DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI"

Transkript

1 DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI Petr Wija Iva Holmerová Abstract The importance and meaning of health and disability is changing with increasing longevity. Healthy aging, life-course approach to health and the availability and financing of long-term care are gaining in importance. Developed countries are confronted with the question how to adapt their policies and services in response to the demographic change at both local and national levels. What are the challenges and opportunities associated with the increase in life expectancy (longevity) and an aging population? What are the prospects for the availability of formal and informal care? What are the determinants of healthy aging? What it the role of gender, socioeconomic status, migration, or information technologies? The authors focus on selected issues these challenges present for public policy. Key words: longevity, healthy aging, long-term care, social policy, EU, OECD Úvod S růstem dlouhověkosti narůstá na významu podpora zdraví a zdravého stárnutí a sociálního a produktivního zapojení na úrovni rodiny, komunity a společnosti. Hovoří se o zdravém, aktivním, úspěšném či produktivním stárnutí. Tyto přístupy společně zdůrazňují potřebu zachování zdraví do vysokého věku, prodloužení zdravé délky života, oddálení disability, nesoběstačnosti a potřebu zapojení do formálních i neformálních sociálních a ekonomických aktivit. Vyvstává otázka, jak podporovat zdravé a sociálně inkluzívní stárnutí v místě a komunitě ( ageing in place ) prostřednictvím ucelené místní politiky a přizpůsobením služeb a prostředí ve městech demografickému stárnutí. Součástí těchto výzev je také zajištění dostupnosti kvalitní formální (profesionální) dlouhodobé péče, dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků v oblasti zdravotních a sociálních služeb a zajištění komplexní podpory osob poskytujících neformální, zejm. rodinnou péči, včetně ochrany příjmů neformálních pečovatelů, jejich zdraví a postavení na trhu práce, sladění zaměstnání a neformální péče, resp. možnosti opětovného uplatnění na trhu práce. 13/1

2 Zdravé stárnutí a potřeba dlouhodobé péče Počet osob "ohrožených" potřebou dlouhodobé péče závisí na zdravotním stavu populace, prevalenci chronických nemocí a jejich dopadu na prevalenci disability a míru její závažnosti. Riziko potřeby dlouhodobé péče na společenské i individuální úrovni se zvyšuje se stárnutím. Ukazatel střední délky života již v zemích s relativně nízkou úrovní mortality po ukončení epidemiologického přechodu od akutních infekčních nemocí k chronickým neinfekčním nemocem neposkytuje dostatečné možnosti hodnocení kvality zdravotního stavu. Na významu proto nabývá ukazatel délky života prožité ve zdraví (HLY), který je v rámci EU široce využíván jako strukturální ukazatel ve vztahu k politikám v oblasti zdraví a sociální politiky, například k hodnocení zdraví, kvality života, potenciálu pro prodloužení pracovního života, zaměstnatelnosti starších pracovníků, kvality a udržitelnosti zdravotní péče atd. Koncept úspěšného stárnutí (Baltes, 1993) v perspektivě public health předpokládá, že nástup nemoci je oddálen do pozdějšího věku a délka života ve zdraví se zvyšuje rychleji než střední délka života, což vede ke stlačení nemocnosti do kratšího období života těsně před smrtí (Fries, 1980). Téměř všechna akutní onemocnění ve vyspělých zemích byla nahrazena chronickými onemocněními, která mohou být podle tohoto autora řešena nejúčinněji prostřednictvím strategie "oddálení" spíše než léčby (Fries, 1980). Období dospělosti v plném zdraví se bude podle tohoto přístupu prodlužovat a oddálení chronické nemocnosti povede nejen k rektangularizaci křivky úmrtnosti, ale i morbidity (Fries, 1980). Je-li proces vzniku nemoci zpomalen, k překročení klinického prahu nemoci dochází později. Během života vůbec nemusí dojít k překročení symptomatického prahu nemoci, tj. projevení nemoci a příznaků, a nemoci je tak zabráněno (Fries, 1980). Prodloužení zdravého života je vzhledem k rostoucím nákladům na zdravotnictví udržitelné pouze prostřednictvím podpory prevence a zdravého života. Nákladné klinické postupy a technologie často prodlužují život s disabilitou, i když zvyšují jeho kvalitu a mohou oddálit či redukovat disabilitu. Tyto dva paradigmatické přístupy nabízí alternativní scénáře vývoje nemocnosti a disability. Prodloužení doby nemoci a disability prostřednictvím nákladné péče může vést ke zvýšení prevalence nemocnosti a disability v populaci a naplnění scénáře expanze nemocnosti. Naopak prodloužení zdravé délky života v důsledku prevence, ovlivnění sociálních determinant zdraví a životního stylu může vést ke kompresi morbidity. Jednoznačné doklady o kompresi nemocnosti a disability ve všech zemích však dosud chybí (Robine, 2009; Colombo, 2011). Účinek investic do prevence a jejich návratnost je často dlouhodobá, a proto může být pro politiky i občany politicky méně atraktivní ve srovnání 13/2

3 s klinickými postupy jako je rozšíření nové diagnostické nebo léčebný metody, techniky, léků, operace, které působí většinou rychle a jejich dopad je obecně velmi silně vnímán. Celoživotní přístup ke zdraví zdůrazňuje, že "práh disability" ( disability threshold ) není přirozená, neměnná a pro všechny starší osoby stejná hranice disability. Pokles funkčního zdraví pod hranici disability v průběhu životního cyklu je podmíněn různými faktory, včetně pohlaví a socioekonomického statusu. Výška prahu disability daná poměrem adaptačních schopností a náročností prostředí (viz obr. 1) může být snížena vhodnými zásahy v sociálním a fyzickém prostředí (WHO, 2000). Světová zdravotnická organizace v projektu města přátelského seniorům (WHO, 2007) nabízí dobrý příklad integrovaných opatření na podporu nezávislosti seniorů v urbánním prostředí. Obr. 1: Udržení funkčního zdraví v průběhu života Zdroj: WHO (2007, 2009) Mezi disabilitou, věkem a prostředím existuje silný vztah. "Sociální model disability" použitý v mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF), který je mimo jiné východiskem Světové zprávy o zdravotním postižení 2011 (WHO, 2011), definuje "disabilitu" jako výsledek sociálního, postojového a fyzického prostředí a překážek, spíše než disability samotné. ICF chápe funkční zdraví a disabilitu jako dynamickou interakci mezi zdravotním stavem a kontextuálními faktory, kterými jsou jak osobní tak environmentální faktory. Disabilita by měla být chápána ve vztahu k osobním hodnotám. I s poměrně vysokou úrovní disability může být subjektivně prožívaná kvalita života vysoká. Staří lidé často 13/3

4 nemusí být tolik výkonově zaměření, ale mohou být orientování více na kvalitu (prožitku, zkušenosti) apod. Obr. 2: Délka života ve zdraví, ženy (2011) Zdroj: Heidi data tool (2013) Rozdíly v délce zdravého života v rámci EU (viz obr. 2) jsou větší než rozdíly v celkové střední délce života. V roce 2011 rozdíl v délce života ve zdraví mezi minimální hodnotou (Slovensko) a maximální hodnotou (Malta) dosahoval 18,4 let v případě žen a 19 let v případě mužů (rozdíl mezi HLY ve Švédsku a na Slovensku). Naopak rozdíly mezi muži a ženami jsou v případě zdravé délky života mnohem nižší než u střední délky života. V důsledku toho ženy prožijí větší část života v disabilitě než muži. V České republice délka života ve zdraví v roce 2011 činila 63,6 let pro ženy a 62,2 let pro muže. Rozdíl ve zdravé délce života činil 1,4 let oproti 6 letům u střední délky života (80,7 a 74,7). Muži podle tohoto ukazatele prožijí 79 % střední délky života ve zdraví oproti 83 % v případě žen. ČR přitom stále zaostává za západoevropskými zeměmi v ukazateli střední délky života, a to více u mužů než u žen. V roce 2010 (WHO, data HFA database) měli muži o cca 6 let kratší střední délku života než muži ve Švýcarsku (74,4 oproti 80,1) a ženy v ČR o 4 roky kratší střední délku života než ve Francii (80,6 oproti 84,8). Ze zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 (EU-10) mají nižší úmrtnost než ČR jen středomořské státy (Kypr, Slovinsko a Malta). V roce /4

5 měla ČR přibližně o 2 roky nižší střední délku života ve srovnání se Slovinskem, které je zhruba na úrovni průměru EU. Mezi základní determinanty zdravého stárnutí patří sociální zapojení a opora, pohybová aktivita, dostatečný příjem, snížení prevalence kouření a konzumace alkoholu v průběhu života, zejména v období dospívání a rané dospělosti, účast na neformálním vzdělávání, celoživotním učení, dobrovolnictví, volnočasových aktivitách atd. Faktory přispívající k růstu poptávky po dlouhodobé péči Ke změnám v poptávce po formální dlouhodobé péči přispívá řada faktorů. Nárůst střední délky života a dlouhověkosti vede k růstu počtu a podílu nejstarších seniorů. Riziko disability, křehkosti ( frailty ) a ztráty soběstačnosti se zvyšuje se stárnutím. Včasná a lepší diagnóza zlepšuje přežití a prodlužuje délku nemoci a potenciálně zvyšuje také celkové náklady na péči, které však rostou zejména v důsledku nákladných technologií a postupů a nových léků (faktorů na straně nabídky) spíše než stárnutí populace a prevalence nemocnosti (poptávky). Důležitou roli hrají také očekávání pacientů a lékařů. Růst kvality zdravotní péče a nákladů na zdravotní a nemocniční péči vytváří tlak na zkrácení doby hospitalizace (McKee, 2002). Nemocnice v mnoha vyspělých zemích již přenesli dlouhodobou péči o seniory z nemocnic do pobytových sociálních služeb a ošetřovatelských zařízení. Značná část nákladů tak byla přesunuta z rozpočtu zdravotní péče na rozpočet sociální péče (McKee, 2002). Dalším faktorem přispívajícím k rostoucímu významu dlouhodobé péče je rostoucí specializace v oblasti medicíny, které ponechává řadu křehkých pacientů a lidí s chronickým onemocněním, kteří potřebují komplexní péči, rehabilitaci a další služby mimo kompetence jakékoli specializace. Může tak docházek k nežádoucí a diskriminační demedicinizaci péče a zdravotních potřeb seniorů (Kalvach, 2008) a zajišťování dlouhodobé péče převážně v sektoru sociálních služeb bez dostupnosti potřebné zdravotní péče. Dostupnost neformální péče závisí na různých kulturních, sociálních a demografických faktorech, včetně migrace, míry zaměstnanosti žen, kvalitě a míře (komplexnosti) podpory neformálních pečovatelů, přístupu k veřejným službám, např. dopravě atd. Dochází k "vertikalizaci" rodiny a individualizaci bydlení, což také ztěžuje dostupnost neformální péče. Současně s uvedenými trendy došlo v posledních desetiletích k nárůstu důrazu na neoliberální hodnoty, etiku trhu, tradiční rodiny a morálky (Harvey, 13/5

6 2005). K posunu v důrazu na odpovědnost jedince a rodiny dochází přitom současně s rostoucími očekáváními od veřejných zdravotních a dalších služeb. Jak uvádí nedávná studie OECD (Colombo, 2011), nejjednodušší způsob, jak snížit náklady na systémy dlouhodobé péče, je snížení potenciální závislost ve vyšším věku prostřednictvím podpory zdraví. V některých zemích je potřebnost prevence reflektována formou finančních pobídek a výhod. Například v Japonsku byla v roce 2006 zavedena sociální dávka zaměřená na seniory s nízkou potřebou péče žijící v komunitě orientovaná na prevenci. Německo zavedlo finanční bonusy pro nemocenské pokladny za úspěšnou rehabilitaci umožňující přesun uživatelů dlouhodobé péče z pobytových zařízení do méně nákladných forem péče (Colombo, 2011). Perspektivy dostupnosti pracovníků dlouhodobé péče Důležitou otázkou pro zajištění kvalitní dlouhodobé péče je dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků ve zdravotních a sociálních službách a podpora neformálních pečovatelů. Pracovní pozice v sektoru dlouhodobé péče jsou často považovány za nízkostatusové. Vyjadřuje to například výrok: Když nemůžete dělat nic jiného, běžte pečovat. V rámci sektoru dlouhodobé péče došlo k diferenciaci pracovních pozic od vysokoškolsky vzdělaných zdravotních pracovníků (sester, fyzioterapeutů) a sociálních pracovníků až po nízko kvalifikované pracovníky přímé osobní péče. Růst vzdělání může být faktorem, který přispívá k tomu, že přímá péče je některými pracovníky považována za neatraktivní a považují se za příliš kvalifikované pro přímou péči ( too posh to wash ). Tato situace a případy zanedbávání péče vedla ve Velké Británii k diskusi o reformě přípravy zdravotních sester a zavedení povinné roční praxe na pozici pomocné sestry poskytující přímou péči. Řada zemí v EU již nyní pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sektoru dlouhodobé péče. V některých zemích proto hraje důležitou roli zaměstnávání migrantů. Při pracovní migraci v sektoru dlouhodobé péče hraje roli geografická, jazyková a kulturní blízkost, ekonomická úroveň přijímající země a přeshraniční rozdíly v platových podmínkách (např. země jižní a východní Evropy, Rakousko nebo Německo). Podíl migrantů na pracovnících dlouhodobé péče je vysoký např. v USA (každý čtvrtý pracovník) a Itálii (až 72 % pečovatelů v rodinách). Itálie a Izrael mají v sektoru péče nadprůměrný podíl pracovníků narozených v jiné zemi ve srovnání s jinými nízko kvalifikovanými sektory ekonomiky (Colombo, 2011). Naopak například v Japonsku pracuje v sektoru dlouhodobé péče velmi málo pracovníků narozených v jiné zemi. Migrující 13/6

7 pracovníci přitom často obsazují nižší pozice než by odpovídalo jejich kvalifikaci v zemi původu (tzv. de-skilling). Např. podle některých studií má až 70 % osob z Moldavska poskytujících pomoc v italských rodinách univerzitní vzdělání (Colombo, 2011). Většinu pracovníků v sektoru dlouhodobé péče tvoří ženy, např. v Německu a Japonsku tvoří ženy kolem 87 % pracovníků dlouhodobé péče, v Dánsku dokonce 96 % (Colombo, 2011). Rovněž mezi uživateli dlouhodobé péče výrazně převažují ženy, např. uživatelů v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem bylo v ČR ke konci roku 2011 celkem téměř 46 tis. osob, z toho byly tři čtvrtiny ženy. Budoucnost neformální a rodinné péče Dlouhodobá péče je poskytována zejména rodinnými péčovateli. Odhaduje se, že v zemích OECD jejich podíl tvoří % všech poskytovatelů dlouhodobé péče. V České republice zhruba tři čtvrtiny příjemců příspěvku na péči (sociální dávky pro osoby se sníženou soběstačností, která je poskytována ve čtyřech stupních podle stupně závislosti na péči) dostávají péči od rodinných příslušníků a blízkých, nikoliv prostřednictvím formálních (profesionálních) sociálních služeb. Zhruba dvě třetiny rodinných pečovatelů tvoří ženy, většinou ve věku 50 a více let. Více než třetina (36%) neformální pečujících podle OECD (Colombo, 2011) pečuje o rodiče, téměř třetina (32%) o partnera/manžela(ku), zbývající podíl připadá na další příbuzné a přátele. Muži přitom častěji než ženy poskytují péči své partnerce/manželce spíše než jiným příbuzným. Definice neformálního pečovatele v jednotlivých zemích se může lišit v závislosti na legislativě a zvolených kritériích (např. na minimálním týdenním počtu hodin poskytované péče, minimální délce období, po které je péče poskytována atd.). Podle OECD (Colombo, 2011) bude se stárnutím populace, rozvolňováním rodinných vztahů a rostoucí účastí žen na trhu práce poptávka po placené formální (profesionální) dlouhodobé péči dále růst. Vzhledem k tomu, že přetrvává nejistota ohledně budoucího vývoje soběstačnosti a disability u starší populace, bude stát za růstem potřeby dlouhodobé péče hlavně očekávaný nárůst počtu seniorů, zejména osob ve věku 80 a více let. V roce 1950 tvořily osoby starší 80 let méně než 1 % světové populace. Jejich podíl v zemích OECD by se měl zvýšit ze 4 % v roce 2010 na téměř 10 % v roce 2050 (Colombo, 2011). V České republice by měl podíl osob starších 80 let dosáhnout podle OECD 10,4 % (oproti 3,6 % v roce 2010) a podíl osob starších 65 let cca 31 % (oproti 15,4 % v roce 2010), tj. obdobných hodnot jako v případě Francie nebo Velké Británie. Současně by se měl do roku 13/7

8 2050 ztrojnásobit poměr počtu osob ve věku 80 a více let (starších seniorů) na 100 osob ve věku let ze 4 na 12 osob. Podle OECD ke snížení dostupnosti neformálních pečovatelů, zejm. dospělých dětí v produktivním věku poskytujících péči svým rodičům, přispějí také další trendy, jako je například klesající velikost rodiny, rostoucí bezdětnost nebo snižující se podíl seniorů bydlících ve společné domácnosti s dalšími členy rodiny a zřejmě také vyšší rozvodovost, rostoucí účast žen na trhu práce a klesající ochota poskytovat neformální péči. Tento pokles bude částečně kompenzován zlepšením přežívání mužů, což povede ke zvýšení podílu seniorů žijících v partnerském vztahu. Poměr přežívajících mužů na 100 žen ve věku 70 a více let by se měl zvýšit z 65 na 80 (tj. 0,8 mužů na každou ženu). Tato skutečnost je příznivá pro dostupnost neformální péče, vzhledem k tomu že zhruba třetina neformálních pečujících pečuje o partnera/ku či manžela/ku. Senioři se sníženou soběstačností žijící s manželem/druhem mají navíc menší pravděpodobnost, že budou potřebovat formální či ústavní (pobytovou) péči. Optimistický je v tomto kontextu také předpoklad OECD, podle kterého se do roku 2030 sníží podíl starších žen bez přežívajícího dítěte. I když se totiž průměrná velikost rodiny snížila, ve 30. a 40. letech 20. století bylo méně trvale svobodných a bezdětných žen. Dlouhodobější výhled v evropských zemích však zůstává nejistý vzhledem k tomu, že kohorty narozené po roce 1950 mají méně dětí, vyšší rozvodovost a nižší sňatečnost. Podle OECD (Colombo, 2011) odhadovaná ekonomická hodnota neformální péče dalece převyšuje hodnotu formální péče. Podle některých odhadů činil ekonomický přínos neformálních pečovatelů v USA v roce 2007 celkem 375 miliard USD (tj. 2,7 % HDP). Neformální pečovatelé, zejména ženy, přitom čelí vyššímu riziku chudoby v důsledku nižších mezd a přerušované pracovní kariéry. Poskytování neformální péče bez následných podpůrných a respitních služeb může vést také k sociální izolaci a zhoršení duševního zdraví. Role informačních technologií v dlouhodobé péči V posledních letech je velká pozornost věnována využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) při poskytování dlouhodobé péče a při vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro seniory se sníženou soběstačností. Otázka využití ICT v dlouhodobé péči je součástí širšího konceptu e-zdravotnictví, e-začlenění a digitalizace dalších oblastí života, jako je e-government, e-business a e-learning atd. Prosazování využívání ICT v kontextu stárnutí populace je jednou z oblastí tzv. stříbrné ekonomiky, zdůrazňující ekonomický 13/8

9 potenciál seniorů jako spotřebitelů zboží a služeb. Důraz na využívání tržních řešení potřeb seniorů a komodifikace služeb v kontextu stárnutí bylo v USA již v 70. letech identifikováno jako podnikání se stárnutím ( aging enterprise ) (Estes, 1976, 2001). Informační a komunikační technologie mají potenciální využití v dlouhodobé péči a při vytváření seniorům přátelského prostředí, například bezpečného domácího prostředí. Mají rovněž potenciál překlenout některé bariéry mezi sociálními a zdravotními službami a usnadnit sdílení informací mezi oběma částmi systému a poskytovateli péče a přispět k lepší návaznosti péče a efektivitě. Jednou z nejnáročnějších podskupin křehkých seniorů v této souvislosti jsou lidé s demencí. V některých zemích, např. v Nizozemsku, je věnována velká pozornost zjištění demence v raném stadiu prostřednictvím ICT, což umožňuje zpomalení její progrese. ICT mohou také zmírnit zátěž a rizika pro neformální pečovatele. Většina těchto iniciativ je zaměřena na vývoj inovativních opatření. Jejich širší využívání v rámci péče v běžné populaci však výrazně zaostává. Využití ICT má také své nevýhody a rizika. Vzhledem k rychlému rozvoji ICT také rychle stárnou, což zvyšuje jejich náklady, mohou být zranitelná z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti (napadení systému, únik dat), přináší významné náklady na správu, mohou způsobovat problémy s kompatibilitou a přenášet náklady na zajištění této služby na uživatele a zvýšit tak rozdíly v dostupnosti sofistikované péče pro jednotlivé skupiny seniorů ( digital divide ). Přes prominenci ICT v oblasti výzkumu a politik v rámci EU a řady pilotních projektů je jejich využití seniory v jednotlivých zemích zdrženlivé. Podle údajů MPSV bylo v roce 2011 evidováno pouze uživatelů tísňové péče, z toho 81 % žen, což v přepočtu na populaci odpovídá 0,16 % osob ve věku 65 a více let. Evidován byl pouze 1 neuspokojený žadatel o tuto službu. Významnou roli pro rozšíření služeb a řešení založených na ICT mohou hrát kulturní, sociální, psychologické i biologické bariéry. Využití ICT může usnadnit jejich integrace do běžných, mainstreamových služeb a zařízení jako TV, mobilní telefon atd. Závěr S růstem počtu a podílů nejstarších seniorů narůstá význam podpory zdravého stárnutí a opatření umožňujících nejstarším seniorům bezpečný život ve vlastním domácím prostředí a sociální začlenění. Důležitou roli hraje adaptace veřejných služeb a prostředí měst na demografický vývoj, dostupnost dlouhodobé péče a dalších služeb a podpora neformálních pečovatelů prostřednictvím respitních služeb, vzdělávání, finanční podpory a opatření usnadňujících sladění placené práce a péče, například prostřednictvím dostupnosti flexibilních 13/9

10 forem práce, dovolené na péči a dalších opatření. Na důležitosti nabývá také výzkum determinant a prediktorů zdravého stárnutí, křehkosti a disability a možnosti behaviorální změn a posílení zdravého chování a života. Pro podporu zdravého stárnutí bude hrát klíčovou roli městská či místí sociální a zdravotní politika a ucelená strategie zdravého stárnutí na celostátní úrovni, zahrnující základní faktory, včetně adekvátního příjmu pro zdravý život, zdravé bydlení, zdravotní a finanční gramotnost a zapojení do formální a neformálních sociálních a ekonomických aktivit. Práce vznikla v rámci řešení projektu NT11325 IGA MZ ČR Dlouhodobá péče pro seniory: problematika kvality péče v institucích, kultury organizace a podpory důstojnosti starých křehkých pacientů. Reference Baltes, Paul B., Baltes Margret M. (ed) Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Science, PUBLISHER CAMBRIDGE UP, Colombo, F. et al. (2011), Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing. Estes, Carroll L. The Aging Enterprise Revisited. The Gerontologist. Vol. 33, No. 3, Fries, James F. Aging, Natural Death, and the Compression of Morbidity. The New England Journal of Medicine, Vol. 303 No. 3, 130;133, July 17, 1980; in Bulletin of WHO 2002, 80 (3) Harvey, David. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, Kalvach, Z. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, McKee, M., Healy, J. (ed). Hospitals in a changing Europe (European Observatory on Health Care Systems Series). Open University Press, Buckingham, Philadelphia, World Health Organization data/assets/pdf_file/0004/98401/e74486.pdf Robine, J.M., Saito, Y., Jagger, C. The relationship between longevity and healthy life expectancy. Quality in Ageing Volume 10 Issue 2 June 2009, Pavilion Journals (Brighton) Ltd ife_expectancy.pdf WHO. A life Course Approach to Health. WHO, /10

11 WHO. Active Ageing: A Policy Framework. WHO, WHO. Towards Age-friendly Primary Health Care. WHO, WHO. Global Age-friendly Cities: A Guide. WHO, WHO. Globální města přátelská seniorům: Průvodce. Praha: MPSV, WHO. World report on disability. WHO, Kontakt Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Petr Wija, Ph.D. Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK International Longevity Centre Česká Republika Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8 Kobylisy /11

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.. 2 33 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2012 32 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor posudkové služby, Praha

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor posudkové služby, Praha Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD Libuše Čeledová 1, Rostislav Čevela 1, Petr Wija 2, Iva Holmerová 2 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor posudkové služby,

Více

Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích. Iva Holmerová Petr Wija

Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích. Iva Holmerová Petr Wija Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Iva Holmerová Petr Wija Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži hly 63,6 62,2 le 80,7 74,7 % hly 78,8% 83,3% rozdíl muži ženy: 6 let (LE),

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a bytová politika v kontextu demografických změn, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 28. ledna 2016 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Dlouhodobá zdravotní péče v číslech

Dlouhodobá zdravotní péče v číslech Dlouhodobá zdravotní péče v číslech Tomáš Roubal, OECD 19. června 2012 Organizace následné a dlouhodobé zdravotní péče: Co nemocní potřebují a co jim dnes nabízíme? 1 Přehled prezentace Definice dlouhodobé

Více

Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče

Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče Zhodnocení současné situace a plánování nových strategií 19.1. 2017 Ministerstvo zdravotnictví Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR Stárnutí a zdraví v globálním

Více

Neformální péče v ČR východiska a možnosti řešení. Neformální péče v životě osob se zdravotním postižením

Neformální péče v ČR východiska a možnosti řešení. Neformální péče v životě osob se zdravotním postižením Neformální péče v ČR východiska a možnosti řešení Neformální péče v životě osob se zdravotním postižením Definice neformální péče V textu J. K. Chaloupkové 1) se uvádí: Neformální péče, tj. neplacená péče

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí HANA NERUŠILOVÁ hana.nerusilova@gmail.com Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva. Budoucnost našeho zdravotnictví

Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva. Budoucnost našeho zdravotnictví Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva Budoucnost našeho zdravotnictví Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Říjen 2016 Analýza současného stavu Pohled na české zdravotnictví v rámci

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I) - pracovníci dlouhodobé péče. Providing and Paying for Long-Term Care in OECD (I)

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I) - pracovníci dlouhodobé péče. Providing and Paying for Long-Term Care in OECD (I) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 8. 2012 31 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I) - pracovníci dlouhodobé péče Providing

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Stárnutí jako politické téma. MUDr. Milan CABRNOCH, MBA

Stárnutí jako politické téma. MUDr. Milan CABRNOCH, MBA Stárnutí jako politické téma MUDr. Milan CABRNOCH, MBA milan@cabrnoch.cz Naše společnost stárne máme méně dětí podpora porodnosti žijeme déle politika pro seniory ubývá občanů? 2 3 Podpora porodnosti podpora

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Systém zdravotní péče v ČR v datech OECD a dalších. MUDr. František Vlček, Ph.D.

Systém zdravotní péče v ČR v datech OECD a dalších. MUDr. František Vlček, Ph.D. Systém zdravotní péče v ČR v datech OECD a dalších MUDr. František Vlček, Ph.D. OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Aktivity ve všech významných oblastech mezinárodního prostoru (ekonomie,

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová

Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová Jilská 1, 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Obsah prezentace Stárnutí

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Situace a možnosti podpory neformálních pečujících o seniory a seniorky. Petr Wija, Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE

Situace a možnosti podpory neformálních pečujících o seniory a seniorky. Petr Wija, Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Situace a možnosti podpory neformálních pečujících o seniory a seniorky Petr Wija, Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Definice Příjemce PNP Starání se, pomáhání x pečování Intenzita a doba trvání

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (IV) - výdaje na dlouhodobou péči. Providing and Paying for Long-Term Care in OECD (IV)

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (IV) - výdaje na dlouhodobou péči. Providing and Paying for Long-Term Care in OECD (IV) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 8. 2012 34 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (IV) - výdaje na dlouhodobou péči Providing

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST 1 ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST Jde o schopnost lidí získávat potřebné informace, rozumět jim a rozhodovat i jednat v běžném životě tak, aby bylo dobré pro zdraví a aby to přispívalo ke zlepšení zdravotních i životních

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Obyvatelé ve věku 90+ v ČR (Kalvach, Burcin, Mikeš, Pavlík, 2004) 1869 1930 1997 2050 Ženy 988 2 400 20

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012 Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru Nikósie 8.- 11. října 2012 Program jednání příklady dobré praxe Téma: Chief Nursing Officers Meeting - Společné jednání CNO + CMO +CDO primární péče - Samostatná

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

PREVENCE ve vyšším věku. Iva Holmerová, Petr Wija

PREVENCE ve vyšším věku. Iva Holmerová, Petr Wija PREVENCE ve vyšším věku Iva Holmerová, Petr Wija 2012 Rok aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi Co to znamená? Ekonomická účast (Economical involvement) Účast na životě společnosti (Participation

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči

Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči Iva Holmerová Předsedkyně Alzheimer Europe Gerontologické centrum a UK FHS CELLO INTERDEM Dnešní sdělení k demenci a dlouhodobé péči (demence jako průbířský

Více

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?*

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* P. Wija Souhrn Článek prezentuje údaje o zdravotních a sociálních službách pro seniory se zaměřením na dlouhodobou péči. Autoři analyzují

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY

VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY PŘEDNÁŠKA 12. ŘÍJNA 2011, KONFERENCE ČZF, Hotel Palace, Jindřišská PRAHA 1 VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči IHS Praha 21 MUDr. Stanislav Vachek stan.vachek@gmail.com Mgr. Tomáš Roubal Schéma vymírání kohorty A- časná dětská úmrtnost téměř mizí B umírání

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projektová dokumentace IROP 2014-2020

Projektová dokumentace IROP 2014-2020 Projektová dokumentace IROP 2014-2020 1. IROP základní představení 2. SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 3. Vybraná opatření, jež mají být podpořena

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

KLINICKÉ STUDIE v oblasti vzácných onemocnění. MUDr Beata Čečetková, PhD

KLINICKÉ STUDIE v oblasti vzácných onemocnění. MUDr Beata Čečetková, PhD W KLINICKÉ STUDIE v oblasti vzácných onemocnění MUDr Beata Čečetková, PhD KLINICKÉ STUDIE U VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ Provádění klinických studií (klinických hodnocení, KH) v oblasti vzácných onemocnění patří

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více