Zpravodaj Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti"

Transkript

1 Zpravodaj Československébiologické společnosti Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti číslo2 BRNO 2002

2

3 Z P R AVO D A J Československé biologické společnosti Mimořádné číslo k 80. výročí založení společnosti 2/2002 BRNO Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 80 let společnosti -O. Nečas... 1 HISTORIE SPOLEČNOSTI Zhistorie asoučasnosti Čs. biologické společnosti... 2 Faximile zknihy zápisů Čs. biologické společnosti... 4 Přepis jmen podepsaných přítomných zfaximile knihy zápisů... 6 Současná organizační struktura Čs. biologické společnosti... 7 Vývojorganizačnístrukturyspolečnostivletech Členství včs. biologické společnosti vletech Předsedové Čs.biologickéspolečnostivletech Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Kolektivní členové Čs.biologickéspolečnosti...12 POBOČKY ASEKCE SPOLEČNOSTI Pobočky Čs.biologickéspolečnosti...13 Sekce Čs.biologickéspolečnosti...15 Členství sekcí společnosti vmezinárodních organizacích BIOLOGICKÉ DNY,PŘEDNÁŠKY,SEMINÁŘE Biologické dny Babákovy přednášky Semináře hlavního výboru společnosti ZPRÁVY Zápiszeschůzehlavníhovýboru Čs.biologickéspolečnosti17. října2002vplzni...24 INFORMACE, VOLNÁ MÍSTA XVII. Biologické dny -pozvánka Laboratoř genové exprese Vydání tohoto rozšířeného čísla k 80. výročí založení společnosti bylo umožněno sponzorskou účastí firem SIGMA-ALDRICH aolympus

4 HISTORIE SPOLEČNOSTI 80 let Čs. biologické společnosti Mimořádným rozšířeným číslem Zpravodaje chceme vzpomenout letošní výročí založení společnosti. Poslední ročenka, byla vydaná k70. výročí založení společnosti tj. před deseti lety, tedy vdobě, kdy se naše společenské zřízení přetvářelo do nové podoby. Ve svém úvodním slovu jsem vyjádřil naděje pro rozvoj vědy avědeckých společností, ale ijisté obavy.tehdy jsem napsal: "Mám obavy,že nastane zřetelná deprese, vyplývající zdnešního naivního, ale zato hlubokého podcenění vědy atím ifunkce vědeckých společností. Včerném vidění by vědecké společnosti mohly figurovat dokonce ne více než soukromý spolek nějakých podivínů čibaráčníků, vlepším případě pak jako poněkud váženější instituce, žijící zmilodarů mírně osvícených ale zato ekonomicky mocných. Vrůžovějším vidění pak spoléhejme raději na poznávací sílu vědy,neboť právě vsituacích nových či kritických má pravdivé poznání zásadnější význam než kdykoliv jindy.věřme proto, že věda amoudrost budou silnější než nevědomost abláznovství." Obavy byly liché amohu, spolu sostatními konstatovat, že naše věda avědecké společnosti mají podmínky pro svoji existenci imírný rozvoj celkem přijatelné. Vesrovnání svyspělejšími státy je však věda unás prý stále podceněna, alespoň podle procenta hrubého národního produktu, kterým je věda dotována. Vědecké společnosti patřily pod Komisi pro organizaci vědeckých společností (KOVS) nepřerušily však ani později zcela vazbu na Akademii astále dostávají finanční podporu cestou této instituce. Byla zřízena Rada vědeckých společností (RVS), která tyto prostředky,myslím zcela spravedlivě, na jednotlivé společnosti rozděluje. Je jich jen ve vědách oživé přírodě 22. Radu po řadu let řídil prof. J. Valenta apovažuji za vhodné mu přitéto příležitosti poděkovat. Vloňském roce, po jeho odstoupení ze zdravotních důvodů, byl zvolen prof. I. Hána. Mezi významné sponzory naší společnosti patří ifiremní instituce, které se staly kolektivními členy ČSBS. Příspěvková morálka členů společnosti je však stále ubohá. Lze snad konstatovat imírné ochabnutí zájmu angažovat se ivorganizační činnosti. Nevyplývá ztoho zvýšení citovanosti, ani vyšší IF,ani "bonifikace" pro získání grantu. Přesto však je, podle mého názoru, aktivita naší společnosti velmi uspokojivá (podrobnější přehled činnosti je vdalších částech této publikace). Nárůst vědeckých poznatků byl ivuplynulých deseti letech nadále fascinující. Podílejí se na tom nejen nové "technologie" vlastního bádání, ale idříve netušená rychlost toku informací umožněná rozvojem elektronických technologií informačních. Vývoj molekulárně genetických metod od DNA čipů, přes využívání genových bank, tvorbu hybridních genů atím ipro- teinů až po možnosti sledovat vživé buňce osud jednotlivých molekul označených proteinů. Podstatným způsobem ktomu přispívá izásadní zdokonalení mikroskopických zobrazovacích technik. Patrně bez nadsázky lze uplynulé desetiletí nazvat jako desetiletí plného rozvoje molekulární biologie. Tyto analytické trendy vedou ovšem k další dezintegraci v poznání (přehnaně řečeno existují odborníci na jeden gen či jeden protein). Asi bude možno poznat celý genom acelý proteom jakékoliv buňky.ale jak buňka funguje jako elementární živý systém ztoho nevyplyne. Jedinečně to přiblížil L. Kováč, když uváděl přednášku P.Slonimského. Promítnul portrét muže přiurčitém bodovém rozlišení. Když část zvětšil, zmizel portrét ale bylo možno snad ještě rozeznat tvar nosu. Přiještě větším zvětšení se objevilo jen pár bodů jakoby chaoticky či nesmyslně rozložených. Nutná fáze integrace analytických poznatků kvyšším organizačním hladinám zřejmě teprve přijde anebude se týkat jen buňky ale ivyšších hladin zobecnění. Nejsem zdaleka kompetentní posuzovat co zásadně nového přinesly biologické vědy za poslední desetiletí. Snad nejvíce je obdivováno rozšifrování lidského genomu (byť ne úplné), agenomika vůbec, funkční genomika, která dává sekvencím teprve smysl, programovaná smrt buňky (apoptóza), regulační sítě vbuňce, voblasti biomedicíny pak využití embryonálních kmenových buněk, poznání (byť zdaleka ne úplné) genové determinace chorob anádorové buňky,vytvoření předpokladů pro genovou terapii, poznání heterokomplexů molekulo- 1

5 HISTORIE SPOLEČNOSTI vých motorů ajistě celá řada objevů dalších. Některé znových poznatků "otřásly dokonce ilaickou veřejností, např. priony,klonování mnohobuněčných jedinců (včetně člověka), geneticky upravené organismy apodstatným způsobem někde zasáhly ido ekonomických vztahů. Něco ztoho se dalo celkem očekávat, některé věci by asi nepředvídal nikdo. Mnohé zobjevů minulého desetiletí umožňují též významné zásahy do "přirozeného řádu" biologického dění avzbuzují iobavy zjejich možného zneužití či přinejmenším potřebu korekce podle stávajících etických norem. Jsou ovšem ivěci, které se nepohnuly,bohužel, ku předu. Je to zejména snad již krizový vývoj globální ekologie. Tam se zřetelně projevuje konflikt mezi vědou amocí. Do jisté míry znepokojující je irozmach iracionality v"postmoderní" společnosti. Použiji slova, které vtéto souvislosti napsal prof. R. Zahradník vúvodu publikace oučené společnosti ČR: "Není pochyb otom, že převládne-li vliv pseudovědy vlidském myšlení ajednání, osud lidské společnosti bude žalostný". Občas se mi zpodvědomí vynoří pocit, že vtomto směru zůstává Čs. biologická společnost něčemu dlužna. Vždyť šíření vědy bylo to hlavní, proč byla Biologická společnost pře80 lety konstituována. O. Nečas HISTORIE SPOLEČNOSTI Z historie a současnosti Čs. biologické společnosti Letos uplynulo od založení Čs. biologické společnosti 80 let. Přesně 18. ledna 1922 v18 hod. se sešla vposluchárně anatomického ústavu lékařské fakulty Masarykovy university ustavující valná hromada Biologické společnosti, podle zápisu zarchivu společnosti to bylo 29 řádných a 14 mimořádných členů. Hlavní aktivita bezpochyby vzešla zejména od prof. E. Babáka (obr. na str. 22), tehdejšího přednosty fyziologického ústavu a prof. F.Studničky,přednosty ústavu histologie aembryologie. Jak ze zápisu této valné hromady vyplývá (str. 4-6), přítomni byli idalší dnes známí biologové alékaři např. K. Chodounský, A. Hamzík, O. Völker, B. Krajník, F. Studnička, J. Úlehla, L. Drastich, J. Kříženecký, Š. Soudek, O. Hykeš. Prof. Babák významně přispěl při vzniku českých vysokých škol vbrně kvybudování biologických ústavů na Vysoké škole veterinární ana Lékařské fakultě Masarykovy university.na obou školách byl také vté době rektorem. Biologická společnost, kterou spolu sostatními nadšenými učiteli vysokých škol založili, se stala půdou pro pravidelné schůze, kde odeznívaly odborné přednášky a referáty z brněnských škol, nemocnic izemědělských výzkumných ústavů. Byly to přednášky zbiologie, fyziologie, anatomie, histologie abiochemie, ale mezi nimi byla také témata zhumánního aveterinárního lékařství a výživy člověka a hospodářských zvířat. Postupně se objevovaly i přednášky zgenetiky,biofyziky,teorie ahistorie vědy idiskuse oklasifikaci vědaoorganizaci vědeckých pracovišť. Schůze byly doprovázeny diskusí, která často trvala déle než samotná přednáška. Nové stanovy přijaté valným shromážděním 2. dubna 1924 se Biologická společnost přetvořila včs. biologickou společnost se sídlem vbrně smožností vytváření poboček vdalších univerzitních městech. V roce 1934 se konstituovala pobočka v Praze. Biologové na Slovensku byli zpočátku členy v brněnské společnosti, ale již v roce 1930 založili pobočku vbratislavě. Vdobě německé okupace muselo zmizet označení "Československá, ale tehdejší předseda společnosti prof. Drastich, přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty, v omezené míře uvážlivě zajišťoval činnost společnosti během celé války a po jejím skončení, kdy opět fungovala pod názvem Československá biologická společnost. Politické události 2

6 HISTORIE SPOLEČNOSTI vr ovlivnily také další vývoj vbiologických vědách. Proces univerzálního dohledu nových politických orgánů spolu sideologizovaným pojetím biologie, importovanou pseudovědeckou sovětskou biologií ainformační izolací od poznatků světové vědy poznamenaly ivněkterých oborech biologických, zejména vgenetice, další pokroky ve výzkumu. Nejvíce byly postiženy vysoké školy aústavy Akademie arelativně nejvíce svobody bylo na půdě některých vědeckých společností. Varchivu společnosti jsou zajímavé doklady oodborných diskusích vtomto kritickém období. Vpadesátýchletechovlivnilo vývojvědeckých společností ustavení Československé akademie věd. Vznikala nová pracoviště orientovaná na biologický výzkum apro jejich pracovníky Čs. biologickáspolečnostposkytovalakomunikačníprostředímezibadateliakade- mických ústavů, vysokých škol aústavů resortních. Od r byla společnost organizačně podřízena Prezidiu ČSAV.Tentostav na jednéstraně znamenal výraznější politickou kontrolu, ale přinesl také určitou finanční podporu. Vtěchto letech vznikaly další pobočky postupně v Olomouci (1950), Ostravě (1955), a později v Hradci Králové (1966), apardubicích (1975). Tyto pobočky jsou součástí společnosti do dnešní doby (str.8-9). Na Slovensku začala působit pobočka vbratislavě od r aod r byla ustavena Slovenská biologická společnost vbratislavě spobočkou vkošicích. Již vtomto období vznikaly na půdě společnosti podněty k zakládání nových vědeckých společností. Přednosta Fyziologického ústavu LF MU prof. V.Kruta navrhl vr ustavení Komise pro studium vědeckého díla J. E. Purkyně, která později vedla ke vzniku samostatné Společnosti pro dějiny věd. V r přednosta Anatomického ústavu LF MU prof. K. Žlábekiniciovalvznik Antropologickésekcevrámci Čs. biologickéspolečnosti, jejíž členové později přešli do samostatné Antropologické společnosti. Pro šedesátá léta byla typická specializace vbiologických vědách apřesnější profilace nových oborů atento trend se odrazil vživotě společnosti vznikem nových celostátních specializovaných odborných sekcí. Sté výročí publikace Mendelovy vědecké práce bylo podnětem pro ustavení Cytogenetické sekce vr. 1967, očtyři roky později Sekce pro obecnou genetiku, dále Sekce pro mutagenezi zevním prostředím a Sekce evoluční biologie. Tento vývoj zřetelně ukazuje tehdejší potřebu komunikačního prostředí vgenetických oborech do této doby unás silně utlumených ačs. biologická společnost poskytla ve své organizační struktuře vhodnou příležitost pro rozvoj těchto oborů. Legislativa tohoto období poplatná ideologickému dohledu tehdejšího režimu byla stále zásadní překážkou pro zakládání novýchsamostatnýchvědeckýchspolečnostíaprotovrámci Čs. biologickéspolečnosti postupně vznikly další velmi početné odborné Sekce -imunologická (1972), pro elektronovou mikroskopii (1973) a Sekce ekologická (1976). Vznikaly také další specializované odbornésekcesmenším členstvem - Sekcepedagogická (1985), prokinematografiivcyto- logii (1972), pro výživu (1972), pro biologii nízkých teplot (1973), pro kosmickou biologii a medicínu (1979), pro reprodukční biologii (1982), pro ultrazvuk v biologii a lékařství (1974), biofyzikální (1985) a Sekce buněčné biologie (1984). Organizačním zastřešením oborů imunologie, ekologie aelektronové mikroskopie do Biologické společnosti dosáhl její počet členů vpolovině osmdesátýchletsvého maxima -přes 2200 (grafna str. 10). Mnohé ztěchto velkých sekcí se začátkem devadesátých let staly samostatnými vědeckými společnostmi nyní spravovaných Radou vědeckých společností. Takto vznikly Společnosti imunologická, ekologická, elektronové mikroskopie, genetická. Některé ze sekcí nebo společností již svou činnost ukončily avsoučasnédobě mají členovéspolečnosti možnost pracovat v9odborných sekcích, jejichž přehled je dále uveden (str.15). Vminulosti byly některé menší odborné sekce akomise ustaveny na přechodnou dobu ivrámci poboček, kde některé vyvíjely velmi aktivní činnost, jiné existovaly jen velmi krátce 3

7 HISTORIE SPOLEČNOSTI Faximile zknihy zápisů Čs. biologické společnosti 4

8 HISTORIE SPOLEČNOSTI 5

9 HISTORIE SPOLEČNOSTI (str.8-9). Uvětšiny ztěchto odborných skupin připobočkách přešli jejich členové časem do samostatné vědecké společnosti. Na konci padesátých let začaly být na půděspolečnosti prezentovány přednášky zmolekulární biologie agenetiky azbuněčné biologie. Objevily se nové podněty pro realizaci integrující funkce společnosti, které vr vyústily vnávrh na pořádání Biologických dnů. První byly uspořádány vpraze vr.1964 ave dvou až tříletých intervalech byly pro tyto celostátní konference vybírány takové tématiky,které zachycují integrující aspekty co nejširšího spektra biologických oborů zahrnutých v Biologické společnosti aležících imimo ni. Níže uvedený přehled témat dosud proběhlých 16 konferencí (str. 21) dokladuje obraz ovývoji badatelských zájmů vbiologii azájmu ojejich zobecnění. Biologické dny mají nejen komunikační funkci pro aktivní vědecké pracovníky,ale ivýznamnou funkcí vzdělávací pro širší odbornou veřejnost očemž svědčí ipočty účastníků, mnohdy dosahující iněkolika set. Příští XVII. Biologické dny se budou konat vlistopadu příštího roku vbrně sústřední tématikou "Paměť živých systémů". Vdobě vzniku společnosti avpočátečním období její existence se veškerá činnost odehrávala vpobočkách většinou formou přednáškových schůzí, nyní těžiště většiny práce je vakcích odborných sekcí. Vedle přednáškových schůzi aseminářů jsou pořádány konference asympozia podle potřeby iněkolikadenní akaždým rokem se uskuteční iněkolik vědeckých setkání mezinárodních, které společnost sama organizuje nebo se na jejich organizaci podílí. Významnější mezinárodní sympozia zposlední doby jsou uvedena vsamostatném přehledu. Mezinárodní aktivity společnosti jsou také uskutečňovány vrámci kolektivního členství některých sekcí vmezinárodních společnostech. Čs. biologická společnost je organizačně ipracovně svázána sčetnými našimi vysokými školami aústavy Akademie věd. Historicky významný avelmi přínosný je vztah s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity vbrně, který, jak bylo již zmíněno trvá od vzniku společnosti apotvrzuje ho ipohled na přehled všech dosavadních předsedů společnosti (str.10). Za celou dobu své existence se společnost setkávala s maximálně vstřícným postojem vedení Lékařské fakulty imasarykovy univerzity. Přepis jmen podepsaných přítomných zfaximile knihy zápisů ze str.5-6 E. Babák Konrad Štěpán Tužín L. K. Chodounský Podhardský Hlobil A. Hamsík Dr.Úlehla L. Drastich Dr.O. Völker Tezrovský Pohradský Mr.Furman Oldřich L. Drastich Tom. Vacek) Ing. Vinenynko J. Štěpán Ing. Urban Jar. Zvěrol. Derbek Sekera J. Skládal Dr.Kučera Cyril Dr.J. Kříženecký Krajník Ing. Kovalčík Dr.Soudek Derbek Mirko J. Skládal Dr.Ševčík Mirko Bouček Petřík František Dr.Ing. Kučera Krajník Dr.Zavřel Cyril Dr.Pekelský Dr.K. Šulc Ing. Koválčík Tom. Vacek Dr.O. Hykeš Rašín Karel Rašín Konrad Dr.Studnička. 6

10 HISTORIE SPOLEČNOSTI Hlavní výbor vydává od r.1990 pro své členy Zpravodaj, který přináší vedle pravidelných zpráv ojednáních hlavního výboru, valných shromážděních avýročních zpráv také informace o proběhlých akcích Čs. biologické společnosti i ostatních oborově příbuzných institucí. Příležitostně obsahuje také přehledy plánovaných akcí, recenze nových publikací, personálie akrátké odborné zprávy nebo zajímavosti, např. zoblasti věda kontra iracionalita. Vnitřní život Čs. biologické společnosti v současné době odráží celkovou situaci ve vývoji vědy ajejí organizaci. Od doby,kdy se zčs. biologické společnosti vyčlenily 4samostatné, relativně velké společnosti, měl počet členů společnosti klesající tendenci. Úbytek vědeckých pracovníků odcházejících do důchodu převyšuje nad zájmem mladých vědeckých pracovníků. Vposledních dvou letech se tento trend již nepatrně zmírnil, ale zřejmě všeobecná převažující tendence výchovy k maximální specializaci nevede studenty amladé vědecké pracovníky kpotřebě hlubšího asystematického zájmu oproblémy obecnějšího charakteru akpochopení nutnosti integrovaného pohledu na nejnovější objevy. Výrazným novým rysem ve vnitřním životě společnosti je stoupající zájem o kolektivní členství ve společnosti, které se stává oboustranně prospěšným jak pro prosperující firmy tak pro činnost společnosti (str. 12). Osmdesátileté jubileum společnosti je příležitostí kohlédnutí. Vzpomeneme-li na podmínky za nichž se činnost společnosti odvíjela, na množství uspořádaných konferencí, sympozií, seminářů adiskusí je třeba vyslovit obdiv nad prozíravostí zakladatelů společnosti v r.1922 a vyzvednout zanícenost, píli a systematičnost, se kterou byla práce členů Čs. biologické společnosti provázena. Pokroky vědy alidského poznání jsou podmíněny nejen individuální prací vědeckých osobností, ale ijejich začleněním do vhodného institucionálního prostředí, jakým se stala ičs. biologická společnost. Její úloha vbudoucnu, ve věku pokroků molekulární abuněčné biologie by neměla být zanedbatelná. R. Janisch Současná organizační struktura Čs. biologické společnosti Čs. biologickáspolečnost působí podle svých stanov naúzemí České republiky,sídlem společnosti ajejího hlavního výboru je Brno. Svůj dvounárodní název si společnost zachovala vzhledem na historické skutečnosti astálé aktivitě celé řady svých členů, významných vědců aučitelů zeslovenska. Členové Čs. biologické společnostimajímožnostodborně pracovat vregionálních pobočkách, odborných sekcích akomisích. Pobočky byly postupně ustavenyv6univerzitníchměstech Českérepubliky -vbrně, Praze, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové apardubicích. VeSlovenské republice začala působit pobočka vbratislavě vr aod r byla ustavena další pobočka vkošicích. Vsoučasné době je registrováno včs. biologickéspolečnosti1331 aktivních členů pracujících vrůznýchodborných sekcíchspolečnosti. Hlavní těžiště současné činnostispolečnostije vpostupně založených 9odborných Sekcích -cytogenetické, sekci evoluční biologie, Společnosti pro mutagenezi zevním prostředím, Sekci pedagogické, pro biologii nízkých teplot, Společnosti pro ultrazvuk vbiologii alékařství, Sekci biologie reprodukce, biofyzikální a Společnosti pro buněčnoubiologii. Dynamikarozvojestrukturyspolečnosti (str. 8-9) avývoj členskézákladny (str. 10) je znázorněna na grafech. 7

11 HISTORIE SPOLEČNOSTI 8

12 HISTORIE SPOLEČNOSTI 9

13 HISTORIE SPOLEČNOSTI Členství včs. biologické společnosti vletech Předsedové Čs. biologické společnosti vletech (funkční období apracoviště) Prof. E. Babák Lékařská fakulta MU Brno Prof. F.Studnička Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Laufberger 1936 Lékařská fakulta MU Brno Prof. B. Bouček 1937 Lékařská fakulta MU Brno Prof. L. Drastich Lékařská fakulta Mu Brno Prof. J. Prokš Vysoká škola zemědělská Brno Prof. F.Herčík Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Uher Lékařská fakulta MU Brno Prof. K. Žlábek Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Kruta Lékařská fakulta MU Brno Prof. K. Mazanec Lékařská fakulta MU Brno Prof. O. Nečas Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Vršanský Lékařská fakulta UK Bratislava Prof. M. Dvořák Lékařská fakulta MU Brno Prof. I.Hrazdira Lékařská fakulta MU Brno Prof. O. Nečas 1990-dosud Lékařská fakulta MU Brno 10

14 HISTORIE SPOLEČNOSTI Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr.Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. MUDr.Fedor Čiampor,DrSc., I. místopředseda, Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Prof. RNDr.Milan Hejtmánek, DrSc., II. místopředseda, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Prof. MUDr.Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. MUDr.RNDr.Svatopluk Čech, DrSc., hospodář HV apředseda brněnské pobočky, Ústav histologie aembryologie LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr.Josef Berger,CSc., náhradník HV,Zdravotně sociální fakulta JčU, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr.RNDr.Miroslav Červinka, CSc., Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. RNDr.Ivan Raška, DrSc., člen HV,ÚEM AV ČR, Vídeňská 1083, Praha Doc. RNDr.Josef Reischig, CSc., člen HV,Biologický ústav LF UK, Karlovarská 48, Plzeň Doc. MUDr.Karel Smetana, DrSc., člen HV apředseda pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK, Unemocnice 3, Praha Prof. MUDr.Augustin Svoboda, CSc., člen HV apředseda Společnosti pro buněčnou biologii, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr.Vojtěch Mornstein, CSc., revizor HV,Biofyzikální ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr.Jiří Kunert, DrSc., revizor HV,Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc *** Doc. RNDr.Peter Brezáni, CSc., předseda košické pobočky,ústav lekárskej biologie, LF UJPŠ, SNP 1, Košice Ing. Josef Fulka, CSc., předsedasekce reprodukční biologie, VÚŽV, Praha Prof. RNDr.Lubomír Dobiáš, DrSc., předseda ostravské pobočky, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity,syllabova 19, Ostrava Doc. MUDr.Jiří Hochmann, CSc., předseda pardubické pobočky, Katedra biologie Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského ul., Hradec Králové RNDr.Antonín Konětopský, CSc. předseda Pedagogické sekce, Gymnázium, Táborská 185, Brno Prof. RNDr.Karel Lenhart, DrSc., předseda olomoucké pobočky,biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., předsedkyně Cytogenetické sekce, III. interní klinika, I. LF UK, Unemocnice 1, Praha RNDr.Jiří Mlíkovský, CSc., předsedasekce evoluční biologie, Zborovská 10, Praha Prof. MUDr.Vladimír Půža, DrSc., předsedapobočky vhradci Králové, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Doc. MVDr.Jiří Rubeš, CSc., předseda Společnosti pro mutagenezi zevním prostředím, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno Ing. Vladimír Skládal, CSc., předsedasekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507, Praha Doc. MUDr.František Záťura, CSc., předseda České společnosti pro ultrazvuk vbiologii alékařství, Urologická klinika FN, I. P.Pavlova 6, Olomouc RNDr.Oldřich Vrána, CSc., zastupující předseda Biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR, Královopolská 135, Brno 11

15 HISTORIE SPOLEČNOSTI Kolektivní členové společnosti V posledních letech jsou významnou součásti života společnosti také její kolektivní členové. Jsou to renomované podniky zabývající se produkcí adistribucí přístrojů, chemikálií, preparátů avšeho ostatního co je vexperimentálních laboratořích orientovaných na biologický výzkum potřeba. Společnost poskytuje svým kolektivním členů výhodu maximální informovanosti ovšech pořádaných akcích společnosti, kde mohou za výhodných podmínek prezentovat své výrobky aseznamovat širokou obec spotřebitelů snovinkami své produkce. Také vkaždém čísle Zpravodaje Čs. biologické společnosti mají rezervováno místo pro svou reklamu. Delegáti kolektivních členů jsou zváni ke všem jednáním hlavního výboru a seznamováni splánem všech konferencí, seminářů apracovních schůzí ispřipravovanou publikační aktivitou. Podle charakteru své odbornosti se členové společnosti podílejí na spolupořádání vybraných odborných apropagačních firemních akcí eventuelně jim poskytují vhodný demonstrační materiál pro propagační účely. Tento úzký kontakt avzájemná spolupráce je samozřejmě také velkým přínosem pro společnost. Na propagačních akcích našich kolektivních členů mají členové společnosti možnost vidět poslední výrobky a sledovat trend vývoje laboratorní techniky amateriálových potřeb ve vlastním oboru. V současné době jsou kolektivními členy společnosti tyto firmy: Sigma -Aldrich, s.r.o. Pobřežní 46, Praha 8, tel: , fax: , kontakt: Mgr.Lucie Vondráčková BioTech a.s. Služeb 4, Praha 10, tel/fax: , kontakt: Dr.Igor Valerian, Olympus C&S, spol. sr.o. VJirchářích 10, Praha 1, 11121, tel: , fax: kontakt: Ing. Ivo Lukeš, CSc., Merck, spol. sr.o. Zděbradská 72, Říčany -Jažlovice, tel: , fax: , kontakt: Ing. Zdena Šenfelderová, Pliva -Lachema a.s. Karásek 1, Brno, tel: , fax: , kontakt: Jindřiška Dobrovolná

16 POBOČKY ASEKCE Pobočky Čs. biologické společnosti Pobočka vbrně Pobočka je součástí společnosti od jejího založení vr. 1922, kde existovala pod označením "Čs. biologická společnost vbrně" avjejím vedení se až do r postupně vystřídali předsedové společnosti prof. E. Babák, prof. F.Studnička, prof. V.Laufberger, prof. B. Bouček, prof. L. Drastich, prof. J. Prokš, prof. F.Herčík, prof. V.Uher, prof. K. Žlábek aprof. V. Kruta. Od r. 1963bylo zavedenooznačení "Pobočka vbrně" avjejím čele postupně stáli prof. MUDr. Přemysl Poláček, DrSc., prof. MUDr. Ludvík Novák, DrSc. aod r prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. zústavu histologie aembryologie LF MU vbrně. Vsoučasnédobě má 583 členů. Hlavní náplní práce pobočky jsou pravidelné přednáškové schůze pořádané jedenkrát za měsíc, příležitostné přednášky tuzemských i zahraničních hostů, pracovní schůze kživotním jubileím významných brněnských vědeckých pracovníků avysokoškolských učitelů. Většina schůzí se uskutečňuje ve spolupráci sdalšími odbornými společnostmi např. s Českou anatomickouspolečností, Čs. mikrobiologickouspolečností, Čs. zoologickou společností, Čs. antropologickou společností, Českou imunologickou společností, Českou společnostíprobiochemiiamolekulárníbiologiinebo Českouhisto- acytochemickouspoleč- ností. Ve spolupráci sodděleními, ústavy akatedrami prakticky na všech vysokých školách biologického zaměření vbrně je platforma schůzí také využívána khabilitačním přednáškám pracovníků Lékařské apřírodovědecké fakulty MU. Kromě organizace pravidelných schůzí se pobočka vposledním desetiletí spolupodílela na přípravě 2seminářů a5zdařilých symposií (Symposium reprodukční biologie 1994, Morfologické symposium upříležitosti 100. výročí narození prof. MVDr. Jana Koldy 1995, I. Moravský morfologický den 1999, Animal Environment Interaction Brno 2000, III. Moravský morfologický den 2001). Potěšitelný je vzrůstající zájem mladších anových vědeckých pracovníků oakce pobočky či oaktivní vystoupení na jejím fóru. Pobočkasamostatnouediční činnostnevyvíjí, nicméně jejíaktivityjsou, díkypochope- níredakcevědeckého časopisulékařskéfakultymuvbrně ScriptaMedica, zaznamenávány pro budoucnost vkaždoročně zpracovávaném přehledu uskutečněných schůzí akrátkých abstrakt referátů přednesených na schůzích, seminářích nebo symposiích na půdě společnosti. Pobočka vpraze Podle protokolu zvýborové schůze Čs. biologické společnosti vbrně z23. února 1934 začala pobočka vtomto roce působit nejprve jako Čs. biologická společnost vpraze za prvního předsednictví prof. A. Hamsíka. Od r se vjejím vedení dále postupně vystřídali prof. Dr. Bohumil Sekla, prof. RNDr. Alexej Romanovský, DrSc. aod r je předsedou doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc. zanatomického ústavu 1. Lékařské fakulty UK vpraze. Od r.1959 byly vrámci pobočky postupně ustaveny Sekce antropologická, Sekce biofyzikální, Sekce plemenářské biologie, Sekce transplantační, Sekce fotobiologická asekce kryobiologická. Jak je znázorněno na přehledu na str.8, některé ztěchto sekcí měly časově omezenou působnost, nebo se transformovaly vsekci přihlavním výboru scelostátním působením. Vsoučasné době je největším lokálním subsystémem společnosti což vyplývá zvysoké koncentrace vysokých škol, ústavů AV ČR a výzkumných zařízení jednotlivých resortů vnašem hlavním městě. Vrámci pražské pobočky jsou organizováni ičlenové zokolí Prahy,kde není dostatek členů pro vytvoření vlastní pobočky (např. Liběchov umělníka). Kromě vysokéhopočtu členů pobočky,kterýpřesahuje530, jetatosituaceipříčinouširo- 13

17 POBOČKY ASEKCE kého spektra oborového zaměření aktivit pobočky.tosahá od molekulární abuněčné biologie po ekologii a ochranu přírody. Důležitou součástí činnosti pobočky jsou tradičně i medicínské oblasti, neboť v pobočce je organizována řada renomovaných klinických pracovníků. Významný je i podíl členů pobočky na výchově studentů a to od středních škol až po postgraduální studium na školách vysokých iaktivita učitelů základních astředních škol. Základem činnosti pobočky jsou akce na pracovištích, kde je organizována řada odborných seminářů akonferencí. Jednou až dvakrát ročně probíhají celopobočkové akce, které často mají celostátní či mezinárodní charakter a dotýkají se současných aktuálních otázek biologie, např. nedávné semináře smezinárodní účastí, které se týkaly aktuální problematiky buněčné terapie aklonování. Vzhledem kvysokému ohlasu spojenému suspopřádáním této akce uvažuje pražská pobočka opravidelném konání vědeckého setkání stouto tématikou. Vr pražská pobočka společně shlavním výborem společnosti uspořádala XIV. Biologické dny stématikou "Současné trendy ve studiu biologie buňky". Pobočka volomouci Pobočka zde byla založena vr apostupně vní byly ustaveny Sekce antropologická, Sekce biofyzikální, Sekce neurobiologická, Sekce experimentální medicíny, Sekce ekologie krajiny asekce elektronové mikroskopie, které však vsoučasné době již nepracují. Předsedy pobočky byli postupně prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc., prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., prof. RNDr. Bořivoj Novák, doc. Ing. František Novák, CSc., nyní prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc. zbiologického ústavu LF UP.Vsoučasné době má pobočka 70 členů, příležitostně pořádáodbornépřenáškyavr.2001zorganizovalaxvi. Biologické dny stématikou "Aktuální témata zbuněčné amolekulární biologie". Pobočka vostravě Pobočkabyla založenavr. 1955amá vsoučasnosti 31 členů. Vjejímvedení se vystřídali prof. MUDr. Karel Uhlíř, MUDr. Teodor Coufalík, MUDr.Blahoslav Hejda anyní vedení převzal prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. ze Zdravotně sociální fakulty v Ostravě. Pobočka pořádá příležitostně odborné přednášky většinou ve spolupráci sněkterým zmístních zdravotnických zařízení. Pobočka vhradci Králové Pobočka byla ustavena vr apo celou dobu jejího trvání je jejím předsedou prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc. Pořádá pravidelné přednášky, většinou ve spolupráci sfyziologickou společností J. E. Purkyně. Vr uspořádala IX. Biologické dny stématikou "Integrující aspekty buněčné biologie", vr.1995 XIII. Biologické dny spolytématickou náplní avr mezinárodní symposium "CYTOKINEMATICS 2000". Vdobě působnosti Sekce pro mikrokinematografii v cytologii se členové pobočky intenzivně angažovali v jejích akcích. Vletech působila vrámci pobočky Transplantační sekce. Pobočka vpardubicích Pobočka byla založená vr má nyní 14 členů ajejími předsedy byli prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc., prof. RNDr. Jan Otčenášek, DrSc. anyní doc. MUDr. Jiří Hochmann, CSc. zkatedry biologie Farmaceutické fakulty UK vhradci Králové. Příležitostně pořádá semináře apřednáškové schůze se zaměřením na průmyslovou toxikologii především na genotoxikologii, biologii nádorů, nádorové markery aautoradiografii farmak. 14

18 POBOČKY ASEKCE Pobočka vbratislavě aslovenská biologická společnost. Pobočka začala své působení již vr za předsednictví prof. B. Krajníka. Sdružila slovenské biology do této doby organizované vrámci brněnské pobočky.vr.1964 byla ustavena Slovenská biologická společnost vbratislavě svlastní pobočkou vkošicích. Prvním předsedou byl prof. MUDr. et RNDr. J. A. Valšík, později převzal vedení prof. MUDr. V.Vršanský apak vletech prof. A. Bozner, DrSc. Vjejím rámci působila také Sekce antropologická apro elektronovou mikroskopii. Od r začala působit i Pobočka vkošicích za vedení prof. RNDr. Milana Prasličky, DrSc., pak prof. RNDr. Ivana Kaliny, DrSc., nyní je předsedou od r.2000 doc. RNDr.Peter Brezáni, CSc. Brzy po jejím založení měla po řadu let včinnosti Sekcigenetickou, morfologickou, radiobiologickou, botanickou amikrobiologickou. Na rozdíl od současnosti, se všedesátých až osmdesátých letech Slovenská biologická společnost uskutečnila celou řadu velmi úspěšných místních i celostátních vědeckých setkání. Byly to např. troje Biologické dny (3. vtrnavě, 1969, 5. vbratislavě 1975 a7. vkošicích 1979). Sekce Čs. biologické společnosti Cytogenetická sekce Cytogenetická sekce byla založena vroce 1967, tedy 10 let po objevu přesného počtu lidských chromosomů, vletech kdy se postupně stala cytogenetika samostatným oborem nejen vlékařské genetice, ale ivexperimentech srostlinami aživočichy.včeskoslovensku vznikly všedesátých letech cytogenetické laboratoře především na lékařských pracovištích zabývajících se interními, dětskými agynekologickými nemocemi alidskou dědičností adále ina dalších pracovištích výzkumných ústavů, Akademie vědavysokých škol sbiologickým zaměřením. První výroční zasedání se konalo vroce 1968 vbrně abylo pořádáno ziniciativy zakladatele sekce prof. Dušana Soudka zvýzkumného ústavu pediatrického vbrně, který však záhy po sovětské invazi odešel do emigrace do Kanady,kde je nyní emeritním profesorem Queen's University vkingstone. Zásluhou dalších nadšených pracovníků MUDr. Milana Vrby,CSc., MUDr. Radovana Chrze, CSc., Doc. MUDr. Viliama Izakoviče, CSc. adalších, všaksekcepokračovaladálevesvé činnostiastalasefóremprovšechnyzájemceochro- mosomy.od r je předsedkyní sekce prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., zcentra nádorové cytogenetiky, Ústavu klinické biochemie alaboratorní diagnostiky 1.LF UK vpraze. Od roku 1968 se výroční cytogenetická shromáždění konala pravidelně smezinárodní účastí avjejich organizaci se střídalo Brno, Praha abratislava. Na výroční konference přijížděli přední vědci ze západní Evropy iusa apodle možností ivědci zvýchodního bloku. Na mezinárodní platformě vznikaly pracovní apřátelské kontakty,na jejichž základě se uskutečnily imnohé vědecké projekty abyly publikovány společné práce několika týmů vrenomovaných časopisech. V letošním roce se konalo v Brně již 35. výroční konference Cytogenetické sekce, opět smezinárodní účastí. Konference se zúčastnilo téměř 100 cytogenetiků azájemců otento obor aodeznělo zde mnoho zajímavých sdělení zoborů klinické, onkologické iexperimentální cytogenetiky. V současnosti je včeské republice na velmi dobré úrovni standardní cytogenetika využívaná vlékařství, zemědělství iexperimentálně. Během několika posledních let se metody molekulární cytogenetiky, způvodně výhradně výzkumných projektů, rozšířily do mnoha klinických laboratoří, které se zabývají rutinním vyšetřeními pacientů svrozenými izískanými odchylkami chromosomů, stejně jako prenatální diagnostikou aasistovanou reprodukcí. K rychlému rozšíření molekulárně genetických technik přispěly právě také 15

19 POBOČKY ASEKCE výroční konference apracovní dny cytogenetické sekce společnosti, které se převážně vždy věnovaly novým technikám, jejich významu vlékařské genetice avexperimentálních postupech. V tomto směru byly také velkým přínosem pravidelně pořádané četné workshopy onových molekulárních metodách klinické cytogenetiky. Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes převahu absolventi přírodovědeckých adalších biologicky zaměřených fakult, kteří většinou pracují na odděleních lékařské genetiky azajišťují prenatální ipostnatální diagnostiku. Velmi se vposledních letech rozvinula inádorová cytogenetika, zvláště vhematoonkologii, kde se výsledky klasických imolekulárních cytogenetických analýz staly důležitým diagnostickým i prognostickým ukazatelem. Rozvíjí se rovněž experimentální cytogenetika rostlinná a živočišná. Cytogenetická sekce má více než 170 členů, kteří se stali v roce 2000 kolektivními členy European Cytogeneticists Association (ECA). Kolektivní členství jim umožňuje využít slevu sjezdových poplatků na kongresech ECA a odebírat čtvrtletník, ve kterém jsou uváděny zajímavé novinky zklinické imolekulární cytogenetiky,jsou zde oznamovány konference akongresy,workshopy stejně jako přehled nejnovější odborné literatury.informace o Cytogenetické sekci Čs. Biologické společnosti byla publikována v tomto časopise v lednu K20. výročí založení vydala Cytogenetická sekce sborník "Metody analýzy chromosomů". Podrobný přehled odlouhodobé aktivitě sekce přináší jubilejní publikace "Cytogenetická sekce ". Sekce evoluční biologie. Rozvoj bádání vbiologii ve druhé polovině minulého století začal přivádět stále více vědeckých pracovníků k poznání významu soustavné teoretické práce v tomto oboru. Zvyšoval se zájem o zobecňující přístupy, jako jsou biomatematika, studium logických postupů, kybernetika, teorie systémů. Odrazem zájmu skupiny teoreticky zaměřených biologů bylo ustavení Sekce evoluční biologie, která od r poskytovala příležitost pro diskuse apublikace problematiky evoluční biologie iúzce souvisejících otázek filozofických. Někteří pracovníci rozvíjeli též simulované pokusy iniciované Oparinovou koacervátovou teorií. Od založení sekce byl předsedou Dr. V.J. A. Novák, DrSc., vedoucí oddělení evolučníbiologiembú ČSAVvPraze. Mezi hlavní oblasti zájmu patřily koncepce přírodního výběru, sociogeneze včetně antroposociogeneze, evoluční paleobiologie, protobiologie aevoluční etologie. Sekce se podílelanaorganizaci řadynárodníchamezinárodníchsymposiíakonferencíapřispěla kvydání četných sborníků apublikací. Mezi významné patřila konference oevoluční biologii vr. 1976, kterésezúčastnil ia.i. OparinaS.W. Fox. Větší část aktivitysekcebyla vminulých letech poznamenána spojováním teoretických výkladů aideologií tehdejšího režimu. Or je včele sekce RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc. zlaboratoře evoluční biologie MBÚ ČSAVvPraze. Sekce měla50 členů avsoučasnostinevyvíjí činnost. Společnost pro mutagenezi zevním prostředím Studium mutací má svůj význam nejen voblasti výzkumu základního, ale izásadní důležitost pro rozvoj každé společnosti. Problematika mutageneze je jednou zprakticky orientovaných disciplín genetiky stěsnými vztahy kekologii. Vkrátké době se včs. biologické společnosti po založení již dvou geneticky profilovaných sekcí, cytogenetické apro obecnou genetiku, ustavila vr Sekce pro mutagenezi zevním prostředím. Zakladatel aprvní předseda MUDr. Radim Šrám, DrSc., vní vytvořil podmínky pro četná setkání odborníků vgenetické toxikologii, ekologii amolekulární genetice. Od r používá sekceoznačeníspolečnostpromutagenezizevnímprostředímamávsoučasnédobě 81 členů. Po MUDr. R. Šrámovi převzal vedení Společnosti prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. 16

20 POBOČKY ASEKCE aod r je předsedou Doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. zvýzkumného ústavu veterinárního lékařství vbrně. Vposledních letech se sekce zaměřuje na upevnění odborného postavení vědecké společnosti vdomácích podmínkách, tedy včrasr, především sdůrazem na aktuálnost uplatnění problematiky genetické toxikologie v praxi a to v oblasti primární prevence poškození zdraví populace aohrožení biosféry.jejím cílem je dosáhnout propojení odborných akonzultačních aktivit pracovišť genetické toxikologie včrasr vnávaznosti na restrukturalizaci legislativy ve vztahu kochraně životního prostředí aveřejného zdraví, zviditelnit zvýšenou aktivitou přispolupráci se státními inestátními vzdělávacími institucemi izapojení odborné problematiky genetické toxikologie do pregraduálních studijních programů vysokých škol apostgraduálního systému vzdělávání. Usiluje rovněž ovyšší zapojení do vědecko výzkumných programů vrámci domácích amezinárodních odborných aktivit. Zde je možno uvést dva rozsáhlé mezinárodní projekty,které byly za účastí členů řešeny - Program Teplice aprogram Slezsko. Dosažené výsledky představují přínos voblasti biomonitorování genotoxických faktorů prostředí. Každoročně jsou pořádány pod odbornou garancí České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím pracovní dny jejichž náplň je členěna na dvě části - vzdělávací a prezentaci přihlášených odborných sdělení. Zaměření části vzdělávací je koncipováno jako školící kurz "Aktuální problematika genetické toxikologie". Tato odborná akce zabezpečuje kontinuální vzdělávání specialistů voboru genetické toxikologie vzhledem knovým trendům vývoje oboru. Vposledním období je kladen zvýšený důraz na rozvoj uplatnění molekulárně biologických metod aenvironmentální epidemiologie vlivu genotoxických faktorů zevního prostředí. Společnost je členem European Environmental Mutagen Society (EEMS), kde dr. Šrám působil vletech ave výboru vletech byl jejím viceprezidentem. Vr uspořádaly tyto společnosti XXIst Annual Meeting of the EEMS vpraze súčastí přes 400 odborníků z25 zemí světa. Sekce dosáhla iřady dalších významných mezinárodních ocenění, např. to byla prestižní mezinárodní cena F.H. Sobelse, která byla za významné objevy a rozvoj problematiky mutageneze zevním prost ředím udělena dlouholetému předsedovi společnosti Dr. R. J. Šrámovi. Dále pak Diplom vědecké rady aředitelství Státního zdravotního ústavu, Praha upříležitosti oslav 75. výročí založení ústavu, který obdržela doc. MUDr. M. Černá, DrSc. Oproti minulému období se vedle prezentace odborných aktivit na mezinárodní úrovni, ješt ě výrazněji projevila také snaha o uznání vdomácích podmínkách. Zhlediska zvýšení praktického významu oboru azískání prostoru pro práci ktomu významně přispěla změna vnazírání na problematiku genetické toxikologie ze strany instituce Ministerstva zdravotnictví ČR. Pedagogická sekce Před 30 lety, 17. října 1972 zřídil hlavní výbor Čs. biologické společnosti pedagogickou komisi. Iniciátorem tohoto aktu aprvním vedoucím komise byl prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., přednosta Biologického ústav LF UP volomouci. Vkomisi se sdružili ti členové Biologické společnosti, které spojoval zájem obezprostřední vztah kvýuce biologie na středních avysokých školách. Působnost komise byla aje od počátku celostátní. Soustředili se vní biologové - pedagogové nejrůznějších vědeckých profilů avzniklo fórum pro výměnu informací, názorů aformulací podnětů voblasti pedagogiky středo avysokoškolské biologie. Byla tak vytvořena možnost hovořit okoncepci biologie jako výukového oboru (a aktivně ji přetvářet), orealizačních podmínkách její výuky (a napomáhat jejímu vývoji), ojejí nezbytné stálé modernizaci vsouvislosti spokrokem vědy 17

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN FARMACIE přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Praha 2009 Sborník obsahuje příspěvky přednesené

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Vita Universitatis 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno současnosti

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR Září 2005 Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR ÚZIS ČR 2005 Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Martin Franc To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Historiky přírodních věd bývají často vědci za odborným zenitem. Koneckonců i Bohumil Němec k závěru své dlouhé kariéry se ne vždy s největším

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001

Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001 Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001 (Zpráva odstupujícího předsednictva pro Hlavní výbor České společnosti chemické) Česká společnost chemická (dále ČSCH) je jednou z největších a nejstarších

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na ROâNÍK 39 (2011), âíslo 1 Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na registrace@csbmb.cz 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 yourfavoritegene Save time searching

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více