Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:"

Transkript

1 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku SEA: Město Hlučín odbor výstavby Ing. Martin Kuchař David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, E- mail: Telefon: Ing. David Valíček, MBA RNDr. Alexandr Skácel osvědčení č. 3869/625/OPV/93 Fáze: Návrh územního plánu Datum zpracování: říjen 2010

2 OBSAH I. Úvod... 3 I.1. Základní údaje... 3 I.2. Použitá metodika... 3 I.3. Nejvýznamnější používané zkratky... 3 II. Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí... 4 II.1. Úvod... 4 II.2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí... 5 II.3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území II.4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny II.5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny II.6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace II.7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů II.8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí II.9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí II.10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí II.11. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů II.12. Závěry a doporučení II.13. Přílohy III. Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura IV. Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech IV.1. Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí IV.2. Hodnocení vlivu ÚP na hospodářský rozvoj IV.3. Hodnocení vlivu ÚP na soudržnost společenství obyvatel území V. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území V.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území V.2. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území V.3. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území V.4. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území VI. Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování VII. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shnutí VII.1. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území VII.2. Shrnutí přínosu ÚP k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 2 z 47

3 I. Úvod I.1. Základní údaje Předmětem tohtoto vyhodnocení vlivů je návrh Územního plánu Dobroslavice (dále jen ÚP), zpracovaný v říjnu 2010 organizační složkou společnosti David Brothers Ltd, pod vedením ing. arch. Naděždy Valíčkové. ÚP pokrývá správní území Obce Dobroslavice, ORP Hlučín, kraj Moravskoslezský, které se kryje s katastrálním územím Dobroslavice. Malá část pozemků bude převedena do vlastnictví města Hlučína. Tato skutečnost do doby zápisu v katastru nemovitostí nemá na vymezení řešeného území ÚP vliv. Návrhové období ÚP je v časovém horizontu do roku Obec Dobroslavice rozhodla o pořízení nového územního plánu vzhledem k tomu, že od schválení dosud platného Územního plánu obce Dobroslavice dne a schválené změny č.1 dne došlo v území i v legislativě k podstatným změnám. Zejména byl stavebním zákonem nově vymezen způsob zpracování územního plánu (dále ÚP), katastr obce byl Politikou územního rozvoje zařazen do rozvojové oblasti OB2 Ostrava, a jsou zpracovávány nové Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje. I.2. Použitá metodika Územní plánování má vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území, který zajistí uspokojování potřeb současných generací, aniž by to bylo na úkor generací budoucích. Metodický aparát územního plánování tak vychází z rozboru udržitelného rozvoje území, který vyhodnotí současný stav, identifikují se jeho silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Formulace zadání územního plánu by tak měla reagovat na tyto poznatky a zpracovat je společně s dalšími požadavky. Územní plán se pak snaží zohlednit požadavky a technické možnosti, respektovat legislativu a ohlížet se při tom na udržitelnost rozvoje území. Komplexní povaha územního plánu a protichůdnost mnoha požadavků vede k nutnosti prioritizovat a rozhodovat o dílčích otázkách a požadavky při práci na návrhu územního plánu vyhodnocovat v nejširších souvislostech. Během práce na návrhu ÚP tak zhotovitel samozřejmě průběžně vyhodnocuje soulad jednotlivých záměrů s požadavky a s ohledem na celou škálu omezení. Jako zásadní přínos vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území vnímáme, že klade na zřetel vyšší cíle a podněcuje k uvažování v přesahu v přesahu časovém dále za návrhový horizont, i v přesahu věcném. Použitá metodika hodnotí, zda koncepce návrhu ÚP využívají přednosti území a řeší jeho nedostatky, zda řešené území směřuje k určité realistické vizi. Takové posouzení pracuje kvalitativně, s ohledem na data o území, i na expertní znalost daných specializací. Proto námi obsahuje vybraná data, průběžně vyvozované závěry a expertní zhodnocení. Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000 je sestaveno dle platných předpisů. I.3. Nejvýznamnější používané zkratky EIA Environmental Impact Assessment hodnocení vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 ve znění pozdějších předpisů (označováno někdy jako projektová EIA ) Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 3 z 47

4 Ekosystém funkční soustava živých a neživých částí životního prostředí, které jsou spolu propojeny tokem energie, koloběhem látek a výměnou informací Krajinný ráz charakteristika území na základě prvků přírodního i historického vývoje krajiny a jejích funkcí, zahrnuje přírodní i antropické prvky v krajině v jejich vzájemných vazbách SEA Strategical Environmental Assessment hodnocení vlivů koncepčních materiálů na životní prostředí, včetně územních plánů všech stupňů a jejich změn Natura 2000 soustava evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), které jsou řešeny v rámci celé Evropy a tvoří jednotný celoevropský systém, centralizovaný v Bruselu, kde se rozhoduje o jeho změnách RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území Trvale udržitelný rozvoj rozvoj společnosti, který zajistí současným i budoucím generacím uspokojení jejich potřeb při zachování potřebné biologické rozmanitosti ÚP ÚSES územní plán územní systém ekologické stability, je složen z jednotlivých komponent a prvků, které jsou vedeny územím v souladu s platnou metodikou, jedná se o součást územně plánovací dokumentace a je řešen na úrovni lokální, regionální a nadregionální II. Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí Hodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu přílohy č. 1 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí, oprávnění č.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP ČR dne II.1. Úvod Hodnocení potenciálního vlivu Územního plánu obce Dobroslavice na životní prostředí bylo zpracováno na základě požadavku pořizovatele obce Dobroslavice, která je ve věcech smluvních a technických zastoupena zpracovatelem územního plánu ing. arch. Valíčková, David Brothers Ltd, org.složka Požadavek byl formulován ve smyslu Zadání územního plánu Dobroslavice z března 2010, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dobroslavice a obsahuje i požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj řešeného území. Součástí tohoto vyhodnocení je i zhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA). Autorizované hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 nebylo na základě vyjádření v Koordinovaném stanovisku k zadání ÚP Dobroslavice ze dne (KÚ Moravskoslezského kraje č.j. MSK 4215/2010) požadováno a toto hodnocení proto není součástí zpracovaného dokumentu. Při zpracování výsledného znění posuzovaného Návrhu ÚP (územního plánu) obce Dobroslavice byly řešeny se zpracovatelem i zásadní otázky potenciálního vlivu na životní prostředí. Zpracované hodnocení proto vychází z podkladů, které byly aktualizovány v průběhu roku 2010, hodnocení SEA je zpracováno na základě objednávky zpracovatele územního plánu ze dne v požadovaném rozsahu. Návrh územního plánu obce Dobroslavice navazuje na platný územní plán obce včetně jeho 2 změn, které již byly schváleny a zajišťují nezbytné podmínky pro dosavadní rozvoj obce. Stávající územní plán je v platnosti od pro k.ú. Dobroslavice, údaje jsou k dispozici na pověřeném obecním úřadu Hlučín. Nově projednávaný území plán je zpracováván pro obec Dobroslavice již samostatně. Vzhledem k naplnění návrhového období územního plánu s částečným vyčerpáním využitelných rozvojových ploch a narůstající potřebou aktualizace rozvojových ploch v katastru obce i se zřetelem na změnu zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. rozhodlo zastupitelstvo obce dne o pořízení nového územního plánu který by koncepčně zajistil možnost dalšího rozvoje řešeného území. Jeho základní směry představují zajištění podmínek pro rozvoj bydlení, doplnění systému ÚSES pro zvýšení jeho funkčnosti, doplnění možností rozvoje infrastruktury obce, možnosti rozvoje místní ekonomiky a celkově zvýšení atraktivity obce pro stabilizaci trvale bydlící populace v tomto venkovském prostředí. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 4 z 47

5 II.2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí vyžaduje základní rekapitulaci cílů politiky životního prostředí s využitím materiálů MŽP ČR a rekapitulaci vybraných relevantních cílů ochrany veřejného zdraví s využitím materiálů MZ ČR. II.2.1. Vybrané cíle politiky životního prostředí Celostátní politika životního prostředí je formulována v dokumentu Státní politika životního prostředí České republiky , která byla zpracována Ministerstvem životního prostředí ČR. Plnění cílů tohoto dokumentu bylo schváleno usnesením Vlády ČR č. 235 ze dne a je ministru životního prostředí bylo zároveň uloženo ke konci tohoto období předložit zprávu o plnění Politiky životního prostředí České republiky a předložit Vládě ČR aktualizaci tohoto dokumentu. Státní politikou životního prostředí byly stanoveny prioritní oblasti a prioritní cíle. Jejich přehled uvádí následující tabulka: Prioritní oblasti Prioritní cíle Dílčí cíle a opatření 1. Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti 2. Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady 1.1. Zastavení poklesu biodiverzity 1.2. Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů 2.1. Ochrana povrchových a podzemních vod (jakost a množství, zdroje pitné vody) 2.2. Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů 2.3. Využívání obnovitelných zdrojů Ochrana biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Posílení ekologické stability krajiny Důsledná ochrana všech typů mokřadů Zabezpečování obnovy a revitalizace vodních biotopů a mokřadů Vyrovnání vláhové bilance Zlepšování čistoty povrchových, zprostředkovaně i podzemních vod Vymezení útvarů povrchových a podzemních vod, hydrogeologická rajonizace Zlepšení sledování výskytu pohybu nebezpečných látek kontaminující podzemní a povrchové vody Zlepšení monitoringu podzemních vod Integrovaný a koordinovaný přístup k ochraně vod a vodnímu hospodářství na území ČR Ochrana zdrojů podzemních vod Ochrana chráněných oblastí Územní ochrana ložisek nerostů Posílení respektování udržitelného rozvoje při zajišťování hospodářství nerostnými surovinami Zachování životnosti zásob nerostných zdrojů jejich komplexním využíváním Ochrana půdy Dosažení 6% podílů OZE na celkové spotřebě PEZ k roku Dosažení min 8% podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny k roku Využívání biomasy a především dřeva jako suroviny širokého využití namísto neobnovitelných surovin 2.4. Snižování Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 5 z 47

6 3. Životní prostředí a kvalita života 4. Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší energetické a materiálové náročnosti výroby a zvýšení materiálového a energetického využití odpadů 2.5. Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady 3.1. Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty 3.2. Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (acidifikace prostředí) 3.3. Ochrana životního prostředí a člověka před hlukem 3.4. Environmentálně příznivé využívání krajiny 3.5. Omezování antropogeních/průmysl ových vlivů a rizik 3.6. Ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních události a následky krizových situací 4.1. Snižování emisí skleníkových plynů 4.2. Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší 4.3. Ochrana ozónové vrstvy Země na skládky Snížení maximálního množství BRKO ukládaných na skládky Snížení materiálové a energetické náročnosti výroby Zlepšení nakládání s výrobky, obaly a odpady z nich Prevence vzniku a snížení měrné produkce nebezpečných odpadů Zlepšení nakládání s odpady ze zdravotnictví Odstranění odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB do roku Budování celostátní sítě zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady Snižování zátěže prostředí a obyvatel toxickými kovy a organickými polutanty Snižování zátěže populace toxickými kovy a organickými sloučeninami v potravním řetězci Zmenšení rozlohy území s překročenými kritickými zátěžemi z ovzduší Splnění národních a krajských emisních stropů a zlepšení kvality ovzduší Ochrana tichých území v krajině Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové činnosti Obnovit funkce narušené krajiny Znovuvyužití narušené krajiny Minimalizovat negativní zásahy do krajinných systémů Udržitelné hospodaření v krajině Udržitelný rozvoj sídel Zmírnění důsledků závažných havárií Prevence závažných havárií Zajistit bezpečné zacházení s GMO Sanace starých ekologických zátěží Vytvoření a kodifikace postupů krizového řízení v životním prostředí Prevence vzniku krizových situací a omezování jejich škodlivého působení na životní prostředí Redukce agregovaných emisí skleníkových plynů a podpora adaptačních opatření Dosáhnout národních emisních stropů Snížení emisí u spalovacích motorů Vyloučení a snížení emisí látek poškozujících ozónovou vrstvu Znovuzískání regulovaných látek z oblasti servisu a likvidace starých chladících zařízení. Výměna a náhrada látek CFC u průmyslového chlazení Zajištění sběru halonů Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 6 z 47

7 Státní politika životního prostředí ČR je směrována i do jednotlivých dílčích sektorů a ovlivňuje sektorové koncepce: - Energetiku - Těžbu nerostných surovin - Průmysl - Obchod - Dopravu - Zemědělství a lesní hospodářství - Ochranu a užívání vod - Životní prostředí a zdraví - Regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch Základním cílem a měřítkem přijatelnosti hodnoceného záměru je jeho soulad s principem trvale udržitelného rozvoje. K dispozici jsou dvě definice udržitelného rozvoje z oficiálních dokumentů MŽP: A. Udržitelný rozvoj je Uspokojování současných potřeb společnosti, aniž se tím omezí možnosti příštích generací uspokojovat své potřeby. Rozvoj, který sladí ekonomická, sociální a environmentální hlediska (Státní politika životního prostředí ČR, str. 56) B. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (zákon č. 17/1992 Sb., 6). II.2.2. Vybrané cíle celostátní koncepce ochrany veřejného zdraví Celostátní koncepce pro ochranu zdraví je soustředěna v programu Zdraví 21. Tento program, který formuluje 21 cílů, byl schválen Vládou ČR dne , usnesením č Cíle Programu zdraví Solidarita ve zdraví v evropském regionu 2. Spravedlnost ve zdraví 3. Zdravý start do života 4. Zdraví mladých 5. Zdravé stárnutí 6. Zlepšení duševního zdraví 7. Prevence infekčních onemocnění 8. Snížení výskytu neinfekčních onemocnění 9. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy 10. Zdravé a bezpečné životní prostředí 11. Zdravější životní styl 12. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem 13. Zdravé místní životní podmínky 14. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech rezortů 15. Integrovaný zdravotnický sektor 16. Řízení v zájmu kvality péče 17. Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů 18. Příprava zdravotnických pracovníků 19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví 20. Mobilizace partnerů pro zdraví 21. Opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny Jak je z tohoto výčtu patrné, program zdraví 21 je zaměřen nejen úzce zdravotnicky, ale zahrnuje i aktivity většiny rezortů národního hospodářství, které k realizaci tohoto programu přispívají a průběžně svůj přínos vyhodnocují. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 7 z 47

8 II.2.3. Vyhodnocení možných vztahů územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí a veřejného zdraví Ve vztahu k Státní politice životního prostředí ČR ovlivňuje zpracovávaná problematika následující oblasti: A) V zastavitelných plochách 1. Plochy smíšené obytné obsahují 7 položek označených SV 2. Plochy dopravní obsahují 7 položek označených DS 3. Plocha občanského vybavení obsahuje 1 položku označenou O 4. Plocha veřejného prostranství obsahuje 1 položku označenou P 5. Plochy rekreace obsahují 3 položky označené R 6. Plochy technické infrastruktury zahrnují 4 položky označené TI a 1 položku označenou TX B) V plochách přestavby 1. Plochy dopravní obsahují 2 položky označené DS 2. Plochy veřejných prostranství obsahují 6 položek označených P 3. Plochy smíšené obytné zahrnují 7 položek označených SV a 2 položky označené SC C) V plochách změn v krajině 1. Plochy zemědělské obsahují 1 položku označenou A 2. Plochy smíšené nezastavěného území obsahují 4 položky označené H 3. Plochy lesní obsahují 7 položek označených L 4. Plochy přírodní obsahují 7 položek označených N 5. Plochy zeleně zahrnují 2 položky označené ZO a 2 položky označené ZP Situace územního plánu Dobroslavice je z hlediska hodnocení potenciálních vlivů na životní prostředí komplikovaná tím, že v souladu s metodikou zpracování územních plánů obsahuje i plochy a rozvojové lokality již projednané v dřívější době, avšak doposud bez realizace zamýšlených rozvojových záměrů. Tento seznam proto zahrnuje lokality, které doposud nebyly projednávány a které je nutno vyhodnotit v rámci hodnocení SEA a lokality, které byly již v předchozích stadiích zpracování stávajícího územního plánu obce Dobroslavice projednány, vyhodnoceny, odsouhlaseny a schváleny a na kterých by příslušné záměry byly postupně realizovány i bez zpracování nového územního plánu. Z tohoto důvodu jsou součástí hodnocení SEA pouze nové lokality, které doposud nebyly projednávány a neprošly schvalovacím řízením. Jedná se o následující rozsah rozvojových ploch a lokalit: A) V zastavitelných plochách 1. Plochy smíšené obytné obsahují 3 položky označené SV 2. Plochy dopravní obsahují 7 položek označených DS 3. Plocha občanského vybavení obsahuje 1 položku označenou O 4. Plocha veřejného prostranství obsahuje 2 položky označené P a 1 položku doplnění zámeckého parku označenou Z 5. Plochy rekreace obsahují 3 položky označené R a RZ 6. Plochy technické infrastruktury zahrnují 4 položky označené TI a 1 položku označenou TX B) V plochách přestavby 1. Plochy dopravní obsahují 3 položky označené DS 2. Plochy veřejných prostranství obsahují 6 položek označených P 3. Plochy smíšené obytné zahrnují 2 položky označené SC a 1 položku označenou SV C) V plochách změn v krajině 1. Plochy zemědělské obsahují 1 položku označenou A 2. Plochy smíšené nezastavěného území obsahují 4 položky označené H 3. Plochy lesní obsahují 2 položky označené L 4. Plochy přírodní obsahují 6 položek označených N 5. Plochy zeleně zahrnují 2 položky označené ZO a 2 položky označené ZP Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 8 z 47

9 Návrh územního plánu obce Dobroslavice se nejvíce dotýká oblasti Regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch. Základním cílem politiky v tomto sektoru je, aby všechny regiony měly stejnou šanci na další ekonomické, sociální a environmentální rovnoprávné soužití v rámci jednoho společného státního útvaru i v rámci EU. Hlavní cíl Národního rozvojového plánu je možno charakterizovat jako Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti ekonomiky. Z oblasti sektorové politiky životního prostředí je možno vybrat jako relevantní k Návrhu územního plánu obce Dobroslavice následující: Podporovat města a obce při realizování jejich záměrů v oblasti životního prostředí - Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky - Podporovat místní samosprávy a nevládní organizace pří realizaci Programu obnovy venkova - Podporovat rozvoj šetrných, ekologicky únosných forem cestovního ruchu - Ve zvláště chráněných územích zohlednit soustavu Natura Rozšiřovat cestovní ruch a turistiku do méně atraktivních oblastí pomocí Evropských strukturálních fondů - Zajišťovat podmínky pro pěší, případně cyklistickou přístupnost krajiny rekonstrukcí a zřizováním polních a lesních cest v souvislosti s prováděnými pozemkovými úpravami jako nástrojem realizace péče o krajinu S ohledem na formulaci cílů programu zdraví 21 je relevantní ve vztahu k územnímu plánování především cíl 13 Zdravé místní životní podmínky, který uvádí: Do roku 2015 by obyvatelé měli mít více příležitostí žít ve zdravých sociálních i ekonomických podmínkách doma, ve škole, na pracovišti i v místním společenství. Určité vztahy vůči územnímu plánování však je možno nalézt ve všech cílech, neboť územním plánem se stanoví základní podmínky i pro celkový charakter využívání dotčeného území a krajiny, jejího využívání a mj. i dostupnost služeb, včetně zdravotnických. Ve vztahu k Návrhu územního plánu obce Dobroslavice je možno najít i vazby na cíl 2 Spravedlnost ve zdraví, který má hlavní náplň Do roku 2020 snížit zdravotní rozdíly mezí socioekonomickými skupinami nejméně o jednu čtvrtinu zlepšením úrovně deprivovaných sociálních populačních skupin a zaměřuje se především na sociální determinanty zdraví jako například vzdělání, ekonomický status, uplatnění na trhu práce cíl 4 Zdraví mladých, který má hlavní náplň Vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svou roli ve společnosti a zaměřuje se m.j. na posílení schopnosti ke zdravému životu a k prevenci škodlivých forem chování (drogy, tabák a alkohol) cíl 5 zdravé stárnutí, které má hlavní náplň Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti a zaměřuje se m.j. na prodloužení střední délky života a pravděpodobné délky života bez zdravotního postižení a zajištění soběstačnosti v domácím prostředí II.2.4. Přehled relevantních koncepčních materiálů územního rozvoje obce Dobroslavice na komunitární úrovni Návrh územního plánu obce Dobroslavice navazuje na závěry a opatření jediné aktuální koncepce, která se uplatňuje na území obce Dobroslavice v oblasti rozvoje zainteresovaných obcí. Jedná se o následující dokument: 1. Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko. Obec Dobroslavice je zahrnuta do tohoto svazku, který byl vytvořen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí, z důvodu rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce a také z důvodu koordinace mezí obcemi mikroregionu Hlučínsko při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře v regionálním, celostátním i mezinárodním rámci. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 9 z 47

10 Lokality zařazené do Návrhu územního plánu Dobroslavice mají oporu v uvedeném koncepčním dokumentu na úrovni mikroregionu a jsou v souladu s jejich hlavními cíli. II.2.5. Popis předmětu řešení územně plánovacího dokumentu obce Dobroslavice Předmětem hodnocení je Návrh územního plánu obce Dobroslavice. Uvedený nový územní plán navazuje na stávající územně plánovací dokumentaci včetně schválených 2 změn a zakládá nový územní plán obce, který má za cíl zajistit nezbytné podmínky pro další komplexní rozvoj obce Dobroslavice a stabilizaci trvale bydlící populace v řešeném území. Návrh územního plánu doplňuje stávající územní plán obce o 51 nových položek, které jsou rozčleněny podle jejich funkčnosti. Z hlediska života obyvatel obce Dobroslavice se jeví jako nejvýznamnější doplnění zastavitelných ploch a ploch pro přestavbu s funkčním využitím pro smíšené obytné zóny, nový územní plán však zpracovává i oblast doplnění infrastruktury obce a územních podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit a doplňuje i stávající prvky územního systému ekologické stability pro zajištění funkčnosti ÚSES jako celku v oblasti změn v krajině. Předmětem hodnocení SEA je pouze již zmíněný soubor nových ploch, které doplňují již projednané a doposud nerealizované záměry stávajícího územního plánu obce Dobroslavice. Jednotlivé oblasti řešeného územního plánu je možno charakterizovat následujícím způsobem: 1. Plochy navrácení do ZPF 1 položka označená A58. Její lokalizace je dána současným umístěním lyžařské sjezdové dráhy, která bude tímto úkonem zrušena. 2. Plochy dopravní infrastruktury celkem 10 položek v zastavěné části obce, v návaznosti na současné zastavěné území i ve volné krajině pro zajištění potřebného komunikačního propojení. 3. Plochy pro změny v krajině celkem 17 položek pro umístění prvků ÚSES, cyklostezek, krajinné zeleně a dalších struktur v krajině 4. Plochy přestavby veřejných prostranství 8 položek v intravilánu obce 5. Plochy rekreace 3 položky především v oblasti zahrádkářské kolonie u řeky Opavy 6. Plocha pro výstavbu rozhledny 1 položka na jižním okraji katastru obce 7. Plochy smíšené obytné obsahují 6 položek umístěných ve stávající zástavbě obce a na jejím okraji a jsou charakterizovány jako činnost v rozsahu a charakteru nerušící bydlení. 8. Plochy pro veřejnou infrastrukturu obsahují 4 položky (VTL plynovod, ČOV, hráze). Uvedené oblasti řešení Územního plánu obce Dobroslavice jsou konkretizovány v následujících lokalitách členěných podle jejich funkčního využití. Sloupec Z/P/K indikuje zařazení jednotlivých nově zpracovaných rozvojových lokalit do oblastí (Z zastavitelné území. P plochy přestavby, K plochy změn v krajině). jev Z/P/K navrh funkce popis D Z 6 DS D Z 8 DS koridor nové trasy silnice na Jilešovice úprava křižovatky Slezská - Jilešovská odůvodnění plocha m2 směrová úprava, šíře 20m - svažitý terén 6571 kolmý nájezd a rozšíření silnice III/ D Z 27 DS napojení obchvatu Děhylova - II/469 širší vztahy D Z 35 DS D Z 51 DS příjezd k parkovišti u Hlučínského jezera dle studie Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína 417 rozšíření obslužné komunikace k Rybárně obslužná komunikace je úzká Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 10 z 47

11 D Z 54 DS D Z 60 DS rozšíření obslužné komunikace v Rybárně stávající cesta je úzká 1052 propojení na silnici I /11 ve V. Polomi dostupnost nadřazené dopravní sítě 2106 O Z 18 O plocha pro rozhlednu zadání ÚP - požadavek obce 4572 P Z 22 P obslužná komunikace, ul. Polomská příjezd k domům 1332 P Z 67 P rozšíření ul. Osvobození příjezd k zastavitelným plochám 198 R Z 15 R rekreace - zahrádkáři požadavky občanů - nekolidující 3165 R Z 21 R zahrádkářská rekreace, u řeky Opavy ochr. pásma řeky a železnice 3716 R Z 40 RZ rekreace rozšíření možností pro rekreaci 8088 S Z 61 SV S Z 63 SV S Z 68 SV T Z 31 TI smíšené venkovské bydlení na Záhuří 2 smíšené venkovské bydlení, ul. Polomská uzavření okraje kompaktní zástavby lemovaného VVTL plynovodem 5995 plocha navazující na okrajovou zástavbu 4107 rozšř.í pozemku smíš. bydl. ven., severní okraj ZÚ těsná návaznost na zastavěné území 1839 koridor pro VVTL plynovod na jihu, Příbor-Děhylov VVTL plynovod T Z 36 TI ČOV, polní cesta Polomská spádově vhodné místo pro ČOV 4452 T Z 37 TI T Z 66 TI T Z 47 TX koridor pro VVTL plynovod, na západě VVTL P10 Děhylov - Polsko koridor pro VVTL plynovod na západě a LBK umístění VVTL a plynovodu 7929 hráze, opevnění břehů, bezpečnostní přeliv protipovodňová ochrana 5009 Z Z 29 Z doplnění zámeckého parku rozšíření významného prvku D P 1 DS křižovatka Slezská x Přerovská s autobus.zastávkou nepřehledná křižovatka vyžaduje úpravu 3165 D P 11 DS navržené parkoviště v centru chybí parkovací místa 510 D P 53 DS úprava křižovatky u Kovárny směrová úprava nepřehledné křižovatky a narovnání silnice 4097 P P 19 P rozšíření ul. Osvobození příjezd k zastavitelným plochám 6275 P P 20 P obslužná komunikace, u statku příjezd k domům 3305 P P 28 P veřejné prostranství v centru veřejný prostor vytvářející centrum 1291 P P 48 P obslužná komunikace, ul. Na Nové příjezd k domům 933 P P 52 P rozšíření obsluž.kom. k Rybárně a přístup k řece stávající cesta je úzká 3699 Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 11 z 47

12 P P 69 P S P 2 SC S P 13 SC S P 24 SV přístup k zastavitelné ploše na Záhuří navázat na stávající úsek cesty 252 nové centrum obce včetně Obecního úřadu vybudování chybějícího centra obce V centru u křižovatky Slezská- Přerovská bydlení s občanskou vybaveností 2046 smíšené venkovské bydlení, zahradnictví nevyužitá plocha zahradnictví doplněna bydlením 5058 A K 58 A sjezdovka zrušena, opět pole nevyužívaná sjezdovka 9113 H K 23 H krajinné úpravy pro obnovu zeleně H K 49 H cyklistická stezka, Zámecký park H K 55 H H K 56 H rekreační využití v krajině (pláž, rybaření, nezpevněné cyklostezky) doplnění trasa zvýšení turistického ruchu 1399 cyklistická stezka podél železniční trati doplnění trasy v souladu s ÚSES 3761 cyklistická stezkamezi ul. Polomskou a Osvobození doplnění tras 2296 L K 7 L LBK, doplnění u Jilešovic doplnění ÚSES 4019 L K 65 L les, ÚSES, doplnění N K 30 N N K 41 N N K 42 N N K 43 N N K 44 N krajinné a sadové úpravy pro obnovu zeleně RBC 333 Dobroslavický les, za parkem RBC 333 Dobroslavický les, za parkem RBC 333 Dobroslavický les, za parkem RBC 333 Dobroslavický les, za parkem doplnění LBK, směrová úprava u Jilešovic 1099 rekreační využití v krajině (pláž, rybaření, nezpevněné cyklostezky) vybudování části regionálního biocentra vybudování části regionálního biocentra vybudování části regionálního biocentra vybudování části regionálního biocentra N K 45 N LBC Kamenec, nad Rbárnou vybudování regionálního biocentra Z K 33 ZO zeleň ochranná úprava křižovatky 643 Z K 39 ZO průleh na Záhuří Z K 38 ZP protierozní a protipovodňové opatření 3396 doplnění zeleně u potoka Plesenského ekologická ochrana vodního toku 1481 Z K 57 ZP členění polí zelení podél polní cesty opatření proti splavení půdy 8014 II.3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 12 z 47

13 II.3.1. Současný stav životního prostředí v dotčené oblasti Životní prostředí v katastru obce Dobroslavice je možno charakterizovat jako kvalitní, s přítomností antropicky ovlivněných lokalit v intravilánu, podél toku řeky Opavy a v jejím okolí na pravém břehu, kde se krajina zvedá od nivy toku Opavy jihozápadním směrem. Antropické prvky se vyskytují především v blízkosti železniční trati a uvnitř obce v průmyslových plochách a jejich okolí. V katastru obce Dobroslavice se vyskytují také přírodě blízké typy ekosystémů v oblasti navazující na nivu toku Opavy směrem k intravilánu obce a zemědělsky využívaná krajina s rozptýlenou zelení, tvořící prstenec kolem obce od severu přes západ k jihu. Řešené území neleží v žádném velkoplošném chráněném území. Okraj nejbližší CHKO Poodří leží ve vzdálenosti cca 10 km jihovýchodně od obce a tato oblast nebude ovlivněna řešením hodnoceného územního plánu. Až na výjimky se lokality, které představují projednávaný územní plán obce Dobroslavice, se nalézají v přímé návaznosti na zastavěné území obce nebo uvnitř zastavěného území, pouze jedna skupina lokalit je umístěna mimo zastavěné území a tyto lokality až na zvláštní případy (rekonstrukce místní komunikace, podpora výstavby cyklostezek a rozhledna) představují doplnění systému ÚSES pro zajištění jeho funkčnosti a navrácení vyňaté zemědělské půdy jejímu původnímu účelu. Kromě těchto lokalit se mimo zastavěné území obce nalézá pouze záměr zřízení rozhledny. Orograficky i biologicky katastr obce Dobroslavice odpovídá oblasti Hlučínska. Navazuje na okraj Ostravské pánve a na okraj přírodního parku Oderské vrchy, který leží jihozápadně. V mnoha ohledech je proto přírodní prostředí obdobné jako v uvedených dvou krajinných celcích. V západní části katastru se nalézá lokalita spadající do systému Natura 2000, tok Opavy je osou nadregionálního biokoridoru. Ačkoliv katastr obce Dobroslavice neleží v bezprostřední blízkosti velkoplošné chráněné částí přírody a přírodního parku, v mnoha ohledech jsou přírodní poměry obdobné. Krajina na značné části katastru obce Dobroslavice má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která je z tohoto důvodu vyhledávána i ostravskou populací k rekreačním aktivitám. Na okraj katastru obce Dobroslavice navazuje oblast hlučínské štěrkovny, která je vyhledávaným rekreačním místem. Z tohoto důvodu se v katastru obce Dobroslavice nalézají i chatové oblasti. V intravilánu obce je doposud nedoceněný zámecký park se zbytky sadařsky cenné výsadby dřevin. Bližší popis přírodních podmínek v oblasti, která je leží v okolí CHKO Beskydy je možno získat například na internetových stránkách Moravskoslezského kraje Při terénním šetření v dotčeném území pro účely SEA bylo zjištěno, že většina lokalit, které jsou součástí řešeného územního plánu obce Dobroslavice, se nevyskytuje v blízkosti významných přírodních prvků, které jsou předmětem zákonné ochrany podle platné legislativy a které by svým umístěním nebo charakterem v principu bránily realizovat zamýšlené využití řešených ploch. Řešené lokality jsou umístěny buď přímo v zastavěném území obce a představují zahuštění obytné zástavby a infrastruktury obce, nebo leží na okraji intravilánu. Lokality jsou v současné době tvořeny trvalými travními porosty a plochami polí, které jsou zemědělsky obhospodařovány. Výjimkou je pouze lokalita určená územním plánem pro výstavbu rozhledny, která leží v jižní části katastru. Jedna rozvojová lokalita, zahrnutá do územního plánu obce Dobroslavice, se nalézá v území zahrnutém do soustavy Natura Podmínky na této lokalitě byly zhodnoceny v rámci posuzování Zadání ÚP obce Dobroslavice Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a v souhrnném vyjádření byl vyloučen vliv územního plánu v rozsahu zadání na předmět ochrany na této lokalitě (Poštovní rybník). Soubor rozvojových lokalit ÚP obce Dobroslavice, které jsou označeny jako změny v krajině, představují posílení přírodní a ekostabilizující funkce v krajině se značným zastoupením zemědělsky využívaných ploch a uvažované zásahy současné prvky v krajině nebudou stávající prvky ÚSES omezovat nebo negativně ovlivňovat jejich funkci. Při terénním šetření na lokalitách, které tvoří nově řešené lokality územního plánu obce Dobroslavice, byla pořízena potřebná fotodokumentace současného stavu. Pokud jde o současný stav životního prostředí dotčených lokalit řešených v územním plánu obce Dobroslavice, je nutno uvést i míru trvalosti prvků přírodního prostředí z historického hlediska. Při šetření na lokalitě bylo v terénu ověřeno, že zemědělské plochy a trvalé travní porosty na řešených plochách jsou tvořeny obhospodařovanými loukami, které jsou intenzivně využívány pro zemědělské účely, bez nutnosti uvažovat na dotčených lokalitách o významném výskytu chráněných prvků přírody. Tento způsob využití vznikl historicky a odpovídá dosavadnímu vývoji využívání krajiny v okolí obce Dobroslavice a rozvoji osídlení v této obci. Z hlediska ochrany přírody se nejedná o cenné lokality, které nepodléhají žádnému režimu ochrany. Lokality zařazené v územním plánu pro doplnění prvků ÚSES odpovídají také původnímu režimu využívání krajiny mimo intravilán obce a představují záměr určité revitalizace krajiny a obnovy jejich dřívějších biologických a ekologických funkcí včetně návratu dříve vyňaté části ZPF pro účel jejího zimního sportovního využití pro Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 13 z 47

14 původní účel. Plochy, které jsou součástí systému ÚSES, nebudou rozvojovými plochami územního plánu dotčeny. Rozvojové plochy a záměry na území, které je součástí systému Natura 2000, byly posouzeny kompetentním orgánem a negativní vliv řešení ÚP byl vyloučen. Po realizaci záměrů na lokalitách vymezených územním plánem obce Dobroslavice pro rozvoj smíšeného bydlení a infrastruktury obce budou dotčené plochy tvořeny zastavěnými plochami a zahradami stejného typu jako okolní parcely navazující na řešené lokality, které se v obci Dobroslavice již vyskytují v intravilánu i na jeho okraji. II.3.2. Předpokládaný vývoj životního prostředí dotčené oblasti, pokud by se nerealizoval navržený územně plánovací podklad V případě, kdy by nebyla realizován navrhovaný územní plán obce Dobroslavice, je možno očekávat, že plochy, které jsou v současné době tvořeny polními plochami a volnými trvalými travními porosty, by byly využívány stejným způsobem jako doposud, případně by se zvyšovala intenzifikace jejich zemědělského využívání. Naproti tomu by nemohl být rozvíjen žádoucím způsobem rozvoj obce pro možnosti bydlení, rozvoj ekonomiky i turistický ruch a nemohl by být plně využit krajinný potenciál pro zajištění ekonomické prosperity obce a udržení populace v obci, především mladých osob v produktivním věku. Zároveň by nemohla být zlepšována funkčnost stávajícího systému ekologické stability krajiny, který bude posílen a bude zajištěna funkčnost a propojenost jeho jednotlivých prvků. Bez realizace ÚP Dobroslavice by se nemohla rozvíjet žádoucím způsobem ani síť cyklostezek v okolí Ostravy a Hlučína a komunikační síť v obci a na jejím katastru. Realizace územního plánu obce Dobroslavice proto poskytuje možnost pro zajištění potřebného potenciálu pro rozvoj bydlení především místní mladé populace, typu smíšené zóny s možností využívání pro drobnou výrobu nerušivého typu rozvoj infrastruktury obce zvýšení funkčnosti systému ekologické stability krajiny podporu využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace využití možností zapojení lokálních objektů (např. zámeckého parku) do jejich využívání místními obyvateli i návštěvníky Ze současného charakteru polních ploch a trvalých travních porostů využívaných pro zemědělské účely, které rozvojové představují plochy, zahrnuté v územním plánu obce Dobroslavice jako zastavitelné a plochy přestavby, je patrné, že budoucí využívání těchto ploch jako plochy pro navržený účel není v rozporu se zájmy ochrany přírody v hodnocené oblasti. II.4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny. Koncepcí Územní plán obce Dobroslavice mohou být v ploše lokalit začleněných do připravovaného návrhu ovlivněny následující složky životního prostředí: 1. voda 2. půdní prostředí 3. přírodní prvky (chráněné druhy rostlin a živočichů) 4. ekosystémy Jiné složky životního prostředí (například ovzduší) nebudou realizací územního plánu obce Dobroslavice dotčeny. Územní plán v navrhovaném pojetí předpokládá doplnění lokalit pro využití jako smíšené zóny, dobudování infrastruktury obce, doplnění dopravní infrastruktury v katastru obce Dobroslavice a doplnění prvků ÚSES pro zajištění funkčnosti celé soustavy. Většina záměrů je umístěna v kulturním území jedná se o zastavěné území obce a parcely navazující na okraj zastavěného území obce, případně o zahuštění stávající zástavby v zastavěném území. Dotčené lokality jsou vesměs kulturní, udržované, antropicky ovlivněné, tvořené plochami polí a udržovaným a zemědělsky využívaným trvalým travním porostem. Pouze lokality doplňující kostru ekologické stability v území a záměr vybudování rozhledny jsou umístěny mimo zastavěné území obce. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 14 z 47

15 Mimo zástavbu obce jsou umístěny i některé lokality dopravní infrastruktury. Předmětem řešení územního plánu a způsobem jeho realizace bude doplnění biologických prvků ve volné krajině a v intravilánu a na jeho okraji stavební činností v rozsahu, který byl pro jednotlivé lokality již projednán z hlediska její přiměřenosti a přiměřenosti záboru jednotlivých lokalit pro zpevněné plochy, nádvoří a jiné stavební činností silně ovlivněné plochy (např. příjezdové cesty, manipulační plochy pod.). S významnou plošnou změnou biotopů územní plán obce Dobroslavice nepočítá. Koncepce byla zpracována ve fázi Návrhu ÚP (bez předchozího stupně konceptu v případných variantách) a dopracována po konzultacích s orgány ochrany přírody, projektantem a zadavatelem (obecním úřadem) v jediné optimalizované variantě, přičemž hlediska pro volbu navrženého územního řešení jsou environmentální (ochrana přírody), technické (možnost technicky řešit konkrétním projektem zamýšlené využití území) a územní (místa možného rozšíření obytné zástavby a možnosti umístění jednotlivých funkčních ploch, potřeba lokalizace prvků infrastruktury obce i potřeba propojení stávajících prvků ÚSES pro zajištění jejich funkčnosti). Úpravy územního plánu reagovaly především na popudy ze strany orgánu ochrany přírody a na podněty pro vymezení proporcionální části ploch jednotlivých lokalit pro zajištění reálnosti a únosnosti záměrů vzhledem k podmínkám jednotlivých lokalit. V této formě představuje navržená varianta již optimalizované řešení, které reflektuje požadavky na multifunkční využívání dotčených lokalit a územní plán proto není ve stadiu Návrhu rozvíjen jako variantní koncepce. II.4.1. Voda Vody v dotčeném území, které je předmětem zpracovaného územního plánu obce Dobroslavice, mohou být ovlivněny pouze nepřímo v důsledku erozních jevů, případně produkcí odpadní vody z nově stavěných domácností a z podnikatelských objektů ve smíšené zóně. Uvedený vliv je preventabilní použitím protierozních opatření v plochách, které budou dotčeny stavební činností, při projektování a schvalování jednotlivých projektů je nutno respektovat jednotlivá legislativní ustanovení na ochranu vod. Tím budou povrchové vody dostatečně chráněny před negativním ovlivněním v důsledku realizace územního plánu obce Dobroslavice. Do určité míry mohou být zájmy vodního hospodářství ovlivněny rekonstrukcí komunikace na koruně hráze Poštovního rybníka, který je zároveň naturovou lokalitou. Rekonstrukce komunikace zahrnuje i její rozšíření na požadovanou šířku a bude spojena s nutností zásahu do porostu na koruně hráze. Období výstavby představuje pro tento záměr kritické období, po realizaci však bude zajištěna plná vodohospodářská funkčnost Poštovního rybníka i jeho parametry potřebné pro zachování současné funkce jako lokality s výskytem evropsky chráněného druhu. Jiné parametry vodního hospodářství v dotčených lokalitách nebudou hodnoceným územním plánem obce dotčeny. Řešením územního plánu nebude dotčen ani tok Opavy ani její řehové porosty. Plocha zpracovávaná územním plánem obce Dobroslavice neleží v CHOPAV. Její funkčnost nebude ve srovnání se současnou situací realizací územního plánu negativně dotčena. II.4.2. Půdní prostředí Jako rizikový prvek se realizace územního plánu obce Dobroslavice může projevit pouze nestabilitou svahů, které jsou v současné době stabilizované trvalým travním porostem. Tento jev se může potenciálně objevit v důsledku zahájení stavebních prací ve svažitých částech dotčených lokalit při jejich přeměně na zpevněné plochy. Pro ověření a posouzení rizika této nestability byly při terénním šetření ověřeny plochy v bezprostředním okolí lokalit, které jsou územním plánem obce Dobroslavice vyčleněny pro zástavbu a přestavbu a jejich porovnání s výskytem míst, která jsou náchylná k sesuvným jevům. Z mapového studia sesuvných území v okolí ploch vymezených územním plánem obce Dobroslavice vyplývá, že žádná část hodnoceného katastru obce Dobroslavice s výjimkou území nad trasou železniční dráhy u okraje svažitého terénu není postižena zvýšeným rizikem tohoto druhu (viz mapa v příloze). Z hlediska ochrany PÚPFL nedojde realizací územního plánu obce Dobroslavice k záboru. Realizace územního plánu předpokládá nezbytný zábor ZPF pro plochy staveb a zpevněných ploch, případně funkčních součástí rozšířené infrastruktury obce. Tyto plochy jsou svou rozlohou zanedbatelné a dotčené lokality zachovají i do budoucna svou ekologickou funkci podobně jako v současnosti. Naproti tomu bude územním plánem zrušena současná plocha lyžařské sjezdové dráhy a její plocha bude převedena zpět k původnímu účelu jako součást ZPF. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 15 z 47

16 II.4.3. Přírodní prvky V řešeném území se s výjimkou Poštovního rybníka v širším měřítku nevyskytují významné lokality s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Lokality zařazené do územního plánu obce Dobroslavice zahrnují plochy v intravilánu obce, případně plochy, které jsou v současné době zemědělsky obhospodařovány a mají charakter polí a trvalých travních porostů. V současných zemědělsky udržovaných a ošetřovaných polních a lučních ekosystémech se tyto prvky vyskytují pouze sporadicky (například čmeláci, mravenci, občasný výskyt chráněných druhů rostlin, které snášejí hospodaření formou sečí) a jejich populace nebudou zástavbou na části dotčených parcel zařazených do územního plánu obce Dobroslavice ohroženy. Při realizaci územního plánu obce Dobroslavice je však třeba tyto okolnosti vzít v úvahu a provádět práce v lokalitách tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému narušování a neúměrné likvidaci současných biotopů. Z hlediska chráněných druhů, jejichž stanovištěm je luční ekosystém, není navržený územní plán významně rizikový a při vhodné údržbě ploch umožní jejich další rozvoj. V případě polních ekosystémů není nutno o ohrožení chráněných druhů uvažovat. Samostatnou zmínku zasluhují lokality, které jsou v územním plánu obce Dobroslavice jako lokality doplňující současný systém ekologické stability ÚSES. Jedná se o prvky, které mají zajistit nebo zvýšit funkčnost stávajících prvků ÚSES, které jsou na katastru obce Dobroslavice již přítomny. Návrh doplnění soustavy ÚSES byl zpracován osobou s příslušnou autorizací a její vliv je z hlediska životního prostředí jednoznačně pozitivní. Vliv územního plánu na předmět ochrany v lokalitě Natura 2000 (Poštovní rybník) byl ve stadiu zadání posuzován kompetentním orgánem a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byl vliv ÚP Dobroslavice na systém Natura 2000 vyloučen. Z hlediska ovlivnění přírodních prvků je územní plán obce Dobroslavice přijatelný a realizovatelný a formulace potřebných opatření bude v případě, že bude z jakéhokoliv důvodu provedeno hodnocení EIA konkrétních projektů, doplňovat opatření uvedená v kapitole 7 a ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k hodnocení vlivu územního plánu obce Dobroslavice na životní prostředí. Konkrétní terénní řešení bude projednáno mj. s příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je Městský úřad v Hlučíně. II.4.4. Ekosystémy S realizací územního plánu obce Dobroslavice je spojena přeměna části současných polí a lučních ploch na zpevněné plochy staveb, komunikací a ploch doplněné infrastruktury obce. Jiné ekosystémy se na dotčených plochách nevyskytují a nebudou územním plánem dotčeny. Lokality začleněné do územního plánu obce Dobroslavice, které doplňují stávající prvky ÚSES, zajišťují jejich prostorovou návaznost. Odpovídající plošný kontakt nových prvků ÚSES se stávajícím systémem je nezbytný a funkčnost těchto prvků ÚSES nebude realizací územního plánu negativně dotčena. Katastrem obce Dobroslavice prochází neregionální biokoridor podél toku Opavy, na který navazují prvky ÚSES nižších řádů, včetně navrhovaných lokalit zařazených do hodnoceného územního plánu. S odlesněním se nepočítá, vzhledem k plošnému rozsahu uvažované stavební činnosti ve výsledné verzi není nutno počítat ani s rizikem negativního ovlivnění vodního režimu vlivem odlišného zásaku do půdního prostředí a ovlivnění kvality povrchových vod, které jsou reprezentovány především tokem Opava jako recipientem povrchových vod z katastru obce Dobroslavice. Očekává se, že doplnění prvků ÚSES sníží do určité míry i riziko eroze svahů a odnos splavenin. Na stavebních lokalitách budou tyto vlivy omezeny pomocí opatření na dotčených plochách, která budou podle potřeby stanovena při projednávání konkrétních projektů. Z hlediska vodních ekosystémů se může jevit jako riziková pouze doba výstavby při rekonstrukci komunikace vedoucí po hrázi Poštovního rybníka. Po realizaci záměru bude vodní ekosystém Poštovního rybníka opět plnit své funkce jako lokalita zařazení do systému Natura Vodní ekosystém toku Opavy ani jeho břehové porosty nebudou územním plánem obce Dobroslavice negativně ovlivněny. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 16 z 47

17 II.5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. Vlivy na soustavu Natura 2000 byly při projednání zadání územního plánu obce Dobroslavice vyloučeny příslušným kompetentním orgánem. Část katastru obce Dobroslavice leží v území zařazeném do soustavy Natura 2000 a do této části katastru je dokonce umístěn záměr rekonstrukce místní komunikace. Proto bylo nezbytné získat stanovisko přísušného orgánu ochrany přírody k možnosti negativních vlivů na tuto lokalitu (Poštovní rybník). Stanoviskem tohoto orgánu č.j. MSK 4215/2010 ze dne byl tento vliv vyloučen. Problémy a jevy politiky životního prostředí, jejichž vliv se schválením územního plánu obce Dobroslavice očekává, zahrnuje: Vyčlenění lokalit pro smíšené využití nerušivého charakteru v intravilánu nebo na jeho okraji. Tyto lokality představují přeměnu části současné zóny bydlení a současného trvalého travního porostu na zpevněné plochy, avšak pouze na části dotčených parcel. Vliv tohoto zásahu je preventabilní a z hlediska územně plánovacího je řešení přijatelné. Lokality pro doplnění infrastruktury obce v intravilánu obce. Tyto lokality představují přeměnu současného trvalého travního porostu na zpevněné plochy, avšak pouze na části dotčených parcel. Vliv tohoto zásahu je preventabilní a z hlediska územně plánovacího je řešení přijatelné. Lokalit pro rozvoj smíšené zóny na okraji nezastavěného území. Tyto lokality představují přeměnu části polí a trvalých travních porostů na zpevněné plochy avšak pouze na části dotčených parcel. Vliv tohoto zásahu je preventabilní a z hlediska územně plánovacího je řešení přijatelné. Lokality pro zajištění funkčnosti systému ÚSES ve volné krajině. Tyto lokality jsou umístěny ve volné krajině a propojují stávající prvky ÚSES pro zajištění funkčnosti celé soustavy. Jejich zařazení do územního plánu je z hlediska vlivu na životní prostředí jednoznačně pozitivní. Jediná lokalita ve volné krajině v území zahrnutém do soustavy Natura 2000 je na ploše pro rekonstrukci místní komunikace. Vliv tohoto záměru na soustavu Natura 2000 byl příslušným kompetentním orgánem vyloučen. Tato rozvaha nezahrnuje potenciální vlivy územních rezerv v katastru obce Dobroslavice na životní prostředí a veřejné zdraví. Projednané a vyhlášené územní rezervy se zpracováním hodnoceného územního plánu obce Dobroslavice nemění. II.6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení Řešení územního plánu obce Dobroslavice představuje pouze jedinou variantu realizační, neboť původně uvažované varianty byly již v průběhu zpracování územního plánu konzultovány a upraveny do přijatelného řešení, které zajistí potřebnou využitelnost jednotlivých lokalit a nezpůsobí nepřiměřené a nežádoucí změny v životním prostředí v katastru obce Dobroslavice. Hodnocená varianta územního plánu obce Dobroslavice proto představuje optimalizovanou variantu, která soustřeďuje technické možnosti realizace zamýšleného využití lokalit v území vymezeném územním plánem obce Dobroslavice i požadavky na zachování přírodovědně, krajinářsky i ekologicky hodnotných prvků, které se v krajině v katastru obce vyskytují a plní svůj účel i s perspektivou do budoucna. Jako významné a po stránce ekologické velmi přínosné je nutno hodnotit zpracování lokalit pro doplnění současného systému ÚSES tak, aby jeho jednotlivé prvky mohly funkčně plnit svou úlohu v kostře ekologické stability krajiny. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 17 z 47

18 Srovnání je proto možné pouze s nulovou variantou tedy variantou bez schválení územního plánu obce Dobroslavice. Porovnání stávajícího a předpokládaného stavu dotčeného území je následující: Nejvýznamnějšími zásahy územního plánu obce Dobroslavice jsou především plošné změny přeměny částí současných polí a lučních ploch v zastavěném území obce a na jeho okraji pro výstavbu smíšené zóny a doplnění infrastruktury obce. Územní zásah v lokalitě určené pro vybudování rozhledny i při rekonstrukci místní komunikace v lokalitě zařazené do soustavy Natura 2000 je plošně i očekávaným vlivem potenciálně nevýznamný. Doplnění prvků ÚSES v územním plánu obce je společensky žádoucí a ekologicky prospěšné. Do oblasti nebude vnášena kvalitativně nová aktivita, která není doposud začleněna do územního plánu a která není v obci Dobroslavice doposud provozována. Se záborem PUPFL se nepočítá, ze ZPF budou vyňaty pouze nezbytné plochy pro zajištění trvale udržitelného rozvoje obce a naproti tomu bude do ZPF navrácena plocha současného sportovního využití (plocha lyžařské sjezdové dráhy bude převedena zpět k původnímu určení). V této podobě představuje územní plán obce Dobroslavice variantu optimalizovanou, která reflektuje již v minulosti provedená jednání a stanoviska odborných orgánů. Řešení územního plánu je již variantou, která zatěžuje v minimální míře životní prostředí, a převažují v ní kladné vlivy nad potenciálními riziky. Zároveň reflektuje koncepční materiál, který řeší problém trvalé udržitelnosti rozvoje obce včetně zajištění podmínek pro udržení populace a ekonomických aktivit provozovaných v místě. Lokality určené pro rozvoj obce v intravilánu a na jeho okraji představují antropicky ovlivněné prostředí s infrastrukturou, která má být doplněna. Lokality určené pro doplnění prvků ÚSES jsou naproti tomu umístěny vesměs ve volné krajině a představují koncepční pozitivní zásah do kostry ekologické stability krajiny. Jediná lokalita, která má charakter stavebního rozvoje mimo zastavěné území obce je plocha pro výstavbu rozhledny a plocha pro rekonstrukci místní komunikace v lokalitě zařazené do soustavy Natura 2000, ale tyto plochy jsou svým rozsahem nevýznamné a očekávané přínosy v podobě podpory rozvoje cestovního ruchu plně vyvažují potenciální negativní vlivy. Z hlediska ovlivnění přírodních prvků je územní plán obce Dobroslavice přijatelný a konkrétní hodnocení a formulace potřebných opatření bude v případě potřeby součástí EIA konkrétních projektů, která doplní opatření uvedená v kapitole 7 a ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k hodnocení vlivu územního plánu obce Dobroslavice na životní prostředí. II.6.1. Stanoviska doručená na Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy Koncepce Územní plán obce Dobroslavice byla zpracována podle požadavku zadavatele přímo do stadia Návrhu bez předcházejících stupňů a projednávání případných variant. Z tohoto důvodu nejsou v době zpracování hodnocení SEA známa stanoviska zainteresovaných orgánů. Jejich vyjádření budou dodána až při projednávání Návrhu ÚP včetně hodnocení SEA, v případě potřeby bude na ně reagovat i hodnocení SEA a text i mapová část koncepčního dokumentu Územní plán obce Dobroslavice. K dispozici je pouze koordinované stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 4215/2010 ze dne II.6.2. Vyhodnocení oblastí požadovaných v závěru zjišťovacího řízení Zjišťovací řízení koncepce Územní plán obce Dobroslavice zatím neproběhlo, finální znění dokumentu včetně návrhu územního plánu v jeho mapové a textové části bude podle výsledků dodaných vyjádření včetně vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle potřeby doplněno a upraveno. V hodnocení SEA jsou zohledněny vznesené požadavky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které jsou uvedeny v koordinovaném stanovisku ze dne II.7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 18 z 47

19 Hodnocený materiál Územní plán obce Dobroslavice byl zpracován v jediné realizační variantě, porovnání je možno provést pouze s nulovou variantou bez schválení navrhované verze územního plánu obce Dobroslavice. Hodnocení očekávaných vlivů koncepce je s ohledem na účel SEA, kdy se hodnotí principiální přijatelnost využití území pro zamýšlený účel, provedeno kvalitativně. Jak bylo ověřeno v literární databázi, obdobné kvantitativní hodnocení bylo provedeno např. při hodnocení vlivů obdobných koncepčních materiálů v oblasti územního plánování a tento přístup je pro zhodnocení přijatelnosti zamýšleného funkčního zařazení jednotlivých rozvojových lokalit rozhodující. Oproti hodnocení potenciálních kladných a záporných vlivů koncepce bylo nutno přidat vliv ambivalentní, kdy schválení územního plánu obce Dobroslavice v sobě zahrnuje kladné i záporné vlivy například vliv na půdní prostředí, biotu a ekosystémy, kdy jako kladný vliv je možno uvažovat zlepšení podmínek pro některé druhy rostlin a živočichů vytvořením vhodného biotopu (především lokality ÚSES), na druhé straně však územní plán obce Dobroslavice přestavuje zásah do současných trvalých travních porostů a vytvoření určité rozlohy zpevněných ploch. Označení * znamená možnost omezení nebo vyloučení potenciálního negativního vlivu zjištěného například pomocí specializovaného geologického vyjádření autorizované instituce nebo pomocí opatření a požadavků vodohospodářského orgánu, orgánu ochrany přírody, případně lesního hospodáře pro provedení změny ekosystému způsobem, který je přípustný z hlediska platné legislativy a nenarušuje podmínky životního prostředí nepřiměřeným způsobem. Vyhodnocení bylo provedeno pro všechny lokality jako celek, neboť funkčně i svou polohou spolu komunikují. Tvoří sice několik skupin objektů, které jsou svou povahou identické, ale jejich realizace bude provedena navzájem nezávislými subjekty bez časové koordinace. Očekávané vlivy na: Realizační varianta SD1 (A) Varianta 0 bez činnosti Složky prostředí Ovzduší 0 0 Voda 0 * 0 Půdní prostředí +- * 0 Biota +- * 0 Ekosystémy +- * 0 ÚSES + 0 Natura 2000** 0 0 Chráněná území 0 0 Krajinný ráz + 0 Veřejné zdraví Zdravotní rizika + 0 Sociální determinanty zdraví + 0 Podpora rekreační aktivity a využití volného času + 0 Zdraví mladých + 0 Zdravé stárnutí + 0 Hmotné statky + 0 Kulturní dědictví 0 0 Ekonomický vliv + 0 Synergické vlivy + 0 Kumulativní vlivy + 0 Nepřímé vlivy 0 0 * - vliv je možno vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat opatřením v EIA konkrétního projektu Stupnice očekávaných vlivů: 0 bez vlivu nebo nevýznamný vliv + - pozitivní vliv - - negativní vliv +- - ambivalentní vliv (zahrnuje kladné i záporné vlivy, blíže viz kapitola 7) ** - vliv byl vyloučen stanoviskem KÚ MSK Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 19 z 47

20 Jako pozitivní byl brán důsledek realizace územního plánu obce Dobroslavice v oblasti vlivu na biotu a ekosystémy především v tom smyslu, že obsahuje návrh doplnění ekosystémů pro zajištění funkčnosti současného systému ÚSES v katastru obce. Problematická může být pouze fáze přeměny ekosystémů, kdy musejí být vymezené plochy současných ekosystémů (převážně polních a lučních) osázeny a stabilizovány pro nový typ ekosystému a během doby stabilizace budou dotčené plochy značně nestabilní. Opatření pro tuto přechodnou fázi však nejsou předmětem SEA a mohou být formulována při projednávání konkrétních projektů v konzultaci s orgánem ochrany přírody (například pro prevenci vodní eroze nebo vzniku svahových nestabilit nově vznikajících prvků ÚSES). Vliv záměru rekonstrukce místní komunikace na soustavu Natura 2000 v lokalitě Poštovní rybník byl stanoviskem KÚ MSK vyloučen. Pro hodnocení očekávaných vlivů nebyly vypracovány samostatné metodiky. Při vyhodnocení byl kladen důraz na principiální soulad umístění záměrů na lokalitách s cíli ochrany životního prostředí a zdraví lidí v celostátních dokumentech a v případě nesouladu na okolnost, zda je navržené řešení z hlediska využití krajiny principiálně řešitelné. V případě, že opatření pro přijatelnost zamýšlené změny územního plánu existují, byl návrh územního plánu považován za přijatelný. Synergické a kumulativní vlivy jsou zohledněny jako posílení funkce systému ÚSES, kdy vlastní doplnění přinese mnohem větší pozitivní efekt vzhledem k tomu, že posílí funkčnost i současných stávajících prvků ÚSES, které se v krajině již vyskytují. Nepřímé vlivy nejsou očekávány. Pro řešené území je významné, že realizace většiny záměrů bude dále hodnocena pouze při projednávání stavebního povolení, pouze záměr výstavby rozhledny a záměr rekonstrukce místní komunikace v ploše chráněné soustavou Natura 2000 budou pravděpodobně posuzovány i v procesu EIA konkrétních projektů ve smyslu zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přesné podmínky a opatření budou formulovány v tomto stupni hodnocení očekávaných vlivů záměrů na životní prostředí. II.8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. Pro schválení Územního plánu obce Dobroslavice je potřebné stanovit pro řešené lokality opatření, která zajistí, že realizace konkrétních částí zamýšleného projektu na vymezených rozvojových plochách bude v souladu s celostátně stanovenými cíli v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidí a bude v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Opatření se týkají pouze těch rozvojových ploch., které nebyly součástí předchozích projednaných a schválených územně plánovacích dokumentů. Pro tyto rozvojové plochy, které jsou součástí předchozího územního plánu a dvou schválených změn, byly již vyhodnoceny odpovídajícím způsobem (odpovídajícím legislativě období, kdy byly projednávány a schvalovány) a jsou nedílně zařazeny do současného znění územního plánu obce Dobroslavice včetně dvou změn. I bez zpracování nového územního plánu obce Dobroslavice by byly schválené záměry z hlediska územně plánovacího přípustné a jako již projednané součásti územního plánu nejsou zahrnuty mezi lokality, které jsou předmětem hodnocení této SEA. Konkrétní projekt rekonstrukce místní komunikace v lokalitě zařazené do soustavy Natura 2000 bude v případě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody hodnocen ve smyslu zákona 100/2001 Sb., kdy budou pro jednotlivé fáze jejich životního cyklu stanovena opatření a podmínky realizace a provozu, případně ochranná a kompenzační opatření včetně vymezení ochrany současných prvků. Po realizaci doplnění prvků ÚSES bude provedeno vyhodnocení účinnosti této změny s možností případných doplňujících opatření. V rámci stavebního řízení vybraných projektů ve svažitých částech dotčených parcel bude posouzena svahová stabilita a riziko tvorby erozních jevů. Optimalizovaná varianta řešení projektů zohlední požadavky na omezení potenciálního negativního vlivu na okolní ekosystémy. Realizace projektů budou respektovat podmínky vyplývající z požadavků vlastníků, případně správců dotčených částí ZPF a trvalých travních porostů a především z požadavků orgánu ochrany přírody pro zajištění funkčních prvků ÚSES a pro zajištění podmínek ochrany soustavy Natura 2000 v potenciálně dotčené lokalitě. Vyhodnocení vlivů ÚP Dobroslavice na udržitelný rozvoj území strana 20 z 47

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Návrh řešení Územního plánu Hlubočec je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření + ostatní navržené koridory a

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2863/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208797/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2861/2015 Pavlíková / 567 167 465 23. 2. 2016 208788/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1 PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Hlavní inženýr projektu: Zdeněk Machala Hlavní projektant: Ing.arch. Marek Šlesinger OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP Kapitola: str.: A) Vyhodnocení vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK ÚZEMNÍ PLÁN KUNŽAK ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK projednaná dle ustanovení 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaná

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Chvalatice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Chvalatice Zpráva o uplatňování Územního plánu Chvalatice návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2858/2015 Pavlíková / 567 167 465 8. 3. 2016 208782/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více