Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:"

Transkript

1 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku SEA: Město Hlučín odbor výstavby Ing. Martin Kuchař David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, E- mail: Telefon: Ing. David Valíček, MBA RNDr. Alexandr Skácel osvědčení č. 3869/625/OPV/93 Fáze: Návrh územního plánu Datum zpracování: říjen 2010

2 OBSAH I. Úvod... 3 I.1. Základní údaje... 3 I.2. Použitá metodika... 3 I.3. Nejvýznamnější používané zkratky... 3 II. Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí... 4 II.1. Úvod... 4 II.2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí... 5 II.3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území II.4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny II.5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny II.6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace II.7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů II.8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí II.9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí II.10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí II.11. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů II.12. Závěry a doporučení II.13. Přílohy III. Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura IV. Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech IV.1. Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí IV.2. Hodnocení vlivu ÚP na hospodářský rozvoj IV.3. Hodnocení vlivu ÚP na soudržnost společenství obyvatel území V. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území V.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území V.2. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území V.3. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území V.4. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území VI. Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování VII. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shnutí VII.1. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území VII.2. Shrnutí přínosu ÚP k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 2 z 47

3 I. Úvod I.1. Základní údaje Předmětem tohtoto vyhodnocení vlivů je návrh Územního plánu Dobroslavice (dále jen ÚP), zpracovaný v říjnu 2010 organizační složkou společnosti David Brothers Ltd, pod vedením ing. arch. Naděždy Valíčkové. ÚP pokrývá správní území Obce Dobroslavice, ORP Hlučín, kraj Moravskoslezský, které se kryje s katastrálním územím Dobroslavice. Malá část pozemků bude převedena do vlastnictví města Hlučína. Tato skutečnost do doby zápisu v katastru nemovitostí nemá na vymezení řešeného území ÚP vliv. Návrhové období ÚP je v časovém horizontu do roku Obec Dobroslavice rozhodla o pořízení nového územního plánu vzhledem k tomu, že od schválení dosud platného Územního plánu obce Dobroslavice dne a schválené změny č.1 dne došlo v území i v legislativě k podstatným změnám. Zejména byl stavebním zákonem nově vymezen způsob zpracování územního plánu (dále ÚP), katastr obce byl Politikou územního rozvoje zařazen do rozvojové oblasti OB2 Ostrava, a jsou zpracovávány nové Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje. I.2. Použitá metodika Územní plánování má vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území, který zajistí uspokojování potřeb současných generací, aniž by to bylo na úkor generací budoucích. Metodický aparát územního plánování tak vychází z rozboru udržitelného rozvoje území, který vyhodnotí současný stav, identifikují se jeho silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Formulace zadání územního plánu by tak měla reagovat na tyto poznatky a zpracovat je společně s dalšími požadavky. Územní plán se pak snaží zohlednit požadavky a technické možnosti, respektovat legislativu a ohlížet se při tom na udržitelnost rozvoje území. Komplexní povaha územního plánu a protichůdnost mnoha požadavků vede k nutnosti prioritizovat a rozhodovat o dílčích otázkách a požadavky při práci na návrhu územního plánu vyhodnocovat v nejširších souvislostech. Během práce na návrhu ÚP tak zhotovitel samozřejmě průběžně vyhodnocuje soulad jednotlivých záměrů s požadavky a s ohledem na celou škálu omezení. Jako zásadní přínos vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území vnímáme, že klade na zřetel vyšší cíle a podněcuje k uvažování v přesahu v přesahu časovém dále za návrhový horizont, i v přesahu věcném. Použitá metodika hodnotí, zda koncepce návrhu ÚP využívají přednosti území a řeší jeho nedostatky, zda řešené území směřuje k určité realistické vizi. Takové posouzení pracuje kvalitativně, s ohledem na data o území, i na expertní znalost daných specializací. Proto námi obsahuje vybraná data, průběžně vyvozované závěry a expertní zhodnocení. Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000 je sestaveno dle platných předpisů. I.3. Nejvýznamnější používané zkratky EIA Environmental Impact Assessment hodnocení vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 ve znění pozdějších předpisů (označováno někdy jako projektová EIA ) Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 3 z 47

4 Ekosystém funkční soustava živých a neživých částí životního prostředí, které jsou spolu propojeny tokem energie, koloběhem látek a výměnou informací Krajinný ráz charakteristika území na základě prvků přírodního i historického vývoje krajiny a jejích funkcí, zahrnuje přírodní i antropické prvky v krajině v jejich vzájemných vazbách SEA Strategical Environmental Assessment hodnocení vlivů koncepčních materiálů na životní prostředí, včetně územních plánů všech stupňů a jejich změn Natura 2000 soustava evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), které jsou řešeny v rámci celé Evropy a tvoří jednotný celoevropský systém, centralizovaný v Bruselu, kde se rozhoduje o jeho změnách RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území Trvale udržitelný rozvoj rozvoj společnosti, který zajistí současným i budoucím generacím uspokojení jejich potřeb při zachování potřebné biologické rozmanitosti ÚP ÚSES územní plán územní systém ekologické stability, je složen z jednotlivých komponent a prvků, které jsou vedeny územím v souladu s platnou metodikou, jedná se o součást územně plánovací dokumentace a je řešen na úrovni lokální, regionální a nadregionální II. Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí Hodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu přílohy č. 1 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí, oprávnění č.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP ČR dne II.1. Úvod Hodnocení potenciálního vlivu Územního plánu obce Dobroslavice na životní prostředí bylo zpracováno na základě požadavku pořizovatele obce Dobroslavice, která je ve věcech smluvních a technických zastoupena zpracovatelem územního plánu ing. arch. Valíčková, David Brothers Ltd, org.složka Požadavek byl formulován ve smyslu Zadání územního plánu Dobroslavice z března 2010, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dobroslavice a obsahuje i požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj řešeného území. Součástí tohoto vyhodnocení je i zhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA). Autorizované hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 nebylo na základě vyjádření v Koordinovaném stanovisku k zadání ÚP Dobroslavice ze dne (KÚ Moravskoslezského kraje č.j. MSK 4215/2010) požadováno a toto hodnocení proto není součástí zpracovaného dokumentu. Při zpracování výsledného znění posuzovaného Návrhu ÚP (územního plánu) obce Dobroslavice byly řešeny se zpracovatelem i zásadní otázky potenciálního vlivu na životní prostředí. Zpracované hodnocení proto vychází z podkladů, které byly aktualizovány v průběhu roku 2010, hodnocení SEA je zpracováno na základě objednávky zpracovatele územního plánu ze dne v požadovaném rozsahu. Návrh územního plánu obce Dobroslavice navazuje na platný územní plán obce včetně jeho 2 změn, které již byly schváleny a zajišťují nezbytné podmínky pro dosavadní rozvoj obce. Stávající územní plán je v platnosti od pro k.ú. Dobroslavice, údaje jsou k dispozici na pověřeném obecním úřadu Hlučín. Nově projednávaný území plán je zpracováván pro obec Dobroslavice již samostatně. Vzhledem k naplnění návrhového období územního plánu s částečným vyčerpáním využitelných rozvojových ploch a narůstající potřebou aktualizace rozvojových ploch v katastru obce i se zřetelem na změnu zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. rozhodlo zastupitelstvo obce dne o pořízení nového územního plánu který by koncepčně zajistil možnost dalšího rozvoje řešeného území. Jeho základní směry představují zajištění podmínek pro rozvoj bydlení, doplnění systému ÚSES pro zvýšení jeho funkčnosti, doplnění možností rozvoje infrastruktury obce, možnosti rozvoje místní ekonomiky a celkově zvýšení atraktivity obce pro stabilizaci trvale bydlící populace v tomto venkovském prostředí. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 4 z 47

5 II.2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí vyžaduje základní rekapitulaci cílů politiky životního prostředí s využitím materiálů MŽP ČR a rekapitulaci vybraných relevantních cílů ochrany veřejného zdraví s využitím materiálů MZ ČR. II.2.1. Vybrané cíle politiky životního prostředí Celostátní politika životního prostředí je formulována v dokumentu Státní politika životního prostředí České republiky , která byla zpracována Ministerstvem životního prostředí ČR. Plnění cílů tohoto dokumentu bylo schváleno usnesením Vlády ČR č. 235 ze dne a je ministru životního prostředí bylo zároveň uloženo ke konci tohoto období předložit zprávu o plnění Politiky životního prostředí České republiky a předložit Vládě ČR aktualizaci tohoto dokumentu. Státní politikou životního prostředí byly stanoveny prioritní oblasti a prioritní cíle. Jejich přehled uvádí následující tabulka: Prioritní oblasti Prioritní cíle Dílčí cíle a opatření 1. Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti 2. Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady 1.1. Zastavení poklesu biodiverzity 1.2. Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů 2.1. Ochrana povrchových a podzemních vod (jakost a množství, zdroje pitné vody) 2.2. Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů 2.3. Využívání obnovitelných zdrojů Ochrana biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Posílení ekologické stability krajiny Důsledná ochrana všech typů mokřadů Zabezpečování obnovy a revitalizace vodních biotopů a mokřadů Vyrovnání vláhové bilance Zlepšování čistoty povrchových, zprostředkovaně i podzemních vod Vymezení útvarů povrchových a podzemních vod, hydrogeologická rajonizace Zlepšení sledování výskytu pohybu nebezpečných látek kontaminující podzemní a povrchové vody Zlepšení monitoringu podzemních vod Integrovaný a koordinovaný přístup k ochraně vod a vodnímu hospodářství na území ČR Ochrana zdrojů podzemních vod Ochrana chráněných oblastí Územní ochrana ložisek nerostů Posílení respektování udržitelného rozvoje při zajišťování hospodářství nerostnými surovinami Zachování životnosti zásob nerostných zdrojů jejich komplexním využíváním Ochrana půdy Dosažení 6% podílů OZE na celkové spotřebě PEZ k roku Dosažení min 8% podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny k roku Využívání biomasy a především dřeva jako suroviny širokého využití namísto neobnovitelných surovin 2.4. Snižování Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 5 z 47

6 3. Životní prostředí a kvalita života 4. Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší energetické a materiálové náročnosti výroby a zvýšení materiálového a energetického využití odpadů 2.5. Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady 3.1. Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty 3.2. Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (acidifikace prostředí) 3.3. Ochrana životního prostředí a člověka před hlukem 3.4. Environmentálně příznivé využívání krajiny 3.5. Omezování antropogeních/průmysl ových vlivů a rizik 3.6. Ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních události a následky krizových situací 4.1. Snižování emisí skleníkových plynů 4.2. Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší 4.3. Ochrana ozónové vrstvy Země na skládky Snížení maximálního množství BRKO ukládaných na skládky Snížení materiálové a energetické náročnosti výroby Zlepšení nakládání s výrobky, obaly a odpady z nich Prevence vzniku a snížení měrné produkce nebezpečných odpadů Zlepšení nakládání s odpady ze zdravotnictví Odstranění odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB do roku Budování celostátní sítě zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady Snižování zátěže prostředí a obyvatel toxickými kovy a organickými polutanty Snižování zátěže populace toxickými kovy a organickými sloučeninami v potravním řetězci Zmenšení rozlohy území s překročenými kritickými zátěžemi z ovzduší Splnění národních a krajských emisních stropů a zlepšení kvality ovzduší Ochrana tichých území v krajině Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové činnosti Obnovit funkce narušené krajiny Znovuvyužití narušené krajiny Minimalizovat negativní zásahy do krajinných systémů Udržitelné hospodaření v krajině Udržitelný rozvoj sídel Zmírnění důsledků závažných havárií Prevence závažných havárií Zajistit bezpečné zacházení s GMO Sanace starých ekologických zátěží Vytvoření a kodifikace postupů krizového řízení v životním prostředí Prevence vzniku krizových situací a omezování jejich škodlivého působení na životní prostředí Redukce agregovaných emisí skleníkových plynů a podpora adaptačních opatření Dosáhnout národních emisních stropů Snížení emisí u spalovacích motorů Vyloučení a snížení emisí látek poškozujících ozónovou vrstvu Znovuzískání regulovaných látek z oblasti servisu a likvidace starých chladících zařízení. Výměna a náhrada látek CFC u průmyslového chlazení Zajištění sběru halonů Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 6 z 47

7 Státní politika životního prostředí ČR je směrována i do jednotlivých dílčích sektorů a ovlivňuje sektorové koncepce: - Energetiku - Těžbu nerostných surovin - Průmysl - Obchod - Dopravu - Zemědělství a lesní hospodářství - Ochranu a užívání vod - Životní prostředí a zdraví - Regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch Základním cílem a měřítkem přijatelnosti hodnoceného záměru je jeho soulad s principem trvale udržitelného rozvoje. K dispozici jsou dvě definice udržitelného rozvoje z oficiálních dokumentů MŽP: A. Udržitelný rozvoj je Uspokojování současných potřeb společnosti, aniž se tím omezí možnosti příštích generací uspokojovat své potřeby. Rozvoj, který sladí ekonomická, sociální a environmentální hlediska (Státní politika životního prostředí ČR, str. 56) B. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (zákon č. 17/1992 Sb., 6). II.2.2. Vybrané cíle celostátní koncepce ochrany veřejného zdraví Celostátní koncepce pro ochranu zdraví je soustředěna v programu Zdraví 21. Tento program, který formuluje 21 cílů, byl schválen Vládou ČR dne , usnesením č Cíle Programu zdraví Solidarita ve zdraví v evropském regionu 2. Spravedlnost ve zdraví 3. Zdravý start do života 4. Zdraví mladých 5. Zdravé stárnutí 6. Zlepšení duševního zdraví 7. Prevence infekčních onemocnění 8. Snížení výskytu neinfekčních onemocnění 9. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy 10. Zdravé a bezpečné životní prostředí 11. Zdravější životní styl 12. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem 13. Zdravé místní životní podmínky 14. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech rezortů 15. Integrovaný zdravotnický sektor 16. Řízení v zájmu kvality péče 17. Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů 18. Příprava zdravotnických pracovníků 19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví 20. Mobilizace partnerů pro zdraví 21. Opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny Jak je z tohoto výčtu patrné, program zdraví 21 je zaměřen nejen úzce zdravotnicky, ale zahrnuje i aktivity většiny rezortů národního hospodářství, které k realizaci tohoto programu přispívají a průběžně svůj přínos vyhodnocují. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 7 z 47

8 II.2.3. Vyhodnocení možných vztahů územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí a veřejného zdraví Ve vztahu k Státní politice životního prostředí ČR ovlivňuje zpracovávaná problematika následující oblasti: A) V zastavitelných plochách 1. Plochy smíšené obytné obsahují 7 položek označených SV 2. Plochy dopravní obsahují 7 položek označených DS 3. Plocha občanského vybavení obsahuje 1 položku označenou O 4. Plocha veřejného prostranství obsahuje 1 položku označenou P 5. Plochy rekreace obsahují 3 položky označené R 6. Plochy technické infrastruktury zahrnují 4 položky označené TI a 1 položku označenou TX B) V plochách přestavby 1. Plochy dopravní obsahují 2 položky označené DS 2. Plochy veřejných prostranství obsahují 6 položek označených P 3. Plochy smíšené obytné zahrnují 7 položek označených SV a 2 položky označené SC C) V plochách změn v krajině 1. Plochy zemědělské obsahují 1 položku označenou A 2. Plochy smíšené nezastavěného území obsahují 4 položky označené H 3. Plochy lesní obsahují 7 položek označených L 4. Plochy přírodní obsahují 7 položek označených N 5. Plochy zeleně zahrnují 2 položky označené ZO a 2 položky označené ZP Situace územního plánu Dobroslavice je z hlediska hodnocení potenciálních vlivů na životní prostředí komplikovaná tím, že v souladu s metodikou zpracování územních plánů obsahuje i plochy a rozvojové lokality již projednané v dřívější době, avšak doposud bez realizace zamýšlených rozvojových záměrů. Tento seznam proto zahrnuje lokality, které doposud nebyly projednávány a které je nutno vyhodnotit v rámci hodnocení SEA a lokality, které byly již v předchozích stadiích zpracování stávajícího územního plánu obce Dobroslavice projednány, vyhodnoceny, odsouhlaseny a schváleny a na kterých by příslušné záměry byly postupně realizovány i bez zpracování nového územního plánu. Z tohoto důvodu jsou součástí hodnocení SEA pouze nové lokality, které doposud nebyly projednávány a neprošly schvalovacím řízením. Jedná se o následující rozsah rozvojových ploch a lokalit: A) V zastavitelných plochách 1. Plochy smíšené obytné obsahují 3 položky označené SV 2. Plochy dopravní obsahují 7 položek označených DS 3. Plocha občanského vybavení obsahuje 1 položku označenou O 4. Plocha veřejného prostranství obsahuje 2 položky označené P a 1 položku doplnění zámeckého parku označenou Z 5. Plochy rekreace obsahují 3 položky označené R a RZ 6. Plochy technické infrastruktury zahrnují 4 položky označené TI a 1 položku označenou TX B) V plochách přestavby 1. Plochy dopravní obsahují 3 položky označené DS 2. Plochy veřejných prostranství obsahují 6 položek označených P 3. Plochy smíšené obytné zahrnují 2 položky označené SC a 1 položku označenou SV C) V plochách změn v krajině 1. Plochy zemědělské obsahují 1 položku označenou A 2. Plochy smíšené nezastavěného území obsahují 4 položky označené H 3. Plochy lesní obsahují 2 položky označené L 4. Plochy přírodní obsahují 6 položek označených N 5. Plochy zeleně zahrnují 2 položky označené ZO a 2 položky označené ZP Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 8 z 47

9 Návrh územního plánu obce Dobroslavice se nejvíce dotýká oblasti Regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch. Základním cílem politiky v tomto sektoru je, aby všechny regiony měly stejnou šanci na další ekonomické, sociální a environmentální rovnoprávné soužití v rámci jednoho společného státního útvaru i v rámci EU. Hlavní cíl Národního rozvojového plánu je možno charakterizovat jako Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti ekonomiky. Z oblasti sektorové politiky životního prostředí je možno vybrat jako relevantní k Návrhu územního plánu obce Dobroslavice následující: Podporovat města a obce při realizování jejich záměrů v oblasti životního prostředí - Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky - Podporovat místní samosprávy a nevládní organizace pří realizaci Programu obnovy venkova - Podporovat rozvoj šetrných, ekologicky únosných forem cestovního ruchu - Ve zvláště chráněných územích zohlednit soustavu Natura Rozšiřovat cestovní ruch a turistiku do méně atraktivních oblastí pomocí Evropských strukturálních fondů - Zajišťovat podmínky pro pěší, případně cyklistickou přístupnost krajiny rekonstrukcí a zřizováním polních a lesních cest v souvislosti s prováděnými pozemkovými úpravami jako nástrojem realizace péče o krajinu S ohledem na formulaci cílů programu zdraví 21 je relevantní ve vztahu k územnímu plánování především cíl 13 Zdravé místní životní podmínky, který uvádí: Do roku 2015 by obyvatelé měli mít více příležitostí žít ve zdravých sociálních i ekonomických podmínkách doma, ve škole, na pracovišti i v místním společenství. Určité vztahy vůči územnímu plánování však je možno nalézt ve všech cílech, neboť územním plánem se stanoví základní podmínky i pro celkový charakter využívání dotčeného území a krajiny, jejího využívání a mj. i dostupnost služeb, včetně zdravotnických. Ve vztahu k Návrhu územního plánu obce Dobroslavice je možno najít i vazby na cíl 2 Spravedlnost ve zdraví, který má hlavní náplň Do roku 2020 snížit zdravotní rozdíly mezí socioekonomickými skupinami nejméně o jednu čtvrtinu zlepšením úrovně deprivovaných sociálních populačních skupin a zaměřuje se především na sociální determinanty zdraví jako například vzdělání, ekonomický status, uplatnění na trhu práce cíl 4 Zdraví mladých, který má hlavní náplň Vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svou roli ve společnosti a zaměřuje se m.j. na posílení schopnosti ke zdravému životu a k prevenci škodlivých forem chování (drogy, tabák a alkohol) cíl 5 zdravé stárnutí, které má hlavní náplň Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti a zaměřuje se m.j. na prodloužení střední délky života a pravděpodobné délky života bez zdravotního postižení a zajištění soběstačnosti v domácím prostředí II.2.4. Přehled relevantních koncepčních materiálů územního rozvoje obce Dobroslavice na komunitární úrovni Návrh územního plánu obce Dobroslavice navazuje na závěry a opatření jediné aktuální koncepce, která se uplatňuje na území obce Dobroslavice v oblasti rozvoje zainteresovaných obcí. Jedná se o následující dokument: 1. Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko. Obec Dobroslavice je zahrnuta do tohoto svazku, který byl vytvořen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí, z důvodu rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce a také z důvodu koordinace mezí obcemi mikroregionu Hlučínsko při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře v regionálním, celostátním i mezinárodním rámci. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 9 z 47

10 Lokality zařazené do Návrhu územního plánu Dobroslavice mají oporu v uvedeném koncepčním dokumentu na úrovni mikroregionu a jsou v souladu s jejich hlavními cíli. II.2.5. Popis předmětu řešení územně plánovacího dokumentu obce Dobroslavice Předmětem hodnocení je Návrh územního plánu obce Dobroslavice. Uvedený nový územní plán navazuje na stávající územně plánovací dokumentaci včetně schválených 2 změn a zakládá nový územní plán obce, který má za cíl zajistit nezbytné podmínky pro další komplexní rozvoj obce Dobroslavice a stabilizaci trvale bydlící populace v řešeném území. Návrh územního plánu doplňuje stávající územní plán obce o 51 nových položek, které jsou rozčleněny podle jejich funkčnosti. Z hlediska života obyvatel obce Dobroslavice se jeví jako nejvýznamnější doplnění zastavitelných ploch a ploch pro přestavbu s funkčním využitím pro smíšené obytné zóny, nový územní plán však zpracovává i oblast doplnění infrastruktury obce a územních podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit a doplňuje i stávající prvky územního systému ekologické stability pro zajištění funkčnosti ÚSES jako celku v oblasti změn v krajině. Předmětem hodnocení SEA je pouze již zmíněný soubor nových ploch, které doplňují již projednané a doposud nerealizované záměry stávajícího územního plánu obce Dobroslavice. Jednotlivé oblasti řešeného územního plánu je možno charakterizovat následujícím způsobem: 1. Plochy navrácení do ZPF 1 položka označená A58. Její lokalizace je dána současným umístěním lyžařské sjezdové dráhy, která bude tímto úkonem zrušena. 2. Plochy dopravní infrastruktury celkem 10 položek v zastavěné části obce, v návaznosti na současné zastavěné území i ve volné krajině pro zajištění potřebného komunikačního propojení. 3. Plochy pro změny v krajině celkem 17 položek pro umístění prvků ÚSES, cyklostezek, krajinné zeleně a dalších struktur v krajině 4. Plochy přestavby veřejných prostranství 8 položek v intravilánu obce 5. Plochy rekreace 3 položky především v oblasti zahrádkářské kolonie u řeky Opavy 6. Plocha pro výstavbu rozhledny 1 položka na jižním okraji katastru obce 7. Plochy smíšené obytné obsahují 6 položek umístěných ve stávající zástavbě obce a na jejím okraji a jsou charakterizovány jako činnost v rozsahu a charakteru nerušící bydlení. 8. Plochy pro veřejnou infrastrukturu obsahují 4 položky (VTL plynovod, ČOV, hráze). Uvedené oblasti řešení Územního plánu obce Dobroslavice jsou konkretizovány v následujících lokalitách členěných podle jejich funkčního využití. Sloupec Z/P/K indikuje zařazení jednotlivých nově zpracovaných rozvojových lokalit do oblastí (Z zastavitelné území. P plochy přestavby, K plochy změn v krajině). jev Z/P/K navrh funkce popis D Z 6 DS D Z 8 DS koridor nové trasy silnice na Jilešovice úprava křižovatky Slezská - Jilešovská odůvodnění plocha m2 směrová úprava, šíře 20m - svažitý terén 6571 kolmý nájezd a rozšíření silnice III/ D Z 27 DS napojení obchvatu Děhylova - II/469 širší vztahy D Z 35 DS D Z 51 DS příjezd k parkovišti u Hlučínského jezera dle studie Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína 417 rozšíření obslužné komunikace k Rybárně obslužná komunikace je úzká Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 10 z 47

11 D Z 54 DS D Z 60 DS rozšíření obslužné komunikace v Rybárně stávající cesta je úzká 1052 propojení na silnici I /11 ve V. Polomi dostupnost nadřazené dopravní sítě 2106 O Z 18 O plocha pro rozhlednu zadání ÚP - požadavek obce 4572 P Z 22 P obslužná komunikace, ul. Polomská příjezd k domům 1332 P Z 67 P rozšíření ul. Osvobození příjezd k zastavitelným plochám 198 R Z 15 R rekreace - zahrádkáři požadavky občanů - nekolidující 3165 R Z 21 R zahrádkářská rekreace, u řeky Opavy ochr. pásma řeky a železnice 3716 R Z 40 RZ rekreace rozšíření možností pro rekreaci 8088 S Z 61 SV S Z 63 SV S Z 68 SV T Z 31 TI smíšené venkovské bydlení na Záhuří 2 smíšené venkovské bydlení, ul. Polomská uzavření okraje kompaktní zástavby lemovaného VVTL plynovodem 5995 plocha navazující na okrajovou zástavbu 4107 rozšř.í pozemku smíš. bydl. ven., severní okraj ZÚ těsná návaznost na zastavěné území 1839 koridor pro VVTL plynovod na jihu, Příbor-Děhylov VVTL plynovod T Z 36 TI ČOV, polní cesta Polomská spádově vhodné místo pro ČOV 4452 T Z 37 TI T Z 66 TI T Z 47 TX koridor pro VVTL plynovod, na západě VVTL P10 Děhylov - Polsko koridor pro VVTL plynovod na západě a LBK umístění VVTL a plynovodu 7929 hráze, opevnění břehů, bezpečnostní přeliv protipovodňová ochrana 5009 Z Z 29 Z doplnění zámeckého parku rozšíření významného prvku D P 1 DS křižovatka Slezská x Přerovská s autobus.zastávkou nepřehledná křižovatka vyžaduje úpravu 3165 D P 11 DS navržené parkoviště v centru chybí parkovací místa 510 D P 53 DS úprava křižovatky u Kovárny směrová úprava nepřehledné křižovatky a narovnání silnice 4097 P P 19 P rozšíření ul. Osvobození příjezd k zastavitelným plochám 6275 P P 20 P obslužná komunikace, u statku příjezd k domům 3305 P P 28 P veřejné prostranství v centru veřejný prostor vytvářející centrum 1291 P P 48 P obslužná komunikace, ul. Na Nové příjezd k domům 933 P P 52 P rozšíření obsluž.kom. k Rybárně a přístup k řece stávající cesta je úzká 3699 Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 11 z 47

12 P P 69 P S P 2 SC S P 13 SC S P 24 SV přístup k zastavitelné ploše na Záhuří navázat na stávající úsek cesty 252 nové centrum obce včetně Obecního úřadu vybudování chybějícího centra obce V centru u křižovatky Slezská- Přerovská bydlení s občanskou vybaveností 2046 smíšené venkovské bydlení, zahradnictví nevyužitá plocha zahradnictví doplněna bydlením 5058 A K 58 A sjezdovka zrušena, opět pole nevyužívaná sjezdovka 9113 H K 23 H krajinné úpravy pro obnovu zeleně H K 49 H cyklistická stezka, Zámecký park H K 55 H H K 56 H rekreační využití v krajině (pláž, rybaření, nezpevněné cyklostezky) doplnění trasa zvýšení turistického ruchu 1399 cyklistická stezka podél železniční trati doplnění trasy v souladu s ÚSES 3761 cyklistická stezkamezi ul. Polomskou a Osvobození doplnění tras 2296 L K 7 L LBK, doplnění u Jilešovic doplnění ÚSES 4019 L K 65 L les, ÚSES, doplnění N K 30 N N K 41 N N K 42 N N K 43 N N K 44 N krajinné a sadové úpravy pro obnovu zeleně RBC 333 Dobroslavický les, za parkem RBC 333 Dobroslavický les, za parkem RBC 333 Dobroslavický les, za parkem RBC 333 Dobroslavický les, za parkem doplnění LBK, směrová úprava u Jilešovic 1099 rekreační využití v krajině (pláž, rybaření, nezpevněné cyklostezky) vybudování části regionálního biocentra vybudování části regionálního biocentra vybudování části regionálního biocentra vybudování části regionálního biocentra N K 45 N LBC Kamenec, nad Rbárnou vybudování regionálního biocentra Z K 33 ZO zeleň ochranná úprava křižovatky 643 Z K 39 ZO průleh na Záhuří Z K 38 ZP protierozní a protipovodňové opatření 3396 doplnění zeleně u potoka Plesenského ekologická ochrana vodního toku 1481 Z K 57 ZP členění polí zelení podél polní cesty opatření proti splavení půdy 8014 II.3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 12 z 47

13 II.3.1. Současný stav životního prostředí v dotčené oblasti Životní prostředí v katastru obce Dobroslavice je možno charakterizovat jako kvalitní, s přítomností antropicky ovlivněných lokalit v intravilánu, podél toku řeky Opavy a v jejím okolí na pravém břehu, kde se krajina zvedá od nivy toku Opavy jihozápadním směrem. Antropické prvky se vyskytují především v blízkosti železniční trati a uvnitř obce v průmyslových plochách a jejich okolí. V katastru obce Dobroslavice se vyskytují také přírodě blízké typy ekosystémů v oblasti navazující na nivu toku Opavy směrem k intravilánu obce a zemědělsky využívaná krajina s rozptýlenou zelení, tvořící prstenec kolem obce od severu přes západ k jihu. Řešené území neleží v žádném velkoplošném chráněném území. Okraj nejbližší CHKO Poodří leží ve vzdálenosti cca 10 km jihovýchodně od obce a tato oblast nebude ovlivněna řešením hodnoceného územního plánu. Až na výjimky se lokality, které představují projednávaný územní plán obce Dobroslavice, se nalézají v přímé návaznosti na zastavěné území obce nebo uvnitř zastavěného území, pouze jedna skupina lokalit je umístěna mimo zastavěné území a tyto lokality až na zvláštní případy (rekonstrukce místní komunikace, podpora výstavby cyklostezek a rozhledna) představují doplnění systému ÚSES pro zajištění jeho funkčnosti a navrácení vyňaté zemědělské půdy jejímu původnímu účelu. Kromě těchto lokalit se mimo zastavěné území obce nalézá pouze záměr zřízení rozhledny. Orograficky i biologicky katastr obce Dobroslavice odpovídá oblasti Hlučínska. Navazuje na okraj Ostravské pánve a na okraj přírodního parku Oderské vrchy, který leží jihozápadně. V mnoha ohledech je proto přírodní prostředí obdobné jako v uvedených dvou krajinných celcích. V západní části katastru se nalézá lokalita spadající do systému Natura 2000, tok Opavy je osou nadregionálního biokoridoru. Ačkoliv katastr obce Dobroslavice neleží v bezprostřední blízkosti velkoplošné chráněné částí přírody a přírodního parku, v mnoha ohledech jsou přírodní poměry obdobné. Krajina na značné části katastru obce Dobroslavice má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která je z tohoto důvodu vyhledávána i ostravskou populací k rekreačním aktivitám. Na okraj katastru obce Dobroslavice navazuje oblast hlučínské štěrkovny, která je vyhledávaným rekreačním místem. Z tohoto důvodu se v katastru obce Dobroslavice nalézají i chatové oblasti. V intravilánu obce je doposud nedoceněný zámecký park se zbytky sadařsky cenné výsadby dřevin. Bližší popis přírodních podmínek v oblasti, která je leží v okolí CHKO Beskydy je možno získat například na internetových stránkách Moravskoslezského kraje Při terénním šetření v dotčeném území pro účely SEA bylo zjištěno, že většina lokalit, které jsou součástí řešeného územního plánu obce Dobroslavice, se nevyskytuje v blízkosti významných přírodních prvků, které jsou předmětem zákonné ochrany podle platné legislativy a které by svým umístěním nebo charakterem v principu bránily realizovat zamýšlené využití řešených ploch. Řešené lokality jsou umístěny buď přímo v zastavěném území obce a představují zahuštění obytné zástavby a infrastruktury obce, nebo leží na okraji intravilánu. Lokality jsou v současné době tvořeny trvalými travními porosty a plochami polí, které jsou zemědělsky obhospodařovány. Výjimkou je pouze lokalita určená územním plánem pro výstavbu rozhledny, která leží v jižní části katastru. Jedna rozvojová lokalita, zahrnutá do územního plánu obce Dobroslavice, se nalézá v území zahrnutém do soustavy Natura Podmínky na této lokalitě byly zhodnoceny v rámci posuzování Zadání ÚP obce Dobroslavice Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a v souhrnném vyjádření byl vyloučen vliv územního plánu v rozsahu zadání na předmět ochrany na této lokalitě (Poštovní rybník). Soubor rozvojových lokalit ÚP obce Dobroslavice, které jsou označeny jako změny v krajině, představují posílení přírodní a ekostabilizující funkce v krajině se značným zastoupením zemědělsky využívaných ploch a uvažované zásahy současné prvky v krajině nebudou stávající prvky ÚSES omezovat nebo negativně ovlivňovat jejich funkci. Při terénním šetření na lokalitách, které tvoří nově řešené lokality územního plánu obce Dobroslavice, byla pořízena potřebná fotodokumentace současného stavu. Pokud jde o současný stav životního prostředí dotčených lokalit řešených v územním plánu obce Dobroslavice, je nutno uvést i míru trvalosti prvků přírodního prostředí z historického hlediska. Při šetření na lokalitě bylo v terénu ověřeno, že zemědělské plochy a trvalé travní porosty na řešených plochách jsou tvořeny obhospodařovanými loukami, které jsou intenzivně využívány pro zemědělské účely, bez nutnosti uvažovat na dotčených lokalitách o významném výskytu chráněných prvků přírody. Tento způsob využití vznikl historicky a odpovídá dosavadnímu vývoji využívání krajiny v okolí obce Dobroslavice a rozvoji osídlení v této obci. Z hlediska ochrany přírody se nejedná o cenné lokality, které nepodléhají žádnému režimu ochrany. Lokality zařazené v územním plánu pro doplnění prvků ÚSES odpovídají také původnímu režimu využívání krajiny mimo intravilán obce a představují záměr určité revitalizace krajiny a obnovy jejich dřívějších biologických a ekologických funkcí včetně návratu dříve vyňaté části ZPF pro účel jejího zimního sportovního využití pro Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 13 z 47

14 původní účel. Plochy, které jsou součástí systému ÚSES, nebudou rozvojovými plochami územního plánu dotčeny. Rozvojové plochy a záměry na území, které je součástí systému Natura 2000, byly posouzeny kompetentním orgánem a negativní vliv řešení ÚP byl vyloučen. Po realizaci záměrů na lokalitách vymezených územním plánem obce Dobroslavice pro rozvoj smíšeného bydlení a infrastruktury obce budou dotčené plochy tvořeny zastavěnými plochami a zahradami stejného typu jako okolní parcely navazující na řešené lokality, které se v obci Dobroslavice již vyskytují v intravilánu i na jeho okraji. II.3.2. Předpokládaný vývoj životního prostředí dotčené oblasti, pokud by se nerealizoval navržený územně plánovací podklad V případě, kdy by nebyla realizován navrhovaný územní plán obce Dobroslavice, je možno očekávat, že plochy, které jsou v současné době tvořeny polními plochami a volnými trvalými travními porosty, by byly využívány stejným způsobem jako doposud, případně by se zvyšovala intenzifikace jejich zemědělského využívání. Naproti tomu by nemohl být rozvíjen žádoucím způsobem rozvoj obce pro možnosti bydlení, rozvoj ekonomiky i turistický ruch a nemohl by být plně využit krajinný potenciál pro zajištění ekonomické prosperity obce a udržení populace v obci, především mladých osob v produktivním věku. Zároveň by nemohla být zlepšována funkčnost stávajícího systému ekologické stability krajiny, který bude posílen a bude zajištěna funkčnost a propojenost jeho jednotlivých prvků. Bez realizace ÚP Dobroslavice by se nemohla rozvíjet žádoucím způsobem ani síť cyklostezek v okolí Ostravy a Hlučína a komunikační síť v obci a na jejím katastru. Realizace územního plánu obce Dobroslavice proto poskytuje možnost pro zajištění potřebného potenciálu pro rozvoj bydlení především místní mladé populace, typu smíšené zóny s možností využívání pro drobnou výrobu nerušivého typu rozvoj infrastruktury obce zvýšení funkčnosti systému ekologické stability krajiny podporu využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace využití možností zapojení lokálních objektů (např. zámeckého parku) do jejich využívání místními obyvateli i návštěvníky Ze současného charakteru polních ploch a trvalých travních porostů využívaných pro zemědělské účely, které rozvojové představují plochy, zahrnuté v územním plánu obce Dobroslavice jako zastavitelné a plochy přestavby, je patrné, že budoucí využívání těchto ploch jako plochy pro navržený účel není v rozporu se zájmy ochrany přírody v hodnocené oblasti. II.4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny. Koncepcí Územní plán obce Dobroslavice mohou být v ploše lokalit začleněných do připravovaného návrhu ovlivněny následující složky životního prostředí: 1. voda 2. půdní prostředí 3. přírodní prvky (chráněné druhy rostlin a živočichů) 4. ekosystémy Jiné složky životního prostředí (například ovzduší) nebudou realizací územního plánu obce Dobroslavice dotčeny. Územní plán v navrhovaném pojetí předpokládá doplnění lokalit pro využití jako smíšené zóny, dobudování infrastruktury obce, doplnění dopravní infrastruktury v katastru obce Dobroslavice a doplnění prvků ÚSES pro zajištění funkčnosti celé soustavy. Většina záměrů je umístěna v kulturním území jedná se o zastavěné území obce a parcely navazující na okraj zastavěného území obce, případně o zahuštění stávající zástavby v zastavěném území. Dotčené lokality jsou vesměs kulturní, udržované, antropicky ovlivněné, tvořené plochami polí a udržovaným a zemědělsky využívaným trvalým travním porostem. Pouze lokality doplňující kostru ekologické stability v území a záměr vybudování rozhledny jsou umístěny mimo zastavěné území obce. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 14 z 47

15 Mimo zástavbu obce jsou umístěny i některé lokality dopravní infrastruktury. Předmětem řešení územního plánu a způsobem jeho realizace bude doplnění biologických prvků ve volné krajině a v intravilánu a na jeho okraji stavební činností v rozsahu, který byl pro jednotlivé lokality již projednán z hlediska její přiměřenosti a přiměřenosti záboru jednotlivých lokalit pro zpevněné plochy, nádvoří a jiné stavební činností silně ovlivněné plochy (např. příjezdové cesty, manipulační plochy pod.). S významnou plošnou změnou biotopů územní plán obce Dobroslavice nepočítá. Koncepce byla zpracována ve fázi Návrhu ÚP (bez předchozího stupně konceptu v případných variantách) a dopracována po konzultacích s orgány ochrany přírody, projektantem a zadavatelem (obecním úřadem) v jediné optimalizované variantě, přičemž hlediska pro volbu navrženého územního řešení jsou environmentální (ochrana přírody), technické (možnost technicky řešit konkrétním projektem zamýšlené využití území) a územní (místa možného rozšíření obytné zástavby a možnosti umístění jednotlivých funkčních ploch, potřeba lokalizace prvků infrastruktury obce i potřeba propojení stávajících prvků ÚSES pro zajištění jejich funkčnosti). Úpravy územního plánu reagovaly především na popudy ze strany orgánu ochrany přírody a na podněty pro vymezení proporcionální části ploch jednotlivých lokalit pro zajištění reálnosti a únosnosti záměrů vzhledem k podmínkám jednotlivých lokalit. V této formě představuje navržená varianta již optimalizované řešení, které reflektuje požadavky na multifunkční využívání dotčených lokalit a územní plán proto není ve stadiu Návrhu rozvíjen jako variantní koncepce. II.4.1. Voda Vody v dotčeném území, které je předmětem zpracovaného územního plánu obce Dobroslavice, mohou být ovlivněny pouze nepřímo v důsledku erozních jevů, případně produkcí odpadní vody z nově stavěných domácností a z podnikatelských objektů ve smíšené zóně. Uvedený vliv je preventabilní použitím protierozních opatření v plochách, které budou dotčeny stavební činností, při projektování a schvalování jednotlivých projektů je nutno respektovat jednotlivá legislativní ustanovení na ochranu vod. Tím budou povrchové vody dostatečně chráněny před negativním ovlivněním v důsledku realizace územního plánu obce Dobroslavice. Do určité míry mohou být zájmy vodního hospodářství ovlivněny rekonstrukcí komunikace na koruně hráze Poštovního rybníka, který je zároveň naturovou lokalitou. Rekonstrukce komunikace zahrnuje i její rozšíření na požadovanou šířku a bude spojena s nutností zásahu do porostu na koruně hráze. Období výstavby představuje pro tento záměr kritické období, po realizaci však bude zajištěna plná vodohospodářská funkčnost Poštovního rybníka i jeho parametry potřebné pro zachování současné funkce jako lokality s výskytem evropsky chráněného druhu. Jiné parametry vodního hospodářství v dotčených lokalitách nebudou hodnoceným územním plánem obce dotčeny. Řešením územního plánu nebude dotčen ani tok Opavy ani její řehové porosty. Plocha zpracovávaná územním plánem obce Dobroslavice neleží v CHOPAV. Její funkčnost nebude ve srovnání se současnou situací realizací územního plánu negativně dotčena. II.4.2. Půdní prostředí Jako rizikový prvek se realizace územního plánu obce Dobroslavice může projevit pouze nestabilitou svahů, které jsou v současné době stabilizované trvalým travním porostem. Tento jev se může potenciálně objevit v důsledku zahájení stavebních prací ve svažitých částech dotčených lokalit při jejich přeměně na zpevněné plochy. Pro ověření a posouzení rizika této nestability byly při terénním šetření ověřeny plochy v bezprostředním okolí lokalit, které jsou územním plánem obce Dobroslavice vyčleněny pro zástavbu a přestavbu a jejich porovnání s výskytem míst, která jsou náchylná k sesuvným jevům. Z mapového studia sesuvných území v okolí ploch vymezených územním plánem obce Dobroslavice vyplývá, že žádná část hodnoceného katastru obce Dobroslavice s výjimkou území nad trasou železniční dráhy u okraje svažitého terénu není postižena zvýšeným rizikem tohoto druhu (viz mapa v příloze). Z hlediska ochrany PÚPFL nedojde realizací územního plánu obce Dobroslavice k záboru. Realizace územního plánu předpokládá nezbytný zábor ZPF pro plochy staveb a zpevněných ploch, případně funkčních součástí rozšířené infrastruktury obce. Tyto plochy jsou svou rozlohou zanedbatelné a dotčené lokality zachovají i do budoucna svou ekologickou funkci podobně jako v současnosti. Naproti tomu bude územním plánem zrušena současná plocha lyžařské sjezdové dráhy a její plocha bude převedena zpět k původnímu účelu jako součást ZPF. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 15 z 47

16 II.4.3. Přírodní prvky V řešeném území se s výjimkou Poštovního rybníka v širším měřítku nevyskytují významné lokality s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Lokality zařazené do územního plánu obce Dobroslavice zahrnují plochy v intravilánu obce, případně plochy, které jsou v současné době zemědělsky obhospodařovány a mají charakter polí a trvalých travních porostů. V současných zemědělsky udržovaných a ošetřovaných polních a lučních ekosystémech se tyto prvky vyskytují pouze sporadicky (například čmeláci, mravenci, občasný výskyt chráněných druhů rostlin, které snášejí hospodaření formou sečí) a jejich populace nebudou zástavbou na části dotčených parcel zařazených do územního plánu obce Dobroslavice ohroženy. Při realizaci územního plánu obce Dobroslavice je však třeba tyto okolnosti vzít v úvahu a provádět práce v lokalitách tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému narušování a neúměrné likvidaci současných biotopů. Z hlediska chráněných druhů, jejichž stanovištěm je luční ekosystém, není navržený územní plán významně rizikový a při vhodné údržbě ploch umožní jejich další rozvoj. V případě polních ekosystémů není nutno o ohrožení chráněných druhů uvažovat. Samostatnou zmínku zasluhují lokality, které jsou v územním plánu obce Dobroslavice jako lokality doplňující současný systém ekologické stability ÚSES. Jedná se o prvky, které mají zajistit nebo zvýšit funkčnost stávajících prvků ÚSES, které jsou na katastru obce Dobroslavice již přítomny. Návrh doplnění soustavy ÚSES byl zpracován osobou s příslušnou autorizací a její vliv je z hlediska životního prostředí jednoznačně pozitivní. Vliv územního plánu na předmět ochrany v lokalitě Natura 2000 (Poštovní rybník) byl ve stadiu zadání posuzován kompetentním orgánem a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byl vliv ÚP Dobroslavice na systém Natura 2000 vyloučen. Z hlediska ovlivnění přírodních prvků je územní plán obce Dobroslavice přijatelný a realizovatelný a formulace potřebných opatření bude v případě, že bude z jakéhokoliv důvodu provedeno hodnocení EIA konkrétních projektů, doplňovat opatření uvedená v kapitole 7 a ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k hodnocení vlivu územního plánu obce Dobroslavice na životní prostředí. Konkrétní terénní řešení bude projednáno mj. s příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je Městský úřad v Hlučíně. II.4.4. Ekosystémy S realizací územního plánu obce Dobroslavice je spojena přeměna části současných polí a lučních ploch na zpevněné plochy staveb, komunikací a ploch doplněné infrastruktury obce. Jiné ekosystémy se na dotčených plochách nevyskytují a nebudou územním plánem dotčeny. Lokality začleněné do územního plánu obce Dobroslavice, které doplňují stávající prvky ÚSES, zajišťují jejich prostorovou návaznost. Odpovídající plošný kontakt nových prvků ÚSES se stávajícím systémem je nezbytný a funkčnost těchto prvků ÚSES nebude realizací územního plánu negativně dotčena. Katastrem obce Dobroslavice prochází neregionální biokoridor podél toku Opavy, na který navazují prvky ÚSES nižších řádů, včetně navrhovaných lokalit zařazených do hodnoceného územního plánu. S odlesněním se nepočítá, vzhledem k plošnému rozsahu uvažované stavební činnosti ve výsledné verzi není nutno počítat ani s rizikem negativního ovlivnění vodního režimu vlivem odlišného zásaku do půdního prostředí a ovlivnění kvality povrchových vod, které jsou reprezentovány především tokem Opava jako recipientem povrchových vod z katastru obce Dobroslavice. Očekává se, že doplnění prvků ÚSES sníží do určité míry i riziko eroze svahů a odnos splavenin. Na stavebních lokalitách budou tyto vlivy omezeny pomocí opatření na dotčených plochách, která budou podle potřeby stanovena při projednávání konkrétních projektů. Z hlediska vodních ekosystémů se může jevit jako riziková pouze doba výstavby při rekonstrukci komunikace vedoucí po hrázi Poštovního rybníka. Po realizaci záměru bude vodní ekosystém Poštovního rybníka opět plnit své funkce jako lokalita zařazení do systému Natura Vodní ekosystém toku Opavy ani jeho břehové porosty nebudou územním plánem obce Dobroslavice negativně ovlivněny. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 16 z 47

17 II.5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. Vlivy na soustavu Natura 2000 byly při projednání zadání územního plánu obce Dobroslavice vyloučeny příslušným kompetentním orgánem. Část katastru obce Dobroslavice leží v území zařazeném do soustavy Natura 2000 a do této části katastru je dokonce umístěn záměr rekonstrukce místní komunikace. Proto bylo nezbytné získat stanovisko přísušného orgánu ochrany přírody k možnosti negativních vlivů na tuto lokalitu (Poštovní rybník). Stanoviskem tohoto orgánu č.j. MSK 4215/2010 ze dne byl tento vliv vyloučen. Problémy a jevy politiky životního prostředí, jejichž vliv se schválením územního plánu obce Dobroslavice očekává, zahrnuje: Vyčlenění lokalit pro smíšené využití nerušivého charakteru v intravilánu nebo na jeho okraji. Tyto lokality představují přeměnu části současné zóny bydlení a současného trvalého travního porostu na zpevněné plochy, avšak pouze na části dotčených parcel. Vliv tohoto zásahu je preventabilní a z hlediska územně plánovacího je řešení přijatelné. Lokality pro doplnění infrastruktury obce v intravilánu obce. Tyto lokality představují přeměnu současného trvalého travního porostu na zpevněné plochy, avšak pouze na části dotčených parcel. Vliv tohoto zásahu je preventabilní a z hlediska územně plánovacího je řešení přijatelné. Lokalit pro rozvoj smíšené zóny na okraji nezastavěného území. Tyto lokality představují přeměnu části polí a trvalých travních porostů na zpevněné plochy avšak pouze na části dotčených parcel. Vliv tohoto zásahu je preventabilní a z hlediska územně plánovacího je řešení přijatelné. Lokality pro zajištění funkčnosti systému ÚSES ve volné krajině. Tyto lokality jsou umístěny ve volné krajině a propojují stávající prvky ÚSES pro zajištění funkčnosti celé soustavy. Jejich zařazení do územního plánu je z hlediska vlivu na životní prostředí jednoznačně pozitivní. Jediná lokalita ve volné krajině v území zahrnutém do soustavy Natura 2000 je na ploše pro rekonstrukci místní komunikace. Vliv tohoto záměru na soustavu Natura 2000 byl příslušným kompetentním orgánem vyloučen. Tato rozvaha nezahrnuje potenciální vlivy územních rezerv v katastru obce Dobroslavice na životní prostředí a veřejné zdraví. Projednané a vyhlášené územní rezervy se zpracováním hodnoceného územního plánu obce Dobroslavice nemění. II.6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení Řešení územního plánu obce Dobroslavice představuje pouze jedinou variantu realizační, neboť původně uvažované varianty byly již v průběhu zpracování územního plánu konzultovány a upraveny do přijatelného řešení, které zajistí potřebnou využitelnost jednotlivých lokalit a nezpůsobí nepřiměřené a nežádoucí změny v životním prostředí v katastru obce Dobroslavice. Hodnocená varianta územního plánu obce Dobroslavice proto představuje optimalizovanou variantu, která soustřeďuje technické možnosti realizace zamýšleného využití lokalit v území vymezeném územním plánem obce Dobroslavice i požadavky na zachování přírodovědně, krajinářsky i ekologicky hodnotných prvků, které se v krajině v katastru obce vyskytují a plní svůj účel i s perspektivou do budoucna. Jako významné a po stránce ekologické velmi přínosné je nutno hodnotit zpracování lokalit pro doplnění současného systému ÚSES tak, aby jeho jednotlivé prvky mohly funkčně plnit svou úlohu v kostře ekologické stability krajiny. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 17 z 47

18 Srovnání je proto možné pouze s nulovou variantou tedy variantou bez schválení územního plánu obce Dobroslavice. Porovnání stávajícího a předpokládaného stavu dotčeného území je následující: Nejvýznamnějšími zásahy územního plánu obce Dobroslavice jsou především plošné změny přeměny částí současných polí a lučních ploch v zastavěném území obce a na jeho okraji pro výstavbu smíšené zóny a doplnění infrastruktury obce. Územní zásah v lokalitě určené pro vybudování rozhledny i při rekonstrukci místní komunikace v lokalitě zařazené do soustavy Natura 2000 je plošně i očekávaným vlivem potenciálně nevýznamný. Doplnění prvků ÚSES v územním plánu obce je společensky žádoucí a ekologicky prospěšné. Do oblasti nebude vnášena kvalitativně nová aktivita, která není doposud začleněna do územního plánu a která není v obci Dobroslavice doposud provozována. Se záborem PUPFL se nepočítá, ze ZPF budou vyňaty pouze nezbytné plochy pro zajištění trvale udržitelného rozvoje obce a naproti tomu bude do ZPF navrácena plocha současného sportovního využití (plocha lyžařské sjezdové dráhy bude převedena zpět k původnímu určení). V této podobě představuje územní plán obce Dobroslavice variantu optimalizovanou, která reflektuje již v minulosti provedená jednání a stanoviska odborných orgánů. Řešení územního plánu je již variantou, která zatěžuje v minimální míře životní prostředí, a převažují v ní kladné vlivy nad potenciálními riziky. Zároveň reflektuje koncepční materiál, který řeší problém trvalé udržitelnosti rozvoje obce včetně zajištění podmínek pro udržení populace a ekonomických aktivit provozovaných v místě. Lokality určené pro rozvoj obce v intravilánu a na jeho okraji představují antropicky ovlivněné prostředí s infrastrukturou, která má být doplněna. Lokality určené pro doplnění prvků ÚSES jsou naproti tomu umístěny vesměs ve volné krajině a představují koncepční pozitivní zásah do kostry ekologické stability krajiny. Jediná lokalita, která má charakter stavebního rozvoje mimo zastavěné území obce je plocha pro výstavbu rozhledny a plocha pro rekonstrukci místní komunikace v lokalitě zařazené do soustavy Natura 2000, ale tyto plochy jsou svým rozsahem nevýznamné a očekávané přínosy v podobě podpory rozvoje cestovního ruchu plně vyvažují potenciální negativní vlivy. Z hlediska ovlivnění přírodních prvků je územní plán obce Dobroslavice přijatelný a konkrétní hodnocení a formulace potřebných opatření bude v případě potřeby součástí EIA konkrétních projektů, která doplní opatření uvedená v kapitole 7 a ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k hodnocení vlivu územního plánu obce Dobroslavice na životní prostředí. II.6.1. Stanoviska doručená na Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy Koncepce Územní plán obce Dobroslavice byla zpracována podle požadavku zadavatele přímo do stadia Návrhu bez předcházejících stupňů a projednávání případných variant. Z tohoto důvodu nejsou v době zpracování hodnocení SEA známa stanoviska zainteresovaných orgánů. Jejich vyjádření budou dodána až při projednávání Návrhu ÚP včetně hodnocení SEA, v případě potřeby bude na ně reagovat i hodnocení SEA a text i mapová část koncepčního dokumentu Územní plán obce Dobroslavice. K dispozici je pouze koordinované stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 4215/2010 ze dne II.6.2. Vyhodnocení oblastí požadovaných v závěru zjišťovacího řízení Zjišťovací řízení koncepce Územní plán obce Dobroslavice zatím neproběhlo, finální znění dokumentu včetně návrhu územního plánu v jeho mapové a textové části bude podle výsledků dodaných vyjádření včetně vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle potřeby doplněno a upraveno. V hodnocení SEA jsou zohledněny vznesené požadavky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které jsou uvedeny v koordinovaném stanovisku ze dne II.7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 18 z 47

19 Hodnocený materiál Územní plán obce Dobroslavice byl zpracován v jediné realizační variantě, porovnání je možno provést pouze s nulovou variantou bez schválení navrhované verze územního plánu obce Dobroslavice. Hodnocení očekávaných vlivů koncepce je s ohledem na účel SEA, kdy se hodnotí principiální přijatelnost využití území pro zamýšlený účel, provedeno kvalitativně. Jak bylo ověřeno v literární databázi, obdobné kvantitativní hodnocení bylo provedeno např. při hodnocení vlivů obdobných koncepčních materiálů v oblasti územního plánování a tento přístup je pro zhodnocení přijatelnosti zamýšleného funkčního zařazení jednotlivých rozvojových lokalit rozhodující. Oproti hodnocení potenciálních kladných a záporných vlivů koncepce bylo nutno přidat vliv ambivalentní, kdy schválení územního plánu obce Dobroslavice v sobě zahrnuje kladné i záporné vlivy například vliv na půdní prostředí, biotu a ekosystémy, kdy jako kladný vliv je možno uvažovat zlepšení podmínek pro některé druhy rostlin a živočichů vytvořením vhodného biotopu (především lokality ÚSES), na druhé straně však územní plán obce Dobroslavice přestavuje zásah do současných trvalých travních porostů a vytvoření určité rozlohy zpevněných ploch. Označení * znamená možnost omezení nebo vyloučení potenciálního negativního vlivu zjištěného například pomocí specializovaného geologického vyjádření autorizované instituce nebo pomocí opatření a požadavků vodohospodářského orgánu, orgánu ochrany přírody, případně lesního hospodáře pro provedení změny ekosystému způsobem, který je přípustný z hlediska platné legislativy a nenarušuje podmínky životního prostředí nepřiměřeným způsobem. Vyhodnocení bylo provedeno pro všechny lokality jako celek, neboť funkčně i svou polohou spolu komunikují. Tvoří sice několik skupin objektů, které jsou svou povahou identické, ale jejich realizace bude provedena navzájem nezávislými subjekty bez časové koordinace. Očekávané vlivy na: Realizační varianta SD1 (A) Varianta 0 bez činnosti Složky prostředí Ovzduší 0 0 Voda 0 * 0 Půdní prostředí +- * 0 Biota +- * 0 Ekosystémy +- * 0 ÚSES + 0 Natura 2000** 0 0 Chráněná území 0 0 Krajinný ráz + 0 Veřejné zdraví Zdravotní rizika + 0 Sociální determinanty zdraví + 0 Podpora rekreační aktivity a využití volného času + 0 Zdraví mladých + 0 Zdravé stárnutí + 0 Hmotné statky + 0 Kulturní dědictví 0 0 Ekonomický vliv + 0 Synergické vlivy + 0 Kumulativní vlivy + 0 Nepřímé vlivy 0 0 * - vliv je možno vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat opatřením v EIA konkrétního projektu Stupnice očekávaných vlivů: 0 bez vlivu nebo nevýznamný vliv + - pozitivní vliv - - negativní vliv +- - ambivalentní vliv (zahrnuje kladné i záporné vlivy, blíže viz kapitola 7) ** - vliv byl vyloučen stanoviskem KÚ MSK Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 19 z 47

20 Jako pozitivní byl brán důsledek realizace územního plánu obce Dobroslavice v oblasti vlivu na biotu a ekosystémy především v tom smyslu, že obsahuje návrh doplnění ekosystémů pro zajištění funkčnosti současného systému ÚSES v katastru obce. Problematická může být pouze fáze přeměny ekosystémů, kdy musejí být vymezené plochy současných ekosystémů (převážně polních a lučních) osázeny a stabilizovány pro nový typ ekosystému a během doby stabilizace budou dotčené plochy značně nestabilní. Opatření pro tuto přechodnou fázi však nejsou předmětem SEA a mohou být formulována při projednávání konkrétních projektů v konzultaci s orgánem ochrany přírody (například pro prevenci vodní eroze nebo vzniku svahových nestabilit nově vznikajících prvků ÚSES). Vliv záměru rekonstrukce místní komunikace na soustavu Natura 2000 v lokalitě Poštovní rybník byl stanoviskem KÚ MSK vyloučen. Pro hodnocení očekávaných vlivů nebyly vypracovány samostatné metodiky. Při vyhodnocení byl kladen důraz na principiální soulad umístění záměrů na lokalitách s cíli ochrany životního prostředí a zdraví lidí v celostátních dokumentech a v případě nesouladu na okolnost, zda je navržené řešení z hlediska využití krajiny principiálně řešitelné. V případě, že opatření pro přijatelnost zamýšlené změny územního plánu existují, byl návrh územního plánu považován za přijatelný. Synergické a kumulativní vlivy jsou zohledněny jako posílení funkce systému ÚSES, kdy vlastní doplnění přinese mnohem větší pozitivní efekt vzhledem k tomu, že posílí funkčnost i současných stávajících prvků ÚSES, které se v krajině již vyskytují. Nepřímé vlivy nejsou očekávány. Pro řešené území je významné, že realizace většiny záměrů bude dále hodnocena pouze při projednávání stavebního povolení, pouze záměr výstavby rozhledny a záměr rekonstrukce místní komunikace v ploše chráněné soustavou Natura 2000 budou pravděpodobně posuzovány i v procesu EIA konkrétních projektů ve smyslu zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přesné podmínky a opatření budou formulovány v tomto stupni hodnocení očekávaných vlivů záměrů na životní prostředí. II.8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. Pro schválení Územního plánu obce Dobroslavice je potřebné stanovit pro řešené lokality opatření, která zajistí, že realizace konkrétních částí zamýšleného projektu na vymezených rozvojových plochách bude v souladu s celostátně stanovenými cíli v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidí a bude v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Opatření se týkají pouze těch rozvojových ploch., které nebyly součástí předchozích projednaných a schválených územně plánovacích dokumentů. Pro tyto rozvojové plochy, které jsou součástí předchozího územního plánu a dvou schválených změn, byly již vyhodnoceny odpovídajícím způsobem (odpovídajícím legislativě období, kdy byly projednávány a schvalovány) a jsou nedílně zařazeny do současného znění územního plánu obce Dobroslavice včetně dvou změn. I bez zpracování nového územního plánu obce Dobroslavice by byly schválené záměry z hlediska územně plánovacího přípustné a jako již projednané součásti územního plánu nejsou zahrnuty mezi lokality, které jsou předmětem hodnocení této SEA. Konkrétní projekt rekonstrukce místní komunikace v lokalitě zařazené do soustavy Natura 2000 bude v případě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody hodnocen ve smyslu zákona 100/2001 Sb., kdy budou pro jednotlivé fáze jejich životního cyklu stanovena opatření a podmínky realizace a provozu, případně ochranná a kompenzační opatření včetně vymezení ochrany současných prvků. Po realizaci doplnění prvků ÚSES bude provedeno vyhodnocení účinnosti této změny s možností případných doplňujících opatření. V rámci stavebního řízení vybraných projektů ve svažitých částech dotčených parcel bude posouzena svahová stabilita a riziko tvorby erozních jevů. Optimalizovaná varianta řešení projektů zohlední požadavky na omezení potenciálního negativního vlivu na okolní ekosystémy. Realizace projektů budou respektovat podmínky vyplývající z požadavků vlastníků, případně správců dotčených částí ZPF a trvalých travních porostů a především z požadavků orgánu ochrany přírody pro zajištění funkčních prvků ÚSES a pro zajištění podmínek ochrany soustavy Natura 2000 v potenciálně dotčené lokalitě. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 20 z 47

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ: Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, SEA, podle přílohy stavebního zákona 183/2006 Sb.

NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ: Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, SEA, podle přílohy stavebního zákona 183/2006 Sb. Ing. Petr Hosnedl EIA/SEA NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ: Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, SEA, podle přílohy stavebního zákona 183/2006 Sb. ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVČICE srpen 2012

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 1 Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více