Zdravotní politika kraje. MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní politika kraje. MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5"

Transkript

1 Zdravotní politika kraje MUDr. Vladimír Valenta ředitel KHS Libereckého kraje Seminář Profily zdraví Praha 23.5

2 ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE - DLOUHODOBÝ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA

3 STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

4 LIDSKÉ ZDROJE SWOT analýza slabé stránky Oblasti s nižší nabídkou práce Nesoulad struktury středního a učňovského školství s požadavky trhu Oblasti s nižší sociální stabilitou a nižší sociálně vzdělaností úrovní osídlení Podprůměrná míra vzdělanosti a funkční gramotnosti obyvatel Nedostatek finančních prostředků na celoživotní vzdělávání, kultury, sportu Absence zdravotní a sociální politiky kraje Nedostatečný sortiment a kapacity sociálních služeb Absence koncepce rozvoje bydlení Nedostatečná infrastruktura školských zařízení Nedostatečná mezisektorová komunikace

5 Strategické cíle a opatření k jejich realizaci Lidské zdroje Hlavní cíl: Rostoucí úroveň života obyvatel Libereckého kraje Dílčí cíle: Zdravé, vzdělané a sociálně stabilní obyvatelstvo, kvalitní zázemí pro život lidí Návrh možných opatření k dosažení cíle: Formulování a obecné přijetí regionální zdravotní politiky respektující východiska zdravotního stavu obyvatelstva, obecné principy Strategie regionálního rozvoje ČR aplikované na podmínky Libereckého kraje i zásady Světové deklarace zdraví Zdraví pro všechny v 21.století

6 Zpráva o zdraví Liberecký kraj 2005

7 Zpráva o zdraví - Liberecký kraj Zdravotní stav obyvatel 1.1. Demografické údaje str Počet obyvatel a struktura str Česká republika str LBC kraj str Střední délka života str Střední délka zdravého života str Pohyb obyvatelstva str Prognóza vývoje obyvatelstva v krajích str LBC kraj str Porovnání krajů str Úmrtnost str Novorozenecká úmrtnost str Kojenecká úmrtnost str Standardizovaná úmrtnost celkem str Standardizovaná úmrtnost podle diagnos str Nemocnost str Kardiovaskulární onemocnění str Novotvary -hlášená nová onemocnění str Diabetes str Poruchy duševní a poruchy chování str Stav chrupu str Epidemiologická situace str Sociálně ekonomické determinanty zdraví 2.1. Makroekonomické ukazatele str Hrubý domácí produkt str Průměrná mzda a nezaměstnanost str Vzdělání obyvatel str Sňatky a rozvody str Zdravotnická zařízení str Sociální zabezpečení str.41

8 3. Zdravotní rizika v životním prostředím 3.1. Zdravotní rizika,související s prostředím obcí str Ovzduší str Emise str Imise str Ukazatelé zdravotního stavu str Pyly str Snižování znečišťování ovzduší str Voda str Vodní toky str Vodní nádrže str Rekreační vody str Zásobování pitnou vodou str Odpadní vody str Půda str Kontaminace půdy str Monitorování městských půd str Horninové prostředí str Ionizační záření str Odpady str Hlavní producenti odpadů str Odstraňování odpadů str Staré ekologické zátěže str Zdravotní rizika odpadů str Doprava str Ekonomické ztráty způsobené dopr. nehodami str Hluk str Výsledky měření str Účinky hluku na lidský organizmus str Problematika nadlimitní expozice hluku z dopravy str Elektromagnetické záření str Kvalita služeb str Cestovní ruch str Zařízení pro děti a mládež str Dětská letní rekreace str Školská zařízení str Školní úzkost str Sociální klima ve třídě str Zdravotní obtíže dětí str.72

9 3.2. Zdravotní rizika, související s výživou a potravinami Stav výroben potravin str Stav distribuční sítě předměty běžného užívání str Zdravotní rizika potravin str Státní dozor nad bezpečností potravin str Monitorování cizorodých látek str Potraviny živočišného původu str Potraviny neživočišného původu str Systém rychlého varování RASFF str Výživa dětí a mládeže str Jód str Zdravotní rizika, související s pracovním prostředím 4.1. Kategorizace pracovišť str Nemoci z povolání str Pracovní úrazy str Pracovní úrazy dle následků a resortů str Průměrné procento pracovní neschopnosti str Pracovní úrazy mladistvých str Zdravotní rizika, související s chováním 5.1. Kouření str Dospělí str Žáci 8.tříd str Střední školy str Alkohol str Dospělí str Žáci 8.tříd str Střední školy str Drogy str Žáci 8. tříd str Střední školy str Neuroticismus str Závěr str.91-92

10 Stálý pracovní tým pro sledování zdraví a zdravotního stavu Cíl: komplexní sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, determinant zdraví a indikátorů cílů zdravotní politiky Složení: KHS, ZÚ, ÚZIS a ČSÚ Napojení na pracovní skupinu pro realizaci zdravotní politiky kraje

11 Studie Prevence a zdraví 2005 Dotazníkové šetření 785 domácností, 1134 osob ve věku let, 92,2% návratnost Navazuje na obdobnou studii z roku 1997 a vyvracíči potvrzuje na následující hypotézy: Výskyt rizikových faktorů se nezměnil Subjektivně vnímaný ZS a jeho rozdíly v sociálních a věkových skupinách jsou stejné Kuřáctví, tělesná aktivita a BMI se nemění Praktičtí lékaři se věnují primární prevenci stejně málo jako v minulosti

12 Dílčí zprávy Úrazy Úrazy dětí Drogová epidemiologie 2005 Epidemiologická situace v r.2005 Systém monitorování zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí LBC kraj Náklady na lůžkovou péči v důsledku dopravních nehod LBC kraj s Ekonomické ztráty způsobené dopravními nehodami v ČR a LBC kraji

13 Výbor pro zdravotnictví Libereckého kraje se usnesl následovně: schvaluje: Ustanovení koordinační skupiny k přípravě a vypracování tezí zdravotní politiky a následně pro vypracování koncepce zdravotnictví Libereckého kraje doporučuje: Odboru zdravotnictví, ve spolupráci s krajským hygienikem, oslovit vybrané odborníky pro práci v koordinační skupině akceptuje: Materiál Politika a strategie zdraví v Libereckém kraji předložený MUDr. Valentou jako jeden z výchozích podkladů pro zpracování koncepce zdravotnictví Libereckého kraje

14 Zdravotní politika Libereckého kraje obsah ÚVOD... 2 KOORDINAČNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ A VYPRACOVÁNÍ TEZÍ SDRAVOTNÍ POLITIKY... 5 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 8 ZDRAVÍ MLADÝCH...19 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ...22 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ...28 PREVENCE INFEKČNÍCH NEMOCÍ...32 SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ...41 SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY...51 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...57 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL...73 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM...79 ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY V LIBERECKÉM KRAJI...88 INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR...96 ZKRATKY...101

15 Rozšíření o nové cíle 2005: cíl č.16 Zdraví 21-Řízení v zájmu kvality péče 2005: cíl č.14 Zdraví 21 Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů

16 Usneseníč. 221/02/ZK Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje Zastupitelstvo kraje kladně hodnotíčinnost pracovní skupiny vedené MUDr. Vladimírem Valentou a vyslovuje jí tímto uznání a poděkování za zpracování zdravotní politiky kraje schvaluje Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje a ukládá Jiřímu Hromádkovi, členu rady kraje pověřenému vedením resortu zdravotnictví, navrhnout účinný systém podpory realizace zdravotní politiky Libereckého kraje.

17 Složení pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje 2005 MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS předseda Ing. Tomáš Sláma, předseda výboru pro zdravotnictví zastupitelstva kraje - místopředseda Ing Jiří Benedikt, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK Hana Jelínková Bc., odbor zdravotnictví Barbora Krausová,Výbor pro zdravotnictví zastupitelstva kraje Doc.MUDr. Jaroslav Kříž, Státní zdravotní ústav Praha MUDr. Alena Klimovičová, Krajská nemocnice Liberec MUDr. Radka Drašnarová, stomatolog MUDr. Martin Zítek, Krajská nemocnice Liberec Kateřina Gruntová DiS., krajský protidrogový koordinátor MUDr. Ludmila Truhlářová, KHS Libereckého kraje MUDr. Věra Tučková, KHS Libereckého kraje MUDr. Lumír Tauš,Csc., Krajská nemocnice Liberec MUDr. Jiří Bartoš, Krajská nemocnice Liberec Mgr. Dana Maňhalová, ZÚ Liberec MUDr. Jana Prattingerová, KHS Libereckého kraje Ing. Jana Součková, KHS Libereckého kraje MUDr. Alena Jiroudková, Krajská nemocnice Liberec MUDr. František Holm, Krajská nemocnice Liberec Ing. Milan Trpišovský MBA, Nemocnice Jablonec nad Nisou

18 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje resort zdravotnictví na rok 2005 Statut Grantových fondů, Zásady pro přidělování dotací z GF Libereckého kraje a přílohy vč. formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Libereckého kraje a u kontaktních osob. Bližší informace viz -grantový fond. Číslo a název programu 4. Podpora zdravotnických vzdělávacích programů Správce programu Hodnotící orgán Doba trvání programu (v měsících) Datum ukončení příjmu žádostí Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Výbor zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje Průběžně 13. května 2005 A. Předmět podpory Zdravotnické vzdělávací programy v oblastech: - zdravotnická výchova dětí a mládeže - zdravotnická výchova občanů - zdravotnická edukace pedagogů - zdravotnické konference, semináře a pod. B. Okruh žadatelů - obce - svazky obcí - příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem a obcemi LK - nestátní neziskové organizace s působností na území Libereckého kraje

19 H. Způsob hodnocení kdo kdy žádosti H.1. konzultace žádostí Odbor zdravotnictví KÚ LK průběžně do H.2. příjem žádostí KÚ LK podatelna nebo odbor zdravotnictví ukončen ve 14:00 H.3. kontrola Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena administrativního souladu žádosti H.4. příprava Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena hodnocení H.5. hodnocení a návrh Výbor zdravotnictví Zastupitelstva na přidělení podpory LK H.6. projednání návrhu Rada Libereckého kraje H.7. schválení návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje I. Základní kritéria hodnocení žádosti Soulad projektu se záměry Zdravotní politiky Libereckého kraje Rozsah a význam projektu (počet osob dotčených realizací projektu, místní, regionální význam a pod.) Ekonomická náročnost projektu včetně zajištění zdrojů a podílu žadatele, struktura nákladů Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, stabilita subjektu, zkušenosti) Celostátní event. mezinárodní podpora

20 Č íslo a n á zev p ro g ra m u 5. P o d p o ra zd ra v o tn ick ý ch p rev en tiv n ích a léčeb n ý ch p ro g ra mů S p rá v ce p ro g ra m u H o d n o tící o rg á n D o b a trv á n í p ro g ra m u (v měsících ) D a tu m u k o nčen í příjm u žá d o stí O d b o r zd ra v o tn ictv í K r a jsk éh o úřa d u L ib ereck éh o k ra je V ý b o r zd ra v o tn ictv í Z a stu p itelstv a L ib ereck éh o k ra je P rů běžně 1 3. k větn a A. Před mět p o d p o ry Z d ra v o tn ick é p rev en tiv n í a léčeb n é p ro g ra m y v o b la stech : - in fekčn ích on em o cněn í (T B C, p o h la v n í ch o ro b y, A ID S, v iro v é h ep a titid y, in fekčn í on em o cněn í C N S, a lim en tá rn í n á k a zy a p o d.) - n ein fekčn ích o n em o cněn í (K V O, d ia b etes m ellitu s, o n k o lo g ick á o n em o cně n í a p o d.) - ú ra zů, n á silí (vč. sy n d ro m u tý ran éh o d ítěte a d o m á cíh o n á silí) a o tra v - p rev en ce a léčb y závislo sti n a d ro g á ch, a lk o h o lu a k o uřen í - p rev en ce zu b n íh o k a zu - v y tv ářen í zd ra v éh o a b ezp ečn éh o živ o tn íh o p ro střed í - zd ra v éh o živ o tn íh o sty lu (zd ra v á v ý živ a, p o h y b o v é a k tiv ity, p o d p o ra d u šev n íh o zd ra v í, h y g ien a ) B. O k ru h ža d a telů - o b ce - sv a zk y o b cí - příspěv k o v é o rgan iza ce zřizo v a n é L ib ereck ý m k ra je m a o b cem i L K - n está tn í n ezisk o v é o rg a n iza ce s půso b n o stí n a ú ze m í L ib ereck éh o k ra je

21 H. Způsob hodnocení kdo kdy žádosti H.1. konzultace žádostí Odbor zdravotnictví KÚ LK průběžně do H.2. příjem žádostí KÚ LK podatelna nebo odbor zdravotnictví ukončen ve 14:00 H.3. kontrola Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena administrativního souladu žádosti H.4. příprava Odbor zdravotnictví KÚ LK ukončena hodnocení H.5. hodnocení a návrh Výbor zdravotnictví Zastupitelstva na přidělení podpory LK H.6. projednání Rada Libereckého kraje návrhu H.7. schválení návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje I. Základní kritéria Soulad projektu se záměry Zdravotní politiky Libereckého hodnocení žádosti kraje Rozsah a význam projektu (počet osob dotčených realizací projektu, místní, regionální význam a pod.) Ekonomická náročnost projektu včetně zajištění zdrojů a podílu žadatele, struktura nákladů Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, stabilita subjektu, zkušenosti) Celostátní event. mezinárodní podpora

22 Usnesení zastupitelstva 3. zasedání Zastupitelstva kraje Usnesení č. USNESENÍ č. 69/05/ZK Výroční zpráva pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2004 Zastupitelstvo kraje po projednání bere na vědomí Výroční zprávu pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2004.

23 Podklady použité při zpracování programu rozvoje Libereckého kraje I. Koncepce nebo jiný podklad Garant Zpracovatel 1 Populační analýza Libereckého kraje OR ČSÚ KR Liberec, IKA 2 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje OŠM Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů, Praha 3 Zpráva o stavu zdravotnictví LK OZ Ing.Königová, Ing.Soudský, Ing.Vokoš Ing. Březina 4 Analýza sítě zdravotnických zařízení LK OZ MUDr.Richtr, Ing. Březina,MUDr. Poupa 5 Zdravotní politika Libereckého kraje OZ Pracovní skupina pod vedením 6 Návrh směrů rozvoje sociální práce a sociálních služeb na území LK OSVBPM MUDr. Vladimíra Valenty Irena Benešová, JUDr. Ludmila Šlechtová, PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. 7 Analýza situace národnostních menšin v LK OSVBPM Odbor SVBPM KÚ Liberec 8 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v LK KSCR Univerzita Palackého, Olomouc 9 Koncepce rozvoje kultury v LK KSCR IPOS-REGIS Praha 10 Koncepce rozvoje památkové péče v LK KSCR Bohemia-Discovery Praha

24 USNESENÍč. 660/05/RK Projekt podpory zdraví na úrovni krajů závěry z workshopu Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje (praktická realizace cíle č.14. Zdraví 21) Rada kraje po projednání předloženého materiálu bere na vědomí závěry semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje konaného 9. a pod záštitou World Health Organisation dle důvodové zprávy a ukládá 1. Ing. Jiřímu Bezouškovi, vedoucímu odboru hospodářského a regionálního rozvoje a. zajistit ve spolupráci s ostatními vedoucími odborů implementaci závěrů do procesů zpracovávání rozvojových dokumentů Libereckého kraje, Termín: trvale b. předložit radě kraje návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje, Termín: 10/ Jiřímu Benediktovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, předložit radě kraje návrh na změnu statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje s cílem užšího zapojení do procesu připomínkování rozvojových dokumentů Libereckého kraje, Termín: 10/ MUDr. Jaroslavu Krutskému, členu rady kraje pověřenému vedením resortu zdravotnictví, předložit závěry semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci Termín:

25 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Cíl: Vytvoření trvalého systému hodnocení rozvojových dokumentů Libereckého kraje, který zajistí jednak prosazení péče o zdraví do všech oblastí života společnosti a povede k pochopení zdraví jako potenciálu, jenž je možné rozvíjet a ovlivňovat prostřednictvím nejen zdravotnických ale zejména, sociálních, ekonomických a environmentálních determinant zdraví, a jednak zajistí i to, že všechny resorty se trvale budou podílet na společné zodpovědnosti za zdraví. Konečným cílem vytvoření a udržení tohoto systému je zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva Libereckého kraje v souladu se záměry schválené Zdravotní politiky Libereckého kraje.

26 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Cílové skupiny: Školitel metodiky hodnocení zdravotních dopadů (HIA Health Impact Assessment tj. hodnocení dopadu na zdraví), a metodiky posuzování výsledků HIA z hlediska zdravotní politiky LBK Zpracovatel HIA Zpracovatelé, zadavatelé a adresáti rozvojových dokumentů Pracovní skupina pro realizaci zdravotní politiky Veřejnost

27 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Princip: Prosazení a zapojení metody HIA do přípravy rozvojových dokumentů (analogicky k EIA) a následné vyhodnocení doporučení a závěrů z ní plynoucích zejména z hlediska cílů schválené zdravotní politiky Libereckého kraje. Posouzení rozvojového dokumentu z hlediska zdravotní politiky je velmi náročný proces, který se bude realizovat ve dvou krocích: V prvním se nejprve posoudí dopad rozvojové koncepce na zdraví metodou HIA (úloha zpracovatele dokumentace)ve druhém pak se tento dopad zhodnotí z hlediska zdravotní politiky (úloha Pracovní skupiny pro realizaci ZP). Metoda HIA, používaná již vřadě vyspělých států Evropy, je definována jako vývojový proces, který užívá řadu postupů a přístupů k identifikaci a zvážení potenciálních či aktuálních dopadů rozvojových dokumentů na zdraví dané populace.

28 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Aktivity: Pro používání metody HIA budou proškoleni zadavatelé, zpracovatelé, případně adresáti rozvojových dokumentů v metodice HIA. HIA se stane stabilní o jejichž posouzení zadavatel rozhodne. Do okruhu posuzovatelů rozvojových dokumentů bude zařazena Pracovní skupina pro realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje.

29 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Výstupy: Metodika HIA Metodika posuzování rozvojových dokumentů obsahujících HIA z hlediska schválené zdravotní politiky

30 Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje: Harmonogram: 1. Vytvořit seznam zadavatelů, zpracovatelů a adresátů rozvojových dokumentů, kteří projdou školením v metodě HIA 2. Zpracovat metodiku proškolování v metodě HIA 3. Zpracovat metodiku posuzování z hlediska schválené zdravotní politiky 4. Změna statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky LBC kraje na komisi rady kraje umožňující více se zapojit do procesu posuzování 5. Zakotvení HIA jako součásti vybraných rozvojových dokumentů

31 USNESENÍč. 1282/05/RK Návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje a návrh na zřízení komise Rady kraje pro realizaci zdravotní politiky Rada kraje po projednání s c h v a l u j e návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje, dle důvodové zprávy a u k l á d á 1. Jiřímu Benediktovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, a) zpracovat metodiku proškolování v metodě HIA (Health Impact Assessment) Termín: 05/2006 b) zpracovat metodiku posuzování z hlediska schválené zdravotní politiky Termín: 05/2006 c) připravit změnu statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky LBC kraje na komisi rady kraje Termín: 11/ Ing. Jiřímu Bezouškovi, vedoucímu odboru rozvoje, zajistit zakotvení metodiky HIA jako součásti vybraných rozvojových dokumentů kraje. Termín: od 10/2006

32 ČAS POKROČIL, DĚKUJI ZA POZORNOST

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014-2015 Revidovaná verze (březen 2015) Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více