Zpravodaj Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti"

Transkript

1 Zpravodaj Československébiologické společnosti Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti číslo2 BRNO 2002

2

3 Z P R AVO D A J Československé biologické společnosti Mimořádné číslo k 80. výročí založení společnosti 2/2002 BRNO Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 80 let společnosti -O. Nečas... 1 HISTORIE SPOLEČNOSTI Zhistorie asoučasnosti Čs. biologické společnosti... 2 Faximile zknihy zápisů Čs. biologické společnosti... 4 Přepis jmen podepsaných přítomných zfaximile knihy zápisů... 6 Současná organizační struktura Čs. biologické společnosti... 7 Vývojorganizačnístrukturyspolečnostivletech Členství včs. biologické společnosti vletech Předsedové Čs.biologickéspolečnostivletech Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Kolektivní členové Čs.biologickéspolečnosti...12 POBOČKY ASEKCE SPOLEČNOSTI Pobočky Čs.biologickéspolečnosti...13 Sekce Čs.biologickéspolečnosti...15 Členství sekcí společnosti vmezinárodních organizacích BIOLOGICKÉ DNY,PŘEDNÁŠKY,SEMINÁŘE Biologické dny Babákovy přednášky Semináře hlavního výboru společnosti ZPRÁVY Zápiszeschůzehlavníhovýboru Čs.biologickéspolečnosti17. října2002vplzni...24 INFORMACE, VOLNÁ MÍSTA XVII. Biologické dny -pozvánka Laboratoř genové exprese Vydání tohoto rozšířeného čísla k 80. výročí založení společnosti bylo umožněno sponzorskou účastí firem SIGMA-ALDRICH aolympus

4 HISTORIE SPOLEČNOSTI 80 let Čs. biologické společnosti Mimořádným rozšířeným číslem Zpravodaje chceme vzpomenout letošní výročí založení společnosti. Poslední ročenka, byla vydaná k70. výročí založení společnosti tj. před deseti lety, tedy vdobě, kdy se naše společenské zřízení přetvářelo do nové podoby. Ve svém úvodním slovu jsem vyjádřil naděje pro rozvoj vědy avědeckých společností, ale ijisté obavy.tehdy jsem napsal: "Mám obavy,že nastane zřetelná deprese, vyplývající zdnešního naivního, ale zato hlubokého podcenění vědy atím ifunkce vědeckých společností. Včerném vidění by vědecké společnosti mohly figurovat dokonce ne více než soukromý spolek nějakých podivínů čibaráčníků, vlepším případě pak jako poněkud váženější instituce, žijící zmilodarů mírně osvícených ale zato ekonomicky mocných. Vrůžovějším vidění pak spoléhejme raději na poznávací sílu vědy,neboť právě vsituacích nových či kritických má pravdivé poznání zásadnější význam než kdykoliv jindy.věřme proto, že věda amoudrost budou silnější než nevědomost abláznovství." Obavy byly liché amohu, spolu sostatními konstatovat, že naše věda avědecké společnosti mají podmínky pro svoji existenci imírný rozvoj celkem přijatelné. Vesrovnání svyspělejšími státy je však věda unás prý stále podceněna, alespoň podle procenta hrubého národního produktu, kterým je věda dotována. Vědecké společnosti patřily pod Komisi pro organizaci vědeckých společností (KOVS) nepřerušily však ani později zcela vazbu na Akademii astále dostávají finanční podporu cestou této instituce. Byla zřízena Rada vědeckých společností (RVS), která tyto prostředky,myslím zcela spravedlivě, na jednotlivé společnosti rozděluje. Je jich jen ve vědách oživé přírodě 22. Radu po řadu let řídil prof. J. Valenta apovažuji za vhodné mu přitéto příležitosti poděkovat. Vloňském roce, po jeho odstoupení ze zdravotních důvodů, byl zvolen prof. I. Hána. Mezi významné sponzory naší společnosti patří ifiremní instituce, které se staly kolektivními členy ČSBS. Příspěvková morálka členů společnosti je však stále ubohá. Lze snad konstatovat imírné ochabnutí zájmu angažovat se ivorganizační činnosti. Nevyplývá ztoho zvýšení citovanosti, ani vyšší IF,ani "bonifikace" pro získání grantu. Přesto však je, podle mého názoru, aktivita naší společnosti velmi uspokojivá (podrobnější přehled činnosti je vdalších částech této publikace). Nárůst vědeckých poznatků byl ivuplynulých deseti letech nadále fascinující. Podílejí se na tom nejen nové "technologie" vlastního bádání, ale idříve netušená rychlost toku informací umožněná rozvojem elektronických technologií informačních. Vývoj molekulárně genetických metod od DNA čipů, přes využívání genových bank, tvorbu hybridních genů atím ipro- teinů až po možnosti sledovat vživé buňce osud jednotlivých molekul označených proteinů. Podstatným způsobem ktomu přispívá izásadní zdokonalení mikroskopických zobrazovacích technik. Patrně bez nadsázky lze uplynulé desetiletí nazvat jako desetiletí plného rozvoje molekulární biologie. Tyto analytické trendy vedou ovšem k další dezintegraci v poznání (přehnaně řečeno existují odborníci na jeden gen či jeden protein). Asi bude možno poznat celý genom acelý proteom jakékoliv buňky.ale jak buňka funguje jako elementární živý systém ztoho nevyplyne. Jedinečně to přiblížil L. Kováč, když uváděl přednášku P.Slonimského. Promítnul portrét muže přiurčitém bodovém rozlišení. Když část zvětšil, zmizel portrét ale bylo možno snad ještě rozeznat tvar nosu. Přiještě větším zvětšení se objevilo jen pár bodů jakoby chaoticky či nesmyslně rozložených. Nutná fáze integrace analytických poznatků kvyšším organizačním hladinám zřejmě teprve přijde anebude se týkat jen buňky ale ivyšších hladin zobecnění. Nejsem zdaleka kompetentní posuzovat co zásadně nového přinesly biologické vědy za poslední desetiletí. Snad nejvíce je obdivováno rozšifrování lidského genomu (byť ne úplné), agenomika vůbec, funkční genomika, která dává sekvencím teprve smysl, programovaná smrt buňky (apoptóza), regulační sítě vbuňce, voblasti biomedicíny pak využití embryonálních kmenových buněk, poznání (byť zdaleka ne úplné) genové determinace chorob anádorové buňky,vytvoření předpokladů pro genovou terapii, poznání heterokomplexů molekulo- 1

5 HISTORIE SPOLEČNOSTI vých motorů ajistě celá řada objevů dalších. Některé znových poznatků "otřásly dokonce ilaickou veřejností, např. priony,klonování mnohobuněčných jedinců (včetně člověka), geneticky upravené organismy apodstatným způsobem někde zasáhly ido ekonomických vztahů. Něco ztoho se dalo celkem očekávat, některé věci by asi nepředvídal nikdo. Mnohé zobjevů minulého desetiletí umožňují též významné zásahy do "přirozeného řádu" biologického dění avzbuzují iobavy zjejich možného zneužití či přinejmenším potřebu korekce podle stávajících etických norem. Jsou ovšem ivěci, které se nepohnuly,bohužel, ku předu. Je to zejména snad již krizový vývoj globální ekologie. Tam se zřetelně projevuje konflikt mezi vědou amocí. Do jisté míry znepokojující je irozmach iracionality v"postmoderní" společnosti. Použiji slova, které vtéto souvislosti napsal prof. R. Zahradník vúvodu publikace oučené společnosti ČR: "Není pochyb otom, že převládne-li vliv pseudovědy vlidském myšlení ajednání, osud lidské společnosti bude žalostný". Občas se mi zpodvědomí vynoří pocit, že vtomto směru zůstává Čs. biologická společnost něčemu dlužna. Vždyť šíření vědy bylo to hlavní, proč byla Biologická společnost pře80 lety konstituována. O. Nečas HISTORIE SPOLEČNOSTI Z historie a současnosti Čs. biologické společnosti Letos uplynulo od založení Čs. biologické společnosti 80 let. Přesně 18. ledna 1922 v18 hod. se sešla vposluchárně anatomického ústavu lékařské fakulty Masarykovy university ustavující valná hromada Biologické společnosti, podle zápisu zarchivu společnosti to bylo 29 řádných a 14 mimořádných členů. Hlavní aktivita bezpochyby vzešla zejména od prof. E. Babáka (obr. na str. 22), tehdejšího přednosty fyziologického ústavu a prof. F.Studničky,přednosty ústavu histologie aembryologie. Jak ze zápisu této valné hromady vyplývá (str. 4-6), přítomni byli idalší dnes známí biologové alékaři např. K. Chodounský, A. Hamzík, O. Völker, B. Krajník, F. Studnička, J. Úlehla, L. Drastich, J. Kříženecký, Š. Soudek, O. Hykeš. Prof. Babák významně přispěl při vzniku českých vysokých škol vbrně kvybudování biologických ústavů na Vysoké škole veterinární ana Lékařské fakultě Masarykovy university.na obou školách byl také vté době rektorem. Biologická společnost, kterou spolu sostatními nadšenými učiteli vysokých škol založili, se stala půdou pro pravidelné schůze, kde odeznívaly odborné přednášky a referáty z brněnských škol, nemocnic izemědělských výzkumných ústavů. Byly to přednášky zbiologie, fyziologie, anatomie, histologie abiochemie, ale mezi nimi byla také témata zhumánního aveterinárního lékařství a výživy člověka a hospodářských zvířat. Postupně se objevovaly i přednášky zgenetiky,biofyziky,teorie ahistorie vědy idiskuse oklasifikaci vědaoorganizaci vědeckých pracovišť. Schůze byly doprovázeny diskusí, která často trvala déle než samotná přednáška. Nové stanovy přijaté valným shromážděním 2. dubna 1924 se Biologická společnost přetvořila včs. biologickou společnost se sídlem vbrně smožností vytváření poboček vdalších univerzitních městech. V roce 1934 se konstituovala pobočka v Praze. Biologové na Slovensku byli zpočátku členy v brněnské společnosti, ale již v roce 1930 založili pobočku vbratislavě. Vdobě německé okupace muselo zmizet označení "Československá, ale tehdejší předseda společnosti prof. Drastich, přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty, v omezené míře uvážlivě zajišťoval činnost společnosti během celé války a po jejím skončení, kdy opět fungovala pod názvem Československá biologická společnost. Politické události 2

6 HISTORIE SPOLEČNOSTI vr ovlivnily také další vývoj vbiologických vědách. Proces univerzálního dohledu nových politických orgánů spolu sideologizovaným pojetím biologie, importovanou pseudovědeckou sovětskou biologií ainformační izolací od poznatků světové vědy poznamenaly ivněkterých oborech biologických, zejména vgenetice, další pokroky ve výzkumu. Nejvíce byly postiženy vysoké školy aústavy Akademie arelativně nejvíce svobody bylo na půdě některých vědeckých společností. Varchivu společnosti jsou zajímavé doklady oodborných diskusích vtomto kritickém období. Vpadesátýchletechovlivnilo vývojvědeckých společností ustavení Československé akademie věd. Vznikala nová pracoviště orientovaná na biologický výzkum apro jejich pracovníky Čs. biologickáspolečnostposkytovalakomunikačníprostředímezibadateliakade- mických ústavů, vysokých škol aústavů resortních. Od r byla společnost organizačně podřízena Prezidiu ČSAV.Tentostav na jednéstraně znamenal výraznější politickou kontrolu, ale přinesl také určitou finanční podporu. Vtěchto letech vznikaly další pobočky postupně v Olomouci (1950), Ostravě (1955), a později v Hradci Králové (1966), apardubicích (1975). Tyto pobočky jsou součástí společnosti do dnešní doby (str.8-9). Na Slovensku začala působit pobočka vbratislavě od r aod r byla ustavena Slovenská biologická společnost vbratislavě spobočkou vkošicích. Již vtomto období vznikaly na půdě společnosti podněty k zakládání nových vědeckých společností. Přednosta Fyziologického ústavu LF MU prof. V.Kruta navrhl vr ustavení Komise pro studium vědeckého díla J. E. Purkyně, která později vedla ke vzniku samostatné Společnosti pro dějiny věd. V r přednosta Anatomického ústavu LF MU prof. K. Žlábekiniciovalvznik Antropologickésekcevrámci Čs. biologickéspolečnosti, jejíž členové později přešli do samostatné Antropologické společnosti. Pro šedesátá léta byla typická specializace vbiologických vědách apřesnější profilace nových oborů atento trend se odrazil vživotě společnosti vznikem nových celostátních specializovaných odborných sekcí. Sté výročí publikace Mendelovy vědecké práce bylo podnětem pro ustavení Cytogenetické sekce vr. 1967, očtyři roky později Sekce pro obecnou genetiku, dále Sekce pro mutagenezi zevním prostředím a Sekce evoluční biologie. Tento vývoj zřetelně ukazuje tehdejší potřebu komunikačního prostředí vgenetických oborech do této doby unás silně utlumených ačs. biologická společnost poskytla ve své organizační struktuře vhodnou příležitost pro rozvoj těchto oborů. Legislativa tohoto období poplatná ideologickému dohledu tehdejšího režimu byla stále zásadní překážkou pro zakládání novýchsamostatnýchvědeckýchspolečnostíaprotovrámci Čs. biologickéspolečnosti postupně vznikly další velmi početné odborné Sekce -imunologická (1972), pro elektronovou mikroskopii (1973) a Sekce ekologická (1976). Vznikaly také další specializované odbornésekcesmenším členstvem - Sekcepedagogická (1985), prokinematografiivcyto- logii (1972), pro výživu (1972), pro biologii nízkých teplot (1973), pro kosmickou biologii a medicínu (1979), pro reprodukční biologii (1982), pro ultrazvuk v biologii a lékařství (1974), biofyzikální (1985) a Sekce buněčné biologie (1984). Organizačním zastřešením oborů imunologie, ekologie aelektronové mikroskopie do Biologické společnosti dosáhl její počet členů vpolovině osmdesátýchletsvého maxima -přes 2200 (grafna str. 10). Mnohé ztěchto velkých sekcí se začátkem devadesátých let staly samostatnými vědeckými společnostmi nyní spravovaných Radou vědeckých společností. Takto vznikly Společnosti imunologická, ekologická, elektronové mikroskopie, genetická. Některé ze sekcí nebo společností již svou činnost ukončily avsoučasnédobě mají členovéspolečnosti možnost pracovat v9odborných sekcích, jejichž přehled je dále uveden (str.15). Vminulosti byly některé menší odborné sekce akomise ustaveny na přechodnou dobu ivrámci poboček, kde některé vyvíjely velmi aktivní činnost, jiné existovaly jen velmi krátce 3

7 HISTORIE SPOLEČNOSTI Faximile zknihy zápisů Čs. biologické společnosti 4

8 HISTORIE SPOLEČNOSTI 5

9 HISTORIE SPOLEČNOSTI (str.8-9). Uvětšiny ztěchto odborných skupin připobočkách přešli jejich členové časem do samostatné vědecké společnosti. Na konci padesátých let začaly být na půděspolečnosti prezentovány přednášky zmolekulární biologie agenetiky azbuněčné biologie. Objevily se nové podněty pro realizaci integrující funkce společnosti, které vr vyústily vnávrh na pořádání Biologických dnů. První byly uspořádány vpraze vr.1964 ave dvou až tříletých intervalech byly pro tyto celostátní konference vybírány takové tématiky,které zachycují integrující aspekty co nejširšího spektra biologických oborů zahrnutých v Biologické společnosti aležících imimo ni. Níže uvedený přehled témat dosud proběhlých 16 konferencí (str. 21) dokladuje obraz ovývoji badatelských zájmů vbiologii azájmu ojejich zobecnění. Biologické dny mají nejen komunikační funkci pro aktivní vědecké pracovníky,ale ivýznamnou funkcí vzdělávací pro širší odbornou veřejnost očemž svědčí ipočty účastníků, mnohdy dosahující iněkolika set. Příští XVII. Biologické dny se budou konat vlistopadu příštího roku vbrně sústřední tématikou "Paměť živých systémů". Vdobě vzniku společnosti avpočátečním období její existence se veškerá činnost odehrávala vpobočkách většinou formou přednáškových schůzí, nyní těžiště většiny práce je vakcích odborných sekcí. Vedle přednáškových schůzi aseminářů jsou pořádány konference asympozia podle potřeby iněkolikadenní akaždým rokem se uskuteční iněkolik vědeckých setkání mezinárodních, které společnost sama organizuje nebo se na jejich organizaci podílí. Významnější mezinárodní sympozia zposlední doby jsou uvedena vsamostatném přehledu. Mezinárodní aktivity společnosti jsou také uskutečňovány vrámci kolektivního členství některých sekcí vmezinárodních společnostech. Čs. biologická společnost je organizačně ipracovně svázána sčetnými našimi vysokými školami aústavy Akademie věd. Historicky významný avelmi přínosný je vztah s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity vbrně, který, jak bylo již zmíněno trvá od vzniku společnosti apotvrzuje ho ipohled na přehled všech dosavadních předsedů společnosti (str.10). Za celou dobu své existence se společnost setkávala s maximálně vstřícným postojem vedení Lékařské fakulty imasarykovy univerzity. Přepis jmen podepsaných přítomných zfaximile knihy zápisů ze str.5-6 E. Babák Konrad Štěpán Tužín L. K. Chodounský Podhardský Hlobil A. Hamsík Dr.Úlehla L. Drastich Dr.O. Völker Tezrovský Pohradský Mr.Furman Oldřich L. Drastich Tom. Vacek) Ing. Vinenynko J. Štěpán Ing. Urban Jar. Zvěrol. Derbek Sekera J. Skládal Dr.Kučera Cyril Dr.J. Kříženecký Krajník Ing. Kovalčík Dr.Soudek Derbek Mirko J. Skládal Dr.Ševčík Mirko Bouček Petřík František Dr.Ing. Kučera Krajník Dr.Zavřel Cyril Dr.Pekelský Dr.K. Šulc Ing. Koválčík Tom. Vacek Dr.O. Hykeš Rašín Karel Rašín Konrad Dr.Studnička. 6

10 HISTORIE SPOLEČNOSTI Hlavní výbor vydává od r.1990 pro své členy Zpravodaj, který přináší vedle pravidelných zpráv ojednáních hlavního výboru, valných shromážděních avýročních zpráv také informace o proběhlých akcích Čs. biologické společnosti i ostatních oborově příbuzných institucí. Příležitostně obsahuje také přehledy plánovaných akcí, recenze nových publikací, personálie akrátké odborné zprávy nebo zajímavosti, např. zoblasti věda kontra iracionalita. Vnitřní život Čs. biologické společnosti v současné době odráží celkovou situaci ve vývoji vědy ajejí organizaci. Od doby,kdy se zčs. biologické společnosti vyčlenily 4samostatné, relativně velké společnosti, měl počet členů společnosti klesající tendenci. Úbytek vědeckých pracovníků odcházejících do důchodu převyšuje nad zájmem mladých vědeckých pracovníků. Vposledních dvou letech se tento trend již nepatrně zmírnil, ale zřejmě všeobecná převažující tendence výchovy k maximální specializaci nevede studenty amladé vědecké pracovníky kpotřebě hlubšího asystematického zájmu oproblémy obecnějšího charakteru akpochopení nutnosti integrovaného pohledu na nejnovější objevy. Výrazným novým rysem ve vnitřním životě společnosti je stoupající zájem o kolektivní členství ve společnosti, které se stává oboustranně prospěšným jak pro prosperující firmy tak pro činnost společnosti (str. 12). Osmdesátileté jubileum společnosti je příležitostí kohlédnutí. Vzpomeneme-li na podmínky za nichž se činnost společnosti odvíjela, na množství uspořádaných konferencí, sympozií, seminářů adiskusí je třeba vyslovit obdiv nad prozíravostí zakladatelů společnosti v r.1922 a vyzvednout zanícenost, píli a systematičnost, se kterou byla práce členů Čs. biologické společnosti provázena. Pokroky vědy alidského poznání jsou podmíněny nejen individuální prací vědeckých osobností, ale ijejich začleněním do vhodného institucionálního prostředí, jakým se stala ičs. biologická společnost. Její úloha vbudoucnu, ve věku pokroků molekulární abuněčné biologie by neměla být zanedbatelná. R. Janisch Současná organizační struktura Čs. biologické společnosti Čs. biologickáspolečnost působí podle svých stanov naúzemí České republiky,sídlem společnosti ajejího hlavního výboru je Brno. Svůj dvounárodní název si společnost zachovala vzhledem na historické skutečnosti astálé aktivitě celé řady svých členů, významných vědců aučitelů zeslovenska. Členové Čs. biologické společnostimajímožnostodborně pracovat vregionálních pobočkách, odborných sekcích akomisích. Pobočky byly postupně ustavenyv6univerzitníchměstech Českérepubliky -vbrně, Praze, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové apardubicích. VeSlovenské republice začala působit pobočka vbratislavě vr aod r byla ustavena další pobočka vkošicích. Vsoučasné době je registrováno včs. biologickéspolečnosti1331 aktivních členů pracujících vrůznýchodborných sekcíchspolečnosti. Hlavní těžiště současné činnostispolečnostije vpostupně založených 9odborných Sekcích -cytogenetické, sekci evoluční biologie, Společnosti pro mutagenezi zevním prostředím, Sekci pedagogické, pro biologii nízkých teplot, Společnosti pro ultrazvuk vbiologii alékařství, Sekci biologie reprodukce, biofyzikální a Společnosti pro buněčnoubiologii. Dynamikarozvojestrukturyspolečnosti (str. 8-9) avývoj členskézákladny (str. 10) je znázorněna na grafech. 7

11 HISTORIE SPOLEČNOSTI 8

12 HISTORIE SPOLEČNOSTI 9

13 HISTORIE SPOLEČNOSTI Členství včs. biologické společnosti vletech Předsedové Čs. biologické společnosti vletech (funkční období apracoviště) Prof. E. Babák Lékařská fakulta MU Brno Prof. F.Studnička Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Laufberger 1936 Lékařská fakulta MU Brno Prof. B. Bouček 1937 Lékařská fakulta MU Brno Prof. L. Drastich Lékařská fakulta Mu Brno Prof. J. Prokš Vysoká škola zemědělská Brno Prof. F.Herčík Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Uher Lékařská fakulta MU Brno Prof. K. Žlábek Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Kruta Lékařská fakulta MU Brno Prof. K. Mazanec Lékařská fakulta MU Brno Prof. O. Nečas Lékařská fakulta MU Brno Prof. V.Vršanský Lékařská fakulta UK Bratislava Prof. M. Dvořák Lékařská fakulta MU Brno Prof. I.Hrazdira Lékařská fakulta MU Brno Prof. O. Nečas 1990-dosud Lékařská fakulta MU Brno 10

14 HISTORIE SPOLEČNOSTI Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr.Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. MUDr.Fedor Čiampor,DrSc., I. místopředseda, Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Prof. RNDr.Milan Hejtmánek, DrSc., II. místopředseda, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Prof. MUDr.Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. MUDr.RNDr.Svatopluk Čech, DrSc., hospodář HV apředseda brněnské pobočky, Ústav histologie aembryologie LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr.Josef Berger,CSc., náhradník HV,Zdravotně sociální fakulta JčU, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr.RNDr.Miroslav Červinka, CSc., Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. RNDr.Ivan Raška, DrSc., člen HV,ÚEM AV ČR, Vídeňská 1083, Praha Doc. RNDr.Josef Reischig, CSc., člen HV,Biologický ústav LF UK, Karlovarská 48, Plzeň Doc. MUDr.Karel Smetana, DrSc., člen HV apředseda pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK, Unemocnice 3, Praha Prof. MUDr.Augustin Svoboda, CSc., člen HV apředseda Společnosti pro buněčnou biologii, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr.Vojtěch Mornstein, CSc., revizor HV,Biofyzikální ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr.Jiří Kunert, DrSc., revizor HV,Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc *** Doc. RNDr.Peter Brezáni, CSc., předseda košické pobočky,ústav lekárskej biologie, LF UJPŠ, SNP 1, Košice Ing. Josef Fulka, CSc., předsedasekce reprodukční biologie, VÚŽV, Praha Prof. RNDr.Lubomír Dobiáš, DrSc., předseda ostravské pobočky, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity,syllabova 19, Ostrava Doc. MUDr.Jiří Hochmann, CSc., předseda pardubické pobočky, Katedra biologie Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského ul., Hradec Králové RNDr.Antonín Konětopský, CSc. předseda Pedagogické sekce, Gymnázium, Táborská 185, Brno Prof. RNDr.Karel Lenhart, DrSc., předseda olomoucké pobočky,biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., předsedkyně Cytogenetické sekce, III. interní klinika, I. LF UK, Unemocnice 1, Praha RNDr.Jiří Mlíkovský, CSc., předsedasekce evoluční biologie, Zborovská 10, Praha Prof. MUDr.Vladimír Půža, DrSc., předsedapobočky vhradci Králové, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Doc. MVDr.Jiří Rubeš, CSc., předseda Společnosti pro mutagenezi zevním prostředím, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno Ing. Vladimír Skládal, CSc., předsedasekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507, Praha Doc. MUDr.František Záťura, CSc., předseda České společnosti pro ultrazvuk vbiologii alékařství, Urologická klinika FN, I. P.Pavlova 6, Olomouc RNDr.Oldřich Vrána, CSc., zastupující předseda Biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR, Královopolská 135, Brno 11

15 HISTORIE SPOLEČNOSTI Kolektivní členové společnosti V posledních letech jsou významnou součásti života společnosti také její kolektivní členové. Jsou to renomované podniky zabývající se produkcí adistribucí přístrojů, chemikálií, preparátů avšeho ostatního co je vexperimentálních laboratořích orientovaných na biologický výzkum potřeba. Společnost poskytuje svým kolektivním členů výhodu maximální informovanosti ovšech pořádaných akcích společnosti, kde mohou za výhodných podmínek prezentovat své výrobky aseznamovat širokou obec spotřebitelů snovinkami své produkce. Také vkaždém čísle Zpravodaje Čs. biologické společnosti mají rezervováno místo pro svou reklamu. Delegáti kolektivních členů jsou zváni ke všem jednáním hlavního výboru a seznamováni splánem všech konferencí, seminářů apracovních schůzí ispřipravovanou publikační aktivitou. Podle charakteru své odbornosti se členové společnosti podílejí na spolupořádání vybraných odborných apropagačních firemních akcí eventuelně jim poskytují vhodný demonstrační materiál pro propagační účely. Tento úzký kontakt avzájemná spolupráce je samozřejmě také velkým přínosem pro společnost. Na propagačních akcích našich kolektivních členů mají členové společnosti možnost vidět poslední výrobky a sledovat trend vývoje laboratorní techniky amateriálových potřeb ve vlastním oboru. V současné době jsou kolektivními členy společnosti tyto firmy: Sigma -Aldrich, s.r.o. Pobřežní 46, Praha 8, tel: , fax: , kontakt: Mgr.Lucie Vondráčková BioTech a.s. Služeb 4, Praha 10, tel/fax: , kontakt: Dr.Igor Valerian, Olympus C&S, spol. sr.o. VJirchářích 10, Praha 1, 11121, tel: , fax: kontakt: Ing. Ivo Lukeš, CSc., Merck, spol. sr.o. Zděbradská 72, Říčany -Jažlovice, tel: , fax: , kontakt: Ing. Zdena Šenfelderová, Pliva -Lachema a.s. Karásek 1, Brno, tel: , fax: , kontakt: Jindřiška Dobrovolná

16 POBOČKY ASEKCE Pobočky Čs. biologické společnosti Pobočka vbrně Pobočka je součástí společnosti od jejího založení vr. 1922, kde existovala pod označením "Čs. biologická společnost vbrně" avjejím vedení se až do r postupně vystřídali předsedové společnosti prof. E. Babák, prof. F.Studnička, prof. V.Laufberger, prof. B. Bouček, prof. L. Drastich, prof. J. Prokš, prof. F.Herčík, prof. V.Uher, prof. K. Žlábek aprof. V. Kruta. Od r. 1963bylo zavedenooznačení "Pobočka vbrně" avjejím čele postupně stáli prof. MUDr. Přemysl Poláček, DrSc., prof. MUDr. Ludvík Novák, DrSc. aod r prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. zústavu histologie aembryologie LF MU vbrně. Vsoučasnédobě má 583 členů. Hlavní náplní práce pobočky jsou pravidelné přednáškové schůze pořádané jedenkrát za měsíc, příležitostné přednášky tuzemských i zahraničních hostů, pracovní schůze kživotním jubileím významných brněnských vědeckých pracovníků avysokoškolských učitelů. Většina schůzí se uskutečňuje ve spolupráci sdalšími odbornými společnostmi např. s Českou anatomickouspolečností, Čs. mikrobiologickouspolečností, Čs. zoologickou společností, Čs. antropologickou společností, Českou imunologickou společností, Českou společnostíprobiochemiiamolekulárníbiologiinebo Českouhisto- acytochemickouspoleč- ností. Ve spolupráci sodděleními, ústavy akatedrami prakticky na všech vysokých školách biologického zaměření vbrně je platforma schůzí také využívána khabilitačním přednáškám pracovníků Lékařské apřírodovědecké fakulty MU. Kromě organizace pravidelných schůzí se pobočka vposledním desetiletí spolupodílela na přípravě 2seminářů a5zdařilých symposií (Symposium reprodukční biologie 1994, Morfologické symposium upříležitosti 100. výročí narození prof. MVDr. Jana Koldy 1995, I. Moravský morfologický den 1999, Animal Environment Interaction Brno 2000, III. Moravský morfologický den 2001). Potěšitelný je vzrůstající zájem mladších anových vědeckých pracovníků oakce pobočky či oaktivní vystoupení na jejím fóru. Pobočkasamostatnouediční činnostnevyvíjí, nicméně jejíaktivityjsou, díkypochope- níredakcevědeckého časopisulékařskéfakultymuvbrně ScriptaMedica, zaznamenávány pro budoucnost vkaždoročně zpracovávaném přehledu uskutečněných schůzí akrátkých abstrakt referátů přednesených na schůzích, seminářích nebo symposiích na půdě společnosti. Pobočka vpraze Podle protokolu zvýborové schůze Čs. biologické společnosti vbrně z23. února 1934 začala pobočka vtomto roce působit nejprve jako Čs. biologická společnost vpraze za prvního předsednictví prof. A. Hamsíka. Od r se vjejím vedení dále postupně vystřídali prof. Dr. Bohumil Sekla, prof. RNDr. Alexej Romanovský, DrSc. aod r je předsedou doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc. zanatomického ústavu 1. Lékařské fakulty UK vpraze. Od r.1959 byly vrámci pobočky postupně ustaveny Sekce antropologická, Sekce biofyzikální, Sekce plemenářské biologie, Sekce transplantační, Sekce fotobiologická asekce kryobiologická. Jak je znázorněno na přehledu na str.8, některé ztěchto sekcí měly časově omezenou působnost, nebo se transformovaly vsekci přihlavním výboru scelostátním působením. Vsoučasné době je největším lokálním subsystémem společnosti což vyplývá zvysoké koncentrace vysokých škol, ústavů AV ČR a výzkumných zařízení jednotlivých resortů vnašem hlavním městě. Vrámci pražské pobočky jsou organizováni ičlenové zokolí Prahy,kde není dostatek členů pro vytvoření vlastní pobočky (např. Liběchov umělníka). Kromě vysokéhopočtu členů pobočky,kterýpřesahuje530, jetatosituaceipříčinouširo- 13

17 POBOČKY ASEKCE kého spektra oborového zaměření aktivit pobočky.tosahá od molekulární abuněčné biologie po ekologii a ochranu přírody. Důležitou součástí činnosti pobočky jsou tradičně i medicínské oblasti, neboť v pobočce je organizována řada renomovaných klinických pracovníků. Významný je i podíl členů pobočky na výchově studentů a to od středních škol až po postgraduální studium na školách vysokých iaktivita učitelů základních astředních škol. Základem činnosti pobočky jsou akce na pracovištích, kde je organizována řada odborných seminářů akonferencí. Jednou až dvakrát ročně probíhají celopobočkové akce, které často mají celostátní či mezinárodní charakter a dotýkají se současných aktuálních otázek biologie, např. nedávné semináře smezinárodní účastí, které se týkaly aktuální problematiky buněčné terapie aklonování. Vzhledem kvysokému ohlasu spojenému suspopřádáním této akce uvažuje pražská pobočka opravidelném konání vědeckého setkání stouto tématikou. Vr pražská pobočka společně shlavním výborem společnosti uspořádala XIV. Biologické dny stématikou "Současné trendy ve studiu biologie buňky". Pobočka volomouci Pobočka zde byla založena vr apostupně vní byly ustaveny Sekce antropologická, Sekce biofyzikální, Sekce neurobiologická, Sekce experimentální medicíny, Sekce ekologie krajiny asekce elektronové mikroskopie, které však vsoučasné době již nepracují. Předsedy pobočky byli postupně prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc., prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., prof. RNDr. Bořivoj Novák, doc. Ing. František Novák, CSc., nyní prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc. zbiologického ústavu LF UP.Vsoučasné době má pobočka 70 členů, příležitostně pořádáodbornépřenáškyavr.2001zorganizovalaxvi. Biologické dny stématikou "Aktuální témata zbuněčné amolekulární biologie". Pobočka vostravě Pobočkabyla založenavr. 1955amá vsoučasnosti 31 členů. Vjejímvedení se vystřídali prof. MUDr. Karel Uhlíř, MUDr. Teodor Coufalík, MUDr.Blahoslav Hejda anyní vedení převzal prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. ze Zdravotně sociální fakulty v Ostravě. Pobočka pořádá příležitostně odborné přednášky většinou ve spolupráci sněkterým zmístních zdravotnických zařízení. Pobočka vhradci Králové Pobočka byla ustavena vr apo celou dobu jejího trvání je jejím předsedou prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc. Pořádá pravidelné přednášky, většinou ve spolupráci sfyziologickou společností J. E. Purkyně. Vr uspořádala IX. Biologické dny stématikou "Integrující aspekty buněčné biologie", vr.1995 XIII. Biologické dny spolytématickou náplní avr mezinárodní symposium "CYTOKINEMATICS 2000". Vdobě působnosti Sekce pro mikrokinematografii v cytologii se členové pobočky intenzivně angažovali v jejích akcích. Vletech působila vrámci pobočky Transplantační sekce. Pobočka vpardubicích Pobočka byla založená vr má nyní 14 členů ajejími předsedy byli prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc., prof. RNDr. Jan Otčenášek, DrSc. anyní doc. MUDr. Jiří Hochmann, CSc. zkatedry biologie Farmaceutické fakulty UK vhradci Králové. Příležitostně pořádá semináře apřednáškové schůze se zaměřením na průmyslovou toxikologii především na genotoxikologii, biologii nádorů, nádorové markery aautoradiografii farmak. 14

18 POBOČKY ASEKCE Pobočka vbratislavě aslovenská biologická společnost. Pobočka začala své působení již vr za předsednictví prof. B. Krajníka. Sdružila slovenské biology do této doby organizované vrámci brněnské pobočky.vr.1964 byla ustavena Slovenská biologická společnost vbratislavě svlastní pobočkou vkošicích. Prvním předsedou byl prof. MUDr. et RNDr. J. A. Valšík, později převzal vedení prof. MUDr. V.Vršanský apak vletech prof. A. Bozner, DrSc. Vjejím rámci působila také Sekce antropologická apro elektronovou mikroskopii. Od r začala působit i Pobočka vkošicích za vedení prof. RNDr. Milana Prasličky, DrSc., pak prof. RNDr. Ivana Kaliny, DrSc., nyní je předsedou od r.2000 doc. RNDr.Peter Brezáni, CSc. Brzy po jejím založení měla po řadu let včinnosti Sekcigenetickou, morfologickou, radiobiologickou, botanickou amikrobiologickou. Na rozdíl od současnosti, se všedesátých až osmdesátých letech Slovenská biologická společnost uskutečnila celou řadu velmi úspěšných místních i celostátních vědeckých setkání. Byly to např. troje Biologické dny (3. vtrnavě, 1969, 5. vbratislavě 1975 a7. vkošicích 1979). Sekce Čs. biologické společnosti Cytogenetická sekce Cytogenetická sekce byla založena vroce 1967, tedy 10 let po objevu přesného počtu lidských chromosomů, vletech kdy se postupně stala cytogenetika samostatným oborem nejen vlékařské genetice, ale ivexperimentech srostlinami aživočichy.včeskoslovensku vznikly všedesátých letech cytogenetické laboratoře především na lékařských pracovištích zabývajících se interními, dětskými agynekologickými nemocemi alidskou dědičností adále ina dalších pracovištích výzkumných ústavů, Akademie vědavysokých škol sbiologickým zaměřením. První výroční zasedání se konalo vroce 1968 vbrně abylo pořádáno ziniciativy zakladatele sekce prof. Dušana Soudka zvýzkumného ústavu pediatrického vbrně, který však záhy po sovětské invazi odešel do emigrace do Kanady,kde je nyní emeritním profesorem Queen's University vkingstone. Zásluhou dalších nadšených pracovníků MUDr. Milana Vrby,CSc., MUDr. Radovana Chrze, CSc., Doc. MUDr. Viliama Izakoviče, CSc. adalších, všaksekcepokračovaladálevesvé činnostiastalasefóremprovšechnyzájemceochro- mosomy.od r je předsedkyní sekce prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., zcentra nádorové cytogenetiky, Ústavu klinické biochemie alaboratorní diagnostiky 1.LF UK vpraze. Od roku 1968 se výroční cytogenetická shromáždění konala pravidelně smezinárodní účastí avjejich organizaci se střídalo Brno, Praha abratislava. Na výroční konference přijížděli přední vědci ze západní Evropy iusa apodle možností ivědci zvýchodního bloku. Na mezinárodní platformě vznikaly pracovní apřátelské kontakty,na jejichž základě se uskutečnily imnohé vědecké projekty abyly publikovány společné práce několika týmů vrenomovaných časopisech. V letošním roce se konalo v Brně již 35. výroční konference Cytogenetické sekce, opět smezinárodní účastí. Konference se zúčastnilo téměř 100 cytogenetiků azájemců otento obor aodeznělo zde mnoho zajímavých sdělení zoborů klinické, onkologické iexperimentální cytogenetiky. V současnosti je včeské republice na velmi dobré úrovni standardní cytogenetika využívaná vlékařství, zemědělství iexperimentálně. Během několika posledních let se metody molekulární cytogenetiky, způvodně výhradně výzkumných projektů, rozšířily do mnoha klinických laboratoří, které se zabývají rutinním vyšetřeními pacientů svrozenými izískanými odchylkami chromosomů, stejně jako prenatální diagnostikou aasistovanou reprodukcí. K rychlému rozšíření molekulárně genetických technik přispěly právě také 15

19 POBOČKY ASEKCE výroční konference apracovní dny cytogenetické sekce společnosti, které se převážně vždy věnovaly novým technikám, jejich významu vlékařské genetice avexperimentálních postupech. V tomto směru byly také velkým přínosem pravidelně pořádané četné workshopy onových molekulárních metodách klinické cytogenetiky. Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes převahu absolventi přírodovědeckých adalších biologicky zaměřených fakult, kteří většinou pracují na odděleních lékařské genetiky azajišťují prenatální ipostnatální diagnostiku. Velmi se vposledních letech rozvinula inádorová cytogenetika, zvláště vhematoonkologii, kde se výsledky klasických imolekulárních cytogenetických analýz staly důležitým diagnostickým i prognostickým ukazatelem. Rozvíjí se rovněž experimentální cytogenetika rostlinná a živočišná. Cytogenetická sekce má více než 170 členů, kteří se stali v roce 2000 kolektivními členy European Cytogeneticists Association (ECA). Kolektivní členství jim umožňuje využít slevu sjezdových poplatků na kongresech ECA a odebírat čtvrtletník, ve kterém jsou uváděny zajímavé novinky zklinické imolekulární cytogenetiky,jsou zde oznamovány konference akongresy,workshopy stejně jako přehled nejnovější odborné literatury.informace o Cytogenetické sekci Čs. Biologické společnosti byla publikována v tomto časopise v lednu K20. výročí založení vydala Cytogenetická sekce sborník "Metody analýzy chromosomů". Podrobný přehled odlouhodobé aktivitě sekce přináší jubilejní publikace "Cytogenetická sekce ". Sekce evoluční biologie. Rozvoj bádání vbiologii ve druhé polovině minulého století začal přivádět stále více vědeckých pracovníků k poznání významu soustavné teoretické práce v tomto oboru. Zvyšoval se zájem o zobecňující přístupy, jako jsou biomatematika, studium logických postupů, kybernetika, teorie systémů. Odrazem zájmu skupiny teoreticky zaměřených biologů bylo ustavení Sekce evoluční biologie, která od r poskytovala příležitost pro diskuse apublikace problematiky evoluční biologie iúzce souvisejících otázek filozofických. Někteří pracovníci rozvíjeli též simulované pokusy iniciované Oparinovou koacervátovou teorií. Od založení sekce byl předsedou Dr. V.J. A. Novák, DrSc., vedoucí oddělení evolučníbiologiembú ČSAVvPraze. Mezi hlavní oblasti zájmu patřily koncepce přírodního výběru, sociogeneze včetně antroposociogeneze, evoluční paleobiologie, protobiologie aevoluční etologie. Sekce se podílelanaorganizaci řadynárodníchamezinárodníchsymposiíakonferencíapřispěla kvydání četných sborníků apublikací. Mezi významné patřila konference oevoluční biologii vr. 1976, kterésezúčastnil ia.i. OparinaS.W. Fox. Větší část aktivitysekcebyla vminulých letech poznamenána spojováním teoretických výkladů aideologií tehdejšího režimu. Or je včele sekce RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc. zlaboratoře evoluční biologie MBÚ ČSAVvPraze. Sekce měla50 členů avsoučasnostinevyvíjí činnost. Společnost pro mutagenezi zevním prostředím Studium mutací má svůj význam nejen voblasti výzkumu základního, ale izásadní důležitost pro rozvoj každé společnosti. Problematika mutageneze je jednou zprakticky orientovaných disciplín genetiky stěsnými vztahy kekologii. Vkrátké době se včs. biologické společnosti po založení již dvou geneticky profilovaných sekcí, cytogenetické apro obecnou genetiku, ustavila vr Sekce pro mutagenezi zevním prostředím. Zakladatel aprvní předseda MUDr. Radim Šrám, DrSc., vní vytvořil podmínky pro četná setkání odborníků vgenetické toxikologii, ekologii amolekulární genetice. Od r používá sekceoznačeníspolečnostpromutagenezizevnímprostředímamávsoučasnédobě 81 členů. Po MUDr. R. Šrámovi převzal vedení Společnosti prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. 16

20 POBOČKY ASEKCE aod r je předsedou Doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. zvýzkumného ústavu veterinárního lékařství vbrně. Vposledních letech se sekce zaměřuje na upevnění odborného postavení vědecké společnosti vdomácích podmínkách, tedy včrasr, především sdůrazem na aktuálnost uplatnění problematiky genetické toxikologie v praxi a to v oblasti primární prevence poškození zdraví populace aohrožení biosféry.jejím cílem je dosáhnout propojení odborných akonzultačních aktivit pracovišť genetické toxikologie včrasr vnávaznosti na restrukturalizaci legislativy ve vztahu kochraně životního prostředí aveřejného zdraví, zviditelnit zvýšenou aktivitou přispolupráci se státními inestátními vzdělávacími institucemi izapojení odborné problematiky genetické toxikologie do pregraduálních studijních programů vysokých škol apostgraduálního systému vzdělávání. Usiluje rovněž ovyšší zapojení do vědecko výzkumných programů vrámci domácích amezinárodních odborných aktivit. Zde je možno uvést dva rozsáhlé mezinárodní projekty,které byly za účastí členů řešeny - Program Teplice aprogram Slezsko. Dosažené výsledky představují přínos voblasti biomonitorování genotoxických faktorů prostředí. Každoročně jsou pořádány pod odbornou garancí České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím pracovní dny jejichž náplň je členěna na dvě části - vzdělávací a prezentaci přihlášených odborných sdělení. Zaměření části vzdělávací je koncipováno jako školící kurz "Aktuální problematika genetické toxikologie". Tato odborná akce zabezpečuje kontinuální vzdělávání specialistů voboru genetické toxikologie vzhledem knovým trendům vývoje oboru. Vposledním období je kladen zvýšený důraz na rozvoj uplatnění molekulárně biologických metod aenvironmentální epidemiologie vlivu genotoxických faktorů zevního prostředí. Společnost je členem European Environmental Mutagen Society (EEMS), kde dr. Šrám působil vletech ave výboru vletech byl jejím viceprezidentem. Vr uspořádaly tyto společnosti XXIst Annual Meeting of the EEMS vpraze súčastí přes 400 odborníků z25 zemí světa. Sekce dosáhla iřady dalších významných mezinárodních ocenění, např. to byla prestižní mezinárodní cena F.H. Sobelse, která byla za významné objevy a rozvoj problematiky mutageneze zevním prost ředím udělena dlouholetému předsedovi společnosti Dr. R. J. Šrámovi. Dále pak Diplom vědecké rady aředitelství Státního zdravotního ústavu, Praha upříležitosti oslav 75. výročí založení ústavu, který obdržela doc. MUDr. M. Černá, DrSc. Oproti minulému období se vedle prezentace odborných aktivit na mezinárodní úrovni, ješt ě výrazněji projevila také snaha o uznání vdomácích podmínkách. Zhlediska zvýšení praktického významu oboru azískání prostoru pro práci ktomu významně přispěla změna vnazírání na problematiku genetické toxikologie ze strany instituce Ministerstva zdravotnictví ČR. Pedagogická sekce Před 30 lety, 17. října 1972 zřídil hlavní výbor Čs. biologické společnosti pedagogickou komisi. Iniciátorem tohoto aktu aprvním vedoucím komise byl prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., přednosta Biologického ústav LF UP volomouci. Vkomisi se sdružili ti členové Biologické společnosti, které spojoval zájem obezprostřední vztah kvýuce biologie na středních avysokých školách. Působnost komise byla aje od počátku celostátní. Soustředili se vní biologové - pedagogové nejrůznějších vědeckých profilů avzniklo fórum pro výměnu informací, názorů aformulací podnětů voblasti pedagogiky středo avysokoškolské biologie. Byla tak vytvořena možnost hovořit okoncepci biologie jako výukového oboru (a aktivně ji přetvářet), orealizačních podmínkách její výuky (a napomáhat jejímu vývoji), ojejí nezbytné stálé modernizaci vsouvislosti spokrokem vědy 17

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Molekulární medicína v teorii a praxi

Molekulární medicína v teorii a praxi Molekulární medicína v teorii a praxi Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc. Společný projekt UK-1.LF a biotechnologické společnosti Genzyme Medicína 21.století Komplexní a nákladná Založená na znalosti molekulových

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s.

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. Čl. 1. Název a sídlo a) Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s. (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

STANOVY. České společnosti antropologické. Čl. 1 Základní ustanovení

STANOVY. České společnosti antropologické. Čl. 1 Základní ustanovení STANOVY České společnosti antropologické Čl. 1 Základní ustanovení 1.1. Název sdružení: Česká společnost antropologická (dále jen ČSA). 1.2. ČSA je dobrovolnou organizací, která sdružuje vědecké, pedagogické

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU ČLS JEP, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU ČLS JEP, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Článek I. Úvodní ustanovení 1. Česká společnost pro regenerativní medicínu ČLS JEP, z.s. (dále jen ČSRM nebo společnost ) je dobrovolným sdružením osob zaměřeným na rozvoj odborné a vědecké úrovně oboru

Více

30 let. České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii. Počátky ultrazvukové diagnostiky v Československu (1960-1974)

30 let. České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii. Počátky ultrazvukové diagnostiky v Československu (1960-1974) 30 let České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii Autor: prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. Počátky ultrazvukové diagnostiky v Československu (1960-1974) Nová zobrazovací metoda v lékařství -

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. Oddělení genetiky a molekulární biologie

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. Oddělení genetiky a molekulární biologie prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. Oddělení genetiky a molekulární biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Profesoři prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (emeritní) prof.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium?

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Mgr. Markéta Wayhelová Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno Workshop Univerzitní vzdělávání genegky Brno,

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Rada Národního akreditačního úřadu návrh

Rada Národního akreditačního úřadu návrh Rada Národního akreditačního úřadu návrh 1. Předseda Rady NAÚ prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. výkon funkce předsedy NAÚ a předsedy Rady NAÚ podle zákona o vysokých školách o dlouhodobé působení na Vysoké

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy příprava akreditace nových studijních programů bakalářský (zcela nový, nová pravidla NAÚ 16.2., začátek 2017? (2018?)) magisterský (nově pojatý,

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

"{W,,pgftR,/Ít STOROCT HISTORIE réreřsréspolpčxosti ČpsrÉ J. E. PtJRryxĚ /.. vyganl /.\ 1f r Č Č ÉÉ Ř É Č Ě á č é ř é č ď é ř é š í á ě ě é ř ž á ž č ě č č ě í š Ž ž č á ó ž ř š č í řá ó č Č é í ě ě í

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE BiochemNet vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s.

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s. Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s. I. Základní ustanovení 1. Genetická společnost Gregora Mendela, z.s. (dále jen GSGM) je dobrovolné sdružení pracovníků zabývajících se genetikou, a to

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993 - Vladimír Gregor 1,2, 3, Antonín Šípek 1,2,4 Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium PRONATAL,

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) INSTITUTE OF MICROBIOLOGY, ASCR IČ: 61388971 5. sekce věd HS: MBÚ adresa: telefon: 296 441 111 Vídeňská 1083 fax: 244 471 286 142 20 Praha 4 e-mail: mbu@biomed.cas.cz

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

Stanovy spolku Česká geologická společnost

Stanovy spolku Česká geologická společnost Stanovy spolku Česká geologická společnost Čl. I. Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku je Česká geologická společnost (dále jen ČGSpol) 2. Sídlo ČGSpol je v Praze 3. Působnost spolku je na celém

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.6.2011

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více