Zdravotní politika kraje. MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní politika kraje. MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5"

Transkript

1 Zdravotní politika kraje MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5

2 ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE - DLOUHODOBÝ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA

3 STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

4 LIDSKÉ ZDROJE SWOT analýza slabé stránky Oblasti s nižší nabídkou práce Nesoulad struktury středního a učňovského školství s požadavky trhu Oblasti s nižší sociální stabilitou a nižší sociálně vzdělaností úrovní osídlení Podprůměrná míra vzdělanosti a funkční gramotnosti obyvatel Nedostatek finančních prostředků na celoživotní vzdělávání, kultury, sportu Absence zdravotní a sociální politiky kraje Nedostatečný sortiment a kapacity sociálních služeb Absence koncepce rozvoje bydlení Nedostatečná infrastruktura školských zařízení Nedostatečná mezisektorová komunikace

5 Strategické cíle a opatření k jejich realizaci Lidské zdroje Hlavní cíl: Rostoucí úroveň života obyvatel Libereckého kraje Dílčí cíle: Zdravé, vzdělané a sociálně stabilní obyvatelstvo, kvalitní zázemí pro život lidí Návrh možných opatření k dosažení cíle: Formulování a obecné přijetí regionální zdravotní politiky respektující východiska zdravotního stavu obyvatelstva, obecné principy Strategie regionálního rozvoje ČR aplikované na podmínky Libereckého kraje i zásady Světové deklarace zdraví Zdraví pro všechny v 21.století

6 Zpráva o zdraví Liberecký kraj 2005

7 Zpráva o zdraví - Liberecký kraj Zdravotní stav obyvatel 1.1. Demografické údaje str Počet obyvatel a struktura str Česká republika str LBC kraj str Střední délka života str Střední délka zdravého života str Pohyb obyvatelstva str Prognóza vývoje obyvatelstva v krajích str LBC kraj str Porovnání krajů str Úmrtnost str Novorozenecká úmrtnost str Kojenecká úmrtnost str Standardizovaná úmrtnost celkem str Standardizovaná úmrtnost podle diagnos str Nemocnost str Kardiovaskulární onemocnění str Novotvary -hlášená nová onemocnění str Diabetes str Poruchy duševní a poruchy chování str Stav chrupu str Epidemiologická situace str Sociálně ekonomické determinanty zdraví 2.1. Makroekonomické ukazatele str Hrubý domácí produkt str Průměrná mzda a nezaměstnanost str Vzdělání obyvatel str Sňatky a rozvody str Zdravotnická zařízení str Sociální zabezpečení str.41

8 3. Zdravotní rizika v životním prostředím 3.1. Zdravotní rizika,související s prostředím obcí str Ovzduší str Emise str Imise str Ukazatelé zdravotního stavu str Pyly str Snižování znečišťování ovzduší str Voda str Vodní toky str Vodní nádrže str Rekreační vody str Zásobování pitnou vodou str Odpadní vody str Půda str Kontaminace půdy str Monitorování městských půd str Horninové prostředí str Ionizační záření str Odpady str Hlavní producenti odpadů str Odstraňování odpadů str Staré ekologické zátěže str Zdravotní rizika odpadů str Doprava str Ekonomické ztráty způsobené dopr. nehodami str Hluk str Výsledky měření str Účinky hluku na lidský organizmus str Problematika nadlimitní expozice hluku z dopravy str Elektromagnetické záření str Kvalita služeb str Cestovní ruch str Zařízení pro děti a mládež str Dětská letní rekreace str Školská zařízení str Školní úzkost str Sociální klima ve třídě str Zdravotní obtíže dětí str.72

9 3.2. Zdravotní rizika, související s výživou a potravinami Stav výroben potravin str Stav distribuční sítě předměty běžného užívání str Zdravotní rizika potravin str Státní dozor nad bezpečností potravin str Monitorování cizorodých látek str Potraviny živočišného původu str Potraviny neživočišného původu str Systém rychlého varování RASFF str Výživa dětí a mládeže str Jód str Zdravotní rizika, související s pracovním prostředím 4.1. Kategorizace pracovišť str Nemoci z povolání str Pracovní úrazy str Pracovní úrazy dle následků a resortů str Průměrné procento pracovní neschopnosti str Pracovní úrazy mladistvých str Zdravotní rizika, související s chováním 5.1. Kouření str Dospělí str Žáci 8.tříd str Střední školy str Alkohol str Dospělí str Žáci 8.tříd str Střední školy str Drogy str Žáci 8. tříd str Střední školy str Neuroticismus str Závěr str.91-92

10 Stálý pracovní tým pro sledování zdraví a zdravotního stavu Cíl: komplexní sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, determinant zdraví a indikátorů cílů zdravotní politiky Složení: KHS, ZÚ, ÚZIS a ČSÚ Napojení na pracovní skupinu pro realizaci zdravotní politiky kraje

11 Studie Prevence a zdraví 2005 Dotazníkové šetření 785 domácností, 1134 osob ve věku let, 92,2% návratnost Navazuje na obdobnou studii z roku 1997 a vyvracíči potvrzuje na následující hypotézy: Výskyt rizikových faktorů se nezměnil Subjektivně vnímaný ZS a jeho rozdíly v sociálních a věkových skupinách jsou stejné Kuřáctví, tělesná aktivita a BMI se nemění Praktičtí lékaři se věnují primární prevenci stejně málo jako v minulosti

12 Dílčí zprávy Úrazy Úrazy dětí Drogová epidemiologie 2005 Epidemiologická situace v r.2005 Systém monitorování zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí LBC kraj Náklady na lůžkovou péči v důsledku dopravních nehod LBC kraj s Ekonomické ztráty způsobené dopravními nehodami v ČR a LBC kraji

13 Výbor pro zdravotnictví Libereckého kraje se usnesl následovně: schvaluje: Ustanovení koordinační skupiny k přípravě a vypracování tezí zdravotní politiky a následně pro vypracování koncepce zdravotnictví Libereckého kraje doporučuje: Odboru zdravotnictví, ve spolupráci s krajským hygienikem, oslovit vybrané odborníky pro práci v koordinační skupině akceptuje: Materiál Politika a strategie zdraví v Libereckém kraji předložený MUDr. Valentou jako jeden z výchozích podkladů pro zpracování koncepce zdravotnictví Libereckého kraje

14 Zdravotní politika Libereckého kraje obsah ÚVOD... 2 KOORDINAČNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ A VYPRACOVÁNÍ TEZÍ SDRAVOTNÍ POLITIKY... 5 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 8 ZDRAVÍ MLADÝCH...19 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ...22 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ...28 PREVENCE INFEKČNÍCH NEMOCÍ...32 SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ...41 SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY...51 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...57 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL...73 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM...79 ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY V LIBERECKÉM KRAJI...88 INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR...96 ZKRATKY...101

15 Rozšíření o nové cíle 2005: cíl č.16 Zdraví 21-Řízení v zájmu kvality péče 2005: cíl č.14 Zdraví 21 Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů

16 Usneseníč. 221/02/ZK Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje Zastupitelstvo kraje kladně hodnotíčinnost pracovní skupiny vedené MUDr. Vladimírem Valentou a vyslovuje jí tímto uznání a poděkování za zpracování zdravotní politiky kraje schvaluje Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje a ukládá Jiřímu Hromádkovi, členu rady kraje pověřenému vedením resortu zdravotnictví, navrhnout účinný systém podpory realizace zdravotní politiky Libereckého kraje.

17 Složení pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje 2005 MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS předseda Ing. Tomáš Sláma, předseda výboru pro zdravotnictví zastupitelstva kraje - místopředseda Ing Jiří Benedikt, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK Hana Jelínková Bc., odbor zdravotnictví Barbora Krausová,Výbor pro zdravotnictví zastupitelstva kraje Doc.MUDr. Jaroslav Kříž, Státní zdravotní ústav Praha MUDr. Alena Klimovičová, Krajská nemocnice Liberec MUDr. Radka Drašnarová, stomatolog MUDr. Martin Zítek, Krajská nemocnice Liberec Kateřina Gruntová DiS., krajský protidrogový koordinátor MUDr. Ludmila Truhlářová, KHS Libereckého kraje MUDr. Věra Tučková, KHS Libereckého kraje MUDr. Lumír Tauš,Csc., Krajská nemocnice Liberec MUDr. Jiří Bartoš, Krajská nemocnice Liberec Mgr. Dana Maňhalová, ZÚ Liberec MUDr. Jana Prattingerová, KHS Libereckého kraje Ing. Jana Součková, KHS Libereckého kraje MUDr. Alena Jiroudková, Krajská nemocnice Liberec MUDr. František Holm, Krajská nemocnice Liberec Ing. Milan Trpišovský MBA, Nemocnice Jablonec nad Nisou

18 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje resort zdravotnictví na rok 2005 Statut Grantových fondů, Zásady pro přidělování dotací z GF Libereckého kraje a přílohy vč. formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Libereckého kraje a u kontaktních osob. Bližší informace viz -grantový fond. Číslo a název programu 4. Podpora zdravotnických vzdělávacích programů Správce programu Hodnotící orgán Doba trvání programu (v měsících) Datum ukončení příjmu žádostí Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Výbor zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje Průběžně 13. května 2005 A. Předmět podpory Zdravotnické vzdělávací programy v oblastech: - zdravotnická výchova dětí a mládeže - zdravotnická výchova občanů - zdravotnická edukace pedagogů - zdravotnické konference, semináře a pod. B. Okruh žadatelů - obce - svazky obcí - příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem a obcemi LK - nestátní neziskové organizace s působností na území Libereckého kraje

19 H. Způsob hodnocení kdo kdy žádosti H.1. konzultace žádostí Odbor zdravotnictví KÚ LK průběžně do H.2. příjem žádostí KÚ LK podatelna nebo odbor zdravotnictví ukončen ve 14:00 H.3. kontrola Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena administrativního souladu žádosti H.4. příprava Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena hodnocení H.5. hodnocení a návrh Výbor zdravotnictví Zastupitelstva na přidělení podpory LK H.6. projednání návrhu Rada Libereckého kraje H.7. schválení návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje I. Základní kritéria hodnocení žádosti Soulad projektu se záměry Zdravotní politiky Libereckého kraje Rozsah a význam projektu (počet osob dotčených realizací projektu, místní, regionální význam a pod.) Ekonomická náročnost projektu včetně zajištění zdrojů a podílu žadatele, struktura nákladů Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, stabilita subjektu, zkušenosti) Celostátní event. mezinárodní podpora

20 Č íslo a n á zev p ro g ra m u 5. P o d p o ra zd ra v o tn ick ý ch p rev en tiv n ích a léčeb n ý ch p ro g ra mů S p rá v ce p ro g ra m u H o d n o tící o rg á n D o b a trv á n í p ro g ra m u (v měsících ) D a tu m u k o nčen í příjm u žá d o stí O d b o r zd ra v o tn ictv í K r a jsk éh o úřa d u L ib ereck éh o k ra je V ý b o r zd ra v o tn ictv í Z a stu p itelstv a L ib ereck éh o k ra je P rů běžně 1 3. k větn a A. Před mět p o d p o ry Z d ra v o tn ick é p rev en tiv n í a léčeb n é p ro g ra m y v o b la stech : - in fekčn ích on em o cněn í (T B C, p o h la v n í ch o ro b y, A ID S, v iro v é h ep a titid y, in fekčn í on em o cněn í C N S, a lim en tá rn í n á k a zy a p o d.) - n ein fekčn ích o n em o cněn í (K V O, d ia b etes m ellitu s, o n k o lo g ick á o n em o cně n í a p o d.) - ú ra zů, n á silí (vč. sy n d ro m u tý ran éh o d ítěte a d o m á cíh o n á silí) a o tra v - p rev en ce a léčb y závislo sti n a d ro g á ch, a lk o h o lu a k o uřen í - p rev en ce zu b n íh o k a zu - v y tv ářen í zd ra v éh o a b ezp ečn éh o živ o tn íh o p ro střed í - zd ra v éh o živ o tn íh o sty lu (zd ra v á v ý živ a, p o h y b o v é a k tiv ity, p o d p o ra d u šev n íh o zd ra v í, h y g ien a ) B. O k ru h ža d a telů - o b ce - sv a zk y o b cí - příspěv k o v é o rgan iza ce zřizo v a n é L ib ereck ý m k ra je m a o b cem i L K - n está tn í n ezisk o v é o rg a n iza ce s půso b n o stí n a ú ze m í L ib ereck éh o k ra je

21 H. Způsob hodnocení kdo kdy žádosti H.1. konzultace žádostí Odbor zdravotnictví KÚ LK průběžně do H.2. příjem žádostí KÚ LK podatelna nebo odbor zdravotnictví ukončen ve 14:00 H.3. kontrola Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena administrativního souladu žádosti H.4. příprava Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena hodnocení H.5. hodnocení a návrh Výbor zdravotnictví Zastupitelstva na přidělení podpory LK H.6. projednání Rada Libereckého kraje návrhu H.7. schválení návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje I. Základní kritéria Soulad projektu se záměry Zdravotní politiky Libereckého hodnocení žádosti kraje Rozsah a význam projektu (počet osob dotčených realizací projektu, místní, regionální význam a pod.) Ekonomická náročnost projektu včetně zajištění zdrojů a podílu žadatele, struktura nákladů Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, stabilita subjektu, zkušenosti) Celostátní event. mezinárodní podpora

22 Usnesení zastupitelstva 3. zasedání Zastupitelstva kraje Usnesení č. USNESENÍ č. 69/05/ZK Výroční zpráva pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2004 Zastupitelstvo kraje po projednání bere na vědomí Výroční zprávu pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2004.

23 Podklady použité při zpracování programu rozvoje Libereckého kraje I. Koncepce nebo jiný podklad Garant Zpracovatel 1 Populační analýza Libereckého kraje OR ČSÚ KR Liberec, IKA 2 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje OŠM Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů, Praha 3 Zpráva o stavu zdravotnictví LK OZ Ing.Königová, Ing.Soudský, Ing.Vokoš Ing. Březina 4 Analýza sítě zdravotnických zařízení LK OZ MUDr.Richtr, Ing. Březina,MUDr. Poupa 5 Zdravotní politika Libereckého kraje OZ Pracovní skupina pod vedením 6 Návrh směrů rozvoje sociální práce a sociálních služeb na území LK OSVBPM MUDr. Vladimíra Valenty Irena Benešová, JUDr. Ludmila Šlechtová, PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. 7 Analýza situace národnostních menšin v LK OSVBPM Odbor SVBPM KÚ Liberec 8 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v LK KSCR Univerzita Palackého, Olomouc 9 Koncepce rozvoje kultury v LK KSCR IPOS-REGIS Praha 10 Koncepce rozvoje památkové péče v LK KSCR Bohemia-Discovery Praha

24 USNESENÍč. 660/05/RK Projekt podpory zdraví na úrovni krajů závěry z workshopu Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje (praktická realizace cíle č.14. Zdraví 21) Rada kraje po projednání předloženého materiálu bere na vědomí závěry semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje konaného 9. a pod záštitou World Health Organisation dle důvodové zprávy a ukládá 1. Ing. Jiřímu Bezouškovi, vedoucímu odboru hospodářského a regionálního rozvoje a. zajistit ve spolupráci s ostatními vedoucími odborů implementaci závěrů do procesů zpracovávání rozvojových dokumentů Libereckého kraje, Termín: trvale b. předložit radě kraje návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje, Termín: 10/ Jiřímu Benediktovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, předložit radě kraje návrh na změnu statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje s cílem užšího zapojení do procesu připomínkování rozvojových dokumentů Libereckého kraje, Termín: 10/ MUDr. Jaroslavu Krutskému, členu rady kraje pověřenému vedením resortu zdravotnictví, předložit závěry semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci Termín:

25 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Cíl: Vytvoření trvalého systému hodnocení rozvojových dokumentů Libereckého kraje, který zajistí jednak prosazení péče o zdraví do všech oblastí života společnosti a povede k pochopení zdraví jako potenciálu, jenž je možné rozvíjet a ovlivňovat prostřednictvím nejen zdravotnických ale zejména, sociálních, ekonomických a environmentálních determinant zdraví, a jednak zajistí i to, že všechny resorty se trvale budou podílet na společné zodpovědnosti za zdraví. Konečným cílem vytvoření a udržení tohoto systému je zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva Libereckého kraje v souladu se záměry schválené Zdravotní politiky Libereckého kraje.

26 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Cílové skupiny: Školitel metodiky hodnocení zdravotních dopadů (HIA Health Impact Assessment tj. hodnocení dopadu na zdraví), a metodiky posuzování výsledků HIA z hlediska zdravotní politiky LBK Zpracovatel HIA Zpracovatelé, zadavatelé a adresáti rozvojových dokumentů Pracovní skupina pro realizaci zdravotní politiky Veřejnost

27 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Princip: Prosazení a zapojení metody HIA do přípravy rozvojových dokumentů (analogicky k EIA) a následné vyhodnocení doporučení a závěrů z ní plynoucích zejména z hlediska cílů schválené zdravotní politiky Libereckého kraje. Posouzení rozvojového dokumentu z hlediska zdravotní politiky je velmi náročný proces, který se bude realizovat ve dvou krocích: V prvním se nejprve posoudí dopad rozvojové koncepce na zdraví metodou HIA (úloha zpracovatele dokumentace)ve druhém pak se tento dopad zhodnotí z hlediska zdravotní politiky (úloha Pracovní skupiny pro realizaci ZP). Metoda HIA, používaná již vřadě vyspělých států Evropy, je definována jako vývojový proces, který užívá řadu postupů a přístupů k identifikaci a zvážení potenciálních či aktuálních dopadů rozvojových dokumentů na zdraví dané populace.

28 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Aktivity: Pro používání metody HIA budou proškoleni zadavatelé, zpracovatelé, případně adresáti rozvojových dokumentů v metodice HIA. HIA se stane stabilní o jejichž posouzení zadavatel rozhodne. Do okruhu posuzovatelů rozvojových dokumentů bude zařazena Pracovní skupina pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje.

29 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Výstupy: Metodika HIA Metodika posuzování rozvojových dokumentů obsahujících HIA z hlediska schválené zdravotní politiky

30 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Harmonogram: 1. Vytvořit seznam zadavatelů, zpracovatelů a adresátů rozvojových dokumentů, kteří projdou školením v metodě HIA 2. Zpracovat metodiku proškolování v metodě HIA 3. Zpracovat metodiku posuzování z hlediska schválené zdravotní politiky 4. Změna statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky LBC kraje na komisi rady kraje umožňující více se zapojit do procesu posuzování 5. Zakotvení HIA jako součásti vybraných rozvojových dokumentů

31 USNESENÍč. 1282/05/RK Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje a návrh na zřízení komise Rady kraje pro realizaci zdravotní politiky Rada kraje po projednání s c h v a l u j e návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje, dle důvodové zprávy a u k l á d á 1. Jiřímu Benediktovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, a) zpracovat metodiku proškolování v metodě HIA (Health Impact Assessment) Termín: 05/2006 b) zpracovat metodiku posuzování z hlediska schválené zdravotní politiky Termín: 05/2006 c) připravit změnu statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky LBC kraje na komisi rady kraje Termín: 11/ Ing. Jiřímu Bezouškovi, vedoucímu odboru rozvoje, zajistit zakotvení metodiky HIA jako součásti vybraných rozvojových dokumentů kraje. Termín: od 10/2006

32 ČAS POKROČIL, DĚKUJI ZA POZORNOST

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel KHS Libereckého kraje

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel KHS Libereckého kraje REGIONÁLN LNÍ ZDRAVOTNÍ POLITIKA UDRŽITELNOST, HODNOCENÍ a IMPLEMENTACE MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel KHS Libereckého kraje Konference Zdravá města společně na cestě do Evropy Praha, 4.12.2008

Více

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Zdravotní politika Libereckého kraje Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Strategické cíle a opatření k realizaci Rok 2002 Formulování a obecné přijetí regionální zdravotní politiky respektující

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 25. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví USNESENÍ VLÁDY ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014 V l á d a I. bere na

Více

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města Analýzy zdravotního stavu obyvatel pro zdravotní plány města Seminář: Ukazatele populačního zdraví Praha 30. 3. 2016 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného

Více

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období

Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 Zdravý Kraj Vysočina od roku 2004: realizuje mezinárodní projekt OSN/WHO Zdravý kraj člen NSZM realizuje místní Agendu 21 od roku 2009 v kategorii

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 56. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 308/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Úloha zdravotních ústavů v podpoře zdraví. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

Úloha zdravotních ústavů v podpoře zdraví. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě Úloha zdravotních ústavů v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě Důležitá otázka Proč je podpora zdraví důležitá? Protože většina nemocí a příčin smrti, na kterélidé

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování Aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Zdravotní politika města byly shromážděny podklady a data pro zpracování Zdravotního

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Plánování ke zdraví priorita WHO

Plánování ke zdraví priorita WHO Plánování ke zdraví priorita WHO MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Listopad 2005, Třebíč Nástroje WHO k ovlivněnízdravípopulace v jednotlivých členských státech cestou podpory zdravía primární

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá matice hodnocení vlivu koncepce na determinantu

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Podzimní škola NSZM, Prostějov (listopad 2005) Nadnárodnístrategie zdravotnípolitiky

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne 19. 6. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Projednáno: Materiál

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne

Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne 28.08.2013 OŠMTS: Pracovníci školství ORP: Moderoval: Bc. Tomáš Pokorný, Mgr.

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Kč 70 % Výdaje na pořízení, doplnění a opravy prostředků sloužících v rámci jednotného systému varování a vyrozumění

Kč 70 % Výdaje na pořízení, doplnění a opravy prostředků sloužících v rámci jednotného systému varování a vyrozumění Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji Podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Číslo a název programu: 1 - Podpora

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

GLOBÁLNÍ GRANTY realizované Moravskoslezským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta

GLOBÁLNÍ GRANTY realizované Moravskoslezským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GLOBÁLNÍ GRANTY realizované Moravskoslezským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Kateřina Švrčková 14. 4. 2008 Program

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Podpora veřejného zdraví v České republice MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace % 75 Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO, 2000

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020

Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020 Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020 Bc. et Bc. Hana Davidová Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 15/10 Přerov 20. 11. 2012 Předloha pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2012 Předkladatel: Zpracovatel: Mgr. Dušan

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program č. 4.4 - PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.4

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Regionální operační program ROP NUTS II Severovýchod Liberec,

Regionální operační program ROP NUTS II Severovýchod Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje Regionální strategie pro nové programové období 2007-2013 Regionální operační program ROP NUTS II Severovýchod 2007-2013 Liberec, 20. 1. 2006 Obsah prezentace 1. Úvod ROP,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Zapojení NNO při čerpání finančních prostředků ve vybraných operačních programech, které administruje Liberecký kraj

Zapojení NNO při čerpání finančních prostředků ve vybraných operačních programech, které administruje Liberecký kraj Zapojení NNO při čerpání finančních prostředků ve vybraných operačních programech, které administruje Liberecký kraj odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Liberec, 17.9.2010 Aktivity ORREP vs.

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas

Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy Obsah prezentace Organizace KSRZIS Hlavní zdroje dat Hygienické a zdravotnické registry Veřejné

Více