Zdravotní politika kraje. MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní politika kraje. MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5"

Transkript

1 Zdravotní politika kraje MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5

2 ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE - DLOUHODOBÝ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA

3 STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

4 LIDSKÉ ZDROJE SWOT analýza slabé stránky Oblasti s nižší nabídkou práce Nesoulad struktury středního a učňovského školství s požadavky trhu Oblasti s nižší sociální stabilitou a nižší sociálně vzdělaností úrovní osídlení Podprůměrná míra vzdělanosti a funkční gramotnosti obyvatel Nedostatek finančních prostředků na celoživotní vzdělávání, kultury, sportu Absence zdravotní a sociální politiky kraje Nedostatečný sortiment a kapacity sociálních služeb Absence koncepce rozvoje bydlení Nedostatečná infrastruktura školských zařízení Nedostatečná mezisektorová komunikace

5 Strategické cíle a opatření k jejich realizaci Lidské zdroje Hlavní cíl: Rostoucí úroveň života obyvatel Libereckého kraje Dílčí cíle: Zdravé, vzdělané a sociálně stabilní obyvatelstvo, kvalitní zázemí pro život lidí Návrh možných opatření k dosažení cíle: Formulování a obecné přijetí regionální zdravotní politiky respektující východiska zdravotního stavu obyvatelstva, obecné principy Strategie regionálního rozvoje ČR aplikované na podmínky Libereckého kraje i zásady Světové deklarace zdraví Zdraví pro všechny v 21.století

6 Zpráva o zdraví Liberecký kraj 2005

7 Zpráva o zdraví - Liberecký kraj Zdravotní stav obyvatel 1.1. Demografické údaje str Počet obyvatel a struktura str Česká republika str LBC kraj str Střední délka života str Střední délka zdravého života str Pohyb obyvatelstva str Prognóza vývoje obyvatelstva v krajích str LBC kraj str Porovnání krajů str Úmrtnost str Novorozenecká úmrtnost str Kojenecká úmrtnost str Standardizovaná úmrtnost celkem str Standardizovaná úmrtnost podle diagnos str Nemocnost str Kardiovaskulární onemocnění str Novotvary -hlášená nová onemocnění str Diabetes str Poruchy duševní a poruchy chování str Stav chrupu str Epidemiologická situace str Sociálně ekonomické determinanty zdraví 2.1. Makroekonomické ukazatele str Hrubý domácí produkt str Průměrná mzda a nezaměstnanost str Vzdělání obyvatel str Sňatky a rozvody str Zdravotnická zařízení str Sociální zabezpečení str.41

8 3. Zdravotní rizika v životním prostředím 3.1. Zdravotní rizika,související s prostředím obcí str Ovzduší str Emise str Imise str Ukazatelé zdravotního stavu str Pyly str Snižování znečišťování ovzduší str Voda str Vodní toky str Vodní nádrže str Rekreační vody str Zásobování pitnou vodou str Odpadní vody str Půda str Kontaminace půdy str Monitorování městských půd str Horninové prostředí str Ionizační záření str Odpady str Hlavní producenti odpadů str Odstraňování odpadů str Staré ekologické zátěže str Zdravotní rizika odpadů str Doprava str Ekonomické ztráty způsobené dopr. nehodami str Hluk str Výsledky měření str Účinky hluku na lidský organizmus str Problematika nadlimitní expozice hluku z dopravy str Elektromagnetické záření str Kvalita služeb str Cestovní ruch str Zařízení pro děti a mládež str Dětská letní rekreace str Školská zařízení str Školní úzkost str Sociální klima ve třídě str Zdravotní obtíže dětí str.72

9 3.2. Zdravotní rizika, související s výživou a potravinami Stav výroben potravin str Stav distribuční sítě předměty běžného užívání str Zdravotní rizika potravin str Státní dozor nad bezpečností potravin str Monitorování cizorodých látek str Potraviny živočišného původu str Potraviny neživočišného původu str Systém rychlého varování RASFF str Výživa dětí a mládeže str Jód str Zdravotní rizika, související s pracovním prostředím 4.1. Kategorizace pracovišť str Nemoci z povolání str Pracovní úrazy str Pracovní úrazy dle následků a resortů str Průměrné procento pracovní neschopnosti str Pracovní úrazy mladistvých str Zdravotní rizika, související s chováním 5.1. Kouření str Dospělí str Žáci 8.tříd str Střední školy str Alkohol str Dospělí str Žáci 8.tříd str Střední školy str Drogy str Žáci 8. tříd str Střední školy str Neuroticismus str Závěr str.91-92

10 Stálý pracovní tým pro sledování zdraví a zdravotního stavu Cíl: komplexní sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, determinant zdraví a indikátorů cílů zdravotní politiky Složení: KHS, ZÚ, ÚZIS a ČSÚ Napojení na pracovní skupinu pro realizaci zdravotní politiky kraje

11 Studie Prevence a zdraví 2005 Dotazníkové šetření 785 domácností, 1134 osob ve věku let, 92,2% návratnost Navazuje na obdobnou studii z roku 1997 a vyvracíči potvrzuje na následující hypotézy: Výskyt rizikových faktorů se nezměnil Subjektivně vnímaný ZS a jeho rozdíly v sociálních a věkových skupinách jsou stejné Kuřáctví, tělesná aktivita a BMI se nemění Praktičtí lékaři se věnují primární prevenci stejně málo jako v minulosti

12 Dílčí zprávy Úrazy Úrazy dětí Drogová epidemiologie 2005 Epidemiologická situace v r.2005 Systém monitorování zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí LBC kraj Náklady na lůžkovou péči v důsledku dopravních nehod LBC kraj s Ekonomické ztráty způsobené dopravními nehodami v ČR a LBC kraji

13 Výbor pro zdravotnictví Libereckého kraje se usnesl následovně: schvaluje: Ustanovení koordinační skupiny k přípravě a vypracování tezí zdravotní politiky a následně pro vypracování koncepce zdravotnictví Libereckého kraje doporučuje: Odboru zdravotnictví, ve spolupráci s krajským hygienikem, oslovit vybrané odborníky pro práci v koordinační skupině akceptuje: Materiál Politika a strategie zdraví v Libereckém kraji předložený MUDr. Valentou jako jeden z výchozích podkladů pro zpracování koncepce zdravotnictví Libereckého kraje

14 Zdravotní politika Libereckého kraje obsah ÚVOD... 2 KOORDINAČNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ A VYPRACOVÁNÍ TEZÍ SDRAVOTNÍ POLITIKY... 5 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 8 ZDRAVÍ MLADÝCH...19 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ...22 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ...28 PREVENCE INFEKČNÍCH NEMOCÍ...32 SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ...41 SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY...51 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...57 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL...73 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM...79 ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY V LIBERECKÉM KRAJI...88 INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR...96 ZKRATKY...101

15 Rozšíření o nové cíle 2005: cíl č.16 Zdraví 21-Řízení v zájmu kvality péče 2005: cíl č.14 Zdraví 21 Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů

16 Usneseníč. 221/02/ZK Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje Zastupitelstvo kraje kladně hodnotíčinnost pracovní skupiny vedené MUDr. Vladimírem Valentou a vyslovuje jí tímto uznání a poděkování za zpracování zdravotní politiky kraje schvaluje Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje a ukládá Jiřímu Hromádkovi, členu rady kraje pověřenému vedením resortu zdravotnictví, navrhnout účinný systém podpory realizace zdravotní politiky Libereckého kraje.

17 Složení pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje 2005 MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS předseda Ing. Tomáš Sláma, předseda výboru pro zdravotnictví zastupitelstva kraje - místopředseda Ing Jiří Benedikt, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK Hana Jelínková Bc., odbor zdravotnictví Barbora Krausová,Výbor pro zdravotnictví zastupitelstva kraje Doc.MUDr. Jaroslav Kříž, Státní zdravotní ústav Praha MUDr. Alena Klimovičová, Krajská nemocnice Liberec MUDr. Radka Drašnarová, stomatolog MUDr. Martin Zítek, Krajská nemocnice Liberec Kateřina Gruntová DiS., krajský protidrogový koordinátor MUDr. Ludmila Truhlářová, KHS Libereckého kraje MUDr. Věra Tučková, KHS Libereckého kraje MUDr. Lumír Tauš,Csc., Krajská nemocnice Liberec MUDr. Jiří Bartoš, Krajská nemocnice Liberec Mgr. Dana Maňhalová, ZÚ Liberec MUDr. Jana Prattingerová, KHS Libereckého kraje Ing. Jana Součková, KHS Libereckého kraje MUDr. Alena Jiroudková, Krajská nemocnice Liberec MUDr. František Holm, Krajská nemocnice Liberec Ing. Milan Trpišovský MBA, Nemocnice Jablonec nad Nisou

18 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje resort zdravotnictví na rok 2005 Statut Grantových fondů, Zásady pro přidělování dotací z GF Libereckého kraje a přílohy vč. formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Libereckého kraje a u kontaktních osob. Bližší informace viz -grantový fond. Číslo a název programu 4. Podpora zdravotnických vzdělávacích programů Správce programu Hodnotící orgán Doba trvání programu (v měsících) Datum ukončení příjmu žádostí Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Výbor zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje Průběžně 13. května 2005 A. Předmět podpory Zdravotnické vzdělávací programy v oblastech: - zdravotnická výchova dětí a mládeže - zdravotnická výchova občanů - zdravotnická edukace pedagogů - zdravotnické konference, semináře a pod. B. Okruh žadatelů - obce - svazky obcí - příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem a obcemi LK - nestátní neziskové organizace s působností na území Libereckého kraje

19 H. Způsob hodnocení kdo kdy žádosti H.1. konzultace žádostí Odbor zdravotnictví KÚ LK průběžně do H.2. příjem žádostí KÚ LK podatelna nebo odbor zdravotnictví ukončen ve 14:00 H.3. kontrola Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena administrativního souladu žádosti H.4. příprava Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena hodnocení H.5. hodnocení a návrh Výbor zdravotnictví Zastupitelstva na přidělení podpory LK H.6. projednání návrhu Rada Libereckého kraje H.7. schválení návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje I. Základní kritéria hodnocení žádosti Soulad projektu se záměry Zdravotní politiky Libereckého kraje Rozsah a význam projektu (počet osob dotčených realizací projektu, místní, regionální význam a pod.) Ekonomická náročnost projektu včetně zajištění zdrojů a podílu žadatele, struktura nákladů Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, stabilita subjektu, zkušenosti) Celostátní event. mezinárodní podpora

20 Č íslo a n á zev p ro g ra m u 5. P o d p o ra zd ra v o tn ick ý ch p rev en tiv n ích a léčeb n ý ch p ro g ra mů S p rá v ce p ro g ra m u H o d n o tící o rg á n D o b a trv á n í p ro g ra m u (v měsících ) D a tu m u k o nčen í příjm u žá d o stí O d b o r zd ra v o tn ictv í K r a jsk éh o úřa d u L ib ereck éh o k ra je V ý b o r zd ra v o tn ictv í Z a stu p itelstv a L ib ereck éh o k ra je P rů běžně 1 3. k větn a A. Před mět p o d p o ry Z d ra v o tn ick é p rev en tiv n í a léčeb n é p ro g ra m y v o b la stech : - in fekčn ích on em o cněn í (T B C, p o h la v n í ch o ro b y, A ID S, v iro v é h ep a titid y, in fekčn í on em o cněn í C N S, a lim en tá rn í n á k a zy a p o d.) - n ein fekčn ích o n em o cněn í (K V O, d ia b etes m ellitu s, o n k o lo g ick á o n em o cně n í a p o d.) - ú ra zů, n á silí (vč. sy n d ro m u tý ran éh o d ítěte a d o m á cíh o n á silí) a o tra v - p rev en ce a léčb y závislo sti n a d ro g á ch, a lk o h o lu a k o uřen í - p rev en ce zu b n íh o k a zu - v y tv ářen í zd ra v éh o a b ezp ečn éh o živ o tn íh o p ro střed í - zd ra v éh o živ o tn íh o sty lu (zd ra v á v ý živ a, p o h y b o v é a k tiv ity, p o d p o ra d u šev n íh o zd ra v í, h y g ien a ) B. O k ru h ža d a telů - o b ce - sv a zk y o b cí - příspěv k o v é o rgan iza ce zřizo v a n é L ib ereck ý m k ra je m a o b cem i L K - n está tn í n ezisk o v é o rg a n iza ce s půso b n o stí n a ú ze m í L ib ereck éh o k ra je

21 H. Způsob hodnocení kdo kdy žádosti H.1. konzultace žádostí Odbor zdravotnictví KÚ LK průběžně do H.2. příjem žádostí KÚ LK podatelna nebo odbor zdravotnictví ukončen ve 14:00 H.3. kontrola Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena administrativního souladu žádosti H.4. příprava Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena hodnocení H.5. hodnocení a návrh Výbor zdravotnictví Zastupitelstva na přidělení podpory LK H.6. projednání Rada Libereckého kraje návrhu H.7. schválení návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje I. Základní kritéria Soulad projektu se záměry Zdravotní politiky Libereckého hodnocení žádosti kraje Rozsah a význam projektu (počet osob dotčených realizací projektu, místní, regionální význam a pod.) Ekonomická náročnost projektu včetně zajištění zdrojů a podílu žadatele, struktura nákladů Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, stabilita subjektu, zkušenosti) Celostátní event. mezinárodní podpora

22 Usnesení zastupitelstva 3. zasedání Zastupitelstva kraje Usnesení č. USNESENÍ č. 69/05/ZK Výroční zpráva pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2004 Zastupitelstvo kraje po projednání bere na vědomí Výroční zprávu pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2004.

23 Podklady použité při zpracování programu rozvoje Libereckého kraje I. Koncepce nebo jiný podklad Garant Zpracovatel 1 Populační analýza Libereckého kraje OR ČSÚ KR Liberec, IKA 2 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje OŠM Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů, Praha 3 Zpráva o stavu zdravotnictví LK OZ Ing.Königová, Ing.Soudský, Ing.Vokoš Ing. Březina 4 Analýza sítě zdravotnických zařízení LK OZ MUDr.Richtr, Ing. Březina,MUDr. Poupa 5 Zdravotní politika Libereckého kraje OZ Pracovní skupina pod vedením 6 Návrh směrů rozvoje sociální práce a sociálních služeb na území LK OSVBPM MUDr. Vladimíra Valenty Irena Benešová, JUDr. Ludmila Šlechtová, PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. 7 Analýza situace národnostních menšin v LK OSVBPM Odbor SVBPM KÚ Liberec 8 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v LK KSCR Univerzita Palackého, Olomouc 9 Koncepce rozvoje kultury v LK KSCR IPOS-REGIS Praha 10 Koncepce rozvoje památkové péče v LK KSCR Bohemia-Discovery Praha

24 USNESENÍč. 660/05/RK Projekt podpory zdraví na úrovni krajů závěry z workshopu Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje (praktická realizace cíle č.14. Zdraví 21) Rada kraje po projednání předloženého materiálu bere na vědomí závěry semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje konaného 9. a pod záštitou World Health Organisation dle důvodové zprávy a ukládá 1. Ing. Jiřímu Bezouškovi, vedoucímu odboru hospodářského a regionálního rozvoje a. zajistit ve spolupráci s ostatními vedoucími odborů implementaci závěrů do procesů zpracovávání rozvojových dokumentů Libereckého kraje, Termín: trvale b. předložit radě kraje návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje, Termín: 10/ Jiřímu Benediktovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, předložit radě kraje návrh na změnu statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje s cílem užšího zapojení do procesu připomínkování rozvojových dokumentů Libereckého kraje, Termín: 10/ MUDr. Jaroslavu Krutskému, členu rady kraje pověřenému vedením resortu zdravotnictví, předložit závěry semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci Termín:

25 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Cíl: Vytvoření trvalého systému hodnocení rozvojových dokumentů Libereckého kraje, který zajistí jednak prosazení péče o zdraví do všech oblastí života společnosti a povede k pochopení zdraví jako potenciálu, jenž je možné rozvíjet a ovlivňovat prostřednictvím nejen zdravotnických ale zejména, sociálních, ekonomických a environmentálních determinant zdraví, a jednak zajistí i to, že všechny resorty se trvale budou podílet na společné zodpovědnosti za zdraví. Konečným cílem vytvoření a udržení tohoto systému je zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva Libereckého kraje v souladu se záměry schválené Zdravotní politiky Libereckého kraje.

26 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Cílové skupiny: Školitel metodiky hodnocení zdravotních dopadů (HIA Health Impact Assessment tj. hodnocení dopadu na zdraví), a metodiky posuzování výsledků HIA z hlediska zdravotní politiky LBK Zpracovatel HIA Zpracovatelé, zadavatelé a adresáti rozvojových dokumentů Pracovní skupina pro realizaci zdravotní politiky Veřejnost

27 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Princip: Prosazení a zapojení metody HIA do přípravy rozvojových dokumentů (analogicky k EIA) a následné vyhodnocení doporučení a závěrů z ní plynoucích zejména z hlediska cílů schválené zdravotní politiky Libereckého kraje. Posouzení rozvojového dokumentu z hlediska zdravotní politiky je velmi náročný proces, který se bude realizovat ve dvou krocích: V prvním se nejprve posoudí dopad rozvojové koncepce na zdraví metodou HIA (úloha zpracovatele dokumentace)ve druhém pak se tento dopad zhodnotí z hlediska zdravotní politiky (úloha Pracovní skupiny pro realizaci ZP). Metoda HIA, používaná již vřadě vyspělých států Evropy, je definována jako vývojový proces, který užívá řadu postupů a přístupů k identifikaci a zvážení potenciálních či aktuálních dopadů rozvojových dokumentů na zdraví dané populace.

28 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Aktivity: Pro používání metody HIA budou proškoleni zadavatelé, zpracovatelé, případně adresáti rozvojových dokumentů v metodice HIA. HIA se stane stabilní o jejichž posouzení zadavatel rozhodne. Do okruhu posuzovatelů rozvojových dokumentů bude zařazena Pracovní skupina pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje.

29 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Výstupy: Metodika HIA Metodika posuzování rozvojových dokumentů obsahujících HIA z hlediska schválené zdravotní politiky

30 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Harmonogram: 1. Vytvořit seznam zadavatelů, zpracovatelů a adresátů rozvojových dokumentů, kteří projdou školením v metodě HIA 2. Zpracovat metodiku proškolování v metodě HIA 3. Zpracovat metodiku posuzování z hlediska schválené zdravotní politiky 4. Změna statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky LBC kraje na komisi rady kraje umožňující více se zapojit do procesu posuzování 5. Zakotvení HIA jako součásti vybraných rozvojových dokumentů

31 USNESENÍč. 1282/05/RK Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje a návrh na zřízení komise Rady kraje pro realizaci zdravotní politiky Rada kraje po projednání s c h v a l u j e návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje, dle důvodové zprávy a u k l á d á 1. Jiřímu Benediktovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, a) zpracovat metodiku proškolování v metodě HIA (Health Impact Assessment) Termín: 05/2006 b) zpracovat metodiku posuzování z hlediska schválené zdravotní politiky Termín: 05/2006 c) připravit změnu statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky LBC kraje na komisi rady kraje Termín: 11/ Ing. Jiřímu Bezouškovi, vedoucímu odboru rozvoje, zajistit zakotvení metodiky HIA jako součásti vybraných rozvojových dokumentů kraje. Termín: od 10/2006

32 ČAS POKROČIL, DĚKUJI ZA POZORNOST

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel KHS Libereckého kraje

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel KHS Libereckého kraje REGIONÁLN LNÍ ZDRAVOTNÍ POLITIKA UDRŽITELNOST, HODNOCENÍ a IMPLEMENTACE MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel KHS Libereckého kraje Konference Zdravá města společně na cestě do Evropy Praha, 4.12.2008

Více

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Zdravotní politika Libereckého kraje Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Strategické cíle a opatření k realizaci Rok 2002 Formulování a obecné přijetí regionální zdravotní politiky respektující

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví USNESENÍ VLÁDY ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014 V l á d a I. bere na

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Úloha zdravotních ústavů v podpoře zdraví. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

Úloha zdravotních ústavů v podpoře zdraví. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě Úloha zdravotních ústavů v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě Důležitá otázka Proč je podpora zdraví důležitá? Protože většina nemocí a příčin smrti, na kterélidé

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Podzimní škola NSZM, Prostějov (listopad 2005) Nadnárodnístrategie zdravotnípolitiky

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá matice hodnocení vlivu koncepce na determinantu

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Zdravotní politika města byly shromážděny podklady a data pro zpracování Zdravotního

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Plánování ke zdraví priorita WHO

Plánování ke zdraví priorita WHO Plánování ke zdraví priorita WHO MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Listopad 2005, Třebíč Nástroje WHO k ovlivněnízdravípopulace v jednotlivých členských státech cestou podpory zdravía primární

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020

Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020 Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020 Bc. et Bc. Hana Davidová Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Podpora veřejného zdraví v České republice MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace % 75 Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO, 2000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009 MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav Seminář NSZM 15.10.2009 ze dne 22.1.2009 Podpory komunitních kampaní zaměřených na problematiku zdraví Systémovépodpory zdraví na místní

Více

Zapojení NNO při čerpání finančních prostředků ve vybraných operačních programech, které administruje Liberecký kraj

Zapojení NNO při čerpání finančních prostředků ve vybraných operačních programech, které administruje Liberecký kraj Zapojení NNO při čerpání finančních prostředků ve vybraných operačních programech, které administruje Liberecký kraj odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Liberec, 17.9.2010 Aktivity ORREP vs.

Více

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Monika Špačková Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Zřízení školního klubu při Základní škole, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizaci.

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více