Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8"

Transkript

1 Vážení čtenáři, krize, která postihla naše zdravotnictví v zimních měsících tohoto roku bohužel postihla i náš časopis. Také málem odešel. Ale snad se konečně zase vzpamatoval a bude vycházet pravidelně i nadále. Tímto se Vám také omlouváme, za pozdní vydání letošního prvního čísla. Jako téměř za každou krizí i za tou naší redakční jsou peníze. Věnujte laskavě pozornost sousední stránce, kde kromě základních redakčních pravidel také zveřejňujeme finanční pravidla pro zveřejňování textů. A aby těch krizí nebylo dost je na obzoru další problém. Tentokrát se týká lékařů primární péče, kde data naznačují, že na problém je zaděláno. Nehrozí sice bezprostředně, ale v průběhu několika let může způsobit značné nepříjemnosti, nebude-li se včas řešit. Nemoc a invalidita a jejich řešení tak aby bylo uspokojivé jak pro ty kterých se bezprostředně týká tak pro nás všechny, daňové poplatníky je vždycky komplikované. Nedávné změny v systému podpor způsobily mnoho rozruchu. Text v tomto čísle časopisu komplexně pojednává o současném stavu řešení. V krátkém příspěvku o nežádoucích příhodách při poskytování zdravotní péče navrhují autoři jak zkvalitnit a urychlit administrativu zpřesněním a úpravou klasifikace nežádoucích příhod. Každoroční konference EUPHA o veřejném zdravotnictví se tentokrát věnovala potřebám integrace veřejného zdravotnictví a významu systémového pojetí péče o zdraví. Evropskému zdravotnictví se také věnuje priorita Health osmého rámcového programu a jeho zaměření s výhledem do roku Další příspěvky tohoto čísla jsou věnovány elektronizaci zdravotnictví, zejména vedení dokumentace v domácí a ošetřovatelské péči. Vít Černý Z obsahu Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2 Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8 Lubomír Vondráček, Petr Kolouch Nežádoucí příhody při poskytování zdravotní péče 15 Soňa Bocková, Jana Marečková, Radka Kozáková Standardy ošetřovatelské péče 18 Jan Holčík 3. konference evropského veřejného zdravotnictví 22 Diskuse: Nemocniční informační systémy 25 Judita Kinkorová 8. rámcový program EU priorita Health 28 Vít Černý ehealth Day únor Vydává: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s nakladatelstvím Sdělovací technika spol. s r. o. Předseda redakční rady: Ing. Alexandr Stožický, CSc. Redakční rada: RNDr. Petr Beneš; Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.; Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.; PhDr. Zdeněk Kučera; MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA; ing. Zdeněk Novák; Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.; Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.; RNDr. Jiří Schlanger; MUDr. Mgr. Petr Struk; Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc.; Vedoucí redakce: Mgr. Vít Černý, mobil: , Adresa redakce a administrace: Sdělovací technika spol. s r. o., Uhříněveská 40, Praha 10, tel.: , fax: , Grafická úprava a zlom: Veronika Možná Příjem inzerce: Redakce Tisk zajišťuje: PRESS SERVIS s.r.o. Registrace MK ČR E 7600 ISSN Indexace a excerpce: Bibliographia Medica Čechoslovaca Časopis je zařazen Radou pro výzkum a vývoj mezi recenzované časopisy (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=503642) Cena ročního předplatného je 363 Kč (12 Euro), doporučená cena jednotlivého čísla je 100 Kč (4 Eura) 1

2 Summary PRIMARY HEALTH CARE IN JEOPARDY? Model scenarios for the future development of primary health care physicians in the Czech Republic Šídlo L. Although there have been relatively stable numbers of physicians in each branch of primary health care in recent years, there are no indications that in the coming years the Czech Republic will face a relatively high threat of significant loss of physicians. The reason is the irregular age structure of physicians in many branches of activity the proportion of physicians aged years exceeds the threshold for more than 40 %. It is clear that the retirement leave of these physicians can assume considerable problems because the current low numbers of new doctors entering the system cannot replace this brawn drain adequately. The greatest problems can be expected in branches of the practical medicine for children and youth and general practical medicine, which have the most regressive type of age structure. The paper introduces two model projections of possible future developments, which contrast the hypothesis of abidance in current average number of new entrants into the field of activity and the hypothesis of continuous increase of new entrants. It will be shown that despite considerable increases in the number of new physicians, the process of demographic aging of physicians in primary health care cannot be averted. Key words: primary health care, manpower, age structure, demographic forecast, model calculations, demographic aging O autorovi: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 Primární zdravotní péče v ohrožení? Modelové scénáře budoucího vývoje lékařů primární zdravotní péče v České republice Luděk Šídlo Úvod Role primární zdravotní péče v každém zdravotnickém systému by měla být v podobě základního pilíře celého zdravotnictví, mělo by se jednat o všeobecně dostupnou péči, o místo prvotní kontaktu pacienta se zdravotnickým systémem [viz např. WHO, 1978]. Ačkoliv se lze setkat s nepatrně odlišnými pojetími této péče napříč státy světa, obecně se mezi poskytovatele primární zdravotní péče dají dle Čeledové [Čeledová, 1998] zařadit: agentury domácí péče, pracovníci komunit, lékařská služba první pomoci a lékárenská pohotovostní služba, ale také lékaři, tj. praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři, ambulantní gynekologové a stomatologové. Objektem zájmu tohoto článku budou právě lékaři primární zdravotní péče v České republice, přičemž pozornost bude zaměřena především na nastínění možného budoucího vývoje v následujících bezmála třiceti letech z pohledu demografie, tj. co do jejich počtu a věkové struktury. Pro potřeby sestavení demografické projekce je zapotřebí podrobných vstupních dat za současnou demografickou strukturu lékařů podle jednotlivých oborů činnosti. Tato data shromažďuje Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen RLZF), který spravuje ÚZIS ČR. Na základě tohoto registru byla využia vytříděná data typu A (tj. za hlavní obor činnosti, kde každý lékař je zastoupen pouze jednou, bez ohledu na výši jeho úvazku) za následující obory činnosti [ÚZIS ČR, 2009]: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství. Na základě těchto dat byla vytvořena podrobná analýza současného počtu a věkové struktury lékařů primární péče, a to jak na celostátní, tak regionální úrovni. S pomocí dalších dat byl následně analyzován jejich pohyb v rámci příslušného zdravotnického systému, což bylo podstatné pro sestavení modelů vstupujících a vystupujících lékařů, které se staly nezbytnými pro další prognostické postupy [více např. Šídlo, Tesárková, 2009 či Šídlo, 2010]. Než však nastíním jednotlivé modely budoucího vývoje a jejich výsledky, je nutné zmínit základní problém, který vedl ke zpracování níže uvedených odhadů. Tímto problémem je nepravidelná věková struktura lékařů podle jednotlivých oborů činnosti, a to především u obou praktických oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Tato nepravidelnost je dána dvěma hlavními důvody jedním z nich je nízký počet vstupujících v posledních letech, tj. nových lékařů v podobě nejčastěji absolventů lékařských fakult, který má za následek výrazné zúžení pomyslné věkové struktury lékařů primární zdravotní péče (o průměrném počtu vstupujících bude pojednáno dále). Druhým hlavním důvodem jsou historické souvislosti v sedmdesátých letech minulého století byla přijata opatření, která vedla k výrazné produkci mladých lékařů během krátkého časového období. Jelikož následně došlo opět ke snížení počtu absolventů lékařských fakult, vytvořila se zde početně silná kohorta osob, která téměř bez povšimnutí prochází zdravotnickým systémem dodnes. Avšak dnes je těmto absolventům lékařských fakult z let sedmdesátých mezi lety, stojí na pokraji teoretického 2 Primární zdravotní péče v ohrožení?

3 odchodu do starobního důchodu a není zde adekvátní náhrada v podobě nové, početně odpovídající generace lékařů. Tímto problémem jsou nejvíce postiženy oba obory praktického lékařství, ale také zubního lékařství, u kterých je patrná dominance lékařů ve vyšším středním věku (viz tabulka č. 1). Z uvedené tabulky je patrné, že není vhodné svou pozornost zaměřovat na celkový počet lékařů, který je u sledovaných oborů činnosti v posledních přibližně deseti letech na podobné úrovni, ale je nutné se zaměřit právě na vnitřní strukturu podle jednotlivých věků. Jedině tak je možné včas identifikovat nastávající problémy, týkající se dostupnosti a posléze i kvality poskytování (nejenom) primární zdravotní péče. Bohužel, jak je vidět z nízkého zastoupení lékařů v nižších věkových kategoriích, Česká republika včas nezachytila nutnou generační obměnu, a to především u praktických oborů, a v následujících letech lze očekávat nemalé problémy. Nastává zde tak otázka, jak se může odchod lékařů populačně silných generací projevit v následujících letech na celkovém počtu lékařů a zda a jak je možné tento pokles zmírnit. že odliv/příliv lékařů primární zdravotní péče není v současné době významný [viz např. Vavrečková a kol., 2008], a zachování stejné intenzity výstupů ze systému podle věku lékařů po celé projekční období. Co se týče průměrného počtu vstupujících do jednotlivých oborů činnosti, ten byl vypočten na základě údajů z RLZF, kdy byla uvažována průměrná změna počtu osob mezi dvěma kalendářními roky v rámci dané kohorty lékařů, a to ve věkovém intervalu let. Je nutné si na tomto Věková kategorie místě uvědomit, že do RLZF jsou započítáni do daného oboru činnosti také lékaři, kteří se po absolvování lékařské fakulty rozhodnou pro specializaci v daném oboru činnosti, ale ještě nemají příslušnou atestaci. Jak je patrné z tabulky č. 2, i tak nízké počty vstupujících do systému mohou být ve výsledku ještě nižší. Tento model nicméně předpokládá, že každý lékař, který se rozhodne pro specializaci v daném oboru primární péče, příslušnou atestační zkoušku úspěšně složí a bude vykonávat tuto profesi. Na první pohled je překvapující jak nízká hodnota počtu vstupujících, tak především počtu udělených atestací u praktického lékařství pro děti a dorost. Na tomto místě je nutné proto upozornit, že výše těchto hodnot mohla být silně ovlivněna vnějšími skutečnostmi, např. nepřesným vymezením role praktického lékaře ve smyslu úvahy o zavedení role rodinného lékaře apod. Přesto je patrné, že se jedná o nízké počty, které nemohou dostatečným způsobem nahradit lékaře, kteří ze systému odcházejí; pozitivní je však zjištění, že počet lékařů, kteří jsou zařazeni do studia v rámci této přípravy, je v současné poměrně vysoký. Dle údajů IPVZ [IPVZ, 2010] bylo v období zařazeno do přípravy celkem 93 lékařů, což Tabulka 1 Podíl lékařů podle věkových kategorií za jednotlivé obory primární zdravotní péče, Česká republika, , v % Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství relativně rel. kum. relativně rel. kum. relativně rel. kum. relativně rel. kum. 29 0,5 0,5 0,2 0,2 10,8 10,8 7,5 7, ,2 3,7 0,9 1,1 9,8 20,6 5,9 13, ,5 10,2 4,9 6,0 11,7 32,3 7,9 21, ,2 18,4 9,1 15,1 9,6 41,8 7,2 28, ,9 34,2 17,3 32,4 13,4 55,2 8,2 36, ,8 60,0 25,6 58,0 14,2 69,4 28,2 64, ,8 75,8 21,6 79,6 12,3 81,7 18,8 83, ,1 88,9 13,6 93,2 10,3 92,0 10,8 94, ,3 95,2 4,5 97,8 4,5 96,4 4,1 98, ,8 98,0 1,3 99,1 2,1 98,5 1,1 99, ,7 99,7 0,8 99,9 0,8 99,2 0,3 100, ,3 99,9 0,1 100,0 0,7 99,9 0,0 100,0 85 a více 0,1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Celkem lékařů lékařů lékařů lékařů Zdroj: ÚZIS ČR, 2009, vlastní výpočty. může být jakýmsi příslibem do let následujících. Model optimálního budoucího vývoje (model B) si dává za cíl odhadnout co Tabulka 2 Průměrný roční počet vstupujících do systému primární zdravotní péče podle hlavních oborů činnost za období a průměrný roční počet udělených atestací za období Ukazatel Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství Počet vstupujících z toho ženy Počet udělených atestací Poznámka: Pro obor zubní lékařství není nutné postoupit specializační vzdělávání vedoucí k získání atestace v oboru. Zdroj: IPVZ, 2010; ÚZIS ČR, Popis modelových scénářů a vstupních předpokladů V rámci celé analýzy [Šídlo, 2010] bylo zpracováno celkem pět modelových scénářů budoucího vývoje, přičemž pro potřeby tohoto článku budou představeny dva z nich model zachování současného počtu vstupujících do systému a model optimálního budoucího vývoje. Jedná se tak o dva scénáře, kdy jeden představuje odhad, co by nastalo, kdyby pokračoval současný trend vývoje, a druhý poukazuje na možné směřování budoucího vývoje za platnosti určitých vstupních předpokladů. Model zachování současného počtu vstupujících do systému (model A) byl založen na myšlence, že roční počet nově vstupujících lékařů do jednotlivých oborů primární zdravotní péče zůstane stejný, resp. že bude odpovídat průměrným hodnotám z období Dalšími vstupními hypotézami byl předpoklad nulového migračního salda, kdy bylo prokázáno, možná nejvěrohodnější, resp. co nejvíce realistický budoucí vývoj počtu a struktury lékařů primární zdravotní péče podle jednotlivých oborů činnosti. Model poukazuje na nutné kroky, které by vedly k zachování současného systému dostupnosti a kvality primární zdravotní péče. Pojem optimální v názvu tohoto modelu pak není myšlen ve vztahu k pozitivním výstupům, jak by se možná mohlo z prvního pohledu zdát (a spojovalo s termínem optimistický ), ale spíše právě k určité optimální koncepci, jak řešit již vzniklé problémy, a to často i za vědomí dočasného zhoršení daného stavu. Primární zdravotní péče v ohrožení? 3

4 Vstupní předpoklady pro tento model vycházejí z analýzy současného počtu studujících i z realistických možností, které se týkají především motivace mladých lékařů k výkonu profese lékaře primární zdravotní péče. Tyto možnosti jsou nastíněny v plynulém navyšování počtu nově vstupujících do systému, a to jak absolventů, tak následně také cizinců v rámci kladného migračního salda. Toto saldo se bude pohybovat v jednotkách procent z celkového počtu nově příchozích, tudíž také výsledné počty nejsou nikterak vysoké, pouze v jednotkách osob ročně. Odráží především specifičnost těchto oborů, kdy je zapotřebí k výkonu této profese především výborná znalost českého jazyka. Proto se dá předpokládat, že lékaři, kteří přijdou do České republiky ze zahraničí, budou nejčastěji ze Slovenské republiky či jiných slovanských, tj. jazykově blízkých států. V rámci těchto vstupů je důraz dále věnován na plynulé, nikoliv skokové navyšování počtu nových lékařů. Skokové navyšování v sobě skrývá nemalé problémy do budoucnosti, jejichž svědkem můžeme být dnes výrazné navýšení počtu nových lékařů v sedmdesátých letech minulého století, tj. těch lékařů, kteří jsou dnes ve věku let a tvoří značný podíl současných primárních lékařů, sebou přináší do následujících let problémy ve formě jejich předpokládaného odchodu ze systému. Tabulka 3 Předpokládaný průměrný roční počet vstupujících do systému podle jednotlivých etap projekčního období a jejich porovnání s výchozím stavem; model optimálního budoucího vývoje Obor činnosti Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství Poznámka: Jedná se o průměrné hodnoty zvyšování počtu vstupujících, tzn., že v rámci jedné etapy je uvažováno plynulé navyšování, stejná hodnota pro celé období příslušné etapy; více např. Šídlo, Zdroj: ÚZIS ČR, 2009, vlastní výpočty Celé projekční období bylo v rámci odhadovaných vstupů rozděleno na několik etap, přičemž každá etapa reflektuje získané poznatky. Snahou bylo nastínit možné budoucí navyšování nově vstupujících lékařů. Více o předpokládaných počtech vstupujících lze vyčíst z tabulky č. 3. Popisovaný model předpokládá také další vstupní hypotézu, kdy se uvažuje s postupným snižováním věkově a pohlavně specifických intenzit výstupu ze systému. ročně u mužů, o 4 měsíce u žen, a to do roku 2018 včetně; od roku 2019 nastane posun o 2 měsíce pro obě pohlaví, a to až do roku 2037, kdy by měl být odchod do důchodu pro obě pohlaví shodný s dosažením 67 let). Tímto snižováním intenzity výstupů podle věku a pohlaví bude také zachován předpoklad určitého zlepšování zdravotního stavu populace, což lékařům umožní výkon jejich profese do vyšších věků. Hlavní výsledky Vybrané modely budoucího vývoje mají poukázat jednak na předpokládaný výrazný pokles počtu lékařů při zachování současného stavu vývoje, ale také na odhad, jak by se mohl vyvíjet počet a struktura lékařů při aplikaci realistických kroků na straně zvyšování vstupů. Základní představu o možném budoucím vývoji představuje tabulka 4, která porovnává počty lékařů podle jednotlivých oborů činnosti mezi oběma modely. Největší potenciální hrozbu v důsledku vývoje v několika posledních letech představují obory praktického lékařství jak pro dospělé, tak pro děti a dorost, a to s ohledem na jejich současnou nepříznivou věkovou strukturu a nízké počty nově Tabulka 4 Porovnání předpokládaného podílu lékařů vybraných věkových kategorií podle dvou projekčních modelů v období , ČR, obory primární zdravotní péče Podíl lékařů v dané věkové kategorii (v %) Rok méně než 40 let 65 a více let méně než 40 let 65 a více let model A model B model A model B model A model B model A model B Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost ,2 10,2 11,1 11,1 6,0 6,0 6,8 6, ,3 7,8 19,5 20,6 5,2 3,7 20,2 21, ,7 10,8 30,0 32,4 8,0 7,7 34,7 38, ,8 15,1 41,4 43,8 10,2 13,0 46,5 50, ,9 20,2 39,3 40,4 12,6 19,3 49,6 50, ,3 24,3 34,4 33,6 15,5 24,2 42,0 41, ,4 26,4 29,0 26,5 18,2 27,1 32,6 29,9 Gynekologie a porodnictví Zubní lékařství ,3 32,3 8,0 8,0 21,3 21,3 5,6 5, ,6 25,7 13,5 14,3 25,7 28,2 13,6 13, ,1 20,8 17,6 19,3 29,5 32,9 26,5 26, ,3 17,5 20,3 22,7 30,1 33,3 27,2 28, ,8 18,5 19,8 22,8 31,8 34,0 18,7 21, ,3 18,5 19,3 22,5 32,7 34,2 13,1 16, ,0 18,6 20,7 23,8 32,5 33,6 10,5 12,7 Vysvětlivky: model A = model zachování současného počtu vstupujících do systému, model B = model optimálního budoucího vývoje. Zdroj: výchozí data RLZF (ÚZIS, 2009); vlastní výpočty Toto snižování je založeno na myšlence posunu důchodového věku, kdy se předpokládá jeho postupné navyšování do roku 2038 s ohledem na platnou legislativu. Zjednodušeně si to lze představit na příkladu, kdy lékař v přesném věku 65 let bude mít na počátku roku 2015 stejnou intenzitu výstupu, jako lékař, kterému o rok dříve bylo 64 let a 10 měsíců (tj. posun důchodového věku o 2 měsíce vstupujících lékařů. Pokud by současný trend vývoje (model A v tabulce 4) byl zachován i v následujících letech, znamenalo by to, že u praktických lékařů pro děti a dorost dojde do roku 2025 k poklesu jejich počtu o třetinu (do roku 2040 o cca dvě třetiny) a u všeobecných praktických lékařů do roku 2025 ke snížení o čtvrtinu oproti počátečnímu stavu (do roku 2040 o polovinu). U oborů gynekologie a po- 4 Primární zdravotní péče v ohrožení?

5 rodnictví a zubní lékařství by tento pokles nebyl tak výrazný, v počátečních letech se dá očekávat stagnace či dokonce mírný nárůst, ale vstupem populačně silných ročníků do seniorského věku by i zde docházelo postupem času ke snížení jejich počtu, avšak do roku 2040 jen v rozmezí % oproti výchozím počtům. Jak jsem uvedl, model optimálního budoucího vývoje (model B) se snaží naznačit, kolik nově vstupujících lékařů by mělo vstoupit do systému, aby nedošlo k výraznému propadu počtu lékařů, přičemž snahou je, aby nárůst vstupujících byl plynulý a v rámci reálných možností. Je nutné zde upozornit, že se jedná o subjektivní přístup ze strany autora, jelikož v České republice chybí jakákoliv veřejná studie či zákonné nařízení z období po roce 1989, které by stanovovalo, jaké by měly být počty lékařů v daném oboru, tj. jakési standardy poskytovatelů zdravotní péče podle oboru činnosti. Vycházím především z předpokladu, že v následujících letech bude pokračovat demografické stárnutí obyvatelstva, které bude zesilovat vstupem populačně silných poválečných ročníků, a následně osob narozených v sedmdesátých letech, do seniorského věku. Z výsledků analýzy zdravotnických účtů [např. ČSÚ, 2010] či indexovaných kapitačních paušálů používaných pro výpočet kapitačních plateb [VZP, 2006] je zřejmé, že se zvyšujícím se věkem roste roste jak finanční, tak kontaktní náročnost pacienta. Například pacient, kterému je v současné době kolem 70 let má předpokládaný dvojnásobný počet kontaktů se svým ošetřujícím lékařem (co do indexovaných kapitačních paušálů) než 40letý pacient. Proto se lze domnívat, že zde bude tlak na nárůst počtu lékařů primární zdravotní péče, jelikož souhrn tzv. jednicových pojištěnců [definice viz např. VZP, 2006, s. 42] se bude se stárnutím obyvatelstva poměrně výrazně zvyšovat. Tento předpoklad lze uplatnit především u oborů všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, ale i gynekologie a porodnictví (viz např. zvyšující se počet kontaktů mezi lékařem a pacientkami ve vyšším středním věku v rámci preventivních prohlídek apod.). U praktického lékařství pro děti a dorost se lze domnívat, že nebude potřeba výrazného nárůstu celkového počtu lékařů, a to s ohledem na populační prognózu České republiky (viz ČSÚ, 2009), kdy se předpokládá podle střední varianty budoucího vývoje pokles počtu živě narozených ze současných necelých 120 tis. na méně než 90 tis. v druhé polovině 20. let, aby posléze opět došlo k nárůstu ke hranici 100 tis. živě narozených dětí kolem roku Přesto je patrné, že současné počty nově vstupujících lékařů do tohoto Obr. 1 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku Obr. 2 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k 1.1. daného roku oboru činnosti jsou velmi nízké a ani jejich navýšení, které předpokládá tento model (viz tabulka 3), nedokážou zastavit tento pokles. Jak je patrné z obrázků 1 a 2, tak i přes nemalé navyšování počtu nově vstupujících lékařů lze předpokládat pokles počtu lékařů u obou oborů praktického lékařství, a to o % do roku 2025, přičemž u všeobecného praktického lékařství by pak tato dosažená úroveň stagnovala, ale u praktického lékařství pro děti a dorost by docházelo k dalšímu poklesu, a to na přibližně 75% úroveň počátečního stavu v roce Přesto se lze domnívat, že s předpokládaným poklesem počtu živě narozených dětí by tento vývoj mohl být udržitelný a výrazným způsobem by nebyla ovlivněna dostupnost poskytování této péče. U oboru gynekologie a porodnictví tento model předpokládá mírný nárůst do roku 2030 a poté stagnaci kolem hranice 2,7 tis. lékařů po zbytek projekčního období, u zubních lékařů se předpokládá také plynulý nárůst, a to po celé období, kdy v roce 2040 by mohlo svou činnost vykonávat o přibližně 10 % více zubních lékařů, než je tomu dnes. Početní stav lékařů jednotlivých oborů činnosti u obou předkládaných modelů je však opět pouze jedním pohledem na předpokládaný vývoj. Tím druhým je věková struktura těchto lékařů uvnitř jednotlivých oborů. Oba dva modely předpokládají s určitou intenzitou počtu vstupujících i vystupujících do systému podle věku lékaře. Především je nutné zaměřit pozornost na intenzitu výstupu ze systému, kdy model A předpokládá s průměrnou intenzitou výstupu z období po celé projekční období, u modelu B je aplikován předpoklad snižování intenzity výstupu ze systému v závislosti na zvyšování důchodového věku, tj. předpoklad zlepšování zdravotního stavu lékařů, který umožní vykonávat jejich profesi teoreticky do vyšších věků (viz dříve). Aplikací těchto dvou modelů získáváme poměrně zásadní informaci ohledně budoucí struktury lékařů podle věku bude docházet k nemalému nárůstu podílu lékařů ve vyšším, tj. seniorském věku (obecně 65 a více let). Jak ukazuje tabulka 4, ačkoliv se jedná a dva různé modely s odlišnými vstupními předpoklady, tak vývoj podílu seniorské složky je u obou modelů obdobný. Důvodem je, že zatímco model optimálního budoucího vývoje (model B) předpokládá, že intenzita výstupu ze systému se s věkem bude snižovat, což znamená vyšší teoretický počet pracujících lékařů. Zároveň se však díky vyšším vstupům bude také oproti modelu A navyšovat celkový počet lékařů, tudíž celkový podíl lékařů v seniorském věku bude relativně obdobný. I toto je jednoznačný důkaz toho, že současná věková struktura je značně nerovnoměrná a bude přinášet sebou nemalé Primární zdravotní péče v ohrožení? 5

6 problémy, kdy současná početní dominance lékařů ve vyšším středním věku se naplno projeví v horizontu let. Kolem roku 2025 lze totiž předpokládat, že více než 40 % všeobecně praktických lékařů, a dokonce polovina praktických lékařů pro děti a dorost, bude starších 65 let. Svým způsobem se jedná o těžko představitelnou situaci, nicméně to jen dokládá jeden ze základních cílů, které by měly řešit zainteresované orgány (ministerstvo, profesní komory, zdravotní pojišťovny) vytvořit praktickým lékařům takové podmínky, aby vykonávali svou profesi co do nejvyššího věku, dokud jim to zdravotní stav umožní. Bez jejich zainteresovanosti by celému systému praktického lékařství hrozil pravděpodobně kolaps, jelikož kdyby i pouze polovina lékařů vystoupila ze systému s důchodovým věkem, během několika let by zde chybělo více než tisíc všeobecných praktiků a téměř pět set dětských lékařů. Stejné problémy, avšak v ne tak vysoké intenzitě, lze předpokládat také u oborů gynekologie a porodnictví a zubní lékařství, kde podíl pracujících lékařů-seniorů se předpokládá již v roce 2025 kolem 22 %, resp. 28 %. Z výše uvedených komentářů a grafických znázornění je patrné, že proces demografického stárnutí lékařů primární zdravotní péče je neodvratitelným procesem a výrazně ovlivní budoucí početní stav i vnitřní strukturu jednotlivých u většiny oborů činnosti. Závěr Cílem příspěvku bylo poukázat na skrytou hrozbu českého zdravotnictví v oblasti primární zdravotní péče ve formě nakumulovaného počtu lékařů v předdůchodovém věku, kdy ve vybraných oborech činnosti tvoří tito lékaři mnohdy až třetinu z celkového počtu lékařů. Tuto hrozbu prozatím zastírá skutečnost, že počet lékařů primární zdravotní péče je dlouhodobě relativně konstantní a výrazné početní úbytky nebyly prozatím sledovány. Nicméně již v horizontu let může v České republice nastat poměrně výrazný úbytek počtu lékařů, za který v současné době není náhrada. Z předkládaného textu je pak zřejmé, že generační výměna lékařů bude vyžadovat nemalé úsilí všech, kterých se daná problematika týká. Současní lékaři by se měli připravit na tlak společnosti, která bude usilovat o to, aby vykonávali svoji profesi do co nejvyššího věku. Zároveň by se měly Obr. 3 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku vytvořit takové podmínky, aby pro mladé lékaře byly obory primární zdravotní péče atraktivní. Tím by mohl být zajištěn dostatečný přísun mladých lékařů, a to přede- Obr. 4 Projekce počtu lékařů podle modelů A a B k daného roku vším absolventů lékařských fakult, jelikož s ohledem na provedené studie nelze spatřovat řešení nedostatku lékařů primární péče ve formě přílivu zahraničních lékařů. Již dnes je zřejmé, že Česká republika se bude v blízké budoucnosti potýkat s těmito problémy, kdy lze konstatovat, že příslušné kroky, které by odvrátily hrozící problémy, měly být vytvořeny již před lety. O to více je nutné podnítit v co nejbližší době dialog nad hrozbou kritického nedostatku především praktických lékařů. Tohoto dialogu by se měly zúčastnit ministerstva zdravotnictví i školství, zástupci profesních komor, zdravotních pojišťoven, ale také odborníci z oborů ekonomie, demografie či veřejného zdravotnictví. Diskuse, a následná opatření, by se měla týkat nejenom otázky motivace mladých lékařů k výběru oborů primární zdravotní péče a motivace současných lékařů k výkonu své profese co do nejvyššího věku. Jako jeden z klíčových problémů lze zde vymezit problematiku neexistence určitých standardů, které by určovaly ideální počet lékařů v daném oboru činnosti v závislosti na dalších proměnných, kterými jsou např. typ regionu (městské vs. venkovské regiony), specifičnost daného oboru (např. vázanost oboru na pracoviště nadregionálního významu) apod. Teprve po určité představě, jaký by měl být optimální počet lékařů, lze stanovovat závěry typu, odkdy lze očekávat kritický nedostatek lékařů v tom daném oboru činnosti. Prozatím jen lze modelovat budoucí vývoj a poukazovat na případné problémy, které jsou svým způsobem již jen těžko odvratitelné. Souhrn Poměrně stabilní počty lékařů jednotlivých oborů primární péče v posledních letech nenasvědčují tomu, že v následujících létech čeká Českou republiku poměrně velká hrozba jejich významného úbytku. Důvodem je nepravidelná věková struktura lékařů, kdy v současné době u mnohých oborů činnosti přesahuje podíl lékařů ve věku let i více než 40% hranici. Je zřejmé, že při odchodu těchto lékařů do starobního důchodu lze předpokládat nemalé problémy, jelikož současné nízké počty nově vstupujících lékařů nemohou tento odliv dostatečným způsobem nahradit. Největší problémy lze očekávat u oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, které mají nejvíce regresivní typ věkové struktury. Článek představuje dvě modelové projekce možného budoucího vývoje, kdy proti sobě staví hypotézu setrvání současného průměrného počtu nově vstupujících do daného oboru činnosti a hypotézu plynulého navyšování tohoto počtu. Bude prokázáno, že i přes nemalé navyšování počtu nově vstupujících lékařů nelze odvrátit proces demografického stárnutí lékařů primární zdravotní péče a nezbytná generační výměna lékařů bude procházet nemalými problémy. 6 Primární zdravotní péče v ohrožení?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Seminář 21.5.2013 Plzeň Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Rostislav Čevela rostislav.cevela@mpsv.cz Libuše Čeledová

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Luděk Šídlo, Klára Tesárková

Luděk Šídlo, Klára Tesárková SOUČASNÁ REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Z POHLEDU DEMOGRAFIE THE CURRENT REGIONAL DIFFERENTIATION OF PHYSICIANS IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE DEMOGRAPHIC PERSPECTIVE Luděk

Více

úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová

úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Hana Úvod do veřejného zdravotnictví / Hana Janečková, Helena Hnilicová. Vyd. 1. Praha

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Key words: second-opinion medical service law on retirement insurance disability regulation on consideration of disability

Key words: second-opinion medical service law on retirement insurance disability regulation on consideration of disability POSUZOVÁNÍ INVALIDITY OD LEDNA 2010 Consideration of disability since January 2010 Libuše Čeledová, Alena Zvoníková Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor posudkové služby 12: 39 46, 2010 ISSN

Více

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný UCELENÁ REHABILITACE MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 CESTY K REALIZACI STŘEDOVÉHO MODELU I. Definice a plošné zajištění solidárně hrazené péče. II. Třístupňová garance péče. III. Řízená péče. IV. Ucelená

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Ivana Liedermanová KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Magistrát města Pardubic, Odbor komunitních služeb Abstract: My contribution deals with the contemporary demographic situation of the ageing process

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více