Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková."

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Distanční studijní opora Renáta Zeleníková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě

2 Obor: Klíčová slova: Anotace: Ošetřovatelství Zdraví, životní styl, prevence, výchova ke zdraví. Distanční studijní opora Zdravý životní styl je určena pro studenty bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Obsahuje 9 kapitol zaměřených na problematiku zdraví a prevenci nemoci. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Autor: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. Lektoři: Jména lektorů ISBN

3 OBSAH 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zdraví Zdraví pojem, definice, charakteristika Holistický koncept zdraví Upevňování zdraví historický pohled Základní podmínky zdraví Determinanty zdraví Životní styl Životní styl člověka současnosti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Výchova ke zdraví pojem, definice, hlavní zásady Cíle výchovy ke zdraví Metody výchovy ke zdraví Obecné zásady edukace pacientů Chyby při edukaci pacientů Ochota pacientů ke spolupráci Podpora zdraví Aktivity podpory zdraví PROGRAM SZO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY V 21. STOLETÍ Světová zdravotnická organizace Zdraví pro všechny do roku 2000 předchůdce Zdraví Zdraví Příprava programu Zdraví Pravidla a zásady Zdraví cílů programu Zdraví ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ Životní prostředí Znečištěné ovzduší Pitná voda Sluneční záření Pracovní prostředí Podpora zdraví na pracovišti Vliv pracovního prostředí na zdraví Ochrana zdraví při práci KOUŘENÍ A ALKOHOL. DROGY A GAMBLING Kouření Pozitiva a negativa kouření Boj proti kouření Konzumace alkoholu Negativa konzumace alkoholu Boj s alkoholismem Drogy Stadia vzniku závislosti Příčiny užívání drog Typy závislostí Prevence drogové závislostí

4 5.4 Gambling patologické hráčství VÝŽIVA A TĚLESNÁ AKTIVITA Výživa Komponenty výživy Zásady zdravé výživy dětí a mládeže Výživa ve stáří Výživa během historického vývoje člověka Tělesná aktivita Pozitiva fyzické aktivity STRES A MENTÁLNÍ HYGIENA Stres Definice stresu Stresory a salutory Vliv stresu na zdraví Duševní hygiena Dovednosti zvládání stresu PREVENCE NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Prevence neinfekčních onemocnění Druhy prevence Prevence ischemické choroby srdeční Prevence obezity Prevence osteoporózy PREVENCE NEJČASTĚJŠÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění Prevence kolorektálního karcinomu Prevence karcinomu prsu Prevence nádorového onemocnění kůže Prevence nádorového onemocnění plic

5 ÚVODEM Vážení studenti, distanční studijní opora, kterou listujete, je určena ke studiu předmětu Zdravý životní styl a je určena studentům bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Byla vytvořena v rámci realizace projektu s názvem Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě s registračním číslem OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Doufám, že Vám vytvořený studijní materiál bude pomocníkem při studiu předmětu Zdravý životní styl. Studijní opora je rozdělena do 9 kapitol. Každá kapitola má ještě své vlastní členění na podkapitoly. Všechny kapitoly mají stejnou strukturu, obsahují základní a ostatní prvky. Začátek tvoří Rychlý náhled do problematiky kapitoly, kde je stručný přehled o tom, co Vás bude čekat. Další částí jsou Cíle kapitoly, v nichž se dozvíte, co po úspěšném a aktivním absolvování příslušné kapitoly budete umět, co získáte a čeho budete schopni. Klíčová slova kapitoly obsahují 5 10 slov, následuje samotný text členěný podle obsahu. Téměř u každé kapitoly naleznete pár jednoduchých testových otázek a také odpovědi na ně. Můžete si sami otestovat, jak pozorně jste text četli. Nejde o ověření vědomostí, jde spíše o rozptýlení. Shrnutí kapitoly Vám poskytne stručný souhrn, co jste se naučili. V závěru každé kapitoly naleznete další bibliografické zdroje, které můžete dále využít při studiu dané problematiky. 5

6 RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY Studijní opora Zdravý životní styl obsahuje 9 kapitol, které se zabývají pojmem zdraví, determinanty zdraví, výchovou ke zdraví, programem SZO Zdraví pro všechny v 21. století, životním a pracovním prostředím a jejich vlivem na zdraví. Další kapitoly se věnují problematice kouření, alkoholu a drog. Dozvíte se informace o výživě a tělesné aktivitě, jak zvládat stres a co je to mentální hygiena. Naučíte se, jak předcházet nejčastěji se vyskytujícím neinfekčních a onkologickým onemocněním. 6

7 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Zdraví je základním lidským právem a také nezbytnou podmínkou sociálního a ekonomického rozvoje. Zdraví má nevyčíslitelnou hodnotu. Následující kapitola se zabývá definicí zdraví, holistickým konceptem zdraví, základními podmínkami zdraví, determinanty zdraví a zdravým životním stylem. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete umět: definovat pojem zdraví; vyjmenovat podmínky zdraví; rozlišit determinanty zdraví; charakterizovat životní styl. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 60 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Zdraví, holistický koncept zdraví, podmínky zdraví, determinanty zdraví, životní styl. 1.1 Zdraví Zdraví pojem, definice, charakteristika PRŮVODCE STUDIEM 1 Následující text ukazuje, co si lidé různých profesí představují pod pojmem zdraví. Co znamená být zdravý? Obecně Nebýt chorý. Co si lidé představují pod pojmem zdraví? 7

8 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Lékař nepřítomnost nemoci, úrazu. Sociolog člověk dobře fungující ve všech sociálních rolích. Humanista člověk, který je schopný vyrovnat se s životními úkoly. Idealista člověk, kterému je dobře tělesně, duševně, duchovně i sociálně. ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 1 A co pro Vás znamená zdraví? Zamyslete se také nad tím, při jakých příležitostech používáte pojem zdraví. Zdraví lat. salús, -útis, = zdraví, blaho štěstí valétúdó, inis = zdraví, zdravotní stav anglicky health německy Gesundheit francouzky santé Zdraví není jen charakteristikou organismu. Je i významnou humánní hodnotou, a to jak individuální, tak sociální. Je provázeno mnohými společenskými, právními, politickými, ekonomickými, kulturními a dalšími aspekty. Pochopení obsahu pojmu zdraví může usnadnit poznámka, že slovo zdraví má lingvisticky úzký vztah k pojmu celek. Např. anglické health vzniklo ze staroanglického slova hale mající bezprostřední vztah ke slovu whole (celý, zdravý), podobně německé heil znamená celek i zdravit. Ve slovanských jazycích se výrazy zdravit a celovat sice již oddělily, ale např. když se rána hojí, říkáme, že se zaceluje. Zdraví je spíše hodnotou humánní a sociální než jednostranně medicínskou. Zdraví je individuální hodnota, není to tedy jen protipól nemoci, jeho determinanty lze ovlivnit a to nejen úrovní zdravotnických služeb. DEFINICE 1-1 ZDRAVÍ WHO definice zdraví, 1948: Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. 8

9 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRŮVODCE STUDIEM 2 WHO definice zdraví patří k nejznámějším definicím zdraví. Přesto tato definice není dokonalá a prof. Křivohlavý ve své publikaci tuto definici podrobil kritické analýze. Následující text uvádí klady a zápory definice WHO. Kritika definice WHO (Křivohlavý) KLADY: zdraví jako kladná, obecně žádoucí hodnota; zdraví je víc než nepřítomnost nemoci; zdraví není jen otázkou fyzického zdraví, ale také psychické, sociální; definice má motivační charakter (naznačuje cíl); velice jednoduchá, snadno zapamatovatelná. ZÁPORY: opomíjí stav, kdy člověku není dobře ; opomíjí duchovní oblast; nedefinuje termíny, které používá; nedefinuje kritéria ideálu, které stanoví; ideál zdraví je nepraktický, postaven nerealisticky. Kritika definice WHO DEFINICE 1-2 ZDRAVÍ (DLE PROF. KŘIVOHLAVÉHO) Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální, duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí. (Křivohlavý, J.) ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 2 Čím se tato definice liší od definice WHO? Zdraví je základním lidským právem a je nezbytnou podmínkou sociálního a ekonomického rozvoje. Oblast posilování a rozvoje zdraví je stále ve větší míře považována za nejdůležitější komponentu celkového zdravotního rozvoje. Jde o nástroj, který lidem umožňuje převzít odpovědnost za své vlastní zdraví. 1 1 Jakartská deklarace,

10 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Dobré zdraví je důležitým předpokladem sociálního, ekonomického i osobního rozvoje a je podstatnou komponentou kvality života. Zdraví může být posilováno nebo naopak ohrožováno širokou škálou faktorů politických, ekonomických, sociálních, kulturních, behaviorálních a biologických. Smyslem posilování a rozvoje zdraví je zlepšovat všechny tyto podmínky života důslednou obhajobou a prosazování zdraví. 2 Posilování a rozvoj zdraví má v důsledku vynaložených zdrojů a vykonávaných činností zřetelný vliv na determinanty zdraví s cílem dosáhnout co největšího zlepšení zdraví lidí a významně přispět jak ke snížení nespravedlivých rozdílů v úrovni zdraví lidí, tak k rozšíření a naplnění lidských práv a v neposlední řadě i k vytváření sociálního kapitálu Holistický koncept zdraví Slovo zdraví původně znamenalo celek (řecky i latinsky salus ). Tento význam se objevuje i dnes, a to v názvu směru, který chápe zdraví a péče o zdraví ze širšího hlediska. Jde o tzv. holismus (od anglického whole celek). Současné ošetřovatelství zdůrazňuje holistický pohled na zdraví jako celek, a ne oddělování jednotlivých oblastí zdraví. Holistický koncept zdraví zahrnuje následující aspekty zdraví: fyzické; mentální; emocionální; sociální; duchovní; společenské. Identifikace rozličných aspektů zdraví zvyšuje povědomí komplexnosti holistického konceptu zdraví. Všechny aspekty zdraví jsou vzájemně závislé a ovlivňují se. WHO navrhuje koncept zdraví jako prostor, ve kterém jednotlivec nebo skupina je schopen na jedné straně realizovat své touhy a uspokojovat potřeby a na straně druhé měnit nebo přizpůsobit se prostředí. Zdraví je teda vnímáno jako zdroj pro každodenní život, ne jako cíl života. Jde o pozitivní koncept zdůrazňující sociální a osobní zdroje jako i fyzické kapacity. Tato definice zdůrazňuje následující myšlenky: osobní růst a rozvoj (realizovat touhy); uspokojování základních potřeb jednotlivce; schopnost přizpůsobit se změnám prostředí; zdroj pro každodenní život, ne cíl života; 2 Ottawská charta, Jakartská deklarace,

11 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL holistický koncept; ne nepřítomnost nemoci (pozitivní koncept) Upevňování zdraví historický pohled Ve všech lidských kulturách bylo a je zdraví kladeno na přední místo v hierarchii zastávaných hodnot, neboť umožňuje naplnění života, dosažení a udržení stavu spokojenosti a štěstí, ale též plnohodnotné uplatnění ve společnosti. V antice filozofové věnovali velkou pozornost jak žít moudře. Žít zdravě znamenalo žít moudře a dobře. Definice zdraví v antice: řecky ischio být zdravý a silný ; řecky hygiaio být zdravý a schopný života ; řecky holokteria dokonalé zdraví. Terminologie zdraví zahrnuje i terminy nemoci. řecky astheneia slabost ; řecky astheneo zeslábnout (astenický slabý); řecky arrostos ten, kdo není zdatný ; řecky nosos nemoc ; řecky therapeuo, iaomai, apokathistemi uzdravovat ; řecky sothein 3 významy: zachránit člověka, který byl v ohrožení života, ale také v depresi např. v nebezpečí ztráty smyslu života, v nebezpečí podlehnutí zlým mocnostem (v moderním pojetí drogám, workoholismu, touze po penězích a moci ); pomoci člověku, aby byl celým člověkem (tělesně, duševně, duchovně zdravý a celý v pořádku po všech stránkách); uzdravit chorého člověka. Podobně se se širším ponětím zdraví setkáváme i v jiných jazycích: Hebrejsky šalom znamená celé zdraví, vnitřní klid, mír, celost, neporušenost člověka jako nedělitelného tělesného, duševního a duchovného celku. Znamená to i směřování k zralosti a prosperitě a uskutečnění toho, co si daný člověk předsevzal. Židé a nejen oni si dodnes při setkání a loučení přejí šalom jako to nejdůležitější v životě. PRŮVODCE STUDIEM 3 V následujícím textu se dozvíte, jak se pojetí a vnímání zdraví vyvíjelo v posledních letech. 11

12 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Až do doby před zhruba 200 lety se v medicíně považoval zájem o zdraví (dobré fungování těla, mysle a ducha) za prvořadý úkol lékaře. Do 18. století se medicína zabývala víc zdravím než odchylkami dílčích funkcí od normálu. Nezačínala analýzou, kde dochází k odchylkám, čím byla daná funkce narušena a jak to odstranit, aby to fungovala normálně. Medicína se zabývala více celkovým způsobem života člověka a jeho výživou. Od 19. století se medicína orientovala na normální fungování, organickou strukturu a fyziologické znalosti. To se stalo ústředním bodem myšlení lékařů a sester. Důraz na podporu zdraví (správnou životosprávu jednotlivce nebo socioekonomické faktory) se měnil v průběhu desetiletí. V 1. polovině 20. století byla počáteční práce veřejného zdravotnictví zaměřena na reformu životního prostředí (např. likvidace špinavých chudých městských čtvrtí, zlepšení hygienických podmínek a vyčištění ovzduší). V letech 20. století se pozornost přesunula směrem k potřebě změnit individuální životní styl (např. plánování rodiny, prevence pohlavních nemocí, prevence úrazů, imunizace, konzumace alkoholu, kouření, redukce nadváhy). Důraz na úpravu životosprávy znamenal koncentraci na zdravotní výchovu. V 70. letech 20. století byl důraz na zdravotní výchovu kritizován, protože odváděl pozornost od sociálních a ekonomických determinantů zdraví a vedl k výlučnému převzetí odpovědnosti jednotlivců za jejich zdravotní stav. V 80. letech 20. století se objevil rozšířený přístup zdravotní podpory a veřejného zdraví. Zdůrazňoval zdravotní výchovu, ale také politické a sociální aktivity zaměřené na problematiku chudoby, zaměstnanosti, diskriminace a životního prostředí. Tento přístup zdůrazňoval lidem, že mají vlastní zdraví ve svých rukou Základní podmínky zdraví ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 3 Co je podle Vás nevyhnutnou podmínkou zdraví? Bez čeho není možné dosáhnout a udržet zdraví? Základní podmínky zdraví K základním podmínkám zdraví patří: mír; obydlí; vzdělání; sociální bezpečí; sociální vztahy; příjem; podpora žen; 12

13 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL stabilní ekosystém; trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů; sociální spravedlnost; respektování lidských práv; spravedlnost. Největší hrozbou pro zdraví je zejména chudoba. 4 Demografické trendy, jako je např. urbanizace, zvyšování počtu starších lidí a vysoký výskyt chronických nemocí, přinášejí všem zemím nové problémy. Ostatní sociální, behaviorální a biologické změny, jako je např. rozšiřování sedavého způsobu života, rezistence na antibiotika a na mnohé další používané léky, rostoucí zneužívání drog a růst násilí mezi občany i v domácím prostředí ohrožuje zdraví a pocit pohody stovek milionů lidí. Integrace globální ekonomiky, finančních trhů a obchodu, široký přístup k hromadným komunikačním prostředkům a informačním technologiím, degradace životního prostředí v důsledku nezodpovědného drancování přírodních zdrojů to vše jsou změny, které formují hodnoty, které lidé zastávají, ovlivňují životní styl jednotlivých věkových skupin a podmínky života na celém světě Determinanty zdraví Zdraví člověka je podmíněno kladným i záporným působením různých faktorů, které se označují jako determinanty zdraví. Determinanty zdraví rozdělujeme na: vnitřní (genetické faktory) zevní (životní styl, kvalita životního a pracovního prostředí, zdravotnické služby). ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 4 Co myslíte, který z uvedených determinantů nejvíce ovlivňuje zdraví? Zdraví ovlivňují následující faktory: genetická výbava (10 20 %); životní styl (50 %); životní pracovní prostředí (20 30 %); zdravotní péče (10 %). 4 Jakartská deklarace, Jakartská deklarace,

14 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Obrázek 1-1: Determinanty zdraví. zdrav. péče 10% genom 20% způsob života 50% životní prostř. 20% Jednotlivé determinanty zdraví se vyskytují a působí v návaznosti na mnoho dalších podmínek. Jednou z rozhodujících okolností pro zdraví jedince je jeho sociální pozice a další sociální faktory. 1.3 Životní styl Životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru z různých možností. Můžeme se rozhodnout pro zdravé alternativy z možností, které se nabízejí a odmítnout ty, které zdraví poškozují. Životní styl je tedy charakterizován souhrou dobrovolného chování (výběrem) a životní situace (možností). 6 Faktory, které ovlivňují rozhodování člověka při volbě životního stylu: rodinné zvyklosti; tradice společnosti; ekonomická situace vlastní; ekonomická situace společnosti; sociální pozice; motivace; věk; temperament; vzdělání; zaměstnání; příjem; příslušnost k rase; 6 Machová, 2006, s

15 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL pohlaví; hodnotová orientace; postoje; dostatek informací. Pro realizaci správného životního stylu je nezbytné, aby každý člověk: byl dostatečně informován a motivován, aby chtěl své zdraví šetřit a upevňovat a zároveň eliminoval škodlivé faktory; přesně věděl, co je zdraví prospěšné a co mu škodí; měl vytvořené podmínky k realizaci zdravého způsobu života. Zdraví nejvíce poškozuje: kouření; nesprávná výživa; nízká pohybová aktivita; nadměrná psychická zátěž; nadměrný konzum alkoholu; zneužívání drog; rizikové sexuální chování. Žádný z uvedených rizikových faktorů nepůsobí izolovaně, ale vždycky v návaznosti na další faktory životního stylu. ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 5 Jaký je Váš životní styl? Co by bylo možné změnit? Pozitivní působení životního stylu se uplatňuje jen v komplexním dodržování správných zásad Životní styl člověka současnosti Životní styl současného člověka je ovlivněn následujícími změnami: modernizace techniky v domácnosti (dálkové ovládače, myčky, pračky, vysávače); modernizace dopravy (doprava do práce autem nebo jiným dopravním prostředkem); pracovní vytíženost nedostatek času na sebe, na rodinu a budování mezilidských vztahů; nadměrná psychická zátěž nárůst stresových situaci; výrazný nárůst a upřednostňování elektronické komunikace (práce na počítači v práci i doma). Životní styl člověka současnosti je charakterizován: sedavým způsobem života; 15

16 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková nedostatkem středně intenzivní pohybové zátěže; zhoršením mezilidských vztahů. Výchova ke zdravému životnímu stylu má začít již od dětství a musí být systematická. V důsledku změn životního stylu přibývá chronických neinfekčních onemocnění: kardiovaskulární nemoci, obezita, cukrovka, nádorová onemocnění. Nevhodná výživa ovlivňuje vznik řady chorob: kardiovaskulární onemocnění, onkologická onemocnění, obezita, nemoci jater a žlučníku, osteoporóza. Nedostatek fyzické aktivity může vést ke vzniku vad držení těla, vzniku obezity a kardiovaskulárních onemocnění. OTÁZKY 1. WHO definice zdraví pochází z roku: a) 1948; b) 1977; c) 1985; d) Největší hrozbou pro zdraví podle Jakartské deklarace je: a) životní prostředí; b) chudoba; c) infekce; d) nevzdělanost. 3. Mezi vnitřní determinanty zdraví patří: a) životní styl; b) zdravotní péče; c) genetické faktory; d) prostředí. 4. Největší vliv na zdraví má: a) životní styl; b) zdravotní péče; c) genetické faktory; d) prostředí. 16

17 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 5. Faktory, které podmiňuji zdraví člověka kladným i záporným působením, se označují jako: a) hlavní priority zdraví; b) základní podmínky zdraví; c) faktory zdraví; d) determinanty zdraví. 6. Dynamický stav určité kvality, který v podmínkách určitých konkrétních vztahů organismu s jeho okolím disponuje určitým potenciálem, se označuje jako: a) hlavní priorita zdraví; b) základní podmínka zdraví; c) potenciál zdraví; d) determinanta zdraví. SHRNUTÍ KAPITOLY Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. (WHO definice zdraví, 1948) Zdraví je základní lidské právo. Dobré zdraví je důležitým předpokladem sociálního, ekonomického i osobního rozvoje a je podstatnou komponentou kvality života. K základním podmínkám zdraví patří mír, obydlí, vzdělání, sociální bezpečí, sociální vztahy, příjem, podpora žen, stabilní ekosystém, trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů, sociální spravedlnost, respektování lidských práv a spravedlnost. Největší hrozbou pro zdraví je zejména chudoba. Zdraví člověka je podmíněno kladným i záporným působením různých faktorů, které se označují jako determinanty zdraví. Rozdělují se na vnitřní (genetické faktory 20%) a zevní (životní styl 50%, kvalita životního a pracovního prostředí 20%, zdravotnické služby 10%). Životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru z různých možností. Životní styl současného člověka je charakterizován sedavým stylem života. Výchova k zdravému životnímu stylu má začít již od dětství a musí být systematická. POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZROJE [1] EWLES, L., SIMNETT, I. Promoting health. 5th ed. Bailliere Tindall, p. ISBN [2] KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: Akademia, s. ISBN

18 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková [3] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN [4] MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví pro učitele. 1. vyd. Ústí nad Labem: PF UJEP, s. ISBN [5] Prevencia v primárnej starostlivosti. Odporúčania pre podporu správnej praxe. 1. vyd. Všeobecná zdravotná poisťovňa a program CINDI v SR. MAURO, Bratislava s. ISBN [6] PROVAZNÍK, K. Manuál prevence v lékařské praxi. I. V. díl. Souborné vydání. Národní program zdraví. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, s. ISBN ODPOVĚDI 1 a; 2 b; 3 c; 4 a; 5 d; 6 c. 18

19 2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Kapitola Výchova ke zdraví nabízí vysvětlení pojmů výchova ke zdraví, podpora zdraví, jako i hlubší obeznámení se zásadami, cíly a metodami výchovy ke zdraví. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete umět: popsat výchovu ke zdraví; rozlišit jednotlivé metody výchovy ke zdraví; pojmenovat aktivity podporující zdraví. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 90 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Zdraví, výchova ke zdraví, cíl, metoda, zásady výchovy ke zdraví, podpora zdraví, sestra, edukace, edukátor. PRŮVODCE STUDIEM 4 První kapitola byla zaměřena na zdraví a zdravý životní styl. Druhá kapitola se věnuje výchově ke zdraví. 19

20 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 6 Ošetřovatelství současnosti je orientováno taky na zdraví, jeho podporu a udržení. Dokladuje to Koncepce ošetřovatelství z roku V úvodu je uvedeno, že ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Přečtěte si následující text (část z Koncepce ošetřovatelství z roku 2004) a zaměřte se na to, jak často se v něm píše o zdraví. SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ (Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, vydáno září 2004, částka 9) Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou péčí se rozumí soubor odborných činností zaměřených na prevenci, udržení, podporu a navrácení zdraví jednotlivců, rodin a osob, majících společné sociální prostředí nebo trpících obdobnými zdravotními obtížemi. Součástí ošetřovatelství je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti. Ošetřovatelská péče je poskytována v rámci integrované péče i paliativní péče. Ošetřovatelství si v ústavní, ambulantní i komunitní péči vytvořilo vlastní pole působnosti, v němž ošetřovatelský personál pracuje výrazně samostatněji. Charakteristickými rysy ošetřovatelství je individualizovaná péče založená na vyhledávání a plánovitém uspokojování potřeb člověka ve vztahu k jeho zdraví nebo potřebám vzniklých nebo pozměněných onemocněním. Koncepce klade důraz na náročnější a samostatnější práci ošetřovatelského personálu. Zdůrazňuje nutnost práce metodou ošetřovatelského procesu doprovázeného řádně vedenou zdravotnickou dokumentací jako základního metodického postupu ošetřovatelského personálu při práci se zdravým i nemocným člověkem, jeho rodinou a sociálním prostředím. Lze očekávat, že systematické používání této koncepce v praxi se odrazí ve zkvalitnění celkové péče o zdraví české populace, a to nejen v kvalitnější ošetřovatelské ústavní, ambulantní i domácí péči, pevného zakotvení v integrované a paliativní péči, ale i v komunitní ošetřovatelské péči na úseku prevence a výchovy ke zdraví. Definice, cíle a charakteristika oboru Definice ošetřovatelství Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví. 20

21 2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Ošetřovatelství se významně podílí na prevenci, diagnostice, terapii i rehabilitaci. Ošetřovatelský personál pomáhá jednotlivci, rodinám i skupinám, aby byli schopni samostatně uspokojovat fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede nemocné k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Nemocným, kteří o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. Cíle ošetřovatelství Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně uspokojovat potřeby člověka s respektem k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení nebo navrácení zdraví, zmírnění fyzické i psychické bolesti v průběhu umírání. Při dosahování těchto cílů ošetřovatelský personál úzce spolupracuje s nemocným, lékaři, dalšími zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky. Cílem ošetřovatelství je: podporovat a upevňovat zdraví, podílet se na navrácení zdraví, zmírňovat utrpení nemocného člověka, zajistit klidné umírání a důstojnou smrt. Komunitní ošetřovatelství Ošetřovatelské služby poskytované v rámci komunitní péče jsou organizovány zpravidla mimo ústavní zařízení a zajišťují potřebnou péči o rodinu, jednotlivce či skupinu obyvatel. Komunitní péče je zaměřená na ochranu zdraví, prevenci onemocnění a výchovu ke zdraví. Dále se zaměřuje na péči o nemocného a jeho rehabilitaci, včetně edukace rodinných příslušníků a blízkých v poskytování laické ošetřovatelské péče. Komunitní péče zahrnuje i péči o chronicky a nevyléčitelně nemocné a o zdravotně postižené občany, včetně zajišťování různých forem domácí péče. Zdravotnický pracovník, který poskytuje ošetřovatelskou péči v rámci komunitní péče, úzce spolupracuje s lékaři, orgány státní správy a samosprávy, občanskými sdruženími apod. Rozvoj komunitního ošetřovatelství je prioritou Světové zdravotnické organizace 2.1 Výchova ke zdraví pojem, definice, hlavní zásady Výchova ke zdraví zahrnuje činnosti, jejichž cílem je poskytnout lidem přístupným způsobem dostatek informací o možnostech a způsobech, jak předcházet nemocím, zlepšit znalosti, motivovat, ovlivnit postoje a přivést lidi k aktivnímu zájmu o své zdraví a konečně ke změně chování vedoucí k posílení zdraví. Výchova ke zdraví je obor, který využívá poznatků z řady vědních oborů např. lékařských, sociálních, pedagogických a psychologických. Je nedílnou součástí péče o zdraví, na kterou má nárok každý občan a která je garantována státem. 21

22 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Hlavní zásady: Výchova ke zdraví může být jen tehdy efektivní, jestliže splňuje řadu nezbytných náležitostí a zásad. Jde o činnost: soustavnou, systematickou, komplexní a důkladně promyšlenou; cílenou vzhledem k věku, vzdělání a konkrétním problémům jedince v oblasti zdravotní, psychické, sociální a společenské; aktualizovanou nejnovějšími poznatky z oblasti vědy a výzkumu; respektující životní prostředí jedince; založenou na osobní zainteresovanosti každého jedince tzn. pochopení osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví; zaměřenou na jednotlivce, skupiny, komunity a celou společnost; jako součást primární, sekundární a terciární prevence; celoživotní; obsahující formální a neformální edukaci. 2.2 Cíle výchovy ke zdraví Cíle Cíle zdravotní výchovy: kognitivní poznávací: zaměřeny na vědomosti a informace, na základě kterých se může jednotlivec rozhodnout; afektivní citové: zaměřeny na postoje, přesvědčení, hodnocení, názor, příp. Změnu; behaviorální podněcující konání: stimulují konání ke změně. V praxi jde zpravidla o kombinaci cílů. 2.3 Metody výchovy ke zdraví Klasifikace metod Klasifikace metod výchovy ke zdraví A. Podle objektu zdravotně-výchovního působení: 1. Metody individuálního působení individuální rozhovor, individuální konzultace a instruktáž, zdravotně-výchovní konzultace prostřednictvím telekomunikačního přenosu, telefonicko-magnetofonová služba, zdravotně-výchovní korespondence. Sestra uplatňuje zásady individuálního přístupu. 2. Metody skupinového působení přednáška, diskuze, beseda, panelová diskuze, kurzy, klubová setkání a jiné aktivizační metody, např. problémové a inscenační metody, brainstorming, sociální učení. Sestra se zaměřuje na menší i větší skupiny, příp. celou komunitu. Skupinová edukace podporuje atmosféru vzdělávání. U skupinové edukace lze také využít následující formy: výměna názorů; inscenování; 22

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Definice zdraví, determinanty zdraví

Definice zdraví, determinanty zdraví Definice zdraví, determinanty zdraví www.stránky katedry rodin.výchovy a výchovy ke zdraví Literatura : Křivohlavý, J.:Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele.

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Historie a současnost ošetřovatelství. Vážené studentky a studenti,

Historie a současnost ošetřovatelství. Vážené studentky a studenti, Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Dějiny ošetřovatelství Historie a současnost ošetřovatelství Současnost ošetřovatelství Mgr. Věra Vránová, Ph.D. Vážené studentky a studenti,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST 1 ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST Jde o schopnost lidí získávat potřebné informace, rozumět jim a rozhodovat i jednat v běžném životě tak, aby bylo dobré pro zdraví a aby to přispívalo ke zlepšení zdravotních i životních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15 Mgr. Andrea Ptáčková www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Jazyk Materiál žáky seznamuje s programy podpory zdraví Světové zdravotnické organizace

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plánování ke zdraví priorita WHO

Plánování ke zdraví priorita WHO Plánování ke zdraví priorita WHO MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Listopad 2005, Třebíč Nástroje WHO k ovlivněnízdravípopulace v jednotlivých členských státech cestou podpory zdravía primární

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Podzimní škola NSZM, Prostějov (listopad 2005) Nadnárodnístrategie zdravotnípolitiky

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Komunitní péče Domácí péče Historie a současnost domácí péče PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Vlastní

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více