MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, Ph.D. Autor práce: Bc. Leona Dunklerová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Brně dne 21. března 2009 Leona Dunklerová

3 Výzkumná práce je součástí výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století MSM řešitele doc. PhDr. Evžena Řehulky, CSc.

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce paní odb. as. PhDr. Janě Veselé, Ph.D. za ochotu, vstřícnost a odbornou pomoc při přípravě a vypracování práce po stránce výzkumné i pedagogické, panu prof. MUDr. Janu Holčíkovi, DrSc. za podnět ke studiu tématiky a vedení Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU.

5 OBSAH ÚVOD SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ Sociální gradient Stres Dětství Práce Nezaměstnanost Sociální opora Závislosti Výživa Doprava Sociální vyloučení Chudoba Bezdomovectví Stáří CHARAKTERISTIKA CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Výskyt cévní mozkové příhody Definice cévní mozkové příhody Dělení mozkových příhod dle etiologie Projevy a rozlišení projevů CMP Fyzické projevy CMP Psychické projevy cévní mozkové příhody Časový profil léčby a ucelená rehabilitace SOCIÁLNÍ POHLED NA KOMPREHENZIVNÍ REHABILITACI Sociální edukace pacienta Sociální rehabilitace SOCIÁLNÍ PRÁCE A POMOC Druhy sociálních služeb Služby a příspěvky v České republice Sociální služby poskytují

6 4.2.2 Informace o sociálních službách Žádost o sociální službu Zajištění kvality sociálních služeb, sociální služby a Ministerstvo práce a sociálních věcí Osoby po CMP a sociální pomoc ZPŮSOB ŽIVOTA A SOCIALIZACE PO CMP Způsob života po CMP Vlivy prostředí Vliv zoologie Využití volného času a vzdělávání Zdravotní a následná péče Zájmové činnost v socializaci Zapojení do organizací Umění jako prostředek pomoci Další metody a prostředky socializace Trénování paměti Zvýšení soběstačnosti Motivace Pohybová léčba VÝZNAM A TRENDY V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE CÍL PRACOVNÍ HYPOTÉZA METODIKA Výzkumný soubor Metodika vyšetření Záznamový arch způsobu života Hodnocení kvality života dotazníkem SF Dotazník FIM Proměnné Statické zpracování dat VÝSLEDKY Způsob života Rodinná a sociální anamnéza souboru osob

7 Pracovní anamnéza Mimopracovní aktivity Pohybové aktivity Závislosti, strava a nemoci Dotazník SF Hodnocení jednotlivých kategorií dotazníku SF Výsledky SF-36 s přihlédnutím k sociálním determinantám zdraví Dotazník FIM Hodnocení způsobu a kvality života Hodnocení soužití a kvality života Hodnocení způsobu života a vzdělání Hodnocení způsobu života a způsobu bydlení Hodnocení způsobu života a FIM Hodnocení FIM a soužití Hodnocení FIM a vzdělání Hodnocení FIM a způsob života DISKUZE ZÁVĚRY LITERATURA RESUMÉ ABSTRACT SEZNAM PŘÍLOH

8 ÚVOD Studium sociální pedagogiky umožňuje uplatnění poznatků v různých pracovních profesích. Nejde jen o studium volnočasové aktivity a jiných problémů dětí a mládeže, ale také o práci v sociální oblasti pro starší a staré spoluobčany, zdravotně znevýhodněné občany, o práci v mediační a probační službě a o mnoho jiných pracovních příležitostí sociálních pedagogů (Veselá, 2008). Protože sociální pedagogika je obor, který by měl zasahovat do všech období lidského žití, můžeme říci, že se jedná o edukaci v oblasti sociální výchovy a snahu o ovlivnění života jedinců. Součástí je také výchova k aktivnímu a vhodnému způsobu trávení volného času a je také postavená na všech částech prevence patologického chování jedinců a celých skupin. Smyslem by měl být zdravý životní styl, sociální pohoda a smysluplné naplnění samotného žití. Důležitou součástí je zdraví a právě zdraví a délka života jsou ovlivňovány nejen geneticky, ale také prostředím, kde člověk vyrůstá, žije a pracuje. To znamená, že zdraví je ovlivňováno ukazateli, které nazýváme sociální determinanty zdraví. Tato práce se pokouší ukázat možnosti uplatnění sociálního pedagoga nejen ve školství, ale také ve zdravotnictví. V této práci navazuji na téma práce, která se zabývala problematikou pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP), posouzení jejich životního stylu vzhledem ke zdravým osobám, jejich volnočasové aktivitě a komplikacím nemoci s přihlédnutím k budoucímu životu (Dunklerová, 2007). Cévní mozková příhoda je velmi závažné onemocnění a postihuje v České republice přibližně obyvatel ročně (Fišer, 2002). Díky moderním lékům a lékařským metodám se naděje na přežití stále zvyšuje. Bohužel více jak čtvrtina přežívajících zůstává odkázána na trvalou péči a pomoc jak rodinných příslušníků, tak na aktivity sociálních služeb a sociální práce. Wilkinson a Marmot (2003) poukazují na fakt, že lidé umístění nízko na sociálním řebříčku mají dvojnásobné riziko závažného onemocnění a také předčasně umírají oproti lidem postaveným ve vyšší sociální hierarchii. Je třeba se zamyslet nejen nad důvody vzniku závažných onemocnění jako je například CMP, ale i nad problematikou nemocí souvisejících s ekonomickými a sociálními příčinami. Tyto příčiny nejsou často moderní medicínou vnímány, protože lékaři léčí již vzniklou nemoc. Sociální a ekonomické podmínky jsou součástí sociálních determinantů zdraví a ovlivňují celý život každého jedince. Tyto determinanty ovlivňují rovněž stav pacientů po CMP. Právě 8

9 sociální pomoc v edukaci po již vzniklých onemocněních umožňuje širší využití sociální pedagogiky při praktické pomoci občanům. 9

10 1 SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ Sociální determinanty zdraví jako oblast zájmu kladou důraz na zkoumání důležitých sociálních podmínek, které ovlivňují zdraví populace. Poukazuje se zde na sociálněekonomické postavení, sociální a ekonomické nerovnosti, diskriminaci, sociální síť, podpory, sociální kapitál, pracovní podmínky a psychologické stavy. Zdraví je to nejcennější, co člověk může mít. Je již proto nutné spojit jak zdravotní politiku, tak sociální politiku a přispět k důstojnému žití po celý život člověka a také na sklonku života ve stáří a také v nemoci. Během několika desetiletí naše populace zestárne, politikové nastavují stále vyšší dobu odchodu do důchodu. Proto je nutné zamyslet se nad způsoby jak prodloužit produktivní věk a nejen věk dožití. Celý náš život je ovlivněn podmínkami, které nám předali naši předkové, avšak tato problematika našemu oboru nepřísluší. Sociální pedagogika se zabývá také prostředím, ve kterém člověk žije; to je právě součástí sociálních determinant zdraví. Sociální determinanty zdraví jsou sociální gradient, stres, dětství, práce, nezaměstnanost, sociální opora, závislosti, výživa, doprava a sociální vyloučení. Jsou to oblasti, které obor sociální pedagogika pomáhá řešit a které většinou víc souvisejí i se skupinou pacientů po CMP. 1.1 Sociální gradient S poklesem na sociálním žebříčku v jakékoli společnosti se zkracuje střední délka života a častěji se také setkáváme s většinou nemocí. Zdravotní politika musí řešit problém sociálních a ekonomických determinant zdraví. (Wilkinson a Marmot, 2005, str. 11). Sociální gradient je působení socioekonomických faktorů a jeho změn na zdraví lidí. S případným poklesem na sociálním žebříčku v jakékoliv společnosti se zkracuje střední délka života a relativně častěji se můžeme setkat s většinou nemocí. Je zajímavé, že tento efekt se neomezuje pouze na chudé, ale sociální gradient zdraví dopadá na celou společnost. Tím bylo doloženo, že i mezi středostavovskými úředníky ti níže postavení trpívají více nemocemi a dříve umírají než ti, kteří jsou výše postavení (Wilkinson a Marmot, 2003). Nevhodné nebo špatné působení socioekonomických podmínek rovněž ovlivňuje zdraví lidí a také délku života. 10

11 1.2 Stres Stresující podmínky, které lidi znepokojují, zvyšují jejich úzkost a vedou k pocitům, že se s nimi nedokáží vyrovnat, poškozují zdraví a mohou způsobit předčasnou smrt (Wilkinson a Marmot 2003, str. 15). V posledních letech se často o stresu a jeho neblahém působení na zdraví často píše a hovoří. Nakonečný (2004) popisuje stres jako vnějšího činitele, jenž je buď chápán jako situace, jíž se nelze přizpůsobit, nebo nadměrně silný psychiku značně zatěžující podnět. Špatné sociální podmínky jsou také důvodem stresu, který může být vyvolán např. pocitem nejistoty, úzkosti, strachu ze selhání, nižším sebevědomím, diskriminací, izolací atd. Jeho dlouhodobé působení je škodlivé a objevuje se spíše v hospodářsky vyspělých zemích. Holčík (2001) popisuje důsledky dlouhodobého vlivu působení stresu na zdraví, který jsou nemoci imunitního a oběhového systému, pokud trvá dlouho vede k depresi, k vyšší vnímavosti k infekčním nemocem, k vyššímu riziku onemocnění cukrovkou, ke snížení obranyschopnosti organizmu, k vyšším hladinám lipidů v krvi, k vysokému krevnímu tlaku a k následnému vyššímu riziku infarktu a mozkové mrtvici. 1.3 Dětství Dobrý start do života znamená, že matky jsou oporou svým malým dětem: zdravotní důsledky raného vývoje a výchovy trvají po celý život (Wilkinson a Marmot, 2003, str. 18). Studie a výzkumy ukazují, že vývoj dítěte je nejvíce ovlivněn v prenatálním životě a raném dětství. Nenarozené dítě je ohroženo během těhotenství vlivy jako je kuřáctví matky, alkohol, zneužívání drog a špatná výživa matky. Tyto vlivy se mohou projevit v pozdějším věku a mohou mít následky po celý život (Vaďurová, 2008). Snižuje se sice úmrtnost novorozenců v níž Česká republika patří mezi země s nejnižším počtem úmrtnosti novorozenců. Patříme však k populaci, která věnuje dětem dostatečnou a pravidelnou pozornost a péči? Pokud ano, byly by u nás jen šťastné a zdravé děti, neznali bychom důsledky deprivace, problémové chování, děti by neznaly týrání a rodiče by byli dobrým vzorem pro zdravý rozvoj jak tělesného vývoje, tak emocionálních vazeb. Dobré návyky z rodiny jsou i zdravý životný styl tj. tělesná aktivita, správné využití volného času, rozumná strava, odmítání drog a dalších 11

12 návykových látek. Důležité je neopomíjet vliv vrstevnické skupiny a důraz na kvalitní vzdělání. 1.4 Práce Stres na pracovišti zvyšuje riziko onemocnění. Lidé, kteří mají větší kontrolu nad vlastní prací, jsou na tom zdravotně lépe (Wilkinson a Marmot, 2003, str. 25). Práce je cílevědomá lidská činnost směřující k vytváření materiálních a duchovních hodnot a hraje důležitou roli v životě člověka. Práci se v současnosti přičítá velký význam a je chápána i jako prestižní záležitost (Sekot, 2004). Práce je podstatnou částí dne, která vyplňuje i více jak jeho jednu třetinu. Být zaměstnán nebo mít práci znamená pro lidi realizovat se nebo také uplatnit se; práce je u většiny lidí ekonomický zdroj příjmu; je tedy důležité mít práci. Pocit potřebnosti a užitečnosti je skutečným hnacím motorem pro mnoho lidí. Pracovní organizace, pracovní prostředí, dobré vedení jsou nedílnou součástí spokojenosti v zaměstnání. Nevyužití, nedocenění, přeceňování schopností a dovedností zaměstnanců, ale i vedoucích pracovníku či zaměstnavatelů vede k pracovnímu stresu a jak ke zdravotním, tak i psychickým problémům. V organizacích, v nichž nejsou dobré pracovní podmínky, je větší migrace zaměstnanců a více pracovních neschopností. 1.5 Nezaměstnanost Jistota zaměstnání podporuje zdraví, pohodu a spokojenost s prací. Vyšší míra nezaměstnanosti vede k vyšší nemocnosti a předčasným úmrtím (Wilkinson a Marmot, 2003, str. 29). Ztráta zaměstnání nebo pocit nejistoty a samotný strach ze ztráty zaměstnání vede k psychickým problémům k problémům fyzického zdraví. V současnosti rozlišujeme nezaměstnanost nedobrovolnou a dobrovolnou. Nedobrovolná nezaměstnanost představuje velkou snahu práci najít a strádání při nenacházení zaměstnání. Dobrovolná nezaměstnanost znamená neochotu osob k práci a snahu práci se vyhnout. Sociální problémy vycházejí z existenčních a finančních nedostatků, které jdou ruku v ruce s nedobrovolnou nezaměstnaností. Dále důsledkem nezaměstnanosti mohou být 12

13 patologické jevy, a to alkoholismus, drogová závislost, gamblerství a také kriminalita. Ztrátou zaměstnání jsou nejvíce ohroženy starší věkové skupiny se základním vzděláním a lidé před důchodem i osoby s onemocněním, vedoucí k částečné invaliditě (např. lidé po CMP). 1.6 Sociální opora Přátelství, dobré sociální vztahy a pevné sítě sociální opory zlepšují zdraví doma, v zaměstnání i v komunitě (Wilkinson a Marmot, 2003, str. 33). Pomoc, opora i dobré mezilidské vztahy pojímají složky jak emocionální, tak i ekonomicko-materiální, jsou také součástí sociální sítě státu. Tato opora státu jako pocit jistoty výrazně přispívá ke zdraví všech osob a nejen jako projev samotné sociální podpory již potřebným osobám. Matoušek (2003) vidí jako přirozený systém podpory rodinu, síť přátel a známých, místní komunitu, zaměstnavatele a stát reprezentovaný státními institucemi a organizacemi. Opora působí ve společnosti, v komunitě i u jednotlivců. Wilkonson a Marmot (2003) uvádí, že sociální izolace a vyloučení, ovlivňují předčasná úmrtí a nižší pravděpodobnost přežití po srdečním záchvatu. Osoby, které jsou vyloučeny ze společnosti a komunikace s nejbližšími, strádají, často trpí depresemi, mají méně psychické pohody a trpí i chronickými nemocemi. Kvalita vztahů ovlivňuje a špatná kvalita vztahů zhoršuje duševní a tělesné zdraví. Koheze ve společnosti napomáhá k ochraně zdraví; ve společnosti s vyšším výskytem koheze se vyskytuje méně koronárních srdečních chorob. S poklesem sociální koheze, množství chorob srdce vzrostlo (Wilkinson a Marmot 2003). Sociální sounáležitost je posilována ve společnostech s dobře pracujícími institucemi a možností rozvíjení občanské společnosti. Důležité je vědomí morálních závazků vůči kolektivu a pocit sociální prospěšnosti. Když se lidé mohou podílet na činnosti společenských organizací a zapojovat do společenských aktivit znamená to i snižování příjmové nerovnosti. Společnosti, které tíhnou k posilování rovnosti občanů, mají rychlejší tempo ekonomického růstu a vyšší úroveň zdraví (Fišer, 2000). Uvedená sociální determinanta se týká nejvíce sociálně slabých, starých a nemocných, tj. i osob po CMP. 13

14 1.7 Závislosti Jednotlivci se obracejí k alkoholu, drogám a tabáku a trpí v důsledku jejich užívání, ale samo zneužívání je ovlivněno sociálním prostředím (Wilkinson a Marmot, 2003, str. 37). Drogová závislost, alkoholismus, tabakismus i gamblerství jsou důsledkem sociálních problémů. Společenský tlak na výkonnost, rychlejší životní tempo, nezaměstnanost atd. jsou pro člověka zátěžové situace a je nutné jejich zvládání. Pokud člověk tuto zátěž neunese svépomocí, vyhledává a užívá různé návykové látky a drogy. Mezi zneužívané prostředky jako drogy patří látky přírodní i syntetické; účinky na lidský organismus se výrazně liší. Kouření je se na Západě postupně stává záležitostí lidí s nižším společenským gradientem (společenských vrstev), nepracujících nebo pomocných a nekvalifikovaných dělníků, osob s nedokončeným nebo jen základním vzděláním, delikventů, alkoholiků, narkomanů, asociálních osob i národnostních menšin (Kachlík, 2002). Podle nejnovějších prognóz zahubí kouření během příštího století miliardu lidí, pokud už dnes nebudou přijata radikální opatření. Zdravotní ohrožení kuřáků se snižuje po zanechání kouření. Zlepšení zdraví jako odměna za překonání závislosti na nikotinu (Hrubá, 2001): během 20 minut se hodnoty krevního tlaku a tepové frekvence vrátí na úroveň, kterou měl pacient předtím, než kouřil během 8 hodin se koncentrace oxidu uhelnatého a kyslíku v krvi se vrátí k normálním hodnotám za 72 hodin se zvýší plicní kapacita za 2 5 let se riziko kardiovaskulárních onemocnění sníží na úroveň nekuřáků za let se riziko úmrtí na rakovinu plic a průdušek sníží na úroveň nekuřáků Ale pokud člověk vykouří byť jen jedinou cigaretu, všechny tyto výhody se ztratí! Evropa patří dnes k největší výrobcům a zároveň i spotřebitelům alkoholu. V České republice je situace vážná, po nepatrném poklesu spotřeby alkoholu v 80. letech došlo nyní k nárůstu a vysoká je hlavně spotřeba piva. Ohroženou skupinou jsou mladiství, u nichž dochází k rychlejšímu rozvoji psychické i fyzické závislosti než u dospělých osob. Bohužel stále roste počet alkoholiků a snižuje se také jejich věk a narůstá počet žen alkoholiček. Z následků užívání alkoholu převažuje cirhóza jater, které někdy vede 14

15 až k úmrtí, k postižení sliznice trávicího ústrojí se sníženou schopností vstřebávat některé živiny, k zánětům nervů s výpadky citlivosti a někdy nervovou bolestí, k alkoholickému třesu a také k nekvalitní výživě. Dále je prokázán vliv kouření a alkoholu na vznik rakoviny, což souvisí s imunitním systémem. Užívání návykových látek je spojeno s celou řadou negativních projevů, hlavně se změnou chování (obstarávání a užívání drogy považují tito lidé za nejvyšší životní prioritu), zhoršením zdraví a následně i smrtí. Drogy rozdělujeme dle jejich účinků na látky stimulující např. amfetaminy a kokain a na látky uklidňující např. chloralhydrát, barbituráty, glutethimid, metaqualon a benzodiazepiny, opiáty např. opium, morfin, kodein, heroin, hydromorfon, megafon, braun (Kachlík, 2002). Závislosti zhoršují jak zdravotní stav a ekonomickou situaci nejen závislé osoby, ale i rodiny, dále jsou spojeny se sociálním a ekonomickým znevýhodněním; jejich důsledkem je zhoršující se situace závislého. Závislá osoba postupně ztrácí zájem o hodnoty, nesouvisející s drogou: uvolňují se běžné společenské vazby, dochází ke ztrátě sociálních vazeb, k opuštění rodiny, kde postižený není schopen plnit určenou roli. S užíváním drog souvisí kriminalita (získávání drogy, shánění finančních prostředků na ni a ilegální šíření). Důsledky politických změn v Evropě za posledních 19 let vyvolaly v souvislosti se závislostmi na alkoholu a drogách nárůst kriminality, nehodovosti, násilí, otrav a zranění v České republice; závislosti se týkají pravděpodobně i ostatních zemí. Alkohol, tabák a další drogy jsou zdraví škodlivé a přímým rizikovým faktorem u většiny onemocnění, zvláště oběhového systému i CMP. Část osob s CMP jsou osoby, které tyto látky v minulosti požívaly. Dalším problémem jsou již uvedené léky. Většina nemocí se v současnosti léčí farmakoterapií; je již záležitostí edukace a právě pomoci sociálního pedagoga, aby nedocházelo ke zneužívání tišících léků po akutní léčbě. 1.8 Výživa Vzhledem k tomu, že zásobování potravinami je kontrolováno silami globálního trhu, je zdravá výživa politickým problémem (Wilkinson a Marmot 2003, str. 41). Jeden z vnějších faktorů, které se uplatňují při vzniku a prevenci nemocí, je výživa. Výživová doporučení a kvalita i kvantita potravin se v průběhu času mění v závislosti na nových vědeckých zjištěních i na ekonomických podmínkách. Pro názorný příklad 15

16 uvádím na obrázcích 1 a 2 spotřebu masa, obilovin, ovoce a zeleniny v České republice v letech Množství a kvalita potravin ovlivňuje zdraví a délku života lidí. Naše současná strava má mnoho nedostatků - nadměrný energetický příjem, vysokou spotřebu tuků, nesprávnou skladbu tukové dávky, nadměrnou spotřebu cukru a soli, nedostatečný příjem vitaminu C a vlákniny. Nevyvážená strava tzn. nedostatek výživných látek v potravě a stejně tak nadbytek konzumace jídla má své následky v podobě nemocí metabolizmu, hypertenze, obezity, nádorových onemocnění, zubních kazů a také smrti (obr. 3); špatná výživa je rovněž uváděna mezi faktory působícími na vznik CMP. V posledních letech se stále častěji hovoří a poukazuje i na obezitu jako civilizační chorobu, jež je připisována převážně příjmu velkého množství jídla. Přejídání se uvádí také jako následek stresu, jenž je také součástí sociálních determinantů zdraví. Výživa lidí přispívá k nerovnosti ve zdravotním stavu mezi sociálními třídami (Holčík, 2009). Chudší lidé požívají potravu převážně předem zpracovanou, která je cenově dostupná, levnější; lidé sociálně na vyšším místě žebříčku preferují stravu čerstvou, avšak cenově dražší. Jako zvláštnost se ve všech sociálních skupinách objevuje vysoký příjem tuků (Wilkinson a Marmot, 2003). Příčiny nezdravého způsobu stravování sociálně slabých skupin mohou vyplývat i z neznalosti zásad správné výživy a z nezájmu či nemožnosti jejich dodržování pramenící z nízkého ekonomického. K ekonomicky slabším skupinám řadíme mladé rodiny, nezaměstnané, bezdomovce, osoby v důchodovém věku a chronicky nemocné vč. osob s CMP. Doporučená pravidla ve výživě akutně a chronicky nemocných vč. osob s CMP jsou v podstatě jedním ze zásadních opatření, které by uvedené osoby měly dodržovat. V případě nízkého ekonomického stavu by měla nastoupit opatření pomoci státu, která by umožnila zvládat těžkou situaci postižených jednotlivců. Zlepšení výživy kladně ovlivňující zdraví obyvatel je proto úkolem celé naší společnosti. Řešením by mohlo být propojení všech resortů potravinářského, zdravotnického, ekonomického i školského jako edukačního činitele výchovy nastupující generace, v němž by mohl napomáhat s koordinací i sociální pedagog. 16

17 Obr. 1: Spotřeba ovoce a zeleniny v letech (Český statistický úřad, 2007) Obr. 2: Spotřeba potravin v letech (Český statistický úřad, 2007) 17

18 Obr. 3: Úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění ve vztahu k přísunu ovoce a zeleniny v některých evropských zemích (Wilkinson a Marmot, 2003) 1.9 Doprava Zdravá doprava znamená méně používání automobilu, více chůze a jízdy na kole s podporou lepší veřejné dopravy (Wilkinson a Marmot 2003, str. 45). Rychlé životní tempo, pohodlí a důraz na výkonnost postihly i dopravu (čím kratší dobu se budeme dopravovat do práce, tím delší může být čas strávený na pracovišti a zvýší se také kvantita vykonané práce i finanční příjem). Fyzická zátěž v zaměstnání se snížila, některé druhy práce nahradily stroje a převažuje sedavý způsob života. Stále se zvyšuje počet osob, které se přepravují automobily do zaměstnání nedbajíce na ekologii a na zdraví; velké množství aut znečišťuje ovzduší výfukovými plyny, zabraňuje volnému a rychlejšímu průjezdu silnic a přispívá ke vzniku mnoha úrazů a úmrtí; problém velkých měst parkování, může vyvolat u řidičů také stres. Tělesný pohyb je nezbytný pro prevenci nemocí a upevnění zdraví lidí. Dopravu bychom mohli částečně ovlivnit propagací vlivu pohybu na zdraví a tvrdšími opatřeními pro firmy využívající automobily. V současné době jsou autem cesty do vzdálenosti 3 km realizované ve více než 30 % a do vzdálenosti 5 km v 50 % cest (Racioppi, 2005). Způsoby dopravy 18

19 v České republice nejsou dostupné, proto uvádím příklad z Velké Británie na obr. 4, jenž předkládá porovnání mezi roky 1985 a 2000 a nárůst přepravy automobilem oproti jiným druhům dopravy. Obr. 4: Vzdálenost překonaná jedincem dle způsobu dopravy, Velká Británie, 1985 a 2000 (Wilkinson a Marmot, 2003) S přihlédnutím k věku a k tělesným možnostem osob by častější chůze, jízda na kole nebo na kolečkových bruslích zvýšila energetický výdej, fyzickou aktivitu i vzájemnou komunikaci; každodenní pohyb by byl samozřejmostí a zakotvily by se správné návyky pro zdravý životní styl. Současný trend doporučuje minimálně 30minutový aktivní pohyb denně, kterým by mohla být chůze nebo jízdní kolo jako dopravní prostředek (European Society of Cardiology, 2007). Chůze je vhodná pro všechny věkové kategorie a může například snížit riziko metabolického syndromu spojeného s vysokým tlakem, zvýšenou hladinou cukru v krvi, nadbytečné kilogramy, může také ulevovat od deprese, úzkosti a stresu, přispívá k vyplavení endorfinu, který zlepšuje náladu, podle odborníků oddaluje příznaky stárnutí. Dalším způsobem dopravy je cyklistika, aktivita přístupná snad pro všechny věkové kategorie. Jízda na kole je zdraví prospěšná 19

20 a ekonomicky výhodná jako dopravní prostředek. Není nutné opomíjet veřejnou dopravu, která zajišťuje sice minimální zvýšení tělesné aktivity, avšak zajišťuje sociální kontakt mezi lidmi, velice důležitý zvláště pro starší a postižené osoby; naopak automobily lidi navzájem izolují i když pro pacienty po CMP bývají nutným dopravním prostředkem. Sociální izolace a vyloučení pohybové aktivity zhoršují zdraví Sociální vyloučení Život je krátký tam, kde jeho kvalita je špatná. Chudoba, sociální vyloučení a diskriminace mají na svědomí lidské životy tím, že způsobují utrpení a zášť (Wilkinson a Marmot 2003, str. 22). Wilkinson a Marmot (2003) upozorňují na chudobu, relativní deprivaci a sociální vyloučení, které mají hlavní vliv na zdraví, předčasná úmrtí a život v chudobě dopadá velmi těžce na některé sociální skupiny nebo i jednotlivé osoby. Tělesné postižení, nemoci, diskriminace, rasizmus, stigmatizace, hostilita a nezaměstnanost můžeme označit za důvody sociálního vyloučení. Jsou to také důvody, které bráni lidem ve vzdělání, přípravě na povolání, v občanských aktivitách, přístupu k službám a vhodnému využití aktivit volného času. Žijí-li lidé dlouho v těchto podmínkách, budou mít pravděpodobně zdravotní problémy. Chudoba a únik z ní a sociální vyloučení zažívá mnohem více lidí, než současné sociální vyloučení nebo současná chudoba. (Wilkinson a Marmot, 2003). Do determinant zdraví nesmíme opomenout zařadit jako jednu z možností sociálního vyloučení stáří, jež patří k nejzávažnějším, protože je spojeno s podstatně vyšším počtem onemocnění a jejich komplikací, k nimž patří právě CMP Chudoba Chudobu rozdělujeme na absolutní a relativní. Absolutní chudoba znamená postrádání základních materiálních potřeb pro život. Tato chudoba existuje i v nejbohatších evropských zemích. Relativní chudoba vyjadřuje, že jedinec je mnohem chudší než většina ostatních lidí žijících ve společnosti a obvykle se definuje jako život na méně než 60 % mediánu celostátních příjmů (Wilkinson, 2003, Sekot, 2004). 20

21 Bezdomovectví Lidé žijící na ulici jsou bezdomovci a právě tito lidé nejvíce předčasně umírají. Pojmem bezdomovec (homeless) se označuje v mezinárodním právu cizinec, který žije na našem území bez povolení úřadů a bez státní příslušnosti. Člověk bez domova se v České republice se označuje jako občan bez přístřeší, ani tento výraz však není právně uznáván. Nejběžnější příčinou bezdomovectví je ztráta zaměstnání (23 %), dále rozvod (20 %), odchod z rodiny (11 %), ukončení výkonu trestu (5 %), špatná ekonomika (3 %), výstup z ústavního zařízení (2 %). Jiné příčiny tvoří 29 %, a pouze u 7 % bezdomovců má jít o dobrovolné rozhodnutí, a to z důvodu přesvědčení nebo jejich psychického stavu. Složení věkové struktury českých bezdomovců ukazuje obrázek č. 5 a obrázek č. 6 ukazuje vzdělání bezdomovců. Obr. 5: Věkové složení bezdomovců v České republice (Zdravotnický ústav v Brně, 2007) Obr. 6: Vzdělanost bezdomovců v České republice (Zdravotnický ústav v Brně, 2007) 21

22 Stáří Samotné prodlužování délky života (obr. 7) souvisí s lepšími životními a pracovními podmínkami, sociálním rozvojem, zlepšováním zdravotní péče, s množstvím kvalitních léků a novými léčebnými metodami. Více osob má tedy možnost žít delší život než dříve a starší lidé tak tvoří významnější část populace v České republice než kdykoliv v minulosti. Obrázek 7 svědčí s přihlédnutím k relativním hodnotám uvedených v obr. 8 k významnému růstu rovněž absolutních hodnot seniorské populace starší 60 let do roku Stárnoucí populace je nyní charakteristickým rysem demografického vývoje nejen České republiky, ale také dalších rozvinutých zemí Evropy. Údaje zpracované Českým statistickým úřadem udávají trend, kdy by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %; to jsou přibližně 3 miliony osob (Národní program přípravy na stárnutí MPSV, 2007). Z tohoto důvodu vyplynula potřeba změny přístupu k seniorům, lidem nemocným a znevýhodněným, jenž odstartoval procesem transformace a deinstitucionalizace sociálních zařízení a požadavkem dožití v přirozené komunitě pro všechny občany. Země, které byly členy Evropské unie od samého začátku jejího vzniku, se zabývají realizací procesu deinstitucionalizace od 70. let minulého století. Česká republika jako člen Evropské unie se také hlásí k podpoře rozvoje transformace a deinstitucionalizace. Obr. 7: Vývoj počtu obyvatel ČR a prognóza vývoje do roku 2030 (Národní program přípravy na stárnutí MPSV, 2007) 22

23 Obr. 8: Vývoj podílu (%) seniorské populace starší 60 let v ČR v období a její projekce do r (Národní program přípravy na stárnutí MPSV, 2007) Vláda České republiky stanovila cíle a opatření, která je nutné přijmout v konkrétních oblastech v kontextu demografických a sociálních změn. Řídí se i doporučením OSN, která vydala zásady pro seniory přijaté Valným shromážděním OSN 16. prosince v roce Vlády byly vyzývány, aby začlenily tyto zásady do svých programů. Některé hlavní myšlenky přístupu k seniorům jsou: Nezávislost Senioři by měli mít přístup k odpovídající stravě, vodě, obydlí, oděvu a zdravotní péči na základě zajištění finančního příjmu, podpory rodiny a společnosti a svépomoci; mít příležitost pracovat nebo mít přístup k jiným příležitostem zajišťujícím příjem; mít možnost účastnit se rozhodování, kdy a jak rychle bude probíhat jejich odchod z pracovního života; mít přístup k odpovídajícím vzdělávacím a výcvikovým programům; žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné osobním preferencím a měnícím se schopnostem; žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné Zařazení do společnosti Senioři by měli zůstat zařazeni do společnosti, zúčastňovat se aktivně formulování a realizace politických jednání, která přímo ovlivňují jejich blaho a podílet se o své znalosti a schopnosti s mladšími generacemi; mít možnost hledat a rozvíjet příležitosti 23

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více