Územní plán obce Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán obce Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh"

Transkript

1 Územní plán obce Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum: listopad 2013

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Zhořec Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhořec Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná úřední osoba: Josef Smetana Vedoucí odboru výstavby Datum nabytí účinností: Razítko a podpis oprávněné osoby 2

3 Obsah V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. příloha č. 7 ÚVOD... 5 Identifikační údaje... 5 Hlavní cíle územního plánu... 5 Vymezení řešeného území... 6 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 6 B.1) Koncepce rozvoje území obce... 6 B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území... 6 B.2.1) Kulturní hodnoty... 6 B.2.2) Přírodní hodnoty... 8 B.2.3) Civilizační hodnoty... 8 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 8 C.1) Urbanistická koncepce... 8 C.2) Vymezení zastavitelných ploch C.3) Vymezení ploch přestavby C.4) Systém sídelní zeleně D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ D.1) Dopravní infrastruktura D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod D.2.2) Kanalizace D.2.3) Zásobování plynem D.2.4) Zásobování elektrickou energií D.2.5) Telekomunikace, radiokomunikace D.3) Nakládání s odpady D.4) Občanské vybavení D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu D.5.1)Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu: D.6) Požární ochrana E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny E.2) Vymezení ploch změn v krajině E.3) Územní systém ekologické stability E.4) Prostupnost krajiny E.5) Ochrana nerostných surovin E.6) Ochrana před povodněmi F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F.1) Plochy v urbanizovaném území F.2) Plochy mimo urbanizované území G) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

4 H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT H.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit H.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit I) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ K) VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA L) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA M) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

5 ÚVOD Identifikační údaje Název ÚPD: (ÚPD - územně plánovací dokumentace) Druh ÚPD: Stupeň ÚPD: Řešené území: Zhořec - územní plán Územní plán (ÚP) Návrh katastrální území Zhořec Objednatel: obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov , IČO: Starosta: Pavel Švec, Tel.: , Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Životní prostředí, krajina, zemědělství: Energetika, spoje Doprava: Voda a kanalizace: Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Pacov, ing. Pavel Strnad, Tel.: , Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice Tel.: , ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice, Tel.: , Ing.Aleš Friedrich, Vitošská 5, Praha 4 - Modřany, Tel.: , , Ing. A. Kryl, České Budějovice ing. Čašek, Projektování ekologických staveb, Pražská 200, Pelhřimov Tel.: , Návrhové období: 10 let Hlavní cíle územního plánu Územní plán ( dále ÚP ) obce Zhořec stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán obce je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území obce Zhořec. Územní plán obce vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel je přitom kromě zabezpečení stavebního rozvoje sídel na území obce brán na ochranu kulturního dědictví, na péči o životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny. 5

6 Vymezení řešeného území Řešené území zahrnuje celé správní území obce Zhořc, tvořené jejím katastrálním územím o rozloze 583 ha. Katastrální území obce Zhořec sousedí s těmito katastrálnímu územími obcí: - Pacov - Zhoř u Pacova - Jetřichovec - Bratřice - Bedřichov u Zhořce Hranice řešeného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části územního plánu. A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Územní plán obce Zhořec vymezuje zastavěné území. Hranice zastavěného území je vymezena k datu Zastavěné území je v grafické části územního plánu vyznačeno na těchto výkresech: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B.1) Koncepce rozvoje území obce V rámci zpracovávaného územního plánu jsou určena kritéria a pravidla pro rozvoj v území a navržena urbanistická a funkční řešení, které budou podkladem pro úspěšnou koordinaci všech hlavních činností v řešeném území. Hlavní cíle rozvoje území obce: - návrh urbanistické koncepce zabezpečující vyvážené podmínky udržitelného rozvoje území, s důrazem na zachování stávající dominantní obytné a rekreační funkce území - vytvoření podmínek pro stabilizaci a další zlepšení životních podmínek obyvatel - uspokojení potřeb bydlení obyvatel návrhem ploch pro bydlení - uchování urbanistických a architektonických hodnot obce - uchování hodnot krajinného rázu - vytvoření podmínek pro zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury - uchování kvalitního a zdravého prostředí pro bydlení a rekreaci B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Návrh územního plánu zabezpečuje ochranu a rozvoj jak kulturních, tak i přírodních hodnot řešeného území. Hlavní hodnoty území jsou popsány v textové části a zobrazeny v grafické části dokumentace. B.2.1) Kulturní hodnoty Kulturní památky V řešeném území se nenacházejí žádné kulturní památky zákonem chráněné dle Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP). 6

7 Dochovaná urbanistická struktura sídla Urbanistickou hodnotou je samotná urbanistická struktura obce vzniklá pravděpodobně ve 13. století a rozkládající se po obou stranách komunikace třetí třídy Pacov Zhořec Zhoř. Centrální část obce je soustředěna kolem protáhlé návsi. Náves obce, z urbanistického hlediska poměrně dobře dochovanou je potřeba i do budoucna zachovat v současné podobě a podpořit jako centrum obce. Převážná část zástavby Zhořce navazuje přímo na prostor návsi dále směrem západním a východním podél komunikace procházející obcí. Strukturu této ostatní zástavby je nezbytné zachovat a respektovat jako historickou hodnotu. Architektonické hodnoty Architektonicky hodnotným objektem je obytný dům č.p. 16 se zachovalým rázem stavby lidového stavitelství. Architektonický výraz stávajících budov je převážně vesnického typu bez výrazných solitérů. Původní smíšená funkce staveb v obci (bydlení a hospodaření) je dnes pozměněna a převážná část objektů dnes slouží jen k bydlení. Následkem této změny jsou nevyužité části obydlí sloužící dříve hospodářským účelům, které dnes často chátrají. Tyto části staveb lze dnes s úspěchem využívat k rekreačním účelům. Z hlediska urbanistického jsou stávající objekty mnohdy kvalitnější než novostavby. K přímé asanaci nejsou vytipovány žádné objekty. Plošné asanace nepřipadají v úvahu. Stávající bytový fond je potřeba využít v maximální míře. Stavební stav stávajících objektů je převážně průměrný, o něco horší je stav hospodářských budov. Klást důraz na zachování stávajících staveb dlouhodobou podporou provádění rekonstrukcí a stavebních úprav. Objekty drobné architektury (kaple, pomníky, kříže, boží muka) Architektonicky cenným objekt je kaplička, č.p. 6, na návsi obce. Chránit stávající podobu objektu. Nepřipustit žádné narušující zásahy. Významné vyhlídkové body Významným vyhlídkovým místem a zároveň nejvyšším bodem v území je vrchol vrchu Pyramida na severovýchodním okraji obce Zhořec s výškou 639 m n.m. Zachovat přístupnost a umožnit nerušený výhled do krajiny. Území s archeologickými nálezy Celé správní území obce se považuje za území s archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987). V celém území se proto uplatňuje tato ochrana: - před zahájením jakýchkoli výkopových prací je nutno se spojit s příslušným archeologickým pracovištěm Památkového ústavu, který specifikuje případný rozsah archeologické pomoci. - má-li se provádět stavební činnost (nová zástavba nebo rekonstrukce stávajícího objektu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů 7

8 B.2.2) Přírodní hodnoty Lokalita NATURA 2000 Východní okrajem řešeného území prochází evropsky významná lokalita NATURA 2000 Trnava, kód lokality CZ , přírodní památka s prioritním druhem vydra říční (Lutra lutra). Lokalita je vymezena v grafické části územního plánu v koordinačním výkrese (měřítko 1:5000). Prvky ÚSES Významnou přírodní hodnotou jsou prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Územní systém ekologické stability je vyznačen v hlavním výkrese a v koordinačním výkresu grafické části územního plánu. Specifikace prvků a návrh opatření ÚSES - viz tabulky a podmínky využití jednotlivých prvků ÚSES. Z hlediska krajinného rázu jsou v řešeném území cenné zbytky starých vysokokmenných ovocných sadů a fragmenty alejí. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona vodní toky a rybníky, údolní nivy, lesy. Pravidla ochrany přírodních hodnot Zachovat přírodní charakter v maximální možné míře a nepovolit žádné zásahy, které by mohly hodnoty území narušit. Chránit a respektovat stávající hodnotnou zeleň. Pro nové výsadby používat místně typickou druhovou skladbu (běžné druhy listnatých stromů a keřů). Respektovat tradiční umístění a prostorotvornou funkci zeleně. Obnovit základní síť polních cest s doprovodnými alejemi. Chránit vegetační prvky volné krajiny aleje, doprovodnou a břehovou zeleň. Nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch, především na svažitých pozemcích, v potočních a říčních nivách. Nově zastavované plochy je potřeba po obvodu pohledově odclonit pásy izolační zeleně. B.2.3) Civilizační hodnoty Civilizačními hodnotami jsou objekty představující vybavení obce veřejnou infrastrukturou: Silnice, elektrické rozvody a zařízení, vodovodní systém, komunikační rozvody a zařízení, kanalizace. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1) Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce spolu s koncepcí uspořádání krajiny tvoří společný celek s cílem zajistit požadavky trvale udržitelného a vyváženého rozvoje celého řešeného území. Základní urbanistická koncepce s vymezením zastavěného území a s vymezením jednotlivých rozvojových ploch je obsažena ve výkrese: Výkres základního členění území (v měřítku 1:5000) Urbanistická koncepce s konkrétním vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena ve výkrese: Hlavní výkres (v měřítku 1:5000) 8

9 Sídlu je ponechán charakter kompaktní zástavby podél stávající komunikace s centrem obce přibližně ve středu zastavěné části. Návrh ploch pro další rozvoj obce a vlastní urbanistický návrh se orientovaly především dle stávajícího stavu a podmínek v řešeném území a dále dostupností ploch a pozemků k výstavbě a ekonomickým řešením infrastruktury. Urbanistický návrh je předurčen zejména menšími nároky na budování nových rodinných domů, snahou o vybudování nové a rozšíření stávající technické infrastruktury (kanalizace, vodovod) a záměrem rozšířit stávající občanskou vybavenost a sportovní plochy. Základní zásady urbanistické koncepce: maximálně využít stávající domovní fond. modernizovat jej a rekonstruovat jednotlivé plochy definovat s přiměřenou regulací, ponechat dostatečnou volnost vlastním detailním návrhům na jednotlivé objekty s důrazem na kvalitu jejich zpracování zajistit aby nová výstavba maximálně navazovala na stávající zástavbu zvýraznit centrální prostor obce doplnit vhodně stávající zástavbu v okrajových částech obce dobudovat v obci inženýrské sítě v potřebném rozsahu doplnit občanskou vybavenost a sportovní plochy v obci Komunikační kostra obce zůstává v urbanistickém návrhu v podstatě nezměněna. Urbanistická struktura nových objektů by měla být adekvátní charakteru stávající venkovské zástavby bez výrazných solitérů. Urbanistická koncepce je založena na snaze zachovat stávající základní charakter obce, vhodně jej doplnit a zvýraznit centrální prostor obce. V návrhu se rovněž počítá s doplněním občanské vybavenosti o nové sportovní plochy. Navržené zastavitelné plochy buďto leží uvnitř zastavěného území, nebo na něj přímo navazují a jsou vymezeny s ohledem na předpokládaný potenciál rozvoje a míru využití zastavěného území obce. Nová zástavba je uvnitř zastavěného území obce možná i mimo nově vymezené lokality a to ve stabilizovaných plochách v rámci proluk, dělení velkých pozemků s funkcí bydlení a podobně. Doporučuje se přistoupit k postupným opravám, rekonstrukcím a modernizacím těch objektů v obci, které jsou ve špatném technickém stavu. Při těchto pracích je nutné dodržet, respektive navrátit objektům původní charakter staveb v této lokalitě. V územním plánu je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikatelských aktivit, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně. Návrh rozvoje sídla se v souladu s platnou legislativou v územním plánu zabezpečuje návrhem rozvojových ploch. Rozvojové plochy jsou plochy, tj. plochy kde se odehrává rozvoj obce, jsou plochy v nichž dochází ke změnám využití území. Rozvojové plochy zahrnují zastavitelné plochy ( 2 odst. 1j stavebního zákona), plochy přestavby ( 43, odst. 1 stav.z.) a plochy změn v krajině (změny mimo urbanizované území). Zastavitelnou plochou je plocha vymezená v územním plánu k zastavění. Plochou přestavby je plocha vymezená ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. V územním plánu obce Zhořec jsou v urbanizovaném území vymezeny nové zastavitelné plochy, plochy přestavby vymezeny nejsou. Návrh zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji sídla. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá současné velikosti a významu obce. Rozložení zastavitelných ploch se stejným stanoveným způsobem využití ( zejména ploch určených pro bydlení ) do několika lokalit vytváří předpoklady k rovnoměrnému rozvoji kompaktního sídla v krajině, se zástavbou soustředěnou podél stávajících komunikací. Celé řešené území disponuje výrazným rekreačním potenciálem. Malebná krajina venkovského charakteru poskytuje předpoklady zejména pro nenáročnou rekreaci spojenou v letním období s 9

10 turistikou a cykloturistikou. Vybavení obce v oblasti rekreace a sportu je třeba podporovat a plnohodnotně ho využívat. Rekreace je možná i v rámci ploch venkovského bydlení, kde část původních stavení převzala funkci rekreace. C.2) Vymezení zastavitelných ploch Cílem návrhu zastavitelných ploch je vytvořit podmínky pro přiměřený a komplexní rozvoj obce. Rozložení navržených zastavitelných ploch do několika lokalit uvnitř a po obvodu zastavěného území obce je vytvořen předpoklad k rovnoměrnému rozviji sídla. V územním plánu obce Zhořec se vymezují zastavitelné plochy s označením Z1 - Z7. Soupis zastavitelných ploch Označení Způsob využití Výměra (ha) Podmínky využití Z1 TI - Plochy veřejné infrastruktury 0,07 Plocha pro výstavbu čističky odpadních vod včetně příjezdové komunikace. V rámci plochy založit pás izolační zeleně s funkcí pohledové clony a ke snížení negativních vlivů z provozu. Z2 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,362 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Maximálně pro 4 hlavní objekty (parcely) Z3 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,306 Pro rozšíření ekonomických aktivit Rozšíření ploch stejného typu ležících v zastavěném území o nově navrženou zastavitelnou plochu přiléhající k zastavěnému území. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z4 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,32 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Vzhledem k velmi protáhlému, úzkému tvaru plochy a napojení na komunikaci pouze svou krátkou stranou je plocha vhodná pro zástavbu pouze jedním hlavním objektem. Z5 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,55 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Maximálně pro 7 hlavních objektů. Z6 OS - Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova 0,705 Plocha pro sportovní hřiště včetně objektu technického zázemí a šaten. V rámci plochy založit pás izolační zeleně po obvodu. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. 10

11 Z7 RZ - Plochy rekreace - zahrádkové osady 0,393 Plocha pro maloplošné zahrádky určené k pěstování ovoce a zeleniny pro individuální potřebu uživatelů včetně drobných objektů o zastavěné ploše max. 12 m2 pro uskladnění nářadí a výpěstků uživatelů. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. C.3) Vymezení ploch přestavby Nevymezují se C.4) Systém sídelní zeleně V územním plánu se v zastavěném území a v rámci nových zastavitelných ploch ustanovuje systém sídelní zeleně, vymezený následujícími třemi druhy ploch sídelní zeleně. ZV Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství ZS Plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady ZO Plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Tyto tři druhy vytvářejí systém sídelní zeleně. V zastavěném území se návrh zeleně soustřeďuje především na atraktivní místa v centrálních částech obce. Zastavěné území obce bude propojeno se stávajícími ekosystémy krajiny formou zelených pásů a alejí. Pro nové zastavitelné plochy obytné zástavby se navrhuje oddělení od stávajících celků vyšší zelení, popřípadě kombinovanou smíšenou zelení izolační. Urbanistický návrh rovněž předpokládá doplnění stávající vnitrosídelní zeleně. Zejména po obvodu areálu zemědělského družstva směrem ke středu obce je potřeba doplnit ochrannou zeleň. Návrh a doplnění zeleně je patrný z výkresové části územního plánu. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ D.1) Dopravní infrastruktura V řešeném území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. Železniční doprava zde zastoupena není. V obci kromě zeměndělského družstva není žádný podnik s významnou dopravní obsluhou. D.1.1) Silniční doprava Obcí prochází silnice III. třídy a místní účelové a obslužné komunikace. Dopravní intenzity provozu na silnici jsou v řešeném území velmi nízké a pro kvalitu obytného a životního prostředí v obci v současné době nepředstavuje v podstatě žádný problém. Silnice slouží pro dopravní obsluhu obcí a přilehlé zástavby. Komunikace je ve správě OSS Pelhřimov. Má živičný povrch, který však místy není v dobrém stavu. 11

12 S okolními obcemi dále spojují Zhořec následující komunikace: místní komunikace Zhořec Jetřichovec. Má živičný povrch a je ve správě obce Jetřichovec. místní komunikace Zhořec Bedřichov. Má rovněž živičný povtch a je ve správě obce Zhořec Řešeným územím pak dále procázejí silnice II. třídy č. 124 a silnice II. třídy č Doprava v klidu Protože zástavba v obci je převážně obytná, je odstavování vozidel zajištěno v garážích a na soukromých pozemcích. Pro parkování návštěv v nových plochách výstavby je vzhledem k malé intenzitě provozu na místních obslužných komunikací možno počítat s parkováním na okraji komunikace. Při výstavbě občanské vybavenosti je nutné pamatovat na vybudování potřebných ploch pro parkování, Je nutné počítat s výhledovým stupněm automobilizace 1:3. D.1.2) Pěší doprava V zastavěném území obce, podél severní strany silnice III. třídy je v části od návsi na konec obce vybudován chodník pro pěší. Navrhuje se vybudovat chodník i podél této silnice z návsi směrem na Pacov až k vjezdu do areálu zemědělského družstva. V zastavěném území je třeba zohlednít požadavky vyhlášky č. 174/1994 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí. D.1.3) Cyklistická doprava Řešeným územím prochází regionální turistická trasa využívaná cyklisty. V obci na návsi je poutač s mapou regionu a turistickými informacemi. Poblíž poutače je vybudováno odpočívadlo využitelné i pro cyklisty vybavené lavičkami a odpadkovým košem. Navrhuje se vybudovat kolostavy u objektů občanské vybavenosti v obci. D.1.4) Autobusová doprava Autobusová doprava spojuje obec s nedalekým Pacovem. Obcí prochází linka autobusového spoje Pacov Pojbuky Pacov. Zastávka je v obci asi 50 m od návsi s čekárnou na jedné straně. Docházková vzdálenost k zastávce je vyhovující. V řešeném území jsou další dvě zastávky autobusových linek a to zastávky Hladov 1 a Hladov 2. D.1.5) Železniční doprava Železniční doprava v řešeném území zastoupena není. D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod V obci je vybudován vodovodní řad. Jako materiál potrubí je použito ocelové a PE potrubí DN 80 mm. Zdrojem pitné vody jsou studny, které se nachází severovýchodně od obce. Odtud voda přitéká do 12

13 ocelových vodojemů nad obcí. Vydatnost vodních zdrojů je dostatečná pro stávající potřeby obce i pro rozvoj navrhovaný územním plánem. Vodovodní potrubí je celkem v dobrém stavu, jen část ve středu obce je navržena k výměně. Jedná se o ocelové potrubí, které bude zaměněno za PE potrubí. Všechny nové obytné stavby a stavby a stavby občanského vybavení musí mít zajištěnu možnost připojení k veřejnému vodovodu. Pro zastavitelná území jsou navrženy nové rozvody vodovodu. Nové vodovodní řady budou propojeny se stávající vodovodní sítí. Řešení vodovodu v obce je zřejmé z grafické části územního plánu. D.2.2) Kanalizace D.2.2.1) Odpadní vody V současné době je v obci vybudovaná jednotná gravitační kanalizace (DN mm), která zajišťuje odvod zároveň odpadních i dešťových vod z obce Zhořec. V obci v současné době není čistička odpadních vod. Kanalizace je zaústěna do vodního toku pod obcí. Celková délka kanalizace je cca 1 km. Stávající kanalizační stoky v obci Označení stoky Materiál kanal. DN (mm) Délka (m) potrubí A BET AA BET AB BET 300 9,3 AC BET AD BET ,5 AE BET AF BET Odpadní vody budou i nadále odváděny stávající jednotnou gravitační kanalizací. Návrh dobudování stávajícího kanalizačního systému v obci a napojení na navrhovanou čistírnu odpadních vod na západním okraji obce je předmětem již vypracovaného samostatného projektu. Pro vybudování ČOV (čističky odpadních vod) navržena rozvojová zastavitelná plocha Z1. Je stanovena maximální hranice negativních vlivů z provozu ČOV (v šíři 30m od hranice areálu). Dešťové vody budou odvedeny pomocí jednotné kanalizace s možností operativního odklonění před ČOV propojkou zabezpečující případný průtok dešťové vody mimo ČOV. Na kanalizační síť musí být postupně napojena veškerá stávající zástavba i navržené zastavitelné plochy. V případě, že nebude zahájena výstavba obecní kanalizace do doby zahájení výstavby objektů pro bydlení, budou jednotlivé nové nemovitosti odkanalizovány dočasně do jímek na vyvážení nebo DČOV. Po vybudování ČOV budou všechny objekty napojeny na veřejnou kanalizaci s následným odstavením jímek a DČOV z provozu. D.2.2.2) Dešťové vody Na všech plochách v zastavěném území a na zastavitelných plochách musí být zajištěna bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích. Přebytečné vody musí být odváděny redukovaně nejlépe přes akumulaci se vsakem. Na pozemcích, kde celková zastavěnost včetně zpevněných ploch přesáhne 30% celkové plochy pozemku musí být likvidace dešťových vod vsakem na místě prokázána kladným 13

14 hydrogeologickým posouzením. Pokud nebude toto posouzení kladné musí být dešťová voda akumulována v jímkách nebo retencích a zbytek odváděn dešťovou kanalizací. D.2.3) Zásobování plynem Obec Zhořec není v současné době plynofikována. V řešeném území nejsou žádná plynovodní vedení ani zařízení související s rozvodem plynu. D.2.4) Zásobování elektrickou energií Síť VN 22 kv Obec Zhořec je v současné době napájena z vrchního kmenového vedení 22kV přivedeného směrem od Pacova. Z tohoto vedení jsou provedeny odbočky vodiči na sloupech pro jednotlivé trafostanice. Trasa vedení je patrná z grafické části územního plánu. Na území obce Zhořec jsou v provozu tři následující stožárové trafostanice. TS1 Spodní trafostanice třísloupová, betonová do 400 kva trafo 160 kva TS2 Horní trafostanice třísloupová, betonová do 400 kva trafo 160 kva TS3 Areél družstva - třísloupová, betonová do 400 kva trafo 160 kva Čtvrtá trafostanice je u Staňkova mlýna příhradová trafostanice do 100 kva, Trafo 25 kva. Síť NN 400/230 V Sekundární distribuční obvody 400/230 V jsou provedeny převážně vrchním vedením na sloupech, střešnících a konzolách, pouze u nové výstavby je realizováno kabelové vedení. Návrh zpracovávaný územní plán předpokládá na území obce v zastavitelných plochách výstavbu rodinných domů a obč. vybavení. Plánovaný nárůst spotřeby lze podle pokrýt z rezerv stávajících trafostanic. Rozvody NN pro nové rodinné domy budou a provedeny zemními kabely uloženými do výkopů podél komunikace, případně pod chodníky. Jednotlivé domy budou připojovány smyčkově z rozvodných skříní, které budou osazovány v oplocení parcel nebo v obvodových zdech domů. D.2.5) Telekomunikace V obci Zhořec je primární kabel zemní přivedený do obce z Pacova podél komunikace Zhořec Bedřichov. V obci jsou pak sekundární kabely zemní a staniční kabely k jednotlivým účastníkům telefonní sítě. Vedení je v dobrém stavu a má dostatečnou kapacitu i pro rozvoj plánovaný územním plánem. Kromě výše uvedeného kabelového vedení prochází řešeným územím primární zemní kabel vedení Pacov Těchobuz. 14

15 D.3) Nakládání s odpady Likvidace odpadů je v obci řešena svozem popelnic soukromou firmou na regulovanou skládku Hrádek u Pacova, kde je zajištěna likvidace odpadu. V obci je zajištěn také sběr tříděného odpadu do kontajnerů umístěných ve středu obce na návsi. V řešeném území se v současné době nenachází žádná černá skládka odpadu. Bývalá černá skládka komunálního odpadu na západním okraji obce byla již zlikvidována a území bylo rekultivováno. Plochu rekultivované skládky nelze využít pro žádnou výstavbu. D.4) Občanské vybavení Občanská vybavenost obce (obchod, restaurace, požární zbrojnice, obecní úřad) se soustřeďuje zejména v centrální části obce. Základní občanské vybavení odpovídá velikosti obce. D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu Na území obce budou respektovány všechny limity a ochranná pásma vojenských zařízení. Specifické plochy pro zájmy obrany a bezpečnosti státu nejsou v územním plánu vymezovány. D.5.1) Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události (MU) Při vyhlášení mimořádné události zabezpečuje příslušný obecní úřad ukrytí obyvatelstva. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. Stálé úkryty v obci nejsou. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: Případnou evakuaci obyvatelstva zajišťuje a organizuje obecní úřad. S ubytováním evakuovaných obyvatel z ostatních míst kraje Vysočina není na území obce počítáno. Pro místní evakuaci lze využívat ubytovacích kapacit v ubytovacím zařízení obce či dočasné nouzové umístění do rodin. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci Se zřízením trvalého skladu či úložištěm materiálu civilní ochrany není na území obce počítáno. Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Se zřízením humanitární základny není počítáno. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce 15

16 Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno opatřením územního plánu snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace V případě potřeby budou operativně zřizovány dekontaminační plochy. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry, a bude napojena na kanalizaci a vodovod. Záhraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území V řešeném území se neskladují nebezpečné látky. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude obec řešit ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace. Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení Předávání varování a vyrozumění bude v případě ohrožení zajištěno spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům za využití rozhlasu, pojízdných rozhlasových zařízení, předání informací pomocí telefonních sítí a pomocí dalších vhodných a dostupných náhradních prvků varování. D.6) Požární ochrana V řešeném území musí být dodržovány platné požární předpisy. V zastavěném území i v navržených zastavitelných územích musí být zajištěn příjezd požárních vozidel ke všem objektům. Jednotlivé stavby se musí navrhovat tak, aby se předcházelo vzniku požáru, aby v případě požáru nebo jiného ohrožení staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob, zvířat a věcí, aby bylo zabráněno šíření ohně mezi jednotlivými úseky a mimo stavbu, aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných pracích. E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny tvoří spolu s návrhem urbanistického řešení jeden celek s cílem splnit požadavky vyváženého a trvale udržitelného rozvoje celého řešeného území. Koncepce uspořádání krajiny s vymezením ploch změn v krajině je obsažena na výkrese: Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) - plochy změn v krajině nejsou v ÚP vymezeny. 16

17 Koncepce uspořádání krajiny s konkrétním vymezením ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena na výkrese: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Na území obce je potřeba dodržovat strategii trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajistí prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale zároveň zabezpečí trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro rozvoj využívány. V rámci této strategie je potřeba vytvořit v území předpoklady pro obnovu všech přírodních zdrojů. V území se navrhuje obnova historicky daných polních cest. Podél cest se navrhuje výsadba jednostranných či oboustranných alejí jako forma doprovodné zeleně. Hlavní zásady koncepce uspořádání krajiny: zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání zemědělských a lesních pozemků uchovat a podporovat rozvoj přirozeného geofondu krajiny, zeleň k novým výsadbám vybírat z domácích druhů podporovat polyfunkční využívání krajiny maximálně chránit veškerou vzrostlou zeleň podporovat výsadbu stromořadí podél stávajících silnic a cest zeleň zakládat kvalifikovaným postupy dle odborně provedených návrhů a založenou zeleň pravidelně udržovat E.2) Vymezení ploch změn v krajině Nevymezují se E.3) Územní systém ekologické stability V územním plánu obce je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES tvoří soustava biocenter propojených navzájem biokoridory. Vymezené prvky jsou graficky znázorněny v těchto výkresech územního plánu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Veřejně prospěšné stavby a opatření (měřítko 1:5000) Plán územního systému ekologické stability pro obec Zhořec byl zpracován v souladu s platnými metodikami a pokyny MŽP ČR a vychází ze zpracovaného a schváleného Generelu ÚSES pro k.ú. Bedřichov, Jetřichovec, Velká Rovná, Zhoř a Zhořec. Plán vymezuje pozemky s funkcí prvků ÚSES, formuluje jejich cílový stav a stanovuje rámcový management jejich využívání pro zachování a obnovu jejich stabilizační funkce, resp. navrhuje jejich založení. Cílem tvorby místních ÚSES je vymezit a zachovat, resp. doplnit minimální nutnou síť ekologicky stabilních ploch (tj. ploch s přirozenou vegetací) pro zachování druhové rozmanitosti daného území, resp. zachování a zvýšení jeho ekologické stability, tedy schopnosti ekosystému krajiny odolávat nepříznivých vlivům (mj. erozi půdy, kalamitním výskytům škůdců, extrémním vodním stavům, odumírání lesů ad.). Tuto síť tvoří plochy biocenter, vzájemně propojených biokoridory. Biocentra zastupují jednotlivé charakteristické typy stanovišť daného území, biokoridory umožňují jejich vzájemnou genetickou komunikaci. Síť doplňují a její stabilizační působení zprostředkují další, ekologicky stabilní plochy tzv. interakční prvky. Minimální velikosti biocenter a maximální délky biokoridorů stanovují příslušné metodiky. Podle biogeografického významu rozlišujeme prvky ÚSES nadregionální, regionální a místní úrovně. Lokalizace jednotlivých místních prvků vychází ze zpracovaného generelu místních ÚSES, nadregionálních a regionálních z ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES MMR a MŽP ČR z r Podrobný návrh ÚSES a tabulky definující jednotlivé prvky systému, jsou přílohou této textové části. 17

18 E.4) Prostupnost krajiny Pro zachování a zlepšení prostupnosti krajiny je nezbytné stabilizovat a doplňovat stávající síť místních a účelových komunikací, polních a lesních cest, pěších tras a cyklotras, které společně zajišťují prostupnost krajiny a dostupnost jednotlivých místních částí i sousedních obcí navzájem. E.5) Ochrana nerostných surovin Chráněné ložiskové území ani dobývací prostor se v řešeném území nevyskytují. Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. V řešeném území je dle registru Geofondu evidováno následující poddolované území: poddolované území Bratřice Stražiště (křemenné suroviny) Uvedené poddolované území je územním plánem respektováno a je znázorněno v grafické části na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000). E.6) Ochrana před povodněmi V řešeném území je vyhlášeno záplavové území významného vodního toku - řeky Trnavy. Záplavové území je stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, č.j. MP/03838/2010 ze dne Správcem vodního toku je Povodí Vltavy, státní podnik Praha. Záplavové území je stanoveno pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkráz za 5, 20 a 100 let, včetně aktivní zóny. Záplavové území je zobrazeno na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000) Územní plán respektuje stanovené záplavové území, nově navržená obytná zástavba je situována mimo záplavové území Q100 včetně aktivní zóny. V záplavovém území se nesmí: - umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury - provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod - provádět změny zemědělské půdy z luk na ornou půdu Zásady pro celé řešené území: - v blízkosti toků a melioračních stok (do 8 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí alespoň jednostranný volně přístupný pruh) F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Členění ploch s rozdílným způsobem využití 18

19 Celé správní (řešené) území obce Zhořec je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačeny na výkresu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozděleny takto: Plochy v urbanizovaném území (zastavěné území a zastavitelné plochy) SV Plochy smíšené obytné - venkovské SM Plochy smíšené obytné - předměstské RZ Plochy rekreace - zahrádkářské osady OV Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura OS Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova PV Plochy veřejných prostranství DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční TI Plochy technické infrastruktury VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZS Plochy systému sídelní zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená ZO Plochy systému sídelní zeleně - zeleň ochranná a izolační Plochy mimo urbanizované území (krajina) VV Plochy vodní a vodohospodářské NL Plochy lesní NZ Plochy zemědělské NSp Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní F.1) Plochy v urbanizovaném území Společné podmínky pro využití ploch Uvnitř zastavěného území obce ve stabilizovaných plochách jsou přípustné změny stávajících staveb (přestavby, přístavby nástavby a stavební úpravy) a nová zástavba v rámci proluk a v rámci dělení velkých stávajících pozemků. Změny stávajících dokončených staveb i nové stavby musí respektovat architektonický výraz, měřítko a výškovou hladinu okolní venkovské zástavby Dochovaná historická urbanistická podoba obce musí být zachována a chráněna. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb Nové objekty na rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby musí respektovat kontext stávající zástavby obce výškovou hladinou, hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem. SV Plochy smíšené obytné - venkovské Podmínky využití ploch Hlavní využití zejména bydlení v rodinných domech a usedlostech s hospodářským zázemím, s možností integrace výrobních aktivit bez negativních vlivů na kvalitu životního a obytného prostředí Přípustné využití rodinné domy se zahradami, hospodářským zázemím a regulovaným chovem hospodářského zvířectva 19

20 stavby pro ubytování v soukromí a pro agroturistiku stavby pro individuální rekreaci vyjma rekreačních chat obchodní zařízení a nerušící služby nevýrobního charakteru a drobné provozovny sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel území nerušící výrobní činnosti, služby a zemědělská činnost odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití nezbytné plochy technického vybavení příslušné komunikace a dopravní plochy a zařízení zeleň sídelní, liniová a plošná zařízení hasičské Podmíněně přípustné využití v ploše Z3 v území Hladov je přípustná zemědělská výroba podnikatelského charakteru a provozování pily za podmínky, že maximální hranice negativních vlivů neohrozí sousední plochy. Nepřípustné využití stavby, které svým využitím narušují a obtěžují funkci bydlení objekty výrobní a skladovací, které by nad přípustnou mez rušily okolní zástavbu nebo zasahovaly svým ochranným pásmem do vymezeného prostoru této funkce (stávající stavby, které svým využitím narušují bydlení budou postupně odstraňovány, přestěhovány, přestavovány nebo bude změněno jejich funkční využití) Podmínky prostorového uspořádání Pro novou zástavbu a přiměřeně i pro přestavby stávajících objektů bude dodržován princip kontextuality - tj. respektovat původní urbanistické a architektonické znaky zástavby sídla (tradiční situování objektů na pozemcích, hustotu zástavby, výškovou úroveň, stavební formy) procento zastavění nepřevýší 30% (podíl zastavěných ploch na celém rozsahu posuzované funkční plochy) plochy nově vymezovaných pozemků minimálně 700 m2 výšková hladina zástavby se stanovuje na úroveň maximálně 8 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy technické zázemí objektů bude řešeno nadzemními stavbami tak, aby tyto formálně odpovídaly stavbám místně obvyklým. SM Plochy smíšené obytné - předměstské Podmínky využití ploch Hlavní využití téměř výhradně bydlení Přípustné využití rodinné domy včetně doplňkových staveb, se zahradami a omezeným chovem drobného hospodářského zvířectva stavby drobnějšího rozsahu pro maloobchod, služby stavby pro ubytování v soukromí odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití nezbytné plochy technického vybavení příslušné komunikace a dopravní plochy a zařízení zeleň sídelní, liniová a plošná 20

21 Nepřípustné využití stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí stavby pro chov velkých hospodářských zvířat hromadné garáže a garáže pro nákladní auta stavby a plochy pro skladování manipulaci s výrobky a materiály technická zařízení s negativním vlivem na obytné a životní prostředí Podmínky prostorového uspořádání struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude vycházet z charakteru lokality výšková hladina zástavby se stanovuje na úroveň maximálně 8 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy RZ Plochy rekreace - zahrádkářské osady Podmínky využití ploch Hlavní využití plocha pro maloplošné zahrádky určené k pěstování ovoce a zeleniny pro individuální potřebu uživatelů. Přípustné využití pěstitelská činnost zahrádkářská, samozásobitelská zařízení a objekty pro obsluhu - fóliovníky, skleníky, pergoly drobné dočasné objekty pro uskladnění nářadí a výpěstků uživatelů komunikace místní, účelové a pěší Nepřípustné využití veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s výše uvedenými způsoby možného využití Podmínky prostorového uspořádání drobné dočasné objekty pro uskladnění nářadí a výpěstků uživatelů OV Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura Podmínky využití ploch Hlavní využití občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, pro výchovu, služby, vybavenost kulturní, administrativní, sociální jež nemají negativní vliv na okolí Přípustné využití objekty občanské vybavenosti komerční - služby, veřejné stravování, ubytování, administrativa, zdravotnictví a dále stavby sportovní a církevní jiná zařízení služeb a řemesel nerušící okolí odstavná stání a garáže sloužící potřebě stanoveného využití plochy 21

22 nezbytné plochy technického vybavení příslušné komunikace pěší, cyklistické a vozidlové příslušná zeleň liniová a plošná Nepřípustné využití stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí hromadné garáže a garáže pro nákladní auta technická zařízení s negativním vlivem na obytné a životní prostředí veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený v příslušných předpisech, vyhláškou a příslušnými hygienickými normami Zásady prostorového uspořádání struktura a způsob zástavby bude vycházet z charakteru využití plochy procento zastavění nepřevýší 30% (podíl zastavěných ploch na celém rozsahu posuzované funkční plochy) výšková hladina zástavby se stanovuje na úroveň maximálně 10 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy OS Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova Podmínky využití ploch Hlavní využití pozemky staveb tělovýchovu a sport, otevřená sportoviště a hřiště Přípustné využití sportovní a rekreační vybavení a zařízení sociální a hygienické vybavení výše uvedených zařízení nezbytné plochy technického vybavení příslušné komunikace pěší, cyklistické a vozidlové příslušná zeleň liniová a plošná Nepřípustné využití stavby a zařízení s negativními vlivy na životní a obytné prostředí Zásady prostorového uspořádání struktura a způsob zástavby bude vycházet z charakteru stanoveného využití plochy výšková hladina zástavby se stanovuje na úroveň maximálně 10 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy PV Plochy veřejných prostranství Podmínky využití ploch Hlavní využití návsi, místní a účelové komunikace, tržiště, chodníky a další prostranství přístupná bez omezení 22

23 Přípustné využití parky, veřejná zeleň včetně ochranné a izolační dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství (parkoviště apod.) prvky drobné architektury, dětská hříště místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách Nepřípustné využití veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s výše uvedenými způsoby možného využití veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený v příslušných předpisech, vyhláškou a příslušnými hygienickými normami Podmínky prostorového uspořádání veškeré stavby a vegetační úpravy musí respektovat charakter zástavby a krajinný ráz zpevňování povrchů nesmí ohrožovat stávající vzrostlou zeleň DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční Podmínky využití ploch Hlavní využití pozemky silnic a místních komunikací včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.) pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení odstavné a parkovací plochy Přípustné využití chodníky liniové sítě a zařízení technické infrastruktury ochranná a izolační zeleň, aleje Nepřípustné využití jakékoli jiné využití nesouvisející a neslučitelné s výše uvedenými způsoby využití plochy TI Plochy technické infrastruktury Podmínky využití ploch Hlavní využití areály technické infrastruktury zařízení na sítích technické infrastruktury Přípustné využití meziskládky separovaného odpadu, separační a sběrné dvory 23

24 sběrná místa tříděného odpadu dopravní a manipulační plochy nezbytná technická zařízení sloužící obsluze území izolační zeleň Nepřípustné využití jakékoli jiné využití nesouvisející a neslučitelné s výše uvedenými způsoby využití plochy Podmínky prostorového uspořádání po obvodu areálu využít izolační zeleň VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba Podmínky využití ploch Hlavní využití pro provoz zemědělských a dalších výrobních a obslužných zařízení, především těch, která z hygienických a provozních důvodů nemohou být integrována do jiných funkčních zón Přípustné využití stavby pro zemědělskou rostlinnou a živočišnou výrobu, zpracování zemědělských produktů stavby nezemědělské výrobní a podnikatelské aktivity drobná výroba a výrobní obsluha řemesla a výrobní služby skládky a manipulační plochy garáže, parkingy a dopravní zařízení administrativní a správní budovy zařízení technické infrastruktury izolační zeleň obslužné a přístupové komunikace Nepřípustné využití stavby pro trvalé bydlení stavby pro školství, zdravotnictví, sociální služby, kulturní a společenská zařízení stavby a plochy pro rekreaci a sport, ubytovny, penziony, hotely, veřejné stravování veškeré provozy, které by vlivem svých činností zhoršovaly životní prostředí v sousedních plochách bydlení a ostatních plochách s rozdílným způsobem využití Podmínky prostorového uspořádání provozy budou v rámci areálu umisťovány v logických vazbách na dopravní trasy a inženýrské sítě nové objekty musí být navrhovány s ohledem na polohu areálu tak, aby nenarušovaly siluetu obce a dálkové pohledy velké objemy budou členěny do drobnějšího měřítka. Výšková hladina zástavby se stanovuje na úroveň maximálně 10 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy Plochy systému sídelní zeleně ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 24

25 Podmínky využití ploch Hlavní využití plochy veřejně přístupné zeleně k odpočinku, relaxaci estetickému zvýraznění významných lokalit a dominant jako izolační a hygienický prvek v území Přípustné využití parky travnaté plochy se solitérní a skupinovou zelení mezi obytnou zástavbou liniové stromové a keřové zeleně s funkcí hygienickou a izolační památníky, pomníky a církevní stavby nezbytný mobiliář lavičky, odpadkové koše, informační tabule, přístřešky, altánky... pěší stezky s přírodními povrchy Nepřípustné využití hospodářské využívání ploch, kromě kosení trávy a údržby zeleně jakékoli stavby, které neslouží hlavní funkci nebo nejsou technicky nezbytné pro obsluhu území Zásady prostorového uspořádání přípustné jen drobné stavby, materiálové a architektonické řešení bude přizpůsobeno přírodnímu prostředí stávající stavby, jejich údržba a opravy budou respektovat původní měřítko, hmotové i materiálové řešení v OP vodního zdroje jsou nepřípustné veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro toto ochranné pásmo ZS Plochy systému sídelní zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená Podmínky využití ploch Hlavní využití plochy zeleně, obvykle oplocené (sady a zahrady zejména uvnitř zastavěného území obce). Slouží užitné funkci a estetické a hygienické izolaci rozdílných funkcí v zastavěném území Přípustné využití stromová a keřová zeleň v souvislých plochách a liniích stabilizované travnaté plochy s roztroušenou solitérní a skupinovou zelení pobytové plochy s možným rekreačním využitím drobné zahradní stavby: objekty pro uložení zahradnických potřeb a výpěstků, fóliovníky, skleníky, altány, pergoly, vodní plochy, bazény nezbytné liniové sítě a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití jakékoliv stavby na plochách předzahrádek, které jsou součástí návesních prostranství 25

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4 Strana 1 (celkem 8) Změna č.4 ÚPO VODĚRADY A. Změna č.4 Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHŘIBSKÁ POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT

ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHŘIBSKÁ POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHŘIBSKÁ POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT červenec 2011 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL Změna

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum: srpen

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

NÁVRH. ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ VESTEC

NÁVRH. ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ VESTEC NÁVRH ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ VESTEC str.1 OBSAH: I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚP STARÝ VESTEC A.TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY: Aa.Vymezení zastavěného území Ab.Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK ZMĚNA č.3 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb.

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. Pořizovatel: OÚ KVĚTNICE NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE ZMĚNA č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Litoměřice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 1 Název územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY Změna č.3 A. ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH A.I TEXTOVÁ ČÁST A.II GRAFICKÁ ČÁST SRPEN 2011 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY - ZMĚNA Č. 3 A. NÁVRH. OBJEDNATEL (OBEC) POŘIZOVATEL

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP ÚZEMNÍ STUDIE NAD TRATÍ P Plloocchhyy S O 4433,, V P 4444,, S O 4455,, V P 4466,,V P 4499,, S O 5522,, V P 5533 zz Ú ÚP PV Viim mppeerrkk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor Steinbrenerova

Více

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina Obec Pístina Č. j.: V Pístině: Zastupitelstvo obce Pístina příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen B o l e b o ř /1. změna územního plánu obce /návrh /Architekti /březen 2012 Akce: Část: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLEBOŘ 1.. změna Návrh Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti urbanistický

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více