Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Michaela Fleischmannová Praha červen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 19.června Simona Krejčová

3 Děkuji svému příteli Martinovi za trpělivost, podporu a pochopení při mém studiu a při vypracování této práce. Děkuji vedoucí této práce Ing. Michaele Fleischmannové za její rady, konzultace, podmětné připomínky a trpělivost.

4 Anotace Téma předkládané bakalářské práce Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemí, je sondou do systému zdravotnictví v ČR a vybraných zemích. Snahou bylo vymezení a objasnění základních pojmů týkající se celého náročného systému zdravotnictví. Oblast zdravotnictví se úzce dotýká každého z nás a i z tohoto důvodu je důležité znát základní fakta. V práci jsem se snažila popsat základní oblasti související se zdravotní politikou a důležitou úlohou státu. Přiblížit fakta týkající se financování celého systému a nutnosti reformy zdravotnictví nejen v ČR, ale také v okolních zemích. Annotation Subject of the bachelor work Health policy in the Czech republic and selected countries is a probe in to a system of healthcare in the Czech republic and selected contries. Pursuit of work was delimitation and illustration of basic terms related to integral and difficult healthcare system. Healthcare is subject which is close to each of us, so for that reason is important to know basic facts of the case. In my work I tried to define primary area connected with Health policy and important part of state. Bring closer facts relevant to financing of the whole system and urgency of healthcare reform not only in the Czech republic but also in neighbouring contries.

5 OBSAH Obsah 1. ÚVOD ZDRAVOTNÍ POLITKA Definice zdraví a zdravotní politiky Historie zdravotní politiky Zdravotnické systémy Subjekty zdravotnického systému Fungování zdravotnických systémů Silné a slabé stánky ZS Zdravotní péče Rozdělení zdravotní péče Financování zdravotní péče Zdravotnické systémy Zdravotní péče v USA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU Ekonomika zdravotnictví Ekonomické ukazatelé Typy financování Situace a způsoby financování zdravotní péče v ČR Výdaje na zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění Systém úhrad zdravotním pojišťovnám Druhy pojišťoven Účastníci veřejného zdravotního pojištění Druhy veřejného pojištění Hospodaření zdravotních pojišťoven Vize pro veřejné pojištění Management ve zdravotnictví Financování ve vybraných zemích USA Německo... 34

6 Velká Británie Garance státu práva na zdraví Spoluúčast jedince při realizaci zdravotní politiky Veřejná ochrana zdraví Povinnosti státu v oblasti sociálních služeb K těmto dávkám patří dále jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek ( 33) jednorázová, nenároková dávka sociální péče poskytuje obecní úřad obcí s rozšířenou působností Léková politika REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ Aktuální priority reformy v ČR Regulační poplatky Reforma zdravotnictví jako politický program stran Průběh reforem ve vybraných zemích Praxe v Německu Reforma zdravotnictví v USA ZÁVĚR... 59

7 1. ÚVOD Problematika zdravotnictví se dotýká téměř každého z nás. Pro pochopení velmi složitého systému, jaké zdravotnictví představuje je potřeba se seznámit s jednotlivými oblastmi spolu se zúčastněnými aktéry. Fungování a vzájemná propojenost je složitý mechanismus, který vyžaduje náročnou organizaci. Toto téma jsem si vybrala právě proto, abych na základě vypracování práce seznámila s celou problematikou a fungováním českého zdravotnictví, jeho financováním a možnými východisky. Zároveň tím tak sama lépe mohla pochopit a zhodnotit současnou situaci. K přehlednému vypracování bylo zapotřebí se seznámit také s mnoha právními předpisy a vyhláškami. Práci jsem rozdělila do čtyř stěžejních oblastí a to na oblast zdravotní politiky, způsobu financování systému, garanci státu práva na zdraví a v poslední řadě na aktuální oblast reformy zdravotnictví. Do rozboru situace v ČR jsem zahrnula také pohledy do vybraných států a to především pro možnost vzájemného porovnání. Díky zmapování situace v okolních zemích jsem mohla blíže najít vzájemné rozdíly a porovnat klady či zápory v našem systému zdravotnictví. V kapitole první se snažím vysvětlit základní pojmy zdravotní politiky. Stěžejními pojmy jsou zdraví, zdravotní péče a zdravotní systémy. Zdravotní péče spolu se zdravím jsou zmiňovány v průběhu celé práce. Zaměřuji se především na popis fungování zdravotního systému v ČR a jeho rozdělení. V závěru této kapitoly pro srovnání uvádím praxi z USA. USA jsem si vybrala záměrně a to pro svoji naprostou specifičnost a náročnost systému zdravotnictví. V části, kterou jsem nazvala financování zdravotního systému, představuji způsoby financování zdravotnictví v ČR. Popisuji zde tři základní modely financování zdravotnictví, které v závěru kapitoly demonstruji na třech státech a to Německa, USA a VB. V rámci ČR se zaměřuji především na složku financování a úhrady zdravotní péče prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění a fungování zdravotních pojišťoven. Další složku financování tvoří poplatky, které zde také uvádím. Každý občan této země má nárok na zdraví a bezplatnou zdravotní péči. Toto právo je zakotveno v LZPS. Stát toto právo uvádí do praxe díky své exekutivní, výkonné a soudní 5

8 moci. Kromě zmíněných nástrojů má stát na starosti sociální politiku o zdravotně postižené spoluobčany spolu s veřejnou ochranu zdraví obyvatel. Úloze státu se věnuji ve třetí části. V poslední kapitole, čtvrté, nastíním problém reformy zdravotnictví. Jedná se o poměrně široké a diskutované téma, které poskytuje velký prostor ke spoustě názorů a pohledů na tuto problematiku. Mým cílem nebylo hodnotit, ale poskytnout fakta současné situace. V době, kdy jsem tuto práci vypracovávala se nově zvolené politické strany teprve připravovaly na sjednocení svých programů v oblasti zdravotnictví. Každá ze stran věnuje reformě zdravotnictví část ze svého volebního programu. Některá méně, jiná více. Myslím si, že je dobré znát návrhy jednotlivých stran, i přesto, že se často jednalo pouze o předvolební sliby. I tyto sliby mohou nastínit, kam se po volbách bude ubírat osud našeho zdravotnictví a tím i nás. 6

9 2. ZDRAVOTNÍ POLITKA Zdraví jako životní proces se neustále mění, a to v závislosti na změně a reakci obou prvků systému, tj. organismu i vnějšího prostředí. Jde o složitý vzájemný vztah interakce mezi organismem a prostředím, ve kterém se uplatňují zpětné vazby a multifaktoriální charakter prvků přírodního a sociálního prostředí Definice zdraví a zdravotní politiky V odborné literatuře se zdraví nejčastěji definuje jako základní pojem ve zdravotní politice a jako soubor schopností člověka vyrovnat se s nároky vnitřního a vnějšího prostředí bez narušení životních funkcí. Ústava WHO - World Health Organisation definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absenci nemoci nebo vady. Zdraví je ovlivňováno několika faktory a to nezdravotnickými faktory a zdravotnickými faktory. Mezi nezdravotnické patří faktory přírodní spolu se sociálním prostředím. Jako zdravotnické faktory označujeme jako kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Oblast zdravotní politiky je především souhrnem politických aktivit, které mají vliv na zdraví různých společenských skupin či obyvatel států. V každé zemi je jiná. Její význam je dán společenským uspořádáním a ekonomickou silou země, ale také kulturou a složením obyvatelstva. Zdravotní politika by měla být součástí hospodářské a sociální politiky každého státu. Vychází ze skutečnosti, že ochrana, podpora a zachování zdraví je jednou ze základních existenčních potřeb lidstva. 2 Zdravotní politiku v dnešním pojetí, přes různé postoje k budoucnosti sociálního státu, můžeme definovat na základě platných zákonů a konvencí jako cílevědomou činnost státu zaměřenou na ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva. 3 1 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3.vyd ISBN

10 Činnost zdravotní politiky zahrnuje dvě hlavní aktivity. Jedná se o aktivity, které jsou přímo zaměřeny na samotné léčení, tedy k odstraňování změn, obnově a navrácení zdraví. Dále aktivity, které směřují na podporu a ochranu zdraví. Jako hlavní kritérium zdravotní politiky se považuje zdravotní stav obyvatel země a ekonomická situace země. Je to právě zdravotní stav obyvatelstva, který určuje, jakým směrem se zdravotní politika bude ubírat a jaké cíle si stanoví. Jednotlivé státy řeší otázky do jaké míry má stát odpovědnost za zdraví svých obyvatel, jaký zvolit optimální model pro poskytování zdravotní péče, jak aplikovat tržní mechanizmy v rámci zdravotnictví, hledání optimálního poměru veřejných a soukromých zdrojů při hrazení zdravotní péče, práva a povinnosti účastníků procesu zdravotní péče. K realizaci zdravotní politiky zdravotnictví je potřeba především politické vůle. V odborné literatuře jsou zmiňovány i další důležité předpoklady k realizaci, jako cíle a strategie stanovené státem, které vedou k naplnění, existence subjektů, které mají zájem realizovat veřejné programy, dále reálnost stanovených cílů dle ekonomických možností země, existence sociálně ekonomického prostředí a jiné. Dalším předpokladem je cílevědomá činnost státu včetně subjektů hospodářské a sociální politiky. Hlavními pilíři zdravotní politiky jsou etika, medicína a ekonomika. Tyto tři pilíře by měly fungovat v rovnováze, protože jejich vzájemný vztah těchto pilířů se promítá do zdravotního stavu obyvatel a jeho vývoje do budoucna. Důležitým předpokladem existence státní zdravotní politiky je vedle uznání zdraví jako společenské, tudíž veřejné hodnoty, i vytvoření materiální základny. Zdravotní politika se může realizovat až na určitém stupni ekonomického a společenského rozvoje země. Zdravotní politika se může uplatňovat až tehdy, když je vybudována síť zdravotnických zařízení a institucionální struktura. 4 Cíle zdravotní politiky v ČR i ve většině zemí jsou stejné, a to především: - uchování a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva země - efektivní alokace zdrojů - dostupnost zdravotních služeb všem občanům 4 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN

11 Zdravotní politika by neměla být určována programy zrovna vládnoucích politických stran mezi jednotlivými volebními obdobími. Jejím jediným cílem má zůstat soustavná a dlouhodobá snaha o zlepšení zdravotního stavu obyvatel země. Docílit takového stavu lze při spolupráci všech subjektů, počínaje vládou spolu se státními institucemi až po iniciativu občanskou. Hlavním posláním zdravotní politiky je služba společnosti, která uspokojí potřeby v oblasti zdraví a péče o něj Historie zdravotní politiky Zdravotnictví jako systém bylo odezvou na zdravotní potřeby populace. Základy zdravotní politiky sahají až do 1.poloviny 19.století. Jako vědní obor se zdravotní politika zrodila až po druhé světové válce. Jednalo se o reakci na těžkou zdravotní situaci ve většině evropských zemích poválečného období. Rozvoj souvisí také s rozvojem vědeckého bádání, oborů v matematice, fyzice, rozvojem medicínských technologií a prohloubení zdravotní péče. Tento nástup sebou přinesl i rychlý růst výdajů. V českých zemích byl již v roce 1888 zaveden systém nemocenského a zdravotního pojištění. Pojištění fungovalo na principu solidarity, tzv. bismarckovský model, tento systém v ČR trvá až do současnosti. Problémy zdravotnictví a zdraví přerostly národní rámec a začaly se řešit v mezinárodním měřítku. Tato situace vedla ke vzniku Světové zdravotnické organizace WHO - World Health Organisation. WHO byla založena Spojenými národy 7. dubna Konstituce WHO stanovuje, že jejím úkolem je dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví u všech lidí Zdravotnické systémy Důležitou složkou při realizaci zdravotní politiky jsou tzv. zdravotnické systémy. Zdravotnický systém představuje náročný proces. Proces, který zahrnuje poměrně širokou skupinu zúčastněných subjektů a podmínek, a to z důvodu zajištění fungování celého náročného procesu. Zdravotnický systém představuje vztahy mezi veřejností, financujícími subjekty poskytovateli zdravotní péče a orgány reprezentující vládní politiku, v jehož rámci se uskutečňuje zdravotní péče. Nastavení optimálních vztahů, které povede k efektivnosti celého systému. Je nutné nastavit určitá kritéria, aby zdravotní systém správně fungoval. To znamená i sladit zájmy zúčastněných stran. 9

12 Dobře fungující zdravotní systém by měl zajistit: - kvalitu zdravotní péče a její dostupnost všem - rovné podmínky všech zúčastněných subjektů - vyváženou ekonomickou strukturu Každá země uplatňuje jiný zdravotnický systém. Rozdílnost je dána ekonomickou vyspělostí země, celkovým vývojem systému, politickým prostředím, strukturou obyvatelstva, ale také kulturou, zvyky a sociálním prostředím. V každém případě zdravotnický systém patří k nejdůležitější složce v procesu realizace zdravotní politiky. Efektivní fungování závisí na výši výdajů investic do zdravotnického systému, dostatečné ekonomické síle země a v neposlední řadě i politické vůle. Hlavním cílem celého složitého mechanismu je zajistit a uspokojit zdravotní potřeby obyvatelstva země Subjekty zdravotnického systému Zdravotnický systém zahrnuje spolupůsobení tří subjektů neboli aktérů pacient ( spotřebitel ) financující subjekty poskytovatelé zdravotní péče Všechny zúčastněné strany jsou nepostradatelné pro celý systém a navzájem se ovlivňují. Vývojem vstupují do celého systému i další důležité složky a to vládní politika spolu s legislativou. Pacient - Má v celém systému roli spotřebitele. Pacient spotřebovává zdravotní péči a zároveň se podílí na financování. 10

13 - Má práva i povinnosti. Mezi základní práva patří dle Listiny základních práv a svobod právo na zdravotní péči, výběr zdravotnického zařízení i ošetřujícího lékaře a zdravotní pojišťovny. Povinností pacienta je přispívat do veřejného zdravotního pojištění. Financující subjekty - Stát ( veřejný státní rozpočet ) + systém zdravotního pojištění ( veřejné X soukromé pojištění ) Poskytovatelé zdravotní péče - Zdravotnická zařízení spolu s další soustavou sítě poskytovatelů zdravotní péče stát, kraje, obce, zařízení fyzické a právnické osoby. - Liší se dle postavení a to zda se jedná o veřejné nebo soukromé zařízení. Zdravotnická zařízení dělíme na: - státní a nestátní - lůžková a ambulantní - smluvní a nesmluvní Mezi další subjekty ZP řadíme zdravotní pojišťovny, komory, asociace a různé druhy nadací Fungování zdravotnických systémů Odborníci se v podstatě shodují v tom, že v žádné zemi dosud neexistuje ideální zdravotnický systém, který by vyhovoval všem účastníkům zdravotní péče. 5 V rámci hodnocení efektivního fungování zdravotnických systému je třeba přihlédnout ke všem aktérům a návaznosti všech systémů. Sladit zájmy a potřeby všech účastníků zdravotnického systému je těžký úkol. Pro fungování zdravotnického systému je potřeba splnit a zároveň udržet několik kritérii. Jednotlivá kritéria jsou navzájem úzce spjata. Jde o to, především zachovat dostupnou zdravotní péči co nejširšímu okruhu populace. Kvalitní zdravotní péče vyžaduje odbornost 5 Gladkij,Ivan; Strnad,Ladislav. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1.vyd ISBN

14 lékařů, dostupnou síť zdravotnických zařízení, dostupnost moderní technologie a dostupnou návaznou péči. Konkrétně návazná zdravotní péče je dle mého názoru v ČR oproti jiným zemím na velmi dobré úrovni. Dle dostupných informací až 53% propuštěných pacientů z nemocničního léčení zůstává pod kontrolou odborníků nemocnice z toho následně 31% je předáno do péče praktických lékařů. 6 Taková návazná péče může být například pro americké pacienty jen snem. Často opomenutá stránka celého systému bývá management a administrativa zdravotnictví. V době neustále zmiňované a všudypřítomné finanční krize a neustálého boje zdravotnických zařízení o finance, považuji tyto dva aktéry naopak za jedny z nejdůležitějších. Bez dostatečného přílivu peněz a jejich efektivního investování jen těžko zdravotní zařízení zajistí dostupnou péči, dostatek medicínských zařízení a především kvalifikovaný personál. Udržení kvalitního zdravotnického personálu a tím i kvalitní péče je finančně náročné. Úkolem kvalitního managementu je především tedy sladit zájmy všech zúčastněných stran Silné a slabé stránky ZS Klady Odbornost a profesionální úroveň zdravotnických pracovníků Kvalitní vybavenost zdravotnických zařízení, přes nedostatek zdrojů úspěšný vědecký vývoj Hustá síť zdravotnických zařízení (rovnoměrně pokrývá většinu území ČR ) V porovnání s ekonomicky zdatnějšími zeměmi ještě neustále dostatek finančních prostředků, stabilizace výdajů Udržení kvality zdr.péče i dostupnost Zápory Nedořešena a neustále odkládaná reforma zdravotnictví Nestabilní politická vůle, střet zájmů, populismus Nedostatečná hospodárnost, nedostatečná kontrola výdajů, plýtvání prostředky, neefektivní využití zdrojů Neustálé prosazování bezplatného zdravotnictví pro všechny Nedořešená koncepce financování lůžkové péče 2.4. Zdravotní péče 6 Gladkij,Ivan; Strnad,Ladislav. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1.vyd ISBN

15 Součástí zdravotní politiky je zdravotní péče. Obyvatelé ČR mají zdravotní péči garantovanou Ústavou ČR, kde se v čl. 31 Listině základních práv a svobod praví: "Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. V současné době i do budoucna bude čím dál náročnější zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči všem. V solidárním systému, který je v ČR nastaven nemůže být nadále dostatek finančních prostředků dlouhodobě na vše Rozdělení zdravotní péče Zdravotní péče v ČR je založena na těchto základních principech: - solidarita - vysoký podíl samosprávy U více zdrojového financování převažuje podíl veřejnoprávního zdravotního pojištění, svobodná volba lékaře, zdravotnického zařízení a pojišťovny. Zdravotní péče zahrnuje nejen péči o zdraví, ale i samotnou léčbu a prevenci. Zdravotní péči rozdělujeme na základní a specializovanou, jedná se o rozdělení především z ekonomického hlediska. Dále dělíme zdravotní péči dle: - typu zařízení a specializace primární ( všeobecnou ), sekundární, terciární - místa poskytování péče ambulantní a ústavní - péče standardní a nadstandardní Celý systém zdravotní péče je součástí veřejnoprávního sektoru. Zdravotní péče je poskytována zdravotnickými zařízeními spolu s dalšími soustavami, jako zařízení FO, PO, obce a státu. 13

16 Financování zdravotní péče Péče o zdraví v posledních letech je spojena nejen v ČR, ale i ostatních zemích se stále rostoucími náklady. Příčiny jsou všude téměř stejné. Jedná se o stárnutí populace, zvyšování požadavků na lékařskou péči a odbornost, tak na moderní technologii. Náklady na zdravotní péči náklady na 1 pojištěnce v Kč celkové náklady v Kč rok rok rok 2008 Spotřeba zdravotní péče je především odrazem zdravotního stavu obyvatelstva. To je ovlivněno tzv.determinanty zdraví. Zdravotní stav obyvatel ovlivňují 4 základní determinanty zdraví a to: - genetický základ, prostředí, ve kterém žijeme, způsobem života a zdravotní péčí. 7 Celá koncepce péče o zdraví je ovlivněna makroekonomickými podmínkami země. Existuje jasně prokazatelný vztah mezi ekonomickou vyspělostí států a obrazem zdraví jejich obyvatel 8 Nejedná se o vztah lineární. Pro příklad se nabízí srovnání s USA. Spojené státy jsou bezesporu finančně vyspělejší, poskytují větší objem výdajů na zdravotní péči a převyšují 7 Drbal, Ctibor. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd ISBN Drbal, Ctibor. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd ISBN

17 hodnotu HDP ČR. Přesto ukazatelé zdravotního stavu populace ČR oproti USA rozdíly nevidí. Tento stav platí ve srovnání i s jinými ekonomicky vyspělejšími státy, kde ČR dosahuje lepších výsledků. Příhodné přirovnání k této situaci dle Drbala děláme západní medicínu s východními cenami 2.5. Zdravotnické systémy Zdravotnická zařízení se člení především dle zdroje financování. Existují tři základní typy: 1) Tržní typ 2) Bismarcovský typ 3) Beveridgeovský typ Tržní typ zdravotní péče je garantována státem. Pacient si svobodně volí lékaře, zdravotnické zařízení i to, zda se pojistí nebo ne. Zdravotní péče je hrazena přímou platbou nebo ze soukromých zdrojů. Hlavním představitelem je USA. Mezi přednosti tohoto typu je nutno zmínit především široká nabídka kvalitních zdravotnických zařízení, moderní technologie a také konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče, která vede k její kvalitě. Odvrácenou stranou je vysoká nákladnost, kterou tento systém vyžaduje a celkově nízká dostupnost zdravotní péče. Bismarkovský typ zdravotní péče je garantována státem, jde o princip solidarity, kvalitu i rozsah péče garantuje lékař. Tento systém používá Česká Republika, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie a jiné. Tento systém zaručuje dostupnost zdravotní péče, velkou nabídku jak zdravotnických zařízení, tak služeb. Beveridgeovský typ systém zdravotní péče postavený na sociálních a demokratických základech. Zdravotní péče je garantována státem, je bezplatná a všeobecně dostupná. Systém používaný ve Velké Británii. Kladně je hodnocen tento systém dostupností kvalitní zdravotní péče i její nabídkou. Vyžaduje přiměřené náklady. Mínusem je nedostatečná motivace po obyvatele k prevenci a péči o zdraví. Každý tento typ systému je postaven na jiných cílech i samotném obsahu. Cíl, který je společný pro všechny země je zdraví obyvatelstva a dostupnost kvalitní zdravotní péče. Vhodné nastavení zdravotnického systému závisí na zjištění a určení skutečných potřeb. 15

18 2.6. Zdravotní péče v USA Zdravotní péče v USA není garantovaná státem. Zdravotní péče a prevence je svobodnou volbou každého jedince a záleží na jeho sociální situaci, zda k této péči bude mít přístup. Celý systém zdravotní péče v USA je velmi komplikovaný a finančně náročný mechanismus. Zdravotní pojištění je soukromé a dobrovolné. Americké zdravotnictví nikdy nepřijalo státem organizovaný systém tzv. sociální solidarity. 9 Zdravotní péče v USA je na velmi vysoké úrovni. Hlavním problémem je, že k ní nemá přístup velká část populace. Dochází k nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče. Rozdělení zdravotní péče. - Primární ( jedná se o základní péči ) - Sekundární ( zde je již vyžadována odbornější péče ) - Terciální ( péče, která vyžaduje již specializovanou odbornost ) Subjekty zdravotní péče v USA jsou totožné jako v ČR a to pacient X poskytovatel zdravotní péče X financující aktéři. Zdravotní systém a s ním spojená zdravotní péče v USA se od ostatních států liší v mnoha oblastech. Například dle zprávy OCED mají v přepočtu na 1000 obyvatel méně praktických lékařů, než je tomu ve většině států OCED. Zdravotní péče v USA patří k nejnákladnějším na světě. Tento systém má mnoho příznivců, ale také oprávněně mnoho kritiků. Pro velkou část americké populace je zdravotní péče téměř nedostupná. Je velmi nákladná a pojištění si může dovolit jen velmi malé procento Američanů. Hlavním cílem současné vlády je reforma celého zdravotnického systému, snížení nákladů na péči a zároveň docílit dostupnosti zdravotní péče. To i přes vysokou ekonomickou sílu USA je v současné době velmi náročný úkol. Cílem amerického systému zdravotnictví není tedy jen zlepšování poskytované zdravotní služby, ale prioritně zajištění dostupnosti zdravotnických služeb pro všechny obyvatele. Cílem reformy je prosadit veřejné zdravotní pojištění a díky němu zpřístupnit zdravotní péči pokud možno všem obyvatelům. 9 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN

19 Zdravotnický systém v USA je naprosto odlišný od systému v ČR. Při porovnávání obou těchto systémů vidíme dva naprosto odlišné mechanismy. Jedno shledávám přesto totožné pro obě země, a to narůstající potřebu reformy a rychlé ubývání finančních prostředků. 17

20 3. FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU Zdravotnický systém lze definovat jako organizační celek uspořádaných vztahů mezi veřejností, poskytovateli zdravotní péče, financujícími subjekty a orgány reprezentujícími vládní politiku, v jehož rámci se uskutečňuje zdravotní péče. 10 Hlavním cílem ve zdravotnictví je především zlepšení zdravotního stavu obyvatel a dostupnost zdravotní péče. S tím souvisí efektivně rozdělovat a využívat finanční prostředky. V českém zdravotnictví se nejedná ani tak o zvyšování výdajů, ale o zvýšení efektivity v systému poskytování služeb spolu s efektivním přerozdělováním zdrojů. Současný systém úhrad za zdravotní péči neodpovídá efektivnímu ekonomickému chování. S tím je spojena především rychlá optimalizace rozsahu zdravotních výkonů, které jsou hrazeny z povinného zdravotního pojištění k adekvátní úrovni poskytované zdravotní péče. Jak již bylo zmíněno, je v ČR bezplatná zdravotní péče na základě veřejného pojištění zakotvena v zákoně a to v Listině základních práv a svobod. Zdravotnictví v ČR je financováno z veřejných zdrojů, funguje na principu solidarity. Znamená to zajištění zdravotní péče ve stejné kvalitě pro všechny společenské skupiny a vrstvy. Odvrácená strana tohoto systému je ta, že spotřebovává obrovské finanční částky. Výdaje na zdravotnictví v ČR dle různých metodik jsou 6,7-8,5 % z HDP. Oblast zdravotnictví každoročně odčerpává z veřejných financí více prostředků než předešlý rok. Výdaje rostou jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru Ekonomika zdravotnictví Ekonomika zdravotnictví je jednou z aplikovaných disciplín, zabývá se studiem možností optimální alokace omezených lidských, hmotných a peněžních zdrojů s cílem dosáhnout integrace medicínské, organizační a ekonomické racionality v oblasti poskytování zdravotnických služeb Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3.vyd ISBN Gladkij,Ivan; Strnad,Ladislav. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1.vyd ISBN

21 Jako samostatná disciplína se začala Ekonomie zdravotnictví prosazovat počátkem 50let. 20století. Ekonomové a vědci se začali věnovat porovnávání standardních tržních trhů na jedné straně a zdravotnických trhů na straně druhé. Řešili efektivní alokaci finančních zdrojů, možnosti konkurence a hledání nových kritérií pro fungování zdravotního systému jako celku. Důležitou oblastí bylo zajištění ekonomické dostupnosti zdravotní péče pro celou společnost. I v současné době se věnujeme tématu oblasti problematiky ekonomiky zdravotnictví. Mezi nejvíce diskutované otázky patří, kam a kolik financí vydat na chod celého zdravotního systému. Jak vyvážit tyto výdaje s potřebou obyvatelstva, zda byly finanční prostředky vynaloženy efektivně, reálné vyčíslení ekonomických ztrát a mnoho dalších. Jak z omezených zdrojů udržet a zajistit zdravotní péči na stávající úrovni Ekonomičtí ukazatelé Jednou z nejdůležitějších oblastí problematiky zdravotního systému je ekonomika zdraví a ekonomičtí ukazatelé. Mezi ekonomické ukazatele řadíme: - výdaje na zdravotnictví - hospodaření zdravotních pojišťoven - náklady na administrativu - spotřeba léků - mzdové náklady Výdaje na zdravotní péči rostou především z důvodů: - stoupajícího počtu obyvatel - stárnutí populace - politických preferencí v podobě solidarity - nových technologií, preparátů - léčiv - výskytu nových onemocnění - vzrůstajících nároků společnosti Tento trend lze zastavit pouze změnou celého systému zdravotnictví a jeho financování. 19

22 3.3. Typy financování Základní rozdělení typů z hlediska financování zdravotnictví dle dostupné literatury dělíme na základní tři. 1) Tržní typ 2) Bismarkovský typ 3) Beveridgeovský typ Tržní model financování Tento model je založený na principu volného trhu. Je specifický především pro USA, které jsou již posledním představitelem tohoto systému. Zdravotní péče je zde chápána jako zboží. Pacient má naprostou volnost při volbě pojišťovny, svého lékaře i zdravotnického zařízení. Na rozdíl od ČR je zdravotní pojištění zcela dobrovolné a to jak pro jednotlivce, tak pro zaměstnavatele. Tato volnost je ovšem dána ekonomickou a sociální situací pacienta. Zdravotní péče je hrazena přímou platbou ze soukromých zdrojů nebo ze zdrojů soukromých pojišťoven. Je zde absence kontroly ze strany státu, stát nekontroluje plnění zdravotních pojišťoven ani ceny zdravotních služeb. Mezi poskytovateli zdravotnické péče, plátci a pojišťovnami vzniká konkurence, která přináší do systému pozitiva v podobě kvalitnější péče, lepší dostupnosti, ale zároveň i potřebou ziskovosti. Bismarckovský model financování Bismarcovský model je založen na organizovaném všeobecném zdravotním pojištění. Finanční zdroje jsou získávány povinnou platbou, kterou určuje zákon. Stát je v tomto případě zavázán k efektivnímu přerozdělování zdrojů. Stát tímto převzal povinnost zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péče pro všechny obyvatele. V plném rozsahu zde funguje systém solidarity, který zajišťuje zdravotnickou péči ve stejné kvalitě a dostupnosti všem. Podíl státu na financování zdravotní péče se realizuje platbou pojistného za osoby společensky uznané do fondu zdravotního pojištění. 12 Tento systém je používán v ČR, Rakousku, Německu, Francii, Polsku a dalších státech. 12 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Systémy zdravotní péče

Systémy zdravotní péče Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotnické systémy 1 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy:

Více

Zdravotnické systémy - 1

Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických zařízení tj., systém zdravotní péče. V současné

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Hlavní zdroje financování zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění (79%) občané stát zaměstnavatelé Státní a místní rozpočty (5,7%) státní (státní rozpočet) krajské a obecní

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2016

Ing. Vojtěch Beck, 2016 Ing. Vojtěch Beck, 2016 1 součást sektorové veřejné ekonomiky, obohacená v posledních desetiletích o nové přínosy ekonomů, sociologů, demografů, lékařů a právníků zkoumá, jak optimálně alokovat lidské,

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému

Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Markéta Bartůňková, Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík Nová Koncepce resortu

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR 30.3.2017 Mikulov Ladislav Friedrich Aktuální stav zdravotnictví v ČR Systém veřejného zdravotního pojištění se vyvíjí od svého vzniku

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová 17. 10. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Houstone, máme problém!

Houstone, máme problém! MUDr. Lukáš Velev Houstone, máme problém! Stárnutí populace rozvinutých zemí Omezené zdroje jak veřejných, tak soukromých rozpočtů Pokles výkonnosti ekonomiky, pravděpodobně dlouhodobý Intenzívní rozvoj

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 31. května 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy Reforma systému zdravotní péče v ČR Příčiny Hlavní principy Příčiny reformy Demografické změny Technologické změny/pokrok Rostoucí počet poskytovatelů Rostoucí poptávka po (kvalitní) zdravotní péči Informační

Více

DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ

DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ Svaz léčebných lázní ČR 22. června 2011 SLM ČR 1 Mapa českých lázní 3 Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR Leoš Heger, Praha 24. 11. 2010 PROBLÉMY spokojenost pacientů / zdravotníků napětí mezi zdroji a objemem péče chování pacientů v mezních stavech implicitní

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce II. část Zjednodušené vzájemné porovnání zdravotních pojišťoven

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce II. část Zjednodušené vzájemné porovnání zdravotních pojišťoven Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2004 77 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 - II. část Zjednodušené vzájemné porovnání

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 7 9.4.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více