Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Předávací místa Velešín Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: IČ: Jihočeský vodárenský svaz DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: DIČ: Zpracovatel: IČ: DIČ: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 14

13 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Stavba: Předávací místa Velešín Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů SO 01 Šachta u Benziny SO 02 Šachta u nádraží 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 14

14 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Předávací místa Velešín SO 01 - Šachta u Benziny Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 3 z 14

15 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Předávací místa Velešín SO 01 - Šachta u Benziny Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - HSV 1 - Zemní práce 2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin 3 - Svislé a komplet konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 6 - Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 99 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Armatury 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 14

16 ROZPOČET Stavba: Objekt: Předávací místa Velešín SO 01 - Šachta u Benziny Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady z rozpočtu J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] HSV - HSV 1 - Zemní práce 80 K Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 6 81 K Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min h 48, K Pohotovost čerpací soupravy do 10m výšky <500 lt/min d 5, K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6, K Příplatek za ztížené vykopávky m3 24, K Sejmutí ornice s přemístěním <50m m3 12, K Hloubení jam nezapažených v hornině třídy III <100m3 m3 36, K Příplatek za lepivost při hloubení jam nezapažených v hornině třídy III m3 18, K Hloubení jam nezapažených v hornině třídy IV <100m3 m3 36, K Příplatek za lepivost při hloubení jam nezapažených v hornině třídy IV m3 18, K Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m m3 41, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 4,900 Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv 120 K horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se m3 72,800 zhutněním 121 K Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny m3 0, M štěrkopísek frakce 0-2 třída B t 1, K Trávník založení luč.osetím rovina m2 59, M osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0, K Založení trávníku lučního výsevem ve svahu <1:2 m2 20, M osivo směs travní krajinná - svahová kg 0, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 15,600 Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným 129 K přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše m2 44,200 <500m2, tl. vrstvy 15-20cm 130 K Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 20, Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin 131 K Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0, K Zřízení bednění stěn základových desek 2,7*0,1*3+(2,5+2,6+2,6)*0,3 m2 3,120 3, K Odstranění bednění stěn základových desek m2 3, K Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 2*2,5*2,6*54*1,2 t 0,084 0,084 Strana 5 z 14

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 3 - Svislé a komplet konstrukce 141 K Bednění pro zdivo nosné betonové dvoustranné - zřízení (2,6+2,6+2,5+2,35+2,35+2,0)*2,32+(1,3+1,0+0,6 +0,9)*2*0,7 m2 38,728 38, K Bednění pro zdivo nosné betonové dvoustranné - odstranění m2 38, K Pilířek PP SKP3.1 (230/180/ ) - dodávka, montáž 143 K Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,281 (2,6+2,6+2,5+2,35+2,35+2,0)*2,70*1,2*54+( 1,3+1,0+0,9+0,6)*2*0,7*54 0, K Žebřík do šachty PREFA KOMPOZITY do 2,5 m délky - dodávka, montáž 4 - Vodorovné konstrukce 145 K Zřízení bednění stropů deskových m2 8,400 4,2*2,0 146 K Odstranění bednění stropů deskových m2 8, K Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 8, K Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 8, K Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,111 8,400 2,5*4,7*79*1,2 0, K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,240 4*0,6*0,1 0, Komunikace 210 K Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 2, M dlažba betonová na terasy STANDARD BEST- PLATEN 50x50x5 cm kus 11,000 Spotřeba: 4 kus/m2 6 - Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů 151 K Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 2,0*2,35*0,08 m3 0,376 0, K Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0, Trubní vedení 188 K Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200 kus 2, K Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop, šachta DN M TVAROVKA T KUS PŘÍRUBOVÝ DN K Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 kus 2, M ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ HAWLE 4000 DN 100 s kolečkem kus 2, K Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ HAWLE 4000A DN 200 s 184 M kolečkem soub 155 K Vystrojení vodoměrné šachty 1,000 or Vodoměr HYDROMETER WS-MFD DN 156 M ext.radio modul IZAR PULSE 157 M Filtr vodár. FORTE DN 100, PN M Manometr 0-1,6MPa 1/2'' spodní zapojení 159 M Redukce FFR nerez 200/100 PN 16 s vysazenou tr.54/2 dl.200 mm kus 2, M TP104/2 l=400 (nerez) kus 2,000 Strana 6 z 14

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 161 M Kulový kohout zahr.pn20 1/2'' 212 M kulový kohout plnoprůtokový, páčka, 2" kus 2, M T - kus mosazný 1/2" 214 M T - kus mosazný 2" 215 M koleno mosaz 2" 216 M redukce mosaz 2" x 5/4" 217 M redukce mosaz 5/4" x 3/4" 218 M redukce mosaz 3/4" x 1/2" 219 M zátka mosaz 2" kus 2, M Odnímatelný obtok-potr PP-H 63/5,8 dl. do 2,2 m +2x koleno 90, 2* šroubení přítl. 162 M Spojový materiál pro přírubový spoj DN100 soub PN16 or 7, M Spojka STRATUB GRIP-L na nerez 104 mm Montáž litinových tvarovek jednoosých na 164 K potrubí litinovém DN200 tlakovém z trub kus 3,000 přírubových 165 M Waga 3000 (Ekus s jištěním proti posunu) kus 2, M Vložka montážní HAWLE 9810 DN200 kus 2, M Spojový materiál pro přírubový spoj DN200 soub PN16 or 8, M Poklop šachty vodár.600/900 uzamykatelný FAB s odvětráním nerez, rám, (Prefa 135 K Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 m3 1,950 2,6*2,5*0,3 1, K Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 m3 4,196 (2,5+2,35+2,35)*2,12*0,25+(0,6+1,3)*2*0,5*0,2 137 K Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 30/37 m3 2,350 2,5*4,7*0,2 138 K Osazení betonových skruží rovných TBS, TBH kus 2, M skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm kus 2, K Sloupek ochranný ocel 60,3/2,9 výška nad zemí 2,5 m (dodávka s nátěrem a beton.patkou) kus 4,000 Podpěra potrubí v šachtě - ocel.válcovaný profil 72 K s patkou a sedlem, výška do 0,7 m, hmotnost do kus 2, kg, dodávka, nátěr 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 195 K netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 28,200 (dodávka, položení) 197 K Bourání základů ze ŽB m3 0,400 2,5*0,4*0,4 199 K Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB m3 1,530 4,196 2,350 0,400 2,5*2,04*0,3 1, K Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 1,800 2,5*2,4*0,3 1, Přesun hmot Poplatek za uložení stavebního 206 K t 8,284 železobetonového odpadu na skládce 201 K Svislá doprava suti na v 3,5 m t 8, K Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 8, K Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 8, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot t 107, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 6,184 Strana 7 z 14

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 K Izol.vlhk.studená vod.alp m2 24, M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 7 Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 192 K Těsnění pracovní spáry proti vodě páskou SIKA- HYDROTITE do bednění (dodávka+montáž) m 31,900 Vodotěsný prostup potrubí stěnou bet. 193 K oblepením potrubí před betonáží systém m 1,256 SWELLSEAL (dodávka+montáž) 194 K Izolace proti vodě natavením pásu asf. včetně dodávky (IPA V60 S40) natavením m2 28,200 (4,7*3+(4,7+3)*2*0,4+(1,3+1,0)*2*0,5)*1,25 28, Armatury 208 K Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 200 kus 4, K Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 200 Strana 8 z 14

20 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Předávací místa Velešín SO 02 - Šachta u nádraží Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 9 z 14

21 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Předávací místa Velešín SO 02 - Šachta u nádraží Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - HSV 1 - Zemní práce 2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin 3 - Svislé a komplet konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 6 - Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 99 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Armatury 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 10 z 14

22 ROZPOČET Stavba: Objekt: Předávací místa Velešín SO 02 - Šachta u nádraží Místo: k.ú.velešín Datum: Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady z rozpočtu J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] HSV - HSV 1 - Zemní práce 80 K Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 6 81 K Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min h 48, K Pohotovost čerpací soupravy do 10m výšky <500 lt/min d 5, K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 4, K Příplatek za ztížené vykopávky m3 11, K Sejmutí ornice s přemístěním <50m m3 5, K Hloubení jam nezapažených v hornině třídy III <100m3 7,6*5,2*2,1/2-1,2*1,6*1,8 m3 38,040 38, K Příplatek za lepivost při hloubení jam nezapažených v hornině třídy III m3 19, K Hloubení jam nezapažených v hornině třídy IV <100m3 m3 38, K Příplatek za lepivost při hloubení jam nezapažených v hornině třídy IV m3 19, K Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m m3 42,500 Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv 120 K horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se m3 76,080 zhutněním 121 K Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny m3 0, M štěrkopísek frakce 0-2 třída B t 0, K Trávník založení luč.osetím rovina m2 30, M osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0, K Založení trávníku lučního výsevem ve svahu <1:2 m2 25, M osivo směs travní krajinná - svahová kg 0, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 30, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 25, Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin 131 K Základové desky z betonu tř. C 12/15 4,3*2,2*0,1 m3 0,946 0, K Zřízení bednění stěn základových desek (4,3+2,2)*2*0,1+(4,1+2,0)*2*0,3 m2 4,960 4, K Odstranění bednění stěn základových desek m2 4, K Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 2*4,1*2,0*54*1,2 t 0,106 0, Svislé a komplet konstrukce Bednění pro zdivo nosné betonové dvoustranné K m2 43,720 zřízení Strana 11 z 14

23 PČ Typ Kód Popis MJ Množství (4,1+2,0+3,6+1,5)*2*1,85+(1,3+1,0+0,6+0,9)*2*0,3 43, K Bednění pro zdivo nosné betonové dvoustranné - odstranění m2 43, K Pilířek PP SKP3.1 (230/180/ ) - dodávka, montáž J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 143 K Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,368 (4,1+2+3,6+1,5)*2*2,45*1,2*54+(1,3+1,0+0,9 +0,6)*2*0,3*54 0, K Žebřík do šachty PREFA KOMPOZITY do 2,5 m délky - dodávka, montáž 4 - Vodorovné konstrukce 145 K Zřízení bednění stropů deskových m2 5,400 3,6*1,5 146 K Odstranění bednění stropů deskových m2 5, K Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 5, K Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 5, K Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,078 5,400 4,1*2,0*79*1,2 0, K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,180 3*0,6*0,1 0, Komunikace 235 K Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 2, M dlažba betonová na terasy STANDARD BEST- PLATEN 50x50x5 cm kus 11,000 Spotřeba: 4 kus/m2 6 - Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů 151 K Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 3,6*1,5*0,08 m3 0,432 0, K Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0, Trubní vedení 188 K Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200 Montáž litinových tvarovek odbočných 212 K hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN M TVAROVKA T KUS DN K Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 kus 2, M 400A ŠOUPĚ HAWLE 4000'A PŘÍRUBOVÉ DN 50 kus 2, K Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN M ŠOUPĚ HAWLE 4000A PŘÍRUBOVÉ DN K Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DVOJČINNÝ PN16 DN 219 M soub 155 K Vystrojení vodoměrné šachty 1,000 or Vodoměr HYDROMETER WS-MFD DN 221 M ext.radio modul IZAR PULSE 157 M Filtr vodár. FORTE DN 50, PN M Manometr 0-1,6MPa 1/2'' spodní zapojení 159 M Redukce FFR nerez 100/50 PN 16 s vysazenou tr.54/2 dl.200 mm kus 2, M Redukce FFR nerez 200/100 PN 16 kus 2,000 Strana 12 z 14

24 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 223 M TP54/2 l=300 (nerez) kus 2, M kulový kohout plnoprůtokový, páčka, 2" kus 2, M T - kus mosazný 1/2" 228 M T - kus mosazný 2" 229 M koleno mosaz 2" 232 M redukce mosaz 2" x 5/4" 233 M redukce mosaz 5/4" x 3/4" 234 M redukce mosaz 3/4" x 1/2" 161 M Kulový kohout zahr.pn20 1/2'' 220 M Spojový materiál pro přírubový spoj DN 50 soub 7, M M zátka mosaz 2" kus 2, M Spojka STRATUB GRIP-L na nerez 54 mm 230 M Odnímatelný obtok-potr PP-H 63/5,8 dl. do 2,2 m +2x koleno 90, 2* šroubení přítl. Montáž litinových tvarovek jednoosých na 164 K potrubí litinovém DN200 tlakovém z trub kus 2,000 přírubových 167 M Spojový materiál pro přírubový spoj DN200 soub PN16 or 4, M Poklop šachty vodár.600/900 uzamykatelný FAB s odvětráním nerez, rám, (Prefa 135 K Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 m3 2,460 soub or 5,000 4,1*2*0,3 2, K Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 m3 5, K Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 30/37 m3 1,640 5,427 4,1*2,0*0,2 1, K Sloupek ochranný ocel 60,3/2,9 výška nad zemí 2,5 m (dodávka s nátěrem a beton.patkou) kus 4,000 Podpěra potrubí v šachtě - ocel.válcovaný profil 72 K s patkou a sedlem, výška do 0,7 m, hmotnost do kus 2, kg, dodávka, nátěr 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 195 K netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 18,976 (dodávka, položení) 197 K Bourání základů ze ŽB m3 1, K Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB m3 3,570 1,008 (2,5+1,0)*2,0*1,7*0,3 3, K Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 0,756 0, Přesun hmot Poplatek za uložení stavebního 206 K t 12,629 železobetonového odpadu na skládce 201 K Svislá doprava suti na v 3,5 m t 12, K Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12, K Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 12, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot t 164, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 5,501 PSV - Práce a dodávky PSV Spojový materiál pro přírubový spoj DN PN16 (4,12+1,5)*2*1,85*0,25+(0,6+1,3)*2*0,3*0,2 1,8*1,4*0,4 1,8*1,4*0, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 K Izol.vlhk.studená vod.alp m2 29,000 Strana 13 z 14

25 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 191 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 9 Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 192 K Těsnění pracovní spáry proti vodě páskou SIKA- HYDROTITE do bednění (dodávka+montáž) m 30,400 Vodotěsný prostup potrubí stěnou bet. 193 K oblepením potrubí před betonáží systém m 2,512 SWELLSEAL (dodávka+montáž) 194 K Izolace proti vodě natavením pásu asf. včetně dodávky (IPA V60 S40) natavením m2 18,975 (4,1*2+(4,1+2)*2*0,4+(1,9+1,6)*2*0,3)*1,25 18, Armatury 237 K Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 kus 4, K Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 200 kus 2,000 Strana 14 z 14

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46.

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46. Obsah Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace........ str. 2 Stavební část.......... str. 3 Strojní část.......... Str. 44 Elektročást.......... Str. 46 stránka 1/52 Rekapitulace Čisté Labe z Jaroměřska

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny JKSO: CC-CZ: Místo: kat.ú. Otice, parc.č. 580/12,

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje (dále jen Kraj )

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje (dále jen Kraj ) ZK-03-2019-68, př. 1 Počet stran: 11 Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČO: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 S: 2495a O: SO-01 R: 2495 Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Ceník,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central - ZAZDÍVKY OTVORŮ PO VZT - dodatečné stavební práce JKSO: CC-CZ: Objednatel: město Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437

Více