Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10"

Transkript

1 Vážení čtenáři, Z obsahu Společnost řízená penězi se nepochybně stává také v ČR rozhodující dimenzí přístupů k tvorbě a realizaci nejen zdravotní politiky, ale také v oblasti sociálních služeb. Příčiny těchto procesů jsou nejen ve zdravotnictví reflektovány v ekonomické globalizaci. Předmětu globalizace a zdraví věnovala Světová zdravotnická organizace v letech významnou pozornost v podobě poznatkové sítě (knowledge network) a to společně s dalším tématem: sociální a ekonomické determinanty zdraví. Těmto tématům je v zahraničí věnována významná pozornost Procesy ekonomické globalizace zasahují snad do všech základních součástí fungování zdravotnických systémů. Ekonomická globalizace zaskočila také české aktéry v oblasti úhrad nemocniční péče Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10 Miriam Kotrusová, Hana Janečková, Olga Angelovská, Karolína Dobiášová Potřeba sociálně-zdravotních služeb pro seniory v Praze. Reflexe současného stavu Petr Háva Úhrady nemocniční péče v ČR a nastartovala řadu reformních změn, zaměřených na úspory, které se však postupně dostávají do rozporu s udržitelným fungováním nemocničního sektoru. Petr Háva Vydává: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Předseda redakční rady: Ing. Alexandr Stožický, CSc. Redakční rada: RNDr. Petr Beneš; Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.; Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.; PhDr. Zdeněk Kučera; MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA; ing. Zdeněk Novák; Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.; Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.; RNDr. Jiří Schlanger; MUDr. Mgr. Petr Struk; Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc.; Vedoucí redakce: MUDr. Petr Háva, CSc., mobil: , redakce : Grafická úprava a zlom: Irena Vorlíčková, Příjem inzerce: Redakce Tisk zajišťuje: Tiskárna Kirchner, Nymburk, Registrace časopisu: MK ČR E 7600 ISSN Indexace a excerpce: Bibliographia Medica Čechoslovaca Časopis je zařazen Radou pro výzkum a vývoj mezi recenzované časopisy (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=503642) Zdravotnictví v České republice 2/XV/2012 1

2 SUMMARY Economic globalization and health Pavla Mašková, Petr Háva Health performance and economic performance are interlinked. Good health is essential for economic and social development. This paper identifies and describes linkages between economic globalization and health. The aim is to analyze international professional discourse on ways how economic globalization affects health and to critical reflex development of the Czech health policy in the relation to economic globalization, financial crisis and health. The World Health Organization plays the major role in the studying the health effects resulting globalization. In the other side in the Czech Republic there isn t developed the discussion about social determinants of health, health gap, health inequalities, health promotion. The risks of economic globalization aren t reflected by health policy makers. Ekonomická globalizace a zdraví Pavla Mašková, Petr Háva Sociální a ekonomické determinanty zdraví, kritický přístup k ekonomické globalizaci, rostoucí role trhu ve zdravotnictví, snižování role státu a veřejného sektoru. Key words: globalization, economic globalization, health, social determinants of health, WHO O autorovi Ing., Mgr. Pavla Mašková PhD., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky mail: MUDr. Petr Háva, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky mail: 1. Úvod Globalizace je dynamickým procesem, který obsahuje ekonomické, technologické, sociální, kulturní a politické aspekty a přináší tak různé důsledky v mnoha oblastech. Efekty globalizace na zdraví jsou zprostředkovány díky růstu a distribuci příjmů, ekonomické (ne) stabilitě, dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, svůj podíl má také stres a další faktory (Cornia 2001). Rámce pro hodnocení vlivu globalizace na zdraví, formulované po roce 2000, se zaměřují na dvě hlavní dimenze: (1) sociální determinanty zdraví a (2) zdravotní služby (Woodward 2001, Labonté 2007). Světová zdravotnická organizace (WHO) se zabývala vztahem globalizace a sociálních determinant zdraví z pohledu ekvity v rámci projektu Globalization Knowledge Network v letech 2005 až 2007 (WHO 2007). V dalších letech se toto téma stalo ještě významnější a aktuálnější díky celosvětové finanční krizi odstartované v roce Ekonomická globalizace je v rámci úzce spojena s marketizací (potržňováním) zdravotnictví. Tento trend je patrný zejména v postkomunistických zemích, tedy také v České republice. Přičemž znepokojující je také rychlost reálných ekonomických procesů. Marketizace zdravotnictví představuje jeden ze způsobů, jak ekonomická globalizace ovlivňuje sociální determinanty zdraví. Zvyšování role trhu ve zdravotnictví je společně s vývojovými trendy v oblasti liberalizace trhů, snižování role státu a veřejného sektoru, modernizace cestou korporatizace a privatizace podporována nadnárodními aktéry jako je Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová banka (WB), Světová obchodní organizace (WTO). V souvislosti se současnou finanční krizí vidí tito aktéři právě posílení tržního mechanismu řešením v redukci veřejných výdajů na zdravotnictví (IMF 2011). Světová banka vytvořila pro postkomunistické země jednotný scénář zdravotnických reforem. Jedná se o tyto hlavní kroky 2

3 reforem: 1) racionalizace tedy rozhodnutí, které zdravotní služby budou kryty zdravotním pojištěním a které nebudou kryty; 2) zavedení soukromého zdravotního pojištění; 3) zavedení spoluplateb; 4) redukce nemocniční infrastruktury konsolidace a uzavření nemocnic a redukce nemocničních lůžek; 5) vytvoření soutěže mezi poskytovateli zdravotní péče; 6) zavedení úhradového mechanismu, který podpoří motivaci pro management nákladů a zlepšení kvality (Chawla 2007). Na nadnárodní úrovni je rozvíjen odborný diskurz (zejména na půdě Evropské unie, WHO a OECD, akademicky zaměřený přístup), který kriticky reflektuje tyto reálné ekonomické procesy, i když s určitým zpožděním. Jednotlivé diskurzy a argumenty ekonomické globalizace a neoliberalismu jsou charakterizovány řadou rozdílů v předmětném vymezení a vysvětlení těchto jevů v odvislosti od jejich nositelů (aktérů). Nejaktuálnějším výsledkem aktivit Evropské úřadovny WHO je strategický dokument Zdraví 2020 (WHO 2012). Tento nový evropský politický rámec reaguje na změny, kterými evropské země procházejí a posouvá zaměření podpory nejen na zdraví, ale také na blahobyt (well being). Na národní úrovni se však projevuje deficit rozvoje poznání v oblasti působení ekonomické globalizace na zdraví populace. V ČR se o možných důsledcích ekonomické globalizaci velmi málo diskutuje, vázne diskuse o sociálních determinantách zdraví, mezeře ve zdraví, nerovnostech ve zdraví, podpoře zdraví. 2.Cíle, otázky, metody Cílem tohoto článku je shrnutí současných poznatků o ekonomické globalizaci ve vztahu ke zdraví na mezinárodní úrovni a kritická reflexe vývoje zdravotní politiky v ČR ve vztahu k ekonomické globalizaci a finanční krizi z pohledu vlivu na zdraví. V průběhu článku si pokládáme tyto otázky: Jak reaguje mezinárodní odborný diskurz na výzvy globalizace? Kteří aktéři se zde aktivně projevují? Jsou v tomto diskurzu naznačeny cesty ke konkrétnímu řešení jak zmírnit (odvrátit) rizika ekonomické globalizace? Je téma globalizace a zdraví obsaženo ve strategických politických dokumentech v ČR? Jaké jsou příčiny bariér interakce odborného diskurzu na nadnárodní a národní úrovni? Metodologický přístup využívá kombinaci metod analýzy a tvorby zdravotní politiky (Fischer 2006, Knoepfel 2007, Wallt 2008), kvalitativního výzkumu (Flick 2004). Využity jsou také historická metoda (Howell, Prevenier 2001), metoda analýzy událostí a morfologická analýza (Ritchey, 1998, Yamaguchi 1991, Barton, Vijayan 1995, Box-Steffensmeier, Janet, Bradford 1997) a metody analýzy nastolení agendy zdravotní politiky, jednání aktérů, analýza sítě aktérů (Barker 1996; Walt 1994; Frič 2008). 3.Teoretické a konceptuální rámce Vzhledem k podstatě procesu globalizace je v současné výzkumné praxi v rostoucí míře využíváno multidisciplinárního přístupu (koncepty medicíny, epidemiologie, sociologie, politických věd, ekonomie, zdravotní, veřejné, vzdělávací a enviromentální politiky. Na poli zdravotní politiky je vliv ekonomické globalizace na zdraví zkoumán s využitím teoretických konceptů jako jsou sociální determinanty zdraví, podpora zdraví, veřejné zdraví, nerovnosti ve zdraví, investice do zdraví (Detels 2004, Suhrcke 2007, WHO 2007). Sociální důsledky ekonomické globalizace v podobě nerovností ve zdraví, nedodržování lidských práv se vztahem ke zdraví a další nespravedlnosti představují různá zneuznání, která jsou analyzována na základě přístupů kritické teorie (Hrubec 2011, 2008, Suša 2010). Konceptuální rámce studia vlivů globalizace na zdraví: Komise WHO pro sociální determinanty zdraví použila konceptuální rámec pro studium souvislostí mezi globalizací a sociálními determinantami zdraví, který identifikuje hlavní mechanismy sehrávající významnou roli v generování nerovností ve zdraví jde o sociální stratifikaci, vystavování se rizikům, zranitelnost (která pramení z životních podmínek, pracovních podmínek, kvality výživy atd.) a různé další konsekvence jako je neschopnost pracovat, ztráta příjmu apod. Významnou součástí modelu jsou charakteristiky zdravotnického systému (dostupnost a kvalita péče, finanční dostupnost péče) (WHO 2007). V rámci předcházejících aktivit WHO byl rozpracován model, který identifikuje pět klíčových souvislostí mezi globalizací a zdravím (Woodward 2001). Mezi přímé efekty patří vliv zdravotního systému, zdravotních politik a vystavování se určitým druhům hazardu jako jsou infekční nemoci a tabákový marketing. Nepřímé efekty jsou tyto vliv národní ekonomiky na sektor zdravotnictví (tedy efekty liberalizace obchodu a finančních toků v souvislosti s dostupností zdrojů na veřejné výdaje v rámci zdravotnictví) a populační rizika (zejména efekty výživy a životních podmínek, které vyplývají z úrovně příjmů domácností). Tento model potvrzuje význam ekonomických aspektů jak v procesu globalizace, tak v konceptu sociálních determinant zdraví (Labonté, Shrecker 2007). Dalším konceptuálním rámcem je model (Huynen, Martens, Hilderink 2005), který explicitně zahrnuje vliv globalizace na institucionální, ekonomické, sociokulturní a ekologické determinanty zdraví populace a to na různých úrovních kontextuální, distální a proximální. 4. Analytický rámec ekonomické globalizace a zdraví V tomto článku jsme použili vlastní analytický rámec (schéma č. 1). Tento, rámec však využívá poznatků již publikovaných konceptuálních rámců, které jsou vztaženy k procesu globalizace a vlivu na zdraví (viz. výše konceptuální rámce - Huyen 2005, Woodward 2001, Labonté 2007, WHO 2007). Uvedený analytický rámec dává do souvislosti obecné vývojové trendy, proces (ekonomické) globalizace, vlivy nadnárodních aktérů, časovou dimenzi a zdraví populace. Přičemž samotné zdraví je ve zvoleném cibulovitém modelu obaleno vlivy na místí a regionální úrovni (životní prostředí, zdravotnické služby, sociální prostředí, životní úroveň) a vlivy na národní úrovni v podobě jednotlivých sektorových politik se vztahem ke zdraví. Časová dimenze zahrnuje mezníky, se kterými je 3

4 Schéma č. 1: Analytický rámec ekonomické globalizace ve vztahu ke zdraví podrobněji pracováno v morfologické analýze vybraných dimenzí/kontextu procesu vlivu ekonomické globalizace na zdraví (viz. tabulka č.1). 5.Kritický přístup ke globalizaci Globalizace se jako často užívaný pojem objevuje na konci 80. let 20. století. Avšak neexistuje jednotný názor jak na časové vymezení procesu globalizace (od kdy globalizace nastává), tak na definici. Zatím neexistuje jednotná, všeobecně používaná definice globalizace (Keller 2005, Ehl 2001, 2006, Kettl 2000, Švihlíková 2010). Při definování procesu globalizace také záleží o jakou oblast lidské činnosti se jedná (ekonomie, ekologie, kultura, politika) a zda ji definuje spíše skupina zastánců či odpůrců. Existuje tedy celá řada definic, které se velmi různí a některé si i odporují. Někdy je globalizace chybně zaměňována s amerikanizací (Ehl 2001) či internacionalizací ekonomik (Mishra 1999). Často se jedná o ambivalentní proces, který vyvolává značné asymetrie na různých úrovních. Mezi oblasti, ve kterých globální změny způsobují největší sociální napětí a konflikty, je ekonomická dimenze (Hrubec 2008, Švihlíková 2010). Ekonomická globalizace znamená propojování světových trhů a zapojování národních ekonomik do celosvětových ekonomických vazeb. Globalizace je tedy posunem ze světa oddělených národních ekonomik do globální ekonomiky, ve které je internacionalizována produkce, a finanční kapitál protéká volně mezi zeměmi. WHO používá definici ekonomické globalizace, která ji označuje jako proces větší integrace v oblasti 4

5 světové ekonomiky díky pohybu zboží, služeb, kapitálu, technologií a práce, který postupně vede k ekonomickým rozhodnutím, která jsou ovlivněna globálními podmínkami. (WHO 2007) Ekonomická globalizace je často spojována s restrukturalizací nebo oslabením fungování sociálního státu (Keller 2005, Pick 2004, Pierson 2001, Evans 1997). Jako hlavní problémy, které globalizace způsobuje sociálnímu státu, jsou uváděné omezené možnosti vlivu vlád na národní ekonomiku (zejména zaměstnanost), sociální dumping, tlak na snižování daní, oslabení vlivu odborů (Angelovská 2005), růst sociálně ekonomických nerovností (Hrubec 2008), omezování výdajů na sociální zabezpečení, ale i souvislost s finanční krizí (Švihlíková 2011). Ekonomická globalizace je také spojována s politickým aspektem v podobě krize kolektivní racionality. Na jedné straně se zvyšuje poptávka po veřejných statcích, a protože veřejné statky lze produkovat efektivně jen pomocí kolektivních akcí, roste prudce i poptávka po kolektivních akcích, po jejich promotorech a organizátorech a také po solidaritě, bez níž nelze produkci statků realizovat. Globalizovaný trh navíc produkuje veřejné nedo(statky) (chápáno jako negativní externality) a k racionální redistribuci jejich důsledků je nutná globální kolektivní akce. Na druhé straně ale z povahy veřejných statků plyne, že racionální jedinec maximalizuje svůj zisk jako černý pasažér, tržní racionalita nemotivuje jedince k účasti na kolektivních akcích (Bělohradský 2006). Co však ekonomové označují za tržní racionalitu, je z hlediska vznikajících sociálních důsledků evidentní sociální neopovědností. Velmi kritický pohled na ekonomickou globalizaci a další společenskoekonomické změny spojené s neoliberalismem má N. Hertzová, která tyto trendy nazývá plíživým převratem, kdy globální kapitalismus ohrožuje demokratické základy moderní společnosti. Trendy socioekonomického vývoje ve světě v posledních dvaceti letech lze podle Hertzové charakterizovat takto: dochází k prudkému rozvoji volného obchodu, vlády jen málo zasahují do ekonomiky, receptem na ekonomický růst je deregulace a privatizace, nadnárodní korporace získávají stále větší vliv a moc na úkor národních vlád, které se ještě snaží přilákat a udržet tyto nadnárodní korporace snižováním daní, investičními pobídkami. Negativním důsledkem těchto procesů je roztáčející se spirála konzumentarismu, apatie a frustrace obyvatel a ztráta víry v politiky a samotnou demokracii (Hertzová 2003). Globalizace přinesla i některé kladné změny např.otevření se mezinárodnímu obchodu napomáhá v mnoha zemích k většímu hospodářskému růstu, ke zvyšování životní úrovně, v rozvojových zemích se zlepšil přístup ke vzdělání, lékům, přínos mají i projekty zahraniční pomoci. Kritika ekonomické globalizace se však shoduje nad přístupem, kdy se ekonomika nadřazuje všemu ostatnímu a navíc je preferován jen jeden konkrétní ekonomický názor tržní fundamentalismus (Stiglitz 2001). Od přijetí Washingtonského konsensu se hlavní ekonomičtí globální aktéři (WB, MMF a WTO) řídí mantrou volného trhu jako jediným správným ekonomicko politickým postupem. Vulnerabilní převzetí tohoto postupu bez pečlivého zvážení rizik bylo především státy tranzitivních ekonomik. Na konci devadesátých let došlo po silných antiglobalizačních a ekonomických kritikách Světové banky a Mezinárodního měnového fondu k restrukturalizaci jejich postojů. Na půdě WB byl rozvíjen koncept good governance, který slučuje aktivní roli státu a rozvoj volného trhu. Doporučení IMF ohledně reforem zdravotnických systémů, které jsou zaměřené na udržitelnost výdajů na zdravotnictví, zůstávají sice v rovině posílení tržních mechanismů, ale je připouštěno riziko tržních selhání ve zdravotnictví (IMF 2010, IMF 2012). Zvyšující se tlak na rozsáhlejší marketizaci zdravotnictví přinesla také finanční krize, která je v ČR současnými tvůrci zdravotní politiky nahlížena jako příležitost pro provedení potržňovacích zdravotnických reforem. Následující tabulka č. 1. (str. 6) zobrazuje morfologickou analýzu procesu ekonomické globalizace. Morfologická analýza procesu globalizace zohledňuje různé aspekty vývoje globalizace po druhé světové válce do současnosti. Výběr oblastí a jejich dimenzí koresponduje s tématem ekonomické globalizace a zdraví, které je zasazeno do vývoje celospolečenského, lidskoprávního, rozvoje poznatků v oblasti zdraví a zdůrazněn je také kontext EU. 6. Ekonomická globalizace a zdraví v mezinárodním odborném diskurzu Ekonomická globalizace je procesem, který má komplexní vliv na zdraví. Mezinárodní odborný diskurz reflektuje toto téma především v aktivitách WHO, EU a OECD. Světová zdravotnická organizace (WHO) a její Evropská úřadovna společně ve spolupráci s European Observatory on Health Systems and Policies Globalizace je jedním z témat, kterými se WHO soustředěně zabývá. Globalizace je v pojetí WHO rozuměna jako souhrn dvou elementů otevírání mezinárodních hranic za účelem zvyšující se rychlosti toků zboží, služeb, financí, lidí a myšlenek; a změna institucí a politik na národní a mezinárodní úrovni, které usnadňují nebo podporují tyto toky. Významným konceptem, který WHO rozpracovává od svého založení v roce 1948 a zároveň jde o koncept propojující proces globalizace a jeho vliv na zdraví populace, je koncept sociálních determinant zdraví, tedy podmínek ve kterých lidé žijí a pracují a které ovlivňují jejich možnosti vést zdravý život. Práce WHO věnovaná řešení sociálních determinant zdraví a snižování nerovností ve zdraví je založena na zakládací listině WHO a na Deklaraci z Alma Ata (1978), které potvrzují zdraví jako základní lidské právo. Tyto deklarace zároveň zdůrazňují zodpovědnost jednotlivých vlád za řešení sociálních a enviromentálních determinant za účelem naplnění práva občanů na nejvyšší dosažitelný standard zdraví. Tyto hodnoty jsou reflektovány také v Ottawské chartě a dokumentu Health for All. Tallinská charta z roku 2008, schválená padesáti třemi členskými státy evropského regionu a klíčovými evropskými institucemi, zdůrazňuje hlavní roli zdravotnických systémů v řešení nerovností ve zdraví. V reakci na rostoucí obavy z přetrvávajících a rozšiřujících se nerovností jak globálně, tak v Evropě, byla v roce 2005 založena Komise pro sociální determinanty zdraví (the Commission on Social Determinants of Health). Cílem komi- 5

6 Tabulka č. 1: Morfologická analýza procesu ekonomické globalizace po 2. světové válce Tabulka č. 1: Morfologická analýza procesu ekonomické globalizace po 2. světové válce oblasti Dimenze Ekonomie Vliv nadnárodníc h aktérů Národní hospodářské politiky, problémy Mezinárodní obchod Hlavní aktéři Poválečný růst hospodářství Bretonwoodský systém Růst nadnárodních korporací Stagflace ropné šoky Keynesiánství Zrušen zlatý standard v USA (1971) Ropné krize Implementace neoliberalismu (Reagan, Thatcher) monetarismus Rozvoj ekonomické globalizace: Růst pohyblivosti kapitálu (zahraniční investice) a mezinárodního obchodu. Jižní Amerika IMF, WB, WTO, GATT OECD TNO (finanční trhy, mezinárodní obchod) Ekonomie hlavního proudu s převahou neoliberalismu Postupně reformy veřejných financí, po roce 2008 reakce na finanční krizi OECD hledání cest trvalé udržitelnosti Evropa, Asie Deregulace finančních trhů WB, IMF vstup do tranzitivních ekonomik Dohoda GATS (WTO) a NAFTA v roce 1994 Finanční krize (USA, Evropa) Mírné zmírnění důrazu na tržní mechanismy jako jediné regulační nástroje v přístupech WB a IMF Společenský vývoj Lidská práva Vztah trhu a státu, demokracie OSN Rada Evropy Poválečné budování sociálního státu Poměrně silný sociální stát Charta lidských práv Pakty 1945 Charta OSN 1948 Všeobecná deklarace lidských práv (čl.25) 1966 Mezinárodní pakt o sociálních, hospodářských a kulturních právech, čl Úmluva o ochraně lidských práv a svobod 1959 vznik Evropského soudu pro lidská práva (Štrasburk) 1961 Evropská sociální charta Snižování role státu a zvyšování role trhu Welfare state retrenchment 1985 vznik Committee on Economic, Social and Cultural Rights Pád komunistického režimu Washingtonský konsensus Koncept efektivního minimálního státu 1993 vstup ČR do Rady Evropy 1997 Memorandum spolupráce s EU 1997 Úmluva o lidských právech a biomedicíně Individualizace společnosti, riziková společnost Nová rizika Střet mezi ekonomickým růstem a sociálním rozvojem Růst nerovností 2002 vznik Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health se byla syntéza poznatků o sociálních determinantách zdraví a nerovnostech ve zdraví a stanovení politiky, která by se nejvíce hodila na řešení nerovností v různých regionech a v kontextech jednotlivých zemí. V rámci výzkumu, který byl prováděn v letech bylo identifikováno několik skupin způsobů, kterými globalizace mění sociální determinanty zdraví, které jsou relevantní ve vztahu k ekvitě ve zdraví. Jedná se o liberalizaci obchodu, globální reorganizaci produkce a trhů práce, dluhové krize a ekonomickou restrukturalizaci, finanční liberalizace, urbanizační uspořádání, životní prostředí a marketizaci zdravotních systémů (Labonté, Schrecker 2007; WHO 2007). Již zmíněná Tallinská charta, která je výsledkem Ministerské konference v Tallinu v červnu 2008, zohledňuje nové paradigma finanční udržitelnost, a to právě v souvislosti s novými výzvami včetně ekonomické globalizace. WHO upozorňuje také na negativní vliv globalizace na sociální kohezi. Tvůrci zdravotní politiky by měly zajistit, aby docházelo ke sběru relevantních dat, aby byly prováděny transparentní analýzy, aby byly systematicky používané důkazy pro plánování a hodnocení a aby docházelo k informovaným veřejně politickým diskusím. Tvůrci politiky jsou totiž zodpovědní nejen za hodnocení výkonnosti zdravotnických systémů, ale také za to, že toto měření a hodnocení povede k lepším výsledkům (WHO 2008). Nejaktuálnějším dokumentem WHO, který zahrnuje také problematiku glo- balizace a zdraví je strategie Zdraví 2020 (WHO 2012). Strategie byla schválena při jednání Regionálního výboru Světové zdravotní organizace pro Evropu na Maltě dne 12. září Jedná se o novou strategii na podporu zdraví a blahobytu (well-being), která podporuje integraci a harmonizaci aktivit směřujících k podpoře zdraví a blahobytu napříč odvětvími na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Strategie se zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států evropského regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. Důvody pro přijetí nové strategie jsou především změny, které v Evropě nastávají a které ovlivňují 6

7 zdraví. Zdraví 2020 pracuje s koncepty jakou jsou sociální determinanty zdraví, investice do zdraví, sociální rozměr zdraví, nerovnosti ve zdraví, veřejné zdraví atd. Strategickými cíli jsou snižování nerovností ve zdraví a lepší vládnutí v oblasti zdraví. Hlavními měřitelnými cíli je snížení fetální úmrtnosti, zvýšení střední délky života, snížení nerovností ve zdraví, posílení blahobytu populace, zajištění univerzálního krytí a práva na nejvyšší dosažitelný stupeň zdraví. Tato strategie jasně deklaruje úzké spojení mezi výkonností ekonomiky a zdravím resp. celým zdravotnickým sektorem (WHO 2012). Toto úzké propojení je reflektováno také v pokračující práci WHO v oblasti sociálních determinant zdraví a ekvity ve zdraví. WHO deklaruje (Marmot 2012), že současné ekonomické potíže jsou důvodem pro provádění akcí v oblasti sociálních determinant zdraví, nikoliv pro nečinnost. Ekonomická krize ovlivňující Evropu poskytuje silný základ a urgentní výzvu k takové práci. Často je argumentováno, že zvládání současných ekonomických těžkostí vyžaduje redukci v investicích do zdraví a jeho sociálních determinant. Důkazy však potvrzují, že investice do rozvoje v brzkém věku, aktivní politiky zaměstnanosti, sociální ochrana, bytová politika a zmírnění změn klimatu pomohou ochránit populace před nepříznivými efekty ekonomické krize jsou základem pro zdravější budoucnost. Uvedená zpráva (Marmot 2012) byla zpracována v souvislosti se strategií Zdraví Zpráva upozorňuje na přetrvávající nerovnosti ve zdraví jak mezi jednotlivými státy evropského regionu, tak v rámci jednotlivých zemí. Dle této zprávy má každá země evropského regionu vypracovat jasnou strategii nápravy nerovností ve zdraví pomocí změny determinant zdraví. Práce WHO pokročila zejména v oblasti konkrétních návrhů opatření na zmírnění nerovností ve zdraví. Pracuje s hlavními sociálními determinantami zdraví, přičemž jednotlivé návrhy na snižování nerovností jsou rozděleny do těchto oblastí: dráha života (nerovnosti mezi generacemi), širší společenské prostředí (sociální ochrana, sociální vyloučení), makro kontext (ekonomika, udržitelnost, životní prostředí) a systém vládnutí (zdravotnické systémy, systémy prevence, léčby, monitoringu). Další posun je zřejmý v intenzitě deklarací nosných výchozích konceptů (např. universální přístup ke zdraví, lidská práva (právo na zdraví), svoboda rozvoje dle A. Seny, sociální gradient zdraví), které zdůrazňují významnost sociálních determinant zdraví. Evropská unie Na ekonomickou globalizaci reaguje zejména poslední smlouva EU - Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost 1. prosince EU se v rámci této smlouvy zabývá především otázkami globalizace, změny klimatu, demografických změn, bezpečnosti a zajištění energií. Lisabonská smlouva posiluje demokracii v EU a její schopnost neustále prosazovat zájmy svých občanů. Již Smlouva o EU zakotvila přístup nazývaný zdraví ve všech politikách. V současné době je tento přístup uplatňován ve strategii Together for Health: A Strategic Approach for the EU (COM(2007) 630). Tento strategický přístup pro EU na období let Společně pro zdraví se opírá o základní hodnoty zdravotních systémů EU (všeobecnost, přístup ke kvalitní péči, rovnost a solidarita) a dále zdůrazňuje, že hodnoty týkající se zlepšení zdraví musí zahrnovat omezení nespravedlnosti v oblasti zdraví, deklaruje, že zdravotní politika musí být založena na nejlepších vědeckých důkazech vyvozených ze spolehlivých údajů a informací. Tato první zdravotní strategie ES upozorňuje na důležitost investic do zdraví a problematiku udržitelnosti. Zdravotní politika na úrovni Společenství by měla podporovat dobrý zdravotní stav, chránit občany před hrozbami a podporovat udržitelnost. Provádění strategie EU v oblasti zdraví podporuje pracovní skupina Rady pro veřejné zdraví na úrovni vyšších úředníků, která stanovila zdraví ve všech politikách za hlavní prioritu a pravidelně posuzuje strategický význam ostatních politik pro zdraví. Přičemž klíčovou činností strategie EU v oblasti zdraví je řešení nerovností. Komise považuje rozsah nerovnosti v oblasti zdraví mezi lidmi žijícími v různých částech EU a mezi sociálně zvýhodněnými a znevýhodněnými občany EU za výzvu pro solidaritu, sociální a ekonomickou soudržnost, lidská práva a rovnost příležitostí, k nimž se EU zavázala. Evropská unie uznává, že nerovnosti mezi skupinami populace v oblasti zdraví jsou způsobeny rozdíly v široké škále zdraví ovlivňujících faktorů. Patří mezi ně: životní podmínky; Chování ve vztahu ke zdraví; Vzdělání, povolání a příjem; Zdravotní péče, prevence chorob a služby propagující zdraví a rovněž státní politika ovlivňující kvantitu, kvalitu a rozložení těchto faktorů (KOM(2009) 567 v konečném znění). Právě tyto faktory jsou ovlivňované procesem ekonomické globalizace. Strategie Evropa 2020 (KOM(2010)2020 v konečném znění) navázala v roce 2010 na Lisabonskou strategii. Tato nová desetiletá strategie EU reaguje na problémy způsobené hospodářskou krizí odstartovanou v roce 2008 a zároveň bere v úvahu dlouhodobé problémy Evropy jako je globalizace, stárnutí společnosti, tlak na zdroje apod. Cílem strategie je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu evropských ekonomik. Jde rovněž o vyřešení nedostatků současného modelu hospodářského růstu a vytvoření podmínek pro jiný typ růstu, který je inteligentnější, udržitelnější a více podporuje sociální začlenění. Ačkoliv oblast zdravotnictví není ve Strategii Evropa 2020 výslovně uváděna, objevuje se v několika jejích stěžejních iniciativách. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) OECD upozorňuje v souvislosti se současnými vývojovými trendy ve veřejných službách, že snaha o urychlení ekonomického růstu ve spotřebitelských a investorských odvětvích za cenu redukce investic do zdraví v kombinaci s dalšími redukcemi aktivit veřejného sektoru a sociálního státu by snadno mohla vést v poměrně krátké době k výraznému podlomení potenciálu vlastního ekonomického rozvoje (OECD 2004). Integrující myšlenkou přístupu OECD k diskusi zdravotní politiky je orientace na problematiku hledání cest dlouhodobé udržitelnosti zvyšováním efektivnosti, účinnosti a kvality produkce zdravotnických služeb (high performing health systems). Základními doporučeními pro high performing health systems jsou (OECD 2007): zvyšovat efektivitu pomocí lepší koordinace poskytování služeb zdravotní péče a využitím informačních technologií; zajistit přístup k vysoce kvalitním zdravotnickým službám a zdravotní péči; zajistit kvalitní pracovní sílu v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče 7

Z obsahu. Vážení čtenáři,

Z obsahu. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, Pro zdravotníky a pacienty není rozhodně jednoduché se orientovat ve spleti různých a často vzájemně si odporujících návrhů na reformy, změny organizace a financování zdravotnických systémů.

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Skokan Karel Abstrakt Konkurenceschopnost firem, regionů i států je určována úrovní produktivity,

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014 Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity,

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY 88 10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY Program Zdraví 21 vychází z potřeb a zájmu jednotlivých států a jejich obyvatel, staví na dobrém metodickém základu a respektuje dosavadní získané

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1 Pracovní tým Kulatého stolu k financování českého zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 http: //www.kulatystul.cz, info@kulatystul.cz, tel.: +420 224 972 853, fax: +420 224 972 647 PŘEHLED KONCEPČNÍCH

Více

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI JUDR. IGOR TOMEŠ CONSULTING MALEŠICKÁ 13, 130 00 PRAHA 3 Projekt výzkumu a vývoje VaV ZVZ87, č. projektu HS 106/03 ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PÉČE Závěrečná

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Obalka_Prosinec 19.12.2007 10:36 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Lidské zdroje Ekonomika a kouření tabáku Veřejné zdravotnictví Svědkové Jehovovi a krevní transfuze Falešná zdravotní pojištění

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více