Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková."

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Distanční studijní opora Renáta Zeleníková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě

2 Obor: Klíčová slova: Anotace: Ošetřovatelství Zdraví, životní styl, prevence, výchova ke zdraví. Distanční studijní opora Zdravý životní styl je určena pro studenty bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Obsahuje 9 kapitol zaměřených na problematiku zdraví a prevenci nemoci. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Autor: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. Lektoři: Jména lektorů ISBN

3 OBSAH 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zdraví Zdraví pojem, definice, charakteristika Holistický koncept zdraví Upevňování zdraví historický pohled Základní podmínky zdraví Determinanty zdraví Životní styl Životní styl člověka současnosti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Výchova ke zdraví pojem, definice, hlavní zásady Cíle výchovy ke zdraví Metody výchovy ke zdraví Obecné zásady edukace pacientů Chyby při edukaci pacientů Ochota pacientů ke spolupráci Podpora zdraví Aktivity podpory zdraví PROGRAM SZO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY V 21. STOLETÍ Světová zdravotnická organizace Zdraví pro všechny do roku 2000 předchůdce Zdraví Zdraví Příprava programu Zdraví Pravidla a zásady Zdraví cílů programu Zdraví ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ Životní prostředí Znečištěné ovzduší Pitná voda Sluneční záření Pracovní prostředí Podpora zdraví na pracovišti Vliv pracovního prostředí na zdraví Ochrana zdraví při práci KOUŘENÍ A ALKOHOL. DROGY A GAMBLING Kouření Pozitiva a negativa kouření Boj proti kouření Konzumace alkoholu Negativa konzumace alkoholu Boj s alkoholismem Drogy Stadia vzniku závislosti Příčiny užívání drog Typy závislostí Prevence drogové závislostí

4 5.4 Gambling patologické hráčství VÝŽIVA A TĚLESNÁ AKTIVITA Výživa Komponenty výživy Zásady zdravé výživy dětí a mládeže Výživa ve stáří Výživa během historického vývoje člověka Tělesná aktivita Pozitiva fyzické aktivity STRES A MENTÁLNÍ HYGIENA Stres Definice stresu Stresory a salutory Vliv stresu na zdraví Duševní hygiena Dovednosti zvládání stresu PREVENCE NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Prevence neinfekčních onemocnění Druhy prevence Prevence ischemické choroby srdeční Prevence obezity Prevence osteoporózy PREVENCE NEJČASTĚJŠÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění Prevence kolorektálního karcinomu Prevence karcinomu prsu Prevence nádorového onemocnění kůže Prevence nádorového onemocnění plic

5 ÚVODEM Vážení studenti, distanční studijní opora, kterou listujete, je určena ke studiu předmětu Zdravý životní styl a je určena studentům bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Byla vytvořena v rámci realizace projektu s názvem Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě s registračním číslem OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Doufám, že Vám vytvořený studijní materiál bude pomocníkem při studiu předmětu Zdravý životní styl. Studijní opora je rozdělena do 9 kapitol. Každá kapitola má ještě své vlastní členění na podkapitoly. Všechny kapitoly mají stejnou strukturu, obsahují základní a ostatní prvky. Začátek tvoří Rychlý náhled do problematiky kapitoly, kde je stručný přehled o tom, co Vás bude čekat. Další částí jsou Cíle kapitoly, v nichž se dozvíte, co po úspěšném a aktivním absolvování příslušné kapitoly budete umět, co získáte a čeho budete schopni. Klíčová slova kapitoly obsahují 5 10 slov, následuje samotný text členěný podle obsahu. Téměř u každé kapitoly naleznete pár jednoduchých testových otázek a také odpovědi na ně. Můžete si sami otestovat, jak pozorně jste text četli. Nejde o ověření vědomostí, jde spíše o rozptýlení. Shrnutí kapitoly Vám poskytne stručný souhrn, co jste se naučili. V závěru každé kapitoly naleznete další bibliografické zdroje, které můžete dále využít při studiu dané problematiky. 5

6 RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY Studijní opora Zdravý životní styl obsahuje 9 kapitol, které se zabývají pojmem zdraví, determinanty zdraví, výchovou ke zdraví, programem SZO Zdraví pro všechny v 21. století, životním a pracovním prostředím a jejich vlivem na zdraví. Další kapitoly se věnují problematice kouření, alkoholu a drog. Dozvíte se informace o výživě a tělesné aktivitě, jak zvládat stres a co je to mentální hygiena. Naučíte se, jak předcházet nejčastěji se vyskytujícím neinfekčních a onkologickým onemocněním. 6

7 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Zdraví je základním lidským právem a také nezbytnou podmínkou sociálního a ekonomického rozvoje. Zdraví má nevyčíslitelnou hodnotu. Následující kapitola se zabývá definicí zdraví, holistickým konceptem zdraví, základními podmínkami zdraví, determinanty zdraví a zdravým životním stylem. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete umět: definovat pojem zdraví; vyjmenovat podmínky zdraví; rozlišit determinanty zdraví; charakterizovat životní styl. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 60 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Zdraví, holistický koncept zdraví, podmínky zdraví, determinanty zdraví, životní styl. 1.1 Zdraví Zdraví pojem, definice, charakteristika PRŮVODCE STUDIEM 1 Následující text ukazuje, co si lidé různých profesí představují pod pojmem zdraví. Co znamená být zdravý? Obecně Nebýt chorý. Co si lidé představují pod pojmem zdraví? 7

8 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Lékař nepřítomnost nemoci, úrazu. Sociolog člověk dobře fungující ve všech sociálních rolích. Humanista člověk, který je schopný vyrovnat se s životními úkoly. Idealista člověk, kterému je dobře tělesně, duševně, duchovně i sociálně. ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 1 A co pro Vás znamená zdraví? Zamyslete se také nad tím, při jakých příležitostech používáte pojem zdraví. Zdraví lat. salús, -útis, = zdraví, blaho štěstí valétúdó, inis = zdraví, zdravotní stav anglicky health německy Gesundheit francouzky santé Zdraví není jen charakteristikou organismu. Je i významnou humánní hodnotou, a to jak individuální, tak sociální. Je provázeno mnohými společenskými, právními, politickými, ekonomickými, kulturními a dalšími aspekty. Pochopení obsahu pojmu zdraví může usnadnit poznámka, že slovo zdraví má lingvisticky úzký vztah k pojmu celek. Např. anglické health vzniklo ze staroanglického slova hale mající bezprostřední vztah ke slovu whole (celý, zdravý), podobně německé heil znamená celek i zdravit. Ve slovanských jazycích se výrazy zdravit a celovat sice již oddělily, ale např. když se rána hojí, říkáme, že se zaceluje. Zdraví je spíše hodnotou humánní a sociální než jednostranně medicínskou. Zdraví je individuální hodnota, není to tedy jen protipól nemoci, jeho determinanty lze ovlivnit a to nejen úrovní zdravotnických služeb. DEFINICE 1-1 ZDRAVÍ WHO definice zdraví, 1948: Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. 8

9 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRŮVODCE STUDIEM 2 WHO definice zdraví patří k nejznámějším definicím zdraví. Přesto tato definice není dokonalá a prof. Křivohlavý ve své publikaci tuto definici podrobil kritické analýze. Následující text uvádí klady a zápory definice WHO. Kritika definice WHO (Křivohlavý) KLADY: zdraví jako kladná, obecně žádoucí hodnota; zdraví je víc než nepřítomnost nemoci; zdraví není jen otázkou fyzického zdraví, ale také psychické, sociální; definice má motivační charakter (naznačuje cíl); velice jednoduchá, snadno zapamatovatelná. ZÁPORY: opomíjí stav, kdy člověku není dobře ; opomíjí duchovní oblast; nedefinuje termíny, které používá; nedefinuje kritéria ideálu, které stanoví; ideál zdraví je nepraktický, postaven nerealisticky. Kritika definice WHO DEFINICE 1-2 ZDRAVÍ (DLE PROF. KŘIVOHLAVÉHO) Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální, duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí. (Křivohlavý, J.) ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 2 Čím se tato definice liší od definice WHO? Zdraví je základním lidským právem a je nezbytnou podmínkou sociálního a ekonomického rozvoje. Oblast posilování a rozvoje zdraví je stále ve větší míře považována za nejdůležitější komponentu celkového zdravotního rozvoje. Jde o nástroj, který lidem umožňuje převzít odpovědnost za své vlastní zdraví. 1 1 Jakartská deklarace,

10 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Dobré zdraví je důležitým předpokladem sociálního, ekonomického i osobního rozvoje a je podstatnou komponentou kvality života. Zdraví může být posilováno nebo naopak ohrožováno širokou škálou faktorů politických, ekonomických, sociálních, kulturních, behaviorálních a biologických. Smyslem posilování a rozvoje zdraví je zlepšovat všechny tyto podmínky života důslednou obhajobou a prosazování zdraví. 2 Posilování a rozvoj zdraví má v důsledku vynaložených zdrojů a vykonávaných činností zřetelný vliv na determinanty zdraví s cílem dosáhnout co největšího zlepšení zdraví lidí a významně přispět jak ke snížení nespravedlivých rozdílů v úrovni zdraví lidí, tak k rozšíření a naplnění lidských práv a v neposlední řadě i k vytváření sociálního kapitálu Holistický koncept zdraví Slovo zdraví původně znamenalo celek (řecky i latinsky salus ). Tento význam se objevuje i dnes, a to v názvu směru, který chápe zdraví a péče o zdraví ze širšího hlediska. Jde o tzv. holismus (od anglického whole celek). Současné ošetřovatelství zdůrazňuje holistický pohled na zdraví jako celek, a ne oddělování jednotlivých oblastí zdraví. Holistický koncept zdraví zahrnuje následující aspekty zdraví: fyzické; mentální; emocionální; sociální; duchovní; společenské. Identifikace rozličných aspektů zdraví zvyšuje povědomí komplexnosti holistického konceptu zdraví. Všechny aspekty zdraví jsou vzájemně závislé a ovlivňují se. WHO navrhuje koncept zdraví jako prostor, ve kterém jednotlivec nebo skupina je schopen na jedné straně realizovat své touhy a uspokojovat potřeby a na straně druhé měnit nebo přizpůsobit se prostředí. Zdraví je teda vnímáno jako zdroj pro každodenní život, ne jako cíl života. Jde o pozitivní koncept zdůrazňující sociální a osobní zdroje jako i fyzické kapacity. Tato definice zdůrazňuje následující myšlenky: osobní růst a rozvoj (realizovat touhy); uspokojování základních potřeb jednotlivce; schopnost přizpůsobit se změnám prostředí; zdroj pro každodenní život, ne cíl života; 2 Ottawská charta, Jakartská deklarace,

11 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL holistický koncept; ne nepřítomnost nemoci (pozitivní koncept) Upevňování zdraví historický pohled Ve všech lidských kulturách bylo a je zdraví kladeno na přední místo v hierarchii zastávaných hodnot, neboť umožňuje naplnění života, dosažení a udržení stavu spokojenosti a štěstí, ale též plnohodnotné uplatnění ve společnosti. V antice filozofové věnovali velkou pozornost jak žít moudře. Žít zdravě znamenalo žít moudře a dobře. Definice zdraví v antice: řecky ischio být zdravý a silný ; řecky hygiaio být zdravý a schopný života ; řecky holokteria dokonalé zdraví. Terminologie zdraví zahrnuje i terminy nemoci. řecky astheneia slabost ; řecky astheneo zeslábnout (astenický slabý); řecky arrostos ten, kdo není zdatný ; řecky nosos nemoc ; řecky therapeuo, iaomai, apokathistemi uzdravovat ; řecky sothein 3 významy: zachránit člověka, který byl v ohrožení života, ale také v depresi např. v nebezpečí ztráty smyslu života, v nebezpečí podlehnutí zlým mocnostem (v moderním pojetí drogám, workoholismu, touze po penězích a moci ); pomoci člověku, aby byl celým člověkem (tělesně, duševně, duchovně zdravý a celý v pořádku po všech stránkách); uzdravit chorého člověka. Podobně se se širším ponětím zdraví setkáváme i v jiných jazycích: Hebrejsky šalom znamená celé zdraví, vnitřní klid, mír, celost, neporušenost člověka jako nedělitelného tělesného, duševního a duchovného celku. Znamená to i směřování k zralosti a prosperitě a uskutečnění toho, co si daný člověk předsevzal. Židé a nejen oni si dodnes při setkání a loučení přejí šalom jako to nejdůležitější v životě. PRŮVODCE STUDIEM 3 V následujícím textu se dozvíte, jak se pojetí a vnímání zdraví vyvíjelo v posledních letech. 11

12 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Až do doby před zhruba 200 lety se v medicíně považoval zájem o zdraví (dobré fungování těla, mysle a ducha) za prvořadý úkol lékaře. Do 18. století se medicína zabývala víc zdravím než odchylkami dílčích funkcí od normálu. Nezačínala analýzou, kde dochází k odchylkám, čím byla daná funkce narušena a jak to odstranit, aby to fungovala normálně. Medicína se zabývala více celkovým způsobem života člověka a jeho výživou. Od 19. století se medicína orientovala na normální fungování, organickou strukturu a fyziologické znalosti. To se stalo ústředním bodem myšlení lékařů a sester. Důraz na podporu zdraví (správnou životosprávu jednotlivce nebo socioekonomické faktory) se měnil v průběhu desetiletí. V 1. polovině 20. století byla počáteční práce veřejného zdravotnictví zaměřena na reformu životního prostředí (např. likvidace špinavých chudých městských čtvrtí, zlepšení hygienických podmínek a vyčištění ovzduší). V letech 20. století se pozornost přesunula směrem k potřebě změnit individuální životní styl (např. plánování rodiny, prevence pohlavních nemocí, prevence úrazů, imunizace, konzumace alkoholu, kouření, redukce nadváhy). Důraz na úpravu životosprávy znamenal koncentraci na zdravotní výchovu. V 70. letech 20. století byl důraz na zdravotní výchovu kritizován, protože odváděl pozornost od sociálních a ekonomických determinantů zdraví a vedl k výlučnému převzetí odpovědnosti jednotlivců za jejich zdravotní stav. V 80. letech 20. století se objevil rozšířený přístup zdravotní podpory a veřejného zdraví. Zdůrazňoval zdravotní výchovu, ale také politické a sociální aktivity zaměřené na problematiku chudoby, zaměstnanosti, diskriminace a životního prostředí. Tento přístup zdůrazňoval lidem, že mají vlastní zdraví ve svých rukou Základní podmínky zdraví ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 3 Co je podle Vás nevyhnutnou podmínkou zdraví? Bez čeho není možné dosáhnout a udržet zdraví? Základní podmínky zdraví K základním podmínkám zdraví patří: mír; obydlí; vzdělání; sociální bezpečí; sociální vztahy; příjem; podpora žen; 12

13 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL stabilní ekosystém; trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů; sociální spravedlnost; respektování lidských práv; spravedlnost. Největší hrozbou pro zdraví je zejména chudoba. 4 Demografické trendy, jako je např. urbanizace, zvyšování počtu starších lidí a vysoký výskyt chronických nemocí, přinášejí všem zemím nové problémy. Ostatní sociální, behaviorální a biologické změny, jako je např. rozšiřování sedavého způsobu života, rezistence na antibiotika a na mnohé další používané léky, rostoucí zneužívání drog a růst násilí mezi občany i v domácím prostředí ohrožuje zdraví a pocit pohody stovek milionů lidí. Integrace globální ekonomiky, finančních trhů a obchodu, široký přístup k hromadným komunikačním prostředkům a informačním technologiím, degradace životního prostředí v důsledku nezodpovědného drancování přírodních zdrojů to vše jsou změny, které formují hodnoty, které lidé zastávají, ovlivňují životní styl jednotlivých věkových skupin a podmínky života na celém světě Determinanty zdraví Zdraví člověka je podmíněno kladným i záporným působením různých faktorů, které se označují jako determinanty zdraví. Determinanty zdraví rozdělujeme na: vnitřní (genetické faktory) zevní (životní styl, kvalita životního a pracovního prostředí, zdravotnické služby). ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 4 Co myslíte, který z uvedených determinantů nejvíce ovlivňuje zdraví? Zdraví ovlivňují následující faktory: genetická výbava (10 20 %); životní styl (50 %); životní pracovní prostředí (20 30 %); zdravotní péče (10 %). 4 Jakartská deklarace, Jakartská deklarace,

14 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Obrázek 1-1: Determinanty zdraví. zdrav. péče 10% genom 20% způsob života 50% životní prostř. 20% Jednotlivé determinanty zdraví se vyskytují a působí v návaznosti na mnoho dalších podmínek. Jednou z rozhodujících okolností pro zdraví jedince je jeho sociální pozice a další sociální faktory. 1.3 Životní styl Životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru z různých možností. Můžeme se rozhodnout pro zdravé alternativy z možností, které se nabízejí a odmítnout ty, které zdraví poškozují. Životní styl je tedy charakterizován souhrou dobrovolného chování (výběrem) a životní situace (možností). 6 Faktory, které ovlivňují rozhodování člověka při volbě životního stylu: rodinné zvyklosti; tradice společnosti; ekonomická situace vlastní; ekonomická situace společnosti; sociální pozice; motivace; věk; temperament; vzdělání; zaměstnání; příjem; příslušnost k rase; 6 Machová, 2006, s

15 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL pohlaví; hodnotová orientace; postoje; dostatek informací. Pro realizaci správného životního stylu je nezbytné, aby každý člověk: byl dostatečně informován a motivován, aby chtěl své zdraví šetřit a upevňovat a zároveň eliminoval škodlivé faktory; přesně věděl, co je zdraví prospěšné a co mu škodí; měl vytvořené podmínky k realizaci zdravého způsobu života. Zdraví nejvíce poškozuje: kouření; nesprávná výživa; nízká pohybová aktivita; nadměrná psychická zátěž; nadměrný konzum alkoholu; zneužívání drog; rizikové sexuální chování. Žádný z uvedených rizikových faktorů nepůsobí izolovaně, ale vždycky v návaznosti na další faktory životního stylu. ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 5 Jaký je Váš životní styl? Co by bylo možné změnit? Pozitivní působení životního stylu se uplatňuje jen v komplexním dodržování správných zásad Životní styl člověka současnosti Životní styl současného člověka je ovlivněn následujícími změnami: modernizace techniky v domácnosti (dálkové ovládače, myčky, pračky, vysávače); modernizace dopravy (doprava do práce autem nebo jiným dopravním prostředkem); pracovní vytíženost nedostatek času na sebe, na rodinu a budování mezilidských vztahů; nadměrná psychická zátěž nárůst stresových situaci; výrazný nárůst a upřednostňování elektronické komunikace (práce na počítači v práci i doma). Životní styl člověka současnosti je charakterizován: sedavým způsobem života; 15

16 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková nedostatkem středně intenzivní pohybové zátěže; zhoršením mezilidských vztahů. Výchova ke zdravému životnímu stylu má začít již od dětství a musí být systematická. V důsledku změn životního stylu přibývá chronických neinfekčních onemocnění: kardiovaskulární nemoci, obezita, cukrovka, nádorová onemocnění. Nevhodná výživa ovlivňuje vznik řady chorob: kardiovaskulární onemocnění, onkologická onemocnění, obezita, nemoci jater a žlučníku, osteoporóza. Nedostatek fyzické aktivity může vést ke vzniku vad držení těla, vzniku obezity a kardiovaskulárních onemocnění. OTÁZKY 1. WHO definice zdraví pochází z roku: a) 1948; b) 1977; c) 1985; d) Největší hrozbou pro zdraví podle Jakartské deklarace je: a) životní prostředí; b) chudoba; c) infekce; d) nevzdělanost. 3. Mezi vnitřní determinanty zdraví patří: a) životní styl; b) zdravotní péče; c) genetické faktory; d) prostředí. 4. Největší vliv na zdraví má: a) životní styl; b) zdravotní péče; c) genetické faktory; d) prostředí. 16

17 1 ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 5. Faktory, které podmiňuji zdraví člověka kladným i záporným působením, se označují jako: a) hlavní priority zdraví; b) základní podmínky zdraví; c) faktory zdraví; d) determinanty zdraví. 6. Dynamický stav určité kvality, který v podmínkách určitých konkrétních vztahů organismu s jeho okolím disponuje určitým potenciálem, se označuje jako: a) hlavní priorita zdraví; b) základní podmínka zdraví; c) potenciál zdraví; d) determinanta zdraví. SHRNUTÍ KAPITOLY Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. (WHO definice zdraví, 1948) Zdraví je základní lidské právo. Dobré zdraví je důležitým předpokladem sociálního, ekonomického i osobního rozvoje a je podstatnou komponentou kvality života. K základním podmínkám zdraví patří mír, obydlí, vzdělání, sociální bezpečí, sociální vztahy, příjem, podpora žen, stabilní ekosystém, trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů, sociální spravedlnost, respektování lidských práv a spravedlnost. Největší hrozbou pro zdraví je zejména chudoba. Zdraví člověka je podmíněno kladným i záporným působením různých faktorů, které se označují jako determinanty zdraví. Rozdělují se na vnitřní (genetické faktory 20%) a zevní (životní styl 50%, kvalita životního a pracovního prostředí 20%, zdravotnické služby 10%). Životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru z různých možností. Životní styl současného člověka je charakterizován sedavým stylem života. Výchova k zdravému životnímu stylu má začít již od dětství a musí být systematická. POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZROJE [1] EWLES, L., SIMNETT, I. Promoting health. 5th ed. Bailliere Tindall, p. ISBN [2] KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: Akademia, s. ISBN

18 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková [3] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN [4] MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví pro učitele. 1. vyd. Ústí nad Labem: PF UJEP, s. ISBN [5] Prevencia v primárnej starostlivosti. Odporúčania pre podporu správnej praxe. 1. vyd. Všeobecná zdravotná poisťovňa a program CINDI v SR. MAURO, Bratislava s. ISBN [6] PROVAZNÍK, K. Manuál prevence v lékařské praxi. I. V. díl. Souborné vydání. Národní program zdraví. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, s. ISBN ODPOVĚDI 1 a; 2 b; 3 c; 4 a; 5 d; 6 c. 18

19 2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Kapitola Výchova ke zdraví nabízí vysvětlení pojmů výchova ke zdraví, podpora zdraví, jako i hlubší obeznámení se zásadami, cíly a metodami výchovy ke zdraví. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete umět: popsat výchovu ke zdraví; rozlišit jednotlivé metody výchovy ke zdraví; pojmenovat aktivity podporující zdraví. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 90 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Zdraví, výchova ke zdraví, cíl, metoda, zásady výchovy ke zdraví, podpora zdraví, sestra, edukace, edukátor. PRŮVODCE STUDIEM 4 První kapitola byla zaměřena na zdraví a zdravý životní styl. Druhá kapitola se věnuje výchově ke zdraví. 19

20 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 6 Ošetřovatelství současnosti je orientováno taky na zdraví, jeho podporu a udržení. Dokladuje to Koncepce ošetřovatelství z roku V úvodu je uvedeno, že ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Přečtěte si následující text (část z Koncepce ošetřovatelství z roku 2004) a zaměřte se na to, jak často se v něm píše o zdraví. SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ (Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, vydáno září 2004, částka 9) Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou péčí se rozumí soubor odborných činností zaměřených na prevenci, udržení, podporu a navrácení zdraví jednotlivců, rodin a osob, majících společné sociální prostředí nebo trpících obdobnými zdravotními obtížemi. Součástí ošetřovatelství je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti. Ošetřovatelská péče je poskytována v rámci integrované péče i paliativní péče. Ošetřovatelství si v ústavní, ambulantní i komunitní péči vytvořilo vlastní pole působnosti, v němž ošetřovatelský personál pracuje výrazně samostatněji. Charakteristickými rysy ošetřovatelství je individualizovaná péče založená na vyhledávání a plánovitém uspokojování potřeb člověka ve vztahu k jeho zdraví nebo potřebám vzniklých nebo pozměněných onemocněním. Koncepce klade důraz na náročnější a samostatnější práci ošetřovatelského personálu. Zdůrazňuje nutnost práce metodou ošetřovatelského procesu doprovázeného řádně vedenou zdravotnickou dokumentací jako základního metodického postupu ošetřovatelského personálu při práci se zdravým i nemocným člověkem, jeho rodinou a sociálním prostředím. Lze očekávat, že systematické používání této koncepce v praxi se odrazí ve zkvalitnění celkové péče o zdraví české populace, a to nejen v kvalitnější ošetřovatelské ústavní, ambulantní i domácí péči, pevného zakotvení v integrované a paliativní péči, ale i v komunitní ošetřovatelské péči na úseku prevence a výchovy ke zdraví. Definice, cíle a charakteristika oboru Definice ošetřovatelství Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví. 20

21 2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Ošetřovatelství se významně podílí na prevenci, diagnostice, terapii i rehabilitaci. Ošetřovatelský personál pomáhá jednotlivci, rodinám i skupinám, aby byli schopni samostatně uspokojovat fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede nemocné k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Nemocným, kteří o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. Cíle ošetřovatelství Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně uspokojovat potřeby člověka s respektem k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení nebo navrácení zdraví, zmírnění fyzické i psychické bolesti v průběhu umírání. Při dosahování těchto cílů ošetřovatelský personál úzce spolupracuje s nemocným, lékaři, dalšími zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky. Cílem ošetřovatelství je: podporovat a upevňovat zdraví, podílet se na navrácení zdraví, zmírňovat utrpení nemocného člověka, zajistit klidné umírání a důstojnou smrt. Komunitní ošetřovatelství Ošetřovatelské služby poskytované v rámci komunitní péče jsou organizovány zpravidla mimo ústavní zařízení a zajišťují potřebnou péči o rodinu, jednotlivce či skupinu obyvatel. Komunitní péče je zaměřená na ochranu zdraví, prevenci onemocnění a výchovu ke zdraví. Dále se zaměřuje na péči o nemocného a jeho rehabilitaci, včetně edukace rodinných příslušníků a blízkých v poskytování laické ošetřovatelské péče. Komunitní péče zahrnuje i péči o chronicky a nevyléčitelně nemocné a o zdravotně postižené občany, včetně zajišťování různých forem domácí péče. Zdravotnický pracovník, který poskytuje ošetřovatelskou péči v rámci komunitní péče, úzce spolupracuje s lékaři, orgány státní správy a samosprávy, občanskými sdruženími apod. Rozvoj komunitního ošetřovatelství je prioritou Světové zdravotnické organizace 2.1 Výchova ke zdraví pojem, definice, hlavní zásady Výchova ke zdraví zahrnuje činnosti, jejichž cílem je poskytnout lidem přístupným způsobem dostatek informací o možnostech a způsobech, jak předcházet nemocím, zlepšit znalosti, motivovat, ovlivnit postoje a přivést lidi k aktivnímu zájmu o své zdraví a konečně ke změně chování vedoucí k posílení zdraví. Výchova ke zdraví je obor, který využívá poznatků z řady vědních oborů např. lékařských, sociálních, pedagogických a psychologických. Je nedílnou součástí péče o zdraví, na kterou má nárok každý občan a která je garantována státem. 21

22 Zdravý životní styl, Renáta Zeleníková Hlavní zásady: Výchova ke zdraví může být jen tehdy efektivní, jestliže splňuje řadu nezbytných náležitostí a zásad. Jde o činnost: soustavnou, systematickou, komplexní a důkladně promyšlenou; cílenou vzhledem k věku, vzdělání a konkrétním problémům jedince v oblasti zdravotní, psychické, sociální a společenské; aktualizovanou nejnovějšími poznatky z oblasti vědy a výzkumu; respektující životní prostředí jedince; založenou na osobní zainteresovanosti každého jedince tzn. pochopení osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví; zaměřenou na jednotlivce, skupiny, komunity a celou společnost; jako součást primární, sekundární a terciární prevence; celoživotní; obsahující formální a neformální edukaci. 2.2 Cíle výchovy ke zdraví Cíle Cíle zdravotní výchovy: kognitivní poznávací: zaměřeny na vědomosti a informace, na základě kterých se může jednotlivec rozhodnout; afektivní citové: zaměřeny na postoje, přesvědčení, hodnocení, názor, příp. Změnu; behaviorální podněcující konání: stimulují konání ke změně. V praxi jde zpravidla o kombinaci cílů. 2.3 Metody výchovy ke zdraví Klasifikace metod Klasifikace metod výchovy ke zdraví A. Podle objektu zdravotně-výchovního působení: 1. Metody individuálního působení individuální rozhovor, individuální konzultace a instruktáž, zdravotně-výchovní konzultace prostřednictvím telekomunikačního přenosu, telefonicko-magnetofonová služba, zdravotně-výchovní korespondence. Sestra uplatňuje zásady individuálního přístupu. 2. Metody skupinového působení přednáška, diskuze, beseda, panelová diskuze, kurzy, klubová setkání a jiné aktivizační metody, např. problémové a inscenační metody, brainstorming, sociální učení. Sestra se zaměřuje na menší i větší skupiny, příp. celou komunitu. Skupinová edukace podporuje atmosféru vzdělávání. U skupinové edukace lze také využít následující formy: výměna názorů; inscenování; 22

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY 88 10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY Program Zdraví 21 vychází z potřeb a zájmu jednotlivých států a jejich obyvatel, staví na dobrém metodickém základu a respektuje dosavadní získané

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více