Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8"

Transkript

1 Vážení čtenáři, krize, která postihla naše zdravotnictví v zimních měsících tohoto roku bohužel postihla i náš časopis. Také málem odešel. Ale snad se konečně zase vzpamatoval a bude vycházet pravidelně i nadále. Tímto se Vám také omlouváme, za pozdní vydání letošního prvního čísla. Jako téměř za každou krizí i za tou naší redakční jsou peníze. Věnujte laskavě pozornost sousední stránce, kde kromě základních redakčních pravidel také zveřejňujeme finanční pravidla pro zveřejňování textů. A aby těch krizí nebylo dost je na obzoru další problém. Tentokrát se týká lékařů primární péče, kde data naznačují, že na problém je zaděláno. Nehrozí sice bezprostředně, ale v průběhu několika let může způsobit značné nepříjemnosti, nebude-li se včas řešit. Nemoc a invalidita a jejich řešení tak aby bylo uspokojivé jak pro ty kterých se bezprostředně týká tak pro nás všechny, daňové poplatníky je vždycky komplikované. Nedávné změny v systému podpor způsobily mnoho rozruchu. Text v tomto čísle časopisu komplexně pojednává o současném stavu řešení. V krátkém příspěvku o nežádoucích příhodách při poskytování zdravotní péče navrhují autoři jak zkvalitnit a urychlit administrativu zpřesněním a úpravou klasifikace nežádoucích příhod. Každoroční konference EUPHA o veřejném zdravotnictví se tentokrát věnovala potřebám integrace veřejného zdravotnictví a významu systémového pojetí péče o zdraví. Evropskému zdravotnictví se také věnuje priorita Health osmého rámcového programu a jeho zaměření s výhledem do roku Další příspěvky tohoto čísla jsou věnovány elektronizaci zdravotnictví, zejména vedení dokumentace v domácí a ošetřovatelské péči. Vít Černý Z obsahu Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2 Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8 Lubomír Vondráček, Petr Kolouch Nežádoucí příhody při poskytování zdravotní péče 15 Soňa Bocková, Jana Marečková, Radka Kozáková Standardy ošetřovatelské péče 18 Jan Holčík 3. konference evropského veřejného zdravotnictví 22 Diskuse: Nemocniční informační systémy 25 Judita Kinkorová 8. rámcový program EU priorita Health 28 Vít Černý ehealth Day únor Vydává: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s nakladatelstvím Sdělovací technika spol. s r. o. Předseda redakční rady: Ing. Alexandr Stožický, CSc. Redakční rada: RNDr. Petr Beneš; Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.; Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.; PhDr. Zdeněk Kučera; MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA; ing. Zdeněk Novák; Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.; Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.; RNDr. Jiří Schlanger; MUDr. Mgr. Petr Struk; Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc.; Vedoucí redakce: Mgr. Vít Černý, mobil: , Adresa redakce a administrace: Sdělovací technika spol. s r. o., Uhříněveská 40, Praha 10, tel.: , fax: , Grafická úprava a zlom: Veronika Možná Příjem inzerce: Redakce Tisk zajišťuje: PRESS SERVIS s.r.o. Registrace MK ČR E 7600 ISSN Indexace a excerpce: Bibliographia Medica Čechoslovaca Časopis je zařazen Radou pro výzkum a vývoj mezi recenzované časopisy (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=503642) Cena ročního předplatného je 363 Kč (12 Euro), doporučená cena jednotlivého čísla je 100 Kč (4 Eura) 1

2 Summary PRIMARY HEALTH CARE IN JEOPARDY? Model scenarios for the future development of primary health care physicians in the Czech Republic Šídlo L. Although there have been relatively stable numbers of physicians in each branch of primary health care in recent years, there are no indications that in the coming years the Czech Republic will face a relatively high threat of significant loss of physicians. The reason is the irregular age structure of physicians in many branches of activity the proportion of physicians aged years exceeds the threshold for more than 40 %. It is clear that the retirement leave of these physicians can assume considerable problems because the current low numbers of new doctors entering the system cannot replace this brawn drain adequately. The greatest problems can be expected in branches of the practical medicine for children and youth and general practical medicine, which have the most regressive type of age structure. The paper introduces two model projections of possible future developments, which contrast the hypothesis of abidance in current average number of new entrants into the field of activity and the hypothesis of continuous increase of new entrants. It will be shown that despite considerable increases in the number of new physicians, the process of demographic aging of physicians in primary health care cannot be averted. Key words: primary health care, manpower, age structure, demographic forecast, model calculations, demographic aging O autorovi: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 Primární zdravotní péče v ohrožení? Modelové scénáře budoucího vývoje lékařů primární zdravotní péče v České republice Luděk Šídlo Úvod Role primární zdravotní péče v každém zdravotnickém systému by měla být v podobě základního pilíře celého zdravotnictví, mělo by se jednat o všeobecně dostupnou péči, o místo prvotní kontaktu pacienta se zdravotnickým systémem [viz např. WHO, 1978]. Ačkoliv se lze setkat s nepatrně odlišnými pojetími této péče napříč státy světa, obecně se mezi poskytovatele primární zdravotní péče dají dle Čeledové [Čeledová, 1998] zařadit: agentury domácí péče, pracovníci komunit, lékařská služba první pomoci a lékárenská pohotovostní služba, ale také lékaři, tj. praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři, ambulantní gynekologové a stomatologové. Objektem zájmu tohoto článku budou právě lékaři primární zdravotní péče v České republice, přičemž pozornost bude zaměřena především na nastínění možného budoucího vývoje v následujících bezmála třiceti letech z pohledu demografie, tj. co do jejich počtu a věkové struktury. Pro potřeby sestavení demografické projekce je zapotřebí podrobných vstupních dat za současnou demografickou strukturu lékařů podle jednotlivých oborů činnosti. Tato data shromažďuje Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen RLZF), který spravuje ÚZIS ČR. Na základě tohoto registru byla využia vytříděná data typu A (tj. za hlavní obor činnosti, kde každý lékař je zastoupen pouze jednou, bez ohledu na výši jeho úvazku) za následující obory činnosti [ÚZIS ČR, 2009]: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství. Na základě těchto dat byla vytvořena podrobná analýza současného počtu a věkové struktury lékařů primární péče, a to jak na celostátní, tak regionální úrovni. S pomocí dalších dat byl následně analyzován jejich pohyb v rámci příslušného zdravotnického systému, což bylo podstatné pro sestavení modelů vstupujících a vystupujících lékařů, které se staly nezbytnými pro další prognostické postupy [více např. Šídlo, Tesárková, 2009 či Šídlo, 2010]. Než však nastíním jednotlivé modely budoucího vývoje a jejich výsledky, je nutné zmínit základní problém, který vedl ke zpracování níže uvedených odhadů. Tímto problémem je nepravidelná věková struktura lékařů podle jednotlivých oborů činnosti, a to především u obou praktických oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Tato nepravidelnost je dána dvěma hlavními důvody jedním z nich je nízký počet vstupujících v posledních letech, tj. nových lékařů v podobě nejčastěji absolventů lékařských fakult, který má za následek výrazné zúžení pomyslné věkové struktury lékařů primární zdravotní péče (o průměrném počtu vstupujících bude pojednáno dále). Druhým hlavním důvodem jsou historické souvislosti v sedmdesátých letech minulého století byla přijata opatření, která vedla k výrazné produkci mladých lékařů během krátkého časového období. Jelikož následně došlo opět ke snížení počtu absolventů lékařských fakult, vytvořila se zde početně silná kohorta osob, která téměř bez povšimnutí prochází zdravotnickým systémem dodnes. Avšak dnes je těmto absolventům lékařských fakult z let sedmdesátých mezi lety, stojí na pokraji teoretického 2 Primární zdravotní péče v ohrožení?

3 odchodu do starobního důchodu a není zde adekvátní náhrada v podobě nové, početně odpovídající generace lékařů. Tímto problémem jsou nejvíce postiženy oba obory praktického lékařství, ale také zubního lékařství, u kterých je patrná dominance lékařů ve vyšším středním věku (viz tabulka č. 1). Z uvedené tabulky je patrné, že není vhodné svou pozornost zaměřovat na celkový počet lékařů, který je u sledovaných oborů činnosti v posledních přibližně deseti letech na podobné úrovni, ale je nutné se zaměřit právě na vnitřní strukturu podle jednotlivých věků. Jedině tak je možné včas identifikovat nastávající problémy, týkající se dostupnosti a posléze i kvality poskytování (nejenom) primární zdravotní péče. Bohužel, jak je vidět z nízkého zastoupení lékařů v nižších věkových kategoriích, Česká republika včas nezachytila nutnou generační obměnu, a to především u praktických oborů, a v následujících letech lze očekávat nemalé problémy. Nastává zde tak otázka, jak se může odchod lékařů populačně silných generací projevit v následujících letech na celkovém počtu lékařů a zda a jak je možné tento pokles zmírnit. že odliv/příliv lékařů primární zdravotní péče není v současné době významný [viz např. Vavrečková a kol., 2008], a zachování stejné intenzity výstupů ze systému podle věku lékařů po celé projekční období. Co se týče průměrného počtu vstupujících do jednotlivých oborů činnosti, ten byl vypočten na základě údajů z RLZF, kdy byla uvažována průměrná změna počtu osob mezi dvěma kalendářními roky v rámci dané kohorty lékařů, a to ve věkovém intervalu let. Je nutné si na tomto Věková kategorie místě uvědomit, že do RLZF jsou započítáni do daného oboru činnosti také lékaři, kteří se po absolvování lékařské fakulty rozhodnou pro specializaci v daném oboru činnosti, ale ještě nemají příslušnou atestaci. Jak je patrné z tabulky č. 2, i tak nízké počty vstupujících do systému mohou být ve výsledku ještě nižší. Tento model nicméně předpokládá, že každý lékař, který se rozhodne pro specializaci v daném oboru primární péče, příslušnou atestační zkoušku úspěšně složí a bude vykonávat tuto profesi. Na první pohled je překvapující jak nízká hodnota počtu vstupujících, tak především počtu udělených atestací u praktického lékařství pro děti a dorost. Na tomto místě je nutné proto upozornit, že výše těchto hodnot mohla být silně ovlivněna vnějšími skutečnostmi, např. nepřesným vymezením role praktického lékaře ve smyslu úvahy o zavedení role rodinného lékaře apod. Přesto je patrné, že se jedná o nízké počty, které nemohou dostatečným způsobem nahradit lékaře, kteří ze systému odcházejí; pozitivní je však zjištění, že počet lékařů, kteří jsou zařazeni do studia v rámci této přípravy, je v současné poměrně vysoký. Dle údajů IPVZ [IPVZ, 2010] bylo v období zařazeno do přípravy celkem 93 lékařů, což Tabulka 1 Podíl lékařů podle věkových kategorií za jednotlivé obory primární zdravotní péče, Česká republika, , v % Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství relativně rel. kum. relativně rel. kum. relativně rel. kum. relativně rel. kum. 29 0,5 0,5 0,2 0,2 10,8 10,8 7,5 7, ,2 3,7 0,9 1,1 9,8 20,6 5,9 13, ,5 10,2 4,9 6,0 11,7 32,3 7,9 21, ,2 18,4 9,1 15,1 9,6 41,8 7,2 28, ,9 34,2 17,3 32,4 13,4 55,2 8,2 36, ,8 60,0 25,6 58,0 14,2 69,4 28,2 64, ,8 75,8 21,6 79,6 12,3 81,7 18,8 83, ,1 88,9 13,6 93,2 10,3 92,0 10,8 94, ,3 95,2 4,5 97,8 4,5 96,4 4,1 98, ,8 98,0 1,3 99,1 2,1 98,5 1,1 99, ,7 99,7 0,8 99,9 0,8 99,2 0,3 100, ,3 99,9 0,1 100,0 0,7 99,9 0,0 100,0 85 a více 0,1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Celkem lékařů lékařů lékařů lékařů Zdroj: ÚZIS ČR, 2009, vlastní výpočty. může být jakýmsi příslibem do let následujících. Model optimálního budoucího vývoje (model B) si dává za cíl odhadnout co Tabulka 2 Průměrný roční počet vstupujících do systému primární zdravotní péče podle hlavních oborů činnost za období a průměrný roční počet udělených atestací za období Ukazatel Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství Počet vstupujících z toho ženy Počet udělených atestací Poznámka: Pro obor zubní lékařství není nutné postoupit specializační vzdělávání vedoucí k získání atestace v oboru. Zdroj: IPVZ, 2010; ÚZIS ČR, Popis modelových scénářů a vstupních předpokladů V rámci celé analýzy [Šídlo, 2010] bylo zpracováno celkem pět modelových scénářů budoucího vývoje, přičemž pro potřeby tohoto článku budou představeny dva z nich model zachování současného počtu vstupujících do systému a model optimálního budoucího vývoje. Jedná se tak o dva scénáře, kdy jeden představuje odhad, co by nastalo, kdyby pokračoval současný trend vývoje, a druhý poukazuje na možné směřování budoucího vývoje za platnosti určitých vstupních předpokladů. Model zachování současného počtu vstupujících do systému (model A) byl založen na myšlence, že roční počet nově vstupujících lékařů do jednotlivých oborů primární zdravotní péče zůstane stejný, resp. že bude odpovídat průměrným hodnotám z období Dalšími vstupními hypotézami byl předpoklad nulového migračního salda, kdy bylo prokázáno, možná nejvěrohodnější, resp. co nejvíce realistický budoucí vývoj počtu a struktury lékařů primární zdravotní péče podle jednotlivých oborů činnosti. Model poukazuje na nutné kroky, které by vedly k zachování současného systému dostupnosti a kvality primární zdravotní péče. Pojem optimální v názvu tohoto modelu pak není myšlen ve vztahu k pozitivním výstupům, jak by se možná mohlo z prvního pohledu zdát (a spojovalo s termínem optimistický ), ale spíše právě k určité optimální koncepci, jak řešit již vzniklé problémy, a to často i za vědomí dočasného zhoršení daného stavu. Primární zdravotní péče v ohrožení? 3

4 Vstupní předpoklady pro tento model vycházejí z analýzy současného počtu studujících i z realistických možností, které se týkají především motivace mladých lékařů k výkonu profese lékaře primární zdravotní péče. Tyto možnosti jsou nastíněny v plynulém navyšování počtu nově vstupujících do systému, a to jak absolventů, tak následně také cizinců v rámci kladného migračního salda. Toto saldo se bude pohybovat v jednotkách procent z celkového počtu nově příchozích, tudíž také výsledné počty nejsou nikterak vysoké, pouze v jednotkách osob ročně. Odráží především specifičnost těchto oborů, kdy je zapotřebí k výkonu této profese především výborná znalost českého jazyka. Proto se dá předpokládat, že lékaři, kteří přijdou do České republiky ze zahraničí, budou nejčastěji ze Slovenské republiky či jiných slovanských, tj. jazykově blízkých států. V rámci těchto vstupů je důraz dále věnován na plynulé, nikoliv skokové navyšování počtu nových lékařů. Skokové navyšování v sobě skrývá nemalé problémy do budoucnosti, jejichž svědkem můžeme být dnes výrazné navýšení počtu nových lékařů v sedmdesátých letech minulého století, tj. těch lékařů, kteří jsou dnes ve věku let a tvoří značný podíl současných primárních lékařů, sebou přináší do následujících let problémy ve formě jejich předpokládaného odchodu ze systému. Tabulka 3 Předpokládaný průměrný roční počet vstupujících do systému podle jednotlivých etap projekčního období a jejich porovnání s výchozím stavem; model optimálního budoucího vývoje Obor činnosti Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství Poznámka: Jedná se o průměrné hodnoty zvyšování počtu vstupujících, tzn., že v rámci jedné etapy je uvažováno plynulé navyšování, stejná hodnota pro celé období příslušné etapy; více např. Šídlo, Zdroj: ÚZIS ČR, 2009, vlastní výpočty Celé projekční období bylo v rámci odhadovaných vstupů rozděleno na několik etap, přičemž každá etapa reflektuje získané poznatky. Snahou bylo nastínit možné budoucí navyšování nově vstupujících lékařů. Více o předpokládaných počtech vstupujících lze vyčíst z tabulky č. 3. Popisovaný model předpokládá také další vstupní hypotézu, kdy se uvažuje s postupným snižováním věkově a pohlavně specifických intenzit výstupu ze systému. ročně u mužů, o 4 měsíce u žen, a to do roku 2018 včetně; od roku 2019 nastane posun o 2 měsíce pro obě pohlaví, a to až do roku 2037, kdy by měl být odchod do důchodu pro obě pohlaví shodný s dosažením 67 let). Tímto snižováním intenzity výstupů podle věku a pohlaví bude také zachován předpoklad určitého zlepšování zdravotního stavu populace, což lékařům umožní výkon jejich profese do vyšších věků. Hlavní výsledky Vybrané modely budoucího vývoje mají poukázat jednak na předpokládaný výrazný pokles počtu lékařů při zachování současného stavu vývoje, ale také na odhad, jak by se mohl vyvíjet počet a struktura lékařů při aplikaci realistických kroků na straně zvyšování vstupů. Základní představu o možném budoucím vývoji představuje tabulka 4, která porovnává počty lékařů podle jednotlivých oborů činnosti mezi oběma modely. Největší potenciální hrozbu v důsledku vývoje v několika posledních letech představují obory praktického lékařství jak pro dospělé, tak pro děti a dorost, a to s ohledem na jejich současnou nepříznivou věkovou strukturu a nízké počty nově Tabulka 4 Porovnání předpokládaného podílu lékařů vybraných věkových kategorií podle dvou projekčních modelů v období , ČR, obory primární zdravotní péče Podíl lékařů v dané věkové kategorii (v %) Rok méně než 40 let 65 a více let méně než 40 let 65 a více let model A model B model A model B model A model B model A model B Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost ,2 10,2 11,1 11,1 6,0 6,0 6,8 6, ,3 7,8 19,5 20,6 5,2 3,7 20,2 21, ,7 10,8 30,0 32,4 8,0 7,7 34,7 38, ,8 15,1 41,4 43,8 10,2 13,0 46,5 50, ,9 20,2 39,3 40,4 12,6 19,3 49,6 50, ,3 24,3 34,4 33,6 15,5 24,2 42,0 41, ,4 26,4 29,0 26,5 18,2 27,1 32,6 29,9 Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství ,3 32,3 8,0 8,0 21,3 21,3 5,6 5, ,6 25,7 13,5 14,3 25,7 28,2 13,6 13, ,1 20,8 17,6 19,3 29,5 32,9 26,5 26, ,3 17,5 20,3 22,7 30,1 33,3 27,2 28, ,8 18,5 19,8 22,8 31,8 34,0 18,7 21, ,3 18,5 19,3 22,5 32,7 34,2 13,1 16, ,0 18,6 20,7 23,8 32,5 33,6 10,5 12,7 Vysvětlivky: model A = model zachování současného počtu vstupujících do systému, model B = model optimálního budoucího vývoje. Zdroj: výchozí data RLZF (ÚZIS, 2009); vlastní výpočty Toto snižování je založeno na myšlence posunu důchodového věku, kdy se předpokládá jeho postupné navyšování do roku 2038 s ohledem na platnou legislativu. Zjednodušeně si to lze představit na příkladu, kdy lékař v přesném věku 65 let bude mít na počátku roku 2015 stejnou intenzitu výstupu, jako lékař, kterému o rok dříve bylo 64 let a 10 měsíců (tj. posun důchodového věku o 2 měsíce vstupujících lékařů. Pokud by současný trend vývoje (model A v tabulce 4) byl zachován i v následujících letech, znamenalo by to, že u praktických lékařů pro děti a dorost dojde do roku 2025 k poklesu jejich počtu o třetinu (do roku 2040 o cca dvě třetiny) a u všeobecných praktických lékařů do roku 2025 ke snížení o čtvrtinu oproti počátečnímu stavu (do roku 2040 o polovinu). U oborů gynekologie a po- 4 Primární zdravotní péče v ohrožení?

5 rodnictví a zubní lékařství by tento pokles nebyl tak výrazný, v počátečních letech se dá očekávat stagnace či dokonce mírný nárůst, ale vstupem populačně silných ročníků do seniorského věku by i zde docházelo postupem času ke snížení jejich počtu, avšak do roku 2040 jen v rozmezí % oproti výchozím počtům. Jak jsem uvedl, model optimálního budoucího vývoje (model B) se snaží naznačit, kolik nově vstupujících lékařů by mělo vstoupit do systému, aby nedošlo k výraznému propadu počtu lékařů, přičemž snahou je, aby nárůst vstupujících byl plynulý a v rámci reálných možností. Je nutné zde upozornit, že se jedná o subjektivní přístup ze strany autora, jelikož v České republice chybí jakákoliv veřejná studie či zákonné nařízení z období po roce 1989, které by stanovovalo, jaké by měly být počty lékařů v daném oboru, tj. jakési standardy poskytovatelů zdravotní péče podle oboru činnosti. Vycházím především z předpokladu, že v následujících letech bude pokračovat demografické stárnutí obyvatelstva, které bude zesilovat vstupem populačně silných poválečných ročníků, a následně osob narozených v sedmdesátých letech, do seniorského věku. Z výsledků analýzy zdravotnických účtů [např. ČSÚ, 2010] či indexovaných kapitačních paušálů používaných pro výpočet kapitačních plateb [VZP, 2006] je zřejmé, že se zvyšujícím se věkem roste roste jak finanční, tak kontaktní náročnost pacienta. Například pacient, kterému je v současné době kolem 70 let má předpokládaný dvojnásobný počet kontaktů se svým ošetřujícím lékařem (co do indexovaných kapitačních paušálů) než 40letý pacient. Proto se lze domnívat, že zde bude tlak na nárůst počtu lékařů primární zdravotní péče, jelikož souhrn tzv. jednicových pojištěnců [definice viz např. VZP, 2006, s. 42] se bude se stárnutím obyvatelstva poměrně výrazně zvyšovat. Tento předpoklad lze uplatnit především u oborů všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, ale i gynekologie a porodnictví (viz např. zvyšující se počet kontaktů mezi lékařem a pacientkami ve vyšším středním věku v rámci preventivních prohlídek apod.). U praktického lékařství pro děti a dorost se lze domnívat, že nebude potřeba výrazného nárůstu celkového počtu lékařů, a to s ohledem na populační prognózu České republiky (viz ČSÚ, 2009), kdy se předpokládá podle střední varianty budoucího vývoje pokles počtu živě narozených ze současných necelých 120 tis. na méně než 90 tis. v druhé polovině 20. let, aby posléze opět došlo k nárůstu ke hranici 100 tis. živě narozených dětí kolem roku Přesto je patrné, že současné počty nově vstupujících lékařů do tohoto Obr. 1 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku Obr. 2 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k 1.1. daného roku oboru činnosti jsou velmi nízké a ani jejich navýšení, které předpokládá tento model (viz tabulka 3), nedokážou zastavit tento pokles. Jak je patrné z obrázků 1 a 2, tak i přes nemalé navyšování počtu nově vstupujících lékařů lze předpokládat pokles počtu lékařů u obou oborů praktického lékařství, a to o % do roku 2025, přičemž u všeobecného praktického lékařství by pak tato dosažená úroveň stagnovala, ale u praktického lékařství pro děti a dorost by docházelo k dalšímu poklesu, a to na přibližně 75% úroveň počátečního stavu v roce Přesto se lze domnívat, že s předpokládaným poklesem počtu živě narozených dětí by tento vývoj mohl být udržitelný a výrazným způsobem by nebyla ovlivněna dostupnost poskytování této péče. U oboru gynekologie a porodnictví tento model předpokládá mírný nárůst do roku 2030 a poté stagnaci kolem hranice 2,7 tis. lékařů po zbytek projekčního období, u zubních lékařů se předpokládá také plynulý nárůst, a to po celé období, kdy v roce 2040 by mohlo svou činnost vykonávat o přibližně 10 % více zubních lékařů, než je tomu dnes. Početní stav lékařů jednotlivých oborů činnosti u obou předkládaných modelů je však opět pouze jedním pohledem na předpokládaný vývoj. Tím druhým je věková struktura těchto lékařů uvnitř jednotlivých oborů. Oba dva modely předpokládají s určitou intenzitou počtu vstupujících i vystupujících do systému podle věku lékaře. Především je nutné zaměřit pozornost na intenzitu výstupu ze systému, kdy model A předpokládá s průměrnou intenzitou výstupu z období po celé projekční období, u modelu B je aplikován předpoklad snižování intenzity výstupu ze systému v závislosti na zvyšování důchodového věku, tj. předpoklad zlepšování zdravotního stavu lékařů, který umožní vykonávat jejich profesi teoreticky do vyšších věků (viz dříve). Aplikací těchto dvou modelů získáváme poměrně zásadní informaci ohledně budoucí struktury lékařů podle věku bude docházet k nemalému nárůstu podílu lékařů ve vyšším, tj. seniorském věku (obecně 65 a více let). Jak ukazuje tabulka 4, ačkoliv se jedná a dva různé modely s odlišnými vstupními předpoklady, tak vývoj podílu seniorské složky je u obou modelů obdobný. Důvodem je, že zatímco model optimálního budoucího vývoje (model B) předpokládá, že intenzita výstupu ze systému se s věkem bude snižovat, což znamená vyšší teoretický počet pracujících lékařů. Zároveň se však díky vyšším vstupům bude také oproti modelu A navyšovat celkový počet lékařů, tudíž celkový podíl lékařů v seniorském věku bude relativně obdobný. I toto je jednoznačný důkaz toho, že současná věková struktura je značně nerovnoměrná a bude přinášet sebou nemalé Primární zdravotní péče v ohrožení? 5

6 problémy, kdy současná početní dominance lékařů ve vyšším středním věku se naplno projeví v horizontu let. Kolem roku 2025 lze totiž předpokládat, že více než 40 % všeobecně praktických lékařů, a dokonce polovina praktických lékařů pro děti a dorost, bude starších 65 let. Svým způsobem se jedná o těžko představitelnou situaci, nicméně to jen dokládá jeden ze základních cílů, které by měly řešit zainteresované orgány (ministerstvo, profesní komory, zdravotní pojišťovny) vytvořit praktickým lékařům takové podmínky, aby vykonávali svou profesi co do nejvyššího věku, dokud jim to zdravotní stav umožní. Bez jejich zainteresovanosti by celému systému praktického lékařství hrozil pravděpodobně kolaps, jelikož kdyby i pouze polovina lékařů vystoupila ze systému s důchodovým věkem, během několika let by zde chybělo více než tisíc všeobecných praktiků a téměř pět set dětských lékařů. Stejné problémy, avšak v ne tak vysoké intenzitě, lze předpokládat také u oborů gynekologie a porodnictví a zubní lékařství, kde podíl pracujících lékařů-seniorů se předpokládá již v roce 2025 kolem 22 %, resp. 28 %. Z výše uvedených komentářů a grafických znázornění je patrné, že proces demografického stárnutí lékařů primární zdravotní péče je neodvratitelným procesem a výrazně ovlivní budoucí početní stav i vnitřní strukturu jednotlivých u většiny oborů činnosti. Závěr Cílem příspěvku bylo poukázat na skrytou hrozbu českého zdravotnictví v oblasti primární zdravotní péče ve formě nakumulovaného počtu lékařů v předdůchodovém věku, kdy ve vybraných oborech činnosti tvoří tito lékaři mnohdy až třetinu z celkového počtu lékařů. Tuto hrozbu prozatím zastírá skutečnost, že počet lékařů primární zdravotní péče je dlouhodobě relativně konstantní a výrazné početní úbytky nebyly prozatím sledovány. Nicméně již v horizontu let může v České republice nastat poměrně výrazný úbytek počtu lékařů, za který v současné době není náhrada. Z předkládaného textu je pak zřejmé, že generační výměna lékařů bude vyžadovat nemalé úsilí všech, kterých se daná problematika týká. Současní lékaři by se měli připravit na tlak společnosti, která bude usilovat o to, aby vykonávali svoji profesi do co nejvyššího věku. Zároveň by se měly Obr. 3 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku vytvořit takové podmínky, aby pro mladé lékaře byly obory primární zdravotní péče atraktivní. Tím by mohl být zajištěn dostatečný přísun mladých lékařů, a to přede- Obr. 4 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku vším absolventů lékařských fakult, jelikož s ohledem na provedené studie nelze spatřovat řešení nedostatku lékařů primární péče ve formě přílivu zahraničních lékařů. Již dnes je zřejmé, že Česká republika se bude v blízké budoucnosti potýkat s těmito problémy, kdy lze konstatovat, že příslušné kroky, které by odvrátily hrozící problémy, měly být vytvořeny již před lety. O to více je nutné podnítit v co nejbližší době dialog nad hrozbou kritického nedostatku především praktických lékařů. Tohoto dialogu by se měly zúčastnit ministerstva zdravotnictví i školství, zástupci profesních komor, zdravotních pojišťoven, ale také odborníci z oborů ekonomie, demografie či veřejného zdravotnictví. Diskuse, a následná opatření, by se měla týkat nejenom otázky motivace mladých lékařů k výběru oborů primární zdravotní péče a motivace současných lékařů k výkonu své profese co do nejvyššího věku. Jako jeden z klíčových problémů lze zde vymezit problematiku neexistence určitých standardů, které by určovaly ideální počet lékařů v daném oboru činnosti v závislosti na dalších proměnných, kterými jsou např. typ regionu (městské vs. venkovské regiony), specifičnost daného oboru (např. vázanost oboru na pracoviště nadregionálního významu) apod. Teprve po určité představě, jaký by měl být optimální počet lékařů, lze stanovovat závěry typu, odkdy lze očekávat kritický nedostatek lékařů v tom daném oboru činnosti. Prozatím jen lze modelovat budoucí vývoj a poukazovat na případné problémy, které jsou svým způsobem již jen těžko odvratitelné. Souhrn Poměrně stabilní počty lékařů jednotlivých oborů primární péče v posledních letech nenasvědčují tomu, že v následujících létech čeká Českou republiku poměrně velká hrozba jejich významného úbytku. Důvodem je nepravidelná věková struktura lékařů, kdy v současné době u mnohých oborů činnosti přesahuje podíl lékařů ve věku let i více než 40% hranici. Je zřejmé, že při odchodu těchto lékařů do starobního důchodu lze předpokládat nemalé problémy, jelikož současné nízké počty nově vstupujících lékařů nemohou tento odliv dostatečným způsobem nahradit. Největší problémy lze očekávat u oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, které mají nejvíce regresivní typ věkové struktury. Článek představuje dvě modelové projekce možného budoucího vývoje, kdy proti sobě staví hypotézu setrvání současného průměrného počtu nově vstupujících do daného oboru činnosti a hypotézu plynulého navyšování tohoto počtu. Bude prokázáno, že i přes nemalé navyšování počtu nově vstupujících lékařů nelze odvrátit proces demografického stárnutí lékařů primární zdravotní péče a nezbytná generační výměna lékařů bude procházet nemalými problémy. 6 Primární zdravotní péče v ohrožení?

Demografické perspektivy zajištění primární zdravotní péče v České republice

Demografické perspektivy zajištění primární zdravotní péče v České republice KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: http://www.natur.cuni.cz/demografie Demografické perspektivy

Více

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY VÝVOJE POČTU A STRUKTURY LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY VÝVOJE POČTU A STRUKTURY LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY VÝVOJE POČTU A STRUKTURY LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Autoreferát dizertační

Více

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025-2040 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Aktualizace projekce vývoje důchodového systému s ohledem na dříve schválené změny v posuzování invalidity

Aktualizace projekce vývoje důchodového systému s ohledem na dříve schválené změny v posuzování invalidity Aktualizace projekce vývoje důchodového systému s ohledem na dříve schválené změny v posuzování invalidity Popis změny Invalidní důchody jsou, co do objemu prostředků na výplatu, druhou nejvýznamnější

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Porovnání výsledků aktuálních populačních prognóz České republiky

Porovnání výsledků aktuálních populačních prognóz České republiky KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://portal.natur.cuni.cz/geografie/demografie Porovnání

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

MOŽNÉ DOPADY NEZÁJMU ABSOLVENTŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT O OBORY PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

MOŽNÉ DOPADY NEZÁJMU ABSOLVENTŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT O OBORY PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE MOŽNÉ DOPADY NEZÁJMU ABSOLVENTŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT O OBORY PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Possible effects of lack of interest of graduates of medical faculties of the fields of primary health care Luděk Šídlo

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Michala Lustigová Státní zdravotní ústav XLIII. konference České demografické společnosti, XLIII. konference České demografické společnosti,

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči IHS Praha 21 MUDr. Stanislav Vachek stan.vachek@gmail.com Mgr. Tomáš Roubal Schéma vymírání kohorty A- časná dětská úmrtnost téměř mizí B umírání

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Seminář 21.5.2013 Plzeň Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Rostislav Čevela rostislav.cevela@mpsv.cz Libuše Čeledová

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 9. 2014 7 Souhrn Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce

Více

OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI

OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI VÝSLEDKY PRVNÍCH MĚŘENÍ V ČR Bohumil Pokorný Age Management z.s. KONCEPT PS HISTORICKÝ VÝVOJ Finsko = 80. léta 20. století reakce na rapidní stárnutí

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Seminář PSP ČR 17. dubna 2015 MUDr. Dušan Gajdoštík ředitel odboru posudkové služby MPSV Témata

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

V zájmu časové srovnatelnosti nákladů se budeme pochopitelně pohybovat v reálných veličinách, tj. v cenách roku 2002.

V zájmu časové srovnatelnosti nákladů se budeme pochopitelně pohybovat v reálných veličinách, tj. v cenách roku 2002. 4. Projekce nákladů na zdravotní péči 4.1. Projekce nákladů v závislosti na demografickém vývoji obyvatelstva ČR Jedno z velice ožehavých témat ve vyspělých zemích je prodlužování střední délky života

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 8. 9. 2011 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ

STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ Tomáš Kučera, Luděk Šídlo, Branislav Šprocha Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Burden of incapacity for work in asthma patients EVA SIXTOVÁ Oddělení metodiky a kontroly posuzování ZS, Česká správa sociálního zabezpečení SOUHRN

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA Právní KANCELÁŘ KANCELÁŘ V OLOMOUCI Lékařská 2/291 Lužická 419/14, 779 00 Olomouc 1 50 00 Praha 5 www.lkcr.cz tel.: 234760704 fax: 257219280 E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz V Praze

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

ICF. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Návod k použití. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka

ICF. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Návod k použití. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Příklad praktického užití ICF Muž, 52 let. Klasifikace dle ICD: I42.0 (dilatační kardiomyopatie) Klasifikace dle ICF: s4100.288 (srdce, středně těžká porucha) b4552.2 (unavitelnost

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více