Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8"

Transkript

1 Vážení čtenáři, krize, která postihla naše zdravotnictví v zimních měsících tohoto roku bohužel postihla i náš časopis. Také málem odešel. Ale snad se konečně zase vzpamatoval a bude vycházet pravidelně i nadále. Tímto se Vám také omlouváme, za pozdní vydání letošního prvního čísla. Jako téměř za každou krizí i za tou naší redakční jsou peníze. Věnujte laskavě pozornost sousední stránce, kde kromě základních redakčních pravidel také zveřejňujeme finanční pravidla pro zveřejňování textů. A aby těch krizí nebylo dost je na obzoru další problém. Tentokrát se týká lékařů primární péče, kde data naznačují, že na problém je zaděláno. Nehrozí sice bezprostředně, ale v průběhu několika let může způsobit značné nepříjemnosti, nebude-li se včas řešit. Nemoc a invalidita a jejich řešení tak aby bylo uspokojivé jak pro ty kterých se bezprostředně týká tak pro nás všechny, daňové poplatníky je vždycky komplikované. Nedávné změny v systému podpor způsobily mnoho rozruchu. Text v tomto čísle časopisu komplexně pojednává o současném stavu řešení. V krátkém příspěvku o nežádoucích příhodách při poskytování zdravotní péče navrhují autoři jak zkvalitnit a urychlit administrativu zpřesněním a úpravou klasifikace nežádoucích příhod. Každoroční konference EUPHA o veřejném zdravotnictví se tentokrát věnovala potřebám integrace veřejného zdravotnictví a významu systémového pojetí péče o zdraví. Evropskému zdravotnictví se také věnuje priorita Health osmého rámcového programu a jeho zaměření s výhledem do roku Další příspěvky tohoto čísla jsou věnovány elektronizaci zdravotnictví, zejména vedení dokumentace v domácí a ošetřovatelské péči. Vít Černý Z obsahu Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2 Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8 Lubomír Vondráček, Petr Kolouch Nežádoucí příhody při poskytování zdravotní péče 15 Soňa Bocková, Jana Marečková, Radka Kozáková Standardy ošetřovatelské péče 18 Jan Holčík 3. konference evropského veřejného zdravotnictví 22 Diskuse: Nemocniční informační systémy 25 Judita Kinkorová 8. rámcový program EU priorita Health 28 Vít Černý ehealth Day únor Vydává: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s nakladatelstvím Sdělovací technika spol. s r. o. Předseda redakční rady: Ing. Alexandr Stožický, CSc. Redakční rada: RNDr. Petr Beneš; Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.; Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.; PhDr. Zdeněk Kučera; MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA; ing. Zdeněk Novák; Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.; Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.; RNDr. Jiří Schlanger; MUDr. Mgr. Petr Struk; Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc.; Vedoucí redakce: Mgr. Vít Černý, mobil: , Adresa redakce a administrace: Sdělovací technika spol. s r. o., Uhříněveská 40, Praha 10, tel.: , fax: , Grafická úprava a zlom: Veronika Možná Příjem inzerce: Redakce Tisk zajišťuje: PRESS SERVIS s.r.o. Registrace MK ČR E 7600 ISSN Indexace a excerpce: Bibliographia Medica Čechoslovaca Časopis je zařazen Radou pro výzkum a vývoj mezi recenzované časopisy (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=503642) Cena ročního předplatného je 363 Kč (12 Euro), doporučená cena jednotlivého čísla je 100 Kč (4 Eura) 1

2 Summary PRIMARY HEALTH CARE IN JEOPARDY? Model scenarios for the future development of primary health care physicians in the Czech Republic Šídlo L. Although there have been relatively stable numbers of physicians in each branch of primary health care in recent years, there are no indications that in the coming years the Czech Republic will face a relatively high threat of significant loss of physicians. The reason is the irregular age structure of physicians in many branches of activity the proportion of physicians aged years exceeds the threshold for more than 40 %. It is clear that the retirement leave of these physicians can assume considerable problems because the current low numbers of new doctors entering the system cannot replace this brawn drain adequately. The greatest problems can be expected in branches of the practical medicine for children and youth and general practical medicine, which have the most regressive type of age structure. The paper introduces two model projections of possible future developments, which contrast the hypothesis of abidance in current average number of new entrants into the field of activity and the hypothesis of continuous increase of new entrants. It will be shown that despite considerable increases in the number of new physicians, the process of demographic aging of physicians in primary health care cannot be averted. Key words: primary health care, manpower, age structure, demographic forecast, model calculations, demographic aging O autorovi: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 Primární zdravotní péče v ohrožení? Modelové scénáře budoucího vývoje lékařů primární zdravotní péče v České republice Luděk Šídlo Úvod Role primární zdravotní péče v každém zdravotnickém systému by měla být v podobě základního pilíře celého zdravotnictví, mělo by se jednat o všeobecně dostupnou péči, o místo prvotní kontaktu pacienta se zdravotnickým systémem [viz např. WHO, 1978]. Ačkoliv se lze setkat s nepatrně odlišnými pojetími této péče napříč státy světa, obecně se mezi poskytovatele primární zdravotní péče dají dle Čeledové [Čeledová, 1998] zařadit: agentury domácí péče, pracovníci komunit, lékařská služba první pomoci a lékárenská pohotovostní služba, ale také lékaři, tj. praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři, ambulantní gynekologové a stomatologové. Objektem zájmu tohoto článku budou právě lékaři primární zdravotní péče v České republice, přičemž pozornost bude zaměřena především na nastínění možného budoucího vývoje v následujících bezmála třiceti letech z pohledu demografie, tj. co do jejich počtu a věkové struktury. Pro potřeby sestavení demografické projekce je zapotřebí podrobných vstupních dat za současnou demografickou strukturu lékařů podle jednotlivých oborů činnosti. Tato data shromažďuje Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen RLZF), který spravuje ÚZIS ČR. Na základě tohoto registru byla využia vytříděná data typu A (tj. za hlavní obor činnosti, kde každý lékař je zastoupen pouze jednou, bez ohledu na výši jeho úvazku) za následující obory činnosti [ÚZIS ČR, 2009]: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství. Na základě těchto dat byla vytvořena podrobná analýza současného počtu a věkové struktury lékařů primární péče, a to jak na celostátní, tak regionální úrovni. S pomocí dalších dat byl následně analyzován jejich pohyb v rámci příslušného zdravotnického systému, což bylo podstatné pro sestavení modelů vstupujících a vystupujících lékařů, které se staly nezbytnými pro další prognostické postupy [více např. Šídlo, Tesárková, 2009 či Šídlo, 2010]. Než však nastíním jednotlivé modely budoucího vývoje a jejich výsledky, je nutné zmínit základní problém, který vedl ke zpracování níže uvedených odhadů. Tímto problémem je nepravidelná věková struktura lékařů podle jednotlivých oborů činnosti, a to především u obou praktických oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Tato nepravidelnost je dána dvěma hlavními důvody jedním z nich je nízký počet vstupujících v posledních letech, tj. nových lékařů v podobě nejčastěji absolventů lékařských fakult, který má za následek výrazné zúžení pomyslné věkové struktury lékařů primární zdravotní péče (o průměrném počtu vstupujících bude pojednáno dále). Druhým hlavním důvodem jsou historické souvislosti v sedmdesátých letech minulého století byla přijata opatření, která vedla k výrazné produkci mladých lékařů během krátkého časového období. Jelikož následně došlo opět ke snížení počtu absolventů lékařských fakult, vytvořila se zde početně silná kohorta osob, která téměř bez povšimnutí prochází zdravotnickým systémem dodnes. Avšak dnes je těmto absolventům lékařských fakult z let sedmdesátých mezi lety, stojí na pokraji teoretického 2 Primární zdravotní péče v ohrožení?

3 odchodu do starobního důchodu a není zde adekvátní náhrada v podobě nové, početně odpovídající generace lékařů. Tímto problémem jsou nejvíce postiženy oba obory praktického lékařství, ale také zubního lékařství, u kterých je patrná dominance lékařů ve vyšším středním věku (viz tabulka č. 1). Z uvedené tabulky je patrné, že není vhodné svou pozornost zaměřovat na celkový počet lékařů, který je u sledovaných oborů činnosti v posledních přibližně deseti letech na podobné úrovni, ale je nutné se zaměřit právě na vnitřní strukturu podle jednotlivých věků. Jedině tak je možné včas identifikovat nastávající problémy, týkající se dostupnosti a posléze i kvality poskytování (nejenom) primární zdravotní péče. Bohužel, jak je vidět z nízkého zastoupení lékařů v nižších věkových kategoriích, Česká republika včas nezachytila nutnou generační obměnu, a to především u praktických oborů, a v následujících letech lze očekávat nemalé problémy. Nastává zde tak otázka, jak se může odchod lékařů populačně silných generací projevit v následujících letech na celkovém počtu lékařů a zda a jak je možné tento pokles zmírnit. že odliv/příliv lékařů primární zdravotní péče není v současné době významný [viz např. Vavrečková a kol., 2008], a zachování stejné intenzity výstupů ze systému podle věku lékařů po celé projekční období. Co se týče průměrného počtu vstupujících do jednotlivých oborů činnosti, ten byl vypočten na základě údajů z RLZF, kdy byla uvažována průměrná změna počtu osob mezi dvěma kalendářními roky v rámci dané kohorty lékařů, a to ve věkovém intervalu let. Je nutné si na tomto Věková kategorie místě uvědomit, že do RLZF jsou započítáni do daného oboru činnosti také lékaři, kteří se po absolvování lékařské fakulty rozhodnou pro specializaci v daném oboru činnosti, ale ještě nemají příslušnou atestaci. Jak je patrné z tabulky č. 2, i tak nízké počty vstupujících do systému mohou být ve výsledku ještě nižší. Tento model nicméně předpokládá, že každý lékař, který se rozhodne pro specializaci v daném oboru primární péče, příslušnou atestační zkoušku úspěšně složí a bude vykonávat tuto profesi. Na první pohled je překvapující jak nízká hodnota počtu vstupujících, tak především počtu udělených atestací u praktického lékařství pro děti a dorost. Na tomto místě je nutné proto upozornit, že výše těchto hodnot mohla být silně ovlivněna vnějšími skutečnostmi, např. nepřesným vymezením role praktického lékaře ve smyslu úvahy o zavedení role rodinného lékaře apod. Přesto je patrné, že se jedná o nízké počty, které nemohou dostatečným způsobem nahradit lékaře, kteří ze systému odcházejí; pozitivní je však zjištění, že počet lékařů, kteří jsou zařazeni do studia v rámci této přípravy, je v současné poměrně vysoký. Dle údajů IPVZ [IPVZ, 2010] bylo v období zařazeno do přípravy celkem 93 lékařů, což Tabulka 1 Podíl lékařů podle věkových kategorií za jednotlivé obory primární zdravotní péče, Česká republika, , v % Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství relativně rel. kum. relativně rel. kum. relativně rel. kum. relativně rel. kum. 29 0,5 0,5 0,2 0,2 10,8 10,8 7,5 7, ,2 3,7 0,9 1,1 9,8 20,6 5,9 13, ,5 10,2 4,9 6,0 11,7 32,3 7,9 21, ,2 18,4 9,1 15,1 9,6 41,8 7,2 28, ,9 34,2 17,3 32,4 13,4 55,2 8,2 36, ,8 60,0 25,6 58,0 14,2 69,4 28,2 64, ,8 75,8 21,6 79,6 12,3 81,7 18,8 83, ,1 88,9 13,6 93,2 10,3 92,0 10,8 94, ,3 95,2 4,5 97,8 4,5 96,4 4,1 98, ,8 98,0 1,3 99,1 2,1 98,5 1,1 99, ,7 99,7 0,8 99,9 0,8 99,2 0,3 100, ,3 99,9 0,1 100,0 0,7 99,9 0,0 100,0 85 a více 0,1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Celkem lékařů lékařů lékařů lékařů Zdroj: ÚZIS ČR, 2009, vlastní výpočty. může být jakýmsi příslibem do let následujících. Model optimálního budoucího vývoje (model B) si dává za cíl odhadnout co Tabulka 2 Průměrný roční počet vstupujících do systému primární zdravotní péče podle hlavních oborů činnost za období a průměrný roční počet udělených atestací za období Ukazatel Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství Počet vstupujících z toho ženy Počet udělených atestací Poznámka: Pro obor zubní lékařství není nutné postoupit specializační vzdělávání vedoucí k získání atestace v oboru. Zdroj: IPVZ, 2010; ÚZIS ČR, Popis modelových scénářů a vstupních předpokladů V rámci celé analýzy [Šídlo, 2010] bylo zpracováno celkem pět modelových scénářů budoucího vývoje, přičemž pro potřeby tohoto článku budou představeny dva z nich model zachování současného počtu vstupujících do systému a model optimálního budoucího vývoje. Jedná se tak o dva scénáře, kdy jeden představuje odhad, co by nastalo, kdyby pokračoval současný trend vývoje, a druhý poukazuje na možné směřování budoucího vývoje za platnosti určitých vstupních předpokladů. Model zachování současného počtu vstupujících do systému (model A) byl založen na myšlence, že roční počet nově vstupujících lékařů do jednotlivých oborů primární zdravotní péče zůstane stejný, resp. že bude odpovídat průměrným hodnotám z období Dalšími vstupními hypotézami byl předpoklad nulového migračního salda, kdy bylo prokázáno, možná nejvěrohodnější, resp. co nejvíce realistický budoucí vývoj počtu a struktury lékařů primární zdravotní péče podle jednotlivých oborů činnosti. Model poukazuje na nutné kroky, které by vedly k zachování současného systému dostupnosti a kvality primární zdravotní péče. Pojem optimální v názvu tohoto modelu pak není myšlen ve vztahu k pozitivním výstupům, jak by se možná mohlo z prvního pohledu zdát (a spojovalo s termínem optimistický ), ale spíše právě k určité optimální koncepci, jak řešit již vzniklé problémy, a to často i za vědomí dočasného zhoršení daného stavu. Primární zdravotní péče v ohrožení? 3

4 Vstupní předpoklady pro tento model vycházejí z analýzy současného počtu studujících i z realistických možností, které se týkají především motivace mladých lékařů k výkonu profese lékaře primární zdravotní péče. Tyto možnosti jsou nastíněny v plynulém navyšování počtu nově vstupujících do systému, a to jak absolventů, tak následně také cizinců v rámci kladného migračního salda. Toto saldo se bude pohybovat v jednotkách procent z celkového počtu nově příchozích, tudíž také výsledné počty nejsou nikterak vysoké, pouze v jednotkách osob ročně. Odráží především specifičnost těchto oborů, kdy je zapotřebí k výkonu této profese především výborná znalost českého jazyka. Proto se dá předpokládat, že lékaři, kteří přijdou do České republiky ze zahraničí, budou nejčastěji ze Slovenské republiky či jiných slovanských, tj. jazykově blízkých států. V rámci těchto vstupů je důraz dále věnován na plynulé, nikoliv skokové navyšování počtu nových lékařů. Skokové navyšování v sobě skrývá nemalé problémy do budoucnosti, jejichž svědkem můžeme být dnes výrazné navýšení počtu nových lékařů v sedmdesátých letech minulého století, tj. těch lékařů, kteří jsou dnes ve věku let a tvoří značný podíl současných primárních lékařů, sebou přináší do následujících let problémy ve formě jejich předpokládaného odchodu ze systému. Tabulka 3 Předpokládaný průměrný roční počet vstupujících do systému podle jednotlivých etap projekčního období a jejich porovnání s výchozím stavem; model optimálního budoucího vývoje Obor činnosti Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství Poznámka: Jedná se o průměrné hodnoty zvyšování počtu vstupujících, tzn., že v rámci jedné etapy je uvažováno plynulé navyšování, stejná hodnota pro celé období příslušné etapy; více např. Šídlo, Zdroj: ÚZIS ČR, 2009, vlastní výpočty Celé projekční období bylo v rámci odhadovaných vstupů rozděleno na několik etap, přičemž každá etapa reflektuje získané poznatky. Snahou bylo nastínit možné budoucí navyšování nově vstupujících lékařů. Více o předpokládaných počtech vstupujících lze vyčíst z tabulky č. 3. Popisovaný model předpokládá také další vstupní hypotézu, kdy se uvažuje s postupným snižováním věkově a pohlavně specifických intenzit výstupu ze systému. ročně u mužů, o 4 měsíce u žen, a to do roku 2018 včetně; od roku 2019 nastane posun o 2 měsíce pro obě pohlaví, a to až do roku 2037, kdy by měl být odchod do důchodu pro obě pohlaví shodný s dosažením 67 let). Tímto snižováním intenzity výstupů podle věku a pohlaví bude také zachován předpoklad určitého zlepšování zdravotního stavu populace, což lékařům umožní výkon jejich profese do vyšších věků. Hlavní výsledky Vybrané modely budoucího vývoje mají poukázat jednak na předpokládaný výrazný pokles počtu lékařů při zachování současného stavu vývoje, ale také na odhad, jak by se mohl vyvíjet počet a struktura lékařů při aplikaci realistických kroků na straně zvyšování vstupů. Základní představu o možném budoucím vývoji představuje tabulka 4, která porovnává počty lékařů podle jednotlivých oborů činnosti mezi oběma modely. Největší potenciální hrozbu v důsledku vývoje v několika posledních letech představují obory praktického lékařství jak pro dospělé, tak pro děti a dorost, a to s ohledem na jejich současnou nepříznivou věkovou strukturu a nízké počty nově Tabulka 4 Porovnání předpokládaného podílu lékařů vybraných věkových kategorií podle dvou projekčních modelů v období , ČR, obory primární zdravotní péče Podíl lékařů v dané věkové kategorii (v %) Rok méně než 40 let 65 a více let méně než 40 let 65 a více let model A model B model A model B model A model B model A model B Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost ,2 10,2 11,1 11,1 6,0 6,0 6,8 6, ,3 7,8 19,5 20,6 5,2 3,7 20,2 21, ,7 10,8 30,0 32,4 8,0 7,7 34,7 38, ,8 15,1 41,4 43,8 10,2 13,0 46,5 50, ,9 20,2 39,3 40,4 12,6 19,3 49,6 50, ,3 24,3 34,4 33,6 15,5 24,2 42,0 41, ,4 26,4 29,0 26,5 18,2 27,1 32,6 29,9 Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství ,3 32,3 8,0 8,0 21,3 21,3 5,6 5, ,6 25,7 13,5 14,3 25,7 28,2 13,6 13, ,1 20,8 17,6 19,3 29,5 32,9 26,5 26, ,3 17,5 20,3 22,7 30,1 33,3 27,2 28, ,8 18,5 19,8 22,8 31,8 34,0 18,7 21, ,3 18,5 19,3 22,5 32,7 34,2 13,1 16, ,0 18,6 20,7 23,8 32,5 33,6 10,5 12,7 Vysvětlivky: model A = model zachování současného počtu vstupujících do systému, model B = model optimálního budoucího vývoje. Zdroj: výchozí data RLZF (ÚZIS, 2009); vlastní výpočty Toto snižování je založeno na myšlence posunu důchodového věku, kdy se předpokládá jeho postupné navyšování do roku 2038 s ohledem na platnou legislativu. Zjednodušeně si to lze představit na příkladu, kdy lékař v přesném věku 65 let bude mít na počátku roku 2015 stejnou intenzitu výstupu, jako lékař, kterému o rok dříve bylo 64 let a 10 měsíců (tj. posun důchodového věku o 2 měsíce vstupujících lékařů. Pokud by současný trend vývoje (model A v tabulce 4) byl zachován i v následujících letech, znamenalo by to, že u praktických lékařů pro děti a dorost dojde do roku 2025 k poklesu jejich počtu o třetinu (do roku 2040 o cca dvě třetiny) a u všeobecných praktických lékařů do roku 2025 ke snížení o čtvrtinu oproti počátečnímu stavu (do roku 2040 o polovinu). U oborů gynekologie a po- 4 Primární zdravotní péče v ohrožení?

5 rodnictví a zubní lékařství by tento pokles nebyl tak výrazný, v počátečních letech se dá očekávat stagnace či dokonce mírný nárůst, ale vstupem populačně silných ročníků do seniorského věku by i zde docházelo postupem času ke snížení jejich počtu, avšak do roku 2040 jen v rozmezí % oproti výchozím počtům. Jak jsem uvedl, model optimálního budoucího vývoje (model B) se snaží naznačit, kolik nově vstupujících lékařů by mělo vstoupit do systému, aby nedošlo k výraznému propadu počtu lékařů, přičemž snahou je, aby nárůst vstupujících byl plynulý a v rámci reálných možností. Je nutné zde upozornit, že se jedná o subjektivní přístup ze strany autora, jelikož v České republice chybí jakákoliv veřejná studie či zákonné nařízení z období po roce 1989, které by stanovovalo, jaké by měly být počty lékařů v daném oboru, tj. jakési standardy poskytovatelů zdravotní péče podle oboru činnosti. Vycházím především z předpokladu, že v následujících letech bude pokračovat demografické stárnutí obyvatelstva, které bude zesilovat vstupem populačně silných poválečných ročníků, a následně osob narozených v sedmdesátých letech, do seniorského věku. Z výsledků analýzy zdravotnických účtů [např. ČSÚ, 2010] či indexovaných kapitačních paušálů používaných pro výpočet kapitačních plateb [VZP, 2006] je zřejmé, že se zvyšujícím se věkem roste roste jak finanční, tak kontaktní náročnost pacienta. Například pacient, kterému je v současné době kolem 70 let má předpokládaný dvojnásobný počet kontaktů se svým ošetřujícím lékařem (co do indexovaných kapitačních paušálů) než 40letý pacient. Proto se lze domnívat, že zde bude tlak na nárůst počtu lékařů primární zdravotní péče, jelikož souhrn tzv. jednicových pojištěnců [definice viz např. VZP, 2006, s. 42] se bude se stárnutím obyvatelstva poměrně výrazně zvyšovat. Tento předpoklad lze uplatnit především u oborů všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, ale i gynekologie a porodnictví (viz např. zvyšující se počet kontaktů mezi lékařem a pacientkami ve vyšším středním věku v rámci preventivních prohlídek apod.). U praktického lékařství pro děti a dorost se lze domnívat, že nebude potřeba výrazného nárůstu celkového počtu lékařů, a to s ohledem na populační prognózu České republiky (viz ČSÚ, 2009), kdy se předpokládá podle střední varianty budoucího vývoje pokles počtu živě narozených ze současných necelých 120 tis. na méně než 90 tis. v druhé polovině 20. let, aby posléze opět došlo k nárůstu ke hranici 100 tis. živě narozených dětí kolem roku Přesto je patrné, že současné počty nově vstupujících lékařů do tohoto Obr. 1 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku Obr. 2 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k 1.1. daného roku oboru činnosti jsou velmi nízké a ani jejich navýšení, které předpokládá tento model (viz tabulka 3), nedokážou zastavit tento pokles. Jak je patrné z obrázků 1 a 2, tak i přes nemalé navyšování počtu nově vstupujících lékařů lze předpokládat pokles počtu lékařů u obou oborů praktického lékařství, a to o % do roku 2025, přičemž u všeobecného praktického lékařství by pak tato dosažená úroveň stagnovala, ale u praktického lékařství pro děti a dorost by docházelo k dalšímu poklesu, a to na přibližně 75% úroveň počátečního stavu v roce Přesto se lze domnívat, že s předpokládaným poklesem počtu živě narozených dětí by tento vývoj mohl být udržitelný a výrazným způsobem by nebyla ovlivněna dostupnost poskytování této péče. U oboru gynekologie a porodnictví tento model předpokládá mírný nárůst do roku 2030 a poté stagnaci kolem hranice 2,7 tis. lékařů po zbytek projekčního období, u zubních lékařů se předpokládá také plynulý nárůst, a to po celé období, kdy v roce 2040 by mohlo svou činnost vykonávat o přibližně 10 % více zubních lékařů, než je tomu dnes. Početní stav lékařů jednotlivých oborů činnosti u obou předkládaných modelů je však opět pouze jedním pohledem na předpokládaný vývoj. Tím druhým je věková struktura těchto lékařů uvnitř jednotlivých oborů. Oba dva modely předpokládají s určitou intenzitou počtu vstupujících i vystupujících do systému podle věku lékaře. Především je nutné zaměřit pozornost na intenzitu výstupu ze systému, kdy model A předpokládá s průměrnou intenzitou výstupu z období po celé projekční období, u modelu B je aplikován předpoklad snižování intenzity výstupu ze systému v závislosti na zvyšování důchodového věku, tj. předpoklad zlepšování zdravotního stavu lékařů, který umožní vykonávat jejich profesi teoreticky do vyšších věků (viz dříve). Aplikací těchto dvou modelů získáváme poměrně zásadní informaci ohledně budoucí struktury lékařů podle věku bude docházet k nemalému nárůstu podílu lékařů ve vyšším, tj. seniorském věku (obecně 65 a více let). Jak ukazuje tabulka 4, ačkoliv se jedná a dva různé modely s odlišnými vstupními předpoklady, tak vývoj podílu seniorské složky je u obou modelů obdobný. Důvodem je, že zatímco model optimálního budoucího vývoje (model B) předpokládá, že intenzita výstupu ze systému se s věkem bude snižovat, což znamená vyšší teoretický počet pracujících lékařů. Zároveň se však díky vyšším vstupům bude také oproti modelu A navyšovat celkový počet lékařů, tudíž celkový podíl lékařů v seniorském věku bude relativně obdobný. I toto je jednoznačný důkaz toho, že současná věková struktura je značně nerovnoměrná a bude přinášet sebou nemalé Primární zdravotní péče v ohrožení? 5

6 problémy, kdy současná početní dominance lékařů ve vyšším středním věku se naplno projeví v horizontu let. Kolem roku 2025 lze totiž předpokládat, že více než 40 % všeobecně praktických lékařů, a dokonce polovina praktických lékařů pro děti a dorost, bude starších 65 let. Svým způsobem se jedná o těžko představitelnou situaci, nicméně to jen dokládá jeden ze základních cílů, které by měly řešit zainteresované orgány (ministerstvo, profesní komory, zdravotní pojišťovny) vytvořit praktickým lékařům takové podmínky, aby vykonávali svou profesi co do nejvyššího věku, dokud jim to zdravotní stav umožní. Bez jejich zainteresovanosti by celému systému praktického lékařství hrozil pravděpodobně kolaps, jelikož kdyby i pouze polovina lékařů vystoupila ze systému s důchodovým věkem, během několika let by zde chybělo více než tisíc všeobecných praktiků a téměř pět set dětských lékařů. Stejné problémy, avšak v ne tak vysoké intenzitě, lze předpokládat také u oborů gynekologie a porodnictví a zubní lékařství, kde podíl pracujících lékařů-seniorů se předpokládá již v roce 2025 kolem 22 %, resp. 28 %. Z výše uvedených komentářů a grafických znázornění je patrné, že proces demografického stárnutí lékařů primární zdravotní péče je neodvratitelným procesem a výrazně ovlivní budoucí početní stav i vnitřní strukturu jednotlivých u většiny oborů činnosti. Závěr Cílem příspěvku bylo poukázat na skrytou hrozbu českého zdravotnictví v oblasti primární zdravotní péče ve formě nakumulovaného počtu lékařů v předdůchodovém věku, kdy ve vybraných oborech činnosti tvoří tito lékaři mnohdy až třetinu z celkového počtu lékařů. Tuto hrozbu prozatím zastírá skutečnost, že počet lékařů primární zdravotní péče je dlouhodobě relativně konstantní a výrazné početní úbytky nebyly prozatím sledovány. Nicméně již v horizontu let může v České republice nastat poměrně výrazný úbytek počtu lékařů, za který v současné době není náhrada. Z předkládaného textu je pak zřejmé, že generační výměna lékařů bude vyžadovat nemalé úsilí všech, kterých se daná problematika týká. Současní lékaři by se měli připravit na tlak společnosti, která bude usilovat o to, aby vykonávali svoji profesi do co nejvyššího věku. Zároveň by se měly Obr. 3 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku vytvořit takové podmínky, aby pro mladé lékaře byly obory primární zdravotní péče atraktivní. Tím by mohl být zajištěn dostatečný přísun mladých lékařů, a to přede- Obr. 4 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku vším absolventů lékařských fakult, jelikož s ohledem na provedené studie nelze spatřovat řešení nedostatku lékařů primární péče ve formě přílivu zahraničních lékařů. Již dnes je zřejmé, že Česká republika se bude v blízké budoucnosti potýkat s těmito problémy, kdy lze konstatovat, že příslušné kroky, které by odvrátily hrozící problémy, měly být vytvořeny již před lety. O to více je nutné podnítit v co nejbližší době dialog nad hrozbou kritického nedostatku především praktických lékařů. Tohoto dialogu by se měly zúčastnit ministerstva zdravotnictví i školství, zástupci profesních komor, zdravotních pojišťoven, ale také odborníci z oborů ekonomie, demografie či veřejného zdravotnictví. Diskuse, a následná opatření, by se měla týkat nejenom otázky motivace mladých lékařů k výběru oborů primární zdravotní péče a motivace současných lékařů k výkonu své profese co do nejvyššího věku. Jako jeden z klíčových problémů lze zde vymezit problematiku neexistence určitých standardů, které by určovaly ideální počet lékařů v daném oboru činnosti v závislosti na dalších proměnných, kterými jsou např. typ regionu (městské vs. venkovské regiony), specifičnost daného oboru (např. vázanost oboru na pracoviště nadregionálního významu) apod. Teprve po určité představě, jaký by měl být optimální počet lékařů, lze stanovovat závěry typu, odkdy lze očekávat kritický nedostatek lékařů v tom daném oboru činnosti. Prozatím jen lze modelovat budoucí vývoj a poukazovat na případné problémy, které jsou svým způsobem již jen těžko odvratitelné. Souhrn Poměrně stabilní počty lékařů jednotlivých oborů primární péče v posledních letech nenasvědčují tomu, že v následujících létech čeká Českou republiku poměrně velká hrozba jejich významného úbytku. Důvodem je nepravidelná věková struktura lékařů, kdy v současné době u mnohých oborů činnosti přesahuje podíl lékařů ve věku let i více než 40% hranici. Je zřejmé, že při odchodu těchto lékařů do starobního důchodu lze předpokládat nemalé problémy, jelikož současné nízké počty nově vstupujících lékařů nemohou tento odliv dostatečným způsobem nahradit. Největší problémy lze očekávat u oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, které mají nejvíce regresivní typ věkové struktury. Článek představuje dvě modelové projekce možného budoucího vývoje, kdy proti sobě staví hypotézu setrvání současného průměrného počtu nově vstupujících do daného oboru činnosti a hypotézu plynulého navyšování tohoto počtu. Bude prokázáno, že i přes nemalé navyšování počtu nově vstupujících lékařů nelze odvrátit proces demografického stárnutí lékařů primární zdravotní péče a nezbytná generační výměna lékařů bude procházet nemalými problémy. 6 Primární zdravotní péče v ohrožení?

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I.

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i, Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2011 Motto: Člověka je třeba si vážit pro poklad, jejž v sobě chrání, jako si vážíme sami sebe. (A. de Saint-Exupery) Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009 ISBN 978-80-7421-008-2 Obsah: Úvod 5 Perspektivy lékařské posudkové služby 7 Syndrom vyhoření u lékařů lékařské

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více