Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno"

Transkript

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, Brno.j.: MMB/ /2013/Pel Ze dne: JMK /2013 Sp. zn.: S-JMK /2013 Mar Kounicova 67 Telefon: Brno Datum: S T A N O V I S K O k návrhu změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB podle 10g a 10i, ( I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název koncepce: Charakter a rozsah koncepce: ochy nejsou v reakci na, o rosto 2 ploch., 1

2 infrastrukt, zastav koncepci, napl - em n nov estaveb jako ke zm n - plochy obnovy nebo op - z plochy), - se rn intenzivn pokra uje p esun t d pr Technopark, pr do nov (Busines park - par - etn asn navrhuje pot chto - vymezuje p, kde lze o ny b pr m Vln na), p (Zbrojovka); zhodnocuje zm s vysokou p idanou hodnotou ( - od ul. u pr, p - navrhuje plochy komer v nebo v kontaktu s reziden i za oblasti - 2

3 reaguje na nep je jednou z p edpokladem p pro -jih, Bosonohy), - rn sta, jako nejr zn - potvrzuje persp sta enice, Tu any), - ru (Bosonohy) podmi resp. ukon vazeb i zp sobu p - navrhuje p ploch s dobrou do edk asn reaguje na trendy sta izp im en k poloze v rekrea p edpoklad (Brn ehrada, ka, rekrea - rekrea sobem s p evahou zelen ; ejnou ob anskou vybavenost, stejn usm r uje a v ze Rozvoj v dosud nezastav Aktu rozvoj v dosud nezastav - resp. f ovat jak z hlediska zp ) - sta za p zp - chto program (Technopark, pr terasa); plochy pro soust ed - - a tomu uzp sobit sta). 3

4 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavbových území: zastavi et p - zm p jsou irozen elu zm ny - plochy obnovy nebo op uspo - se na zp zm PLOCHY STAVEBNÍ PLOCHY BYDLENÍ byto PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - S PLOCHY REKREACE POBYTOVÉ V REKREAČNÍCH OBLASTECH RR PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CV CS CX abc PLOCHY SPECIFICKÉHO VYUŽITÍ X ABC PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO OB ochrana obyvatelstva OH PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ PLOCHY DOPRAVY 4

5 ravy PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TE energetika PLOCHY PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ - Z PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ZVLÁŠTNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY / ZAHRÁDKY, CHATY PLOCHY LESNÍ PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - PT Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, katastrální území): kraj: okres: : Brno Brno- Předkladatel koncepce: IČ předkladatele: Sídlo předkladatele: Brna Kounicova 67, Brno II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ Zpracovatel posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí Aktualizace územního plánu města Brna :, autorizace k.j /ENV/09, s

6 Zpracovatel posouzení vlivu koncepce Územní plán města Brna 1994: Aktualizace územního plánu města Brna změna 2011 na lokality soustavy NATURA 2000: RNDr., Ph.D /ENV/09, s Zpracovatel posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Aktualizace územního plánu města Brna :, autorizace k posuzov, s. Zpracovatel posouzení vlivu na veřejné zdraví Aktualizace územního plánu města Brna :, Návrh zadání mu Dne bylo p JMK 47949/2009 ve smyslu 4 odst. rna se Návrh územního plánu a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí JMK 53287/2012 unicova 67, Brno. 6

7 z stanovisko k nesouhlasil s navrhl bylo vatele - v L - j hl. vydal dne 30 JMK, k 7

8 spolu se Kr e) a vliv. Z provedeno v V III v roce 2013 v n (SEA) ploch (P126, P205, 4.30 a plochy v P333).. Z vlivem, a to z N - 8

9 - vliv, vliv vliv. v Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace). z Brna. 132/2005 Sb., resp. upraveny na. 301/2007 Sb. a 371/2009 Sb.: Hobrtenky (CZ ): 131,2 ha - (CZ ): 29,9 ha - - Mod - - Nad Brn nskou p ehradou (CZ ): 567,1 ha - - Pis - 9

10 Vlivy na ZPFL a PUPFL Z hlediska ochrany zem d vodu o ZPF p ochrany. Vlivy na v v oblastech, kde je eba d sledn tak, aby m sta a nost je t Vlivy p (,,,, Vinohrady n,,, ) strany Campus MU); 10

11 p v plochy kolem soutoku Svratky a Svitavy Leskavy, plochy dokumentace / nejsou k o p Vliv na propustnost krajiny byl vyhodnocen u ploch: P126, Z54, Z199, P205, P306. Vlivy na hlukovou situaci do v ada ploch, eba se p r projekt z hlediska nadlimitn vhodnou volbou umis a jejich funkce v Zm ny: B50/07-II (Z79); B20/06-I (Z83); B3/08-II (Z119); B12/08-II (Z125); B21/09-I (Z152); B31/08-II (Z136); 11

12 B34/08-II (Z137); B1/09-I (Z142); B4-09-I (Z144); B9/09-II (Z147); B13/09-I (Z149); B43/09-I (Z160); B48/09-I (Z164); B20/09-II (Z181), B 30/08-II. Podn ty: P102, P126, P324, P333. i Pokud jde o koncentrace hodnotami. lze i Navrh R dot asu. Pokud jeho Vlivy na de P ploch n r i d opat 12

13 P edpokladu d opat a minimal zpevn edpokladu souladu s Generelem odvodn sta Brna ne schopnosti krajiny a rostupnosti a kde jsou - eb a k nim 1. : v /1992 Sb., o. 13

14 ZPF a PUPFL Velikost a tvar sta rea vzniku nov,, nezasahovala na horizont; 14

15 15 Biota z p vyvolan dopravy; Ve to

16 infrastruktura ry Z hlediska ochrany po pod m,, 10 a NO x, a to jak u 16

17 Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace), Natura 2000,, ( - a - M Ivanovice, Brno- Brno Jundrov, Brno- - S O U H L A S N É S T A N O V I S K O k návrhu změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB za předpokladu splnění následujících podmínek a zmírňujících opatření: 1 17

18 3. s Navrhovaná opatření pro jednotlivé plochy: Z12 (B42/04- Z14 (B2/03- Z27 (B22/06- Z41 (B64/07- v 2 30%); v Z45 (B64/07- v Z54 (B64/07- Z79 (B50/07- - mi a 18

19 Z83 (B20/06- v (z hlediska hluku z Z97 (B11/08- Z119 (B3/08- hlediska vlivu na hlukovou situaci v Z128 (B18/08- - nevh dominant; m v k lesu tj. branky v Z135 (B30/08- upl Z147 (B98/09- Z149 (B13/09- Z150 (B14/09- lesu tj. branky v Z153 (B23/09- Z159 (B38/09- Z160- (B43/09- Z164 (B48/09-. resp. vysokou zast Z181 (B20/09- v 19

20 z hlukem z provozu resp. z P v P020 P102 P105 P126 minimalizov P168 v P203 - v t P205 dokumentace autorizovan P306 - d P307 P317 P321- P333 chov j u storu a souv 4.12 v 4.13 v v 20

21 v 4.29 k lesu v vrh U ; ; ; ; ; ; vyhodnoceny v pozn. projektové posouzení vlivů záměru na životní prostředí 21

22 M o a Ing. Bc. Anna Hubáčková, v. r. : P JMK /2013 ze dne zde Potv a Telefon Fax Internet CZ

23 JMK /2013 ze dne OBČANSKÁ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ARBESOVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA JEŽKOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LESNÁ O.S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBZOR LESNÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBYVATEL DIVIŠOVY ČTVRTI OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAJDALENKY O.S. B19/07 I) v. Z Z32. V danou plochu posoudila. Vzhledem k OBČANÉ BRNA PROTI STAVBĚ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R43 V TRASE KUŘIM TROUBSKO HIA P. Z pov mb, vzhledem k rozsudku soudu bude v OBČANÉ ZA OCHRANU KVALITY BYDLENÍ V BRNĚ KNÍNIČKÁCH, ROZDROJOVICÍCH A JINAČOVICÍCH HIA.. 23

24 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - NESEHNUTÍ - URU, SEA V - K v - B23/09) CX/OA. Z s nebudou. - ch - Z v m hlediska vlivu na hlukovou situaci v provozu p O.S.SOBĚŠICE VINOHRÁDKY OBČANÉ ZA ÚČELNÉ VYUŽITÍ LOKALITY RŮŽENEC V SPOBĚŠICÍCH, O.S. B31/06- Z21 ( ) v hodnotitel SEA posoudil OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLIDNÉ IVANOVICE B23/09 I D lnici I/43 z k ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ V BRNĚ - parkova P je - - Z v centru z hlediska vlivu na hlukovou situaci v k 24

25 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VLASTNÍCI ZA CHARAKTER HOLÁSEK Připomínka ke zvýšení hodnoty indexu podlažních ploch IPP na hodnotu 0,9 v lokalitách Vinohrad a U potoka - umístění zástavby v sousedství zvláště chráněné přírodní památky Holasecká jezera.. OBČANÉ (použito pracovní číslování pořizovatele) Připomínka č. 21 Připomínka k ploše Z27 (B22/06-II) k.ú. Medlánky, Řečkovice - vymezení zejména nových ploch bydlení, plochy krajinné zeleně. Připomínka č. 53 Nesouhlas s umístěním protipovodňové hráze na pozemku p.č. 659/3 v k.ú. Dolní Heršpice. P a. Připomínka č. 54 Nesouhlas s umístěním biokoridoru uzl 020 přes pozemky p.č. 1104, 1102/4 v k.ú. Pisárky, který je výlučným vlastníkem pozemků a navrhuje biokoridor posunout o 30m dále, kde jsou pozemky ve vlastnictví MMB. 1, str. 28), realizace biokoridoru je Připomínka č Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Připomínky: 1)výstavba za obytným souborem V Újezdech, změna B22/60 II vypustit změnu, příp. provést úpravy změny 2)areál bývalého statku při ulici V Újezdech nenavyšovat IPP na 0,9 3)nový dům na ploše mezi ulicemi Ostružinová a Jabloňová nenavyšovat IPP na 1,5 4)areál Cihelny nad ulicí Podpěrová doplnit výškové omezení na maximálně 4 nadzemní podlaží 5)tramvajová smyčka v lokalitě tzv. Technologického parku posunutí na pole co nejblíže zámeckého parku 6)komunikační propojení mezi ulicemi Renčová a Terezy Novákové Při odůvodnění připomínky je plné ztotožnění s připomínkou Městské části Brno-Medlánky k návrhu změny územního lánu města Brna Aktualizace ÚPmB z roku Plocha Z27 (B22/06 II) - 25

26 schopnosti krajiny. Vliv na ZPF Připomínka č. 84 Připomínka k zachování stávající zeleně v ul. Leitnerova, mezi ulicí Křídlovická a Hybešova (B5/02-I O Připomínka č. 88 Připomínky k funkčnímu využití ploch, jejich zařazení. jde o u trans - p Připomínka č Statutární město Brno Městská část Brno-Ivanovice Připomínky k ploše Z153 (B23/09 I), k.ú. Ivanovice, funkční využití plochy - CX/OA. Nesouhlas zejména z důvodu umístění v blízkosti obytné zástavby, zvýšení dopravní zátěže, limitní pro hlučnost. D roto nelze souhlasit s. Připomínka č. 150 Nesouhlas s plochou Z32 (B19/07 I) k.ú. Lesná zejména se změnou funkčního využití a navýšení IPP na 2,2. Vzhledem k Připomínka č. 209 Nesouhlas s navýšením IPP na 0,9 v k.ú. Holásky Připomínka č. 216 Připomínka č. 266 Nesouhlas s výstavbou retenční nádrže a plochou městské zeleně (k.ú. Medlánky) na pozemcích jimi vlastněnými 26

27 Připomínka č. 874 Vlastník pozemku p.č k.ú. Kníničky nesouhlasí s využitím části pozemku, na plochu vodohospodářskou poldr. Pozemek je ornou půdou. Budování poldru v místě, kde koryto řeky je dostatečně hluboké, považuje za nesmyslné koncepce Připomínka č. 450 Vlastník pozemků v k.ú. Přízřenice přes které je navržena hráz. Navrhuje hráz vybudovat na polní cestě blíže k náhonu řeky Svratky. koncepce Připomínka č. 287 Nesouhlas s umístěním plochy Z21 (B31/06-I) k.ú. Soběšice, plocha pohřebnictví, zejména mj. z důvodu obavy z kontaminace spodní vody, nárůstu dopravy, snížení kvality bydlení Připomínka č. 413 Majitel pozemků parc. číslo: 1113/6, 114/1, 3561, 3563, 3708 v k.ú. Kníničky žádá o změnu trasy regionálního biokoridoru a změnu vymezení regionálního biocentra mimo plochu RH a parcely Maximus resort, a.s. Připomínka č. 440 Nesouhlas změny plochy ZPF na plochu smíšenou změna 4.32, k.ú. Husovice. Posouzení vlivu nezohledňuje dopad hluku změny na Tomkovo náměstí. Akceptovatelné zastavění plochy rodinnými domy. Připomínka č. 451 Mimo jiné připomínky, nesouhlasí s ponecháním plochy Drážní dopravy v k.ú. Přízřenice. Jako vlastník nedaleké parcely má obavy ze zatížení ploch hlukem a prachem, zvýšení nároků na dopravní obslužnost. Požadavek na zrušení nebo maximální možnou eliminaci, ochranná pásma kolem stávající železniční tratě, ploch určených k drážní dopravě (DD). SE Připomínka č. 490 Nesouhlas s návrhovou plochou P334, k.ú. Horní Heršpice, Dolní Heršpice, Komárov. 27

28 Připomínka č. 881 Připomínka č. 908 Vlastníci pozemků nesouhlasí s plochou P015, jejichž součástí jsou jejich pozemky. - + komunikace) zohled -jih. V z k kdy ploc v dopravou v do toho p Připomínka č. 882 Nesouhlasí se zařazením svého pozemku do plochy CS, poukazuje na narušování pohody a integrity bydlení, zhoršení životního prostředí obyvatel tradiční zástavby. DOTČENÉ ORGÁNY Statutární město Brno Městská část Brno-Kníničky připomínka poukazuje na chybné zpracování HIA, chybějící posouzení vlivů synergických a kumulativních; poukazuje taktéž na posouzení SEA, které nesmí obsahovat formulace o hodnocení vlivů na veřejné zdraví 28

29 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky ouborem V II Plocha Z27 (B22/06 - sc rku Baba. Statutární město Brno Městská část Brno-Líšeň - k - nesouhlas mj. SEA hodnotitel vyhodnot - s e Magistrát města Brna, odbor dopravy, oddělení koncepce dopravy - vzhledem k SEA hodnotitel posoudil plochu bez - 29

30 - K Plocha Z162 (B45/09- v z bez vlivu na m Ministerstvo kultury ČR - -II), II) nesouhlas s SEA hodnotitel posoudil : z hod hlediska vlivu na hlukovou situaci v provozu 30

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK

AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK leden 2015 A) Identifikační údaje Pořizovatel: Magistrát statutárního města Jihlava - úřad územního plánování

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Ú Z E M N Í P L Á N Č E R V E N K A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více