Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky"

Transkript

1 Roma MATRIX Příručka dobré praxe 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky

2 Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing Gateway a v žádném případě nereprezentuje názory Evropské komise. Vytvořil: Social Marketing Gateway Roma MATRIX 2015

3 Úvod Příručka je o romských zdravotních mediátorech a zejména o roli, kterou na této pozici plní romské ženy, jejichž práce směřuje ke zlepšení informovanosti o klíčových zdravotních problémech a přístupu ke zdravotní péči v rámci romských komunit. Jde o jednu z řady devíti příruček, které dosud vyšly coby součást celého bloku textových výstupů projektu Roma MATRIX. Roma MATRIX je projekt, který má za cíl boj s rasismem, intolerancí a xenofobií a zvýšení integrace prostřednictvím řady aktivit v rámci Evropy. S dvaceti partnery v deseti státech jde o jeden z největších projektů zaměřených na integraci Romů v Evropské unii (EU). Příručky dobré praxe jsou určeny pro pracovníky veřejné správy, terénní pracovníky a ostatní, kteří se s problematikou setkávají při své praxi, a potřebují relevantní zdroje informací. Poskytují přehled o řadě témat dotýkajících se bariér nebo výzev, kterým čelí Romové po celé Evropě. Příručka zkoumá důvody, proč jsou zdravotní mediátoři potřební k tomu, aby pomohli řešit závažné zdravotní nerovnosti v oblasti zdraví, kterými trpí romské komunity napříč celou Evropou. Předkládá přehled současné praxe zapojování zdravotních mediátorů v Evropě a specificky se soustředí na aktivity partnerů projektu Roma MATRIX, kteří byli do aktivit zdravotních mediátorů zapojeni. V této oblasti bylo učiněno mnoho důležitých poznatků. Je také přehledem dosavadní praxe v zapojování zdravotních mediátorů v Evropě a specificky se zaměřuje na konkrétní činnost partnerů projektu Roma MATRIX, kteří byli do aktivit romských mediátorů zahrnuti. V rámci rozvoje koncepce romských zdravotních mediátorek jsme dospěli k mnoha klíčovým poznatkům. 3

4 Východiska a kontext V rámci celé Evropy mají Romové v porovnání s ostatními etnickými skupinami horší zdravotní stav a obtížnější přístup ke zdravotnickým službám. Méně Romů je očkovaných, mají oproti průměru horší výživu a vyšší míru nízké porodní hmostnosti, úmrtí při porodu a tuberkulózy. Naděje dožití Romů je nižší a dětská úmrtnost vyšší v celé Evropě. Tyto vícenásobné nerovnosti v oblasti zdraví představují závažné překážky na cestě k začlenění a plnohodnotnému občanství Romů. Slabé zdraví mezi Romy je úzce spjato se společenskými determinanty zdraví a jednou z klíčových jsou vědomosti a přístup ke zdravotní péči 2. Romové mají také mnohem větší obtíže, v porovnání s jinými etnickými skupinami, s docházkou a využívání zdravotnických zařízení a pravděpodobnost jejich diskriminaci ve zdravotnickém systému je vyšší. 3 Tento nedostatek přístupu ke zdravotnickým službám zhoršuje jejich zdravotní stav. Počet zdravotních mediátorů V Evropě je využívání pomoci zdravotních mediátorů k řešení výše uvedených problémů stále rozšířenější. Například v Makedonii, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku se odhaduje, že v roce 2012 v těchto zemích pracovalo téměř 650 zdravotních mediátorů a v Bulharsku v roce 2010 bylo aktivních 380 romských zdravotních mediátorů. 4 Role zdravotních mediátorů Zdravotní mediátor je prostředníkem, který usnadňuje přístup ke zdravotním a sociálním službám ohroženým skupinám obyvatel, se zaměřením na etnické menšiny zahrnující Romy. Mnoho z těchto zdravotních mediátorů jsou ženy. Ve skutečnosti většina uchazeček o pozici romského zdravotního mediátora jsou ženy. 5 Konkrétní aktivity, které zdravotní mediátoři vykonávají: Pomoc jednotlivcům při získávání osobních dokladů a zdravotního pojištění. Pomoc (a podpora) jednotlivců při docházce k lékaři. Pomoc místním zdravotnickým organizacím s konkrétními na zdraví zaměřenými kampaněmi. Nakontaktování klientů na relevantní zdravotní, sociální a vzdělávací služby. Vedení komunitních vzdělávacích akcí na podporu zdraví. Poskytování cílené zdravotnické asistence. Poskytování právní pomoci Romům, kteří mají zkušenosti s diskriminací nebo jiným porušováním lidských práv v oblasti zdravotní péče. Zdravotní mediátorky Některé země zaměstnávají na pozici zdravotních mediátorů pouze ženy, jiné jak ženy, tak muže. Některé program usilují o zmocňování romských žen skrze školení zdravotních mediátorů a projekty zaměstnanosti. V těchto případech mohou tyto romské ženy sloužit jako vzory pro další ženy v komunitě. Další výhodou, které romské ženy v pozici mediátorky představují, je fakt, že klientky ženy - raději hovoří o svých zdravotních problémech s jinými ženami. V mnoha komunitách je to 4

5 právě žena, která přebírá hlavní odpovědnost za zdraví dětí a dalších členů rodiny. Tudíž fakt, že ženy zastávají pozice romských zdravotních mediátorek znamená, že lze takto oslovit větší množství žen a jejich rodin a napojit je na zdravotnické služby. Klíčovou úlohou romských zdravotních mediátorek (a zdravotních mediátorů obecně) je zvýšení míry očkování, které je typicky mezi Romy nižší. Romové čelí vyššímu riziku propuknutí nemocí, jako jsou spalničky a zarděnky, jež obě mohou vést k vážným komplikacím a to především tam, kde je nedostatečný přístup ke zdravotním službám. Existuje velká poptávka po informacích a cílených očkovacích kampaních a akcích pro romskou populaci 6. Snaha o vymýcení chorob jako jsou spalničky a zarděnky nebude na evropské úrovni pravděpodobně nikdy úspěšná, pokud se v těžko dostupných komunitách, jakými jsou např. romské komunity, nedosáhne zvýšení míry očkovanosti. Mnoho obvyklých obav ohledně očkování je v rámci romské komunity stejný jako v rámci širší společnosti. Rodiče se například obávají vedlejších účinků a podceňují riziko dětských chorob, kterým lze očkováním předcházet. Navíc v romských komunitých se k tomuto přístupu připojují ještě obavy a podezření, že například očkování způsobuje neplodnost. Více než jiné vyloučené komunity tak Romové potřebují informace o očkování a o tom, jak funguje. Mnoho romských dětí také není naočkováno z důvodu, že jejich rodiče nemají zdravotní pojištění a mají tak menší napojení na system zdravotnických služeb, nebo proto, že jejich děti nejsou u lékářů registrovány. Světová zdravotnická organizace regionální ředitelství pro Evropu, prohlásila, že řešení zdraví romských dětí je důležité a snížení nerovností v oblasti zdraví je jedním z jejich cílů v rámci plánu Health

6 Hlavní témata Řada vzájemně souvisejících faktorů přispívá k mnoha problémům, jakými jsou neschopnost samostatného života nebo zranitelnost vůči diskriminaci, kterou zažívají romské děti opouštějící ústavní zařízení. Toto zasahuje do institucionální politiky, sociálních služeb a komunitních aktivit a je spjato s oblastmi, které řeší partneři projektu Roma MATRIX. Romové nemají napojení na zdravotnické služby Přístup romské komunity ke zdravotnickým službám je komplexní problém. Nedostatečný přístup může být zapříčiněn tím, že Romům chybí osobními doklady nebo jiné dokumenty, které jsou nezbytné pro zdravotní pojištění. Zřejmě nemají peníze na zaplacení převozu do zdravotnických zařízení nebo k úhradě dalších výdajů vztahujících se ke zdravotní péči. Mohou být také zrazováni svou špatnou zkušeností nebo tím, že se doslechli o diskriminaci ve zdravotnickém systému. Romské ženy a muži jsou při zprostředkování zdravotní péče potřeba Zatímco většina romských zdravotních mediátorů jsou ženy, které poskytují zdravotní poradenství také mužům, je potřeba, aby roli zprostředkovatele zastávali take romští muži. V rámci romských komunit nemají ženy někdy dostatek autority, aby rozhodovaly o antikoncepci, nebo řešily domácí násilí. Proto je pro posun a změnu v těchto oblastech klíčová úloha romských mužů a jejich úzká spolupráce s romskými zdravotními mediátorkami při řešení otázek vztahujících se k reprodukčnímu zdraví, domácímu násilí a genderovým nerovnostem. Možnosti mediátorů v řešení diskriminace a při ochraně práv Romů jsou omezené Možnosti romských zdravotních mediátorů jsou s ohledem na to, čeho mohou dosáhnout, omezené. Především v případech, kdy dochází k diskriminaci při využívání zdravotnických služeb a odpírání Romům jejich práv. Je proto důležité poskytovat Romům vzdělávání v oblasti diskriminace a přístupu založeném na právech. Stále však z formálního hlediska mají slabé pověření k řešení situací v případech, kdy nejsou práva Romů dodržována. Existuje proto otázka, jaká jsou realistická očekávání od toho, kam až mohou zdravotní mediátoři při obraně práv Romů dojít, v porovnání s možnostmi řešení těchto případů diskriminace ze strany neziskových organizací nebo jiných orgánů. Kontrola a podpora romských zdravotnických pracovníků se různí V Evropě se modely kontroly romských zdravotních mediátorů různí. Mediátoři mohou být pod dohledem pracovníků neziskové organizace, nebo tam, kde formálně jsou součástí systému, na ně dohlížejí pracovníci zdravotnických zařízení nebo místní správy. V některých případech romští zdravotní mediátoři udávají, že jsou se svými vedoucími v kontaktu jen velmi málo nebo vůbec. To znamená, že se ztrácí mnoho příležitostí, jak zvyšovat zdravotnickým mediátorům jejich povědomí o fungování zdravotnických služeb a možnostech zlepšení přístupu Romů k němu. Znamená to taky, že další zdravotničtí pracovníci nemají příležitost lépe pochopit potřeby romské komunity a to, co zdravotní služby potřebují, aby se staly vice orientované na lidi a zvýšily svou kulturní citlivost. 6

7 Nové postupy Nasazení romských zdravotních mediátorů je rozšířeno v celé Evropě. V některých zemích, především v Rumunsku a Bulharsku, jsou národní program zdravotní mediace dobře zavedeny a toto povolání je vládou oficiálně uznáváno. Zkušenosti projektu Roma MATRIXu Parneři projektu Roma MATRIX přispívají k rozvíjející se praxi romských zdravotních mediátorů (viz další kapitola Příklady dobré praxe projektu Roma MATRIX ). Partneři byli zapojeni do různorodých aktivit. Jednalo se o organizování konferencí a workshopů, rozvoj dovedností a kvalifikace mediátorů, mentorskou podporu a terénní práci v romských komunitách, která zapojovala romské ženy v jejich přirozeném prostředí, kde mohly rozvíjet své znalosti o základních tématech, tj. místních zdravotnických službách a přístupu k nim. Některé případy dalších užitečných pohledů a inovativní praxe vzešlých ze sítě partnerů projektu Roma MATRIX: Bulharsko V Bulharsku je model zdravotních mediatorů velmi dobře zaveden již od roku V roce 2007 byla zdravotní mediace Romů uznána jako oficiální profese a byla založena síť Národních zdravotních mediátorů (v r. 2007). Síť nyní sdružuje více jak 140 romských zdravotních mediátorů, kteří pracují v romských komunitých po celé zemi. V roce 2011 přispěli romští zdravotní mediátoři k realizaci očkování a preventních vyšetření Romů. V roce 2011 bylo pro zdravotní mediátory založeno profesní sdružení Zurale Romnia. Jeho cíle zahrnují ochranu práv a zájmů mediátorů a zlepšení jejich pracovních podmínek, rozvoj partnerství s podobnými profesními organizacemi pro přenos dobré praxe, zajištění profesního a osobnostního rozvoje svých členů a výkon činnosti zaměřené na zlepšení zdravotní situace Romů v Rumunsku. 7 Řecko Zdravotní centra pro Romy, která vznikala v průběhu let v rámci implementace Národního akčního plánu romské integrace, zaměstnávala romské zdravotní mediátory jako prostředníky pro usnadnění komunikace mezi Romy a poskytovateli zdravotnických služeb. V budoucnosti budou tato centra přejmenována na Zdravotní centra pro Romy a sociálně znevýhodněné skupiny. Budou usnadňovat holistický přístup ke zdravotnickým službám a jejich poskytování, aniž by toto téma brali výhradně jako romský problém. Romové však budou pojímáni jako jedna z mnoha ohrožených skupin, která bude mít užitek z aktivity spojující celou komunitu. Itálie Konkrétní program zacílený na mediaci s celonárodním prvkem je ROMED, společná iniciativa Rady Evropy a EU, která cílí na vyškolení členů romské komunity 7

8 v rolích mediátorů v následujících oblastech - zdraví, vzdělávání, sociální záležitosti, zaměstnanost. Zároveň usilují o zlepšení komunikace mezi Romy žijícími v určité oblasti a místními orgány. Národní strategie integrace Romů také plánuje program školení a mediace koordinovaný Oddělením občanských svobod a přistěhovalectví Ministerstva vnitra, které by mělo proškolit okolo 500 osob v jižní Itálii (region Kalábrie, Kampánie, Puglia a Sicílie), s možností dalšího opakování školicích modulů v dalších regionech. V rámci realizace vzdělávacích kurzů zaměřenýh na mediaci, plánují navýšit účast romských žen (minimálně na 100 romských žen). Aktivita bude financována Oddělením pro rovné příležitosti. Polsko Romové v Polsku netvoří homogenní komunitu, proto akce na usnadnění mediace musí být pojímány v kontextu romsko-neromských vztahů. Programy komunitní mediace nejsou v Polsku příliš známy a na místní úrovni nejsou místními orgány výrazně podporovány. V poslední době byly aktivity směřující k vyškolení a zaměstnávání sociálních mediátorů realizovány romskými neziskovými organizacemi. Ačkoliv jsou tyto projekty stále v počáteční fázi, již teď se objevuje pozitivní zpětná vazba na projekty realizované ve městě Kamienna Góra v Dolním Slezsku (Tokarz, 2012) 8 a aktivity probíhající v Západním Pomořansku pod hlavičkou Polského romského sdružení Szczecinek. Sociální mediátoři jsou Romové, kteří pomáhají ostatním Romům formou poradenství při využívání zdravotnických a sociálních služeb, při hledání práce a při orientaci v systému sociálních dávek. Tato pozice stále není polskými úřady oficiálně uznávána, přesto však rostoucí počet romských sdružení a regionálních kanceláří školí a zapojuje sociální mediátory do svých projektů a programů. Rumunsko Program romských zdravotních mediátorů má v Rumunsku nejdelší funkční historii a ze všech zemí na světě je zde nejvíce institucionalizován. Rumunské ministerstvo práce přidalo profesi romských zdravotních mediátorů na oficiální seznam povolání v roce 2011 a v roce 2010 byla 145 romskými zdravotními mediátory založena profesní organizace. Národní program zdravotních mediátorů v Rumunsku a jejich síť romských vzdělávacích mediátorů je dobrých příkladem, jak lze současně docílit ekonomických i zdravotních cílů. Program zdravotní mediace: příležitost pro zvýšení zaměstnanosti romských žen byl financován Evropským sociálním fondem, Operačním programem pro rozvoj lidských zdrojů a realizován Romským centrem pro zdravotní politiku SASTIPEN. 9 Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti romských žen a usnadnění jejich přístupu na trh práce, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení a podporovala společnost založená na principech rovných příležitostí. Zároveň tyto ženy informovaly a vzdělávaly příslušníky romských komunit v oblasti jejich práv při využívání zdravotnických služeb, o konkrétních problémech jednotlivých 8

9 onemocnění a prevenci. Projekt podporoval implementaci národního program zdraví a dosáhl dvou významných zlepšení: Rozvoj strategických a inovativních nástrojů nezbytných pro podporu programu zdravotní mediace vytvořením Centra pro školení a autorizaci zdravotních mediátorů. Vytvoření Jednotky pro technickou asistenci, monitoring a evaluaci k vyhodnocení aktivit zdravotních mediátorů v kontextu decentralizace veřejných zdravotnických služeb v Rumunsku. Slovensko Slovenský státní program zdravotní mediace, administrovaný krajskými úřady pro veřejné zdraví mezi lety 2007 a 2011 zahrnoval 30 mediátorů fungujících jako prostředníci mezi zdravotním systémem (především praktickými lékaři) a romskými rodinami žijícími v osadách. S pouhými 30 mediátory byl program v kontextu velkého množství vyloučených lokalit velmi nevyhovující. Vzhledem k problémům s přidělováním státní dotace byl do roku 2013 pozdržen. V roce 2013 začal stát realizovat projekt Zdravé komunity, díky kterému došlo k nárůstu počtu zdravotních mediátorů na 108, kteří spolu s dalšími 12 koordinátory působí ve 102 lokalitách. První fáze projektu trvala od června do listopadu 2013 a zahrnovala vyškolení mediátorů. Romští zdravotní mediátoři jsou vyškoleni a vedeni jejich místním úřadem pro veřejné zdraví. Jeden den v týdnu jsou na úřadu přítomni, aby zaevidovali práci uplynulého týdne a naplánovali si ji na ten příští. Až dva dny pak tráví realizací vzdělávacích seminářů a klientskou intervencí v místních romských komunitních centrech. Hlavním úkolem romských zdravotních mediátorů je poskytovat zdravotní vzdělávání přímo v komunitě a usnadňovat komunikaci mezi romskými pacienty a lékaři. Cílem je identifikovat v rámci romských komunit lídry a směřovat je k tomu, aby se stali prosazovateli změn směrem ke zdraví prospěšnému chování. 9

10 Příklady dobré praxe projektu Roma MATRIX Partneři z Velké Británie, Řecka, Bulharska a Rumunska vytvořili v rámci projektu Roma MATRIX aktivity pro romské zdravotní mediátorky, aby lépe napojili romské komunity se zdravotnickými službami, zvýšili míru očkovanosti dětí a obecně zlepšili zdravotní stav lidí žijících v romských komunitách. Důležitou částí projektu byla školení a podpora pro romské zdravotní mediátorky a v každé zemi byla rovněž zorganizována konference. Školení zahrnovala širokou škálu témat, jakými bylo: jak se vypořádat s diskriminačními praktikami zdravotníků, důležitost pravidelných vyšetření pro těhotné ženy, zlepšení využívání před a poporodní péče, jak podpořit zdravější životní styl, což zahrnuje výživu a pohybovou aktivitu, podpora odvykání kouření a překonání bariér při přístupu ke zdravotnickým službám. Ve všech oblastech působnosti partnerů zdravotní mediátorky představovaly důležité spojení mezi romskými komunitami a zdravotnickými odborníky. Školení poskytovaná partnery Roma MATRIXu zvýšila sebevědomí romských zdravotních mediátorek a zmocnila tyto ženy, aby se odhodlaly měnit jejich vlastní životy, stejně tak jako zlepšovat přístup ke zdraví a informovanost v celé komunitě. Níže uvedené příklady dobré praxe vychází z postupů využívaných partnery Roma MATRIxu a upozorňují na to, jaké pozitivní dopady tato dobrá praxe přinesla. Mezi osvědčené postupy patří šíření pozitivních zpráv, potírání diskriminace a podpora porozumění mezi mladými lidmi, užívání skutečných životních příběhů a podpora vzájemného porozumění mezi Romy a Neromy, mediace pro řešení nebo/a prevenci probíhajících konfliktů. Snížení diskriminace a pomoc romským ženám při využívání předa poporodních služeb v Bulharsku Národní síť zdravotních mediátorů v Bulharsku soustřeďuje mnoho romských žen, které jsou velmi dobře seznámeny se specifickými potřebami a problémy romských žen a jejich rodin v místních komunitách. Dvě romské zdravotní mediátorky, které se účastnily školení realizovaného pod hlavičkou projektu Roma MATRIX, pracovaly v malém městě Blagoevgrad, ve třech lokalitách, kde žije Romů. Zde podporovaly romské ženy, které neměly žádné zdravotní pojištění. Mnoho z nich již mnoho let nenavštívilo lékaře. Těhotné ženy navštěvovaly gynekology jen zřídka, protože neměly dostatek peněz na zaplacení vyšetření, konzultací a kontrol. Jejich těhotenství tak nebyla lékařem sledována. Na nemocnici se obrátily jen v případě, že šly do práce, nebo měly doma děti bez lékařské pomoci. V roce 2012 bylo zavedeno nové nařízení, které umožňovalo přístup k před- a poporodní péči pro těhotné ženy a umožnilo její financování skrze Krajský fond zdravotního pojištění. Nařízení č. 26 poskytuje pomoc zdravotní asistenky pro ženy, které nejsou zdravotně pojištěny a umožňuje provádění vyšetření mimo rámec povinného zdravotního pojištění pro děti a těhotné ženy. 10

11 Navzdory tomu se v terénu nedařilo zlepšení prosadit a Romům byl přístup k těmto službám stále odpírán. Gynekologové odmítali zaregistrovat těhotnou ženu, která nebyla pojištěna, protože měli dojem, že zde není žádná záruka, že jim budou kontroly proplaceny. Povzbuzeni školením, které absolvovaly, zdravotní mediátorky navštívili právničku fondu, která případ osobně prošetřila. Vyjasnila zdravotním mediátorkám postup a připravila pro gynekology pokyn, kde uvedla, že zdravotní mediátorky mají opravnění s nimi komunikovat. Právnička také popsala, co by měli gynekologové udělat, aby jim fond jejich platby proplatil. Absolvované školení na téma diskriminace a jak ji identifikovat a na téma legislativy a dostupných zdrojů jim tedy velmi pomohlo. Výsledkem bylo, že se podařilo navýšit počet romských žen, které využívají před a poporodní zdravotnickou péči. Tři až čtyři těhotné romské ženy nyní každý měsíc navštěvují lékaře za účelem předporodního vyšetření. Dopad toho, co se těmto dvěma romským zdravotním mediátorkám podařilo je nyní patrný v romských komunitách po celém Bulharsku. Byla to důležitá názorná ukázka. Skrze národní síť jsou šířeny informace a osvědčené metody mezi zdravotní mediátory a ti následně zmocňují mnoho romských žen, aby zlepšily a změnily jejich životy. V mnoha dalších lokalitách romské ženy bez zdravotníhoh pojištění nyní využívají základní předporodní kontroly, které by si v minulosti nemohly dovolit. Romské zdravotní mediátorky pokračují ve zjišťování, jak by toto nařízení mělo fungovat a jak by mohlo být využito na dalších místních klinikách. Národní síť zdravoních mediátorů řekla příště budeme bojovat za legislativní změny, budeme podrobně sledovat implementaci a postupy přímo v praxi. Odpovědnost za zdraví naší společnosti leží v rukou zdravotnických odborníků stejně jako v rukou každého z nás. My jako zdravotní mediátory musíme zajistit snadnější, efektivnější a důvěryhodnější přístup ke zdravotní péči pro těhotné ženy a jejich děti. Každé vítězství v tomto ohledu je obrovské vítězství. Každý krok tímto směrem znamená lepší život pro každého z nás a lepší zdravotní péči. (romská zdravotní mediátorka z Blagoevgradu, Bulharsko) Matky a děti mají od státu speciální ochranu. Je to napsáno v ústavě, ale je to pravda také v praxi? Ano, toto je první krok, ale nečinnost institucí v uplatňování těcho předpisů je ohromující. Úspěch zdravotních mediátorek, které každodenně bojovaly s byrokracií a úředníky, kteří nevykonávají svoje povinnosti, je velmi důležitý a musí být uznán, protože bez jejich úsilí by těhotné ženy ze znevýhodněných romských komunit stály mimo rámec zdravotnických služeb. Zdravotní mediátorky prošlapávají cestu a usnadňují to jak lékařům, tak pacientům. Zajišťují přístup, jednoduchý přístup, pro nejvíce ohrožené lidi a jsou schopny sdílet svoje vědomosti a metody s ostatními svými více než 150 kolegy po celé zemi. (lékař pohotovostního oddělení, Blagoevgrad, Bulharsko) 11

12 Podpora začínajících zdravotních mediátorek skrze napojení je na mentory z obce, Bulharsko Zdravotní mediátoři (jak ženy, tak muži) pracující s Národní sítí zdravotních mediátorů mají za povinnost projít čtrnáctidenním školicím kurzem na Lékařské univerzitě. Zde jsou seznamováni se sociální a zdravotní legislativou, společensky významnými a infekčními nemocemi, antikoncepcí a plánováním rodičovství a dalšími tématy vztahujícími se ke každodenní práci v romských lokalitách. Po jeho absolvování obdrží certifikát, který je opravňuje k tomu, aby byli jmenováni jako zdravotní mediátoři přímo obcí. Na počátku jejich práce jako městských úředníků čelili zdravotní mediátoři neznámému a mnohdy nepřátelskému prostředí. V mnoha obcích je zdravotní mediátor jediným Romem pracujícím v týmu s Bulhary nebo Turky. Potřebují také čas, aby se seznámili s požadavky, které na ně klade veřejná instituce (etiketa, výkaznictví, hierarchie). Nemohou se spolehnout na pomoc nebo radu kolegy a musí se učit metodou pokus omyl. Být Romem je často překážkou a v oblasti komunikace a společných aktivit se mohou vyskytnout problémy. Národní síť zdravotních mediátorů využila projekt Roma MATRIX a jeho aktivitu Mentoring ve veřejných institucích k pokusu o překonání těchto problémů, zdravotní mediátoři začali pracovat na obcích a tři zdravotní mediátoři byli navázáni na obecní zaměstnance. Tato aktivita měla následující dopady: Lepší a rychlejší přijetí nových romských mediátorů v rámci institucí. Zvýšení důvěry ve zdravotní mediátory pracující pro Romy jako následek podpory mentora. Více spolupracující instituce a jednodušší řešení případů kvůli osobnímu zapojení mentora. Ve velmi krátkém čase začali zdravotní mediátoři efektivně pracovat v romských lokalitách a pomáhali lidem lépe využívat zdravotní a sociální služby. Překonání negativního přístupu vůči romským zdravotním mediátorům ze strany některých představitelů institucí. Mým největším zadostiučiněním je, že pomáhám lidem. Když si nejsem schopna poradit s nějakými obtížemi sama, obrátím se na mého mentora, místostarostu pana Nenova. Pomůže mi a já s ním můžu počítat, protože pokud nebudu schopna problém vyřešit sama, může mě podpořit. Tímto způsobem buduje mou autoritu před institucemi a lidmi a pomáhá mi cítit se jako romská mediátorka silnější, mít vyšší sebevědomí a sebeúctu, protože má práce je potřebná. Ganka, zdravotní mediánka v Tvarditsa 12

13 Školení nových romských migrantů v tom, jak využívat zdravotní služby a řešit řadu klíčových otázek v oblasti zdraví, VB Projekt Roma Women s Health Champions (Obránci zdraví romských žen) realizovaný nadací Big Issue v Severní Anglii byl nastaven tak, aby nabral a vyškolil množství ženských komunitních mediátorek v místních romských komunitách v regionech Yorkshire a Humber. Tyto zdravotní mediátorky mají za cíl pomáhat překonávat dosavadní kulturní bariéry v rámci národních zdravotnických služeb nebo v rámci jejich vlastní komunity a zpřístupnit klíčové zdravotnické služby pro jejich komunity a je samé. Pro vyškolení romských žen na pozice romských zdravotních mediátorek regiony Yorkshire a Humber zorganizovaly sérii zdravotnických školení. Školení zvýšilo znalosti a povědomí účastníků o místních zdravotnických službách, stejně jako zlepšilo pochopení konkrétních zdravotních potřeb jejich komunity a přiblížilo nástroje, jak je naplňovat. Školení zahrnovala řadu setkání, v nichž byla řešena témata jako např. porodnictví, domácí zdravotní asistenti, podpora zdraví, závažné zdravotní stavy, zdravý životní styl/stravování, odvykání kouření, stres, únava, domácí násilí, fyzická cvičení. Účast výrazně překonala očekávání. Setkání se zúčastnilo 69 žen a 21 z nich bylo na všech setkáních. Mnoho z účastnic se shodlo, že pro Romy přicházející do Velké Británie bylo obtížné pochopit, jak využívat zdravotnické služby, protože jim nerozuměli. Po skončení školení ženy udávaly, že se zlepšila jejich informovanost o dostupných zdravotních službách. Obzvláště byly rády, že nyní věděly, jak se dostat k zubaři a praktickému lékaři a objasnily si roli porodních asistentek a domácích zdravotních asistentů. Setkání se zdravotnickými odborníky také rozptýlilo některé mýty, které jsou v rámci romské komunity zakořeněné. Kromě zlepšení povědomí o nabízených službách účastnice setkání také přiznávaly, že nyní mají více informací o tom, jak rozeznat některé zdravotní stavy, jako je například infarkt, astma a stres. Ženy také tvrdily, že si byly při kontaktu se zdravotnickými službami jistější a předávaly tyto informace dál do své komunity. Některé ženy také uznaly, že nyní jsou lépe schopny řešit některé situace související s nezdravým životním stylem, jako je nezdravá strava, kouření a nedostatek pohybu. Udávaly také, že udělený certifikát měl pozitivní vliv na jejich sociální pohodu a šance na trhu práce. Účastníci z řad zdravotnických odborníků jako následek svého zapojení do projektu mluvili o lepší informovanosti a vnímavosti při práci s romskými komunitami. 13

14 České ženy se bojí rodit ve Velké Británii. Často jedou kvůli porodu do své původní země. Obávají se jazykové bariéry, toho, že doktoři tady nejsou tak dobří a že je nepochopí. To, že jim mohu říct o práci porodní asistenky a že jsou poskytovány tlumočnické služby, bude pro mnoho žen úlevou. (Marie, žena, 31 let, z České republiky, žena, která žije ve Wakefield 3 roky a nyní se ve Wakefiled účastní projektu Roma Women Health Champions) Zjistila jsem se, že je toho více, co můžu doma udělat při péči o mé zdraví a o zdraví mé rodiny. Po skončení každého setkání jsem svým přátelům a rodině řekla, co jsem se dozvěděla a podpořila ostatní v tom, aby se lépe starali o své zdraví Tato setkání změnila můj život. Mám teďka více informací o tom, jak se starat o sebe, mého syna a ostatní. Taky doklad o absolvování bude dobrý pro moji budoucí práci pečovatelky... (Zsuzsanna, Romka, která se účastní projektu Roma Women Health Mediators v Mirfieldu) Setkání pro mě znamenala opravdovou změny. Zaregistrovala jsem se teď na kliniku odvykání kouření, která také nabízí plávání a tělocvičnu zdarma. Kouřila jsem 20 let, takže tohle je pro mě opravdu velký krok. (Irena, 39 let, matka pěti dětí, která byla pravidelnou účastnicí Roma Women Health Champions v Leedsu) Další postupy partnerů projektu Roma MATRIX V Řecku bylo třem romským ženám poskytnuto školení o tom, jak řešit bezprostřední zdravotní problémy a informace o hygieně a gynekologických problémech. Ve spolupráci s Červeným křížem zdravotní mediátoři zprostředkovali gynekologické vyšetření jedné stovce žen. Ženy také podporovaly terénní práci zubařů a pediatrů v romských osadách. Poskytováno bylo také poradenství o přístupu a využívání zdravotnických institucí. V Rumunsku Asociace romských žen (ARŽ) provedla sérii návštěv a setkání v lokalitách, aby identifikovala, kde by mohla být mediace užitečná. Asociace zjistila, že velké množství romských rodin nebylo zaregistrováno u praktického lékaře a nedostává se jim proto lékařské péče. V rodinách, které nebyly registrovány, nebyly děti naočkovány proti dětským nemocem. Asociace zprostředkovala kontakt mezi romskými rodinami a veřejnými orgány a pomohla Romům s vyplněním potřebným formulářů pro registraci u praktického lékaře. Okolo 20 původně nezapsaných Romů je nyní registrováno a jejich děti byly očkovány. Ve Velké Británii romští zdravotní mediátoři získali informace a byli schopni podpořit ostatní ženy v jejich komunitě při odvykání kouření. Kouření je vnímáno jako silná součást romské kultury, kouří dokonce i děti. Ženy měly možnost navštěvovat kurzy odvykání kouření a byly jim měřeny jejich hladiny kysličníku uhelnatého. Jedna žena, která kouřila 40 let, aktuálně pravidelně navštěvuje kurzy s jasným cílem přestat. 14

15 Byly uspořádány také kurzy na téma zdravého životního stylu, výživy a cvičení. Jedna žena se nechala slyšet: Nevěděla bych, jak začít se změnami pro mé zdraví a se cvičením. Chtěla jsem zhubnout, ale nevěděla jsem, kde začít, nebo které jídlo mi může pomoct. Projekt Roma Women s Health Champions, realizovaný také ve Velké Británii, v Yorkshiru, měl za cíl překonat dosavadní kulturní bariéry v rámci zdravotnických služeb nebo jejich vlastních místních komunit. Na základě následné evaluace se ukázalo, že ženy byly obzvláště šťastné, že se dozvěděly, jak využívat zubaře, praktické lékaře, porodní asistentky a domácí zdravotní asistenty. Zapojení zdravotničtí odborníci také prokázali větší informovanost a citlivost při jednání s Romy. Ve Velké Británii stravovací návyky a zejména výživa hrají zásadní roli v prevenci nepřenosných onemocnění mezi slovenskou romskou komunitou. V důsledku chudoby, dietních faktorů, nízké spotřeby ovoce a zeleniny v jejich vlastních zemích, mnoho Romů čelí zvýšenému riziku obezity, kardiovaskulárních chorob a diabetu druhého typu. Romské ženy při diskuzích s romskými zdravotními mediátory vyjádřily své odhodlání zlepšit jejich zdraví a celkovou pohodu tím, že při vaření budou používat zdravé ingredience a budou cvičit. Prostřednictvím těchto aktivit se romské ženy dozvěděly, že zdravé stravování je přínosné jak pro jejich zdraví, tak sebeúctu. 15

16 Ponaučení pro tvorbu strategií a praxi Tato část příručky přináší ponaučení z činnosti partnerů Roma MATRIX. K jejich formulaci přispělo i lepší porozumění problematice díky mezinárodní nebo mezistátní působnosti akcí pod záštitou projektu Roma MATRIX. Ponaučení 1 Legislativa a předpisy samy o sobě přístup a rovné zacházení s Romy nezajistí Zdravotnické služby si musí být vědomy a případně musí být aktivně motivovány k tomu, aby jednaly v souladu s legislativou a předpisy vytvořenými pro otevření přístupu Romům ke zdravotnickým službám. I přes velké množství evropské legislativy a pokynů v otázce práv Romů, stále zbývá ještě hodně práce k zajištění toho, aby poskytovatelé služeb Romy nediskriminovali. Podpora a pomoc Romům při využívání zdravotnických služeb je důležitá, především v prostředí, kde se službami nejsou obeznámeni a kde s nimi měli malý nebo vůbec žádný předchozí kontakt. Stejně tak je důležité pracovat s lékaři a zajistit, že jsou si vědomi práv Romů a všech opatření, která byla pro zlepšení přístupu Romů ke zdravotnickým službám zavedena. Ponaučení 2 Zapojení romských zdravotníků může být oboustranně přínosně podporováno zaměstnanci běžných služeb Existuje značný prostor pro podporu jak integrace, tak kompetencí romských zdravotnických pracovníků skrze propojování s dalšími zaměstnanci služeb. Je třeba podporovat snahy o zvýšení počtu romských zdravotnických odborníků. A ti mohou být podpořeni i za cenu nízkých nebo nulových nákladů. Metody jakými jsou napojení nových romských pracovníků na již zavedený personál, mentoring nebo náslechy, jsou relativně snadné a nízkonákladové způsoby, kterými lze rychle rozvíjet sebedůvěru a dovednosti Romů, jež dosud pracovní zkušenost nemají. Touto cestou se může budovat informovanost o tom, jak služby fungují a co Romové potřebují proto, aby měli ke službám lepší přístup. Tyto postupy a metody také nabízejí cestu, jak bořit překážky a stereotypy, které mohou mezi běžnými zaměstnanci služeb existovat, neboť se v nich stále často objevuje značná a zakořeněná diskriminace vůči Romům a dalším minoritním skupinám. Tímto způsobem je využíván potenciál dosavadních služeb při podpoře začleňování Romů. Pracovníci ve službách se stávají spíše aktivní složkou integrace než její překážkou. Přínos z toho mají všichni - Romové, organizace poskytující služby i jejich zaměstnanci. 16

17 Ponaučení 3 Prosazování a podpora zdraví v rámci romských komunit není jen práce pro několik vyvolených, mnoho romských žen má v tomto ohledu pozitivní roli Rozvoj zdravotních kompetencí a znalostí žen v rámci romských komunit může být inkluzivním a zmocňujícím procesem. Výuková setkání na téma zdraví a zdravotnických služeb zaměřená na romské ženy mohou být jak užitečná, tak zábavná. Školení může pokrývat celkou šíři základních témat týkajících se zdraví, stejně tak může být kreativní a interaktivní v případě, kdy se jedná o témata jako je zdravé stravování, dovednosti v oblasti vaření a o to, jak si užít pohybovou aktivitu. Během těchto setkání může vzniknout i prostor pro romské ženy, aby se dozvěděli více o tom, co je pro ně v širším okolí k dispozici a začali se na tyto aktivity napojovat. Pro výuková setkání na komunitní bázi je zde také příležitost jít nad rámec poskytování informací a zařadit zvyšování povědomí o zdravotních záležitostech mezi romskými ženami do šířeji pojatého úsilí o rozvoj potenciálu romské komunity. Například tam, kde se Romové začnou díky setkáním více propojovat s širší nabídkou aktivit, je velká perspektiva rozvoje nových sociálních vztahů a sítí. 17

18 Odkazy na zdroje 1. Open Society Foundations (2011) Roma Health Mediators Successes and Challenges. OSF, New York. Říjen pdf 2. Matrix Knowledge (2014), Roma Health Report 1. Health Status of the Roma Population, Srpen Světová zdravotnická organizace (2013), Roma Health Mediation in Romania. Roma Health Case Study Series, No data/assets/pdf_file/0016/235141/e96931.pdf?ua=1 4. Evropská komise (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2011) 173 final. 5. Open Society Foundations (2011), Roma Health Mediators Successes and Challenges. OSF, New York. Říjen pdf 6. Vaccines today, Nov 20, 2013, Bridging the gap: health mediators help reach Roma. 7. Světová zdravotnická organizace (2013), Roma Health Mediation in Romania. Rome Health Case Study Series, dostupné na: data/assets/pdf_file/0016/235141/e96931.pdf?ua=1 8. Tokarz, Roma MATRIX Country Report: Poland. Universita Salford, Manchester a Universita York. Červen VB

19 Další zdroje Výzkumnou složkou projektu Roma MATRIX je zjišťování, jak jsou v deseti členských státech prezentovány a zaváděny Národní strategie pro integraci Romů (NRIS) a další strategie zaměřené na inkluzi Romů. Zvláštní důraz je kladen na způsoby vypořádávání se s protiromských rasismem, stejně jako na pokroky, které členské státy udělaly v klíčových oblastech zájmu širšího projektu Roma MATRIX. Zdroje zahrnují: Deset národních zpráv - jedna z každého státu účastnícího se Roma MATRIX projektu. Zprávy jsou napsány různými autory a zabývají se tematickými oblastmi důležitými pro Roma MATRIX. Průběžná výzkumná zpráva Roma MATRIX přináší přehled klíčových témat nadnesených autory deseti samostatných zpráv členských zemí Roma MATRIX. Brown, P., Dwyer, P., Martin, P. and Scullion, L. (2014) Roma MATRIX Průběžná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Závěrečná výzkumná zpráva projektu Roma MATRIX, která dokumentuje empirickou činnost a závěry, vznikla zapojením více než 130 klíčových účastníků v deseti členských zemích, dostupná od dubna Brown, P., Dwyer, P., Martin, P., Scullion, L. and Turley, H. (2015 v přípravě) Závěrečná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Veškerý výzkum projektu Roma MATRIX je dostupný na stránkách Více informací o případových studiích projektu Roma MATRIX uvedených i neuvedených v této příručce naleznete na stránkách Pro více informací o projektu Roma MATRIX navštivte stránky 19

20 Další příručky dobré praxe Příručka dobré praxe 1: Nahlašování a poradenská centra Příručka dobré praxe 2: Sítě prosazující práva Příručka dobré praxe 3: Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Příručka dobré praxe 4: Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Příručka dobré praxe 5: Zaměstnanost Romů Příručka dobré praxe 6: Mezikomunitní mediace Příručka dobré praxe 7: Romské komunitní zdravotní mediátorky Příručka dobré praxe 8: Mentoring Romů ve veřejných institucích Příručka dobré praxe 9: Romské protirasistické kampaně a pozitivní zobrazování Všechny příručky jsou dostupné na stránkách:

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Roma MATRIX Příručka dobré praxe 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství.

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 3. Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 3. Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Roma MATRIX Příručka dobré praxe 3. Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Název projektu: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více