní škola. Vzdělávací cíle školy zahrnují jak sféru poznávací (osvojování poznatků, dovedností, režimových návyků apod.), tak oblast dovedností (tj.způsobilost žáků aplikovat získané poznatky v praktických situacích) a i oblast hodnot a postojů. Zvláštní důraz je kladen na výchovu k toleranci odlišných názorů, postojů, ras a náboženství. Od nového školního roku se budou žáci v první a druhé třídě a šesté a sedmé třídě vzdělávat podle ŠVP ZŠ Škvorec. Na škole pracuje Školská rada ZŠ Škvorec v počtu 9 osob po třech z každé skupiny. Složení školské rady je na internetových stránkách školy. V letošním školním roce končí mandát některých členů ŠR a v září proběhne volba nových zástupců z řad rodičů, popřípadě prodloužení mandátu stávajících.

2 4. Vzdělávací program školy Jak již bylo výše uvedeno, v současné době se škola nachází ve stádiu postupného přechodu od osnov Základní škola ke školnímu vzdělávacímu programu. Podle rozhodnutí MŠMT jsou nové ŠVP povinné od školního roku 2008/2009 pro první, druhou, šestou a sedmou třídu. Všechny doposud užívané učebnice mají doložku MŠMT pro základní školy. 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení k pracovníci fyzické osoby přepoč. pracovníci pedagogičtí 11 10,135 nepedagogičtí 5 4,495 celkem 16 14,63 Oproti školnímu roku 2006/2007 došlo ke snížení počtu pracovníků o 3 pedagogické pracovníky, (respektive 0,419 přepočteného pracovníka). Ke snížení došlo hlavně tím, že ubylo učitelů na snížený úvazek. V příštím roce dojde opět ke zvýšení počtu pedagogů, ale souhrnný počet přepočtených pracovníků bude zřejmě jen nepatrně vyšší, než letos. Silný pokles bude zaznamenán v počtu nepedagogických pracovníků pro příští školní rok je počítáno pouze se 3 pracovníky, respektive 2,2 přepočtenými pracovníky. Další změny v počtu pracovníků jsou již nemožné a byly by v neprospěch školy. b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 52,0. Průměrný věk se tedy zvýšil o 6,16 let. To lze přičíst běžnému stárnutí současného sboru a přijetím další důchodkyně. c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 3 0 II. stupeň 7 1 vychovatelé 0 1 Oproti roku 2006/2007 se zvýšil počet kvalifikovaných učitelů o 1 pracovníka. d) aprobovanost výuky v % Aprobovanost v tomto školním roce činí 80,44 %.Zvýšení o 5,6% lze přičíst příchodu nové aprobované učitelky. Procento je vlastně ještě vyšší, protože výuku PC a německého jazyka nelze v současné době aprobovaně učit. Pedagogická fakulta ještě neprodukuje učitele s touto aprobací. e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 3 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0

3 h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 2 Ing. Stašková studuje němčinu v systému MŠMT akreditovaných kurzů Mgr. Sedláček dokončil studium CŠM v oblasti management, právo a řízení organizace Mgr. Sedláček zahájil studium v on-line kurzech se zaměřením na manažerské dovednosti a vedení organizace. 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): 2 V průběhu roku se využívaly k výuce pouze třídy v budově školy a tělocvična v sokolovně. 7. Počet tříd k I. stupeň II. stupeň celkem 2004/ / / / z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem 2004/ / / / Počet žáků k I. stupeň II. stupeň Celkem průměr na třídu průměr na učitele K ,1 8,44 K ,14 8,25 K ,85 15,83 * 7,46-7,91 * K ,16 9,1 Průměr je počítán bez ředitele školy * průměr do a po ( - šestá třída) 9. Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy Spec. třídy běžné třídy Spec. třídy za oba stupně 17,0 0 13, ,16 b) na učitele ( jedná se o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy Spec. třídy běžné třídy Spec. třídy za oba stupně 17,00 0 4,91 0 9,43

4 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů): nemáme specializované třídy předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Počet žáků ve spec. třídách Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované celkem 2004/ / / / Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky přijímacího řízení do první třídy U zápisu K přijetí odklad Leden Leden Leden Leden (19)* 8 * k přijetí 28, ale následně 9 rodičů oznámilo, že udělali zápis i v Úvalech a nastoupí do úvalské školy. 15.Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijatí žáci z pátého ročníku z devátého ročníku 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 gymnázia zřiz. krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia střední odborné školy učební obor s maturitou střední odborná učiliště

5 16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 21 - v nižším ročníku: 0 9. ročník nižší ročník 2004/ / / / Chování žáků Nejčastější výchovné problémy byly drobné ale soustavné neplnění školního řádu, zapomínání pomůcek. a) klasifikace chování 1. pololetí 2.pololetí 1 Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 0 0 b) zameškané hodiny neomluvené 2004/ / / / stupeň stupeň celkem c) zameškané hodiny omluvené 2004/ / / / stupeň stupeň celkem Průměr na žáka 99,06 102,99 113,85 Z tabulky je patrné, že absence dětí rok od roku stoupá. Tento jev je celorepublikový, stoupá počet dětí alergických, počet dětí se sníženou imunitou a roste i průměrná délka nemocnosti u dětí. Tento stav se přičítá dlouhodobě znečištěnému prostředí a špatným návykům v oblasti životosprávy dětí. 18. Prospěch žáků Průměr známek celkový průměr známek 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,28 1,34 II. stupeň 1,90 2,10 Celkem 1,55 1,67

6 Přehled klasifikace prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % klasifikováni 1.stupeň stupeň prospěli 1.stupeň stupeň z toho 1.stupeň vyznamenání 2.stupeň neprospěli 1.stupeň stupeň neklasifikov. 1.stupeň stupeň Neklasifikován byl jeden žák prvního stupně a jeden žák druhého stupně z důvodů dlouhodobé nepřítomnosti v ČR, jedna žákyně druhého stupně z důvodů dlouhodobé nemoci. Klasifikace všech tří bude ukončena do V matematické soutěži Klokan se v roce 2006 naše škola umístila v průměru až podprůměru kraje. V roce 2007 pak díky výbornému výsledku žáků třetí třídy ( prvních pět míst v okrese) umístění mírně nad průměrem. V roce 2008 byly výsledky adekvátní roku Žáci 3. třídy, letošní 4. třídy sice neuspěli tak jako v loňském roce, ale celkové zlepšení ostatních tříd hlavně na 1. stupni zajistilo srovnatelné postavení s loňským rokem. V tabulce uvedené přílohy jsou z předcházejících dvou ročníků. V letošním roce jsme se testů KALIBRO, ani SCIO nezúčastnili.. český jazyk matematika studijní dovednosti rozdíl rozdíl rozdíl ve Středočeském kraji 65,4 56,3-9,1 41,9 47,9 + 6,0 61,4 66,9 + 5,5 v České republice 66,5 56,0-10,5 43,2 46,9 + 3,7 61,5 66,4 + 4,9 19.Školní družina klub počet oddělení počet žáků Školní družina 1 32 Školní klub 0 0 Počty žáků ve školní družině 2004/ / / /2008 žáků Poradenské služby školy Spolupráce s PPP Říčany probíhá průběžně v návaznosti na pedagogickopsychologická vyšetření žáků na žádost rodičů a doporučení školy. Spolupráce je zajištěna hlavně s dr. Trávníčkovou, možná je i konzultace s dr. Drtilovou. Integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů. V letošním roce přesídlila PPP z Říčan do Prahy. Tím se zkomplikovala doprava, ale spolupráce zůstává na stejné úrovni. Pokud jde o volbu povolání byli žáci 9. třídy testováni Profitestem zmíněnou poradnou v listopadu r Již od září školního roku byli žáci 9. tříd informováni o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám na SŠ (osobně třídním učitelem, na třídních schůzkách, prostřednictvím

7 nástěnky apod.). V listopadu byly rozdány přihlášky na střední školy a žáci průběžně informováni o jejich vyplnění, následně pak po kontrole výchovným poradcem a podpisu ředitele školy, přihlášky odeslány koncem února na příslušné střední školy a učiliště. Spolupráce s třídními učiteli byla realizována po celý školní rok ( bylo dbáno na to, aby se žáci navzájem chovali slušně, neubližovali si, neponižovali spolužáky, nenapadali je ani slovně. Všechny problémové situace byly s příslušnými žáky diskutovány. Učitelé zabavovali nebezpečné předměty, rozmlouvali žákům riskantní záležitosti, jež by mohly vést k úrazům, motivovali je k smysluplnému prožívání volného času). Rovněž tak bylo jednáno s rodiči na sjednaných schůzkách, v průběhu třídních schůzek i v nahodilých příležitostech a setkáních. 21. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů. Oblast sociálně patologických jevů měla na starosti ing. Stašková. Zpracovala velmi dobrý plán akcí působení na žáky a kontroly a zjišťování příslušných jevů ve škole. Pro žáky uspořádala několik akcí včetně přednášky o nebezpečí drog a přednášky příslušníka policie ČR. S příslušnou problematikou velice dobře a pozorně pomáhali jednotliví učitelé. Na škole se objevilo jedno podezření na několik případů kouření žáků mimo budovu školy. S těmito žáci z 8. a 9. třídy bylo několikrát jednáno třídní učitelé, výchovný poradce a ředitel školy. Rodiče byli na tento jev upozorněni bez valného výsledku. Pokud se drog týče, nebyl shledán jediný případ. Šikana se na škole objevila v náznaku v 5. třídě. Po projednání s rodiči a za pomoci odboru soc. věcí v Č. Brodě se podařilo dostat i tento problém pod kontrolu. Šikana se už na naší škole neobjevila Školská rada počet, vznik, hodnocení činnosti Školská rada vznikla v září září 2005 na prvních třídních schůzkách. Skládá se z 9 členů po třech v každé skupině (rodiče, učitelé, zřizovatel. Složení ŠR se podstatně změnilo. Po volbách do zastupitelstva v říjnu 2006 odstoupili všichni tři zástupci zřizovatele. Na konci školního roku odstoupila i paní Hlaváčová (obě děti ukončili základní vzdělávání). Školská rada pracuje nyní ve stávajícím složení: Zást. rodičů Zást. školy Zást. zřizovatele Kučera Alexander, MUDr. Kůstková Šárka, Mgr. Trojan Vladimír, PhDr. Holub Petr, MUDr. Kosobudová Marta, Mgr. Hromas Pavel, Mgr. Vančová Lenka Trnka Josef, Mgr. Šedivá Jaroslava Školská rada bude v příštím školním roce obměněna. V tomto roce končí tříletý mandát zástupců rodičů (MUDr. Kučera a MUDr. Holub) a zástupců učitelů (Mgr. Kosobudová). Volby proběhnou pro zástupce rodičů na třídní schůzce 4. září 2008 a pro zástupce učitelů na pedagogické radě. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy třídní schůzky proběhly 3x ( začátek školního roku, po 1. a 3. čtvrtletí) konzultační hodiny nebyly stanoveny. Rodiče docházeli do školy na základě telefonické domluvy, nebo osobního dopisu. Od příštího školního roku budou stanoveny konzultační hodiny výchovného poradce. den otevřených dveří byl uspořádám, ale využit hlavně pro rodiče příštích prvňáčků. Na pravidelných akcích, pořádaných školou. 24. Školní stravování Počty přihlášených strávníků k každého školního roku. Školní jídelna je v objektu na náměstí mimo budovu školy.

8 2004/ / / /2008 Mateřská škola stupeň stupeň Zaměstnanci celkem Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy ŠvP 5 79 lyžařské kurzy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol V průběhu školního roku 2007/2008 došlo k několika kontrolám: 1. Audit zřizovatele na hospodaření byly učiněny následující závěry: Nebyly shledány závažnější nedostatky drobnější formální nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. 2. Kontrola OSSZ a VZP na placení a evidenci mezd a sociálního a zdravotního pojištění bez závad. 3. Kontrola ČŠI na stížnost ohledně snížené známky z chování žákyně 8. třídy v říjnu Inspekce se zaměřila na veškerou evidenci školy. Od základních listin, pracovní smlouvy, kvalifikaci pedagogů, pracovní smlouvy, evidenci žáků, dodržování učebního plánu, rozvrhů, statistických výkazů a výročních zpráv a hlášení od roku 2002/2003 po rok 2006/2007. Dále pak na práci s integrovanými dětmi a dětmi s individuálním vzdělávacím plánem. Inspekce nesouhlasila s klasifikací žákyně. Výhrady měla i k formě individuálních plánů. 4. Následná inspekce ČŠI v květnu Inspekce opětovně překontrolovala všechny výše uvedené doklady a zaměřila se na odstranění formálních nedostatků. V závěru konstatovala, že formální nedostatky byly odstraněny a práce školy ve všech sledovaných oblastech je v mezích příslušných zákonů a vyhlášek. 27. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce) Plánovaná spolupráce školy s jinými subjekty ze zahraničí nebyla stále ještě realizována. Důvodů je několik. Předně nepříliš vysoká úroveň znalostí jazyka dětí druhého stupně, částečné úvazky jazykářů a své sehrála i vyšší cena zájezdů. V příštím školním roce by mohlo dojít k úvodní akci. Kontakty na zahraničí dosud nebyly navázány. 28. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých 2005/ / /

9 b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých 2005/ / / Cizí státní příslušníci Na škole není žádný cizí státní příslušník. 30. Akreditované programy dalšího vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 byla účast na vzdělávacích akcí podstatně nižší, zaměřena hlavně na tvorbu a práci se ŠVP. K tomuto tématu byly zaměřeny téměř všechny vzdělávací akce. Další vzdělávání na naší škole probíhá v určitých cyklech, pro příští rok je plánován větší počet školení a seminářů pro všechny učitele. jméno Počet zaměření seminářů Stašková 1 Seminář k ŠVP + protidrogová prevence Radoň 1 Seminář k ŠVP Sedláček 4 Seminář pro vedoucí pracovníky Sedláček 6 On-line kurzy manažerských dovedností Pokud se dalšího vzdělávání týče, jejich počet a druh vzdělávání je uveden v bodě 5.h 31. Ekologická výchova, resp. enviromentální výchova Enviromentální výchova začleněna do učebních osnov vyučovacích předmětů Přírodopis, Občanská výchova, Vlastivěda, Prvouka a Zeměpis, příležitostně zahrnuta do výuky dalších vyučovacích předmětů. Podle nových ŠVP pak v oborech Umění a kultura, Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. Byly zahájeny programy ekologické povahy třídění odpadu, sběr recyklovatelných surovin a sběr nebezpečného odpadu. V hodinách hlavně přírodovědného zaměření je zdůrazňován vztah člověka k přírodě. 32. Další údaje o personálním zajištění školy k učitelé zařazení Kosobudová Marta, Mgr. Třídní 1. třídy Pokorná Jitka, Mgr. Třídní třídy Olšovská Tereza, Mgr. Třídní třídy Kůstková Šárka, Mgr. Třídní 6. třídy, Čj, Rv, Hv, Pč Stašková Eva, Ing. Třídní 9.třídy, Nj, SvS, Z, Př. Trnka Josef, Mgr. Třídní 8. třídy, M,Ch, F, Př. Macková Sylvie, Mgr. Aj Radoň Václav, Ing. Informatika Koblasová Miluše, Mgr. Čj, D, Z, Rv, Vv Gramanová Božena Vedoucí vychovatelka školní družiny provozní zaměstnanci Kindlová Anna Svatošová Iveta Školnice Úklid, kancelář

10 pracovnice školní jídelny Smolíková Ilona Vedoucí školní jídelny do Weiglová Libuše Hlavní kuchařka do Vančová Lenka Pomocná kuchařka Výchovný poradce : Mgr. Olšovská Tereza Bezpečnostní technik : Mgr. Trnka Josef Protidrogový koordinátor : Ing. Stašková Eva 33. Hospodaření školy Hospodaření školy je dáno rozpočtem a to ze čtyř hlavních zdrojů. 1. Zřizovatel: hradí veškeré neinvestiční náklady. Každoročně stanovuje výši svého příspěvku do rozpočtu školy. Dále doplácí i další položky (mzdy zaměstnanců a podobně), které nehradí stát v plné výši. 2. Stát prostřednictvím kraje hradí náklady na mzdy a část neinvestičních nákladů (vzdělávání učitelů, učebnice, plavání). Dále příspěvek ze státního rozpočtu (prostřednictvím obce). Výše obou příspěvků se odvíjí od počtu žáků 3. Rodiče hradí další náklady návštěva kina, divadla, školy v přírodě, lyžařský výcvik, fotografování a další. Rozpočet školy je možné navýšit ještě ze tří zdrojů sponzoři, doplňková činnost, fondy EU a granty. V podstatě se dá říct, že škola hospodaří tím způsobem, že vyčerpá všechny dotace z kraje a potřebné částky z rozpočtu obce se snahou ušetřit do rezervního fondu přibližně 10% příslušné dotace obce.. Naše škola již dva roky vcelku úspěšně využívá granty a fondy EU. Čerpání položek z rozpočtu školy k bylo ve výši 49,89%. V některých položkách bylo čerpání vyšší, v některých nižší podle potřeby. Základní čerpání ve vybraných položkách (celkově rozpočet obsahuje 67 položek) ukazuje následující tabulka. Položky je třeba brát s určitou výhradou některé položky jsou čerpány na začátku roku, jiné spíše na konci roku. Největší suma z položky učebnice byla čerpána v červenci a srpnu. Pojištění bylo hrazeno zálohově, takže doplatek bude potom nižší. Naopak největší spotřeba energie bude hlavně v podzimních měsících říjen, listopad, prosinec. Některé položky jsou záměrně bržděny v čerpání pro případ nenadálé potřeby (poruchy a podobně) a dočerpání bude provedeno v měsících listopad a prosinec.. Čerpání vybraných položek k položka plán čerpání procento Učebnice, učební pomůcky ,83 Služby (poplatky,opravy) ,08 Opravy ,46 Materiál (papíry,tonery) ,17 Energie ,49 Platy ,69 Pojištění ,38 Rozpočet celkem ,89 Zpracoval: Mgr. Miroslav Sedláček ředitel školy Schváleno Školskou radou dne viz zápis z jednání Školské rady.

11 Příloha: Akce školy školní rok 2007/2008 datum akce účast místo poznámka Září Turnaj v kopané u příležitosti oslav v Hradešíně 2. stupeň Hradešín MINOR - divadlo 2. stupeň Praha Výstava obrazů malířů paní Pechové a pana Václavka Celá škola Škvorec oslavy výročí obce Říjen Kino - Gympl 2. stupeň Praha Halloween 2. stupeň Škvorec Listopad Den otevřených dveří 1. třída pro předškoláky a rodiče 1. třída Škola Divadlo 2. stupeň Praha Turnaj florbal Hoši 2.st. Čelákovice Prosinec Celá škola Náměstí Lampionový průvod Celá škola Náměstí Rozsvícení vánočního stromku 9. třída MŠ+Škvoreček Mikulášská besídka Celá škola Mikuláš a čert 2. stupeň Sokolovna Vítání občánků radnice Škvorec Výlet do Hrusic 1. třída Hrusice Ukázka bojových umění 2. stupeň Sokolovna Školní výlet třída Praha Výstava J. Lady Výstava Valdštejn očima dějin 8.třída Praha Divadlo 6. třída Praha Dílna 1. třídy 1. třída škola Pro předškoláky Pražské památky třída Praha Zpívání a pískání na schodech třída škola Ván. koncert pro rodiče Vánoční besídky Škola Škvorec Všechny třídy Divadlo 1. třída Praha Leden Divadlo 1. třída Praha Únor Škola v přírodě 1. třída Monínec Lyžařský výcvikový kurz 8.-9.třída Dolní Dvůr Ozdravný pobyt 6. třída Monínec Škola v přírodě tř. Monínec Březen Vernisáž obrazů ZŠ Škvorec, ZŠ Úvaly Celá škola Bud. školy Josefský průvod masek+ pohádka Pyšná princezna Celá škola Škvorec Divadlo Metro 4. třída Praha Školní dílna pro budoucí školáky 1. třída Bud. školy Mgr. Kosobudová Školní ples + 9. třída Sokolovna Předtančení žáků 9. třídy Duben Klokánek Celá škola Bud. školy Matematická soutěž Výstava Schola Nova třída Výstaviště Praha CocaCola Cup turnaj v kopané třída Kounice Klepec vystoupení našich žáků třída Klepec Regionem po spirále času a 9. třída exkurze do národního muzea tř. Praha Dílna pro předškoláky 1. tř. Bud. školy Pro budoucí prvňáky Sportovní dopoledne a pálení čarodějnic Celá škola Malé hřiště Květen Výlet Prahou parníkem po Vltavě 1. tř. Praha Podlipanské muzeum Český Brod tř. Český Brod Ekologický výlet arboretum + hvězdárna 1. tř. Kostelec + Ondřejov Přednáška o 1. pomoci Bud. školy Dr. Kučera ŠvP tř. Mozolov Okr. Tábor

12 Dílna pro předškoláky 1. tř. Bud. školy Pro budoucí prvňáky Ekovláček ekologická výchova v praxi 2. stupeň Praha Výlet do pohádkové země 1. tř Ekologický výlet arboretum, zahradnictví, hvězdárna 1. tř. Kostelec Ondřejov Červen Den dětí sportovní akce Celá škola Škvorec Pořádá 9. třída Divadlo v Dlouhé 1. tř. Praha Ekologický den Celá škola Škvorec Dílna pro předškoláky 1. tř. Bud. školy Pro budoucí prvňáky Závěrečný koncert kroužku Veselé pískání a zpívání 1. tř. Bud. školy Návštěva Židovského města v Praze 2. stupeň Praha ŠvP 1. třída Mozolov ZOO Trója třída Praha Vyřazení absolventů 9. třídy 9. třída Škvorec Sportovní dopoledne 1. tř. Hradešín

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Výroční zpráva za rok 2012/2013 - výchovně vzdělávací část 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Základní škola a mateřská

Více