Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Michaela Fleischmannová Praha červen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 19.června Simona Krejčová

3 Děkuji svému příteli Martinovi za trpělivost, podporu a pochopení při mém studiu a při vypracování této práce. Děkuji vedoucí této práce Ing. Michaele Fleischmannové za její rady, konzultace, podmětné připomínky a trpělivost.

4 Anotace Téma předkládané bakalářské práce Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemí, je sondou do systému zdravotnictví v ČR a vybraných zemích. Snahou bylo vymezení a objasnění základních pojmů týkající se celého náročného systému zdravotnictví. Oblast zdravotnictví se úzce dotýká každého z nás a i z tohoto důvodu je důležité znát základní fakta. V práci jsem se snažila popsat základní oblasti související se zdravotní politikou a důležitou úlohou státu. Přiblížit fakta týkající se financování celého systému a nutnosti reformy zdravotnictví nejen v ČR, ale také v okolních zemích. Annotation Subject of the bachelor work Health policy in the Czech republic and selected countries is a probe in to a system of healthcare in the Czech republic and selected contries. Pursuit of work was delimitation and illustration of basic terms related to integral and difficult healthcare system. Healthcare is subject which is close to each of us, so for that reason is important to know basic facts of the case. In my work I tried to define primary area connected with Health policy and important part of state. Bring closer facts relevant to financing of the whole system and urgency of healthcare reform not only in the Czech republic but also in neighbouring contries.

5 OBSAH Obsah 1. ÚVOD ZDRAVOTNÍ POLITKA Definice zdraví a zdravotní politiky Historie zdravotní politiky Zdravotnické systémy Subjekty zdravotnického systému Fungování zdravotnických systémů Silné a slabé stánky ZS Zdravotní péče Rozdělení zdravotní péče Financování zdravotní péče Zdravotnické systémy Zdravotní péče v USA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU Ekonomika zdravotnictví Ekonomické ukazatelé Typy financování Situace a způsoby financování zdravotní péče v ČR Výdaje na zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění Systém úhrad zdravotním pojišťovnám Druhy pojišťoven Účastníci veřejného zdravotního pojištění Druhy veřejného pojištění Hospodaření zdravotních pojišťoven Vize pro veřejné pojištění Management ve zdravotnictví Financování ve vybraných zemích USA Německo... 34

6 Velká Británie Garance státu práva na zdraví Spoluúčast jedince při realizaci zdravotní politiky Veřejná ochrana zdraví Povinnosti státu v oblasti sociálních služeb K těmto dávkám patří dále jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek ( 33) jednorázová, nenároková dávka sociální péče poskytuje obecní úřad obcí s rozšířenou působností Léková politika REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ Aktuální priority reformy v ČR Regulační poplatky Reforma zdravotnictví jako politický program stran Průběh reforem ve vybraných zemích Praxe v Německu Reforma zdravotnictví v USA ZÁVĚR... 59

7 1. ÚVOD Problematika zdravotnictví se dotýká téměř každého z nás. Pro pochopení velmi složitého systému, jaké zdravotnictví představuje je potřeba se seznámit s jednotlivými oblastmi spolu se zúčastněnými aktéry. Fungování a vzájemná propojenost je složitý mechanismus, který vyžaduje náročnou organizaci. Toto téma jsem si vybrala právě proto, abych na základě vypracování práce seznámila s celou problematikou a fungováním českého zdravotnictví, jeho financováním a možnými východisky. Zároveň tím tak sama lépe mohla pochopit a zhodnotit současnou situaci. K přehlednému vypracování bylo zapotřebí se seznámit také s mnoha právními předpisy a vyhláškami. Práci jsem rozdělila do čtyř stěžejních oblastí a to na oblast zdravotní politiky, způsobu financování systému, garanci státu práva na zdraví a v poslední řadě na aktuální oblast reformy zdravotnictví. Do rozboru situace v ČR jsem zahrnula také pohledy do vybraných států a to především pro možnost vzájemného porovnání. Díky zmapování situace v okolních zemích jsem mohla blíže najít vzájemné rozdíly a porovnat klady či zápory v našem systému zdravotnictví. V kapitole první se snažím vysvětlit základní pojmy zdravotní politiky. Stěžejními pojmy jsou zdraví, zdravotní péče a zdravotní systémy. Zdravotní péče spolu se zdravím jsou zmiňovány v průběhu celé práce. Zaměřuji se především na popis fungování zdravotního systému v ČR a jeho rozdělení. V závěru této kapitoly pro srovnání uvádím praxi z USA. USA jsem si vybrala záměrně a to pro svoji naprostou specifičnost a náročnost systému zdravotnictví. V části, kterou jsem nazvala financování zdravotního systému, představuji způsoby financování zdravotnictví v ČR. Popisuji zde tři základní modely financování zdravotnictví, které v závěru kapitoly demonstruji na třech státech a to Německa, USA a VB. V rámci ČR se zaměřuji především na složku financování a úhrady zdravotní péče prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění a fungování zdravotních pojišťoven. Další složku financování tvoří poplatky, které zde také uvádím. Každý občan této země má nárok na zdraví a bezplatnou zdravotní péči. Toto právo je zakotveno v LZPS. Stát toto právo uvádí do praxe díky své exekutivní, výkonné a soudní 5

8 moci. Kromě zmíněných nástrojů má stát na starosti sociální politiku o zdravotně postižené spoluobčany spolu s veřejnou ochranu zdraví obyvatel. Úloze státu se věnuji ve třetí části. V poslední kapitole, čtvrté, nastíním problém reformy zdravotnictví. Jedná se o poměrně široké a diskutované téma, které poskytuje velký prostor ke spoustě názorů a pohledů na tuto problematiku. Mým cílem nebylo hodnotit, ale poskytnout fakta současné situace. V době, kdy jsem tuto práci vypracovávala se nově zvolené politické strany teprve připravovaly na sjednocení svých programů v oblasti zdravotnictví. Každá ze stran věnuje reformě zdravotnictví část ze svého volebního programu. Některá méně, jiná více. Myslím si, že je dobré znát návrhy jednotlivých stran, i přesto, že se často jednalo pouze o předvolební sliby. I tyto sliby mohou nastínit, kam se po volbách bude ubírat osud našeho zdravotnictví a tím i nás. 6

9 2. ZDRAVOTNÍ POLITKA Zdraví jako životní proces se neustále mění, a to v závislosti na změně a reakci obou prvků systému, tj. organismu i vnějšího prostředí. Jde o složitý vzájemný vztah interakce mezi organismem a prostředím, ve kterém se uplatňují zpětné vazby a multifaktoriální charakter prvků přírodního a sociálního prostředí Definice zdraví a zdravotní politiky V odborné literatuře se zdraví nejčastěji definuje jako základní pojem ve zdravotní politice a jako soubor schopností člověka vyrovnat se s nároky vnitřního a vnějšího prostředí bez narušení životních funkcí. Ústava WHO - World Health Organisation definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absenci nemoci nebo vady. Zdraví je ovlivňováno několika faktory a to nezdravotnickými faktory a zdravotnickými faktory. Mezi nezdravotnické patří faktory přírodní spolu se sociálním prostředím. Jako zdravotnické faktory označujeme jako kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Oblast zdravotní politiky je především souhrnem politických aktivit, které mají vliv na zdraví různých společenských skupin či obyvatel států. V každé zemi je jiná. Její význam je dán společenským uspořádáním a ekonomickou silou země, ale také kulturou a složením obyvatelstva. Zdravotní politika by měla být součástí hospodářské a sociální politiky každého státu. Vychází ze skutečnosti, že ochrana, podpora a zachování zdraví je jednou ze základních existenčních potřeb lidstva. 2 Zdravotní politiku v dnešním pojetí, přes různé postoje k budoucnosti sociálního státu, můžeme definovat na základě platných zákonů a konvencí jako cílevědomou činnost státu zaměřenou na ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva. 3 1 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3.vyd ISBN

10 Činnost zdravotní politiky zahrnuje dvě hlavní aktivity. Jedná se o aktivity, které jsou přímo zaměřeny na samotné léčení, tedy k odstraňování změn, obnově a navrácení zdraví. Dále aktivity, které směřují na podporu a ochranu zdraví. Jako hlavní kritérium zdravotní politiky se považuje zdravotní stav obyvatel země a ekonomická situace země. Je to právě zdravotní stav obyvatelstva, který určuje, jakým směrem se zdravotní politika bude ubírat a jaké cíle si stanoví. Jednotlivé státy řeší otázky do jaké míry má stát odpovědnost za zdraví svých obyvatel, jaký zvolit optimální model pro poskytování zdravotní péče, jak aplikovat tržní mechanizmy v rámci zdravotnictví, hledání optimálního poměru veřejných a soukromých zdrojů při hrazení zdravotní péče, práva a povinnosti účastníků procesu zdravotní péče. K realizaci zdravotní politiky zdravotnictví je potřeba především politické vůle. V odborné literatuře jsou zmiňovány i další důležité předpoklady k realizaci, jako cíle a strategie stanovené státem, které vedou k naplnění, existence subjektů, které mají zájem realizovat veřejné programy, dále reálnost stanovených cílů dle ekonomických možností země, existence sociálně ekonomického prostředí a jiné. Dalším předpokladem je cílevědomá činnost státu včetně subjektů hospodářské a sociální politiky. Hlavními pilíři zdravotní politiky jsou etika, medicína a ekonomika. Tyto tři pilíře by měly fungovat v rovnováze, protože jejich vzájemný vztah těchto pilířů se promítá do zdravotního stavu obyvatel a jeho vývoje do budoucna. Důležitým předpokladem existence státní zdravotní politiky je vedle uznání zdraví jako společenské, tudíž veřejné hodnoty, i vytvoření materiální základny. Zdravotní politika se může realizovat až na určitém stupni ekonomického a společenského rozvoje země. Zdravotní politika se může uplatňovat až tehdy, když je vybudována síť zdravotnických zařízení a institucionální struktura. 4 Cíle zdravotní politiky v ČR i ve většině zemí jsou stejné, a to především: - uchování a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva země - efektivní alokace zdrojů - dostupnost zdravotních služeb všem občanům 4 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN

11 Zdravotní politika by neměla být určována programy zrovna vládnoucích politických stran mezi jednotlivými volebními obdobími. Jejím jediným cílem má zůstat soustavná a dlouhodobá snaha o zlepšení zdravotního stavu obyvatel země. Docílit takového stavu lze při spolupráci všech subjektů, počínaje vládou spolu se státními institucemi až po iniciativu občanskou. Hlavním posláním zdravotní politiky je služba společnosti, která uspokojí potřeby v oblasti zdraví a péče o něj Historie zdravotní politiky Zdravotnictví jako systém bylo odezvou na zdravotní potřeby populace. Základy zdravotní politiky sahají až do 1.poloviny 19.století. Jako vědní obor se zdravotní politika zrodila až po druhé světové válce. Jednalo se o reakci na těžkou zdravotní situaci ve většině evropských zemích poválečného období. Rozvoj souvisí také s rozvojem vědeckého bádání, oborů v matematice, fyzice, rozvojem medicínských technologií a prohloubení zdravotní péče. Tento nástup sebou přinesl i rychlý růst výdajů. V českých zemích byl již v roce 1888 zaveden systém nemocenského a zdravotního pojištění. Pojištění fungovalo na principu solidarity, tzv. bismarckovský model, tento systém v ČR trvá až do současnosti. Problémy zdravotnictví a zdraví přerostly národní rámec a začaly se řešit v mezinárodním měřítku. Tato situace vedla ke vzniku Světové zdravotnické organizace WHO - World Health Organisation. WHO byla založena Spojenými národy 7. dubna Konstituce WHO stanovuje, že jejím úkolem je dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví u všech lidí Zdravotnické systémy Důležitou složkou při realizaci zdravotní politiky jsou tzv. zdravotnické systémy. Zdravotnický systém představuje náročný proces. Proces, který zahrnuje poměrně širokou skupinu zúčastněných subjektů a podmínek, a to z důvodu zajištění fungování celého náročného procesu. Zdravotnický systém představuje vztahy mezi veřejností, financujícími subjekty poskytovateli zdravotní péče a orgány reprezentující vládní politiku, v jehož rámci se uskutečňuje zdravotní péče. Nastavení optimálních vztahů, které povede k efektivnosti celého systému. Je nutné nastavit určitá kritéria, aby zdravotní systém správně fungoval. To znamená i sladit zájmy zúčastněných stran. 9

12 Dobře fungující zdravotní systém by měl zajistit: - kvalitu zdravotní péče a její dostupnost všem - rovné podmínky všech zúčastněných subjektů - vyváženou ekonomickou strukturu Každá země uplatňuje jiný zdravotnický systém. Rozdílnost je dána ekonomickou vyspělostí země, celkovým vývojem systému, politickým prostředím, strukturou obyvatelstva, ale také kulturou, zvyky a sociálním prostředím. V každém případě zdravotnický systém patří k nejdůležitější složce v procesu realizace zdravotní politiky. Efektivní fungování závisí na výši výdajů investic do zdravotnického systému, dostatečné ekonomické síle země a v neposlední řadě i politické vůle. Hlavním cílem celého složitého mechanismu je zajistit a uspokojit zdravotní potřeby obyvatelstva země Subjekty zdravotnického systému Zdravotnický systém zahrnuje spolupůsobení tří subjektů neboli aktérů pacient ( spotřebitel ) financující subjekty poskytovatelé zdravotní péče Všechny zúčastněné strany jsou nepostradatelné pro celý systém a navzájem se ovlivňují. Vývojem vstupují do celého systému i další důležité složky a to vládní politika spolu s legislativou. Pacient - Má v celém systému roli spotřebitele. Pacient spotřebovává zdravotní péči a zároveň se podílí na financování. 10

13 - Má práva i povinnosti. Mezi základní práva patří dle Listiny základních práv a svobod právo na zdravotní péči, výběr zdravotnického zařízení i ošetřujícího lékaře a zdravotní pojišťovny. Povinností pacienta je přispívat do veřejného zdravotního pojištění. Financující subjekty - Stát ( veřejný státní rozpočet ) + systém zdravotního pojištění ( veřejné X soukromé pojištění ) Poskytovatelé zdravotní péče - Zdravotnická zařízení spolu s další soustavou sítě poskytovatelů zdravotní péče stát, kraje, obce, zařízení fyzické a právnické osoby. - Liší se dle postavení a to zda se jedná o veřejné nebo soukromé zařízení. Zdravotnická zařízení dělíme na: - státní a nestátní - lůžková a ambulantní - smluvní a nesmluvní Mezi další subjekty ZP řadíme zdravotní pojišťovny, komory, asociace a různé druhy nadací Fungování zdravotnických systémů Odborníci se v podstatě shodují v tom, že v žádné zemi dosud neexistuje ideální zdravotnický systém, který by vyhovoval všem účastníkům zdravotní péče. 5 V rámci hodnocení efektivního fungování zdravotnických systému je třeba přihlédnout ke všem aktérům a návaznosti všech systémů. Sladit zájmy a potřeby všech účastníků zdravotnického systému je těžký úkol. Pro fungování zdravotnického systému je potřeba splnit a zároveň udržet několik kritérii. Jednotlivá kritéria jsou navzájem úzce spjata. Jde o to, především zachovat dostupnou zdravotní péči co nejširšímu okruhu populace. Kvalitní zdravotní péče vyžaduje odbornost 5 Gladkij,Ivan; Strnad,Ladislav. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1.vyd ISBN

14 lékařů, dostupnou síť zdravotnických zařízení, dostupnost moderní technologie a dostupnou návaznou péči. Konkrétně návazná zdravotní péče je dle mého názoru v ČR oproti jiným zemím na velmi dobré úrovni. Dle dostupných informací až 53% propuštěných pacientů z nemocničního léčení zůstává pod kontrolou odborníků nemocnice z toho následně 31% je předáno do péče praktických lékařů. 6 Taková návazná péče může být například pro americké pacienty jen snem. Často opomenutá stránka celého systému bývá management a administrativa zdravotnictví. V době neustále zmiňované a všudypřítomné finanční krize a neustálého boje zdravotnických zařízení o finance, považuji tyto dva aktéry naopak za jedny z nejdůležitějších. Bez dostatečného přílivu peněz a jejich efektivního investování jen těžko zdravotní zařízení zajistí dostupnou péči, dostatek medicínských zařízení a především kvalifikovaný personál. Udržení kvalitního zdravotnického personálu a tím i kvalitní péče je finančně náročné. Úkolem kvalitního managementu je především tedy sladit zájmy všech zúčastněných stran Silné a slabé stránky ZS Klady Odbornost a profesionální úroveň zdravotnických pracovníků Kvalitní vybavenost zdravotnických zařízení, přes nedostatek zdrojů úspěšný vědecký vývoj Hustá síť zdravotnických zařízení (rovnoměrně pokrývá většinu území ČR ) V porovnání s ekonomicky zdatnějšími zeměmi ještě neustále dostatek finančních prostředků, stabilizace výdajů Udržení kvality zdr.péče i dostupnost Zápory Nedořešena a neustále odkládaná reforma zdravotnictví Nestabilní politická vůle, střet zájmů, populismus Nedostatečná hospodárnost, nedostatečná kontrola výdajů, plýtvání prostředky, neefektivní využití zdrojů Neustálé prosazování bezplatného zdravotnictví pro všechny Nedořešená koncepce financování lůžkové péče 2.4. Zdravotní péče 6 Gladkij,Ivan; Strnad,Ladislav. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1.vyd ISBN

15 Součástí zdravotní politiky je zdravotní péče. Obyvatelé ČR mají zdravotní péči garantovanou Ústavou ČR, kde se v čl. 31 Listině základních práv a svobod praví: "Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. V současné době i do budoucna bude čím dál náročnější zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči všem. V solidárním systému, který je v ČR nastaven nemůže být nadále dostatek finančních prostředků dlouhodobě na vše Rozdělení zdravotní péče Zdravotní péče v ČR je založena na těchto základních principech: - solidarita - vysoký podíl samosprávy U více zdrojového financování převažuje podíl veřejnoprávního zdravotního pojištění, svobodná volba lékaře, zdravotnického zařízení a pojišťovny. Zdravotní péče zahrnuje nejen péči o zdraví, ale i samotnou léčbu a prevenci. Zdravotní péči rozdělujeme na základní a specializovanou, jedná se o rozdělení především z ekonomického hlediska. Dále dělíme zdravotní péči dle: - typu zařízení a specializace primární ( všeobecnou ), sekundární, terciární - místa poskytování péče ambulantní a ústavní - péče standardní a nadstandardní Celý systém zdravotní péče je součástí veřejnoprávního sektoru. Zdravotní péče je poskytována zdravotnickými zařízeními spolu s dalšími soustavami, jako zařízení FO, PO, obce a státu. 13

16 Financování zdravotní péče Péče o zdraví v posledních letech je spojena nejen v ČR, ale i ostatních zemích se stále rostoucími náklady. Příčiny jsou všude téměř stejné. Jedná se o stárnutí populace, zvyšování požadavků na lékařskou péči a odbornost, tak na moderní technologii. Náklady na zdravotní péči náklady na 1 pojištěnce v Kč celkové náklady v Kč rok rok rok 2008 Spotřeba zdravotní péče je především odrazem zdravotního stavu obyvatelstva. To je ovlivněno tzv.determinanty zdraví. Zdravotní stav obyvatel ovlivňují 4 základní determinanty zdraví a to: - genetický základ, prostředí, ve kterém žijeme, způsobem života a zdravotní péčí. 7 Celá koncepce péče o zdraví je ovlivněna makroekonomickými podmínkami země. Existuje jasně prokazatelný vztah mezi ekonomickou vyspělostí států a obrazem zdraví jejich obyvatel 8 Nejedná se o vztah lineární. Pro příklad se nabízí srovnání s USA. Spojené státy jsou bezesporu finančně vyspělejší, poskytují větší objem výdajů na zdravotní péči a převyšují 7 Drbal, Ctibor. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd ISBN Drbal, Ctibor. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd ISBN

17 hodnotu HDP ČR. Přesto ukazatelé zdravotního stavu populace ČR oproti USA rozdíly nevidí. Tento stav platí ve srovnání i s jinými ekonomicky vyspělejšími státy, kde ČR dosahuje lepších výsledků. Příhodné přirovnání k této situaci dle Drbala děláme západní medicínu s východními cenami 2.5. Zdravotnické systémy Zdravotnická zařízení se člení především dle zdroje financování. Existují tři základní typy: 1) Tržní typ 2) Bismarcovský typ 3) Beveridgeovský typ Tržní typ zdravotní péče je garantována státem. Pacient si svobodně volí lékaře, zdravotnické zařízení i to, zda se pojistí nebo ne. Zdravotní péče je hrazena přímou platbou nebo ze soukromých zdrojů. Hlavním představitelem je USA. Mezi přednosti tohoto typu je nutno zmínit především široká nabídka kvalitních zdravotnických zařízení, moderní technologie a také konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče, která vede k její kvalitě. Odvrácenou stranou je vysoká nákladnost, kterou tento systém vyžaduje a celkově nízká dostupnost zdravotní péče. Bismarkovský typ zdravotní péče je garantována státem, jde o princip solidarity, kvalitu i rozsah péče garantuje lékař. Tento systém používá Česká Republika, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie a jiné. Tento systém zaručuje dostupnost zdravotní péče, velkou nabídku jak zdravotnických zařízení, tak služeb. Beveridgeovský typ systém zdravotní péče postavený na sociálních a demokratických základech. Zdravotní péče je garantována státem, je bezplatná a všeobecně dostupná. Systém používaný ve Velké Británii. Kladně je hodnocen tento systém dostupností kvalitní zdravotní péče i její nabídkou. Vyžaduje přiměřené náklady. Mínusem je nedostatečná motivace po obyvatele k prevenci a péči o zdraví. Každý tento typ systému je postaven na jiných cílech i samotném obsahu. Cíl, který je společný pro všechny země je zdraví obyvatelstva a dostupnost kvalitní zdravotní péče. Vhodné nastavení zdravotnického systému závisí na zjištění a určení skutečných potřeb. 15

18 2.6. Zdravotní péče v USA Zdravotní péče v USA není garantovaná státem. Zdravotní péče a prevence je svobodnou volbou každého jedince a záleží na jeho sociální situaci, zda k této péči bude mít přístup. Celý systém zdravotní péče v USA je velmi komplikovaný a finančně náročný mechanismus. Zdravotní pojištění je soukromé a dobrovolné. Americké zdravotnictví nikdy nepřijalo státem organizovaný systém tzv. sociální solidarity. 9 Zdravotní péče v USA je na velmi vysoké úrovni. Hlavním problémem je, že k ní nemá přístup velká část populace. Dochází k nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče. Rozdělení zdravotní péče. - Primární ( jedná se o základní péči ) - Sekundární ( zde je již vyžadována odbornější péče ) - Terciální ( péče, která vyžaduje již specializovanou odbornost ) Subjekty zdravotní péče v USA jsou totožné jako v ČR a to pacient X poskytovatel zdravotní péče X financující aktéři. Zdravotní systém a s ním spojená zdravotní péče v USA se od ostatních států liší v mnoha oblastech. Například dle zprávy OCED mají v přepočtu na 1000 obyvatel méně praktických lékařů, než je tomu ve většině států OCED. Zdravotní péče v USA patří k nejnákladnějším na světě. Tento systém má mnoho příznivců, ale také oprávněně mnoho kritiků. Pro velkou část americké populace je zdravotní péče téměř nedostupná. Je velmi nákladná a pojištění si může dovolit jen velmi malé procento Američanů. Hlavním cílem současné vlády je reforma celého zdravotnického systému, snížení nákladů na péči a zároveň docílit dostupnosti zdravotní péče. To i přes vysokou ekonomickou sílu USA je v současné době velmi náročný úkol. Cílem amerického systému zdravotnictví není tedy jen zlepšování poskytované zdravotní služby, ale prioritně zajištění dostupnosti zdravotnických služeb pro všechny obyvatele. Cílem reformy je prosadit veřejné zdravotní pojištění a díky němu zpřístupnit zdravotní péči pokud možno všem obyvatelům. 9 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN

19 Zdravotnický systém v USA je naprosto odlišný od systému v ČR. Při porovnávání obou těchto systémů vidíme dva naprosto odlišné mechanismy. Jedno shledávám přesto totožné pro obě země, a to narůstající potřebu reformy a rychlé ubývání finančních prostředků. 17

20 3. FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU Zdravotnický systém lze definovat jako organizační celek uspořádaných vztahů mezi veřejností, poskytovateli zdravotní péče, financujícími subjekty a orgány reprezentujícími vládní politiku, v jehož rámci se uskutečňuje zdravotní péče. 10 Hlavním cílem ve zdravotnictví je především zlepšení zdravotního stavu obyvatel a dostupnost zdravotní péče. S tím souvisí efektivně rozdělovat a využívat finanční prostředky. V českém zdravotnictví se nejedná ani tak o zvyšování výdajů, ale o zvýšení efektivity v systému poskytování služeb spolu s efektivním přerozdělováním zdrojů. Současný systém úhrad za zdravotní péči neodpovídá efektivnímu ekonomickému chování. S tím je spojena především rychlá optimalizace rozsahu zdravotních výkonů, které jsou hrazeny z povinného zdravotního pojištění k adekvátní úrovni poskytované zdravotní péče. Jak již bylo zmíněno, je v ČR bezplatná zdravotní péče na základě veřejného pojištění zakotvena v zákoně a to v Listině základních práv a svobod. Zdravotnictví v ČR je financováno z veřejných zdrojů, funguje na principu solidarity. Znamená to zajištění zdravotní péče ve stejné kvalitě pro všechny společenské skupiny a vrstvy. Odvrácená strana tohoto systému je ta, že spotřebovává obrovské finanční částky. Výdaje na zdravotnictví v ČR dle různých metodik jsou 6,7-8,5 % z HDP. Oblast zdravotnictví každoročně odčerpává z veřejných financí více prostředků než předešlý rok. Výdaje rostou jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru Ekonomika zdravotnictví Ekonomika zdravotnictví je jednou z aplikovaných disciplín, zabývá se studiem možností optimální alokace omezených lidských, hmotných a peněžních zdrojů s cílem dosáhnout integrace medicínské, organizační a ekonomické racionality v oblasti poskytování zdravotnických služeb Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3.vyd ISBN Gladkij,Ivan; Strnad,Ladislav. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1.vyd ISBN

21 Jako samostatná disciplína se začala Ekonomie zdravotnictví prosazovat počátkem 50let. 20století. Ekonomové a vědci se začali věnovat porovnávání standardních tržních trhů na jedné straně a zdravotnických trhů na straně druhé. Řešili efektivní alokaci finančních zdrojů, možnosti konkurence a hledání nových kritérií pro fungování zdravotního systému jako celku. Důležitou oblastí bylo zajištění ekonomické dostupnosti zdravotní péče pro celou společnost. I v současné době se věnujeme tématu oblasti problematiky ekonomiky zdravotnictví. Mezi nejvíce diskutované otázky patří, kam a kolik financí vydat na chod celého zdravotního systému. Jak vyvážit tyto výdaje s potřebou obyvatelstva, zda byly finanční prostředky vynaloženy efektivně, reálné vyčíslení ekonomických ztrát a mnoho dalších. Jak z omezených zdrojů udržet a zajistit zdravotní péči na stávající úrovni Ekonomičtí ukazatelé Jednou z nejdůležitějších oblastí problematiky zdravotního systému je ekonomika zdraví a ekonomičtí ukazatelé. Mezi ekonomické ukazatele řadíme: - výdaje na zdravotnictví - hospodaření zdravotních pojišťoven - náklady na administrativu - spotřeba léků - mzdové náklady Výdaje na zdravotní péči rostou především z důvodů: - stoupajícího počtu obyvatel - stárnutí populace - politických preferencí v podobě solidarity - nových technologií, preparátů - léčiv - výskytu nových onemocnění - vzrůstajících nároků společnosti Tento trend lze zastavit pouze změnou celého systému zdravotnictví a jeho financování. 19

22 3.3. Typy financování Základní rozdělení typů z hlediska financování zdravotnictví dle dostupné literatury dělíme na základní tři. 1) Tržní typ 2) Bismarkovský typ 3) Beveridgeovský typ Tržní model financování Tento model je založený na principu volného trhu. Je specifický především pro USA, které jsou již posledním představitelem tohoto systému. Zdravotní péče je zde chápána jako zboží. Pacient má naprostou volnost při volbě pojišťovny, svého lékaře i zdravotnického zařízení. Na rozdíl od ČR je zdravotní pojištění zcela dobrovolné a to jak pro jednotlivce, tak pro zaměstnavatele. Tato volnost je ovšem dána ekonomickou a sociální situací pacienta. Zdravotní péče je hrazena přímou platbou ze soukromých zdrojů nebo ze zdrojů soukromých pojišťoven. Je zde absence kontroly ze strany státu, stát nekontroluje plnění zdravotních pojišťoven ani ceny zdravotních služeb. Mezi poskytovateli zdravotnické péče, plátci a pojišťovnami vzniká konkurence, která přináší do systému pozitiva v podobě kvalitnější péče, lepší dostupnosti, ale zároveň i potřebou ziskovosti. Bismarckovský model financování Bismarcovský model je založen na organizovaném všeobecném zdravotním pojištění. Finanční zdroje jsou získávány povinnou platbou, kterou určuje zákon. Stát je v tomto případě zavázán k efektivnímu přerozdělování zdrojů. Stát tímto převzal povinnost zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péče pro všechny obyvatele. V plném rozsahu zde funguje systém solidarity, který zajišťuje zdravotnickou péči ve stejné kvalitě a dostupnosti všem. Podíl státu na financování zdravotní péče se realizuje platbou pojistného za osoby společensky uznané do fondu zdravotního pojištění. 12 Tento systém je používán v ČR, Rakousku, Německu, Francii, Polsku a dalších státech. 12 doc. Ing Jaroslava Durdisová, CSc. Ekonomika Zdraví. 1.vyd ISBN

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění The Currant Problems Connected to the Draft of the Insurance

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více